Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Christofer Bergenblock (C) Jana Nilsson (S) Ewa Klang (S) Övriga deltagare Anders Eriksson, kommunjurist, 452, 453 Erik Hansson, kommunekolog, 463 Sten Hedelin, 1:a planarkitekt, 457, Kristina Hellerström, planarkitekt, 460 Charlott Jansson, Agenda 21 samordnare, 449, 463 Anna-Karin Jeppson, planarkitekt, 462 Jan Malmgren, samhällsplaneringschef, 449, 453, 454, Karna Nilsson, utredare 463 Clara Tholin, energi- och klimatrådgivare, 463 Karl Samuelsson, planarkitekt, 461 Annbritt Ulfgren, kommundirektör Sofie Werdin, kanslisekreterare Magnus Widén, ekonomichef, 455, 456 Madelene Winbo, upphandlingschef, 465 Utses att justera Jana Nilsson Sekreterare Sofie Werdin Paragraf Ordförande Jörgen Warborn Justerande Jana Nilsson

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Organ BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 6 november 2012 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokoll 3 december 2012 Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15 Underskrift Sofie Werdin

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks au 449 Dnr KS 2011/0878 Svar på motion om miljömål Beslut Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet. Beskrivning av ärendet Eva Lena Repfennig (MP) har i kommunfullmäktige den 18 oktober 2011, 149, lämnat motion om att Varbergs miljömål tydligare ska kopplas till de regionala och nationella miljömålen. Motionären anser att det ska finnas en tydlig plan, inklusive ekonomiska ramar och konsekvens-beskrivning, för varje kommunalt delmål. Vidare föreslås att alla politiker och tjänstemän under 2012 ska få utbildning om nationella, regionala och lokala miljömål i syfte att öka möjligheterna att uppnå miljömålen. Yttrande Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 13 juli 2012 föreslagit att bifalla motionen i den del som handlar om att tydligare koppla Varbergs miljömål till de regionala och nationella genom att planeringskontoret får i uppdrag att under 2013 ta fram långsiktiga övergripande mål för miljöområdet med mål för 2020 och 2050 samt senast under 2014 ta fram effektmål för perioden bifalla motionen i den del som handlar om ekonomiska ramar och konsekvensbeskrivning, genom att varje nämnd och bolag ges i uppdrag att redovisa planerade aktiviteter för att nå målen som sammanställs i en gemensam handlingsplan. avslå motionen i den del som handlar om att politiker och tjänstemän ska få utbildning om miljömål under 2012, med hänvisning till att utbildningsinsatser istället görs i samband med revideringsprocessen och när målen är fastställda, det vill säga under perioden Varbergs lokala miljömål antogs 2008 av kommunfullmäktige. De flesta gäller fram till år 2015, men några har 2010 eller 2012 som målår, mycket på grund av att de nationella och regionala miljömålen användes som utgångspunkt när målen sattes. Forts.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott För de lokala målen fanns en tydlig inriktning att kommunen genom eget agerande skulle ha möjlighet att påverka frågan. Strävan var att målen också skulle vara tidssatta, mätbara och begränsade till antal. Vid uppföljning av målen kan det konstateras att många av målen inte lever upp till den uttalade inriktningen. En anledning till att många mål har mer karaktär av att vara inriktningsmål/princip istället för mätbara och tidssatta mål är att utgångsläget var okänt när målen sattes. När målen sattes var rutinerna att kommunfullmäktige antog mål som sedan skulle brytas ner av varje nämnd och bolag till verksamhetsmål och åtgärder. Detta system har inte fungerat tillfredställande. Väldigt få nämnder och bolag har satt egna mål och handlingsplaner utifrån de lokala miljömålen. I samband med processen att ta fram de lokala miljömålen bjöds politiker, tjänstemän, och även kommuninvånare, in till inspirationsdagar och föreläsningar med olika miljömålstema. Tyvärr var uppslutningen inte så stor vid dessa tillfällen, men det är absolut något som måste till för att skapa dialog och delaktighet kring målen. Med anledning av förändringarna i det nationella miljömålssystemet, uppdateringen av de regionala målen och de brister vi kan konstatera i de lokala miljömålen och miljömålsarbetet så ser planeringskontoret ett tydligt behov av att påbörja en revidering av miljömålen. I samband med revideringsprocessen bör man se över strukturen och rutinerna för det lokala miljömålsarbetet. Man bör också ta fram indikatorer som säkrar en bra uppföljning av målen. I slutskedet av processen och när målen väl är antagna bör stort fokus läggas på att kommunicera vad det är vi vill uppnå och hur vi ska komma dit, för att få en bred förankring och delaktighet. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 augusti 2012, 294, och då kommit överens om att återremittera ärendet. Planeringskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 24 oktober föreslagit att bifalla motionen i den del som handlar om att tydligare koppla Varbergs miljömål till de regionala och nationella genom att beakta motionens intention i kommande revidering av de lokala miljömålen bifalla motionen i den del som handlar om en plan med ekonomiska ramar och konsekvensbeskrivning till varje mål avslå motionen i den del som handlar om att politiker och tjänstemän ska få utbildning om miljömål under 2012, med hänvisning till att utbildningsinsatser görs i samband med revideringsprocessen och när de nya målen är fastställda, det vill säga under perioden Forts.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott På sammanträdet kommer ledamöterna överens om följande beslutsförslag: Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet. Återremitterat: Planeringskontoret

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks au 450 Dnr KS 2012/0084 Svar på motion om borgerlig begravningsförrättare/officiant Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Christofer Bergenblock (C) deltar ej i beslutet. Yrkanden Jörgen Warborn (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Jana Nilsson (S) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets förslag respektive Jana Nilssons (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunledningskontorets förslag. Nej-röst för bifall till Jana Nilssons (S) yrkande. Arbetsutskottet beslutar, med anledning av ordförandens utslagsröst, i enlighet med kommunledningskontorets förslag med 2 röster för och 2 röster emot. Ja röstar Ann-Charlotte Stenkil (M) och Jörgen Warborn (M). Nej röstar Ewa Klang (S) och Jana Nilsson (S). Beskrivning av ärendet Carlos Peredes (S) har i kommunfullmäktige den 14 februari 2012, 18, lämnat motion om att kommunen ska utse minst en borgerlig begravningsförrättare/officiant. Enligt motionären väljer fler att inte tillhöra något trossamfund och behovet av begravningsakter utan hänsyn till tro eller livsåskådning blir allt större.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott En borgerlig begravning är en högtidsakt utan religiös anknytning som gör det möjligt att på ett personligt sätt utforma en begravningsakt så som den avlidne önskar. Den person som är utsedd att leda en borgerlig begravningsakt eller minnesstund kallas för begravningsförrättare/officiant. I Varberg finns två begravningsbyråer som kan tillhandahålla begravningsförrättare/officianter vid behov. Förrättarna är certifierade enligt Svenska begravningsbyråers förbund och har genomgått utbildning. Yttrande Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 10 oktober 2012 föreslagit att motionen avslås. Behovet av borgerliga begravningsförrättare/officianter kan i Varbergs kommun tillhandahållas professionellt av begravningsbyråernas tjänster. Då det inte heller finns några krav på hur en borgerlig begravning ska vara utformad så finns även möjligheten att till exempel anhöriga eller andra bekanta är begravningsförrättare/officianter. Kommuner behöver inte heller enligt lag tillhandahålla begravningsförrättare/officianter. Prot. utdrag: Ks

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks au 451 Dnr KS 2012/0484 Höjd egenavgift vid samtal hos familjerådgivningen Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa egenavgiften för familjerådgivningssamtal till 200 kronor per samtal och familj. Möjlighet att besluta om avgiftsbefrielse i enskilda fall ska finnas bemyndiga socialnämnden att besluta om egenavgiften i framtiden. Beskrivning av ärendet Egenavgiften för samtal vid familjerådgivningen har varit oförändrad sedan 1995 efter beslut i kommunfullmäktige den 22 november Avgiften är för närvarande 100 kronor. I en jämförelse som socialförvaltningen gjort med ett flertal andra kommuner framgår det att de har en högre egenavgift än Varbergs kommun. Socialförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat den 30 augusti 2012 att Varbergs kommun ska höja egenavgiften vid samtal hos familjerådgivningen till 200 kronor. Det ska även finnas möjlighet till avgiftsbefrielse i enskilda fall. Riktlinjer vid ett sådant förfarande utarbetas av socialförvaltningen. Socialnämnden har den 24 september 2012, 193, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att fastställa egenavgiften för familjerådgivningssamtal till 200 kronor per samtal och familj. Möjlighet att besluta om avgiftsbefrielse i enskilda fall ska finnas. På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att lägga till följande attsats: bemyndiga socialnämnden att besluta om egenavgiften i framtiden. Prot. utdrag: Ks

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks au 452 Dnr KS 2012/0166 Ansökan om ändring i Ordningsföreskrifter för Varbergs kommun, avseende service- och signalhundar Beslut Arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens allmänna ordningsföreskrifter ska ändras enligt följande: från och med andra meningen ska 17 ha följande lydelse: Det som anges i dessa paragrafer gäller inte för service- och signalhund i tjänst eller utbildning, ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst. Service- och signalhundar skall vara iförda tjänstetäcken som visar att de arbetar eller är under utbildning. 18 st. 1 ska ha följande lydelse: Hund skall hållas kopplad inom följande område: Begravningsplatser och kyrkotomter enligt 3 (avvikande bestämmelse se sista st. denna ), lekplatser och för lek upplåtna gräsmattor inom detaljplanelagt område samt de motionsspår som framgår av bifogade förteckning. Sista meningen i 18 st. 4 ska ha följande lydelse: Hund får heller inte vistas på begravningsplatser och kyrkotomter tillhörande Himledalens församling eller på Stora torget under tid då torghandel pågår. Samt att ändringarna ska träda i kraft vid månadsskiftet närmast fyra veckor efter justering av fullmäktiges protokoll. Beskrivning av ärendet Flertalet av Sveriges kommuner har genomfört ändringar i sina lokala ordningsföreskrifter på sätt att service- och signalhundar likställs med ledarhund för synskadad och polishund i tjänst. Den nu pågående statliga försöksverksamheten har bl.a. som förväntad effekt att samtliga kommuner skall finna juridiskt stöd för sådan förändring. Med beaktande av vunna erfarenheter av service- och signalhundar och den pågående statliga försöksverksamheten, finns det tillräcklig grund för att genomföra den efterfrågade förändringen av kommunens allmänna ordningsföreskrifter. Sveriges Service- och Signalhundsförbundet, SoS, har funnits sedan 1999 och har allt sedan starten aktivt verkat för att samtliga svenska kommuner ska ändra sina lokala ordningsföreskrifter på sätt att service- och signalhundar ska likställas med polishund i tjänst och lederahund för synskadade.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ett problem i den hanteringen har varit att service- och signalhundar inte är något avgränsat begrepp och inte såsom fallet är med ledarhundar för synskadade, ett statligt kostnadsfritt tillhandahållet hjälpmedel. Service- och signalhundar utbildas av framförallt SoS, men det förekommer även andra utbildningsanordnare. Utbildningen betalas av hundens ägare eller genom bidrag från olika organisationer. Service- och Signalhundsförbundet anger att hundarna utbildas av certifierade instruktörer vars organisationer antagit Assistance Dogs Europes (AdEus) regler för utbildning av service- och signalhundar. Regeringen har redan 2008, efter bl.a. en skrivelse från Varbergs kommun, beslutat om en försöksverksamhet avseende service- och signalhundar. Det är Försöksverksamheten ska bekostas av staten och medföra att ett sextiotal service- och signalhundar ska utbildas. Utbildningen skall ske enligt SoSförbundets regler och system. SoS-förbundet är ackrediterat enligt internationella ADEu:s normer för utbildning av assistanshundar och förare. Det anges särskilt i försöksverksamheten att instruktörerna ska vara certifierade enligt vissa principer. Dessa är inte fastlagda, varför SoS-förbundets krav är vägledande. En förväntad effekt av försöksverksamheten är att kommuner som ännu inte gjort förändringar i sina lokala ordningsföreskrifter, får en juridisk hållbar grund att genomföra sådan förändring. Försöksverksamheten ska utvärderas av Socialstyrelsen som därefter redovisar till Regeringskansliet. Regeringen har i beslut den 2 februari 2012, meddelat att försöksverksamheten med service- och signalhundar ska förlängas och att Socialstyrelsen ska lämna en slutredovisning senast den 15 december Yttrande Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 5 oktober 2012 föreslagit att kommunens allmänna ordningsföreskrifter ska ändras enligt följande: från och med andra meningen ska 17 ha följande lydelse: Det som anges i dessa paragrafer gäller inte för service- och signalhund i tjänst eller utbildning, ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst. Service- och signalhundar skall vara iförda tjänstetäcken som visar att de arbetar eller är under utbildning. 18 st. 1 ska ha följande lydelse: Hund skall hållas kopplad inom följande område: Begravningsplatser och kyrkotomter enligt 3 (avvikande bestämmelse se sista st. denna ), lekplatser och för lek upplåtna gräsmattor inom detaljplanelagt område samt de motionsspår som framgår av bifogade förteckning. sista meningen i 18 st. 4 ska ha följande lydelse: Hund får heller inte vistas på begravningsplatser och kyrkotomter tillhörande Himledalens församling eller på Stora torget under tid då torghandel pågår. Forts.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Under den tid som service- och signalhundar funnits i det svenska samhället finns det inga rapporter om att begreppet har missbrukats eller att hundarna varit föremål för intressekonflikter; tvärtom har service- och signalhundar blivit ett alltmer välkänt och välkomnat inslag i samhället. Nyttan med service- och signalhundar har aldrig varit ifrågasatt utan frågeställningen har varit avgränsningen mot andra hundar eftersom det inte alltid är uppenbart att hundföraren har en funktionsnedsättning eller att hunden genomgått eller genomgår adekvat utbildning. Eftersom dessa frågor aldrig varit föremål för diskussion utgör sådan problematik inte skäl nog för att inte efterkomma en efterfrågad ändring av Varbergs kommuns lokala ordningsföreskrifter. Ett stort antal kommuner har genomfört förändringar i sina lokala ordningsföreskriter och där jämställt service- och signalhundar med polishund i tjänst och ledarhund för synskadad. I vissa kommuner anges att service- och signalhundar ska bära täcke som utvisar att hunden är i tjänst. Service- och Signalhundsförbundet har i sitt regelverk att hundarna ska bära täcke vid tjänstgöring. Det får anses vara till nytta både för hundförare och för allmänhet att service- och signalhunden bär sådant täcke vid tjänstgöring och utbildning. I samband med detta ärende har kyrkogårdsförvaltningen i Varbergs församling kontaktat kommunen och förklarat att de inte har något att erinra mot sådan förändring och tillagt att alla hundar bör vara välkomna på kyrkogårdar och begravningsplatser, men att kopplingstvång bör gälla. Ärendet har remitterats till Polismyndigheten i Halland län, Miljö- och räddningsnämnden samt Varbergs kommuns sju församlingar. Remissvar har inkommit från Miljö- och räddningsnämnden, Polismyndigheten i Hallands län, Varbergs församling, Veddige-Kungsäters församling, Värö och Stråvalla församling samt Himledalens församling. Samtliga dessa remissinstanser har ställt sig positiv till den del av förändringen som innebär att service- och signalhundar ska jämställas med ledarhund för synskadad och polishund i tjänst. När det gäller den andra föreslagna förändringen, att ta bort det generella hundförbudet på begravningsplatser och kyrkotomter och i stället införa ett kopplingstvång, har samtliga svarande instanser, utom Himledalens församling, ställt sig bakom sådant förslag. Detta har medfört att det i förslaget till ändring i de lokala ordningsföreskrifterna finns ett undantag som innebär att hundförbudet kvarstår på begravningsplatser och kyrkotomter inom Himledalens församling. Prot. utdrag: Ks

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks au 453 Dnr KS 2011/1035 Utredning, Simstadion Varberg Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och hamn- och gatuförvaltningen gå vidare med de i utredningen identifierade konsekvensanalyserna: Funktionsstudie av hela fästningsområdet. Trafik- och infrastruktur för området och för framtida utveckling av tillkommande stadsdelar. Kulturhistoriska värden i fästningsområdet, det unika i platsen i samverkan med övriga intressenter. Koppling till destinationsutvecklingen, bedömning av effekten av ökat besöksantal. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsbeskrivna simanläggning kostnadsbedömning. Studie av alternativ placering av en simanläggning. Djupare beskrivning av OPS. Undersökning av ekonomiska konsekvenser. anslå kr ur kommunstyrelsens ofördelade medel för det fortsatta analysarbetet uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att återkomma med ett beslutsunderlag senast den 31 mars Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har den 26 juni 2012, 141, beslutat att uppdra åt kommundirektören att tillsammans med berörda förvaltningar utreda möjligheter och konsekvenser med en ny simanläggning kring den nuvarande simstadion och möjligheter och konsekvenser av att överlåta byggande och drift till en förening. Förutom kommundirektören har förvaltningscheferna för kultur- och fritidsförvaltningen, hamn- och gatuförvaltningen, miljö- och hälsoskyddskontoret, stadsbyggnadskontoret, ekonomikontoret, planeringskontoret och VD för Varbergs Fastighets AB samt jurist och utvecklingsledare på strategisk utveckling deltagit i utredningsarbetet, Förhållanden, möjligheter och konsekvenser runt följande frågor har studerats i förhållande till Varbergs Sims förslag; juridik, ekonomi samt platsens lämplighet utifrån allmän stadsutveckling, planfrågor, mark, infrastruktur,

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott trafik, parkeringsmöjligheter, etc. Flera frågor som kräver ställningstaganden i senare skeden har dessutom identifierats. Varbergs Sims förslag Varbergs Sim erbjuder sig att bygga och driva en ny simanläggning lokaliserad till nuvarande Simstadion. Föreningens intention är att bilda bolag för ägande och drift av anläggningen. Förslaget förutsätter kommunal borgen för investeringen och man räknar i budgeten med ett årligt kommunalt driftsbidrag. Man gör inga anspråk på att köpa marken utan accepterar ett arrendeavtal. Funktionsbeskrivning av Varbergs Sims förslag Den skiss som tagits fram av Varbergs Sim innehåller både inomhus och utomhusbad med 50 x 20,5 metersbassänger i båda fallen. Inomhusbassängen är flexibelt delbar. Övriga funktioner inomhus: Läktarkapacitet upp till personer Barnlekbassänger Undervisningsbassäng 10 x 17 m med höj och sänkbart djup, anpassad för multihandikappade Hopptorn Nöjesbad med vattenruschbana SPA-avdelning Friskvårdsdel med styrketräning, spinning och övriga motionsformer Omklädningsavdelningar Restaurang/kafé/kiosk för besökare och allmänhet. Inomhus- och utomhusservering. Konferenslokaler, anpassade för övernattning Kontors- och kanslilokaler Toaletter för besökare och allmänhet Tillgänglighet via hissar till plan 2 Övriga funktioner utomhus: Undervisningsbassäng 25 x 15 m Barnlekbassänger Hopptorn Läktarkapacitet för pers. Utomhusservering Varbergs Sim har gjort ett försök till bedömning av besöksantal och antal tillkommande bilar i en maxsituation. Antagandet är att det är på helgerna vintertid som flest besökare kommer till anläggningen med bil och då upp till ca 200 bilar samtidigt.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Funktionsbeskrivning Kultur- och fritidsnämndens förslag Kultur och fritidsnämnden har den 29 augusti 2012, 67, beslutat om verksamhetsbeskrivning av framtida bad- och simanläggning i Varbergs och att verksamhetsbeskrivningen ska utgöra underlag i utredningen om ny simanläggning vid simstadion. Kultur- och fritidsnämndens beslut är en verksamhetsbeskrivning av ett inomhusbad. Verksamhetsbeskrivna funktioner: Simbassäng 25 m med 10 simbanor med möjlighet att ställa upp flyttbara läktare upp till 300 personer Undervisningsbassäng, 8 x 25 m, delbar till två delar i separata rum, separat omklädningsdel till undervisningsbassängen Rekreationsbad med äventyrsbassäng och varmbassäng, småbarnspool, vattenrutschbanor (2-3 st) Relaxavdelning med bastur, pool, ångbad, servering, behandlingsrum, separat omklädningsrum osv. Friskvårdsdel med styrketräning, motionsutrymmen och möjlighet till gruppträning (t.ex. spinning) Servering som kan serva gäster i badet, relaxavdelningen och i foajé (för icke badande) Kultur- och fritidsnämnden har inte tagit ställning till placeringen av en kommunalt uppförd simanläggning. Kultur- och fritidsförvaltningen poängterar behovet av att en ny och modern simanläggning uppförs så snart det är möjligt. Förvaltningen förordar att det påbörjas en parallell process med att undersöka en alternativ placering av en ny anläggning så att det finns en beredskap om det visar sig att placeringen vid simstadion inte är möjlig. Juridik En kommun kan lösa sitt behov av en simanläggning på olika sätt. Alternativen för genomförandet är: 1. Kommunen bygger i egen regi 2. Kommunen bygger tillsammans med annan part genom s.k. OPS. 3. Simklubben eller annan bygger i egen regi Alternativ 1 och 2 innebär upphandling i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU). 1. Om kommunen bygger i egen regi har kommunen att hantera byggnationen enligt gällande principer för investeringar och byggprocessen. 2. Om kommunen väljer en OPS lösning innebär det en funktionsupphandling som inbegriper en riskfördelning. Förfrågningsunderlaget styr fördelningen mellan parterna i projektet som oftast även innehåller en driftfunktion över projektets livscykel. Upphandlingen kan således innehålla ett ekonomiskt medansvar från den privata aktören som ser sin del av

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott investeringen som ett ekonomiskt projekt över tid som fastställs i avtalet. 3. Att simföreningen eller annan bygger i egen regi innebär alltid att kommunen erhåller en roll som beställare och eller fastställd hyresgäst under projektets livscykel. Situationen kan komma att bedömas som otillåten direktupphandling alternativt som ett statsstöd som måste underställas EU. Problematiken som följer kommunala beslut som har till uppgift att direkt eller indirekt stödja privata initiativ är många och komplicerade. En kommuns möjligheter begränsas av dess kompetens. Att genomföra åtgärder utanför den kommunala kompetensen kan angripas genom s.k. laglighetsprövning, vilket är ett rättsmedel som kan användas av samtliga kommunmedlemmar. Om åtgärden inbegrips i den kommunala kompetensen, vilket ofta är fallet när kommunen av en eller annan orsak vill stödja funktioner som har en nytta för kommunen och dess medlemmar, måste stödet genomföras på sådant sätt att det inte strider mot lag. Om stödet skulle uppfattas som en otillåten direktupphandling kan stödet angripas med stöd av LOU. Ekonomi Kultur- och fritidsförvaltningen har, med hjälp av konsult, gjort en utredning av verksamheter i en framtida badanläggning i Varberg. I utredningen presenteras ett antal alternativa verksamhetsbeskrivna anläggningar. Det alternativ som funktionsmässigt stämmer bäst överens med simklubbens förslag, bedöms i utredningen kräva en investering på mnkr. Antalet besökare per år bedöms till med en årlig intäkt på ca 19 mnkr per år. I kultur- och fritidsnämndens budget för 2012, är nettokostnaden för Håstens simhall tkr och för Simstadion tkr. Därutöver tillkommer overheadkostnader. I nämndens budget är enhetschefens lön och vissa övriga kostnader budgeterade på simanläggningar. Summa nettokostnader 2012 för de bägge anläggningarna beräknas till ca 7 mnkr. Varbergs Sim har i sina kalkyler räknat med ett årligt kommunalt bidrag på 11 mnkr vilket utgör kultur- och fritidsnämndens budgeterade bruttokostnad för år 2012 för Håstens simhall och Simstadion. Plan- och byggfrågor, mark, infrastruktur och tillgänglighet En utbyggnad av simanläggning av det slag som föreslås av Varbergs Sim kräver en ny detaljplan. Det strandnära läget innebär då att man också kommer att pröva strandskyddsfrågan, vilket sker av länsstyrelsen i dialog med kommunen. Förstudier och utarbetande av ny detaljplan beräknas ta 1 ½ - 2½ år i anspråk. Därtill kommer eventuell tid för överklagande. Projektering och byggnation bedöms ta 3 år.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunen är inte beredd att sälja marken till annan part. Bedömningen är istället att den enda alternativa upplåtelseformen för marken är ett arrendeavtal vilket Varbergs Sim också räknat med. En anläggning av den storlek som förekommit i diskussionen, är en stor trafikalstrare både vad gäller besökstrafik och distributionstrafik. Trafiken med privatbilar, bussar och distributionsfordon blir påtaglig och med läget vid simstadion blir detta en fråga som är problematisk. Infrastrukturen och omgivningarna tål inte en trafikökning i någon större omfattning. Området har idag hög besöksfrekvens i sig och merparten är gående och eller cyklande. Med ökad annan trafik i området ökar konkurrensen om det allmänna utrymmet och därmed också antalet potentiella konfliktsituationer vilket kan påverka området negativt ur rekreations- och kultursynpunkt. Med de besökssiffror som avviseras för att få ekonomisk bärighet i en anläggning uppstår ett hämtning- och lämningsförfarande liksom ett parkeringsbehov som blir svårt att möta utan stor påverkan på området. Utanför simstadion finns idag 118 parkeringsplatser. Att rymma ytterligare behov om mellan parkeringsplatser per dag innebär att ett stort område behöver tas i anspråk för parkering. Att omvandla marken i området till ytterligare parkering bedöms direkt olämpligt för områdets fortsatta utveckling. Flera målgrupper kommer att ta sig till anläggning på annat sätt än med bil. Det är dock inte troligt eller rimligt att tro att en tillräckligt stor andel av totala antalet besökare tar sig dit på sådant sätt att de dilemman som tagits upp här ovan kan undvikas. Infrastrukturfrågorna behöver ytterligare fördjupad analys för bedömning av möjligheter och konsekvenser. Platsens lämplighet utifrån allmän stadsutveckling Området längs strandpromenaden mellan fästningen och kärleksparken, där simstadion ligger idag, är en av Varbergs platser som har störst allmänintresse. Den bör därför behandlas med försiktighet. I och med att simstadion ligger i området idag, kan aktiviteter förknippade med simning och hälsoaktiviteter anses vara etablerade. En nybyggd simanläggning som fångar upp såväl platsens karaktär som redan etablerade aktiviteter i ny tappning kan därför anses möjlig. Det finns många hänsyn som ska tas. Platsens lämplighet kan exempelvis vara problematisk utifrån strandskydd, landskapsbild och kulturmiljö. Trafik- och parkeringsproblematiken är, som påpekats, särskilt angeläget att ytterligare analysera.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Med hänsyn till dessa perspektiv är det angeläget att säkra att anläggningen är inbjudande och öppen för allmänheten i form av spontana möten, sittytor, café och restaurang, samt lokaler och faciliteter som kan nyttjas av alla. Därigenom får den ett mervärde som ett attraktivt inslag i platsens redan stora värde som målpunkt samt som ett tillskott för staden utifrån destinationssynpunkt, samt känns mindre som ett främmande inslag i strandområdet. Det är särskilt angeläget att anläggningen blir användbar och lockande för barnfamiljer, inte minst som en del av stadens folkhälsoprofil. Frågor som kräver fördjupade analyser Följande frågor har identifierats som angelägna att utreda/analysera ytterligare: Funktionsstudie av hela fästningsområdet. Trafik- och infrastruktur för området och för framtida utveckling av tillkommande stadsdelar. Kulturhistoriska värden i fästningsområdet, det unika i platsen i samverkan med övriga intressenter. Koppling till destinationsutvecklingen, bedömning av effekten av ökat besöksantal. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsbeskrivna simanläggning kostnadsbedömning. Studie av alternativ placering av en simanläggning. Djupare beskrivning av OPS. Undersökning av ekonomiska konsekvenser. Ytterligare områden kan kräva fördjupade analyser. Utredningarna/- analyserna kan helt eller delvis ske parallellt med planarbetet. Funktionsstudie av området samt trafik- och infrastrukturutredning har också bäring på framtida stadsutveckling och behöver ändå genomföras. Yttrande Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 4 oktober 2012 föreslagit att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att tillsammans med kulturoch fritidsförvaltningen gå vidare med de i utredningen identifierade konsekvensanalyserna: anslå kr ur kommunstyrelsens ofördelade medel för det fortsatta analysarbetet kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att återkomma med ett lägesrapport senast den 31 mars Forts.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott De juridiska förutsättningarna för att kunna anta Varbergs Sims förslag att föreningen bygger och driver en simanläggning är ännu oklara. Ett kommande beslut om Uppsala kommuns notifiering blir godkänt eller ej, kan tjäna som vägledning. De två övriga beskrivna formerna för uppförande av simanläggning i egen regi eller som ett OPS är juridiskt klarlagda och genomförbara. Behovet av en ny modern simanläggning i kommunen är stort. Med tanke på de identifierade konsekvenserna av att förlägga en simanläggning vid simstadion, är det möjligt att ett slutligt ställningstagande blir att anläggningen bör placeras på annan plats. Av det skälet bör det påbörjas ett parallellt arbete med att identifiera en alternativ placering. Placering av en simanläggning vid Simstadion har fördelar men får också konsekvenser som behöver klarläggas genom fördjupade analyser. Föreslås därför att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att tillsammans kultur- och fritidsförvaltningen genomföra de i utredningen identifierade fördjupade analyserna. Tidplanen bedöms till upp till 2½ år för planarbetet och till 3 år för projektering och byggnation. De fördjupade analyser och utredningar som bedöms behövas kan helt eller delvis ske parallellt med planarbetet. Bedömning är dock att en ny simanläggning vid Simstadion kan stå klar tidigast Under utredningen har hållits kontakt med Varbergs Sim. Föreningen har presenterat sitt förslag som bedöms vara ett seriöst förslag med trovärdigt upplägg. Varbergs Sims förslag bygger på en hyresnivå på 11 mnkr/år vilket är 4 mnkr mer än dagens nettokostnad för de två befintliga simanläggningarna. Om kommunen bygger i egen regi i enlighet med kultur- och fritidsnämndens verksamhetsbeskrivning, kommer driftkostnaderna att öka väsentligt mot dagens. Varbergs Sim har för avsikt att som enda ägare bilda ett bolag för byggande och drift av simanläggningen vilket kan ses som en något svag ägarstruktur. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 juni 2012, 284. Forts

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott På sammanträdet kommer ledamöterna överens om följande beslutsförslag: Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och hamn- och gatuförvaltningen gå vidare med de i utredningen identifierade konsekvensanalyserna: Funktionsstudie av hela fästningsområdet. Trafik- och infrastruktur för området och för framtida utveckling av tillkommande stadsdelar. Kulturhistoriska värden i fästningsområdet, det unika i platsen i samverkan med övriga intressenter. Koppling till destinationsutvecklingen, bedömning av effekten av ökat besöksantal. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsbeskrivna simanläggning kostnadsbedömning. Studie av alternativ placering av en simanläggning. Djupare beskrivning av OPS. Undersökning av ekonomiska konsekvenser. anslå kr ur kommunstyrelsens ofördelade medel för det fortsatta analysarbetet uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att återkomma med ett beslutsunderlag senast den 31 mars Prot. utdrag: Ks

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks au 454 Dnr KS 2011/0677 Tillbyggnad av Lerjans förskola Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att projektera och upphandla tillbyggnad av Lerjans förskola. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har den 19 juni 2012, 102, beslutat att förvärva Tvååkers-Ås 5:13 och del av Tvååkers-Ås 5:2, samt att kostnader för förvärv och tillbyggnad ska belasta konto och Beslutet innebär att investeringsramen för förvärv av fastighet och tillkommande mark samt tillbyggnad av två avdelningar är totalt 15,4 mkr. Kommunen tillträdde fastigheten 1 juli 2012 och har ansökt om lantmäteriförrättning för mark som ska tillföras fastigheten. Barn- och utbildningsnämnden har 18 juni 2012, 85, beslutat att hemställa hos kommunstyrelsen att Lerjans förskola byggs ut till en förskola med 3 avdelningar, färdigställd 31 december Förskoleverksamheten bedrivs av Lerjans föräldrakooperativ som hyr lokalerna av kommunen, genom serviceförvaltningen. Hyresgästen har meddelat att en utbyggnad till tre avdelningar med tillagningskök är önskvärt samt att de vill medverka till utformningen av de nya lokalerna. Kommunfullmäktige beslutade 19 juni , att förvärva Tvååkers- Ås 5:13 och del av Tvååkers-Ås 5:2, samt att kostnader för förvärv och tillbyggnad ska belasta konto och Beslutet innebär att förskolan ska kompletteras med två avdelningar till en treavdelnings förskola. Kostnaderna fördelas enligt följande: Förvärv av befintlig förskolefastighet: Förvärv av mark för utbyggnad: Tillbyggnad av 2 avd. samt kök. Totalt 3,5 mkr 0,9 mkr 11 mkr 15,4 mkr Beslutet innebär också att tkr avsatta för objekt Förskola Galtabäck/Träslövsläge i investeringsplan tas i anspråk samt att investeringsmedel omfördelades med tkr ur plan från objekt G:a Köpstads förskola 4 avd.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Finansiering Förskola Galtabäck/Träslövsläge tkr Ga Köpstads förskola 4 avd tkr Totalt 15,4 mkr Kommunen tillträdde fastigheten 1 juli 2012 och har ansökt om lantmäteriförrättning för mark som ska tillföras fastigheten. Barn- och utbildningsnämnden har 18 juni 2012, 85 beslutat att hemställa hos kommunstyrelsen att Lerjans förskola byggs ut till en förskola med 3 avdelningar, färdigställd 31 december Förskoleverksamheten bedrivs av Lerjans föräldrakooperativ som hyr lokalerna av kommunen, genom Serviceförvaltningen. Hyresgästen har meddelat att en utbyggnad till tre avdelningar med tillagningskök är önskvärt samt att de vill medverka till utformningen av de nya lokalerna. Yttrande Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 22 oktober 2012 föreslagit att Varbergs Fastighets AB får i uppdrag att projektera och upphandla tillbyggnad av Lerjans förskola. Planeringskontoret har i samråd med serviceförvaltningen och Varbergs Fastighets AB utrett tillbyggnaden och låtit upprätta förslag till situationsplan för en utökning av förskolan till tre avdelningar. Projektet innefattar nybyggnation av två förskoleavdelningar, tillagningskök, anpassning i befintlig byggnad samt förbättring av infart och anläggande av parkeringsplatser. Eftersom förskoleverksamhet bedrivs i befintliga lokaler föreslås ny byggnation utföras prefabricerat för att minska störningarna och behovet av ersättningslokaler. Barn- och utbildningsförvaltningen och serviceförvaltningen ska parallellt med projekteringen diskutera lokalernas utformning med hyresgästen samt revidera hyresavtal utifrån de nya lokalerna. Prot. utdrag: Ks

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks au 455 Dnr KS 2012/0502 Ansökan om bidrag till skrotning av fiskefartyget VG 108 Stensö Beslut Arbetsutskottet beslutar att under förutsättning att det finns juridisk rättighet, bevilja AB Båtfjordens Hamn anslag på kronor medlen utbetalas efter genomfört uppdrag. Beskrivning av ärendet AB Båtfjordens Hamn i Bua har kommit in med en ansökan om bidrag med kronor från Varbergs kommun för skrotning av fiskefartyget VG 108 Stensö. Fiskefartyget ligger i Båtfjordens hamn i Bua och ägarna tar inget ansvar för båten som saknar värde och hamnen har ingen möjlighet att kräva ägarna på pengar. Kostnaden för skrotning och omhändertagande av miljöfarligt avfall beräknas till kronor och hamnen saknar ekonomiska resurser och ansöker om bidrag hos kommunen, Länsstyrelsen, Region Halland och Sparbanksstiftelsen. Man understryker att det är bråttom att fartyget tas om hand innan det förliser och orsakar oönskade miljökonsekvenser. Yttrande Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 22 oktober 2012 föreslagit att avslå AB Båtfjordens Hamns ansökan om kronor för skrotning av fiskefartyget VG 108 Stensö. Ekonomikontoret har haft samråd med kommunekologen som inte ser att Varbergs kommun har något ansvar att bidra med medel till skrotningen av fartyget. Forts.

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott På sammanträdet kommer ledamöterna överens om följande beslutsförslag: Arbetsutskottet beslutar att under förutsättning att det finns juridisk rättighet, bevilja AB Båtfjordens Hamn anslag på kronor medlen utbetalas efter genomfört uppdrag. Prot. utdrag: AB Båtfjordens Hamn Ekonomikontoret

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks au 456 Dnr KS 2012/0266 Ansökan om ett ränte- och amorteringsfritt lån, Tvååkers IF Beslut Arbetsutskottet beslutar att avslå Tvååkers IF ansökan om ett ränte- och amorteringsfritt lån. Beskrivning av ärendet Varbergs kommun anlägger en konstgräsplan för elvamannafotboll på Övrevi IP. Tvååkers IF anlägger dessutom själva en sjumannaplan med konstgräs på Övrevi. Projektet är kostnadsberäknat till 2,8 mnkr och bidrag erhålles bl.a. med 1 mnkr från Sparbanksstiftelsen. Föreningen har kommit in med en skrivelse där man ansöker om ett ränte- och amorteringsfritt lån på 600 tkr från Varbergs kommun. Yttrande Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 19 oktober 2012 föreslagit att avslå Tvååkers IF ansökan om ett ränte- och amorteringsfritt lån. Ett ränte- och amorteringsfritt lån får ses som ett direkt bidrag från Varbergs kommun och borde i så fall behandlas som ett sådant. Ekonomikontoret har haft samråd med kultur- och fritidsförvaltningen som kommer att ta ansvar för skötselavtal men ser ansökan om ett ränte- och amorteringsfritt lån som en fråga för kommunstyrelsen. Prot. utdrag: Tvååker IF Ekonomikontoret Kultur- och fritidsförvaltningen

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks au 457 Dnr KS 2011/0218 Detaljplan, Grytåsvägen m.fl., antagande Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta detaljplan för Grytåsvägen m.fl. upprättad den 3 mars 2011, reviderad den 30 augusti Beskrivning av ärendet Byggnadsnämnden har för antagande överlämnat förslag till detaljplan för Grytåsvägen m.fl., upprättad den 3 mars 2011, reviderad den 30 augusti 2012 till kommunstyrelsen för antagande. Planområdet ligger i norra Träslövsläge och omfattar Grytåsvägen, Matrosvägen, Jungmansvägen och Myrmalmsvägen. Området har inte blivit fullständigt utbyggt enligt gällande plan och där det finns obebyggda tomter är vägen inte iordningställd. Bilar kan med svårighet ta sig genom området. Planen syftar främst till att förbättra vägstrukturen och att öka byggrätterna i området. Kommunen avser att bli huvudman för gator och övrig allmän platsmark. Finansieringen av nödvändig standardökning på gator, kompletterande gång-och cykelvägar, gatubelysning m.m. bekostas av fastighetsägarna och regleras genom s.k. gatukostnadsutredning, som beslutas i särskilt ärende. Detaljplanen har varit utställd mellan den 2 februari mars Inkomna synpunkter under utställningstiden har sammafattats av stadsbyggnadskontoret i ett utställningsutlåtande daterat den 30 augusti Byggnadsnämnden har den 30 augusti 2012 beslutat att godkänna planen för antagande 30 augusti Yttrande Stadsbyggnadskontoret har i tjänsteutlåtande den 30 oktober 2012 tillstyrkt förslaget till detaljplan för Grytåsvägen m.fl. upprättad den 3 mars 2011, reviderad den 30 augusti Prot. utdrag: Ks

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks au 458 Dnr KS 2012/0372 Upprustning och upplåtelse av byggnad, Getterön 2:1 Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra serviceförvaltningen att teckna ett hyreskontrakt med Galtaskeppets bygglag avseende bostadshuset som tillhört Astrid på skäret lämna ett driftsbidrag till Galtaskeppets bygglag avseende renovering av bostadshuset, Astrid på skäret, med kronor, förutsatt att kommunen erhåller strandskyddsdispens för genomförande av projektet. Driftsbidraget utgörs av en engångsersättning som ska belasta kommunstyrelsens markreserv. Beskrivning av ärendet Varbergs kommun har 2010 löst in byggnaderna ytterst på skäret, del av fastigheten Getterön 2:1, i syfte att riva dem. Byggnadsnämnden har den 8 mars 2012, 63, beslutat att bifalla kommunstyrelsens ansökan om rivning. Varbergs kommun har därefter kontaktats av Galtabäcks bygglag som vill använda det gamla bostadshuset på skäret i ett nytt projekt. Bygglaget avser att genomföra en renovering av byggnaden. Renoveringen ska finansieras med hjälp av bidrag från olika sponsorer. Arbetet med att renovera byggnaden sker i projektform och utförs som en arbetsmarknadsinsats, som också involverar elever från det gymnasiala byggprogrammet i Varberg. Galtabäcks bygglag avser att få tillgång till byggnaden genom ett hyreskontrakt, tecknat med Varbergs kommun. Bygglaget åtar sig fullt ansvar för drift och underhåll av byggnaden under hyrestiden Den renoverade byggnaden ska användas som samlingslokal för deltagare i bygglagets kommande projekt, samt göras tillgängligt för allmänheten med grund i de kulturvärden som finns på plats. Yttrande Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 13 juli 2012 föreslagit att serviceförvaltningen får i uppdrag att teckna ett hyreskontrakt med Galtaskeppets bygglag avseende bostadshuset som tillhört Astrid på skäret lämna ett driftsbidrag till Galtaskeppets bygglag avseende renovering av bostadshuset, Astrid på skäret, med kronor, förutsatt att kommunen erhåller strandskyddsdispens för genomförande av projektet. Driftsbidraget utgörs av en engångsersättning som ska belasta kommunstyrelsens markreserv.

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott De projekt som drivits av Galtabäcks bygglag, har drivits med framgång. Resultatet av tidigare båtbyggarprojekt finns att se och segla, i Varbergs hamn. Projektet Astrid på skäret är ett arbetsmarknadsprojekt som skapar sysselsättning och mening för långtidsarbetslösa. Det ger också studerande vid byggprogrammet möjlighet att skaffa sig praktisk erfarenhet. Bygglaget får efter projektets avslutande, en lokal för personal i projekt och Varbergs kommun ett nytt besöksmål. Det finns planer på att bygga en ny gång/cykelväg som skall löpa längs stranden från Varbergs hamn till Getteröns småbåtshamn. Astrids ligger längs denna sträckning vilket är positivt för tillgängligheten. Byggnaden skall hållas öppen för allmänheten och rymma möjlighet att visa olika typer av utställningar. Prot. utdrag: Ks

28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks au 459 Dnr KS 2011/0699 Samråd, detaljplan, Lagmannen 18 Beslut Arbetsutskottet beslutar att tillstyrka föreliggande förslag till detaljplan. Beskrivning av ärendet Stadsbyggnadskontoret har för granskningsyttrande överlämnat förslag till detaljplan för Lagmannen 18, upprättad den 4 oktober Detaljplanen syftar till att ersätta befintlig envåningsbyggnad med en ny femvåningsbyggnad med kontor, handel och bostäder. Planområdet omfattar cirka m 2. Detaljplanen medger handel och kontor, inte bostäder, i bottenvåning mot Kungsgatan. Kontor medges i befintliga byggrätter. Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 18 oktober 2012 tillstyrkt föreliggande förslag till detaljplan. Man har i granskningshandlingen konstaterat att husbils/husvagnsparkeringens placering inte kan regleras i planen och att detta kommer att fastställas i en förvaltningsövergripande process parallellt med planarbetet. Vad det gäller Varbergs bostads AB:s medfinansiering av omgestaltningen av allmän platsmark utanför området har planbeskrivningen kompletterats med en skrivning om att sådant avtal ska upprättas. Planområdesgränsen kommer fortsatt ligga kvar i samma läge då detta är viktigt för den digitala hanteringen av plankartan. Prot. utdrag: Stadsbyggnadskontoret Planeringskontoret Varbergs Bostads AB

29 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks au 460 Dnr KS 2012/0472 Detaljplan för bostäder på Hansegård och Gröningagård Beslut Arbetsutskottet beslutar att av detaljplanen ska framgå hur gång- och cykeltrafikanter ska ta sig till och från området i det fall exploateringsområdet byggs ut innan gc-bana finns utbyggd utmed Klastorpsvägen kostnader för gång- och cykelväg ska regleras i exploateringsavtalet. Beskrivning av ärendet Stadsbyggnadskontoret har för samrådsyttrande överlämnat förslag till detaljplan för bostäder på Hansegård och Gröningagård, Trönninge 32:7, samt del av Trönninge 32:1 och 10:1 m.fl., upprättat den 30 augusti Förslaget till detaljplan syftar till att utvidga Trönninge samhälle genom att uppföra bostadsbebyggelse samt en förskola strax öster om Trönningeby, söder om Klastorpsvägen. Arbetsutskottet har den 12 oktober 2010, 407, beslutat att tillstyrka planprövning för bostäder. Yttrande Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 19 oktober 2012 föreslagit att det av detaljplanen ska framgå hur gång- och cykeltrafikanter ska ta sig till och från området i det fall exploateringsområdet byggs ut innan gc-bana finns utbyggd utmed Klastorpsvägen. Fördjupad översiktsplan, Trönninge med omnejd, antagen 15 juni 2010, anger att ett par grupper av bebyggelse kan förekomma i området, att den lantliga karaktären ska bevaras och att det lämpar sig för hästboende. Översiktsplanen anger även att området ska försörjas med en gång- och cykelväg utmed Klastorpsvägen till Trönninge by. Planeringskontoret anser att förslaget till detaljplan överensstämmer med riktlinjerna i översiktsplanen, men att man bör utreda hur gång- och cykeltrafikanter på säkert sätt ska ta sig till och från området innan gång- och cykelbana har byggts ut utmed Klastorpsvägen. Forts.

30 Kommunstyrelsens arbetsutskott På sammanträdet kommer ledamöter överens om att lägga till följande attsats: kostnader för gång- och cykelväg ska regleras i exploateringsavtalet. Prot. utdrag: Stadsbyggnadskontoret Planeringskontoret

31 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks au 461 Dnr KS 2011/0265 Samråd, detaljplan för bostäder på Gamla Köpstad 1:118 Beslut Arbetsutskottet beslutar att planbeskrivningen förtydligas med att exploateringsavtal ska var undertecknat innan detaljplanen antas. Beskrivning av ärendet Stadsbyggnadskontoret har för samrådsyttrande överlämnat förslag till detaljplan för Gamla Köpstad 1:118, upprättat den 4 oktober Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra bebyggelse på industritomten för tidigare Ajo Kylindustri, Gamla Köpstad 1:118, med bostäder. För närvarande tjänar byggnaden som fritidsgård. Detaljplanen föreslår sju tomter för friliggande enbostadshus. Yttrande Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 18 oktober 2012 föreslagit att planbeskrivningen förtydligas med att exploateringsavtal ska var undertecknat innan detaljplanen antas. I kommunens översiktsplan, ÖP 2010 fördjupning av stadsområdet, anges att området ligger inom blandad bebyggelse. Program för bostäder inom fastigheten Gamla Köpstad 1:118, godkändes den 4 november Förslaget till detaljplan skiljer sig något från programmet, genom att man tillåter en total byggnadsarea om sammanlagt m 2, jämfört med programmet som föreslår en total byggnadsarea om m 2, vilket motsvarar det befintliga byggnadsbeståndet på fastigheten. Eftersom förslaget till detaljplan säger att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser inom planområdet medför den en skyldighet för kommunen att anlägga en lokalgata. För att säkerställa att inte kostnaden för gatan kommer belasta kommunen ska planbeskrivningen förtydligas med att ett exploateringsavtal ska tecknas innan planen antas. Forts.

32 Kommunstyrelsens arbetsutskott De delar av exploateringsfastigheten som inte ska bebyggas ligger till viss del inom riksintresse för naturvård, och gränsar till naturreservat och Natura 2000-område. Dessa delar av fastigheten, som har höga naturvärden, har lämnats utanför detaljplanen. Exploateringsavtalet ska reglera att denna mark ska övergå till kommunal fastighet utan ersättning, på motsvarande sätt som om marken hade utgjort allmän plats i detaljplan. Prot. utdrag: Stadsbyggnadskontoret Planeringskontoret

Varbergs kommun. Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-19 1-9. Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 9.00-16.

Varbergs kommun. Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-19 1-9. Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 9.00-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-19 1-9 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 9.00-16.25 ande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Jana Nilsson (S) Ewa Klang (S) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-21 1-11 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 8.30-14.00 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Jana Nilsson (S) Ewa Klang

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-31 1-11. BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-31 1-11. BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-31 1-11 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 9.00-12.00 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Jana Nilsson (S) Ewa Klang

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-17 1-17

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-17 1-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-17 1-17 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 8.00-15.00 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Jana Nilsson (S) Ewa Klang

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-03 1-12 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 9.00-12.10 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Ewa Klang (S) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-24 1-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-24 1-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-24 1-11 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 09.00-12.00 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Jana Nilsson (S) Ewa Klang

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-28 1-10

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-28 1-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-28 1-10 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagare Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Jana Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-11 1-13

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-11 1-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-11 1-13 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 9.00-14.30 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M), 517, 520-521, 523-524 Harald Lagerstedt (C) Jana

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1-16

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1-16 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1-16 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 9.00-12.15 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Jana Nilsson (S) Ewa Klang

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-22 1-16

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-22 1-16 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-22 1-16 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 9.00-16.15 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Jana Nilsson (S) Ewa Klang

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-19 1-9 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 13.00-15.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Stefan Edlund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-24 1-15 Plats och tid A2, kl. 9.00-11.45 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C), ej 24 Jana Nilsson (S) Ewa Klang (S) Övriga

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-10 1-13 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 8.30-12.30 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C), 219 (del av), 222, 225 Christofer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-17 1-15

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-17 1-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-17 1-15 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagare Jörgen Warborn (M) Lena Andersson (M) Harald Lagerstedt (C) Jana Nilsson (S)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-17--18 1-13

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-17--18 1-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-17--18 1-13 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 8.00-16.00 Sammanträdesrum A2, kl. 8.30-15.15 Beslutande Måndagen den 17 september 2012 Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden Servicenämnden 2015-05-20 1-11 Plats och tid Fävren, kl. 13:30 16.00 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) t o m 42 Göran

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-19 1-15 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 9.00-15.00 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Jana Nilsson (S) Ewa Klang

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-04 1-15

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-04 1-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-04 1-15 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 9.00-12.15, 15.00-17.20 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Jana Nilsson (S)

Läs mer

Varbergs kommun. Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-24--25 1-9

Varbergs kommun. Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-24--25 1-9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-24--25 1-9 Plats och tid Beslutande Folkets Hus, lokal Nyhem Måndagen den 24 september 2012, kl. 8.00-16.30 Tisdagen den 25 september 2012, kl. 8.00-12.00 Jörgen

Läs mer

Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april 2014. Kommunfullmäktige beslutar

Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april 2014. Kommunfullmäktige beslutar Sida 1 av 5 Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april 2014 Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@varberg.se Fullständigt protokoll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-04A 1-7

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-04A 1-7 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-04A 1-7 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 13.00-13.25 ande Lena Andersson (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Jana Nilsson (S) Ewa Klang (S) Övriga

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014. Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014. Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige Sida 1 av 7 Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014 Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@varberg.se Fullständigt protokoll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr Beslutsförslag 2014-05-12 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Marie-Louise Svensson Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr 2011-287

Läs mer

2013-08-13. Iordningställande av Batterivägen kopplat till genomförandet av detaljplaneföreslag för Bilen m fl. (AU 215) Dnr KS 2013-240

2013-08-13. Iordningställande av Batterivägen kopplat till genomförandet av detaljplaneföreslag för Bilen m fl. (AU 215) Dnr KS 2013-240 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-13 167 Iordningställande av Batterivägen kopplat till genomförandet av detaljplaneföreslag för Bilen m fl. (AU

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden Servicenämnden 2014-08-25 1 Plats och tid Fävren, kl. 13:30 16:00 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) Peter Sjöholm (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand Servicenämnden Sammanträdesdatum 2014-08-27 Ärendelista 75 Ekonomisk månadsuppföljning 76 Svar på motion om ekologisk mat 77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Detaljplan för Dikaren 8, 11 och 12 m fl Planavtal. KS

Detaljplan för Dikaren 8, 11 och 12 m fl Planavtal. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-08-25 225 Detaljplan för Dikaren 8, 11 och 12 m fl Planavtal. KS 2014-368 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna planavtal

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom 1(5) KS 2009/0141 Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem inom hemtjänst och familjerådgivning. Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 24 augusti 2009, 132, att initiera ett ärende om införande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (9) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2015-05-18 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl. 15.15-16.12 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden 2015-10-22 1-10

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden 2015-10-22 1-10 Servicenämnden 2015-10-22 1-10 Plats och tid Neden, kl. 13:30 16:00 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) Göran Dahl (M) Jan

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 08.30 10.20 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00. Åke Bergh Tommy Ejnarsson Paragrafer......

Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00. Åke Bergh Tommy Ejnarsson Paragrafer...... Plats och tid Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Anders Andersson, KD Britt Idensjö, sekreterare Carl-Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Tid Kl 13.30 14.30 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson C Kent Persson MBP Henry Sandahl S Cecilia Samuelsson, tjänstgör för Bo Petersson (S) S Pauli

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer