PM - BUSSTRAFIK I FJÄLLREGIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM - BUSSTRAFIK I FJÄLLREGIONEN"

Transkript

1 1 (15) PM - BUSSTRAFIK I FJÄLLREGIONEN På uppdrag av Destination Sälenfjällen har en undersökning gjorts av hur busstrafiken i fjällregionen Sälen, Idre, Trysil och Elverum kan förbättras för att minska biltransporter. Undersökningen baserar sig på intervjuer med nyckelpersoner, en enkätundersökning som är genomförd på skidbussarna i Trysil och Sälen-Skistar området samt information från hemsidor med mera. Syftet med uppdraget har varit att ta fram förslag för att öka bussåkandet inom, mellan samt till och från destinationerna. Uppdraget har utförts av Ingemar Moen och Nina Modig på WSP Analys & Strategi. Kontaktperson hos uppdragsgivaren har varit Anna Lindström (GREEN). Nuläge och förutsättningar för busstrafik i fjällregionen I syfte att analysera utbudet av bussförbindelser till destinationerna är det intressant att titta på nuläget, dvs. varifrån kommer besökarna och hur tar de sig till destinationerna i dagsläget, se Figur 1. Figur 1 Nuläge Besökare och deras transporter till destinationerna Baserat på destinationernas egen statistik går det att se att en stor majoritet av turisterna kommer från storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö i Sverige. Därutöver är det även en stor andel danska turister som reser till destinationerna. En överväldigande majoritet av besökarna (>80%) transporterar sig till destinationerna med bil. När det gäller busstrafik mellan destinationer så bedömer vi ett rimligt avstånd för besök över dagen vara ca 70 km som motsvarar ca 1 timmes bussfärd enkel väg. Detta gör att det finns potential för att koppla ihop Sälen-Skistar med Kläppen och Stöten WSP Analys & Strategi Box Göteborg Besök: Ullevigatan 19 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

2 2 (15) samt med Trysil om underlag för trafik finns. Däremot ligger Idre för långt bort från de andra destinationerna för att vara intressant för dagstrafik mellan destinationerna, se Figur 2. Det material som vi har utgått ifrån i vår analys baseras på vintersäsongen. Då turismen i området är av annan karaktär under sommaren och liftsystemen inte utgör navet i dessa bussresor har vi valt att fokusera på vinterbusstrafiken så vintersäsongen för tillfället utgör huvudsäsongen i området. När det gäller behov av busstrafik för arbetspendling och möjligheten att koppla ihop dessa behov med skidbusstrafiken så har vi bedömt att detta inte är en snabb och enkel åtgärd. En sådan åtgärd kräver bättre underlag vad gäller behov och efterfrågan på arbetsresor samt samordning med andra aktörer. Det underlag vi har fått från personer som arbetspendlar över gränsen har indikerat ett ljummet intresse för bussförbindelser då många jobbar oregelbundna och varierande tider. Även resultatet från den genomförda enkätstudien tyder på att få personer i dagsläget arbetspendelar med busstrafik. Figur 2 Förutsättningar för busstrafik mellan destinationer Busspassagerare vem åker buss och varför? För att få bättre kunskap om vilka som åker buss på destinationerna i dagsläget och deras främsta skäl för detta genomfördes en enkätundersökning under sportlovsveckorna på skidbussarna i Sälen-Skistar och Trysil. Totalt intervjuades 473 busspassagerare, varav 267 st i Sälen-Skistar och 206 st i Trysil. Överlag så motsvarade busspassagerarna typturisten på destinationerna, se Figur 3. Detta innebar att majoriteten av passagerarna var mellan 18 och 50 år gamla, de var på destinationen med sina familjer och tillbringade en kortvecka eller vecka där. En övervägande majoritet av passagerarna hade tagit sig till destinationerna med bil. Främsta skälen som angavs till varför de åkte skidbuss var att de gillade komforten, enkelheten och flexibiliteten som bussåkandet medförde och upplevde det positivt att de kunde slippa köra bil. Med tanke på att de flesta åkt bil till destinationerna kan vi sluta oss till att det inte var avsaknaden av bil som var främsta skälet till att åka buss. Istället upplevde

3 3 (15) passagerarna bussåkandet som något positivt. Utifrån destinationernas statistik och enkäterna vet vi att de flesta turisterna som befinner sig på destinationerna tillbringar en kortvecka eller vecka på platsen. Detta gör torsdagar och söndagar extra intressanta när transferalternativ studeras för resa till och från destinationerna. Figur 3 Resultat från enkätundersökningen på skidbussarna: Vem åker buss och varför? Förutom den övergripande analys som gjordes baserat på alla enkätsvaren från skidbussarna studerade vi också om det fanns skillnader mellan busspassagerarna i Sälen-Skistar området och Trysil, se Figur 4. Figur 4 Skillnader busspassagerare mellan Sälen-Skistar området och Trysil Det fanns en stor skillnad mellan antalet förstagångs-/sällanåkare och antalet frekventa åkare mellan destinationerna. I Sälen-Skistar området var det hela 70% av passagerarna som uppgav att det var deras första gång eller att de åkt ett fåtal gånger (detta var ej kopplat till vilken veckodag som enkäterna gjorts). I Trysil-området var det istället ca 50% frekventa busspassagerare. En anledning till skillnaderna kan bland annat bero på

4 4 (15) de förändringar som gjorts av busstrafiken i Sälen-Skistar området denna säsong som kan ha lett till att många turister testat bussen under sin semester. En ytterligare anledning kan vara det stora antal privata stugägare i Trysil som kan bidra till att många turister åker till destinationen år efter år och därför är väl bekanta med bussutbudet. När det gällde huvudskäl som uppgavs till att man åkte buss var de dominerande anledningarna på den svenska sidan komforten samt på andra plats kom avsaknad av bil. I Trysil var det också många som uppgav komfort som ett huvudskäl till bussresandet, men andra faktorer som pris, närhet till hållplats och alkohol var också vanliga skäl liksom avsaknad av bil. Intresset för trafik över gränsen mellan destinationerna var större på den svenska sidan än på den norska. På den norska sidan var det också fler som angav att de ansåg att dessa resor i så fall bör ingå i liftkortets pris. På frågan varifrån passagerarna åkte och var de var på väg var det 90-95% som uppgav att de var på väg till/från skidåkning eller bostad. Utöver de intervjuer som gjordes på skidbussarna gjordes även 55 intervjuer med busspassagerare som åkte i linjetrafik med Dalatrafiken på sträckningen mellan Borlänge och Sälen, se Figur 5. Figur 5 Enkätsvar passagerare Dalatrafik Bland passagerarna på Dalatrafikens linje mellan Borlänge och Sälen uppgav fler personer än på skidbussarna att de åkte sällan eller för första gången med linjen. Endast 20% av passagerarna åkte dagligen. En stor andel av passagerarna på Dalatrafikens bussar var kvinnor, medan motsvarande andel var knappt 50% på skidbussarna. En hög andel av passagerarna var yngre vuxna i åldern år och många av passagerarna var intresserade av busstrafik över gränsen till Norge samt natt-trafik. De skäl som uppgavs till varför man åkte buss var mer spridda än för skidbussarnas passagerare. Överlag gav svaren en indikation på att många saknade alternativ till buss, dvs. de saknade bil, körkort eller önskade åka till annan destination än deras sällskap.

5 5 (15) Rekommendationer för att öka bussåkandet Baserat på den information vi fått via intervjuer, hemsidor, enkät med mera har vi utvecklat tre alternativ för att öka bussåkandet i fjällregionen. Varje alternativ kan implementeras oberoende av de andra. De tre alternativen är 1) charteralternativet, 2) informationsalternativet och 3) stretchalternativet, se Figur 6. Figur 6 Tre alternative för att öka bussåkandet i fjällregionen Charteralternativet För att öka andelen besökare utan bil på destinationerna föreslår vi att charterpaketresor utvecklas. Detta innebär paketresor med resa och boende organiserat vilket även inkluderar transfer från exempelvis flygplats eller färjeläge, se Figur 7. De besökande skall med andra ord inte själva behöva pussla ihop sin resa och även slippa köra i vinterväglag. Figur 7 Resa till destionation via charter

6 6 (15) I dagsläget finns det relativt goda långfärdsbussförbindelser till Sälen-Skistar, Kläppen, Idre och Trysil från Öresundsområdet, Stockholmsregionen och Göteborgsregionen under torsdagar och helgdagar på vintern. Till Trysil finns även dagliga bussförbindelser från Oslo. Transferförbindelser till övriga huvudtransportnoder i närområdet, dvs. färjeläge, flyg och tåg, finns i flertalet fall tillgängliga men är illa anpassade i tider och reslängd till destinationerna för att framstå som attraktiva alternativ. För att utveckla denna trafik krävs det därför samordning med övriga transportoperatörer för att ömsesidiga anpassningar i tider och förbindelser skall kunna ske. Ett attraktivt men enkelt alternativ för att testa charterkonceptet anser vi därför vara expressförbindelser till Gardermoen från Trysil med möjlighet till vidare trafik till Sälen eller Idreområdet, se Figur 8. Detta alternativ anses attraktivt då det från norsk sida finns intresse av en snabbare förbindelse mellan Trysil och Gardermoen och Gardermoen är en väl utvecklad internationell flygplats med många passagerare. Med en snabb förbindelse till destinationerna möjliggörs att nå nya, internationella målgrupper och att utveckla charterresor via flyg. Om den flygplats som diskuteras i Sälen förverkligas finns då också möjligheten att utveckla detta alternativ ytterligare. Figur 8 Chartertrafik via Gardermoen flygplats Förutsättningen för att det skall vara attraktivt att lämna bilen hemma är dels att transporterna på destinationen kan ske utan bil och dels att allt som behövs för självhushållning finns lätt tillgängligt. Detta då boendet i destinationerna till stor del bygger på stugboende. När det gäller service på plats finns det många möjligheter att utveckla detta och därmed också skapa fler arbetstillfällen i destinationsområdena och att profilera närproducerade produkter och tjänster. Exempel på tjänster som vi bedömer som attraktiva är matkassar, hyrkock/catering till stuga, linne och städning, utrustning och kläder, se Figur 9.

7 7 (15) Figur 9 Utveckling av servicetjänster på destinationer Målet är att underlätta enkelt resande för besökande, säkerställa att turister har åtminstone samma service som hemma och att kunna attrahera målgrupper som inte är vana vid självhushåll. Informationsalternativet För att öka bussresandet i destinationsområdet är det viktigt att lyfta fram alternativ till bil. I dagsläget är mycket av informationen på destinationernas hemsidor inriktade mot bilresor, se Figur 10. Om en person är intresserad av andra färdmedel måste de aktivt gå in och klicka sig vidare för att få information om de alternativ som finns. Figur 10 Information om resa till destination domineras av bil För att öka medvetandet om alternativ till bil föreslår vi att det både lyfts fram i text och bilder. Grundläggande information om möjliga avreseorter, dagar, frekvens och kontaktuppgifter samt länkar till operatörernas hemsidor är lämpligt att ha på

8 8 (15) hemsidorna så att intresserade besökare enkelt kan avgöra om det finns alternativ som kan passa dem, se exempel i Figur 11. Figur 11 Lämplig information på hemsida Då enkla transporter på destinationen är en förutsättning för att kunna lämna bilen hemma är det viktigt att även information om busstrafiken inom och mellan destinationer är lätt att hitta och lyfts fram. På Sälen-Skistars hemsida ligger t.ex. information om expressbussen föredömligt placerad väl synlig på förstasidan medan det på Trysil-Skistars hemsida ligger längst ner under rubriken skidåkning, se Figur 12. Figur 12 Information om busstrafik på destinationerna För att ytterligare förenkla bussåkande via informationsalternativ finns möjligheter med appar för snabb information om busstider för besökare. Det finns också möjligheter att nyttja bloggar med mera för att marknadsföra och informera om alternativ till bilåkning, exempelvis har Swebus haft en bloggande mamma med barn som besökt Sälenfjällen med buss och bloggat om sin upplevelse, se Figur 13. På detta sätt kan alternativ till bilåkande lyftas fram via olika informationskanaler.

9 9 (15) Figur 13 Ytterligare alternative för att förbättra information om bussåkande Stretchalternativet Det tredje förbättringsalternativet fokuserar på bättre utnyttjande av Skistars bussar i Sälenområdet. Förslaget går ut på att låta de existerande slingbussarna ta några turer per dag till Stöten respektive Kläppen för att binda samman alla destinationer i närområdet, se Figur 14. Figur 14 Sammanbindning av alla Sälendestinationer med existerande bussar Den slingbuss som i dagsläget trafikerar Hundfjället och Tandådalen på för- och eftermiddagar går i dagsläget in som extra expressbuss vid lunchtid. Som ses i Figur 15 är detta inte nödvändigt då lunchen är en period med lite lägre passagerarantal. Konsekvensen har istället blivit att det är dålig beläggning på expressbussturerna vid lunchtid.

10 10 (15) Figur 15 Fördelning av busspassagerare över dagen Även om den extra Expressbussen tas bort under lunchtid finns möjlighet att öka turtätheten med Expressbussarna om de hållplatser som har minst passagerare kan trafikeras på annat sätt, se Figur 16. Figur 16 Utnyttjande av existerande resurser i dagsläget I dagsläget är det ett lågt passagerarantal som åker med slingbussarna. Totalt ligger antalet passagerare per buss under säsongen 12/13 på ca 5000 passagerare. Detta medför att vi anser att bussarna kan nyttjas effektivare och attrahera fler passagerare genom att även trafikera Stöten och Kläppen. Utöver det låga utnyttjandet överlag så kan den sista turen på Tandådalen/Hundfjället exkluderas då mycket få personer har nyttjat denna tur under säsongen. Utifrån det vi har sett ovan finns det alltså möjligheter med existerande resurser att trafikera Stöten och Kläppen. Enklaste alternativet är att mer eller mindre behålla existerande busstidtabeller för slingbussarna, med undantaget att bussarna tar en tur till Stöten respektive Kläppen på morgonen, lunchen och efter sista slingturen, se Figur 17.

11 11 (15) Undantaget från existerande tidtabell skulle vara att exkludera sista turen i Hundfjället/Tandådalen som tidigare nämnts beroende på dåligt passagerarantal. Figur 17 Addering av turer till Stöten och Kläppen baserat på existerande tidtabell. Ytterligare alternativ för att binda samman Sälen-Skistar området med Kläppen, Stöten och Trysil anläggningarna är möjliga men kräver större förändringar av existerande bussupplägg, se Figur 18. Figur 18 Alternativa upplägg för att binda samman Sälen-Skistar området med närliggande anläggningar. Ett andra alternativ som är möjligt för att få till busstrafik på morgon, lunch och eftermiddag som binder samman Sälen-området med Trysil-anläggningen är att en buss från respektive sida kör slingtrafik delar av dagen på andra sidan gränsen. Upplägget skulle i så fall kunna se ut enligt följande:

12 12 (15) Buss Trysil: Startar på morgonen med en tur över till Hundfjället/Tandådalen där den kör slingtrafik enligt existerande tidtabell på förmiddagen. Vid lunchtid återvänder denna buss till Trysil och kör ordinarie slingtrafik på Trysilfjället. I samband med att liftarna stänger vid i Trysil så kör bussen över till Sälenfjällen igen med passagerare från Trysil. I Sälen-området vänder bussen och tar med sig passagerare tillbaka från Sälen till Trysil i samband med att liftarna stänger vid kl 18. Buss Sälen: Startar på morgonen med en tur över till Trysil och kör slingtrafik på Trysilfjället under förmiddagen. Vid lunchtid återvänder bussen med passagerare till Sälen På eftermiddagen kör bussen slingtrafik enligt existerande tidtabell i Hundfjället/Tandådalen området. Det tredje alternativet på förändrat bussupplägg för att knyta samman fler av anläggningarna i Sälen/Trysil-området med buss innebär ett behov av att använda andra fordon än vad som nyttjas i dagsläget. Eftersom antalet passagerare på slingbussarna är lågt borde dessa bussar kunna bytas ut mot mindre fordon. Istället föreslår vi att en andra buss sätts in på sträckan Kläppen-Trysil som endast har ett stopp per anläggning. Denna Superexpressbuss skulle då hinna ca två turer per dag över gränsen med en uppskattad tid från Kläppen till Trysil via Stöten på ca 2 h enkel väg. Alternativet innefattar dock vissa utmaningar: 1. För att skapa en möjlighet för besökare från Trysil att besöka svenska anläggningar på tider som är attraktiva för endagarsutflykter skulle det krävas att en motsvarande superexpressbuss startade även från Trysil-sidan på morgonen. 2. Två timmars bussresa för enkel färd är väl långt för dagsutflykter. Trots enbart ett stopp per destination är frågan därför om alla destinationer skall omfattas av superexpressbussen eller om byte kan krävas längs vägen. Rekommenderade åtgärder Baserat på de tre alternativen för förbättringar av busstrafiken i fjällregionen som diskuterats ovan har vi tagit fram åtgärder som är lämpliga att genomföra direkt samt åtgärder/utmaningar på lång sikt, se Figur 19 och Figur 20. På kort sikt rekommenderas att utveckla Charteralternativet genom att starta en expresstransferbuss mellan Gardermoen flygplats och Trysil, med möjlighet för vissa turer att inkludera även Sälen och/eller Idre. Detta anses lämpligt då det finns intresse från Trysil att ha snabbare förbindelser till flygplatsen än vad som finns idag. I dagsläget kör de flesta långfärdsbussar från Sverige in till Trysil på torsdagar och söndagar. Med en snabb förbindelse till Gardermoen som även trafikerar någon/några destinationer i Sverige skulle ett utbyte skapas. Utöver detta så är alternativet intressant i samband med den diskussion som förs om en ny flygplats i Sälen.

13 13 (15) När det gäller Informationsalternativet rekommenderas aktörerna att starta med att utveckla informationen om alternativa transportsätt på sina hemsidor. Detta föreslås i syfte att öka kunskapen och intresset för de transporttjänster som erbjuds redan i dagsläget och som inte baseras på bil. För att utveckla busstrafiken i Sälen-området föreslås Stretchalternativet att genomföras i form av att slingbussarna trafikerar även Kläppen och Stöten. Detta då slingbussarna i dagsläget har ett lågt passagerarantal och en tidtabell som gör det möjligt att inkludera morgon-, lunch- och kvällsturer till Kläppen och Stöten utan några större förändringar i existerande service. Figur 19 Direkta åtgärder för att öka bussåkandet i fjällregionen På en längre sikt finns det stora möjligheter till utveckling inom alla tre alternativområdena. För Charteralternativet skulle en ny flygplats i Sälen-området skapa helt nya möjligheter till transfer av charterflygresenärer till alla anläggningar i närheten. Det finns också stora möjligheter att skapa bra resealternativ för besökare genom utvecklade transfermöjligheter till transportnoder i närheten kopplade till färjor och tåg. Dessa transfertransporter bör etableras baserat på en analys av den geografiska placeringen på de kundgrupper som anläggningarna vill satsa på med charteralternativ och deras preferenser. Om Storbritannien och Danmark är områden som destinationerna vill locka besökande ifrån t.ex. så är transfertransporter kopplade till flyg och färjor på norska sidan mest intressanta. Är målet istället att locka nya turister från Stockholmsområdet, Finland och Baltstaterna blir andra transferalternativ mer intressanta. Informationsalternativet har stor potential för utveckling med realtidsinformation i liftsystem och på hållplatser samt mobiltelefonappar med möjlighet att söka förbindelser och se alternativa förbindelser i realtid. Då en överväldigande majoritet av alla som sitter på skidbussarna transporterar sig mellan anläggningarna och bostaden ger detta en bra exponering mot målgruppen. För Stretchalternativet som berör hur existerande busstrafik kan utvecklas är det intressant att titta på alternativ för trafikering av lågfrekventa hållplatser. Detta i syfte att erbjuda transportalternativ även för de som bor utanför huvudområdena, men samtidigt inte belasta skidbussarna med för många stopp. Under uppdraget har

14 14 (15) möjligheterna till gränsförbindelser diskuterats av många parter. Det finns dock många frågor associerade med detta som bör tittas närmare på för att säkerställa en framgångsrik etablering. Exempel på frågor är kundgrupper (enbart skidturister eller även arbetspendlande och boende), finansieringsmöjligheter och samordningsmöjligheter mellan privata och offentliga aktörer på båda sidor om gränsen. Figur 20 Långsiktiga utmaningar för att öka bussåkandet i fjällregionen De olika föreslagna åtgärderna är sammanfattade i tabellen i Figur 21. De har delats upp i kortsiktiga och långsiktiga förslag samt om de berör busstrafik inom/mellan destinationer eller busstrafik till/från destinationerna. Figur 21 Förslag på kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att öka busstrafiken i fjällregionen

15 15 (15) Göteborg WSP Analys & Strategi Nina Modig Telefon: Ingemar Moen Telefon:

Busstrafik i fjällregionen

Busstrafik i fjällregionen Busstrafik i fjällregionen Hamar 25 april 2013 2013-04-11 Agenda Nuläge och förutsättningar Enkätstudie Vem åker buss och varför? Rekommendationer för att öka bussåkande Charteralternativet Informationsalternativet

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1. Målgrupp Undersökningen riktar sig till resenärer som valt att åka buss inom destinationerna Sälenfjällen och Trysil under sportlovsveckorna våren 2013. 2. Målsättning Målsättningen är att identifiera

Läs mer

EXPRESSBUSS MELLAN ANLÄGGNINGARNA

EXPRESSBUSS MELLAN ANLÄGGNINGARNA EXPRESSBUSS MELLAN ANLÄGGNINGARNA SÄLEN 2012-10-04 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden WSP s UPPDRAG ANALYSERA OLIKA LÖSNINGAR EXPRESSBUSS MELLAN ANLÄGGNINGARNA BADBUSS 1:20 TIMMAR

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

TRAFIKVERKET VEMDALEN VÄGVAL VEMDALEN. Kartläggning av personbilstrafik till vintersportorten Vemdalen. RESURS AB Hans Remvig januari

TRAFIKVERKET VEMDALEN VÄGVAL VEMDALEN. Kartläggning av personbilstrafik till vintersportorten Vemdalen. RESURS AB Hans Remvig januari VÄGVAL VEMDALEN Kartläggning av personbilstrafik till vintersportorten Vemdalen RESURS AB Hans Remvig januari 2011 1 INNEHÅLL: Uppdraget 2 Något om Vemdalen 2 Trafiken till området 4 Bilagor separata filer

Läs mer

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen!

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! 17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! Så här blir det Det var över 30 år sedan sist. Nu är det äntligen dags för en ny busstrafik i hela Dalarna, anpassad efter hur resbehovet ser ut idag.

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 2. Syfte... 5 3. Avgränsning... 5 4. Projektorganisation... 5 5. Inventering...

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Kollektivtrafikmöte. Haparanda kommun

Kollektivtrafikmöte. Haparanda kommun Kollektivtrafikmöte Haparanda kommun 2014-11-26 Haparanda kommun - Trafik Linjen är främst en skollinje, den ansluter till L54 i Karungi som tar skolbarn till Haparanda. Dock måste L54 förstärkas varje

Läs mer

Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten?

Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten? Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten? Anna Matsson Hållbarhetsstrateg, SITE Destination Från Ord till Handling dec 2011 Målet med konferensen var att initiera konkreta lösningar på kort sikt

Läs mer

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016.

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016. Styrdokument Dokumenttyp: Plan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-10-08 154 Ansvarig: Utredningssekreteraren Revideras: Vart fjärde år Följas upp: Årligen MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

Busskostnader Samkalk 1

Busskostnader Samkalk 1 Uppdragsnr: 10104909 1 (12) Busskostnader Samkalk 1 WSP Analys och Strategi har av Vägverket fått i uppdrag att specificera busskostnader i Samkalk-format. Fast sträckkostnad, kostnadsfunktion uppdateras,

Läs mer

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Bokningssystem för kulturbuss Den här manualen beskriver hur du ska göra för att boka din kulturbussbiljett. Om din skola inte redan har inloggningsuppgifter

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER TREDJE KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Bakgrund. Mobilitet och delaktighet ur äldre personers perspektiv. Delaktighet. Active Ageing. Mobilitet

Bakgrund. Mobilitet och delaktighet ur äldre personers perspektiv. Delaktighet. Active Ageing. Mobilitet Mobilitet och delaktighet ur äldre personers perspektiv Sofi Fristedt Leg arbetsterapeut, Specialist i arbetsterapi Doktorand Forskarskolan Hälsa och Välfärd Hälsohögskolan i Jönköping Bakgrund Ökad andel

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 1 (5) YTTRANDE Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i länet.

Läs mer

Enkät om samåkning Urshult (hela församlingen)

Enkät om samåkning Urshult (hela församlingen) Enkät om samåkning Urshult (hela församlingen) Bakgrund Utskick till 812 hushåll inom församlingen 90 svar (14 via webben, 76 papper) Svarsfrekvens 11% 50 Vilka resesätt använder du idag när du tar dig

Läs mer

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, ,

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, , Kollektivtrafikbarometern 2008 - samtliga frågor (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång i månaden) för år 2008 redovisas i tabellerna. et har viktats utifrån

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Den självkörande bussen rullar långsamt, men utvecklingen går fort!

Den självkörande bussen rullar långsamt, men utvecklingen går fort! 1 PM 2017:58 Jonas Åström Nina Hvitlock Christer Ljungberg 2017-10-03 Den självkörande bussen rullar långsamt, men utvecklingen går fort! Foto av Oskar Elfving Söderström Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund

Läs mer

Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs. Per Francke 101011 / 01. 101007 / Magnus Dahlström Magnus Dahlström

Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs. Per Francke 101011 / 01. 101007 / Magnus Dahlström Magnus Dahlström Ny påfartsramp vid Björknäs Datum / Version: 2010-10-11 / 01 Sidan 1 av 12 Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs HANDLÄGGARE: DATUM / VERSION: Per Francke 101011 / 01 GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR):

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Fas två FÖRORD... 3 GRUPPENS SAMMANSÄTTNING... 4 BOENDE OCH ARBETSTIDER... 4 KOLLEKTIVTRAFIKENS TILLGÄNGLIGHET... 4 PÅLITLIGHET OCH RESENÄRENS NÖJDHET MED KOLLEKTIVTRAFIKEN...

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet.

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet. 1 2 Svenskar om bilen Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Utan bilen skulle vi inte få ihop livspusslet eller kunna sköta våra arbeten. Utan bil och buss skulle vi inte hinna med våra fritidssysselsättningar

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03 Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03 MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN Göteborg SWECO VBB AB Trafikplanering Peter Blomquist Uppdragsnummer 2391535 SWECO VBB Gullbergs

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016

Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 Tjänsteutlåtande 0 Österåke Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0088 Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 Sammanfattning

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Linje 390 Tätortstrafik Vadstena

Linje 390 Tätortstrafik Vadstena Linje 390 Tätortstrafik Vadstena Beskrivning av trafiken Ansvaret för tätortstrafiken i Vadstena togs över från kommunen 2013. Under tiden som Vadstena kommun körde trafiken i egen regi var bussen avgiftsfri

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats

Läs mer

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) 25 april 2017 Dnr 2017/114 Samhällsutveckling Helene Olofsson Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) Inledning Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV TRANSPORTFÖRETAGEN, SLAO OCH STF... JUNI 2015 Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen Case: Kirunafjällen Årefjällen GUSTAV BLOMQVIST MARTIN KARLSSON KARIN OLSSON Sammanfattning

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Svar på motion från Ulrik Bergman (M) om hyrcykelsystem

Svar på motion från Ulrik Bergman (M) om hyrcykelsystem 2015-11-17 2015/37189 1(5) Vår adress Kommunstyrelsen Borlänge kommun Adress Hållbarhetsutskottet Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Gustaf Karlsson 0243-74093 gustaf.karlsson@borlange.se

Läs mer

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige! Passagerarrederierna har en central roll i den svenska rese- och

Läs mer

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott 1 (7) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-10 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Jan Efraimsson Telefon: 0703 63 92 89 E-post: jan.efraimsson@vgregion.se Till kollektivtrafiknämnden

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Långväga buss 2011 2012:8

Långväga buss 2011 2012:8 Långväga buss 2011 Statistik 2012:8 Långväga buss 2011 Statistik 2012:8 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se Webbadress:

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland på landsbygden i Västra Götaland Martin Elofsson, regionutvecklare sekretariatet Landsbygdsarbetet Målet: Sammanhållen region 1. Utredning Syfte, minsta utbud Långsiktigt ansvar 2. Projekt anropsstyrd

Läs mer

Forskarskola studerar tillsammans med näringen förutsättningarna för ökad turism i Östra Norrbotten

Forskarskola studerar tillsammans med näringen förutsättningarna för ökad turism i Östra Norrbotten Forskarskola studerar tillsammans med näringen förutsättningarna för ökad turism i Östra Norrbotten Vid ett seminarium i Överkalix nyligen diskuterades förutsättningarna för att utveckla turismnäringen

Läs mer

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015 Öppna jämförelser kollektivtrafik 216 15 indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 215 Inledning SKL har gett ut Öppna jämförelser för kollektivtrafik 214 och 215. För 216 publicerar vi denna sammanfattning

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun RESULTAT AV FÖREMÄTNING WSP Analys & Strategi BAKGRUND I Östersunds kommun har beslut tagits om att alla barn och ungdomar mellan 6-19 år

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet?

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? Enkät 2 Testresenär Namn: Vad har du för sysselsättningsgrad? 100 % 75 % 50 % 25 % Annat Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? 20-22 dagar/månad 16-19 dagar/månad 12-15 dagar/månad

Läs mer

Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport

Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport 2014-02-26 Uppdraget Pågatåg Nordost är en samverkan mellan 12 kommuner och 3 regioner som arbetar för att utveckla regionen genom en förbättrad tågtrafik på 5 bandelar.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006

VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006 VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006 Disposition SkiStar en introduktion Halvårsrapport 2005/06 Trysilförvärvet Investeringar inför 2006/07 Tillväxtmarknader SkiStar och framtiden

Läs mer

Hur mycket kollektivtrafik finns det?

Hur mycket kollektivtrafik finns det? Hur mycket kollektivtrafik finns det? Vem organiserar? Vem kör? Var finns den? Hur mycket är kommersiellt respektive upphandlat? Vad har hänt sedan avregleringen? Har resenärerna alternativ? Fredrik Svensson,

Läs mer

Skolvägsplan. Näsviken skola

Skolvägsplan. Näsviken skola Skolvägsplan Näsviken skola 15-03-04 Beskrivning av skolan Om skolan Näsvikens skola ligger 1.5 mil från Hudiksvall vid Södra Dellens södra del. Området erbjuder vacker natur med närhet till både skog

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Sammanfattning Passagerare Antalet passagerare på de svenska flygplatserna uppgick till 7,3 miljoner under det fjärde kvartalet 2012. Jämfört med föregående års

Läs mer

Resvanor i Sundsvall. Resultat från resvaneundersökning. Resvaneundersökning

Resvanor i Sundsvall. Resultat från resvaneundersökning. Resvaneundersökning Resvanor i Sundsvall Resultat från resvaneundersökning 2016 Resvaneundersökning 2016 1 ± Liden Indal Omland Kovland Sundsbruk Stöde Nedansjö Tätortsområde Sundsvall Matfors Lucksta Kvissleby Njurundabommen

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse.

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Singö Fogdö Intresseförening har som mål att långsiktigt rädda Singö skola och att tillgodose

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Höst 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 4/11-13 5/1-14 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 22/12-13 6/4-14 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

N Time. Trafik & Miljö

N Time. Trafik & Miljö N Time Trafik & Miljö On Time är en digital busstidstabell som ska göra det enklare för många att åka buss. On Time kan visa vart och när man ska byta buss för att minska väntetiden, Buss tiderna kommer

Läs mer

Nulägesanalys av arbetspendling i storstadsområden 2011-06-08. Krister Sandberg

Nulägesanalys av arbetspendling i storstadsområden 2011-06-08. Krister Sandberg Nulägesanalys av arbetspendling i storstadsområden 2011-06-08 Krister Sandberg Uppdrag: Nulägesanalys av arbetspendling i storstadsområden Syfte Kunskapsunderlag om hur arbetspendling ser ut i storstadsområdena

Läs mer

Uppföljning av långväga buss

Uppföljning av långväga buss Roger Pyddoke PM Dnr: 3-221-99 1999-08-30 Uppföljning av långväga buss 1 Uppdrag I SIKAs regleringsbrev för 1999 ges följande uppdrag. SIKA skall redovisa utvecklingen fr.o.m. 1998 av den länsgränsöverskridande

Läs mer

Interpellation 2009-03-17

Interpellation 2009-03-17 Interpellation 2009-03-17 Till Kommunalrådet i Säffle kommun Angående kommunikationer till Norge Kommunikationen med omvärlden har återigen försämrats för Säffles del. Nu är det resenärerna till och från

Läs mer

Gränsintervjuundersökning 2009

Gränsintervjuundersökning 2009 Transport och turism 2010 Gränsintervjuundersökning 2009 Sommar (1-1102009) Turism från utlandet minskade under sommarperioden 2009 Sommaren 2009 besökte, miljoner utländska turister Finland, vilket var

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Att resa i kollektivtrafiken med funktionsnedsättningar

Att resa i kollektivtrafiken med funktionsnedsättningar Att resa i kollektivtrafiken med funktionsnedsättningar vad görs för att det skall funka? Lisbeth Lindahl Mötesplats funktionshinder 12 nov 2008 Bakgrund Ingen ny fråga När kollektivtrafiken planeras skall

Läs mer

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander Grönt konfererande - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer Av Åsa Nylander Syfte Syftet med den här studien är att undersöka hur konferensanläggningar använder sig av sina

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Synpunkter på Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Östergötland

Synpunkter på Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Östergötland Synpunkter på Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Östergötland Först av allt Tack för själva möjligheten att få ge synpunkter på denna plan. Den har varit både intressant och givande att läsa och den

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Stadskortet öppnas upp för laddning och köp ombord på länets alla bussar.

Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Stadskortet öppnas upp för laddning och köp ombord på länets alla bussar. 2012-07-23 Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Från tidtabellsskiftet den 19 augusti tas shoppingbiljetten ur stadstrafikernas utbud av färdbevis. Shoppingkortet, som består

Läs mer

Medborgarförslag om att minska koldioxidutsläpp

Medborgarförslag om att minska koldioxidutsläpp Kommunfullmäktige 2007-12-17 331 693 Kommunstyrelsen 2008-05-12 119 316 Arbets- och personalutskottet 2008-04-14 84 210 Dnr 07.813-008 deckf40 Medborgarförslag om att minska koldioxidutsläpp Ärendebeskrivning

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

The International Bioenergy Days, Trollhättan 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober 2009

The International Bioenergy Days, Trollhättan 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober 2009 The International Bioenergy Days, Trollhättan Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober Viktoriagatan 13, Box 568, SE-42 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95, Fax +46 31 75 95 1, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016 Älvsjö stadsdelsförvaltning Kansli- och serviceavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-03-05 Handläggare Kajsa Pärke Telefon: 08-508 21 083 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 26 mars 2015 Förändringar i SL-trafiken

Läs mer

Trafikutredning. Väg 227 Dalarö HANINGE KOMMUN

Trafikutredning. Väg 227 Dalarö HANINGE KOMMUN Trafikutredning Väg 227 Dalarö HANINGE KOMMUN Mars 214 Medverkande Ramböll Lars Strömgren Handläggare 2 Trafikutredning Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Syfte och förutsättningar...4 Slutsats...4

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Fakta Malmö 290 000 invånare (2008) Ökande befolkning för 22 året i rad 174 nationaliteter 47 % är under 35 år 28 000 arbetstillfällen 55 000 arbetspendlar

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

RAPPORT. Olika nivåer på resandet. Genomgång av de resandematriser som används av Järnvägsgruppen KTH och de som används i den nationella planeringen

RAPPORT. Olika nivåer på resandet. Genomgång av de resandematriser som används av Järnvägsgruppen KTH och de som används i den nationella planeringen RAPPORT Olika nivåer på resandet Genomgång av de resandematriser som används av Järnvägsgruppen KTH och de som används i den nationella planeringen 2009-12-17 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter

Läs mer

PRISSÄTTNING/-INFORMATION VID TAXIRESOR UPPFÖLJANDE UNDERSÖKNING, AUGUSTI 2017

PRISSÄTTNING/-INFORMATION VID TAXIRESOR UPPFÖLJANDE UNDERSÖKNING, AUGUSTI 2017 PRISSÄTTNING/-INFORMATION VID TAXIRESOR UPPFÖLJANDE UNDERSÖKNING, AUGUSTI 217 PRISSÄTTNING OCH PRISINFORMATION VID TAXIRESOR, SOMMAREN 217 SKAPAT AV: INTERMETRA BUSINESS & MARKET RESEARCH GROUP AB PROJEKTLEDARE:

Läs mer