NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-12-18"

Transkript

1 Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan Ledamöter Iréne Lindén (s) ordförande, Nils Ström (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Kurt Ahlborg (m), Rodi Ailert (v), Cecilia Ambjörn (v) (t o m 212), Curt Andersson (c), Eva Andersson (s), Kerstin Andersson (kd), Lotta Andersson (v), Patrik Andersson (m), Stefan Arrelid (mp) (t o m 213), Lars-Göran Arvidsson (kd), Karin Augustsson (fp), Gunnar Axén (m), Mats Bard (v), Redar Baskin (m), Irja Berglund (v) (fr o m del av 203), Anna Boholm (s) (t o m del av 204), Margareta Borggren (s), Monica Brodén (mp) (t o m del av 204), Christina Brusén (m), Lennart Calderon (fp), Monica Dahlmark (m), Ingmar Dahlqvist (s), Morgan Eklund (s), Niklas Ekstrand (kd), David Ergül (fp), Margaretha Ericsson (kd), Börje Forsling (s), Birgitta Giselgren (m), Sören Glimnér (c), Criss Hagfeldt (m), Stefan Hagfeldt (m), Johanna Händel (s), Björn Jameson (m), Alf Johansson (spi), Päivi Johansson (m), Karin Jonsson (c), Urban Jonsson (m), Maj Kalwa (s), Gun-Inger Karlsson (s), Lars Karlsson (s), Lars Lindkvist (c), Kristin Lundberg (fp), Rita Lundin Eklund (s), Hans Lundin (s), Louise Malmström (s) (t o m 213), Georgette Melki (s), Lennart Molin (s), Sören Månsson (s), Maud Ohlén (s), Michaela Ohlsson (s), Mattias Ottosson (s), Jan Owe-Larsson (m) (under 203 och fr o m 205), Jan-Erik Persson (s), Inger Petersson (s), Ingalill Pettersson (s), Charles Pylad (mp), forts nästa sida Utses att justera Börje Forsling Christina Brusén Justeringens plats och tid Administrativa kontoret, måndagen den 29 december 2003 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Lars Hjälmberg Ordförande... Iréne Lindén Justerande..... Börje Forsling Christina Brusén BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Norrköpings Kommuns anslagstavla Nämnd e d Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för ( ) Datum för ( ) anslags uppsättande (övriga ) anslags nedtagande (övriga ) Förvaringsplats för protokollet Administrativa kontoret Underskrift... Gunilla Olsson

2

3 Niklas Rosén (s) (t o m 213), Jörgen Rundgren (m), Kjell-Åke Rönnberg (kd), Carin Stenström (kd), Lars Stjernkvist (s), Elisabeth Törnqvist (m), Sverker Wadstein (fp), Lena Wanselow (s), Göran Weber (fp), Isa Yalman (v) och Jan-Olov Öster (s) Tjänstgörande ersättare Ersättare Niclas Clarén (kd) (för Sven Brus), Håkan Johansson (s) (för Göran Färm), Sven Kindell (mp) (för Ewa Krabb), Tommy Svensson (m) (för Sven-Åke Molund under 203 och fr o m 205) Christian Gustavsson (m) (för Sven-Åke Molund under 204), Fredrik Bergqvist (m) (för Jirina Klevstigh), Magnus Leijon (s) (för Soghra Bahmani), Olof Johansson (s) (för Peter Kennerfalk), Seydi Barkarmo (s) (för Claes Särevall), Stig Wennström (spi) (för Ingemar Trybom), Kerstin Kalered (v) (för Lotta Heelge), ingen ersättare (v) (för Cecilia Ambjörn fr o m 213), ingen ersättare (mp) (för Stefan Arrelid fr o m 214), Torbjörn Björlund (v) (för Irja Berglund t o m del av 203), Ulf Wiesner (s) (för Anna Boholm fr o m del av 204), Berit Valfridsson (mp) (för Monica Brodén fr o m del av 204), Lennart Jansson (s) (för Herlog Gustavsson), Hans Lindberg (s) (för Håkan Lager t o m del av 213), Manige Z Beik Ahl (s) (för Håkan Lager fr o m del av 213), Pontus Jacobsson (fp) (för Monika Magnusson), Christoffer Karlsson (s) (för Louise Malmström fr o m 214), Bo Wallstedt (fp) (för Bertil Nilsson t o m 218), Anita Svensson (fp) (för Bertil Nilsson fr o m 219), Charlotte Swärd (m) (för Jan Owe-Larsson under 204), Hanna Glensk (s) (för Niklas Rosén fr o m 214), Mona Abrahamsson (s) (för Margareta Olsson t o m 206) och Kaj K Hägerström (s) (för Margreta Olsson fr o m 207) Peter Fagerlund (m), Kjell Karlsson (c), Elisbeth Nison (kd), Lena Rudelius (kd), Henric Sanderup (spi), Fredrik Svahn (c), Robert Tenselius (m) och Kurt Thelin (fp)

4 203 Välfärd och hållbar utveckling i Norrköping KS-554/ Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för ny handläggning. Kommunstyrelsen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 123/ Bil 203 a Från planeringskontoret har inkommit förslag avseende välfärd och hållbar utveckling i Norrköping. Kommunstyrelsen har denna dag - under förutsättning av fullmäktiges beslut enligt planeringskontorets förslag - fattat beslut om utseende av ledamöter i det s k välfärdsutskottet och om de uppdrag som planeringskontoret föreslår i sin tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsen har även - under samma förutsättning som ovan - uppdragit åt utskottet att underifrånperspektivet särskilt ska beaktas då den nya organisationen utformas. Det engagemang och den kunskap som finns i grupper, såväl inom som utanför kommunens verksamhetsområden och hos enskilda personer inom Agenda 21- brottsförebyggande råd- folkhälso- integration- och mångfaldsfrågor ska uppmuntras och tas till vara. Styrelsen har också beslutat att utskottet ska informera kommunstyrelsen inom 6 månader om sitt arbetssätt. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet framställs följande slutliga yrkanden: av Kristin Lundberg (fp), med instämmande av Margaretha Ericsson (kd), Rita Lundin Eklund (s) och Mattias Ottosson (s), att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, av Jörgen Rundgren (m), att kommunfullmäktig avslår kommunstyrelsens förslag, av Lotta Andersson (v) om återremiss eller - om detta yrkande skulle falla - dels avslag på kommunstyrelsens förslag, dels bifall till följande tilläggsyrkande: att ordförandeskap och partirepresentation ska fastställas efter förslag från fullmäktiges valberedning, p g a av det oklara parlamentariska läget,

5 av Carin Stenström (kd) om bifall till Lotta Anderssons förstahandsyrkande om återremiss, och av Rita Lundin Eklund (s) om avslag på Lotta Anderssons tilläggsyrkande (del av andrahandsyrkandet). Vidare yttrar sig Rodi Ailert (v), Monica Brodén (mp), Margareta Borggren (s), Irja Berglund (v), Stefan Arrelid (mp), Eva Andersson (s) och Karin Jonsson (c). Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag på återremissyrkandet. Hon finner då att kommunfullmäktige har avslagit detsamma. Votering begärs och följande propositionsordning godkänns: Den som vill avslå återremissyrkandet röstar ja. Den som vill bifalla detsamma röstar nej. Omröstning utfaller med 49 ja-röster och 34 nej-röster, medan två ledamöter avstår från att avge någon röst. Kommunfullmäktige har således, med en s k minoritetsåterremiss, beslutat återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ny handläggning. Hur var och en har röstat framgår av följande utskrift: Voteringslista nr Bil 203 b Sänt till: VHU

6 204 Ränte- och amorteringsfritt lån till Norrköpings Curlingklubb KS-340/ Kommunfullmäktige beviljar Norrköpings Curlingklubb kronor som ett tills vidare ränte- och amorteringsfritt lån. 2. Lånesumman ska täckas ur de medel kronor - som kommunen har erhållit i samband med förlikning med Busslink (kontot förutbetalda intäkter, ). 3. Kommunfullmäktige förutsätter att curlingklubbens utlovade ungdomsverksamhet startas i samband med curlinghallens färdigställande. Kommunstyrelsen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 124/ Bil 204 a Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet framställs följande slutliga yrkanden: av Pontus Jacobsson (fp), med instämmande av Jörgen Rundgren (m), Mattias Ottosson (s), Kristin Lundberg (fp), Redar Baskin (m), Göran Weber (fp), Lars Stjernkvist (s), och Hans Lundin (s), att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, men med tillägget att det föreslagna ränte- och amorteringsfria lånet ska löpa tills vidare, av Stefan Hagfeldt (m), med instämmande av Gunnar Axén (m), Fredrik Bergqvist (m), Mats Bard (v), Margaretha Ericsson (kd), Lotta Andersson (v), Patrik Andersson (m), David Ergül (fp) och Alf Johansson (spi), att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag, och av Stefan Arrelid (mp), med instämmande av Karin Jonsson (c), att kommunfullmäktige istället beslutar enligt Jonssons reservation i kommunstyrelsen. Vidare yttrar sig Urban Jonsson (m), Christian Gustavsson (m), Lars-Göran Arvidsson (kd), Sverker Wadstein (fp), Niklas Ekstrand (kd), Kerstin Andersson (kd) och Curt Andersson (c).

7 Ordföranden ställer först proposition på avslag eller bifall till om lån över huvud taget ska beviljas curlingklubben. Hon finner då att kommunfullmäktige har bifallit att lån ska beviljas klubben. Votering begärs och följande propositionsordning godkänns: Den som vill att lån ska beviljas klubben röstar ja. Den som inte vill det röstar nej. Omröstningen utfaller med 48 ja-röster och 37 nej-röster. Kommunfullmäktige har således bifallit att curlingklubben ska beviljas ett lån. Hur var och en har röstat framgår av följande utskrift: Voteringslista nr Bil 204 b Ordföranden ställer härefter proposition på huruvida curlingklubbens lån ska vara tills vidare ränte- och amorteringsfritt (enligt Pontus Jacobssons yrkande) eller bara räntefritt (enligt Stefan Arrelids yrkande). Hon finner då att kommunfullmäktige har beslutat att lånet ska vara tills vidare ränte- och amorteringsfritt. Votering begärs på nytt och följande propositionsordning godkänns: Den som vill bifalla Pontus Jacobssons yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Stefan Arrelids yrkande röstar nej. Omröstningen utfaller med 47 ja-röster och 38 nej-röster. Kommunfullmäktige har således bifallit Pontus Jacobssons yrkande om ett tills vidare ränte- och amorteringsfritt lån. Hur var och en har röstat framgår av följande utskrift: Voteringslista nr Bil 204 c Mot kommunfullmäktiges beslut och till förmån för Stefan Hagfeldts avslagsyrkande reserverar sig dels samtliga ledamöter från Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Sveriges Pensionärers Intresseparti, dels David Ergül (fp) och Berit Valfridsson (mp), dels följande Moderata Samlingspartiets ledamöter: Kurt Ahlborg, Patrik Andersson, Gunnar Axén, Christina Brusén, Criss Hagfeldt, Stefan Hagfeldt, Urban Jonsson, Fredrik Bergqvist, Christian Gustavsson, Charlotte Swärd och Elisabeth Törnqvist. Mot kommunfullmäktiges beslut och till förmån för Stefan Arrelids yrkande

8 reserverar sig dels samtliga ledamöter från Centerpartiet, dels Arrelid, Sven Kindell och Charles Pylad (alla mp), dels Karin Augustsson (fp). Sänt till: Curlingklubben Göran L Annette Ö fk

9 212 Förslag till finanspolicy för Norrköpings kommun KS-560/ Kommunfullmäktige fastställer internbankens förslag till finanspolicy för Norrköpings kommun enligt bilaga 1, men med följande tillägg och ändring: 1. Stycket Etisk hänsyn under rubriken 3.1 Etisk hänsyn och miljöhänsyn ska istället lyda på följande sätt: Norrköpings kommun ska vad beträffar etisk hänsyn följa de riktlinjer som gäller för området. Riktlinjerna gäller för pensionsfondens investeringsverksamhet på samma sätt som dessa riktlinjer gäller för kommunens upphandlingsverksamhet. 2. Under punkt ska följande nya strecksats tillföras: -tillhandahålla den rapportering och information som behövs för att kommunstyrelsen ska fullgöra sin uppgift. Kommunstyrelsen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 125/ Bil 212 a Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet framställs yrkanden av Jörgen Rundgren (m), med instämmande av Lars Lindkvist (c) och Mattias Ottosson (s), att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, av Kristin Lundberg (fp), med instämmande av Stefan Arrelid (mp) och Margaretha Ericsson (kd), att kommunfullmäktige beslutar enligt Kristin Lundbergs och Margaretha Ericssons reservation i kommunstyrelsen, och av Rodi Ailert (v), att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för ny handläggning eller - om detta yrkande skulle falla - om bifall till Lundbergs och Ericssons reservation i kommunstyrelsen. Vidare yttrar sig Patrik Andersson (m). Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag på Rodi Ailerts återremissyrkande. Hon finner då att kommunfullmäktige har avslagit detsamma. Härefter ställer ordföranden proposition på de båda sakyrkandena och finner då att kommunfullmäktige har bifallit Jörgen Rundgrens yrkande, dvs kommunstyrelsens förslag.

10 Votering begärs och följande propositionsordning godkänns: Den som vill bifalla Jörgen Rundgrens yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Kristin Lundbergs yrkande röstar nej. Omröstningen utfaller med 59 ja-röster och 24 nej-röster. Kommunfullmäktige har således bifallit Jörgen Rundgrens yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. Hur var och en har röstat framgår av följande utskrift: Voteringslista nr Bil 212 b Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig dels samtliga ledamöter från Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet de Gröna till förmån för Kristin Lundbergs yrkande, dels samtliga ledamöter från Vänsterpartiet till förmån för Rodi Ailers återremissyrkande (förstahandsyrkandet). Sänt till: Internbanken NOFS

11 213 Förslag till policy för placering av medel avsatta för framtida pensionsutbetalningar i Norrköpings kommun KS-561/ Kommunfullmäktige fastställer internbankens förslag till policy för placering av medel avsatta för framtida pensionsutbetalningar i Norrköpings kommun enligt bilaga 1, men med följande ändrade lydelse av all text under rubriken Etiska hänsyn : Norrköpings kommun ska vad beträffar etisk hänsyn följa de riktlinjer som gäller för området. Riktlinjerna gäller för pensionsfondens investeringsverksamhet på samma sätt som dessa riktlinjer gäller för kommunens upphandlingsverksamhet. Kommunstyrelsen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 126/ Bil 213 Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet framställs yrkanden slutligt av Jörgen Rundgren (m), med instämmande av Mattias Ottosson (s), att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, men med den noteringen på två ställen på sidan 7 i policyn (under NUVARANDE POLICY ), där 7% egentligen ska vara 15% och 40% egentligen ska vara 25%, av Stefan Arrelid (mp), med instämmande av Lars-Göran Arvidsson (kd) och Kristin Lundberg (fp), att kommunfullmäktige beslutar enligt Lundbergs och Margaretha Ericssons reservation i kommunstyrelsen samt gör samma notering som ovan, och av Rodi Ailert (v), att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för ny handläggning eller - om detta yrkande skulle falla - att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och gör samma notering som ovan, men med följande ändringar och tillägg: -att under punkten etiska hänsyn (6.2.3) ska det i uppräkningen om avståndstagande även föras in företag som är direkt relaterade till tobak och krigsmaterial

12 -att maxgränsen för aktier sätts till 50% -att direktivet om att öka andelen globala placeringar stryks (andra stycket sidan 3); samt -att varje att-sats tas för sig. Vidare yttrar sig Fredrik Bergqvist (m). Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag på Rodi Ailerts återremissyrkande. Hon finner då att kommunfullmäktige har avslagit detsamma. Härefter ställer ordföranden proposition på de tre sakyrkandena (Jörgen Rundgrens, Stefan Arrelids och Rodi Ailerts andrahandsyrkande). Hon finner då att kommunfullmäktige har bifallit Jörgen Rundgrens yrkande, dvs beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Mot kommunfullmäktiges beslut och till förmån för Stefan Arrelids yrkande reserverar sig samtliga ledamöter från Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sveriges Pensionärers Intresseparti. Mot kommunfullmäktiges beslut och till förmån för Rodi Ailerts återremissyrkande (förstahandsyrkandet) reserverar sig samtliga ledamöter från Vänsterpartiet. Sänt till: Internbanken NOFS

13 214 Medel för bullerskyddsåtgärder inom motorsportområdet vid Kråkvilan KS-569/ Kommunfullmäktige anvisar kultur- och fritidsnämnden kronor för utförande av bullerskyddsåtgärder inom motorsportområdet vid Kråkvilan, att täckas ur tillgängliga medel enligt antagen investeringsbudget Kommunstyrelsen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 127/ Bil 214 Sänt till: KFN Annette Ö

14 205 Motion av Margaretha Ericsson (kd) m fl om valfrihet och rättvisa i barnomsorgen KS-375/ Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till sitt sammanträde den 2 februari Kommunstyrelsen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 128/ Bil 205 Sänt till: LHj

15 215 Motion av Louise Malmström och Michaela Ohlsson (båda s) om införande av avpersonifierade ansökningar vid nyanställningar i kommunen KS-3679/ Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till sitt sammanträde den 2 februari Kommunstyrelsen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 129/ Bil 215 Sänt till: LHj

16 216 Mottagande av testamentsgåva KS-1985/ Kommunfullmäktige mottar testamentsgåvan på kronor till De Geergymnasiet. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt internbanken, stadsjuristen och De Geergymnasiet att utarbeta slutliga stadgar för en stiftelse efter den inriktning som De Geergymnasiet skissat på i bilaga 1 och med beaktande av vad som regleras av testamentet. Kommunstyrelsen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 130/ Bil 216 Sänt till: Internbanken De Geergymn Stadsjuristen

17 217 Valberedningens förslag till kommunala val i Norrköpings kommun m m KS-582/ Kommunfullmäktige beslutar att till följande uppdrag utse: 1. i styrelsen för Bråvalla Fastighetsaktiebolag för tiden från ordinarie bolagsstämma 2004 till dess motsvarande stämma 2005 har hållits: ledamöter: Hans Revenhorn (ordförande), Göran Lindgren, Peter Svanborg, Mats Hellmer och Mikael Johansson, ersättare: Claes-Göran Magnell, Björn Johansson, Sören Karlsson, Bengt Hellmer och Eva Hellmer, lekmannarevisor: Sven Andersson (s), ersättare för lekmannarevisorn: Ebbe Ericsson (kd). 2. i styrelsen för Norrköpings Hamn och Stuveri Aktiebolag för tiden från ordinarie bolagsstämma 2004 till dess motsvarande stämma 2005 har hållits: ledamöter: Hans Lundin (s) och Stefan Hagfeldt (m), ersättare: Mårten Arnberg (s), lekmannarevisor: Willy Holmberg (s), ersättare för lekmannarevisorn: Robert Ahlqvist (m). 3. i styrelsen för Marknadsföringsbolaget Nya Norrköping AB nominering av ledamöter och personliga ersättare för tiden från ordinarie bolagsstämma 2004 till dess motsvarande stämma 2005 har hållits:

18 ledamöter: Mattias Ottosson (s), Eva Andersson (s), Jörgen Rundgren (m) och Björn Johansson, ersättare: Lars Karlsson (s) (för Mattias Ottosson), Rodi Ailert (v) (för Eva Andersson), Jan Owe-Larsson (m) (för Jörgen Rundgren) och Kristin Lundberg (fp) (för Björn Johansson), lekmannarevisor: Willy Holmberg (s), ersättare för lekmannarevisorn: Anders Magnusson (fp). 4. i styrelsen för Norrköpings Transportcentrum AB nominering av representanter för tiden från ordinarie bolagsstämma 2004 till dess motsvarande stämma 2005 har hållits: ledamöter: Ulla Petterson Carvalho (s; ordförande), Gunnar Bredin (m; vice ordförande) och Hans Lundin (s), ersättare: Billy Gustafsson (s) och Lars Lindkvist (c), lekmannarevisor: Sven Andersson (s), ersättare för lekmannarevisorn: Robert Ahlqvist (m). 5. i styrelsen för stiftelsen Åbymo (vilande) för 2004: ledamöter: Göran Lindgren (ordförande), Siv Lejefors (vice ordförande), Berit Tjernström, Claes-Göran Magnell och Yvonne Nyström, ersättare: Lars Hjälmberg, lekmannarevisor: Sven Andersson (s), ersättare för lekmannarevisorn: Robert Ahlqvist (m). 6. i Ernst och Hilma Fredgas stiftelse för 2004: revisor: Bertil Falck (s), revisorsersättare: Halvar Olofsson (m).

19 7. i styrelsen för Stiftelsen Gammalt Hantverk i Norrköping för : ledamot: Sven Andersson (s), ersättare: Margaretha Byrehed (m). 8. i styrelsen för Emil Wilhelm och Thérese Hedelii donationsfond för 2004: ledamöter: Stina Sundberg (s), Barbro Albertsson (s), Gudrun Nilsson (c) och Gun Adseus (m). 9. i kommittén för Lenningska pensionsfonden : ledamot: Li Teske (s). 10. i styrelsen för John och Mathilda Lennings sjukhem ledamot för och ersättare för 2004: ledamot: Björn Jameson (m), ersättare: Nils Ström (s) och Signe Isaksson (fp). 11. i kommittén för utdelning av Nelinska fondens överskott för 2004: ledamöter: Barbro Mattsson (s), Lennart Molin (s), Anne Jansson (s), Annika Saranpää (v), Marianne Wiegert (m), Inger Olsson (c) och Barbro Bergvall (kd). 12. i Axel Nicklassons stiftelse för 2004: revisorer: Lennart Nilsson (s) och Håkan Israelsson (m), revisorsersättare: Bertil Falck (s) och Gerd Johansson (c). Valberedningen föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar följande: 13. Kommunfullmäktige beslutar - med ändring i denna del av sitt beslut den 11 december 2002, att utse följande ledamöter och personliga ersättare i Regionförbundet Östsams fullmäktige för mandatperioden intill 2006 års utgång:

20 ledamot Rita Lundin Eklund (s) Sören Månsson (s) Torbjörn Björlund (v) Kristin Lundberg (fp) Gunnar Bredin (m) Margaretha Ericsson (kd) personlig ersättare Michaela Ohlsson (s) Li Teske (s) Lennart Jansson (s) Stefan Arrelid (mp) Jirina Klevstigh (m) Karin Jonsson (c) Valberedningen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 131/ Bil 217 Kommunfullmäktige har - i enlighet med hemställan från Regionförbundet Östsam - vid sitt sammanträde den 11 december 2002 ( 232) bl a utsett Rita Lundin Eklund (s), Sören Månsson (s), Torbjörn Björlund (v), Kristin Lundberg (fp), Gunnar Bredin (m) och Kjell-Åke Rönnberg (kd) till ledamöter och Li Teske (s), Michaela Ohlsson (s), Lennart Jansson (s), Stefan Arrelid (mp), Jirina Klevstigh (m) och Karin Jonsson (c) till ersättare i regionförbundets fullmäktige för innevarande mandatperiod. Det kan dock noteras, att fullmäktige senare (KF 232/2002) har utsett Margaretha Ericsson (kd) i Kjell-Åke Rönnbergs ställe. Det är således Ericsson som Karin Jonsson (c) föreslås ersätta och inte Kjell-Åke Rönnberg. Slutligen har Folkpartiet liberalerna meddelat, att förslaget till ersättare i punkt 10, Ulla Asserhed, istället ska vara Signe Isaksson. Sänt till: De valda Berörda organ GO

21 218 Fyllnadsval KS-55/ Kommunfullmäktige entledigar Peter Wilhelmson (m) från uppdragen som dels ledamot i kollektivtrafiknämnden, dels representant vid bolagsstämmor i ÖstgötaTrafiken AB, Charlotte Swärd (m) från uppdraget som ersättare i bygglovs- och miljöskyddsnämnden, Birgitte Fingal (s) från uppdraget som ledamot i barn- och ungdomsnämnden, Soghra Bahmani (s) från uppdraget som ledamot och ordförande i demokratiberedningen och Bertil Nilsson (fp) från uppdraget som ledamot i socialnämnden. 2. Kommunfullmäktige utser, till ny ledamot i kollektivtrafiknämnden för tiden intill 2006 års utgång, nuvarande ersättaren Sven-Åke Molund (m). 3. Kommunfullmäktige utser, till ny ersättare i kollektivtrafiknämnden för tiden intill 2006 års utgång, Daniel Andersson (m), Fleminggatan 26, Norrköping. 4. Kommunfullmäktige utser, till ny ersättare i bygglovs- och miljöskyddsnämnden för tiden intill 2006 års utgång, Ulla Ternström (m), Björklund, Tåby, Söderköping. 5. Kommunfullmäktige utser, till ny ledamot i socialnämnden för tiden intill 2006 års utgång, nuvarande ersättaren Annika Rumenius (fp). 6. Kommunfullmäktige utser, till ny ersättare i socialnämnden för tiden intill 2006 års utgång, Kerstin Calderon (fp), Finspångsvägen 608, Norrköping. 7. Kommunfullmäktige utser, till ny ersättare i socialnämnden för tiden intill 2006 års utgång, Kerstin Sjöberg (c), St Järnvalla, Vikbolandet. 8. Kommunfullmäktige utser, till ny nämndeman vid Norrköpings tingsrätt för tiden intill 2006 års utgång, Jon Hauge-Evaldsson (v), Skogvaktaregatan 3, Norrköping. Avsägelser har inkommit från Peter Wilhelmson (m), ledamot i kollektivtrafiknämnden och representant vid bolagsstämmor i ÖstgötaTrafiken AB; från Charlotte Swärd (m), ersättare i bygglovs- och miljöskyddsnämnden;

22 från Birgitte Fingal (s), ledamot i barn- och ungdomsnämnden; från Soghra Bahmani

23 (s), ledamot och ordförande i demokratiberedningen; och från Bertil Nilsson (fp), ledamot i socialnämnden. Dessa bör nu entledigas. Några nyval föreslås också. Kommunfullmäktige har tidigare entledigat Johan Knutsson (c) från dennes uppdrag som ersättare i socialnämnden. Förslag lämnas nu på ny ersättare i nämnden från Centerpartiet. Slutligen lämnas förslag på en vakant plats för Vänsterpartiet som nämndeman. Valberedningen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 132/ Bil 218 Sänt till: De entl De valda Berörda organ GO

24 206 Interpellation av Päivi Johansson (m) om kommunledningens dialog med landstinget om de pågående strukturförändringarna inom sjukvården KS-570/ Kommunfullmäktige medger att interpellationen får framställas. Päivi Johansson (m) har interpellerat kommunalrådet Mattias Ottosson (s) enligt bifogade handling: KH nr 133/ Bil 206 a Mattias Ottosson har besvarat interpellationen skriftligt: Svar på Bil 206 b Vidare yttrar sig Mattias Ottosson och Päivi Johansson.

25 207 Interpellation av Margaretha Ericsson (kd) om Kvarsebo skola KS-570/ Kommunfullmäktige medger att interpellationen får framställas. Margaretha Ericsson (kd) har interpellerat kommunalrådet Li Teske (s) enligt bifogade handling: KH nr 134/ Bil 207 a Kommunalrådet Eva Andersson (s) har besvarat interpellationen skriftligt: Svar på Bil 207 b Vidare yttrar sig Eva Andersson, Margaretha Ericsson, Karin Jonsson (c), kommunalrådet Li Teske (s), Stefan Arrelid (mp), Carin Stenström (kd) och Hans Lundin (s).

26 208 Interpellation av Karin Jonsson (c) om Kvarsebo skola KS-623/ Kommunfullmäktige medger att interpellationen får framställas. Karin Jonsson (c) har interpellerat kommunalrådet Li Teske (s) enligt bifogade handling: KH nr 136/ Bil 208 a Kommunalrådet Eva Andersson (s) har besvarat interpellationen skriftligt: Svar på Bil 208 b Vidare yttrar sig Eva Andersson, Karin Jonsson, Margaretha Ericsson (kd), kommunalrådet Li Teske (s), Stefan Arrelid (mp), Carin Stenström (kd) och Hans Lundin (s).

27 209 Frågestund för kommunfullmäktiges ledamöter KS-61/ Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. Göran Weber (fp) ställer en fråga till kommunalrådet Mattias Ottosson (s) enligt följande: Med hänsyn till uppgifter i pressen den senaste tiden. Har Du haft någon kontakt med Luftfartsverkets utredare under den senaste månaden? Mattias Ottosson besvarar frågan muntligt. Vidare yttrar sig Göran Weber.

28 210 Avsägelse från Peter Wilhelmson (m) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige i Norrköping KS-599/ Kommunfullmäktige entledigar Peter Wilhelmson. 2. Kommunfullmäktige hemställer att länsstyrelsen utser ny ersättare efter Wilhelmson. 3. Denna paragraf förklaras genast justerad. Peter Wilhelmson (m) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige i Norrköping. Sänt till: Länsstyrelsen Peter Wilhelmson Gunilla O

29 211 Avsägelse från Soghra Bahmani (s) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige i Norrköping KS-637/ Kommunfullmäktige entledigar Soghra Bahmani. 2. Kommunfullmäktige hemställer att länsstyrelsen utser ny ledamot efter Bahmani. 3. Denna paragraf förklaras genast justerad. Soghra Bahmani (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige i Norrköping. Sänt till: Länsstyrelsen Soghra Bahmani Gunilla O

30 219 Anmälningsärenden KS-571/ , KS-333/ , KS-376/ , KS-593/ , KS-584/ Länsstyrelsens beslut att utse Kurt Thelin (fp) till ny ersättare i kommunfullmäktige i Norrköping, Minnesanteckningar från möte med Vikbolandets fullmäktigeberedning den 12 november 2003 och Skärblacka fullmäktigeberedning den 25 november 2003, Analys av det förebyggande arbetet i förskola, skola och socialtjänst, Uppräkning av ersättningar till kommunalt förtroendevalda.

31 220 Anmälan om till kommunfullmäktige inkomna ärenden KS-63/ Kommunfullmäktige lägger förteckningen till handlingarna. Kommunstyrelsen har inkommit med bilagd förteckning över ärenden som har inkommit under tiden 15 november - 12 december 2003: KH nr 135/ Bil 220

32 221 God Jul KS-260/ Ordföranden tillönskar ledamöter, ersättare och tjänstemän en God Jul och ett Gott Nytt År. 2:e vice ordföranden tillönskar ordföranden detsamma.

33

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum: 2008-12-15

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum: 2008-12-15 1(21) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00-22:20 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan Björk (m) Markus Larsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan 18.30-20.20. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-01-31 1 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 19.35 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter Protokoll Kommunfullmäktige 2015-03-26 Sida 1 av 23 Ärendeförteckning 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter 20 Meddelande från länsstyrelsen - Ny ledamot i kommunfullmäktige, Roberto Fierro (SD) 21

Läs mer

Måndagen den 23 februari 2009 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Folkets Hus, klockan 18.30-22.00 Sammanträdet ajournerades klockan 20.15-20.

Måndagen den 23 februari 2009 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Folkets Hus, klockan 18.30-22.00 Sammanträdet ajournerades klockan 20.15-20. Plats och tid Beslutande Sammanträdesprotokoll 1 (26) Till protokollet hör 7 bilagor Måndagen den 23 februari 2009 i s sessionssal, Folkets Hus, klockan 18.30-22.00 Sammanträdet ajournerades klockan 20.15-20.30

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.30 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Utses att justera Justeringens tid och plats Margareta

Läs mer

Kommunfullmäktige 2003-09-16 1 (26 )

Kommunfullmäktige 2003-09-16 1 (26 ) Sida Kommunfullmäktige 2003-09-16 1 (26 ) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00-21.05 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Gunnar Lidell och Bo Carlsson

Läs mer

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2009-05-28 Sammanträdestid 16.00 20.15

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2009-05-28 Sammanträdestid 16.00 20.15 Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2009-05-28 Sammanträdestid 16.00 20.15 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter Stig Agnåker (c) ordf GunMarie Stenström (m) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (s) 2:e v ordf

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00-21.40 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-01-22. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-18:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e v ordf. Berith Swalander (M), 2:e v ordf. Patricia Aguilera

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18 1(25) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 15:00-20:00. Ajourneringar kl 17:05-17:15 samt 18:05 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-12-11 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-12-11 1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2000-12-11 1 Plats och tid Akvarellmuseet, kl 18.30 22.05 Blad Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar Karlsson Kommunsekreterare

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer