ÅRSREDO VISNING Karlavagnsgatan Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDO VISNING 2013. Karlavagnsgatan 7 417 65 Göteborg. 031-712 97 00 www.serneke.se info@serneke.se"

Transkript

1 ÅRSREDO VISNING 2013 ÅRET I SIFFROR, BILDER OCH ARTIKLAR. En berättelse om koncernen som gick från SEFA till SERNEKE och från noll till en miljard på drygt tio år. Vi erbjuder samma trygghet och kunskap som marknadsledarna, men med mer energi, engagemang och ett modernare synsätt. Karlavagnsgatan Göteborg

2 ÅRSREDOVISNING Från SEFA till SERNEKE 07 Strategi och visioner 08 Året i korthet 09 SERNEKEs organisation och struktur 10 Fortsätter utmana branschen 12 Tung trio förstärker SERNEKE 14 Ett uppdrag byggt på samverkan 16 Fokus på projektutveckling 21 Bygger nytt för SKF 22 Förvaltingsberättelse 26 Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat 28 Koncernens rapport över finansiell ställning 30 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 31 Koncernens rapport över kassaflöden 32 Moderföretagets resultaträkning och rapport över totalresultat 34 Moderföretagets balansräkning 36 Moderföretagets rapport över förändringar i eget kapital 37 Moderföretagets rapport över kassaflöden 38 Noter 89 Revisionsberättelse 90 Styrelse 91 Ledning 5

3 FRÅN SEFA TILL SERNEKE FRÅN NOLL TILL EN MILJARD SERNEKE består av drivna och målmedvetna medarbetare, det bevisar inte minst vår ständiga ökning i omsättning och vinst. Från noll till en miljard i omsättning på drygt tio år talar sitt tydliga språk. Framförallt har vi nu ett kvitto på att vi skiljer oss från resten av branschen på en avgörande punkt: våra jordnära och direkta relationer med våra kunder och partners. Det är mycket tack vare detta som vi nu har positionen och möjligheten att utmana de allra största aktörerna på den nordiska marknaden. Vi kan stolt konstatera att vi, i en tidvis sviktande bransch, fortsätter att öka och ta marknadsandelar med god lönsamhet. Vårt namn- och profilbyte är ett viktigt led i att tydligare och mer effektivt kommunicera vår företagskultur och våra ambitioner. SERNEKE är nästa generation entreprenadföretag. Vår drivkraft, att alltid överträffa våra kunders förväntan, är det som säkerställer att vi alltid måste utvecklas för att möta marknadens efterfrågan. Detta gör vi genom att alltid vara lyhörda för våra kunders önskemål och förväntningar, men även genom att ständigt ifrågasätta rådande branschförhållanden. En av våra ledstjärnor är vår fasta tro på att utmanare driver utvecklingen. Vi ser därför varje dag som en möjlighet att utmana följande: MARKNADSLEDARNA Eftersom våra tre främsta konkurrenter är anrika, traditionstyngda och väletablerade, ska vi vara den nya kraften genom att förmedla vår kompetens på ett engagerande och innovativt sätt. SAMHÄLLSSTRUKTURER Genom att finansiera och utveckla samhällsbyggande projekt i egen regi, som till exempel Karlavagnstornet och Göteborgs Nya Arena, kan vi hitta nya sätt att förbättra miljöer, byggnader, vägar och samhällen. MILJÖHOTET Eftersom vi alltid arbetar aktivt med att göra minsta möjliga miljöpåverkan i alla våra projekt, samt utvecklar vårt miljöarbete kontinuerligt. Vår ambition är att alltid ligga i framkant vad gäller innovativa lösningar för minskad miljöpåverkan. OSS SJÄLVA Med outtröttlig entreprenörsanda och energi ska vi ständigt förbättra oss själva. Varje dag och varje detalj är en utmaning till att hitta en effektivare lösning. Välkommen till det nya bygget. 6 5

4 TEORIGATAN : : 11:25 SERNEKE är nästa generation entreprenadföretag. Detta visar vi genom att ständigt utmana och ifrågasätta de rådande branschförhållanden vi möter varje dag. Vi tror att utmanare driver utvecklingen och att nytänkande skapar effektivare och mer innovativa lösningar. STRATEGI OCH VISIONER VISION SERNEKE skall genom lönsam tillväxt och koncernsamverkan utvecklas till ett av landets ledande entreprenadföretag. AFFÄRSIDÉ Genom att vara affärsutvecklande och kostnadseffektiva ska SERNEKE skapa och utföra projekt samt leverera tjänster och lösningar som överträffar kundernas förväntningar. VÅRT ERBJUDANDE Vi erbjuder samma trygghet och kunskap som marknadsledarna, men med mer energi, engagemang och ett modernare synsätt. STRATEGI n Skapa en hållbar och lönsam tillväxt. n Bli ledande på marknaden för bygg- och anläggningsföretag. n Vara en självklar entreprenör för projekt över 50 MSEK och en projektpartner för uppdrag över 500 MSEK. n Uppfattas som det mest engagerade, affärsmässiga, seriösa och dynamiska byggföretaget i Sverige. n Uppfattas som den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen. FINANSIELLA MÅL n Det operativa målet är att skapa en rörelsemarginal på 6% för 2014 och 7% för n Soliditeten ska uppgå till minst 25 %. n 3 miljarder i omsättning KÄRNVÄRDEN Våra kunders idéer, behov och önskemål står alltid i centrum för oss på SERNEKE. Den självklara ambitionen är att alltid ha ett nära, öppet och engagerade samarbete som leder till långsiktiga relationer med våra uppdragsgivare. VÅRA KÄRNVÄRDEN ÄR: Engagerade. Vi ser alltid till att våra kunder, medarbetare och partners har det de behöver. Och lite till. Vi slutar aldrig att ifrågasätta saker som vi tror kan förbättras. Ordningsamma. Vi betraktar alla små detaljer som vitala delar av ett större sammanhang och är därför alltid noga med dessa. Vi håller alltid vad vi lovar. Kostnadseffektiva. Vi investerar smart. Vi ifrågasätter kostnader. Vi levererar alltid hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Utvecklande. Vi älskar utmaningar och brinner för lärande: personligt och professionellt. Vi ser möjligheter där andra inte gör det. Vi är innovativa och snabbrörliga. Miljömedvetna. Vi arbetar aktivt med att göra minsta möjliga miljöpåverkan i alla våra projekt samt utvecklar kontinuerligt vårt miljöarbete. Vår ambition är att ligga i framkant vad gäller innovativa lösningar för minskad miljöpåverkan. 6 7

5 ÅRET I KORTHET SERNEKES ORGANISATION OCH STRUKTUR n SERNEKE etablerar sig i Borås och får Vulkanus som första projekt. n Byggnationen av Vegalyckan i Lund för 130 miljoner inleds. n Projektet att bygga en 201 meter och 60 våningar hög skyskrapa inleds. Skyskrapan och området Karlavagnsplatsen utvecklas i SERNEKEs regi och har en beräknad omsättning på 6 miljarder över 4-5 år. SERNEKE GROUP n Renoveringen åt Bostadsbolaget vid Selma Lagerlöfs torg påbörjas. n Sjöbefälsskolan i Göteborg förvärvas och n SERNEKE vinner upphandlingen och bygger Partille Kulturum med en budget på drygt 400 miljoner. SERNEKE PROJEKTUTVECKLING SERNEKE BYGG SERNEKE ANLÄGGNING SERNEKE INDUSTRI en omfattande renovering inleds. n SERNEKE säljer 50 procent av 800-miljonersprojektet Göteborgs nya arena. n Arkitekttävlingen om vem som ska få rita Göteborgs nya skyskrapa inleds. Wingårdhs arkitektkontor står mot fyra internationella kontor i finalen. Huvudkontor i Göteborg n Fastighetsbolag n Fastighetsutveckling Huvudkontor i Göteborg n Verksamhet i Syd- och Västsverige Huvudkontor i Göteborg n Verksamhet i Västsverige Huvudkontor i Alingsås n Svets & Smide n Plåtbearbetning n Stålbearbetning n Mur, kakel & puts n Verktygstillverkning n Industriautomation n Förpackningsmaskiner n Investering i bolag UTVECKLING AV VERKSAMHET, STÄLLNING OCH RESULTAT, MKR (KONCERNEN) IFRS (3) IFRS (3) BFN (3) BFN (3) BFN (3) Intäkter Resultat före skatt Soliditet (1) 33.8% 28,0% 11,8% 13,6% 20,3% Avkastning på eget kapital (2) 13.5% 39,7% 1,6% 18,4% 29,0% Medelantal anställda Oms. förändring i % 12.3% 13,4% 66,6% 46,8% 80,1% Res. i % av nettoomsättningen 2.8% 6,6% 0,3% 1,8% 5,0% (1) Justerat eget kapital / Balansomslutning SERNEKE erbjuder heltäckande tjänster inom bygg, anläggning, fastighetoch projektutveckling samt till delar av industrisektorn. Engagerade medarbetare är en av flera förklaringar till varför SERNEKE på senare år har varit det snabbast växande byggbolaget i Sverige. Moderbolag i SERNEKE-koncernen är SERNEKE Group AB. Under moderbolaget ligger fyra helägda dotterbolag: SERNEKE Projektutveckling AB, SERNEKE Bygg AB, SERNEKE Anläggning AB samt SERNEKE Industri AB. Dessa bolag utgör de fyra affärsområden som är koncernens huvudsakliga verksamhet. Respektive affärsområde är hel- eller delägare i bolag som bistår och utvecklar koncernen på bästa sätt. Totalt består koncernen av ett 20-tal bolag. Koncernen har ett tydligt fokus på att renodla verksamheten till en bygg- och anläggningskoncern med en målsättning att hela tiden utveckla nya byggprojekt. Både i form av eget ägda eller samägda projekt. SERNEKE har en bra fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdragsgivare vilket är en uppenbar styrka över konjunkturcykler. SERNEKE har huvudkontor i Göteborg med lokalkontor i Strömstad, Trollhättan, Alingsås, Borås, Varberg, Halmstad och Malmö. (2) Årets resultat / Genomsnittligt justerat Eget kapital (3) Från och med 2013 tillämpar koncernen IFRS sådana de antagits av EU, övergångtidpunkt är den 1 januari Tidigare tillämpades Bokföringsnämnden allmänna råd. Effekter vid övergång till IFRS beskrivs i not

6 FORTSÄTTER UTMANA BRANSCHEN Under våra elva år har vi utvecklats till en koncern verksam inom bygg, anläggning, fastighets/projektutveckling och industri. Vår vision har hela tiden varit att utvecklas till en av landets ledande koncerner inom bygg- och anläggningsindustrin. Idag är vi där. Nu är vi en etablerad och respekterad aktör, som konkurrerar med branschens största aktörer blev ett år då vi satsade mycket på att skapa ordning och struktur i alla led. Exempel på sådant vi lagt stort fokus på är kvalitet, kultur och ledningssystem. Vi har inte konsoliderat utan fortsatt att öka inom alla områden, även om det inte varit med samma höga takt som åren innan. Men under 2014 kommer det att sätta fart igen. De riktigt stora höjdpunkterna under året var att vi fick flera stora kontrakt och att vi är igång med några riktigt spännande projekt. Jag tänker då främst på den stora multisportanläggningen Göteborgs Nya Arena, Sjöbefälsskolan och Karlavagnstornet. Alla tre är projekt som redan gjort stora avtryck och som bidragit till att sätta vårt företag på kartan. Göteborgs Nya Arena med sin storlek och möjlighet att utöva flera olika idrotter samtidigt, kommer att bli ett självklart besöksmål för många inom Idrottssverige, inte minst för dem från Västsverige. Vi genomför projektet ihop med Prioritet Finans och tillsammans äger vi också anläggningen. Projektet är inte bara unikt ur ett idrotts- och samhällshänseende, utan också ur ett ekonomiskt perspektiv. Flera arenor i Sverige har haft svårt att få verksamheten att gå ihop. Göteborgs Nya Arena är redan idag fylld med hyresgäster, vilket innebär att ekonomin i projektet går enligt plan. Några av de kontrakterade hyresgästerna är: Sodexo, Göteborgs kommun, Nordic Wellness, Aspero Idrottsgymnasium, Änglagårdsskolan, IFK Göteborg Akademin, IFK Kliniken Rehab och Grunden BOIS. Byggnationen av anläggningen påbörjades i januari 2012 och en invigning av den färdiga arenan med alla sina lokaler sker sommaren Ombyggnationen av Sjöbefälsskolan är inledd och kommer att hålla på till kommande årsskifte. Då flyttar bland andra Vinngroup in. Företaget är ett av Sveriges mest snabbväxande konsultbolag. Den utlysta arkitekttävlingen om det nya Karlavagnstornet lockade till sig ett enormt stort internationellt intresse. Ett 50-tal arkitektkontor från hela världen visade intresse för att rita skyskrapan, som med sina 60 våningar och 201 meter kommer att bli ett av Europas högsta hus. Projektet Karlavagnsplatsen är budgeterat till 6 miljarder. De fem finalteamen som är kvar i tävlingen är följande: Ian Simpson Architects, Maznuelle Gutrand Architects Equator, SOM Entasis, Wingårdhs Arkitektkontor och Zaha Hadid Architects. Sammantaget är detta givetvis mycket stimulerande och tillsammans ger dessa tre projekt stort hopp för framtiden. Ihop med en rad andra faktorer gör detta oss väldigt starka. Vi är utan tvekan det byggbolag av dignitet som hela tiden fortsätter att ta nya marknadsandelar. Jämfört med våra konkurrenter har vi kortare ledtider i allt vi gör. Detta, tillsammans med engagerad personal, gör att vi är betydligt rörligare, vilket genomsyrar hela vår verksamhet. Vi har som mål att bli ännu bättre på anläggningssidan och ta fler stora infrastrukturprojekt. Det kommer vi att bli under Vi har en målsättning och ambition att vi ska noteras på Stockholmsbörsen hösten Den viktigaste anledningen till en notering är att få in ytterligare kapital i bolaget och på så vis ha möjligheten att konkurera om mer omfattande byggoch anläggningsprojekt. Detta kommer också föra med sig en helt annan exponering och vi kommer bli behandlade som en av de största aktörerna i bygg- och anläggningsbranschen. I samband med detta kommer vi även att kunna åta oss projekt över hela Skandinavien. I ett femårsperspektiv hoppas jag att börsnoteringen innebär en ännu större expansion. Målet är att vi ska satsa i USA, Östeuropa och Mellanöstern. Vi ser stor potential i vår projektutveckling och kommer ha ett fortsatt stort fokus på detta. Både i egen regi och tillsammans med andra aktörer. Om man äger projektet och själv är genomförare är man delaktig i hela processen. Då finns större möjligheter att påverka saker och ting precis som man vill. Det betyder i förlängningen att vi även kan öka förtjänsten. Jag tror att det kommer att gå mycket bra för den svenska byggbranschen de närmaste åren. Detta grundar jag på att det råder stor brist på bostäder i storstadsområdena. Så snart det börjar byggas kommer det att föra med sig en hel del andra positiva saker för näringslivet. Förutom lägenheter kommer behovet av kontor och industrilokaler att öka. Mina största förhoppningar under 2014 är att vi ska etablera oss starkare i Stockholm och Malmö, samtidigt som vi når vår budget om 2 miljarder kronor i omsättning. När vi nu tar sats mot framtiden kan vi konstatera att vi dels fortsätter öka och ta marknadsandelar men även att vi gör det med en god lönsamhet. Det är vi tillsammans som bygger och gör SERNEKE starkt. Vårt namn- och profilbyte är ett viktigt led i att tydligare och mer effektivt kommunicera vår företagskultur och våra ambitioner. SERNEKE är nästa generation entreprenadföretag. Vår drivkraft, att alltid överträffa våra kunders förväntan, är det som säkerställer att vi alltid måste utvecklas för att möta marknadens efterfrågan. Detta gör vi genom att alltid vara lyhörda för våra kunders önskemål och förväntningar, men även genom att ständigt utmana och ifrågasätta de rådande branschförhållanden vi möter varje dag. Ola Serneke, VD 10 11

7 TUNG TRIO FÖRSTÄRKER SERNEKE SERNEKE siktar mot att noteras på Stockholmbörsen hösten Ett led i noteringsarbetet är att förstärka koncernens management. På kort tid har en ny CFO anställts till moderbolaget och nya VD:ar till SERNEKE Projektutveckling och SERNEKE Anläggning. Möt här Ylva Blomén, Patrik Lindström och Fredrik Jonsson. Patrik Lindström Ylva Blomén Fredrik Jonsson PATRIK LINDSTRÖM YLVA BLOMÉN FREDRIK JONSSON I juni tillträder Patrik Lindström tjänsten som ny VD för SERNEKE Projektutveckling. Patrik kommer senast från Peab PGS AB. Det är fantastiskt roligt att arbeta med den här typen av frågor och det är därför jag har hamnat där jag är nu, förklarar han. Patrik Lindström har under de senaste 15 åren arbetat inom Peab-koncernen. Han lämnar en tjänst som operativ chef på Peab PGS AB där han även varit marknadschef. Dessförinnan har han varit marknadschef för Peab Division Väst samt regionchef och före det projektutvecklare i region Trollhättan. Patrik Lindström har en lång och gedigen erfarenhet av att utveckla såväl bostadsprojekt som kommersiella projekt samt av att driva marknadsfrågor. Jag är väldigt imponerad av vad Ola Serneke och de andra har lyckats åstadkomma under de dryga tio år som de varit igång. Det känns som en otrolig förmån att få hoppa på det här tåget och delta på den fortsatta resan, säger han. Den 31 mars tillträdde Ylva Blomén som ny CFO för SERNEKE. Ylva har en lång erfarenhet som ekonomichef och har även varit med om börsnotering av bolag. Tidigare har Ylva Blomén arbetat inom tillverkningsindustrin men nu byter hon inriktning till byggbranschen. Det ska bli oerhört spännande. Jag har tidigare varit verksam i bolag som expanderat både nationellt och internationellt, förklarar Ylva. Efter ekonomistudier i Växjö blev första arbetet på ett revisionsbolag. Det följdes senare av uppdrag som ekonomichef på Tibnor Elof Johansson, ytbehandlingsföretaget Proton Finishing, Gislaved Gummi och polymerkoncernen Hexpol. De senaste åren har Ylva Blomén varit Site Controller på SCA Hygiene Products i Lilla Edet. Självklart har jag stora förväntningar på mitt nya jobb. Inte minst för att SERNEKE är ett ungt företag med många hungriga medarbetare som är dedikerade på att växa och bli ett av de ledande företagen inom byggsektorn, konstaterar Ylva Blomén. I april tillträdde Fredrik Jonsson som VD för SERNEKE Anläggning. Jag har följt SERNEKEs utveckling sedan starten och tycker att de har en intressant profil. De är ett ungt, hungrigt företag som vill framåt och det passar mig, berättar Fredrik Jonsson. Fredrik lämnar en tjänst som regionsansvarig på anläggningsföretaget Bilfinger Construction. Där har han arbetat i drygt sex år och under den sista tiden har han ansvarat för att bygga upp en ny avdelning i södra och västra Sverige. Under sin studietid arbetade Fredrik på ett företag som grundförstärkte äldre hus i Göteborg, Stockholm och Köpenhamn. Efter en examen i Storbritannien, motsvarande civilingenjör, började han arbeta på Skanska med väg- och anläggningsprojekt i Göteborgsområdet. Nu väntar nya utmaningar inom SERNEKE och en anläggningsbransch i rörelse. Det känns utmanande och jätteroligt. SERNEKE står inför en väldigt spännande framtid med många nya, stora projekt

8 ETT UPPDRAG BYGGT PÅ SAMVERKAN PROJEKT MED PRIORITERAD SÄKERHET Verksamheten som bedrivs i huset är klassad som en för samhället kritisk funktion och byggnaden klassificeras därför som ett skyddsobjekt. I byggnaden finns det bland annat en driftcentral och för att motverka intrång är den försedd med ett utökat säkerhetsskydd i form av ett förstärkt skalskydd. Utöver det är all teknisk utrustning som behövs för verksamheten placerad så att den tål yttre påverkan, i form av exempelvis översvämningar. I händelse av att strömförsörjningen till byggnaden faller bort finns det två reservkraftgeneratorer som var för sig klarar att försörja byggnaden med ström. Göteborg Energi strävar efter att minska miljö- och klimateffekterna av sin verksamhet i ett globalt helhetsperspektiv. De arbetar aktivt för ett resurseffektivt energisystem, både vid produktion, distribution samt i den egna och kundernas användning. Det avspeglas även i byggnationen av det nya huvudkontoret som ska klassificeras som en Green Building, vilket innebär att energianvändningen bör ligga på en mycket låg nivå. Energismarta lösningar som täta fönster, god isolering, solavskärmningar och solceller som ger ett nettoenergitillskott, har bidragit till att de höga kraven från projektdirektiven har nåtts med god marginal. Det har skapats ett mycket sofistikerat system och vi är nöjda med att kunna ligga väl under kraven för att få klassificeras som en Green Building, berättar Tomas Reuterberg. För att uppnå kraven har vi exempelvis en modern närvarostyrd ventilation och belysning, och naturligtvis vår egen miljövänliga fjärrkyla och fjärrvärme. Vi använder fjärrvärme även för att värma vattnet i våra diskmaskiner. SAMVERKAN FÖDER INNOVATION & GODA RESULTAT Den offentliga upphandlingen som föranledde projektet ställde mycket höga krav på entreprenörerna och det var en hård konkurrens för att få uppdraget. SERNEKE var det bolag som slutligen vann upphandlingen och projektet har sedan dess drivits som en samverkansentreprenad mellan Göteborg Energi och SERNEKE. Totalt har ett trettiotal underentreprenörer varit involverade. Vi fick in fyra skarpa anbud men SERNEKE var de som efter utvärderingen av anbudskriterierna lämpade sig bäst för att uppfylla de höga kraven som fanns i upphandlingen, förklarar Tomas Reuterberg, på Göteborg Energi. Att projektet drivits som en samverkansentreprenad har inneburit att parterna tagit ett gemensamt ansvar och styrt mot budgetmål, som varit öppna och kända för alla. Ett sådant arbetssätt förutsätter att det finns en tillit och en öppenhet mellan parterna. Mål, strategier och lösningar arbetas gemensamt fram och parterna lär av varandra. Det innebär även affärsmässiga fördelar eftersom öppenheten bidrar till en korrekt kostnadsbild där beställaren endast betalar för det arbete som utförts och alltid har full insyn i budgeten. Samarbetet har fungerat mycket bra. Vi har haft en bra dialog vilket varit en förutsättnings för att resultatet skulle bli så bra som det nu har blivit. Utan en bra kommunikation är det lätt att köra fast i de frågor som dyker upp under vägen, speciellt i ett så omfattande projekt som det här, säger Tomas Reuterberg. GÖTEBORG ENERGIS NYA HUVUDKONTOR MILJÖCERTIFIERAT Göteborg Energi samlar sin verksamhet vid Rantorget i centrala Göteborg. SERNEKE fick det prestigefyllda uppdraget att bygga en cirka kvm stor ny kontorsbyggnad samt att utföra en total ombyggnation av den drygt kvm stora befintliga byggnaden. Göteborg Energi är ett av de större bolagen i Göteborg. Företaget förser kunder med el och har över tusen medarbetare. Fram till idag har deras verksamhet varit utspridd i olika lokaler runt om i staden och de har till stor del varit hyrda. I och med ny- och ombyggnationen av huvudkontoret vid Rantorget kommer de nu kunna samla större delen av sin verksamhet i en och samma byggnad, som de också äger själva. Projektet har varit uppdelat i två etapper. Den första inleddes i början av 2011 och omfattade en nybyggnation av cirka kvm kontorsyta i anslutning till den befintliga huvudbyggnaden. De nya lokalerna stod klara för inflyttning under den första delen av våren Vi är mycket nöjda med resultatet hittills. Det har blivit väldigt fint och medarbetarna trivs bra i de nya lokalerna, berättar Tomas Reuterberg, projektchef på Göteborg Energi. Efter uppförandet av den nya byggnaden inleddes etapp två, som består av en total ombyggnation av den drygt kvm stora befintliga byggnaden. Renoveringen är mycket omfattande och i princip har endast stommen bevarats från den ursprungliga konstruktionen. Medarbetarna, som vanligtvis huserar i lokalerna, har under byggnationens gång varit utspridda på olika adresser runt om i Göteborg. Till sommaren 2014 väntas den andra etappen vara klar och de kan då flytta tillbaka in igen. GÖTEBORG ENERGI Verksamhet: Energiföretag som erbjuder elnät, fjärrvärme, gas, kyla, energitjänster, förnyelsebar energi samt data- och telekommunikation. Marknadsområde: Västsverige Antal anställda: Omsättning: MKR (2012) Ägarförhållande: Helägt dotterföretag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB 14 15

9 FOKUS PÅ PROJEKTUTVECKLING OCH NYA UPPDRAG LINDHOLMSPIREN : : 16:45 Karlavagnstornet och dess omgivningar kommer att skapa täthet och koncentration för ett rikt stadsliv med internationell prägel. Lindholmen och Göteborg ska i och med Vision Älvstaden stärka sin roll som en världsledande arena för forskning, innovation och utbildning. SERNEKE är en koncern under ständig utveckling och har under de senaste åren varit bland de snabbast växande byggföretagen i Sverige. En av förklaringarna till framgångarna är att bolaget själv skapar och investerar i projekt som är både affärsutvecklande och kostnadseffektiva. SERNEKE utvecklar bostadsprojekt såväl som kommersiella fastigheter, i egen regi eller tillsammans med partners och söker ständigt efter mark och fastigheter i attraktiva lägen för framtida projekt. KARLAVAGNSPLATSEN Göteborg får sin första riktiga skyskrapa som också kan bli Nordens högsta byggnad. Skyskrapan kommer att bli cirka 201 meter och 60 våningar hög. Byggnadens placering på Lindholmen gör att dess siluett kommer att vara synlig från älven och stadens centrum. Ola Serneke, VD och grundare till SERNEKE Group, är själv initiativtagare till projektet. Redan för tio år sedan började Ola Serneke att arbeta med projektet. Detaljplanen omfattar en markyta på hela kvm. Området, som kallas Karlavagnsplatsen, utvecklas av SERNEKE i egen regi och har en beräknad omsättning på 6 miljarder över 4-5 år. Det är självklart mycket hedrande att vi på SERNEKE har haft möjligheten att vara med och utveckla detta prestigefyllda projekt. Vi har jobbat med det här under nästan 10 år så det är extra tillfredställande att vi nu kommer igång. Hela företaget känner enorm stolthet och tillförsikt, säger Ola Serneke. Skyskrapan är en del i projekt Karlavagnsplatsen på Lindholmen i Göteborg som kommer att bestå av 15 kvarter med bostäder, kontor, handel och service. Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade om Vision Älvstaden i oktober I visionen framgår det att området ska utformas på ett sätt som helar staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan. Karlavagnsplatsen och skyskrapan kommer att utvecklas i denna anda. Avsikten är att skapa en välintegrerad stadsdel som är hållbar i såväl ekologisk, ekonomisk och social bemärkelse som lever hela dygnet, alla dagar. Närheten till älven och Ramberget gör samtidigt att det aldrig är långt till avskildhet och natur. MILJÖASPEKTEN Planområdets storlek och karaktär möjliggör ett strategiskt miljöarbete, som inte är utförbart vid förtätning av befintliga stadsdelar. Genom att i ett tidigt planeringsskede integrera nya miljösystem, som fjärrkyla från älven, bilpooler och smarta elnät för solpaneler, kan grunden läggas för en hållbar stadsdel. Området kommer att ligga utmed Lindholmsallén som enligt planen ska trafikeras av spårvagnar i framtiden. Det kommer även att finnas goda möjligheter för framkomst med cykel. ÖPPET FÖR ALLA De två nedersta våningarna i skyskrapan ska framförallt inrymma handel och våning tre till nio ska ge plats åt kontor och kommersiella ytor. Resterande delen av byggnaden kommer att bestå av bostadsrätter med mindre lägenheter längre ner i huset och större högre upp. Våning 60, den översta våningen, ska dock vara öppen för allmänheten. Det ska inte bli någon stängd byggnad som bara är till för de som har råd att köpa en lägenhet. Alla i staden ska att ha tillgång till huset och en den fantastiska utsikten på översta våningen, förklarar Ola Serneke, VD på SERNEKE Group. PÅGÅENDE ARKITEKTTÄVLING Med anledning av det omfattande byggprojektet har en arkitekttävling initierats av SERNEKE i samråd med Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och Älvstranden Utveckling AB. Hela 56 bidrag kom in från de största och mest framgångsrika arkitektkontoren i världen. I finalen återstår nu ett starkt startfält bestående av fem finalister, där den enda helsvenska representanten är Wingårdhs Arkitekter. Tävlingsområdet består av en markareal på cirka kvm och skyskrapan väntas innehålla cirka 500 bostäder fördelade på en yta av kvm. Varje finalist får kronor för sitt förslag, som ska lämnas in anonymt senast den 13 maj. I juryn som ska utse vinnaren sitter bland andra representanter från SERNEKE, Älvstranden Utveckling AB, Sveriges Arkitekter samt Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö. Vinnaren av tävlingen kommer att tillkännages den 18 juni 2014 och byggstarten planeras till

10 JORDMÅNEN I HALMSTAD Under 2013 inledde SERNEKE Bygg sitt första projekt i Halmstad. Företaget fick uppdraget att bygga 154 nya hyreslägenheter åt HFAB i centrala Halmstad. Vid Nissans strand i centrala Halmstad uppför Halmstad Fastighetsbolag, HFAB, kvarteret Jordmånen. Med 154 nya hyreslägenheter är det HFAB:s största projekt på 20 år. Projektets fokus ligger på ett utförande med hög kvalitet inom bestämda ekonomiska ramar. Totalt kommer fyra hus att byggas som är upphandlade utifrån en på förhand bestämd prisnivå. För att granska projektets kvaliteter har HFAB tagit hjälp av en jury, bestående av bland annat arkitekten Gert Wingårdh och inredningsdesigner Åsa Gessle. SERNEKE Bygg är totalentreprenör för projektet som är företagets första i Halmstad. Kontraktssumman uppgår till cirka 210 Mkr. Redan innan byggstarten hade fler än personer anmält sitt intresse för en bostad i området. Det första spadtaget togs den 19 januari 2013 och inflyttningen är planerad i tre etapper med start våren/sommaren 2014 och avslutas KULTURUM I PARTILLE Kulturum utgör en central punkt i Partille och är en av kommunens mest besökta byggnader. Byggnaden ska nu genomgå en ny- och ombyggnation och PartilleBo AB har budgeterat 600 Mkr för det omfattande byggprojektet. Kulturum inrymmer bland annat kommunens huvudbibliotek, turistbyrå, Ungdomens Hus, Porthälla gymnasium, vuxenutbildning, kulturskola och en teater med plats för 400 personer. Projektet är både omfattande och komplext och innefattar rivning, renovering, ombyggnation och nybyggnation. Den totala ytan som ska renoveras och nyproduceras är cirka kvm. En del av gymnasieskolan kommer att rivas för att ett parkeringsdäck under marken ska kunna installeras, sedan byggs skolan tillbaka på bottenplanet igen. Från andra våningen och uppåt byggs 144 lägenheter. Hela fastigheten förlängs för att rymma en ny förskola och grundskola samt en utbyggnad av kulturhuset. Den omfattande byggnationen inleddes i slutet av 2013 och ska stå färdigt under hösten GÖTEBORGS NYA ARENA : : 08:30 Vi vet att SERNEKE består av drivna och målmedvetna medarbetare, det bevisar inte minst vår stadiga ökning i omsättning och vinst. Men framför allt har vi nu kvitto på att vi skiljer oss från resten på en avgörande punkt: våra jordnära och direkta relationer med kunder och partners KVIBERGSPLANERNA : : 12:30 En av de blivande hyresgästerna på Göteborgs Nya Arena är IFK Akademin. Där odlas och frodas vår framtida Lotta Schelin och Zlatan. Tack vare arenans unika möjligheter kommer vi kanske även att få se nästa skidstjärna ta sina första skär just här, i Kviberg. GÖTEBORGS NYA ARENA Göteborgs Nya Arena kommer att bli Nordens största multisportanläggning. Projektet är SERNEKEs största hittills som ett egenutvecklat projekt och en byggentreprenad med en budget på cirka 800 Mkr. Göteborgs Nya Arena ligger i Kviberg i östra Göteborg. Med en yta på kvm kommer byggnaden bli en av stadens största. Sportanläggningen inrymmer en skidanläggning inomhus, en fullstor fotbollsplan, två idrottshallar, grundskola, idrottsgymnasium, restaurang, konferens, gym, skadeklinik för idrottare och ett idrottsboende. Runt 1500 sittande eller 3000 stående åskådare ska få plats i den största hallen. Projektet är inte bara unikt ur ett idrotts- och samhällshänseende utan också ur ett ekonomiskt perspektiv. Många arenor i Sverige har haft svårt att få verksamheten att gå ihop men Göteborgs Nya Arena är redan fylld med hyresgäster. Några av dem är Nordic Wellness, Sodexo, Aspero, Änglagårdsskolan, IFK Akademin, IFK-Kliniken, IOFF och Grunden BOIS. SERNEKE är initiativtagare till detta unika projekt och står även som byggherre och totalentreprenör. Visionen är att arenan ska bidra med att utveckla Göteborg som ledande evenemangs- och idrottsstad. Byggnationen påbörjades under hösten 2012 och anläggningen planeras stå färdig till sommaren

11 BYGGER NYTT FÖR SKF One Roof är arbetsnamnet på SKF:s nya kontor- och verkstadsbyggnad i Göteborg. Vid industriområdet på södra sidan av Säveån uppförs en modern och miljöklassad byggnad om cirka 8000 kvm. Efter en omfattande upphandling valdes SERNEKE ut som totalentreprenör för det prestigefulla projektet. SKF lämnar den norra sidan av Säveån till förmån för att utveckla ett bostads- och handelscentrum. One Roof, som kommer att placeras utmed von Utfallsgatan i Gamlestan, ska rymma cirka 320 medarbetare. Byggnaden ska innehålla verkstadslokaler, laboratorieutrymmen, kontor samt utställnings- och utbildningsytor. På grund av de olika verksamhetsområdena ställs ett flertal speciella krav på lokalerna. Bland annat ska vissa golvytor klara laster på upp till 35 ton och den fria takhöjden behöver vara minst nio meter i verkstadsdelen. OMFATTANDE UPPHANDLING Inför projektet genomförde SKF en omfattande upphandling där flertalet entreprenörer noga synades i sömmarna. Den blivande samarbetspartnern skulle kunna visa upp mycket god kvalitet i tidigare genomförda projekt, en kompetent organisation samt en förmåga att hålla tidsplaner i kombination med ett effektivt och ekonomiskt arbetssätt. Projektet kommer att drivas som en samverkansentreprenad, ett arbetssätt som förutsätter öppenhet och förtroende mellan parterna. SKF och SERNEKE ska tillsammans, med sina förenade erfarenheter och kunnande, åstadkomma en bättre helhetslösning. Byggnationen av den nya kontors- och verkstadsbyggnaden inleds under våren 2014 och byggnaden ska stå färdig under första kvartalet DET HÄR ÄR SKF Verksamhet: Industriföretag som är en av de världsledande leverantörerna av produkter och tjänster inom området lager och tätningar. Verksamheten omfattar även tekniskt stöd, underhållsservice, tillståndsövervakning och utbildning. Marknadsområde: 140 enheter i 32 länder Antal anställda: Omsättning: MKR (2013) 20 21

12 FÖRVALTNINGS BERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören i SEFA AB, organisationsnummer , med säte i Göteborg avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen är upprättad i tusen svenska kronor, tkr. VERKSAMHET Koncernen SEFA erbjuder heltäckande tjänster inom bygg, anläggning, och projektutveckling samt delar av industrisektorn. SEFA arbetar mot såväl den offentliga som den kommersiella marknaden. FORTSAT T TILLVÄXT OCH INTERN KONSOLIDERING Koncernen uppvisar fortsatt tillväxt med bibehållen god lönsamhet och den finansiella styrkan har förstärkts ytterligare. VÅRT ERBJUDANDE Genom att vara affärsutvecklande och kostnadseffektiva skapar och utför SEFA projekt samt levererar tjänster och lösningar som överträffar våra kunders förväntningar. I alla projekt är kvalitet och engagemang återkommande ledord. SEFA har en tydligt uttalad ambition att bli ett av landets ledande entreprenadföretag och hög volymtillväxt har varit central för bolagets utveckling. Under 2013 har verksamheten fortsatt att växa med nyetablering av kontor i Borås och ytterligare förstärkning av verksamheten i Göteborg. ORGANISATION SEFA AB är moderbolag i SEFA-koncernen. Under moderbolaget ligger fyra helägda dotterbolag: SEFA Fastighets AB, SEFA Byggnads AB, SEFA Anläggnings AB samt SEFA Industri AB. Dessa bolag utgör de fyra affärsområden som är koncernens huvudsakliga verksamhet. Respektive affärsområde är hel- eller delägare i bolag som bistår och utvecklar koncernen på bästa sätt. Totalt består koncernen av 22 stycken dotterbolag. SEFA har huvudkontor i Göteborg med lokalkontor i Strömstad, Trollhättan, Alingsås, Borås, Varberg, Halmstad och Malmö. VISION OCH MÅL Visionen är fortsatt att utveckla bolaget till ett av landets ledande entreprenadföretag. För att nå dit skall vi förstärka och utöka vår marknadsandel på befintliga marknader samt expandera till nya marknader där framförallt Stockholm står näst på tur. Verksamhetsmässigt gör vi nu även en förstärkt satsning inom affärsområdena Projektutveckling och Anläggning för att få med dem i samma tillväxtresa som Bygg upplevt. Förberedelserna inför en notering går enligt plan och målsättningen är fortsatt att SEFA skall vara ett börsfähigt bolag För 2014 är målsättningen att öka lönsamheten i samtliga rörelsedrivande bolag och nå en fortsatt volymtillväxt. 22 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 23

13 VÄSENTLIGA HÄNDELSER Resursförstärkning genom nyemission SEFA-koncernen har under 2013 genomfört en riktad nyemission mot Prioritet Group AB som med en investering på 50 mkr blivit ny delägare i koncernen. SEFA förstärker därigenom sin kapitalbas inför fortsatt expansion samtidigt som vår nya ägarpartner även tillför engagemang och kompetens. Delat ägande i Änglagården Under året har Prioritet Group AB och Lommen Holding AB kommit med som delägare i projektet Göteborgs Nya Arena, tidigare känt som Änglagården. Detta följer den strategiska inriktning Projektutveckling har där vi i samband med byggstart av projekten också tar ner vår egen ägarandel och bjuder in externa investorer. Höghuset börjar ta form Planerna för projekt Karlavagnstornet går framåt. Under hösten 2013 genomfördes en arkitekttävling med ett överväldigande gensvar och inte mindre än 57 tävlingsbidrag. Fem finalister är utvalda, varav en skall koras som vinnare i mitten av juni Andra händelser nya fastighetsägaren genomföra en större renovering av de befintliga lokalerna. I anbudstävling inom ramarna för LOU vann SEFA Byggnads sitt hittills största enskilda uppdrag för en extern beställare då vi under hösten tecknade avtal med Partillebo om nytt kultur- och utbildningscentrum, projekt Kulturum. Projektvärdet uppgår till närmare 400 mkr. FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT Koncernens totala försäljning för 2013 uppgår till mkr vilket innebär en ökning från 2012 med 12,3 %. Vår tidigare höga tillväxttakt mattades av något under ett år som präglats av ökat fokus på organisation, interna processer och finansiell stabilitet. I december 2013 uppvisade koncernen rekordstarka orderböcker inom såväl Bygg som Projektutveckling. Resultatet är ur ett branschperspektiv godkänt men framförallt våra större rörelsedrivande verksamheter Bygg och Anläggning kommer under 2014 få ett skarpare lönsamhetskrav än tidigare. För 2014 skall koncernen som helhet anamma en strategisk inriktning mer fokuserad mot marknadssegment och projekt som bättre gynnar våra strategiska konkurrensfördelar och där vi upplever ökade möjligheter till högre avkastning. FINANSIERING OCH LIKVIDITET och framtida satsningar. För Projektutveckling gäller nya strukturerade arbetsrutiner mot minskad kapitalbindning och ökat transaktionsfokus. RISKER OCH OSÄKERHETER I VERKSAMHETEN Den historiskt låga räntenivå vi upplever skapar en risk då en räntehöjning skulle påverka branschen negativt. Fortsatt ökade produktionskostnader genom höga materialkostnader men framförallt höga personalkostnader är en utmaning att hantera för att bättre tillgodose marknadens behov av kvalitativt byggande till ett rimligt pris. En identifierad utmaning är att fortsätta rekrytera duktiga medarbetare. Kraft har lagts på att både skapa partnersamarbeten och strukturera processer som möjliggör en fortsatt expansion. Genom arbetet mot en kommande certifiering inom ISO9001 och har vi skapat processtöd som bättre än tidigare identifierar och minimerar våra operationella risker i byggprocessen. Vi har under året fokuserat särskilt på rekrytering av nyckelpersoner i ledande ställning för att minimera risken med för mycket ansvar på en eller ett fåtal personer. TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN prenad bedrivit anmälningspliktig verksamhet under Den anmälningspliktiga verksamheten avser krossning av berg som sedan delvis återanvänds för att tillverka betong i den mobila betongstationen som återfinns på arbetsplatsen. För att Göteborgs Nya Arena skulle kunna placeras på befintlig mark krävdes att ett stort berg sprängdes bort. Genom att SEFA Anläggning krossar berget på plats för att sedan FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION utvinna makadam och ballast som SEFA Betongentreprenad använder till den mobila betongstationen kan berget återanvändas och transporterna minskas. Totalt beräknas att ca ton återvunnits ur berget. Genom dessa åtgärder räknas att kunna bespara Göteborgarna ca transporter bara under perioden med mark- och betongarbeten. SEFA AB Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr) Balanserade vinstmedel Överkursfond Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs Beträffande moderföretagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande finansiella rapporter. HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG Vid styrelsemöte i februari 2014 beslutades att SEFA skall omprofileras till SERNEKE. Omprofileringen kommer att gälla från 30 april 2014 och SEFA AB kommer att namnändras till SERNEKE AB. Fastigheten tidigare känd som Sjöbefälsskolan förvärvades och avyttrades under SEFA Byggnads AB skall nu på uppdrag av den Finansiellt står koncernen väl rustad för framtiden. Soliditeten 33,8 % ger oss en finansiell stabilitet och ökad tillförsikt inför en fortsatt expansion I samband med byggnationen av Göteborgs Nya Arena har SEFA Anläggning och SEFA Industri med dotterbolaget SEFA Betongentre

14 KONCERNENS RESULTATRÄKNING KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Intäkter entreprenaduppdrag Övriga intäkter Resultat från avyttring av intresseföretag och joint ventures Rörelsens kostnader Material och lejda arbeten Personalkostnader Övriga externa kostnader 7, Avskrivningar av materiella tillgångar Övriga rörelsekostnader Resultatandel i intresseföretag och joint ventures Belopp i tkr Not Årets resultat Övrigt totalresultat Poster som kan komma att återföras till resultatet: Årets omräkningsdifferenser Summa poster som kommer att återföras till resultatet Summa totalresultat Hänförligt till Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Rörelseresultat Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Årets resultat Hänförligt till Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande

15 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgift på annans fastighet Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Bilar Konst Uthyrda inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag och joint ventures Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Projekt- och exploateringsfastigheter Varulager Kundfordringar Fordringar på moderbolag Fordringar hos intresseföretag och joint ventures Aktuella skattefordringar Upparbetade men ej fakturerade intäkter Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Aktiekapital ( aktier, kvotvärde 0,1 kr) Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Långfristiga skulder Konvertibelt skuldebrev Skulder till kreditinstitut Leasingskuld Övriga långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder Övriga avsättningar Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Leasingskuld Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag och joint ventures Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Fakturerade men ej upparbetade intäkter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Eventualförpliktelser

16 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN Belopp i tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Förvärv av andel i dotterföretag från innehav utan bestämmande inflytande Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Ingående balans 1 januari Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser Summa övrigt totalresultat, efter skatt Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Nyemission Konvertibelt skuldebrev Förvärv av minoritetsandelar i dotterföretag Erhållna aktieägartillskott Utdelningar 0 0 Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser Summa övrigt totalresultat, efter skatt Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare: Nyemission Förvärv av minoritetsandelar i dotterföretag Erhållna aktieägartillskott 0 0 Utdelningar 0 Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per 31 december Belopp i tkr Not Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Minskning (+)/ökning (-) av projekt- och exploateringsfastigheter Minskning (+)/ökning (-) av varulager Minskning (+)/ökning (-) av kundfordringar Minskning (+)/ökning (-) av fordringar Minskning (+)/ökning (-) av upparbetat ej fakturerat Minskning (-)/ökning (+) av leverantörsskulder Minskning (-)/ökning (+) av kortfristiga skulder Minskning (-)/ökning (+) av fakturerat ej upparbetat Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av byggnader och mark Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Försäljning av inventarier, verktyg och installationer Förvärv av dotterföretag Försäljning av andelar i intresseföretag och joint venture Lämnade aktieägartillskott intressebolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amortering av lån Amortering av leasingskuld Förändring av checkräkningskredit Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

17 MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Intäkter Övriga intäkter Rörelsens kostnader Material och lejda arbeten Personalkostnader Övriga externa kostnader 7, Avskrivningar av materiella tillgångar Övriga rörelsekostnader Belopp i tkr Not Årets resultat Övrigt totalresultat 0 0 Summa totalresultat Rörelseresultat Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Årets resultat

18 MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Bilar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag och joint ventures Andra långfristiga fordringar Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier, kvotvärde 0,1 kr) Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Projekt- och exploateringsfastigheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Aktuell skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Långfristiga skulder Konvertibelt skuldebrev Skulder till kreditinstitut Leasingskuld Övriga långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Leasingskuld Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA TILLGÅNGAR SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Eventualförpliktelser

19 MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN Bundet eget kapital Fritt eget kapital Belopp i tkr Aktiekapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust inklusive årets resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Totalresultat Årets resultat Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Nyemission Summa transaktioner med aktieägare Ingående balans per 1 januari Totalresultat Årets resultat Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Nyemission Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per 31 december Belopp i tkr Not Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Minskning (+)/ökning (-) av projekt- och exploateringsfastigheter Minskning (+)/ökning (-) av kundfordringar Minskning (+)/ökning (-) av fordringar Minskning (-)/ökning (+) av leverantörsskulder Minskning (-)/ökning (+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Förvärv av andelar i intresseföretag och joint venture 0-25 Lämnat aktieägartillskott Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amortering av lån Amortering av leasingskuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

20 NOTER NOT 1 ALLMÄN INFORMATION SEFA AB ( SEFA ) med organisationsnummer är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Göteborg. Adressen till huvudkontoret är Karlavagnsgatan 7, Göteborg. Företagets och dess dotterföretags ( koncernens ) verksamhet omfattar heltäckande tjänster inom bygg, anläggning och projektutveckling samt delar av industrisektorn. SEFA arbetar mot såväl den offentliga som den kommersiella marknaden. Moderföretag i den största koncernen där SEFA ingår är Ola Serneke Invest AB, organisationsnummer , med säte i Göteborg. NOT 2 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernredovisningen för SEFA har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRIC). Vidare tillämpar koncernen Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner. I koncernredovisningen har värdering av poster skett till anskaffningsvärde, utom då det gäller vissa finansiella instrument värderade till verkligt värde. Nedan beskrivs de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats. Övergång till IFRS SEFA tillämpade tidigare Bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernen tillämpar IFRS från och med den 1 januari 2013 och övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 januari Denna årsredovisning är bolagets första finansiella rapport enligt IFRS. Vid övergången till IFRS har företaget tillämpat bestämmelserna i IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas, vilka kräver att företag tillämpar IFRS retroaktivt. Detta innebär att jämförelsesiffrorna för 2012 är omräknade enligt IFRS. Det finns emellertid ett antal frivilliga och obligatoriska undantag från denna generella regel, vilka syftar till att underlätta övergången till IFRS. En beskrivning av hur SEFA tillämpat dessa undantag samt beskrivning av hur bolagets resultat och finansiella ställning påverkades av övergången till IFRS presenteras i not 40. Nya och ändrade standarder och tolkningar som ännu ej trätt ikraft International Accounting Standards Board (IASB) har givit ut följande nya och ändrade standarder vilka ännu ej trätt i kraft, vilka kan komma att påverka de finansiella rapporterna: IFRS 10 Koncernredovisning (med tillämpning från 1 januari 2014 eller senare) IFRS 11 Samarbetsarrangemang (med tillämpning från 1 januari 2014 eller senare) IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag (med tillämpning från 1 januari 2014 eller senare) Ändringar i IAS 27 Separata finansiella rapporter (med tillämpning från 1 januari 2014 eller senare) Ändringar i IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures (med tillämpning från 1 januari 2014 eller senare) Tolkningen IFRIC 21 Levies (med tillämpning från 1 januari 2014 eller senare, ännu ej antagen av EU) IFRS 9 Financial Instruments (med tillämpning från 1 januari 2018 eller senare, ännu ej antagen av EU) Företagsledningen har ännu inte genomfört en detaljerad analys av effekterna av ovan standarder och tolkningar och kan därför ännu inte kvantifiera effekterna. IFRS 10 Koncernredovisning ersätter de delar av IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter som inriktar sig på när och hur ett ägarföretag ska upprätta koncernredovisning. IFRS 10 ersätter också SIC-12 När ska ett företag för särskilt ändamål, ett SPE, omfattas av koncernredovisningen i sin helhet. Syftet med IFRS 10 är att det endast ska finnas en grundförutsättning för konsolidering av samtliga företag oavsett karaktären på investeringsobjektet. Den grundförutsättningen är bestämmande inflytande. Definitionen av bestämmande inflytande innefattar följande tre delkomponenter: a) in- flytande över investeringsobjektet, b) exponering för, eller rätt till, rörlig avkastning från engagemanget i investeringsobjektet, samt c) möjlighet att använda inflytandet över investeringsobjektet till att påverka sin avkastning. IFRS 10 innehåller detaljerad vägledning om hur ett företag ska tillämpa principen om bestämmande inflytande i ett antal olika situationer, inklusive agentrelationer och innehav av potentiella rösträtter. IFRS 11 Samarbetsarrangemang ersätter IAS 31 Andelar i Joint Ventures och SIC-13 Överföring av icke-monetära tillgångar från en samägare till gemensamt styrt företag. IFRS 11 klassificerar samarbetsarrangemang antingen som en gemensam verksamhet eller som ett joint venture. Avgörande för klassificeringen som ett gemensam verksamhet eller ett joint venture är parternas rättigheter och förpliktelser enligt avtal. Enligt IFRS 11 ska kapitalandelsmetoden användas för andelar i joint ventures. Det är därmed inte längre tillåtet att använda klyvningsmetoden för joint ventures. IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag ska tillämpas för företag som innehar andelar i dotterföretag, samarbetsarrangemang, intresseföretag eller strukturerade företag som inte konsolideras. IFRS 12 fastställer mål för upplysningar och specificerar de upplysningar som ett företag måste lämna som minimum för att uppfylla dessa mål. Företag ska lämna information som hjälper användare av dess finansiella rapporter att bedöma karaktären av och risker hänförliga till innehav i andra enheter, samt den påverkan som dessa innehav har på företagets finansiella rapporter. IFRIC 21 Levies behandlar redovisning av avgifter och skatter (som inte är inkomstskatter) som staten eller liknande organ har påfört företaget. Tolkningen klargör vid vilken tidpunkt en skuld för sådana avgifter och skatter ska redovisas. Den förpliktigande händelsen som utlöser skyldigheten att betala avgiften eller skatten som är den händelse som medför att en skuld ska redovisas. De huvudsakliga kraven i IFRS 9 beskrivs nedan: IFRS 9 kräver att alla redovisade finansiella tillgångar som omfattas av IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, fortsättningsvis ska värderas till antingen upplupet anskaffningsvärde eller till verkligt värde. Finansiella tillgångar som hålls inom en affärsmodell vars syfte är att uppbära de kontrakterade kassaflödena, och instrument som endast har kontrakterade flöden i form av kapitalbelopp och räntor på utestående kapitalbelopp, ska värderas till upplupet anskaffningsvärde vid rapportperiodens slut. Alla andra finansiella tillgångar ska värderas till verkligt värde vid rapportperiodens slut. Den mest betydelsefulla påverkan av IFRS 9 vad gäller klassificering och värdering av finansiella skulder är relaterat till förändringar i verkligt värde som beror på förändringar i kreditrisk för en finansiell skuld (identifierad till verkligt värde via resultaträkningen). Enligt IFRS 9 ska, för finansiella skulder som klassificeras till verkligt värde via resultaträkningen, det belopp av förändring i verkligt värde som beror av förändring i kreditrisk för skulden presenteras i övrigt totalresultat. Detta gäller givet att redovisningen av effekterna av förändring i skuldens kreditrisk i övrigt totalresultat inte skapar eller ökar fel av matchningen i redovisningen av resultatet. Förändringar i verkligt värde beroende på skuldens kreditrisk kommer inte att klassificeras om till resultaträkningen efterföljande period. Tidigare, under IAS 39, presenterades hela beloppet av förändring i verkligt värde för en finansiell skuld, klassificerad till verkligt värde via resultaträkningen, i resultaträkningen. Vad gäller övriga ändringar, nya standarder eller tolkningar är det företagsledningens bedömning att de inte kommer att få någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter i den period de tillämpas för första gången. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderföretaget SEFA AB och de företag över vilka moderföretaget direkt eller indirekt har bestämmande inflytande (dotterföretag). Bestämmande inflytande innebär en rätt att direkt eller indirekt utforma strategierna för ett företag i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen av om ett bestämmande inflytande föreligger, ska aktieägaravtal samt potentiella röstberättigande aktier som 38 39

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Innehåll Historia... 1 STC Greenfood på en minut... 2 Det här är STC GreenFood 2012... 3 Vd-ord... 4 Marknadstrender och styrkor... 6 Affärsområdena Inköp

Läs mer

VD HAR ORDET ÅTERBLICK 2007 FRAMTID 2008. 2008 kommer att vara ett år med många. många nya spännande affärsmöjligheter.

VD HAR ORDET ÅTERBLICK 2007 FRAMTID 2008. 2008 kommer att vara ett år med många. många nya spännande affärsmöjligheter. ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet 3 Honnörsord och Vision 4 Miljöbrev 6 Året i korthet 8 Femårsöversikt 9 Företaget 10 Affärsområde Entreprenad/Miljö 12 Affärsområde Logistics/ATK 13

Läs mer

INNEHÅLL PLATZER PÅ EN MINUT / INNEHÅLL

INNEHÅLL PLATZER PÅ EN MINUT / INNEHÅLL 2012 ÅRSREDOVISNING PLATZER PÅ EN MINUT / INNEHÅLL INNEHÅLL Platzer på en minut 2 Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Strategisk inriktning 6 Verksamheten 7 Fastighetsbestånd 10 Finansiering 13 Medarbetare

Läs mer

Rygg Vik PEAB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012

Rygg Vik PEAB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Året i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Bygg- och anläggningsmarknaden 5 Affärsmodell 8 Koncernstrategier 10 Finansiella och operativa mål 11 Förvaltningsberättelse 13-35

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. Årsstämman äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 17.00 i Centrumhuset, Götene.

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. Årsstämman äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 17.00 i Centrumhuset, Götene. Årsredovisning 2013 Årsstämma Innehåll Årsstämman äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 17.00 i Centrumhuset, Götene. Vem har rätt att delta i stämman? Rätt att delta i Götenehus årsstämma har den aktieägare

Läs mer

KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG

KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG ÅRSREDOVISNING 2014 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING INNEHÅLL ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET AFFÄRSIDÉ OM CERNERA FASTIGHETER INTERVJU TOMAS ROSSING

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012. KVD Kvarndammen Gruppen AB

Årsredovisning 2012. KVD Kvarndammen Gruppen AB Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB innehåll 2012 i sammanfattning 3 VD har ordet 4 I köparens och säljarens intresse 5 Tillgänglighet ökar köpkraften 6 Personbilar 7 Maskiner och tunga fordon

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Årsredovisning 2012 Innehåll Sida Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Syntrans Att se möjligheterna Ibland behövs en förändring, en extra gnista, för att

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE EDGE CUTTING THE ON proplate årsredovisning 2010/2011 ON THE CUTTING EDGE >> Förändrat processflöde, kortare ledtider Två nya produktionshallar och en ny produktionslinje har gjort Proplate mer komplett

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008.

ÅRSREDOVISNING 2008. ÅRSREDOVISNING 2008. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats Årsstämman i Peab AB äger rum torsdagen den 14 maj 2009 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman

Läs mer

BDX ÅRSREDOVISNING 2013

BDX ÅRSREDOVISNING 2013 BDX ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 646 000 000 1 032 000 000 30 000 000 Balansomslutning för hela koncernen 131 000 000 Investeringar som gjorts inom koncernen 8,3 % BDX Värld... 4-5 Produkter och tjänster...

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

UNIFLEX AB ÅrSredoviSNiNg 2014

UNIFLEX AB ÅrSredoviSNiNg 2014 UNIFLEX AB Årsredovisning 2014 innehållsförteckning Uniflex i korthet 1 VD HAR ORDET 2 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 3 AFFÄRSMODELL 4 MARKNADEN 6 PERSONAL 8 PROCESSER OCH IT 10 VARUMÄRKE 11 ORGANISATION

Läs mer

Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4

Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4 Årsredovisning 2013 Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4 FINANSIELLA MÅL 5 STRATEGI 6 AFFÄRSMODELL 8 BESQABS MARKNAD 10 MÅLGRUPP OCH KUNDER 12

Läs mer

Rygg Vik PEAB ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013

Rygg Vik PEAB ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Viktiga händelser 2013 Fortsatta investeringar inom affärsområde Projektutveckling. Vårt deltagande i att utveckla Arenastaden i Solna är vårt största pågående utvecklingsprojekt. För

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

Koncernredovisning 2011

Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Innehåll Ord från koncernchef Emil Daugaard 4 Om Avalanche Capital 6 Året i siffror 7 Ledning 8 Organisation 10 RCC 12 IQuity 14 Solidum 16 Nischer 18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB

ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den

Läs mer

06 06 Årsredovisning 2006

06 06 Årsredovisning 2006 0 Årsredovisning 2006 6 1 2006 i korthet 2 VD har ordet 4 Affärsidé 5 Vision och mål 6 En marknad i tillväxt 8 Affärsområde Finans 10 Affärsområde Juridik 12 Affärsområde Inkasso 14 En kompetent organisation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013 20 3 ÅRSREDOVISNING Tunabyggen Årsredovisning 203 20 ÅRSREDOVISNING 3 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. INNEHÅLL VD har ordet... 4 TUNABYGGEN I KORTHET... 6 CSR... 7

Läs mer

Rygg Vik PEAB ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 2014 2014

Rygg Vik PEAB ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Året i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Bygg- och anläggningsmarknaden 4 Vår verksamhet 8 Fokus på kostnader och kompetens 8 Kompetenta medarbetare nyckeln till framgång

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer