DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

2 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET Tecknat de första avtalen rörande det nya marknadserbjudande Faktura som tjänst. Lanserat och skrivit de första avtalen för DCC. Tecknat ett konvertibelt lån. ÖVERSIKT JANUARI - MARS HELÅR LTM 2014 Nettoomsättning, MSEK 6,3 6,9 25,8 26,4 EBITDA, MSEK -2,0-0,7-13,9-12,5 Resultat efter skatt, MSEK -2,5-1,0-15,8-14,3 Resultat per aktie, SEK -0,02-0,01-0,12-0,11 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Nordens ledande e-handlare SJ tecknar avtal rörande Faktura som tjänst. Paynova väljer att fortsätta såsom betalningsinstitut och drar tillbaka sin kreditmarknadsbolagsansökan. KALENDARIUM Kalendarium 7 maj 2015 Årsstämma 28 augusti 2015 Delårsrapport januari-juni november 2015 Delårsrapport januari-september februari 2016 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Paynova erbjuder betalningslösningar online för handlare med krav på integrerade helhetslösningar likväl för de som efterfrågar paketerade standardprodukter. Paynovas mål är att avlägsna alla barriärer som står mellan handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp. Paynova grundades 2001 och har idag en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för kortbetalningar, direktbanksbetalningar, faktura och digitala plånböcker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari Mer information finns på 2

3 VD-KOMMENTAR SJ VÄLJER FAKTURA SOM TJÄNST Paynovas lansering av Faktura som tjänst slår väl ut i marknaden vilket bekräftas av att SJ, Nordens ledande e- handlare, väljer vårt erbjudande. För SJ är det viktigt att bibehålla kundrelationen och själva bestämma affärsvillkoren utan att behöva investera i en egen lösning. SJ erbjuder idag inte faktura och delbetalning online men möter nu sina kunders önskemål om ytterligare betalningsalternativ. Paynova levererar utöver utvecklad mjukvara även administration, riskbedömning och kundtjänst inom ramen för SJs starka varumärke. Vi har påbörjat den viktiga detaljeringsfasen och lansering kommer att ske under året. Paynova får fortsatt bra bemötande i marknaden och har pågående diskussioner med stora etablerade e-handlare på den Svenska marknaden. De flesta handlare vill se över möjligheten att återta kundägarskapet och samtidigt få större del av de intäkter de skapar genom att erbjuda faktura men framför allt delbetalning. Idag tjänar de som erbjuder fakturaköp mycket pengar på handlarnas flöden vilket vi inte ser som rimligt över tid. Paynovas affärsmodell är attraktiv då den bygger på delning av såväl intäkter som kostnader och vi sätter oss i samma båt som handlaren. Det kan låta attraktivt för en större handlare att utveckla sin egen lösning men mycket svårt att försvara ekonomiskt. Med Paynovas erbjudande uppnår handlaren sina syften utan att behöva investera själva och drar samtidigt många fördelar från en storskalig lösning. Deloitte påvisar tydligt in sin årsrapport Deloitte e-commerce Point of View att e-handeln brottas med lönsamhetsproblem i jakten på kundkonvertering och tillväxt. Det gör att många e-handlare behöver hjälp med den kapitalbindning som kommer med kreditgivning från faktura och delbetalning. För att möta Handlarens behov utvecklar Paynova tillsammans med en Svensk bank en lösning för att på ett dynamiskt sätt kunna erbjuda upp till 100 % belåningsgrad och därmed frigöra den kraft som behövs för att fler handlare ska kunna erbjuda sin egen fakturalösning. Daniel Ekberger Stockholm maj

4 KONCERNENS RESULTAT (Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2014 om inget annat anges.) INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT Omsättningen uppgick till 6,3 MSEK (6,9), transaktionsintäkterna till 6,1 MSEK (6,5) och transaktionsresultatet till 5,1 MSEK (5,2). Förändringen beror likt tidigare rapporterat främst på omförhandlade kundavtal samt att omsättningen för 2014 inkluderade övriga intäkter av icke återkommande karaktär. Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,0 MSEK (-0,7). Resultatförändring beror i huvudsak på utveckling och införsäljning av Bolagets nya produkt Faktura som tjänst samt utökad organisationsstruktur. Av- och nedskrivningarna uppgick till -0,4 MSEK (-0,5). Resultat efter skatt uppgick till -2,5 MSEK (-1,0). KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Koncernens likvida medel uppgick per den 31 mars 2015 till 6,8 MSEK (0,7). Därtill kommer en checkkredit om 3,0 MSEK (3,0) varav 0,0 MSEK (0,0) har utnyttjats. De räntebärande skulderna uppgick till 8,0 MSEK (3,5). Koncernens egna kapital uppgick till 13,7 MSEK (24,6) innebärande en soliditet om 45 procent (69). För att tillgodose Bolagets kortsiktiga finansieringsbehov har Paynova under kvartalet tecknat ett konvertibelt lån om 7,0 MSEK med en av bolagets aktieägare. Styrelsen har med stöd av bolagsstämmans bemyndigande fattat beslut om en riktad emission av konvertibler totalt omfattande SEK till Tamt AB. Om konvertiblerna konverteras till aktier ökar aktiekapitalet med högst kronor och antalet aktier med högst , vilket innebär en utspädning med 6,3 procent av kapitalet såväl som rösterna. Konvertering ska ske senast den 28 mars 2016 till en kurs om 0,65 SEK. Årsräntan under konvertibelns löptid uppgår till 3 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten före, respektive efter, förändringar av rörelsekapitalet uppgick för kvartalet till -2,1 MSEK (-0,6), respektive 0,3 MSEK (1,2). Förändringen följer resultatavvikelserna beskrivna ovan. Bolagets immateriella tillgångar, inkluderande bolagets produktionssystem samt fakturaplattform, har ett bokfört värde om 18,4 MSEK (9,8). Under kvartalet har utgifter för utvecklingsprojekt aktiverats med 3,7 MSEK (0,2). Första kvartalet 2014 inkluderar utöver detta även den förvärvade fakturaplattformen (via apportemission) om 2,7 MSEK. Kassaflöde, efter investerings-, finansieringsverksamhet och emissionskostnader, uppgick till 3,6 MSEK (-0,8). SKATTER Ingen aktivering av uppskjuten skattefordran på skattemässiga underskott redovisas. Outnyttjade underskottsavdrag i moderbolaget uppgår till 311,1 MSEK (307,6). EGET KAPITAL Aktiekapitalet per den 31 mars 2015 uppgår till 16,0 MSEK fördelade på aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 13,7 MSEK (24,6). MEDARBETARE Per den 31 mars 2014 hade Paynova 15 (14) anställda, varav 5 (4) kvinnor. I organisationen finns dessutom 10 (5) konsulter som upprätthåller tjänster som är av permanent karaktär, så kallade ersättningstjänster. Sjukfrånvaron har varit låg Medelantalet anställda under 2015 uppgick till 14 (14). TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Under kvartalet har inga väsentliga transaktioner skett med närstående. Samtliga transaktioner sker i enlighet med marknadsmässiga villkor. 4

5 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Paynova fördjupar sitt samarbete med Nordens ledande e-handlare SJ genom att teckna avtal om Faktura som tjänst. Via Paynovas Faktura som tjänst adderar SJ möjligheten för sina kunder att betala sina resor med SJs egen faktura eller delbetalning online. Paynovas ersättning är en intäktsdelning av bidraget som genereras av tjänsten vilket ger båda parter incitament att kontinuerligt förbättra kund- och köpupplevelsen för SJs kunder. Paynova har under 2014 skickat in en ansökan om att erhålla tillstånd som Kreditmarknadsbolag (KMB) till Finansinspektionen (FI) i syfte att kunna låna in pengar från allmänheten inom ramen för bolagets konsumentkreditprodukter. Paynova väljer nu att erbjuda Faktura som tjänst inom ramen för befintligt tillstånd såsom Betalningsinstitut. Grunden för det är att vissa handlare hanterar detta effektivast själva samt att Paynova hittat möjlighet till kostnadseffektiv inlåning via partnerskap. En konsekvens av detta är att Paynova återkallat sin ansökan om att bli KMB. Detta medför även att bolaget kommer att göra omfattande besparingar i förhållande till lagd plan såsom KMB. 5

6 RISKFAKTORER Paynovas verksamhet innebär att bolaget exponeras för risker. Bland de mer framträdande riskerna i affärsverksamheten återfinns: RISK FÖR BEDRÄGERIER Paynova samarbetar med ledande aktörer för att ligga i framkant då det gäller bedrägeriförebyggande åtgärder. Bolaget arbetar aktivt i syfte att upptäcka och förhindra bedrägeri. Det finns ingen garanti som helt utesluter att Paynova inte blir utsatt för bedrägeri utöver vad som normalt förekommer i denna typ av verksamhet eller att någon på annat sätt skadar Paynovas trovärdighet. REGULATORISKA RISKER Paynova är PCI-certifierat (enligt Payment Card Industry Data Security Standard) sedan 2006 och arbetar ständigt med att förbättra och uppdatera säkerheten i takt med att PCI-reglerna skärps. Även om Paynova arbetar aktivt för att förhindra att betalningar processas i strid med gällande regler och föreskrifter hos kortnätverken, är det ingen garanti för att Paynova inte kan komma att lida skada i framtiden. LIKVIDITETSRISK Likviditetsrisk är att Paynovas betalningsåtaganden inte kan fullgöras i rätt tid. Paynova fokuserar på att minimera risken genom att driva verksamheten bland annat med hjälp av hög kostnadskontroll och god framförhållning. FINANSIERINGSRISK Finansieringsrisken definieras som risken för att finansiering av verksamheten är svår och/eller dyr att erhålla. Utifrån lagd strategisk plan för vidareutveckling, etablering och tillväxt bedömer styrelsen att Bolagets kapital kommer behöva stärkas under den kommande tolvmånadersperioden. Vid förändring av den planerade utvecklingen kan situationen förändras. Utöver dessa risker tillkommer risker förknippade med valutaexponering, risker förknippade med utestående fordringar, beroende av nyckelpersoner, marknadsförtroende, konjunktur, kundkoncentration, aktierelaterade risker, leverantörer av finansiella tjänster, produkter, system och immateriella rättigheter etc. En mer utförlig beskrivning av Paynovas riskexponering återfinns i bolagets årsredovisning för

7 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Kv 1 Kv 1 Helår Helår KSEK LTM Rörelsens intäkter Transaktionsbaserade intäkter Övriga intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Direkta transaktionskostnader Produktionskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Övriga finansiella intäkter och kostnader Summa resultat från finansiella investeringar RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatter PERIODENS RESULTAT Poster redovisade direkt i eget kapital Resultat från andelar i finansiella placeringar Valutakursdifferenser TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN* Resultat per aktie, SEK -0,02-0,01-0,12-0,11-0,13 Resultat per aktie efter utspädningseffekt, SEK -0,02-0,01-0,12-0,11-0,13 *) Resultatet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare 7

8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Tecknat men ej inbetalt kapital Omsättningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Likvida medel, klientmedel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resutlat, inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare SKULDER Kortfristiga skulder Kortfristig upplåning, räntebärande Skuld klientmedel Övriga kortfristiga skulder, ej räntebärande Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Kv 1 Kv 1 Helår KSEK Ingående eget kapital för perioden Nyemission Emissionskostnader Totalresultat för perioden Utgående eget kapital för perioden

9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN Kv 1 Kv 1 Helår KSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten* Betalda emissionskostnader PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT *) Beviljad checkräkningskredit uppgår till KSEK (3 000), varav 0 KSEK (0) har utnyttjats. FINANSIELLA INSTRUMENT Tabellen återger koncernens finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde. För finansiella instrument som kundfordringar och leverantörsskulder för vilka inte observerbar marknadsinformation finns tillgänglig bedöms det verkliga värdet överensstämma med redovisat värde eftersom de instrumenten har en kort löptid. Instrumenten redovisas till upplupet anskaffningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning. Redovisat Verkliga KSEK värden värden Tillgångar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar Skulder Upplåning Övriga kortfristiga skulder Summa skulder

10 KVARTALSÖVERSIKT Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv Omsättning, KSEK Transaktionsbaserade intäkter, KSEK Transaktionskostnader, KSEK Transaktionsnetto, KSEK EBITDA, KSEK EBIT, KSEK EBT, KSEK Resultat per aktie, SEK -0,02-0,02-0,04-0,04-0,01-0,11 Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,02-0,02-0,04-0,04-0,01-0,11 Eget kapital, KSEK Eget kapital per aktie, SEK 0,09 0,10 0,10 0,13 0,26 0,06 Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 0,09 0,10 0,10 0,13 0,26 0,06 EBITDA, % neg. neg. neg. neg. neg. 4,9% EBIT, % neg. neg. neg. neg. neg. neg. EBT, % neg. neg. neg. neg. neg. neg. Räntabilitet på operativt kapital, % neg. neg. neg. neg. neg. neg. Räntabilitet på eget kapital, % neg. neg. neg. neg. neg. neg. Soliditet, %* 45% 68% 62% 74% 69% 40% Skuldsättningsgrad, * 1,21 0,47 0,61 0,35 0,45 1,52 * I beräkningen av soliditet och skuldsättningsgrad ingår inte klientmedelsaldot. 10

11 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Kv 1 Kv 1 Helår Helår KSEK LTM Rörelsens intäkter Transaktionsbaserade intäkter Övriga intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Direkta transaktionskostnader Produktionskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa resultat från finansiella investeringar RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatter PERIODENS RESULTAT

12 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING KSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Tecknat men ej inbetalt kapital Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Likvida medel, klientmedel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Inga Inga Inga 12

13 REDOVISNINGSPRINCIPER Rapport har upprättats i enlighet med IAS 34 (Delårsrapportering) och Årsredovisningslagen. Moderbolagets rapporter följer Årsredovisningslagen och RFR2. Rapporten ska läsas tillsammans med årsredovisningen 2014, not 1. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 6 maj 2015 Yngve Andersson Mats Holmfeldt Annikki Schaeferdiek Styrelseordförande Ledamot Ledamot Hans Olof Holmqvist Ledamot Daniel Ekberger VD OM PAYNOVA Paynova erbjuder betalningslösningar online för handlare med krav på integrerade helhetslösningar likväl för de som efterfrågar paketerade standardprodukter. Paynovas mål är att avlägsna alla barriärer som står mellan handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp. Paynova grundades 2001 och har idag en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för kortbetalningar, direktbanksbetalningar, faktura och digitala plånböcker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari GRANSKNING Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Daniel Ekberger, VD PAYNOVA AB (PUBL.) Org. nr Box Stockholm Besöksadress: Söder Mälarstrand 65 Tel Fax

14 FLERÅRSÖVERSIKT Antal aktier vid periodens slut i tusental Antal aktier vid periodens slut, efter utspädningseffekt i tusental Genomsnittligt antal aktier i tusental Genomsnittligt antal aktier efter, utspädningseffekt i tusental Transaktionsbaserade intäkter, KSEK Transaktionskostnader, KSEK Transaktionsnetto, KSEK Resultat efter finansiella poster / EBT, KSEK Eget kapital per aktie, SEK 0,10 0,06 0,17 0,19 0,07 Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 0,10 0,06 0,17 0,19 0,07 Eget kapital, KSEK Räntebärande nettokassa (inkl. klientmedel), KSEK** Räntebärande nettokassa (exkl. klientmedel), KSEK* Soliditet*, % 68% 40% 62% 66% 22% Skuldsättningsgrad* 0, ,53 0,53 3,62 Medelantal anställda Investeringar, immateriella anläggningstillgångar, KSEK Investeringar, materiella anläggningstillgångar, KSEK Investeringar, finansiella anläggningstillgångar, KSEK * I beräkningen ingår inte klientmedelsaldot. ** Klientmedel (tillgången) ingår då Paynova har rätt till avkastningen. DEFINITIONER Transaktionsbaserade intäkter: Avgifter baserad på kundens transaktionsvolym och antal transaktioner Direkta transaktionskostnader: Avgift från finansiella leverantörer. Transaktionsnetto: Transaktionsintäkter minus direkta transaktionskostnader. EBITDA: Resultat före av- och nedskrivningar EBIT: Resultat före finansnetto och skatt (Rörelseresultat) EBT: Resultat före skatt Operativt kapital: Balansomslutningen minskad med likvida medel, finansiella tillgångar och icke räntebärande skulder. Klientmedel har exkluderats. Räntabilitet på operativt kapital: EBIT genom Operativt kapital Räntabilitet på eget kapital: EBT dividerat med eget kapital Soliditet: Eget kapital dividerat med balansomslutning. Klientmedel har exkluderats. Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Klientmedel har exkluderats. Räntebärande nettoskuld/nettokassa: Räntebärande skulder minskad med kassa och övriga räntebärande tillgångar. Om posten är negativ, det vill säga de räntebärande tillgångarna överstiger skulderna, benämns posten nettokassa. Klientmedel ingår då Paynova har rätt till avkastningen. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Eget kapital per aktie: Periodens eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut. LTM: Senaste 12 månader. PCI-certifiering: Payment Card Industry. Certifieringen som syftar till att öka datasäkerheten hos samtliga parter som lagrar, processar eller överför kortdata. 14

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET Företrädes- och riktad emission har genomförts. Företrädesemissionen övertecknades. Apportemissionen

Läs mer

2ÅR0 SREDO 13 VISNING

2ÅR0 SREDO 13 VISNING ÅRSREDOVISNING 2013 [ INNEHÅLL ] INNEHÅLL VD har ordet 3 Om Paynova 4 Vision & Strategi 6 Marknadsutveckling 8 Affärsplan... 10 Paynovaaktien 11 Förvaltningsberättelse 12 Bolagsstyrningsrapport 14 Riskanalys

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013)

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) 1 SEX MÅNADER, JANUARI JUNI 2013 FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 58,1 (50,9) MSEK. Omsättningsökningen förklaras av köpet av verksamheten i Locomotiv

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Året i sammandrag Viktiga händelser under fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet genomfördes en utökning av Apex 3.

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

A-Com Bokslutskommuniké 2010. Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010)

A-Com Bokslutskommuniké 2010. Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010) Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010) 1 TOLV MÅNADER, JANUARI DECEMBER 2010 VÄSENTLIGA HÄNDELSER A-Coms finansiella ställning är nu väsentligt förbättrad och skapar handlingsfrihet o Merparten

Läs mer

God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group

God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group Bokslutskommuniké Avega Group AB (publ) God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group MSEK % Oktober december 120 20 Omsättning 117,1 (105,0) MSEK 110 Rörelseresultat (EBIT) 6,7 (1,1) MSEK 100 Rörelsemarginal

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

A-Com Q3 2011. Delårsrapport Q3 2011 (JANUARI SEPTEMBER 2011)

A-Com Q3 2011. Delårsrapport Q3 2011 (JANUARI SEPTEMBER 2011) Delårsrapport Q3 2011 (JANUARI SEPTEMBER 2011) 1 NIO MÅNADER, JANUARI SEPTEMBER 2011 TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 29,9 (33,1) MSEK Byråintäkten uppgick till 20,3 (21,2) MSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för andra kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-juni 2015 TrustBuddy AB (publ.) Andra kvartalet

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent. Sida 1 av 10 Vikande efterfrågan i Sverige och satsningar i Norge Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 1 april 30 juni 2012 Nettoomsättning 408 MSEK (385) Rörelseresultat 29 MSEK (25) Rörelsemarginal 7,0 % (6,5

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

Kvartalsrapport januari mars 2015

Kvartalsrapport januari mars 2015 Kvartalsrapport januari mars 2015 Om Collector Collector är ett kreditmarknadsbolag, en nischaktör som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Innovation är en av våra största

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 22 maj 2014 Kvartalsrapport första kvartalet 2014 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer