PM - BUSSTRAFIK I FJÄLLREGIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM - BUSSTRAFIK I FJÄLLREGIONEN"

Transkript

1 1 (15) PM - BUSSTRAFIK I FJÄLLREGIONEN På uppdrag av Destination Sälenfjällen har en undersökning gjorts av hur busstrafiken i fjällregionen Sälen, Idre, Trysil och Elverum kan förbättras för att minska biltransporter. Undersökningen baserar sig på intervjuer med nyckelpersoner, en enkätundersökning som är genomförd på skidbussarna i Trysil och Sälen-Skistar området samt information från hemsidor med mera. Syftet med uppdraget har varit att ta fram förslag för att öka bussåkandet inom, mellan samt till och från destinationerna. Uppdraget har utförts av Ingemar Moen och Nina Modig på WSP Analys & Strategi. Kontaktperson hos uppdragsgivaren har varit Anna Lindström (GREEN). Nuläge och förutsättningar för busstrafik i fjällregionen I syfte att analysera utbudet av bussförbindelser till destinationerna är det intressant att titta på nuläget, dvs. varifrån kommer besökarna och hur tar de sig till destinationerna i dagsläget, se Figur 1. Figur 1 Nuläge Besökare och deras transporter till destinationerna Baserat på destinationernas egen statistik går det att se att en stor majoritet av turisterna kommer från storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö i Sverige. Därutöver är det även en stor andel danska turister som reser till destinationerna. En överväldigande majoritet av besökarna (>80%) transporterar sig till destinationerna med bil. När det gäller busstrafik mellan destinationer så bedömer vi ett rimligt avstånd för besök över dagen vara ca 70 km som motsvarar ca 1 timmes bussfärd enkel väg. Detta gör att det finns potential för att koppla ihop Sälen-Skistar med Kläppen och Stöten WSP Analys & Strategi Box Göteborg Besök: Ullevigatan 19 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

2 2 (15) samt med Trysil om underlag för trafik finns. Däremot ligger Idre för långt bort från de andra destinationerna för att vara intressant för dagstrafik mellan destinationerna, se Figur 2. Det material som vi har utgått ifrån i vår analys baseras på vintersäsongen. Då turismen i området är av annan karaktär under sommaren och liftsystemen inte utgör navet i dessa bussresor har vi valt att fokusera på vinterbusstrafiken så vintersäsongen för tillfället utgör huvudsäsongen i området. När det gäller behov av busstrafik för arbetspendling och möjligheten att koppla ihop dessa behov med skidbusstrafiken så har vi bedömt att detta inte är en snabb och enkel åtgärd. En sådan åtgärd kräver bättre underlag vad gäller behov och efterfrågan på arbetsresor samt samordning med andra aktörer. Det underlag vi har fått från personer som arbetspendlar över gränsen har indikerat ett ljummet intresse för bussförbindelser då många jobbar oregelbundna och varierande tider. Även resultatet från den genomförda enkätstudien tyder på att få personer i dagsläget arbetspendelar med busstrafik. Figur 2 Förutsättningar för busstrafik mellan destinationer Busspassagerare vem åker buss och varför? För att få bättre kunskap om vilka som åker buss på destinationerna i dagsläget och deras främsta skäl för detta genomfördes en enkätundersökning under sportlovsveckorna på skidbussarna i Sälen-Skistar och Trysil. Totalt intervjuades 473 busspassagerare, varav 267 st i Sälen-Skistar och 206 st i Trysil. Överlag så motsvarade busspassagerarna typturisten på destinationerna, se Figur 3. Detta innebar att majoriteten av passagerarna var mellan 18 och 50 år gamla, de var på destinationen med sina familjer och tillbringade en kortvecka eller vecka där. En övervägande majoritet av passagerarna hade tagit sig till destinationerna med bil. Främsta skälen som angavs till varför de åkte skidbuss var att de gillade komforten, enkelheten och flexibiliteten som bussåkandet medförde och upplevde det positivt att de kunde slippa köra bil. Med tanke på att de flesta åkt bil till destinationerna kan vi sluta oss till att det inte var avsaknaden av bil som var främsta skälet till att åka buss. Istället upplevde

3 3 (15) passagerarna bussåkandet som något positivt. Utifrån destinationernas statistik och enkäterna vet vi att de flesta turisterna som befinner sig på destinationerna tillbringar en kortvecka eller vecka på platsen. Detta gör torsdagar och söndagar extra intressanta när transferalternativ studeras för resa till och från destinationerna. Figur 3 Resultat från enkätundersökningen på skidbussarna: Vem åker buss och varför? Förutom den övergripande analys som gjordes baserat på alla enkätsvaren från skidbussarna studerade vi också om det fanns skillnader mellan busspassagerarna i Sälen-Skistar området och Trysil, se Figur 4. Figur 4 Skillnader busspassagerare mellan Sälen-Skistar området och Trysil Det fanns en stor skillnad mellan antalet förstagångs-/sällanåkare och antalet frekventa åkare mellan destinationerna. I Sälen-Skistar området var det hela 70% av passagerarna som uppgav att det var deras första gång eller att de åkt ett fåtal gånger (detta var ej kopplat till vilken veckodag som enkäterna gjorts). I Trysil-området var det istället ca 50% frekventa busspassagerare. En anledning till skillnaderna kan bland annat bero på

4 4 (15) de förändringar som gjorts av busstrafiken i Sälen-Skistar området denna säsong som kan ha lett till att många turister testat bussen under sin semester. En ytterligare anledning kan vara det stora antal privata stugägare i Trysil som kan bidra till att många turister åker till destinationen år efter år och därför är väl bekanta med bussutbudet. När det gällde huvudskäl som uppgavs till att man åkte buss var de dominerande anledningarna på den svenska sidan komforten samt på andra plats kom avsaknad av bil. I Trysil var det också många som uppgav komfort som ett huvudskäl till bussresandet, men andra faktorer som pris, närhet till hållplats och alkohol var också vanliga skäl liksom avsaknad av bil. Intresset för trafik över gränsen mellan destinationerna var större på den svenska sidan än på den norska. På den norska sidan var det också fler som angav att de ansåg att dessa resor i så fall bör ingå i liftkortets pris. På frågan varifrån passagerarna åkte och var de var på väg var det 90-95% som uppgav att de var på väg till/från skidåkning eller bostad. Utöver de intervjuer som gjordes på skidbussarna gjordes även 55 intervjuer med busspassagerare som åkte i linjetrafik med Dalatrafiken på sträckningen mellan Borlänge och Sälen, se Figur 5. Figur 5 Enkätsvar passagerare Dalatrafik Bland passagerarna på Dalatrafikens linje mellan Borlänge och Sälen uppgav fler personer än på skidbussarna att de åkte sällan eller för första gången med linjen. Endast 20% av passagerarna åkte dagligen. En stor andel av passagerarna på Dalatrafikens bussar var kvinnor, medan motsvarande andel var knappt 50% på skidbussarna. En hög andel av passagerarna var yngre vuxna i åldern år och många av passagerarna var intresserade av busstrafik över gränsen till Norge samt natt-trafik. De skäl som uppgavs till varför man åkte buss var mer spridda än för skidbussarnas passagerare. Överlag gav svaren en indikation på att många saknade alternativ till buss, dvs. de saknade bil, körkort eller önskade åka till annan destination än deras sällskap.

5 5 (15) Rekommendationer för att öka bussåkandet Baserat på den information vi fått via intervjuer, hemsidor, enkät med mera har vi utvecklat tre alternativ för att öka bussåkandet i fjällregionen. Varje alternativ kan implementeras oberoende av de andra. De tre alternativen är 1) charteralternativet, 2) informationsalternativet och 3) stretchalternativet, se Figur 6. Figur 6 Tre alternative för att öka bussåkandet i fjällregionen Charteralternativet För att öka andelen besökare utan bil på destinationerna föreslår vi att charterpaketresor utvecklas. Detta innebär paketresor med resa och boende organiserat vilket även inkluderar transfer från exempelvis flygplats eller färjeläge, se Figur 7. De besökande skall med andra ord inte själva behöva pussla ihop sin resa och även slippa köra i vinterväglag. Figur 7 Resa till destionation via charter

6 6 (15) I dagsläget finns det relativt goda långfärdsbussförbindelser till Sälen-Skistar, Kläppen, Idre och Trysil från Öresundsområdet, Stockholmsregionen och Göteborgsregionen under torsdagar och helgdagar på vintern. Till Trysil finns även dagliga bussförbindelser från Oslo. Transferförbindelser till övriga huvudtransportnoder i närområdet, dvs. färjeläge, flyg och tåg, finns i flertalet fall tillgängliga men är illa anpassade i tider och reslängd till destinationerna för att framstå som attraktiva alternativ. För att utveckla denna trafik krävs det därför samordning med övriga transportoperatörer för att ömsesidiga anpassningar i tider och förbindelser skall kunna ske. Ett attraktivt men enkelt alternativ för att testa charterkonceptet anser vi därför vara expressförbindelser till Gardermoen från Trysil med möjlighet till vidare trafik till Sälen eller Idreområdet, se Figur 8. Detta alternativ anses attraktivt då det från norsk sida finns intresse av en snabbare förbindelse mellan Trysil och Gardermoen och Gardermoen är en väl utvecklad internationell flygplats med många passagerare. Med en snabb förbindelse till destinationerna möjliggörs att nå nya, internationella målgrupper och att utveckla charterresor via flyg. Om den flygplats som diskuteras i Sälen förverkligas finns då också möjligheten att utveckla detta alternativ ytterligare. Figur 8 Chartertrafik via Gardermoen flygplats Förutsättningen för att det skall vara attraktivt att lämna bilen hemma är dels att transporterna på destinationen kan ske utan bil och dels att allt som behövs för självhushållning finns lätt tillgängligt. Detta då boendet i destinationerna till stor del bygger på stugboende. När det gäller service på plats finns det många möjligheter att utveckla detta och därmed också skapa fler arbetstillfällen i destinationsområdena och att profilera närproducerade produkter och tjänster. Exempel på tjänster som vi bedömer som attraktiva är matkassar, hyrkock/catering till stuga, linne och städning, utrustning och kläder, se Figur 9.

7 7 (15) Figur 9 Utveckling av servicetjänster på destinationer Målet är att underlätta enkelt resande för besökande, säkerställa att turister har åtminstone samma service som hemma och att kunna attrahera målgrupper som inte är vana vid självhushåll. Informationsalternativet För att öka bussresandet i destinationsområdet är det viktigt att lyfta fram alternativ till bil. I dagsläget är mycket av informationen på destinationernas hemsidor inriktade mot bilresor, se Figur 10. Om en person är intresserad av andra färdmedel måste de aktivt gå in och klicka sig vidare för att få information om de alternativ som finns. Figur 10 Information om resa till destination domineras av bil För att öka medvetandet om alternativ till bil föreslår vi att det både lyfts fram i text och bilder. Grundläggande information om möjliga avreseorter, dagar, frekvens och kontaktuppgifter samt länkar till operatörernas hemsidor är lämpligt att ha på

8 8 (15) hemsidorna så att intresserade besökare enkelt kan avgöra om det finns alternativ som kan passa dem, se exempel i Figur 11. Figur 11 Lämplig information på hemsida Då enkla transporter på destinationen är en förutsättning för att kunna lämna bilen hemma är det viktigt att även information om busstrafiken inom och mellan destinationer är lätt att hitta och lyfts fram. På Sälen-Skistars hemsida ligger t.ex. information om expressbussen föredömligt placerad väl synlig på förstasidan medan det på Trysil-Skistars hemsida ligger längst ner under rubriken skidåkning, se Figur 12. Figur 12 Information om busstrafik på destinationerna För att ytterligare förenkla bussåkande via informationsalternativ finns möjligheter med appar för snabb information om busstider för besökare. Det finns också möjligheter att nyttja bloggar med mera för att marknadsföra och informera om alternativ till bilåkning, exempelvis har Swebus haft en bloggande mamma med barn som besökt Sälenfjällen med buss och bloggat om sin upplevelse, se Figur 13. På detta sätt kan alternativ till bilåkande lyftas fram via olika informationskanaler.

9 9 (15) Figur 13 Ytterligare alternative för att förbättra information om bussåkande Stretchalternativet Det tredje förbättringsalternativet fokuserar på bättre utnyttjande av Skistars bussar i Sälenområdet. Förslaget går ut på att låta de existerande slingbussarna ta några turer per dag till Stöten respektive Kläppen för att binda samman alla destinationer i närområdet, se Figur 14. Figur 14 Sammanbindning av alla Sälendestinationer med existerande bussar Den slingbuss som i dagsläget trafikerar Hundfjället och Tandådalen på för- och eftermiddagar går i dagsläget in som extra expressbuss vid lunchtid. Som ses i Figur 15 är detta inte nödvändigt då lunchen är en period med lite lägre passagerarantal. Konsekvensen har istället blivit att det är dålig beläggning på expressbussturerna vid lunchtid.

10 10 (15) Figur 15 Fördelning av busspassagerare över dagen Även om den extra Expressbussen tas bort under lunchtid finns möjlighet att öka turtätheten med Expressbussarna om de hållplatser som har minst passagerare kan trafikeras på annat sätt, se Figur 16. Figur 16 Utnyttjande av existerande resurser i dagsläget I dagsläget är det ett lågt passagerarantal som åker med slingbussarna. Totalt ligger antalet passagerare per buss under säsongen 12/13 på ca 5000 passagerare. Detta medför att vi anser att bussarna kan nyttjas effektivare och attrahera fler passagerare genom att även trafikera Stöten och Kläppen. Utöver det låga utnyttjandet överlag så kan den sista turen på Tandådalen/Hundfjället exkluderas då mycket få personer har nyttjat denna tur under säsongen. Utifrån det vi har sett ovan finns det alltså möjligheter med existerande resurser att trafikera Stöten och Kläppen. Enklaste alternativet är att mer eller mindre behålla existerande busstidtabeller för slingbussarna, med undantaget att bussarna tar en tur till Stöten respektive Kläppen på morgonen, lunchen och efter sista slingturen, se Figur 17.

11 11 (15) Undantaget från existerande tidtabell skulle vara att exkludera sista turen i Hundfjället/Tandådalen som tidigare nämnts beroende på dåligt passagerarantal. Figur 17 Addering av turer till Stöten och Kläppen baserat på existerande tidtabell. Ytterligare alternativ för att binda samman Sälen-Skistar området med Kläppen, Stöten och Trysil anläggningarna är möjliga men kräver större förändringar av existerande bussupplägg, se Figur 18. Figur 18 Alternativa upplägg för att binda samman Sälen-Skistar området med närliggande anläggningar. Ett andra alternativ som är möjligt för att få till busstrafik på morgon, lunch och eftermiddag som binder samman Sälen-området med Trysil-anläggningen är att en buss från respektive sida kör slingtrafik delar av dagen på andra sidan gränsen. Upplägget skulle i så fall kunna se ut enligt följande:

12 12 (15) Buss Trysil: Startar på morgonen med en tur över till Hundfjället/Tandådalen där den kör slingtrafik enligt existerande tidtabell på förmiddagen. Vid lunchtid återvänder denna buss till Trysil och kör ordinarie slingtrafik på Trysilfjället. I samband med att liftarna stänger vid i Trysil så kör bussen över till Sälenfjällen igen med passagerare från Trysil. I Sälen-området vänder bussen och tar med sig passagerare tillbaka från Sälen till Trysil i samband med att liftarna stänger vid kl 18. Buss Sälen: Startar på morgonen med en tur över till Trysil och kör slingtrafik på Trysilfjället under förmiddagen. Vid lunchtid återvänder bussen med passagerare till Sälen På eftermiddagen kör bussen slingtrafik enligt existerande tidtabell i Hundfjället/Tandådalen området. Det tredje alternativet på förändrat bussupplägg för att knyta samman fler av anläggningarna i Sälen/Trysil-området med buss innebär ett behov av att använda andra fordon än vad som nyttjas i dagsläget. Eftersom antalet passagerare på slingbussarna är lågt borde dessa bussar kunna bytas ut mot mindre fordon. Istället föreslår vi att en andra buss sätts in på sträckan Kläppen-Trysil som endast har ett stopp per anläggning. Denna Superexpressbuss skulle då hinna ca två turer per dag över gränsen med en uppskattad tid från Kläppen till Trysil via Stöten på ca 2 h enkel väg. Alternativet innefattar dock vissa utmaningar: 1. För att skapa en möjlighet för besökare från Trysil att besöka svenska anläggningar på tider som är attraktiva för endagarsutflykter skulle det krävas att en motsvarande superexpressbuss startade även från Trysil-sidan på morgonen. 2. Två timmars bussresa för enkel färd är väl långt för dagsutflykter. Trots enbart ett stopp per destination är frågan därför om alla destinationer skall omfattas av superexpressbussen eller om byte kan krävas längs vägen. Rekommenderade åtgärder Baserat på de tre alternativen för förbättringar av busstrafiken i fjällregionen som diskuterats ovan har vi tagit fram åtgärder som är lämpliga att genomföra direkt samt åtgärder/utmaningar på lång sikt, se Figur 19 och Figur 20. På kort sikt rekommenderas att utveckla Charteralternativet genom att starta en expresstransferbuss mellan Gardermoen flygplats och Trysil, med möjlighet för vissa turer att inkludera även Sälen och/eller Idre. Detta anses lämpligt då det finns intresse från Trysil att ha snabbare förbindelser till flygplatsen än vad som finns idag. I dagsläget kör de flesta långfärdsbussar från Sverige in till Trysil på torsdagar och söndagar. Med en snabb förbindelse till Gardermoen som även trafikerar någon/några destinationer i Sverige skulle ett utbyte skapas. Utöver detta så är alternativet intressant i samband med den diskussion som förs om en ny flygplats i Sälen.

13 13 (15) När det gäller Informationsalternativet rekommenderas aktörerna att starta med att utveckla informationen om alternativa transportsätt på sina hemsidor. Detta föreslås i syfte att öka kunskapen och intresset för de transporttjänster som erbjuds redan i dagsläget och som inte baseras på bil. För att utveckla busstrafiken i Sälen-området föreslås Stretchalternativet att genomföras i form av att slingbussarna trafikerar även Kläppen och Stöten. Detta då slingbussarna i dagsläget har ett lågt passagerarantal och en tidtabell som gör det möjligt att inkludera morgon-, lunch- och kvällsturer till Kläppen och Stöten utan några större förändringar i existerande service. Figur 19 Direkta åtgärder för att öka bussåkandet i fjällregionen På en längre sikt finns det stora möjligheter till utveckling inom alla tre alternativområdena. För Charteralternativet skulle en ny flygplats i Sälen-området skapa helt nya möjligheter till transfer av charterflygresenärer till alla anläggningar i närheten. Det finns också stora möjligheter att skapa bra resealternativ för besökare genom utvecklade transfermöjligheter till transportnoder i närheten kopplade till färjor och tåg. Dessa transfertransporter bör etableras baserat på en analys av den geografiska placeringen på de kundgrupper som anläggningarna vill satsa på med charteralternativ och deras preferenser. Om Storbritannien och Danmark är områden som destinationerna vill locka besökande ifrån t.ex. så är transfertransporter kopplade till flyg och färjor på norska sidan mest intressanta. Är målet istället att locka nya turister från Stockholmsområdet, Finland och Baltstaterna blir andra transferalternativ mer intressanta. Informationsalternativet har stor potential för utveckling med realtidsinformation i liftsystem och på hållplatser samt mobiltelefonappar med möjlighet att söka förbindelser och se alternativa förbindelser i realtid. Då en överväldigande majoritet av alla som sitter på skidbussarna transporterar sig mellan anläggningarna och bostaden ger detta en bra exponering mot målgruppen. För Stretchalternativet som berör hur existerande busstrafik kan utvecklas är det intressant att titta på alternativ för trafikering av lågfrekventa hållplatser. Detta i syfte att erbjuda transportalternativ även för de som bor utanför huvudområdena, men samtidigt inte belasta skidbussarna med för många stopp. Under uppdraget har

14 14 (15) möjligheterna till gränsförbindelser diskuterats av många parter. Det finns dock många frågor associerade med detta som bör tittas närmare på för att säkerställa en framgångsrik etablering. Exempel på frågor är kundgrupper (enbart skidturister eller även arbetspendlande och boende), finansieringsmöjligheter och samordningsmöjligheter mellan privata och offentliga aktörer på båda sidor om gränsen. Figur 20 Långsiktiga utmaningar för att öka bussåkandet i fjällregionen De olika föreslagna åtgärderna är sammanfattade i tabellen i Figur 21. De har delats upp i kortsiktiga och långsiktiga förslag samt om de berör busstrafik inom/mellan destinationer eller busstrafik till/från destinationerna. Figur 21 Förslag på kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att öka busstrafiken i fjällregionen

15 15 (15) Göteborg WSP Analys & Strategi Nina Modig Telefon: Ingemar Moen Telefon:

Busstrafik i fjällregionen

Busstrafik i fjällregionen Busstrafik i fjällregionen Hamar 25 april 2013 2013-04-11 Agenda Nuläge och förutsättningar Enkätstudie Vem åker buss och varför? Rekommendationer för att öka bussåkande Charteralternativet Informationsalternativet

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen!

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! 17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! Så här blir det Det var över 30 år sedan sist. Nu är det äntligen dags för en ny busstrafik i hela Dalarna, anpassad efter hur resbehovet ser ut idag.

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Bokningssystem för kulturbuss Den här manualen beskriver hur du ska göra för att boka din kulturbussbiljett. Om din skola inte redan har inloggningsuppgifter

Läs mer

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV TRANSPORTFÖRETAGEN, SLAO OCH STF... JUNI 2015 Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen Case: Kirunafjällen Årefjällen GUSTAV BLOMQVIST MARTIN KARLSSON KARIN OLSSON Sammanfattning

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Enkät om samåkning Urshult (hela församlingen)

Enkät om samåkning Urshult (hela församlingen) Enkät om samåkning Urshult (hela församlingen) Bakgrund Utskick till 812 hushåll inom församlingen 90 svar (14 via webben, 76 papper) Svarsfrekvens 11% 50 Vilka resesätt använder du idag när du tar dig

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006

VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006 VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006 Disposition SkiStar en introduktion Halvårsrapport 2005/06 Trysilförvärvet Investeringar inför 2006/07 Tillväxtmarknader SkiStar och framtiden

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Bakgrund. Mobilitet och delaktighet ur äldre personers perspektiv. Delaktighet. Active Ageing. Mobilitet

Bakgrund. Mobilitet och delaktighet ur äldre personers perspektiv. Delaktighet. Active Ageing. Mobilitet Mobilitet och delaktighet ur äldre personers perspektiv Sofi Fristedt Leg arbetsterapeut, Specialist i arbetsterapi Doktorand Forskarskolan Hälsa och Välfärd Hälsohögskolan i Jönköping Bakgrund Ökad andel

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Höst 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 4/11-13 5/1-14 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 22/12-13 6/4-14 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

N Time. Trafik & Miljö

N Time. Trafik & Miljö N Time Trafik & Miljö On Time är en digital busstidstabell som ska göra det enklare för många att åka buss. On Time kan visa vart och när man ska byta buss för att minska väntetiden, Buss tiderna kommer

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

husvagnsfolk försöker muta sig till säsongsplats

husvagnsfolk försöker muta sig till säsongsplats husvagnsfolk försöker muta sig till säsongsplats den stora FÖRdELEN med vintercamping är att man kommer nära backen med sitt boende till ett rimligt pris. Ett halvårs uppställning kostar ungefär som en

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Varmt välkommen till villa Hydroussa! Träningsresa till Andros- Grekland 9 maj till 16 maj 2015

Varmt välkommen till villa Hydroussa! Träningsresa till Andros- Grekland 9 maj till 16 maj 2015 Varmt välkommen till villa Hydroussa! Träningsresa till Andros- Grekland 9 maj till 16 maj 2015 Reseinformation och resevillkor Flyg & Transfer: Flygbolag som flyger direkt Köpenhamn till Aten tur och

Läs mer

Fjällpaketet: transporter etapp 1

Fjällpaketet: transporter etapp 1 Fjällpaketet: transporter etapp 1 Resandet till o från! Jarl Hammarqvist Susanne Karlsson Johan Bauer Fjällnäringen i Dalarna behöver och vill utvecklas Finns det brister i transportsystemet idag och framgent

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Botniabanan Nya spår mot framtidens personresande?

Botniabanan Nya spår mot framtidens personresande? Botniabanan Nya spår mot framtidens personresande? Resultat från enkätundersökning innan trafikstart & intervjustudie med privata resenärer under tjuvstarten Frida Bylin, Örnsköldsviks kommun Annika Nordlund,

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Höst 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 4/11-13 5/1-14 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 22/12-13 6/4-14 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

UTVÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIK- OMLÄGGNINGEN I JÖNKÖPING

UTVÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIK- OMLÄGGNINGEN I JÖNKÖPING UTVÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIK- OMLÄGGNINGEN I JÖNKÖPING Stina Johansson, Helena Sjöstrand, Helena Svensson Inst för Teknik och Samhälle, avd för Trafikplanering, LTH Box 118, S-221 00 LUND, Sweden tel

Läs mer

TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss.

TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss. TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss. Gratis bussåkande Lösning är att varje arbetande vuxen betalar en viss summa i skatt varje år och

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Resultat, Sammanfattning/Slutsatser IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-02-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse.

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Singö Fogdö Intresseförening har som mål att långsiktigt rädda Singö skola och att tillgodose

Läs mer

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Upplägg denna presentation Kort om projektet Hur gick det då? Hur gick det med fordonen? Hur gick

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland på landsbygden i Västra Götaland Martin Elofsson, regionutvecklare sekretariatet Landsbygdsarbetet Målet: Sammanhållen region 1. Utredning Syfte, minsta utbud Långsiktigt ansvar 2. Projekt anropsstyrd

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Sommar 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma och Visby. Halmstad Stockholm City/Bromma. 3/6 11/8-13 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen. 22/12-13 6/4-14 NÄRPRODUCERADE

Läs mer

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden Hans Weinehall SvTF Taxibranschen Taxi finns överallt 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet (uppåt 40 000 av och till) I Norrbotten: Drygt

Läs mer

Reseguide till London

Reseguide till London Reseguide till London Alla nödvändigheter för din London resa Nicholas Harrison Vill du åka till London utan att spendera allt för mycket pengar? Denna guide hjälper dig boka alla nödvändigheter för en

Läs mer

Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021

Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021 Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021 Av Regelrevideringsgruppen bestående av Veronica Bache, Dag Brück, Håkan Ericson, Martina Ericsson, Hasse Sundqvist,

Läs mer

Resepolicy för Varbergs Sim

Resepolicy för Varbergs Sim Resepolicy för Varbergs Sim Rev. 2 Giltig fr.o.m. 2012 12 01 tills vidare I denna resepolicy har vi tecknat ner föreningens avsikter och ambitioner för att tydliggöra för alla, inte minst föräldrar och

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Historik. 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen. 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen

Historik. 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen. 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen Historik 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen 1997 Förvärv av Tandådalen & Hundfjället AB (Sälen) 1999 Förvärv av

Läs mer

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafiken Statlig myndighet under Näringsdepartementet Avhjälpa brister i tillgänglighet

Läs mer

Onsdag 23/1 Ankomstdag för de som reser onsdag-måndag. Vi kommer fram på sent på eftermiddagen till hotellen.

Onsdag 23/1 Ankomstdag för de som reser onsdag-måndag. Vi kommer fram på sent på eftermiddagen till hotellen. Res med M2 Sport till Marcialonga 2013 Nu har vi ett färdigt erbjudande till dig som anmält ditt intresse för att resa tillsammans med oss. Här nedan har du all information om vårt erbjudande. Så här går

Läs mer

Bokningar även under höst & vinter

Bokningar även under höst & vinter Bokningar även under höst & vinter INNEHÅLL TIPS 1 - Rikta in Dig på andra målgrupper! TIPS 2 - Ändra Dina bokningstider och priser! TIPS 3 - Kontakta stamgäster i tid! TIPS 4 - Utnyttja produkten Specialerbjudande

Läs mer

Utvärdering av 2014 års resultatkonferens för vägtrafiksäkerhet

Utvärdering av 2014 års resultatkonferens för vägtrafiksäkerhet Utvärdering av 2014 års resultatkonferens för vägtrafiksäkerhet Om undersökningen Undersökningen skickades ut till totalt 191 personer 114 personer har besvarat enkäten Svarsfrekvensen är 59,7 % Undersökningen

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22

Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 2014-10-22 Innehållsförteckning Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt... 3 1. Allmänt... 3 2. Beskrivning av

Läs mer

Stockholm Connectivity Study

Stockholm Connectivity Study Stockholm Connectivity Study Analys av utvalda företag och myndigheters långväga internationella resande Satsa ll Stockholms Länsstyrelse september Bakgrund Razormind tog under fram ett av de underlag

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet?

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? Enkät 2 Testresenär Namn: Vad har du för sysselsättningsgrad? 100 % 75 % 50 % 25 % Annat Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? 20-22 dagar/månad 16-19 dagar/månad 12-15 dagar/månad

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015.

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. TJÄNSTESKRIVELSE 1 [8] Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. Förslag till beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att som

Läs mer

Avslutningsmöte för testresenärer på Marieområdena

Avslutningsmöte för testresenärer på Marieområdena Avslutningsmöte för testresenärer på Marieområdena Kvällens upplägg 18.30 Presentation av kvällens gäster 18.40 Presentation av delar av resultatet från enkäterna 19.10 Frågestund Summering av testperioden

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Våren 2014 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 3/3 25/5-14 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 6/1 6/4-14 Ängelholm/Helsingborg Visby

Läs mer

Skidresa Whistler ***

Skidresa Whistler *** Skidresa Whistler *** Upplev nordamerikas bästa skidåkning i detta skidåkarmecka. Whistler har över 200 nedfarter och skidåkning för alla - från barn och nybörjare till avancerade åkare som söker utmaningen.

Läs mer

Koncept för elcykelpooler för VGR

Koncept för elcykelpooler för VGR Koncept för elcykelpooler för VGR Projektbeskrivning Pilotprojektet CykelDelaren syftar till att etablera en cykelpool med elcyklar för allmänheten i de deltagande kommunerna i Västra Götaland. Regionen

Läs mer

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du?

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Av: Sommarpraktikanter Nelly Dahlstedt Karp och Joakim Wallin, trafik- och stadsmiljöavdelningen, tekniska förvaltningen 2013-07-05

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Innehållsförteckning Våren är på väg! 3 Resandeutveckling 4 Information en del av resande 7 Punktlighet - andel tåg som kommer i rätt tid 11 Orsaken till

Läs mer

Bussåkare i Mariehamn 2002

Bussåkare i Mariehamn 2002 Rapport 22:9 Bussåkare i Mariehamn 22 En enkätundersökning Förord På uppdrag av Tekniska verken inom Mariehamns stad har Ålands yrkeshögskola i samarbete med Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 18 Skoltrafik i andra län KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Dalarnas län... 3 2.1 Skolskjuts...

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Prova att åka kollektivt! Visste du att Kristinehamn har en bra tätortstrafik och goda pendlingsmöjligheter med både buss och tåg? Upptäck kollektivtrafiken i Kristinehamns

Läs mer

Bilaga 1 MORA KOMMUN RESECENTRUM MORA. Start- och målpunktsundersökning 2010-12-01

Bilaga 1 MORA KOMMUN RESECENTRUM MORA. Start- och målpunktsundersökning 2010-12-01 MORA KOMMUN Start- och målpunktsundersökning 2010-12-01 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 4 1.1 Metod... 4 2. Resultat... 5 2.1 Allmänt... 5 2.2 Påstigande i Mora... 7 2.3 Avstigande

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till trafikföretag för en mer nöjd resenär! Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen och arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

ROADTRIP FLORIDA. 2015-05-18 (14 dagar)

ROADTRIP FLORIDA. 2015-05-18 (14 dagar) ROADTRIP FLORIDA 2015-05-18 (14 dagar) DELSTATER: FLORIDA, GEORGIA, S och N CAROLINA, TENNESSEE, KENTUCKY, INDIANA, ILLINOIS, IOWA, WISCONSIN OCH MINNESOTA Våra tankar om resan Saxentorp Tours har arrangerat

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Sommaren 2014 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 26/5 17/8-14 Ängelholm/Helsingborg Visby 19/6 10/8-14 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog

En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog Kompletterande sammanställning till examensarbetet Svenskens relation till sin natur av: Christina Velander INTRODUKTION... 1

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016 INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA Läsåret 2015/2016 KOMMUNENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR VID SKOLSKJUTS. Enligt skollagen, 10 kap 32 samt 11 kap 31, har elever i grundskola

Läs mer

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Syftet med detta projekt har varit att belysa effekterna på miljön av externa affärsetableringar

Läs mer

Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm

Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-05-24 Dnr 320/2011 1 (5) Anmälande företag Braganza II AB, u.ä.t. Braathens Aviation AB, org.nr 556747-6592, Box 37, 201 20 Malmö Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer