INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB"

Transkript

1 INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB Årsredovisning 2004

2 2004 i korthet Under 2004 genomförde IFS omfattande åtgärder och betydande investeringar för att förändra organisationsstrukturen, öka effektiviteten och skapa förutsättningar för framtida lönsamhet. IFS har under 2004 förändrat försäljningsstrategin innebärande att branscher inom området Lifecycle Industries och internationella företag, i första hand ska bearbetas genom direktförsäljning eller tillsammans med branschpartners. Lokala och regionala kunder inom området Midmarket ERP, bearbetas däremot mer effektivt genom distributörer. Strategiomläggningen har medfört nya och utökade partnersamarbeten. Det innebär också att verksamhet och produkter i utkanten av kärnverksamheten avyttrats. Efterfrågan på affärssystem var fortsatt svag under första halvan av året men ökade något under tredje och fjärde kvartalen. Flera stora affärer gjordes med viktiga kunder inom samtliga av IFS utvalda branscher. Nettoomsättningen uppgick till Mkr, varav licensintäkterna uppgick till 921 Mkr och konsultintäkterna till Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 152 Mkr och resultatet efter finansnetto till 228 Mkr. Poster av engångskaraktär uppgick till netto 94 Mkr. Under 2004 genomfördes och påbörjades ytterligare effektiviseringar som förväntas sänka rörelsekostnaderna under helåret 2005 med 300 Mkr jämfört med helåret Vidtagna åtgärder under 2004 förväntas ge betydande positiv effekt på resultat och kassaflöde under 2005.

3 Om IFS IFS (XSSE: IFS) är en världsledande leverantör av komponentbaserade affärssystem utvecklade på öppen standard. Genom att erbjuda ett mer flexibelt affärssystem, förbättrar IFS kundernas förmåga att fatta rätt beslut och att styra verksamheten mer effektivt. IFS Applications ger snabbare anpassning till förändrade affärsförutsättningar, förenklar integration med andra system och ger kunden frihet att kombinera ledande teknik. IFS har över 20 års erfarenhet av implementation av affärssystem, med konsulter som har djup branschkompetens och som förstår kundens verksamhet och behov. Tillsammans med partners bidrar IFS till att öka användandet av standarder. IFS branschlösningar är optimerade för ERP, EAM samt MRO och hanterar kundernas, produkters, anläggningars och tjänsters hela livscykel. Som en ledande leverantör av komponentbaserad mjukvara levererar IFS affärsnytta för företag inom bilindustri, industriell tillverkning, drift- och anläggning, utility och telecom, processindustri, offentlig sektor samt flyg- och försvarsindustri. EMEA NORDAMERIKA TILLVÄXTMARKNADER

4 INNEHÅLL INNEHÅLL Under 2004 stärktes IFS operativa ledning med ett antal poster och krafttag togs för att skapa förutsättningar för framtida lönsamhet. I årsredovisningens första del ger ledningen sin syn på IFS Vd har ordet Verkställande direktören Michael Hallén berättar om arbetet med att fullfölja den under 2004 påbörjade strategiomläggningen. 5 Finansiell analys Ekonomichef Jan Eric Johansson beskriver IFS ekonomiska situation och förklarar syftet med de åtgärder som vidtagits under året. 8 Vårt produkterbjudande Hans Rune Rønningen, ansvarig för Products, beskriver fördelarna med IFS Applications. Han ger också en inblick i vad som händer med produkten framöver. 10 Med branschen i fokus Fredrik vom Hofe, ansvarig för Marketing & Industry Solutions, förklarar hur IFS branschfokusering och partnersamarbeten skapar mervärde för IFS kunder. Dessutom ingår ett exempel från ett pågående implementeringsprojekt. 14 Rapport från divisionerna De tre divisionscheferna, Alastair Sorbie, Cindy Jaudon och Jan Moodh ger sin syn på utvecklingen inom respektive region; EMEA, Nordamerika och Tillväxtmarknader. De berättar bland annat om satsningar i Kina, om partnersamarbeten och om trender på den europeiska marknaden. 22 Styrelse 23 Koncernledning och revisorer 24 Bolagsstyrning 27 Aktien 29 Förvaltningsberättelse 37 Resultaträkning 38 Balansräkning 40 Eget kapital 41 Kassaflödesanalys 42 Noter 69 Revisionsberättelse 70 Finansiell utveckling Definitioner och Ordlista 74 Adresser Informationstillfällen Delårsrapport januari mars 26 april 2005 Halvårsrapport januari juni 20 juli 2005 Delårsrapport januari september 19 oktober 2005 Bokslutskommuniké för februari 2006 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum fredagen den 22 april 2005 i Linköping.

5 VD HAR ORDET Michael Hallén VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Trots massiva insatser de senaste två åren utföll 2004 med ett negativt resultat vilket är oacceptabelt.vi bedömer dock att vi med vårt arbete under 2004 har lagt grunden för en stabil lönsamhet. Under 2005 ska detta uppnås. Därefter ska lönsamheten successivt förbättras. 3

6 VD HAR ORDET Trots stora insatser för att minska kostnaderna under de senaste årens stagnation på marknaden för affärssystem utföll 2004 med ett negativt resultat. Visserligen var vi i början av 2004 ännu inte helt klara med arbetet att forma om IFS, men slutet av 2003 bådade gott. Marknaden hade börjat stabilisera sig, och vi räknade med att återhämtningen skulle fortsätta under Nu blev det inte riktigt så. Efterfrågan, liksom IFS prestation, under inledningen av året var svag. Det andra halvåret blev bättre och vi följde i stort sett vår reviderade plan. Men det räckte inte till att presentera ett tillfredsställande helårsresultat. Idag, ett år senare, känner jag mig säkrare i min optimism. Marknaden är inte bara stabilare. Det IFS som möter 2005 är också ett robustare företag på alla sätt, med stärkta finanser, en effektivare organisation och med förutsättningar att uppnå stabil lönsamhet på ett helt annat sätt än tidigare. Nya kunder och fortsatta beställningar från befintliga kunder har medfört att den orderbok vi har idag är den största vi haft under mina två år som verkställande direktör för IFS. Vid årsskiftet 2004 var den 90 miljoner kronor större än året innan. Nya mål Min bedömning är att vi klarat stora delar av den omsvängning av IFS, till ett företag med stabil lönsamhet, som vi har arbetat med under de senaste åren. Jag räknar också med att vi ska kunna klara av de sista delarna under Att vi har nått slutfasen i arbetet återspeglas också i att vi har ställt upp helt andra mål inför 2005 än vi hade Då var fortsatta snabba kostnadssänkningar det absolut viktigaste. Idag gäller det att se vidare och växla inriktning mot mer lönsamhetsorienterade mål. Ny försäljningsstrategi En förändring av vår försäljningsstrategi har varit ett centralt tema under året. Den lyckade fokusering av produkt, marknadsföring och kompetens mot sju olika branscher som pågår sedan ett antal år har under 2004 följts av en förändring av försäljningsstrategin. Syftet är nu att tydligt anpassa även försäljningsstrategin för olika typer av kunder, branscher och regioner. Inom vissa branscher och regioner, särskilt inom Lifecycle Industries och internationella företag, kan vi ge det bästa stödet genom egen direktförsäljning eller tillsammans med branschpartners. På andra marknader och i andra branscher är det mer effektivt att arbeta med distributörer. Ett intensivt år När vi gick in i 2004 hade vi satt upp flera viktiga mål. Vi skulle stärka finanserna, trimma och effektivisera organisationen ytterligare, göra förändringar i vår säljstrategi, förstärka IFS starka sidor, samt arbeta mot att nå en stabil lönsamhet. Vi klarade inte det viktigaste målet; stabil lönsamhet. Prestationen under det första halvåret var helt enkelt för svag. Men på samtliga övriga punkter gjorde vi framsteg. Vi hade bland annat föresatt oss att sänka vår break even -nivå till 2,3 miljarder kronor, något som vi också gjorde. Vi har också tack vare tillskott av ägarkapital stärkt vår likviditetssituation och kraftigt minskat vår skuldsättning. Den finansiella ställningen har stärkts och skapat förutsättningar för att öka takten i förändringsarbetet. Vi har arbetat vidare med att effektivisera organisationen. Detta är ett långsiktigt arbete men vi börjar redan se tydliga samordningsvinster, till exempel inom vår globala supportorganisation. IFS styrelse har varit ett värdefullt och aktivt stöd för mig och resten av ledningen i arbetet med såväl den nya försäljningsstrategin som med den fortsatta effektiviseringen av verksamheten. Sammantaget kan man säga att under 2004 har vi klarat av en hel del. Vi har tillsammans gjort vårt yttersta för att rätta till det som inte varit bra, eller som kunnat förbättras. Jag skulle vilja säga att våra medarbetare på ett år genomfört vad som brukar kunna ta flera år att göra. Samtidigt har vi fortsatt att få nya kunder. Nöjda kunder På IFS har vi alltid arbetat nära våra kunder och partners. Vi ser det som en förutsättning för bra resultat. Vi kan bidra med vår kompetens, samtidigt som vi får en möjlighet att dra nytta av våra kunders och partners kunskaper. 4

7 VD HAR ORDET Det är så vi har utvecklat IFS Applications till den produkt den är idag. Och det är så vi har sett till att hela tiden fördjupa vår förståelse för våra kunders behov. Det är också så vi bygger upp ett långsiktigt förtroende. Trots de senaste årens svaga resultatsiffror har vi bibehållit våra kunders förtroende. Fler än 200 helt nya kunder valde att arbeta med oss under Men viktigare än fler kunder är nöjda kunder. Och det har vi. Ett sätt att mäta kundlojalitet är att se hur många kunder som väljer att uppgradera. Under 2004 uppgraderade nästan dubbelt så många som året innan. Med andra ord kommer det inte bara nya kunder till IFS de vi har stannar hos oss. Jag kan inte se det som något annat än ett gott betyg och en avgörande förutsättning för vårt fortsatta arbete. En stark produkt Man får inte nöjda kunder bara genom att vara en bra samarbetspartner och genom att ha en stabil ekonomi, det krävs också en högkvalitativ produkt. Trots de senaste årens arbete med att sänka våra kostnader har vi fortsatt den snabba utvecklingen av IFS Applications, både själva och i samarbete med partners och kunder. Mycket av detta har varit möjligt tack vare att vi redan 1997 påbörjade uppbyggnaden av en stark organisation i Sri Lanka som både på ett kompetent och kostnadseffektivt sätt klarat att driva utvecklingen vidare. IFS Applications är ett modernt system. Komponentarkitekturen och öppenheten gör det enklare för våra kunder, och även enklare för oss att ta till oss ny teknik och att vidareutveckla lösningen. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla systemet och dess användbarhet samt att ytterligare utveckla och förbättra våra branschlösningar på egen hand och tillsammans med partners och kunder. Om att arbeta med partners Vårt branschfokus och förändringar i vår säljstrategi leder till utökade partnersamarbeten. Genom dessa samarbeten kan vi dels få tillgång till spetskompetens inom specifika områden och dels anpassa vår säljstrategi efter vad som är mest effektivt utifrån bransch eller geografiskt område. Till exempel har vi länge till stor del bearbetat den latinamerikanska marknaden genom ett antal distributionspartners. En metod som har fungerat väl där och därför nu fullföljts genom att ett nytt oberoende partnernätverk lanserats i Latinamerika. Vi har i linje med det också avvyttrat IFS Brasilien. Försäljningen i Latinamerika kommer under 2005 att vara helt partnerbaserad och vi fokuserar vårt fortsatta arbete på att stötta detta partnernätverk. NEC och IFS Defence är andra exempel på lyckade samarbeten. NEC hanterar sedan flera år vår försäljning i Japan. Under 2004 har vi fördjupat samarbetet genom att också rikta in oss på japanska företag som bedriver tillverkning i Kina och Sydostasien. För att stödja dessa företag, där en hel del är underleverantörer till fordonsindustrin, har vi tillsammans med NEC under 2004 startat ett kompetenscenter kring fordonsindustri i Shanghai. IFS Defence, vårt samägda bolag med BAE SYSTEMS, har blivit en etablerad spelare på den internationella försvarsmarknaden. I juli valde ännu en gång det brittiska försvaret en lösning från IFS. Ett kvitto på att vår satsning är rätt och givetvis en viktig referenskund för framtida affärer. Avslutningsvis Under 2004 gjorde vi kraftansträngningar inom många områden. Resultatmässigt nådde vi inte fram, men i övrigt har vi åstadkommit mer än vad vi hade föresatt oss. Trots massiva insatser de senaste två åren utföll 2004 med ett negativt resultat vilket är oacceptabelt. Vi bedömer dock att vi med vårt arbete under 2004 har lagt grunden för en stabil lönsamhet. Under 2005 ska detta uppnås, vilket uttrycks i våra uppsatta lönsamhetsmål. Därefter ska lönsamheten successivt förbättras. Genom vidtagna åtgärder och en fortsatt fokusering kommer 2005 att bli ett bra år. Inte bara för IFS, utan också för våra kunder och samarbetspartners. Michael Hallén 5

8 FINANSIELL ANALYS Jan Eric Johansson EKONOMICHEF Nyemissionen som slutfördes i december bidrog givetvis starkt till att förbättra IFS finansiella ställning. Vi är därigenom ett starkare bolag för våra kunder och samarbetspartners. Samtidigt är vi bättre rustade för att fortsätta vår strategiomläggning och uppnå en stabil lönsamhet. 6

9 FINANSIELL ANALYS Under 2004 har arbetet fortsatt med att stärka IFS finansiella ställning och att förbättra kassaflöde och resultat. Årets resultat är inget vi är nöjda med. Därför arbetar vi kontinuerligt med kraftfulla åtgärder i syfte att göra IFS till ett lönsamt företag. Framförallt har effektiviseringen av verksamheten fortsatt och en förändring av vår försäljningsstrategi har inletts. Detta har krävt en förändring av organisationen i syfte att spegla både förändringar av strategin och våra kortsiktiga mål. Dessa är några av en mängd åtgärder som vi förväntar oss ska leda till kraftiga resultatförbättringar under De produktrelaterade intäkterna under 2004 var 921 Mkr, mot 918 Mkr föregående år. En produktförsäljning i nivå med 2003 indikerar en mer stabil situation, vilket också överensstämmer med hur vi bedömer att marknaden utvecklades under Omsättningen minskade under året, om än inte i samma takt som de senaste två åren, och blev Mkr. Det är en minskning med 157 Mkr jämfört med Av denna minskning kan uppskattningsvis 40 Mkr hänföras till avyttringar och 52 MKr till valutaeffekter. Det ligger i IFS nya strategi att bättre balansera intäkterna, så att produktrelaterade intäkter blir en större andel av de totala intäkterna. Därför var en viss minskning av konsultintäkterna förväntad och hänger delvis samman med ett allt störe inslag av partnerförsäljning och partnerleveranser. Därutöver har den lägre nylicensförsäljningen under främst 2003 också påverkat volymen. Fortsatta kostnadsminskningar begränsade det negativa rörelseresultatet till -63 Mkr, exklusive engångsposter, men det innebar samtidigt en försämring med 25 Mkr vilket inte är tillfredsställande. Bättre finansiell styrning Förutom minskade utgifter har också ytterligare minskade kundfordringar med 33 Mkr till 566 Mkr bidragit till att 5 år i sammandrag Nettoomsättning, (Mkr) varav licensintäkter, (Mkr) varav konsultintäkter Nettoomsättning utanför Sverige, % Nettoomsättningstillväxt, % Orderstock vid periodens slut, (Mkr) Utgifter för Forskning och utveckling, (Mkr) EBITDA före övriga rörelseposter, (Mkr 3 ) EBITDA-marginal före övriga rörelseposter, % Rörelseresultat (Mkr) Rörelsemarginal, % Resultat efter finansiella poster (Mkr) Vinstmarginal, % Kassaflöde (Mkr) Effektiv kundkredittid (DSO), dagar Soliditet, % Soliditet II, % Likviditet, ggr 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 Medelantal anställda Antal anställda vid årets slut Nylicensmarginal 3, % Support- och underhållsmarginal 3, % Konsultmarginal 3, % Forskning och utveckling 3 /nettoomsättning, % Administrationskostnader 3 /nettoomsättning, % Resultat justerat för engångsposter EBITDA före övriga rörelseposter, (Mkr) Rörelseresultat (Mkr) Resultat efter finansiella poster (Mkr) Räkenskapsåren är omräknade för ändrade redovisningsprinciper. Se vidare under Redovisningsprinciper. 2 Värden ej tillgängliga. 3 Marginalberäkningarna är exklusive engångsposter. Se not 6 och Definitioner. 7

10 FINANSIELL ANALYS stärka den finansiella positionen. Tiden för att få betalt från våra kunder var vid årsskiftet 76 dagar. Vid årsskiftet 2000, var motsvarande tid över 100 dagar. På grund av säsongsmönstret i vår försäljning, ökar betalningstiden vid årsskiftet. Den genomsnittliga tiden för helåret 2004 var 62 dagar. Här ser vi tydligt att vårt långsiktiga arbete ger resultat. Även ålderstrukturen på kundfordringarna har förbättrats avsevärt under ett antal år. Riskfaktorn i vårt rörelsekapital har med andra ord minskat. Vi har också arbetat vidare med att utveckla och förbättra vår operativa ekonomistyrning under Ledningen på alla nivåer får därigenom snabbare tillgång till verksamhetsdata och information med högre kvalitet. Utvecklingsarbetet fortgår under 2005 och innebär bland annat att IFS egen IFS Applications-lösning uppgraderas globalt och kompletteras med de allra senaste komponenterna för ekonomistyrning. Rustade för förändring Nyemissionen som slutfördes i december bidrog starkt till att förbättra IFS finansiella ställning. Emissionslikviden uppgick till 267 Mkr och av detta användes 152 Mkr till att amortera krediter. Därutöver omvandlades krediter uppgående till 160 Mkr till konvertibla skuldebrev. IFS egna kapital har därmed stärkts och i samband med detta minskades och omstrukturerades krediterna. Vid utgången av 2003 uppgick skulder till kreditinstitut till 544 Mkr, medan dessa vid årsskiftet 2004 var 168 Mkr. Därmed har nettoskuldsättningen till kreditinstitut reducerats från 407 Mkr vid årsskiftet 2003 till 16 Mkr vid årsskiftet Genom den stärkta finansiella ställningen är vi nu bättre rustade för att fortsätta vår strategiförändring, samtidigt som vi har blivit ett starkare bolag för våra kunder och samarbetspartner. Som en konsekvens av strategiarbetet, med branschfokus och ny säljstrategi som nyckelfaktorer, har verksamheter avyttrats. Ett tydligt fokus på vår framtida kärnverksamhet har inneburit att det svenska lönesystemet, driftsverksamheten AtIFS AB och vissa CAD-produkter har avyttrats. Som ett led i förändringen av säljstrategin i Latinamerika avyttrades också försäljningsbolaget i IFS Brasilien. I samtliga av dessa fall har nya strategiska samarbeten etablerats med de nya ägarna. Valutautveckling IFS är ett globalt företag med 77% av sin omsättning utanför Sverige. Eftersom intäkterna i olika länder i första hand finansierat kostnaderna i respektive land, blir valutaeffekterna på resultatet av den operativa verksamheten begränsad, medan valutaeffekten på intäkter och kostnader blir större. De valutor som har störst inverkan är amerikanska dollar, euro, brittiska pund, norska kronor och polska zloty. Den relativt stora förändringen av framförallt den amerikanska dollarn under slutet av 2004 påverkade våra intäkter och kostnader. Valutaeffekten minskade intäkter med 52 Mkr (2%) och kostnader med 53 Mkr (2%) under Antal medarbetare per yrkeskategori Ålders- och könsfördelning Support: 129 Försäljning och marknadsföring: 333 Produktutveckling: 575 Konsult: Ledning och administration: 304 8

11 FINANSIELL ANALYS Våra medarbetare Att arbeta på IFS innebär samarbete i lokala och globala nätverk, det ger stora möjligheter till utbyte av erfarenheter. Vi försöker se till att arbetet i sig är utvecklande. Vi bedömer att den generella kompetensnivån på företaget är hög. De flesta medarbetare har arbetat i branschen under ett flertal år, även om medelåldern inte är särskilt hög. En viktig del av erfarenhetsutbytet är vårt transferprogram. Det ger våra medarbetare möjlighet att arbeta i andra länder och miljöer, och kunskaper och erfarenheter kan föras vidare. För närvarande sker ett stort utbyte genom transferprogrammet. Som exempel kan nämnas att cirka 100 anställda från Sri Lanka arbetar runt om i världen. Personalarbetet under 2004 har i stor utsträckning handlat om att hantera de förändringar som skett. När arbetet delvis ändrat karaktär i takt med organisationsförändringarna, har både handfast stöd och ledarutveckling behövts. Under 2004 har andelen kvinnor i ledande befattningar ökat i organisationen. Sammantaget Vid en återblick kan man konstatera att våra åtgärder hittills inte varit tillräckliga. Vi har ännu inte nått våra delmål om positivt resultat och positivt kassaflöde, vilket naturligtvis är en stor besvikelse. De planerade åtgärderna för kostnadssänkningar under 2004 har genomförts enligt plan och därutöver har ytterligare åtgärder inneburit att vi uppnått större besparingar än vad vi hade satt upp som mål vid årets ingång. Tyvärr måste jag nu konstatera att det inte räckte för att nå ett tillfredsställande resultat. Tack vare de emissioner som gjordes under året, har dock IFS finansiella ställning stärkts. En positiv trend är att konsultmarginalen har förbättrats under flera år och det har fortsatt även under Konsultmarginalen uppgick 2002 till 13%, 2003 till 21% och 2004 till 22%. Nylicensmarginalen uppgick till -15% (-12) och support- och underhållsmarginalen till 61% (60). Kostnader för forskning och utveckling uppgick till 14% (12) av nettoomsättningen, och kostnader för administration till 11% (11) av nettoomsättningen. Under 2005 kommer vi att ägna all kraft åt att uppnå en stabil lönsamhet och ett positivt kassaflöde i koncernen. Målen för 2005 är att uppnå en nylicensmarginal om lägst 6%, en support- och underhållsmarginal om lägst 67%, och en konsultmarginal om lägst 25%. Kostnader för forskning och utveckling ska uppgå till högst 11% och för administration till högst 11% av nettoomsättningen. Lönsamhetsmålen signalerar en tydlig ambitionsnivå och underlättar även uppföljning av koncernens fortsatta utveckling. Jan Eric Johansson Medelantal anställda och personalkostnader rullande 12 månader Ekonomisk utveckling rullande 12 månader 9

12 VÅRT PRODUKTERBJUDANDE Hans Rune Rønningen PRODUCTS Många av våra kunder väljer oss för att de ser möjligheterna till snabbare avkastning tack vare komponentarkitekturen. De kan fokusera på det som är mest kritiskt och stegvis gå vidare när den första, och oftast avgörande, fasen är i hamn. 10

13 VÅRT PRODUKTERBJUDANDE Under mina elva år på IFS har mycket hänt med vår produkt. Affärssystemet IFS Applications är idag en global komponentbaserad produkt, utvecklad för sju olika branscher. Vi har idag ett av marknadens bästa erbjudanden och analytikerna ger oss höga betyg inom de områden vi fokuserar på. Det är något jag känner stolthet över. IFS Applications är en av marknadens mest homogena affärssystem. Både teknisk plattform och applikationsarkitektur är konsekvent designad genom hela systemet. Det innebär att samtliga komponenter kan utnyttja gemensamma tjänster och affärslogiken kan förenklas, vilket minskar underhåll och underlättar vidareutveckling. Enkelheten gör IFS Applications snabbare att implementera och förändra när verksamheten så kräver. Våra kunder kan enklare göra förändringar och tillägg för att stärka sin konkurrenskraft. Samtidigt som de utnyttjar standardfunktionalitet för icke-kritiska processer. Homogeniteten i IFS Applications håller den totala kostnaden för affärssystemet, under dess livstid, på en lägre nivå än konkurrerande lösningar. En ytterligare styrka med IFS Applications är dess unika stöd för hela produkt- och servicelivscykeln. Från produktutveckling, via alla typer av tillverkningsprocesser till det kompletta stödet för underhålls- och serviceprocesser. Marknadens krav på affärssystem som kan stödja en produkts hela livscykel har ökat markant under senare år och IFS Applications är därför väl positionerat. Många kunder ser växande affärsmöjligheter inom service och eftermarknad och kan enkelt lägga till komponenter för att stödja dessa processer. IFS Applications är det enda av de stora affärssystemen som från början är designat och utvecklat med komponenter, och detta är en stor fördel. Det ger flexibilitet för kunderna. Men det gör det också enklare för oss att vidareutveckla produkten något som är extra viktigt nu när affärssystemen står inför en snabb vidareutveckling mot mer processorienterade arkitekturer. Om att köpa affärssystem Givetvis får jag ofta frågan: Varför skall man köpa IFS Applications? Genom att vi koncentrerar vår satsning på utvalda branscher kan vi erbjuda våra kunder både kunskap och en produkt som är anpassad till deras specifika behov. Vi investerar aktivt i vår produkt, i kompetens hos våra konsulter och i samarbeten med stora partners inom dessa områden. Så att man som kund kan få mer nytta och en bättre helhetslösning om man väljer IFS. En annan anledning är vår förmåga att passa både större och mindre enheter inom en och samma koncern med till exempel stora tillverkningsorter och geografiskt spridda små säljoch distributionsföretag. Många av våra kunder väljer oss också för att de ser möjligheterna till snabbare avkastning just tack vare komponentarkitekturen. De kan fokusera på det som är mest kritiskt och stegvis gå vidare när den första, och oftast avgörande, fasen är i hamn. Dessutom upptäcker de snart fördelarna med komponenter, speciellt företag som lever i mer eller mindre ständig förändring. En värld där affärsprocesser måste utvecklas kontinuerligt och nya enheter snabbt ska kunna integreras i globala affärsområden. Som köpare av ett affärssystem bör man också tänka långsiktigt. Idag ses ett affärssystem som ett av företagens viktigaste tillgångar. En tillgång som ska generera nytta i 10, kanske 20 år. Det är i detta perspektiv som komponentarkitektur visar sin styrka. Genom att systemets kompo- Vi brinner för komponenter Komponenter ger en unik kombination av flexibilitet, effektivitet, och kvalitet. Vi kan ha ett antal standardiserade delar, som vi sedan sätter ihop till olika specifika lösningar för olika branscher. Dessutom kan vi enkelt koppla på mer specialiserade delar för att ytterligare öka nyttan. Vi jämför ofta detta med hur man exempelvis bygger tunga lastbilar. Med färdiga komponenter för bland annat motorer, hytter och växellådor monteras kundunika lastbilar anpassade för så skilda tillämpningar som paketdistribution i storstäder, långdistansfrakt, timmertransport eller gruvdrift. På samma sätt kan vi bygga anpassade lösningar för olika branscher. Genom att många av komponenterna är gemensamma kan vi också återanvända erfarenhet från olika branscher. 11

14 VÅRT PRODUKTERBJUDANDE nenter kan installeras en i taget så kan våra kunder installera delar av systemet och räkna hem vinsten, innan de går vidare med fler komponenter. Detta ger kunderna snabbare återbetalning på sin investering än om man måste implementera hela systemet direkt. IFS har ett annorlunda förhållningssätt till tekniska uppgraderingar av systemet. I vår bransch finns det många exempel där leverantörerna valt att ha en fast teknikbas i sitt system i många år, för att sedan lansera ett helt nyutvecklat system baserat på ny teknik efter säg tio år. I praktiken kan det innebära en väntan i upp till tio år innan kunderna kan dra nytta av nya tekniska koncept och innovationer. IFS arbetar istället med att byta ut delar av den tekniska plattformen varje år vi kallar det building for change. Därigenom kan våra kunder utnyttja möjligheterna med ny teknik redan vid nästa uppgradering. Något som många av våra kunder upptäckt. Viktigt är också vår satsning på användbarhet. I vår mening så har affärssystemen, och det gäller alla affärssystem även vårt, inte tillräckligt utnyttjat möjligheterna att skapa system som är 100% branschanpassade och intuitiva att förstå och använda. Det ska vi ändra på. Vi arbetar både kortsiktigt och långsiktigt. De första förbättringarna har vi redan levererat till vår kundbas. Långsiktigt arbetar vi mycket med våra interna designprocesser och vi ser över hela IFS Applications med nya användbarhetsögon. De kunder som köper vår produkt får nytta av alla dessa förbättringar som en del av underhållsprogrammet för IFS Applications och behöver alltså inte vänta på nästa generation. Och det tycker jag är en anledning att köpa vår produkt. Året som gått 2004 har varit ett händelserikt år, på många sätt. Bland annat har vi sett över vår organisation. För att kunna ge ett bättre stöd till våra olika kanaler skapades avdelningen Products. Här är alla enheter som levererar produkter och relaterade tjänster samlade. I Products ingår enheterna Research & Development, Business Solutions och Services. Organisationen ansvarar för att leverera ett konkurrenskraftigt produkterbjudande till våra direkta och indirekta säljkanaler på ett effektivt och enhetligt sätt. Genom att utnyttja vår globala infrastruktur kommer vi under 2005 att kunna erbjuda våra kunder en högre servicegrad och nya, värdehöjande, tjänster. Under 2004 har vi huvudsakligen arbetat inom fem områden: Utveckling av branschspecifik funktionalitet inom våra utvalda branscher. Arbetet görs tätt tillsammans med kunder, partners och IFS globala industriteam. Ytterligare minskning av antalet kodbaser, det vill säga varianter av systemet för olika geografiska marknader. Detta är viktigt för att hålla ner supportoch underhållskostnaderna, både för kunderna, partners och för oss själva. Förfining av utvecklings- och supportprocesser samt verktyg för att stödja en ökad andel utveckling i Sri Lanka och vårt samarbete med partners. Investeringsportfölj Produktutveckling Kundbas Produktunderhåll: 15% Anläggnings- och serviceintensiva branscher: 30% Forskning och framtida teknik: 26% Industrilösningar: 59% Industriell tillverkning och logistik: 70% 12

15 VÅRT PRODUKTERBJUDANDE En mer kostnadseffektiv organisation genom ökad andel forskning och utveckling i lågkostnadsländer. Investeringar för att ytterligare stärka IFS Applications framtida konkurrenskraft, genom att förfina den serviceorienterade arkitekturen och utveckling inom området innovativa användargränssnitt. Om support Vi är nu i slutfasen av att samla vår supportverksamhet i en global organisation, vars mål uteslutande är att leverera supporttjänster på ett så effektivt sätt som möjligt. Via fyra regionala supportcenter kommer serviceenheten att stötta med produktsupport, utbildning och certifiering, utvecklingstjänster, offshore samt expertrådgivning. Fokuseringen medför att både lokala och globala kunder får en hög och konsekvent servicegrad som bidrar till ökad affärsnytta och nyttjandegrad. Detta oavsett om kunden använder ett rent standardsystem eller har större eller mindre anpassningar. Vi arbetar samtidigt med att ge våra kunder större möjligheter att via självbetjäning underhålla och utveckla sina affärslösningar. För kunderna medför detta ökad flexibilitet och ökade möjligheter att direkt påverka den operativa driftskostnaden och nyttan med affärslösningen. Den ökade fokuseringen på självbetjäning medför också avsevärda förenklingar när det gäller att arbeta tillsammans med partners. Sri Lanka IFS är idag, med 374 medarbetare i Sri Lanka, ett av de största IT-företagen där, och en av de populäraste arbetsgivarna bland nyutexaminerade studenter. Denna position har medfört att tillgången på kvalificerad arbetskraft är mycket god samt att vi har en låg personalomsättning, vilket annars är ett problem i den här delen av världen. Trots att vi är ett företag som växer kraftigt är anställningstiden i medeltal över tre år. Undersökningar visar att många företag misslyckats med etablering av offshore-verksamheter. Framförallt med kvalitetsproblem, orealiserade kostnadsbesparingar, språk- och kulturproblem. Även om vi inte haft de problemen, har vi också lärt oss en hel del sedan etableringen I dag har IFS en mycket effektiv process för distribuerad utveckling och support. Något av hemligheten ligger i väldefinierade processer och att kommunikationen är formaliserad och inbyggd i utvecklings- och supportprocessen. Vi har byggt upp en unik kompetens inom denna del av världen. Därför har vi kunnat reducera investeringen i utveckling och support genom att flytta delar av verksamheten från högkostnadsländer till ett lågkostnadsland som Sri Lanka utan att minska vår utvecklingskapacitet och IFS Applications konkurrenskraft. Trots en förbättrad världsekonomi kommer försiktighet troligen att prägla företagens IT-investeringar framöver. Varje investering måste ge ett ökat värde. Vi arbetar därför kontinuerligt med att förbättra verksamheten, bland annat genom att utnyttja vår kompetens inom distribuerad utveckling i kundprojekt. Idag arbetar omkring 100 medarbetare i Sri lanka med specifika kundprojekt. Med andra ord kommer IFS att fortsätta att öka verksamheten i Sri Lanka. Om framtiden Under 2005 kommer vi att kunna börja dra nytta av det arbete vi utfört på att centralisera och förbättra processer, vilket gör att vi kommer att ha en betydligt effektivare organisation. Branschfokuseringen fortsätter med bland annat en satsning på att bli ledande inom flyg och försvar. I samarbete med NEC, utvecklar vi spjutspetsfunktionalitet för underleverantörer inom fordonsindustrin. Tillsammans med stora globala kunder fortsätter vi att förfina stödet för global verksamhet. Vi inkluderar Asia Pacific och Japan i basversionen av systemet och får därmed ytterligare en kodbas mindre. En satsning på utökat systemstöd för produktion av dokumentation och ledtexter kommer att både öka kvaliteten och radikalt minska våra översättningskostnader kommer att bli ett väldigt spännande år. Och jag är helt övertygad om att ännu fler kommer att upptäcka fördelen med komponenter och med IFS Applications. Hans Rune Rønningen 13

16 MED BRANSCHEN I FOKUS Fredrik vom Hofe MARKETING & INDUSTRY SOLUTION Året som gick var utvecklande för IFS. Inom samtliga utvalda branscher har vi vunnit nya kunders förtroende. Förutom god kundtillströmning och en växande orderstock har vi fått tydlig bekräftelse på IFS starka position inom hantering av produkters och anläggningars livscykel. 14

17 MED BRANSCHEN I FOKUS IFS har valt en strategi där vi satsar på att leverera en ledande lösning till sju utvalda branscher. Inom dessa branscher har vi koncentrerat vårt kunnande och våra erfarenheter, har ett stort antal goda referenser och en erkänd förmåga att leverera affärsnytta. IFS satsning riktar sig speciellt mot medelstora och stora företag och organisationer, inom vissa tillverkande branscher samt ett antal anläggnings- och serviceintensiva branscher. Gemensamt för dessa branscher är kundernas ökande behov av lösningar som stöder hela livscykeln. Vi erbjuder dem stöd för hela processen från design, konstruktion och tillverkning till eftermarknad, service och underhåll. Det tillsammans med vår djupa branschspecifika funktionalitet och erfarenhet gör oss unika bland leverantörer av affärssystem, speciellt till medelstora och stora internationella företag. Om 2004 Året som gick var utvecklande för IFS. Inom samtliga utvalda branscher har IFS varit framgångsrikt med både nyförsäljning, vidareförsäljning och uppgraderingar för internationella tillverkande bolag. Förutom god kundtillströmning och en växande orderstock har vi fått tydlig bekräftelse på IFS starka position inom hantering av produkters och anläggningars livscykel. Branschanalytiker som ARC pekar ut IFS som en av de ledande globala leverantörerna av programvara och tjänster för Enterprise Asset Management med en marknadsandel omkring 10%, vilket på en fragmenterad marknad innebär en ledande position. Inom segmentet affärssystem för industriell tillverkning är IFS Applications en välbeprövad lösning. Enligt branschanalytiker som AMR har medelstora företag inom industriell tillverkning ett tydligt behov av att investera i moderna affärssystem för att kunna styra sina alltmer internationella organisationer. Vi har aktivt byggt upp ett nätverk av branschpartners. Ett exempel är det kompetenscenter vi etablerat i Kina tillsammans med NEC för att leverera branschlösningar för fordonsindustrin i Asien. Andra exempel är de branschlösningar vi skapat tillsammans med ABB för energi och processindustrin samt våra partnerskap med ledande företag inom försvarsindustrin, till exempel Lockheed Martin, General Dynamics och BAE SYSTEMS. Genom dessa samarbeten blir också IFS Applications en del i en total lösning och vi kan delta i affärer där vi på egen hand skulle ha haft svårt att hävda oss. Under 2004 startade vi en vidareutveckling av paketeringen av våra branschlösningar, ett arbete som fortsätter under Konkret innebär detta att våra kunder får tillgång till best practice kring hur IFS Applications skall användas för att på bästa sätt stödja branschspecifika affärsprocesser. Den branschspecifika paketeringen gör även införandet av IFS Applications ännu mer standardiserat och förenklat, och förbättrar därmed möjligheterna till snabb avkastning på kundens investering. Om trender Marknaden för affärssystem bedöms från och med 2005 och två till tre år framåt ha en tillväxt på 4 till 6 procent årligen. Inom industriell tillverkning ser vi en tydlig trend mot service och eftermarknad som huvudsakligt tillväxtområde. Här kommer våra kunder att kunna öka nyttan av sin investering i IFS Applications, framförallt genom att utöka stödet för den viktiga eftermarknadsprocessen. Uppgraderingsprojekt bland företag inom industriell tillverkning förväntas dessutom öka under de kommande åren, eftersom många kunder gjorde stora investeringar inför år 2000 och det nu börjar bli dags att uppgradera dem. IFS sju utvalda branscher Fordonsindustri Högteknologi-/Medicinteknik Industriell tillverkning Utility och telekomindustri Processindustri Flyg- och försvarsindustri Drift och anläggning 15

18 MED BRANSCHEN I FOKUS Inom drifts- och anläggningsintensiva branscher kommer företag i större utsträckning än idag att efterfråga lösningar som möjliggör ett stöd för hela livscykelprocessen. Här kan vi se en tydlig tillväxtpotential. Detta stöds bland annat av den trend vi ser i branscher som tillverkar anläggningar och kapitalintensiva produkter. Leverantörerna inom dessa branscher blir, via kundernas outsourcing av drift- och underhållsprocessen, i större utsträckning nu också ansvariga för drift och underhåll av det de producerar. Dessutom bildas företag som är helt specialiserade på att leverera outsourcade drift- och underhållstjänster på kapitalintensiva produkter och anläggningar. Detta ställer helt nya krav på affärssystemen, krav som IFS via våra branschlösningar är specialiserade på att möta. Fler och fler företag inom både tillverkande och driftoch anläggningsintensiva branscher har ett kunderbjudande som mer tar sig formen av komplexa lösningar än enkla produkter. De måste därför i större utsträckning bedriva sin verksamhet som projekt. Flera större generella affärssystem på marknaden har svårigheter att stödja projektorienterad verksamhet utan anpassningar. IFS branschlösningar har utvecklats just med projektorienterad verksamhet som ett fokusområde. För IFS innebär allt detta sammantaget goda möjligheter att ta ytterligare marknadsandelar inom de branscher som vi fokuserar på. Fredrik vom Hofe EXEMPEL PÅ NYA KUNDER UNDER 2004 Bransch Ny kund Land Fordonsindustri Bertel O. Steen Norge Fordonsindustri Volvo Car Corporation Sverige Högteknologi Leach International Frankrike Industriell tillverkning och högteknologi Kemppi Finland Flyg och försvar Lockheed Martin USA Flyg och förvar Finnair Technical Support Finland Utilities Poludniowy Koncern Energetyczny SA Polen Utilities The General Electricity Company Of Libya (GECOL) Libyen Telekom Chunghwa Telecom Taiwan Design, drift och anläggning First Engineering Storbritannien Drift och anläggning Debut Services Storbritannien Pappersindustri (processindustri) Nine Dragons Kina Kemisk industri (processindustri) DuPont Filaments Americas Ostasien (flera länder) Maskintillverkning med Banss Schlacht- und Fördertechnik GmbH Tyskland Service Management 16

19 MED BRANSCHEN I FOKUS Fordonsindustrin är en av IFS utvalda branscher, och en bransch där IFS haft stora framgångar. Bland kunderna finns MG Rover, Bentley, BMW, Daimler Chrysler, Jaguar och Volvo. Bertel O. Steen är en stor bilimportör i Norge som också har egna och oberoende handlare och serviceverkstäder knutna till sig. Under 2004 togs beslutet att byta ut samtliga egenutvecklade system och istället använda IFS Applications i hela verksamheten. Lösningen täcker allt från ekonomi, konfigurering och försäljning till logistik och underhåll. Projektet drivs i samarbete mellan IFS, Bertel O. Steen och Ergo Integration som är en samarbetspartner till IFS och som redan tidigare haft ansvar för IT-driften hos Bertel O. Steen. Från IFS sida ingår även konsulter från bland annat Storbritannien för att dra maximal nytta av tidigare erfarenheter från liknande projekt. Att hitta den rätta lösningen Jag tycker att projektet hos Bertel O. Steen är intressant på många sätt. Det faktum att det är så många inblandade både från IFS sida och från kundens sida ställer stora krav på information och arbetsprocesser. Flera olika bolag inom IFS bidrar med erfarenhet och kompetens, samtidigt som vi arbetar tillsammans med vår partner ERGO för att skapa en så bra lösning som möjligt. Lösningen skall sedan fungera för både importörer, handlare och servicecenter på över 100 orter runt om i Norge. En av de största utmaningarna är den stora mängden integrationer. Inom bilbranschen måste ett affärssystem kunna samverka med en mängd leverantörers olika system. IFS Applications öppna gränssnitt gör att den typen av integrationer blir betydligt enklare att genomföra. Att arbeta med en kund i bilbranschen ser jag som något oerhört positivt. Dels är det väldigt konkreta saker som systemet skall hantera och bilar har de allra flesta en relation till. Det är inspirerande att driva projekt där vi kommer nära de som i slutänden skall använda lösningen, som servicetekniker och säljare. Dessutom är det en väldigt trevlig kultur och mycket trevliga människor man möter. Viktigt med samsyn Den satsning vi genomför just nu är det största projektet i företagets historia. För oss är det oerhört viktigt att projektet lyckas, och vi är starkt beroende av den kompetens som IFS bidrar med för att det skall fungera. Viktigast för oss när vi valde leverantör var givetvis att vi kände att systemet erbjöd det vi behövde. Vi ville ha en modern lösning, med modern arkitektur, så att den framtida ägandekostnaden skulle bli så låg som möjligt. Därför valde vi IFS Applications. Den enskilt viktigaste saken i ett projekt med en så pass komplicerat struktur som det handlar om här, är tydliga mål. Att alla vill samma sak. Att alla identifierar sig med projektet och arbetar hårt tillsammans för att nå hela vägen fram. Alla måste inse att det här inte är ett IFS-projekt, eller att det är Bertel O. Steens projekt. Det är vårt gemensamma projekt. Vi hoppas att vi tillsammans med IFS kan ta fram framtidens lösning för importörer och handlare, och ser gärna att vi får in fler bilmärken som använder samma lösning. Det är viktigt att hela tiden hålla fokus, och att jobba mot samma mål och så länge vi gör det har jag en stark tro på att vi kommer att lyckas. Samlad kompetens är nyckeln Hela projektet är ett enormt moderniseringsprojekt. Bertel O. Steen ska byta ut de skräddarsydda lösningar de har mot ett standardsystem som skall täcka alla områden som behöver IT-stöd. Detta i en bransch där alla är tätt sammankopplade fabrikanter, importörer och handlare och arbetar tätt tillsammans. Vi ser projektet som en stor möjlighet för framtiden. Det finns många som är intresserade av att göra liknande moderniseringar, men få kan visa upp några referenskunder. Därför tror vi att möjligheten att jobba tillsammans med IFS och Bertel O. Steen i det här projektet kommer att ge oss värdefull erfarenhet, som vi kan ha stor nytta av. Nyckeln i hela projektet ligger i den totala kompetensbilden. I och med att vi redan tidigare arbetat med Bertel O. Steen kan vi bidra med kompetens kring deras systembehov. IFS har kompetensen kring IFS Applications och fordonsindustri i stort. Den samlade erfarenheten är oerhört bra för kunden och gör att vi enklare kan nå hela vägen fram. I och med att det är ett av de största projekten vi driver tillsammans med IFS är det också en möjlighet för oss att lära känna varandra bättre. Vi hoppas kunna bredda samarbetet och tillsammans få fler kunder. Den extra styrka som finns i vårt gemensamma erbjudande hoppas vi framöver ska komma fler än Bertel O. Steen till nytta. Marianne Lundgaard, projektledare IFS Arild Saastad, programchef Bertel O. Steen Ronny Dragnes, divisionsdirektör Ergo Group. Medlem i IFS/Ergo projektstyrningsgrupp. 17

20 UTVECKLING PER DIVISION Jan Moodh TILLVÄXTMARKNADER Alastair Sorbie EMEA Cindy Jaudon NORDAMERIKA IFS är i dag representerat i 45 länder genom dotter-, joint venture-, intresse- och partnerföretag. Ansvaret för försäljning och leverans är uppdelat i tre divisioner; EMEA, Nordamerika och Tillväxtmarknader. Under 2004 har fokus stärkts på utvalda branscher och geografiska områden. 18

21 UTVECKLING PER DIVISION DIVISION EMEA Att arbeta med EMEA-divisionen är mycket givande då den innehåller så olika områden. Norden har den största andelen av våra kunder och är den mest lönsamma och väletablerade delen av divisionen. I väst- och sydeuropa finns de största ekonomierna, och den största tillväxtpotentialen för divisionen. Mellanöstern och Afrika, där vi etablerade oss först 2003, hade god tillväxt under Som den äldsta regionen har vi inom EMEA försäljning och aktiviteter för samtliga av IFS fokuserade branscher. Under 2004 fick vi ett antal prestigefyllda affärer inom försvarsområdet, med exempelvis det brittiska och norska försvaret. Vi fick också flera viktiga kunder inom andra branscher, som fordonsindustrin. Under 2004 öppnades den libyska marknaden upp. Vi drog snabbt nytta av det, och fick vår första kund inom kraftsektorn där. I de flesta större ekonomierna är tillväxttakten för tillverkande industri låg eller obefintlig. Många multinationella företag flyttar sin tillverkning till östra Europa och Asien, en förflyttning IFS kan understödja då vi är väl etablerade i dessa områden. Därför har den huvudsakliga aktiviteten i Europa handlat om system för eftermarknad och kontraktsbaserad tillverkning. Under 2004 har vi fortsatt rationaliseringsarbetet i Europa och slagit samman och centraliserat ett antal funktioner för att öka effektiviteten. Vi har också genom våra globala branschteam vunnit kunder i länder där IFS branschlösningar inte tidigare fanns representerade. Både licensintäkter och intäkter från direktförsäljning ökade under 2004, trots färre anställda. Rörelseresultatet var något lägre än 2003, men var i förhållande till den totala försäljningen på en acceptabel nivå. Under 2005 kommer det allt effektivare sammanslagna EMEA sannolikt att kunna bidra ännu bättre till IFS utveckling. Den pågående konsolideringen av marknaden för affärssystem skapar ett större utrymme för leverantörer med erfarenhet av att leverera affärslösningar till medelstora företag på den europeiska marknaden. IFS kan marknaden och är bra positionerat för att möta behoven, framförallt den ökade efterfrågan på lösningar som går bortom traditionell tillverkning, exempelvis med eftermarknad. Vi står inför fortsatta utmaningar under 2005, men de kommer att vara mindre än de vi stött på när vi etablerat oss på de olika marknaderna. Marknaden förändras, och även om vi har en bra möjlighet att dra nytta av det så är det fortfarande något vi måste vara väl förberedda på att hantera. Den utökade partnerverksamheten är också något som våra ledningsgrupper ska fokusera på under året. IFS har alltid varit ett öppet företag, både när det gäller teknologi och människor. Det är viktiga värderingar för oss, och inte något vi tänker förändra. Vi kommer att fortsätta vara företaget som våra kunder kan känna sig trygga i samarbetet med. Alastair Sorbie Division EMEA består av Norden, Väst- och Sydeuropa, samt Mellanöstern och Afrika. Divisionen erbjuder samtliga branschlösningar och IFS har här en stark ställning inom tillverkande företag, exempelvis inom fordonsindustri. Dessutom har det delägda IFS Defence Ltd många kunder inom försvarsindustrin och försvarsmakter. NORDEN EMEA *Engångsposter se not Licensintäkter Mkr Konsultintäkter Mkr Övriga intäkter Mkr Summa externa intäkter Mkr Interna intäkter Mkr Summa intäkter Mkr *Rörelseresultat före engångsposter Mkr Rörelseresultat Mkr Antal anställda (genomsnitt) Antal anställda (på balansdagen) Licensintäkter Mkr Konsultintäkter Mkr Övriga intäkter Mkr 4 4 Summa externa intäkter Mkr Interna intäkter Mkr Summa intäkter Mkr *Rörelseresultat före engångsposter Mkr Rörelseresultat Mkr Antal anställda (genomsnitt) Antal anställda (på balansdagen)

22 UTVECKLING PER DIVISION DIVISION NORDAMERIKA IFS har en stark närvaro på den nordamerikanska marknaden. Idag ser vi ett uppdämt behov för moderna systemlösningar på marknaden. Huvudsakligen för att företag helt enkelt inte haft pengar att investera. Det börjar dock lossna en aning, men det är en långsam process då de flesta företag fortfarande är försiktiga med sina investeringar. En annan märkbar förändring är hur företag upphandlar idag. De är inte bara ute efter en integrerad lösning. De vill också ha både funktionalitet och kompetens som passar deras specifika bransch. Dessutom vill de ha snabba lösningar på sina kritiska områden, inte långa och kostsamma installationer. Med andra ord ser vi en ökad efterfrågan på den typ av erbjudande vi har komponentbaserade affärssystem som ger snabbare avkastning eftersom kunden bara installerar det som behövs, och lägger till mer i takt med att behoven ökar. Genom att vi arbetar med standarder är IFS Applications framtidssäkert och företag kan också behålla sina gamla system samtidigt som de integrerar den senaste branschstandarden. Som ett led i vår branschsatsning kommer vi att fortsätta förfina våra EAM/MRO-lösningar, och erbjuda ännu bättre integrationer för företag som använder dem. Jag tror också att IFS har en möjlighet att bli en av de ledande leverantörerna för lösningar kring drift och anläggning. Dessutom kommer vår Lean Enterprise - lösning att kunna öka alla företags totala effektivitet och ge dem en möjlighet de tidigare inte haft. Vår strategi är att sälja direkt till kund inom de områden där vi redan idag är starka och har god erfarenhet till exempel med livscykellösningar till medelstora och stora företag. Och att arbeta tillsammans med partners för att vidga vårt erbjudande till andra områden. Strategin är redan framgångsrik till exempel kunde en av våra distributörer göra sin första IFS-affär bara 45 dagar efter att vi skrivit under samarbetsavtalet. Vi ser också redan positiva effekter av våra strategiska allianser, med bland andra IBM och NEC. De leder oss till nya affärer och understödjer vår marknadsföring. Marknaden var svår under året, men vi såg tecken på en uppgång under fjärde kvartalet. Vi bibehöll farten i Nordamerika under 2004, med över 20 nya kontrakt. Exempel på nya kunder är; DuPont, Moog, Nucor Steel, Katun, TransTechnology/Breeze- Eastern, Terex, Boyd Coffee och DCI Marketing. Vi la också energi på att få igång våra distributionskanaler och slöt avtal med tre olika försäljnings- och serviceparters runt om i Nordamerika. Vi kommer att fortsätta arbeta med våra distributionspartners under 2005, så att både de och vi kan vara framgångsrika. Om jag skall beskriva strategin för 2005 med ett enda ord blir det fokus. Vi fokuserar på vårt partnernätverk. Vi fokuserar på att balansera vårt intäktsflöde mellan underhåll, vidareförsäljning och nya licenser. Och vi ökar vårt fokus på att möta de behov och önskemål som vår redan starka kundbas i Nordamerika har. Genom att göra detta kommer vi att stärka lönsamheten och skapa resurser för att expandera inom våra utvalda branschområden och bli en dominerande aktör på den nordamerikanska marknaden. Cindy Jaudon Division Nordamerika består av USA och Kanada med 274 kunder, där många finns inom flyg- och försvarsindustrin. Under året har flera partersamarbeten inletts för att nå nya kundkategorier. NORDAMERIKA Licensintäkter Mkr Konsultintäkter Mkr Övriga intäkter Mkr 5 6 Summa externa intäkter Mkr Interna intäkter Mkr Summa intäkter Mkr *Rörelseresultat före engångsposter Mkr 16-4 Rörelseresultat Mkr Antal anställda (genomsnitt) Antal anställda (på balansdagen) *Engångsposter se not 6. 20

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 21 APRIL 1998 Omsättningen ökade med 30% Resultatet efter finansposter ökade från 22 till 26 mkr Vinsten per aktie ökade med 37% Avsevärd marginalförbättring förutses

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Propelling Technology Årsstämma 2010

Propelling Technology Årsstämma 2010 Propelling Technology Årsstämma 2010 Intoi 2009 Fantastiskt kassaflöde Stabilitet i resultat från verksamhet Fjärde kvartalet påverkat negativt av Bredäng, Nocom Software och Northern Nocom Software integreras

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Niomånadersperiodens nettoomsättning blev 382 (520) mkr, en minskning med 27% relativt förra året. Resultatet efter skatt blev -49 (-158 ) mkr. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2015 ND-filter, även kallade gråfilter, används vid fotografering och reducerar ljusmängden som når kamerasensorn. Utveckling av LC-Tecs patenterade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2014 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2014 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2014 First North: FIRE Orderingången ökade med 15 % till 33,5 mkr (29,2 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 41,1 mkr (33,3 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 5,2 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 11,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek) SenseAir delårsrapport jan-sep 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari september 2009 Nio månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer