Arcam i korthet. Innehåll. Information från Arcam. Arcam erbjuder utrustning för direkttillverkning. av metalldetaljer med friformsteknik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arcam i korthet. Innehåll. Information från Arcam. Arcam erbjuder utrustning för direkttillverkning. av metalldetaljer med friformsteknik."

Transkript

1 Årsredovisning 2005

2 Arcam i korthet Arcam erbjuder utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med friformsteknik. Utrustningen används för snabb och kostnadseffektiv tillverkning inom främst fl ygindustri och bilindustri. Ett snabbt Innehåll VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 Marknad 5 Verksamhet 9 Case NASA 10 Aktiekapital och ägarförhållanden 12 Affärsprocesser 14 Risk- och känslighetsanalys 16 Kommentarer till den fi nansiella utvecklingen 17 Flerårsöversikt 19 Förvaltningsberättelse 20 Resultaträkningar 21 Balansräkningar 22 Förändringar i eget kapital 24 Kassafl ödesanalyser 25 Redovisnings- och värderingsprinciper / noter 26 Revisionsberättelse 35 Bolagsstyrning 36 Styrelse 38 Ledande befattningshavare 39 Ordlista och Defi nitioner 40 Aktieägarinformation 41 växande applikationsområde är tillverkning av medicinska implantat. Teknologin ger möjlighet till betydande besparingar i både ledtid och produktionskostnader. Arcams aktie är noterad på NGM-listan. Information från Arcam Arcam är angeläget om att aktieägare, kunder, medarbetare och andra intressenter får regelbunden och relevant information om företaget och dess verksamhet. På bolagets hemsida, hittar du aktuella nyheter, ekonomiska rapporter och pressreleaser.

3 Året i korthet Året i korthet Försäljningen ökade med 34 procent till 22,3 Mkr (16,7). Totalt fyra EBM S12 system såldes inom bolagets prioriterade segment; fl yg- och implantatindustri. Resultat efter fi nansiella poster -12,9 Mkr (-13,5). Likvida medel vid periodens slut 4,5 Mkr (5,4). Nyemissioner under året har tillfört likvida medel om sammanlagt cirka 24,0 Mkr, efter emissionskostnader. Händelser efter årets slut Order på två EBM S12 erhölls under januari Stratasys har utsetts till distributör på den Nordamerikanska marknaden. Ekonomisk översikt * 2002* 2001* Omsättning, mkr 22,3 16,7 8,9 1,0 0 Soliditet, % 59,9 37,4 30,4 56,6 71,1 Operativt kassafl öde, mkr -6,2-13,4-16,4-22,7-24,2 Eget kapital per aktie, kr 0,45 0,78 1,42 7,95 16,20 Resultat per aktie före utspädning, kr -0,28-1,37-5,44-16,61-21,14 Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,28-1,37-5,44-16,61-21,14 Antal anställda vid periodens slut Antal aktier vid periodens slut Tillkommande aktier vid utnyttjande av optionsrätter och konvertering av konvertibla skuldbrev Börskurs vid periodens slut, kr 1,35 3,41 6,00 20,00 45,00 Aktiedata för åren har justerats med hänsyn till den omvända split (100:1) som genomfördes * Siffrorna är inte omarbetade till IFRS. En omarbetning hade inte inneburit några väsentliga effekter. Arcam Årsredovisning 2005 Sidan 1

4 VD har ordet På rätt väg Det har varit ett bra år för Arcam. Försäljningen ökade med drygt 30 procent och vi befäste vår position som ledande tillverkare av maskiner för friformstillverkning i metall. Vår tro på den kommande utvecklingen är stark då vi ser att våra ansträngningar ger resultat. Arcam har utvecklats i linje med våra strategier och under året som gått har vi uppnått de fl esta av de målsättningar vi ställde upp för verksamheten inför I årsredovisningen för 2004 beskrev vi våra kortsiktiga målsättningar enligt; stärka vår marknadsposition inom direkttillverkning; bredda antalet material för direkttillverkning; anpassa system så att tekniken kan användas för fl er applikationer samt etablera lokal närvaro för eftermarknad i USA. Vi kan med stolthet konstatera att vi har stärkt vår marknadsposition inom direkttillverkning, vi har breddat antalet material och anpassat vårt system så att maskinen kan användas för fl er applikationsområden och vi har etablerat ett servicebolag i USA för att kunna ge våra kunder bättre service och snabbare tillgänglighet. Ökad närvaro i USA Under året sålde vi fyra EBM-maskiner till servicebyråerna Synergeering och Calram i USA, till en av världens ledande leverantörer av produkter och tjänster inom oljeindustrin samt till Universitet i Erlangen i Tyskland, som bedriver forskning inom medicinska implantat. Vi har breddat antalet material för direkttillverkning genom att vi i november lanserade ytterligare en tillämpning för EBM-maskinen, tillverkning i materialet kobolt-krom. Materialet är hårdare än titan och används framför allt i implantat. Egenskaperna gör att det lämpar sig väl för ledytor med låg friktion exempelvis i knä- och höftleder. Kobolt-krom används idag av i stort sett alla implantatbolag. Kobolt-krom är även intressant för fl ygoch fordonsindustrin. Under året har vi etablerat ett eget bolag för service och underhåll i USA. Syftet med etableringen är främst att ge våra amerikanska kunder bättre eftermarknadsservice genom ökad närvaro och snabbare tillgänglighet. Men även om vi uppnått de flesta av våra uttalade målsättningar och kan säga att vi idag är världens ledande leverantör av utrustning för friformstillverkning i metall så kunde utfallet ha varit ännu bättre. Nu ska jag berätta varför. God potential I årsredovisningen för 2004 skrev vi bland annat att målsättningen för 2005 var att verksamheten skulle uppvisa ett positivt kassafl öde. Den målsättningen har vi under året reviderat till att verksamheten senast räkenskapsåret 2007 skall uppvisa ett positivt kassafl öde på helårsbasis. Att vi inte uppnådde ett positivt kassafl öde 2005 berodde på att försäljningen under våren inte nådde våra förväntningar. Vår ambition för 2005 var högt ställd och trots att vi varit mycket aktiva på marknaden under året så nådde vi inte våra målsättningar fullt ut. Jag förväntade mig att vi skulle ha sålt fl er nya maskiner, att vi skulle ha ett positivt kassafl öde samt att vi skulle ha breddat kundbasen ytterligare. Av erfarenhet vet vi att bearbetningen av kunder är både tids- och resurskrävande då kunderna är mycket noga i sin utvärdering av teknologin. Vi kan konstatera att det tar lång tid att introducera en ny teknologi och att det kan ta tid för kunderna att ta till sig denna. Med fl era viktiga referensordrar vet vi att vi kommer allt närmare ett verkligt kommersiellt genombrott. Under 2005 deltog Arcam på ett flertal mässor, bland annat Euromold i Frankfurt, Rapid Prototyping & Manufacturing i Dearborn, samt The American Association of Orthopaedic Surgeons årsmöte i Washington. Intresset för Arcams produkter har varit stort på utställningarna och Arcam har uppmärksammats positivt i internationell fackpress. Detta har i sin tur givit ett infl öde av nya kundförfrågningar till Arcam. Idag har vi ett stort antal upparbetade kundämnen och intresset för vår produkt växer i takt med att vi får ut fl er maskiner på marknaden. För flertalet av dessa har vi redan gjort demonstrationer, och i flera fall förhandlar vi med bolagen. Bland dessa potentiella kunder fi nns ledande fl ygindustrier och implantatbolag. Vi har även ambitionen att identifiera nya kundsegment där maskinens tekniska möjligheter kan tas tillvara, exempel på detta är tilllämpningar inom rymdindustri, offshore-industri och annan avancerad kortserietillverkning. Kontinuerlig utveckling Under de senaste åren har Arcam successivt utvecklats från ett utvecklingsbolag till en ledande modern och specialiserad tillverkare av maskiner för friformsframställning i metall. Forskning och utveckling kommer fortsatt att utgöra en viktig del av vår verksamhet eftersom materialutveckling utgör en viktig del i Arcams tillväxtstrategi. För att bredda antalet användningsområden har Arcam därför i samarbete med kunder inlett utveckling av det högvärdiga materialet Inconell. Inconell, som är en nickelbaslegering, tål mycket höga temperaturer och används exempelvis till turbiner inom fl ygindustrin. Arbetet med att utveckla mjukvara pågår kontinuerligt för att effektivisera och förenkla hanteringen av maskinen. Vi fortsätter bland annat att utveckla elektronstrålestyrningen för ökad precision och tillförlitlighet i tillverkningsprocessen. Arbetet med att utveckla maskinen för tillverkning av större detaljer påbörjades under året. Detta är ett viktigt steg i Arcams strategi att söka nya applikationer och användningsområden för maskinen. Högt förtroende Arcams viktigaste konkurrensfördel, att drastiskt förkorta tiden från idé till funktionell produkt i solid metall med förstklassiga Sidan 2 Arcam Årsredovisning 2005

5 VD har ordet materialegenskaper, är mycket slagkraftig. Ett tydligt bevis på detta är försäljningen av en andra maskin till Synergeering som tack vare stark försäljning och hög beläggning har ett ökat behov. Vår teknik kommer bäst till sin rätt vid tillverkning av komplexa produkter med specifi ka egenskaper som tillverkas i korta eller medellånga serier. Detta behov finns inom flyg- och rymdindustrin, fordonsindustrin samt medicinteknisk industri. Varje körning är unik vilket innebär att en tillverkare har möjlighet att göra individanpassade detaljer. Tekniken skapar därmed stora möjligheter inom medicinteknik, exempelvis för tillverkare av implantat. Skillnaden mellan ett genombrott på marknaden för kortserietillverkning eller på marknaden för tillverkning av prototyper är stor. Om kunderna använder maskinen för att tillverka prototyper sker sedan serietillverkning, oftast, på traditionellt sätt. Vid kortserietillverkning behöver kunderna istället fl er av Arcams maskiner för att producera mer avancerade detaljer. Eftermarknaden växer i takt med antalet sålda maskiner och är en viktig och växande del av vår marknad. Eftermarknaden utgörs av försäljning av bland annat, pulver, annat förbrukningsmaterial och serviceavtal. Serviceavtalet innebär att Arcam kontinuerligt utför service och underhåll för att säkerställa drift och kvalitet. Under 2005 tecknade vi serviceavtal för fl ertalet av våra installationer. Avtal med Stratasys I marknadsföringen arbetar vi direkt mot slutkund och via våra agenter och distributörer. Arcam är idag representerat via agenter i 15 länder utanför Sverige. För den viktiga amerikanska marknaden tecknade vi nyligen ett distributionsavtal med företaget Stratasys. Företaget är det ledande inom friformstillverkning i plast och bolagets produkter fi nns installerade hos ett stort antal företag inom Arcams marknadsområde. Bolaget är noterat på Nasdaq och omsatte ca 600 Mkr under Avtalet innebär att Stratasys har exklusiv rätt att distribuera Arcams produkter på den amerikanska marknaden. Genom distributionsavtalet kan Stratasys bredda sitt erbjudande till att även omfatta maskiner för direkttillverkning i metall. För Arcam innebär avtalet en stärkt närvaro och en kraftigt förstärkt försäljningsorganisation på den amerikanska marknaden. Avtalet innebär att Arcams produkter säljs via 12 distriktssäljare över hela USA. Framtidsutsikter En teknik för friformstillverkning i solid metall har länge varit en dröm för konstruktörer. Arcam är idag världsledande inom området och tekniken kan användas för direkttillverkning i korta serier samt för tillverkning av funktionella prototyper och produktionsverktyg, även när kraven på materialegenskaper är högt ställda. Vi har idag aktiva kontakter med samtliga ledande implantatstillverkare och även fl era av de ledande bolagen inom fl yg- och fordonsteknik. Genom utvecklingen av nya material bedömer vi att även intresset från fl yg- och rymdindustrin kommer att öka. Vi förutspår att de viktigaste marknaderna för teknologin är implantat, fl yg och rymdindustri samt fordonsindustri. I nuläget är det svårt att avgöra vilket av dessa applikationsområden som på sikt är störst, men förutsättningarna för att teknologin ska kunna etableras som en standardmetod för många typer av tillverkning är goda. Genom försäljningsframgångarna under 2005 har vi nu betydelsefulla referensinstallationer på våra viktigaste marknader. Detta, tillsammans med vår snabba utveckling mot högvärda material och vår förstärkta säljorganisation, ger oss en utmärkt position för framtida tillväxt. Jag ser positivt på framtiden. Vi har många framåtriktade satsningar såväl marknadsmässigt som tekniskt. Det fi nns goda möjligheter till affärer inom samtliga våra marknadssegment vilket kan leda till en stabil långsiktig tillväxt. På dessa marknader, primärt marknaderna för direkttillverkning inom fl ygindustri och implantatindustri, bedömer jag att vi har möjlighet att kraftigt förstärka vår position. Göteborg i mars 2006 Magnus René Verkställande Direktör Arcam Årsredovisning 2005 Sidan 3

6 Affärsidé, mål och strategier Affärsidé, mål och strategier Affärsidé Arcams affärsidé är att utveckla och tillverka utrustning samt metoder, för att direkt från digitala tredimensionella modeller tillverka solida komponenter ur metallpulver. Arcams främsta konkurrensmedel är möjligheten att skapa komplexa geometrier i metall med högklassiga materialegenskaper till konkurrenskraftig kostnad och ledtid. Målgruppen är tillverkande industri med verksamhet inom nischerna: direkttillverkning, funktionsprototyper och formverktyg. Vision Utrustning från Arcam ska bli ett naturligt inslag i maskinparken i varje tillverkande industriföretag. Mål Arcams långsiktiga mål är att vara den ledande leverantören av utrustning för friformsframställning i metall. På kort sikt är Arcams mål att: stärka sin marknadsposition inom direkttillverkning framför allt för implantat och fl ygindustri bredda antalet material för direkttillverkning (inconell, rostfritt stål m m) bredda marknaden geografi skt genom försäljning till Asien På medellång sikt är målet att etablera återkommande försäljning på Arcams huvudmarknader i USA och Europa samt att positionera Arcam som en ledande leverantör av utrustning för direkttillverkning i metall för tillämpningar inom flyg- och implantatindustri samt forskningsinstitut inom dessa områden. Finansiella mål Kassaflöde Arcams mål är att verksamheten senast räkenskapsåret 2007 skall uppvisa positivt kassafl öde på helårsbasis. Styrelsen bedömer att det krävs årlig försäljning av system för att nå positivt kassafl öde. Tillväxt Arcam har inga procentuella tillväxtmål eftersom tillväxten sker från en låg nivå. För 2006 är målet att försäljningen väsentligt skall överträffa föregående års försäljning. Strategier Produkt- och tjänstestrategi Arcams huvudstrategi är att erbjuda marknaden ett komplett system som gör det möjligt att, direkt från en tredimensionell digital ritning, tillverka solida komponenter från metallpulver. Detta innebär att Arcam ska erbjuda utrustning, tillbehör, kvalifi cerad kundsupport och service samt metallpulver och andra förbrukningsvaror som är nödvändiga för att framställa metallkomponenter med Arcams teknik. Genom fortsatt utvecklingsarbete skall kundernas behov av att effektivt kunna tillverka detaljer i ett stort urval metaller och i olika storlekar tillgodoses. På kort sikt fokuseras utvecklingsarbetet på att anpassa Arcams teknik för tillverkning i andra material samt att utveckla fl er metallpulver. Vad gäller EBM S12 koncentrerar Arcam resurserna till att öka maskinernas precision, noggrannhet och snabbhet. Storleken på de detaljer som kan tillverkas i EBM S12 begränsas av utrustningen, en utrustning som efterhand kommer att utvecklas och anpassas för produktion av större delar. Försäljningsstrategi Arcam fokuserar på kort sikt på de geografiska marknader och de branscher där Arcam bedömer att det fi nns många potentiella användare av friformsframställning. Arcams teknologi är ny och säljcykeln är lång och komplicerad. Det är därför viktigt att först etablera referensprojekt på nya geografi ska marknader och inom nya branscher. Arcam bearbetar idag främst potentiella kunder verksamma inom implantat, fl ygoch rymdindustri, och då på de geografi ska marknaderna USA, Storbritannien och Tyskland. Försäljning sker både i egen regi och via agenter/distributörer. Patentstrategi Arcam ska skydda sin teknologi från kopiering och intrång genom att kontinuerligt tillse att Arcam har ett starkt patentskydd för såväl processkunnande som nyckelkomponenter. Sidan 4 Arcam Årsredovisning 2005

7 Marknad Växande marknad för ny teknologi Arcams marknad utgörs av tillverkningsindustrin i bred bemärkelse. Tillverkningen som sker i Arcams maskiner kallas direkttillverkning. Det innebär att företag utnyttjar Arcams teknik för att direkt framställa färdiga produkter i form av prototyper eller produkter som tillverkas i korta och medellånga serier. Arcam bedömer att de viktigaste marknadssegmenten för teknologin fi nns inom fl ygindustrin och implantatindustrin. Även inom övrig verkstadsindustri fi nns delsegment med stor potential. De geografi skt enskilt största marknaderna för Arcams teknik är USA och Tyskland. Direkttillverkning Arcams teknik konkurrerar med traditionella tillverkningsmetoder som gjutning och avverkande bearbetning. Den främsta fördelen med Arcams teknik jämfört med dessa metoder är kortare ledtider. Gjutning har fl er arbetsmoment och avverkande bearbetning kan vid produktion av komplexa detaljer kräva komplicerad programmering och ta lång tid. Arcams teknik är väl lämpad för att på kort tid framställa fullt funktionella prototyper, vilket är betydelsefullt inom utvecklingsintensiva branscher så som fordons- och flygindustrin. Vid tillverkning av prototyper används Arcams teknik i samband med produktutveckling. Serietillverkning sker sedan på traditionellt sätt. Vid produktion av detaljer med komplex geometri, i korta eller medellånga serier, kan Arcams teknik vara mycket konkurrenskraftig. Tekniken ger möjlighet att konstruera och tillverka detaljer utan geometriska begränsningar och möjliggör rationell tillverkning av detaljer som på grund av sin komplexitet är svåra att tillverka med konventionell metodik. Vid tillverkning av stora serier av enkla detaljer är traditionella tillverkningsmetoder som gjutning dock ofta snabbare och billigare. En annan fördel med Arcams teknik är mindre materialspill, något som är särskilt viktigt vid tillverkning av komponenter i dyra material som titan. Fordonsindustrin Ett intressant marknadssegment för Arcam är tillverkare av fordon och maskiner. Arcam bedömer att tillverkare av högprestandabilar inom exempelvis motorsport kommer att använda Arcams teknik för kortserietillverkning. Tillverkare av personbilar, lastbilar och entreprenadmaskiner förväntas använda Arcam EBM S12 för prototyper. Fordonsindustrin kan snabbt dra nytta av de fördelar Arcams teknik ger jämfört med andra tillverkningsmetoder. Flygindustrin En konsolidering inom fl ygindustrin har lett till att aktörerna har blivit färre men större. Företag inom flygindustrin efterfrågar ofta tekniskt mycket avancerade detaljer som tillverkas i korta serier. Materialet är av stor betydelse och fl ygindustrin är därför en viktig partner för utvecklandet av applikationer i nya material. Implantat Delsegmentet utgörs främst av leverantörer av implantat och proteser som används inom skelettkirurgin samt av universitet och forskningsinstitut med inriktning på biomaterial. Den medicintekniska marknaden drivs dels av medicinska framsteg som ökar antalet behandlingsmöjligheter, dels av ett ökande antal äldre människor som efterfrågar behandling. Tendensen märks inom områden för ortopediska och dentala implantat, vilka för närvarande växer med cirka 10 procent om året. Inom området har Arcams teknik tillämpningar såväl inom prototyptillverk- Arcams teknologi gör det möjligt att snabbt ta fram funktionella prototyper. Arcam Årsredovisning 2005 Sidan 5

8 Marknad Arcams teknologi gör det möjligt att direkttillverka komplexa detaljer. ning som regelrätt produktion av ortopediska implantat. Arcams teknologi möjliggör också produktion av individuellt anpassade implantat, vilket har betydelse bland annat för implantatets livslängd. Tekniken tillåter helt individuellt anpassade implantat eller implantat, där tillverkning med konventionell teknik skulle bli orimligt dyr och tidskrävande. I dag kan man med en viss förenkling säga, att patientens skelett måste anpassas till implantatets form och storlek. Med Arcams teknik blir det möjligt att anpassa implantatet till patientens skelett. Marknadens storlek Arcam introducerar en ny tillverkningsteknik. Arcams EBM S12 kan i vissa fall ersätta traditionella tillverkningsmetoder och i andra fall möjliggöra för företag och organisationer att tillverka produkter som tidigare inte varit möjliga att producera. Ovan beskrivs de branscher och användningsområden som Arcam fokuserar på idag, men det fi nns möjlighet att använda Arcams teknik även inom andra områden. Arcams marknad kan vidare vidgas genom introduktion av nya material. Mot bakgrund av ovanstående är det svårt att bedöma marknadens storlek. Arcam uppskattar att marknaden för friformsframställning i sintrad och solid metall idag uppgår till cirka 120 Mkr per år. Marknaden växer i takt med att maskinerna blir effektivare med högre precision och ökad kvalitet. Med utgångspunkt från de kontakter med potentiella kunder som Arcam har, uppskattar bolaget att den totala marknadspotentialen inom nuvarande segment och användningsområden uppgår till minst 100 utrustningar på tre års sikt. Under denna period bedöms potentialen finnas främst inom implantat-, flyg- och rymdindustrin. Ovanstående beräkning innefattar att kunder som använder utrustningen för direkttillverkning av korta serier kan behöva fl er utrustningar, men tar inte hänsyn till hur lång tid det tar för kunder att utvärdera och anamma ny teknik eller andra omständigheter som kan påverka när och om inköp sker. Användning inom det medicintekniska området kräver också i vissa fall myndighetsgodkännande, vilket innebär att en bred introduktion på denna marknad kommer att ta viss tid. På några års sikt bedömer Arcam att potentialen inom det fordonstekniska området är betydande. På längre sikt bedömer Arcam att det också fi nns goda möjligheter för Arcams teknik att vinna bred acceptans som en metod för tillverkning av verktyg för formsprutning och pressgjutning. Marknadsandel Marknaden för maskiner för friformsframställning i metall är liten men växande, uppskattningsvis uppgår den årliga volymen till cirka 120 Mkr. Arcam uppskattar att, av de utrustningar som Arcam och de närmaste konkurrenterna sålde under föregående år, svarade Arcam för omkring en fjärdedel. I dagsläget fi nns ingen annan leverantör som kan erbjuda en maskin som presterar en kombination av hög materialkvalitet och hög precision och produktivitet som Arcam. Försäljning Marknaden bearbetas dels i Arcams egen regi och dels via agenter. Arcam är idag representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Indien, Italien, Japan, Storbritannien, Sydkorea, Tjeckien, Slovakien, Australien, Nya Zeeland och USA. Internationella satsningar sker i första hand på de marknader som är stora användare av friformsframställning såsom Tyskland och USA. Bearbetningen av kunderna är både tids- och resurskrävande, då kunderna är mycket noga i sin utvärdering av teknologin. Under 2005 inledde Arcam en diskussion om ett distributionsavtal med det amerikanska företaget Stratasys och ett avtal tecknades i januari Stratasys är det ledande bolaget inom friformstillverkning i plast och bolagets produkter fi nns installerade hos ett stort antal företag inom Arcams marknadsområde. Bolaget är noterat på Nasdaq och omsatte cirka 600 Mkr under Avtalet innebär att Stratasys har exklusiv rätt att distribuera Arcams produkter på den amerikanska marknaden. Genom distributionsavtalet kan Stratasys bredda sitt erbjudande till att även omfatta maskiner för direkttillverkning i metall. För Arcam innebär avtalet en stärkt närvaro på den viktiga amerikanska marknaden. Under 2005 deltog Arcam på ett fl ertal mässor, bland annat på Euromold i Frankfurt, Rapid Prototyping & Manufacturing i Dearborn, samt The American Association of Orthopaedic Surgeons årsmöte i Washington. Intresset för Arcams produkter har varit stort på utställningarna. Arcam har Sidan 6 Arcam Årsredovisning 2005

9 Marknad också uppmärksammats positivt i internationell fackpress. Det har i sin tur givit ett infl öde av nya kundförfrågningar till Arcam. Arcams ambition är att identifiera nya kundsegment där maskinens tekniska möjligheter bäst tas tillvara, exempel på detta är tillämpningar inom bilindustri, offshoreindustri och annan avancerad kortserietillverkning. Kunder Arcams kunder fi nns inom tre olika grupper; stora företag, servicebyråer som arbetar som underleverantörer åt stora företag samt forskningsinstitutioner. Under året har Arcams kundlista utökats med tre nya kunder; det tyska universitetet Erlangen, som är verksamt inom forskning kring medicinska inplantat, ett amerikanskt företag, som är en världsledande leverantör Arcams kunder, exempel Stora företag Boeing, USA NASA, USA Ledande implantattillverkare Servicebyråer FIT, Tyskland Synergeering (2 maskiner), USA CalRam, USA Forskningsinstitutioner NCSU, USA WMG, Storbritannien Universitetet i Erlangen, Tyskland Arcam Årsredovisning 2005 Sidan 7

10 Marknad av tjänster och produkter för olje- och prospekteringsindustrin, samt den amerikanska servicebyrån Calram som arbetar med direkttillverkning av detaljer framförallt till fl ygindustrin. Bland kunderna återfinns sedan tidigare bland andra fl ygplanstillverkaren Boeing i USA, servicebyrån Synergeering i USA och Warwick Manufacturing Group i Storbritannien. Arcam har under 2005 därtill arbetat upp ett stort antal kundämnen, fl ertalet är stora företag inom tillverkningsindustrin. Arcam har idag etablerat kontakt med de fl esta biltillverkare i Europa samt med fl ertalet av världens ledande implantatbolag. Produktion och installation Iordningställande av beställda maskiner utförs av Arcams personal i egna lokaler. Vissa komponenter som är avgörande för maskinens prestanda och funktion, bland annat det elektromagnetiska linssystemet, tillverkas av Arcam. I övrigt färdigställs delsystem av underleverantörer i så stor utsträckning som möjligt, vilket minskar behovet av egen tillverkningskapacitet. Huvuddelen av Arcams leverantörer är svenska. Efter färdig montering utför Arcam kvalitetstester av systemet. Tiden från att beslut om tillverkning fattas tills dess att maskinen är färdig för leverans är cirka tre månader. Arcam har idag kapacitet att färdigställa ca tolv maskiner per år. Kapaciteten kan relativt snabbt ökas till 24 maskiner per år i nuvarande lokaler. Arcams maskiner levereras som kompletta fristående enheter och installationsarbetet hos kund tar ca en vecka. Arcam assisterar kunderna vid installation. De metallpulver Arcam säljer tillverkas av underleverantörer efter noggranna kvalitetstester från Arcam. Konkurrenter Arcam konkurrerar dels med företag som erbjuder lösningar baserade på friformsframställning och dels med företag som tillverkar utrustning för traditionell avverkande bearbetning. Avverkande bearbetning innebär tillverkning med så kallade CNC maskiner, som höghastighetsfräsar. I branschen finns ett stort antal stora internationella företag. Tekniken utvecklas fortlöpande mot allt högre prestanda, samtidigt som konkurrensen mellan de olika aktörerna pressar priserna. Konkurrerande aktörer som erbjuder maskiner för friformsframställning använder laserteknik för att smälta metallen. Denna teknologi ger god precision men, på grund av lägre effekt i processen, ger den betydligt sämre materialegenskaper och sämre effektivitet än elektronstrålesmältning. Detaljerna ur dessa processer har en viss bestående porositet och bygghastigheten är låg. Närmast Arcam i prestanda är Trumpf, Concept Laser och MCP Hek i Tyskland samt Optomec i USA. Arcams konkurrenter Trumpf i Tyskland är huvudsakligen verksamt inom industriell laserteknik. Direkttillverkning utgör en liten del av deras verksamhet och de tillverkar två typer av direkttillverkningsmaskiner. Bägge maskinerna använder laser som energikälla för att smälta metallpulver. En av modellerna bygger i pulverbädd på liknande sätt som Arcam. Concept Laser i Tyskland utgör en del av Heggemannkoncernen. Concept Laser fokuserar på direkttillverkning av insatser för verktyg. MCP/ Hek i Tyskland erbjuder en teknologi baserad på laser och pulverbädd. MCP/ Hek är ett privatägt bolag med ett antal olika produkter förutom maskiner för direkttillverkning. Bland annat säljer de utrustning för vakuumgjutning. De främsta fördelarna med MCP/ Hek s SLM teknologi är förmågan att bygga små detaljer med hög upplösning. Produktionshastigheten är emellertid låg. Optomec i USA använder en teknologi utvecklad på Sandia Laboratories. Metoden benämns Laser Engineered Net Shape (LENS) och baseras på att metallpulver matas ur ett munstycke och samtidigt smälts med en laser. Teknologin ger bra materialegenskaper och hög produktivitet men har inte lika stor geometrisk frihet som att bygga i pulverbädd. En fördel är att tekniken fungerar både för att reparera och nytillverka komponenter. EOS i Tyskland har sålt drygt 500 maskiner för Rapid Prototyping, fl ertalet för sintring av detaljer i plast. Förutom maskiner för olika typer av plast erbjuder EOS också två modeller för sintring av detaljer i metall. EOS maskiner ger detaljer med mycket fi na ytor och med hög noggrannhet men produktiviteten är låg. Materialkvaliteten har tidigare varit typiskt sintrad med ett inte helt solitt material men materialkvaliteten blir allt bättre. Ett fl ertal material är under utveckling. Sidan 8 Arcam Årsredovisning 2005

11 Verksamhet Verksamhet Arcam är en av världens ledande tillverkare av maskiner och system för friformsframställning av solida komponenter i metall direkt från en digital ritning. Friformsframställning eller FFF som tekniken ofta kallas är en väl etablerad teknik för framställning av detaljer i plast. På senare år har tekniken även börjat användas vid tillverkning av funktionella prototyper och formverktyg, tillämpningar som kräver metalliska material av hög kvalitet. Arcams teknik CAD to Metal Den detalj som ska tillverkas ritas först upp i en digital ritning, en så kallad CAD-ritning, vilken överförs till maskinens arbetsminne. Arbetskammaren laddas med metallpulver och kammaren vakuumsätts. Maskinens datorstyrda elektronstråle smälter med mycket hög energi metallpulvret och detaljen byggs successivt upp efter CAD ritningen genom att ett 0,1 mm tunt lager pulver smälts och adderas till detaljen. Processen upprepas gång på gång till dess att hela detaljen har byggts. Tekniken bygger på Arcams kunnande inom elektronstråleteknik och metallurgi. Hela processen sker under vakuum, vilket ger en mycket ren smälta och det färdiga föremålet i solid metall får optimala materialegenskaper. Arcams absolut främsta konkurrensmedel och det som särskiljer Arcams teknik från konkurrenternas är en hög och jämn materialkvalitet. Försäljningsprocessen Varje försäljning av en ny maskin är helt unik och varje kund har sina speciella behov och önskemål. Ett köp föregås ofta av en lång införsäljningsprocess som ofta inleds med en kontakt på en mässa. Därefter inleds en diskussion till vilka användningsområden som kunden avser använda maskinen och Arcam får ett uppdrag att tillverka en viss specifi k detalj för vidare utvärdering. Försäljningsprocessen från första kontakt till order är i regel 6 12 månader. Under året sålde Arcam fyra EBM-maskiner; till ett världsledande bolag inom oljeoch prospekteringsindustrin i USA, till servicebolagen CalRam och Synergeering i USA samt till Universitetet Erlangen i Tyskland verksamt inom bioteknikforskning. Arcams produkter EBM S12 Under år 2003 lanserades, såldes och levererades de första exemplaren av den kommersiella versionen av Arcams elektronstrålemaskin EBM S12. EBM S12 fi nns idag för tillverkning i stål, titan och kobolt-krom. Maskinen har en robust och snygg formgivning som ger ett stabilt intryck. Sedan lanseringen har Arcam successivt bland annat förbättrat maskinens prestanda och driftsäkerhet, men även användarvänlighet och ergonomi. Säkerheten i processen och bygghastigheten har förbättrats, likaså har måttriktigheten och ytfi nishen hos de tillverkade detaljerna ökat. Maskinen är CE-märkt enligt direktiven för lågspänning, maskin och EMC. Eftermarknad Eftermarknaden utgörs av försäljning av pulver och annat förbrukningsmaterial samt försäljning av serviceavtal. Serviceavtalet innebär att Arcam kontinuerligt utför service och underhåll på sålda maskiner för att säkerställa drift och kvalitet. Arcam har tagit fram ett fl ertal olika kvaliteter av pulver, två i titan samt en i koboltkrom. Pulverkvaliteterna är specifi cerade så att de motsvarar kundernas behov. Arcam garanterar materialegenskaperna hos tillverkade detaljer endast under förutsättning att kunden använder en av Arcam anvisad och godkänd pulverkvalitet. Arcams process kräver vidare tillgång till ett antal förbrukningsartiklar av engångskaraktär. Exempel är egenutvecklade volframfi lament och utrustning för pulvermatning. I takt med att antalet sålda och installerade maskiner ökar kommer försäljning av metallpulver och förbrukningsartiklar, tillsammans med intäkter från underhåll och service, att bli en viktig inkomstkälla för Arcam. Patent Arcams teknologi skyddas genom patent och Arcam arbetar aktivt med patentfrågor. För att minimera risken för plagiat och för att behålla en marknadsledande position söker Arcam patent på såväl processkunnande som för nyckelkomponenter i de produkter som företaget tar fram. Arcam bevakar även fortlöpande nya patentansökningar från ett tiotal konkurrenter. Bedömningen av möjligheterna att söka patent ingår som en del i produktutvecklingsprocessen. Patent söks till att börja med i Sverige, därefter kan en så kallad PCT-ansökan göras, vilket ger ett brett patentskydd i världen. Arcam har idag nio patent registrerade i Sverige. Dessutom har Arcam ytterligare en så kallad PCT-ansökan som för närvarande är under behandling. Vidare har patentansökningar lämnats in, för nya patent, på Arcams viktigaste marknader (14 länder). Under 2005 uppgick kostnaderna för patent och patentadministration till 1,8 mkr. Arcam Årsredovisning 2005 Sidan 9

