Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2006-01-12"

Transkript

1 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 1 Bemyndigande att utfärda anvisningar på kommunens bankräkningar m.m. 2 Bemyndigande att underteckna avtal inom kommunstyrelsens verksamhet 3 Bemyndigande att underteckna finansiella avtal m.m. inom kommunstyrelsens verksamhet 4 Bemyndigande att föra kommunens talan i mål och ärenden vid domstol m.m. 5 Val av kommunens företrädare vid bolagsstämmor under år Förslag till utanordnare och attestanter 7 Ekonomisk tidplan för år Avskrivning av utestående fordringar 9 Remiss ett utvecklingsprogram för Snogeholm 10 Förslag till fördjupad översiktsplan för Trelleborg Stad, för samråd 11 Förslag till fördjupad översiktsplan för Sydkusten för samråd 12 Förhyrning av lokaler för föreningsverksamhet 13 Försäljning av del av fastigheten Trelleborg Västervång 2:25 14 Försäljning av del av fastigheten Trelleborg Väster Jär 3:4 15 Försäljning av del av fastigheten Trelleborg Östervång 2:64 16 Markanvisningsavtal inom detaljplan för Västervång Norra, del 1 17 Markanvisningsavtal inom detaljplan för Västervång Norra, del 1 18 Markanvisningsavtal inom detaljplan för Västervång Norra, del 1 19 Medborgarförslag 2005:17 Utöka antalet boulebanor i Folkets Park till 12 stycken 20 Skrivelser och rapporter 21 Delegerades anmälningar

2 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Rådhuset, kl ande Egil Ahl s Lars Christensson m Åke Svensson kd Anna Puusaari s Kjell Nilsson s Birger Lindgren spi Staffan Cederö m Terezija Macas s Sven Sandgren s Bert Ekstrand fp Lisbeth Gisselquist s Ersättare Gerd Klein s Per Grönlund spi Sune Larsson c Mats Sjölin v Agne Kronqvist s Anders Svensson mp Övriga närvarande Rutger Persson Jonas Rosenkvist Justeringens plats och tid Kommunkansliet Paragrafer 1-21 Sekreterare Ordförande Justerare Jonas Rosenkvist Egil Ahl Terezija Macas Birger Lindgren BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och datum Datum för anslagsuppsättande nedtagande Förvaringsplats Kommunledningskontoret Underskrift Annika Lindkvist

3 1 Bemyndigande att utfärda anvisningar på kommunens bankräkningar m.m. Bemyndigande att utfärda anvisningar på kommunens bankräkningar, postgirokonton, utfärda checkar och övriga utbetalningar samt kvittera värdeförsändelser. Kommunstyrelsen bemyndigar - Rutger Persson, Raymond Lützhöft, Agneta Sjölund respektive Elisabeth Gunnarsson att, med kontrasignation av Gordana Vojnikovic, Janet Novén- Liljeberg, Kerstin Persson eller Cecilia Kristoffersson, för år 2006 utfärda anvisningar på kommunstyrelsens bankräkningar, bank- och postgirokonton, - Sonja Nissen, Camilla Ahlin eller Margareta Bosevski två i förening att för år 2006 utfärda utbetalningar av socialbidrag via kommunens system ProCapita. - Rutger Persson, Agneta Sjölund, Raymond Lützhöft respektive Jonny Sjöstedt att för år 2006 kvittera till kommunstyrelsen ställda värdeförsändelser. De utsedda Revisionen Ekonomiavdelningen Socialförvaltningen Föreningssparbanken Handelsbanken Nordea Bank Sverige AB SEB Posten Postgirot Bank AB

4 2 Bemyndigande att underteckna avtal inom kommunstyrelsens verksamhet Bemyndigande att underteckna avtal inom kommunstyrelsens verksamhet. Kommunstyrelsen bemyndigar ordföranden Egil Ahl, eller vid dennes förfall vice ordföranden Lars Christensson, att - med kontrasignation av Rutger Persson, eller vid dennes förfall Agneta Sjölund, Raymond Lützhöft eller Jonny Sjöstedt - underteckna samtliga typer av avtal inom kommunstyrelsens verksamhet. De utsedda Revisionen Ekonomiavdelningen Föreningssparbanken Handelsbanken SEB Nordea Bank Sverige AB Posten Postgirot Bank AB

5 3 Bemyndigande att underteckna finansiella avtal m.m. inom kommunstyrelsens verksamhet Bemyndigande att underteckna finansiella avtal m.m. inom kommunstyrelsens verksamhet. Kommunstyrelsen bemyndigar ordföranden Egil Ahl, eller vid dennes förfall vice ordföranden Lars Christensson, att - med kontrasignation av Agneta Sjölund, eller vid dennes förfall Rutger Persson eller Raymond Lützhöft - underteckna finansiella avtal, lånehandlingar och övriga finansiella transaktioner, då erforderliga beslut enligt finanspolicyn vunnit laga kraft samt teckna kommunens borgen, då beslut av kommunfullmäktige vunnit laga kraft. De utsedda Revisionen Ekonomiavdelningen Föreningssparbanken Handelsbanken SEB Nordea Bank Sverige AB Posten Postgirot Bank AB

6 4 Bemyndigande att föra kommunens talan i mål och ärenden vid domstol m.m. Utfärdande av rättegångsfullmakt med stöd av kommunallagen. Med stöd av 6 kap. 6 kommunallagen utfärdar kommunstyrelsen rättegångsfullmakt för Rutger Persson, Jonny Sjöstedt respektive Jonas Rosenkvist, eller den någon av dem i sitt ställe förordnar, att vid domstolar och övriga myndigheter i Sverige, ävensom inför skiljemän, å kommunens och kommunstyrelsens vägnar anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan i alla förekommande mål och ärenden, att jämväl utom domstol vid alla de tillfällen, då kommunens rätt kan vara i fråga, densamma iakttaga och bevaka samt ingå förlikning. Denna fullmakt skall gälla både i konkurs och i fråga om antagande eller förkastande av ackord däri. De utsedda Revisionen Tingsrätten

7 5 Val av kommunens företrädare vid bolagsstämmor under år 2006 Val av kommunens företrädare vid bolagsstämmor samt fastställande av kommunstyrelseledamots rätt att deltaga vid bolagsstämmor under år Kommunstyrelsen beslutar att - bemyndiga ordföranden Egil Ahl, och till ersättare för honom vice ordföranden Lars Christensson, att företräda Trelleborgs kommun och rösta för kommunens innehav av aktier vid bolagsstämmor år 2006 i AB Trelleborgshem, Östersjöterminalen AB, Trelleborgs Energiförsäljnings AB, Trelleborgs Fjärrvärme AB, Trelleborgs Hamn AB, Trelleborgs Utvecklings AB samt Sydvästra Skånes Avfalls AB. - kommunstyrelsens samtliga ledamöter och ersättare äger rätt att under år 2006 deltaga i bolagsstämmorna i de av kommunen helägda bolagen. Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare AB Trelleborgshem Östersjöterminalen AB Trelleborgs Energiförsäljnings AB Trelleborgs Fjärrvärme AB Trelleborgs Hamn AB Trelleborgs Utvecklings AB Sydvästra Skånes Avfalls AB

8 6 Förslag till utanordnare och attestanter Föreligger förslag till förändring i nu gällande attestförteckning att gälla fr.o.m. den 1 januari Kommunstyrelsen beslutar att till besluts- och behörighetsattestanter fr.o.m. den 1 januari 2006 utse enligt bilaga angivna personer till däri angivna ansvars- och verksamhetsområden. De utsedda Revisionen Ekonomiavdelningen Socialförvaltningen

9 7 Ekonomisk tidplan för år 2006 Föreligger förslag till ekonomisk tidplan för år 2006 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen ekonomisk tidplan för år Ekonomikontoret

10 8 Avskrivning av utestående fordringar Ekonomikontoret föreslår i skrivelse att kommunstyrelsen skall besluta skriva av fordringar på sammanlagt kronor. I skrivelse anges följande. Ekonomikontoret fakturerar samtliga kommunens kunder/klienter samt följer upp inbetalningarna, skickar påminnelser och inkassokrav. Om fordringarna inte betalas trots inkassokrav skickar ekonomikontoret i normalfallet ärendet vidare för betalningsföreläggande till kronofogdemyndigheten, när aktuell handläggare på förvaltningen gett klartecken. Nedanstående fordringar kan ej drivas in av olika anledningar och föreslås därmed avskrivas. De fordringar där utmätningsbar egendom saknas övergår till långtidsbevakning. Avskrivningarna uppgår sammanlagt till kronor. Beloppet är något högre än föregående år då avskrivningarna uppgick till kronor. Orsak till avskrivning utmätningsbar egendom saknas : :-- företagskonkurser och ackordsuppgörelser : :-- gäldenären avliden : :50 avflyttad till okänd adress : :-- övriga orsaker : :88 Årets avskrivningar I det redovisade beloppet för avskrivning ingår mervärdesskatt, som regleras vid kommande redovisning till skattemyndigheten samt elavgifter att reglera med Trelleborgs Energiförsäljnings AB (Tefab). Avskrivning av fordringar som avser elnät, vatten & avlopp samt renhållning regleras som kundförluster för respektive verksamhet, då dessa verksamheter sedan 2003 redovisas som balansräkningsenheter. Redovisade avskrivningar efter avdrag för mervärdeskatt och reglering med Tefab täckes av för ändamålet budgeterade medel. Kommunstyrelsen beslutar att skriva av fordringar på sammanlagt kronor. Ekonomikontoret

11 9 Remiss ett utvecklingsprogram för Snogeholm Dnr. 1072/05,400 Region Skånes miljö- och naturvårdsnämnd har gett bl.a. Trelleborgs Kommun möjlighet att yttra sig om utvecklingsprogram för Snogeholms Strövområde. Kommunstyrelsens beredningsutskott föreslår att Trelleborgs kommun saknar erinran mot programmet. Kommunstyrelsen beslutar meddela Region Skåne att Trelleborgs kommun saknar erinran mot utvecklingsprogrammet för Snogeholm. Region Skåne, Miljö- och naturvårdsnämnden

12 10 Förslag till fördjupad översiktsplan för Trelleborg Stad, för samråd Dnr 3/06,212 Vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2005 föredrog arkitekten Sten Jonsson förslaget till fördjupad översiktsplan för Trelleborg Stad. Förslaget har delats ut till ledamöter och ersättare. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till beredningsutskottets förslag att kommunstyrelsen skall besluta att ställa ut det presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan Trelleborg Stad för samråd. Lars Christensson instämmer i Egil Ahls yrkande. Birger Lindgren (spi), Åke Svensson (kd), Bert Ekstrand (fp), Sune Larsson (c) och Anders Svensson (mp) yrkar med hänvisning till gemensam skrivelse att vissa i skrivelsen angivna avsnitt av planen skall återremitteras för ny utredning. Propositioner Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet idag. Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande av ordföranden ställda propositionsordning. Ja-röst för att ärendet skall avgöras idag. Nej-röst för Birger Lindgrens m.fl. förslag att kommunstyrelsen skall återremittera delar av översiktsplanen för ny utredning. Med 8 ja-röster mot 3 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att ärendet skall avgöras idag. Egil Ahl (s), Lars Christensson (m), Anna Puusaari (s), Gerd Klein (s), Staffan Cederö (m), Terezija Macas (s), Sven Sandgren (s) och Lisbeth Gisselquist (s) röstade ja, medan Åke Svensson (kd), Birger Lindgren (spi) och Bert Ekstrand (fp) röstade nej. Därefter beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Egil Ahls m.fl. yrkande att ställa ut det presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan Trelleborg Stad för samråd. Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut det presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan Trelleborg Stad för samråd. Reservationer Åke Svensson (kd), Birger Lindgren (spi) och Bert Ekstrand (fp) reserverar sig mot beslutet. forts.

13 10 forts. Sune Larsson (c) och Anders Svensson (mp) avger, enligt bestämmelsen 13 B Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun, särskilt yttrande mot beslutet till förmån för förslaget om återremiss. Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut det presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan Trelleborg Stad för samråd. Sten Jonsson Fastighetsnämnden Tekniska chefen Lennart Lindsjö Kommundirektören

14 11 Förslag till fördjupad översiktsplan för Sydkusten för samråd Dnr 4/06,212 Vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2005 föredrog arkitekten Sten Jonsson förslaget till fördjupad översiktsplan för Sydkusten. Förslaget har delats ut till ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut det presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan Sydkusten för samråd. Sten Jonsson Fastighetsnämnden Tekniska chefen Lennart Lindsjö Kommundirektören

15 12 Förhyrning av lokaler för föreningsverksamhet Dnr 18/06,011 För att möjliggöra byggnation i centrala Trelleborg finns behov av riva de s.k. Tryckarehusen på Hamngatan. Lokalerna i Tryckarehusen disponeras idag av ett antal föreningar. Efter överläggningar med föreningarna Gamla Trelleborg, Trelleborgs sjöfartsmuseum, Samkultur samt Trelleborgs föreningsråd har dessa ställt sig positiva till att flytta sin verksamhet till Komvuxs före detta lokaler i kv. Betan. Den aktuella fastigheten ägs av AB Trelleborgshem och kan blockhyras av Trelleborgs kommun, som därefter kan hyra ut lokalerna till respektive förening. Ordföranden föreslår att kommundirektören skall ta fram förslag till hyresavtal och därefter återkomma till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med förslag till hyresavtal. Kommundirektören

16 13 Försäljning av del av fastigheten Trelleborg Västervång 2:25 Dnr 1131/05,253 Föredras preliminärt köpekontrakt enligt vilket kommunen till Leif Karlsson (pnr) med firman Karlssons Antik, Box 502, Trelleborg överlåter ett område om ca kvm av fastigheten Trelleborg Västervång 2:25 för en köpeskilling om kronor. Tillträdesdagen är den 15 januari Fastigheten överlåtes i befintligt och av köparen godkänt skick. Köparen svarar för samtliga kostnader, som erfordras för att fastigheten skall kunna bebyggas, såsom schaktning, fyllning, arkeologisk undersökning, grundundersökning, sanering m.m. Köparen har beretts tillfälle att noga undersöka fastigheten och friskriver säljaren från allt ansvar för eventuella fel och brister såväl synliga som dolda samt avsäger sig all rätt att föra talan gentemot säljaren för sådana fel och brister. Denna friskrivningsklausul har beaktats vid fastställandet av den överenskomna köpeskillingen. Köparen har tagit del av gällande planbestämmelser. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna köpekontraktet. Kfm

17 14 Försäljning av del av fastigheten Trelleborg Väster Jär 3:4 Dnr. 19/06,253 Föredras preliminärt köpekontrakt enligt vilket kommunen till Ulf Malmborg (pnr), Brosjödalsgården, Trelleborg överlåter ett område om ca kvm av fastigheten Trelleborg Väster Jär 3:4 för en köpeskilling om kronor. Området skall genom fastighetsreglering tillföras fastigheten Trelleborg Långtradaren 8. Tillträdesdagen är den 1 mars Fastigheten överlåtes i befintligt och av köparen godkänt skick. Köparen svarar för samtliga kostnader, som erfordras för att fastigheten skall kunna bebyggas, såsom schaktning, fyllning, arkeologisk undersökning, grundundersökning, sanering m.m. Köparen har beretts tillfälle att noga undersöka fastigheten och friskriver säljaren från allt ansvar för eventuella fel och brister såväl synliga som dolda samt avsäger sig all rätt att föra talan gentemot säljaren för sådana fel och brister. Denna friskrivningsklausul har beaktats vid fastställandet av den överenskomna köpeskillingen. Köparen har tagit del av gällande planbestämmelser. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna köpekontraktet. Kfm

18 15 Försäljning av del av fastigheten Trelleborg Östervång 2:64 Dnr 268/05,301 Föredras preliminärt köpekontrakt enligt vilket kommunen till Trelleborgs Fjärrvärme AB överlåter ett område om ca kvm av fastigheten Trelleborg Östervång 2:64 för en köpeskilling om kronor. På området skall uppföras ett fjärrvärmeverk. Tillträdesdagen är bestämd till den 1 februari Fastigheten överlåtes i befintligt och av köparen godkänt skick. Köparen svarar för samtliga kostnader, som erfordras för att fastigheten skall kunna bebyggas. I detta inbegrips eventuella kostnader för underhåll eller ombyggnad av befintlig väg eller nyanläggning av väg till och från fastigheten. Samtliga lagfarts- och förrättningskostnader skall betalas av köparen. Köparen har beretts tillfälle att undersöka fastigheten, som överlåtts i befintligt och av köparen godkänt skick. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna köpekontraktet. Kfm

19 16 Markanvisningsavtal inom detaljplan för Västervång Norra, del 1 Dnr. 1132/05,253 Föreligger förslag till markanvisningsavtal mellan Trelleborgs kommun och Arx Exploatering AB avseende exploatering av sex stycken villafastigheter (tomter) inom detaljplan för Västervång Norra, del 1, Trelleborg. Exploatören har tillsammans med flera andra bostadsproducenter anmält intresse för att få bygga på Västervång Norra, del 1. Producenterna har var för sig lämnat förslag till en Trelleborgsvilla som de anser skall passa in i området. Förslagen har utvärderats ur olika synpunkter. Husens följsamhet till gällande detaljplan, exteriör och pris har varit högt viktade urvalskriterier. Exploatörens förslag har sammanvägt bedömts vara det bästa av de inlämnade förslagen. Kommunen överlåter till exploatören nedanstående fastigheter för den sammanlagda köpeskillingen kronor ( kronor per fastighet). Kommunala anslutningsavgifter och övriga avgifter enligt gällande taxor ingår inte i köpeskillingen. Freja 1 Freja 2 Freja 3 Freja 4 Freja 5 Freja kvm 808 kvm 784 kvm 808 kvm 808 kvm 784 kvm Exploatören skall uppföra bostadsbebyggelse helt i överensstämmelse med detaljplanen och de ritningar som inlämnats till kommunen och dagtecknats Kommunen är huvudman för allmän plats inklusive naturmark inom detaljplaneområdet samt svarar för utbyggnad och skötsel av denna. Villafastigheterna skall enligt markanvisningsavtalet vara bebyggda med färdiga hus och trädgårdar till kommunens bostadsutställning i aug/sept Exploatören skall under utställningen ställa ut ett inrett visningshus. av hustyp som presenterats för kommunen. Kommunen ställer sin kölista för boende på Västervång till exploatörens förfogande. Vid urval av husköpare kommer exploatören att i möjligaste mån ta hänsyn till intressentens kötid för bostad på Västervång. Genom markanvisningsavtalet avstår kommunen från sin rätt till förköp enligt förköpslagen. Exploatören får inte utan kommunens medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan part. forts.

20 16 forts. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna markanvisningsavtalet. Kfm

21 17 Markanvisningsavtal inom detaljplan för Västervång Norra, del 1 Dnr. 156/04,214 Föreligger förslag till markanvisningsavtal mellan Trelleborgs kommun och Borohus AB avseende exploatering av nio stycken villafastigheter (tomter) inom detaljplan för Västervång Norra, del 1, Trelleborg. Exploatören har tillsammans med flera andra bostadsproducenter anmält intresse för att få bygga på Västervång Norra del 1. Producenterna har var för sig lämnat förslag till en Trelleborgsvilla som de anser skall passa in i området. Förslagen har utvärderats ur olika synpunkter. Husens följsamhet till gällande detaljplan, exteriör och pris har varit högt viktade urvalskriterier. Exploatörens förslag har sammanvägt bedömts vara det bästa av de inlämnade förslagen. Kommunen överlåter till exploatören nedanstående fastigheter för den sammanlagda köpeskillingen kronor ( kronor per fastighet). Kommunala anslutningsavgifter och övriga avgifter enligt gällande taxor ingår inte i köpeskillingen. Nanna 1 Nanna 2 Nanna 3 Nanna 4 Nanna 5 Nanna 6 Nanna 7 Nanna 8 Nanna kvm 776 kvm 728 kvm 880 kvm 664 kvm 672 kvm 684 kvm 905 kvm 951 kvm Exploatören skall uppföra bostadsbebyggelse helt i överensstämmelse med detaljplanen och de ritningar som inlämnats till kommunen och dagtecknats Kommunen är huvudman för allmän plats inklusive naturmark inom detaljplaneområdet samt svarar för utbyggnad och skötsel av denna. Villafastigheterna skall enligt markanvisningsavtalet vara bebyggda med färdiga hus och trädgårdar till kommunens bostadsutställning i aug/sept Exploatören skall under utställningen ställa ut två inredda visningshus av varje hustyp som presenterats för kommunen. Kommunen ställer sin kölista för boende på Västervång till exploatörens förfogande. Vid urval av husköpare kommer exploatören att i möjligaste mån ta hänsyn till intressentens kötid för bostad på Västervång. forts.

22 17 forts. Genom markanvisningsavtalet avstår kommunen från sin rätt till förköp enligt förköpslagen. Exploatören får inte utan kommunens medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan part. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna markanvisningsavtalet. Kfm

23 18 Markanvisningsavtal inom detaljplan för Västervång Norra, del 1 Dnr 156/04,214 Föreligger förslag till markanvisningsavtal mellan Trelleborgs kommun och Myresjö Mark AB avseende exploatering av sexton stycken villafastigheter (tomter) inom detaljplan för Västervång Norra, del 1, Trelleborg. Exploatören har tillsammans med flera andra bostadsproducenter anmält intresse för att få bygga på Västervång Norra del 1. Producenterna har var för sig lämnat förslag till en Trelleborgsvilla som de anser skall passa in i området. Förslagen har utvärderats ur olika synpunkter. Husens följsamhet till gällande detaljplan, exteriör och pris har varit högt viktade urvalskriterier. Exploatörens förslag har sammanvägt bedömts vara det bästa av de inlämnade förslagen. Kommunen överlåter till exploatören nedanstående fastigheter för den sammanlagda köpeskillingen kronor ( kronor per fastighet). Kommunala anslutningsavgifter och övriga avgifter enligt gällande taxor ingår inte i köpeskillingen. Starkodder 1 Strakodder 2 Rimfaxe 1 Rimfaxe 2 Rimfaxe 3 Brage 1 Brage 2 Brage 3 Balder 1 Balder 2 Balder 3 Gullfaxe 1 Gullfaxe 2 Gullfaxe 3 Ringhorne 1 Ringhorne kvm 784 kvm 728 kvm 728 kvm 763 kvm 716 kvm 728 kvm 728 kvm 694 kvm 702 kvm 702 kvm 702 kvm 702 kvm 754 kvm 776 kvm 784 kvm Exploatören skall uppföra bostadsbebyggelse helt i överensstämmelse med detaljplanen och de ritningar som inlämnats till kommunen och dagtecknats Kommunen är huvudman för allmän plats inklusive naturmark inom detaljplaneområdet samt svarar för utbyggnad och skötsel av denna. Villafastigheterna skall enligt markanvisningsavtalet vara bebyggda med färdiga hus och trädgårdar till kommunens bostadsutställning i aug/sept Exploatören skall under utställningen ställa ut två inredda visningshus av varje hustyp som presenterats för kommunen. forts.

24 18 forts. Kommunen ställer sin kölista för boende på Västervång till exploatörens förfogande. Vid urval av husköpare kommer exploatören att i möjligaste mån ta hänsyn till intressentens kötid för bostad på Västervång. Genom markanvisningsavtalet avstår kommunen från sin rätt till förköp enligt förköpslagen. Exploatören får inte utan kommunens medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan part. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna markanvisningsavtalet. Kfm

25 19 Medborgarförslag 2005:17 Utöka antalet boulebanor i Folkets Park till 12 stycken Dnr. 560/05,109 I medborgarförslag till kommunfullmäktige har Lennart Rosander föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att utöka antalet boulebanor i Folkets Park till 12 stycken. Beredning Tekniska nämnden yttrade sig och anger i huvudsak följande. Tekniska nämnden ser positivt på att anlägga ytterligare boulebanor i Folkets Park. Placering och antal måste anpassas så att brukbarheten i parken säkerställs. Integrerat med nya boulebanor måste träd planteras så att trädbeståndets föryngringsprocess kan fortgå i parken. Fritidsnämnden yttrade sig och anger följande: Fritidsnämnden har för avsikt att utöka boulebanorna i Folkets Park 2006 och förhoppningsvis är de helt utbyggda till år Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att svara på medborgarförslaget enligt följande. Av nämndernas yttranden framgår att man är positiv till att boulebanorna i Parken utökas och att så kommer att ske under åren 2006 och Kommunfullmäktige anser härmed medborgarförslaget besvarat. Kommunfullmäktige

26 20 Skrivelser och rapporter 1 Vägverket och Banverkets slutrapport om Regional utvecklingsplan för kombiterminaler, dnr Sydvästra Skånes Biodlareförenings verksamhetsberättelse, dnr Trelleborgs Föreningsråds protokoll , dnr Maria Böös, Klagstorps skrivelse till skolförvaltningen angående skolskjutsen i byarna norr om väg 9, dnr Sveriges Kommuner och Landstings skrift Regional Politik hur ser regionerna på utvecklingsfrågorna? 6 Kommunförbundet Skåne; Kommittén för arbetsmarknads- och näringslivsfrågors minnesanteckningar , dnr Sveriges Kommuner och Landstings rapport Ett granskande samhälle meningar om utvärdering, dnr Företagarnas Småföretagsbarometern för Skåne län hösten 2005, dnr Glesbygdsverkets årsbok Sveriges Gles- och landsbygder 2005, dnr Länsstyrelsen i Skåne läns meddelande Uppföljning av åtgärderna i Skånes miljöhandlingsprogram 11 Länsstyrelsen i Skåne läns beslut till Arriva Sverige AB om tillstånd om allmän kameraövervakning på bussar, dnr Motorförarnas Helnykterhetsförbunds skrivelse Alkolås i alla skolskjutsar NU, dnr Marie Petterssons tackkort för uppvaktning när hon slutade sin anställning i kommunen som kommunjurist. 14 Länsstyrelsen i Skåne läns beslut till Bengt-Åke Mattsson om fällning av sju träd i allé som berörs av biotopskydd på fast. Simlinge 1:6, Trelleborgs Kommun, dnr Kommunförbundet Skånes rapport om hästnäringen i Skåne län, dnr Synskadades Riksförbund i Skånes skrivelse Tillgänglighet enkelt avhjälpta hinder, dnr Räddningstjänsten Sundsvalls inbjudan till träff för förtroendevalda inom kommunledning och räddningstjänst till brandkonferensen Brand 2006, dnr Banverkets slutrapport avseende Trelleborgsbanan, kapacitetförstärkning för regionaltågstrafik, dnr Rapporten finns tillgänglig på kansliet. 19 Luftfartsverkets minnesanteckningar från samarbetsorganmöte , dnr HSO Skånes rapport kring nationella handlingsplanen Från patient till medborgare, dnr Trelleborgs Fjärrvärme AB:s sammanträdesprotokoll , dnr Skogsstyrelsens 3:e rapport till Regeringen från Skogsstyrelsens uppdrag att ansvara för övervakning av insektsangrepp, dnr SYSAV:s förslag till kretsloppsplan , dnr Stockholms Stads Utbildningsförvaltnings skrivelse om Elevprislistor samt principer för interkommunal fakturering 2006, dnr E.on:s information om risk för elbrist, dnr Protokoll från Kommunförbundet Skånes nämnder och styrelser samt Regionfullmäktige finns tillgängliga på kansliet.

27 21 Delegerades anmälningar Från delegerade har följande anmälningar inkommit. Bilaga A L Övriga ärenden av 64 Tillägg till disponeringsrätt avseende fastigheten Kommunstyrelsens ordförande Lagret 2 65 Tillägg till bidrag till Palmfestivalen (Mikaeli Marknad) 2005 ( kr) Kommundirektören 66 Utökat räntebidrag till Gislövs IF (tot kr) Kommundirektören 67 om att verkställa upplåning Kommundirektören 68 Upphandling av posttjänster Kommundirektören 69 Förnyat borgensåtagande avseende AB Trelleborgshem Kommundirektören 70 Anslag för utmärkning av Skåneleden samt för Kommunstyrelsens ordförande arrangemanget Skåneledsdagen 71 Avtackning av landshövdingen Kommunstyrelsens ordförande 73 Förnyat borgensåtagande avseende Trelleborgs Kommundirektören Energiförsäljning AB 74 Förlängning av ränte- och amorteringsfritt lån, Kommundirektören Idrottsföreningen Altona 75 Förlängning av ränte- och amorteringsfritt lån, Kommundirektören Gylle Allmänna Idrottsförening 76 Svar på näringsdepartementets remiss När en räcker mastdelning för miljön Kommundirektören

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30

Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30 2008-02-13 1 (41) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30 Beslutande Christer Akej (m), ordförande, 55-66; 71-76; 77-81 Karl-Erik Olsson (s), ordförande, 67-70; 76; 82-83 Håkan Erlandsson (c)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Pehr-Ove Pehrson, ordförande (m) Harriet Paulsson, 1:e vice ordförande (c) Stefan Lissmark,

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim

Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (23) Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum l, kl. 15.00-15.55 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 48 Reviderad investeringsbudget år 2011 49 Borgen för lån till Knäreds Bygdegårdsförening 50 Svar på motion om vänort i Tyskland 51 Svar på motion om

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-11-14

Kommunstyrelsen 2012-11-14 2012-11-14 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, onsdagen den 14 november 2012 kl 08:30-12:25 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Lennart Åberg (KD) Nils-Inge Albinsson (KD), tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. för Inbrottslarm. vindbruk för Osby kommun. översiktsplanen. riksfärdtjänst

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. för Inbrottslarm. vindbruk för Osby kommun. översiktsplanen. riksfärdtjänst Ledningsutskottet 2011-02-16 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/35 Ärendeförteckning 19-46 19 Förslag till inplacering av verksamheter i prioritetsklasser enligt Styrel 20 Förslag till styrande dokument

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Kommunhuset, 2009-12-04, kl. 11.00. Ida Hammar

Kommunhuset, 2009-12-04, kl. 11.00. Ida Hammar 191-217 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 08.30 16.00 Mötet öppet för allmänheten 191-199 Beslutande Mats Abrahamsson (m), ordförande, ej 217 Kristina Frigert (m), tom 210 Mikael Sternemar

Läs mer