FÖRKÖPSINFORMATION. Om Bolagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRKÖPSINFORMATION. Om Bolagen"

Transkript

1 FÖRKÖPSINFORMATION Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: , och Investerum Pension KB, org. nr: , nedan kallade Bolagen. Om Bolagen Investerum AB är ett värdepappersbolag med tillstånd att: lämna investeringsråd till kund avseende finansiella instrument, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, mottaga och vidarebefordra order avseende finansiella instrument, utföra order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, bedriva diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, vara förvaltare av fondandelar, förmedla försäkringar direkt i samtliga livförsäkringsklasser förmedla olycksfalls- och sjukförsäkring. Investerum Pension KB är ett försäkringsförmedlingsbolag med tillstånd att: förmedla fondandelar, lämna investeringsrådgivning avseende fondandelar, förmedla försäkringar direkt i samtliga livförsäkringsklasser, förmedla olycksfalls- och sjukförsäkring. Kommunikation med Investerum sker på svenska språket. Bolaget kommunicerar skriftligen via brev, e-post, fax och telefon. Huvudkontor - Stockholm Investerum AB Humlegårdsgatan 20, Stockholm Tel: Fax: E-post: Rådgivningskontor - Kista Investerum AB Malaxgatan 1 Box 16, Kista Tel: Rådgivningskontor - Uppsala Investerum AB Kungsgatan Uppsala Tel: Investerum Augusti 2016

2 Kvalificerade innehav Inget försäkringsföretag har något kvalificerat aktieinnehav i något av Bolagen och Bolagen har heller inga kvalificerade innehav i något finansiellt bolag såsom bank, värdepappersbolag eller försäkringsbolag. Tillsyn och registrering Bolaget står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 6750, Stockholm, tel , e-post: hemsida: Besöksadress: Brunnsgatan 3. Registrering av försäkringsförmedlare: Bolagsverket, Sundsvall, tel , e-post: hemsida: Finansinspektionen kommer på begäran att lämna upplysningar om vilka anställda på Bolagen som har rätt att förmedla försäkringar. Det går även bra att söka på www. fi.se/tillstånd/företagsregistret. Investerum AB är anslutet till SwedSec, se Samtliga Investeringsrådgivare i Investerum AB är licensierade via SwedSec. Investerum Pension KB och Investerum AB är medlemmar i Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm, se Detta gäller även samtliga försäkringsförmedlare. Investerum Pension KB och Investerum AB är medlemmar i Insuresec. 2 Investerum Förköpsinformation

3 Försäkringsbolag/ Produktbolag Garantum Fondkommission AB Produkt Strukturerade produkter Engångsersättning på nominella värdet Engångsersättning till anknutna ombud av intäkten Löpande ersättning på värdet per år 1,25% 4,0% 60% n/a n/a Danica Pension Pensionsförsäkring 0 2,5% 70% 0 0,5% 30% Danica Pension Kapitalförsäkring 0 2,5% 70% 0 0,6% 30% Zurich International Kapitalförsäkring ca 3,4% -4,05%* 71% 0,5% 33% Generali Pan Europe Kapitalförsäkring ca 2,1-4,2%** 70% 2,5%*** 33% Swiss Life Kapitalförsäkring 0 4,5% n/a 0,30% 41% Finter Life Kapitalförsäkring 0-6,0% n/a 0,65% 38% Danske Capital Fonder 0 3% (ingen ersättning tas ut om fonder ligger i försäkring) 66% 1% förvaltningsavgift, 8% performance fee. Ersättning till koncernbolag. Ikano Försäkringstjänster 0 n/a 0-12% på premien 30% Skandia Skötselfullmakt 0-2% på premien 70% 0-0,3% på värdet. 30% ISEC i samarbete med Investerum AB Basic Value fond 0-5% inträdesavgift 70% 1,9% årlig förvaltningsavgift samt 20 % i PF./. kostnader som tas ut från fondbolaget Euro Accident Försäkringstjänster 0 n/a 0-11% på premien. 30% J&O Fonder 5% n/a n/a n/a DNB Fonder 0 n/a 10-50% av fondens årliga fasta förvaltningsavgift (0,5-1,85%.) Investerums egna tjänster Investerum Investerum Investerum Investerum Navigator (Diskretionär kapitalförvaltning) Basic modellportfölj (Diskretionär kapitalförvaltning) Tailored (Diskretionär kapitalförvaltning) Rådgivande kapitalförvaltning Löpande ersättning till anknutna ombud på återkommande intäkt 30% 25% 30% 0 n/a 1,5% inkl. moms 30% 0-5% inkl. moms 70% 1,5% inkl. moms 40% 0-5% inkl. moms 70% 1,5% inkl. moms 40% Courtage 0-0,45% 40% 0 n/a Investerum Investeringssparkontot 0 n/a 0 n/a Investerum Värdepappersdepå 0 n/a 0 n/a *På ackumulerat värde. Grundersättningen utbetalas initialt men är beräknad för försäkringens hela löptid. Vid annullation inom 18 månader, återbetalas erhållen grundersättning till försäkringsgivaren i relation till kundens sparande. **På ackumulerat värde. Grundersättningen utbetalas initialt men är beräknad för försäkringens hela löptid. Vid annullation inom 3,6-28 månader, återbetalas erhållen grundersättning till försäkringsgivaren i relation till kundens sparande. *** På premiekronor per policynummer och år. 3 Investerum Förköpsinformation

4 Bolaget har som mål att inte differentiera ersättningen till anknutna ombud beroende på produkt eller tjänst inom samma ersättningskategori, exempelvis up front och återkommande förvaltningssintäkter. Intäktsmöjligheten skiljer sig åt beroende på prissättningen för respektive produkt eller tjänst. Ingen prestationsbaserad ersättning utbetalas till anknutna ombud. Investerum har även samarbeten med ett antal partners som inte arbetar med tillståndspliktig rådgivningsverksamhet avseende finansiella instrument, bl.a. jurister och skatterådgivare för att förbättra och bredda kunderbjudandet. Bolaget ger, till de kunder där man konstaterar ett behov rekommendation att kontakta relevant partner för vidare rådgivning. Rekommendationerna är således personliga och kan variera från kund till kund beroende på kundens situation och avser inte placeringar i finansiella instrument. Avsikten är att tillhandahålla mer kundvärde och öka kvalitén på tjänsten. Kundkontakter förmedlas mellan parterna mot viss ersättning från den andra parten. Ersättning som skall betalas till, eller erhållas av, partners är provisionsbaserad, dvs. utgår i de fall en kund tecknar sig för en tjänst hos respektive part. Bolaget kan lämna ut en närmare beskrivning av sådana ersättningar på begäran. Analys Investerum köper ingen extern tjänst avseende analyser och har därmed inga kostnader för detta som belastar kunderna. Ansvarsförsäkring Investerum AB har tecknat en ansvarsförsäkring avseende ren förmögenhetsskada hos Markel International Insurance Company Ltd samt kompletterande försäkring för försäkringsförmedling tecknad hos QBE Insurance (Europe) Ltd via SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening). Investerum Pension KB har enligt lag ansvarsförsäkring vid försäkringsförmedling och fondandelsförmedling. Ansvarsförsäkringen är tecknad hos QBE Insurance (Europe) Ltd, filial Sverige, Sveavägen 9, Stockholm, tel , En kund som lidit skada kan rikta krav direkt mot QBE i den mån kunden inte erhållit ersättning av Bolagen. Krav direkt mot QBE ska ställas utan dröjsmål. Vid försäkringsförmedling gäller följande: Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som kan uppstå i samband med försäkringsförmedling. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en och samma skada är euro. Den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år uppgår till euro. Vid fondandelsförmedling och investeringsrådgivning om fondandelar gäller följande. Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som kan uppstå i samband med fondandelsförmedling eller investeringsrådgivning om fondandelar. Den högsta ersättning som kan betalas ut per skada är euro och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är euro. Vid rådgivning om och förmedling av finansiella instrument utfört av anknutna ombud (vid var tid registrerade hos FI och Bolagsverket) till Investerum AB gäller följande: Investerum AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som kan uppstå om förmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter. Se även avsnittet om Anknutna ombud. 4 Investerum Förköpsinformation

5 Rådgivningsprocess Rådgivningen i Investerum syftar till att i varje enskild situation ge dig som kund våra bästa möjliga råd samtidigt som vi vill förvissa oss om att du har förstått hur vi kommit fram till det individuella rådet. Det sätt på vilket vi genomför rådgivningen är detsamma antingen det handlar om finansiella instrument, försäkringslösningar eller annan typ av rådgivning. Vi ser i normalfallet alltid till din helhetssituation. Som ett första steg presenterar vi Investerum och de lösningar vi allmänt kan hjälpa till med. Naturligtvis berättar även rådgivaren om sig själv, sin utbildning och erfarenhet. För att förvissa oss om att alltid kunna ge seriösa och underbyggda råd, behöver vi därför information om dina ekonomiska, juridiska och personliga förhållanden. Vi behöver därför i de flesta fall en både bred och djup information från dig. Vår analys och vårt råd blir aldrig bättre än de uppgifter denna grundar sig på. En central del i rådgivningen syftar till att säkerställa att de råd som ges är lämpliga utifrån dina personliga förhållanden. För att vi skall kunna göra denna bedömning måste vi kunna säkerställa att du förstår riskerna med de produkter eller tjänster som vi föreslår och att du ekonomiskt klarar att ta de risker som vårt råd kan innebära. Vi säkerställer också att vi har samma uppfattning om målet med investeringen och den tidshorisont som ska ligga till grund för våra råd. Efter inhämtandet av information behöver rådgivaren tid att noggrant analysera uppgifterna för att därefter ta fram ett råd som presenteras för dig. I samband med rådet klargör vi hur rådet stämmer överens med såväl din risktålighet som mål och investeringstid. Detta dokumenteras skriftligen och du erhåller ett exemplar av denna dokumentation. Om du därefter väljer att agera utifrån det givna rådet, gör rådgivaren en genomgång av den praktiska hanteringen; vad som kommer att ske och den tid detta beräknas ta. Investeringsrådgivning, försäkringsförmedling och diskretionär förvaltning Bolagens anställda uppfyller gällande regelverk samt Finansinspektionens utbildningskrav. Det innebär att de anställda som tillhandahåller kvalificerade investeringstjänster innehar Swedsec certifiering, Insuresec certifiering, IFU-certifiering och/eller motsvarande utbildning. Bolagens anställda genomgår kontinuerligt fortbildning och kunskapstest för att upprätthålla korrekt kompetens vid förändringar i det finansiella regelverket. Bolagen agerar i en icke oberoende miljö och samarbetar med ett begränsat antal noga utvalda aktörer så som, Generali PanEurope, Zurich International Life, Danica Pension, Swiss Life, Finter Life, Danske Capital och Garantum Fondkommission AB. Kriterierna för urvalet av Bolagets samarbetspartners avseende utländska försäkringsbolag, grundar sig i att för Bolagets kunder finna bra möjligheter för långsiktigt sparande och utgörs av bl. a följande: Globalt sparande i världsledande utländska försäkringsbolag, sparande i olika valutor, lång och framgångsrik historik, finansiell styrka (solvens), garantier (asset protektion), investeringsfrihet, större utbud av fonder och värdepapper, belöning av långsiktighet i form av allokerad kundbonus m.m. En kund som träffar rådgivare hos Bolagen erhåller information om Bolagen, de tjänster som Bolagen erbjuder samt de produkter som Bolagen förmedlar. Rådgivaren gör sedan en analys av kundens önskemål och behov. Kundens mål med investeringen, riskbenägenhet, placeringshorisont, tidigare erfarenhet av placeringar samt andra relevanta faktorer diskuteras och dokumenteras. Om kunden ansluter sig till tjänsten diskretionär förvaltning upprättas ett förvaltningsavtal mellan kunden och Investerum AB. Vid investeringsrådgivning dokumenteras de råd som Bolagen ger, samt eventuell avrådan om sådan gjorts. All förmedling och rådgivning som sker i Bolagen dokumenteras och anpassas efter kundens önskemål och krav. I samband med förmedling av fonder eller försäkringar analyseras och dokumenteras kundens mål med investeringen, riskbenägenhet, placeringshorisont, investeringsprofil, tidigare erfarenhet av placeringar, inkomster, val av investeringsprofil, om rådgivaren avrått kunden från någon placering samt övrig rådgivning avseende produkten/tjänsten. Samtlig dokumentation i samband med rådgivning eller försäkringsförmedling dokumenteras och lagras på ett varaktigt sätt enligt fastställd lagstiftning. Personer med inflytande så som styrelseledamöter, ledande befattningshavare, ledamöter i investeringskommittén, kapitalförvaltare, anställda, samarbetspartners och anknutna ombud kan komma att investera i bolagets produkter och tjänster samt produkter och tjänster från tredje part. Förtydliganden om rutiner och regelverk avseende detta framgår i Bolagets policy för Intressekonflikter och Policy för anställdas egna affärer. 5 Investerum Förköpsinformation

6 Rådgivningsprocess Rådgivningen i Investerum syftar till att i varje enskild situation ge dig som kund våra bästa möjliga råd samtidigt som vi vill förvissa oss om att du har förstått hur vi kommit fram till det individuella rådet. Det sätt på vilket vi genomför rådgivningen är detsamma antingen det handlar om finansiella instrument, försäkringslösningar eller annan typ av rådgivning. Vi ser i normalfallet alltid till din helhetssituation. Som ett första steg presenterar vi Investerum och de lösningar vi allmänt kan hjälpa till med. Naturligtvis berättar även rådgivaren om sig själv, sin utbildning och erfarenhet. För att förvissa oss om att alltid kunna ge seriösa och underbyggda råd, behöver vi därför information om dina ekonomiska, juridiska och personliga förhållanden. Vi behöver därför i de flesta fall en både bred och djup information från dig. Vår analys och vårt råd blir aldrig bättre än de uppgifter denna grundar sig på. En central del i rådgivningen syftar till att säkerställa att de råd som ges är lämpliga utifrån dina personliga förhållanden. För att vi skall kunna göra denna bedömning måste vi kunna säkerställa att du förstår riskerna med de produkter eller tjänster som vi föreslår och att du ekonomiskt klarar att ta de risker som vårt råd kan innebära. Vi säkerställer också att vi har samma uppfattning om målet med investeringen och den tidshorisont som ska ligga till grund för våra råd. Efter inhämtandet av information behöver rådgivaren tid att noggrant analysera uppgifterna för att därefter ta fram ett råd som presenteras för dig. I samband med rådet klargör vi hur rådet stämmer överens med såväl din risktålighet som mål och investeringstid. Detta dokumenteras skriftligen och du erhåller ett exemplar av denna dokumentation. Om du därefter väljer att agera utifrån det givna rådet, gör rådgivaren en genomgång av den praktiska hanteringen; vad som kommer att ske och den tid detta beräknas ta. Investeringsrådgivning, försäkringsförmedling och diskretionär förvaltning Bolagens anställda uppfyller gällande regelverk samt Finansinspektionens utbildningskrav. Det innebär att de anställda som tillhandahåller kvalificerade investeringstjänster innehar Swedsec certifiering, Insuresec certifiering, IFU-certifiering och/eller motsvarande utbildning. Bolagens anställda genomgår kontinuerligt fortbildning och kunskapstest för att upprätthålla korrekt kompetens vid förändringar i det finansiella regelverket. Bolagen agerar i en icke oberoende miljö och samarbetar med ett begränsat antal noga utvalda aktörer så som, Generali PanEurope, Zurich International Life, Danica Pension, Swiss Life, Finter Life, Danske Capital och Garantum Fondkommission AB. Kriterierna för urvalet av Bolagets samarbetspartners avseende utländska försäkringsbolag, grundar sig i att för Bolagets kunder finna bra möjligheter för långsiktigt sparande och utgörs av bl. a följande: Globalt sparande i världsledande utländska försäkringsbolag, sparande i olika valutor, lång och framgångsrik historik, finansiell styrka (solvens), garantier (asset protektion), investeringsfrihet, större utbud av fonder och värdepapper, belöning av långsiktighet i form av allokerad kundbonus m.m. En kund som träffar rådgivare hos Bolagen erhåller information om Bolagen, de tjänster som Bolagen erbjuder samt de produkter som Bolagen förmedlar. Rådgivaren gör sedan en analys av kundens önskemål och behov. Kundens mål med investeringen, riskbenägenhet, placeringshorisont, tidigare erfarenhet av placeringar samt andra relevanta faktorer diskuteras och dokumenteras. Om kunden ansluter sig till tjänsten diskretionär förvaltning upprättas ett förvaltningsavtal mellan kunden och Investerum AB. Vid investeringsrådgivning dokumenteras de råd som Bolagen ger, samt eventuell avrådan om sådan gjorts. All förmedling och rådgivning som sker i Bolagen dokumenteras och anpassas efter kundens önskemål och krav. I samband med förmedling av fonder eller försäkringar analyseras och dokumenteras kundens mål med investeringen, riskbenägenhet, placeringshorisont, investeringsprofil, tidigare erfarenhet av placeringar, inkomster, val av investeringsprofil, om rådgivaren avrått kunden från någon placering samt övrig rådgivning avseende produkten/tjänsten. Samtlig dokumentation i samband med rådgivning eller försäkringsförmedling dokumenteras och lagras på ett varaktigt sätt enligt fastställd lagstiftning. Personer med inflytande så som styrelseledamöter, ledande befattningshavare, ledamöter i investeringskommittén, kapitalförvaltare, anställda, samarbetspartners och anknutna ombud kan komma att investera i bolagets produkter och tjänster samt produkter och tjänster från tredje part. Förtydliganden om rutiner och regelverk avseende detta framgår i Bolagets policy för Intressekonflikter och Policy för anställdas egna affärer. 6 Investerum Förköpsinformation

7 Kundkategorisering Bolagen skall kategorisera kunderna i någon av kundkategorierna Professionell, Icke-professionell och Jämbördig motpart. De kunder som kategoriseras som Icke-professionella erhåller den högsta skyddsnivån enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. De kunder som kategoriseras som Professionella kunder utgörs huvudsakligen av större företag, som förväntas ha sådan kompetens att de själva kan avgöra vilken information de behöver för att fatta investeringsbeslut. Kategorin jämbördig motpart omfattar huvudsakligen företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet inom finansmarknaden. Flertalet av Bolagens kunder kategoriseras som Ickeprofessionella kunder och erhåller den högsta skyddsnivån. Du som kund kan begära att bli flyttad till en annan kategori än den som Du blivit placerad i. Bolagen ska då kontrollera om de förutsättningar som krävs för att få flytta till en annan kategori är uppfyllda. Vill Du bli flyttad till en annan kundkategori är Du välkommen att kontakta oss. Anknutna ombud Lagen om värdepappersmarknaden möjliggör för Investerum AB att använda sig av juridiska och fysiska personer som anknutna ombud. Det anknutna ombuden får endast vara anknutna till Investerum AB och har befogenhet att marknadsföra Investerum AB:s investerings- och sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder avseende dessa instrument eller tjänster. Investerum AB är ansvarig för ren förmögenhetsskada som ett anknutet ombud uppsåtligen eller av oaktsamhet skulle kunna förorsaka kunden. Bolaget anlitar anknutna ombud i sin verksamhet och har reglerat detta samarbete genom att teckna ett anknytningsavtal med samtliga ombud. Anknutna ombud är registrerade hos Finansinspektionen samt Bolagsverket. Bolaget har totalt fem anknutna ombud knutna till sig. Prestum AB ( ), Peter Bonerud (rådgivare), Jan Steninger (rådgivare), Anette Bonerud (Rådgivarassistent) Revendor i Stockholm AB ( ), Stefan Ullman (rådgivare) Ombuden erbjuder följande tjänster/produkter för Bolagets räkning: Marknadsföring och information av Bolagets tjänster/produkter Mottagande, vidarebefordran samt utförande av order avseende finansiella instrument Investeringsrådgivning & Försäkringsförmedling Bolaget har även ett samarbetsavtal med IIA, International Investment Administration AB, som marknadsför och ger information av Bolagets tjänster/produkter till potentiella ombudsbolag. Ingen rådgivning förekommer. Dessa ombud företräder med andra ord Investerum AB. Om webbplatsen Webbplatsen ägs och administreras av Investerum AB. Innehållet på Investerum webbsidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. All reproduktion, distribution och annan återgivning av material på hemsidan är förbjuden om inte erforderligt tillstånd erhållits från Investerum AB. Informationen på hemsidan är endast avsedd som allmän information om företaget och de tjänster som tillhandahålls. Innehållet ska inte i något fall betraktas som professionell rådgivning. Innan beslut fattas som grundas på någon information på dessa sidor bör någon av Bolagens rådgivare kontaktas. Länkar till andra hemsidor är endast upplagda i informationssyfte. Bolagen ansvarar inte för innehållet på dessa andra hemsidor. Investeringsrisker Vissa investeringar och investeringsstrategier kan innebära risker och är inte lämpliga för alla investerare. Värdet på en investering kan falla likväl som stiga och investerare kan komma att få tillbaka minde än vad de ursprungligen investerande. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikator för investeringens framtida prestanda. Inkomsten från en investering kan variera, det gäller även den nivå av beskattning som tillkommer. Investerare bör fatta sina egna investeringsbeslut och söka neutral rådgivning när det är nödvändigt. Att placera i finansiella instrument innebär alltid en risk men naturligtvis också möjlighet till avkastning. Du tar olika hög risk beroende på vilka instrument du väljer och hur lång tid Du kan avvara dina pengar. Genom att placera på lång sikt kan Du minska risken eftersom Du då inte blir beroende av tillfälliga kurssvängningar. Månadssparande kan vara ett bra sätt att sprida riskerna genom att Du gör Dina insättningar regelbundet över tiden. Generellt kan man säga att risken vid t.ex. fondsparande ökar ju högre inslag av aktier/ derivat/belåning som en fond har när man köper andelarna. En aktiefond som placerar i branscher eller geografiska 7 Investerum Förköpsinformation

8 områden där aktiekurserna svänger mycket har exempelvis en högre risknivå än aktiefonder som placerar globalt och i stora stabila företag. Valutarisk: Vid placeringar i annan valuta uppkommer valutarisk. Avkastningen påverkas av hur valutan rör sig utan att de underliggande aktierna har ökat eller minskat i värde. För att hitta en lämplig risknivå är det viktigt att veta syftet med placeringen och hur länge du vill placera kapitalet. Det är viktigt att Du väljer en risknivå som passar just Dig. Volatilitet innebär att kursen svänger upp och ner. Med ett balanserat innehav får kursutvecklingen för ett enstaka bolag inte så stor påverkan på Din totala portfölj. Kurssvängningarna i portföljen, eller volatiliteten, jämnas ut. En portfölj med låg riskprofil har låg volatilitet - värdet varierar mindre än genomsnittet av marknaden. Kreditrisk/Emittentrisk innebär risken att låntagaren förlorar sin återbetalningsförmåga. Likviditetsrisk innebär risken att värdepapperet inte kan säljas på marknaden då innehavaren/långivaren så önskar. Marknadsrisk (ränterisk eller kursrisk) innebär risken att tillgångens värde sjunker vid en negativ marknadsrörelse. För räntebärande värdepapper är det ränteuppgång som åstadkommer detta, medan det för aktier och andra värdepapper uppstår när kursen sjunker. Inflationsrisk är risken att det uppstår en oväntat stor inflation, som minskar köpkraften i pengarna Du investerat och avkastningen Du får. Placeringar i finansiella instrument ger möjlighet till värdestegring och vinst men innebär samtidigt en risk för värdeminskning och förlust. Innehållet på Bolagens hemsida eller i broschyrmaterial ska inte i något fall betraktas som professionell rådgivning. Alla exempel i materialet är just exempel och är ej garantier för ekonomiskt utfall. Inför varje investering måste Du själv sätta Dig in vilka risker och möjligheter investeringen innebär. Allmänt om risker med finansiella instrument Finansiella instrument, dvs. aktier, obligationer, fondandelar eller andra rättigheter och förpliktelser som är avsedda för handel på värdepappersmarknaden, ger normalt avkastning i form av utdelning eller ränta. Härutöver kan priset (kursen) på instrumentet stiga eller sjunka i förhållande till priset när placeringen gjordes. I den fortsatta beskrivningen inräknas i ordet placering även eventuella negativa positioner (negativa innehav) som tagits i instrumentet. Den totala avkastningen är summan av utdelning/ränta och prisförändring på instrumentet. Vad placeraren eftersträvar är naturligtvis att placeringarna skall ge vinst; helst så hög som möjligt. Men det finns också en risk att placeringen ger upphov till en förlust. Risken för förlust varierar med olika instrument. Vanligen är chansen till vinst på en placering i ett finansiellt instrument kopplad till risken för förlust. Ju längre tiden för innehavet av placeringen är desto större är normalt vinstchansen respektive förlustrisken. I placeringssammanhang används ofta ordet risk som uttryck för såväl förlustrisk som vinstchans. I den fortsatta beskrivningen används dock ordet risk enbart för att beteckna förlustrisk. Placeringar kan ske på olika sätt som minskar risken för förluster. Vanligen anses det bättre att inte placera i ett enda eller ett fåtal finansiella instrument utan att i stället placera i flera olika finansiella instrument. Dessa instrument bör då erbjuda en spridning av riskerna och inte samla risker som kan utlösas samtidigt. Vid handel med utländska finansiella instrument tillkommer en valutarisk. Placeringar i finansiella instrument är alltså förknippade med ekonomisk risk. En kund svarar själv för risken och måste därför skaffa sig kännedom om de villkor som gäller för handel med olika finansiella instrument och om instrumentens egenskaper. Kunden måste också fortlöpande bevaka sina placeringar i finansiella instrument. Detta gäller även om kunden fått individuell rådgivning vid placeringstillfället. Information för bevakning av kursuppgifter m m kan fås via massmedia, t ex tidningar, text-tv, Internet och i vissa fall från Bolagen. Kunden bör vidare vara beredd att snabbt vidta åtgärder, om detta skulle visa sig påkallat, exempelvis genom att avveckla placeringar som utvecklas negativt eller att ställa ytterligare säkerhet vid placeringar som finansierats med lån och där säkerhetsvärdet minskat. Vid investeringsrådgivning kommer Investerums rådgivare bland annat att säkerställa att kunden förstår förhållandet mellan möjligheter till avkastning och risken för att förlora investerade pengar eller att inte nå den förväntade avkastningen. Detta sker inom ramen för Investerums bedömning om en viss investering är lämplig för kunden och kommer att dokumenteras i rådgivningsdokumentationen. Det är dock viktigt att förstå att bedömningar avseende risk inte utgör några garantier för det verkliga utfallet. Strukturerade produkter Strukturerade produkter är ett värdepapper som består av minst två värdepapper. De förekommer en mängd olika strukturerade produkter på marknaden. De vanligaste är så kallade indexobligationer vilka består av en obligation och en köpoption. Det förekommer även bland annat autocalls, sprintrar, kreditobligationer, hävstångscertifikat med flera. Det speciella med strukturerade produkter är att de garanteras av en emittent och skulle emittenten inte klara av sina betalningsskyldigheter på slutdagen blir den strukturerade produkten värdelös. Det är viktigt att ta del av emittentens broschyr/prospekt vid varje enskilt fall då varje strukturerad produkt är unik. 8 Investerum Förköpsinformation

9 Kursen på aktier Kursen på en aktie påverkas till stor del av bolagets framtidsutsikter. En aktie upp- eller nedvärderas främst grundat på investerarnas bedömningar av bolagets möjligheter att göra framtida vinster. Den framtida utvecklingen i omvärlden av konjunktur, teknik, lagstiftning, konkurrens och andra liknande faktorer avgör hur efterfrågan blir på bolagets produkter eller tjänster och är därför av grundläggande betydelse för kursutvecklingen på bolagets aktier. Det aktuella ränteläget spelar också en avgörande roll för aktiekursen, liksom till bolaget direkt knutna förhållanden, t ex förändringar i bolagets ledning och organisation, produktionsstörningar mm. Aktiebolag kan i värsta fall gå så dåligt att de måste försättas i konkurs och aktierna kan då bli värdelösa. Även kurserna på vissa större utländska börser och andra marknadsplatser inverkar på de svenska kurserna. Kursen på aktier i bolag som tillhör samma branschsektor påverkas ofta av förändringar i kursen hos andra bolag inom samma sektor. Denna påverkan kan även gälla för bolag i olika länder. Omsättningen, dvs. hur mycket som köps och säljs av en viss aktie, påverkar aktiekursen. Vid hög omsättning minskar skillnaden, även kallad spread, mellan den kurs köparna är beredda att betala (köpkursen) och den kurs säljarna begär (säljkursen). En aktie med hög omsättning där stora belopp kan omsättas utan större inverkan på kursen har en god likviditet och är därför lätt att köpa/ sälja. Aktierelaterade instrument Nära knutna till aktier är aktieindexobligationer. Aktieindexobligationer är obligationer där avkastningen vanligen är beroende av ett aktieindex. Utvecklas indexet positivt följer avkastningen med. Vid en negativ indexutveckling kan avkastningen utebli. Depåbevis är ett bevis om innehav av utländska aktier. Depåbevis handlas precis som aktier på Stockholmsbörsen och prisutvecklingen följer normalt prisutvecklingen på den utländska börs där aktien handlas. Fondandelar En fond är en portfölj av olika slags finansiella instrument, t.ex. aktier och obligationer. Fonden ägs gemensamt av alla som sparar i fonden, andelsägarna, och förvaltas av ett fondbolag. Det finns olika slags fonder med olika slags placeringsinriktning. Med placeringsinriktning avses vilken typ av finansiella instrument som fonden placerar i. En aktiefond placerar allt eller huvudsakligen allt kapital som andelsägarna inbetalat i aktier. En av idéerna med en aktiefond är att den placerar i flera olika aktier och andra finansiella instrument, vilket gör att risken för andelsägaren minskar jämfört med risken för den aktieägare som placerar i endast en eller i ett fåtal aktier. Andelsägaren slipper vidare att välja ut, köpa, sälja och bevaka aktierna och annat förvaltningsarbete runt detta. Blandfonder med både aktier och räntebärande instrument förekommer också, liksom rena räntefonder där kapitalet placeras huvudsakligen i räntebärande instrument. Det finns även till exempel indexfonder som inte placeras aktivt av någon förvaltare utan som istället placerar i finansiella instrument som följer sammansättningen i ett visst bestämt index. En fond-i-fond är en fond som placerar i andra fonder. En sådan fond kan ses som ett alternativ till att placera i flera fonder. En ytterligare typ av fond är hedgefond. Hedge betyder skydda på engelska. Trots att hedging är avsett att skydda mot oväntade förändringar i marknaden kan en hedgefond vara en fond med hög risk då sådana fonder ofta är högt belånade. Andelsägarna får det antal andelar i fonden som motsvarar andelen insatt kapital i förhållande till fondens totala kapital. Andelarna kan köpas och lösas in hos värdepappersföretag som saluför andelar i fonden. Andelarnas aktuella värde beräknas av fondbolaget och baseras på kursutvecklingen av de finansiella instrument som fonden innehar. Det kapital som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är därför inte säkert att placeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Räntebärande finansiella instrument Ett räntebärande finansiellt instrument är en fordringsrätt på utgivaren (emittenten) av ett lån. Avkastning lämnas normalt i form av ränta. Det finns olika former av räntebärande instrument beroende på vilken emittent som givit ut instrumentet, den säkerhet som emittenten ställt för lånet, löptiden fram till återbetalningsdagen och formen för utbetalning av räntan. Räntan (kupongen) betalas vanligen ut årsvis. På vissa lån betalas räntan ut i ett sammanhang och först vid lånets återbetalningstidpunkt. En annan form för räntebetalning är att i stället för att betala ränta sälja instrumentet med rabatt (diskonteringspapper). Vid försäljningen beräknas priset på instrumentet genom att diskontera lånebeloppet inklusive beräknad ränta till nuvärde. Nuvärdet eller kursen är lägre än det belopp som erhålls vid återbetalningen (nominella beloppet). Bankcertifikat, statsskuldväxlar och nollkupongare är exempel på diskonteringspapper. Ytterligare en annan form för räntebärande obligationer är statens premieobligationer där låneräntan lottas ut bland innehavarna av premieobligationer. Risken i ett räntebärande instrument utgörs dels av den kursförändring som kan uppkomma under löptiden på grund av att marknadsräntorna förändras, dels att emittenten kanske inte klarar att återbetala lånet. Lån för vilka fullgod säkerhet för återbetalningen har ställts är då mindre riskfyllda än lån utan säkerhet. Rent allmänt kan dock sägas att risken för förlust på räntebärande instrument kan anses som lägre än motsvarande risk för aktier. Information om personuppgiftslagen (PUL) Personuppgifter som lämnas/lämnades i samband med att 9 Investerum Förköpsinformation

10 Du blir eller blev kund hos Bolagen används för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för att Bolagen ska kunna ge Dig god service. Personuppgifterna används även av Bolagen för egen marknadsföring. Om Du önskar information om vilka personuppgifter om Dig som Bolagen behandlar eller om Du vill anmäla att Du inte längre vill bli kontaktad i marknadsföringssyfte, kan Du lämna eller skicka en skriftlig begäran härom till Bolagen på ovan angivna adress. Ha ett ekonomiskt eller annat skäl att gynna en annan kunds eller kundgrupps intressen framför kundens intressen? Intressekonflikter Investerum AB ( Bolaget ) har i enlighet med 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (2007:16) om värdepappersrörelse upprättat följande riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Allmänt Syftet med denna instruktion är att uppställa riktlinjer för att vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera och hantera intressekonflikter med syfte att förhindra att kunders intressen påverkas negativt av uppkomna intressekonflikter. Syftet är att undvika intressekonflikter men om dessa ändå uppstår förhindra att kundernas intressen påverkas negativt av uppkomna intressekonflikter. Identifiering av intressekonflikter Intressekonflikter kan uppstå mellan en kund och Bolaget (inkl. styrelsemedlemmar, ledning, anställda och personer med direkt eller indirekt koppling till Bolaget), relevanta personer (t.ex. anknutna ombud, se vidare stycke 3 nedan) eller personer som genom ägarkontroll är direkt eller indirekt knuten till Bolaget, eller mellan två eller flera av Bolagets kunder. När potentiella intressekonflikter identifieras ska bl.a. följande omständigheter beaktas. Kan Bolaget, en relevant person eller en person som genom ägarkontroll är direkt eller indirekt knuten till Bolaget: Sannolikt erhålla ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på kundens bekostnad? Ha ett annat intresse än kunden av resultatet av den tjänst som tillhandahålls kunden eller av den transaktion som genomförs för kundens räkning? 10 Investerum Förköpsinformation

11 Eller: Bedriver Bolaget, relevanta personer eller personer som genom ägarkontroll är direkt eller indirekt knuten till Bolaget samma slag av verksamhet som kunden? Tar Bolaget, relevanta personer eller personer som genom ägarkontroll är direkt eller indirekt knuten till Bolaget emot eller kommer att ta emot incitament av en annan person än kunden i samband med en tjänst till kunden, i form av pengar, varor eller tjänster utöver standardkommissionen eller avgiften för den berörda tjänsten? Bolaget har identifierat följande potentiella intressekonflikter som medför en väsentlig risk för att en eller flera kunders intressen påverkas negativt med hänsyn till de tjänster som utförs av Bolaget eller för dess räkning: När anställda handlar med värdepapper för sin egen räkning finns det en potentiell risk för att den anställdes intressen kan komma att kollidera med kundernas. När anställda investerar för egen eller närståendes räkning i Bolagets finansiella produkter skulle det kunna finnas risk för potentiella intressekonflikter i form av särbehandling av affärsuppdrag och förhandsinformation. Bolaget avser att samarbeta med ett antal partners som inte sysslar med tillståndspliktig rådgivningsverksamhet avseende finansiella instrument, bl.a jurister och skatterådgivare för att förbättra och bredda kunderbjudandet. Avsikten är därvid att kundkontakter ska kunna förmedlas mellan parterna mot viss ersättning från den andra parten. Rekommendationerna är personliga och kan variera från kund till kund beroende på kundens situation. Avsikten är att tillhandahålla mer kundvärde och öka kvalitén på tjänsten. Ersättning som ska betalas till, eller erhållas av, partner är tänkt att vara rörlig och det skulle kunna finnas risk för potentiella intressekonflikter i form av att Bolaget eller en partner rekommenderar kunden att teckna sig för en tjänst hos den andra parten trots att tjänsten inte bedömts lämplig för kunden i syfte att erhålla rörlig ersättning. En potentiell intressekonflikt skulle kunna vara om en rådgivare eller ett anknutet ombud förmedlar produkter till kunder utan att erbjuda den produkt som är bäst för kunden utan i syfte att uppbära intäkter till Bolaget eller erhålla en större rörlig ersättning. Ersättningar och andra incitamentsprogram till rådgivare kan medföra intressekonflikter. Om en anställd har ett privat ekonomiskt intresse i att höja risknivån för en kund för att erhålla rörlig ersättning, kan det ge denne incitament att höja risknivån även om det inte ligger i kundernas intresse. Detsamma gäller anknutna ombud. Bolagets ersättning till anknutna ombud kan leda till intressekonflikter och riskerar därmed att påverka kundernas intressen negativt. Bolaget har som mål att inte differentiera ersättningen till anknutna ombud beroende på produkt eller tjänst inom samma ersättningskategori, exempelvis up front och återkommande förvaltningssintäkter. Intäktsmöjligheten skiljer sig åt beroende på prissättningen för respektive produkt eller tjänst. Ingen prestationsbaserad ersättning utbetalas till anknutna ombud. Detaljerad redovisning finns i förköpsinformationen. Vid diskretionär portföljförvaltning kan olika kunders intressen komma att kollidera då förvaltaren genomför och fördelar order. Intressekonflikter kan uppkomma i verksamheten mot bakgrund av Bolagets ägarstruktur och den inbyggda intressekonflikt som tenderar att finnas i ägarledda bolag. En del av intressekonfliktsbedömningen är således också att beakta ledningspersoners kvalificerade ägande i Bolaget samt andra gemensamma intressen (t.ex. via aktieägaravtal) som kan påverka inflytandet över Bolaget och man har därvid identifierat att intressekonflikter kan uppkomma i olika frågor då en ägare kan ha skilda intressen från Bolaget eller Bolagets kunder. Detta gäller idag ett antal personer som samtliga sitter i Bolagets och ägarbolagets ledning samt indirekt innehar kvalificerade innehav i Bolaget. Anställda eller ombud som har sidouppdrag eller som på annat sätt deltar i annan affärsverksamhet kan orsaka att intressekonflikter uppkommer. Anställda eller ombud som godtar eller lämnar gåvor kan otillbörligen påverkas eller påverka den som mottagit gåvan. Därigenom kan en intressekonflikt uppkomma. De intressekonflikter som identifierats ska hanteras enligt följande: Bolagets anställda och ombud ska följa Svenska Fondhandlareföreningens vid var tid gällande Regler om affärer med finansiella instrument och valuta m.m. gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i värdepappersinstitut samt av deras närstående och Bolagets interna riktlinjer för anställdas värdepappersaffärer. Bolaget följer även det regelverk som gäller för Swed- Sec, InsureSec, SFM samt Bolagets interna regelbok och styrdokument. Bolaget ger tydlig information till kunder rörande incitament från produktbolagen samt incitament som ges till anknutna ombud, bl.a. i förköpsinformationen och i faktablad, som även finns tillgängliga på Bolagets hemsida, så att kunderna på förhand kan ta ställning till om incitamentsstrukturen skall påverka deras val. Kvaliteten i tjänsterna som utförs av de anknutna 11 Investerum Förköpsinformation

12 ombuden är föremål för löpande kontroller. Bolagets EC ansvarar för den löpande kontrollen av anknutna ombud i samråd med VD och administrativa controllern. Anknutna ombud betraktas internt på exakt samma sätt som övrig anställd personal och måste följa Bolagets interna regelverk, avseende utbildning, erfarenhet, regelefterlevnad m.m. Samtliga anknutna ombud ska även genomgå löpande kunskapsuppdatering ÅKU samt produktutbildning, inklusive krav på försäkringsförmedlare i enlighet med gällande regelverk. Förutom löpande kontroll av resultat & balansrapport, F-skatt sedel mm i ombudsbolaget, sker även dokumentation exempelvis av datum för senaste begärda kreditupplysning och utdrag ur belastningsregister per ombud, uppgift om försäkring samt uppgift om genomförda utbildningar m.m. Därutöver görs löpande kontroll och uppföljning av ombudens rådgivning, kunddokumentation och information till och från kund i försvarslinje 1 (administrativa controllern och vd eller av vd utsedd person) samt via stickprovskontroller i försvarslinje 2 (risk och compliance). Stickprovskontrollerna dokumenteras av funktionen för riskhantering samt funktionen för regelefterlevnad och bifogas i kvartalsrapporter. Bolagets ekonomifunktion följer också löpande (kvartalsvis) upp respektive anknutet ombuds ekonomiska situation då det är obligatoriskt att lämna in balans- och resultaträkning. Säkra investerarskyddet, främst att en korrekt lämplighetsbedömning av kunden alltid skall ske och endast sådant som är lämpligt för kunden rekommenderas. Bolaget har en process för produkt/tjänstgodkännande (NPAP) som bl.a. ska säkerställa att de produkter och tjänster som Bolaget tar fram är utformade för att uppfylla behoven hos en i förväg bestämd målgrupp. Bolagets ledning och kontrollfunktioner är aktiva i arbetet med att ta fram och följa upp produkterna och tjänsterna och Bolaget lägger stor vikt vid processen för att på ett tidigt stadium lägga grunden för en god lämplighetsbedömning. Bolagets styrelse har fastställt en särskild ersättningspolicy som bland annat söker säkerställa att ersättningarna till relevanta personer och övriga anställda inte medför intressekonflikter. Bolaget tillhandahåller inte liknande produkter från flera produktbolag utan endast ett alternativ per produktkategori. Urvalet sker utifrån bedömningen om vilket produktbolag som anses ha den bästa produkten inom respektive kategori. Bolaget är helt transparent ut mot kunderna att samarbete endast sker med ett litet antal produktbolag och att det inte är fråga om oberoende rådgivning. Kvaliteten i produkterna och från produktbolagen följs löpande upp. Bolaget ska endast undantagsvis utföra blockorder, dvs. sammanläggning av order gällande fler kunder, och då endast i samband med diskretionär förvaltning. Bolaget får endast utföra blockorder för en kunds räkning om det är osannolikt att sammanläggningen generellt kommer att vara till nackdel för kunden. Om en särskild kunds order ingår i en blockorder och detta skulle kunna vara till nackdel för denna kund ska kunden underrättas om detta i samband blockordern. Om Bolaget lagt en blockorder, och ordern blir genomförd endast delvis, så ska fördelning av den volym som blivit genomförd göras pro rata för de i blockordern ingående enskilda kundorderna. Bolaget och dess ledning är medvetna om de intressekonflikter som kan uppkomma mot bakgrund av Bolagets ägarstruktur och Bolaget hanterar sådana intressekonflikter genom att ha en oberoende styrelseledamot i Bolaget, vilket minskar den delvis inbyggda intressekonflikt som tenderar att finnas i ägarledda bolag. En styrelseledamot anses enligt Bolagets interna regler bl.a. ha en intressekonflikt om styrelseledamoten i den aktuella frågan har ett väsentligt intresse som kan eller skulle kunna strida mot Bolagets eller Bolagets kunders intresse. Vad gäller styrelsens arbete tillämpas även aktiebolagslagens jävsregler och en jävig styrelsemedlem får inte delta i beslutet i fråga eller i förberedelserna för beslutet. Dessutom kan noteras att Bolaget har som princip att ledningen även skall vara kunder till Bolaget. Den intressekonflikt som skulle kunna uppstå av att ledningen sitter på parallella stolar får anses hanterad i och med att en majoritet av ledningen investerat icke oansenliga egna finansiella tillgångar i Bolagets produkter för att markera det gemensamma intresset mellan dem och övriga kunder. Bolaget anser sig ha en generell omsorgsplikt om sina kunder vid all rådgivning, även sådan som avser att hänvisa kunder till potentiella samarbetspartners, bl.a jurister och skatterådgivare för att förbättra och bredda kunderbjudandet. Bolaget har därför bestämt att den tänkta rådgivningen skall utföras i enlighet med Bolagets existerande rutiner för investerarskydd, dvs. med tillämpning av reglerna om lämplighetsbedömning och skyldighet att iaktta kundens intresse. Bolaget får endast betala eller ta emot incitament under följande förutsättningar: - den betalas eller ges till eller av kunden eller någon person för kundens räkning, - den betalas av eller ges till eller av en tredje part eller en person som agerar för en tredje parts räkning, om: I. kunderna har blivit ordentligt informerade om förekomsten, arten och avgiftens, ersättningar eller fördelens belopp, eller - om beloppet inte kan beläggas - om 12 Investerum Förköpsinformation

13 metoden för beloppsberäkningen, på ett sätt som är uttömmande, korrekt och begripligt, II. betalningen av avgiften eller ersättningar, eller tillhandahållandet av naturaförmånerna ska vara så utformad, att det ökar den berörda tjänstens kvalitet och inte inverkar negativt på Bolagets skyldighet att verka så att det bäst gagnar Bolagets kunder, III. det är faktiska avgifter som möjliggör eller krävs för att tillhandahålla tjänsterna, till exempel depåkostnader, avvecklings- och handelsavgifter, lagstadgade avgifter, och som genom sin art inte strider mot Bolagets skyldighet att handla hederligt och rättvist och så att det bäst gagnar Bolagets kunder. Informationen enligt (I). ovan får lämnas i en sammanfattning som ska innehålla de grundläggande villkoren för systemet som avser incitamentet under förutsättning att kunderna informeras om att Bolaget lämnar ut närmare beskrivning på begäran. Anställda eller ombud får varken direkt eller såsom en mellanhand ta emot, godta ett löfte om eller begära en förmån från eller till en utomstående som kan anses innebära en otillbörlig förmån och som har samband med utövningen av anställningen eller uppdraget i Bolaget. Ytterligare regler ställs upp i Bolagets policy för Etik. I Bolaget är det förbjudet för anställda eller ombud att ta emot uppdrag utanför anställningen eller delta i annan affärsverksamhet, för egen eller tredje parts räkning, utan föregående samtycke från VD. Relevanta personers oberoende Enligt Finansinspektionens föreskrift om värdepappersrörelse ska åtgärderna för att hantera intressekonflikter säkerställa att de relevanta personer som deltar i de tjänster som kan ge upphov till en intressekonflikt bedriver dessa med lämplig grad av oberoende. Av de av Bolaget ovan identifierade intressekonflikterna har Bolaget bedömt att det finns två typer av relevanta personer vars oberoende måste säkerställas och som Bolaget också bedömt har de organisatoriska förutsättningarna för att agera oberoende. Den första gruppen relevanta personer rör Bolagets rådgivare, både i form av direkt anställda och anknutna ombud. Den andra gruppen relevanta personer utgörs av personen som är ansvarig för den diskretionära förvaltningen. I båda fallen har Bolaget bedömt att dessa relevanta personer kan agera oberoende i sina respektive roller utan risk för sådan påverkan som skulle kunna påverka kundernas intressen negativt. Det finns därför inte, utöver vad som redovisas under punkten 2 ovan, skäl att vidta några andra åtgärder avseende dessa personers oberoende. Dokumentation Bolaget ska dokumentera och regelbundet uppdatera uppgifter om de investeringstjänster eller sidotjänster som Bolaget utför där det har uppstått eller kan uppstå en intressekonflikt som innebär en väsentlig risk för att en eller flera kunders intressen påverkas negativt, bl.a. genom att VD löpande uppdaterar dessa riktlinjer med identifierade intressekonflikter samt hur dessa hanteras samt därvid informerar styrelsen. Följande handlingar ska arkiveras hos compliancefunktionen: rapporter till styrelsen och VD från compliancefunktionen avseende identifierade intressekonflikter och hantering av dessa. Förebygga och hantera intressekonflikter Bolaget har sammantaget upprättat ändamålsenliga rutiner för att säkerställa att det görs en bedömning av vilket agerande som är bäst för kunden för att säkerställa att kunden i alla sammanhang behandlas korrekt. För att förebygga att intressekonflikter uppstår i verksamheten har Bolaget även upprättat organisatoriska och administrativa rutiner enligt följande; det finns en struktur för ansvarsfördelning och styrning, t.ex. genom att Bolaget har gränssnitt mellan olika organisatoriska enheter eller affärsområden samt process under punkt 6 nedan. 13 Investerum Förköpsinformation

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Investerum AB 556693-7495 & Investerum Pension KB 969683-3913 Riktlinje Ägare: Styrelsen äger och fastställer riktlinjerna årligen. VD äger dock rätt att

Läs mer

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Dessa riktlinjer antogs vid Stellum Kapitalförvaltning AB:s styrelsemöte den 5:e september 2013 1(4) Stellum Kapitalförvaltning AB ("Bolaget")

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Om Bolagen

FÖRKÖPSINFORMATION. Om Bolagen FÖRKÖPSINFORMATION Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Om Bolagen Investerum AB är ett värdepappersbolag

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Om Bolagen

FÖRKÖPSINFORMATION. Om Bolagen FÖRKÖPSINFORMATION Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Om Bolagen Investerum AB är ett värdepappersbolag

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2012-10-09)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2012-10-09) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2012-10-09) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org. nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION ( )

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION ( ) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2012-12-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org. nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-03-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-03-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-03-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION ( )

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION ( ) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2016-06-03) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION ( )

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION ( ) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2016-05-11) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-04-23)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-04-23) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-04-23) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Jämföra Pensioner i Sverige AB, Grev Turegatan 3, våning 4, Stockholm Tel

Jämföra Pensioner i Sverige AB, Grev Turegatan 3, våning 4, Stockholm Tel Förköpsinformation Jämföra Pensioner i Sverige AB, 556974-3809 Grev Turegatan 3, våning 4, 114 46 Stockholm Tel. 08-400 221 10 kontakt@jamforapensioner.se Webbsida www.jamforafordon.se drivs av Jämföra

Läs mer

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum.

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum. 14. Policy för Intressekonflikter Placerum Kapitalförvaltning AB Regelbok 2015 Sid. 2 (5) Policy för intressekonflikter Denna policy fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget)

Läs mer

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Svensk Värdepappersservice (SVP) Ansvarig utgivare Styrelsen Avdelning - Uppdaterad 2014-11-05 1.1 Inledning I fall där ett värdepappersföretag

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Information om Case Kapitalförvaltning AB

Information om Case Kapitalförvaltning AB Information om Case Kapitalförvaltning AB Kontaktuppgifter: Stockholm Case Kapitalförvaltning AB Box 5352 102 49 Stockholm Besöksadress Linnégatan 18 Telefon: 08-662 06 90 Fax: 08-660 36 42 Växjö Case

Läs mer

Förköpsinformation. Enligt gällande regelverk gäller bland annat:

Förköpsinformation. Enligt gällande regelverk gäller bland annat: Information om försäkringsförmedling i enlighet med lagen (2005:405) om försäkringsförmedling (LFF) och i förekommande fall om rådgivning och förmedling enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Investerum AB. Investerum Pension KB 556693-7495 969683-3913. Regelbok 201413-2015KH Sida 1

Investerum AB. Investerum Pension KB 556693-7495 969683-3913. Regelbok 201413-2015KH Sida 1 Riktlinjer för Klagomålshantering Investerum AB 556693-7495 & Investerum Pension KB 969683-3913 Regelbok 201413-2015KH Sida 1 Riktlinjer för klagomålshantering Dessa riktlinjer fastställdes av styrelsen

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Söderberg & Partners Securities AB

Söderberg & Partners Securities AB I N F O R M AT I O N O M Söderberg & Partners Securities AB SÖDERBERG & PARTNERS målsättning är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Someone s sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. Diskretionär förvaltning med Value Investing

Someone s sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. Diskretionär förvaltning med Value Investing FÖRVALTNING Investerum Basic Modellportfölj Someone s sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. Investment Wisdom of Warren Buffett Foto: Psdesign1 Diskretionär förvaltning

Läs mer

Försäkringsförmedlaren

Försäkringsförmedlaren Sida 1 av 6 Försäkringsförmedlaren - din partner på försäkringsmarknaden Sida 2 av 6 Vad är en försäkringsförmedlare? Med försäkringsförmedling avses att yrkesmässigt: lägga fram och förslå försäkringsavtal

Läs mer

Policy för bästa orderutförande

Policy för bästa orderutförande Policy för bästa orderutförande Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-02-17 Fastställs: Tidigare godkänd: Tillgänglighet: Rättslig grund: Tillämpningsområde: Ägare: Årligen eller vid behov Ny För samtliga

Läs mer

VÅRA TILLSTÅND SOM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE

VÅRA TILLSTÅND SOM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE VÅR VISION Centrum Pensions vision är att förändra marknaden för pensioner och försäkringar i grunden. Något som är svårt, tråkigt och jobbigt ska kännas inspirerande, spännande men framför allt tryggt.

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION ( )

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION ( ) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-06-02) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

Av Finansinspektionen godkänt fond- och försäkringsförmedlarbolag

Av Finansinspektionen godkänt fond- och försäkringsförmedlarbolag INFORMATION AVSEENDE SVENSKA FINANS & FÖRSÄKRINGSTEAMET AB Företaget Svenska Finans & Försäkringsteamet AB, nedan benämnt Bolaget, Org. nr. 556367-9942 Drottninggatan 13 252 21 Helsingborg Tel: 042-453

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy

Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy Investerum AB 556693-7495 & Investerum Pension KB 969683-3913 Regelbok 2014-2015 Sida 1 Investerum AB - Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument Prima Kapitalförvaltning Sverige AB Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument Inledning Du som kund måste vara införstådd med följande: Att placeringar eller andra positioner

Läs mer

REMIUM NORDIC AB POLICY -

REMIUM NORDIC AB POLICY - REMIUM NORDIC AB POLICY - FÖR BÄSTA UTFÖRANDE (BEST-X), SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER 1 1. Inledning Detta dokument ("Riktlinjerna") beskriver de tillvägagångssätt som Remium Nordic AB ("Remium")

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB

PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Information om riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Information om riktlinjer för hantering av intressekonflikter Information om riktlinjer för hantering av intressekonflikter Fastställd av styrelsen i SPP Spar AB, 2014-05-05 SPP Spar AB, organisationsnummer 556892-4830 1 Bakgrund SPP Spar AB (bolaget) är ett värdepappersbolag

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

Anmärkning och straffavgift

Anmärkning och straffavgift 2014-06-26 BESLUT Skandiabanken Aktiebolag FI Dnr 13-1074 genom styrelsens ordförande Lindhagensgatan 86 106 55 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Förköpsinformation. Alla slag av försäkringar Bara livförsäkringar Bara skadeförsäkringar

Förköpsinformation. Alla slag av försäkringar Bara livförsäkringar Bara skadeförsäkringar Information om försäkringsförmedling i enlighet med lagen (2005:405) om försäkringsförmedling (LFF) och i förekommande fall om rådgivning och förmedling enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner

Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner ANTAGNA AV STYRELSEN FÖR COELI ASSET MANAGEMENT AB VID STYRELSEMÖTET DEN 15 DECEMBER 2016 TILLÄMPLIGA FRÅN DEN 19 DECEMBER 2016 1 Innehåll

Läs mer

Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654

Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654 Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654 INTERNA REGLER FÖR HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER Dessa interna regler har fastställts av styrelsen för Romanesco Capital Management

Läs mer

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4)

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4) 2014-05-19 REMISSVAR Justitiedepartementet Konsumentenheten FI Dnr 14-3638 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Allmänt Carnegie Pension & Försäkring är en enhet inom Carnegie Investment Bank AB (publ) ( Carnegie ). Vi verkar på den svenska pensionsmarknaden med målsättningen

Läs mer

Förköpsinformation IKC Capital AB med bifirma IKC Pension

Förköpsinformation IKC Capital AB med bifirma IKC Pension Information om IKC Capital AB (Bolaget) IKC Capital AB. Organisationsnummer 556538-0325 Adress: Rundelsgatan 14, 211 36 Malmö Telefon: 040-611 77 90 Bolaget har följande tillstånd: Att bedriva försäkringsförmedling

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Lämplighetsbedömning vid finansiell rådgivning

Lämplighetsbedömning vid finansiell rådgivning Lämplighetsbedömning vid finansiell rådgivning FI-forum 24 april 2014 Håkan Dahlberg Johanna Sundberg Katharina Mårtensson 1 Agenda Konsumentskydd Tillämpliga regelverk Iakttagelser från FI:s tillsyn FI:s

Läs mer

Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB

Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Nowo Fund... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och placeringsinriktning...

Läs mer

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA 2014 Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA BROSCHYREN GES UT AV Cerberus AB KONTAKTUPPGIFTER Cerberus AB Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm Tfn: +46

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Vår ersättning. Information om ersättningar (incitament) till Global Invest

Vår ersättning. Information om ersättningar (incitament) till Global Invest Vår ersättning 2017 Information om ersättningar (incitament) till Global Invest Denna information ges ut av Global Invest Finansförmedling Sverige AB Kontaktuppgifter Global Invest (HK) Stora Torget 3

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem Ersättningspolicy Case Kapitalförvaltning AB, ( Bolaget ) har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om ersättningspolicy i 9 kap. Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1 Ersättningspolicy 205-0-2 Compliance ERSÄTTNINGSPOLICY VCG INVESTMENT MANAGEMENT AB. Allmänt. Denna ersättningspolicy ( Ersättningspolicyn ) har antagits av styrelsen i VCG Investment Management AB ( VCGIM

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Nordeas riktlinjer för orderutförande

Nordeas riktlinjer för orderutförande Nordeas riktlinjer för orderutförande November 2015 Dessa riktlinjer har godkänts av Nordeas vd och koncernchef, och uppdaterades senast november 2015. Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Abp,

Läs mer

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information:

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Beskrivning av finansiella instrument Inledning & Sammanfattning Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Exempel på finansiella instrument Handelsplatser Handels- och noteringslistor

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER December 2013 1 INLEDNING För att uppnå bästa möjliga resultat när Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) utför eller vidarebefordrar

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB 556674-7456 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB,

Läs mer

Temaundersökning. Framtagande och distribution av strukturerade produkter 2012-06-20

Temaundersökning. Framtagande och distribution av strukturerade produkter 2012-06-20 Temaundersökning Framtagande och distribution av strukturerade produkter 2012-06-20 1 Agenda Inledning. Anna Jegnell, områdeschef Marknader Erfarenheter från tillsynen. Anders Evenås, enhetschef Tillsyn

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Rådgivardokumentation, Individ Liv Uppgifter om kund (del 1)

Rådgivardokumentation, Individ Liv Uppgifter om kund (del 1) Uppgifter om kund (del 1) Inga förändringar har inträtt sedan kunden senast lämnade sina uppgifter, gå till del 2. Kunduppgifter Efternamn Förnamn Personnummer Utdelningsadress (gata, box eller dylikt)

Läs mer

INFORMATION OM: EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM: EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM: EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. KORT OM HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bland annat aktier i aktiebolag och motsvarande

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr 556646-8483, (i det följande

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7 Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20 Sida 1 av 7 1. Definitioner I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Anställda vars arbetsuppgifter

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Instruktion för riskhantering

Instruktion för riskhantering Instruktion för riskhantering Fastställd av Styrelsen Datum 5 mars 2013 Senast fastställd 5 mars 2013 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda i Crescit Distribution Tillgänglig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

TILLÄGGSUPPGIFTER OM KUNDKATEGORISERING OCH DESS INVERKAN:

TILLÄGGSUPPGIFTER OM KUNDKATEGORISERING OCH DESS INVERKAN: TILLÄGGSUPPGIFTER OM KUNDKATEGORISERING OCH DESS INVERKAN: 1. ALLMÄNT OM KATEGORISERINGEN AV KUNDER Enligt lagen om investeringstjänster ska tillhandahållare av investeringstjänster, t.ex. en bankeller

Läs mer

Instruktion för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner och vid placering av order hos annan

Instruktion för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner och vid placering av order hos annan 1 Instruktion för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner och vid placering av order hos annan Fastställd av vd för (pub l) 2017-04-18 2 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA

HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA 2016 HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA BROSCHYREN GES UT AV Cerberus AB KONTAKTUPPGIFTER Cerberus AB Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm Tfn: +46 8 550 565

Läs mer

Global Invest Kunddokumentation företag - avseende förmedling och rådgivning av försäkring och finansiella instrument

Global Invest Kunddokumentation företag - avseende förmedling och rådgivning av försäkring och finansiella instrument Global Invest Kunddokumentation företag - avseende förmedling och rådgivning av försäkring och finansiella instrument Förmedling och rådgivning av försäkring och finansiella instrument förutsätter att

Läs mer

Riktlinjer för riskhantering

Riktlinjer för riskhantering Riktlinjer för riskhantering 1. Inledning Case Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd till fondverksamhet enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Policy för intressekonflikter

Policy för intressekonflikter 14. Policy för Intressekonflikter Placerum Kapitalförvaltning AB Regelbok 2014 Sid. 2 (6) Policy för intressekonflikter Denna policy fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget)

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD

EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD SNABBFAKTA Exceed Capital AB är ett privatägt värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen, med tillstånd att bland annat bedriva värdepappershandel,

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Ersättningspolicy. Adrigo Asset Management AB. Senast fastställd 2015-04-15 Fastställs

Ersättningspolicy. Adrigo Asset Management AB. Senast fastställd 2015-04-15 Fastställs Ersättningspolicy Adrigo Asset Management AB Fastställd av Styrelsen Senast fastställd 2015-04-15 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda på Adrigo Asset Management AB Informationstyp

Läs mer