12 Case NASA Arcams maskiner i rymden NASA stod bakom USA:s månlandning 1969, första gången en människa satte sin fot på månen. NASA startades i slutet av 50- talet, delvis som ett amerikanskt svar på Sovjetunionens första satellit, och har förutom resor till rymden utvecklat väder- och kommunikationssatelliter samt genomfört vetenskaplig forskning som rör vår planet. Vetenskap på hög nivå Idag bedriver NASA verksamhet inom ett flertal områden. Den så kallade rymdfärjan har genomfört 112 lyckade flygningar till rymden sedan Tillsammans med Ryssland etablerade NASA år 2000 den internationella rymdstationen SpaceLab där numera 16 nationer är involverade. NASA bedriver även vetenskaplig forskning. Exempelvis utvecklar organisationen ny teknologi för fl ygplan, rymdstationen, rymdfärjan samt för att utforska jorden, månen och andra planeter. Mycket av arbetet har som syfte att öka förståelsen för vår planet och därmed kunna förbättra livet på jorden. Exempel på detta är satelliter som tar fram nya data om jordens oceaner och klimat. Tillbaka till månen I framtiden kommer NASA bland annat att fortsätta att undersöka månen, Mars och vårt solsystem. I slutet av 2005 beslutades att ett återvändande till månen ska ske till 2018 med ett nytt rymdskepp från NASA. Det rymdskeppet ska kombinera den bästa Avancerade detaljer tillverkade i Arcams maskin kan snart vara på väg ut i rymden. Sidan 10 Arcam Årsredovisning 2005

13 Case NASA teknologin från Apollo, som nådde månen i slutet av 1960-talet, och den senare utvecklade rymdskytteln. Det nya rymdskeppet ska rymma en besättning på fyra personer och även ersätta rymdfärjan i resorna till den internationella rymdstationen. Utmanande uppdrag I början av januari 2006 fi ck Arcam uppdraget från NASA George C. Marshall Space Flight Center att leverera elektronstrålemaskinen EBM S12. Systemet kommer att användas för friformsframställning av titan och andra legeringar. Leveransen beräknas vara genomförd under första kvartalet NASA valde Arcams system dels för att kunna förse komponenterna i sina olika projekt med nya geometriska möjligheter, dels för att kunna leda direkttillverkning i forsknings- och utvecklingsprojekt. NASA:s val av Arcam som leverantör bekräftar intresset för Arcams teknik med CAD-to-Metal lösningar för fl yg- och rymdindustrin. Arcam Årsredovisning 2005 Sidan 11

14 Aktiekapital och ägarförhållanden Aktiekapital och ägarförhållanden Arcams aktie är noterad på NGM Equitys lista sedan Aktiekapitalet i Arcam uppgick per den 31 december 2005 till ,40 kronor fördelat på aktier, var och en med ett kvotvärde av 0,10 kronor. Alla aktier medför en röst och lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. En handelspost uppgår till aktier. Kursutveckling Under 2005 har kursen stigit med 1 procent (justering för utspädning vid nyemission). Arcam-aktien har under året som högst betalts med 4,40 kronor och som lägst med 0,76 kronor. Vid utgången av 2005 uppgick Arcams börsvärde till 60,9 Mkr. Handelsvolym Under året omsattes aktier till ett värde av 11,2 Mkr, vilket motsvarar 23,9 procent av det genomsnittliga antalet aktier i Arcam. Aktieägare Antalet aktieägare uppgick per den 31 december 2005 till (2 458). Svenska institutionella ägare svarade för 43,8 procent, svenska privata aktieägare 42,0 procent och ledande befattningshavare 2,6 procent. Det utländska ägandet uppgick till11,6 procent. Optionsrätter och konvertibla lån Optionsrätter Vid utgången av året fanns tre optionsprogram med totalt utestående optionsrätter som motsvarar lika många aktier i bolaget. Vid full teckning av aktier blir utspädningseffekten 14,5 procent. Utländska ägare 11,6% Ledande befattningshavare, 2,6 % Ägarstruktur 2005 Svenska privatpersoner 42 % SEK 5 4 Kursutveckling 2005 i tusen Svenska institutioner 43,8% Största aktieägare Antal aktier Andel röster och kapital Industrifonden ,9% Skandia Liv ,5% Noble Oak ,5% Metallica ,3% Tibia Konsult AB ,5% Pemectra AB ,0% Henrik Hedlund ,7% Lars Olof Sjöström ,3% Förvaltnings AB Thom ,1% Quantum Holding ,1% Övriga ägare ,1% Totalt % 0 SEK jan 05 feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Arcam Kursutveckling dec jan 06 0 Omsatt antal aktier I tusen Arcam Omsatt antal aktier Sidan 12 Arcam Årsredovisning 2005

15 Aktiekapital och ägarförhållanden Konvertibla lån Vid utgången av året fanns ett utestående konvertibelt lån om 6 mkr som löper med en årlig ränta om 4,5 procent. Om lånet i sin helhet konverteras kommer nya aktier att emitteras, vilket motsvarar en utspädningseffekt på 0,8 procent. Lånet förfaller Bemyndigande Förslaget till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission godkändes vid stämman. Styrelsen har därmed bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill ordinarie bolagsstämma 2006, besluta om nyemissioner av högst aktier. Bemyndigandet har inte utnyttjats. Utdelningspolitik Styrelsens avsikt är att utdelningen ska spegla Bolagets långsiktiga resultatutveckling och kapitalbehov. Under kommande år bedöms eventuella överskottsmedel behöva återinvesteras i verksamheten för att fi nansiera bolagets fortsatta tillväxt. Till följd av nedsättning av aktiekapitalet, registrerad i augusti 2005, föreligger begränsningar avseende möjlighet till utdelning inom de närmaste tre åren. Aktiekapitalets utveckling För räkenskapsåret 2005 föreslår styrelsen bolagsstämman att ingen utdelning lämnas (0 kronor 2004). Utestående optionsrätter Antal nya Tecknings - Optionsprogram aktier 1,2 kurs, kr 1 Teckningstid TO 2003/ , TO 2004/ , TO 2005/ , Utestående konvertibla lån Antal Konverterings- Lån nya aktier 1,2 Lånebelopp Ränta kurs, kr 1 Konverteringsperiod 2002: ,50 % 16, ) Efter omräkning till följd av föregående års företrädesemissioner. 2) Med antal nya aktier avses det högsta antal aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av optionsrätter respektive konvertering av lån. Aktiekapitalets utveckling År Transaktion Totalt aktiekapital (kr) Totalt antal aktier 1997 Bolagsbildning Nyemission Fondemission 17: Split 4: Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nedsättning aktiekapital Omvänd split 100: Nyemission Nedsättning aktiekapital Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nedsättning av aktiekapital , Företrädesemission , Nyemission , ) Utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering av lån. Arcam Årsredovisning 2005 Sidan 13

16 Affärsprocesser Affärsprocesser Arcam driver ett antal projekt som syftar till att stärka bolagets position och skapa förutsättningar för ökad lönsamhet. Arcam har tre huvudprocesser i sin verksamhet. Dessa processer är av central betydelse för företagets fortsatta framgång. Produktutveckling utgörs av alla aktiviteter kring Arcams produkter och tjänster, från produktutveckling till produktvård. Försäljning och kundrelationer avser alla aktiviteter, planering och operativt arbete med försäljning och kundrelationer. Produktion och leverans av produkter och tjänster består av alla aktiviteter kring produktion, inköp och logistik. De tre huvudprocesserna kompletteras ett antal stödprocesser så som IT, ekonomi och personal. Forskning och utveckling Arcams fortsatta tillväxt är i hög grad beroende av en vidareutveckling och breddning av nuvarande utbud av produkter och tjänster. Kontinuerlig forskning och utveckling bedrivs bland annat inom elektronstråleteknologi och metallurgi. Då större delen av det grundläggande forsknings- och utvecklingsarbetet har slutförts, koncentreras resurserna på applikationsutveckling som snabbt kan kommersialiseras till nya produkter eller tjänster. Nya forsknings- och utvecklingsprojekt initieras av nya behov som uppstår i samarbete med Arcams kunder och partners. Arcams eget utvecklingsarbete inriktas på att ytterligare öka precisionen och repeternoggrannheten i processen, samt att utveckla maskinen till att bli så operatörsoberoende och effektiv som möjligt. Ett prioriterat område är utveckling av nya metallpulver, eftersom nya material skapar fl er applikationsområden för maskinen. Arcam har under året lanserat kobolt-krom som nytt material i processen. Innan nya material lanseras genomför Arcam oberoende tester för att säkerställa att materialen innehar rätt egenskaper och fungerar i Arcams maskiner. Under året har Arcam investerat 7,5 Mkr i utveckling. Kvalitet För att Arcam ska vara konkurrenskraftigt, är det av stor vikt att Arcam uppfyller kundernas krav på kvalitet, precision och service. Därför strävar Arcam genomgående efter att hålla en hög nivå inom organisationen, från produkter och tjänster till service och uppföljning. Arcam har detaljerade kvalitetsmål för varje maskin som levereras till kund. Dessa kvalitetsmål följs upp och utvärderas löpande. Inom Arcam bedrivs fortlöpande ett antal projekt som syftar till att ytterligare höja kvaliteten på företagets produkter. Andra projekt handlar om den servicenivå som kunderna erbjuds, att öka leveranssäkerheten och minska ledtiderna. Logistik och service Arcam arbetar aktivt med att utveckla en effektiv hantering för metallpulver och annat förbrukningsmaterial som inte bara minskar logistikkostnaderna för Arcam utan även ger kunderna mervärde i form av kortare leveranstider. Metallpulver och annat förbrukningsmaterial ska i så hög utsträckning som möjligt levereras direkt från fabrik till kund utan mellanlagring hos Arcam. Arcam planerar och samordnar bolagets åtagande för service och underhåll av kundernas maskiner. Under 2005 etablerade Arcam ett servicebolag i USA för att ge kunderna på den amerikanska marknaden bättre service och snabbare tillgänglighet. Bildtext. Utvecklingsarbetet omfattar bland annat djupgående materialanalyser. Sidan 14 Arcam Årsredovisning 2005

17 Affärsprocesser IT Arcam har idag effektiva administrativa rutiner, vilka bygger på modern informationsteknik och som stödjer både affärsprocessen och de interna processerna. Miljö Arcam bedriver ingen anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken. Hos kunder erbjuder Arcams teknologi stora fördelar, såväl ur allmän miljösynpunkt som arbetsmiljösynpunkt. Arcams egen verksamhet har således en låg miljöpåverkan och denna kommer främst från transporter och förbrukningsmaterial. Ekonomi Arcams fokusering mot förbättrat kassafl öde förutsätter en noggrann utvärdering av planerade och genomförda åtgärder. För att säkerställa detta arbetar Arcam fortlöpande med ekonomisk rapportering och uppföljning av kassafl ödet. Den ekonomiska rapporteringen utgår från den årliga budgeten som följs upp månadsvis. Den löpande rapporteringen ger ett gott underlag för de kvartalsvisa prognoser som görs. Sammantaget ger det ekonomiska systemet information och underlag för att kontinuerligt kunna bedöma var potential och risker finns och vilka aktiva åtgärder som ska prioriteras. Personal Operativ struktur Arcams organisation är liten och specialiserad. I organisationen fi nns specialistkompetens inom metallurgi, teknologi, produktionsteknik, ekonomi och administration samt affärsutveckling. Av Arcams 19 anställda arbetar tre, inklusive den verkställande direktören, med försäljning och marknadsföring. Utvecklingsavdelningen består av nio personer, två anställda arbetar med produktion och fyra anställda arbetar inom områdena service och support. Därtill arbetar en person med ekonomi och administration. Arcam anlitar externa resurser för vissa administrativa tjänster. Arcams ledningsgrupp består av bolagets verkställande direktör, utvecklingschef, produktionschef samt marknadschef. Kompetensutveckling Genom Arcams mångåriga forsknings- och utvecklingsarbete har Arcam och dess medarbetare skaffat sig specialistkunskap inom Arcams kärnområden, metallurgi och elektronstråleteknik. Arcam kommer även fortsättningsvis att prioritera kompetensutveckling, bland annat genom deltagande i internationella forsknings- och utvecklingsprojekt. Genom ett nära samarbete med ett fl ertal internationella forskningsinstitutioner och tekniska högskolor kan Arcam kontinuerligt ta del av nya forskningsrön inom Arcams verksamhetsområde. Medarbetarna i siffror Den 31 december 2005 hade Arcam 19 anställda (17). Alla tjänster är heltidstjänster och samtliga medarbetare uppbär fast lön. Utbildningsnivån är hög, många är civilingenjörer och samtliga anställda har någon form av högskoleutbildning eller motsvarande. På utvecklingsavdelningen arbetar två tekniska doktorer. Genomsnittsåldern var under år och av bolagets 19 medarbetare var 2 kvinnor och 17 män. Den genomsnittliga anställningstiden var 5 år. Annan högskoleutbildning 41% Civilekonomexamen 5% Utbildningsfördelning Civilingenjörs examen 43% Doktorsexamen 11% Efter rengöring och viss efterbearbetning är detaljen klar att använda. Arcam Årsredovisning 2005 Sidan 15

18 Risk- och känslighetsanalys Risk och känslighetsanalys Marknadsacceptans Arcam är en maskintillverkare som introducerar en ny teknologi. Om det tar längre tid än förväntat för marknaden att acceptera ny teknik och/eller Arcam som leverantör så kan Arcams utveckling påverkas negativt. Teknisk utveckling och konkurrens Arcams teknik konkurrerar med flera traditionella och etablerade tillverkningsmetoder samt med alternativa FFF-metoder. Konkurrerande metoder utvecklas fortlöpande och det kan inte uteslutas att en sådan utveckling kan förändra Arcams konkurrensläge negativt. Försäljning och marknadsföring Arcam möter ett stort intresse för sin teknologi. Försiktighet vid investeringar i ny teknologi är emellertid stor och insäljningstiden lång. Uppbyggnad av en marknadsorganisation är förenad med kostnader. Arcams strategi är att samarbeta med lokala agenter och distributörer. Företagets produkt Arcam har utvecklat en kommersiellt gångbar produkt. För att fullt utnyttja produktens potential krävs en vidareutveckling bland annat på applikationssidan och i syfte att introducera nya material. Samtidigt som produktutveckling bedöms ge Arcam ytterligare konkurrensfördelar kan det inte uteslutas, att utvecklingen fördröjs, antingen på grund av otillräckliga resurser eller på grund av oförutsedda tekniska problem. Medarbetare Inom Arcam finns ett antal nyckelmedarbetare med hög kompetens och upparbetade kundrelationer. Såväl utvecklingsarbetet som kundarbetet sker i team, vilket gör att den ekonomiska effekten av en eventuell förlust av enstaka nyckelmedarbetare är begränsad. Leverantörer Vissa av de komponenter som ingår i EBM S12, och de metallpulver Arcam säljer, köps från enstaka eller ett begränsat antal leverantörer. Alternativa leverantörer för dessa produkter kan vara svåra att fi nna. Skulle någon av bolagets nuvarande leverantörer avsluta samarbetet, försämra villkoren eller inte kunna leverera de komponenter som bolaget efterfrågar kan Arcams konkurrenskraft påverkas negativt. Produktansvar Arcam utfäster garantier för sina produkter. Krav kan exempelvis avse kvalitetsbrister i bolagets produkter, eller sak- och personskador orsakade av bolagets produkter. För att minska risken för garantiåtaganden har Arcam tecknat ansvarsförsäkring. Teknologi, produkter och patent Arcam är världsledande och sätter en ny standard för friformsframställning av avancerade detaljer i solid metall. Därför är det också naturligt att tekniken kan komma att kopieras. Arcam skyddar sina innovationer dels genom patentansökningar på de marknader där det är tillämpligt och dels genom att bevaka patentansökningar från konkurrenter. Finansiella risker Arcams finansiering och finansiella risker sköts av VD enligt instruktioner och övervakning av styrelsen. Finansiering Arcam har hittills fi nansierat sin verksamhet genom nyemissioner och aktieägartillskott. Enligt Arcams bedömning kan det inte uteslutas, att ytterligare fi nansiering kommer att krävas innan Arcam kan fi nansiera sin verksamhet och tillväxt genom försäljningsintäkter eller via banklån. Valutarisker Arcam verkar internationellt och utsätts för transaktionsrisker vid köp/försäljningar och finansiella transaktioner i utländsk valuta. Valutaexponeringen avser primärt Euro och USD med 25 procent av försäljningen i Euro och 75 procent i USD. Valutariskerna i genomförda affärer kurssäkras kontinuerligt. Ränterisker Arcams intäkter och kassafl öde från rörelsen är i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsmässiga räntenivåer. Arcam innehar inga väsentliga räntebärande tillgångar. Arcams princip är att huvuddelen av upplåningen skall ske till fast ränta. Vid årets slut var 100 procent av upplåningen till fast ränta. Kreditrisk Arcam har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Försäljning av produkter och tjänster sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. Likviditetsrisk Hanteringen av likviditetsrisk sker med försiktighet som utgångspunkt, vilket innebär att likvida medel placeras på bank eller i korta räntepapper. Sidan 16 Arcam Årsredovisning 2005

19 Kommentarer till den finansiella utvecklingen Kommentarer till den fi nansiella utvecklingen Räkenskapsåret 2000 Under 2000 arbetade Arcam med att utveckla tekniken för friformsframställning och att framställa prototypmaskiner. Tekniken utvecklades mot allt större funktionalitet och fem maskiner i prototyputförande togs fram, varav en installerades hos Caran Modeller & Prototyper i december. Vidare pågick samarbetsprojekt med Volvo Car Corporation och Ericsson Radio Access. För Volvo producerade Arcam ett verktyg för formsprutning av en plastdetalj och samarbetet med Ericsson avsåg en studie för att förkorta ledtiderna i Ericssons produktutveckling. Nettoomsättningen uppgick till 1,4 mkr. Rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, uppgick till 28,9 mkr, varav huvuddelen utgjordes av kostnader för forskning och utveckling. Utgifter om totalt 23,0 mkr balanserades under året. Rörelseresultatet uppgick till 10,2 mkr och resultat efter fi nansiella poster till 10,2 mkr. Investeringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick under året till 0,4 mkr. I maj genomfördes en riktad emission vilken inbringade 17,1 mkr och i december påbörjades en emission med företrädesrätt för aktieägarna. I juli introducerades Arcams aktie på NGM. Räkenskapsåret 2001* Arbetet med att öka precisionen i elektronstrålen och noggrannheten hos de tillverkade detaljerna fortsatte. Arcam fi ck beställningar, från Formteknik i Unnaryd och Mekpart i Göteborg, avseende två prototypmaskiner vilka levererades under De samarbetsprojekt som bedrivits tillsammans med Ericsson och Volvo avslutades under året. Nettoomsättningen uppgick till 0 kkr. Rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, uppgick till 20,9 mkr, varav huvuddelen utgjordes av kostnader för forskning och utveckling. Inga utgifter för utveckling balanserades under året. Rörelseresultatet uppgick till 27,6 mkr och resultat efter finansiella poster blev 27,4 mkr. Investeringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick under året till 0,6 mkr. Resultatförsämringen, jämfört med föregående år, beror till stor del på att utgifterna för forskning och utveckling under året kostnadsfördes till skillnad mot föregående år då en stor del av utgifterna balanserades. I januari avslutades den emission, med företrädesrätt för aktieägarna, som påbörjades i december 2000 och bolaget tillfördes 30,1 mkr före emissionskostnader. Räkenskapsåret 2002* Två prototypmaskiner levererades under året, vilka beställts under föregående år. Nettoomsättningen uppgick till 1,0 mkr. I slutet av året färdigställdes och lanserades EBM S12, den första kommersiella versionen av Arcams elektronstrålemaskin. Allt eftersom lades successivt större resurser på marknadsbearbetning. Rörelsens kostnader, exklusive avskrivningar, uppgick till 22,7 mkr, varav utgifterna för utveckling bedöms ha uppgått till cirka 9 mkr. Inga utvecklingsutgifter balanserades under året. Rörelseresultatet uppgick till 28,5 mkr och resultat efter fi nansiella poster var 28,4 mkr. Investeringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,9 mkr. En riktad nyemission tillförde bolaget 21,0 mkr. Räkenskapsåret 2003* Efter lanseringen av EBM S12 intensifi erades marknadsbearbetningen och fyra EBM maskiner såldes, till North Carolina State- University i USA, Tecnomach i Italien, Warwick Manufacturing Group i England och en icke namngiven biltillverkare. Nettoomsättningen uppgick till 8,9 mkr. I december lanserades EBM S12T för friformsframställning i titan. Rörelsens kostnader, exklusive * Siffrorna är inte omarbetade till IFRS. En omarbetning hade inte inneburit några väsentliga effekter. Under 2002 färdigställdes och lanserades EBM S12, den första kommersiella versionen av Arcams elektronstrålemaskin. Arcam Årsredovisning 2005 Sidan 17

20 Kommentarer till den finansiella utvecklingen Under 2004 erhöll Arcam referensordrar inom de viktiga segmenten flyg- och implantatindustri. avskrivningar, uppgick till 24,1 mkr. Ökningen, jämfört med föregående år, beror till stor del på ökade kostnader för råvaror och förnödenheter på grund av produktion av maskiner. Av rörelsens kostnader utgjordes ca 6,6 mkr av utvecklingskostnader. Under året balanserades utvecklingsutgifter om totalt 1,9 mkr, vilka avsåg utgifter för utveckling av processen för att möjliggöra tillverkning av komponenter i titan. Rörelseresultatet uppgick till 20,0 mkr och resultatet efter fi nansiella poster blev 20,2 mkr. Investeringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,2 mkr. I början av januari genomfördes en omvänd split 100:1. En företrädesemission i april tillförde bolaget 13,4 mkr. Räkenskapsåret 2004 Arcam erhöll referensordrar inom de viktiga segmenten fl yg- och implantatindustri. Totalt såldes fyra EBM-maskiner, till flygplanstillverkaren Boeing i USA, en icke namngiven implantattillverkare samt servicebyråerna Synergeering i USA och Fruth Innovative Technologien i Tyskland. Trots att antalet sålda maskiner var samma som föregående år ökade nettoomsättningen med 7,7 mkr till 16,7 mkr. Ökningen berodde på att Arcam gradvis kunde ta ut ett högre pris på de maskiner som såldes. Sedan 2004 hyr Arcam ut en maskin till ett bolag i USA. Rörelsens kostnader, exklusive avskrivningar, uppgick till 29,8 mkr. Ökningen, jämfört med föregående år, beror huvudsakligen på ökade kostnader för råvaror och förnödenheter på grund av högre produktionskostnader samt i viss mån ökade externa kostnader till följd av ökade aktiviteter inom marknad och utveckling. Under året balanserades utvecklingsutgifter om totalt 9,4 mkr vilka avsåg vidareutveckling av processen för att möjliggöra byggande av detaljer i titan. Rörelseresultatet uppgick till 12,7 mkr och resultatet efter fi nansiella poster blev 13,5 mkr. Investeringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,2 mkr. Nyemissioner under året tillförde bolaget sammanlagt 16,4 mkr före emissionskostnader. Räkenskapsåret 2005 Arcam stärkte sin position på den amerikanska marknaden och etablerade ett servicebolag. Totalt såldes fyra EBM-maskiner, till Universitet Erlangen i Tyskland, en amerikansk processindustri samt servicebyråerna Synergeering och CalRam, båda i USA. Nettoomsättningen uppgick till 22,3 mkr. I december lanserade Arcam materialet kobolt-krom för friformsframställning. Rörelsens kostnader, exklusive avskrivningar, uppgick till 35,5 mkr. Ökningen, jämfört med föregående år, beror till stor del på ökade aktiviteter inom marknad och service. Under året balanserades utvecklingsutgifter om totalt 7,5 mkr, vilka huvudsakligen avsåg utgifter för utveckling av processen för att möjliggöra tillverkning av komponenter i kobolt-krom. Rörelseresultatet uppgick till 12,2 mkr och resultatet efter fi nansiella poster blev 12,9 mkr. Investeringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,3 mkr. Nyemissioner under året tillförde bolaget sammanlagt 24,0 mkr efter emissionskostnader. Sidan 18 Arcam Årsredovisning 2005

Ready to use. Flyg- och rymdindustri. Implantat. Övriga segment

Ready to use. Flyg- och rymdindustri. Implantat. Övriga segment Arcam 2007 Ready to use 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Affärsidé, mål och strategier 5 Marknad 9 Verksamhet 10 Case Depuy Orthopaedic 11 Case University of Sheffield 12 Arcams aktie 14 Flerårsöversikt

Läs mer

Övriga segment. dra nytta av Arcams teknik. 41 Bolagsstyrning 2 VD har ordet. 42 Styrelsen 4 Affärsidé, mål och strategier

Övriga segment. dra nytta av Arcams teknik. 41 Bolagsstyrning 2 VD har ordet. 42 Styrelsen 4 Affärsidé, mål och strategier Arcam 2006 Arcam i korthet Arcam är en världsledande leverantör av utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med friformsteknik. Utrustningen används för snabb och kostnadseffektiv tillverkning

Läs mer

Innehåll. Historik. Information från Arcam. Bolagsstämma. Kalender för ekonomisk rapportering 2005

Innehåll. Historik. Information från Arcam. Bolagsstämma. Kalender för ekonomisk rapportering 2005 Årsredovisning 2004 Innehåll VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 Marknad 5 Verksamhet 8 Kundcase 9 Affärsprocesser 10 Organisation och medarbetare 11 Aktiekapital och ägarförhållanden 12 Femårsöversikt

Läs mer

Arcam AB (publ) Org.nr Delårsrapport januari mars 2009

Arcam AB (publ) Org.nr Delårsrapport januari mars 2009 Arcam AB (publ) Org.nr. 556539-5356 Delårsrapport januari mars 2009 Försäljningen uppgick till 19,5 (19,3) Mkr Resultat efter finansiella poster 1,4 (-4,8) Mkr Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,08)

Läs mer

Innehåll. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls måndagen den 28 juni 2004 kl 18.00 i Bolagets lokaler, Krokslätts Fabriker 30, i Mölndal.

Innehåll. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls måndagen den 28 juni 2004 kl 18.00 i Bolagets lokaler, Krokslätts Fabriker 30, i Mölndal. Årsredovisning 2003 Innehåll Året i korthet 1 Arcam i sammandrag 2 VD har ordet 3 Produkter och tjänster 5 Marknad 6 Verksamhet 8 Kundcase 11 Fem år i sammandrag 12 Arcam-aktien och ägarförhållanden 14

Läs mer

Arcam CAD to Metal. Årsstämma 2015

Arcam CAD to Metal. Årsstämma 2015 Arcam CAD to Metal Årsstämma 2015 Affärsidé Arcam säljer produkter och tjänster för Additiv Tillverkning i metall Fokus på produktion inom implantat- och flygindustri Detaljer med avancerade egenskaper

Läs mer

Ready to use. Flyg- och rymdindustri. Implantat. Övriga segment

Ready to use. Flyg- och rymdindustri. Implantat. Övriga segment Arcam 2008 Ready to use Arcam är en världsledande leverantör av utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med friformsteknik. Utrustningen används för snabb och kostnadseffektiv tillverkning

Läs mer

Kort om Arcam. Innehåll. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll

Kort om Arcam. Innehåll. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll Arcam årsredovisning 2009 Kort om Arcam Arcam utvecklar och tillverkar system för verktygsfri tillverkning av komplexa metallkomponenter med friformsteknik direkt från tredimensionella ritningar (CAD).

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ)

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Stockholm den 25 Februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Nanexa AB (publ) Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober - 31 december 2015 Omsättningen uppgick till: 313 (0) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick

Läs mer

Kort om Arcam. Innehåll. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll

Kort om Arcam. Innehåll. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll Årsredovisning 2010 Kort om Arcam Arcam utvecklar och tillverkar system för verktygsfri tillverkning av komplexa metallkomponenter med friformsteknik direkt från tredimensionella ritningar (CAD). Bolagets

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport Q3 2016 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Rörelsens nettointäkter uppgick till 55 332 (30 422) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 143 406 (- 388

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Antalet utestående aktier 31 december 2007 var 5.057.

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Antalet utestående aktier 31 december 2007 var 5.057. AGELLIS Group AB (publ.) Bokslutskommuniké januari-december 2007 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 14,8 (15,3) MSEK och för fjärde kvartalet till 3,1 (7,1) Resultatet för perioden uppgick

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998 Pressmeddelande från Securitas AB 1998-05-07 Securitas AB Delårsrapport januari mars 1998 Försäljningen ökade med 18 procent till 2.869 MSEK (2.42, varav 9 procent är organisk tillväxt. Resultatet före

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2000-01-01 2000-06-30

Delårsrapport för perioden 2000-01-01 2000-06-30 MultiSimplex AB (publ.) (556537-2439) Delårsrapport för perioden 2000-01-01 2000-06-30 Orderingången uppgick till 2756 tkr. Rörelsens intäkter uppgick till 1854 tkr. Resultat efter finansnetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 610 (-2 202) KSEK Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling Aktieinformation Börshandel Ericssonaktien noteras på OMX Nordiska Börs Stockholm (Aoch ). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Biolight AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 (NGM: BIOL MTF)

Biolight AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 (NGM: BIOL MTF) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 (NGM: BIOL MTF) REDOVISNING AV VERKSAMHETEN FÖR BIOLIGHT AB. INOM PARANTES GES JÄMFÖRELSETALEN FÖR MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR I DET TIDIGARE BOLAGET BIOLIGHT

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Kvartalsrapport för Diamorph AB (publ) 1/7 30/9 2008

Kvartalsrapport för Diamorph AB (publ) 1/7 30/9 2008 Kvartalsrapport för Diamorph AB (publ) 556647 5371 1/7 30/9 2008 1 Delårsrapport för Diamorph AB (publ) Juli September 2008 Diamorph har installerat sin pilotanläggning och är nu redo för produktion Sammanfattning

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 2(5) FÖRSLAG TILL DAGORDNING för ordinarie bolagsstämma med aktieägarna

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport för COT Clean Oil Technology AB (publ) avseende perioden januari juni 2006.

Delårsrapport för COT Clean Oil Technology AB (publ) avseende perioden januari juni 2006. Delårsrapport för COT Clean Oil Technology AB (publ) avseende perioden januari juni 2006. Rörelseintäkterna uppgick till 39 Tkr (957 Tkr) Resultat efter skatt uppgick till -1 719 Tkr (-191 Tkr) Resultat

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) Sign On har satsat rätt! Elektronisk signatur lika bindande som en namnteckning på ett papper. Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) - För de tre första kvartalen ökade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och Styrelsens för BE Group AB förslag till beslut om: A. Införande av aktiesparplan B. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier över börs C. Överlåtelse av egna

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader LC-Tec Holding AB Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec satsar på LC-baserade optiska filter för kameraapplikationer och ansöker tillsammans med den nya samarbetspartnern

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Nettoomsättning 18 691 (18 408) KSEK Rörelseresultat 1 750 (3 231) KSEK Resultat efter skatt 1 316 (2 394) KSEK Resultat per aktie 0,27

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till -0,38 (-1,0) SEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till -0,38 (-1,0) SEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande av aktiesparprogram för 2017 (punkt 17(a)-(c))

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande av aktiesparprogram för 2017 (punkt 17(a)-(c)) Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande av aktiesparprogram för 2017 (punkt 17(a)-(c)) 1. Bakgrund Årsstämmorna 2014, 2015 och 2016 beslutade införa aktiesparprogram för samtliga anställda

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 Koncern Q3, 1 juli 30 september 2011 Nettoomsättning 2 802 KSEK Resultat efter skatt 1 431 KSEK inklusive upplösning av negativ goodwill med 96 KSEK Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Måndagen den 19 augusti 2013 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 december 2009 Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet Helåret 2009 Nettoomsättningen ökade under året med 9 procent och uppgick till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 17 JULI 1998 { Resultatet fördubblades till 41 mkr { Omsättningen ökade med 40% till ca 850 mkr. { Strategiskt produktsamarbete med amerikanskt programvaruföretag

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Bokslutskommuniké 2004 Nettoomsättningen ökade med 29% till 953,2 Mkr (738,7) Resultatet efter skatt ökade med 45% till 33,6 Mkr (23,2) Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 5,02 kr (3,46) Resultatet

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

En pålitlig partner. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll

En pålitlig partner. Ortopediska implantat. Flyg- och rymdindustri. Innehåll Årsredovisning 2011 En pålitlig partner Arcam utvecklar och tillverkar system för Additive Manufacturing (AM), dvs verktygsfri tillverkning direkt från tredimensionella ritningar (CAD). Bolagets teknologi

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer