Årsredovisning 2011 Affibody Holding AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011 Affibody Holding AB (publ)"

Transkript

1 Årsredovisning 2011 Affibody Holding AB (publ) Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma den 20 april Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till behandling av förlusten. Stockholm den 20 april 2012 David Bejker Verkställande direktör Affibody Holding AB (publ) Organisationsnummer Gunnar Asplunds allé Solna Sverige Tel

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och den verkställande direktören avger härmed årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari december 2011 för Affibody Holding AB. Siffror i parentes avser föregående år. Alla belopp är uttryckta i tusentals kronor (KSEK) om inget annat anges. Verksamheten Affibody är ett svenskt bioteknikföretag som fokuserar på att utveckla nästa generations proteinläkemedel baserat på bolagets egenutvecklade teknologiplattormar: Affibody -molekyler och Albumod. Affibody utvecklar en portfölj av innovativa läkemedelsprojekt och erbjuder dessutom licenser till Albumod -teknologin, som är utvecklad för att öka effekten av proteinläkemedel genom en förlängning av deras cirkulationstid i kroppen. Affibody har pågående kommersiella samarbeten med ett flertal företag inkluderande Algeta, Amylin, GE, Swedish Orphan Biovitrum och Thermo Fisher. Affibody grundades 1998 av forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet, och företagets huvudkontor ligger i Stockholm. Bolagets största ägare inkluderar HealthCap och Investor Growth Capital. Mer information finns på Under året breddade Affibody sin portfölj av kommersiella sammarbeten bland annat genom att ingå intäktsgenerande avtal med Algeta ASA samt GE Healthcare Ltd. Den explorativa kliniska studien avseende bröstcancerpatienter som godkändes av Läkemedelsverket under 2010 genomfördes och resultaten presenterades på en stor internationell konferens, 34th San Antonio Breast Cancer Symposium, i december. Bolaget stärkte även sitt fokus på läkemedelsutveckling genom att professor Jonathan Knowles utnämndes till styrelseledamot samt att docent Fredrik Frejd utsågs till forskningschef. Bolaget genomförde under året en konvertering av ett konvertibelt lån om nominellt SEK plus upplupen ränta om , totalt Konverteringen medförde en ökning i antalet aktier med till totalt IPR Affibody har en proaktiv strategi för att säkerställa lämpligt skydd av bolagets immateriella rättigheter och under 2011 lämnade Affibody in två nya patentansökningar. Per den 31 december 2011 hade bolaget en portfölj om 17 patentfamiljer. Affibody innehar 99 godkända patent på viktiga marknader i åtta av dessa patentfamiljer. Ett antal av bolagets patentansökningar är under granskning. Medarbetare Medeltalet anställda under 2011 var 18 (20). Finansiell utveckling för koncernen Intäkter Affibodys intäkter för 2011 uppgick till 31,2 (27,5) MSEK. Merparten av dessa intäkter var hänförliga till royalties och forskningsersättningar. Rörelsekostnader och resultat Rörelseförlusten för 2011 uppgick till -8,1 (-16,9) MSEK. Den lägre nivån var en konsekvens av genomförda verksamhetsförändringar. Totala rörelsekostnader, inklusive avskrivningar, var 39,2 2

3 (44,4) MSEK. Avskrivningarna uppgick till 7,9 (8,2) MSEK där majoriteten utgjordes av avskrivning av ett licensavtal. Finansiella poster Finansnettot uppgick till -2,0 (-3,3) MSEK och de finansiella kostnaderna var främst hänförliga till det konvertibla lånet, upptaget under 2009 och konverterat under Nettoresultat Nettoförlusten för 2011 uppgick till -10,1 (-20,2) MSEK där förbättringen var en konsekvens av högre intäkter och lägre kostnader till följd av av genomförda verksamhetsförändringar. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till -1,0 (-9,2) MSEK. Kassaflödet för året var -3,7 (6,9) MSEK. Finansieringsverksamheten inbringade brutto 0,0 (22,7) MSEK. Per den 31 december 2011 uppgick likvida medel till 12,7 (16,3) MSEK. Investeringar Under året genomfördes investeringar om 0,3 (-) MSEK. Skatt Ingen skatt har redovisats för räkenskapsåret (-). Eget kapital samt övrig finansiering Totalt eget kapital i koncernen den 31 december 2011 uppgick till 63,6 (46,6) MSEK och ökningen var en konsekvens av konverteringen av ett konvertibelt lån under året. Finansiell utveckling för moderbolaget Affibody Holding AB rapporterade intäkter för räkenskapsåret om 4,2 MSEK (-). Nettoförlusten var -1,7 (-4,5) MSEK och omfattade huvudsakligen administrativa kostnader hänförliga till ledningsaktiviteter och finansiella aktiviteter. Likvida medel uppgick till 6,6 (8,0) MSEK per den 31 december 2011 och aktiekapitalet uppgick till 52,7 (25,7) MSEK. Riskfaktorer Osäkerhet kring kommande produkters kommersiella framgång Det är inte säkert att de kliniska studierna kring bolagets produktkandidater kommer att kunna påbörjas eller avslutas enligt bolagets planer, eller att de kommer att genomföras på ett ändamålsenligt sätt. Ett misslyckande med att påbörja eller avsluta, eller förseningar som uppstår i någon av bolagets framtida kliniska studier kan ha en materiell negativ inverkan på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Även om bolagets produktkandidater erhåller myndighetsgodkännande är det inte säkert att produkterna får tillfredsställande marknadsacceptans. Osäkerhet i tillgången till ytterligare finansiering Om tillräckliga medel inte finns att tillgå kan bolaget komma att tvingas att (i) senarelägga, minska omfattningen av eller lägga ner en eller flera av bolagets forsknings- och utvecklingsprogram; (ii) utlicensiera rättigheter till teknologier, produktkandidater eller produkter till villkor som är mindre fördelaktiga för bolaget än vad som annars skulle vara uppnåeligt; eller (iii) erhålla medel genom arrangemang som tvingar bolaget att avstå rättigheter till produktkandidater eller produkter som bolaget annars skulle försöka att utveckla och kommersialisera i egen regi. Otillräcklig eller begränsad tillgång till ytterligare finansiering till attraktiva villkor skulle kunna innebära att bolaget får bedriva sin verksamhet på annat sätt än enligt den nu gällande planen. 3

4 Övrigt Styrelse Vid årsstämma den 15 april 2011 omvaldes Håkan Åström (ordförande), Björn Odlander, och Mathias Uhlén och nyvaldes Thomas Eklund till styrelseledamöter för perioden fram till nästa årsstämma. Karl Swartling lämnade samtidigt, på egen begäran, styrelsen. Vid extra bolagsstämma den 7 december 2011 valdes Jakob Lindberg och Jonathan Knowles till nya styrelseledamöter samtidigt som Thomas Eklund, på egen begäran, lämnade styrelsen. Aktien och huvudägare Per den 31 december 2011 uppgick det registrerade aktiekapitalet till ,75 SEK fördelat på aktier. Den 31 december 2011 utgjordes bolagets största aktieägare av HealthCap (via fonder) 43,8% och Investor Investments Europe Ltd 24,7%. Framtidsutsikter Forskningsverksamheten fokuserar på att ta fram nya proteinläkemedel inom områden med stort medicinskt behov. Affibodys huvudstrategi är att utveckla bolagets unika teknologiplattformar och att sluta intäktsgenererande samarbeten baserade på dessa teknologiplattformar. Bolagets målsättning är att samarbetspartnerna under de kommande åren ska inleda kliniska studier med bolagets substanser. Affibody planerar även under överskådlig framtid för en verksamhet med neutralt kassaflöde. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Inga händelser har inträffat efter balansdagen som är att anse som väsentliga för koncernen. Vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande medel: Balanserat resultat Överkursfond Årets förlust Totalt fritt eget kapital Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räkning. 4

5 FEM ÅR I SAMMANDRAG KONCERNEN K SEK Result at räkning Nettoomsättning Rörelsekostnader Förlust efter finansiella poster Balansräkning Likvida medel Totala tillgångar Eget kapital Kassaf lödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten Nyckelt al Soliditet, % 65% 53% 45% 58% 87% Medeltal anställda varav inom forskning och utveckling Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive förändringar i rörelsekapital Soliditet Eget kapital i relation till total balansomslutning 5

6 FINANSIELL INFORMATION FÖR KONCERNEN Resultaträkning för koncernen januari - de c e mber K SEK N ot Nettoomsättning R öre lse ns kostnade r 5-9 Marknadsförings- och försäljningskostnader Administrativa kostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Summa rörelsekostnader R öre lse re sultat Finansie lla poste r 20 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansie lla poste r R esult at ef t er f inansie lla post e r Skatt Å re ts re sultat

7 Balansräkning för koncernen K SEK Not T illgångar A nläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningst illgångar O msät tningst illgångar Ö vriga kortf ristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa övriga kortf ristiga fordringar K assa och bank Summa omsät tningstillgångar Summa tillgångar Ege t kapital oc h skulder Ege t kapital Aktiekapital Bundna reserver Överkursfond Fria reserver Årets resultat Summa ege t kapital A vsätt ningar Långfrist iga skulder Konvertibelt lån Summa långf ristiga skulder K ort frist iga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader Summa skulde r Summa ege t kapital oc h skulde r Ställda säkerheter - - Ansvarsförbindelser - - 7

8 Förändring i eget kapital för koncernen KSEK N ot Bundet eget kapit al A kt ie Uppskrivningsfond kapit al Fritt eget kapit al Överkurs Balanserat f ond re sultat Årets re sultat Summa Utgående balans pe r den 31 dec Resultat för perioden jan-dec Disposition av årets förlust Avskrivning av immateriella tillgångar Nyemission Emissionskostnader Utgående balans pe r den 31 dec Resultat för perioden jan-dec Disposition av årets förlust Avskrivning av immateriella tillgångar Nyemission (konvertering av lån) Utgående balans pe r den 31 dec Kassaflödesanalys för koncernen januari - de c e mber K SEK Den löpande ve rksamhe te n Resultat efter finansiella poster J uste ring f ör post er som int e ingår i kassaflöde t Avskrivningar Övriga ej kassaflödespåverkande poster K assaf löde f rån de n löpande ve rksamhe te n f öre skat t Skatt - - K assaf löde f rån de n löpande ve rksamhe te n f öre föränding i röre lse kapitale t K assaf öde från f örändringar i röre lse kapit al Förändringar i kundfordringar, övriga fordringar och övriga omsättningstillgångar Förändringar i leverantörsskulder och övriga skulder samt övriga kortfristiga skulder K assaf löde f rån de n löpande ve rksamhe te n I nvest eringsve rksamhe te n Investeringar i materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar K assaf löde f rån invest eringsverksamhe t en Finansie ringsve rksamhe te n Nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev Lån från aktieägare - - Emissionskostnader K assaf löde f rån finansie ringsve rksamhe te n K assaf löde f ör periode n Likvida me de l vid pe riodens början Likvida me de l vid pe riodens slut

9 FINANSIELL INFORMATION FÖR MODERBOLAGET Resultaträkning för moderbolaget januari - de c e mber K SEK Not Nettoomsättning R öre lse ns kostnade r 5-8 Marknadsförings- och försäljningskostnader - - Administrativa kostnader Forsknings- och utvecklingskostnader - - Summa rörelsekostnader R öre lse re sultat Finansie lla poste r 20 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Resultat från andelar i koncernföretag R esult at ef t er f inansie lla post e r Skatt Å re ts re sultat

10 Balansräkning för moderbolaget K SEK N ot T illgångar A nläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar O msät tningst illgångar Ö vriga kortf ristiga fordringar Fordringar på koncernföretag Övriga fordringar Summa övriga kortf ristiga fordringar K assa och bank Summa omsät tningst illgångar Summa tillgångar Ege t kapital oc h skulder Ege t kapital Bunde t ege t kapit al Aktiekapital Frit t e get kapit al Överkursfond Balanserat resultat Årets förlust Summa ege t kapit al K onve rt ibe lt lån K ort frist iga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader Summa skulde r Summa ege t kapit al oc h skulde r Ställda säkerheter - - Ansvarsförbindelser

11 Förändring i eget kapital för moderbolaget Bundet eget kapital Fritt eget kapital KSEK A kt iek ap it al Öve rkursf ond Balan serat resultat Årets förlust Summ a Ut gåen de balans pe r d en 31 de c Resultat för perioden jan-dec Disposition av årets förlust Nyemission av aktier Emissionskostnader Ut gåen de balans pe r d en 31 de c Resultat för perioden jan-dec Disposition av årets förlust Nyemission (konvertering av lån) Ut gåen de balans pe r d en 31 de c Kassaflödesanalys för moderbolaget januari - december K SEK Not De n löp an de verk samhet e n Resultat efter finansiella poster Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Övriga ej kassaflödespåverkande poster Kassaflöde från den löpande verksamheten före skatt Kassaföde från förändringar i rörelsekapital Förändringar i kundfordringar, övriga fordringar och övriga omsättningstillgångar Förändringar i leverantörsskulder och övriga skulder samt övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten I n ve st e ri ngsve rksamhe t en Förvärv av dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten F inan si erin gsve rksamh et e n Nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev Emissionskostnader Lån från aktieägare - - Aktieägartillskott - - Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde för perioden Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

12 NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA Not 1 Bolagsinformation Affibody Holding AB (organisationsnummer ) är ett publikt aktiebolag med säte i Solna kommun i Sverige. Koncernens huvudsakliga verksamhet finns beskriven i förvaltningsberättelsen. Med Affibody och Bolaget avser Affibody Holding AB, i förekommande fall med dotterbolag, beroende på sammanhanget. Affibody Holding ABs årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2011 till 31 december 2011, har godkänts för framläggande i enlighet med ett styrelsebeslut den 5 mars Not 2 Redovisningsprinciper De finansiella rapporterna är presenterade i tusentals svenska kronor (KSEK) om inte annat framgår. Uttalande om överensstämmelse med tillämpade regelverk Affibody Holding AB upprättar sina finansiella rapporter enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, dotterföretag i vilket moderföretaget direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50% av rösterna samt intresseföretag i vilket moderföretaget äger aktier motsvarande minst 20% men mindre än 50% av rösterna. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden i enlighet med RR 1. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskillingen på aktierna. Skillnaden mellan köpeskilling och de förvärvade bolagens egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens eget kapital omfattar moderbolagets eget kapital och den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats. Samtliga dotterföretag har klassificerats som självständiga, vilket får till följd att omräkning av utländska dotterbolags resultat- och balansräkningar sker enligt dagskursmetoden. Detta innebär att tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurser samt att resultaträkningarna omräknas till genomsnittskurs under räkenskapsåret. Eventuell omräkningsdifferens redovisas direkt mot eget kapital i koncernen. Utländsk valuta Koncernredovisningen presenteras i svenska kronor. Transaktioner i utländsk valuta redovisas initialt till kursen per transaktionsdagen. Monetära fordringar och skulder i utländska valutor omräknas till balansdagskurs. De kursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovisas i resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar och skulder som värderas till anskaffningsvärde redovisas till den kurs som förelåg vid transaktionstidpunkten. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. Anskaffningsvärdet består av inköpspris samt kostnader direkt hänförbara till att ta tillgången i bruk. Anskaffningsvärdet med avdrag för bedömt restvärde vid nyttjandeperiodens slut skrivs av linjärt över nyttjandeperioden. Anläggningstillgångarna bokförda värde prövas med avseende på värdenedgång då händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att bokfört värde understiger återvinningsvärdet. Anläggningstillgångarnas värde och nyttjandeperioder utvärderas, och ändras vid behov, vid varje årsbokslut. Immateriella tillgångar Förvärvade immateriella tillgångar redovisas som tillgångar i balansräkningen. Förvärvade immateriella tillgångar värderas initialt till anskaffningsvärde. Immateriella tillgångars anskaffningsvärde i samband med företagsförvärv är det verkliga värdet vid förvärvstillfället. Efter första redovisningstillfället redovisas immateriella tillgångar till anskaffningsvärde minskat med 12

13 eventuella avskrivningar och nedskrivningar. Internt genererade immateriella tillgångar aktiveras ej utan dessa utgifter redovisas i resultaträkningen i den period de uppstår, med undantag för aktiverade utvecklingskostnader (se nedan). Samtliga immateriella tillgångar i koncernen har en begränsad nyttjandeperiod. Immateriella tillgångar med en begränsad nyttjandeperiod skrivs av över nyttjandeperioden. Bedömning av värdeminskning sker när det finns en indikation på att en värdenedgång föreligger. Nyttjandeperioder och avskrivningstider för immateriella tillgångar utvärderas minst varje år i samband med årsbokslut. Eventuella förändringar i nyttjandeperioder hanteras genom förändring av avskrivningsperioder. Avskrivningskostnaden redovisas i resultaträkningen i den kostnadskategori som den nedskrivna tillgången tillhör. Forsknings- och utvecklingskostnader Kostnader för forskning kostnadsförs i den period som de uppkommer. Immateriella tillgångar hänförliga till utvecklingsutgifter eller ett separat utvecklingsprojekt redovisas endast då koncernen kan påvisa att tekniska möjligheter finns för att genomföra projeket, tillgången bedöms ge upphov till framtida ekonomiska fördelar och utgifterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Hittills har koncernen kostnadsfört alla utvecklingsutgifter då ovanstående kriterier för aktivering ej varit uppfyllda. Licensavtal I enlighet med ÅRL har en uppskrivning av ett licensavtal skett då detta avtal bedömdes ha ett värde som väsentligt och bestående översteg bokfört värde. Uppskrivningen har skett mot en uppskrivningsfond i eget kapital till ett belopp baserat på en värdering av förväntade framtida kassaflöden från licensavtalet under dess löptid. Värdet på licensavtalet skrivs av linjärt över avtalets löptid. Avskrivning redovisas i resultaträkningen och reducerar uppskrivningsfonden med motsvarande belopp genom en förflyttning i eget kapital mellan balanserat resultat och uppskrivningsfond. Nedskrivningar Vid varje rapporteringstillfälle bedömer koncernen om det finns något som indikerar att en tillgångs värde bör skrivas ned. Om någon sådan indikation finns gör koncernen en beräkning av tillgångens återvinningsvärde. Då en tillgångs redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde, skrivs tillgången ned till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nyttjandevärdet, diskonteras framtida kassaflöden till ett nuvärde genom en diskonteringsränta före skatt som reflekterar gällande marknadsbedömningar samt tillgångens specifika risker. Kostnader för nedskrivning redovisas i resultaträkningen i den kostnadskategori som den nedskrivna tillgången tillhör. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna till den lägsta nivå där det går att identifiera väsentliga oberoende kassaflöden (en kassagenererande enhet). Kundfordringar och övriga fordringar Kundfordringar, som vanligtvis har dagars förfallotid, redovisas till fakturerat belopp minus reservering för osäkra kundfordringar. Reservering för osäkra kundfordringar sker då det finns klara bevis på att fordringarna ej kommer att bli betalda. Kassa och bank Kassa och bank i balansräkningen och i kassaflödesanalysen innefattar bankmedel och kassa. Kassaflödesanalysen upprättas baserat på den indirekta metoden. Räntebärande skulder och lån Alla skulder och lån värderas initialt till verkligt värde med avdrag för direkt hänförbara transaktionskostnader. Efter första redovisningstillfället redovisas räntebärande skulder och lån till upplupet anskaffningsvärde baserat på effektivräntemetoden. Vinster och förluster redovisas i resultaträkningen vid borttagande från balansräkningen. Konvertibellån Konvertibla skuldebrev kan konverteras till aktier genom att motparten utnyttjar sin option att konvertera fordringsrätten till aktier och redovisas som ett sammansatt finansiellt instrument uppdelat på en skulddel och en egetkapitaldel. Skuldens verkliga värde beräknas genom att de framtida betalningsflödena diskonteras med den aktuella marknadsräntan för en liknande skuld, utan 13

14 rätt till konvertering. Värdet på egetkapitalinstrumentet beräknas som skillnaden mellan emissionslikviden då det konvertibla skuldebrevet gavs ut och det verkliga värdet av den finansiella skulden vid emissionstidpunkten. Räntekostnaden redovisas i resultaträkningen och beräknas med effektivräntemetoden. Avsättningar Avsättningar redovisas i balansräkningen när koncernen har en förpliktelse (legal eller informell) på grund av en inträffad händelse och då det är sannolikt att ett utflöde av resurser som är förknippade med ekonomiska fördelar kommer att krävas för att uppfylla förpliktelsen och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Om effekten av tidsvärdet för den framtida betalningen bedöms som väsentlig fastställs avsättningens värde genom att den bedömda framtida utbetalningen nuvärdesberäknas med en diskonteringsfaktor före skatt som avspeglar marknadens aktuella värdering av tidsvärdet och de eventuella risker som hänförs till förpliktelsen. Den successiva ökning av det avsatta beloppet som nuvärdesberäkningen medför redovisas som en räntekostnad i resultaträkningen. Pensioner och övriga utfästelser om förmåner efter avslutad anställning Koncernens pensionsplan utgörs av en avgiftsbestämd plan. Enligt denna görs fasta betalningar till en separat extern enhet och därefter existerar inga legala eller formella förpliktelser. Erlagda premier redovisas som en kostnad i resultaträkningen u den period de hänför sig till. Intäkter Intäkter redovisas till verkligt värde av den ersättning som kommer att erhållas. Följande specifika kriterier måste också vara uppfyllda för att intäkter skall redovisas: Produktförsäljning Intäkter, exklusive moms och andra skatter, redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna förenade med äganderätt av produkten överförts till köparen, vilket i normalfallet uppstår i samband med leverans. Tjänster i samband med forsknings- och utvecklingssamarbeten Erhållna arvoden för forskningstjänster intäktsredovisas över den period som de avser. Om ingen sådan relation finns sker intäktsredovisning baserat på färdigställandegrad i respektive projekt/avtal. Färdigställandegrad fastställs på basis av nedlagd tid i förhållande till bedömd total tid för projektet/avtalet, eller baserat på klausuler i avtal med kunden. Signing fees och andra betalningar erhållna i samband med kontraktstecknande intäktsredovisas när skyldigheterna för att erhålla dem är uppfyllda. Milstolpebetalningar intäktsredovisas när relaterade milstolpar uppfyllts. Royaltyersättningar intäktsredovisas i enlighet med avtal när de kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt eller när de rapporteras från motpart. Teknologilicenser Intäkter från teknologilicenser intäktsredovisas över licensperioden. Signing fees och andra betalningar erhållna i samband med kontraktstecknande intäktsredovisas när villkoren för att erhålla dem är uppfyllda. Skatter Inkomstskatt Inkomstskatt avser aktuell och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen då den avser resultaträkningens poster och direkt mot eget kapital då den underliggande transaktionen redovisas direkt mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas på skillnaden mellan redovisade och skattemässiga värden för tillgångar och skulder (temporära skillnader). Uppskjuten skatt beräknas med hjälp av de skattesatser som förväntas gälla för den period då fordringarna avräknas eller skulderna regleras, baserat på den skattesats som föreligger på balansdagen. Uppskjutna skatteskulder redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Uppskjutna skattefordringar redovisas endast då det är sannolikt att de avdragsgilla temporära skillnaderna kommer att kunna utnyttjas. 14

15 Not 3 Finansiell riskhantering Koncernen eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter av oförutsägbarheten på de finansiella marknader som koncernen verkar. Riskhantering förvaltas av koncernens administrativa avdelning enligt policys fastställda av styrelsen. Koncernens huvudsakliga finansiella risker omfattar utländsk valutarisk, likviditetsrisk, kreditrisk och ränterisk. Dessa risker bedöms i dagsläget ej att vara väsentliga. Koncernen använder ej några finansiella säkringsinstrument. Utländsk valutarisk Risker i utländsk valuta uppkommer när affärsmässiga transaktioner sker i en valuta som skiljer sig från koncernens funktionella valuta. Koncernen bedriver verksamhet internationellt och har viss försäljning och inköp i främst USD och EUR. En rimlig förändring i valutan EUR och USD mot SEK bedöms inte väsentligt påverka koncernens resultat. Då exponeringen för närvarande bedöms vara begränsad sker ingen valutasäkring. Likviditetsrisk Likviditetsriskhantering utgår från att upprätthålla tillräckligt med likvida medel. Likviditetsrisken minimeras genom likviditetsplanering och investering i finansiella instrument med kort löptid. Kreditrisk Endast investering i räntebärande instrument med låg kreditrisk och hög likviditet tillåts. Koncernen arbetar huvudsakligen med etablerade och kreditvärdiga motparter och utvärderar löpande fordringar för att säkerställa en låg exponering avseende osäkra fordringar. Ränterisk Ränterisk avser koncernens exponering mot förändringar i räntenivåer relaterat till banktillgodohavanden och lån. Då koncernens räntebärande tillgångar främst avser banktillgodohavanden är koncernens operativa kassaflöde väsentligen oberoende av förändringar i marknadsräntor. Koncernen saknar för närvarande räntebärande skulder. Not 4 Intäkternas fördelning Fördelning av koncernens nettoomsättning KSEK Produktförsäljning Tjänster Licenser Royalty Övrigt T ot alt Drygt 75% av intäkterna 2011 var hänförliga till en kund. Not 5 Transaktionen med närstående parter Transaktioner mellan företaget och aktieägarna Aktieägarna David Bejkeroch Karin Nord är, eller har under året varit, anställda i koncernen och fick under året ersättning avseende lön och aktierelaterad ersättning. Håkan Åström, ordförande i Affibodys styrelse, erhöll under 2011 en ersättning om 394 KSEK för utförda konsulttjänster samt aktierelaterad ersättning. Se även not 7. 15

16 Not 6 Personal Medelantalet anställda Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män Totalt antal anställda Företagsledning Styrelsen För 2011 utgick en bonus till VD om 300 KSEK (200). Moderbolagets personalkostnader vidarefaktureras i allt väsentligt Affibody AB motsvarande arbetets innehåll och omfattning. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader KSEK K onc e rne n Löner och andra ersättningar Sociala kostnader* Sociala kostnader för aktierelaterad ersättning T ot alt * Pensionskostnader om KSEK (-2 433) är inkluderade i sociala kostnader. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader KSEK M oderbolaget Löner och andra ersättningar Sociala kostnader* T ot alt * Pensionskostnader om KSEK -816 (-779) är inkluderade i sociala kostnader. Pensioner Koncernen har fullgjort alla sina pensionsförpliktelser till de anställda i enlighet med svensk lag. Pensionsplanerna inom koncernen redovisas som avgiftsbestämda planer. Beloppen angivna i not 7 avser fasta utbetalningar till externt bolag. Det kvarstår ingen rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare belopp. Bolaget har också pensionsförpliktelser uppgående till 739 KSEK till förmån för tidigare VD samt 318 KSEK till förmån för en person i företagsledningen vilka i sin helhet täcks genom kapitalförsäkringar. Aktierelaterad ersättning Information angående aktierelaterad ersättning återfinns i noterna 7 och 16. Not 7 Ersättning till styrelse, VD och företagsledning Styrelseordförande och styrelseledamöter erhåller ersättning enligt beslut på årsstämman. Under 2011 har arvode till styrelseledamöterna utgått enligt specifikation. (Se not 5 & 6) Inga ytterligare arvoden betalas ut för kommittéarbete. Styrelsen fastställer VD:s och andra ledande personers ersättningar baserat på ersättningskommitténs föreslagna villkor. Ersättningen består av lön, bonus och aktierelaterad ersättning. Företagsledningen består av fyra personer inklusive VD. Fördelningen av lön och bonus baseras på varje anställds ansvar och befogenhet. Uppsägningsvillkor för VD och övrig företagsledning Uppsägningstiden för de ledande befattningshavarna är tolv månader vid uppsägning av Bolaget och sex månader vid uppsägning av den anställde. Om anställningen för bolagets koncernchef och verkställande direktör sägs upp av bolaget gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. 16

17 Styrelsemedlemmarnas och företagsledningens löner och ersättningar under räkenskapsåret Ersättningar och andra förmåner under året KSEK Lön & styrelsearvoden Bonus Andra ersättningar och förmåner Pensioner Totalt David Bejker (VD) Övrig företagsledning (3) Styrelsen - Håkan Åström, ordförande Björn Odlander Karl Swartling (till ) 21 Thomas Eklund (till ) Jakob Lindberg (fr o m ) Mathias Uhlén Jonathan Knowles (fr o m ) Tot alt Styrelsemedlemmarnas och företagsledningens innehav av aktier och aktierelaterade instrument St yre lse n Aktie r ESOPs* Total inne hav Håkan Åström Mathias Uhlén Föret agsledninge n David Bejker (VD) Övrig företagsledning T ot alt * Inkluderar endast personaloptioner som är intjänade Not 8 Arvode till revisorer Koncernen KSEK Ernst & Young - Revisionsuppdrag Andra uppdrag T ot alt Moderbolaget KSEK Ernst & Young - Revisionsuppdrag Andra uppdrag T ot alt Not 9 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar inkluderas i resultaträkningen under administrations- samt forsknings- och utvecklingskostnader enligt följande: Koncernen KSEK A dm inist rat ion varav materiella tillgångar varav immateriella tillgångar - - Forskning & U tve ckling varav materiella tillgångar varav immateriella tillgångar T ot ala avskrivningar Anskaffningsvärdet på tillgångarna med avdrag för bedömt restvärde vid nyttjandeperiodens slut skrivs av linjärt över nyttjandeperioden. Den uppskattade nyttjandeperioden av koncernens datorer 17

18 och IT-verktyg är vanligtvis tre år, medan kontors- och laboratorieutrustning har en nyttjande period om fem år. Not 10 Finansiella åtaganden Finansiella åtaganden avseende hyrda lokaler KSEK Avgifter som förfaller till betalning Not 11 Aktiekapital Per den 31 december 2011 uppgick det registrerade aktiekapitalet till ,75 SEK fördelat på aktier. Tillsammans med utgivna teckningsoptioner uppgår det totala antalet aktier, efter fullt utnyttjande av dessa teckningsoptioner, till aktier. Affibody Holding AB har endast ett aktieslag. Aktierna motsvaras av en röst vardera och är berättigade till lika stora delar av utdelningsbara vinstmedel. Dock finns aktieägaravtal, som upphör senast 30 juni 2012 eller i det fall bolagets aktie börsnoteras, mellan vissa av bolagets aktieägare som reglerar aktieägarnas inbördes rätt vid exempelvis likvidation eller utdelning. Not 12 Aktierelaterade ersättningsplaner och teckningsoptioner Personaloptioner Vid utgången av 2011 fanns det utestående personaloptioner. Varje option berättigar till teckning av en ny stamaktie. Villkor och förutsättningar för de olika programmen beskrivs i tabellen nedan. Typ E SOP E SOP ESOP E SOP E SOP ESOP E SOP E SOP ESOP E SOP E SOP ESOP TOTAL Värd epap per 2003:1 2004:1 2004: :3 2006:1 2007:1 2007:2 2007:3 2008:1 2009: :1 2011:2 Antal Intjänade Te ckningskurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 27,00 1,00 1,00 1,00 0,25 0,25 Förfal l 31-maj maj maj maj jun jul jul jul jul dec dec dec-16 Pe rsonaloptioner Balans Förverkade under Tilldelning under Balans Personaloptionsprogram Samtliga personaloptioner under personaloptionsprogrammen har tilldelats anställda, styrelseledamöter och tidigare anställda utan vederlag och varje personaloption ger rätt att förvärva en aktie i Affibody Holding. Lösenpriset för personaloptionerna är 1,00 SEK utom för personaloptionsprogram 2007:2 där lösenpriset är 27,00 SEK per aktie och för presonaloptionsprogram 2011:1 och 2011:2 där lösenpriset är 0,25 SEK per aktie Under programmens löptid har innehavaren rätt att påkalla lösen av intjänade personaloptioner när som helst, dock tidigast 180 dagar efter det att Affibody Holdings aktier noterades på en svensk eller utländsk börs eller auktoriserad marknadsplats, eller vid annat tillfälle eller tillfällen som kan komma att beslutas. Teckningsoptioner Affibody Holding har emitterat teckningsoptioner som berättigar till teckning av nya aktier i Affibody Holding i syfte att säkerställa leverans av aktier i enlighet med personaloptionsprogrammen ovan samt för kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter och andra kostnader som hänför sig till programmen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie. 18

19 Not 13 Immateriella och materiella anläggningstillgångar Immateriella Anläggningstillgångar KSEK Ingående värde Uppskrivning licens - - Årets avskrivningar Redovisat värde, 31 december Den 30 juni 2008 omvärderades ett licensavtal och det bedömda värdet ökades med MSEK 75 då denna immateriella tillgång bedömdes ha ett säkerställt och uthålligt värde väsentligen överstigande bokfört värde. I enlighet med ÅRL allokerades omvärderingen till en omvärderingsreserv i bundet eget kapital. Tillgången kommer att avskrivas linjärt till 2019 vilket motsvarar avtalets löptid. Vid indikation på värdenedgång sker ett sk nedskrivningstest. Kontors- och IT - utrustning KSEK Ingående anskaffningsvärde, 1 januari Anskaffningar 18 - Avyttringar Utgående anskaffningsvärde, 31 december Ingående avskrivningar, 1 januari Årets avskrivningar Avyttringar Utgående avskrivningar, 31 december Redovisat värde, 31 december Laboratorieut rust ni ng KSEK Ingående anskaffningsvärde, 1 januari Anskaffningar Avyttringar Utgående anskaffningsvärde, 31 december Ingående avskrivningar, 1 januari Årets avskrivningar Avyttringar Utgående avskrivningar, 31 december Redovisat värde, 31 december Totalt redovisat värde 31 december: Materiella anläggningstillgångar Beräknad nyttjandeperiod för materiella anläggningstillångar Laboratorieutrustning 5 år 5 år Kontorsmaterial 5 år 5 år IT-utrustning 3 år 3 år Not 14 Skatt Koncernen, KSEK Årets förlust före skatt Skatt enligt gällande skattesats 26,3% Skatteffekt hänförlig till resultat före förändring i koncernstruktur - - Skatteeffekt hänförlig till ej avdragsgilla kostnader Effekt av underskott för vilka uppskjuten skatt ej beaktas T ot alt re dovisad skatt

20 Moderbolaget, KSEK Årets förlust före skatt Skatt enligt gällande skattesats 26,3% Skatteeffekt hänförlig till ej avdragsgilla kostnader Effekt av underskott för vilka uppskjuten skatt ej beaktas T ot alt re dovisad skatt - - Per den 31 december 2011 uppgår de uppskattade skattemässiga underskottsavdragen för de i koncernen ingående bolagen till ca 204 MSEK Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter KSEK Förutbetald hyra Upplupen royalty Öviga poster Tot alt Not 16 Avsättningar Affibody har per 31 december 2011 gjort avsättningar om 512 (437) KSEK avseende upplupna sociala kostnader hänförliga till personaloptionsprogram. Avsättningarna avses att användas för att täcka sociala kostnader för personaloptionsprogram i samband med lösen av optionerna. Koncernen, KSEK Pe r 1 januari Årets avsättningar till personaloptioner Pe r 31 de ce mbe r Not 17 Upplupna kostnader Koncernen, KSEK Personalrelaterade skulder Upplupna räntor och avgifter på lån från aktieägare Förutbetalda intäkter Övriga skulder T ot alt Moderbolaget, KSEK Personalrelaterade skulder Upplupna räntor och avgifter på lån från aktieägare Övriga skulder T ot al Not 18 Specifikation över poster i kassaflödesanalyser för koncernen Koncernen, KSEK Justering av poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar av anläggningstillgångar Avsättningar för sociala kostnader för personaloptioner Ränta på konvertibler Övrigt - 1 T ot al

21 Not 19 Information om koncernföretag KSEK Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början Inköp under året - - Lämnade aktieägartillskott A ckume le rade anskaf f ningsvärde n vid åre ts slut Ackumulerade nedskrivningar vid årets början Bokf ört värde vid åre t s slut KSEK Afffibody AB Affibody Incentive AB Affibody SPV 1 AB Totalt Bokfört värde vid årets början Bokfört värde vid årets slut Antal Bokfört värde, Koncernföretag % kapital % röster andelar KSEK Affibody AB 100% 100% Affibody Incentive AB 100% 100% Affibody SPV I AB 100% 100% Tot al Uppgifter om koncernföretag Organisationsnummer Säte Affibody Incentive AB Solna Affibody AB Solna Affibody SPV I AB Solna Not 20 Resultat från finansiella poster Koncernen, KSEK Ö vriga ränte int äkte r oc h liknande re sultat post e r Ränteintäkter T ot alt Ö vriga ränte kost nader oc h liknande re sult at post e r Ränta på konvertibelt lån Övriga finansiella kostnader T ot alt Finansnet t o Moderbolaget, KSEK Ö vriga ränte int äkte r oc h liknande re sultat post e r Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter T ot alt Ö vriga ränte kost nader oc h liknande re sult at post e r Ränta på konvertibelt lån Övriga räntekostnader och liknande resultatposter T ot al Finansnet t o Not 21 Konvertibelt lån Den 3 juni 2011 konverterades det utestående konvertibla lån om nominellt SEK i sin helhet inklusive upplupen ränta om SEK , totalt SEK Lånet hade en konverteringskurs om SEK 0,25 och konvertering resulterade i nya aktier. Lånet löpte med en årlig ränta om tre procent. 21

22 Stockholm den 5 mars 2012 Håkan Åström Styrelseordförande Björn Odlander Styrelseledamot Jakob Lindberg Styrelseledamot Mathias Uhlén Styrelseledamot Daniel Rosik Styrelseledamot Jonathan Knowles Styrelseledamot David Bejker Verkställande direktör (VD) Vår revisionsberättelse har avgivits den 5 mars 2012 Ernst & Young AB Lars Träff Auktoriserad revisor 22

23 Revisionsberättelse Till årsstämman i Affibody Holding AB (publ), org.nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Affibody Holding AB (publ) för [Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna x-y.] Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständligheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Affibody Holding AB (publ) för Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den Ernst & Young AB Lars Träff Auktoriserad revisor 23

24 24

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) BrainCool AB (publ) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Swecure AB (publ.) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun 2016 31 dec 2016, organisationsnummer 5590664636 ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL), ORG NR 5590664636 Styrelsen

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Goobit AB, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 05 01 2016 04 30. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer