SKRIVELSE Insatser för att stärka arbetsmarknaden i Hallands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKRIVELSE 100-26640-08 2008-12-05. Insatser för att stärka arbetsmarknaden i Hallands län"

Transkript

1 SKRIVELSE Statssekreterargruppen för varsel och samordning Statssekreterare Jöran Hägglund Näringsdepartementet STOCKHOLM Insatser för att stärka arbetsmarknaden i Hallands län Hallands län har under en följd av år haft god tillväxt och en stark arbetsmarknad. Effekterna av lågkonjunkturen och den internationella finanskrisen märks emellertid nu påtagligt också i Halland. Antalet varsel och uppsägningar ökar i en takt som inger allvarlig oro för utvecklingen på arbetsmarknaden. Arbetslösheten ökar och tillflödet av lediga platser minskar drastiskt. Detta gäller i särskild hög grad för ungdomar. Region Halland har, tillsammans med kommunerna och Arbetsförmedlingen, sedan oktober månad noga följt utvecklingen på arbetsmarknaden. Samtal förs mellan kommunala företrädare och Arbetsförmedlingen om vilka insatser som behöver vidtas omedelbart och vilken beredskap som behövs för insatser framöver. En samordningsgrupp har bildats i länet med uppgift att följa utvecklingen och initiera åtgärder. I samordningsgruppen ingår representanter för Region Halland, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Högskolan i Halmstad. De statliga myndigheterna i länet har varit samlade till en diskussion om läget på arbetsmarknaden och möjliga åtgärder. Länsstyrelsen och Region Halland har inbjudit företrädare för företag i länet samt aktörerna på byggmarknaden till överläggningar. Vid sammanträde med Region Hallands partnerskap för tillväxt den 4 dec behandlades ingående den aktuella arbetsmarknadssituationen. En omfattande kartläggning genomförs i länet av möjliga insatser på arbetsmarkanden och insatser i syfte att stödja företags- och affärsutveckling. Det finns en hög beredskap i länet för åtgärder. Några av åtgärderna kan genomföras och finansieras regionalt genom omprioriteringar. Det står dock klart att läget på arbetsmarknaden i Halland snabbt försämras och att det därmed är nödvändigt med betydande nationella insatser. Postadress Besöksadress E-post Telefon HALMSTAD Slottsgatan

2 2 Arbetsmarknadsläget i Halland Arbetsförmedlingens statistik visar att antalet varsel i Halland uppgår till 860 under perioden september-november medan man ännu inte sett de direkta effekterna av varslen i form av uppsägningar. I dagsläget är det därför osäkert hur stora de faktiska uppsägningarna kommer att bli. Under hösten har antalet varsel varit flest i tillverkningsindustrin men även inom handeln, som annars brukar drabbas i ett senare konjunkturskede, har förhållandevis många anställda varslats om uppsägning. Rent allmänt kan läget beskrivas så att man i dagsläget ser mest effekter av lågkonjunkturen hos underleverantörer till fordonsindustrin, inom byggsektorn och handeln. När det gäller fordonsindustrin är Hylte kommun mest drabbat. Kungsbacka intar en särskild position därför att man utöver riskerna hos underleverantörer och i tjänstesektorn har många boende som är anställda inom fordonsindustrin och därmed är direkt berörda av varsel från exempelvis Volvo. Byggsektorn visar tydliga tecken på kraftig avmattning. Orderingången till industrin viker rejält. Antalet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd var i november Arbetslösheten i Halland uppgick därmed till 3,5 procent vilket är något lägre än riksgenomsnittet. I Halmstad, Laholm och Falkenberg är arbetslösheten högre eller i nivå med riksgenomsnittet, medan den är lägre i Hylte, Varberg och Kungsbacka. Problemen på arbetsmarknaden drabbar i första skedet främst de som har tillfälliga anställningar och de som nyligen har fått anställning. Ungdomsarbetslösheten ligger därför på en högre nivå och den ökar också mer än genomsnittet. I november uppgick ungdomsarbetslösheten i Halland till 5,7 procent. Arbetsförmedlingen har fortfarande ett inflöde av nyanmälda lediga platser men antalet är minskande. I november 2008 nyanmäldes 737 platser jämfört med under motsvarande månad Förslag till särskilda insatser Nedan följer en redovisning av åtgärder som identifierats som viktiga för att mildra effekterna av den kraftiga konjunkturnedgången. Ett intensivt fortsatt arbete bedrivs i länet För att ha möjligheter att genomföra insatser som är nödvändiga i det allvarliga konjunkturläget erfordras ökade regionala tillväxtmedel(33:1 anslaget). Hallands län nuvarande anslag uppgår endast till 8,9 m.kr. Vi hemställer om att anslaget för vardera år 2009 och 2010 ökas med 20 m.kr. Reglerna för anslaget bör också ändras så att medel kan föras över mellan åren. 1. Insatser riktade till företagen Företagen och företagens möjligheter att investera i ny teknik och ny kunskap och därmed ny eller utvecklad produktion är en nyckel för att Halland ska kunna klara sig framgångsrikt genom en lågkonjunktur. Genom att kombinera konjunkturella och strukturella insatser skapas de bästa förutsättningarna.

3 3 En inventering/kartläggning planeras, följd av en djupanalys av samtliga företag inom bil- och motorindustri, för att klargöra behov, vilja och förutsättningar för omställning. Inventeringen och analysen ska utmynna i både generella insatser och företagsspecifika insatser för att genomföra förändringar i nämnda branscher. I Halland vill vi testa ett helt nytt koncept som pilotprojekt för de företag som nu har viljan att ställa om produktionen mot framtidsbranscher. Kvalificerade expertgrupper som ska innehålla teknisk kompetens, affärsutvecklingskompetens, designkompetens, ekonomisk kompetens och marknadskompetens erbjuds företagen under 6 månader och finansieras av det offentliga systemet medan företagen får stå för egna kostnader (investeringar, marknadsundersökningar, material, etc) och projektledning. Ökade ekonomiska resurser behövs för att ge tillgång till såddkapital, konsultcheckar och produktutvecklingsmedel för företagen i Halland. Mer medel bör tillgängliggöras för behovsstyrda forskningsinsatser till små och medelstora företag och förenkla/förkorta hanteringen av ansökningar. Halland ingår i ett Nordiskt projekt tillsammans med bland annat Västra Götaland och Skåne där Nano-teknikforskningen ska göras mer tillgänglig för företagen. En ekonomisk stimulans behövs för att företagen ska kunna testa forskningen i den egna produktutvecklingen. I Halland finns ett stort intresse för att utveckla verksamhet med inriktning på förnyelsebar energi. Vi föreslår ett ökat investeringsstöd på 10 m kr årligen till länet för att stödja företag som utvecklar nya produkter eller produktion inom framtidens energi, sol, vind och bioenergi. Flera företag har framfört önskemål om att kunna erbjuda kompetensutveckling under lågkonjunkturen och därmed undvika att behöva varsla om uppsägning. Möjligheterna att tillhandahålla sådan utbildning behöver förstärkas. 2. Insatser för bygg- och energiinvesteringar Situationen inom byggsektorn är allvarlig. Pågående projekt fullföljs i huvudsak medan såväl byggbranschen som beställare uppger att planerade projekt inte kommer att startas. Bostadsbyggandet har fallit kraftigt i Halland trots att det underliggande behovet är stort. Det ekonomiska utrymmet för att tidigarelägga investeringar inom offentlig sektor är mycket begränsat. För att begränsa byggarbetslösheten, upprätthålla kompetensen och undvika resursbrist i en kommande högkonjunktur behövs riktade insatser inom byggsektorn. Följande åtgärder bör övervägas: Statliga medel för tidigareläggning av kommunala investeringar. En sådan stimulans skulle kunna utformas i form av statliga ränte- och amorteringsfria lån under 2009 och 2010.

4 4 ROT-bidrag för energiomställning, energikonvertering mm för bostäder och lokaler. Stimulanser för utbyggnad av sammanbundna biogasanläggningar på landsbygden. Ökade anslag till kulturmiljövården, för byggnadsvårdsinsatser, vilket snabbt skulle bidra till ökad sysselsättning. 3. Infrastruktursatsningar I samråd med Vägverket och Banverket har en inventering gjorts av infrastrukturprojekt som är realiserbara i närtid. Projekten stämmer väl överens med den regionala infrastrukturstrategin och medverkar till att stärka länets tillväxtförutsättningar. Både inom den regionala planens objektlista och i den nationella planens objektlista finns lämpliga projekt. Dessa projekt redovisas i bilaga 1. Inom ramen för Hallands kollektivtrafikstrategi och det regionala tillväxtprogrammet finns förslag till infrastrukturinvesteringar som är kopplade till regionens arbete med tillgänglighet och tillväxt. Många av dessa investeringar är relativt små och av en sådan karaktär att de kan projekteras och genomföras snabbt. I arbetet med att utveckla kustturismen i Halland planeras en regional cykelled, Kattegattleden mellan Helsingborg och Göteborg. Delen genom Halland har kostnadsberäknats till cirka 80 Mkr. Kommunerna i Halland medfinansierar denna investering till 50 procent. För Hallands utveckling är en utbyggnad av Västkustbanan avgörande. Viktiga objekt som återstår i Halland är exempelvis etappen genom Varberg och resecentrum i Halmstad. Åtgärder bör vidtas för att påskynda ett färdigställande av dessa objekt 4. Insatser inom arbetsmarknadspolitiken Arbetsförmedlingens resurser för utbildning och andra utvecklingsaktiviteter behöver kraftigt utökas och reglerna bör ändras så att den medger en flexiblare användning och ökad regional anpassning. En sådan resursökning skulle möjliggöra insatser med kvalificerad vägledning, handledare, coacher och mentorer redan under varseltiden. Arbetsförmedlingen bör också få större möjligheter att sluta avtal med kommuner om insatser. Starta-eget-bidraget bör utvidgas till att omfatta fler grupper av arbetslösa och utsträckas till att omfatta 12 månader för bl.a. ungdomar efter särskild prövning och med kontinuerlig rådgivning och företagarutbildning under uppstartsfasen och kontinuerligt stöd under första året. De arbetsmarknadspolitiska insatserna riktade till ungdomar och invandrare bör kraftigt utökas och innefatta bl.a en omfattande satsning på praktikplatser.

5 5 En satsning på gröna jobb för skötselåtgärder inom naturreservat skulle snabbt ge sysselsättningseffekt. Länsstyrelsens samarbete med Skogsstyrelsen är väl etablerat och ett ökad anslag skulle i närtid kunna omsättas i form av ökade insatser för skötsel och underhåll i naturreservat. En snabb översyn bör göras av regelverken för Strukturfonderna, såväl Regionalfond som Socialfond i syfte att förenkla ansöknings- och beslutsförfarande. Detta är helt nödvändigt för att snabbt kunna tillgängliggöra medlen för offensiva insatser i närtid. 5. Insatser riktade till kommuner och statlig verksamhet En kraftigt utökad satsning på den kommunala vuxenutbildningen och den yrkesinriktade utbildningen behöver göras för att möta efterfrågan från dem som nu riskerar att bli arbetslösa. En kartläggning har visat behov av yrkesutbildningar inom olika områden bl.a som livsmedel/kock, yrkeslärare, transport och logistik. Planeringen av Yrkeshögskoleutbildningar med sikte på igångsättning hösten 2009/våren 2010 inleds nu. En satsning på Teknikcollege i samverkan mellan länets kommuner och Region Halland förbereds också. Kommunerna ansvarar för yrkesutbildning i den kommunala vuxenutbildningen och har beredskap att kraftigt öka volymerna. För detta erfordras utökad statlig finansiering. Systemet med utbildningsvikarier har tidigare visat sig ge effekter och kan i det här läget vara ett verkningsfullt instrument för det generationsskifte som pågår och kommer att bli större genom de stora 40-talistgrupperna. Likaså bör övervägas en särskild statlig traineesatsning under de närmast åren. Region Halland kommer i samverkan med Högskolan att kartlägga behov och förutsättningar för kompetensutveckling, omställningsutbildning, anpassad företagsledarutbildning i omställningsskede, m.m. i Högskolans regi. 6. Högskolan i Halmstad. Högskolan i Halmstad har reella förutsättningar och kapacitet för att ta emot fler studenter. Utbildningarna vid Högskolan i Halmstad har potential att inom Högskolans profil storleksmässigt utvecklas ytterligare, utan att expansionen undergräver möjlighet till följsamhet som de minskande studentunderlagen under nästa decennium kommer att kräva. Att lärosätet redan idag fyller sitt produktionstak innebär dock att lärosätet behöver ett utökat takbelopp (fler platser) för att kunna ta emot den ökande efterfrågan på högre utbildning som redan ses. För detta krävs utökning av takbeloppet med storleksordning Mkr (totalt Mkr) inför Högskolan i Halmstad

6 6 har dessutom beredskap för att öka åtagandet ytterligare åren 2010 och Högskolan avser att främst öka intaget vid yrkesinriktade utbildningar inom teknik/naturvetenskap, vård och förskolelärare. En särskild hemställan har ingivits till utbildningsdepartementet, bilaga Kreditsituationen. Situationen på de finansiella marknaderna har medfört ökade svårigheter för företag att finansiera verksamheten och för många företag är bristen på riskvilligt kapital ett stort problem. Vikten av att snabbt återkomma till en normal situation på finansmarknaden kan inte nog understrykas. Avslutning De åtgärder som planeras i Halland med genomförande i ett mer kortsiktigt perspektiv ligger väl i linje med tillväxtprogrammet och övriga strategier för länets utveckling. En ytterligare redovisning av åtgärdsförslag tillsammans med en aktuell bedömning av arbetsmarknadsläget kommer att lämnas i början av februari. Länsstyrelsen i Hallands län Region Halland Lars-Erik Lövdén Landshövding Göran Karlsson Ordförande i Regionstyrelsen

7 BILAGA 1 1 (1) Infrastrukturprojekt Följande infrastrukturprojekt är realiserbara i närtid: Regionala planens objektlista: Väg 41: Veddige-Järlöv, Västra Derome - Derome. Järlöv - länsgränsen Väg 954, Cykelväg i avsnittet Kullaviksvägen. Väg 940, Ny sträckning Nationell plan. objektslista Väg E6 Cirkulationsplats väg 25/E6. Väg 154 2st cirkulationsplatser i Falkenbergs centrum Väg E6 Cirkulationsplats Väg 150/E6 Väg 25 Gång och cykelport i Skedala Hallands kollektivtrafikstrategi Tillänglighetsåtgärder Cykelvägsanslutningar Pendelparkeringar Turismplanering Kattegattleden mellan Helsingborg och Göteborg

8

9 Bilaga 2 1 (2) Utbildningsdepartementet Eva Svensson Stockholm Hemställan om ökat antal utbildningsplatser vid Högskolan i Halmstad Hallands län har under en följd av år haft god tillväxt och en stark arbetsmarknad. Effekterna av lågkonjunkturen och den internationella finanskrisen märks emellertid nu påtagligt också i Halland. Antalet varsel och uppsägningar ökar i en takt som inger allvarlig oro för utvecklingen. Arbetslösheten ökar och tillflödet av lediga platser minskar drastiskt. Detta gäller i särskild hög grad för ungdom. Region Halland har, tillsammans med kommunerna, Arbetsförmedlingen och Högskolan i Halmstad sedan oktober månad noga följt utvecklingen på arbetsmarknaden. Samtal förs om vilka åtgärder som skall vidtas. En samordningsgrupp har bildats i länet med uppgift att följa utvecklingen och initiera åtgärder. I samordningsgruppen ingår representanter för Region Halland, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Högskolan i Halmstad. En av de åtgärder som samordningsgruppen efterlyser är att Högskolan i Halmstad ges mer resurser för utbildning i syfta att bl a möta ungdomsarbetslöshet. Grundutbildningen vid Högskolan i Halmstad är framgångsrik. Planering, ledning och utveckling av utbildning vid Högskolan är organiserad på ett sätt som möjliggör ansvarsfull planering men även ger utrymme för initiativ. Detta är orsaken till att Högskolan gått skadeslös ur de kriser som drabbat högskolesektorn i stort och är bland de få lärosäten i landet som under hela det senaste decenniet kunnat avräkna fullt takbelopp. Högskolan i Halmstad bedömer ansökningsläget och studenternas prestationer inför kommande budgetår 2009 som mycket gott. Enligt senaste prognosanalys är läget till och med bättre än prognosen som rapporterades till regeringen, då det pekade på att lärosätet kommer att överskrida takbeloppet 2008 med storleksordningen 5,0 Mkr vilket totalt motsvarar cirka HST (helårsstudenter). Inför kommande budgetår 2009 kvarstår prognosen HST vilket motsvarar i storleksordningen Mkr utöver takbeloppet 315 Mkr för budgetår Detta innebär att lärosätet behöver en Postadress Besöksadress E-post Telefon HALMSTAD Slottsgatan

10 Bilaga 2 LÄNSSTYRELSEN 2(2) utökning av takbeloppet på minst 15 Mkr för att inte tvingas göra neddragningar av studentvolymerna redan under nästa år. Ökning utöver detta förutsätter ytterligare tilldelning på 10 Mkr. Vidare görs bedömningen att lärosätet kommer att kunna behålla en utökad volym för minst en treårsperiod, det är också möjligt med en ytterligare försiktig ökning då lärosätets nuvarande lokalförsörjningsplan bedöms att klara en volym på cirka HST. Sammanfattningsvis har Högskolan i Halmstad reella förutsättningar och kapacitet för att ta emot fler studenter. Utbildningarna vid Högskolan i Halmstad har potential att inom Högskolans profil storleksmässigt utvecklas ytterligare, utan att expansionen undergräver möjlighet till följsamhet som de minskande studentunderlagen under nästa decennium kommer att kräva. Att lärosätet redan idag fyller sitt produktionstak innebär dock att lärosätet behöver ett utökat takbelopp (fler platser) för att kunna ta emot den ökande efterfrågan på högre utbildning som redan ses. För detta krävs utökning av takbeloppet med storleksordning Mkr (totalt Mkr) inför Högskolan i Halmstad har dessutom beredskap för att öka åtagandet ytterligare åren 2010 och Högskolan avser att främst öka intaget vid yrkesinriktade utbildningar inom teknik/naturvetenskap, vård och förskolelärare. Länsstyrelsen Hallands län Region Halland Högskolan i Halmstad Lars-Erik Lövdén Göran Karlsson Romulo Enmark Landshövding Ordf Regionstyrelsen Högskolerektor

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Blekinge, 13 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Färre varsel på en svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas kraftigt av den ekonomiska

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015 Arbetslöshet minskar inte längre Arbetslösheten har minskat sedan början av 2014.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Arbetslösheten i länet ökar sedan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 Arbetslöshet fortsätter öka i Halland Sedan drygt ett år tillbaka ökar arbetslösheten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015 Arbetslöshet fortsätter öka i mellersta Halland Kungsbacka har fortfarande

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015 Arbetslöshet fortsätter öka men bara i södra Halland Arbetslösheten ökar för tredje

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Sara Andersson, Analysavdelningen. återhämtningen. näringslivet. att. län minskade. det historiska. Arbetsförmedlingen

Sara Andersson, Analysavdelningen. återhämtningen. näringslivet. att. län minskade. det historiska. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 111 september 2013 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, augusti 2013 9 995 (6,66 %) 4 749 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Kungsbacka har fortfarande den

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Josef Lannemyr Analysavdelningen Fått arbete Under februari påbörjade 705 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Kraftig ökning av antalet som fått arbete Under februari påbörjade 800 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 15 juni 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län maj 2012 8 964 (6,0%) 4 502 kvinnor (6,2%)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 maj 2016 Peter Nofors, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2016: 9 330 (6,1%) 4 184 kvinnor (5,6%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under december påbörjade drygt 1 300 av alla

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Hallands län Halmstad, 10 maj 2017 Peter Nofors Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Antalet personer som får ett arbete minskar Antalet personer som fått ett arbete varierar

Läs mer

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 8 november 2013 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2013 10 217 (6, 7%) 4 748 kvinnor

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar Under juli påbörjade 525 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 Fått arbete Under september påbörjade 890 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Fått arbete Under december påbörjade 550 1 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av arbete, det vill

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget augusti 2016 Skåne län Sveriges ekonomi befinner sig i en högkonjunktur enligt Konjunkturinstitutets

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under september påbörjade 700 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö 11 september 2014 Victor Tanaka Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län Augusti 2014 7 650 (10,4 %) 3 330 kvinnor (9,6 %) 4 300 män (11,2

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 april 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län mars 2014 61 839 (10,3 %) 27 276 kvinnor (9,4 %) 34 563 män (11,1 %) 13 014 unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 Färre personer gick till arbete Antalet personer som gått till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Rapport 2008-12-05 från samordningsmännen för Västra Götalands län.

Rapport 2008-12-05 från samordningsmännen för Västra Götalands län. Till Näringsdepartementet Rapport 2008-12-05 från samordningsmännen för Västra Götalands län. Sedan samordningsmännen fick uppdraget av Regeringen 2 oktober har konjunkturläget och varselsituationen i

Läs mer

Andreas Mångs, juni Halmstad, 14. Analysavdelningen. Den svenska. sig exportföretag. knaden. Detta. än normalt. ekonomin som.

Andreas Mångs, juni Halmstad, 14. Analysavdelningen. Den svenska. sig exportföretag. knaden. Detta. än normalt. ekonomin som. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 juni 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna i arbetslösa i Hallands län, april 2013 9 445 (6,3 %) 4 495 kvinnor (6,2

Läs mer

REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB

REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB Skicka svaren till remissvar@ framtidsjobb.nu eller Remissvar Socialdemokraterna, Slottsgatan 154, 602 20 Norrköping senast den 15 november Förord till

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län december (6,9%) kvinnor (7,2%) män (6,6%) unga år (15,5%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län december (6,9%) kvinnor (7,2%) män (6,6%) unga år (15,5%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 17 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län 2011 10 104 (6,9%) 5 101 kvinnor (7,2%) 5 003 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

statistik har sammanlagt vilket innebär

statistik har sammanlagt vilket innebär MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 111 april 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2013 10 509 (6,9 %) 4 867 kvinnor (6,6

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län Konjunkturen i euroområdet ser ut att dämpas rejält och exportefterfrågan

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Stark ökning av antalet inskrivna som fått arbete Under september påbörjade 790 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad 10 oktober 2014 Peter Nofors, Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2014 Arbetslösheten fortsätter

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Jobben Utmaningen Framtiden

Jobben Utmaningen Framtiden Socialdemokraterna 2011-06-14 Jobben Utmaningen Framtiden Norrbotten möjligheternas län 2 (7) Missmatch på arbetsmarknaden i Norrbotten Just nu sker en bred uppgång på arbetsmarknaden i Norrbotten. Konjunkturen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 10 oktober 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län De senaste beräkningarna av nationalräkenskaperna som publicerades

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser I januari 2013 uppgick de nyanmälda platserna till närmare 1 700, vilket är cirka

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012 4 november 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 202 Tecken på försvagning men stark motståndskraft Under oktober kom flera tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, juli månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län juli 2014 9 285 (5,5

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län december 2012 13 330 (7,8%) 6 030 kvinnor (7,5%) 7 300 män (8,1%) 3 840 unga 18-24 år

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013 2013-05-15 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013 Ökning av omsättning till arbete i april Under april påbörjade drygt 1 900 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Kalmar, 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i februari Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 03-19 RH08288 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 REGIONSTYRELSEN Genomförandeavtal och avsiktsförklaring

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum

Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum Västra Götalandsregionen och arbetsmarknadsfrågor igår, idag, imorgon Erfarenheter av finanskrisen ledde till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av oktober påbörjade 688 av alla som var inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av augusti påbörjade 763 av alla som var inskrivna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017 Fler män fick ett arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 Färre övergångar till arbete I september påbörjade 771 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik

Arbetsmarknadsstatistik ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-05-18 Diarienummer AMN-2017-0181 Arbetsmarknadsnämnden Arbetsmarknadsstatistik Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013 2014-01-14 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län december 2013 21 480 (10,2 %) 9 590 kvinnor (9,7 %) 11 890 män (10,6 %) 5 390 unga 18-24 år (21,6 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag Sida: 1 av 5 Dnr: Datum: 2010-09-13 Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag 1 863 fick jobb Under augusti påbörjade 1 863 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 13 januari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget december 2015 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt konjunkturindikatorerna visar att

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Utvecklingen i Sverige hittills i år blev mycket bättre än någon vågat hoppas på när rapporteringen om varselvågen var som

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Under oktober månad fick fler inskrivna sökande arbete och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Situationen i omvärlden har stor påverkan på den exportberoende svenska ekonomin. Den svaga utvecklingen i eurozonen bidrar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Blekinge, 13 maj 2011 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Antalet nyanmälda platser ökar kraftigt Under den senaste månaden nyanmäldes 670 1 lediga platser till länets arbetsförmedlingar,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012 Kalmar, 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i mars månad Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län Det är bra fart i ekonomin och efterfrågan på arbetskraft är betydande.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 december 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna

Läs mer