3 Så mäts fritiden i ULF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Så mäts fritiden i ULF"

Transkript

1 Så mäts fritiden i ULF 39 3 Så mäts fritiden i ULF Fritiden utgör en av 11 välfärdskomponenter som SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) är sammansatta av. Varje undersökningsår omfattar ULF en kärna av viktigare frågor från samtliga välfärdskomponenter, och vart 7-8:e år ges en eller flera av dessa komponenter en bredare och djupare belysning enligt ett fastlagt schema (se kapitel 1, Inledning). Fördjupade undersökningar av befolkningens fritidsförhållanden har gjorts vid fyra tillfällen: 1976, , och fick en stor del av fördjupningsfrågorna utgå till förmån för ett större frågebatteri angående krav och förväntningar på välfärdssamhället. Under mellanåren har fritidsfrågorna endast omfattat semesterresande och tillgång till fritidshus. Frågeinnehållet har i stort sett varit detsamma sedan 1976, men möjligheterna till jämförelser över tiden begränsas dels av att ett antal frågor utgått och andra frågor tillkommit, dels av att frågor och svarsalternativ har ändrats något mellan åren. Redovisningen av fritidens utveckling har i denna rapport således måst begränsas till de frågor som funnits med under samtliga fördjupningsår och som inte förändrats i betydande grad däremellan. Frågor angående friluftsliv, idrott och motion har inte ställts till institutionsboende personer i åldrarna år, varmed menas boende på ålderdomshem, servicehus, sjukhem, vårdinstitution eller annan kollektiv bostad eller institution. De flesta uppgifter från och med 1980 om fritidsaktiviteter, semesterresande, tillgång till fritidshus, hemdator och Internet avser befolkningen år. Uppgifter angående sport- och idrottsaktiviteter, dans, friluftsaktiviteter som bad, båtutflykter, jakt och fjällvandringar är av flera skäl förhållandevis ovanliga bland de allra äldsta i befolkningen, och därför har dessa uppgifter endast inhämtats för personer i åldrarna år. Dock har frågan om motionsvanor på fritiden även ställs till personer i åldersgruppen år. Redovisningen av frågor som sträcker sig tillbaka före 1980 görs för åldersgruppen år eftersom man i ULF vid den tiden hade den övre åldersgränsen vid 74 år. Jämförelser med års uppgifter görs i vissa fall både för åldersgruppen år och för år då man 1980 höjde den övre åldersgränsen till 84 år. Vid redovisningen över tid före 1981 efter socioekonomisk grupp (SEI) finns även en sammanslagning av grupperna tjänstemän på mellannivå och högre tjänstemän, då SEI-klassificeringen ändrades 1981 och bland annat fick till följd att vissa yrken omklassificerades.

2 40 Så mäts fritiden i ULF Resultat från undersökningsomgångarna 1976, och finns tidigare publicerade i SCB:s rapportserie Levnadsförhållanden. Kapitel 7, Kulturvanor och kapitel 12, Semesterresande finns tidigare publicerade i SCB:s rapport Välfärd och ofärd under 90 talet, Levnadsförhållanden nr Kapitel 7, Kulturvanor utgör dessutom ett slags sammandrag ur rapporten Den kulturella välfärden Elitens privilegium eller möjlighet för alla? Svenska folkets kulturvanor Rapporten är gjord på uppdrag av Statens kulturråd 2002 och ingår i Kulturrådets rapportserie. Nytt i föreliggande rapport jämfört med dessa två nämnda rapporter är förutom att uppgifter från 2002 i förekommande fall ingår, även att samtliga uppgifter om kulturvanorna, nulägen och trender, redovisas för män och kvinnor separat. Klassificering av aktiviteter Inom fritidskomponenten mäts flera olika aspekter av fritiden. Den klassificering av olika fritidsaktiviteter och svarsalternativ som görs i rapporten följer inga allmänt vedertagna principer, utan följer mer eller mindre traditionen från tidigare fritidsrapporter i serien Levnadsförhållanden. I kapitlet om kulturvanor ingår aktiviteter som att besöka restaurang, pub eller kafé, att spela bingo eller automatspel och att reparera huset eller bilen likaväl som att besöka teater, konserter eller museer. Därmed görs ingen gränsdragning mot rena nöjesaktiviteter eller rent hemarbete, vilket skulle kunna lämna utrymme för viss diskussion. Nedan följer en beskrivning av de olika fritidsaktiviteterna med frågeinnehåll och svarsalternativ som ligger till grund för resultatredovisningen. För frågornas exakta utformning och inbördes placering i intervjuformuläret hänvisas till SCB:s hemsida under Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), och vidare under ULF Intervjuformulär. Friluftsaktiviteter För att få en uppfattning om befolkningens friluftsvanor ställs i ULF frågor angående hur ofta man under de senaste 12 månaderna gjort något av följande: Trädgårdsarbetat. Strövat i skog och mark. Nöjes- eller motionspromenerat.

3 Så mäts fritiden i ULF 41 Fritidsfiskat. Vandrat i fjällen. Gjort utflykter i fritidsbåt. Jagat. Badat utomhus/besökt friluftsbad. Svarsalternativen är: 1) Ingen gång 2) någon gång i kvartalet eller mer sällan (1-5 ggr per år) 3) någon gång i månaden (6-20 ggr per år) 4) någon gång i veckan (mer än ggr per år) 5) flera gånger i veckan (mer än 60 ggr per år) Begreppet "antal gånger" är i samtliga fall liktydigt med det antal dagar man utövat fritidsaktiviteten. Detta innebär exempelvis att en 5- dagars vandringstur i fjällen registrerats som 5 gånger och inte som 1 gång, d.v.s. en vandringstur. Idrottsaktiviteter Följande frågor har ställts angående idrotts- och motionsvanor hur ofta man under en 12-månadersperiod har ägnat sig åt: Idrott eller motion utomhus. Idrott eller motion inomhus. Samt aktiviteter på eller i: Fotbollsplan/idrottsplats. Konstfrusen/spolad isbana. Iordningställt motionsspår/skidspår. Simhall. Idrottshall eller gymnastiksal. Golfbana (ej minigolf). Ny fråga Utförsåkning på skidanläggning eller skidort. Ny fråga Snowboard eller windsurfing. Ny fråga 1999.

4 42 Så mäts fritiden i ULF Med följande svarsalternativ: 1) Ingen gång, 2) någon gång i kvartalet eller mer sällan (1-5 ggr per år) 3) någon gång i månaden (6-20 ggr per år) samt 4) någon gång i veckan (21-60 ggr per år) 5) flera gånger i veckan (mer än 60 ggr per år) Motionsvanor Motionsvanorna mäts också genom en mer allmän fråga om hur mycket motion man får på sin fritid, med svarsalternativen: 1) får praktiskt taget ingen motion alls 2) motionerar då och då 3) motionerar regelbundet ungefär en gång i veckan 4) motionerar regelbundet ungefär två gånger i veckan 5) motionerar regelbundet ganska kraftigt minst två gånger i veckan Total fysisk aktivitet under en normalvecka sommar och vinter På inrådan av Lars Magnus Engström, professor i beteendevetenskaplig idrottsforskning vid Lärarhögskolan i Stockholm, ställdes en ny fråga i 1999 års ULF om total fysisk aktivitet under en normalvecka, sommarhalvåret respektive vinterhalvåret enligt följande: Försök att uppskatta hur många timmar under en normalvecka, som du sammanlagt är fysiskt aktiv på en ansträngningsnivå som minst motsvarar en promenad. Räkna med den sammanlagda tiden av vardagsmotion, t.ex. gått till bussen, frivilligt vald motion och fysisk ansträngning under arbete. Hur är det för a) sommarhalvåret? b) vinterhalvåret? Svarsalternativ: 1) Mindre än 1 timme 2) 1 2 timmar 3) 3 5 timmar 4) 6 10 timmar 5) timmar 6) timmar 7) Mer än 30 timmar per vecka

5 Så mäts fritiden i ULF 43 Ambitionen har varit att även försöka fånga upp andra vardagliga fysiska aktiviteter än den motion man utför på fritiden. Detta utifrån antagandet om att den totala vardagliga fysiska ansträngningsnivån underskattas genom att endast inhämta uppgifter om motion på fritiden. Kulturaktiviteter Frågorna om kulturella aktiviteter avser för vissa frågor frekvensen under en 12-månadersperiod och för vissa andra frågor om man varje vecka, då och då eller aldrig brukar syssla med någon speciell aktivitet. Följande frågor betraktas här som kulturaktiviteter: Teaterbesök. Konsertbesök. Besök på konstutställning/konstmuseum. Besök på annat museum. Gudstjänstbesök eller frikyrkobesök. Besök på bibliotek. Deltagande i studiecirklar eller kurser. Deltagande i föreläsningar/föredrag. Ny Deltagande i folkdans, balett eller jazzbalett. Biobesök. Restaurangbesök. Beskåda lagidrottsevenemang (t.ex. fotboll, ishockey eller handboll). Beskåda annat idrottsevenemang (t.ex. tennis, golf, simning, friidrott). Spela bingo. Dansa på diskotek eller annan danslokal. Dansa på dansrestaurang eller liknande. Ny Svarsalternativen för dessa frågor är: 1) Ingen gång 2) någon gång i kvartalet eller mer sällan (1-5 ggr per år) 3) någon gång i månaden (6-20 ggr per år) samt 4) någon gång i veckan eller oftare (mer än 20 ggr per år)

6 44 Så mäts fritiden i ULF Följande indikatorer mäter egna kulturella aktiviteter med frågeformuleringen Brukar du : Läsa böcker. Läsa tidskrifter. Läsa veckotidningar. Spela musikinstrument. Sjunga i någon grupp, delta i körsång. Fotografera eller filma. Måla, rita, teckna eller arbeta med lera. Läsa skönlitteratur (romaner, deckare, noveller). Ny Skriva dagbok, brev, dikter eller artiklar. Sy, sticka, väva eller syssla med någon annan form av textilslöjd. Syssla med trä- eller metallslöjd. Syssla med någon annan hobby, ange vad Utföra reparationer hemma/på huset. Reparera bilen. Svarsalternativen för dessa frågor är: 1) Ja, i stort sett varje vecka 2) Ja, då och då 3) Nej, aldrig Tillgång till dator och Internet i hemmet Frågan om tillgång till dator i hemmet har funnits med i ULF varje år sedan tillkom årligen uppföljande frågor om tillgång till Internet, samt hur ofta under en föregående 12 månadersperiod datorn använts i hemmet på fritiden för att : a) Använda Internet b) Ordbehandla, kalkylera, rita eller skapa bilder (fr.o.m. 1999) c) Spela spel d) Göra annat, ange vad Lära mer om datorn eller datorprogram (endast 1998, redovisas ej i denna rapport, men återfinns på Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) Publikationer Fritid )

7 Så mäts fritiden i ULF 45 Svarsalternativen för dessa frågor är: 1) Ingen gång 2) någon gång i kvartalet eller mer sällan (1-5 ggr per år) 3) någon gång i månaden (6-20 ggr per år) samt 4) någon gång i veckan eller oftare (mer än 20 ggr per år) Semesterresande Frågan om semesterresande utgör tillsammans med två frågor om tillgång till fritidshus kärnan i fritidskomponenten och har sedan 1977 funnits med i ULF varje undersökningsår, medan Tillgång till fritidshus har funnits med sedan starten Följaktligen redovisas dessa uppgifter i tidsserier från samtliga år i kapitel 9 respektive kapitel 10. Frågan om semesterresande utomlands har ingått under fördjupningsåren , och Från och med ULF ingår två frågor som tillsammans fångar upp semesterresandet. Dessa är: 1. Har Du under de senaste 12 månaderna gjort någon semesterresa eller nöjesresa som varat i minst 1 vecka? 2. Här avser vi även sådant som campingsemester, vara ute i fritidsbåt eller besöka släkt och vänner. Har Du under det senaste året gjort någon sådan resa som varat minst en vecka? I ULF årgångarna före 1990 fanns endast fråga 1 och därför är det följaktligen endast den frågan som ligger till grund för de längre tidsserierna. Vid skattningar av semesterresande som avser åren används vanligen båda frågorna. I fråga om semesterresande utomlands redovisas utvecklingen , och Frågan i och års formulär skiljer sig något från den som ställdes Innebörden är dock densamma och torde inte ha orsakat några nämnvärda förändringar i resultaten mellan mättillfällena : Har Du varit utomlands på semester någon gång under de senaste 12 månaderna? Räkna inte med korta resor på ett eller ett par dygn och : Har Du rest utomlands någon gång under de senaste 12 måna-

8 46 Så mäts fritiden i ULF derna? Räkna inte med korta resor på ett eller ett par dygn, ej heller resor i samband med arbete. I och års resultatredovisning ingår även följande uppgifter om semesterresande: Skäl till varför ingen semesterresa gjordes. Ett eller flera skäl kan anges. Utlandssemester: : Till nordiskt land och/eller annat land : Till vilket land? Här har samma landskodning som till föräldrars ursprungsland använts av kodningsrationella skäl. Detta innebär exempelvis att resor till Italien, Spanien och Portugal erhållit samma kod och kan inte särskiljas. Detsamma gäller exempelvis Frankrike, Storbritannien, Irland och Beneluxländerna. På Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) Publikationer Fritid redovisas dessutom uppgifter från ULF 1999 för följande frågor: Det sammanlagda antalet veckor hemifrån för semester- eller nöjesresor. Det sammanlagda antalet veckor utomlands för semester- eller nöjesresor. Campingsemester under de senaste 12 månaderna, dvs. semester i husvagn/husbil eller tält under sammanlagt 1 veckas tid. Det sammanlagda antalet veckor man varit på campingsemester. Tillgång till fritidshus Fritidsboendet omfattas i ULF av följande frågor: 1. Äger Du, brukar Du hyra eller har Du på annat sätt tillgång till fritidsstuga eller annan fritidsbostad, där Du kan vara någon eller några veckor på semestern om Du vill? Redan i slutet av 1970 talet misstänkte man dock att denna fråga underskattar det faktiska antalet som har tillgång till fritidsbostad kompletterades därför denna fråga med följande fråga i blanketten:

9 Så mäts fritiden i ULF Har Du under de senaste 12 månaderna tillbringat någon eller några veckor i en fritidsstuga eller annan fritidsbostad? Denna fråga reviderades år 1982 genom att den tidsrymd som frågan omfattar justerades från 3 år till 12 månader. Med denna kompletterande fråga fångar man in dem som kanske inte uppfattar att man har tillgång till fritidsbostad, men som under mätperioden genom sin faktiska vistelse haft tillgång till fritidsbostad. Till fritidsboendet hör även följande frågor: Dispositionsform för fritidsbostaden, med följande svarsalternativ under åren : 1) Äger själv, eller hushållsmedlem äger (helt eller delvis) 2) Släkting äger 3) Annan ägare, UP eller hushållet hyr 4) Annan ägare, UP disponerar utan att hyra 5) Annat Då andelen ungdomar som själva ägde sin fritidsbostad sedermera befanns vara anmärkningsvärt hög, och detta sannolikt i stället avsåg föräldrarnas ägande, ändrades svarsalternativen fr.o.m med ett tillägg enligt följande: 1) Äger själv, eller hushållsmedlem äger (helt eller delvis) 2) Föräldrar, svärföräldrar, mor- el. farföräldrar äger 3) Annan släkting äger 4) Annan ägare, UP eller hushållet hyr 5) Annan ägare, UP disponerar utan att hyra 6) Annat I tabellmaterialet på Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) Publikationer Fritid redovisas båda dessa tidsserier. Avstånd till fritidshuset med svarsalternativen: 1) Mindre än 15 km (0-14 km) 2) Ca 2-3 mil (1,5-3,4 mil) 3) Ca 4-5 mil (3,5-5,4 mil) 4) Ca 6-15 mil (5,5-15,4 mil) 5) Ca mil (15,5-30,4 mil) 6) Mer än 30 mil (30,5- mil) 7) UP hyr fritidsbostad på olika platser

10 48 Så mäts fritiden i ULF Antalet veckor man tillbringat i fritidshuset under en 12 månadersperiod. Huruvida man brukar utnyttja fritidshuset under veckosluten, med svarsalternativen: 1) Ja, mer än 10 veckoslut per år 2) Ja, 5-10 veckoslut per år 3) Ja, mindre än 5 veckoslut per år 4) Nej Trendanalyser med regressionsanpassning I slutet av kapitlen 5 9 redovisas dels nulägesförhållanden, dels trender för fritidsaktiviteterna för samtliga redovisningsgrupper, dels därför att utvecklingen för samtliga grupper inte framgår någon annanstans, dels därför att utvecklingen över tid i övriga tabeller och diagram kan vara svår att överblicka. Nulägesförhållandena är viktiga då utvecklingen måste ställas i relation till de faktiska nivåerna. Trenderna är framräknade med hjälp av en 3:e grads regressionsanalys, där hänsyn tagits till att det under åren kan ha förekommit både upp och nedgångar för respektive aktivitet. Resultatet blir ett procenttal som uttrycker skillnaden mellan regressionslinjens slutpunkt (t.ex. 1999) och dess början (t.ex. 1982). Plustecken anger ökning i procentenheter och minustecken anger minskning. Med en asterisk anges om förändringen är statistiskt säkerställd. Här bör observeras att procenttalet som uttrycker trenden inte nödvändigtvis behöver överensstämma med det sista årets faktiska värde minus det första årets faktiska värde, eftersom trenden anpassats utifrån en 3:e grads regressionsanalys där de båda ändpunkterna approximerats. Syftet med regressionsanpassningen är att beskriva utvecklingen över tiden för olika indikatorer på levnadsförhållanden inom olika redovisningsgrupper. Det är också viktigt att tillåta en eller flera vändpunkter under tidsperioden. Därför användes ett tredjegradspolynom. Anpassningen sker på observerade tal. Man skulle kunna tänka sig anpassning till en utjämnad kurva, men detta blir besvärligt på grund av att alla indikatorer ej finns alla år. Ett enkelt mått på trenden är differensen mellan de predicerade värdena för slutpunkten och startpunkten enligt modellen. Om denna differens är signifikant eller inte beror främst på modellanpassningen, men även på antalet mätpunkter och antalet skattade parametrar i modellen. I vissa fall kan

11 Så mäts fritiden i ULF 49 den predicerade differensen bli avsevärt större än den skattade, t.ex. om en indikator ökar mycket snabbt och sedan når en mättnadsnivå (exempelvis tillgång till dator i hemmet). Följande modell har använts: Låt y t, där t = t 1,.,t k, vara den observerade skattningen vid tidpunkten t. Sätt Modell: ' X t = (1, t, t 2, t 3 ) ' y t = X t β + ε t ; t = t 1,.,t k där E(ε t ) = 0 ; V(ε t ) = σ 2 ; E( ε ε ) = 0 för i j I matrisform erhålles ' Y = X β + ε t i t Vektorn β är koefficientvektorn. Denna skattas via minsta kvadratmetoden med ˆ β = ' -1 ' ( X X) X Y j Test av differens mellan kurvans värde i slutpunkten E ( y t ) och i k startpunkten Ey ( t ) utförs enligt följande: 1 H 0 : E y t ) = Ey ( t ) ( k 1 dvs ( X X ) ' β = 0 1 t k t. Testvariabel är z = X X ( t k t1 ) ' βˆ med skattad varians 2 ˆ σ z där

12 50 Så mäts fritiden i ULF ˆ σ 2 ' ' 1 2 ( ) ( ) ( ) ˆ z = Xt X k t X X Xt X k t och σ 1 1 ˆ σ 2 = 1 k k 1 i= 1 ( y ti X ' t i ˆ) β 2 Variabeln T z = är t-fördelad med t-4 frihetsgrader. σˆ z I anslutning till trendanalysen har följande beräkningar genomförts: T = t-värde för differenser enligt Students t-fördelning. Om p<0.05 för trenden anges detta med en asterisk * efter värdet för differensen tillsammans med nuläget. Exempel: Andelen i befolkningen år som under en 12-månadersperiod gjort minst ett teaterbesök åren 1982, 1983, 1990, 1991, 1996, 1997, 1998 och Teaterbesökandet visar en klar uppåtgående linjär trend för perioden Se tabell 3.1 nedan. Applicerar vi modellen enligt ovan får vi en differens på +9,4 procentenheter och den är kraftigt signifikant. Modellanpassningen är också god. Tabell 3.1. Observerade och predicerade andelar som besökt teater i befolkningen år. OBS! män och kvinnor sammanräknat , samt trend för samma tidsperiod. Asterisk * anger signifikant förändring. År Personer år Observerad Predicerad ,3 31, ,1 32, ,7 37, ,5 37, ,4 38, ,2 39, ,7 39, ,8 40,5 Trend ,5 +9,4* Anpassning (%) 98,1. anger att uppgiften inte finns tillgänglig detta år.

13 Så mäts fritiden i ULF 51 Redovisningsgrupper Resultatredovisningen i denna rapport görs för män och kvinnor separat efter nedanstående redovisningsgrupper. En utförlig beskrivning av samtliga redovisningsgrupper i det fullständiga tabellmaterialet återfinns på Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) Publikationer Fritid Ålder (klassindelad). Familjetyp (ensamboende/sammanboende med resp. utan barn). Utländsk och svensk bakgrund (född i Sverige eller utomlands med inrikes resp. utrikes födda föräldrar). Utbildningsnivå (förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial). Socioekonomisk indelning (SEI) (arbetare, tjänstemän, företagare m.m.). H-region (en gruppering av olika befolkningsregioner efter befolkningstäthet och geografiska belägenhet). I det fullständiga tabellmaterialet på hemsidan redovisas uppgifterna även efter Disponibel inkomst per konsumtionsenhet (kvartilindelad). I kapitel 10, Tillgång till fritidshus, görs redovisning efter familjecykel (hushållets sammansättning över livscykelfasen), utbildningsnivå och disponibel inkomst.

14 52 Så mäts fritiden i ULF

Så bor vi i Sverige Bostäder, boendemiljö och transporter 1975 2002

Så bor vi i Sverige Bostäder, boendemiljö och transporter 1975 2002 LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 107 Så bor vi i Sverige Bostäder, boendemiljö och transporter 1975 2002 Statistiska centralbyrån 2004 Living Conditions Report no 107 The way we live in Sweden Homes, the living

Läs mer

OM LÄSNING MER ELLER MINDRE? EN KOMMENTERANDE JÄMFÖRELSE AV FEM LÄSVANESTUDIER

OM LÄSNING MER ELLER MINDRE? EN KOMMENTERANDE JÄMFÖRELSE AV FEM LÄSVANESTUDIER OM LÄSNING MER ELLER MINDRE? EN KOMMENTERANDE JÄMFÖRELSE AV FEM LÄSVANESTUDIER Statens kulturråd, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats:

Läs mer

Definition av indikatorer i ULF/SILC

Definition av indikatorer i ULF/SILC 1(58) Definition av indikatorer i ULF/SILC Nedan visas hur indikatorerna i undersökningarna av levnadsförhållanden har definierats i statistikredovisningen. Innehåll Arbetsmiljö... 2 Boende... 5 Ekonomi...

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Peter Fredman* Bo Svensson Kreg Lindberg Anna Holmstedt. Rapport till Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv 2010-10-11

Peter Fredman* Bo Svensson Kreg Lindberg Anna Holmstedt. Rapport till Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv 2010-10-11 Ekonomiska värden i svenskt friluftsliv - en enkätundersökning Peter Fredman* Bo Svensson Kreg Lindberg Anna Holmstedt Rapport till Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv 2010-10-11 Sammanfattning I

Läs mer

Boende och boendemiljö

Boende och boendemiljö LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 117 Boende och boendemiljö 2006 07 LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 117 Boende och boendemiljö 2006 07 Statistiska centralbyrån 2009 Living Conditions Report no 117 Housing and

Läs mer

Brottsförebyggande åtgärder och försäkringsskydd

Brottsförebyggande åtgärder och försäkringsskydd Kapitel 4 Brottsförebyggande åtgärder och försäkringsskydd 4.1 Inledning Den tredje aspekten av trygghet och säkerhet som studeras i denna rapport handlar om försäkringsskydd och olika brottsförebyggande

Läs mer

Kulturvanor i Håbo, Älvkarleby och Östhammar

Kulturvanor i Håbo, Älvkarleby och Östhammar Kulturvanor i Håbo, Älvkarleby och Östhammar En enkätundersökning gjord av Kultur i länet, Landstinget i Uppsala län, i samarbete med Håbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner Gunnar Matti, Kultur i länet

Läs mer

Barns och ungas kulturvanor

Barns och ungas kulturvanor Barns och ungas kulturvanor Redovisning av en pilotundersökning genomförd i Stockholms stad 2013 2014-06-19 Sammanfattning...3 Resultat...3 Slutsatser...3 Inledning...5 Syfte...5 Genomförande...5 Svarsfrekvens...6

Läs mer

Friluftslivet i Örnsköldsvik Rapport från en enkätundersökning om fritid och utevistelse i Örnsköldsviks kommun

Friluftslivet i Örnsköldsvik Rapport från en enkätundersökning om fritid och utevistelse i Örnsköldsviks kommun Friluftslivet i Örnsköldsvik Rapport från en enkätundersökning om fritid och utevistelse i Örnsköldsviks kommun Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Offer för våld och egendomsbrott 1978 2002

Offer för våld och egendomsbrott 1978 2002 Levnadsförhållanden Levnadsförhållanden, rapport 104 1978 2002 Som ett led i SCBs undersökningar av levnadsförhållandena (ULF) har vi försökt att kartlägga några av dessa problem. Hur många drabbas årligen

Läs mer

Sammanfattning. Kap 2: Offer för våld eller hotelser

Sammanfattning. Kap 2: Offer för våld eller hotelser Sammanfattning Att få leva skyddad från brottslighet, från våld och egendomsbrott är ett viktigt villkor för ett gott liv. Kriminalitet kan få konsekvenser inte bara för dem som blir direkt drabbade, utan

Läs mer

L E V N A D S F Ö R H Å L L A N D E N R A P P O R T 1 1 4. Alkohol- och tobaksbruk

L E V N A D S F Ö R H Å L L A N D E N R A P P O R T 1 1 4. Alkohol- och tobaksbruk L E V N A D S F Ö R H Å L L A N D E N R A P P O R T 1 1 4 Alkohol- och tobaksbruk L E V N A D S F Ö R H Å L L A N D E N R A P P O R T 1 1 4 Alkohol- och tobaksbruk Statistiska centralbyrån 2007 Living

Läs mer

BIBLIOTEKENS VÄRDE LARS HÖGLUND

BIBLIOTEKENS VÄRDE LARS HÖGLUND BIBLIOTEKENS VÄRDE LARS HÖGLUND Bibliotek och bibliotekarier arbetar med förmedling av information och kultur. Som kulturaktivitet, där användning i regel förutsätter besök, liknar biblioteksbesök andra

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2011

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2011 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 211 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012

Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012 Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012 CAN Rapport 140 Håkan Leifman & Björn Trolldal Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen

Läs mer

Rapport 2013:2 NTU 2012. Teknisk rapport

Rapport 2013:2 NTU 2012. Teknisk rapport Rapport 2013:2 NTU 2012 Teknisk rapport Nationella trygghetsundersökningen 2012 Teknisk rapport Rapport 2013:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar

Läs mer

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd TEMARAPPORT 2009:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Barn Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt Befolkning och välfärd TemaRAPPORT 2009:2 Tema:

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Gymnasieungdomarna i Öckerö Kommun svarar på frågor om Hur de mår Vad de gör på fritiden Hur de trivs i skolan Sommar- och extrajobb Vad de vill ha för inflytande

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Bokpriskommissionens delrapport t I. Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter

Bokpriskommissionens delrapport t I. Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter Bokpriskommissionens delrapport t I Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter Delrapport från Bokpriskommissionen Stockholm 2002 Till statsrådet och chefen För Kulturdepar departementet Regeringen

Läs mer

Politiska handlingar... 28 Hur tolkar vi resultaten om politiska handlingar och prioriteringar?... 30 Diskussion... 31 5 Trygghetsfrågor...

Politiska handlingar... 28 Hur tolkar vi resultaten om politiska handlingar och prioriteringar?... 30 Diskussion... 31 5 Trygghetsfrågor... Sundsvalls ungdomars syn på ungdomspolitikens områden genom LUPP-enkäten 2009 1 Innehåll Förord... 4 1 Bakgrund... 5 Metod... 5 Vilka har svarat på enkäterna?... 6 2 Hur är det i skolan?... 7 Några kvalitetsaspekter

Läs mer

Ung i Västernorrland

Ung i Västernorrland Rapportserien Ung i Västernorrland En uppföljning av ungdomspolitiken Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt Rapport nr 2010:9 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-44-1 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland

Läs mer

Så sparar svenskarna III

Så sparar svenskarna III Så sparar svenskarna III Institutet för Privatekonomi, oktober 2005 Erika Pahne Innehållsförteckning Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning: Förändringar på totalnivå jämfört med tidigare undersökningar

Läs mer

RES05 Intervjuarinstruktioner

RES05 Intervjuarinstruktioner RES05 Intervjuarinstruktioner RES05 Intervuarinstruktioner Innehåll 1. INLEDNING... 1 2. FRÅGEINNEHÅLL I STORT... 2 3. INDIVIDEN OCH HUSHÅLLET... 3 4. REFERENSPERIODER... 8 5. MÄTDAGSFÖRFLYTTNINGAR...

Läs mer

Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD

Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD Eftergymnasial utbildning i ett internationellt perspektiv en jämförelse baserad på Education at a Glance RAPPORT 2015:2 Rapport 2015:2

Läs mer

RAPPORT 99. Levnadsförhållanden. Tid för vardagsliv. Kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01

RAPPORT 99. Levnadsförhållanden. Tid för vardagsliv. Kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01 RAPPORT 99 Levnadsförhållanden Tid för vardagsliv s och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01 Levnadsförhållanden Rapport nr 99 Tid för vardagsliv s och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01 Statistiska

Läs mer