Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet samt stöd till SISU Idrottsutbildarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna"

Transkript

1 KUN Enhetsnamn Handläggare: Margareta Wennerberg Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet samt stöd till SISU Idrottsutbildarna Ärendebeskrivning I detta ärende tar kulturnämnden ställning till fördelning av stöd gällande idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 samt stöd till SISU Idrottsutbildarna. Beslutsunderlag Stödet består av ett verksamhetsstöd som söks en gång per år. Till skillnad från stöden till regionala ungdomsorganisationer och pensionärsorganisationer, är stödet till idrotts- och friluftsorganisationerna samt SISU Idrottsutbildarna, inte direkt relaterat till varje medlem i lokalföreningarna. Riktlinjer finns på förvaltningens webbplats under fliken Stöd till föreningsliv. Ansökningshandlingar finns tillgängliga på kulturförvaltningen. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att fördela 2015 års stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet samt SISU Idrottsutbildarna enligt följande: KUN 2014/1047 Friluftsfrämjandet Region Mälardalen kr KUN 2014/1056 Stockholms läns Ridsportförbund kr KUN 2015/21 SISU Idrottsutbildarna STHLM kr KUN 2015/22 Stockholms Idrottsförbund (70 specialdistriktsförbund) TOTALT kr

2 2 (7) att uppdra åt förvaltningschefen att teckna avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholms Idrottsförbund gällande verksamhetsstödet för Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning I föreliggande ärende prövas fyra ansökningar. Friluftsfrämjandet Region Mälardalen Stockholms läns Ridsportförbund SISU Idrottsutbildarna Stockholm Stockholms Idrottsförbund för samtliga 70 specialdistriktsförbund Förvaltningen föreslår att Friluftsfrämjandet Region Mälardalen och SISU Idrottsutbildarna får en utökning av sina respektive stöd med kr. Övriga organisationer föreslås få oförändrat stöd jämfört med Bakgrund Sedan 2006 gäller att Stockholms Idrottsförbund söker för alla sina specialdistriktsförbund till skillnad från tidigare då Korpen Stockholms län, Stockholms läns Ridsportförbund, Stockholms handikappidrottsförbund och Östsvenska Dövidrottsförbundet var egensökande hos landstinget. Sedan 2006 skrivs årliga avtal mellan kulturnämnden och Stockholms Idrottsförbund. Statsanslaget till SISU Idrottsutbildarna beslutas direkt av utbildningsdepartementet till skillnad från övriga studieförbund, som får sina statsanslag via Folkbildningsrådet. Analogt med förändringen på statlig nivå beslöt kulturnämnden i samband med budget 2007 att det studiecirkeltimmebaserade stödet till SISU Idrottsutbildarna skulle upphöra fr.o.m I stället beslöts att stöd till SISU Idrottsutbildarna fortsättningsvis skulle prövas inom ramen för stödet till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet. Regler och anvisningar för idrotts- och friluftsorganisationerna Idrotts- och friluftsorganisationen ska - ha minst 400 medlemmar i åldern 6-25 år bosatta inom landstingsområdet. - ha en omfattande barn- och ungdomsverksamhet. - i ansökan tydligt ange vilken verksamhet som bedrivs och för vem.

3 3 (7) Medlemmarna i åldern 6-25 år i de lokala föreningarna skall utgöra minst 60 procent av det totala medlemsantalet i distriktet eller uppgå till minst personer. Stockholms Idrottsförbund skall fördela sitt landstingsstöd mellan samtliga specialdistriktsförbund, SDF, samt Södermanlands och Upplands idrottsförbund där dessas verksamhet sker inom Stockholms läns landstingsområde. Beslutat stöd utbetalas med 50 procent i samband med beslut. Andra hälften betalas ut när organisationen inkommit till förvaltningen med redovisning för närmast föregående år, 2014, och denna har blivit godkänd av förvaltningen. Redovisningen ska göras på särskild blankett och verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse skall bifogas. Överväganden Friluftsfrämjandet Region Mälardalen KUN 2014/ kr kr kr kr Totalt antal medlemmar Antal barn och ungdomar 6 25 år Andel flickor 46 % Andel pojkar 54 % Totalt antal lokalföreningar 33 I maj 2011 bildades Friluftsfrämjandet Region Mälardalen som består av distrikten Gästrikland, Sörmland, Stockholm och Uppland. Den nya organisationen särredovisar medlemmar och verksamheten i Stockholms län i ansökan samt i redovisningen av stödet. Det stöd som kulturnämnden lämnar måste ovillkorligen stanna i den verksamhet som bedrivs inom Stockholms län. Regionen ska i allt väsentligt stödja lokalavdelningarna och den viktigaste insatsen är att utbilda ledare till barn- och ungdomsverksamheten. Inom barn- och ungdomsverksamheten lyfts följande insatser fram: Verksamheten snösäker för gymnasieungdomar som en viktig inkörsport till Friluftsfrämjandets verksamhet. (Snösäker är ett koncept som innebär att friluftsfrämjandet arrangerar resor till fjällen för skol-

4 4 (7) ungdomar i gymnasieålder. Ungdomarna ges möjlighet att uppleva fjällen och vintersport). Skolsamarbete bedrivs också inom området Friluftsdagar och Alla på snö för 10-åringar. Brett utåtriktat arbete genom bl.a. medverkan vid mässor för skolungdom, Vildmarksmässan och andra arrangemang. Genom utvecklingsbidrag till lokalavdelningarna utvecklas verksamhet och ledare. Unga erbjuds utbildning i olika former och uppmuntras även till delaktighet i demokratiska processer inklusive styrelsearbete. Utvecklingen av barn- och familjeverksamhet sker genom flera pilotprojekt. I Skärholmen finns projektet Skogshjältarna med inriktning på att göra barn och föräldrar vana vid naturen via ett skolsamarbete. Fånga upp och utveckla nya trender/aktiviteter inom friluftslivet, t ex geocaching, och verka inom ramen för vad som är bra utifrån ett naturoch miljöperspektiv. Utbildning av ledare till och inom den omfattande barnverksamheten kommer att ske i olika former Stockholms läns Ridsportförbund KUN 2014/ kr kr kr kr Totalt antal medlemmar Antal barn och ungdomar 6 25 år Andel flickor 90 % Andel pojkar 10 % Totalt antal lokalföreningar 120 Stockholms läns Ridsportförbund var egensökande organisation hos kulturnämnden före 2006 varefter samtliga egensökande specialförbund inom Stockholms idrottsförbund, SIF, i stället fick sitt stöd genom förbundet som var sista året som Stockholms läns ridsportförbund fick stöd direkt av kulturnämnden uppgick stödet till kr. Sedan 2006 har SIF tillämpat övergångsregler för bl.a. ridsporten. Fr.o.m beräknas ridsportförbundets stöd på samma sätt som för övriga specialdistriktsförbund. Under 2014 har stödet till ridsportförbundet uppgått till ca kr, d v s ca kr lägre än när ridsportförbundet var egensökande hos landstinget. Anledningen till att ridsportförbundets stöd

5 5 (7) minskar är att en stor del av den tid som de aktiva lägger ner avser s.k. nedsutten tid. Enligt Riksidrottsförbundets regler ska 75 procent vara idrott och max 25 procent kring verksamhet. I Ridsporten ser fördelningen annorlunda ut då mycket verksamhet sker avsuttet - det vill säga tid som bl. a. går till att lära sig att ta hand om hästen. Verksamheten är också omgärdad av regler för djurskyddet och det krävs alltid att utbildad personal är närvarande. Denna tid betraktas inte som tid då själva idrottandet utövas och ligger därför inte till grund för aktivitetsstöd som utgör en av beräkningsgrunderna i SIF:s stöd. Därtill besväras ridsporten av problem med att även en del av de genomförda idrottsaktiviteterna inte godkänns för aktivitetsstöd p.g.a. oklarheter hänförbara till hur verksamheten redovisas mellan ridsportföreningarna och de stall där verksamheten är förlagd och som ofta ägs och drivs av privata företag. Med hänsyn taget till ovanstående omständigheter samt då ridsporten i huvudsak intresserar flickor, föreslår förvaltningen att Stockholms läns ridsportförbund även i år får ett stöd för sin främjarverksamhet om kr. Detta förfarande är kommunicerat med SIF och kommer att beaktas i avtalet mellan landstinget och SIF. Kulturnämndens beslut om kr i stöd för främjarverksamhet 2015 ska inte ses som en utfästelse om stödnivå kommande år SISU Idrottsutbildarna KUN 2015/ kr kr kr kr Antal arrangemang Andel kvinnor 45 % Andel män 55 % Studietimmar 2014 Cirka Fr.o.m. den 1 juni 2012 samverkar SISU Idrottsutbildarna Stockholm och Stockholms Idrottsförbund i en gemensam kansliorganisation med en gemensam chef. Detta skapar bättre möjligheter att med gemensam kraft utveckla och stötta länets idrottsföreningar. SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation som stöttar, utvecklar och utbildar distriktets idrottsföreningar. Föreningarnas behov styr verksamheten. Studieförbundets resurser är öronmärkta för folkbildning och utbildning för idrotten viktiga trovärdighetsfrågor som alkohol & droger, jämställdhet, jämlikhet och det sociala ledarskapet. Studieförbundet SISU jobbar också med att främja folkhälsa, genom att vara ute och förebygga, stödja och utveckla idrottsföreningar på olika nivåer.

6 6 (7) SISU Idrottsutbildarna har en medveten strategi att ge föreningarna skräddarsydda utbildningar lokalt på kansli/styrelsenivå. Kurser/utbildningar speciellt kopplade till respektive idrott hanteras på specialdistriktsnivå. SISU Idrottsutbildarna ska erbjuda utbildningar för alla målgrupper inom idrotten. T.ex. kurser i de baskunskaper som behövs för att kunna prestera i respektive roll, grundkurser i arbetet som kassör, kurser i att bli tryggare i ledarrollen genom Plattformen Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning eller kurser i att lära sig grunderna kring kostens betydelse för den som är aktiv. För att möta samhällets och omvärldens förändringar och möjligheter är ett fokusområde för idrotten barnets idrottande. Som ett stöd i detta har distriktet lanserat #barnensidrott Stockholms Idrottsförbund KUN 2015/ kr Totalt antal medlemmar Ingen uppgift Antal barn och ungdomar 6 25 år Ingen uppgift Andel flickor - deltagartillfällen 37 % Andel pojkar - deltagartillfällen 63 % Totalt antal lokalföreningar alla har inte barn- och ungdomsverksamhet Ansökan avser verksamhet inom Stockholms Idrottsförbund, SIF, samtliga 70 specialdistriktsförbund, SDF, samt den del av Södermanlands och Upplands idrottsförbunds verksamhet som ligger inom Stockholms län. Stockholms Idrottsförbund fördelar efter beslut på sin årsstämma, landstingsstödet till sina 70 medlemsidrotter och dess SDF. Under 2015 fortsätter det påbörjade utvecklingsarbetet som inleddes 2014 och som enligt ansökan handlar om följande punkter. 1. Föreningsidrotten ska utvecklas och förutsättningarna förbättras. 2. Idrottsrörelsen ska ha ökat i antalet aktiviteter och utövare. 3. Förstärka arbetet med att behålla flickor och pojkar i tonåren inom föreningsidrotten.

7 7 (7) 4. Alla föreningar ska erbjudas stöd och support för att omsätta och anpassa intentioner och ambitioner i Idrotten vill utifrån sina respektive förutsättningar 5. Stötta möjligheter för dubbla karriärer, dvs. kombinera utbildning och elitidrott genom distriktets nationella idrottsgymnasier samt Sport Campus Sweden. 6. Påverka alla kommuner till att öka tillgången till idrottsmiljöer. 7. Verka för fler idrottsevenemang till regionen. Svenska idrottsrörelsen saknar detaljerad statistik över antalet medlemmar. Enligt SIF är det fortfarande inte möjligt att ta fram uppgifter om antalet medlemmar inom idrottsrörelsen. Förvaltningen har vid upprepade tillfällen efterfrågat en utförlig och detaljerad statistik över antalet medlemmar i regionens föreningar och avser att fortsätta den dialogen. I genomsnitt idrottar organiserat ca barn och ungdomar varje dag i Stockholms län. Drygt två tredjedelar, 65 procent, av alla barn mellan 6 och 12 år tränar och tävlar i minst en föreningsidrott. Stockholms läns landsting tecknar ett avtal med Stockholms Idrottsförbund gällande verksamhetsstödet Ekonomiska konsekvenser av beslutet Kulturnämnden har i 2015 års budget anslagit kr till idrotts och friluftsorganisationernas allmänna verksamhet samt till SISU Idrottsutbildarna. Det är en ökning med kr jämfört med 2014 års budget. Om kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag återstår kr av årets anslag. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. Eva Bergquist förvaltningschef

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Fredrik Schlott Karin Sundequist Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01 Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Innehållsförteckning 1. Summering av Kultur- och fritidskontorets förslag...4 Del 1 - Utgångspunkter... 6 2. Uppdraget...6

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Tveksamma projektansökningar

Tveksamma projektansökningar Tveksamma projektansökningar Case 1 Ett DF har fått in en ansökan som är utformad så här: Syfte Syftet med projektet är att jämföra idrotterna X och Y och jämföra hur förening A och B rekryterar barn och

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄNS BIDRAGSREGLER FÖR EXTERNA ORGANISATIONER

REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄNS BIDRAGSREGLER FÖR EXTERNA ORGANISATIONER REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄNS BIDRAGSREGLER FÖR EXTERNA ORGANISATIONER Fastställt av Regionstyrelsen 2011-12-19 2(21) Innehållsregister 1 ALLMÄNT 3 1.1 BIDRAGSGIVNINGENS BETYDELSE FÖR LÄNSINNEVÅNARNA

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28)

Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0660 Landstingsstyrelsen Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv

En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv Kvalitetsnätverk Västkust Deltagande kommuner Ale, Borås, Falkenberg, Kungälv, Mark, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg 2010-09-06 Nätverket är en del

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år

Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år STOCKHOLM JANUARI 2012 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord 4 Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Organisation 7 Administration

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Studieförbundet Sisu idrottsutbildarna halland. Verksamhetsberättelse 2010. med årsredovisning

Studieförbundet Sisu idrottsutbildarna halland. Verksamhetsberättelse 2010. med årsredovisning Studieförbundet Sisu idrottsutbildarna halland Verksamhetsberättelse 2010 med årsredovisning Innehåll Styrelsens inledning... 3 Idé och organisation... 5 En resa under 25 år...7 Studiedistriktets verksamhet...

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Idrottens jämställdhetsplan

Idrottens jämställdhetsplan Idrottens jämställdhetsplan 2005 STOCKHOLM JUNI 2005 ISBN 91-975766-2-X 9 789197 576628 INNEHÅLL Ordlista... 4 Inledning... 6 Hur ser det ut idag... 8 Det här vill idrottsrörelsen...10 Så här nås målen...

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-08-05 KFN-2015/182.184 1 (3) HANDLÄGGARE Högland, Marina 08-535 317 02 Marina.Hogland@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Utredning

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Ordförande har ordet........ När jag skriver detta har vi kommit en bra bit in på 2011. Vintern, som har varit kall, både i slutet på 2010

Läs mer

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Kultur- och fritidsförvaltningen Lund 2014 03 10 1 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Organisation för översynen... 4 2. Stödformer

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Dessa regler avser Region Hallands organisationsuppdrag till distriktsorganisationer i Halland och det anslag som är kopplat till uppdraget. Anslag lämnas

Läs mer

Stockviks SF, Sundsvall Skidanläggning byggd för medel genom Idrottslyftet anläggningar och idrottsmiljöer

Stockviks SF, Sundsvall Skidanläggning byggd för medel genom Idrottslyftet anläggningar och idrottsmiljöer Stockviks SF, Sundsvall Skidanläggning byggd för medel genom Idrottslyftet anläggningar och idrottsmiljöer Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande har ordet 2 Styrelsens berättelse 3-25 Årsredovisning

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer