Arcam i korthet. Innehåll. Information från Arcam. Arcam erbjuder utrustning för direkttillverkning. av metalldetaljer med friformsteknik.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arcam i korthet. Innehåll. Information från Arcam. Arcam erbjuder utrustning för direkttillverkning. av metalldetaljer med friformsteknik."

Transkript

1 Årsredovisning 2005

2 Arcam i korthet Arcam erbjuder utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med friformsteknik. Utrustningen används för snabb och kostnadseffektiv tillverkning inom främst fl ygindustri och bilindustri. Ett snabbt Innehåll VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 Marknad 5 Verksamhet 9 Case NASA 10 Aktiekapital och ägarförhållanden 12 Affärsprocesser 14 Risk- och känslighetsanalys 16 Kommentarer till den fi nansiella utvecklingen 17 Flerårsöversikt 19 Förvaltningsberättelse 20 Resultaträkningar 21 Balansräkningar 22 Förändringar i eget kapital 24 Kassafl ödesanalyser 25 Redovisnings- och värderingsprinciper / noter 26 Revisionsberättelse 35 Bolagsstyrning 36 Styrelse 38 Ledande befattningshavare 39 Ordlista och Defi nitioner 40 Aktieägarinformation 41 växande applikationsområde är tillverkning av medicinska implantat. Teknologin ger möjlighet till betydande besparingar i både ledtid och produktionskostnader. Arcams aktie är noterad på NGM-listan. Information från Arcam Arcam är angeläget om att aktieägare, kunder, medarbetare och andra intressenter får regelbunden och relevant information om företaget och dess verksamhet. På bolagets hemsida, hittar du aktuella nyheter, ekonomiska rapporter och pressreleaser.

3 Året i korthet Året i korthet Försäljningen ökade med 34 procent till 22,3 Mkr (16,7). Totalt fyra EBM S12 system såldes inom bolagets prioriterade segment; fl yg- och implantatindustri. Resultat efter fi nansiella poster -12,9 Mkr (-13,5). Likvida medel vid periodens slut 4,5 Mkr (5,4). Nyemissioner under året har tillfört likvida medel om sammanlagt cirka 24,0 Mkr, efter emissionskostnader. Händelser efter årets slut Order på två EBM S12 erhölls under januari Stratasys har utsetts till distributör på den Nordamerikanska marknaden. Ekonomisk översikt * 2002* 2001* Omsättning, mkr 22,3 16,7 8,9 1,0 0 Soliditet, % 59,9 37,4 30,4 56,6 71,1 Operativt kassafl öde, mkr -6,2-13,4-16,4-22,7-24,2 Eget kapital per aktie, kr 0,45 0,78 1,42 7,95 16,20 Resultat per aktie före utspädning, kr -0,28-1,37-5,44-16,61-21,14 Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,28-1,37-5,44-16,61-21,14 Antal anställda vid periodens slut Antal aktier vid periodens slut Tillkommande aktier vid utnyttjande av optionsrätter och konvertering av konvertibla skuldbrev Börskurs vid periodens slut, kr 1,35 3,41 6,00 20,00 45,00 Aktiedata för åren har justerats med hänsyn till den omvända split (100:1) som genomfördes * Siffrorna är inte omarbetade till IFRS. En omarbetning hade inte inneburit några väsentliga effekter. Arcam Årsredovisning 2005 Sidan 1

4 VD har ordet På rätt väg Det har varit ett bra år för Arcam. Försäljningen ökade med drygt 30 procent och vi befäste vår position som ledande tillverkare av maskiner för friformstillverkning i metall. Vår tro på den kommande utvecklingen är stark då vi ser att våra ansträngningar ger resultat. Arcam har utvecklats i linje med våra strategier och under året som gått har vi uppnått de fl esta av de målsättningar vi ställde upp för verksamheten inför I årsredovisningen för 2004 beskrev vi våra kortsiktiga målsättningar enligt; stärka vår marknadsposition inom direkttillverkning; bredda antalet material för direkttillverkning; anpassa system så att tekniken kan användas för fl er applikationer samt etablera lokal närvaro för eftermarknad i USA. Vi kan med stolthet konstatera att vi har stärkt vår marknadsposition inom direkttillverkning, vi har breddat antalet material och anpassat vårt system så att maskinen kan användas för fl er applikationsområden och vi har etablerat ett servicebolag i USA för att kunna ge våra kunder bättre service och snabbare tillgänglighet. Ökad närvaro i USA Under året sålde vi fyra EBM-maskiner till servicebyråerna Synergeering och Calram i USA, till en av världens ledande leverantörer av produkter och tjänster inom oljeindustrin samt till Universitet i Erlangen i Tyskland, som bedriver forskning inom medicinska implantat. Vi har breddat antalet material för direkttillverkning genom att vi i november lanserade ytterligare en tillämpning för EBM-maskinen, tillverkning i materialet kobolt-krom. Materialet är hårdare än titan och används framför allt i implantat. Egenskaperna gör att det lämpar sig väl för ledytor med låg friktion exempelvis i knä- och höftleder. Kobolt-krom används idag av i stort sett alla implantatbolag. Kobolt-krom är även intressant för fl ygoch fordonsindustrin. Under året har vi etablerat ett eget bolag för service och underhåll i USA. Syftet med etableringen är främst att ge våra amerikanska kunder bättre eftermarknadsservice genom ökad närvaro och snabbare tillgänglighet. Men även om vi uppnått de flesta av våra uttalade målsättningar och kan säga att vi idag är världens ledande leverantör av utrustning för friformstillverkning i metall så kunde utfallet ha varit ännu bättre. Nu ska jag berätta varför. God potential I årsredovisningen för 2004 skrev vi bland annat att målsättningen för 2005 var att verksamheten skulle uppvisa ett positivt kassafl öde. Den målsättningen har vi under året reviderat till att verksamheten senast räkenskapsåret 2007 skall uppvisa ett positivt kassafl öde på helårsbasis. Att vi inte uppnådde ett positivt kassafl öde 2005 berodde på att försäljningen under våren inte nådde våra förväntningar. Vår ambition för 2005 var högt ställd och trots att vi varit mycket aktiva på marknaden under året så nådde vi inte våra målsättningar fullt ut. Jag förväntade mig att vi skulle ha sålt fl er nya maskiner, att vi skulle ha ett positivt kassafl öde samt att vi skulle ha breddat kundbasen ytterligare. Av erfarenhet vet vi att bearbetningen av kunder är både tids- och resurskrävande då kunderna är mycket noga i sin utvärdering av teknologin. Vi kan konstatera att det tar lång tid att introducera en ny teknologi och att det kan ta tid för kunderna att ta till sig denna. Med fl era viktiga referensordrar vet vi att vi kommer allt närmare ett verkligt kommersiellt genombrott. Under 2005 deltog Arcam på ett flertal mässor, bland annat Euromold i Frankfurt, Rapid Prototyping & Manufacturing i Dearborn, samt The American Association of Orthopaedic Surgeons årsmöte i Washington. Intresset för Arcams produkter har varit stort på utställningarna och Arcam har uppmärksammats positivt i internationell fackpress. Detta har i sin tur givit ett infl öde av nya kundförfrågningar till Arcam. Idag har vi ett stort antal upparbetade kundämnen och intresset för vår produkt växer i takt med att vi får ut fl er maskiner på marknaden. För flertalet av dessa har vi redan gjort demonstrationer, och i flera fall förhandlar vi med bolagen. Bland dessa potentiella kunder fi nns ledande fl ygindustrier och implantatbolag. Vi har även ambitionen att identifiera nya kundsegment där maskinens tekniska möjligheter kan tas tillvara, exempel på detta är tilllämpningar inom rymdindustri, offshore-industri och annan avancerad kortserietillverkning. Kontinuerlig utveckling Under de senaste åren har Arcam successivt utvecklats från ett utvecklingsbolag till en ledande modern och specialiserad tillverkare av maskiner för friformsframställning i metall. Forskning och utveckling kommer fortsatt att utgöra en viktig del av vår verksamhet eftersom materialutveckling utgör en viktig del i Arcams tillväxtstrategi. För att bredda antalet användningsområden har Arcam därför i samarbete med kunder inlett utveckling av det högvärdiga materialet Inconell. Inconell, som är en nickelbaslegering, tål mycket höga temperaturer och används exempelvis till turbiner inom fl ygindustrin. Arbetet med att utveckla mjukvara pågår kontinuerligt för att effektivisera och förenkla hanteringen av maskinen. Vi fortsätter bland annat att utveckla elektronstrålestyrningen för ökad precision och tillförlitlighet i tillverkningsprocessen. Arbetet med att utveckla maskinen för tillverkning av större detaljer påbörjades under året. Detta är ett viktigt steg i Arcams strategi att söka nya applikationer och användningsområden för maskinen. Högt förtroende Arcams viktigaste konkurrensfördel, att drastiskt förkorta tiden från idé till funktionell produkt i solid metall med förstklassiga Sidan 2 Arcam Årsredovisning 2005

5 VD har ordet materialegenskaper, är mycket slagkraftig. Ett tydligt bevis på detta är försäljningen av en andra maskin till Synergeering som tack vare stark försäljning och hög beläggning har ett ökat behov. Vår teknik kommer bäst till sin rätt vid tillverkning av komplexa produkter med specifi ka egenskaper som tillverkas i korta eller medellånga serier. Detta behov finns inom flyg- och rymdindustrin, fordonsindustrin samt medicinteknisk industri. Varje körning är unik vilket innebär att en tillverkare har möjlighet att göra individanpassade detaljer. Tekniken skapar därmed stora möjligheter inom medicinteknik, exempelvis för tillverkare av implantat. Skillnaden mellan ett genombrott på marknaden för kortserietillverkning eller på marknaden för tillverkning av prototyper är stor. Om kunderna använder maskinen för att tillverka prototyper sker sedan serietillverkning, oftast, på traditionellt sätt. Vid kortserietillverkning behöver kunderna istället fl er av Arcams maskiner för att producera mer avancerade detaljer. Eftermarknaden växer i takt med antalet sålda maskiner och är en viktig och växande del av vår marknad. Eftermarknaden utgörs av försäljning av bland annat, pulver, annat förbrukningsmaterial och serviceavtal. Serviceavtalet innebär att Arcam kontinuerligt utför service och underhåll för att säkerställa drift och kvalitet. Under 2005 tecknade vi serviceavtal för fl ertalet av våra installationer. Avtal med Stratasys I marknadsföringen arbetar vi direkt mot slutkund och via våra agenter och distributörer. Arcam är idag representerat via agenter i 15 länder utanför Sverige. För den viktiga amerikanska marknaden tecknade vi nyligen ett distributionsavtal med företaget Stratasys. Företaget är det ledande inom friformstillverkning i plast och bolagets produkter fi nns installerade hos ett stort antal företag inom Arcams marknadsområde. Bolaget är noterat på Nasdaq och omsatte ca 600 Mkr under Avtalet innebär att Stratasys har exklusiv rätt att distribuera Arcams produkter på den amerikanska marknaden. Genom distributionsavtalet kan Stratasys bredda sitt erbjudande till att även omfatta maskiner för direkttillverkning i metall. För Arcam innebär avtalet en stärkt närvaro och en kraftigt förstärkt försäljningsorganisation på den amerikanska marknaden. Avtalet innebär att Arcams produkter säljs via 12 distriktssäljare över hela USA. Framtidsutsikter En teknik för friformstillverkning i solid metall har länge varit en dröm för konstruktörer. Arcam är idag världsledande inom området och tekniken kan användas för direkttillverkning i korta serier samt för tillverkning av funktionella prototyper och produktionsverktyg, även när kraven på materialegenskaper är högt ställda. Vi har idag aktiva kontakter med samtliga ledande implantatstillverkare och även fl era av de ledande bolagen inom fl yg- och fordonsteknik. Genom utvecklingen av nya material bedömer vi att även intresset från fl yg- och rymdindustrin kommer att öka. Vi förutspår att de viktigaste marknaderna för teknologin är implantat, fl yg och rymdindustri samt fordonsindustri. I nuläget är det svårt att avgöra vilket av dessa applikationsområden som på sikt är störst, men förutsättningarna för att teknologin ska kunna etableras som en standardmetod för många typer av tillverkning är goda. Genom försäljningsframgångarna under 2005 har vi nu betydelsefulla referensinstallationer på våra viktigaste marknader. Detta, tillsammans med vår snabba utveckling mot högvärda material och vår förstärkta säljorganisation, ger oss en utmärkt position för framtida tillväxt. Jag ser positivt på framtiden. Vi har många framåtriktade satsningar såväl marknadsmässigt som tekniskt. Det fi nns goda möjligheter till affärer inom samtliga våra marknadssegment vilket kan leda till en stabil långsiktig tillväxt. På dessa marknader, primärt marknaderna för direkttillverkning inom fl ygindustri och implantatindustri, bedömer jag att vi har möjlighet att kraftigt förstärka vår position. Göteborg i mars 2006 Magnus René Verkställande Direktör Arcam Årsredovisning 2005 Sidan 3

6 Affärsidé, mål och strategier Affärsidé, mål och strategier Affärsidé Arcams affärsidé är att utveckla och tillverka utrustning samt metoder, för att direkt från digitala tredimensionella modeller tillverka solida komponenter ur metallpulver. Arcams främsta konkurrensmedel är möjligheten att skapa komplexa geometrier i metall med högklassiga materialegenskaper till konkurrenskraftig kostnad och ledtid. Målgruppen är tillverkande industri med verksamhet inom nischerna: direkttillverkning, funktionsprototyper och formverktyg. Vision Utrustning från Arcam ska bli ett naturligt inslag i maskinparken i varje tillverkande industriföretag. Mål Arcams långsiktiga mål är att vara den ledande leverantören av utrustning för friformsframställning i metall. På kort sikt är Arcams mål att: stärka sin marknadsposition inom direkttillverkning framför allt för implantat och fl ygindustri bredda antalet material för direkttillverkning (inconell, rostfritt stål m m) bredda marknaden geografi skt genom försäljning till Asien På medellång sikt är målet att etablera återkommande försäljning på Arcams huvudmarknader i USA och Europa samt att positionera Arcam som en ledande leverantör av utrustning för direkttillverkning i metall för tillämpningar inom flyg- och implantatindustri samt forskningsinstitut inom dessa områden. Finansiella mål Kassaflöde Arcams mål är att verksamheten senast räkenskapsåret 2007 skall uppvisa positivt kassafl öde på helårsbasis. Styrelsen bedömer att det krävs årlig försäljning av system för att nå positivt kassafl öde. Tillväxt Arcam har inga procentuella tillväxtmål eftersom tillväxten sker från en låg nivå. För 2006 är målet att försäljningen väsentligt skall överträffa föregående års försäljning. Strategier Produkt- och tjänstestrategi Arcams huvudstrategi är att erbjuda marknaden ett komplett system som gör det möjligt att, direkt från en tredimensionell digital ritning, tillverka solida komponenter från metallpulver. Detta innebär att Arcam ska erbjuda utrustning, tillbehör, kvalifi cerad kundsupport och service samt metallpulver och andra förbrukningsvaror som är nödvändiga för att framställa metallkomponenter med Arcams teknik. Genom fortsatt utvecklingsarbete skall kundernas behov av att effektivt kunna tillverka detaljer i ett stort urval metaller och i olika storlekar tillgodoses. På kort sikt fokuseras utvecklingsarbetet på att anpassa Arcams teknik för tillverkning i andra material samt att utveckla fl er metallpulver. Vad gäller EBM S12 koncentrerar Arcam resurserna till att öka maskinernas precision, noggrannhet och snabbhet. Storleken på de detaljer som kan tillverkas i EBM S12 begränsas av utrustningen, en utrustning som efterhand kommer att utvecklas och anpassas för produktion av större delar. Försäljningsstrategi Arcam fokuserar på kort sikt på de geografiska marknader och de branscher där Arcam bedömer att det fi nns många potentiella användare av friformsframställning. Arcams teknologi är ny och säljcykeln är lång och komplicerad. Det är därför viktigt att först etablera referensprojekt på nya geografi ska marknader och inom nya branscher. Arcam bearbetar idag främst potentiella kunder verksamma inom implantat, fl ygoch rymdindustri, och då på de geografi ska marknaderna USA, Storbritannien och Tyskland. Försäljning sker både i egen regi och via agenter/distributörer. Patentstrategi Arcam ska skydda sin teknologi från kopiering och intrång genom att kontinuerligt tillse att Arcam har ett starkt patentskydd för såväl processkunnande som nyckelkomponenter. Sidan 4 Arcam Årsredovisning 2005

7 Marknad Växande marknad för ny teknologi Arcams marknad utgörs av tillverkningsindustrin i bred bemärkelse. Tillverkningen som sker i Arcams maskiner kallas direkttillverkning. Det innebär att företag utnyttjar Arcams teknik för att direkt framställa färdiga produkter i form av prototyper eller produkter som tillverkas i korta och medellånga serier. Arcam bedömer att de viktigaste marknadssegmenten för teknologin fi nns inom fl ygindustrin och implantatindustrin. Även inom övrig verkstadsindustri fi nns delsegment med stor potential. De geografi skt enskilt största marknaderna för Arcams teknik är USA och Tyskland. Direkttillverkning Arcams teknik konkurrerar med traditionella tillverkningsmetoder som gjutning och avverkande bearbetning. Den främsta fördelen med Arcams teknik jämfört med dessa metoder är kortare ledtider. Gjutning har fl er arbetsmoment och avverkande bearbetning kan vid produktion av komplexa detaljer kräva komplicerad programmering och ta lång tid. Arcams teknik är väl lämpad för att på kort tid framställa fullt funktionella prototyper, vilket är betydelsefullt inom utvecklingsintensiva branscher så som fordons- och flygindustrin. Vid tillverkning av prototyper används Arcams teknik i samband med produktutveckling. Serietillverkning sker sedan på traditionellt sätt. Vid produktion av detaljer med komplex geometri, i korta eller medellånga serier, kan Arcams teknik vara mycket konkurrenskraftig. Tekniken ger möjlighet att konstruera och tillverka detaljer utan geometriska begränsningar och möjliggör rationell tillverkning av detaljer som på grund av sin komplexitet är svåra att tillverka med konventionell metodik. Vid tillverkning av stora serier av enkla detaljer är traditionella tillverkningsmetoder som gjutning dock ofta snabbare och billigare. En annan fördel med Arcams teknik är mindre materialspill, något som är särskilt viktigt vid tillverkning av komponenter i dyra material som titan. Fordonsindustrin Ett intressant marknadssegment för Arcam är tillverkare av fordon och maskiner. Arcam bedömer att tillverkare av högprestandabilar inom exempelvis motorsport kommer att använda Arcams teknik för kortserietillverkning. Tillverkare av personbilar, lastbilar och entreprenadmaskiner förväntas använda Arcam EBM S12 för prototyper. Fordonsindustrin kan snabbt dra nytta av de fördelar Arcams teknik ger jämfört med andra tillverkningsmetoder. Flygindustrin En konsolidering inom fl ygindustrin har lett till att aktörerna har blivit färre men större. Företag inom flygindustrin efterfrågar ofta tekniskt mycket avancerade detaljer som tillverkas i korta serier. Materialet är av stor betydelse och fl ygindustrin är därför en viktig partner för utvecklandet av applikationer i nya material. Implantat Delsegmentet utgörs främst av leverantörer av implantat och proteser som används inom skelettkirurgin samt av universitet och forskningsinstitut med inriktning på biomaterial. Den medicintekniska marknaden drivs dels av medicinska framsteg som ökar antalet behandlingsmöjligheter, dels av ett ökande antal äldre människor som efterfrågar behandling. Tendensen märks inom områden för ortopediska och dentala implantat, vilka för närvarande växer med cirka 10 procent om året. Inom området har Arcams teknik tillämpningar såväl inom prototyptillverk- Arcams teknologi gör det möjligt att snabbt ta fram funktionella prototyper. Arcam Årsredovisning 2005 Sidan 5

8 Marknad Arcams teknologi gör det möjligt att direkttillverka komplexa detaljer. ning som regelrätt produktion av ortopediska implantat. Arcams teknologi möjliggör också produktion av individuellt anpassade implantat, vilket har betydelse bland annat för implantatets livslängd. Tekniken tillåter helt individuellt anpassade implantat eller implantat, där tillverkning med konventionell teknik skulle bli orimligt dyr och tidskrävande. I dag kan man med en viss förenkling säga, att patientens skelett måste anpassas till implantatets form och storlek. Med Arcams teknik blir det möjligt att anpassa implantatet till patientens skelett. Marknadens storlek Arcam introducerar en ny tillverkningsteknik. Arcams EBM S12 kan i vissa fall ersätta traditionella tillverkningsmetoder och i andra fall möjliggöra för företag och organisationer att tillverka produkter som tidigare inte varit möjliga att producera. Ovan beskrivs de branscher och användningsområden som Arcam fokuserar på idag, men det fi nns möjlighet att använda Arcams teknik även inom andra områden. Arcams marknad kan vidare vidgas genom introduktion av nya material. Mot bakgrund av ovanstående är det svårt att bedöma marknadens storlek. Arcam uppskattar att marknaden för friformsframställning i sintrad och solid metall idag uppgår till cirka 120 Mkr per år. Marknaden växer i takt med att maskinerna blir effektivare med högre precision och ökad kvalitet. Med utgångspunkt från de kontakter med potentiella kunder som Arcam har, uppskattar bolaget att den totala marknadspotentialen inom nuvarande segment och användningsområden uppgår till minst 100 utrustningar på tre års sikt. Under denna period bedöms potentialen finnas främst inom implantat-, flyg- och rymdindustrin. Ovanstående beräkning innefattar att kunder som använder utrustningen för direkttillverkning av korta serier kan behöva fl er utrustningar, men tar inte hänsyn till hur lång tid det tar för kunder att utvärdera och anamma ny teknik eller andra omständigheter som kan påverka när och om inköp sker. Användning inom det medicintekniska området kräver också i vissa fall myndighetsgodkännande, vilket innebär att en bred introduktion på denna marknad kommer att ta viss tid. På några års sikt bedömer Arcam att potentialen inom det fordonstekniska området är betydande. På längre sikt bedömer Arcam att det också fi nns goda möjligheter för Arcams teknik att vinna bred acceptans som en metod för tillverkning av verktyg för formsprutning och pressgjutning. Marknadsandel Marknaden för maskiner för friformsframställning i metall är liten men växande, uppskattningsvis uppgår den årliga volymen till cirka 120 Mkr. Arcam uppskattar att, av de utrustningar som Arcam och de närmaste konkurrenterna sålde under föregående år, svarade Arcam för omkring en fjärdedel. I dagsläget fi nns ingen annan leverantör som kan erbjuda en maskin som presterar en kombination av hög materialkvalitet och hög precision och produktivitet som Arcam. Försäljning Marknaden bearbetas dels i Arcams egen regi och dels via agenter. Arcam är idag representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Indien, Italien, Japan, Storbritannien, Sydkorea, Tjeckien, Slovakien, Australien, Nya Zeeland och USA. Internationella satsningar sker i första hand på de marknader som är stora användare av friformsframställning såsom Tyskland och USA. Bearbetningen av kunderna är både tids- och resurskrävande, då kunderna är mycket noga i sin utvärdering av teknologin. Under 2005 inledde Arcam en diskussion om ett distributionsavtal med det amerikanska företaget Stratasys och ett avtal tecknades i januari Stratasys är det ledande bolaget inom friformstillverkning i plast och bolagets produkter fi nns installerade hos ett stort antal företag inom Arcams marknadsområde. Bolaget är noterat på Nasdaq och omsatte cirka 600 Mkr under Avtalet innebär att Stratasys har exklusiv rätt att distribuera Arcams produkter på den amerikanska marknaden. Genom distributionsavtalet kan Stratasys bredda sitt erbjudande till att även omfatta maskiner för direkttillverkning i metall. För Arcam innebär avtalet en stärkt närvaro på den viktiga amerikanska marknaden. Under 2005 deltog Arcam på ett fl ertal mässor, bland annat på Euromold i Frankfurt, Rapid Prototyping & Manufacturing i Dearborn, samt The American Association of Orthopaedic Surgeons årsmöte i Washington. Intresset för Arcams produkter har varit stort på utställningarna. Arcam har Sidan 6 Arcam Årsredovisning 2005

9 Marknad också uppmärksammats positivt i internationell fackpress. Det har i sin tur givit ett infl öde av nya kundförfrågningar till Arcam. Arcams ambition är att identifiera nya kundsegment där maskinens tekniska möjligheter bäst tas tillvara, exempel på detta är tillämpningar inom bilindustri, offshoreindustri och annan avancerad kortserietillverkning. Kunder Arcams kunder fi nns inom tre olika grupper; stora företag, servicebyråer som arbetar som underleverantörer åt stora företag samt forskningsinstitutioner. Under året har Arcams kundlista utökats med tre nya kunder; det tyska universitetet Erlangen, som är verksamt inom forskning kring medicinska inplantat, ett amerikanskt företag, som är en världsledande leverantör Arcams kunder, exempel Stora företag Boeing, USA NASA, USA Ledande implantattillverkare Servicebyråer FIT, Tyskland Synergeering (2 maskiner), USA CalRam, USA Forskningsinstitutioner NCSU, USA WMG, Storbritannien Universitetet i Erlangen, Tyskland Arcam Årsredovisning 2005 Sidan 7

10 Marknad av tjänster och produkter för olje- och prospekteringsindustrin, samt den amerikanska servicebyrån Calram som arbetar med direkttillverkning av detaljer framförallt till fl ygindustrin. Bland kunderna återfinns sedan tidigare bland andra fl ygplanstillverkaren Boeing i USA, servicebyrån Synergeering i USA och Warwick Manufacturing Group i Storbritannien. Arcam har under 2005 därtill arbetat upp ett stort antal kundämnen, fl ertalet är stora företag inom tillverkningsindustrin. Arcam har idag etablerat kontakt med de fl esta biltillverkare i Europa samt med fl ertalet av världens ledande implantatbolag. Produktion och installation Iordningställande av beställda maskiner utförs av Arcams personal i egna lokaler. Vissa komponenter som är avgörande för maskinens prestanda och funktion, bland annat det elektromagnetiska linssystemet, tillverkas av Arcam. I övrigt färdigställs delsystem av underleverantörer i så stor utsträckning som möjligt, vilket minskar behovet av egen tillverkningskapacitet. Huvuddelen av Arcams leverantörer är svenska. Efter färdig montering utför Arcam kvalitetstester av systemet. Tiden från att beslut om tillverkning fattas tills dess att maskinen är färdig för leverans är cirka tre månader. Arcam har idag kapacitet att färdigställa ca tolv maskiner per år. Kapaciteten kan relativt snabbt ökas till 24 maskiner per år i nuvarande lokaler. Arcams maskiner levereras som kompletta fristående enheter och installationsarbetet hos kund tar ca en vecka. Arcam assisterar kunderna vid installation. De metallpulver Arcam säljer tillverkas av underleverantörer efter noggranna kvalitetstester från Arcam. Konkurrenter Arcam konkurrerar dels med företag som erbjuder lösningar baserade på friformsframställning och dels med företag som tillverkar utrustning för traditionell avverkande bearbetning. Avverkande bearbetning innebär tillverkning med så kallade CNC maskiner, som höghastighetsfräsar. I branschen finns ett stort antal stora internationella företag. Tekniken utvecklas fortlöpande mot allt högre prestanda, samtidigt som konkurrensen mellan de olika aktörerna pressar priserna. Konkurrerande aktörer som erbjuder maskiner för friformsframställning använder laserteknik för att smälta metallen. Denna teknologi ger god precision men, på grund av lägre effekt i processen, ger den betydligt sämre materialegenskaper och sämre effektivitet än elektronstrålesmältning. Detaljerna ur dessa processer har en viss bestående porositet och bygghastigheten är låg. Närmast Arcam i prestanda är Trumpf, Concept Laser och MCP Hek i Tyskland samt Optomec i USA. Arcams konkurrenter Trumpf i Tyskland är huvudsakligen verksamt inom industriell laserteknik. Direkttillverkning utgör en liten del av deras verksamhet och de tillverkar två typer av direkttillverkningsmaskiner. Bägge maskinerna använder laser som energikälla för att smälta metallpulver. En av modellerna bygger i pulverbädd på liknande sätt som Arcam. Concept Laser i Tyskland utgör en del av Heggemannkoncernen. Concept Laser fokuserar på direkttillverkning av insatser för verktyg. MCP/ Hek i Tyskland erbjuder en teknologi baserad på laser och pulverbädd. MCP/ Hek är ett privatägt bolag med ett antal olika produkter förutom maskiner för direkttillverkning. Bland annat säljer de utrustning för vakuumgjutning. De främsta fördelarna med MCP/ Hek s SLM teknologi är förmågan att bygga små detaljer med hög upplösning. Produktionshastigheten är emellertid låg. Optomec i USA använder en teknologi utvecklad på Sandia Laboratories. Metoden benämns Laser Engineered Net Shape (LENS) och baseras på att metallpulver matas ur ett munstycke och samtidigt smälts med en laser. Teknologin ger bra materialegenskaper och hög produktivitet men har inte lika stor geometrisk frihet som att bygga i pulverbädd. En fördel är att tekniken fungerar både för att reparera och nytillverka komponenter. EOS i Tyskland har sålt drygt 500 maskiner för Rapid Prototyping, fl ertalet för sintring av detaljer i plast. Förutom maskiner för olika typer av plast erbjuder EOS också två modeller för sintring av detaljer i metall. EOS maskiner ger detaljer med mycket fi na ytor och med hög noggrannhet men produktiviteten är låg. Materialkvaliteten har tidigare varit typiskt sintrad med ett inte helt solitt material men materialkvaliteten blir allt bättre. Ett fl ertal material är under utveckling. Sidan 8 Arcam Årsredovisning 2005

11 Verksamhet Verksamhet Arcam är en av världens ledande tillverkare av maskiner och system för friformsframställning av solida komponenter i metall direkt från en digital ritning. Friformsframställning eller FFF som tekniken ofta kallas är en väl etablerad teknik för framställning av detaljer i plast. På senare år har tekniken även börjat användas vid tillverkning av funktionella prototyper och formverktyg, tillämpningar som kräver metalliska material av hög kvalitet. Arcams teknik CAD to Metal Den detalj som ska tillverkas ritas först upp i en digital ritning, en så kallad CAD-ritning, vilken överförs till maskinens arbetsminne. Arbetskammaren laddas med metallpulver och kammaren vakuumsätts. Maskinens datorstyrda elektronstråle smälter med mycket hög energi metallpulvret och detaljen byggs successivt upp efter CAD ritningen genom att ett 0,1 mm tunt lager pulver smälts och adderas till detaljen. Processen upprepas gång på gång till dess att hela detaljen har byggts. Tekniken bygger på Arcams kunnande inom elektronstråleteknik och metallurgi. Hela processen sker under vakuum, vilket ger en mycket ren smälta och det färdiga föremålet i solid metall får optimala materialegenskaper. Arcams absolut främsta konkurrensmedel och det som särskiljer Arcams teknik från konkurrenternas är en hög och jämn materialkvalitet. Försäljningsprocessen Varje försäljning av en ny maskin är helt unik och varje kund har sina speciella behov och önskemål. Ett köp föregås ofta av en lång införsäljningsprocess som ofta inleds med en kontakt på en mässa. Därefter inleds en diskussion till vilka användningsområden som kunden avser använda maskinen och Arcam får ett uppdrag att tillverka en viss specifi k detalj för vidare utvärdering. Försäljningsprocessen från första kontakt till order är i regel 6 12 månader. Under året sålde Arcam fyra EBM-maskiner; till ett världsledande bolag inom oljeoch prospekteringsindustrin i USA, till servicebolagen CalRam och Synergeering i USA samt till Universitetet Erlangen i Tyskland verksamt inom bioteknikforskning. Arcams produkter EBM S12 Under år 2003 lanserades, såldes och levererades de första exemplaren av den kommersiella versionen av Arcams elektronstrålemaskin EBM S12. EBM S12 fi nns idag för tillverkning i stål, titan och kobolt-krom. Maskinen har en robust och snygg formgivning som ger ett stabilt intryck. Sedan lanseringen har Arcam successivt bland annat förbättrat maskinens prestanda och driftsäkerhet, men även användarvänlighet och ergonomi. Säkerheten i processen och bygghastigheten har förbättrats, likaså har måttriktigheten och ytfi nishen hos de tillverkade detaljerna ökat. Maskinen är CE-märkt enligt direktiven för lågspänning, maskin och EMC. Eftermarknad Eftermarknaden utgörs av försäljning av pulver och annat förbrukningsmaterial samt försäljning av serviceavtal. Serviceavtalet innebär att Arcam kontinuerligt utför service och underhåll på sålda maskiner för att säkerställa drift och kvalitet. Arcam har tagit fram ett fl ertal olika kvaliteter av pulver, två i titan samt en i koboltkrom. Pulverkvaliteterna är specifi cerade så att de motsvarar kundernas behov. Arcam garanterar materialegenskaperna hos tillverkade detaljer endast under förutsättning att kunden använder en av Arcam anvisad och godkänd pulverkvalitet. Arcams process kräver vidare tillgång till ett antal förbrukningsartiklar av engångskaraktär. Exempel är egenutvecklade volframfi lament och utrustning för pulvermatning. I takt med att antalet sålda och installerade maskiner ökar kommer försäljning av metallpulver och förbrukningsartiklar, tillsammans med intäkter från underhåll och service, att bli en viktig inkomstkälla för Arcam. Patent Arcams teknologi skyddas genom patent och Arcam arbetar aktivt med patentfrågor. För att minimera risken för plagiat och för att behålla en marknadsledande position söker Arcam patent på såväl processkunnande som för nyckelkomponenter i de produkter som företaget tar fram. Arcam bevakar även fortlöpande nya patentansökningar från ett tiotal konkurrenter. Bedömningen av möjligheterna att söka patent ingår som en del i produktutvecklingsprocessen. Patent söks till att börja med i Sverige, därefter kan en så kallad PCT-ansökan göras, vilket ger ett brett patentskydd i världen. Arcam har idag nio patent registrerade i Sverige. Dessutom har Arcam ytterligare en så kallad PCT-ansökan som för närvarande är under behandling. Vidare har patentansökningar lämnats in, för nya patent, på Arcams viktigaste marknader (14 länder). Under 2005 uppgick kostnaderna för patent och patentadministration till 1,8 mkr. Arcam Årsredovisning 2005 Sidan 9

12 Case NASA Arcams maskiner i rymden NASA stod bakom USA:s månlandning 1969, första gången en människa satte sin fot på månen. NASA startades i slutet av 50- talet, delvis som ett amerikanskt svar på Sovjetunionens första satellit, och har förutom resor till rymden utvecklat väder- och kommunikationssatelliter samt genomfört vetenskaplig forskning som rör vår planet. Vetenskap på hög nivå Idag bedriver NASA verksamhet inom ett flertal områden. Den så kallade rymdfärjan har genomfört 112 lyckade flygningar till rymden sedan Tillsammans med Ryssland etablerade NASA år 2000 den internationella rymdstationen SpaceLab där numera 16 nationer är involverade. NASA bedriver även vetenskaplig forskning. Exempelvis utvecklar organisationen ny teknologi för fl ygplan, rymdstationen, rymdfärjan samt för att utforska jorden, månen och andra planeter. Mycket av arbetet har som syfte att öka förståelsen för vår planet och därmed kunna förbättra livet på jorden. Exempel på detta är satelliter som tar fram nya data om jordens oceaner och klimat. Tillbaka till månen I framtiden kommer NASA bland annat att fortsätta att undersöka månen, Mars och vårt solsystem. I slutet av 2005 beslutades att ett återvändande till månen ska ske till 2018 med ett nytt rymdskepp från NASA. Det rymdskeppet ska kombinera den bästa Avancerade detaljer tillverkade i Arcams maskin kan snart vara på väg ut i rymden. Sidan 10 Arcam Årsredovisning 2005

13 Case NASA teknologin från Apollo, som nådde månen i slutet av 1960-talet, och den senare utvecklade rymdskytteln. Det nya rymdskeppet ska rymma en besättning på fyra personer och även ersätta rymdfärjan i resorna till den internationella rymdstationen. Utmanande uppdrag I början av januari 2006 fi ck Arcam uppdraget från NASA George C. Marshall Space Flight Center att leverera elektronstrålemaskinen EBM S12. Systemet kommer att användas för friformsframställning av titan och andra legeringar. Leveransen beräknas vara genomförd under första kvartalet NASA valde Arcams system dels för att kunna förse komponenterna i sina olika projekt med nya geometriska möjligheter, dels för att kunna leda direkttillverkning i forsknings- och utvecklingsprojekt. NASA:s val av Arcam som leverantör bekräftar intresset för Arcams teknik med CAD-to-Metal lösningar för fl yg- och rymdindustrin. Arcam Årsredovisning 2005 Sidan 11

14 Aktiekapital och ägarförhållanden Aktiekapital och ägarförhållanden Arcams aktie är noterad på NGM Equitys lista sedan Aktiekapitalet i Arcam uppgick per den 31 december 2005 till ,40 kronor fördelat på aktier, var och en med ett kvotvärde av 0,10 kronor. Alla aktier medför en röst och lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. En handelspost uppgår till aktier. Kursutveckling Under 2005 har kursen stigit med 1 procent (justering för utspädning vid nyemission). Arcam-aktien har under året som högst betalts med 4,40 kronor och som lägst med 0,76 kronor. Vid utgången av 2005 uppgick Arcams börsvärde till 60,9 Mkr. Handelsvolym Under året omsattes aktier till ett värde av 11,2 Mkr, vilket motsvarar 23,9 procent av det genomsnittliga antalet aktier i Arcam. Aktieägare Antalet aktieägare uppgick per den 31 december 2005 till (2 458). Svenska institutionella ägare svarade för 43,8 procent, svenska privata aktieägare 42,0 procent och ledande befattningshavare 2,6 procent. Det utländska ägandet uppgick till11,6 procent. Optionsrätter och konvertibla lån Optionsrätter Vid utgången av året fanns tre optionsprogram med totalt utestående optionsrätter som motsvarar lika många aktier i bolaget. Vid full teckning av aktier blir utspädningseffekten 14,5 procent. Utländska ägare 11,6% Ledande befattningshavare, 2,6 % Ägarstruktur 2005 Svenska privatpersoner 42 % SEK 5 4 Kursutveckling 2005 i tusen Svenska institutioner 43,8% Största aktieägare Antal aktier Andel röster och kapital Industrifonden ,9% Skandia Liv ,5% Noble Oak ,5% Metallica ,3% Tibia Konsult AB ,5% Pemectra AB ,0% Henrik Hedlund ,7% Lars Olof Sjöström ,3% Förvaltnings AB Thom ,1% Quantum Holding ,1% Övriga ägare ,1% Totalt % 0 SEK jan 05 feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Arcam Kursutveckling dec jan 06 0 Omsatt antal aktier I tusen Arcam Omsatt antal aktier Sidan 12 Arcam Årsredovisning 2005

15 Aktiekapital och ägarförhållanden Konvertibla lån Vid utgången av året fanns ett utestående konvertibelt lån om 6 mkr som löper med en årlig ränta om 4,5 procent. Om lånet i sin helhet konverteras kommer nya aktier att emitteras, vilket motsvarar en utspädningseffekt på 0,8 procent. Lånet förfaller Bemyndigande Förslaget till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission godkändes vid stämman. Styrelsen har därmed bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill ordinarie bolagsstämma 2006, besluta om nyemissioner av högst aktier. Bemyndigandet har inte utnyttjats. Utdelningspolitik Styrelsens avsikt är att utdelningen ska spegla Bolagets långsiktiga resultatutveckling och kapitalbehov. Under kommande år bedöms eventuella överskottsmedel behöva återinvesteras i verksamheten för att fi nansiera bolagets fortsatta tillväxt. Till följd av nedsättning av aktiekapitalet, registrerad i augusti 2005, föreligger begränsningar avseende möjlighet till utdelning inom de närmaste tre åren. Aktiekapitalets utveckling För räkenskapsåret 2005 föreslår styrelsen bolagsstämman att ingen utdelning lämnas (0 kronor 2004). Utestående optionsrätter Antal nya Tecknings - Optionsprogram aktier 1,2 kurs, kr 1 Teckningstid TO 2003/ , TO 2004/ , TO 2005/ , Utestående konvertibla lån Antal Konverterings- Lån nya aktier 1,2 Lånebelopp Ränta kurs, kr 1 Konverteringsperiod 2002: ,50 % 16, ) Efter omräkning till följd av föregående års företrädesemissioner. 2) Med antal nya aktier avses det högsta antal aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av optionsrätter respektive konvertering av lån. Aktiekapitalets utveckling År Transaktion Totalt aktiekapital (kr) Totalt antal aktier 1997 Bolagsbildning Nyemission Fondemission 17: Split 4: Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nedsättning aktiekapital Omvänd split 100: Nyemission Nedsättning aktiekapital Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nedsättning av aktiekapital , Företrädesemission , Nyemission , ) Utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering av lån. Arcam Årsredovisning 2005 Sidan 13

16 Affärsprocesser Affärsprocesser Arcam driver ett antal projekt som syftar till att stärka bolagets position och skapa förutsättningar för ökad lönsamhet. Arcam har tre huvudprocesser i sin verksamhet. Dessa processer är av central betydelse för företagets fortsatta framgång. Produktutveckling utgörs av alla aktiviteter kring Arcams produkter och tjänster, från produktutveckling till produktvård. Försäljning och kundrelationer avser alla aktiviteter, planering och operativt arbete med försäljning och kundrelationer. Produktion och leverans av produkter och tjänster består av alla aktiviteter kring produktion, inköp och logistik. De tre huvudprocesserna kompletteras ett antal stödprocesser så som IT, ekonomi och personal. Forskning och utveckling Arcams fortsatta tillväxt är i hög grad beroende av en vidareutveckling och breddning av nuvarande utbud av produkter och tjänster. Kontinuerlig forskning och utveckling bedrivs bland annat inom elektronstråleteknologi och metallurgi. Då större delen av det grundläggande forsknings- och utvecklingsarbetet har slutförts, koncentreras resurserna på applikationsutveckling som snabbt kan kommersialiseras till nya produkter eller tjänster. Nya forsknings- och utvecklingsprojekt initieras av nya behov som uppstår i samarbete med Arcams kunder och partners. Arcams eget utvecklingsarbete inriktas på att ytterligare öka precisionen och repeternoggrannheten i processen, samt att utveckla maskinen till att bli så operatörsoberoende och effektiv som möjligt. Ett prioriterat område är utveckling av nya metallpulver, eftersom nya material skapar fl er applikationsområden för maskinen. Arcam har under året lanserat kobolt-krom som nytt material i processen. Innan nya material lanseras genomför Arcam oberoende tester för att säkerställa att materialen innehar rätt egenskaper och fungerar i Arcams maskiner. Under året har Arcam investerat 7,5 Mkr i utveckling. Kvalitet För att Arcam ska vara konkurrenskraftigt, är det av stor vikt att Arcam uppfyller kundernas krav på kvalitet, precision och service. Därför strävar Arcam genomgående efter att hålla en hög nivå inom organisationen, från produkter och tjänster till service och uppföljning. Arcam har detaljerade kvalitetsmål för varje maskin som levereras till kund. Dessa kvalitetsmål följs upp och utvärderas löpande. Inom Arcam bedrivs fortlöpande ett antal projekt som syftar till att ytterligare höja kvaliteten på företagets produkter. Andra projekt handlar om den servicenivå som kunderna erbjuds, att öka leveranssäkerheten och minska ledtiderna. Logistik och service Arcam arbetar aktivt med att utveckla en effektiv hantering för metallpulver och annat förbrukningsmaterial som inte bara minskar logistikkostnaderna för Arcam utan även ger kunderna mervärde i form av kortare leveranstider. Metallpulver och annat förbrukningsmaterial ska i så hög utsträckning som möjligt levereras direkt från fabrik till kund utan mellanlagring hos Arcam. Arcam planerar och samordnar bolagets åtagande för service och underhåll av kundernas maskiner. Under 2005 etablerade Arcam ett servicebolag i USA för att ge kunderna på den amerikanska marknaden bättre service och snabbare tillgänglighet. Bildtext. Utvecklingsarbetet omfattar bland annat djupgående materialanalyser. Sidan 14 Arcam Årsredovisning 2005

17 Affärsprocesser IT Arcam har idag effektiva administrativa rutiner, vilka bygger på modern informationsteknik och som stödjer både affärsprocessen och de interna processerna. Miljö Arcam bedriver ingen anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken. Hos kunder erbjuder Arcams teknologi stora fördelar, såväl ur allmän miljösynpunkt som arbetsmiljösynpunkt. Arcams egen verksamhet har således en låg miljöpåverkan och denna kommer främst från transporter och förbrukningsmaterial. Ekonomi Arcams fokusering mot förbättrat kassafl öde förutsätter en noggrann utvärdering av planerade och genomförda åtgärder. För att säkerställa detta arbetar Arcam fortlöpande med ekonomisk rapportering och uppföljning av kassafl ödet. Den ekonomiska rapporteringen utgår från den årliga budgeten som följs upp månadsvis. Den löpande rapporteringen ger ett gott underlag för de kvartalsvisa prognoser som görs. Sammantaget ger det ekonomiska systemet information och underlag för att kontinuerligt kunna bedöma var potential och risker finns och vilka aktiva åtgärder som ska prioriteras. Personal Operativ struktur Arcams organisation är liten och specialiserad. I organisationen fi nns specialistkompetens inom metallurgi, teknologi, produktionsteknik, ekonomi och administration samt affärsutveckling. Av Arcams 19 anställda arbetar tre, inklusive den verkställande direktören, med försäljning och marknadsföring. Utvecklingsavdelningen består av nio personer, två anställda arbetar med produktion och fyra anställda arbetar inom områdena service och support. Därtill arbetar en person med ekonomi och administration. Arcam anlitar externa resurser för vissa administrativa tjänster. Arcams ledningsgrupp består av bolagets verkställande direktör, utvecklingschef, produktionschef samt marknadschef. Kompetensutveckling Genom Arcams mångåriga forsknings- och utvecklingsarbete har Arcam och dess medarbetare skaffat sig specialistkunskap inom Arcams kärnområden, metallurgi och elektronstråleteknik. Arcam kommer även fortsättningsvis att prioritera kompetensutveckling, bland annat genom deltagande i internationella forsknings- och utvecklingsprojekt. Genom ett nära samarbete med ett fl ertal internationella forskningsinstitutioner och tekniska högskolor kan Arcam kontinuerligt ta del av nya forskningsrön inom Arcams verksamhetsområde. Medarbetarna i siffror Den 31 december 2005 hade Arcam 19 anställda (17). Alla tjänster är heltidstjänster och samtliga medarbetare uppbär fast lön. Utbildningsnivån är hög, många är civilingenjörer och samtliga anställda har någon form av högskoleutbildning eller motsvarande. På utvecklingsavdelningen arbetar två tekniska doktorer. Genomsnittsåldern var under år och av bolagets 19 medarbetare var 2 kvinnor och 17 män. Den genomsnittliga anställningstiden var 5 år. Annan högskoleutbildning 41% Civilekonomexamen 5% Utbildningsfördelning Civilingenjörs examen 43% Doktorsexamen 11% Efter rengöring och viss efterbearbetning är detaljen klar att använda. Arcam Årsredovisning 2005 Sidan 15

18 Risk- och känslighetsanalys Risk och känslighetsanalys Marknadsacceptans Arcam är en maskintillverkare som introducerar en ny teknologi. Om det tar längre tid än förväntat för marknaden att acceptera ny teknik och/eller Arcam som leverantör så kan Arcams utveckling påverkas negativt. Teknisk utveckling och konkurrens Arcams teknik konkurrerar med flera traditionella och etablerade tillverkningsmetoder samt med alternativa FFF-metoder. Konkurrerande metoder utvecklas fortlöpande och det kan inte uteslutas att en sådan utveckling kan förändra Arcams konkurrensläge negativt. Försäljning och marknadsföring Arcam möter ett stort intresse för sin teknologi. Försiktighet vid investeringar i ny teknologi är emellertid stor och insäljningstiden lång. Uppbyggnad av en marknadsorganisation är förenad med kostnader. Arcams strategi är att samarbeta med lokala agenter och distributörer. Företagets produkt Arcam har utvecklat en kommersiellt gångbar produkt. För att fullt utnyttja produktens potential krävs en vidareutveckling bland annat på applikationssidan och i syfte att introducera nya material. Samtidigt som produktutveckling bedöms ge Arcam ytterligare konkurrensfördelar kan det inte uteslutas, att utvecklingen fördröjs, antingen på grund av otillräckliga resurser eller på grund av oförutsedda tekniska problem. Medarbetare Inom Arcam finns ett antal nyckelmedarbetare med hög kompetens och upparbetade kundrelationer. Såväl utvecklingsarbetet som kundarbetet sker i team, vilket gör att den ekonomiska effekten av en eventuell förlust av enstaka nyckelmedarbetare är begränsad. Leverantörer Vissa av de komponenter som ingår i EBM S12, och de metallpulver Arcam säljer, köps från enstaka eller ett begränsat antal leverantörer. Alternativa leverantörer för dessa produkter kan vara svåra att fi nna. Skulle någon av bolagets nuvarande leverantörer avsluta samarbetet, försämra villkoren eller inte kunna leverera de komponenter som bolaget efterfrågar kan Arcams konkurrenskraft påverkas negativt. Produktansvar Arcam utfäster garantier för sina produkter. Krav kan exempelvis avse kvalitetsbrister i bolagets produkter, eller sak- och personskador orsakade av bolagets produkter. För att minska risken för garantiåtaganden har Arcam tecknat ansvarsförsäkring. Teknologi, produkter och patent Arcam är världsledande och sätter en ny standard för friformsframställning av avancerade detaljer i solid metall. Därför är det också naturligt att tekniken kan komma att kopieras. Arcam skyddar sina innovationer dels genom patentansökningar på de marknader där det är tillämpligt och dels genom att bevaka patentansökningar från konkurrenter. Finansiella risker Arcams finansiering och finansiella risker sköts av VD enligt instruktioner och övervakning av styrelsen. Finansiering Arcam har hittills fi nansierat sin verksamhet genom nyemissioner och aktieägartillskott. Enligt Arcams bedömning kan det inte uteslutas, att ytterligare fi nansiering kommer att krävas innan Arcam kan fi nansiera sin verksamhet och tillväxt genom försäljningsintäkter eller via banklån. Valutarisker Arcam verkar internationellt och utsätts för transaktionsrisker vid köp/försäljningar och finansiella transaktioner i utländsk valuta. Valutaexponeringen avser primärt Euro och USD med 25 procent av försäljningen i Euro och 75 procent i USD. Valutariskerna i genomförda affärer kurssäkras kontinuerligt. Ränterisker Arcams intäkter och kassafl öde från rörelsen är i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsmässiga räntenivåer. Arcam innehar inga väsentliga räntebärande tillgångar. Arcams princip är att huvuddelen av upplåningen skall ske till fast ränta. Vid årets slut var 100 procent av upplåningen till fast ränta. Kreditrisk Arcam har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Försäljning av produkter och tjänster sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. Likviditetsrisk Hanteringen av likviditetsrisk sker med försiktighet som utgångspunkt, vilket innebär att likvida medel placeras på bank eller i korta räntepapper. Sidan 16 Arcam Årsredovisning 2005

Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna. Arcam Årsredovisning 2013

Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna. Arcam Årsredovisning 2013 Interaktiv Årsredovisning Navigera via menyerna Arcam Årsredovisning 2013 Innehåll ARCAM ÅRSREDOVISNING 2013 1 Viktiga händelser 2013 Arcam AB, tecknade i början på året ett strategiskt samarbetsavtal

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ)

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 1 1

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 1 1 ÅRSREDOVISNING 2001 1 Innehåll Viktiga händelser........ 3 VD har ordet.......... 4 Arcams styrka......... 5 Affärsidé, strategi och mål..... 5 Marknad........... 6 Forskning och utveckling..... 7 Räkenskaper

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2014 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Aktien och ägarförhållanden 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Nexam Chemical Årsredovisning 2014

Nexam Chemical Årsredovisning 2014 Nexam Chemical Årsredovisning 2014 Innehåll Innehållsförteckning Kort om Nexam Chemical 2 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Vision, mål och strategi 8 Verksamheten 2014 16 Nexam Chemicals produkter 24 Hållbarhet

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Verksamhetsberättelse

Innehåll. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Verksamhetsberättelse Seco Tools Årsredovisning 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse Koncernchefen har ordet 1 Affärsidé, vision, strategier och mål 4 Seco Tools-aktien 6 Verksamhet 8 Produkter och tjänster 10 Marknadsöversikt

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2004

HL Display Årsredovisning 2004 HL Display Årsredovisning 2004 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Strategisk inriktning 4 HL Display ska vara ett tillväxtbolag med en god lönsamhet och därigenom skapa värdetillväxt för aktieägarna. De omfattande

Läs mer

Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2012 i sammandrag 2 Ordförande har ordet 4 Affärsområden 5 Transaktionsväxel Distribution

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Trelleborg AB lämnar följande ekonomisk information för räkenskapsåret 2003 T-TIME Hållbarhetsredovisning Internet

Trelleborg AB lämnar följande ekonomisk information för räkenskapsåret 2003 T-TIME Hållbarhetsredovisning Internet Å R S R E D O V I S N I N G 2 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 2 Innehåll Året som gått och nyckeltal 3 Koncernchefen har ordet 4 Affärsidé, Vision och Mål 8 Solid strategisk och operationell plattform

Läs mer

EKONOMISK INFORMATION 2006

EKONOMISK INFORMATION 2006 HL Display Årsredovisning 2005 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 HL Display har genom många år av snabb tillväxt utvecklats till ett världsledande företag inom butikskommunikation

Läs mer

årsredovisning 20 09

årsredovisning 20 09 årsredovisning 2009 Catech årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet Året i korthet 2 Catech i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé, finansiella mål och strategier 5 Verksamhet 6 Produkter 8 Case: Gyllsjö

Läs mer

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2008 12 EBITA-MARGINAL, PROCENT 10 8 MÅL 6 4 2 0 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2004 2005 2006 2007 2008 innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och

Läs mer

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK Kundnärhet för fortsatt tillväxt 2005 Resultat, MSEK SECO TOOLS Årsredovisning 2005 Innehåll Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Seco Tools i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Seco Tools-aktien 6

Läs mer

Innehåll. Doros vision är att vara det mest betrodda globala varumärket i lättanvända telekomlösningar för seniorer.

Innehåll. Doros vision är att vara det mest betrodda globala varumärket i lättanvända telekomlösningar för seniorer. Årsredovisning 2014 2 Doro i korthet Innehåll Ledande telekomlösningar för seniorer 2 Doro i korthet 4 Året i korthet 6 Vd har ordet 8 Strategi 10 Marknad 12 Doro-aktien 15 En hållbar verksamhet 18 Verksamheten

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2008

Lindab Årsredovisning 2008 årsredovisning Lindab Årsredovisning 2008 Vi förenklar byggandet Hälsningar från Lindab Alla länder möter byggbranschen med samma utmaningar. Det handlar om snabbare, enklare, och mer kostnadseffektiva

Läs mer

Fem argument för att investera i Doro 2

Fem argument för att investera i Doro 2 Årsredovisning 2010 Doro skapar värden genom att utveckla de bästa telekomprodukterna för den växande andelen äldre bland världens befolkning. Försäljningen 2010 ökade med 28,5 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

INNEHÅLL. Bolagsstyrning 56 Bolagsstyrningsrapport 59 Rapport över intern kontroll 60 Styrelse 61 Ledningsgrupp 62 Adresser 64 Ekonomisk information

INNEHÅLL. Bolagsstyrning 56 Bolagsstyrningsrapport 59 Rapport över intern kontroll 60 Styrelse 61 Ledningsgrupp 62 Adresser 64 Ekonomisk information INNEHÅLL Verksamhetsbeskriving 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och strategier 12 Så byggdes ett affärsområde 13 Organisation och verksamhet 14 Medarbetare

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

The old way of doing things doesn t work...

The old way of doing things doesn t work... The old way of doing things doesn t work... ÅRSREDOVISNING 2007 ...the new way of doing things does. Affärsidé NovaCast Technologies erbjuder fordonsindustrin och deras underleverantörer produkter och

Läs mer

1 xxxxxxx ÅRSREDOVISNING

1 xxxxxxx ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Innehåll Kort om MultiQ 3 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé 7 Fallstudie: Glitter 8 8 Vår verksamhet 9 Fallstudie: Svenska Spel 11 Produktion och hållbarhet 12 Fallstudie: Abu Garcia

Läs mer

Knowledge in every breath. Inbjudan till teckning av aktier i

Knowledge in every breath. Inbjudan till teckning av aktier i Knowledge in every breath Inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Viktig information Prospektet har upprättats av Aerocrine i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Årsredovisning 2009 1

Årsredovisning 2009 1 Årsredovisning 2009 1 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna samt Kungliga tekniska

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 årsredovisning 1998 Från och med januari 1999 tillfördes Tieto Entra och ett nytt och starkare Entra bildades. Välkommen till det Nya Entra. INNEHÅLL entra i korthet 2 det nya entra 3 entras aktie 6 styrelseberättelse

Läs mer

Getinge AB. Årsredovisning 2002

Getinge AB. Årsredovisning 2002 Getinge AB Årsredovisning 2002 Bolagsstämma och rapporter 2003 Ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den 23 april 2003 kl. 16.00 i Getingehallen. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer