ÅRSREDOVISNING Rasta Group AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2006. Rasta Group AB (publ)"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2006 Rasta Group AB (publ)

2 INNEHÅLL Rasta Group... 2 VD har ordet... 4 Rasta Group... 5 Marknaden... 7 Rasta Sverige... 8 Ullevi Konferens och Kiosker Medarbetarna Fastigheter Aktien Bolagsstyrning Styrelsen Ledande befattningshavare Förvaltningsberättelse Ekonomiskt sammandrag Resultat-, balansräkning och kassaflöde Noter Revisionsberättelse Rapporttillfällen Årsstämma RASTA GROUP var ett år med fortsatt stark svensk konjunktur och med ett ökat antal besökande till Rastas anläggningar. Under året bytte bolaget listningsplats och skrev ytterligare avtal om förvärv. Såväl omsättning som resultat har förbättrats. Årets rörelseresultat (EBITDA) är för koncernen (18 757) tkr. För dotterbolaget Rasta Sverige uppgår rörelseresultatet (EBITDA) till (11 885) tkr. Årets rörelseresultat (EBIT) är för koncernen (10 702) tkr. Rastaanläggningarna visar en omsättningsökning för helåret 2006 med 9% jämfört med 2005 på jämförbara anläggningar. Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till ( ) tkr. Koncernen redovisar för året en nettoomsättning på ( ) tkr. Moderbolagets omsättning under året har varit (3 336) tkr och resultatet före skatt är (2 744) tkr. Utöver detta har Rasta Sverige under året sålt bensin och diesel motsvarande en omsättning på ca ( ) tkr samt lastbilsdiesel motsvarande ca ( ) tkr på jämförbara anläggningar. Antal tusen liter bensin och diesel som sålts under året är ca (18 000) samt lastbilsdiesel ca (28 800) på Rastas anläggningar, inklusive franchisetagare. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar) är för året (15 455) tkr. Maj Maj Maj Juni Juni Juni Oktober November Förvärvet av fastigheten i Brunstorp har fullföljts och fastigheten har vidare överlåtits till Skandrenting, via ett sale & lease back avtal. Som en vidareutveckling av Rastas franchisekoncept har Rasta-anläggningarna i Tanum och Vårgårda överlåtits till en franchisetagare. Försäljningen har förbättrat Rasta Groups rörelseresultat med ca tkr på årsbasis. Rasta Sverige förvärvar Domus-restaurangen i Strömstad av KF Bohuslän- Älvsborg. Rasta Sverige är sedan sommaren 2006 franchisetagare till den svenska fastfood-kedjan Frasses. Under året har Frasses lanserats på anläggningarna Rasta Tanum, Rasta Snapparp, Rasta Ödeshög och Rasta Mariestad. Burger King etablerades som hyresgäst på Rasta Kalmar. Rasta Group byter listningsplats till Stockholmsbörsens First North. Rasta Sverige expanderar med två anläggningar vid E4 i Sjöboda, Markaryd och lanserar nytt koncept - Rasta Express Rasta Group avtalar att förvärva restaurang- och konferensverksamheten på Ullevi i Göteborg. Händelser efter periodens slut Januari Februari Februari Februari Mars Rasta Sverige tog över f.d Dinners-anläggningen i Götene. Butiken öppnades i januari och restaurangen öppnas i juni Första Rasta Express-anläggningarna öppnades den 1 februari i Sjöboda. Rasta Strömstad öppnar åter efter renovering och erbjuder nu även Frasses. Rasta Sverige förvärvar Mölletofta Värdshus. Förvärvet av Ullevi Konferens och Kiosker AB genomförs. DEFINITIONER Rasta Group AB (publ) med org.nr benämns Rasta Group, Bolaget och Koncernen. Dotterbolaget Rasta Sverige AB med org.nr benämns Rasta och Rasta serviceanläggningar. Från 1 mars 2007 finns även dotterbolaget Ullevi Konferens & Kiosker AB med org.nr som benämns Ullevi. 2

3 Det här är Rasta Group RASTA GROUP AB Rasta Group äger, förvaltar och utvecklar bolag inom servicenäringen. Bolaget grundades 1999 och är listat på First North. Vi har ca aktieägare och vårt huvudkontor finns i Göteborg. Rasta Group äger Rasta Sverige AB, Rasta serviceanläggningar, som bedriver verksamhet inom restaurang, hotell, konferens, butik och drivmedel vid 18 vägnära lägen (per ) i södra och mellersta Sverige. Sedan mars 2007 äger bolaget även Ullevi Konferens och Kiosker AB som bedriver restaurang-, konferens- och kioskverksamhet på Ullevi arena i Göteborg. I juni 2006 bytte Rasta Group listningsplats från Göteborgslistan till Stockholmsbörsens First North. Vårt mål är att Rasta Group ska växa och utveckla en fortsatt solid och lönsam affärsrörelse. Detta gör vi genom att stärka befintliga verksamheters marknadspositioner och genom att förvärva ytterligare verksamheter. Vi undersöker kontinuerligt potentiella förvärv av affärsrörelser, framförallt där synergieffekter till befintlig verksamhet står att finna. Rörelser som kan passa in i framtida förvärv är exempelvis restauranger i köpcentrum, personalmatsalar och/eller servicestationer. AFFÄRSIDÉ Rasta Groups affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen. Genom att kombinera vår samlade kunskap och vårt nätverk kan Rasta Group bättre än andra utnyttja synergieffekterna inom sina affärsområden - med bästa behållning för ägare och kund. MÅL OCH STRATEGI De mål vi har satt upp för de närmaste 1-3 åren är Att befintlig verksamhet ska växa och utveckla en fortsatt solid och lönsam affärsrörelse som i sin tur skapar goda förutsättningar för ytterligare tillväxt. Att den rörelse som finns i bolaget idag ska stärka sin position på marknaden. Att förvärva ytterligare verksamheter. Vår strategi för att uppnå uppsatta mål bygger på att Konsolidera och skapa tillväxt inom befintlig verksamhet. Göra nyförvärv. Vi undersöker kontinuerligt potentiella förvärv av affärsrörelser. Prioriterade rörelser är de som har synergier med Rasta Groups befintliga verksamhet. Rasta Group har sitt säte i Göteborg och är listad på First North under kortnamnet RAST. FLERÅRSÖVERSIKT mkr Omsättning Omsättning inkl. franchise (242) (235) (118) Rörelsens kostnader Rörelseresultat (EBITDA) Avskrivningar Finansnetto Resultat före skatt FINANSIELLA MÅL Vår vision är att 2010 omsätta en miljard kr, via expansion enligt satta strategier. Vår långsiktiga utdelningspolicy är att 30% av resultatet efter skatt ska delas ut. Historik Snapcat AB genomgår en företagsrekonstruktion och beslutar att byta verksamhetsinriktning. Bolaget förvärvar Rasta Sverige som består av 14 väganläggningar. Antal aktieägare ca 750 st. Snapcat byter namn till Rasta Group. En fulltecknad nyemission genomförs. Antal aktieägare ökar till ca st. Bolaget byter listningsplats till First North. Ullevi Restaurang och Konferens förvärvas. Antal aktieägare ökar till ca st.

4 VD HAR ORDET 2006 var året då Rasta Group började realisera uppsatta mål. Vi har tagit första steget mot nya verksamhetsinriktningar med synergier till befintlig verksamhet. Helt i linje med utsatta strategier. Sedan vår nya verksamhet sjösattes andra halvåret 2004 har vi genomfört ett grundligt internt arbete för att stärka våra positioner och samla styrkorna inför framtida utmaningar. Under 2006 har den första för Rasta Group önskvärda affärsmöjligheten realiserats: Överenskommelse om förvärv av restaurang- och konferensverksamheten på Ullevi. Förvärvet av Ullevis restaurang- och konferensverksamhet är ett bra tillskott till vår befintliga verksamhet och ger de möjligheter vi önskar vad gäller att nyttja synergier som inköpskanaler med flera. Verksamheten bedrivs inom restaurang-, kiosk, konferens och events. Eventverksamheten tillför en ny, intressant kompetens i koncernen där vi ser ytterligare ett tänkbart framtida affärskoncept att bygga vidare på. Förvärvet som helhet är ett bra komplement till vår befintliga verksamhet och skapar ökade förutsättningar för till- Jan Bengtsson, VD Rasta Group växt inom koncernen. Rasta Sverige har under 2006 fortsatt att öka sin attraktionskraft för dem som reser längs vägarna, vilket vi kan avläsa i besökssiffror och redovisning. Våra strategiska prioriteringar, expansion organiskt och via förvärv, har varit lyckosamma. Vi har förvärvat flera nya anläggningar och har avyttrat två till franchisetagare. Produktutbudet har breddats via nya produktkoncept och samarbetspartners som Frasses och Burger King. Allt enligt plan och med god lönsamhet. Vi fortsätter arbetet med att stärka vårt erbjudande, bla. genom ett utökat erbjudande av nyttigare mat. Ytterligare exempel är vårt deltagande tillsammans med bland andra Vägverket i ett projekt som ser över möjligheten till säkrare parkeringar längs våra vägar. Vår verksamhet har under 2006 uppvisat en positiv trend gällande såväl omsättning som resultat. Detta trots att resultatet har påverkats av ökade energioch räntekostnader på ca tkr mer än estimerat. Rasta Sverige ökade sin omsättning med 9% på jämförbara anläggningar att jämföras mot restaurangbranschens genomsnittliga ökning som enligt SHR var 5,5%. Även vårt resultat var högre än vi vid årets början räknat med. Det är med stolthet vi under året har mottagit en trippel-a för högsta kreditvärdighet i Soliditets kreditratingsystem. Att vara ett av endast 5,6% av Sveriges aktiebolag med högsta kreditvärdighet är en bekräftelse på att vi gör goda affärer och förvaltar våra finanser på ett för aktieägarna önskvärt sätt var året då vi bjöd in våra medarbetare att fullt ut delta i formandet av framtidens Rasta. Inom ramarna för projektet Team Rasta har vi efterfrågat deras kompetens och engagemang om kring vår verksamhet. Projektet har slagit över förväntan väl ut och kommer att sätta sin prägel på vårt arbete en lång tid framöver. Se mer information om projektet på sidan 13. Konjunkturen har trots en viss ovisshet i början av året fortsatt sin positiva utveckling under Resandet till och inom Sverige fortsätter att öka och inga tecken på avmattning syns inom transportsektorn. Trots att vi inte deltog i det omfattande priskrig på drivmedel som tog plats i början av året har vi ökat vår drivmedelsförsäljning mer än rikssnittet. Analyser visar att 2006 medförde en ökad privatkonsumtion, en kraftig produktionstillväxt och en ökad sysselsättningsgrad i Sverige. Av detta drar vi slutsatsen att även 2007 kommer bli ett gott år för vår verksamhet är året då gjorda förvärv ska bära frukt och nya frön ska sås. Rasta Group kommer att fortsätta att expandera, organiskt och genom att söka förvärv som passar in med befintlig verksamhet. Jag och övriga medarbetare brinner av iver att nyttja koncernens samlade kompetens även inom våra nya affärsområden och inom framtida kompletterande verksamheter. Göteborg i april 2007 Jan Bengtsson VD Rasta Group

5 RASTA GROUP AB Rasta Group (publ.) äger och förvaltar bolag inom servicenäringen. Bolaget har sitt säte i Göteborg och är listat på First North under kortnamn RAST. Under 2006 ökade antalet aktieägare från ca till ca stycken. AFFÄRSIDÉ Rasta Groups affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen. Genom att kombinera vår samlade kunskap och vårt nätverk kan Rasta Group bättre än andra utnyttja synergieffekterna inom sina affärsområden - med bästa behållning för ägare och kund. In med orgschema MÅL OCH STRATEGI De mål vi har satt upp för de närmaste 1-3 åren är Att befintlig verksamhet ska växa och utveckla en fortsatt solid och lönsam affärsrörelse som i sin tur skapar goda förutsättningar för ytterligare tillväxt Att den rörelse som finns i bolaget idag ska stärka sin position på marknaden Att förvärva ytterligare verksamheter Vår strategi för att uppnå uppsatta mål bygger på att Konsolidera och skapa tillväxt inom befintlig verksamhet Göra nyförvärv Vi undersöker kontinuerligt potentiella förvärv av affärsrörelser. Prioriterade rörelser är de som har synergier med Rasta Groups befintliga verksamhet. FINANSIELLA MÅL Vår vision är att 2010 omsätta en miljard kr, via expansion enligt satta strategier. Vår långsiktiga utdelningspolicy är att 30% av resultatet efter skatt ska delas ut. Verksamheten Rasta Group är moderbolag i en koncern vars huvudsakliga verksamhet är att äga och förvalta bolag inom servicenäringen. Rasta Groups aktie är listad på First North under kortnamnet RAST och hade per 31/ ca (ca 1 200) aktieägare. Bolaget omfattar dotterbolaget Rasta Sverige AB i vilken rörelsen för Rasta serviceanläggningar bedrivs. Från 1 mars 2007 ingår även Ullevi Konferens & Kiosker AB. Rasta Group har två anställda, VD och ekonomichef och verksamheten är inriktad på koncernledning, förvaltning av dotterbolag och potentiella förvärv. Huvuddelen av den rörelsedrivande verksamheten bedrivs i de helägda dotterbolagen. Händelser 2006 Verksamheten har under 2006 uppvisat en positiv trend gällande såväl omsättning som resultat. Detta trots att resultatet har påverkats av ökade energi- och räntekostnader på ca tkr mer än estimerat. Förvärv Under året har bolaget börjat realisera utsatta strategier genom förvärvet av restaurang- och konferensverksamheten på Ullevi (mer information sidan 12). Flytt till First North Den 26 juni bytte Rasta- aktien handelsplats, från Göteborgslistan till Stockholmsbörsens First North. Syftet med listbytet är att trygga bolagets expansionsplaner genom att nå en större grupp investerare samt att få en ökad likviditet i handeln med aktien. Miljö Rasta Group bedriver idag ingen miljöklassad verksamhet men har ambitionen att alltid bidra till arbetet för en förbättrad miljö. Detta ska ske genom ett förebyggande arbete där vi har möjlighet att påverka och en strävan efter att tillmötesgå de miljökrav som finns i omvärlden. Mer information finns på sidan 10.

6 Etik och jämställdhet Rasta följer de lagar och avtal som finns i Sverige beträffande arbetstid, övertid, vila, raster och semester m.m. Vid lönesättning beaktas, förutom lönenivån på den lokala marknaden, medarbetarens kompetens, arbetets ansvar och svårighetsgrad samt arbetsresultat kopplat till individuell handlingsplan. Vi strävar efter att ha en så jämn könsfördelning som möjligt på olika typer av arbetsuppgifter. Alla medarbetare har rätt att behandlas med respekt och hänsyn till var och ens rättmätiga krav på integritet, oavsett kön eller andra olikheter. Trakasserier av något slag tolereras inte. Framtidsutsikter Rasta Groups arbete för de kommande åren följer satta mål och strategier tillväxt, organsikt och via förvärv. Sökandet efter potentiella förvärv bedrivs inom verksamheter närliggande till den befintliga och kan exempelvis vara konferens- och eventanläggningar, restauranger i köpcentrum, personalmatsalar och/eller servicestationer. Etableringen av kompletterande varumärken som Burger King och Frasses på Rasta Sveriges anläggningar har slagit mycket väl ut, såväl omsättnings- som resultatmässigt. Genom dessa samarbeten har Rasta utökat sin attraktionskraft på befintliga och nya besöksgrupper. Vi fortsätter arbetet med att söka nya vägar och samarbetspartners för att ytterligare stärka attraktionskraften. Baserat på tillgänglig omvärldsinformation (sidan 8) och de slutsatser styrelsen drar av dessa är marknaden fortsatt gynnsam för Rasta Groups verksamhet. Utmaningen består i att hitta de mest fördelaktiga objekten som passar in med bolagets struktur och kompetens. Mer information om Rasta Group publiceras på 6

7 MARKNADEN Rasta Group verkar på marknader som i samklang med den pågående svenska högkonjunkturen utvecklas positivt. Inom koncernen prioriteras att vidhålla en god omvärldsbevakning, en bred kompetens och hög beredskap att anpassa verksamheten efter affärsmöjligheter och andra faktorer som påverkar koncernens tillväxt. På så vis förblir vi en attraktiv partner och ledande leverantör på de marknader vi verkar. Ökad konsumtion under kan summeras med en fortsatt stärkt svensk konjunktur som bidragit till en ökad efterfrågan för Rastas huvudnäringar, restaurang, konferens, hotell och butik. Hotell och restaurang Hotell- och restaurangbranschens omsättning har under 2006 ökat med drygt 6%. Hotellens logiintäkter ökade med ca 10% och restaurangbranschens omsättning med 5,5%. (Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR.) Konjunktursinstitutets Konkunkturbarometer för branschen visar att branschens förväntningar inför 2007 är mycket positiva. Rasta Sverige ökade under 2006 sin omsättning på restaurang- och hotellverksamheten med 9% (11%) på jämförbara enheter. Besökarna För Rasta Sverige är det bil- och bussresenärer samt den tunga trafiken som utgör det huvudsakliga besöksunderlaget. Även det lokala underlaget är av vikt. Biltrafiken privat och affärsresande Bilen är det överlägset vanligaste färdsättet för både svenska fritids- (73,1%) och affärsresenärer (55,5%) vid resor inom Sverige. Affärsresenären spenderar i genomsnitt (2006) kr/dygn och privatpersonen i genomsnitt 398 (372) kr/dygn på sina resor. Affärsresandet har i Sverige ökat med 48% under 2006 (Nutek). För att expandera och bibehålla dessa resenärer arbetar Rasta Sverige med att öka attraktionskraften för dessa segment, framförallt i sortiment och utbud. Arbetet går planenligt och har under 2006 realiserats i form av utökade samarbeten med Frasses och Burger King och nyckelhålsmärkt mat m.m. Busstrafiken Antalet turistresor med buss har minskat under 2006 enligt såväl Svenska Bussbranschens Riksförbund som Vägverket. En betydande orsak är det ökande utbudet av lågprisflyg. Ändock genomfördes ca bussresor i Sverige vilket ger en betydande marknad för Rasta att bearbeta. I syfte att fånga upp ytterligare busstrafik kommer Rasta under 2007 att lansera nya lojalitetsprogram via de stora bussbolagen centralt. Den totala körsträckan för tunga fordon ökade under 2006 med 2,1%. (Vägverket). Enligt Sveriges Åkeriföretag och SIKA kommer vi att se en fortsatt ökad efterfrågan på godstranporter med lastbil, upp till 30% fram till år Marknadsunderlaget för Rasta Sverige är omfattande, 2005 fanns det i Sverige lastbilar i yrkesmässig trafik, varav är tunga lastbilar över 3,5 ton. Lokala förutsättningar På flera anläggningar finns lokala förutsättningar att öka omsättning och resultat som inte är avhängigt att Rasta Sveriges centrala verksamhet och under 2007 intensifierar vi arbetet med att ytterligare attrahera det lokala besöksunderlaget. Detta sker med lokalt anpassade åtgärder. Nämnvärt är gränshandeln med Norge som slog rekord under Norrmännen ökade sina inköp i Sverige med 1,5 miljarder kronor till 10,5 miljarder kronor (Turismens utredningsinstitut). Detta är av betydelse för Rasta Sveriges anläggningar i Nordby och Strömstad nära norska gränsen. Även verksamheten på Rasta Kalmar drar nytta av de ökande handelsetableringarna i det direkta närområdet (Ikea m.fl). Drivmedel Den totala dieselförsäljningen i Sverige fortsätter att öka för elfte året i rad under Volymökningen är 2,9 % jämfört med föregående år. Försäljningen av bensin minskade under året med 2,5 %. Källa: Svenska Petroleum Institutet. Rasta Sverige har under 2006 ökat sin bensin- och dieselförsäljning med 3,3% i volym. Detta till trots det omfattande priskrig på drivmedel som bedrevs under sommaren 2006 i vilket Rasta inte deltog. Lastbilsdieseln har minskat något, med -0,5%. Konferens och events Marknaden för restaurang, konferens och events i storstadsregionerna ökar i betydelse för Rasta Group i och med förvärvet av restaurang- och konferensverksamheten på Ullevi. Besöksnäringen i Göteborg har de senaste åren expanderar kraftigt i och med stora events som exempelvis friidrotts-em 2006 och den starka konjunkturen har drivit på företagens köp av hotellnätter och konferenspaket. Det är främst inom dagkonferenser som konferensverksamheten på Ullevi verkar. Detta segment ökade under 2006 med 7% i Sverige (SHR). Den tunga trafiken Åkerinäringen är Rasta Sveriges största kundgrupp och står för ca 40% av omsättningen. Faktorer som påverkar denna transportgrupps mönster vad gäller rast, drivmedel och tillhörande service är därför av stort intresse. Kundgrupper respektive verksamhet.

8 Affärsområde RASTA SVERIGE AB Rasta Sverige AB är dotterbolag till Rasta Group AB och den största kedjan av serviceanläggningar i Sverige. Serviceanläggningarna har generösa öppettider och erbjuder mat, drivmedel, butik och hotell för dem som reser och arbetar längs vägarna. Anläggningarna fungerar även som en lokal servicepunkt på de orter de är belägna. Kedjan omfattade den 31 december anläggningar strategiskt placerade utmed de stora svenska vägarna. 14 drivs i egen regi och fyra av franchisetagare. Rörelsen omfattar även tre anläggningar som arrenderas ut under annat namn. Rasta Sverige Verksamhet: Väganläggningar med restaurang, butik, drivmedel och rum. Besökare: Vägresenärer - långtradare, bussar, affärsresande och privatbilismen. Lokalbefolkning på respektive ort. Antal årsanställda: 223 (229) Beläget: På 18 platser längs de större svenska vägarna (per ). VD: Dan Tervaniemi Rasta Sveriges affärsidé är att driva de bästa serviceanläggningarna med allt vad därtill hör - mat, drivmedel, butik och hotell - för dem som reser och arbetar längs de svenska vägarna. Rasta-konceptet Arbetet med att konsolidera affärskonceptet är ett ständigt pågående arbete för att fortsatt uppnå bästa resultat, i drift och på marknaden. Konceptets hörnstolpar är 1. Mötesplats Rasta serviceanläggningar består av strategiskt belägna anläggningar med ett välkänt varumärke. Ett brett erbjudande med generösa öppettider, fräscha anläggningar, en hög servicegrad och engagerad personal. 2. Rätt resurs på rätt plats Vår organisation bygger på ett lagarbete mellan anläggningarna och huvudkontoret, där varje funktion ska ha rätt fokus. 3. Stor kapacitet De flesta anläggningarna har stor kapacitet och en väl fungerande logistik. Yrkestrafiken erbjuds bra uppställnings- och tankningsplatser, mat och annan service som möter deras behov. Vi har en logistik som effektivt hanterar belastningstoppar. 4. Starka samarbetspartners Vi söker alltid nya vägar att stärka konceptet i partnerskap med leverantörer och gäster/ kunder m.fl. Mål och strategi Vårt övergripande mål är att stärka Rastas position som den marknadsledande kedjan av serviceanläggningar på den svenska marknaden. 1. Konsolidera befintlig verksamhet Det interna struktur- och effektiviseringsarbetet med syfte att uppnå bättre marginaler och ökad samstämmighet har under året introducerat kompetensutvecklingsprojektet Team Rasta (se sidan 13). Arbetet inom programmet fortlöper även Skapa tillväxt inom befintlig verksamhet Arbetet med att främja tillväxt inom befintlig kostnadsram och yta har under året fortskridit. Under året inleddes ett samarbete med den svenska fastfoodkedjan Frasses vilket resulterat i att fyra Rasta-anläggningar under året kompletterat sitt utbud med Frasses. Ett nytt koncept, Rasta Express, har under året presenterats. Två anläggningar har under året avyttrats till franchisetagare. 3. Expansion Under året har en anläggning i Strömstad och två anläggningar i Sjöboda, Markaryd förvärvats. Organisationen På huvudkontoret i Göteborg utförs huvuddelen av all administration, framtagning av riktlinjer samt upphandlingar och inköp m.m. Den en Varumärket Rasta grundas i Brålanda, Dalsland. Rasta är den ledande kedjan av serviceanläggningar med 20 anläggningar i södra Sverige byter Rasta-kedjan ägare och 1998 byter kedjan även namn. Rasta drivs i mindre skala m fyra anläggningar.

9 skilda anläggningens uppgift är att med fokus på driften på bästa vis sälja Rastas tjänster och produkter. Rastas framgång är beroende av nöjda och delaktiga medarbetare som förmedlar god service till våra gäster/kunder. Som ett led i att uppnå och bibehålla detta har vi under 2006 sjösatt ett internt kompetensutvecklingsprojekt, Team Rasta, med syfte att stärka den interna samsynen och kompetensen hos våra medarbetare. Projektet delfinansieras via Europeiska socialfonden, Växtkraft Mål 3 (Läs mer på sidan 13). Rasta Sverige har per 31december heltidstjänster fördelat på 165 kvinnor och 58 män. VERKSAMHETEN Rasta serviceanläggningar erbjuder ett brett utbud av tjänster som är anpassade efter de resandes behov av mat, hotell, butik, drivmedel samt goda toalett- och parkeringsmöjligheter m.m. Restaurang Våra restauranger är byggda för att hantera stora sällskap och erbjuder husmanskost, grillmat, sallader, smörgåsar, dryck, kaffe och kaffebröd m.m. På samtliga anläggningar finns valmöjligheter som nyckelhålsmärkta alternativ och alternativ för överkänsliga. Samarbeten med Frasses och Burger King Rasta Sverige är sedan sommaren 2006 franchisetagare till den svenska fastfood-kedjan Frasses. Under året har Frasses lanserats på anläggningarna Rasta Tanum, Rasta Snapparp, Rasta Ödeshög och Rasta Mariestad. Sedan tidigare finns Burger King som hyresgäst på Rasta Grums och från juni 2006 även på Rasta Kalmar. Fler anläggningar kommer under 2007 att kompletteras med fastfood-koncept. Rasta Express Rasta Sverige presenterade under hösten ett nytt koncept, Rasta Express. Konceptet är ett förenklat Rasta-koncept avsett för mindre väganläggningar där olika faktorer som exempelvis läge vid vägen, närhet till andra Rastaanläggningar etc inte motiverar ett fullsortiment. Konceptet erbjuder ett mindre antal maträtter, Frasses hamburgare, sallad, kaffe, smörgåsar, bakverk och kiosk. Först ut med konceptet är anläggningarna Sjöboda Väst och Öst som öppnade den 1 februari Svenska Spel Rasta Sveriga har återförsäljaravtal med Svenska Spel gällande Jack Vegas och sedan 2006 även lotter i butik. Lottförsäljning i restaurang startar våren Återförsäljarverksamehten för Svenska Spel ger en god merförsäljning. Butik och drivmedel På nio av våra anläggningar samarbetar vi med OK/Q8 (som har ca 27% av den svenska bensinmarknaden). Andra drivmedelsbolag vi samarbetar med är Preem (som har ca 34% av den svenska dieselmarknaden), Shell och Statoil. Avtal kring samarbetena och förutsättningarna för de olika stationerna varierar beroende på bensinbolag. Gemensamt är att antal försålda liter drivmedel regleras mellan Rasta och bensinbolaget genom en fast ersättning per liter. Stationerna är anpassade att serva den tunga trafiken vad gäller drivmedel, tillbehör och relaterade tjänster. På OK/Q8 stationerna erbjuds IDS (International Diesel Service) ett koncept speciellt anpassat för den tunga yrkestrafiken med bl.a höghastighetspumpar och väl tilltagna svängutrymmen m.m. ed upp till Snapcat AB förvärvar 14 väganläggningar Samarbete med Burger King inleds på Burger King invigs på Rasta Kalmar. av belgiska Carestel. Rasta Grums. Väganläggningarna införlivas under varumärket Rasta. Omsättning 109 mkr. 16 anläggningar varav 2 franchise. Omsättning 216 mkr. Samarbete med svenska hamburgerkedjan Frasses inleds på Rasta Mariestad, Ödeshög, Tanum och Snapparp. 18 anläggningar varav 4 franchise. Omsättning 240 mkr.

10 Marknadsbearbetning Fokus i Rasta Sveriges marknadsbearbetning ligger på att belöna kundtrohet, ofta i samarbete med partners. Bland våra största samarbetspartners finns Volvo-kortet, med ca kort på marknaden. Andra samarbetspartners är Motormännens Riksförbund, Liseberg, Burger King, OK/Q8, Löfbergs Lila, Carlsberg, Preem, Svenska Spel, Telia, Svensk Snabbmat, Diplom Is och Axfood med flera. Rasta har lämnat ut ca egna VIP-kort för yrkestrafiken. Konkurrenter Rasta Sveriges konkurrenter är de som erbjuder service och tjänster åt dem som reser längs vägarna. Kategorierna av konkurrenter är fler idag än för tio år sedan, de största är serviceanläggningar med liknande utbud som Rasta. Andra konkurrentsituationer som uppkommit under de senaste tio åren är bensinstationer längs vägarna som erbjuder färdig mat och dryck, samt hamburgerkedjornas landsvägsetableringar. I samtliga butiker finns Café Rasta Rastas eget koncept där besökarna erbjuds ståbord, kaffedrycker, smörgåsar, fikabröd och sallader m.m. Butikerna erbjuder även livs, tobak, kioskvaror och färdig mat som korv, baguetter och sallad att ta med. Hotell och konferens Sex av våra anläggningar erbjuder hotell och på flera anläggningar finns även konferensmöjligheter. Beläggningsgraden har 2006 ökat med 15% mot 2005 till 31% (27%). Lönsamheten på våra hotellrum är god och vi ser en potential att öka denna under Franchising Ytterligare två anläggningar har under året avyttrats till franchisetagare, Rasta Tanum och Rasta Vårgårda. Tidigare drivs anläggningarna Rasta Lilla Edet och Rasta Snapparp av franchisetagare. Franchiseavtalet innebär att anläggningarna förbundit sig att följa Rastas riktlinjer och därmed drar nytta av kedjefördelar som exempelvis varumärke och inköp. Anläggningar som framöver kan komma att bli aktuella för drift via franchising är både befintliga Rasta-anläggningar och externa anläggningar som får fördel av att tillhöra varumärket Gäster Rasta serviceanläggningar har ca 6-7 miljoner gäster per år. Största kundgruppen är åkerinäringen som genererar 40% av vår omsättning. Andra gäster är de som reser med bil, i tjänsten och/eller privat, samt det lokala underlaget. Marknadsförutsättningar Baserat på den fortsatt starka svenska konjunkturen och de växande marknaderna för Rasta Sveriges verksamhet (se sidan 7) drar ledningen slutsatsen att marknadsunderlaget för verksamheten i Rasta Sverige är fortsatt gott. Utvecklingen av produktkoncepten med kompletterande produktutbud i syfte att öka anläggningarnas attraktionskraft fortgår under 2007 med bl. a: Exploatering och handelsetablering runt Rasta Kalmar fortsätter under Breddat utbud: Anläggningarna i Sjöboda Väst och Öst samt i Strömstad har kompletterats med Frasses under första kvartalet Samarbetet med Frasses och Burger King kan komma att utökas att inkludera fler av Rastas anläggningar under Under 2007 kommer ytterligare renoveringar att genomföras på anläggningen i Brunstorp. Syftet med investeringarna är att, tillsammans med övriga marknadsaktiviteter, öka Rastas attraktionskraft och därmed marknadsandelar. Ett intensifierat arbete för ökat ansvar Att ta ansvar för hur människor och miljö påverkas av vår verksamhet är en viktig förutsättning för att Rasta ska fortsätta växa med god lönsamhet. Vårt mål är att erbjuda de tjänster och produkter som gästen efterfrågar inom Rastas typ av verksamhet. Vi vill göra detta och även erbjuda de valmöjligheter som finns och som möjliggör för gästen att välja alternativ som påverkar hälsa och omvärld. Sedan tidigare erbjuder Rasta nyckelhålsmärkt husmanskost och arbetet med att utveckla detta produktarbete är fortlöpande. Under året har det arbetet med att ta fram rutiner kring effektivast möjliga tillagning av den mat som serveras intensifierats. Kompetensutveckling och produktutveckling är två av verktygen. Målet är att minimera fettinnehåll och förbättra näringsinnehåll i maten genom att kombinera innehåll och välja rätt tillagningsmetoder med mera. Miljö Rasta Sverige bedriver idag ingen miljöklassad verksamhet men har ambitionen att alltid bidra till arbetet för en förbättrad miljö. Detta ska ske genom ett förebyggande arbete där vi har möjlighet att påverka och en strävan efter att tillmötesgå de miljökrav som finns i omvärlden. I syfte att minimera påverkan på miljön arbetar vi med att öka miljöintresse hos medarbetare, kunder och leverantörer. Ett exempel på detta är interna tävlingar för energibesparande åtgärder på våra anläggningar. göra inköpen mer miljövänliga, bland annat samordnar vi varutransporter och handlar i möjligaste mån färskvaror från lokala handlare. använda miljövänliga råvaror och produkter. Från juli 2007 är kaffet som serveras på Rastas anläggningar Kravmärkt. använda miljövänliga material sortera och återanvända så långt det är möjligt påverka våra drivmedelsleverantörer att investera i infrastruktur till miljövänliga alternativ som exempelvis etanol, spolarvätska på pump m.m. Andra projekt som Rasta är delaktiga i och som gynnar våra gäster är bl.a ett samarbete med Vägverket och polisen med syfte att kunna erbjuda säkrare parkeringar längs våra vägar. Rasta Sverige 2006 Förvärv i Strömstad Rasta Sverige övertog i maj Domusrestaurangen i Strömstad av KF Bohuslän-Älvsborg. Strömstad är med en omfattande gränshandel en intressant marknad. 10

11 Anläggningar avyttras till franchisetagare Anläggningarna i Tanum och Vårgårda avyttrades i april till franchisetagare. Försäljningen genererade en realisationsvinst på ca tkr och beräknas dessutom förbättra Rastas rörelseresultat med ca tkr på årsbasis. Rasta serviceanläggningar Frasses Inför sommaren 2006 lanserades ett samarbete med den svenska fastfoodkedjan Frasses. Frasses fanns per 31 december 2006 på Rasta Sveriges anläggningar i Tanum, Snapparp, Mariestad och Ödeshög. Försäljningen har gått bra och har mottagits som ett välkommet komplement av framförallt barnfamiljer och ungdomar till anläggningens övriga utbud. Förvärv i Markaryd Rasta Sverige förvärvade i oktober två identiskt lika anläggningar i Sjöboda, Traryd i Markaryds kommun på var sida av Sveriges mest trafikerade väg, E4. Omsättningen uppgår f.n till ca 5 mkr och sysselsätter 5-6 personer. Genom etablering av Rasta Express och Frasses på anläggningarna beräknas omsättningen öka till 8-10 mkr inom 1-2 år. Rasta Express Rasta Sverige presenterade under hösten ett nytt koncept, Rasta Express. Konceptet är ett förenklat Rasta-koncept avsett för mindre väganläggningar där olika faktorer som exempelvis läge vid vägen, närhet till andra Rastaanläggningar etc inte motiverar ett fullsortiment. Konceptet erbjuder ett mindre antal maträtter, Frasses hamburgare, sallad, kaffe, smörgåsar, bakverk och kiosk. Första ut med konceptet är anläggningarna Sjöboda Väst och Öst som öppnade den 1 februari Förbättrade marknadsförutsättning för Rasta Kalmar I det omedelbara närområdet för anläggningen i Kalmar råder stor etableringsaktivitet. Burger Kings öppnande som hyresgäst på Rasta Kalmar i juni har gått över förväntan och har blivit ett bra komplement till anläggningens befintliga utbud. Byggnation av Ikea på tomten bredvid anläggningen färdigställdes och invigdes i slutet av juni människor köade på invigningsdagen och Ikea har som mest haft besökare per dag sedan öppningen. Ytterligare etableringar med handelscentrum samt bygge av en ny fotbollsarena för allsvenska Kalmar FF planeras i området. Renovering och utbyggnation Under våren 2006 färdigställdes de sista delarna av det stora ombyggnadsoch renoveringsprogram som igångsattes Den totala investeringen uppgår till ca tkr. Utöver detta har även butiken på anläggningen i Ödeshög byggts till under hösten Rasta Sverige kommer under 2007 att fortsätta arbetet med att söka nya vägar och samarbetspartners för att ytterligare stärka Rasta Sveriges attraktionskraft. Etableringen av kompletterande varumärken som Burger King och Frasses på Rasta Sveriges anläggningar har slagit mycket väl ut, såväl omsättningssom resultatmässigt. Fler anläggningar att kompletteras med externa fastfood-koncept kommer att bli aktuella under Den första anläggningen med Rasta Express-konceptet öppnades i februari i Sjöboda och i februari öppnade Rasta Strömstad, nyrenoverat med Frasses. Förvärv och franchising Under de första tre månaderna 2007 har ytterligare tre anläggningar införlivats i Rasta Sverige: I januari öppnades en Rasta-butik i Götene och i juni 2007 kommer anläggningen även att kompletteras med Rastas restaurangverksamhet. Från 16 april övertogs Mölletofta Värdshus. Ytterligare förvärv och franchiseobjekt kan komma att bli aktuella under året. Mer information om Rasta Sverige finns på 1. RASTA HALLANDSÅSEN Vid E6 Östra Karup, Båstad 2. RASTA SNAPPARP Vid E6 Laholm 3. RASTA TANUM Vid E6 Tanumshede 4. RASTA STRÖMSTAD I centrala Strömstad 5. RASTA NORDBY Vid E6 Nordby, Strömstad 6. RASTA LILLA EDET Vid Rv 45 Lilla Edet 7. RASTA BRÅLANDA Vid Rv 45 Brålanda 8. RASTA GRUMS Vid E18 Grums 9. RASTA VÅRGÅRDA Vid E20 Vårgårda 10. RASTA GÖTENE, från Vid E20 Götene 11. RASTA MARIESTAD Vid E20 Mariestad 12. RASTA ULRICEHAMN Vid Rv 40 Ulricehamn 12. RASTA BRUNSTORP Vid Rv 40 Huskvarna 14. RASTA ÖDESHÖG Vid E4 Ödeshög 15/16. RASTA NYKÖPINGSBRO öst/väst Vid E4 Nyköping 17. RASTA MÖLLETOFTA, från Vid E4 Klippan 18/19. RASTA SJÖBODA öst/väst, från Vid E4 Traryd, Markaryd 20. RASTA KALMAR Vid E22 Ölandsleden, Kalmar 11

12 Ullevi Konferens och Kiosker AB I november 2006 tecknade Rasta Group ett Letter of Intent med ägarna till Ullevi Konferens och Kiosker AB som innebar att man efter genomförd due diligence från 1 mars 2007 förvärvade bolaget och dess verksamhet. Ullevi Konferens & Kiosker AB Verksamhet: Restaurang, konferens, kiosker, catering, mässor och events. Antal anställda: 17 tillsvidareanställda och ca 30 årsanställda. Beläget: På anrika Ullevi-arenan i Göteborg Omsättning: Ca 41 mkr 2006 Vd: Jan Johansson Förvärvet är en del i Rasta Groups expansionsstrategi och möjligheterna att dra nytta av synergierna mellan koncernens verksamheter är omfattande, exempelvis inom områden som inköp, kompetensutnyttjande och gästsegmentet busstrafik. Förvärvet redovisas i not 28 på sidan 12. Verksamheten Ullevi Konferens och Kiosker AB driver sedan 1993 all restaurang-, kioskoch konferensverksamhet på Ullevi, en av Skandinaviens ledande utomhusarenor. I verksamheten ingår Ullevi Lounge, två restauranger samt konferensverksamhet. Vid arenaevenemang bedrivs även försäljning i 17 kiosker. Ullevi ligger i Göteborgs expansiva evenemangsstråk, med strategiskt läge utefter E6:an och med 650 p-platser direkt under arenan erbjuds mycket god tillgänglighet för mat- och konferensgäster. Verksamheten på Ullevi Konferens & Kiosker bedrivs året runt och är inte avhängig evenemang på arenan. Restaurang På Ullevi finns två restauranger med kapacitet att ta emot 550 personer. I de flexibla lokalerna kan allt från små sällskap till stora banketter tas omhand. Det arrangeras middagar, fester, banketter, provningar av olika slag, t.ex vin, sprit och chokladprovningar, samt matlagningskurser. Vid arenaevenemang har man restaurangsittningar i samtliga lokaler med en kapacitet på över 1000 gäster. Ullevi Lounge Ullevi Lounge är en modern fest- och möteslokal som byggdes till friidrotts- EM Loungen kan ta emot 650 personer och är byggd för att möta framtiden i design, material, färger och flexibla lösningar och är anpassad för alla typer av möten, t.ex fest, mässor, utställningar och lanseringar. Konferens Konferensverksamheten består av 14 konferensrum och 10 grupprum med kapacitet att ta emot 600 personer. Evenemang I samband med arenaevenemang erbjuder verksamheten eventpaket. Dessa består av mat, dryck och ibland underhållning i samband med evenemang på arenan. I paketen ingår bästa sittplatsbiljett i direkt anslutning till restaurangen. För större grupper erbjuds möjlighet att boka egna lokaler. Kiosker I verksamheten ingår även 17 kiosker runt om på arenan där det bedrivs försäljning vid evenemang. Verksamheten 2007 Utöver den dagliga konferens- och restaurangverksamheten kommer det under året att bedrivas events och kioskverksamhet vid arenaevenemang som bland andra: samtliga allsvenska matcher för de Göteborgsbaserade lagen (fotboll), Finnkampen (friidrott), Monster Jam (motor) och Rolling Stones (konsert). Verksamheten beräknas för 2007 att omsätta ca mkr under god lönsamhet och verksamheten kommer att påverka resultatet i Rasta Groupkoncernen positivt redan under Mer information finns på 12

13 TEAM RASTA Medarbetarna är Rastas viktigaste tillgång Branschen Rasta befinner sig i är servicebranschen. Hur innovativa och framåtriktade vi än må vara är det medarbetarna som är vår viktigaste resurs. Under 2006 sjösattes Team Rasta, ett internt kompetensutvecklingsprojekt med syfte att stärka samsyn, trivsel och kompetens inom koncernen. Rastas framgång är beroende av nöjda och delaktiga medarbetare som förmedlar god service till våra gäster. Som ett led i att uppnå och bibehålla detta sjösattes under 2006 ett internt kompetensutvecklingsprojekt, med syfte att stärka den interna samsynen och kompetensen hos våra medarbetare. Projektet har delvis finansierats via Europeiska socialfonden, Växtkraft Mål 3. Inom alla delar av Rasta finns det en omfattande kompetens om verksamheten och branschen vi befinner oss i. Genom att ta tillvara på och samordna denna kompetens lägger vi grunden till att utveckla och expandera verksamheten. Inom ramarna för Team Rasta har medarbetarna bjudits in att med sin kompetens och kunskap om verksamheten bidra till formandet av Rastas framtid. Medarbetarträffar våren 2006 Med start våren 2006 inbjöds medarbetarna till träffar med diskussioner och arbetsuppgifter kring Rasta. Alla olika delar av Rasta diskuterades under en heldag. Utifrån träffarna producerades en handlingsplan med fokus på medarbetarna. Målet sattes till att skapa en ökad samsyn kring Rasta, genom välmående, kompetenta och motiverade medarbetare på alla nivåer i koncernen. Direkt genomförda resultat av dessa träffar kom i form av prioriterade projekt kring kommunikationsrutiner, introduktion av nyanställda, arbetskläder och renoveringsprioriteringar. Under hösten genomfördes förberedande delutbildningar för platschefer. Kompetensutveckling 2007 Projektet fortsätter in i I mars månad genomfördes i två omgångar, en stor tvådagarsträff för samtlig personal. Programmet var sammansatt utifrån vad som diskuterats på de inledande träffarna våren 2006 och bestod av två delar: Service = Servering, uppassning, betjäning, vård En del med fokus på utveckling av verksamheten. Till denna del bidrog medarbetarna själva med huvuddelen av material och arbete under dagarna. Här berördes arbetsrutiner, sortiment, kompetens, samarbetsformer och arbetsmiljö m.m. Den andra delen hade fokus på både medarbetare och gäster. Temat var hälsa och friskvård. Här berördes bland annat kommunikation, hälsa, kost, motion och säkerhet. Träffarna summeras och bearbetas inför fortsatta åtgärder när denna årsredovisning produceras. Genomslaget i projektet är att betrakta som långsiktigt och responsen från medarbetarna har varit mycket positiv. Resultatet av projektet kommer att sätta sin prägel på Rastas arbete under en lång tid. Vi arbetar vidare med att stärka samsynen Rasta kommer även i framtiden att vara i tillväxt. Detta kommer att innebära att vi måste implementera nya verksamheter och nya arbetssätt i organisationen. Det är av största vikt att det inom Rasta finns en samsyn kring våra mål och vägen dit. Team Rasta har lagt grunden för det fortsatta arbetet med att skapa och förvalta en arbetsmiljö med bra arbetsvillkor och möjlighet för individen att påverka. Vi strävar efter att varje chef ska coacha individen i syfte att stärka laget. Vi ställer tydliga krav på varje medarbetares eget ansvarstagande att utföra arbetsuppgifter, att ge god service och att kommunicera. Vi rekryterar med fokus på interna avancemang och prioriterar att erbjuda rätt utmaning till rätt person. Team Rasta är ett begrepp som kommer att fortleva inom koncernen under en lång tid framöver och åtgärder kommer varje år att vidtas under temat. 13

14 FASTIGHETER Övervägande delen av Rastas fastigheter ägs av Skandrenting AB via ett sale & lease back-avtal. Fastigheterna hyrs med hyresavtal som löper på 15 år med option till förvärv vart tredje år till en fastställd köpeskilling. År 2019 har vi rätt att förvärva angivna fastigheter för 60 mkr. LOKALYTOR Kontor/ Anläggning Hotell Restaurang Butik Lager/ Övrigt Totalt Ägs av Rasta Sverige AB Sjöboda Öst/Väst *) Mölletofta (från ) Hyrs av Skandrenting Nyängen (Grums) Brålanda Lilla Edet Kalmar Ödeshög Nyköpingsbro Ulricehamn Hallandsåsen Vårgårda, restaurang Mariestad Brunstorp (Huskvarna) Övriga förhyrda Tanum Nordby (Svinesund) Snapparp Vårgårda, butik TOTALT *) Byggnad på ofri grund Finansiell leasing Fastigheterna i Grums, Lilla Edet, Kalmar, Ulricehamn, Hallandsåsen, Vårgårda, Mariestad, Brålanda, Brunstorp, Ödeshög och Nyköpingsbro ägs av Skandrenting. Dessa hyrs av Rasta Sverige via sale & leaseback från Skandrenting AB. Fastigheterna redovisas i koncernen som finansiell leasing och ingår under posten Byggnader och Mark. De variabla avgifterna har fastställts enligt marknadsmässiga villkor och regleras i avtal. När leasingavtalen upphör har Rasta option att köpa fastigheterna. I leasingavtalen förekommer indexklausuler. 31 december 2006 var värdet på de leasade tillgångarna tkr ( tkr). De leasade tillgångarna är säkerhet för leasingskulderna. Rasta Sverige har option att köpa tillbaka fastigheterna vart tredje år. Första gången som återköp kan göras är och sista gången är , då hyresavtalet löper ut. Ränteanalys Per 31 december 2006 har koncernen ett hyresåtagande till Skandrenting motsvarande en underliggande skuld på ca tkr. Detta innebär att en ränteförändring på årsbasis på 1% medför en ökad/minskad kostnad på ca tkr för Rasta. Värdering fastighetsoption Bolaget har en option att köpa tillbaka fastigheterna, som hyrs via sale & lease back, vart tredje år. Bolagets option att köpa tillbaka fastigheterna värderas enligt en av bolaget fastställd värderingsmodell löpande till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade i resultaträkningen. I samband med övergången till IFRS per har ett värde om tkr redovisats direkt mot eget kapital. Framtida värdeförändringar kommer att redovisas via resultaträkningen. Bokfört värde på fastigheterna jämförs med en beräkning av vad den verksamhet som bedrivs i fastigheterna ska kunna generera i marknadsmässig hyra på respektive omsättning. Hyran har beräknats på budgeterad omsättning enligt följande: Restaurang 8%, butik 5% och hotell 14%. Utifrån ett avkastningskrav på 10 % så indikerar det på ett värde på optionen om tkr även per

15 AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN Rasta Group AB var vid årets ingång listat på Göteborgslistan. Från 26 juni är bolaget listat på Stockholmsbörsens First North, kortnamn RAST. Under 2006 ökade antalet aktieägare från ca till ca Ägarförhållanden per Aktiekurs och omsättning Månad Antal Snittkurs aktier Andel kapital jan-06 0, feb-06 och 0,35 röster och 458röster i % Fam. Dan Tervaniemi (via bolag) 1) mar-06 0, apr , ,49 maj-06 Aktiekurs och 0,84 omsättning Fam. Rolf Lundström (privat och via bolag) jun , ,69 Månad Snittkurs jul-06 0, jan-06 0, Bertil Knutsson (privat och via bolag) aug-06feb , , ,13 sep-06mar-06 0,670, Jan Bengtsson (privat och via bolag) okt-06apr , , ,33 nov-06maj-06 0,610, Fam. Jarl Kihlberg (privat och via bolag) dec-06jun ,49 0, jul-06 0, ,05 jan-07 0, aug-06 0, KL Capital AB feb , sep-06 0, ,72 mar-07okt-06 0,490, nov-06 0, Evion AB ,69 dec-06 0, jan-07 0, SIS Segaintersettle AG feb , ,26 mar-07 0, Sune Tholin ,99 Lundhs Fastighets AB ,97 Kryddstarkt Göteborg AB ,73 Fam. Michael Knutsson ,59 Ingvar Kamprad ,55 Eila Ferreira ,51 Tylöinvest AB ,48 Övriga ca aktieägare ,82 Kurs- och omsättningsutveckling 2006 t.o.m Kurs, kr 0,90 0,80 0,70 Kurs, kr 0,90 0,60 0,80 0,50 0,70 0,40 0,60 0,30 0,50 0,20 0,40 0,10 0,30 0,00 0,20 0,10 0,00 jan- 06 jan- 06 feb- 06 feb- 06 Kurs- och omsättningsutveckling Rasta Group aktien Antal Kurs- och omsättningsutveckling Rasta Group aktien Antal mar- 06 mar- 06 apr- 06 apr- 06 maj- jun- jul maj- jun- jul aug- 06 Datum sep- 06 aug- 06 Datum okt- 06 sep- 06 nov- 06 okt- 06 dec- jan nov- 06 dec- 06 feb- mar jan- feb mar Snittkurs per månad Omsättning per månad Snittkurs per månad Omsättning per månad Totalt antal aktier och röster ,00 1) Raymond Karlsson har option av förvärva aktier av fam. Tervaniemi. Skuldebrev och optioner Det finns ett konvertibelt skuldebrev om tkr 2004/2007 som löper med 6% ränta. Konvertering kan ske till en kurs om 0.10 kr. Antal aktier efter full konvertering 2007 blir Antal utestående teckningsoptioner är , vilka ger rätt att teckna en aktie för 0,50 kr senast i april Aktiekapitalets utveckling Aktiekapitalet i Rasta Group är per 31 mars ,59 kr och antalet aktier är st. Vidstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan bolagsbildningen. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Rasta Group har endast ett aktieslag där en aktie medför en röst. År Händelse Aktier Tot. antal aktier Nom. bel. Tot. aktiekapital/kr 1999 Bolagets bildande , Split , , Fondemission , , Split , , Nyemission , , Apportemission , , Nyemission , , Nyemission , , Påkallning konvertibel , , Påkallning konvertibel , , Nyemission , , Apportemission , , Kvittning , , Påkallning konvertibel , , Nedsättning av nom. belopp , , Kvittning , , Apportemission , , Nyemission , , Påkallelse option , , Påkallelse option , , Apportemission , ,59 Aktiekapitalets utveckling 15

16 BOLAGSSTYRNING Rasta Group AB är listat på First North och har därmed inte skyldighet att följa svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen har beslutat att Rasta Group frivilligt ska tillämpa de bestämmelser och riktlinjer i koden som är tillämpliga för ett bolag av Rastas storlek. Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i Rasta Group AB. De aktieägare som närvarar på bolagsstämman utser styrelse och revisor för bolaget samt fattar beslut om bland annat ändringar i bolagsordning och förändring av aktiekapitalet. Styrelsen i sin tur ansvarar för styrning, ledning och kontroll av Rasta Group enligt svensk aktiebolagslag och bolagsordningen. Bolagsordning I Rasta Group s bolagsordning står att bolaget direkt eller indirekt via dotter- och intressebolag ska finansiera och bedriva verksamhet inom servicenäringen, dvs bolag inom hotell och restaurang, bensinstation med livsmedel och dagligvaror, spelverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet. Årsstämma 18 maj 2006 STYRELSE Årsstämman beslutade om omval av Carl Gunnar Cronholm, Per Karlzon, Tommy Marklund och Anders Müntzing samt nyval av Lars Påhlson. Ordförande Peter Egnell lämnar styrelsen och Lars Påhlson valdes till hans ersättare. Ansvarsfrihet Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret Arvode Styrelsearvodet fastställdes till sex prisbasbelopp att fördelas mellan styrelseledamöterna varav två prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande. Arvodet till revisorerna fastställdes liksom tidigare att utgå enligt löpande räkning. Utdelning Disposition av 2005 års resultat fastställdes enligt styrelsens förslag, vilket innebar att ingen utdelning lämnades för verksamhetsåret Bemyndigande Styrelsen bemyndigandes att, längst intill nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av högst sammanlagt 25 miljoner aktier. Syftet med bemyndigandet är att bredda bolagets ägande och kapitalbas samt att ge bolaget en finansiell beredskap vid eller inför förvärv. Styrelsen ska kunna besluta om emission med bestämmelse om kontant, apport eller kvittningsrätt. Fullt utnyttjande av bemyndigandet utan företrädesrätt för nuvarande aktie- och konvertibelägare motsvarar en utspädning på 4.75%. Valberedning Årsstämman beslutade om inrättande av en valberedning. Beslutet innebär bl a att styrelsens ordförande utifrån ägandet per 30 september 2006, kontaktar de tre största ägarna i bolaget, som vardera äger rätt att utse en representant, som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedning. Styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. Bolagsordning Beslutades om ett tillägg i bolagsordningen i 3 Verksamhet, att bolaget ska bedriva handel värdepapper, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. I övrigt beslutades om ändringar i bolagsordningen föranledda av ikrafträdandet av den nya aktiebolagslagen. Styrelsen Styrelsen har till uppgift att fastställa strategier, affärsplan, prognos samt bokslut och bokslutsrapport. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning och är sammansatt för att effektivt kunna stödja och kontrollera företagsledningens ansvar. Styrelsen fattar beslut om övergripande strategier, organisationsfrågor, förvärv, företagsaffärer, större investeringar samt sätter ramarna för Rasta Groups verksamhet genom att fastställa bolagets finansiella mål och riktlinjer. Styrelsen består av fem styrelseledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst 10 ledamöter och högst 10 suppleanter. Verkställande direktören ingår ej i styrelsen, men är adjungerad till samtliga styrelsemöten och fungerar som protokollförare. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden i egenskap av föredragande. Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som reglerar arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören. Denna innehåller bl.a riktlinjer för hur den löpande ekonomiska rapporteringen från verkställande direktören ska ske. Styrelsemötena ska enligt arbetsordningen uppgå till minst fyra ordinarie sammanträden (utöver konstituerande styrelsemöte) varav ett ska ägnas åt strategifrågor. Övriga möten behandlar punkter som gäller affärsläge, ekonomisk rapportering, investeringar och omvärldsanalys m.m. Utöver dessa fyra möten sammanträder styrelsen vid behov. Under verksamhetsåret har 8 (9) protokollförda sammanträden hållits. VD framställer erforderligt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten samt är föredragande och avger därvid förslag till beslut. Styrelsematerial ska distribueras en vecka före styrelsemötet, en helg ska finnas mellan utsändningsdagen och styrelsemötet. Varje månad ska verkställande direktören tillställa styrelsen sådan information som fordras för att styrelsen ska kunna följa bolagets och koncernens ställning och utveckling. Styrelsen upprättar årligen ett förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Rasta Groups ledning. På grund av koncernens storlek är styrelsen av den uppfattningen att det är svårt att motivera att arvoderingskommitté eller revisionskommitté bör tillsättas. Styrelsen träffar revisorerna vid helårsbokslut och i övrigt vid behov när verksamheten så påkallar. Revisorerna har träffat styrelsen för avrapportering av förvaltningsrevision och diskussion om delårsbokslut samt i samband med styrelsemöte som behandlade årsbokslutet. Intern kontroll för finansiell rapportering Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen, vilken syftar till att säkerställa aktieägarnas investeringar och koncernens tillgångar samt att den ekonomiska information som Rasta Group avger är tillförlitlig. Basen för denna interna kontroll formas av den kontrollmiljö som utgörs av organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar och som dokumenterats och kommunicerats i styrande dokument. Dessa styrande dokument är exempelvis ansvarsfördelningen mellan styrelse och VD, attestinstruktion samt handböcker och instruktioner för de olika avdelningarnas arbete inom bolaget. De styrande dokumenten hålls tillgängliga och kända för berörda personer. Genom analyser av bolagets interna redovisning säkerställs att den finansiella rapporteringen följer nämnda manualer och riktlinjer. Internkontroll 16

17 bedrivs även i samverkan med bolagets revisor. Resultat av granskningarna och de åtgärder som vidtas rapporteras löpande till ledningen. Styrelsen erhåller ekonomiska rapporter varje månad och vid varje styrelsesammanträde behandlas koncernens ekonomiska situation. Information på hemsida Rasta Group följer kodens krav på att information ska hållas tillgänglig på hemsidan. Ersättning till styrelse Ersättning till styrelsen beslutas på årsstämman. Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut fördelat på två prisbasbelopp till ordförande och ett prisbasbelopp till varje ledamot. Något avtal om pensioner, avgångsvederlag eller annan ersättning föreligger inte för ordförande och ledamöter. I styrelsen ingår inga kvinnor. Ledande befattningshavare Koncernen hade under 2006 fem ledande befattningshavare, varav två är anställda i Rasta Group. De övriga tre arbetar för Rasta Sverige AB (se sidan 19). Ersättning till VD Rasta Groups VD har en månadslön om kr plus sociala avgifter. Härutöver uppbär VD inga arvoden eller ersättningar utöver försäkringsoch pensionsförmåner upp till en kostnadsnivå motsvarande 20% av utbetald lön. Vid uppsägning från bolagets sida har VD rätt att under uppsägningstiden på 6 månader samt ytterligare 18 månader därefter bibehålla samtliga anställningsförmåner. Revisorer Revisor utses av årsstämman. Vid ordinarie bolagsstämma 2004 valdes Roger Mattsson, KPMG, till ordinarie revisor intill slutet av årsstämman Vid minst ett styrelsemöte per verksamhetsår ska revisorn delta för redovisning av synpunkter från genomförd granskning av årsbokslutet samt noteringar från löpande granskning under verksamhetsåret. Ersättning till revisor Ersättning till revisor utgår enligt godkänd räkning. Valberedning Några av kodens principer är att skapa goda förutsättningar för utövande av en aktiv och ansvarstagande ägarroll och skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning. Vid årsstämman 2006 beslutades att inrätta en valberedning med uppgift att ta fram ett förslag till styrelse och styrelsearvode samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman Styrelsens ordförande fick i uppdrag att, utifrån ägarförhållandena den 30 september 2006, kontakta de tre största ägarna, som vardera äger rätt att utse en representant som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedning. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen. Om någon av de tre största ägarna förändrar sitt ägande under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma, så att annan ägare finns bland de tre största ägarna ska denne aktieägare erbjudas plats i valberedningen på bekostnad av den eller de aktieägare som gått ned i ägarandel. Målet med valberedningens arbete är att Rasta Groups styrelse ska vara den bästa möjliga för bolagets långsiktiga utveckling. Ledamöterna i Rasta Groups valberedning 2006/2007 är: Rolf Lundström utsedd av Provobis Holding AB och Hotel Invest in Scandinavia AB. Dan Tervaniemi utsedd av Maritemi AB. Michael Knutsson utsedd av Knutssonbolagen AB och Bertil Knutsson. Från styrelsen ingår ordföranden Lars Påhlson. 17

18 STYRELSEN Carl Gunnar Cronholm Lars Påhlson, ordförande Tommy Marklund Per Karlzon Anders Müntzing Lars Påhlson Helsingborg, född Nordenchef Campell Soups. Styrelseordförande i Rasta Group sedan Övriga styrelseuppdrag Diskteknik AB m.fl. Aktieinnehav i Rasta Group 0 aktier samt 0 teckningsoptioner. Tommy Marklund, Göteborg, född Civilingenjör. Senior partner Scandinavian Financial Management AB. Styrelseledamot i Rasta Group sedan Övriga styrelseuppdrag: Canfina Investment Advisors AB, Investment Weps AB, Konferensgruppen AB m.fl. Aktieinnehav i Rasta Group aktier samt teckningsoptioner. Per Karlzon Göteborg, född Civilekonom. Investment manager Provobis Holding AB. Styrelseledamot i Rasta Group sedan Övriga styrelseuppdrag: Konferensgruppen AB, Harrys pubar AB, Mediaprovider AB (publ.) m.fl. Aktieinnehav i Rasta Group 0. Anders Müntzing Göteborg, född fd VD och ägare Triumf Glass AB. Egen företagare. Styrelseledamot i Rasta Group sedan Aktieinnehav i Rasta Group aktier samt teckningsoptioner. Carl Gunnar Cronholm Veyrier-du-lac, Frankrike, född Senior Advisor Euro E Q T Sarl. Styrelseledamot i Rasta Group sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Knutsson Holdings AB, Residence Immobilier France m.fl. Aktieinnehav i Rasta Group 0 aktier samt 0 teckningsoptioner. Uppgifter om innehav av aktier är per 31 mars 2007 och inkluderar bolag och närstående. 18

19 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Från vänster stående: Jan Bengtsson och Ulrik Svartborn. Sittande: Marita Tervaniemi och Dan Tervaniemi. Jan Bengtsson Göteborg, född VD Rasta Group. Anställd i Rasta Group sedan Styrelseuppdrag: Alert Investor Relation AB, Touch Table AB mfl. Aktieinnehav i Rasta Group: aktier samt teckningsoptioner (privat och via bolag). Dan Tervaniemi Göteborg, född VD Rasta Sverige. Grundade Rasta Aktieinnehav i Rasta Group: aktier samt teckningsoptioner (via bolag). Ulrik Svartborn Mölndal, född Ekonomichef Rasta Group. Aktieinnehav i Rasta Group: aktier samt teckningsoptioner. Raymond Karlsson (ej med på bild) Göteborg, född Driftsansvarig Rasta Sverige. Har option att förvärva aktier i Rasta Group av familjen Tervaniemi. Marita Tervaniemi Göteborg, född Administrativ chef Rasta Sverige. Aktieinnehav i Rasta Group, se Dan Tervaniemi ovan. Revisor Roger Mattsson Auktoriserad revisor KPMG Bohlins AB Uppgifter om innehav av aktier är per 31 mars 2007 och inkluderar bolag och närstående. 19

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Rasta Group AB (publ), org nr , avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Rasta Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Årsredovisningen för verksamhetsåret 2006 är undertecknad av styrelsen och verkställande direktören den 30 april De i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen ska fastställas på årsstämman i Rasta Group AB som hålls den 24 maj Aktien och ägarförhållanden Den 26 juni bytte Rasta- aktien handelsplats, från Göteborgslistan till Stockholmsbörsens First North. Bolaget hade per 31 december 2006 cirka aktieägare. Huvudägarna Rolf Lundström och Dan Tervaniemi äger ca 60% av aktierna. Verksamhet Rasta Groups affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen. Rasta Group har sitt säte i Göteborg och är listat på First North och har ca aktieägare. Bolaget omfattade vid årsskiftet även dotterbolaget Rasta Sverige AB. Rasta Groups övergripande mål för de närmaste åren är att expandera befintlig verksamhet och att förvärva ytterligare verksamheter med synergier till den befintliga. Rasta Sverige AB Rasta Sverige s affärsidé är att driva de bästa serviceanläggningarna med allt vad därtill hör - mat, drivmedel, butik och hotell - för dem som reser och arbetar längs de svenska vägarna. Rasta är den största kedjan av serviceanläggningar i Sverige och omfattar per 31 december anläggningar strategiskt placerade utmed de stora svenska vägarna. 14 drivs i egen regi och fyra av franchisetagare. Rörelsen omfattar ytterligare tre anläggningar som arrenderas ut under annat namn. Största kundgruppen är den tunga yrkestrafiken som står för ca 40 % av omsättningen. Rasta Sveriges anläggningar är byggda med en logistik som hanterar stora fordon och sällskap. Intäkterna genereras från restaurang, spel (Jack Vegas), hotell, butik, drivmedel, hyresintäkter och franchising. Koncernstruktur Koncernen består per den 31 december 2006 av ett moderbolag och ett rörelsedrivande dotterbolag. Dotterbolag till Rasta Group AB (publ.) är Rasta Sverige AB. Rasta Sveriges dotterbolag Rasta Traffic AB, Tanumsrasta AB, Brålanda Värdshus AB och Östgötarasta AB har under 2006 fusionerats med Rasta Sverige AB. Verksamheten i moderbolaget är inriktad på koncernledning, förvaltning av dotterbolagen samt förvärv. Huvuddelen av den rörelsedrivande verksamheten bedrivs i de ovan nämnda helägda dotterbolagen. Händelser 2006 Verksamheten har under 2006 uppvisat en positiv trend gällande såväl omsättning som resultat. Detta trots att resultatet har påverkats av ökade energi- och räntekostnader på ca tkr mer än estimerat. Årsstämma 18 maj 2006 Vid årsstämman i Göteborg den 18 maj beslutades följande: STYRELSE Årsstämman beslutade om omval av Carl Gunnar Cronholm, Per Karlzon, Tommy Marklund och Anders Müntzing samt nyval av Lars Påhlson. Ordförande Peter Egnell lämnar styrelsen och Lars Påhlson valdes till hans ersättare. ANSVARSFRIHET Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret ARVODE Styrelsearvodet fastställdes till sex prisbasbelopp att fördelas mellan styrelseledamöterna varav två prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande. Arvodet till revisorerna fastställdes liksom tidigare att utgå enligt löpande räkning. UTDELNING Disposition av 2005 års resultat fastställdes enligt styrelsens förslag, vilket innebär att ingen utdelning lämnades för verksamhetsåret BEMYNDIGANDE Styrelsen bemyndigandes att, längst intill nästa ordinarie årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av högst sammanlagt 25 miljoner aktier. Syftet med bemyndigandet är att bredda bolagets ägande och kapitalbas samt att ge bolaget en finansiell beredskap vid eller inför förvärv. Styrelsen ska kunna besluta om emission med bestämmelse om kontant, apport eller kvittningsrätt. Fullt utnyttjande av bemyndigandet utan företrädesrätt för nuvarande aktie- och konvertibelägare motsvarar en utspädning på 4.75%. VALBEREDNING Årsstämman beslutade om inrättande av en valberedning. Beslutet innebär bl a att styrelsens ordförande utifrån ägandet per 30 september 2006, kontaktar de tre största ägarna i bolaget, som vardera äger rätt att utse en representant, som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedning. Styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. BOLAGSORDNING Beslutades om ett tillägg i bolagsordningen i 3 Verksamhet, att bolaget ska bedriva handel värdepapper, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. I övrigt beslutades om ändringar i bolagsordningen föranledda av ikrafträdandet av den nya aktiebolagslagen. Flytt till First North Rasta Group upptogs den 26 juni för handel på Stockholmsbörsens First North. Syftet med listbytet är att trygga bolagets expansionsplaner genom att nå en större grupp investerare samt att få en ökad likviditet i handeln med bolagets aktie. Överenskommelse kring förvärv av restaurang- och konferensverksamheten på Ullevi I november 2006 tecknade Rasta Group ett Letter of Intent med ägarna till Ullevi Konferens & Kiosker AB gällande ett förvärv av aktierna efter genomförd due diligence. Verksamheten har ett mycket bra läge i centrum av Göteborgs expansiva evenemangsstråk. Dess lokaler, centrala läge och parkeringsmöjligheter direkt under arenan erbjuder flexibilitet och mycket god tillgänglighet för mat- och konferensgäster. Vid arenaevenemang bedrivs även kioskverksamhet. Under februari 2007 har slutligt avtal träffats, vilket innebär att Rasta Group övertar verksamheten från den 1 mars Det strategiska förvärvet blir en ny verksamhetsgren inom Rasta Group där det finns tydliga synergier med befintlig verksamhet inom bl.a inköp och busstrafik. 20

ÅRSREDOVISNING 2007. Rasta Group AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2007. Rasta Group AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007 Rasta Group AB (publ) INNEHÅLL Rasta Group 2007...3 Siffror 2007...4 Vd har ordet...5 Rasta Group...6 Marknaden...8 Affärsområde Serviceanläggningar...9 Affärsområde Arenarestauranger...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 RASTA GROUP AB (publ.) DELÅRSRAPPORT PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen -841 (2 896) tkr. PERIODENs rörelseresultat (EBIT) är för koncernen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008. Rasta Group AB (publ) Restaurang Pegasus, ÅbyTravet

ÅRSREDOVISNING 2008. Rasta Group AB (publ) Restaurang Pegasus, ÅbyTravet ÅRSREDOVISNING 2008 Rasta Group AB (publ) Restaurang Pegasus, ÅbyTravet INNEHÅLL DET HÄR ÄR RASTA GROUP 2008... 3 HÄNDELSER 2008... 3 SIFFROR 2008... 4 VD-ORDET... 5 RASTA GROUP... 7 MARKNADEN... 9 AFFÄRSOMRÅDE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 RASTA GROUP AB (publ.) DELÅRSRAPPORT PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 18 382 (20 958) tkr. För koncernens befintliga affärsområden

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2011 RASTA GROUP AB Servitris Rasta Ulricehamn (publ.) www.rastagroup.se

delårsrapport januari - mars 2011 RASTA GROUP AB Servitris Rasta Ulricehamn (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport januari - mars 2011 Servitris Rasta Ulricehamn RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 5 203 (792) tkr.

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Hagöns Camping Halmstad

Hagöns Camping Halmstad 2016-08-25 Hagöns Camping Halmstad Halvårsrapport januari juni 2016 Nettoomsättningen ökade med drygt 26 % under första halvåret Resultatförbättring med 3,4 MSEK Hagöns Camping i Halmstad förvärvades 1

Läs mer

VD Ulf Wahlstedt, 8 mars 2007

VD Ulf Wahlstedt, 8 mars 2007 VD Ulf Wahlstedt, 8 mars 2007 Kraftigt ökad vinst och omsättning 2006 Omsättningen ökade med 55 procent till 386,7 MSEK (248,9) Resultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 22,5 MSEK (4,5) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013 RASTA GROUP AB (publ.) delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 20 428 (12 314) tkr. PERIODENs rörelseresultat (EBIT) är för

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015 RASTA GROUP AB (publ.) DELÅRSRAPPORT PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 51 464 (119 409) tkr. För koncernens befintliga affärsområden

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2013 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2013 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2013 RASTA GROUP AB (publ.) delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen -237 (-3 436) tkr. PERIODENs rörelseresultat (EBIT) är för

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se B SVERIGE Porto betalt Port Payé www.axfood.se Axfood Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 30 juni 2001 Starkt förbättrat resultat under andra kvartalet

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Perioden 1/1 31/8 2004

Perioden 1/1 31/8 2004 Snapcat AB (publ) är noterat på Göteborgs OTC-lista. Efter en företagsrekonstruktion där all tidigare verksamhet avvecklades har bolaget idag som affärsidé att förvalta bolag inom servicenäringen. Bolaget

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2012. Restaurang Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2012. Restaurang Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2012 Restaurang Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen -3 436 (5 203)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 RASTA GROUP AB (publ.) 2 RASTA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 117 410 likviditet. Detta medför att

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

RASTA GROUP AB (publ.)

RASTA GROUP AB (publ.) RASTA GROUP AB (publ.) Delårsrapport januari - juni 2008 Delårsrapport januari - juni 2008 Periodens rörelseresultat (EBITDA) är för koncernen 8 953 (14 527) tkr. I jämförelsesiffran från föregående år

Läs mer

Delårsrapport januari juni

Delårsrapport januari juni 2011-08-26 Delårsrapport januari juni 2011 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen ökade till 8 615 (5 705). Rörelseresultatet ökade till 21 (-564). Rörelseresultatet efter finansiella poster och skatt

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Rasta Group AB (publ)

ÅRSREDOVISNING Rasta Group AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2005 Rasta Group AB (publ) Rasta Groups affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen. Genom att kombinera vår samlade kunskap och vårt nätverk kan Rasta Group bättre

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

delårsrapport januari - JUNI 2011 Servitris Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se

delårsrapport januari - JUNI 2011 Servitris Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport januari - JUNI 2011 Servitris Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 18 518 (14 349)

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2012 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2012 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2012 593 RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 51 566 (52 009) tkr. För kvartal

Läs mer

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 Snabb expansion sedan starten 2004 2006 NSP bildas i juli 2004 i och med förvärvet av 21 Burger King-restauranger. NSP övertar driften från 2005 och omsättningen ökar med

Läs mer

VD Ulf Wahlstedt, 5 september 2007

VD Ulf Wahlstedt, 5 september 2007 VD Ulf Wahlstedt, 5 september 2007 Fortsatt ökad vinst och omsättning Första halvåret 2007 Omsättningen ökade med 64 procent till 244,4 MSEK (148,7) Resultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 14,1

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 61 385 (64 540) tkr. För kvartal fyra är EBITDA 9 819

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Radiohuset i Bromölla och Karlshamn har bytt kedja från Euronics till AUDIO VIDEO.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Radiohuset i Bromölla och Karlshamn har bytt kedja från Euronics till AUDIO VIDEO. ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 LYCKAD LANSERING AV NYA AUDIO VIDEO KONCEPTET Lika för lika har AUDIO VIDEO butikernas försäljning ökat avsevärt mer än marknaden.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Omsättning/EBITA ksek

Omsättning/EBITA ksek Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari juni Andra kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 49 385 ksek (27 908), en tillväxt på 77 procent Rörelseresultat EBITA uppgick till 9 803 ksek (

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Intäkter per marknad Okt - dec 2016 Okt - dec 2015 Jan - dec 2016 Jan - dec 2015

Intäkter per marknad Okt - dec 2016 Okt - dec 2015 Jan - dec 2016 Jan - dec 2015 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2016 Koncernrapport 17 februari 2017 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 6% till 12,1 (11,4) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012 Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 12 314 (18 518) tkr.

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer