Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2006-01-12"

Transkript

1 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 1 Bemyndigande att utfärda anvisningar på kommunens bankräkningar m.m. 2 Bemyndigande att underteckna avtal inom kommunstyrelsens verksamhet 3 Bemyndigande att underteckna finansiella avtal m.m. inom kommunstyrelsens verksamhet 4 Bemyndigande att föra kommunens talan i mål och ärenden vid domstol m.m. 5 Val av kommunens företrädare vid bolagsstämmor under år Förslag till utanordnare och attestanter 7 Ekonomisk tidplan för år Avskrivning av utestående fordringar 9 Remiss ett utvecklingsprogram för Snogeholm 10 Förslag till fördjupad översiktsplan för Trelleborg Stad, för samråd 11 Förslag till fördjupad översiktsplan för Sydkusten för samråd 12 Förhyrning av lokaler för föreningsverksamhet 13 Försäljning av del av fastigheten Trelleborg Västervång 2:25 14 Försäljning av del av fastigheten Trelleborg Väster Jär 3:4 15 Försäljning av del av fastigheten Trelleborg Östervång 2:64 16 Markanvisningsavtal inom detaljplan för Västervång Norra, del 1 17 Markanvisningsavtal inom detaljplan för Västervång Norra, del 1 18 Markanvisningsavtal inom detaljplan för Västervång Norra, del 1 19 Medborgarförslag 2005:17 Utöka antalet boulebanor i Folkets Park till 12 stycken 20 Skrivelser och rapporter 21 Delegerades anmälningar

2 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Rådhuset, kl ande Egil Ahl s Lars Christensson m Åke Svensson kd Anna Puusaari s Kjell Nilsson s Birger Lindgren spi Staffan Cederö m Terezija Macas s Sven Sandgren s Bert Ekstrand fp Lisbeth Gisselquist s Ersättare Gerd Klein s Per Grönlund spi Sune Larsson c Mats Sjölin v Agne Kronqvist s Anders Svensson mp Övriga närvarande Rutger Persson Jonas Rosenkvist Justeringens plats och tid Kommunkansliet Paragrafer 1-21 Sekreterare Ordförande Justerare Jonas Rosenkvist Egil Ahl Terezija Macas Birger Lindgren BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och datum Datum för anslagsuppsättande nedtagande Förvaringsplats Kommunledningskontoret Underskrift Annika Lindkvist

3 1 Bemyndigande att utfärda anvisningar på kommunens bankräkningar m.m. Bemyndigande att utfärda anvisningar på kommunens bankräkningar, postgirokonton, utfärda checkar och övriga utbetalningar samt kvittera värdeförsändelser. Kommunstyrelsen bemyndigar - Rutger Persson, Raymond Lützhöft, Agneta Sjölund respektive Elisabeth Gunnarsson att, med kontrasignation av Gordana Vojnikovic, Janet Novén- Liljeberg, Kerstin Persson eller Cecilia Kristoffersson, för år 2006 utfärda anvisningar på kommunstyrelsens bankräkningar, bank- och postgirokonton, - Sonja Nissen, Camilla Ahlin eller Margareta Bosevski två i förening att för år 2006 utfärda utbetalningar av socialbidrag via kommunens system ProCapita. - Rutger Persson, Agneta Sjölund, Raymond Lützhöft respektive Jonny Sjöstedt att för år 2006 kvittera till kommunstyrelsen ställda värdeförsändelser. De utsedda Revisionen Ekonomiavdelningen Socialförvaltningen Föreningssparbanken Handelsbanken Nordea Bank Sverige AB SEB Posten Postgirot Bank AB

4 2 Bemyndigande att underteckna avtal inom kommunstyrelsens verksamhet Bemyndigande att underteckna avtal inom kommunstyrelsens verksamhet. Kommunstyrelsen bemyndigar ordföranden Egil Ahl, eller vid dennes förfall vice ordföranden Lars Christensson, att - med kontrasignation av Rutger Persson, eller vid dennes förfall Agneta Sjölund, Raymond Lützhöft eller Jonny Sjöstedt - underteckna samtliga typer av avtal inom kommunstyrelsens verksamhet. De utsedda Revisionen Ekonomiavdelningen Föreningssparbanken Handelsbanken SEB Nordea Bank Sverige AB Posten Postgirot Bank AB

5 3 Bemyndigande att underteckna finansiella avtal m.m. inom kommunstyrelsens verksamhet Bemyndigande att underteckna finansiella avtal m.m. inom kommunstyrelsens verksamhet. Kommunstyrelsen bemyndigar ordföranden Egil Ahl, eller vid dennes förfall vice ordföranden Lars Christensson, att - med kontrasignation av Agneta Sjölund, eller vid dennes förfall Rutger Persson eller Raymond Lützhöft - underteckna finansiella avtal, lånehandlingar och övriga finansiella transaktioner, då erforderliga beslut enligt finanspolicyn vunnit laga kraft samt teckna kommunens borgen, då beslut av kommunfullmäktige vunnit laga kraft. De utsedda Revisionen Ekonomiavdelningen Föreningssparbanken Handelsbanken SEB Nordea Bank Sverige AB Posten Postgirot Bank AB

6 4 Bemyndigande att föra kommunens talan i mål och ärenden vid domstol m.m. Utfärdande av rättegångsfullmakt med stöd av kommunallagen. Med stöd av 6 kap. 6 kommunallagen utfärdar kommunstyrelsen rättegångsfullmakt för Rutger Persson, Jonny Sjöstedt respektive Jonas Rosenkvist, eller den någon av dem i sitt ställe förordnar, att vid domstolar och övriga myndigheter i Sverige, ävensom inför skiljemän, å kommunens och kommunstyrelsens vägnar anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan i alla förekommande mål och ärenden, att jämväl utom domstol vid alla de tillfällen, då kommunens rätt kan vara i fråga, densamma iakttaga och bevaka samt ingå förlikning. Denna fullmakt skall gälla både i konkurs och i fråga om antagande eller förkastande av ackord däri. De utsedda Revisionen Tingsrätten

7 5 Val av kommunens företrädare vid bolagsstämmor under år 2006 Val av kommunens företrädare vid bolagsstämmor samt fastställande av kommunstyrelseledamots rätt att deltaga vid bolagsstämmor under år Kommunstyrelsen beslutar att - bemyndiga ordföranden Egil Ahl, och till ersättare för honom vice ordföranden Lars Christensson, att företräda Trelleborgs kommun och rösta för kommunens innehav av aktier vid bolagsstämmor år 2006 i AB Trelleborgshem, Östersjöterminalen AB, Trelleborgs Energiförsäljnings AB, Trelleborgs Fjärrvärme AB, Trelleborgs Hamn AB, Trelleborgs Utvecklings AB samt Sydvästra Skånes Avfalls AB. - kommunstyrelsens samtliga ledamöter och ersättare äger rätt att under år 2006 deltaga i bolagsstämmorna i de av kommunen helägda bolagen. Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare AB Trelleborgshem Östersjöterminalen AB Trelleborgs Energiförsäljnings AB Trelleborgs Fjärrvärme AB Trelleborgs Hamn AB Trelleborgs Utvecklings AB Sydvästra Skånes Avfalls AB

8 6 Förslag till utanordnare och attestanter Föreligger förslag till förändring i nu gällande attestförteckning att gälla fr.o.m. den 1 januari Kommunstyrelsen beslutar att till besluts- och behörighetsattestanter fr.o.m. den 1 januari 2006 utse enligt bilaga angivna personer till däri angivna ansvars- och verksamhetsområden. De utsedda Revisionen Ekonomiavdelningen Socialförvaltningen

9 7 Ekonomisk tidplan för år 2006 Föreligger förslag till ekonomisk tidplan för år 2006 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen ekonomisk tidplan för år Ekonomikontoret

10 8 Avskrivning av utestående fordringar Ekonomikontoret föreslår i skrivelse att kommunstyrelsen skall besluta skriva av fordringar på sammanlagt kronor. I skrivelse anges följande. Ekonomikontoret fakturerar samtliga kommunens kunder/klienter samt följer upp inbetalningarna, skickar påminnelser och inkassokrav. Om fordringarna inte betalas trots inkassokrav skickar ekonomikontoret i normalfallet ärendet vidare för betalningsföreläggande till kronofogdemyndigheten, när aktuell handläggare på förvaltningen gett klartecken. Nedanstående fordringar kan ej drivas in av olika anledningar och föreslås därmed avskrivas. De fordringar där utmätningsbar egendom saknas övergår till långtidsbevakning. Avskrivningarna uppgår sammanlagt till kronor. Beloppet är något högre än föregående år då avskrivningarna uppgick till kronor. Orsak till avskrivning utmätningsbar egendom saknas : :-- företagskonkurser och ackordsuppgörelser : :-- gäldenären avliden : :50 avflyttad till okänd adress : :-- övriga orsaker : :88 Årets avskrivningar I det redovisade beloppet för avskrivning ingår mervärdesskatt, som regleras vid kommande redovisning till skattemyndigheten samt elavgifter att reglera med Trelleborgs Energiförsäljnings AB (Tefab). Avskrivning av fordringar som avser elnät, vatten & avlopp samt renhållning regleras som kundförluster för respektive verksamhet, då dessa verksamheter sedan 2003 redovisas som balansräkningsenheter. Redovisade avskrivningar efter avdrag för mervärdeskatt och reglering med Tefab täckes av för ändamålet budgeterade medel. Kommunstyrelsen beslutar att skriva av fordringar på sammanlagt kronor. Ekonomikontoret

11 9 Remiss ett utvecklingsprogram för Snogeholm Dnr. 1072/05,400 Region Skånes miljö- och naturvårdsnämnd har gett bl.a. Trelleborgs Kommun möjlighet att yttra sig om utvecklingsprogram för Snogeholms Strövområde. Kommunstyrelsens beredningsutskott föreslår att Trelleborgs kommun saknar erinran mot programmet. Kommunstyrelsen beslutar meddela Region Skåne att Trelleborgs kommun saknar erinran mot utvecklingsprogrammet för Snogeholm. Region Skåne, Miljö- och naturvårdsnämnden

12 10 Förslag till fördjupad översiktsplan för Trelleborg Stad, för samråd Dnr 3/06,212 Vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2005 föredrog arkitekten Sten Jonsson förslaget till fördjupad översiktsplan för Trelleborg Stad. Förslaget har delats ut till ledamöter och ersättare. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till beredningsutskottets förslag att kommunstyrelsen skall besluta att ställa ut det presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan Trelleborg Stad för samråd. Lars Christensson instämmer i Egil Ahls yrkande. Birger Lindgren (spi), Åke Svensson (kd), Bert Ekstrand (fp), Sune Larsson (c) och Anders Svensson (mp) yrkar med hänvisning till gemensam skrivelse att vissa i skrivelsen angivna avsnitt av planen skall återremitteras för ny utredning. Propositioner Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet idag. Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande av ordföranden ställda propositionsordning. Ja-röst för att ärendet skall avgöras idag. Nej-röst för Birger Lindgrens m.fl. förslag att kommunstyrelsen skall återremittera delar av översiktsplanen för ny utredning. Med 8 ja-röster mot 3 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att ärendet skall avgöras idag. Egil Ahl (s), Lars Christensson (m), Anna Puusaari (s), Gerd Klein (s), Staffan Cederö (m), Terezija Macas (s), Sven Sandgren (s) och Lisbeth Gisselquist (s) röstade ja, medan Åke Svensson (kd), Birger Lindgren (spi) och Bert Ekstrand (fp) röstade nej. Därefter beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Egil Ahls m.fl. yrkande att ställa ut det presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan Trelleborg Stad för samråd. Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut det presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan Trelleborg Stad för samråd. Reservationer Åke Svensson (kd), Birger Lindgren (spi) och Bert Ekstrand (fp) reserverar sig mot beslutet. forts.

13 10 forts. Sune Larsson (c) och Anders Svensson (mp) avger, enligt bestämmelsen 13 B Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun, särskilt yttrande mot beslutet till förmån för förslaget om återremiss. Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut det presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan Trelleborg Stad för samråd. Sten Jonsson Fastighetsnämnden Tekniska chefen Lennart Lindsjö Kommundirektören

14 11 Förslag till fördjupad översiktsplan för Sydkusten för samråd Dnr 4/06,212 Vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2005 föredrog arkitekten Sten Jonsson förslaget till fördjupad översiktsplan för Sydkusten. Förslaget har delats ut till ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut det presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan Sydkusten för samråd. Sten Jonsson Fastighetsnämnden Tekniska chefen Lennart Lindsjö Kommundirektören

15 12 Förhyrning av lokaler för föreningsverksamhet Dnr 18/06,011 För att möjliggöra byggnation i centrala Trelleborg finns behov av riva de s.k. Tryckarehusen på Hamngatan. Lokalerna i Tryckarehusen disponeras idag av ett antal föreningar. Efter överläggningar med föreningarna Gamla Trelleborg, Trelleborgs sjöfartsmuseum, Samkultur samt Trelleborgs föreningsråd har dessa ställt sig positiva till att flytta sin verksamhet till Komvuxs före detta lokaler i kv. Betan. Den aktuella fastigheten ägs av AB Trelleborgshem och kan blockhyras av Trelleborgs kommun, som därefter kan hyra ut lokalerna till respektive förening. Ordföranden föreslår att kommundirektören skall ta fram förslag till hyresavtal och därefter återkomma till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med förslag till hyresavtal. Kommundirektören

16 13 Försäljning av del av fastigheten Trelleborg Västervång 2:25 Dnr 1131/05,253 Föredras preliminärt köpekontrakt enligt vilket kommunen till Leif Karlsson (pnr) med firman Karlssons Antik, Box 502, Trelleborg överlåter ett område om ca kvm av fastigheten Trelleborg Västervång 2:25 för en köpeskilling om kronor. Tillträdesdagen är den 15 januari Fastigheten överlåtes i befintligt och av köparen godkänt skick. Köparen svarar för samtliga kostnader, som erfordras för att fastigheten skall kunna bebyggas, såsom schaktning, fyllning, arkeologisk undersökning, grundundersökning, sanering m.m. Köparen har beretts tillfälle att noga undersöka fastigheten och friskriver säljaren från allt ansvar för eventuella fel och brister såväl synliga som dolda samt avsäger sig all rätt att föra talan gentemot säljaren för sådana fel och brister. Denna friskrivningsklausul har beaktats vid fastställandet av den överenskomna köpeskillingen. Köparen har tagit del av gällande planbestämmelser. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna köpekontraktet. Kfm

17 14 Försäljning av del av fastigheten Trelleborg Väster Jär 3:4 Dnr. 19/06,253 Föredras preliminärt köpekontrakt enligt vilket kommunen till Ulf Malmborg (pnr), Brosjödalsgården, Trelleborg överlåter ett område om ca kvm av fastigheten Trelleborg Väster Jär 3:4 för en köpeskilling om kronor. Området skall genom fastighetsreglering tillföras fastigheten Trelleborg Långtradaren 8. Tillträdesdagen är den 1 mars Fastigheten överlåtes i befintligt och av köparen godkänt skick. Köparen svarar för samtliga kostnader, som erfordras för att fastigheten skall kunna bebyggas, såsom schaktning, fyllning, arkeologisk undersökning, grundundersökning, sanering m.m. Köparen har beretts tillfälle att noga undersöka fastigheten och friskriver säljaren från allt ansvar för eventuella fel och brister såväl synliga som dolda samt avsäger sig all rätt att föra talan gentemot säljaren för sådana fel och brister. Denna friskrivningsklausul har beaktats vid fastställandet av den överenskomna köpeskillingen. Köparen har tagit del av gällande planbestämmelser. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna köpekontraktet. Kfm

18 15 Försäljning av del av fastigheten Trelleborg Östervång 2:64 Dnr 268/05,301 Föredras preliminärt köpekontrakt enligt vilket kommunen till Trelleborgs Fjärrvärme AB överlåter ett område om ca kvm av fastigheten Trelleborg Östervång 2:64 för en köpeskilling om kronor. På området skall uppföras ett fjärrvärmeverk. Tillträdesdagen är bestämd till den 1 februari Fastigheten överlåtes i befintligt och av köparen godkänt skick. Köparen svarar för samtliga kostnader, som erfordras för att fastigheten skall kunna bebyggas. I detta inbegrips eventuella kostnader för underhåll eller ombyggnad av befintlig väg eller nyanläggning av väg till och från fastigheten. Samtliga lagfarts- och förrättningskostnader skall betalas av köparen. Köparen har beretts tillfälle att undersöka fastigheten, som överlåtts i befintligt och av köparen godkänt skick. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna köpekontraktet. Kfm

19 16 Markanvisningsavtal inom detaljplan för Västervång Norra, del 1 Dnr. 1132/05,253 Föreligger förslag till markanvisningsavtal mellan Trelleborgs kommun och Arx Exploatering AB avseende exploatering av sex stycken villafastigheter (tomter) inom detaljplan för Västervång Norra, del 1, Trelleborg. Exploatören har tillsammans med flera andra bostadsproducenter anmält intresse för att få bygga på Västervång Norra, del 1. Producenterna har var för sig lämnat förslag till en Trelleborgsvilla som de anser skall passa in i området. Förslagen har utvärderats ur olika synpunkter. Husens följsamhet till gällande detaljplan, exteriör och pris har varit högt viktade urvalskriterier. Exploatörens förslag har sammanvägt bedömts vara det bästa av de inlämnade förslagen. Kommunen överlåter till exploatören nedanstående fastigheter för den sammanlagda köpeskillingen kronor ( kronor per fastighet). Kommunala anslutningsavgifter och övriga avgifter enligt gällande taxor ingår inte i köpeskillingen. Freja 1 Freja 2 Freja 3 Freja 4 Freja 5 Freja kvm 808 kvm 784 kvm 808 kvm 808 kvm 784 kvm Exploatören skall uppföra bostadsbebyggelse helt i överensstämmelse med detaljplanen och de ritningar som inlämnats till kommunen och dagtecknats Kommunen är huvudman för allmän plats inklusive naturmark inom detaljplaneområdet samt svarar för utbyggnad och skötsel av denna. Villafastigheterna skall enligt markanvisningsavtalet vara bebyggda med färdiga hus och trädgårdar till kommunens bostadsutställning i aug/sept Exploatören skall under utställningen ställa ut ett inrett visningshus. av hustyp som presenterats för kommunen. Kommunen ställer sin kölista för boende på Västervång till exploatörens förfogande. Vid urval av husköpare kommer exploatören att i möjligaste mån ta hänsyn till intressentens kötid för bostad på Västervång. Genom markanvisningsavtalet avstår kommunen från sin rätt till förköp enligt förköpslagen. Exploatören får inte utan kommunens medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan part. forts.

20 16 forts. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna markanvisningsavtalet. Kfm

21 17 Markanvisningsavtal inom detaljplan för Västervång Norra, del 1 Dnr. 156/04,214 Föreligger förslag till markanvisningsavtal mellan Trelleborgs kommun och Borohus AB avseende exploatering av nio stycken villafastigheter (tomter) inom detaljplan för Västervång Norra, del 1, Trelleborg. Exploatören har tillsammans med flera andra bostadsproducenter anmält intresse för att få bygga på Västervång Norra del 1. Producenterna har var för sig lämnat förslag till en Trelleborgsvilla som de anser skall passa in i området. Förslagen har utvärderats ur olika synpunkter. Husens följsamhet till gällande detaljplan, exteriör och pris har varit högt viktade urvalskriterier. Exploatörens förslag har sammanvägt bedömts vara det bästa av de inlämnade förslagen. Kommunen överlåter till exploatören nedanstående fastigheter för den sammanlagda köpeskillingen kronor ( kronor per fastighet). Kommunala anslutningsavgifter och övriga avgifter enligt gällande taxor ingår inte i köpeskillingen. Nanna 1 Nanna 2 Nanna 3 Nanna 4 Nanna 5 Nanna 6 Nanna 7 Nanna 8 Nanna kvm 776 kvm 728 kvm 880 kvm 664 kvm 672 kvm 684 kvm 905 kvm 951 kvm Exploatören skall uppföra bostadsbebyggelse helt i överensstämmelse med detaljplanen och de ritningar som inlämnats till kommunen och dagtecknats Kommunen är huvudman för allmän plats inklusive naturmark inom detaljplaneområdet samt svarar för utbyggnad och skötsel av denna. Villafastigheterna skall enligt markanvisningsavtalet vara bebyggda med färdiga hus och trädgårdar till kommunens bostadsutställning i aug/sept Exploatören skall under utställningen ställa ut två inredda visningshus av varje hustyp som presenterats för kommunen. Kommunen ställer sin kölista för boende på Västervång till exploatörens förfogande. Vid urval av husköpare kommer exploatören att i möjligaste mån ta hänsyn till intressentens kötid för bostad på Västervång. forts.

22 17 forts. Genom markanvisningsavtalet avstår kommunen från sin rätt till förköp enligt förköpslagen. Exploatören får inte utan kommunens medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan part. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna markanvisningsavtalet. Kfm

23 18 Markanvisningsavtal inom detaljplan för Västervång Norra, del 1 Dnr 156/04,214 Föreligger förslag till markanvisningsavtal mellan Trelleborgs kommun och Myresjö Mark AB avseende exploatering av sexton stycken villafastigheter (tomter) inom detaljplan för Västervång Norra, del 1, Trelleborg. Exploatören har tillsammans med flera andra bostadsproducenter anmält intresse för att få bygga på Västervång Norra del 1. Producenterna har var för sig lämnat förslag till en Trelleborgsvilla som de anser skall passa in i området. Förslagen har utvärderats ur olika synpunkter. Husens följsamhet till gällande detaljplan, exteriör och pris har varit högt viktade urvalskriterier. Exploatörens förslag har sammanvägt bedömts vara det bästa av de inlämnade förslagen. Kommunen överlåter till exploatören nedanstående fastigheter för den sammanlagda köpeskillingen kronor ( kronor per fastighet). Kommunala anslutningsavgifter och övriga avgifter enligt gällande taxor ingår inte i köpeskillingen. Starkodder 1 Strakodder 2 Rimfaxe 1 Rimfaxe 2 Rimfaxe 3 Brage 1 Brage 2 Brage 3 Balder 1 Balder 2 Balder 3 Gullfaxe 1 Gullfaxe 2 Gullfaxe 3 Ringhorne 1 Ringhorne kvm 784 kvm 728 kvm 728 kvm 763 kvm 716 kvm 728 kvm 728 kvm 694 kvm 702 kvm 702 kvm 702 kvm 702 kvm 754 kvm 776 kvm 784 kvm Exploatören skall uppföra bostadsbebyggelse helt i överensstämmelse med detaljplanen och de ritningar som inlämnats till kommunen och dagtecknats Kommunen är huvudman för allmän plats inklusive naturmark inom detaljplaneområdet samt svarar för utbyggnad och skötsel av denna. Villafastigheterna skall enligt markanvisningsavtalet vara bebyggda med färdiga hus och trädgårdar till kommunens bostadsutställning i aug/sept Exploatören skall under utställningen ställa ut två inredda visningshus av varje hustyp som presenterats för kommunen. forts.

24 18 forts. Kommunen ställer sin kölista för boende på Västervång till exploatörens förfogande. Vid urval av husköpare kommer exploatören att i möjligaste mån ta hänsyn till intressentens kötid för bostad på Västervång. Genom markanvisningsavtalet avstår kommunen från sin rätt till förköp enligt förköpslagen. Exploatören får inte utan kommunens medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan part. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna markanvisningsavtalet. Kfm

25 19 Medborgarförslag 2005:17 Utöka antalet boulebanor i Folkets Park till 12 stycken Dnr. 560/05,109 I medborgarförslag till kommunfullmäktige har Lennart Rosander föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att utöka antalet boulebanor i Folkets Park till 12 stycken. Beredning Tekniska nämnden yttrade sig och anger i huvudsak följande. Tekniska nämnden ser positivt på att anlägga ytterligare boulebanor i Folkets Park. Placering och antal måste anpassas så att brukbarheten i parken säkerställs. Integrerat med nya boulebanor måste träd planteras så att trädbeståndets föryngringsprocess kan fortgå i parken. Fritidsnämnden yttrade sig och anger följande: Fritidsnämnden har för avsikt att utöka boulebanorna i Folkets Park 2006 och förhoppningsvis är de helt utbyggda till år Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att svara på medborgarförslaget enligt följande. Av nämndernas yttranden framgår att man är positiv till att boulebanorna i Parken utökas och att så kommer att ske under åren 2006 och Kommunfullmäktige anser härmed medborgarförslaget besvarat. Kommunfullmäktige

26 20 Skrivelser och rapporter 1 Vägverket och Banverkets slutrapport om Regional utvecklingsplan för kombiterminaler, dnr Sydvästra Skånes Biodlareförenings verksamhetsberättelse, dnr Trelleborgs Föreningsråds protokoll , dnr Maria Böös, Klagstorps skrivelse till skolförvaltningen angående skolskjutsen i byarna norr om väg 9, dnr Sveriges Kommuner och Landstings skrift Regional Politik hur ser regionerna på utvecklingsfrågorna? 6 Kommunförbundet Skåne; Kommittén för arbetsmarknads- och näringslivsfrågors minnesanteckningar , dnr Sveriges Kommuner och Landstings rapport Ett granskande samhälle meningar om utvärdering, dnr Företagarnas Småföretagsbarometern för Skåne län hösten 2005, dnr Glesbygdsverkets årsbok Sveriges Gles- och landsbygder 2005, dnr Länsstyrelsen i Skåne läns meddelande Uppföljning av åtgärderna i Skånes miljöhandlingsprogram 11 Länsstyrelsen i Skåne läns beslut till Arriva Sverige AB om tillstånd om allmän kameraövervakning på bussar, dnr Motorförarnas Helnykterhetsförbunds skrivelse Alkolås i alla skolskjutsar NU, dnr Marie Petterssons tackkort för uppvaktning när hon slutade sin anställning i kommunen som kommunjurist. 14 Länsstyrelsen i Skåne läns beslut till Bengt-Åke Mattsson om fällning av sju träd i allé som berörs av biotopskydd på fast. Simlinge 1:6, Trelleborgs Kommun, dnr Kommunförbundet Skånes rapport om hästnäringen i Skåne län, dnr Synskadades Riksförbund i Skånes skrivelse Tillgänglighet enkelt avhjälpta hinder, dnr Räddningstjänsten Sundsvalls inbjudan till träff för förtroendevalda inom kommunledning och räddningstjänst till brandkonferensen Brand 2006, dnr Banverkets slutrapport avseende Trelleborgsbanan, kapacitetförstärkning för regionaltågstrafik, dnr Rapporten finns tillgänglig på kansliet. 19 Luftfartsverkets minnesanteckningar från samarbetsorganmöte , dnr HSO Skånes rapport kring nationella handlingsplanen Från patient till medborgare, dnr Trelleborgs Fjärrvärme AB:s sammanträdesprotokoll , dnr Skogsstyrelsens 3:e rapport till Regeringen från Skogsstyrelsens uppdrag att ansvara för övervakning av insektsangrepp, dnr SYSAV:s förslag till kretsloppsplan , dnr Stockholms Stads Utbildningsförvaltnings skrivelse om Elevprislistor samt principer för interkommunal fakturering 2006, dnr E.on:s information om risk för elbrist, dnr Protokoll från Kommunförbundet Skånes nämnder och styrelser samt Regionfullmäktige finns tillgängliga på kansliet.

27 21 Delegerades anmälningar Från delegerade har följande anmälningar inkommit. Bilaga A L Övriga ärenden av 64 Tillägg till disponeringsrätt avseende fastigheten Kommunstyrelsens ordförande Lagret 2 65 Tillägg till bidrag till Palmfestivalen (Mikaeli Marknad) 2005 ( kr) Kommundirektören 66 Utökat räntebidrag till Gislövs IF (tot kr) Kommundirektören 67 om att verkställa upplåning Kommundirektören 68 Upphandling av posttjänster Kommundirektören 69 Förnyat borgensåtagande avseende AB Trelleborgshem Kommundirektören 70 Anslag för utmärkning av Skåneleden samt för Kommunstyrelsens ordförande arrangemanget Skåneledsdagen 71 Avtackning av landshövdingen Kommunstyrelsens ordförande 73 Förnyat borgensåtagande avseende Trelleborgs Kommundirektören Energiförsäljning AB 74 Förlängning av ränte- och amorteringsfritt lån, Kommundirektören Idrottsföreningen Altona 75 Förlängning av ränte- och amorteringsfritt lån, Kommundirektören Gylle Allmänna Idrottsförening 76 Svar på näringsdepartementets remiss När en räcker mastdelning för miljön Kommundirektören

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige INNEHÅLL

Kommunfullmäktige INNEHÅLL TRELLEBORGS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 1 Medborgarförslag 2005:17 Utöka antalet boulebanor i Folkets Park till 12 stycken 2 Medborgarförslag 2005:34 "Ett lyft för Trelleborgs

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-06-19

Kommunfullmäktige 2006-06-19 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 67 Delårsrapport per den 30 april med årsprognos 2006 68 Markanvisningsavtal avseende Västervång Norra, del 1 69 Markanvisningsavtal avseende exploateringsavtalet

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2006-05-04

Kommunstyrelsen 2006-05-04 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 90 Detaljplan för Lilla Beddinge 1:18 m.fl. samrådshandlingar 91 Detaljplan för Lilla Beddinge 1:18 m.fl. samrådshandlingar 92 Detaljplan för del av Skegrie

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Fritidsnämnden 2010-01-26

Fritidsnämnden 2010-01-26 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 1. Ekonomisk översikt 2009-11-30 2. Taxor och avgifter 2. Taxor och avgifter, forts. 3. Attestförteckning 4. Detaljplan för del av Ståstorp 16:2, Västra

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionsalen, Rådhuset kl. 09.00. Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Sammanträdesdatum Blad 1 (4) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Beslutande Benita Vikström Emil Carlsson Torbritt Bökman Sören Carlsson Britt-Marie Kärngren Britta Bergström Catharina Fredriksson

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2009-01-21 1 Innehållsförteckning Firmateckning för år 2009... 3 Motion om att utveckla mötesplatser och fritidsgårdar för ungdomar i hela Skövde och med start i

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 9.00-10.15, 10.30-11.00 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18) Protokoll 1 (18) Mötesdatum Innehåll 72 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 73 Informationsärenden 74 Delegationsärenden 75 Rapporter och skrivelser 2015 76 Övrigt 77 Delårsrapport

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 14.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl

Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl. 19.00-20.45 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista Utses att justera

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 8 september 2004, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Kristina Davidsson (s), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL INNEHÅLL 90. Ekonomisk rapport per 2009-09-30 91. Uppföljning av intern kontrollplan 2009 92. Kulturstipendium 93. S-gruppens förslag att äska medel från kommunfullmäktige 94. Ansökan om bidrag från Musikföreningen

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-08-25 1 (7) Plats och tid Rådhuset, kl. 16.00-16.50, 17.05-17.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden 2007-01-11 3 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 15.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Claes

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (5) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 18.00-18.40 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Ragnar Dahl

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V)

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Marieskolan klockan 18.00 21.00 Beslutande Övriga närvarande Lena Emilsson (S) Jonas Falk (M) Daniel Rhodin (FP) Istvan Barborg (S) Lars Lindkvist (S) Therese

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 8 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Ingemar Narheim (M) Anna Hedbrant (C) Roger Nilsson (S) Ann-Margreth Larsson (S) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-06-10 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 17.40 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S),

Läs mer