FU Ödsmål 377. Rapport 2006:6. Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ 377. Rune Bark/Joakim Åberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FU Ödsmål 377. Rapport 2006:6. Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ 377. Rune Bark/Joakim Åberg"

Transkript

1 FU Ödsmål 377 Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ 377 Rune Bark/Joakim Åberg Rapport 2006:6

2

3 FU Ödsmål FU Ödsmål 377 Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ 377 Bohusläns museum RAPPORT 2006:6

4 2 Bohusläns museum 2006: 6 ISSN Manusförfattare Rune Bark/ Joakim Åberg Layout och grafisk design Pia Hansson (omslag), Pia Claesson, Gabriella Kalmar (inlaga) Redigering Joakim Åberg Tryck och distribution Bohusläns museum Kartor godkända från sekretessynpunkt för spridning Lantmäteriverket Dnr /1088 BOHUSLÄNS MUSEUM Museigatan 1, Box 403, Uddevalla tel , fax

5 FU Ödsmål Innehåll SAMMANFATTNING... 5 BAKGRUND... 5 LANDSKAPSBILD... 5 NATURLANDSKAP... 5 KULTURLANDSKAP... 6 FORNLÄMNINGSMILJÖ... 6 METODIK... 6 RESULTAT... 7 SLUTSATSER SAMT ÅTGÄRDSFÖRSLAG... 7 REFERENSER... 8 TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 8 FIGURFÖRTECKNING...9 BILAGOR... 9 BILAGA BILAGA BILAGA

6 4 Bohusläns museum 2006: 6 Galterön Halsefjorden Badplats Mjösund Banken Mossen Kärrstegen Ekeberg Björkebo Grönvik Rävsås Grönvik Askekärret Hällsberget Sjötorp Mjösund n Änghagen Ribbenäs Nyborg Skruvberget Näs Ödsmåls kyrka Skola Humlebråten Hembg. Fotb. plan Ind.omr. Västra Berg r Östra Be Råön Jordhammarsviken Osebacken Växthus Skåpet Åbacka Ridhus Ödsmålsån Dala mar Askeröfjorden Holmgården Skedhammar Jordhammar Sanden Byns gamla tomt Solhem Kemisk industri Sandlyckan Ny Skedhammarsviken Reningsverk Björkebo Byn Hags udde Kemisk industri Nedra Hogs gamla tomt Sträveliden Stenkullen r Kraftstation Vetteberget Vetten Avfallsanl. Kläpp Skogshyddan Lillkläpp Stavstenen Valåsberget Kärret Näverås Sparbanken Dalen San sk industri Grinnerås Lasshammar Kemisk industri Skjutbana Betongindustri Lasshammarsbäcken Skräppås Sporthall Fotbollspl. Stenungsund Stenunge å Kållungeröds gamla tomt Lilla Gategård Södra Skår Västergård Figur 1: Utdrag ur digitala fastighetskartan, Stenungsunds Ind.omr. kommun, med förundersökningsområdet markerat. Skala 1: Godkänd från sekretessynpunkt för spridning, Doteröd Lantmäteriverket Sjukhem Kemisk industri Sporthall Slätten

7 FU Ödsmål Sammanfattning Förundersökningen inom fastigheten Hog 9:1 visar att Ödsmål 377 är en boplats som använts under yngre bronsålder - äldre järnålder. Under föregående arkeologisk utredning (Ottander 1995) påträffades brungrå fragmenterad brukskeramik från perioden vilket även var fallet vid denna förundersökning. En 14 C-datering från utredningen styrker också att området varit i bruk under den aktuella tiden. Den oansenliga ytan tillsammans med avsaknaden av husrester och endast ett fåtal påträffade anläggningar borde dock indikera att det inte varit fråga om ett intensivt nyttjande. Förundersökningsresultatet visar på behovet av en slutundersökning för att klargöra lokalens funktion och användningsperiod. Bakgrund Den 13 maj till 15 maj 1996 utförde Bohusläns museum en arkeologisk förundersökning inom fastighet Hog 9:1, Ödsmåls socken, Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Den arkeologiska förundersökningen föranleddes av att Vattenfall skulle uppföra vindkraftverk inom fastigheten och förbättra befintlig väg till kraftverket. Den planerade exploateringen på berget Stenkullen berörde en boplats, Ödsmål 377. Boplatslämningen påträffades i samband med den utredning som museet utfört på platsen (Ottander 1995). Fornlämningen kommer att beröras då en befintlig väg ska breddas och delvis få en ny sträckning. Uppdragsgivare och kostnadsansvarig för förundersökningen var Vattenfall i Stenungsund, Björn Pedersen, enligt Länsstyrelsens beslut dnr Ansvarig institution var Bohusläns museum med Rune Bark som projektledare och tillika rapportansvarig. Syftet med förundersökningen var att undersöka utbredningen och karaktären av de boplatsspår som återfanns i samband med den arkeologiska utredningen, samt bedöma deras vetenskapliga och pedagogiska värde. Landskapsbild Naturlandskap Det aktuella förundersökningsområdet ligger i ett sadelläge mellan Vetteberget i söder och Stenkullen i norr (figur 1), på en moränplatå cirka 50 meter över havet med en svag sluttning mot öster. Platån består bland annat av en öppen yta med en utdikad myr i mitten. Myren dikades under modern tid i samband med att ett kraftverk byggdes inne i berget norr om Ödsmål 377. Detta berg har under förhistorisk tid, under lång tid, utgjort en egen ö.

8 6 Bohusläns museum 2006: 6 Kulturlandskap Området runt undersökningsområdet är beväxt med blandskog med inslag av gamla björkar och furor. Det finns gott om mer eller mindre döda ensnår inne i skogen, vilket tyder på att slänten varit öppen och antagligen betad under modern tid. Området var väl avgränsat med gärdesgårdar. Enligt uppgifter i ortnamnsboken skall det funnits flera torp i området under talen (Janzén 1972). Inga spår efter torp påträffades dock i omgivningarna. Runt området finns i dag industrianläggningar. Fornlämningsmiljö På toppen av Vetteberget finns ett bronsålders röse (Ödsmål 28) och på toppen av Stenkullen ligger det en stensättning (Ödsmål 125). I den kringliggande trakten finns flera lämningar av boplatser (Ödsmål 240, 244) och gravar (Ödsmål 220, 239, 364,). I väst finns även två gårds/bytomter registrerade (Ödsmål 296, 365) (figur 2). N Nedra Hogs gamla tomt 365 Sträveliden Stenkullen #S Avfallsanl. #S#S 364 Kläpp Kraftstation Vetteberget Ve ten 28 t #S Skogshyd Figur 2. Utdrag ur digitala fastighetskartan, Stenungsunds kommun, med nämnda fornlämningar markerade. Skala 1: Godkänd från sekretessynpunkt för spridning, Lantmäteriverket Metodik Förundersökningen genomfördes med hjälp av maskingrävda schakt. Då utredningen visade att det kunde finnas en boplats i området prioriterades sökandet efter anläggningar som kunde stärka utredningens resultat. Schakten grävdes i skikt för att göra det möjligt att se stratigrafiska förändringar under vegetationstäcket. De provgropar som grävdes vid utredningen visade inte på

9 FU Ödsmål någon större mängd arkeologisk material i matjorden och provgropar nedprioriterades därför vid förundersökningen. Resultat Vid förundersökningen togs 14 mindre schakt upp längs med vägsträckningen (bilaga 1 och 2). Fyllningen bestod av matjord vars tjocklek varierade från 0,1 meter i väster till 0,3 meter i öster. Matjorden grävdes i tunna skikt för att ge möjlighet till att studera eventuell bortodlingsgrad. Med anledning av att det enligt utredningen fanns sot och kol i matjorden förefaller det som om jorden är omrörd. Vid förundersökningen kunde inga spår efter någon stratigrafi iakttas i matjorden. I alven syntes fyra anläggningar; två gropar samt en härd och en sotfläck (bilaga 3). Fynd i form av keramikskärvor påträffades i schakt 4 i övergången ned mot alven. Ingenting tydde dock på att keramiken låg i något kulturellt eller stratigrafiskt sammanhang. Keramik påträffades även i en härd vid utredningen cirka 20 meter nordost om förundersökningens keramikfynd (Ottander 1995). Keramiken kunde inte dateras exaktare än till yngre bronsålder - äldre järnålder, vilket samstämmer med resultaten från förundersökningen. De spridda anläggningarna ger ett ganska spretigt intryck. Härden från utredningen och den intilliggande gropen i schakt 5 pekar på att anläggandet av det moderna dräneringsdiket har förstört de eventuellt centrala delarna av ytan. Keramikfyndet i schakt 4 förstärker detta intryck. Slutsatser samt åtgärdsförslag Det föreligger en viss osäkerhet om lokalen verkligen har utgjort en boplats, då den plana ytan som återstår efter att mossen exkluderats förefaller vara för liten för en lämning av detta slag. Det påträffades inte heller några spår efter huskonstruktioner. De lämningar som faktiskt framkom medför dock att lokalen även fortsättningsvis tolkas som en boplats, även om denna bild kan komma att förändras i ett senare skede. Keramiken och dateringen visar på en användningsperiod under yngre bronsålder - äldre järnålder. Ingen flinta har påträffats under undersökningarna, vilket tyder på att det inte funnits en äldre användningsperiod. Trots det ringa materialet är det ändå av stort intresse att försöka klargöra platsens funktion. Det förefaller som om lokalens centrum ligger runt det moderna dräneringsdiket och eventuellt österut. Förundersökningsresultatet visar på behovet av en slutundersökning inom arbetsområdet för att klargöra lokalens funktion och närmare användningsperiod.

10 8 Bohusläns museum 2006: 6 Referenser Janzén, Assar Ortnamnen i Göteborgs och Bohuslän, VI Ortnamnen i Inlands nordre härad, 1. Bebyggelsenamn. Lund Ottander, J Hog 8:1 Ödsmål socken, Stenungsunds kommun. Arkeologisk utredning samt slutundersökning. Bohusläns museum. Rapport 35. Tekniska och administrativa uppgifter Lst dnr: BM dnr: 106/96 K BM pnr: 383/4011 Fornlämningsnr: 377 Län: Västra Götalands län Kommun: Stenungsund Socken: Ödsmål Fastighet: Hogen 9:1 Ek. karta: 7193 Läge: X Y Z Koordinatsystem: Höjdsystem: RT-90 2,5 gon V RH70 Uppdragsgivare: Ansvarig institution: Projektledare: Fältpersonal: Vattenfall AB Stenungsund Bohusläns museum Rune Bark Rune Bark Fältarbetstid: 13 maj 15 maj 1996 Arkeologtimmar: 24 Arkiv: Fynd: Bohusläns museums arkiv Inga fynd omhändertogs.

11 FU Ödsmål Figurförteckning Figur 1: Utdrag ur digitala fastighetskartan, Stenungsunds kommun, med förundersökningsområdet markerat. Skala 1: Godkänd från sekretessynpunkt för spridning, Lantmäteriverket Inklipp; utsnitt Röda kartan med undersökningsområdet symboliskt markerat. Figur 2: Utdrag ur digitala fastighetskartan, Stenungsunds kommun, med nämnda fornlämningar markerade. Skala 1: Godkänd från sekretessynpunkt för spridning, Lantmäteriverket Bilagor Bilaga 1. Utsnitt ur digitala fastighetskartan, Stenungsunds kommun, med förundersökningsområde och schakt markerade. Skala 1:500. Godkänd från sekretessynpunkt för spridning, Lantmäteriverket Bilaga 2. Tabell 1: Schaktbeskrivningar Bilaga 3. Tabell 2: Anläggningslista Tabell 3: Provgropar

12 006: 6 10 Bilaga 1 N VINDKRAFTVERK I Modernt dräneringsdike Äldre dike # S14 S12 S13 S11 S10 S8 S9 S7 S5 S6 S4 # S3 S2 S1 Bilaga 1. Utsnitt ur digitala fastighetskartan, Stenungsunds kommun, med fornlämningsområde och schakt markerade. Skala 1:500. Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket Fornlämningsområde Schakt 05 10meter

13 11 Bilaga 2 Tabell 1: Schaktbeskrivningar Schaktnr Storlek (m) Djup (m) Stratigrafi Fynd Anläggningar 1 4x1 0,3 0-0,25 m svart fet humös matjord 0,25 m - steril brunröd morän 2 3x1 0,25 0-0,2 m vägfyllning 0,2 m - steril brunröd morän 3 3,8x4 0,45 0-0,2 m fyllning från dräneringsdiket 0,2-0,4 m svart humös matjord 0,4 m - steril brunröd morän 4 5x2-2,8 0,25 0-0,2 m svart humös matjord 0,2 m - steril brungul morän Keramik A6 - A3 5 8,2x1,6-3,4 0,2 0-0,15 m brunsvart humös matjord 0,15 m - steril brun morän - A5 6 3,5x2 0,25 0-0,2 m vägfyllning 0,2 m - steril brunröd morän - A4 7 4,2x3 0,3 0-0,2 m vägfyllning, fyllning från dräneringsdiket 0,2 m - steril brunröd morän 8 3x2 0,5 0-0,3 m brunsvart humös matjord 0,3 m - steril brungul morän 9 3,5x1 0,6 0-0,2 m Fyllning från dräneringsdiket 0,2-0,4 m brunsvart humös matjord 0,4 m - steril brungul matjord 10 6x4,5 0,25 0-0,2 m vägfyllnig och brunsvart humös matjord 0,2 m - steril brungul morän - A1 11 6x3 0,35 0-0,15 m vägfyllning 0,15-0,2 m brunsvart humös matjord 0,2 m - steril brungul matjord 12 3x2 0,4 0-0,15 m vägfyllning 0,15-0,25 m brunsvart humös matjord 0,25 m - steril brungul morän 13 3,5x3 0,2 0-0,15 m brunsvart humös matjord 0,15 m - steril brungul morän - A2 14 3x1 0,2 0-0,15 m brunsvart humös matjord 0,15 m - steril brungul morän

14 006: 6 12 Bilaga 3 Tabell 2: Anläggningar Anlnr Schaktnr Typ Storlek (m) Djup (m) Fyllning Anmärkning 1 10 Härd 0,95x0,45 0,1 Sotblandad sand med inslag eldpåverkad sten Mörkfärgning 0,35x0,24 0,05 Brun sand Grop 1,2x0,71 0,2 Något humös brunsvart sand med inslag av kol och sot Kapad av dräneringsdiket 6 3 Grop 1x2 - Svart fet matjord Inte helt framgrävd då den försvann in i schaktets norra kant. Tabell 3: Provgropslista Provgropsnr Storlek (m) Djup (m) Stratigrafi Fynd 1 0,5x0,5 0,2 0-0,15 m brunsvart humös matjord 0,15 m - steril brungul morän 2 0,5x0,5 0,15 0-0,15 m brunsvart humös matjord 0,15 m - sten 3 0,5x0,5 0,1 0-0,15 m brunsvart humös matjord 0,1 m - berg - - -