Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ)"

Transkript

1 Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ)

2 Innehåll 1 Aktieägarinformation i korthet 5 Ordförandens kommentar 7 VD-ord 8 Kommentar från Investment managern 9 Mål och strategi 10 Organisation och legal struktur 10 Taiga Capital Ltd 11 Rådgivande Investeringskommitté 12 Utvecklingen i Ryssland 15 Verksamhetens utveckling 21 Portföljbolagen 29 Aktiekapital och ägarförhållanden 30 Styrelse, ledning och förvaltningsbolag 32 Förvaltningsberättelse 35 Resultaträkningar 36 Balansräkningar 37 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalyser 39 Redovisningsprinciper 41 Noter 45 Revisionsberättelse

3 Aktieägarinformation Årsstämma den 12 juni 2008 Årsstämma i Varyag Resources AB (publ) hålls torsdagen den 12 juni 2008 kl i lokalen Forum hos Salén Konferens & Matsalar, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Deltagande För att få rätt att deltaga på årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 5 juni 2008, dels anmäla sitt deltagande senast kl den 5 juni Anmälan Anmälan om deltagande kan ske: Per post till Varyag Resources AB (publ), Biblioteksgatan 6, Stockholm Via e-post till adressen Per telefon Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer samt adress och telefonnummer dagtid. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att delta i årsstämman och utöva sin rösträtt tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC senast den 5 juni Det innebär att aktieägaren före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1, 22 maj 2008 Kvartalsrapport Q2, 28 augusti 2008 Kvartalsrapport Q3, 20 november 2008 Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ) 1

4

5 2007 i korthet Fyra investeringar och en tilläggsinvestering har genomförts under året. Totala investeringar och åtaganden uppgår till 40,4 miljoner USD motsvarande 283 miljoner SEK. I december 2007 genomförde Varyag en företrädesemission uppgående till 199,5 miljoner SEK före emissions kostnader. Pågående konsolidering av skogstillgångar till en skogsbolagsgrupp, RusForest. Varyag har uppnått skalfördelar i skogssektorn med mer än 1,4 miljoner m 3 årlig tillåten avverkning brutto, av vilket m 3 avser Varyags nettoandel. Förvärv har genomförts av minoritetsandelar i Tuba-Les och Tublesprom, innebärande en ökning av RusForest skogstillgångar med m 3 årlig tillåten avverkning, varav cirka m 3 är Varyags nettoandel. Legal tvist beträffande fasta tillgångar i kolprojektet Unal. Väsentliga händelser efter periodens utgång En tilläggsinvestering i PIK-89 med 11,8 miljoner SEK som ökar kapaciteten i sågverket med m 3 till totalt m 3 per år. Investerat cirka 16 miljoner SEK i undersökning och kartläggning av kolfältet Kartagonski. Ökat investeringen i skogsbolaget OOO Nebelsky LPH med cirka 10 miljoner SEK. Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ) 3

6

7 Ordförandens kommentar Fortsatt stark ekonomisk utveckling Den ryska ekonomin förblir stark. BNP-tillväxten 2007 uppgick till 8,1 procent. Realinkomsterna steg med tvåsiffriga belopp. Även för 2008 beräknas tillväxten överstiga 7 procent. Tillväxten är särskilt hög inom konsumtionssektorn och inom byggsektorn. Inflationen utgör å andra sidan ett växande problem uppgick inflationen till 11,9 procent, betydligt mer än i statsbudgeten prognostiserade 8 9 procent. Särskilt livsmedelspriserna har ökat kraftigt i Ryssland under det senaste halvåret. Rysslands finansiella ställning är stark. Till följd av de stora inkomsterna från olje- och gasexporten uppgick i april 2008 Rysslands guld- och valutareserver, inklusive de fonderade medlen från energivaruexporten, till 500 miljarder USD, vilket gör dem till de tredje största i världen efter Kinas och Japans. Ryssland har därmed bättre förutsättningar än de flesta andra länder att klara sig väl i den kreditkris, som utlösts på den amerikanska fastighetsmarknaden och nu arbetar sig i genom världens finansiella system. Under de närmaste åren torde de finansiella överskotten minska i takt med ökade statliga utgifter för att tillgodose befolkningens materiella och sociala behov och för att finansiera mycket ambitiösa infrastrukturprogram. Den ryska långtidsbudgeten förutsätter att oljepriset inte understiger 50 USD per fat, vilket framstår som en rimlig bedömning. Sedan 1999 har Ryssland haft en genomsnittlig tillväxttakt på drygt 7 procent per år, vilket innebär en fördubbling av BNP på tio år. Ryssland är för närvarande med sin BNP på miljarder USD den åttonde största ekonomin i världen. Under President Putins ledning arbetar man på ett nytt långtidsprogram för perioden , vilket syftar till att göra Ryssland till den femte största ekonomin i världen vid periodens slutskede. Bland målsättningarna märks att 60 procent av befolkningen då skall tillhöra medelklassen och att medellivslängden skall ha ökat från nuvarande 67 år till 75 år. De planerade infrastruktursatsningarna under perioden uppgår till biljoner USD. För att det ambitiösa långtidsprogrammet skall kunna förverkligas måste den årliga tillväxttakten även fortsättningsvis överstiga 7 procent. Det förutsätter i sin tur att marknadsekonomi och globalisering får fortsatt genomslag i Ryssland, vilket får positiva verkningar på landets modernisering och demokratisering. Stabilitet i inrikespolitiken Den viktigaste inrikespolitiska händelsen är att President Putin i konstitutionella former överlämnar presidentmakten till sin valde efterträdare Dmitrij Medvedev. Bytet på presidentposten skedde den 7 maj. Det faktum att Vladimir Putin stannar kvar vid makten som premiärminister innebär att vi kommer att få se en stor kontinuitet i den förda politiken, särskilt vad gäller den ekonomiska och sociala politiken men också beträffande utrikespolitiken. I vissa avseenden har Medvedev dock en annan profil än Putin. Han tillhör en yngre generation med färre rötter i det sovjetiska förflutna och har till skillnad från Putin en helt civil bakgrund. Som den professionelle jurist han är, har Medvedev i flertalet av sina uttalanden understrukit vikten av att Ryssland blir ett verkligt rättssamhälle samtidigt som han kritiserat den legala nihilism, som enligt hans mening fortfarande råder i Ryssland. Det finns anledning att tro att Ryssland under Medvedevs presidentperiod kommer att utvecklas i mer liberal riktning. I den ryska utrikespolitiken intar energifrågorna en viktig plats. Med stor framgång har man förhandlat med staterna i sydöstra Europa om en andra gasledning under Svarta Havet till Bulgarien, Serbien, Ungern, Österrike och Italien. Trots tidvis hårda förhandlingar har man lyckats komma överens om gasleveranser med sina grannländer Ukraina och Vitryssland, och vidare ingått nya överenskommelser med Kazachstan och Turkmenistan. Ett flertal besvärliga säkerhetsfrågor diskuteras mellan Ryssland och USA. Den senaste tiden har dock tecken förmärkts på att man närmar sig en ny uppgörelse i de strategiska rustningsfrågorna. Hur de rysk-amerikanska relationerna framgent utvecklas påverkas även av utgången av det amerikanska presidentvalet. I förhållande till EU återstår förhandlingarna om ett nytt strategiskt partnerskapsavtal, vilka har varit blockerade en längre tid, men nu kan få ny fart. För Ryssland är det viktigt att USA och EU medverkar till att Ryssland äntligen kan få bli medlem i WTO. God utveckling för portföljsektorerna Vad gäller vårt eget bolag Varyag utvecklas de tre sektorer inom vilka bolaget är verksamt skogs- och trävaruindustrin, kolsektorn samt grus och krossprodukter för vägbyggen väl med stor efterfrågan och goda priser. Bolagets strategiska inriktning har således visat sig vara riktig. De problem vi till dels stöter på i våra portföljbolag är allmänryska, d.v.s. beror på byråkrati och bristande regeltillämpning i affärslivet. För att lösa dessa frågor har vi vårt kompetenta förvaltningsbolag i Moskva under ledning av Aleksandr Williams. Med den tillväxt som råder i den ryska ekonomin och särskilt inom våra sektorer samt mot bakgrund av de stora infrastruktursatsningar, som nu sker i Ryssland, har vi goda förhoppningar att Varyag skall visa sig vara en lönsam placering för våra aktieägare. Sven Hirdman Ordförande Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ) 5

8

9 VD-ord Bästa aktieägare, 2007 var Varyags första hela verksamhetsår. Det kom att kännetecknas av stabilitet avseende Rysslands politiska och ekonomiska utveckling men turbulens på finansmarknaderna. Under året så gick Stockholmsbörsens OMXSPI ned drygt 6 procent samtidigt som Moskvabörsens RTS-index steg med 27,4 procent. På Stockholmsbörsen ökade under 2007 antalet bolag med verksamhet fokuserad till Ryssland och uppgår nu till ett femtontal. Investeringsstrategin har slagit väl ut Varyags strategi är att företrädesvis investera inom råvarusektorn. Skälet till det är de enorma naturtillgångar som finns i Ryssland som tillsammans med god tillgång på energi till rimligt pris ger en långsiktig konkurrensfördel. Varyag investerar inom områden som har en fragmenterad struktur och dessutom kännetecknas av en ökande inhemsk och global efterfrågan. Andra kriterier är eftersatta investeringsbehov och behov av kapital för att genomföra utbyggnadsplaner. Målsättningen för Varyag är att genomföra en exit av portföljbolagen 3 4 år efter den initiala investeringen. Marknadsomständigheterna får avgöra tidpunkten för vad som ger bäst avkastning. De utvalda sektorerna utgörs av skog, grus och kross för byggsektorn samt kolsektorn. Den positiva ekonomiska utvecklingen i de utvalda sektorerna bekräftar den valda investeringsstrategin. Varyag har hittills genomfört nio portföljinvesteringar, varav fyra genomfördes under Sex investeringar är inom skogssektorn, en inom byggnadssektorn och två i kolsektorn. Skogsinvesteringarna konsolideras Investeringarna inom skogssektorn konsolideras successivt in i ett nytt holdingbolag, RusForest. Bolagen i RusForest har tillsammans en årligt tillåten avverkning om drygt 1,4 miljoner kubikmeter på en yta uppgående till hektar. Varyags nettoandel har genom utköp av minoritetsägare ökat till omkring kubikmeter årligt tillåten avverkning, motsvarande omkring hektar skog. Bolagen i RusForest har en befintlig sågverkskapacitet motsvarande cirka kubikmeter sågade trävaror som genom pågående investeringar i befintliga och nya sågverk planeras att öka till totalt cirka kubikmeter i slutet av Då strategin från början varit att förändra produktmixen i skogsbolagen genom investeringar i sågverk har de ryska strafftullarna som införs på export av rundtimmer positiv betydelse för Varyags investeringar. Ryssland har ungefär en fjärdedel av världens skogsreserver. På sikt behöver internationella skogsbolag, av strategiska skäl, vara närvarande på denna marknad. Ryssland ligger också väl positionerat mot de stora och växande marknaderna i fjärran Östern. Investeringarna i kross och kol är fortfarande i sin linda Genom investeringen i Russian Gravel Co har Varyag, via kommande leveranser av kross och grus till bygg- och anläggningssektorn, en exponering mot den snabbt växande ryska byggindustrin. Investeringen innebär uppförande av en kross med en årlig produktionskapacitet om 1,7 miljoner ton samt färdigställande av infrastruktur som exempelvis en järnvägsanslutning. Projektet har försenats av förhandlingar om leasingfinansiering av utrustning och ledningsproblem men väntas gå i produktion under innevarande verksamhetsår. Under året togs det första steget att investera i kolsektorn genom en investering i kolprojektet Unal, en investering med hög risk men tillika betydande potential till avkastning. Priset på kol nådde nya högsta nivåer under det senaste året. Bristsituationen på kol i början av 2008 i Asien illustrerar att kol är en del av den totala energiekvationen. Anpassningen uppåt av de inhemska ryska gaspriserna bedöms påverka priset på kol på ett gynnsamt sätt. Miljövänliga tekniker, s.k. clean coal processing är under utvecklande och förväntas få stor betydelse på sikt. Goda förutsättningar att uppnå kritisk massa Varyag hade under hösten 2007 investerat eller gjort åtaganden som motsvarade cirka 75 procent av eget kapital. För att skapa förutsättningar att genomföra tilläggsinvesteringar, i syfte att uppnå kritisk massa, inom de prioriterade områdena skog, kross och kol genomfördes en företrädesemission vid slutet av året som inbringade netto 195 miljoner SEK. Det är inte okomplicerat att göra företagsaffärer i Ryssland. En förutsättning för att kunna göra investeringar är att man förfogar över managementkompetens. Genom förvaltningsavtalet med förvaltningsbolaget Taiga Capital Ltd, som leds av Aleksandr Williams, drar Varyag fördel av den kunskap, kompetens och erfarenhet av ryska affärsförhållanden som personerna i managementteamet besitter. Private equity-investeringar är av långsiktig karaktär. Efter förvärvsfasen vidtar ett omfattande arbete, innan exit-fasen nås. Detta arbete innebär genomförande av affärs- och investeringsplaner och legala omstruktureringar. Varyags förvaltningsbolag har att hantera såväl byråkratiska problem som att i vissa fall byta ut och tillsätta nya ledningar för portföljbolagen. För 2008 är ett av de viktigaste målen att skapa finansiell transparens genom att portföljbolagen avses övergå till IFRS-redovisning. Jag vill tacka för det förtroende som våra aktieägare visat genom att investera i Varyag. Jag vill också rikta ett tack till vårt managementteam i Ryssland blir ett spännande år då flera av Varyags nyinvesteringar förväntas påbörja produktion samtidigt som vi avser komplettera portföljen med ett flertal tilläggsinvesteringar. Torbjörn Gunnarsson VD Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ) 7

10 Kommentar från Investment managern På det hela taget är förvaltningsbolaget mycket nöjda med de investeringar som genomfördes under Under året har förvaltningsbolaget hjälpt Varyag med att öka sin exponering inom samtliga tre prioriterade sektorer. Vi genomförde fyra investeringar och en tilläggsinvestering under året vilket vid årsskiftet innebar totala åtaganden om 40,4 miljoner USD motsvarande 283 miljoner SEK. Inom skogssektorn har Varyag nu uppnått en storlek som medför skalfördelar. Marknadsutsikterna fortsatt goda Redan i tidigt skede var förvaltningsbolaget entusiastiskt inför utsikterna för alla de sektorer som vi investerat i. När nu en tid har passerat står det klart att denna optimism var välgrundad. Medan marknadsutsikterna för kross och kol är fortsatt starka, kommer marknaden för sågade trävaror troligtvis att försämras 2008 som ett resultat av en global nedgång för byggindustrin. Priserna för sågade trävaror började sjunka i slutet av 2007, en process som väntas fortsätta in i Den ryska regeringens beslut att öka exporttullarna för rundvirke till inte mindre än 50 EUR per m 3 från 1 januari 2009 är av oerhörd vikt. Detta kommer sannolikt att ta bort en betydande volym rundvirke från världsmarknaden vilket i sin tur bör påverka priset på sågade trävaror positivt. Denna miljö kommer att gynna inhemska ryska producenter av sågade trävaror då man har fortsatt tillgång till billigt rundvirke. Operationella frågor och genomlysning Utöver en stark fundamental utveckling är det viktigt att lösa operationella frågor. Att genomföra projektimplementering, identifiera pålitliga medinvesterare och personer till chefsbefattningar fortsätter att vara stora utmaningar i Ryssland. Under året har Varyag ökat genomlysningen i alla portföljbolag. Management för de flesta bolagen fungerar väl men det är fortfarande svårt att identifiera lämpliga och kvalificerade kandidater som vill arbeta i portföljbolagen. Ett antal viktiga förändringar har genomförts under året. Ledningen för Tuba-Les fungerar allt bättre. Vi har nyligen varit tvungna att byta ut stora delar av ledningen för Russian Gravel Co på grund av upprepade förseningar med start av produktionen. Russian Gravel Co har anställt en utländsk chef som ska överse det arbete som krävs för att få igång produktionen. Byggt en stark position Vi har lyckats bygga en stark position i de regioner där vi är aktiva, vilket är viktigt då det ryska affärsklimatet kräver att investerare har goda relationer med både regionala myndigheter och federala myndigheter. De flesta regionala regeringar är positiva till våra investeringsinitiativ och arbetar för att förbättra investeringsklimatet. Konkurrensen är fortfarande stor men vi har ett starkt affärsflöde i de utvalda sektorerna. Utöver genomförande av förvärv pågår ett omfattande förändringsarbete i de olika portföljbolagen. Detta innebär bland annat: legal omstrukturering, introducera relevanta rutiner för planering, budgetering och internredovisning, övergång till IFRS och att förstärka lokala företagsledningar Framsteg har gjorts inom dessa områden under Legala avtal har träffats som reglerar överförande av Varyags tillgångar till ett nytt holdingbolag RusForest (Cyprus) Limited. Den formella återregistreringen av bolagsinnehav i Ryssland kommer att genomföras när Vostok Nafta erhållit regulatoriskt godkännande av relevanta myndigheter. Övergången till IFRS har påbörjats. Inför 2008 har Varyag en god tillgångsbas i tre spännande sektorer med goda marknadsutsikter och potential till värdestegring. Aleksandr Williams Investment manager 8 Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ)

11 Mål och strategi Affärside Varyag skall investera, aktivt förvalta och avyttra investeringar huvudsakligen i onoterade bolag inom råvarusektorn i Ryssland och i övriga OSS. Övergripande mål Varyags övergripande mål är att ge aktieägarna en god totalavkastning. Finansiella och operationella mål Varyag skall: Inom 12 till 18 månader efter emissionen i december 2007 ha investerat huvuddelen av kapitalet i enlighet med investeringsstrategin. Huvudsakligen finansiera investeringar genom eget kapital, dock kan lånat kapital förekomma i begränsad utsträckning över tiden. Avyttra genomförda investeringar inom tre till fyra år efter det initiala investeringstillfället. Utdelningspolicy Varyag skall över tiden till aktieägarna dela ut genererade kapital vinster efter avdrag för Prestationsbaserad Ersättning, skatter och övriga kostnader, dock med hänsyn tagen till Varyags investeringsmöjligheter, likviditet och finansiella ställning i övrigt. Utdelningar kan komma att ske i form av aktieutdelning, inlösen eller återköp av aktier. Sammanfattning av strategi och inriktning Investeringar kommer i första hand att göras inom råvarusektorn i Ryssland och i övriga OSS i bolag med en definierad resurstillgång, befintlig verksamhet, stark ledning och god tillgång till infrastruktur. Det finns även möjlighet att i framtiden investera i andra sektorer om så bedöms attraktivt för aktieägarna. Investeringar kommer endast att genomföras om Varyag bedömer att en investering kan komma att generera en genomsnittlig årlig avkastning om minst 30 procent mätt som IRR. Investeringar kommer i huvudsak att finansieras med eget kapital, men lånat kapital kan komma att användas om så bedöms lämpligt. Varyag avser att investera högst 20 procent av balansomslutningen i ett enskilt innehav. Härutöver finns emellertid inga begränsningar avseende ägarandelar eller storlek. Varyag eftersträvar riskspridning i sina investeringar avseende sektorer och regioner. Investeringar kommer i huvudsak att göras i onoterade bolag. Varyag har även möjlighet att investera upp till 30 procent av balansomslutningen i noterade, mindre likvida aktier givet att en genomsnittlig årlig avkastning, mätt som IRR, om minst 30 procent bedöms kunna erhållas. Varyag kommer inte att sträva efter att erhålla full ägandekontroll över sina investeringar utan avser istället att samarbeta med befintliga ägare och ledning i syfte att uppnå gemensamt överenskomna mål med avseende på att utveckla verksamheten genom tilläggsinvesteringar och/ eller förvärv. Avyttringar av investeringar avses ske via marknadsnotering alternativt försäljning till industriella eller finansiella investerare. Varyag har ett avtal med förvaltningsbolaget, som har en liten och kompetent grupp externa medarbetare lokaliserade i Ryssland och i övriga OSS. Detta ger en lokal förankring och skapar förutsättningar att vara nära marknaden och identifiera möjligheter i rätt tid. Förvaltningsbolaget har ett nära samarbete med professionella juridiska, skatte-, redovisnings- och tekniska experter för en genomtänkt granskning av relevanta aspekter av varje potentiell investering. Varyags likvida medel skall förvaltas med en begränsad risk och generera en tillfredsställande avkastning, säkerställa kort- och långsiktig kapitalförsörjning samt upprätthålla flexibiliteten och säkerställa utrymme för genomförande av investeringar. Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ) 9

12 Organisation och legal struktur Varyag Resources AB är koncernens moderbolag med säte i Stockholm. Förutom moderbolaget består koncernen av dotterbolaget Varyag Capital (Cyprus) Ltd med säte i Nicosia, Cypern och av Varyag Finance Gmbh med säte i Zug, Schweiz. Verksamheten inleddes den 1 augusti 2006 och bolaget är listat på Stockholmsbörsens First North lista sedan 7 augusti Investeringarna i Ryssland ägs genom det helägda dotterbolaget Varyag Capital (Cyprus) Ltd. Varyag Capital (Cyprus) Ltd har ingått ett förvaltningsavtal med Taiga Capital Ltd som förvaltar bolagets investeringar. Förvaltningsavtalet löper under en tidsperiod om sju år från och med den 31 juli Investeringsbeslut fattas av Varyag Capital (Cyprus) Ltd baserade på förslag från förvaltningsbolaget samt råd från den rådgivande Investeringskommittén, se nästa sida. Legal struktur 31 december 2007 Taiga Capital Ltd Portföljbolag Varyag Resources AB (publ) Sverige Varyag Capital (Cyprus) Ltd Cypern Portföljbolag Varyag Finance Gmbh Schweiz Rådgivande Investeringskommitté Portföljbolag För en utförlig beskrivning av portföljbolagen, se avsnittet Portföljbolagen. Taiga Capital Ltd Förvaltningsbolaget, Taiga Capital Ltd, är ett bolag som bedriver sin verksamhet i Moskva och som ägs av Aleksandr Williams. Förvaltningsbolaget avser att förvalta och utveckla koncernens investeringar efter bästa förmåga samt att förse koncernen med rådgivning och rekommendationer angående investeringar och avyttringar. Taiga Capital tillhandahåller förvaltning och rådgivningstjänster till Varyag i enlighet med förvaltningsavtalet med Varyag Capital (Cyprus) Ltd. Enligt förvaltningsavtalet skall förvaltningsbolaget bland annat: Analysera marknaden, de ekonomiska och politiska förhållandena och utvecklingen i Ryssland och i övriga OSS; Identifiera och utvärdera investeringsmöjligheter; Presentera investeringsmöjligheter för Varyag; Förhandla och strukturera investeringar; Tillsätta eventuella professionella rådgivare; Delta i styrelsen för investeringarna; Förvalta och utveckla investeringarna; Söka möjligheter till avyttringar; Koordinera aktieutdelningar eller andra intäkter från investeringar; Upprätta bokslut och löpande redovisning samt framta förslag till marknadsvärdering av investeringar inför finansiella rapporter för godkännande av styrelsen och revisorerna i Varyag i enlighet med koncernens redovisningsprinciper. Aleksandr Williams Leder förvaltningsbolagets verksamhet och är född Aleksandr Williams har mer än tretton års erfarenhet av kapitalförvaltning, företagsfinansiering och rådgivning i Ryssland och i övriga OSS. Aleksandr som är bosatt i Moskva sedan 1993 har tidigare ansvarat för Vostok Naftas verksamhet i Ryssland. Aleksandrs ansvarsområde omfattade avyttring av bolag, bolagsstyrningsfrågor, förvärvsanalys, skatteplanering samt daglig förvaltning av Vostok Naftas ryska intressen. Aleksandr har hanterat bolags- och off-markettransaktioner med samtliga större ryska oljebolag som motpart, exempelvis LUKoil, YUKOS, KazMunaiGas, regeringen i Bashskirien, regeringen i Jakutien och CNPC. Under sex år hos PricewaterhouseCoopers arbetade Aleksandr nära flera ryska ledningsgrupper i sin roll som managementkonsult med syfte att framlägga ekonomiska prognoser och kassaflödesbaserade projektutvärderingar för ryska bolag, i synnerhet för LUKoil. Aleksandr har en examen i teoretisk fysik från St. Andrews Universitet samt en Master of Business Administration från City University Business School (London). Aleksandr Williams var under perioden november 1997 till oktober 1999 anställd inom Hagströmer & Qviberg med placering i Moskva, huvudsakligen verksam inom corporate finance. Förvaltningsavtalet löper under en period om sju år. Avtalet kan förlängas efter denna period efter överenskommelse mellan förvaltningsbolaget och Varyag. 10 Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ)

13 Rådgivande Investeringskommitté Rådgivande Investeringskommitté Koncernen har en rådgivande Investeringskommitté som består av tre medlemmar. Samtliga investerings- och avyttringsförslag från förvaltningsbolaget presenteras för den rådgivande Investeringskommittén i syfte att inhämta råd och rekommendationer. Den rådgivande Investeringskommittén utgör härigenom en viktig resurs i samband med att Varyag överväger att genomföra investeringar och avyttringar. Nedan följer en kort presentation av de personer som ingått i den rådgivande Investeringskommittén under MIKHAIL M. ZADARNOV Moskva, född 1963 Medlem sedan 2007 Utbildning: Ekonomiexamen från Plekhanov Russian Academy of Economics samt doktorandstudier vid Institute of the Academy of Science of the USSR. Aktieinnehav i Varyag Resources AB: Inga Mikhail M. Zadornov är för närvarande verkställande direktör i VTB24 (ZAO), ett dotterföretag till Vneshtorgbank som fokuserar på bankens privatkunder samt mindre företag. Zadornov har haft ett antal viktiga positioner i den ryska regeringen, bland annat: från november 1997 till maj 1999 finansminister i Ryska Federationen, i maj 1999 utnämndes han till förste vice premiärminister i Ryska Federationen, juni oktober 1999 var Zadornov speciell representant för Ryska Federationens president angående International Finance Institutions Relations och i positionen som första vice premiärminister utsågs han också till speciell rådgivare till verkställande direktören i Sberbank i RF i oktober blev Zadornov styrelseledamot i Sberbank i RF och verkade som vice ordförande i Sberbanks ledningsstyrelse. Zadornov valdes för första gången in i statsduman den 12 december 1993 och var ersättare i första och andra sammankallandet av Ryska Federationens statsduma såväl som ordförande i utskottet för budget, skatter, banker och finanser. I december 1999 valdes Zadornov in i tredje sammankallandet av den Ryska Federationens statliga duma och utsågs då till vice ordförande i statsduman för budget och skatter, i december 2003 valdes han in i fjärde sammankallandet av den Ryska Federationens statsduma och utsågs till ordförande i underutskottet för valutapolitik, valuta- och kapitalkontroll samt Ryska Federationens Centralbanks aktiviteter. SERGEI VASILIEV Moskva, född 1957 Ledamot sedan 2006 Utbildning: Doktor i ekonomi och examen från finansinstitutet i Leningrad, N.A. Voznesenskovo (1979). Aktieinnehav i Varyag Resources AB: Inga Sergei Vasiliev är senator och företräder St. Petersburgområdet i det ryska federativa rådet. Vasiliev är ordförande i federativa rådets värdepapperskommitté. Innan han utnämndes till senator var Vasiliev verksam på olika viktiga poster inom den ryska regeringen som exempelvis biträdande finansminister mellan 1994 och Vasiliev var en av huvudarkitekterna bakom reformerna i dagens Ryssland och ingick tidigare i den kärngrupp som utformade och genomförde Rysslands omvandling till en marknadsekonomi. ALEKSANDER JAMES STEWART London, född 1950 Ledamot sedan 2006 Utbildning: Stewart har examen från Oriel College i Oxford och talar fyra främmande språk. Aktieinnehav i Varyag Resources AB: Inga Alexander James Stewart har över 20 års erfarenhet av kapitalmarknaden med fokus på tillväxtmarknader. Stewart har erfarenhet från både aktiemäkleri och analys, han har haft ett antal befattningar vid ledande investmentbanker i London. Stewarts tidigare ansvarsområden omfattade bland annat Head of Equities vid RZB, Head of Equities vid Banco do Brasil samt Head of Emerging Market Equity Sales vid Deutsche Morgan Grenfell. Stewart är för närvarande chef för institutionell analys vid Eden Financial, ett specialistbolag som erbjuder institutionella investerare oberoende analys. Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ) 11

14 Utvecklingen i Ryssland Externa förhållanden och översikt Den globala ekonomin är av särskild betydelse för Ryssland, eftersom landets nettoexport uppgår till 12,6 procent av BNP. Höga råvarupriser tenderar således att stimulera produktionen, förbättra handelsbalansen och öka statliga intäkter samt leda till en reell förstärkning av rubeln. Detta har varit den förhärskande bilden under de senaste åtta åren. Den federala regeringen har nu 5,4 procent av BNP i budgetöverskott. Centralbanken har 490,7 miljarder USD i reserver, till stor del införskaffade för att dämpa reell och nominell förstärkning av rubeln. Budgetöverskotten har gjort det möjligt för den federala regeringen att inte bara ackumulera 157,4 miljarder USD i stabiliseringsfonden, utan också i hög grad återbetala den federala regeringens utlandsskulder, vilka hade sjunkit till 38,1 miljarder USD vid slutet av tredje kvartalet 2007, vilket motsvarar mindre än en tredjedel av nivån Även om priset på ett flertal råvaror upplevde en korrektion nedåt i slutet av första kvartalet 2008 är priserna fortsatt höga i ett historiskt perspektiv. Som exempel steg värdet på kolväteexporten trots att volymökningen var marginell. Utöver att verka i en omvärld som är relativt stark är Ryssland förhållandevis skyddat från kreditkrisen som drabbar de utvecklade länderna. Den federala regeringen har återbetalt utlandsskulden under flera år och den privata sektorn har enbart nyligen återkommit till kreditmarknaden. Den begränsade effekt som kredit krisen ändå har vägs upp av tillväxten för investeringar och byggsektorn, som trots utvecklingen på den internationella kreditmarknaden fortsatt växer stadigt. Årlig procentuell förändring i real BNP Procentuell förändring i real BNP (per utgift) % ,4% 5,3% 6,4% 10,0% 5,1% 4,7% 7,3% 7,2% 6,4% Källa: Rosstat och BOFIT Russia Review Kvartalsinformation 7,8% 7,9% 7,8% 7,6% 7,0% 6,8% 5,0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q BNP-tillväxten har skiftat karaktär och drivs nu allt mer av inhemska faktorer. Trots att gas och olja förblir viktiga, är de sektorer som bidrar mest till tillväxten byggsektorn (16,4 procent tillväxt under 2007), hotell- och restaurangbranschen (12,0 procent) samt finansiella tjänster (11,4 procent), vilket kan jämföras med tillväxten om endast 0,3 procent för mineralresursutvinning under samma period. Investeringskvoten av BNP har traditionellt varit relativt låg i Ryssland med cirka 18 procent, på grund av oro över äganderätten och allmän politisk instabilitet. Det globala investeringskvotsgenomsnittet är 23 procent, vilket också inkluderar utvecklade marknader, vars investeringsbehov definitionsmässigt är lägre än för tillväxtländer. Investeringskvoten i Ryssland växer nu mycket snabbt, och indexet för värdet på kapitalbildning (investeringar i fasta tillgångar) och index för byggverksamheter stiger starkt med 19,0 procent respektive 30,1 procent på årsbasis fram till och med januari Denna utveckling skulle kunna pågå under en lång tid. Investeringsnivåer väl över det globala genomsnittet på 23 procent kan vara fullt möjliga på grund av Rysslands uttömda realkapital till följd av 20 års underinvesteringar. Förutsatt att politisk stabilitet upprätthålls är det möjligt att föreställa sig en rysk investeringssupercykel som gynnar maskintillverkare och tillverkare av material som används inom byggbranschen. Tillväxt år för år av investeringar i fasta tillgångar och byggnadsverksamhet fram till januari 2008 Procentuell tillväxt i investeringar % jan apr 2004 jul okt jan 2005 apr jul okt jan 2006 apr jul okt jan 2007 apr jul Investeringar i fasta tillgångar Byggnadsverksamhet Källa: Rosstat social economic conditions in Russia okt jan 2008 Offentliga utgifter och finanspolitik Den ryska regeringen har fört en stram finanspolitik de senaste åren. Ambitionen har varit att hålla de stora handelsöverskotten utanför ekonomin genom att beskatta oljesektorn. Nyligen har den federala budgeten utformats för att gå ihop på oljeprisnivåer som (i efterhand) har visat sig vara låga. Regeringen fick ett överskott på 5,4 procent av BNP (preliminärt) under Mycket av detta överskott sparas utanför ekonomin. Centralbanken har reserver i utländsk valuta på 490,7 miljarder USD per februari 2008 och regeringen har sparat ytterligare 157,4 miljarder USD i stabiliseringsfonden per januari ). Utöver att spara budgetöverskotten har regeringen i snabb takt amorterat både den inhemska och utländska statsskulden. Rysslands totala utländska skuld uppgick endast till 38,1 miljarder USD vid utgången av tredje kvartalet ) Finlands Banks Rysslandsstatistik. 12 Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ)

15 Inflation Inflation fortsätter att vara ett bestående problem och med stigande råvarupriser (i synnerhet vete) i tillägg till en stadigt ökad penningmängd är det inte förvånande att inflationen började röra sig uppåt i slutet av Konsumentprisinflationen var på årsbasis 12,7 procent i februari, vilket med marginal översteg regeringens mål om 8 procent för Inflationen kommer sannolikt att ligga kvar på en hög nivå med tanke på de höga månadssiffror som noterats det senaste halvåret. Månatlig förändring av inflation KPI mot PPI januari 2003 januari 2008 Procentuell månatlig förändring % jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul sep jan Källa: Rosstat PPI-inflation KPI-inflation Utsikterna på medellång sikt Den ryska ekonomin är helt klart i en stark position inför BNP-tillväxten har varit konstant hög sedan Ryssland har nu en stark ekonomisk position, vilket minskar sannolikheten för större negativa ekonomiska chocker. Framgent förefaller inhemska investerare vara tillfreds med landets politiska inriktning, även om västvärlden i allmänhet är skeptisk. Ryssland har potential att träda in i en investeringssupercykel för att förnya sitt realkapital efter en längre tids underinvesteringar. Det finns tecken på att en sådan cykel redan är på väg och förvalt ningsbolaget tror att återförseln av det kapital som lämnade landet under 1990-talet är en avgörande indikator för denna trend. Om Ryssland lyckas bevara inhemsk stabilitet och åtminstone fungerande relationer med väst är det troligt att en hög BNP-tillväxt kommer att kunna fortsätta under en överskådlig framtid. Förvaltningsbolaget tror att en sådan miljö kommer att leda till spännande investeringsmöjligheter för Varyag framöver, i synnerhet som det inhemska banksystemet fortfarande inte är i ett läge där det kan tillhandahålla långfristiga lån och få aktörer tillhandahåller kapital till de medelstora bolag som Varyag har att göra med. Kombinationen av hög tillväxt och relativt begränsad konkurrens avseende tillhandahållande av långsiktigt aktiekapital bedöms skapa investeringsmöjligheter för Varyag som gott och väl bedöms kompensera för exponeringen mot de politiska och äganderättsrelaterade riskerna som finns i Ryssland. Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ) 13

16

17 Verksamhetens utveckling Sektorutveckling Skog Under övergången till marknadsekonomi genomgick den ryska skogsbrukssektorn en period av snabb nedgång och har nu snabbt börjat återhämta sig. Detta mönster har upprepats i många sektorer i Ryssland, vars produktionsnivåer nu återhämtat sig fullständigt till de nivåer som observerades före Ryssland innehar med betydande marginal världens största timmerreserver. Det finns dock vissa problem när det gäller reservernas tillgänglighet och logistiken kan ibland bli lidande på grund av brister i infrastrukturen, framförallt vägar och järnvägar. Faktum kvarstår dock att ryska skogsbruksbolag i stort sett har obegränsad tillgång till råvara inom en överskådlig framtid. Hektar tusental Skogsområden Ryssland Brasilien Kanada Källa: FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation Australien Indonesien Dessutom gränsar Ryssland till Kina som är världens största importör av virke och virkesprodukter. Den kinesiska marknaden har vuxit snabbt och marknaden för importerat rundvirke hade en kumulativ genomsnittlig årlig tillväxt på 15,6 procent (sett till volym) mellan 1994 och Marknadsvärdet för sektorn uppgår till 2,95 miljarder USD 1). Den kinesiska marknaden för importerade trävaror har dessutom vuxit med i genomsnitt 9,6 procent under samma period och har nu ett värde på 1,8 miljarder USD. Ryska skogsbruksbolag kan landvägen transportera sina råvaror till kinesiska köpare, vilket gör det möjligt att undvika de ökande sjöfartskostnaderna. Det är en betydande konkurrensfördel jämfört med alternativa exportkällor såsom Brasilien, Nya Zeeland och Nordamerika. De asiatiska priserna, som övervakats av Jakko Pöyry, förblev relativt stabila fram till början av 2007, trots Kinas ökade importbehov, vilka främst har gynnats av återhämtningen i Rysslands produktion. Priserna ökade emellertid kraftigt under 2007, och även om det har förkommit ett efterföljande mindre prisfall som härrör från den amerikanska bolånekollapsen, är priserna fortsatt höga och har stabiliserat sig runt 230 USD/m 3 för torkad sågat timmer. Priset för sågat timmer som levereras till Asien är nu generellt sett högre än priset på det som levereras till Europa som för tillfället har ett visst överutbud. USA Kina Förvaltningsbolaget är av den uppfattningen att de asiatiska priserna kan öka eftersom tecken tyder på att den ryska exporten har börjat visa kapacitetsbegränsningar genom hela produktionskedjan och transportsystemet. Det finns inte heller någon strukturell anledning till att japanska priser genomgående skulle vara högre än kinesiska och det finns därför goda skäl att tro att de kinesiska priserna kommer att närma sig den japanska nivån. Pris på sågat virke: Ust-Ilimskfabrikens exportpris (minskat med järnvägskostnader), USD/m 3 Miljoner m jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Källa: PIK-2005 Jämförelse av tillväxt i export av rundvirke mot produktion av sågat virke m Källa: FAO Stat Förädlingsprocesser utförda utomlands (Kina och Finland) Inhemsk produktion av sågat virke Export av rundvirke Kina import av rundvirke (barrträd) Källa: FAO Statistics Division faostat.fao.org 2001 Ryskt Ej ryskt ) FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation statistisk databas. Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ) 15

18 Härutöver finns det även en marknad för skogsmark, speciellt i Nord- och Sydamerika. Transaktionspriserna per hektar varierar kraftigt och reflekterar faktorer såsom kvaliteten på skogen och avståndet från virkesförädlingsanläggningar. En direkt jämförelse av priset på skogsmark i Kanada, USA samt Chile med skogsmark i Ryssland är inte möjlig eftersom skogsmark i Ryssland endast kan arrenderas, medan direkt ägarskap är möjligt i Nord- och Sydamerika. Dessutom är infrastrukturen i ryska skogsområden ofta undermålig; vissa skogsområden har inte någon infrastruktur alls. Följaktligen torde ryska skogsområden i princip värderas till underkurs i förhållande till tillgängliga skogsområden i Nord- och Sydamerika. Diagrammet nedan visar på en jämförelse av värdet på skogsområden i Kanada, Chile och USA och förvärven som är gjorda av RusForest Ltd. USD per hektar Jämförelse av priserna på skogsområden i Nord- och Sydamerika ( ) mot skogs- och sågverksförvärvskostnader för RusForest Chile USA Källa: Jakko Pöyrys och Taiga Asset Managements beräkningar Kanada RusForest 1) 1) RusForests förvärvskostnader täcker förvärv av skogsmark plus sågverkskapacitet kostnaderna inkluderar förvärvet av m 3 sågverkskapacitet plus kapitalet som krävs för att bygga ut ytterligare m 3 (efter kontoföring). Direkt ägande av skogsmark är inte möjligt enligt rysk rätt. Samtliga portföljbolag arrenderar emellertid sina skogsmarker över en period om 49 år det kortaste befintliga arrendeavtalet löper ut Informationen för Kanada, Chile och USA tillhandahålls av Pöyry Forest Industry Consulting och är viktade genomsnittsresultat för transaktioner som de övervakade under 2006 och Även givet begränsningarna som förknippas med en direkt prisjämförelse, är skillnaden mellan värdet på tillgångarna förvärvade av RusForest Ltd (exklusive OOO Bogouchanski LPK som inte har någon skogsmark) och skogsmarken i Nord- och Sydamerika slående. Av ännu större betydelse är det faktum att RusForest Ltd förvärvade kapitalintressen i verksamma skogsbruksbolag med tillhörande skogsmark, det vill säga verksamma bolag med avkastning, vinster och väsentlig sågverkskapacitet, och inte endast skogsområden Den ryska exportstrukturen tvingas genomgå en radikal förändring från export av vanligt industriellt rundvirke till export av mer förädlade produkter, varvid produktionen måste förbättras för att åtminstone producera sågat timmer. Vid tidpunkten för Varyags första skogsbruksförvärv under 2006, medförde export av industriellt rundvirke exporttullar på 6,3 procent medan nästan samtliga mer förädlade produkter kunde exporteras tullfritt. Den 1 juli 2007 steg exporttullen för industriellt rundvirke till 20 procent (och inte mindre än 10 EUR per m 3 ), till följd av ett regeringsbeslut om exporttullar på obehandlade virkesprodukter. Genom denna lagändring kommer tull på industriellt rundvirke att stiga markant med tiden, och nå 80 procent (och inte mindre än 50 EUR per m 3 ) den 1 januari jul 2007 okt jan 2008 apr jul okt jan 2009 apr jul okt jan 2010 apr jul okt 0 jan 2011 Exporttullar, minimum (EUR/m 3 ) Exporttullar (%) Källa: Ryska regeringen Exporttullar, minimum (EUR/m 3 ) Ryska exporttullar på industriellt rundvirke Nettoeffekten av den radikala höjningen på exporttullar kommer i slutändan vara strafftullar på export av rundvirke, och därmed framtvinga investeringar i utvecklandet av förädlingsanläggningar för rundvirke i Ryssland. För närvarande exporteras årligen cirka 54 miljoner m 3 rundvirke från Ryssland. Ryssland står för 40 procent av den globala exporten av rundvirke och för 80 procent av importerat timmer i Finland och Kina. Efter introduktionen av exporttullarna på 80 procent av rundvirke i januari 2009 kommer det inte längre att vara möjligt att exportera obehandlat virke från Ryssland för förädling utomlands 1). Exporttullar (%) 1) Introduktionen av strafftullar på export av rundvirke bestrids av Finland då man anser att de inte är i enlighet med WTO-bestämmelser. Oavsett vad utgången blir av detta, är förvaltningsbolaget av den uppfattningen att den ryska regeringens strävan att radikalt hindra export av rundvirke och därmed uppmuntra investeringar i virkesförädlingsanläggningar, i slutändan ändå kommer att genomföras. 16 Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ)

19 Grus och kross Byggnads-, detaljhandels- och banksektorerna är de främsta drivkrafterna i Rysslands ekonomi, vid sidan av olje- och gassektorerna. Grus- och krossmaterialsektorn ger direkt exponering mot byggnadssektorn som blomstrar i Ryssland, både avseende storskaliga federala investeringar i områden som transportinfrastruktur och bostäder, och privata investeringar inom privata och kommersiella bostadsprojekt. Under 2003 producerade Ryssland totalt runt 100 miljoner m 3 av olika typer av grus- och krossmaterial, en liten del i jämförelse med de 1,3 miljarder m 3 grus- och krossmaterial som konsumerades av USA. Endast 15 miljoner m 3 av denna mängd anses vara av tillräckligt hög kvalitet för att användas till byggverksamhet (magmatichiski). Ryssland konsumerar årligen omkring 18 miljoner m 3 grus- och krossmaterial av hög kvalitet varav 3 miljoner m 3 årligen importeras från Ukraina. Av Rysslands totala konsumtion står vägbyggnadssektorn för ungefär två tredjedelar av konsumtionen och resten används i byggnadssektorn. Det ryska järnvägsnätet OAO Russian Railways är också en stor konsument av grus- och krossmaterial av sämre kvalitet för spårgrunder (25 60 millimeters fraktionsstorlek) och för järnvägskonstruktion (5 25 millimeters fraktionsstorlek). Det beräknas att OAO Russian Railways konsumerar 20 miljoner m 3 grus- och krossmaterial per år. Marknaden för grus- och krossmaterial av hög kvalitet avsett för byggande förväntas växa snabbt inom de nästkommande åren på grund av: Stora vägbyggnadsprojekt planerade under Det nationella programmet för modernisering och utveckling av Rysslands vägnät fram till 2025 (Vägbyggnadsprogrammet), och Fortsatt stark tillväxt i privata och andra kommersiella byggnadsverksamheter. Ackumulerat behov miljoner m 3 Prognos för ackumulerad bergmaterialkonsumtion för anläggande av väg Källa: InfoTehconsult-R Utöver en ökad anläggningstakt av vägar förväntas den bredare byggnadssektorn fortsätta sin snabba tillväxt och fortsatt överstiga 20 procent per år, förutsatt att investeringsklimatet förblir stabilt. Byggnadssektorn är den sektor som främst gynnas av en eventuell ökning av inhemska investeringar, och även om investeringsnivån i Ryssland är relativt låg har det på senare tid skett en viss tillväxt i investeringar. Rent fysiskt färdigställdes byggnationer till en yta motsvarande 70,1 miljoner m 2 under ), och förvaltningsbolaget förväntar att tillväxten inom byggnadssektorn fortsätter i samma takt förutsatt att det inte sker någon väsentlig försämring av investeringsklimatet. Priset på gabbro-diabasmaterial har stigit markant mot bakgrund av den fortsatt starka tillväxten i byggnadssektorn (grus- och krossmaterial utgör 80 procent av råvarorna som används vid framställandet av cement för byggnadssyften) nästan en USD per m 3 för den marknadsindikativa millimeter fraktionen sedan utgången av första halvåret 2007, samt imponerande 3,66 USD sedan årsslutet 2006, från 10,96 USD till 14,62 USD/m Årlig tillväxthastighet, % Det befintliga ryska vägnätets skick är bristfälligt. Vägtäckningen är begränsad (44 kilometer per km 2 ) och standarden på befintliga vägar är låg. Mer än hälften av Rysslands vägar har bristfälliga ytlager och det krävs uppenbarligen en stor förbättring av Rysslands vägnät för en fortsatt BNP-tillväxt. Vägbyggnadsprogrammet innebär att till kilometer ny väg kommer att anläggas per år fram till 2010 och kilometer per år fram till Dessutom förväntas totalt miljoner kilometer väg repareras och underhållas fram till år Ett ryskt konsultbolag (ZAO Itkor ) har översatt det planerade Vägbyggnadsprogrammet utifrån ett grus- och krossmaterialperspektiv. Enligt deras prognoser beräknas behovet av grus- och krossmaterial för anläggande av vägar komma att fyrdubblas fram till USD per kubikmeter Indikativa gruspriser ex. gruva nordvästra Ryssland 24,5 24,0 23,5 23,0 22,5 22,0 21,5 21,0 20,5 20,0 sep 2006 okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep mm fraktion mm fraktion Källa: OOO Belomorskiy Karier genomsnittliga anbudspriser okt USD per kubikmeter 1) Källa: Rosstat. Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ) 17

20 Kol Kol blir stadigt en viktigare primärkälla för energi enligt Officiell energistatistik från USA:s regering. Under perioden 2004 till 2030 förväntas den globala kolkonsumtionen öka med 74 procent från miljoner ton till omkring miljoner ton. Indien och Kina står tillsammans för 72 procent av den förväntade ökningen i den globala kolkonsumtionen från 2004 till Stark ekonomisk tillväxt förutspås för båda länderna och en stor del av ökningen i deras efterfrågan av energi, speciellt inom industri- och energisektorerna, förväntas mötas av kol. Miljoner metriska ton Global kolkonsumtion (efter region), OECD Nordamerika, Europa, Asien Europa förutom OECD Asien förutom OECD och Kina Kina Övriga länder utanför OECD Källa: Hämtat från EIA International Energy Outlook 2007 (mål för 2010, 2015, 2020, 2025, och 2030) Givet ett sådant behov kommer den globala kolkonsumtionen att öka väsentligt. Produktionen i USA, Kina och Indien förutspås öka med 457 miljoner ton, miljoner ton respektive 235 miljoner ton. Dessa tre länder kommer att stå för 71 procent av ökningen av produktionen bland OECD-länderna och närmare 79 procent bland de länder som inte är med i OECD. Efterfrågan på internationell handel förväntas leda till ökad produktion i Australien och Nya Zeeland, Ryssland och andra tillväxtmarknader. Med detta i åtanke förväntas, i OECD- Europa, naturgas att svara för en ökande del av regionens totala energimix, och särskilt ersätta kol och flytande bränsle samt, till en mindre del, kärnkraft. Långsam ekonomisk tillväxt i Japan förutspås resultera i en begränsad tillväxt i den totala efterfrågan på energi, och som ett resultat av detta förutspås nivån på Japans kolkonsumtion vara endast något lägre 2030 än den nivå som uppmättes Priset på kol har även varit högt den senaste tiden på grund av insikten om att Kina inom en snar framtid sannolikt kommer att bli en nettoimportör av kol. Siffror för de första nio månaderna 2007 visar på att Kinas export av kol föll till 38,01 miljoner ton, medan importen ökade med 47,6 procent till 38,61 miljoner ton, vilket gör Kina till en mindre nettoimportör under de första nio månaderna Enligt färska studier från Officiell energistatistik från USA:s regering kommer export av kol från Kina vid år 2030 endast ligga på omkring 40 miljoner ton, medan importen kommer att öka upp till 131 miljoner ton. Allteftersom Kina fortsätter att bli en stadig nettoimportör, förväntas den sjöburna marknaden för termiskt kol att bli alltmer stram. JP Morgan förväntar sig att priset som japanska energibolag kommer att betala för termiskt kol till australienska gruvbolag under 2008 kommer att stiga med 60 procent som en effekt av ökad efterfrågan från Indien och globala infrastrukturproblem. JP Morgan har justerat upp sina prisprognoser till 90 USD per ton, en ökning med 28,5 procent från den tidigare prognosen 70 USD. NEWC termiskt kolindex USD per ton maj 2007 jun jul aug jan 2008 Källa: NEWC termiskt kolindex för Newcastle Australia, fob viktat handelsindex sep Hitintills har den ryska kolindustrin tilldragit sig ett begränsat intresse från portföljinvesterare eftersom den största delen av landets produktion ägs av stora privata bolag (SUEK och Kuzbassrazrezugol) eller bildar en del av integrerade stålindustrier (Yuzhni Kuzbass). Inhemska kolpriser i Ryssland är pressade av kraftigt subventionerade gaspriser om cirka 45 USD per tusen m 3 (mcm). Under dessa förhållanden är det förnuftigt att exportera kol, även om transportkostnader till en exporthamn kan uppgå till 30 USD per ton, inklusive samtliga kost- okt nov dec feb 18 Årsredovisning 2007 Varyag Resources AB (publ)

Årsredovisning 2009. www.rusforest.com

Årsredovisning 2009. www.rusforest.com Årsredovisning 2009 www.rusforest.com Innehåll 1 Aktieägarinformation 3 2009 i korthet 4 Ordförandens kommentar 5 VD-ord 7 Översikt 8 Mål och strategi 9 Organisation och legal struktur 10 Rådgivande Investeringskommitté

Läs mer

Årsredovisning 2010. www.rusforest.com

Årsredovisning 2010. www.rusforest.com Årsredovisning 2010 www.rusforest.com Innehåll 1 Aktieägarinformation 2 2010 i korthet 4 Ordförandens kommentar 5 VD-ord 7 Översikt 8 Mål och strategi 10 Organisation och legal struktur 11 Marknadsöversikt

Läs mer

Årsredovisning 2011. www.rusforest.com

Årsredovisning 2011. www.rusforest.com Årsredovisning 2011 www.rusforest.com Innehåll 1 Aktieägarinformation 2 2011 i korthet 3 Kommentarer om Ryssland 5 VD-ord 6 Översikt 7 Mål och strategi 8 Organisation och legal struktur 9 Marknadsöversikt

Läs mer

ii Innehåll Aktieägarinformation

ii Innehåll Aktieägarinformation Årsredovisning 2012 ii Innehåll ii Aktieägarinformation 01 2012 i korthet 03 VD-ord 04 Översikt 05 Mål och strategi 06 Organisation och legal struktur 09 Bransch- och marknadsöversikt 15 Verksamhet 16

Läs mer

ii Aktieägarinformation

ii Aktieägarinformation Årsredovisning 2013 ii Aktieägarinformation Årsstämma den 15 maj 2014 Årsstämma i RusForest AB (publ) hålls torsdagen den 15 maj 2014 kl. 15.00 i lokalen 7A Konferens, Strandvägen 7A, Stockholm. Deltagande

Läs mer

Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 28 maj 2015 Kvartalsrapport Q2: 28 augusti 2015 Kvartalsrapport Q3: 27 november 2015

Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 28 maj 2015 Kvartalsrapport Q2: 28 augusti 2015 Kvartalsrapport Q3: 27 november 2015 Årsredovisning 2014 ii Årsredovisning 2014 Aktieägarinformation Aktieägarinformation Årsstämma den 15 maj 2015 Årsstämma i RusForest AB (publ) hålls torsdagen den 15 maj 2015 kl. 15.00 i lokalen NIO RUM,

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd Tremånadersrapport

Vostok Nafta Investment Ltd Tremånadersrapport Vostok Nafta Investment Ltd Tremånadersrapport 2009 Registered office Codan Services Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM1108 Bermuda Vostok Nafta Sverige AB Hovslagargatan 5 SE-111 48 Stockholm

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd Inbjudan till teckning av Depåbevis

Vostok Nafta Investment Ltd Inbjudan till teckning av Depåbevis Vostok Nafta Investment Ltd Inbjudan till teckning av Depåbevis genom nyemission 29 Inbjudan till teckning av Depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd 3 Företrädesemissionen i sammandrag Företrädesrätt:

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd Niomånadersrapport

Vostok Nafta Investment Ltd Niomånadersrapport Vostok Nafta Investment Ltd Niomånadersrapport 2008 Periodens resultat blev 296,16 miljoner US-dollar (MUSD) (103,89 för perioden 1 januari 2007 30 september 2007). Resultat per aktie blev under perioden

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2014

East Capital Explorer Årsredovisning 2014 East Capital Explorer Årsredovisning 2014 East Capital Explorer East Capital Explorer är ett svenskt investeringsbolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget etablerades 2007 med det specifika syftet

Läs mer

E A S T C A P I T A L E X P L O R E R A B

E A S T C A P I T A L E X P L O R E R A B E A S T C A P I T A L E X P L O R E R A B Årsredovisning 2007 Kontakt Kalender Årsstämma 2008 Investor relations- och mediekontakt: Louise Hedberg Chef kommunikation/ir 08-505 97 720 louise.hedberg@eastcapitalexplorer.com

Läs mer

Pressrelease 100217. Tolvmånadersrapport Vostok Nafta Investment Ltd. avseende perioden 1 januari 2009 31 december 2009

Pressrelease 100217. Tolvmånadersrapport Vostok Nafta Investment Ltd. avseende perioden 1 januari 2009 31 december 2009 Pressrelease 0027 Tolvmånadersrapport Vostok Nafta Investment Ltd. avseende perioden januari 2009 3 december 2009 - Periodens resultat blev 39,86 miljoner US-dollar (MUSD) (-556,39 för perioden januari

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2012

East Capital Explorer Årsredovisning 2012 Great Dividing Range East Capital Explorer Årsredovisning 2012 Great Sandy Desert AUSTRALIA Great Victoria Lake Eyre Desert Lake Gairdner Det här är East Capital Explorer East Capital Explorer (ECEX) är

Läs mer

2006 2006 08-700 17 00 F

2006 2006 08-700 17 00 F Årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Koncernöversikt Aktieägarinformation 2 2006 i korthet 3 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategi 8 Ratos-aktien 9 Private equity-marknaden 12 IRR +28% 14 Ratos

Läs mer

Omstrukturering av Vostok Nafta

Omstrukturering av Vostok Nafta Omstrukturering av Vostok Nafta Prospekt avseende upptagande till handel av Teckningsoptioner och notering av Depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd Ett (1) depåbevis i Gamla Vostok Nafta ger rätt att

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i East Capital Explorer AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i East Capital Explorer AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i East Capital Explorer AB (publ) asnoyarsk Irkutsk Lake Baikal (1637 m) Lena Amur Aldan Dzhugdzhur Range SEA OF OKHOTSK Sakhalin K o l y 4750 Kronotskaya Sopka Koryak

Läs mer

Verksamhetsåret i korthet. Aktieägarinformation. Resultat efter skatt för verksamhetsåret uppgick till 11,7 (11,4) MSEK.

Verksamhetsåret i korthet. Aktieägarinformation. Resultat efter skatt för verksamhetsåret uppgick till 11,7 (11,4) MSEK. 2008 ÅRSREDOVISNING Aktieägarinformation Årsstämman 5 maj 2009 Årsstämma 2008 hålls den 5 maj 2009 kl 17.00 på Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 21, Stockholm. För eventuella frågor inför årsstämman

Läs mer

Innehåll. Årets ordinarie bolagsstämma

Innehåll. Årets ordinarie bolagsstämma 2000 Innehåll 1 Året i sammandrag 2 VD har ordet 4 Detta är Industrivärden 9 Börsportföljen 17 Kärninnehaven i börsportföljen 30 Större medelfristiga innehav 33 Onoterade innehav 35 Industrivärden och

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd Niomånadersrapport

Vostok Nafta Investment Ltd Niomånadersrapport Vostok Nafta Investment Ltd Niomånadersrapport 2007 Niomånadersrapport Vostok Nafta Investment Ltd. avseende perioden 1 januari 2007 30 september 2007 Periodens resultat blev 103,89 miljoner US-dollar

Läs mer

Andra AP-fonden Årsredovisning 2014

Andra AP-fonden Årsredovisning 2014 Andra AP-fonden Årsredovisning 2014 Innehåll Andra AP-fonden Året i korthet flik VD-ord 2 Det svenska pensionssystemet 4 Så fungerar bromsen 6 Vår förvaltning Uppdraget 8 Marknaderna 10 Strategi 12 Riskkapital

Läs mer

Inbjudan till teckning av preferensaktier i. Swedbank AB:s nyemission 2008

Inbjudan till teckning av preferensaktier i. Swedbank AB:s nyemission 2008 18NOV200812490184 Inbjudan till teckning av preferensaktier i Swedbank AB:s nyemission 2008 Joint Bookrunners J.P. Morgan Merrill Lynch International Swedbank Markets 1 december 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

9 Årsredo 8 visning 3

9 Årsredo 8 visning 3 Årsredovisning 98 3 BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles onsdagen den 24 mars 1999 kl 17.30 i Berwaldhallen, Strandvägen 69, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som vill delta i stämman måste den 12 mars

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i. Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i. Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2013 Viktig information Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

Carl Aschan tillträdde som verkställande direktör den 1 februari 2007.

Carl Aschan tillträdde som verkställande direktör den 1 februari 2007. Årsredovisning 2007 Året i korthet Carl Aschan tillträdde som verkställande direktör den 1 februari 2007. Under året förvärvade Alpcot Agro mark i fyra regioner i Ryssland, Voronezh, Volgograd, Tambov

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson FÖRVALTNINGSMÅL

Läs mer

Årsredovisning 1998. Industrivärdens börsportfölj. Handelsbanken

Årsredovisning 1998. Industrivärdens börsportfölj. Handelsbanken Årsredovisning 1998 Industrivärdens börsportfölj Handelsbanken Innehåll 1 Året i sammandrag 2 VD har ordet 4 Detta är Industrivärden 8 Börsportföljen 13 Kärninnehaven i börsportföljen 28 Industrivärden

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I ÅF AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I ÅF AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I ÅF AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har godkänts av och registrerats vid Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 26 lagen (1991:980) om

Läs mer

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning Årsredovisning 07 Innehåll Detta är Kungsleden 1 2007 i sammanfattning 2 VD-ord 4 Affärsmodell och genomförande 6 Marknaden 10 Nordic Modular 12 Organisation och medarbetare 14 Fastighetsportfölj 14 Värdering

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2013

East Capital Explorer Årsredovisning 2013 Great Dividing Range East Capital Explorer Årsredovisning 2013 Great Sandy Desert AUSTRALIA Great Victoria Lake Eyre Desert Lake Gairdner Det här är East Capital Explorer East Capital Explorer är ett svenskt

Läs mer