ÅRSREDOVISNING Rasta Group AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2006. Rasta Group AB (publ)"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2006 Rasta Group AB (publ)

2 INNEHÅLL Rasta Group... 2 VD har ordet... 4 Rasta Group... 5 Marknaden... 7 Rasta Sverige... 8 Ullevi Konferens och Kiosker Medarbetarna Fastigheter Aktien Bolagsstyrning Styrelsen Ledande befattningshavare Förvaltningsberättelse Ekonomiskt sammandrag Resultat-, balansräkning och kassaflöde Noter Revisionsberättelse Rapporttillfällen Årsstämma RASTA GROUP var ett år med fortsatt stark svensk konjunktur och med ett ökat antal besökande till Rastas anläggningar. Under året bytte bolaget listningsplats och skrev ytterligare avtal om förvärv. Såväl omsättning som resultat har förbättrats. Årets rörelseresultat (EBITDA) är för koncernen (18 757) tkr. För dotterbolaget Rasta Sverige uppgår rörelseresultatet (EBITDA) till (11 885) tkr. Årets rörelseresultat (EBIT) är för koncernen (10 702) tkr. Rastaanläggningarna visar en omsättningsökning för helåret 2006 med 9% jämfört med 2005 på jämförbara anläggningar. Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till ( ) tkr. Koncernen redovisar för året en nettoomsättning på ( ) tkr. Moderbolagets omsättning under året har varit (3 336) tkr och resultatet före skatt är (2 744) tkr. Utöver detta har Rasta Sverige under året sålt bensin och diesel motsvarande en omsättning på ca ( ) tkr samt lastbilsdiesel motsvarande ca ( ) tkr på jämförbara anläggningar. Antal tusen liter bensin och diesel som sålts under året är ca (18 000) samt lastbilsdiesel ca (28 800) på Rastas anläggningar, inklusive franchisetagare. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar) är för året (15 455) tkr. Maj Maj Maj Juni Juni Juni Oktober November Förvärvet av fastigheten i Brunstorp har fullföljts och fastigheten har vidare överlåtits till Skandrenting, via ett sale & lease back avtal. Som en vidareutveckling av Rastas franchisekoncept har Rasta-anläggningarna i Tanum och Vårgårda överlåtits till en franchisetagare. Försäljningen har förbättrat Rasta Groups rörelseresultat med ca tkr på årsbasis. Rasta Sverige förvärvar Domus-restaurangen i Strömstad av KF Bohuslän- Älvsborg. Rasta Sverige är sedan sommaren 2006 franchisetagare till den svenska fastfood-kedjan Frasses. Under året har Frasses lanserats på anläggningarna Rasta Tanum, Rasta Snapparp, Rasta Ödeshög och Rasta Mariestad. Burger King etablerades som hyresgäst på Rasta Kalmar. Rasta Group byter listningsplats till Stockholmsbörsens First North. Rasta Sverige expanderar med två anläggningar vid E4 i Sjöboda, Markaryd och lanserar nytt koncept - Rasta Express Rasta Group avtalar att förvärva restaurang- och konferensverksamheten på Ullevi i Göteborg. Händelser efter periodens slut Januari Februari Februari Februari Mars Rasta Sverige tog över f.d Dinners-anläggningen i Götene. Butiken öppnades i januari och restaurangen öppnas i juni Första Rasta Express-anläggningarna öppnades den 1 februari i Sjöboda. Rasta Strömstad öppnar åter efter renovering och erbjuder nu även Frasses. Rasta Sverige förvärvar Mölletofta Värdshus. Förvärvet av Ullevi Konferens och Kiosker AB genomförs. DEFINITIONER Rasta Group AB (publ) med org.nr benämns Rasta Group, Bolaget och Koncernen. Dotterbolaget Rasta Sverige AB med org.nr benämns Rasta och Rasta serviceanläggningar. Från 1 mars 2007 finns även dotterbolaget Ullevi Konferens & Kiosker AB med org.nr som benämns Ullevi. 2

3 Det här är Rasta Group RASTA GROUP AB Rasta Group äger, förvaltar och utvecklar bolag inom servicenäringen. Bolaget grundades 1999 och är listat på First North. Vi har ca aktieägare och vårt huvudkontor finns i Göteborg. Rasta Group äger Rasta Sverige AB, Rasta serviceanläggningar, som bedriver verksamhet inom restaurang, hotell, konferens, butik och drivmedel vid 18 vägnära lägen (per ) i södra och mellersta Sverige. Sedan mars 2007 äger bolaget även Ullevi Konferens och Kiosker AB som bedriver restaurang-, konferens- och kioskverksamhet på Ullevi arena i Göteborg. I juni 2006 bytte Rasta Group listningsplats från Göteborgslistan till Stockholmsbörsens First North. Vårt mål är att Rasta Group ska växa och utveckla en fortsatt solid och lönsam affärsrörelse. Detta gör vi genom att stärka befintliga verksamheters marknadspositioner och genom att förvärva ytterligare verksamheter. Vi undersöker kontinuerligt potentiella förvärv av affärsrörelser, framförallt där synergieffekter till befintlig verksamhet står att finna. Rörelser som kan passa in i framtida förvärv är exempelvis restauranger i köpcentrum, personalmatsalar och/eller servicestationer. AFFÄRSIDÉ Rasta Groups affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen. Genom att kombinera vår samlade kunskap och vårt nätverk kan Rasta Group bättre än andra utnyttja synergieffekterna inom sina affärsområden - med bästa behållning för ägare och kund. MÅL OCH STRATEGI De mål vi har satt upp för de närmaste 1-3 åren är Att befintlig verksamhet ska växa och utveckla en fortsatt solid och lönsam affärsrörelse som i sin tur skapar goda förutsättningar för ytterligare tillväxt. Att den rörelse som finns i bolaget idag ska stärka sin position på marknaden. Att förvärva ytterligare verksamheter. Vår strategi för att uppnå uppsatta mål bygger på att Konsolidera och skapa tillväxt inom befintlig verksamhet. Göra nyförvärv. Vi undersöker kontinuerligt potentiella förvärv av affärsrörelser. Prioriterade rörelser är de som har synergier med Rasta Groups befintliga verksamhet. Rasta Group har sitt säte i Göteborg och är listad på First North under kortnamnet RAST. FLERÅRSÖVERSIKT mkr Omsättning Omsättning inkl. franchise (242) (235) (118) Rörelsens kostnader Rörelseresultat (EBITDA) Avskrivningar Finansnetto Resultat före skatt FINANSIELLA MÅL Vår vision är att 2010 omsätta en miljard kr, via expansion enligt satta strategier. Vår långsiktiga utdelningspolicy är att 30% av resultatet efter skatt ska delas ut. Historik Snapcat AB genomgår en företagsrekonstruktion och beslutar att byta verksamhetsinriktning. Bolaget förvärvar Rasta Sverige som består av 14 väganläggningar. Antal aktieägare ca 750 st. Snapcat byter namn till Rasta Group. En fulltecknad nyemission genomförs. Antal aktieägare ökar till ca st. Bolaget byter listningsplats till First North. Ullevi Restaurang och Konferens förvärvas. Antal aktieägare ökar till ca st.

4 VD HAR ORDET 2006 var året då Rasta Group började realisera uppsatta mål. Vi har tagit första steget mot nya verksamhetsinriktningar med synergier till befintlig verksamhet. Helt i linje med utsatta strategier. Sedan vår nya verksamhet sjösattes andra halvåret 2004 har vi genomfört ett grundligt internt arbete för att stärka våra positioner och samla styrkorna inför framtida utmaningar. Under 2006 har den första för Rasta Group önskvärda affärsmöjligheten realiserats: Överenskommelse om förvärv av restaurang- och konferensverksamheten på Ullevi. Förvärvet av Ullevis restaurang- och konferensverksamhet är ett bra tillskott till vår befintliga verksamhet och ger de möjligheter vi önskar vad gäller att nyttja synergier som inköpskanaler med flera. Verksamheten bedrivs inom restaurang-, kiosk, konferens och events. Eventverksamheten tillför en ny, intressant kompetens i koncernen där vi ser ytterligare ett tänkbart framtida affärskoncept att bygga vidare på. Förvärvet som helhet är ett bra komplement till vår befintliga verksamhet och skapar ökade förutsättningar för till- Jan Bengtsson, VD Rasta Group växt inom koncernen. Rasta Sverige har under 2006 fortsatt att öka sin attraktionskraft för dem som reser längs vägarna, vilket vi kan avläsa i besökssiffror och redovisning. Våra strategiska prioriteringar, expansion organiskt och via förvärv, har varit lyckosamma. Vi har förvärvat flera nya anläggningar och har avyttrat två till franchisetagare. Produktutbudet har breddats via nya produktkoncept och samarbetspartners som Frasses och Burger King. Allt enligt plan och med god lönsamhet. Vi fortsätter arbetet med att stärka vårt erbjudande, bla. genom ett utökat erbjudande av nyttigare mat. Ytterligare exempel är vårt deltagande tillsammans med bland andra Vägverket i ett projekt som ser över möjligheten till säkrare parkeringar längs våra vägar. Vår verksamhet har under 2006 uppvisat en positiv trend gällande såväl omsättning som resultat. Detta trots att resultatet har påverkats av ökade energioch räntekostnader på ca tkr mer än estimerat. Rasta Sverige ökade sin omsättning med 9% på jämförbara anläggningar att jämföras mot restaurangbranschens genomsnittliga ökning som enligt SHR var 5,5%. Även vårt resultat var högre än vi vid årets början räknat med. Det är med stolthet vi under året har mottagit en trippel-a för högsta kreditvärdighet i Soliditets kreditratingsystem. Att vara ett av endast 5,6% av Sveriges aktiebolag med högsta kreditvärdighet är en bekräftelse på att vi gör goda affärer och förvaltar våra finanser på ett för aktieägarna önskvärt sätt var året då vi bjöd in våra medarbetare att fullt ut delta i formandet av framtidens Rasta. Inom ramarna för projektet Team Rasta har vi efterfrågat deras kompetens och engagemang om kring vår verksamhet. Projektet har slagit över förväntan väl ut och kommer att sätta sin prägel på vårt arbete en lång tid framöver. Se mer information om projektet på sidan 13. Konjunkturen har trots en viss ovisshet i början av året fortsatt sin positiva utveckling under Resandet till och inom Sverige fortsätter att öka och inga tecken på avmattning syns inom transportsektorn. Trots att vi inte deltog i det omfattande priskrig på drivmedel som tog plats i början av året har vi ökat vår drivmedelsförsäljning mer än rikssnittet. Analyser visar att 2006 medförde en ökad privatkonsumtion, en kraftig produktionstillväxt och en ökad sysselsättningsgrad i Sverige. Av detta drar vi slutsatsen att även 2007 kommer bli ett gott år för vår verksamhet är året då gjorda förvärv ska bära frukt och nya frön ska sås. Rasta Group kommer att fortsätta att expandera, organiskt och genom att söka förvärv som passar in med befintlig verksamhet. Jag och övriga medarbetare brinner av iver att nyttja koncernens samlade kompetens även inom våra nya affärsområden och inom framtida kompletterande verksamheter. Göteborg i april 2007 Jan Bengtsson VD Rasta Group

5 RASTA GROUP AB Rasta Group (publ.) äger och förvaltar bolag inom servicenäringen. Bolaget har sitt säte i Göteborg och är listat på First North under kortnamn RAST. Under 2006 ökade antalet aktieägare från ca till ca stycken. AFFÄRSIDÉ Rasta Groups affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen. Genom att kombinera vår samlade kunskap och vårt nätverk kan Rasta Group bättre än andra utnyttja synergieffekterna inom sina affärsområden - med bästa behållning för ägare och kund. In med orgschema MÅL OCH STRATEGI De mål vi har satt upp för de närmaste 1-3 åren är Att befintlig verksamhet ska växa och utveckla en fortsatt solid och lönsam affärsrörelse som i sin tur skapar goda förutsättningar för ytterligare tillväxt Att den rörelse som finns i bolaget idag ska stärka sin position på marknaden Att förvärva ytterligare verksamheter Vår strategi för att uppnå uppsatta mål bygger på att Konsolidera och skapa tillväxt inom befintlig verksamhet Göra nyförvärv Vi undersöker kontinuerligt potentiella förvärv av affärsrörelser. Prioriterade rörelser är de som har synergier med Rasta Groups befintliga verksamhet. FINANSIELLA MÅL Vår vision är att 2010 omsätta en miljard kr, via expansion enligt satta strategier. Vår långsiktiga utdelningspolicy är att 30% av resultatet efter skatt ska delas ut. Verksamheten Rasta Group är moderbolag i en koncern vars huvudsakliga verksamhet är att äga och förvalta bolag inom servicenäringen. Rasta Groups aktie är listad på First North under kortnamnet RAST och hade per 31/ ca (ca 1 200) aktieägare. Bolaget omfattar dotterbolaget Rasta Sverige AB i vilken rörelsen för Rasta serviceanläggningar bedrivs. Från 1 mars 2007 ingår även Ullevi Konferens & Kiosker AB. Rasta Group har två anställda, VD och ekonomichef och verksamheten är inriktad på koncernledning, förvaltning av dotterbolag och potentiella förvärv. Huvuddelen av den rörelsedrivande verksamheten bedrivs i de helägda dotterbolagen. Händelser 2006 Verksamheten har under 2006 uppvisat en positiv trend gällande såväl omsättning som resultat. Detta trots att resultatet har påverkats av ökade energi- och räntekostnader på ca tkr mer än estimerat. Förvärv Under året har bolaget börjat realisera utsatta strategier genom förvärvet av restaurang- och konferensverksamheten på Ullevi (mer information sidan 12). Flytt till First North Den 26 juni bytte Rasta- aktien handelsplats, från Göteborgslistan till Stockholmsbörsens First North. Syftet med listbytet är att trygga bolagets expansionsplaner genom att nå en större grupp investerare samt att få en ökad likviditet i handeln med aktien. Miljö Rasta Group bedriver idag ingen miljöklassad verksamhet men har ambitionen att alltid bidra till arbetet för en förbättrad miljö. Detta ska ske genom ett förebyggande arbete där vi har möjlighet att påverka och en strävan efter att tillmötesgå de miljökrav som finns i omvärlden. Mer information finns på sidan 10.

6 Etik och jämställdhet Rasta följer de lagar och avtal som finns i Sverige beträffande arbetstid, övertid, vila, raster och semester m.m. Vid lönesättning beaktas, förutom lönenivån på den lokala marknaden, medarbetarens kompetens, arbetets ansvar och svårighetsgrad samt arbetsresultat kopplat till individuell handlingsplan. Vi strävar efter att ha en så jämn könsfördelning som möjligt på olika typer av arbetsuppgifter. Alla medarbetare har rätt att behandlas med respekt och hänsyn till var och ens rättmätiga krav på integritet, oavsett kön eller andra olikheter. Trakasserier av något slag tolereras inte. Framtidsutsikter Rasta Groups arbete för de kommande åren följer satta mål och strategier tillväxt, organsikt och via förvärv. Sökandet efter potentiella förvärv bedrivs inom verksamheter närliggande till den befintliga och kan exempelvis vara konferens- och eventanläggningar, restauranger i köpcentrum, personalmatsalar och/eller servicestationer. Etableringen av kompletterande varumärken som Burger King och Frasses på Rasta Sveriges anläggningar har slagit mycket väl ut, såväl omsättnings- som resultatmässigt. Genom dessa samarbeten har Rasta utökat sin attraktionskraft på befintliga och nya besöksgrupper. Vi fortsätter arbetet med att söka nya vägar och samarbetspartners för att ytterligare stärka attraktionskraften. Baserat på tillgänglig omvärldsinformation (sidan 8) och de slutsatser styrelsen drar av dessa är marknaden fortsatt gynnsam för Rasta Groups verksamhet. Utmaningen består i att hitta de mest fördelaktiga objekten som passar in med bolagets struktur och kompetens. Mer information om Rasta Group publiceras på 6

7 MARKNADEN Rasta Group verkar på marknader som i samklang med den pågående svenska högkonjunkturen utvecklas positivt. Inom koncernen prioriteras att vidhålla en god omvärldsbevakning, en bred kompetens och hög beredskap att anpassa verksamheten efter affärsmöjligheter och andra faktorer som påverkar koncernens tillväxt. På så vis förblir vi en attraktiv partner och ledande leverantör på de marknader vi verkar. Ökad konsumtion under kan summeras med en fortsatt stärkt svensk konjunktur som bidragit till en ökad efterfrågan för Rastas huvudnäringar, restaurang, konferens, hotell och butik. Hotell och restaurang Hotell- och restaurangbranschens omsättning har under 2006 ökat med drygt 6%. Hotellens logiintäkter ökade med ca 10% och restaurangbranschens omsättning med 5,5%. (Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR.) Konjunktursinstitutets Konkunkturbarometer för branschen visar att branschens förväntningar inför 2007 är mycket positiva. Rasta Sverige ökade under 2006 sin omsättning på restaurang- och hotellverksamheten med 9% (11%) på jämförbara enheter. Besökarna För Rasta Sverige är det bil- och bussresenärer samt den tunga trafiken som utgör det huvudsakliga besöksunderlaget. Även det lokala underlaget är av vikt. Biltrafiken privat och affärsresande Bilen är det överlägset vanligaste färdsättet för både svenska fritids- (73,1%) och affärsresenärer (55,5%) vid resor inom Sverige. Affärsresenären spenderar i genomsnitt (2006) kr/dygn och privatpersonen i genomsnitt 398 (372) kr/dygn på sina resor. Affärsresandet har i Sverige ökat med 48% under 2006 (Nutek). För att expandera och bibehålla dessa resenärer arbetar Rasta Sverige med att öka attraktionskraften för dessa segment, framförallt i sortiment och utbud. Arbetet går planenligt och har under 2006 realiserats i form av utökade samarbeten med Frasses och Burger King och nyckelhålsmärkt mat m.m. Busstrafiken Antalet turistresor med buss har minskat under 2006 enligt såväl Svenska Bussbranschens Riksförbund som Vägverket. En betydande orsak är det ökande utbudet av lågprisflyg. Ändock genomfördes ca bussresor i Sverige vilket ger en betydande marknad för Rasta att bearbeta. I syfte att fånga upp ytterligare busstrafik kommer Rasta under 2007 att lansera nya lojalitetsprogram via de stora bussbolagen centralt. Den totala körsträckan för tunga fordon ökade under 2006 med 2,1%. (Vägverket). Enligt Sveriges Åkeriföretag och SIKA kommer vi att se en fortsatt ökad efterfrågan på godstranporter med lastbil, upp till 30% fram till år Marknadsunderlaget för Rasta Sverige är omfattande, 2005 fanns det i Sverige lastbilar i yrkesmässig trafik, varav är tunga lastbilar över 3,5 ton. Lokala förutsättningar På flera anläggningar finns lokala förutsättningar att öka omsättning och resultat som inte är avhängigt att Rasta Sveriges centrala verksamhet och under 2007 intensifierar vi arbetet med att ytterligare attrahera det lokala besöksunderlaget. Detta sker med lokalt anpassade åtgärder. Nämnvärt är gränshandeln med Norge som slog rekord under Norrmännen ökade sina inköp i Sverige med 1,5 miljarder kronor till 10,5 miljarder kronor (Turismens utredningsinstitut). Detta är av betydelse för Rasta Sveriges anläggningar i Nordby och Strömstad nära norska gränsen. Även verksamheten på Rasta Kalmar drar nytta av de ökande handelsetableringarna i det direkta närområdet (Ikea m.fl). Drivmedel Den totala dieselförsäljningen i Sverige fortsätter att öka för elfte året i rad under Volymökningen är 2,9 % jämfört med föregående år. Försäljningen av bensin minskade under året med 2,5 %. Källa: Svenska Petroleum Institutet. Rasta Sverige har under 2006 ökat sin bensin- och dieselförsäljning med 3,3% i volym. Detta till trots det omfattande priskrig på drivmedel som bedrevs under sommaren 2006 i vilket Rasta inte deltog. Lastbilsdieseln har minskat något, med -0,5%. Konferens och events Marknaden för restaurang, konferens och events i storstadsregionerna ökar i betydelse för Rasta Group i och med förvärvet av restaurang- och konferensverksamheten på Ullevi. Besöksnäringen i Göteborg har de senaste åren expanderar kraftigt i och med stora events som exempelvis friidrotts-em 2006 och den starka konjunkturen har drivit på företagens köp av hotellnätter och konferenspaket. Det är främst inom dagkonferenser som konferensverksamheten på Ullevi verkar. Detta segment ökade under 2006 med 7% i Sverige (SHR). Den tunga trafiken Åkerinäringen är Rasta Sveriges största kundgrupp och står för ca 40% av omsättningen. Faktorer som påverkar denna transportgrupps mönster vad gäller rast, drivmedel och tillhörande service är därför av stort intresse. Kundgrupper respektive verksamhet.

8 Affärsområde RASTA SVERIGE AB Rasta Sverige AB är dotterbolag till Rasta Group AB och den största kedjan av serviceanläggningar i Sverige. Serviceanläggningarna har generösa öppettider och erbjuder mat, drivmedel, butik och hotell för dem som reser och arbetar längs vägarna. Anläggningarna fungerar även som en lokal servicepunkt på de orter de är belägna. Kedjan omfattade den 31 december anläggningar strategiskt placerade utmed de stora svenska vägarna. 14 drivs i egen regi och fyra av franchisetagare. Rörelsen omfattar även tre anläggningar som arrenderas ut under annat namn. Rasta Sverige Verksamhet: Väganläggningar med restaurang, butik, drivmedel och rum. Besökare: Vägresenärer - långtradare, bussar, affärsresande och privatbilismen. Lokalbefolkning på respektive ort. Antal årsanställda: 223 (229) Beläget: På 18 platser längs de större svenska vägarna (per ). VD: Dan Tervaniemi Rasta Sveriges affärsidé är att driva de bästa serviceanläggningarna med allt vad därtill hör - mat, drivmedel, butik och hotell - för dem som reser och arbetar längs de svenska vägarna. Rasta-konceptet Arbetet med att konsolidera affärskonceptet är ett ständigt pågående arbete för att fortsatt uppnå bästa resultat, i drift och på marknaden. Konceptets hörnstolpar är 1. Mötesplats Rasta serviceanläggningar består av strategiskt belägna anläggningar med ett välkänt varumärke. Ett brett erbjudande med generösa öppettider, fräscha anläggningar, en hög servicegrad och engagerad personal. 2. Rätt resurs på rätt plats Vår organisation bygger på ett lagarbete mellan anläggningarna och huvudkontoret, där varje funktion ska ha rätt fokus. 3. Stor kapacitet De flesta anläggningarna har stor kapacitet och en väl fungerande logistik. Yrkestrafiken erbjuds bra uppställnings- och tankningsplatser, mat och annan service som möter deras behov. Vi har en logistik som effektivt hanterar belastningstoppar. 4. Starka samarbetspartners Vi söker alltid nya vägar att stärka konceptet i partnerskap med leverantörer och gäster/ kunder m.fl. Mål och strategi Vårt övergripande mål är att stärka Rastas position som den marknadsledande kedjan av serviceanläggningar på den svenska marknaden. 1. Konsolidera befintlig verksamhet Det interna struktur- och effektiviseringsarbetet med syfte att uppnå bättre marginaler och ökad samstämmighet har under året introducerat kompetensutvecklingsprojektet Team Rasta (se sidan 13). Arbetet inom programmet fortlöper även Skapa tillväxt inom befintlig verksamhet Arbetet med att främja tillväxt inom befintlig kostnadsram och yta har under året fortskridit. Under året inleddes ett samarbete med den svenska fastfoodkedjan Frasses vilket resulterat i att fyra Rasta-anläggningar under året kompletterat sitt utbud med Frasses. Ett nytt koncept, Rasta Express, har under året presenterats. Två anläggningar har under året avyttrats till franchisetagare. 3. Expansion Under året har en anläggning i Strömstad och två anläggningar i Sjöboda, Markaryd förvärvats. Organisationen På huvudkontoret i Göteborg utförs huvuddelen av all administration, framtagning av riktlinjer samt upphandlingar och inköp m.m. Den en Varumärket Rasta grundas i Brålanda, Dalsland. Rasta är den ledande kedjan av serviceanläggningar med 20 anläggningar i södra Sverige byter Rasta-kedjan ägare och 1998 byter kedjan även namn. Rasta drivs i mindre skala m fyra anläggningar.

9 skilda anläggningens uppgift är att med fokus på driften på bästa vis sälja Rastas tjänster och produkter. Rastas framgång är beroende av nöjda och delaktiga medarbetare som förmedlar god service till våra gäster/kunder. Som ett led i att uppnå och bibehålla detta har vi under 2006 sjösatt ett internt kompetensutvecklingsprojekt, Team Rasta, med syfte att stärka den interna samsynen och kompetensen hos våra medarbetare. Projektet delfinansieras via Europeiska socialfonden, Växtkraft Mål 3 (Läs mer på sidan 13). Rasta Sverige har per 31december heltidstjänster fördelat på 165 kvinnor och 58 män. VERKSAMHETEN Rasta serviceanläggningar erbjuder ett brett utbud av tjänster som är anpassade efter de resandes behov av mat, hotell, butik, drivmedel samt goda toalett- och parkeringsmöjligheter m.m. Restaurang Våra restauranger är byggda för att hantera stora sällskap och erbjuder husmanskost, grillmat, sallader, smörgåsar, dryck, kaffe och kaffebröd m.m. På samtliga anläggningar finns valmöjligheter som nyckelhålsmärkta alternativ och alternativ för överkänsliga. Samarbeten med Frasses och Burger King Rasta Sverige är sedan sommaren 2006 franchisetagare till den svenska fastfood-kedjan Frasses. Under året har Frasses lanserats på anläggningarna Rasta Tanum, Rasta Snapparp, Rasta Ödeshög och Rasta Mariestad. Sedan tidigare finns Burger King som hyresgäst på Rasta Grums och från juni 2006 även på Rasta Kalmar. Fler anläggningar kommer under 2007 att kompletteras med fastfood-koncept. Rasta Express Rasta Sverige presenterade under hösten ett nytt koncept, Rasta Express. Konceptet är ett förenklat Rasta-koncept avsett för mindre väganläggningar där olika faktorer som exempelvis läge vid vägen, närhet till andra Rastaanläggningar etc inte motiverar ett fullsortiment. Konceptet erbjuder ett mindre antal maträtter, Frasses hamburgare, sallad, kaffe, smörgåsar, bakverk och kiosk. Först ut med konceptet är anläggningarna Sjöboda Väst och Öst som öppnade den 1 februari Svenska Spel Rasta Sveriga har återförsäljaravtal med Svenska Spel gällande Jack Vegas och sedan 2006 även lotter i butik. Lottförsäljning i restaurang startar våren Återförsäljarverksamehten för Svenska Spel ger en god merförsäljning. Butik och drivmedel På nio av våra anläggningar samarbetar vi med OK/Q8 (som har ca 27% av den svenska bensinmarknaden). Andra drivmedelsbolag vi samarbetar med är Preem (som har ca 34% av den svenska dieselmarknaden), Shell och Statoil. Avtal kring samarbetena och förutsättningarna för de olika stationerna varierar beroende på bensinbolag. Gemensamt är att antal försålda liter drivmedel regleras mellan Rasta och bensinbolaget genom en fast ersättning per liter. Stationerna är anpassade att serva den tunga trafiken vad gäller drivmedel, tillbehör och relaterade tjänster. På OK/Q8 stationerna erbjuds IDS (International Diesel Service) ett koncept speciellt anpassat för den tunga yrkestrafiken med bl.a höghastighetspumpar och väl tilltagna svängutrymmen m.m. ed upp till Snapcat AB förvärvar 14 väganläggningar Samarbete med Burger King inleds på Burger King invigs på Rasta Kalmar. av belgiska Carestel. Rasta Grums. Väganläggningarna införlivas under varumärket Rasta. Omsättning 109 mkr. 16 anläggningar varav 2 franchise. Omsättning 216 mkr. Samarbete med svenska hamburgerkedjan Frasses inleds på Rasta Mariestad, Ödeshög, Tanum och Snapparp. 18 anläggningar varav 4 franchise. Omsättning 240 mkr.

10 Marknadsbearbetning Fokus i Rasta Sveriges marknadsbearbetning ligger på att belöna kundtrohet, ofta i samarbete med partners. Bland våra största samarbetspartners finns Volvo-kortet, med ca kort på marknaden. Andra samarbetspartners är Motormännens Riksförbund, Liseberg, Burger King, OK/Q8, Löfbergs Lila, Carlsberg, Preem, Svenska Spel, Telia, Svensk Snabbmat, Diplom Is och Axfood med flera. Rasta har lämnat ut ca egna VIP-kort för yrkestrafiken. Konkurrenter Rasta Sveriges konkurrenter är de som erbjuder service och tjänster åt dem som reser längs vägarna. Kategorierna av konkurrenter är fler idag än för tio år sedan, de största är serviceanläggningar med liknande utbud som Rasta. Andra konkurrentsituationer som uppkommit under de senaste tio åren är bensinstationer längs vägarna som erbjuder färdig mat och dryck, samt hamburgerkedjornas landsvägsetableringar. I samtliga butiker finns Café Rasta Rastas eget koncept där besökarna erbjuds ståbord, kaffedrycker, smörgåsar, fikabröd och sallader m.m. Butikerna erbjuder även livs, tobak, kioskvaror och färdig mat som korv, baguetter och sallad att ta med. Hotell och konferens Sex av våra anläggningar erbjuder hotell och på flera anläggningar finns även konferensmöjligheter. Beläggningsgraden har 2006 ökat med 15% mot 2005 till 31% (27%). Lönsamheten på våra hotellrum är god och vi ser en potential att öka denna under Franchising Ytterligare två anläggningar har under året avyttrats till franchisetagare, Rasta Tanum och Rasta Vårgårda. Tidigare drivs anläggningarna Rasta Lilla Edet och Rasta Snapparp av franchisetagare. Franchiseavtalet innebär att anläggningarna förbundit sig att följa Rastas riktlinjer och därmed drar nytta av kedjefördelar som exempelvis varumärke och inköp. Anläggningar som framöver kan komma att bli aktuella för drift via franchising är både befintliga Rasta-anläggningar och externa anläggningar som får fördel av att tillhöra varumärket Gäster Rasta serviceanläggningar har ca 6-7 miljoner gäster per år. Största kundgruppen är åkerinäringen som genererar 40% av vår omsättning. Andra gäster är de som reser med bil, i tjänsten och/eller privat, samt det lokala underlaget. Marknadsförutsättningar Baserat på den fortsatt starka svenska konjunkturen och de växande marknaderna för Rasta Sveriges verksamhet (se sidan 7) drar ledningen slutsatsen att marknadsunderlaget för verksamheten i Rasta Sverige är fortsatt gott. Utvecklingen av produktkoncepten med kompletterande produktutbud i syfte att öka anläggningarnas attraktionskraft fortgår under 2007 med bl. a: Exploatering och handelsetablering runt Rasta Kalmar fortsätter under Breddat utbud: Anläggningarna i Sjöboda Väst och Öst samt i Strömstad har kompletterats med Frasses under första kvartalet Samarbetet med Frasses och Burger King kan komma att utökas att inkludera fler av Rastas anläggningar under Under 2007 kommer ytterligare renoveringar att genomföras på anläggningen i Brunstorp. Syftet med investeringarna är att, tillsammans med övriga marknadsaktiviteter, öka Rastas attraktionskraft och därmed marknadsandelar. Ett intensifierat arbete för ökat ansvar Att ta ansvar för hur människor och miljö påverkas av vår verksamhet är en viktig förutsättning för att Rasta ska fortsätta växa med god lönsamhet. Vårt mål är att erbjuda de tjänster och produkter som gästen efterfrågar inom Rastas typ av verksamhet. Vi vill göra detta och även erbjuda de valmöjligheter som finns och som möjliggör för gästen att välja alternativ som påverkar hälsa och omvärld. Sedan tidigare erbjuder Rasta nyckelhålsmärkt husmanskost och arbetet med att utveckla detta produktarbete är fortlöpande. Under året har det arbetet med att ta fram rutiner kring effektivast möjliga tillagning av den mat som serveras intensifierats. Kompetensutveckling och produktutveckling är två av verktygen. Målet är att minimera fettinnehåll och förbättra näringsinnehåll i maten genom att kombinera innehåll och välja rätt tillagningsmetoder med mera. Miljö Rasta Sverige bedriver idag ingen miljöklassad verksamhet men har ambitionen att alltid bidra till arbetet för en förbättrad miljö. Detta ska ske genom ett förebyggande arbete där vi har möjlighet att påverka och en strävan efter att tillmötesgå de miljökrav som finns i omvärlden. I syfte att minimera påverkan på miljön arbetar vi med att öka miljöintresse hos medarbetare, kunder och leverantörer. Ett exempel på detta är interna tävlingar för energibesparande åtgärder på våra anläggningar. göra inköpen mer miljövänliga, bland annat samordnar vi varutransporter och handlar i möjligaste mån färskvaror från lokala handlare. använda miljövänliga råvaror och produkter. Från juli 2007 är kaffet som serveras på Rastas anläggningar Kravmärkt. använda miljövänliga material sortera och återanvända så långt det är möjligt påverka våra drivmedelsleverantörer att investera i infrastruktur till miljövänliga alternativ som exempelvis etanol, spolarvätska på pump m.m. Andra projekt som Rasta är delaktiga i och som gynnar våra gäster är bl.a ett samarbete med Vägverket och polisen med syfte att kunna erbjuda säkrare parkeringar längs våra vägar. Rasta Sverige 2006 Förvärv i Strömstad Rasta Sverige övertog i maj Domusrestaurangen i Strömstad av KF Bohuslän-Älvsborg. Strömstad är med en omfattande gränshandel en intressant marknad. 10

11 Anläggningar avyttras till franchisetagare Anläggningarna i Tanum och Vårgårda avyttrades i april till franchisetagare. Försäljningen genererade en realisationsvinst på ca tkr och beräknas dessutom förbättra Rastas rörelseresultat med ca tkr på årsbasis. Rasta serviceanläggningar Frasses Inför sommaren 2006 lanserades ett samarbete med den svenska fastfoodkedjan Frasses. Frasses fanns per 31 december 2006 på Rasta Sveriges anläggningar i Tanum, Snapparp, Mariestad och Ödeshög. Försäljningen har gått bra och har mottagits som ett välkommet komplement av framförallt barnfamiljer och ungdomar till anläggningens övriga utbud. Förvärv i Markaryd Rasta Sverige förvärvade i oktober två identiskt lika anläggningar i Sjöboda, Traryd i Markaryds kommun på var sida av Sveriges mest trafikerade väg, E4. Omsättningen uppgår f.n till ca 5 mkr och sysselsätter 5-6 personer. Genom etablering av Rasta Express och Frasses på anläggningarna beräknas omsättningen öka till 8-10 mkr inom 1-2 år. Rasta Express Rasta Sverige presenterade under hösten ett nytt koncept, Rasta Express. Konceptet är ett förenklat Rasta-koncept avsett för mindre väganläggningar där olika faktorer som exempelvis läge vid vägen, närhet till andra Rastaanläggningar etc inte motiverar ett fullsortiment. Konceptet erbjuder ett mindre antal maträtter, Frasses hamburgare, sallad, kaffe, smörgåsar, bakverk och kiosk. Första ut med konceptet är anläggningarna Sjöboda Väst och Öst som öppnade den 1 februari Förbättrade marknadsförutsättning för Rasta Kalmar I det omedelbara närområdet för anläggningen i Kalmar råder stor etableringsaktivitet. Burger Kings öppnande som hyresgäst på Rasta Kalmar i juni har gått över förväntan och har blivit ett bra komplement till anläggningens befintliga utbud. Byggnation av Ikea på tomten bredvid anläggningen färdigställdes och invigdes i slutet av juni människor köade på invigningsdagen och Ikea har som mest haft besökare per dag sedan öppningen. Ytterligare etableringar med handelscentrum samt bygge av en ny fotbollsarena för allsvenska Kalmar FF planeras i området. Renovering och utbyggnation Under våren 2006 färdigställdes de sista delarna av det stora ombyggnadsoch renoveringsprogram som igångsattes Den totala investeringen uppgår till ca tkr. Utöver detta har även butiken på anläggningen i Ödeshög byggts till under hösten Rasta Sverige kommer under 2007 att fortsätta arbetet med att söka nya vägar och samarbetspartners för att ytterligare stärka Rasta Sveriges attraktionskraft. Etableringen av kompletterande varumärken som Burger King och Frasses på Rasta Sveriges anläggningar har slagit mycket väl ut, såväl omsättningssom resultatmässigt. Fler anläggningar att kompletteras med externa fastfood-koncept kommer att bli aktuella under Den första anläggningen med Rasta Express-konceptet öppnades i februari i Sjöboda och i februari öppnade Rasta Strömstad, nyrenoverat med Frasses. Förvärv och franchising Under de första tre månaderna 2007 har ytterligare tre anläggningar införlivats i Rasta Sverige: I januari öppnades en Rasta-butik i Götene och i juni 2007 kommer anläggningen även att kompletteras med Rastas restaurangverksamhet. Från 16 april övertogs Mölletofta Värdshus. Ytterligare förvärv och franchiseobjekt kan komma att bli aktuella under året. Mer information om Rasta Sverige finns på 1. RASTA HALLANDSÅSEN Vid E6 Östra Karup, Båstad 2. RASTA SNAPPARP Vid E6 Laholm 3. RASTA TANUM Vid E6 Tanumshede 4. RASTA STRÖMSTAD I centrala Strömstad 5. RASTA NORDBY Vid E6 Nordby, Strömstad 6. RASTA LILLA EDET Vid Rv 45 Lilla Edet 7. RASTA BRÅLANDA Vid Rv 45 Brålanda 8. RASTA GRUMS Vid E18 Grums 9. RASTA VÅRGÅRDA Vid E20 Vårgårda 10. RASTA GÖTENE, från Vid E20 Götene 11. RASTA MARIESTAD Vid E20 Mariestad 12. RASTA ULRICEHAMN Vid Rv 40 Ulricehamn 12. RASTA BRUNSTORP Vid Rv 40 Huskvarna 14. RASTA ÖDESHÖG Vid E4 Ödeshög 15/16. RASTA NYKÖPINGSBRO öst/väst Vid E4 Nyköping 17. RASTA MÖLLETOFTA, från Vid E4 Klippan 18/19. RASTA SJÖBODA öst/väst, från Vid E4 Traryd, Markaryd 20. RASTA KALMAR Vid E22 Ölandsleden, Kalmar 11

12 Ullevi Konferens och Kiosker AB I november 2006 tecknade Rasta Group ett Letter of Intent med ägarna till Ullevi Konferens och Kiosker AB som innebar att man efter genomförd due diligence från 1 mars 2007 förvärvade bolaget och dess verksamhet. Ullevi Konferens & Kiosker AB Verksamhet: Restaurang, konferens, kiosker, catering, mässor och events. Antal anställda: 17 tillsvidareanställda och ca 30 årsanställda. Beläget: På anrika Ullevi-arenan i Göteborg Omsättning: Ca 41 mkr 2006 Vd: Jan Johansson Förvärvet är en del i Rasta Groups expansionsstrategi och möjligheterna att dra nytta av synergierna mellan koncernens verksamheter är omfattande, exempelvis inom områden som inköp, kompetensutnyttjande och gästsegmentet busstrafik. Förvärvet redovisas i not 28 på sidan 12. Verksamheten Ullevi Konferens och Kiosker AB driver sedan 1993 all restaurang-, kioskoch konferensverksamhet på Ullevi, en av Skandinaviens ledande utomhusarenor. I verksamheten ingår Ullevi Lounge, två restauranger samt konferensverksamhet. Vid arenaevenemang bedrivs även försäljning i 17 kiosker. Ullevi ligger i Göteborgs expansiva evenemangsstråk, med strategiskt läge utefter E6:an och med 650 p-platser direkt under arenan erbjuds mycket god tillgänglighet för mat- och konferensgäster. Verksamheten på Ullevi Konferens & Kiosker bedrivs året runt och är inte avhängig evenemang på arenan. Restaurang På Ullevi finns två restauranger med kapacitet att ta emot 550 personer. I de flexibla lokalerna kan allt från små sällskap till stora banketter tas omhand. Det arrangeras middagar, fester, banketter, provningar av olika slag, t.ex vin, sprit och chokladprovningar, samt matlagningskurser. Vid arenaevenemang har man restaurangsittningar i samtliga lokaler med en kapacitet på över 1000 gäster. Ullevi Lounge Ullevi Lounge är en modern fest- och möteslokal som byggdes till friidrotts- EM Loungen kan ta emot 650 personer och är byggd för att möta framtiden i design, material, färger och flexibla lösningar och är anpassad för alla typer av möten, t.ex fest, mässor, utställningar och lanseringar. Konferens Konferensverksamheten består av 14 konferensrum och 10 grupprum med kapacitet att ta emot 600 personer. Evenemang I samband med arenaevenemang erbjuder verksamheten eventpaket. Dessa består av mat, dryck och ibland underhållning i samband med evenemang på arenan. I paketen ingår bästa sittplatsbiljett i direkt anslutning till restaurangen. För större grupper erbjuds möjlighet att boka egna lokaler. Kiosker I verksamheten ingår även 17 kiosker runt om på arenan där det bedrivs försäljning vid evenemang. Verksamheten 2007 Utöver den dagliga konferens- och restaurangverksamheten kommer det under året att bedrivas events och kioskverksamhet vid arenaevenemang som bland andra: samtliga allsvenska matcher för de Göteborgsbaserade lagen (fotboll), Finnkampen (friidrott), Monster Jam (motor) och Rolling Stones (konsert). Verksamheten beräknas för 2007 att omsätta ca mkr under god lönsamhet och verksamheten kommer att påverka resultatet i Rasta Groupkoncernen positivt redan under Mer information finns på 12

13 TEAM RASTA Medarbetarna är Rastas viktigaste tillgång Branschen Rasta befinner sig i är servicebranschen. Hur innovativa och framåtriktade vi än må vara är det medarbetarna som är vår viktigaste resurs. Under 2006 sjösattes Team Rasta, ett internt kompetensutvecklingsprojekt med syfte att stärka samsyn, trivsel och kompetens inom koncernen. Rastas framgång är beroende av nöjda och delaktiga medarbetare som förmedlar god service till våra gäster. Som ett led i att uppnå och bibehålla detta sjösattes under 2006 ett internt kompetensutvecklingsprojekt, med syfte att stärka den interna samsynen och kompetensen hos våra medarbetare. Projektet har delvis finansierats via Europeiska socialfonden, Växtkraft Mål 3. Inom alla delar av Rasta finns det en omfattande kompetens om verksamheten och branschen vi befinner oss i. Genom att ta tillvara på och samordna denna kompetens lägger vi grunden till att utveckla och expandera verksamheten. Inom ramarna för Team Rasta har medarbetarna bjudits in att med sin kompetens och kunskap om verksamheten bidra till formandet av Rastas framtid. Medarbetarträffar våren 2006 Med start våren 2006 inbjöds medarbetarna till träffar med diskussioner och arbetsuppgifter kring Rasta. Alla olika delar av Rasta diskuterades under en heldag. Utifrån träffarna producerades en handlingsplan med fokus på medarbetarna. Målet sattes till att skapa en ökad samsyn kring Rasta, genom välmående, kompetenta och motiverade medarbetare på alla nivåer i koncernen. Direkt genomförda resultat av dessa träffar kom i form av prioriterade projekt kring kommunikationsrutiner, introduktion av nyanställda, arbetskläder och renoveringsprioriteringar. Under hösten genomfördes förberedande delutbildningar för platschefer. Kompetensutveckling 2007 Projektet fortsätter in i I mars månad genomfördes i två omgångar, en stor tvådagarsträff för samtlig personal. Programmet var sammansatt utifrån vad som diskuterats på de inledande träffarna våren 2006 och bestod av två delar: Service = Servering, uppassning, betjäning, vård En del med fokus på utveckling av verksamheten. Till denna del bidrog medarbetarna själva med huvuddelen av material och arbete under dagarna. Här berördes arbetsrutiner, sortiment, kompetens, samarbetsformer och arbetsmiljö m.m. Den andra delen hade fokus på både medarbetare och gäster. Temat var hälsa och friskvård. Här berördes bland annat kommunikation, hälsa, kost, motion och säkerhet. Träffarna summeras och bearbetas inför fortsatta åtgärder när denna årsredovisning produceras. Genomslaget i projektet är att betrakta som långsiktigt och responsen från medarbetarna har varit mycket positiv. Resultatet av projektet kommer att sätta sin prägel på Rastas arbete under en lång tid. Vi arbetar vidare med att stärka samsynen Rasta kommer även i framtiden att vara i tillväxt. Detta kommer att innebära att vi måste implementera nya verksamheter och nya arbetssätt i organisationen. Det är av största vikt att det inom Rasta finns en samsyn kring våra mål och vägen dit. Team Rasta har lagt grunden för det fortsatta arbetet med att skapa och förvalta en arbetsmiljö med bra arbetsvillkor och möjlighet för individen att påverka. Vi strävar efter att varje chef ska coacha individen i syfte att stärka laget. Vi ställer tydliga krav på varje medarbetares eget ansvarstagande att utföra arbetsuppgifter, att ge god service och att kommunicera. Vi rekryterar med fokus på interna avancemang och prioriterar att erbjuda rätt utmaning till rätt person. Team Rasta är ett begrepp som kommer att fortleva inom koncernen under en lång tid framöver och åtgärder kommer varje år att vidtas under temat. 13

14 FASTIGHETER Övervägande delen av Rastas fastigheter ägs av Skandrenting AB via ett sale & lease back-avtal. Fastigheterna hyrs med hyresavtal som löper på 15 år med option till förvärv vart tredje år till en fastställd köpeskilling. År 2019 har vi rätt att förvärva angivna fastigheter för 60 mkr. LOKALYTOR Kontor/ Anläggning Hotell Restaurang Butik Lager/ Övrigt Totalt Ägs av Rasta Sverige AB Sjöboda Öst/Väst *) Mölletofta (från ) Hyrs av Skandrenting Nyängen (Grums) Brålanda Lilla Edet Kalmar Ödeshög Nyköpingsbro Ulricehamn Hallandsåsen Vårgårda, restaurang Mariestad Brunstorp (Huskvarna) Övriga förhyrda Tanum Nordby (Svinesund) Snapparp Vårgårda, butik TOTALT *) Byggnad på ofri grund Finansiell leasing Fastigheterna i Grums, Lilla Edet, Kalmar, Ulricehamn, Hallandsåsen, Vårgårda, Mariestad, Brålanda, Brunstorp, Ödeshög och Nyköpingsbro ägs av Skandrenting. Dessa hyrs av Rasta Sverige via sale & leaseback från Skandrenting AB. Fastigheterna redovisas i koncernen som finansiell leasing och ingår under posten Byggnader och Mark. De variabla avgifterna har fastställts enligt marknadsmässiga villkor och regleras i avtal. När leasingavtalen upphör har Rasta option att köpa fastigheterna. I leasingavtalen förekommer indexklausuler. 31 december 2006 var värdet på de leasade tillgångarna tkr ( tkr). De leasade tillgångarna är säkerhet för leasingskulderna. Rasta Sverige har option att köpa tillbaka fastigheterna vart tredje år. Första gången som återköp kan göras är och sista gången är , då hyresavtalet löper ut. Ränteanalys Per 31 december 2006 har koncernen ett hyresåtagande till Skandrenting motsvarande en underliggande skuld på ca tkr. Detta innebär att en ränteförändring på årsbasis på 1% medför en ökad/minskad kostnad på ca tkr för Rasta. Värdering fastighetsoption Bolaget har en option att köpa tillbaka fastigheterna, som hyrs via sale & lease back, vart tredje år. Bolagets option att köpa tillbaka fastigheterna värderas enligt en av bolaget fastställd värderingsmodell löpande till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade i resultaträkningen. I samband med övergången till IFRS per har ett värde om tkr redovisats direkt mot eget kapital. Framtida värdeförändringar kommer att redovisas via resultaträkningen. Bokfört värde på fastigheterna jämförs med en beräkning av vad den verksamhet som bedrivs i fastigheterna ska kunna generera i marknadsmässig hyra på respektive omsättning. Hyran har beräknats på budgeterad omsättning enligt följande: Restaurang 8%, butik 5% och hotell 14%. Utifrån ett avkastningskrav på 10 % så indikerar det på ett värde på optionen om tkr även per

15 AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN Rasta Group AB var vid årets ingång listat på Göteborgslistan. Från 26 juni är bolaget listat på Stockholmsbörsens First North, kortnamn RAST. Under 2006 ökade antalet aktieägare från ca till ca Ägarförhållanden per Aktiekurs och omsättning Månad Antal Snittkurs aktier Andel kapital jan-06 0, feb-06 och 0,35 röster och 458röster i % Fam. Dan Tervaniemi (via bolag) 1) mar-06 0, apr , ,49 maj-06 Aktiekurs och 0,84 omsättning Fam. Rolf Lundström (privat och via bolag) jun , ,69 Månad Snittkurs jul-06 0, jan-06 0, Bertil Knutsson (privat och via bolag) aug-06feb , , ,13 sep-06mar-06 0,670, Jan Bengtsson (privat och via bolag) okt-06apr , , ,33 nov-06maj-06 0,610, Fam. Jarl Kihlberg (privat och via bolag) dec-06jun ,49 0, jul-06 0, ,05 jan-07 0, aug-06 0, KL Capital AB feb , sep-06 0, ,72 mar-07okt-06 0,490, nov-06 0, Evion AB ,69 dec-06 0, jan-07 0, SIS Segaintersettle AG feb , ,26 mar-07 0, Sune Tholin ,99 Lundhs Fastighets AB ,97 Kryddstarkt Göteborg AB ,73 Fam. Michael Knutsson ,59 Ingvar Kamprad ,55 Eila Ferreira ,51 Tylöinvest AB ,48 Övriga ca aktieägare ,82 Kurs- och omsättningsutveckling 2006 t.o.m Kurs, kr 0,90 0,80 0,70 Kurs, kr 0,90 0,60 0,80 0,50 0,70 0,40 0,60 0,30 0,50 0,20 0,40 0,10 0,30 0,00 0,20 0,10 0,00 jan- 06 jan- 06 feb- 06 feb- 06 Kurs- och omsättningsutveckling Rasta Group aktien Antal Kurs- och omsättningsutveckling Rasta Group aktien Antal mar- 06 mar- 06 apr- 06 apr- 06 maj- jun- jul maj- jun- jul aug- 06 Datum sep- 06 aug- 06 Datum okt- 06 sep- 06 nov- 06 okt- 06 dec- jan nov- 06 dec- 06 feb- mar jan- feb mar Snittkurs per månad Omsättning per månad Snittkurs per månad Omsättning per månad Totalt antal aktier och röster ,00 1) Raymond Karlsson har option av förvärva aktier av fam. Tervaniemi. Skuldebrev och optioner Det finns ett konvertibelt skuldebrev om tkr 2004/2007 som löper med 6% ränta. Konvertering kan ske till en kurs om 0.10 kr. Antal aktier efter full konvertering 2007 blir Antal utestående teckningsoptioner är , vilka ger rätt att teckna en aktie för 0,50 kr senast i april Aktiekapitalets utveckling Aktiekapitalet i Rasta Group är per 31 mars ,59 kr och antalet aktier är st. Vidstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan bolagsbildningen. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Rasta Group har endast ett aktieslag där en aktie medför en röst. År Händelse Aktier Tot. antal aktier Nom. bel. Tot. aktiekapital/kr 1999 Bolagets bildande , Split , , Fondemission , , Split , , Nyemission , , Apportemission , , Nyemission , , Nyemission , , Påkallning konvertibel , , Påkallning konvertibel , , Nyemission , , Apportemission , , Kvittning , , Påkallning konvertibel , , Nedsättning av nom. belopp , , Kvittning , , Apportemission , , Nyemission , , Påkallelse option , , Påkallelse option , , Apportemission , ,59 Aktiekapitalets utveckling 15

ÅRSREDOVISNING 2008. Rasta Group AB (publ) Restaurang Pegasus, ÅbyTravet

ÅRSREDOVISNING 2008. Rasta Group AB (publ) Restaurang Pegasus, ÅbyTravet ÅRSREDOVISNING 2008 Rasta Group AB (publ) Restaurang Pegasus, ÅbyTravet INNEHÅLL DET HÄR ÄR RASTA GROUP 2008... 3 HÄNDELSER 2008... 3 SIFFROR 2008... 4 VD-ORDET... 5 RASTA GROUP... 7 MARKNADEN... 9 AFFÄRSOMRÅDE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

ÅRSREDOVISNING 2012 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se ÅRSREDOVISNING 2012 www.rastagroup.se RASTA GROUP AB (publ.) INNEHÅLL Vd har ordet 4 Koncernen och aktien 6 Affärsområde Serviceanläggningar 8 Affärsområde Arenarestauranger 10 Affärsområde Hotell 12 Bolagsstyrning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

ÅRSREDOVISNING 2011 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se ÅRSREDOVISNING 2011 www.rastagroup.se RASTA GROUP AB (publ.) INNEHÅLL Vd har ordet 4 Koncernen och aktien 6 Affärsområde Serviceanläggningar 8 Affärsområde Arenarestauranger 10 Affärsområde Hotell 12 Bolagsstyrning

Läs mer

»PHONERA ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005«

»PHONERA ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005« ÅRSREDOVISNING 2006 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005« PHONERA 2006 INNEHÅLL PHONERA 2006 2 VD HAR

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012 Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 12 314 (18 518) tkr.

Läs mer

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg Färg Europaskalan 100%gul 90% cyan Årsredovisning 2000 Året i sammandrag, Kort om Scandic II VD-kommentar 2 3 Aktieägarinformation 4 7 STRATEGISK ÖVERSIKT, VARUMÄRKE OCH KUNDRELATIONER 8 15 Vision Affärsidé

Läs mer

Vi gör BilLivet enklare

Vi gör BilLivet enklare Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2011 Mekonomen Årsredovisning 2011 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Mekonomen i korthet 4 Koncernchefens ord 6 Full fart på BilXtra 8 Gärdet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING NSP I KORTHET

INNEHÅLLSFÖRTECKNING NSP I KORTHET ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NSP I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4 AFFÄRSIDÉ, MÅL & STRATEGIER 6 AFFÄRSMODELL 7 MARKNAD 8 KUNDER & KONKURRENS 14 BURGER KING 16 TACO BAR 18 FOOD SOLUTIONS 20 ORGANISATION

Läs mer

Group Årsredovisning 2010

Group Årsredovisning 2010 Group Årsredovisning 2010 1 2 4 VD har ordet 6 Året som gått 8 Detta är 2E Group 10 2Entertain 13 Hansen 16 Wallmans Nöjen 20 Framtid 22 Aktien 24 Styrelse och koncernledning 25 Bolagsstyrning 26 Flerårsöversikt

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007 Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007 Bilvård och tillbehör Köp 3 betala för 2 Vi bjuder på den billigaste! Pris från 69:- Meguiar s har ett brett sortiment av bilvårdsprodukter och tillbehör. Vill

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006

ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006 ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006......... KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Ecovision AB (publ) kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler, Sveavägen 56 uppgång C, 3 tr,

Läs mer

Årsredovisning 2007/2008

Årsredovisning 2007/2008 Årsredovisning 2007/2008 Innehåll ÅRET I KORThET 1 VD har ORDET 2 strategisk InRIKTnInG 4 nya MaRKnaDER 8 MaRKnaDsÖVERsIKT 10 hållbar UTVECKlInG 14 Engagerade och kunniga medarbetare kärnan i varumärket

Läs mer

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning Årsredovisning 07 Innehåll Detta är Kungsleden 1 2007 i sammanfattning 2 VD-ord 4 Affärsmodell och genomförande 6 Marknaden 10 Nordic Modular 12 Organisation och medarbetare 14 Fastighetsportfölj 14 Värdering

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B Å r s r e d o v i s n i n g j a n u a r i - d e c e m b e r

W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B Å r s r e d o v i s n i n g j a n u a r i - d e c e m b e r W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B Å r s r e d o v i s n i n g j a n u a r i - d e c e m b e r MILJÖMÄRKT T R Y C K S A K Wihlborgs är det ledande fastighetsbolaget i Öresund med fastigheter till

Läs mer

Årsredovisning 2005. Service är vårt jobb

Årsredovisning 2005. Service är vårt jobb Årsredovisning 2005 Service är vårt jobb Innehåll Årsredovisning 2005 1 2005 i korthet 2 VD har ordet Förvaltningsberättelse 5 Bilia ledande i Norden 6 Erbjudande med varaktigt mervärde 6 Kunder med höga

Läs mer

Årsredovisning 2006 allengren.publicera.se w w B, w eyer, Jenny H ation A lfa Print, 2007 Foto: Linus M Produktion: Publicera Inform Tryck: A

Årsredovisning 2006 allengren.publicera.se w w B, w eyer, Jenny H ation A lfa Print, 2007 Foto: Linus M Produktion: Publicera Inform Tryck: A Årsredovisning 2006 Innehåll Detta är Feelgood 3 2006 i korthet 4 VD har ordet 5 Marknad och konkurrenter 6 Verksamhet och tjänster 8 Medarbetare och organisation 13 Aktien 14 Årsredovisning Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

årsredovisning 2013... i grunden handlar det om att vara konsekvent. Det är så vi bygger ett starkare KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3.

årsredovisning 2013... i grunden handlar det om att vara konsekvent. Det är så vi bygger ett starkare KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3. årsredovisning 2013... i grunden handlar det om att vara konsekvent. Det är så vi bygger ett starkare KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3. INNEHÅLL Vd-ord 2 Strategi och mål 4 Åtgärdsplanen 6 Marknadsöversikt

Läs mer

Innehåll. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

Innehåll. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71 Innehåll MQ i korthet 4 året i korthet 5 VD-ord 6 mål och strategi 8 Historik 10 Verksamheten 12 Värdekedjan 16 Det här får en kundmedlem på MQ 21 Hållbar utveckling 22 Medarbetare 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse

Läs mer

UNIFLEX AB. Årsredovisning

UNIFLEX AB. Årsredovisning Årsredovisning UNIFLEX AB 2008 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Axfood årsredovisning

Axfood årsredovisning Axfood årsredovisning 2000 Innehåll Året som gått 3 VD har ordet 4 Affärsidé, vision och strategi 7 Koncerngemensamma funktioner 8 Förändringar och trender på dagligvarumarknaden 10 Axfoods butiksvarumärken

Läs mer

Innehåll. Rapport över för ändringar i eget

Innehåll. Rapport över för ändringar i eget Innehåll MQ i korthet 4 året i korthet 5 VD-ord 6 mål och strategi 8 Historik 10 Verksamheten 12 Värdekedjan 16 Det här får en kundmedlem på MQ 21 Hållbar utveckling 22 Medarbetare 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 31 12 2014 INNEHÅLL INNEHÅLL Året i korthet Tribona på två minuter...2 Finansiell kalender...2 VD har ordet...4 Marknad...6 Kunder...8 Strategi... 12 Organisation... 14 Hållbarhet...

Läs mer

W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B ÅRSREDOVISNING. J a n u a r i d e c e m b e r

W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B ÅRSREDOVISNING. J a n u a r i d e c e m b e r W i h l b o r g s F a s t i g h e t e r A B ÅRSREDOVISNING 2 0 0 8 J a n u a r i d e c e m b e r MILJÖMÄRKT T R Y C K S A K inbjudan Inbjudan till Årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Innehåll Tretti.se i korthet...4 VD har ordet...5 Marknad...6 Verksamhet...8 Aktien och ägarförhållanden... 12 Koncernens finansiella utveckling i sammandrag... 13

Läs mer

Pandox Hotellfastigheter AB Årsredovisning 1998 HOTELLFASTIGHET MARKNADSANALYS MARKNADSSTRATEGI

Pandox Hotellfastigheter AB Årsredovisning 1998 HOTELLFASTIGHET MARKNADSANALYS MARKNADSSTRATEGI Pandox Hotellfastigheter AB Årsredovisning 1998 MARKNADSANALYS HOTELLFASTIGHET MARKNADSSTRATEGI Innehåll Pandox i korthet VERKSAMHETEN Det här är Pandox 2 VD har ordet 4 Pandoxaktien 6 Aktuellt projekt

Läs mer