Villkor i sammandrag. Bolag och bakgrund. Emissionsbelopp Poststorlek Ränta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor i sammandrag. Bolag och bakgrund. Emissionsbelopp Poststorlek Ränta"

Transkript

1 Emission av konvertibla skuldebrev oktober-november 2011

2 Villkor i sammandrag Emissionsbelopp Poststorlek Ränta Högst kr kronor Lånet löper med årlig fast ränta om 10,0 % från och med 15 december 2011 till och med förfallodagen. Räntan förfaller till betalning, 31 maj 2012 och därefter halvårsvis under lånets löptid till och med 30 november 2013 Teckningstid 25 oktober - 30 november 2011 Löptid T o m 30 november 2013 Konverteringskurs 1,67 kronor (totalt aktier) Bolag och bakgrund BrandBridge AB, , som registrerades skall genom egen kraft eller externa förvärv skapa en portfölj av varumärken. I Skandinavien skall dessa varumärken på grossist- och/eller detaljistnivå utvecklas och förädlas och därefter säljas med god vinst. Utanför Skandinavien och på sikt skall licensgivning bygga volym och minimera BrandBridge engagemang och risk. Framtidsplanen är fördelad på tre affärsområden; Utveckla koncept BrandBridge har skapat en process för utvärdering av egna och andras koncept för att ge beslutsunderlag för investering. En av de tidiga affärsidéerna som passerade denna utvärdering var en satsning inom leksaksbranschen. Inom ramen för BrandBridge gjordes därefter utvärderingar, strategiarbete, sortiments- och leverantörsval och uppbyggnad av organisation och administration

3 I mars 2008 togs beslutet att bolagisera projektet och Frogs & Dogs AB bildades. Idag är BrandBridge AB moderbolag i den koncernen där bolagen Frogs & Dogs AB, Nordisk Butikskonsult AB och Gameset Scandinavia AB ingår. Klassiska leksaker Frogs & Dogs är en leksaksgrossist med import och försäljning av klassiska leksaker till framförallt leksaksfackhandeln samt bokhandlare. Varorna köps idag från leverantörer i främst Europa och Asien. Med varumärket Frogs & Dogs, en erfaren och växande säljorganisation och ett brett produktsortiment av hög kvalitet, är ambitionen att växa till en av de ledande leksaksdistributörerna. Utveckling av BrandBridge varumärkesportfölj Som ett led i att vidareutveckla verksamheten inom ramen för BrandBridge affärsidé har styrelsen beslutat att växla upp aktiviteterna genom och för att finansiera detta bl a ge ut konvertibla skuldebrev om cirka 500 tkr. Tillskottet skall dels ge en starkare kapitalbas och dels ge BrandBridge möjlighet att fördjupning i nya tänkbara projekt. Vid framtida förvärv av varumärken, direkt eller via bolag, kan det inte uteslutas att ytterligare nyemissioner kan bli aktuella i BrandBridge AB. Detta kan då göras via kontantemissioner, apportemissioner eller kombinationer därav. Det skall heller inte uteslutas att förvärv kan ske inom ramen för respektive varumärke/dotterbolag och en effekt av detta skulle kunna bli att ägarandelen i dotterbolagen kan komma att förändras. Styrelsen har en klart uttalad ambition att öka antalet varumärken. BrandBridge - Vision BrandBridge skall genom egen kraft eller externa förvärv skapa en portfölj av varumärken. I Skandinavien skall dessa varumärken på grossist- och/eller detaljistnivå utvecklas och förädlas och därefter säljas med god vinst. Utanför Skandinavien skall licensgivning bygga volym och minimera BrandBridge engagemang och risk. BrandBridge - Affärsidé - 3 -

4 Att bygga broar för affärer och lönsamma koncept mellan de skandinaviska länderna och andra länder. BrandBridge Strategi och mål Varumärkesstrategi Brandbridge skall genom sitt arbete; Skapa och utveckla projekt utifrån egna och externa idéer Förädla BrandBridge varumärken genom att ta en aktiv roll i arbetet i dotterbolagens långsiktiga volym- och organisationstillväxt. Ha en klart uttalad strategi för respektive varumärke som antingen leder till en vidareutveckling inom BrandBridge alternativt utom bolaget eller genom att varumärket skall avyttras. Varumärken kan avyttras i sin helhet men BrandBridge kan också, om det är affärsmässigt rätt, stanna som majoritets- eller minoritetsägare efter avyttring av del av ägandet. Uppnå synergieffekter genom att samordna all bakomliggande verksamheten såsom finans- /ekonomi, lager/logistik, inköp, ledning och utveckling. Finansiell strategi Ingen planerad utdelning för 2011 eller 2012 Utvärdera framtida publik listning på AktieTorget eller First North Behov av eventuella framtida emissioner på moderbolags- eller dotterbolagsnivå bedöms i samband med t.ex. kommande förvärv av varumärken. Verksamhet & Bolagsstruktur Verksamhetsbeskrivning Moderbolaget BrandBridge AB administreras via en aktiv styrelse. Styrelsen har en gedigen och bred erfarenhet av att driva uppstartsprojekt till framgång och lång erfarenhet inom detaljist- och grossistverksamhet. Ambitionen är att trots en uppväxling av tempot i tillväxten fortsätta att ha en kostnadseffektiv organisation. På sikt kommer ytterligare kompetens att rekryteras. På sikt skall BrandBridge AB endast ha rollen som ett holdingbolag för en serie varumärken samt ansvara för finansieringen etc. Styrelsen kommer givetvis även att lägga upp de långsiktiga strategierna för både gruppen som helhet samt för respektive varumärke/dotterbolag. Även dotterdotterbolaget Gameset Scandinavia AB ingår i gruppen. Detta bolag har tidigare använts för ett projekt som numera är nedlagt

5 Bolagsstruktur Styrelse & Nyckelpersoner Styrelse Lars Sjölund (född 1956) - Styrelseordförande Entreprenörsprofil med lång erfarenhet av företag i start-up eller turn-around situationer. Grundare till företag inom Rekrytering, Mjukvara och Marknadskonsultation. CEO och ansvarig för introduktionen av Manpower i Sverige. Mats Johansson (född 1960) - Ledamot i styrelsen Grundare och CEO för IT-företaget SEAMLESS från start till börsintroduktion. Medlem i teamet som lanserade tidningen METRO och därefter marknadsföring/reklam inom TV4. Har dessförinnan arbetat med Profil- och Sportkläder i producent- och konsumentled. En av grundarna till AdTail, ett företag specialiserat inom Internetannonsering. AdTail är listat på AktieTorget sedan maj Jan Nilstadius (född 1958) Ledamot i styrelsen Civilekonom med lång erfarenhet från företag under uppbyggnad, gärna med stark tillväxt. Tidigare bl.a. finanschef hos Mekonomen AB (publ) och auktoriserad revisor inom Deloitte. Har en gedigen erfarenhet inom detaljhandel. Arbetar idag som investment manager med bl a ett flertal styrelseuppdrag både nationellt och internationellt, i listade och onoterade bolag. Hans Lewin (född 1958) Civilekonom. Har 25 år erfarenhet av att skapa lönsamhet i varumärken i Sverige och Internationellt. Erfarenhet från ledande befattningar inom Unilever och McDonald's samt bedriver egen verksamhet inom strategisk varumärkesrådgivning. Idag VD på IT-företaget TracTechnology AB. 20 års erfarenhet av detaljhandel

6 Aktiekapital & Ägarförhållande Aktiekapitalet Det finns idag endast ett aktieslag. Aktiekapitalets utveckling inklusive förvärvet av Nordisk Butikskonsult AB och den nu förestående nyemissionen; År Händelse Kvotvärde (SEK) Ökning av antalet aktier Ökning av aktiekapitalet Summa aktier Summa aktiekapital 2007 Bolagsbildning 100, , , Split 100:1 (1,00) , , Nyemission 1, , , Nyemission 1, , , Nyemission 1, , , Förvärv NBK 1, , , Fondemission 1, , , Split 5:1 (0,20) , , Konvertibla skuldebrev (förestående) 0, , ,00 Utdelning Alla aktier har lika rätt till utdelning. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken enligt 5 kap. 11 aktiebolagslagen skall anses behörig att mottaga utdelning samt vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare. I de fall aktieägare inte kan nås kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot Bolaget och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Utdelningspolitik Utdelning kommer att ges när Bolagets kassaflöden och vinst från verksamheten medger en långsiktig finansiell uthållighet och flexibilitet. Bolaget avser att ha en generös utdelningspolicy när övriga affärsmöjligheter så tillåter. Någon utdelning för verksamhetsåret 2011 eller 2012 kommer troligen ej att bli aktuell

7 Ägarförhållanden Aktuell ägarbild efter den förestående nyemissionen och teckning av aktier enligt teckningsoptionerna; Ägare Antal aktier Andel av röster och kapital (procent) Brand Invest & Management AB ,3 Hans Karlström ,6 Anna-May Wester (m bolag) ,6 Lars Sjölund (med bolag) ,4 Mats Johansson (med bolag) ,4 Hans Lewin (med bolag) ,2 Övriga befintliga ägare (ca 30 stycken) ,9 Förestående konvertibelemission ,6 Summa ,0 Styrelsens försäkran Memorandumet har upprättats av Styrelsen för BrandBridge AB med anledning av föreliggande konvertibelemission vilken beslutades om på årsstämman i juni Styrelsen är fullt ut ansvarig för memorandumet och dess innehåll. Styrelsen försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt Styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att inget har utelämnats som kan komma att påverka dess innebörd. Stockholm i oktober 2011 Styrelsen i BrandBridge AB Lars Sjölund (Ordförande) Mats Johansson Hans Lewin Jan Nilstadius - 7 -

8 Finansiell information, ett sammandrag Nedan presenteras BrandBridge ABs finansiella utveckling i sammandrag Resultaträkning (tkr) Omsättning Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansnetto Årets/periodens resultat Balansräkning (tkr) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital NYCKELTAL Soliditet (%) 66,3 46,9 0,0 Eget kapital (tkr) Kommentarer till 2011 års balans och resultat: Aktiekapitalet uppgår till kronor. Nordisk Butikkonsult förvärvats genom en apportemission i maj juni 2011 Under årets första 6 månader har verksamheten i Frogs & Dogs finansierats via lån från BrandBridge. Frogs & Dogs har nyligen genomfört en fulltecknad nyemission och lån återbetalas

9 Villkor och anvisningar Styrelsen i BrandBridge AB har beslutat att med stöd av bemyndigande från årsstämma den 3 juni 2011 genomföra en emission av konvertibla skuldebrev om högst kronor. Poststorlek De konvertibla skuldebreven kan tecknas i en eller flera poster om nominellt värde 8 350,00 kronor. Courtage utgår ej. Teckningskurs & konvertering Teckningskursen är satt till 1,67 per aktie och konvertering kan göras under perioden 1 30 november Teckningstid Teckning kan ske under perioden 25 oktober - 30 november Anmälan skall ske på särskild anmälningssedel. Ifylld anmälan kan postas, faxas eller mailas (inscannad) till: BrandBridge AB Barnhusgatan STOCKHOLM Fax: E-post: Rätt till förlängning av erbjudandet. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt att fullfölja emissionen även om den inte tecknas fullt ut. Bolaget. Full betalning för tilldelade konvertibla skuldebrev skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. Erhållandet av konvertibler samt listning Sedan betalning har erlagts och konvertiblerna registrerats hos Bolagsverket skickas en information som visar att konvertiblerna finns registrerade. Det beräknas ske i december Lånet löper med årlig fast ränta om 10,0 % med halvårsvis ränteutbetalning med första utbetalningsdag 31 maj Fullständiga konvertibelvillkor finns att rekvirera hos Bolaget. Bolagets Styrelse och ägare har ställt sig positiva till en listning av Bolagets aktier på lämplig marknadsplats. Listningen planeras att äga rum då aktiemarknaden kan tänkas ge en god värdering av Bolaget. Bakgrund och motiv Syftet med emissionen är fortsatta expansionen och utveckling av befintliga och nya koncept. Utdelningspolitik Utdelning kommer att ges när Bolagets kassaflöden och vinst från verksamheten medger en långsiktig finansiell uthållighet och flexibilitet. Bolaget avser att ha en generös utdelningspolitik om övriga affärsmöjligheter så tillåter. Tilldelning samt betalning Tilldelning kommer att ske löpande i den ordning som anmälningssedlarna inkommer till - 9 -

10 - 10 -

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

MEMORANDUM. januari 2015. Kopparberg Invest AB (publ) Box 34 714 21 Kopparberg 0580-423 50 info@kopparberginvest.se

MEMORANDUM. januari 2015. Kopparberg Invest AB (publ) Box 34 714 21 Kopparberg 0580-423 50 info@kopparberginvest.se MEMORANDUM januari 2015 Kopparberg Invest AB (publ) Box 34 714 21 Kopparberg 0580-423 50 info@kopparberginvest.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING s. 3. VD har ordet 5. Bakgrund 6. Villkor och anvisningar 6. Verksamheten

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Swede Resources AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Swede Resources AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Swede Resources AB (publ) Företrädesemission i februari 2013 samt inbjudan till teckning utan företräde Omslagsbild: Montering av borriggen vid den lyckade borrningen

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... sid 3 Ordförande har ordet... sid 4 Historia... sid 5 Nutid... sid

Läs mer

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum Informationsmemorandum Erbjudande till teckning av konvertibelt förlagslån och aktier Augusti 2014 I Korthet Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ); nedan även kallat Thenberg. Thenberg är en oberoende

Läs mer

E M I S S I O N S M E M O R A N D U M 2 0 1 5 MOBOCASINO. # 1 m o b i l e c a s i n o. ahacasino. ahabingo. Jackmob.com.

E M I S S I O N S M E M O R A N D U M 2 0 1 5 MOBOCASINO. # 1 m o b i l e c a s i n o. ahacasino. ahabingo. Jackmob.com. ! E M I S S I O N S M E M O R A N D U M 2 0 1 5 MOBOCASINO # 1 m o b i l e c a s i n o ahacasino Jackmob.com ahabingo 1 " 1 av " 20 BOLAGSASPEKTER ahaworld AB (publ), ("ahaworld" eller "Bolaget"), är ett

Läs mer

MEMORANDUM september 2014

MEMORANDUM september 2014 MEMORANDUM september 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. Bakgrund och motiv 3. VD har ordet 5. Villkor och anvisningar 6. Verksamheten a. Affärsidé b. Mål c. KIABs innehav 16. Styrelse, ledande befattningshavare

Läs mer

WINDCAP FOND 2 AB (PUBL)

WINDCAP FOND 2 AB (PUBL) WINDCAP FOND 2 AB (PUBL) Erbjudande om att investera i vindkraft Inbjudan till teckning vid emission av Units Teckningstid 1 februari - 31 mars 2010 Sista likviddag 16 april 2010 29 januari 2010 i Om prospektet

Läs mer

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning LJUS I ALLA RUM! 100-metersvisionen blir verklighet satsning mot nästa generation solljussystem INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS

Läs mer

investeringsmemorandum 2008

investeringsmemorandum 2008 Occasion Wine Sweden AB Postadress: Box 55 653, 102 14 Stockholm, Sweden Besöksadress: Linnégatan 9-11, 114 47 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)8-40 01 52 30 :: Fax: +46 (0)8-6 64 68 48 info@occasionwine.se

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood Aktiebolag (publ), 556271-9228, investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Brand Factory Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Brand Factory Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Brand Factory Group AB (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 RISKFAKTORER... 5 OM PROSPEKTET... 7 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER... 8 BAKGRUND OCH MOTIV...

Läs mer

Informationsmemorandum. Företrädesemission

Informationsmemorandum. Företrädesemission Informationsmemorandum Företrädesemission Juni 2014 Innehållsförteckning Viktig information Bakgrund och sammanfattning Erbjudande Motiv till teckning av aktier i Online Brands Villkor och anvisningar

Läs mer

Vi bygger forskningshus och skola för Lunds barn och ungdomar - vill du vara med?

Vi bygger forskningshus och skola för Lunds barn och ungdomar - vill du vara med? ScienceHouse Lund AB (publ) Org. nr.: 556848-9362 Emissionsmemorandum november 2011 Vi bygger forskningshus och skola för Lunds barn och ungdomar - vill du vara med? Sammanfattning INNEHÅLL Sammanfattning

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM MAJ 2010 CENTRECOURT AB. Sturegatan 46, Box 7524, 103 92 Stockholm www.centrecourt.se

INFORMATIONSMEMORANDUM MAJ 2010 CENTRECOURT AB. Sturegatan 46, Box 7524, 103 92 Stockholm www.centrecourt.se INFORMATIONSMEMORANDUM MAJ 2010 CENTRECOURT AB Sturegatan 46, Box 7524, 103 92 Stockholm www.centrecourt.se INFORMATIONSMEMORANDUM MAJ 2010 INNEHÅLSFÖRTECKNING Bakgrund Centrecourts nysatsning Inbjudan

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I REALTID MEDIA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I REALTID MEDIA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I REALTID MEDIA AB (PUBL) Företrädesemission februari 2015 VIKTIG INFORMATION Detta Informationsmemorandum ( IM ) har upprättats av Realtid Media AB (publ). Med Realtid

Läs mer

A d o p e r a t o r A B B e s ö k s a d r e s s : D r o t t n i n g g a t a n 1 0 8 1 1 3 6 0 S t o c k h o l m w w w. a d o p e r a t o r.

A d o p e r a t o r A B B e s ö k s a d r e s s : D r o t t n i n g g a t a n 1 0 8 1 1 3 6 0 S t o c k h o l m w w w. a d o p e r a t o r. EMISSIONSMEMORANDUM I N F Ö R L I S T N I N G PÅ A K T I E T O R G E T A d o p e r a t o r A B B e s ö k s a d r e s s : D r o t t n i n g g a t a n 1 0 8 1 1 3 6 0 S t o c k h o l m w w w. a d o p e r

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS Prospekt upprättat i samband med nyemission av aktier Heart of Brands AB (publ) i januari 2008 Prospekt 2008 Innehåll INNEHÅLL SAMMANFATTNING...

Läs mer

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i EGT Konsult AB (publ) EGT Holding AB säljer genom detta memorandum aktier i EGT Konsult AB (publ), ett företag som tillhandahåller rådgivning och utbildning för nyföretagare

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

LJUS I ALLA RUM! Parans för in naturligt solljus till ytor dit ljus från fönster aldrig kan nå.

LJUS I ALLA RUM! Parans för in naturligt solljus till ytor dit ljus från fönster aldrig kan nå. LJUS I ALLA RUM! Parans för in naturligt solljus till ytor dit ljus från fönster aldrig kan nå. INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS SOLAR LIGHTING AB (PUBL) EMISSIONSMEMORANDUM FEBRUARI 2011 Erbjudandet

Läs mer

MEMORANDUM juni 2014

MEMORANDUM juni 2014 MEMORANDUM juni 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. Bakgrund och motiv 3. VD har ordet 4. Villkor och anvisningar 5. Verksamheten a. Affärsidé b. Mål c. KIABs innehav 13. Styrelse, ledande befattningshavare och

Läs mer

Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ)

Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ) Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ) Företrädesemission 11 maj 29 maj 2015 Viktig information Memorandumets distributionsområde

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Confidence International AB (publ.) Företrädesemission november 2012

Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Confidence International AB (publ.) Företrädesemission november 2012 Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Confidence International AB (publ.) Företrädesemission november 2012 Företrädesemissionen i sammandrag Företrädesrätt Teckningskurs Avstämningsdag

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev. Värmlands Finans Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev. Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev Värmlands Finans Sverige AB (publ) Definitioner Värmlands Finans, Värmlands Finans Sverige AB, Bolaget Värmlands Finans Sverige AB (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Making business mobile. Emissionsmemorandum. Juni 2015. Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB

Making business mobile. Emissionsmemorandum. Juni 2015. Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB Making business mobile Emissionsmemorandum Juni 2015 Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB Viktig information Detta emissionsmemorandum (Emissionsmemorandumet) har upprättats av Jojka Communications

Läs mer

Nyemission 2013. Informationsbroschyr

Nyemission 2013. Informationsbroschyr Nyemission 2013 Informationsbroschyr Bolagsaspekter Amhult 2 AB är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades

Läs mer

Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ)

Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Denna erbjudandehandling ("Erbjudandehandlingen") och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Whisky Capital AB

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Whisky Capital AB Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Whisky Capital AB EMISSIONSMEMORANDUM 2014 INFORMATION OM MEMORANDUMET I detta Memorandum gäller följande definitioner: Med Bolaget eller Nordic Whisky Capital

Läs mer

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010 Prospekt avseende nyemission maj 2010 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under finansinspektionens tillsyn.

Läs mer