Org.nr Årsredovisning. Räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Org.nr 769621-3565. Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 4-01 -01-201 4-1 2-31"

Transkript

1 Org.nr Årsredovisning Räkenskapsåret

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Underskrifter Kontaktinformation: Postadress: Centrumslingan 49, Solna Telefon: Epost: Föreningen Förvaltas av Valorem/Wasberg Redovisning AB Org.nr Telefon: Mail:

3 Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december Verksamheten I lokalerna bedrivs följande verksamhet: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att Saxena Omsorg AB i föreningens hus upplåta bostadslägenheter Scorett Footwear AB under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Solna Stad Grundfakta om föreningen Waxö Omsorg Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan upprättades och stadgarna Av lägenheterna är 79 upplåtna med reviderades under året och registrerades bostadsrätt och 28 med hyresrätt hos Bolagsverket. Föreningen är frivilligt momsregistrerad Föreningens fastighet avseende verksamhetslokaler. Föreningen förvärvade fastigheten Intäkterna från lokalhyror utgör ca 27 % av Solna Banken 1 3 i Solna kommun föreningens totala intäkter Fastigheten består av 4 flerbostadshus på adress Centrumslingan Fastigheten bygges Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Folksam. Ansvarsförsäkring för styrelsen ingår liksom bostadsrättsförsäkring för medlemmarna. Den totala byggnadsytan uppgår till kvm, varav kvm utgör lägenhetsyta och Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. kvm lokalyta. I föreningen finns även följande gemensamma utrymmen och anläggningar: Lägenhetsfördelning 3 Tvättstugor 1 2 st 1 rum och kök 1 Cykelförråd 48 st 2 rum och kök 42 st 3 rum och kök 2 st 4 rum och kök 3 st 5 rum och kök 3 (1 5)

4 Byggnadens tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades och sträcker sig 1 0 år. Underhållsplanen revideras löpande, i samband med budgetarbetet inför kommande år. Nedanstående åtgärder har genomförts. Åtgärd Stamspolning Anordnande av takrasskydd Tätning av vissa fasadsdelar Elektronisk bokning av tvättstuga endast Centrumslingan 47 Renovering av alla fönster År Förvaltning Följande uppdrag har skötts av Valorem: Ekonomisk förvaltning Lägenhetsförteckning Föreningens policy för andrahandsuthyrning är: Andrahandsuthyrning får endast ske med styrelsens samtycke och när medlem bott minst 1 år i föreningen. Under året har 2 andrahandsuthyrningar beviljats. Styrelsen Styrelsen har från ordinarie stämma haft följande sammansättning: Namn Uppdrag Peter Söderbäck Ledamot / Ordförande Elisabet Brickman Ledamot / Sekreterare Göran Herrström Ledamot / Kassör JanOlov Johansson Ledamot Niclas Mattsson Ledamot Delir Sharifian Suppleant Från ordinarie stämma haft Fram till 30/ sköttes det tekniska följande sammansättning: underhållet och fastighetsskötseln av Cemi AB Namn Uppdrag Den 1 / Ersattes Cemi av Work2Work Peter Söderbäck Ledamot / Ordförande Caroline Möllermark Sekreterare Övriga leverantörer Göran Herrström Kassör Schindler Hiss hissar Elisabet Brickman Ledamot ComHem kabeltv Delir Sharifian Ledamot Arena Städ städning John Åhlin Suppleant Jourmontör jourhantering av Partena Olausson Suppleant fastighetsskötsel, ventilation och hissar Lassfolks snöröjning Föreningens firma tecknas, förutom av Norrenergi fjärrvärme styrelsen, av två styrelseledamöter i förening. RagnSells sophantering Solna vatten vatten och avlopp Föreningen har haft 2 extrastämmor i anledning Vattenfall elnät av styrelsens förslag till stadgeändringar, Elverket i Vallentuna AB elhandel extrastämma 1 den 6/ och extrastämma 2 den 1 0/ Föreningen är medlem i Bostadsrätterna Styrelsen har under året avhållit 1 7 Medlemsinformation protokollförda sammanträden. Av föreningens medlemslägenheter har 3 st överlåtits under året. Under året har 2 st Revisorer llägenheter upplåtits av föreningen. BoRevision Sverige AB Överlåtelse och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar med 2,5 % respektive 1 % av gällande prisbasbelopp. Överlåtelseavgift betalas av förvärvare. 4 (1 5) Valberedning Namn Lars Ulfward Joakim Carlsson Uppdrag Sammankallande

5 Uppgifter enligt senaste fastighetstaxeringen, kvm bostadsrättsyta och kvm totalyta Resultat efter finansiella poster Årsavgift / kvm bostadsrättsyta* Fastighetens belåningsgrad %** 44,1 48,1 47,9 48,6 Soliditet % *** 56,5 53,5 51,7 52,6 Elkostnad / kvm totalyta 19,6 21,4 29,7 11,9 Värmekostnad / kvm totalyta 100,1 105,4 136,6 41,8 Vattenkostnad / kvm totalyta 21,9 21,8 33,1 12,5 Flerårsöversikt Nettoomsättning Lån / kvm totalyta * Nyckeltalet stämmer inte riktigt mellan åren då bostadsrättsytan har ökat till följd av de upplåtelser som gjorts. ** Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till fastighetens bokförda värde *** Soliditet = eget kapital delat med totala tillgångar (balansomslutning). Visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med egna medel (inte lån eller andra skulder). Talet bör aldrig vara under 0 vilket innebar att allt eget kapital därmed förbrukats. Resultatdisposition Belopp Förslag till behandling av föreningens resultat Balanserat resultat Årets resultat Totalt Styrelsen föreslår att medlen disponeras så Avsättning till yttre underhållsfond Uttag från yttre underhållsfond (årets underhåll) Balanseras i ny räkning Totalt Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. 5 (1 5)

6 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Fastighetskostnader Drift fastighetskostnader Personalkostnader Avskrivn. materiella anläggningstillgångar finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat Inga Inga fastighetskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader 5 6 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser 6 (1 5)

7 Balansräkning Belopp i kr Not Kundfordringar Övriga fordringar 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 0 kortfristiga fordringar SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER (1 5) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Bygglov för kommande balkongbygge materiella anläggningstillgångar anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank omsättningstillgångar 11 SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 12 Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll bundet eget kapital Ansamlad förlust Balanserad förlust Årets förlust fritt eget kapital eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 13 Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter kortfristiga skulder 14 15

8 Kassaflödesanalys Belopp i kr Förändringar av kortfristiga fordringar Förändringar av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av byggnader Förvärv av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Inbetalda insatser Inbetalda upplåtelseavgifter Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster Avskrivningar Erhållen ränta mm Erlagd ränta mm Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Likvida medel vid årets slut 8 (1 5)

9 Tiläggsupplysningar Redovisnings och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2) Då föreningen tillämpar det allmänna rådet BFNAR 2009:1 för första gången kan det innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Belopp i kr om inget annat anges Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fond för yttre underhåll Enligt föreningens stadgar skall avsättning för att säkerställa underhåll av föreningens fastigheter ske årligen med ett belopp motsvarande minst 0,1 0,3% av fastigheternas taxeringsvärde eller ett belopp enligt upprättad underhållsplan. Fonden skall redovisas under bundet eget kapital. Avsättning och ianspråktagande från underhållsfonden beslutas av stämman via resultatdisposition. Inkomstskatt Bostadsrättsföreningen Flamingo betraktas som ett privatbostadsföretag och belastas därmed inte med inkomstskatt Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärden minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningar sker linjärt över förväntade nyttjandeperioder. Ursprunglig byggnad har tidigare avskrivits enligt en progressiv avskrivningsplan på 1 00 år. En ny rak avskrivningsplan har upprättats med en nyttjandeperiod på 1 00 år och rak avskrivning. Tillkommande utgifter skrivs av linjärt enligt förväntad nyttjandeperiod. Följande avskrivningsprocenter tillämpas: Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar: Byggnader ( föregående års avskrivning 0,40 %) Fastighetsförbättringar Inventarier % per år 1% 5% 10 % Mark skrivs inte av 9 (1 5)

10 Noter Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Hyresintäkter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter Tele2 Hyresintäkter förråd Överlåtelse och pantsättningsavgifter Avgift vid 2:ahandsuthyrning Övriga avgifter och intäkter Fastighetsskötsel och städning Löpande reparationer Periodiskt underhåll Fjärrvärme El Vatten Sophämtning Försäkringspremier KabelTV Fastighetsavgift / fastighetsskatt Revisionsarvoden Kameral förvaltning (avtal) Måklarprovision Övriga förvaltningskostnader Juridik Överlåtelse och pantsättningsavgifter Serviceavgifter till branschorganisationer Övriga förvaltningskostnader Övriga kostnader Not 2 Drift fastighetskostnader Specificering Periodiskt underhåll Underhåll bostäder Underhåll gemensamma utrymmen Underhåll hiss Underhåll installationer Underhåll huskropp utvändigt Underhåll garage & pplatser 1 0 (1 5)

11 Not 3 Personalkostnader Byggnader Fastighetsförbättringar Inventarier, verktyg och installationer Arvoden och sociala kostnader Styrelsearvode enligt stämmobeslut Sociala avgifter Föreningen har ingen anställd personal Not 4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Linjär 1 % avskrivningsplan på fastigheterna från och med Not 5 Ränteintäkter Ränteintäkter SBAB Ränteintäkter övriga Räntekostnader för skulder till kreditinstitut Övriga räntekostnader Övriga finansiella kostnader Not 6 Räntekostnader 11 (1 5)

12 Not 7 Byggnader och mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Brf Flamingo äger byggnaderna på Solna Banken 1 3 som är en 3Dfastighet Not 8 Inventarier, verktyg o installationer Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Årets anskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Redovisat värde vid årets slut Not 9 Övriga fordringar Skattekonto Skattefordran Momsfodran Övriga Redovisat värde vid årets slut (1 5)

13 Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fastighetsförsäkrning Kameral förvaltning SBC, hyresförhandling Securitas, jouravtal KabelTV Bostadsrätterna, medlemsskap Not 11 Kassa och bank Handelsbanken SBAB Not 12 Eget kapital Inbetalda insatser Belopp vid årets ingång Årets inbetalda insatser Årets inbet. upplåtelseavgifter Avsättning t. underhållsfond Föregående års resultat Årets resultat Vid årets slut Not 13 Skulder till kreditinstitut Kredit nr Räntesats % Räntesats % SEB ,44 % 1,83 % 4,64 % 1,36 % 4,44 % 3,78 % 4,64 % 2,05 % Upplåtelse Underhålls Balanserat avgifter fond resultat Slutbet dag Årets resultat Belopp Belopp Lånen är amorteringsfria, men under har kr amorterats Beroende på ränteutvecklingen har styrelsen för avsikt att de närmaste 5 åren väga mellan att amortera på lånen eller att investera i fastigheternas skick, och i så fall främst vad gäller energibesparande åtgärder som frånluftsåtervinning, injustering av värmesystemet etc. 1 3 (1 5)

14 Not 14 Övriga skulder, lång och kortfristiga Vilande utgående moms Redovisningskonto för moms Handpenning på upplåtelser (slutlikvid februari 201 5) Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förskottsbetalda avgifter / hyror Upplupen ränta Styrelsearvode och soc. avgifter Fjärrvärme El Revisionsarvode Årsredovisning Fastighetsskötsel Städ (1 5)

15 1 5 (1 5)

16

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 i Solna 769605-9703

Bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 i Solna 769605-9703 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 i Solna Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tomteboda 1 i Solna Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 i Solna 769605-9703

Bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 i Solna 769605-9703 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 i Solna Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Tomteboda 1 i Solna Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

EKBLADET. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2014. Org.nr. 769608-7977

EKBLADET. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2014. Org.nr. 769608-7977 EKBLADET BRF Org.nr. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2014 Stämman hålles måndagen den 11 maj kl. 19.00 i Biljardhuset, Bolinderstrand Brf Ekbladet KALLELSE TILL

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 GÖTA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 GÖTA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen GÖTA Årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 769601-9962

Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 769601-9962 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 i Solna 769605-9703

Bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 i Solna 769605-9703 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 i Solna 769605-9703 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 769605-9703 Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Briljanthöjden

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 i Solna 769605-9703

Bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 i Solna 769605-9703 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 i Solna Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Brf Tomteboda 1 i Solna 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LANTGÅRDEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Karl Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 SKORPIONEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SKORPIONEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SKORPIONEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 VRIDMASKINEN 5 OCH 6. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VRIDMASKINEN 5 OCH 6. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VRIDMASKINEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Sjölunten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NORRSKENET Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 VIPEMÖLLAN 3, LUND. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VIPEMÖLLAN 3, LUND. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VIPEMÖLLAN 3,

Läs mer