Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ)"

Transkript

1 Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ)

2 Innehåll 1 Aktieägarinformation i korthet 5 Ordförandens kommentar 7 VD-ord 8 Kommentar från Investment managern 9 Mål och strategi 10 Organisation och legal struktur 10 Taiga Capital Ltd 11 Rådgivande Investeringskommitté 12 Utvecklingen i Ryssland 15 Verksamhetens utveckling 21 Portföljbolagen 29 Aktiekapital och ägarförhållanden 30 Styrelse, ledning och förvaltningsbolag 32 Förvaltningsberättelse 35 Resultaträkningar 36 Balansräkningar 37 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalyser 39 Redovisningsprinciper 41 Noter 45 Revisionsberättelse

3 Aktieägarinformation Årsstämma den 12 juni 2008 Årsstämma i Varyag Resources AB (publ) hålls torsdagen den 12 juni 2008 kl i lokalen Forum hos Salén Konferens & Matsalar, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Deltagande För att få rätt att deltaga på årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 5 juni 2008, dels anmäla sitt deltagande senast kl den 5 juni Anmälan Anmälan om deltagande kan ske: Per post till Varyag Resources AB (publ), Biblioteksgatan 6, Stockholm Via e-post till adressen Per telefon Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer samt adress och telefonnummer dagtid. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att delta i årsstämman och utöva sin rösträtt tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC senast den 5 juni Det innebär att aktieägaren före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1, 22 maj 2008 Kvartalsrapport Q2, 28 augusti 2008 Kvartalsrapport Q3, 20 november 2008 Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ) 1

4

5 2007 i korthet Fyra investeringar och en tilläggsinvestering har genomförts under året. Totala investeringar och åtaganden uppgår till 40,4 miljoner USD motsvarande 283 miljoner SEK. I december 2007 genomförde Varyag en företrädesemission uppgående till 199,5 miljoner SEK före emissions kostnader. Pågående konsolidering av skogstillgångar till en skogsbolagsgrupp, RusForest. Varyag har uppnått skalfördelar i skogssektorn med mer än 1,4 miljoner m 3 årlig tillåten avverkning brutto, av vilket m 3 avser Varyags nettoandel. Förvärv har genomförts av minoritetsandelar i Tuba-Les och Tublesprom, innebärande en ökning av RusForest skogstillgångar med m 3 årlig tillåten avverkning, varav cirka m 3 är Varyags nettoandel. Legal tvist beträffande fasta tillgångar i kolprojektet Unal. Väsentliga händelser efter periodens utgång En tilläggsinvestering i PIK-89 med 11,8 miljoner SEK som ökar kapaciteten i sågverket med m 3 till totalt m 3 per år. Investerat cirka 16 miljoner SEK i undersökning och kartläggning av kolfältet Kartagonski. Ökat investeringen i skogsbolaget OOO Nebelsky LPH med cirka 10 miljoner SEK. Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ) 3

6

7 Ordförandens kommentar Fortsatt stark ekonomisk utveckling Den ryska ekonomin förblir stark. BNP-tillväxten 2007 uppgick till 8,1 procent. Realinkomsterna steg med tvåsiffriga belopp. Även för 2008 beräknas tillväxten överstiga 7 procent. Tillväxten är särskilt hög inom konsumtionssektorn och inom byggsektorn. Inflationen utgör å andra sidan ett växande problem uppgick inflationen till 11,9 procent, betydligt mer än i statsbudgeten prognostiserade 8 9 procent. Särskilt livsmedelspriserna har ökat kraftigt i Ryssland under det senaste halvåret. Rysslands finansiella ställning är stark. Till följd av de stora inkomsterna från olje- och gasexporten uppgick i april 2008 Rysslands guld- och valutareserver, inklusive de fonderade medlen från energivaruexporten, till 500 miljarder USD, vilket gör dem till de tredje största i världen efter Kinas och Japans. Ryssland har därmed bättre förutsättningar än de flesta andra länder att klara sig väl i den kreditkris, som utlösts på den amerikanska fastighetsmarknaden och nu arbetar sig i genom världens finansiella system. Under de närmaste åren torde de finansiella överskotten minska i takt med ökade statliga utgifter för att tillgodose befolkningens materiella och sociala behov och för att finansiera mycket ambitiösa infrastrukturprogram. Den ryska långtidsbudgeten förutsätter att oljepriset inte understiger 50 USD per fat, vilket framstår som en rimlig bedömning. Sedan 1999 har Ryssland haft en genomsnittlig tillväxttakt på drygt 7 procent per år, vilket innebär en fördubbling av BNP på tio år. Ryssland är för närvarande med sin BNP på miljarder USD den åttonde största ekonomin i världen. Under President Putins ledning arbetar man på ett nytt långtidsprogram för perioden , vilket syftar till att göra Ryssland till den femte största ekonomin i världen vid periodens slutskede. Bland målsättningarna märks att 60 procent av befolkningen då skall tillhöra medelklassen och att medellivslängden skall ha ökat från nuvarande 67 år till 75 år. De planerade infrastruktursatsningarna under perioden uppgår till biljoner USD. För att det ambitiösa långtidsprogrammet skall kunna förverkligas måste den årliga tillväxttakten även fortsättningsvis överstiga 7 procent. Det förutsätter i sin tur att marknadsekonomi och globalisering får fortsatt genomslag i Ryssland, vilket får positiva verkningar på landets modernisering och demokratisering. Stabilitet i inrikespolitiken Den viktigaste inrikespolitiska händelsen är att President Putin i konstitutionella former överlämnar presidentmakten till sin valde efterträdare Dmitrij Medvedev. Bytet på presidentposten skedde den 7 maj. Det faktum att Vladimir Putin stannar kvar vid makten som premiärminister innebär att vi kommer att få se en stor kontinuitet i den förda politiken, särskilt vad gäller den ekonomiska och sociala politiken men också beträffande utrikespolitiken. I vissa avseenden har Medvedev dock en annan profil än Putin. Han tillhör en yngre generation med färre rötter i det sovjetiska förflutna och har till skillnad från Putin en helt civil bakgrund. Som den professionelle jurist han är, har Medvedev i flertalet av sina uttalanden understrukit vikten av att Ryssland blir ett verkligt rättssamhälle samtidigt som han kritiserat den legala nihilism, som enligt hans mening fortfarande råder i Ryssland. Det finns anledning att tro att Ryssland under Medvedevs presidentperiod kommer att utvecklas i mer liberal riktning. I den ryska utrikespolitiken intar energifrågorna en viktig plats. Med stor framgång har man förhandlat med staterna i sydöstra Europa om en andra gasledning under Svarta Havet till Bulgarien, Serbien, Ungern, Österrike och Italien. Trots tidvis hårda förhandlingar har man lyckats komma överens om gasleveranser med sina grannländer Ukraina och Vitryssland, och vidare ingått nya överenskommelser med Kazachstan och Turkmenistan. Ett flertal besvärliga säkerhetsfrågor diskuteras mellan Ryssland och USA. Den senaste tiden har dock tecken förmärkts på att man närmar sig en ny uppgörelse i de strategiska rustningsfrågorna. Hur de rysk-amerikanska relationerna framgent utvecklas påverkas även av utgången av det amerikanska presidentvalet. I förhållande till EU återstår förhandlingarna om ett nytt strategiskt partnerskapsavtal, vilka har varit blockerade en längre tid, men nu kan få ny fart. För Ryssland är det viktigt att USA och EU medverkar till att Ryssland äntligen kan få bli medlem i WTO. God utveckling för portföljsektorerna Vad gäller vårt eget bolag Varyag utvecklas de tre sektorer inom vilka bolaget är verksamt skogs- och trävaruindustrin, kolsektorn samt grus och krossprodukter för vägbyggen väl med stor efterfrågan och goda priser. Bolagets strategiska inriktning har således visat sig vara riktig. De problem vi till dels stöter på i våra portföljbolag är allmänryska, d.v.s. beror på byråkrati och bristande regeltillämpning i affärslivet. För att lösa dessa frågor har vi vårt kompetenta förvaltningsbolag i Moskva under ledning av Aleksandr Williams. Med den tillväxt som råder i den ryska ekonomin och särskilt inom våra sektorer samt mot bakgrund av de stora infrastruktursatsningar, som nu sker i Ryssland, har vi goda förhoppningar att Varyag skall visa sig vara en lönsam placering för våra aktieägare. Sven Hirdman Ordförande Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ) 5

8

9 VD-ord Bästa aktieägare, 2007 var Varyags första hela verksamhetsår. Det kom att kännetecknas av stabilitet avseende Rysslands politiska och ekonomiska utveckling men turbulens på finansmarknaderna. Under året så gick Stockholmsbörsens OMXSPI ned drygt 6 procent samtidigt som Moskvabörsens RTS-index steg med 27,4 procent. På Stockholmsbörsen ökade under 2007 antalet bolag med verksamhet fokuserad till Ryssland och uppgår nu till ett femtontal. Investeringsstrategin har slagit väl ut Varyags strategi är att företrädesvis investera inom råvarusektorn. Skälet till det är de enorma naturtillgångar som finns i Ryssland som tillsammans med god tillgång på energi till rimligt pris ger en långsiktig konkurrensfördel. Varyag investerar inom områden som har en fragmenterad struktur och dessutom kännetecknas av en ökande inhemsk och global efterfrågan. Andra kriterier är eftersatta investeringsbehov och behov av kapital för att genomföra utbyggnadsplaner. Målsättningen för Varyag är att genomföra en exit av portföljbolagen 3 4 år efter den initiala investeringen. Marknadsomständigheterna får avgöra tidpunkten för vad som ger bäst avkastning. De utvalda sektorerna utgörs av skog, grus och kross för byggsektorn samt kolsektorn. Den positiva ekonomiska utvecklingen i de utvalda sektorerna bekräftar den valda investeringsstrategin. Varyag har hittills genomfört nio portföljinvesteringar, varav fyra genomfördes under Sex investeringar är inom skogssektorn, en inom byggnadssektorn och två i kolsektorn. Skogsinvesteringarna konsolideras Investeringarna inom skogssektorn konsolideras successivt in i ett nytt holdingbolag, RusForest. Bolagen i RusForest har tillsammans en årligt tillåten avverkning om drygt 1,4 miljoner kubikmeter på en yta uppgående till hektar. Varyags nettoandel har genom utköp av minoritetsägare ökat till omkring kubikmeter årligt tillåten avverkning, motsvarande omkring hektar skog. Bolagen i RusForest har en befintlig sågverkskapacitet motsvarande cirka kubikmeter sågade trävaror som genom pågående investeringar i befintliga och nya sågverk planeras att öka till totalt cirka kubikmeter i slutet av Då strategin från början varit att förändra produktmixen i skogsbolagen genom investeringar i sågverk har de ryska strafftullarna som införs på export av rundtimmer positiv betydelse för Varyags investeringar. Ryssland har ungefär en fjärdedel av världens skogsreserver. På sikt behöver internationella skogsbolag, av strategiska skäl, vara närvarande på denna marknad. Ryssland ligger också väl positionerat mot de stora och växande marknaderna i fjärran Östern. Investeringarna i kross och kol är fortfarande i sin linda Genom investeringen i Russian Gravel Co har Varyag, via kommande leveranser av kross och grus till bygg- och anläggningssektorn, en exponering mot den snabbt växande ryska byggindustrin. Investeringen innebär uppförande av en kross med en årlig produktionskapacitet om 1,7 miljoner ton samt färdigställande av infrastruktur som exempelvis en järnvägsanslutning. Projektet har försenats av förhandlingar om leasingfinansiering av utrustning och ledningsproblem men väntas gå i produktion under innevarande verksamhetsår. Under året togs det första steget att investera i kolsektorn genom en investering i kolprojektet Unal, en investering med hög risk men tillika betydande potential till avkastning. Priset på kol nådde nya högsta nivåer under det senaste året. Bristsituationen på kol i början av 2008 i Asien illustrerar att kol är en del av den totala energiekvationen. Anpassningen uppåt av de inhemska ryska gaspriserna bedöms påverka priset på kol på ett gynnsamt sätt. Miljövänliga tekniker, s.k. clean coal processing är under utvecklande och förväntas få stor betydelse på sikt. Goda förutsättningar att uppnå kritisk massa Varyag hade under hösten 2007 investerat eller gjort åtaganden som motsvarade cirka 75 procent av eget kapital. För att skapa förutsättningar att genomföra tilläggsinvesteringar, i syfte att uppnå kritisk massa, inom de prioriterade områdena skog, kross och kol genomfördes en företrädesemission vid slutet av året som inbringade netto 195 miljoner SEK. Det är inte okomplicerat att göra företagsaffärer i Ryssland. En förutsättning för att kunna göra investeringar är att man förfogar över managementkompetens. Genom förvaltningsavtalet med förvaltningsbolaget Taiga Capital Ltd, som leds av Aleksandr Williams, drar Varyag fördel av den kunskap, kompetens och erfarenhet av ryska affärsförhållanden som personerna i managementteamet besitter. Private equity-investeringar är av långsiktig karaktär. Efter förvärvsfasen vidtar ett omfattande arbete, innan exit-fasen nås. Detta arbete innebär genomförande av affärs- och investeringsplaner och legala omstruktureringar. Varyags förvaltningsbolag har att hantera såväl byråkratiska problem som att i vissa fall byta ut och tillsätta nya ledningar för portföljbolagen. För 2008 är ett av de viktigaste målen att skapa finansiell transparens genom att portföljbolagen avses övergå till IFRS-redovisning. Jag vill tacka för det förtroende som våra aktieägare visat genom att investera i Varyag. Jag vill också rikta ett tack till vårt managementteam i Ryssland blir ett spännande år då flera av Varyags nyinvesteringar förväntas påbörja produktion samtidigt som vi avser komplettera portföljen med ett flertal tilläggsinvesteringar. Torbjörn Gunnarsson VD Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ) 7

10 Kommentar från Investment managern På det hela taget är förvaltningsbolaget mycket nöjda med de investeringar som genomfördes under Under året har förvaltningsbolaget hjälpt Varyag med att öka sin exponering inom samtliga tre prioriterade sektorer. Vi genomförde fyra investeringar och en tilläggsinvestering under året vilket vid årsskiftet innebar totala åtaganden om 40,4 miljoner USD motsvarande 283 miljoner SEK. Inom skogssektorn har Varyag nu uppnått en storlek som medför skalfördelar. Marknadsutsikterna fortsatt goda Redan i tidigt skede var förvaltningsbolaget entusiastiskt inför utsikterna för alla de sektorer som vi investerat i. När nu en tid har passerat står det klart att denna optimism var välgrundad. Medan marknadsutsikterna för kross och kol är fortsatt starka, kommer marknaden för sågade trävaror troligtvis att försämras 2008 som ett resultat av en global nedgång för byggindustrin. Priserna för sågade trävaror började sjunka i slutet av 2007, en process som väntas fortsätta in i Den ryska regeringens beslut att öka exporttullarna för rundvirke till inte mindre än 50 EUR per m 3 från 1 januari 2009 är av oerhörd vikt. Detta kommer sannolikt att ta bort en betydande volym rundvirke från världsmarknaden vilket i sin tur bör påverka priset på sågade trävaror positivt. Denna miljö kommer att gynna inhemska ryska producenter av sågade trävaror då man har fortsatt tillgång till billigt rundvirke. Operationella frågor och genomlysning Utöver en stark fundamental utveckling är det viktigt att lösa operationella frågor. Att genomföra projektimplementering, identifiera pålitliga medinvesterare och personer till chefsbefattningar fortsätter att vara stora utmaningar i Ryssland. Under året har Varyag ökat genomlysningen i alla portföljbolag. Management för de flesta bolagen fungerar väl men det är fortfarande svårt att identifiera lämpliga och kvalificerade kandidater som vill arbeta i portföljbolagen. Ett antal viktiga förändringar har genomförts under året. Ledningen för Tuba-Les fungerar allt bättre. Vi har nyligen varit tvungna att byta ut stora delar av ledningen för Russian Gravel Co på grund av upprepade förseningar med start av produktionen. Russian Gravel Co har anställt en utländsk chef som ska överse det arbete som krävs för att få igång produktionen. Byggt en stark position Vi har lyckats bygga en stark position i de regioner där vi är aktiva, vilket är viktigt då det ryska affärsklimatet kräver att investerare har goda relationer med både regionala myndigheter och federala myndigheter. De flesta regionala regeringar är positiva till våra investeringsinitiativ och arbetar för att förbättra investeringsklimatet. Konkurrensen är fortfarande stor men vi har ett starkt affärsflöde i de utvalda sektorerna. Utöver genomförande av förvärv pågår ett omfattande förändringsarbete i de olika portföljbolagen. Detta innebär bland annat: legal omstrukturering, introducera relevanta rutiner för planering, budgetering och internredovisning, övergång till IFRS och att förstärka lokala företagsledningar Framsteg har gjorts inom dessa områden under Legala avtal har träffats som reglerar överförande av Varyags tillgångar till ett nytt holdingbolag RusForest (Cyprus) Limited. Den formella återregistreringen av bolagsinnehav i Ryssland kommer att genomföras när Vostok Nafta erhållit regulatoriskt godkännande av relevanta myndigheter. Övergången till IFRS har påbörjats. Inför 2008 har Varyag en god tillgångsbas i tre spännande sektorer med goda marknadsutsikter och potential till värdestegring. Aleksandr Williams Investment manager 8 Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ)

11 Mål och strategi Affärside Varyag skall investera, aktivt förvalta och avyttra investeringar huvudsakligen i onoterade bolag inom råvarusektorn i Ryssland och i övriga OSS. Övergripande mål Varyags övergripande mål är att ge aktieägarna en god totalavkastning. Finansiella och operationella mål Varyag skall: Inom 12 till 18 månader efter emissionen i december 2007 ha investerat huvuddelen av kapitalet i enlighet med investeringsstrategin. Huvudsakligen finansiera investeringar genom eget kapital, dock kan lånat kapital förekomma i begränsad utsträckning över tiden. Avyttra genomförda investeringar inom tre till fyra år efter det initiala investeringstillfället. Utdelningspolicy Varyag skall över tiden till aktieägarna dela ut genererade kapital vinster efter avdrag för Prestationsbaserad Ersättning, skatter och övriga kostnader, dock med hänsyn tagen till Varyags investeringsmöjligheter, likviditet och finansiella ställning i övrigt. Utdelningar kan komma att ske i form av aktieutdelning, inlösen eller återköp av aktier. Sammanfattning av strategi och inriktning Investeringar kommer i första hand att göras inom råvarusektorn i Ryssland och i övriga OSS i bolag med en definierad resurstillgång, befintlig verksamhet, stark ledning och god tillgång till infrastruktur. Det finns även möjlighet att i framtiden investera i andra sektorer om så bedöms attraktivt för aktieägarna. Investeringar kommer endast att genomföras om Varyag bedömer att en investering kan komma att generera en genomsnittlig årlig avkastning om minst 30 procent mätt som IRR. Investeringar kommer i huvudsak att finansieras med eget kapital, men lånat kapital kan komma att användas om så bedöms lämpligt. Varyag avser att investera högst 20 procent av balansomslutningen i ett enskilt innehav. Härutöver finns emellertid inga begränsningar avseende ägarandelar eller storlek. Varyag eftersträvar riskspridning i sina investeringar avseende sektorer och regioner. Investeringar kommer i huvudsak att göras i onoterade bolag. Varyag har även möjlighet att investera upp till 30 procent av balansomslutningen i noterade, mindre likvida aktier givet att en genomsnittlig årlig avkastning, mätt som IRR, om minst 30 procent bedöms kunna erhållas. Varyag kommer inte att sträva efter att erhålla full ägandekontroll över sina investeringar utan avser istället att samarbeta med befintliga ägare och ledning i syfte att uppnå gemensamt överenskomna mål med avseende på att utveckla verksamheten genom tilläggsinvesteringar och/ eller förvärv. Avyttringar av investeringar avses ske via marknadsnotering alternativt försäljning till industriella eller finansiella investerare. Varyag har ett avtal med förvaltningsbolaget, som har en liten och kompetent grupp externa medarbetare lokaliserade i Ryssland och i övriga OSS. Detta ger en lokal förankring och skapar förutsättningar att vara nära marknaden och identifiera möjligheter i rätt tid. Förvaltningsbolaget har ett nära samarbete med professionella juridiska, skatte-, redovisnings- och tekniska experter för en genomtänkt granskning av relevanta aspekter av varje potentiell investering. Varyags likvida medel skall förvaltas med en begränsad risk och generera en tillfredsställande avkastning, säkerställa kort- och långsiktig kapitalförsörjning samt upprätthålla flexibiliteten och säkerställa utrymme för genomförande av investeringar. Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ) 9

12 Organisation och legal struktur Varyag Resources AB är koncernens moderbolag med säte i Stockholm. Förutom moderbolaget består koncernen av dotterbolaget Varyag Capital (Cyprus) Ltd med säte i Nicosia, Cypern och av Varyag Finance Gmbh med säte i Zug, Schweiz. Verksamheten inleddes den 1 augusti 2006 och bolaget är listat på Stockholmsbörsens First North lista sedan 7 augusti Investeringarna i Ryssland ägs genom det helägda dotterbolaget Varyag Capital (Cyprus) Ltd. Varyag Capital (Cyprus) Ltd har ingått ett förvaltningsavtal med Taiga Capital Ltd som förvaltar bolagets investeringar. Förvaltningsavtalet löper under en tidsperiod om sju år från och med den 31 juli Investeringsbeslut fattas av Varyag Capital (Cyprus) Ltd baserade på förslag från förvaltningsbolaget samt råd från den rådgivande Investeringskommittén, se nästa sida. Legal struktur 31 december 2007 Taiga Capital Ltd Portföljbolag Varyag Resources AB (publ) Sverige Varyag Capital (Cyprus) Ltd Cypern Portföljbolag Varyag Finance Gmbh Schweiz Rådgivande Investeringskommitté Portföljbolag För en utförlig beskrivning av portföljbolagen, se avsnittet Portföljbolagen. Taiga Capital Ltd Förvaltningsbolaget, Taiga Capital Ltd, är ett bolag som bedriver sin verksamhet i Moskva och som ägs av Aleksandr Williams. Förvaltningsbolaget avser att förvalta och utveckla koncernens investeringar efter bästa förmåga samt att förse koncernen med rådgivning och rekommendationer angående investeringar och avyttringar. Taiga Capital tillhandahåller förvaltning och rådgivningstjänster till Varyag i enlighet med förvaltningsavtalet med Varyag Capital (Cyprus) Ltd. Enligt förvaltningsavtalet skall förvaltningsbolaget bland annat: Analysera marknaden, de ekonomiska och politiska förhållandena och utvecklingen i Ryssland och i övriga OSS; Identifiera och utvärdera investeringsmöjligheter; Presentera investeringsmöjligheter för Varyag; Förhandla och strukturera investeringar; Tillsätta eventuella professionella rådgivare; Delta i styrelsen för investeringarna; Förvalta och utveckla investeringarna; Söka möjligheter till avyttringar; Koordinera aktieutdelningar eller andra intäkter från investeringar; Upprätta bokslut och löpande redovisning samt framta förslag till marknadsvärdering av investeringar inför finansiella rapporter för godkännande av styrelsen och revisorerna i Varyag i enlighet med koncernens redovisningsprinciper. Aleksandr Williams Leder förvaltningsbolagets verksamhet och är född Aleksandr Williams har mer än tretton års erfarenhet av kapitalförvaltning, företagsfinansiering och rådgivning i Ryssland och i övriga OSS. Aleksandr som är bosatt i Moskva sedan 1993 har tidigare ansvarat för Vostok Naftas verksamhet i Ryssland. Aleksandrs ansvarsområde omfattade avyttring av bolag, bolagsstyrningsfrågor, förvärvsanalys, skatteplanering samt daglig förvaltning av Vostok Naftas ryska intressen. Aleksandr har hanterat bolags- och off-markettransaktioner med samtliga större ryska oljebolag som motpart, exempelvis LUKoil, YUKOS, KazMunaiGas, regeringen i Bashskirien, regeringen i Jakutien och CNPC. Under sex år hos PricewaterhouseCoopers arbetade Aleksandr nära flera ryska ledningsgrupper i sin roll som managementkonsult med syfte att framlägga ekonomiska prognoser och kassaflödesbaserade projektutvärderingar för ryska bolag, i synnerhet för LUKoil. Aleksandr har en examen i teoretisk fysik från St. Andrews Universitet samt en Master of Business Administration från City University Business School (London). Aleksandr Williams var under perioden november 1997 till oktober 1999 anställd inom Hagströmer & Qviberg med placering i Moskva, huvudsakligen verksam inom corporate finance. Förvaltningsavtalet löper under en period om sju år. Avtalet kan förlängas efter denna period efter överenskommelse mellan förvaltningsbolaget och Varyag. 10 Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ)

13 Rådgivande Investeringskommitté Rådgivande Investeringskommitté Koncernen har en rådgivande Investeringskommitté som består av tre medlemmar. Samtliga investerings- och avyttringsförslag från förvaltningsbolaget presenteras för den rådgivande Investeringskommittén i syfte att inhämta råd och rekommendationer. Den rådgivande Investeringskommittén utgör härigenom en viktig resurs i samband med att Varyag överväger att genomföra investeringar och avyttringar. Nedan följer en kort presentation av de personer som ingått i den rådgivande Investeringskommittén under MIKHAIL M. ZADARNOV Moskva, född 1963 Medlem sedan 2007 Utbildning: Ekonomiexamen från Plekhanov Russian Academy of Economics samt doktorandstudier vid Institute of the Academy of Science of the USSR. Aktieinnehav i Varyag Resources AB: Inga Mikhail M. Zadornov är för närvarande verkställande direktör i VTB24 (ZAO), ett dotterföretag till Vneshtorgbank som fokuserar på bankens privatkunder samt mindre företag. Zadornov har haft ett antal viktiga positioner i den ryska regeringen, bland annat: från november 1997 till maj 1999 finansminister i Ryska Federationen, i maj 1999 utnämndes han till förste vice premiärminister i Ryska Federationen, juni oktober 1999 var Zadornov speciell representant för Ryska Federationens president angående International Finance Institutions Relations och i positionen som första vice premiärminister utsågs han också till speciell rådgivare till verkställande direktören i Sberbank i RF i oktober blev Zadornov styrelseledamot i Sberbank i RF och verkade som vice ordförande i Sberbanks ledningsstyrelse. Zadornov valdes för första gången in i statsduman den 12 december 1993 och var ersättare i första och andra sammankallandet av Ryska Federationens statsduma såväl som ordförande i utskottet för budget, skatter, banker och finanser. I december 1999 valdes Zadornov in i tredje sammankallandet av den Ryska Federationens statliga duma och utsågs då till vice ordförande i statsduman för budget och skatter, i december 2003 valdes han in i fjärde sammankallandet av den Ryska Federationens statsduma och utsågs till ordförande i underutskottet för valutapolitik, valuta- och kapitalkontroll samt Ryska Federationens Centralbanks aktiviteter. SERGEI VASILIEV Moskva, född 1957 Ledamot sedan 2006 Utbildning: Doktor i ekonomi och examen från finansinstitutet i Leningrad, N.A. Voznesenskovo (1979). Aktieinnehav i Varyag Resources AB: Inga Sergei Vasiliev är senator och företräder St. Petersburgområdet i det ryska federativa rådet. Vasiliev är ordförande i federativa rådets värdepapperskommitté. Innan han utnämndes till senator var Vasiliev verksam på olika viktiga poster inom den ryska regeringen som exempelvis biträdande finansminister mellan 1994 och Vasiliev var en av huvudarkitekterna bakom reformerna i dagens Ryssland och ingick tidigare i den kärngrupp som utformade och genomförde Rysslands omvandling till en marknadsekonomi. ALEKSANDER JAMES STEWART London, född 1950 Ledamot sedan 2006 Utbildning: Stewart har examen från Oriel College i Oxford och talar fyra främmande språk. Aktieinnehav i Varyag Resources AB: Inga Alexander James Stewart har över 20 års erfarenhet av kapitalmarknaden med fokus på tillväxtmarknader. Stewart har erfarenhet från både aktiemäkleri och analys, han har haft ett antal befattningar vid ledande investmentbanker i London. Stewarts tidigare ansvarsområden omfattade bland annat Head of Equities vid RZB, Head of Equities vid Banco do Brasil samt Head of Emerging Market Equity Sales vid Deutsche Morgan Grenfell. Stewart är för närvarande chef för institutionell analys vid Eden Financial, ett specialistbolag som erbjuder institutionella investerare oberoende analys. Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ) 11

14 Utvecklingen i Ryssland Externa förhållanden och översikt Den globala ekonomin är av särskild betydelse för Ryssland, eftersom landets nettoexport uppgår till 12,6 procent av BNP. Höga råvarupriser tenderar således att stimulera produktionen, förbättra handelsbalansen och öka statliga intäkter samt leda till en reell förstärkning av rubeln. Detta har varit den förhärskande bilden under de senaste åtta åren. Den federala regeringen har nu 5,4 procent av BNP i budgetöverskott. Centralbanken har 490,7 miljarder USD i reserver, till stor del införskaffade för att dämpa reell och nominell förstärkning av rubeln. Budgetöverskotten har gjort det möjligt för den federala regeringen att inte bara ackumulera 157,4 miljarder USD i stabiliseringsfonden, utan också i hög grad återbetala den federala regeringens utlandsskulder, vilka hade sjunkit till 38,1 miljarder USD vid slutet av tredje kvartalet 2007, vilket motsvarar mindre än en tredjedel av nivån Även om priset på ett flertal råvaror upplevde en korrektion nedåt i slutet av första kvartalet 2008 är priserna fortsatt höga i ett historiskt perspektiv. Som exempel steg värdet på kolväteexporten trots att volymökningen var marginell. Utöver att verka i en omvärld som är relativt stark är Ryssland förhållandevis skyddat från kreditkrisen som drabbar de utvecklade länderna. Den federala regeringen har återbetalt utlandsskulden under flera år och den privata sektorn har enbart nyligen återkommit till kreditmarknaden. Den begränsade effekt som kredit krisen ändå har vägs upp av tillväxten för investeringar och byggsektorn, som trots utvecklingen på den internationella kreditmarknaden fortsatt växer stadigt. Årlig procentuell förändring i real BNP Procentuell förändring i real BNP (per utgift) % ,4% 5,3% 6,4% 10,0% 5,1% 4,7% 7,3% 7,2% 6,4% Källa: Rosstat och BOFIT Russia Review Kvartalsinformation 7,8% 7,9% 7,8% 7,6% 7,0% 6,8% 5,0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q BNP-tillväxten har skiftat karaktär och drivs nu allt mer av inhemska faktorer. Trots att gas och olja förblir viktiga, är de sektorer som bidrar mest till tillväxten byggsektorn (16,4 procent tillväxt under 2007), hotell- och restaurangbranschen (12,0 procent) samt finansiella tjänster (11,4 procent), vilket kan jämföras med tillväxten om endast 0,3 procent för mineralresursutvinning under samma period. Investeringskvoten av BNP har traditionellt varit relativt låg i Ryssland med cirka 18 procent, på grund av oro över äganderätten och allmän politisk instabilitet. Det globala investeringskvotsgenomsnittet är 23 procent, vilket också inkluderar utvecklade marknader, vars investeringsbehov definitionsmässigt är lägre än för tillväxtländer. Investeringskvoten i Ryssland växer nu mycket snabbt, och indexet för värdet på kapitalbildning (investeringar i fasta tillgångar) och index för byggverksamheter stiger starkt med 19,0 procent respektive 30,1 procent på årsbasis fram till och med januari Denna utveckling skulle kunna pågå under en lång tid. Investeringsnivåer väl över det globala genomsnittet på 23 procent kan vara fullt möjliga på grund av Rysslands uttömda realkapital till följd av 20 års underinvesteringar. Förutsatt att politisk stabilitet upprätthålls är det möjligt att föreställa sig en rysk investeringssupercykel som gynnar maskintillverkare och tillverkare av material som används inom byggbranschen. Tillväxt år för år av investeringar i fasta tillgångar och byggnadsverksamhet fram till januari 2008 Procentuell tillväxt i investeringar % jan apr 2004 jul okt jan 2005 apr jul okt jan 2006 apr jul okt jan 2007 apr jul Investeringar i fasta tillgångar Byggnadsverksamhet Källa: Rosstat social economic conditions in Russia okt jan 2008 Offentliga utgifter och finanspolitik Den ryska regeringen har fört en stram finanspolitik de senaste åren. Ambitionen har varit att hålla de stora handelsöverskotten utanför ekonomin genom att beskatta oljesektorn. Nyligen har den federala budgeten utformats för att gå ihop på oljeprisnivåer som (i efterhand) har visat sig vara låga. Regeringen fick ett överskott på 5,4 procent av BNP (preliminärt) under Mycket av detta överskott sparas utanför ekonomin. Centralbanken har reserver i utländsk valuta på 490,7 miljarder USD per februari 2008 och regeringen har sparat ytterligare 157,4 miljarder USD i stabiliseringsfonden per januari ). Utöver att spara budgetöverskotten har regeringen i snabb takt amorterat både den inhemska och utländska statsskulden. Rysslands totala utländska skuld uppgick endast till 38,1 miljarder USD vid utgången av tredje kvartalet ) Finlands Banks Rysslandsstatistik. 12 Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ)

15 Inflation Inflation fortsätter att vara ett bestående problem och med stigande råvarupriser (i synnerhet vete) i tillägg till en stadigt ökad penningmängd är det inte förvånande att inflationen började röra sig uppåt i slutet av Konsumentprisinflationen var på årsbasis 12,7 procent i februari, vilket med marginal översteg regeringens mål om 8 procent för Inflationen kommer sannolikt att ligga kvar på en hög nivå med tanke på de höga månadssiffror som noterats det senaste halvåret. Månatlig förändring av inflation KPI mot PPI januari 2003 januari 2008 Procentuell månatlig förändring % jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul sep jan Källa: Rosstat PPI-inflation KPI-inflation Utsikterna på medellång sikt Den ryska ekonomin är helt klart i en stark position inför BNP-tillväxten har varit konstant hög sedan Ryssland har nu en stark ekonomisk position, vilket minskar sannolikheten för större negativa ekonomiska chocker. Framgent förefaller inhemska investerare vara tillfreds med landets politiska inriktning, även om västvärlden i allmänhet är skeptisk. Ryssland har potential att träda in i en investeringssupercykel för att förnya sitt realkapital efter en längre tids underinvesteringar. Det finns tecken på att en sådan cykel redan är på väg och förvalt ningsbolaget tror att återförseln av det kapital som lämnade landet under 1990-talet är en avgörande indikator för denna trend. Om Ryssland lyckas bevara inhemsk stabilitet och åtminstone fungerande relationer med väst är det troligt att en hög BNP-tillväxt kommer att kunna fortsätta under en överskådlig framtid. Förvaltningsbolaget tror att en sådan miljö kommer att leda till spännande investeringsmöjligheter för Varyag framöver, i synnerhet som det inhemska banksystemet fortfarande inte är i ett läge där det kan tillhandahålla långfristiga lån och få aktörer tillhandahåller kapital till de medelstora bolag som Varyag har att göra med. Kombinationen av hög tillväxt och relativt begränsad konkurrens avseende tillhandahållande av långsiktigt aktiekapital bedöms skapa investeringsmöjligheter för Varyag som gott och väl bedöms kompensera för exponeringen mot de politiska och äganderättsrelaterade riskerna som finns i Ryssland. Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ) 13

16

17 Verksamhetens utveckling Sektorutveckling Skog Under övergången till marknadsekonomi genomgick den ryska skogsbrukssektorn en period av snabb nedgång och har nu snabbt börjat återhämta sig. Detta mönster har upprepats i många sektorer i Ryssland, vars produktionsnivåer nu återhämtat sig fullständigt till de nivåer som observerades före Ryssland innehar med betydande marginal världens största timmerreserver. Det finns dock vissa problem när det gäller reservernas tillgänglighet och logistiken kan ibland bli lidande på grund av brister i infrastrukturen, framförallt vägar och järnvägar. Faktum kvarstår dock att ryska skogsbruksbolag i stort sett har obegränsad tillgång till råvara inom en överskådlig framtid. Hektar tusental Skogsområden Ryssland Brasilien Kanada Källa: FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation Australien Indonesien Dessutom gränsar Ryssland till Kina som är världens största importör av virke och virkesprodukter. Den kinesiska marknaden har vuxit snabbt och marknaden för importerat rundvirke hade en kumulativ genomsnittlig årlig tillväxt på 15,6 procent (sett till volym) mellan 1994 och Marknadsvärdet för sektorn uppgår till 2,95 miljarder USD 1). Den kinesiska marknaden för importerade trävaror har dessutom vuxit med i genomsnitt 9,6 procent under samma period och har nu ett värde på 1,8 miljarder USD. Ryska skogsbruksbolag kan landvägen transportera sina råvaror till kinesiska köpare, vilket gör det möjligt att undvika de ökande sjöfartskostnaderna. Det är en betydande konkurrensfördel jämfört med alternativa exportkällor såsom Brasilien, Nya Zeeland och Nordamerika. De asiatiska priserna, som övervakats av Jakko Pöyry, förblev relativt stabila fram till början av 2007, trots Kinas ökade importbehov, vilka främst har gynnats av återhämtningen i Rysslands produktion. Priserna ökade emellertid kraftigt under 2007, och även om det har förkommit ett efterföljande mindre prisfall som härrör från den amerikanska bolånekollapsen, är priserna fortsatt höga och har stabiliserat sig runt 230 USD/m 3 för torkad sågat timmer. Priset för sågat timmer som levereras till Asien är nu generellt sett högre än priset på det som levereras till Europa som för tillfället har ett visst överutbud. USA Kina Förvaltningsbolaget är av den uppfattningen att de asiatiska priserna kan öka eftersom tecken tyder på att den ryska exporten har börjat visa kapacitetsbegränsningar genom hela produktionskedjan och transportsystemet. Det finns inte heller någon strukturell anledning till att japanska priser genomgående skulle vara högre än kinesiska och det finns därför goda skäl att tro att de kinesiska priserna kommer att närma sig den japanska nivån. Pris på sågat virke: Ust-Ilimskfabrikens exportpris (minskat med järnvägskostnader), USD/m 3 Miljoner m jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Källa: PIK-2005 Jämförelse av tillväxt i export av rundvirke mot produktion av sågat virke m Källa: FAO Stat Förädlingsprocesser utförda utomlands (Kina och Finland) Inhemsk produktion av sågat virke Export av rundvirke Kina import av rundvirke (barrträd) Källa: FAO Statistics Division faostat.fao.org 2001 Ryskt Ej ryskt ) FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation statistisk databas. Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ) 15

18 Härutöver finns det även en marknad för skogsmark, speciellt i Nord- och Sydamerika. Transaktionspriserna per hektar varierar kraftigt och reflekterar faktorer såsom kvaliteten på skogen och avståndet från virkesförädlingsanläggningar. En direkt jämförelse av priset på skogsmark i Kanada, USA samt Chile med skogsmark i Ryssland är inte möjlig eftersom skogsmark i Ryssland endast kan arrenderas, medan direkt ägarskap är möjligt i Nord- och Sydamerika. Dessutom är infrastrukturen i ryska skogsområden ofta undermålig; vissa skogsområden har inte någon infrastruktur alls. Följaktligen torde ryska skogsområden i princip värderas till underkurs i förhållande till tillgängliga skogsområden i Nord- och Sydamerika. Diagrammet nedan visar på en jämförelse av värdet på skogsområden i Kanada, Chile och USA och förvärven som är gjorda av RusForest Ltd. USD per hektar Jämförelse av priserna på skogsområden i Nord- och Sydamerika ( ) mot skogs- och sågverksförvärvskostnader för RusForest Chile USA Källa: Jakko Pöyrys och Taiga Asset Managements beräkningar Kanada RusForest 1) 1) RusForests förvärvskostnader täcker förvärv av skogsmark plus sågverkskapacitet kostnaderna inkluderar förvärvet av m 3 sågverkskapacitet plus kapitalet som krävs för att bygga ut ytterligare m 3 (efter kontoföring). Direkt ägande av skogsmark är inte möjligt enligt rysk rätt. Samtliga portföljbolag arrenderar emellertid sina skogsmarker över en period om 49 år det kortaste befintliga arrendeavtalet löper ut Informationen för Kanada, Chile och USA tillhandahålls av Pöyry Forest Industry Consulting och är viktade genomsnittsresultat för transaktioner som de övervakade under 2006 och Även givet begränsningarna som förknippas med en direkt prisjämförelse, är skillnaden mellan värdet på tillgångarna förvärvade av RusForest Ltd (exklusive OOO Bogouchanski LPK som inte har någon skogsmark) och skogsmarken i Nord- och Sydamerika slående. Av ännu större betydelse är det faktum att RusForest Ltd förvärvade kapitalintressen i verksamma skogsbruksbolag med tillhörande skogsmark, det vill säga verksamma bolag med avkastning, vinster och väsentlig sågverkskapacitet, och inte endast skogsområden Den ryska exportstrukturen tvingas genomgå en radikal förändring från export av vanligt industriellt rundvirke till export av mer förädlade produkter, varvid produktionen måste förbättras för att åtminstone producera sågat timmer. Vid tidpunkten för Varyags första skogsbruksförvärv under 2006, medförde export av industriellt rundvirke exporttullar på 6,3 procent medan nästan samtliga mer förädlade produkter kunde exporteras tullfritt. Den 1 juli 2007 steg exporttullen för industriellt rundvirke till 20 procent (och inte mindre än 10 EUR per m 3 ), till följd av ett regeringsbeslut om exporttullar på obehandlade virkesprodukter. Genom denna lagändring kommer tull på industriellt rundvirke att stiga markant med tiden, och nå 80 procent (och inte mindre än 50 EUR per m 3 ) den 1 januari jul 2007 okt jan 2008 apr jul okt jan 2009 apr jul okt jan 2010 apr jul okt 0 jan 2011 Exporttullar, minimum (EUR/m 3 ) Exporttullar (%) Källa: Ryska regeringen Exporttullar, minimum (EUR/m 3 ) Ryska exporttullar på industriellt rundvirke Nettoeffekten av den radikala höjningen på exporttullar kommer i slutändan vara strafftullar på export av rundvirke, och därmed framtvinga investeringar i utvecklandet av förädlingsanläggningar för rundvirke i Ryssland. För närvarande exporteras årligen cirka 54 miljoner m 3 rundvirke från Ryssland. Ryssland står för 40 procent av den globala exporten av rundvirke och för 80 procent av importerat timmer i Finland och Kina. Efter introduktionen av exporttullarna på 80 procent av rundvirke i januari 2009 kommer det inte längre att vara möjligt att exportera obehandlat virke från Ryssland för förädling utomlands 1). Exporttullar (%) 1) Introduktionen av strafftullar på export av rundvirke bestrids av Finland då man anser att de inte är i enlighet med WTO-bestämmelser. Oavsett vad utgången blir av detta, är förvaltningsbolaget av den uppfattningen att den ryska regeringens strävan att radikalt hindra export av rundvirke och därmed uppmuntra investeringar i virkesförädlingsanläggningar, i slutändan ändå kommer att genomföras. 16 Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ)

19 Grus och kross Byggnads-, detaljhandels- och banksektorerna är de främsta drivkrafterna i Rysslands ekonomi, vid sidan av olje- och gassektorerna. Grus- och krossmaterialsektorn ger direkt exponering mot byggnadssektorn som blomstrar i Ryssland, både avseende storskaliga federala investeringar i områden som transportinfrastruktur och bostäder, och privata investeringar inom privata och kommersiella bostadsprojekt. Under 2003 producerade Ryssland totalt runt 100 miljoner m 3 av olika typer av grus- och krossmaterial, en liten del i jämförelse med de 1,3 miljarder m 3 grus- och krossmaterial som konsumerades av USA. Endast 15 miljoner m 3 av denna mängd anses vara av tillräckligt hög kvalitet för att användas till byggverksamhet (magmatichiski). Ryssland konsumerar årligen omkring 18 miljoner m 3 grus- och krossmaterial av hög kvalitet varav 3 miljoner m 3 årligen importeras från Ukraina. Av Rysslands totala konsumtion står vägbyggnadssektorn för ungefär två tredjedelar av konsumtionen och resten används i byggnadssektorn. Det ryska järnvägsnätet OAO Russian Railways är också en stor konsument av grus- och krossmaterial av sämre kvalitet för spårgrunder (25 60 millimeters fraktionsstorlek) och för järnvägskonstruktion (5 25 millimeters fraktionsstorlek). Det beräknas att OAO Russian Railways konsumerar 20 miljoner m 3 grus- och krossmaterial per år. Marknaden för grus- och krossmaterial av hög kvalitet avsett för byggande förväntas växa snabbt inom de nästkommande åren på grund av: Stora vägbyggnadsprojekt planerade under Det nationella programmet för modernisering och utveckling av Rysslands vägnät fram till 2025 (Vägbyggnadsprogrammet), och Fortsatt stark tillväxt i privata och andra kommersiella byggnadsverksamheter. Ackumulerat behov miljoner m 3 Prognos för ackumulerad bergmaterialkonsumtion för anläggande av väg Källa: InfoTehconsult-R Utöver en ökad anläggningstakt av vägar förväntas den bredare byggnadssektorn fortsätta sin snabba tillväxt och fortsatt överstiga 20 procent per år, förutsatt att investeringsklimatet förblir stabilt. Byggnadssektorn är den sektor som främst gynnas av en eventuell ökning av inhemska investeringar, och även om investeringsnivån i Ryssland är relativt låg har det på senare tid skett en viss tillväxt i investeringar. Rent fysiskt färdigställdes byggnationer till en yta motsvarande 70,1 miljoner m 2 under ), och förvaltningsbolaget förväntar att tillväxten inom byggnadssektorn fortsätter i samma takt förutsatt att det inte sker någon väsentlig försämring av investeringsklimatet. Priset på gabbro-diabasmaterial har stigit markant mot bakgrund av den fortsatt starka tillväxten i byggnadssektorn (grus- och krossmaterial utgör 80 procent av råvarorna som används vid framställandet av cement för byggnadssyften) nästan en USD per m 3 för den marknadsindikativa millimeter fraktionen sedan utgången av första halvåret 2007, samt imponerande 3,66 USD sedan årsslutet 2006, från 10,96 USD till 14,62 USD/m Årlig tillväxthastighet, % Det befintliga ryska vägnätets skick är bristfälligt. Vägtäckningen är begränsad (44 kilometer per km 2 ) och standarden på befintliga vägar är låg. Mer än hälften av Rysslands vägar har bristfälliga ytlager och det krävs uppenbarligen en stor förbättring av Rysslands vägnät för en fortsatt BNP-tillväxt. Vägbyggnadsprogrammet innebär att till kilometer ny väg kommer att anläggas per år fram till 2010 och kilometer per år fram till Dessutom förväntas totalt miljoner kilometer väg repareras och underhållas fram till år Ett ryskt konsultbolag (ZAO Itkor ) har översatt det planerade Vägbyggnadsprogrammet utifrån ett grus- och krossmaterialperspektiv. Enligt deras prognoser beräknas behovet av grus- och krossmaterial för anläggande av vägar komma att fyrdubblas fram till USD per kubikmeter Indikativa gruspriser ex. gruva nordvästra Ryssland 24,5 24,0 23,5 23,0 22,5 22,0 21,5 21,0 20,5 20,0 sep 2006 okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep mm fraktion mm fraktion Källa: OOO Belomorskiy Karier genomsnittliga anbudspriser okt USD per kubikmeter 1) Källa: Rosstat. Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ) 17

20 Kol Kol blir stadigt en viktigare primärkälla för energi enligt Officiell energistatistik från USA:s regering. Under perioden 2004 till 2030 förväntas den globala kolkonsumtionen öka med 74 procent från miljoner ton till omkring miljoner ton. Indien och Kina står tillsammans för 72 procent av den förväntade ökningen i den globala kolkonsumtionen från 2004 till Stark ekonomisk tillväxt förutspås för båda länderna och en stor del av ökningen i deras efterfrågan av energi, speciellt inom industri- och energisektorerna, förväntas mötas av kol. Miljoner metriska ton Global kolkonsumtion (efter region), OECD Nordamerika, Europa, Asien Europa förutom OECD Asien förutom OECD och Kina Kina Övriga länder utanför OECD Källa: Hämtat från EIA International Energy Outlook 2007 (mål för 2010, 2015, 2020, 2025, och 2030) Givet ett sådant behov kommer den globala kolkonsumtionen att öka väsentligt. Produktionen i USA, Kina och Indien förutspås öka med 457 miljoner ton, miljoner ton respektive 235 miljoner ton. Dessa tre länder kommer att stå för 71 procent av ökningen av produktionen bland OECD-länderna och närmare 79 procent bland de länder som inte är med i OECD. Efterfrågan på internationell handel förväntas leda till ökad produktion i Australien och Nya Zeeland, Ryssland och andra tillväxtmarknader. Med detta i åtanke förväntas, i OECD- Europa, naturgas att svara för en ökande del av regionens totala energimix, och särskilt ersätta kol och flytande bränsle samt, till en mindre del, kärnkraft. Långsam ekonomisk tillväxt i Japan förutspås resultera i en begränsad tillväxt i den totala efterfrågan på energi, och som ett resultat av detta förutspås nivån på Japans kolkonsumtion vara endast något lägre 2030 än den nivå som uppmättes Priset på kol har även varit högt den senaste tiden på grund av insikten om att Kina inom en snar framtid sannolikt kommer att bli en nettoimportör av kol. Siffror för de första nio månaderna 2007 visar på att Kinas export av kol föll till 38,01 miljoner ton, medan importen ökade med 47,6 procent till 38,61 miljoner ton, vilket gör Kina till en mindre nettoimportör under de första nio månaderna Enligt färska studier från Officiell energistatistik från USA:s regering kommer export av kol från Kina vid år 2030 endast ligga på omkring 40 miljoner ton, medan importen kommer att öka upp till 131 miljoner ton. Allteftersom Kina fortsätter att bli en stadig nettoimportör, förväntas den sjöburna marknaden för termiskt kol att bli alltmer stram. JP Morgan förväntar sig att priset som japanska energibolag kommer att betala för termiskt kol till australienska gruvbolag under 2008 kommer att stiga med 60 procent som en effekt av ökad efterfrågan från Indien och globala infrastrukturproblem. JP Morgan har justerat upp sina prisprognoser till 90 USD per ton, en ökning med 28,5 procent från den tidigare prognosen 70 USD. NEWC termiskt kolindex USD per ton maj 2007 jun jul aug jan 2008 Källa: NEWC termiskt kolindex för Newcastle Australia, fob viktat handelsindex sep Hitintills har den ryska kolindustrin tilldragit sig ett begränsat intresse från portföljinvesterare eftersom den största delen av landets produktion ägs av stora privata bolag (SUEK och Kuzbassrazrezugol) eller bildar en del av integrerade stålindustrier (Yuzhni Kuzbass). Inhemska kolpriser i Ryssland är pressade av kraftigt subventionerade gaspriser om cirka 45 USD per tusen m 3 (mcm). Under dessa förhållanden är det förnuftigt att exportera kol, även om transportkostnader till en exporthamn kan uppgå till 30 USD per ton, inklusive samtliga kost- okt nov dec feb 18 Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ)

Årsredovisning 2008 Varyag Resources AB (publ)

Årsredovisning 2008 Varyag Resources AB (publ) Årsredovisning 2008 Varyag Resources AB (publ) Innehåll 1 Aktieägarinformation 3 2008 i korthet 5 Ordförandens kommentar 7 VD-ord 8 Kommentar från Investment managern 9 Mål och strategi 10 Organisation

Läs mer

Årsredovisning 2009. www.rusforest.com

Årsredovisning 2009. www.rusforest.com Årsredovisning 2009 www.rusforest.com Innehåll 1 Aktieägarinformation 3 2009 i korthet 4 Ordförandens kommentar 5 VD-ord 7 Översikt 8 Mål och strategi 9 Organisation och legal struktur 10 Rådgivande Investeringskommitté

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012 Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Inledning På aggregerad nivå är aktiv förvaltning ett nollsummespel, d v s den enes vinst är den andres förlust

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ)

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), 556670-2584, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 24

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Rörvik Timber AB (publ) genomför garanterad företrädesemission om 250 miljoner kronor

Rörvik Timber AB (publ) genomför garanterad företrädesemission om 250 miljoner kronor Pressmeddelande från Rörvik Timber AB (publ) Rörvik Timber AB (publ) genomför garanterad företrädesemission om 250 miljoner kronor Rörvik Timber-koncernen driver träförädling på tio produktionsställen

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.), organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma 27 april 2015, kl. 13.00 på bolagets

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 klockan 14.00 vid Sky Hotel Apartments, Tornbyvägen

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årlig bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den

Läs mer

Välkommen till Ålandsbankens bolagsstämma 2015

Välkommen till Ålandsbankens bolagsstämma 2015 1 Välkommen till Ålandsbankens bolagsstämma 2015 Konjunkturen OECD, Total industrial Production 110.0 107.5 105.0 102.5 100.0 97.5 95.0 index, 2005 = 100 92.5 90.0 15 10 5 0-5 Percent -10-15 Nov Mar Jul

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013

CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013 CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013 1. Öppnande av stämman; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Utseende av protokollförare; Agenda 4. Upprättande och godkännande av röstlängd;

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 13:00 i lokaler på

Läs mer

Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen

Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen Amago Capital AB (publ) Stockholm 2008-04 04-30 Pressrelease Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen Bakgrund Styrelsen har under en längre period arbetat för att finna en

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer