NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-12-18"

Transkript

1 Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan Ledamöter Iréne Lindén (s) ordförande, Nils Ström (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Kurt Ahlborg (m), Rodi Ailert (v), Cecilia Ambjörn (v) (t o m 212), Curt Andersson (c), Eva Andersson (s), Kerstin Andersson (kd), Lotta Andersson (v), Patrik Andersson (m), Stefan Arrelid (mp) (t o m 213), Lars-Göran Arvidsson (kd), Karin Augustsson (fp), Gunnar Axén (m), Mats Bard (v), Redar Baskin (m), Irja Berglund (v) (fr o m del av 203), Anna Boholm (s) (t o m del av 204), Margareta Borggren (s), Monica Brodén (mp) (t o m del av 204), Christina Brusén (m), Lennart Calderon (fp), Monica Dahlmark (m), Ingmar Dahlqvist (s), Morgan Eklund (s), Niklas Ekstrand (kd), David Ergül (fp), Margaretha Ericsson (kd), Börje Forsling (s), Birgitta Giselgren (m), Sören Glimnér (c), Criss Hagfeldt (m), Stefan Hagfeldt (m), Johanna Händel (s), Björn Jameson (m), Alf Johansson (spi), Päivi Johansson (m), Karin Jonsson (c), Urban Jonsson (m), Maj Kalwa (s), Gun-Inger Karlsson (s), Lars Karlsson (s), Lars Lindkvist (c), Kristin Lundberg (fp), Rita Lundin Eklund (s), Hans Lundin (s), Louise Malmström (s) (t o m 213), Georgette Melki (s), Lennart Molin (s), Sören Månsson (s), Maud Ohlén (s), Michaela Ohlsson (s), Mattias Ottosson (s), Jan Owe-Larsson (m) (under 203 och fr o m 205), Jan-Erik Persson (s), Inger Petersson (s), Ingalill Pettersson (s), Charles Pylad (mp), forts nästa sida Utses att justera Börje Forsling Christina Brusén Justeringens plats och tid Administrativa kontoret, måndagen den 29 december 2003 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Lars Hjälmberg Ordförande... Iréne Lindén Justerande..... Börje Forsling Christina Brusén BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Norrköpings Kommuns anslagstavla Nämnd e d Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för ( ) Datum för ( ) anslags uppsättande (övriga ) anslags nedtagande (övriga ) Förvaringsplats för protokollet Administrativa kontoret Underskrift... Gunilla Olsson

2

3 Niklas Rosén (s) (t o m 213), Jörgen Rundgren (m), Kjell-Åke Rönnberg (kd), Carin Stenström (kd), Lars Stjernkvist (s), Elisabeth Törnqvist (m), Sverker Wadstein (fp), Lena Wanselow (s), Göran Weber (fp), Isa Yalman (v) och Jan-Olov Öster (s) Tjänstgörande ersättare Ersättare Niclas Clarén (kd) (för Sven Brus), Håkan Johansson (s) (för Göran Färm), Sven Kindell (mp) (för Ewa Krabb), Tommy Svensson (m) (för Sven-Åke Molund under 203 och fr o m 205) Christian Gustavsson (m) (för Sven-Åke Molund under 204), Fredrik Bergqvist (m) (för Jirina Klevstigh), Magnus Leijon (s) (för Soghra Bahmani), Olof Johansson (s) (för Peter Kennerfalk), Seydi Barkarmo (s) (för Claes Särevall), Stig Wennström (spi) (för Ingemar Trybom), Kerstin Kalered (v) (för Lotta Heelge), ingen ersättare (v) (för Cecilia Ambjörn fr o m 213), ingen ersättare (mp) (för Stefan Arrelid fr o m 214), Torbjörn Björlund (v) (för Irja Berglund t o m del av 203), Ulf Wiesner (s) (för Anna Boholm fr o m del av 204), Berit Valfridsson (mp) (för Monica Brodén fr o m del av 204), Lennart Jansson (s) (för Herlog Gustavsson), Hans Lindberg (s) (för Håkan Lager t o m del av 213), Manige Z Beik Ahl (s) (för Håkan Lager fr o m del av 213), Pontus Jacobsson (fp) (för Monika Magnusson), Christoffer Karlsson (s) (för Louise Malmström fr o m 214), Bo Wallstedt (fp) (för Bertil Nilsson t o m 218), Anita Svensson (fp) (för Bertil Nilsson fr o m 219), Charlotte Swärd (m) (för Jan Owe-Larsson under 204), Hanna Glensk (s) (för Niklas Rosén fr o m 214), Mona Abrahamsson (s) (för Margareta Olsson t o m 206) och Kaj K Hägerström (s) (för Margreta Olsson fr o m 207) Peter Fagerlund (m), Kjell Karlsson (c), Elisbeth Nison (kd), Lena Rudelius (kd), Henric Sanderup (spi), Fredrik Svahn (c), Robert Tenselius (m) och Kurt Thelin (fp)

4 203 Välfärd och hållbar utveckling i Norrköping KS-554/ Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för ny handläggning. Kommunstyrelsen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 123/ Bil 203 a Från planeringskontoret har inkommit förslag avseende välfärd och hållbar utveckling i Norrköping. Kommunstyrelsen har denna dag - under förutsättning av fullmäktiges beslut enligt planeringskontorets förslag - fattat beslut om utseende av ledamöter i det s k välfärdsutskottet och om de uppdrag som planeringskontoret föreslår i sin tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsen har även - under samma förutsättning som ovan - uppdragit åt utskottet att underifrånperspektivet särskilt ska beaktas då den nya organisationen utformas. Det engagemang och den kunskap som finns i grupper, såväl inom som utanför kommunens verksamhetsområden och hos enskilda personer inom Agenda 21- brottsförebyggande råd- folkhälso- integration- och mångfaldsfrågor ska uppmuntras och tas till vara. Styrelsen har också beslutat att utskottet ska informera kommunstyrelsen inom 6 månader om sitt arbetssätt. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet framställs följande slutliga yrkanden: av Kristin Lundberg (fp), med instämmande av Margaretha Ericsson (kd), Rita Lundin Eklund (s) och Mattias Ottosson (s), att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, av Jörgen Rundgren (m), att kommunfullmäktig avslår kommunstyrelsens förslag, av Lotta Andersson (v) om återremiss eller - om detta yrkande skulle falla - dels avslag på kommunstyrelsens förslag, dels bifall till följande tilläggsyrkande: att ordförandeskap och partirepresentation ska fastställas efter förslag från fullmäktiges valberedning, p g a av det oklara parlamentariska läget,

5 av Carin Stenström (kd) om bifall till Lotta Anderssons förstahandsyrkande om återremiss, och av Rita Lundin Eklund (s) om avslag på Lotta Anderssons tilläggsyrkande (del av andrahandsyrkandet). Vidare yttrar sig Rodi Ailert (v), Monica Brodén (mp), Margareta Borggren (s), Irja Berglund (v), Stefan Arrelid (mp), Eva Andersson (s) och Karin Jonsson (c). Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag på återremissyrkandet. Hon finner då att kommunfullmäktige har avslagit detsamma. Votering begärs och följande propositionsordning godkänns: Den som vill avslå återremissyrkandet röstar ja. Den som vill bifalla detsamma röstar nej. Omröstning utfaller med 49 ja-röster och 34 nej-röster, medan två ledamöter avstår från att avge någon röst. Kommunfullmäktige har således, med en s k minoritetsåterremiss, beslutat återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ny handläggning. Hur var och en har röstat framgår av följande utskrift: Voteringslista nr Bil 203 b Sänt till: VHU

6 204 Ränte- och amorteringsfritt lån till Norrköpings Curlingklubb KS-340/ Kommunfullmäktige beviljar Norrköpings Curlingklubb kronor som ett tills vidare ränte- och amorteringsfritt lån. 2. Lånesumman ska täckas ur de medel kronor - som kommunen har erhållit i samband med förlikning med Busslink (kontot förutbetalda intäkter, ). 3. Kommunfullmäktige förutsätter att curlingklubbens utlovade ungdomsverksamhet startas i samband med curlinghallens färdigställande. Kommunstyrelsen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 124/ Bil 204 a Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet framställs följande slutliga yrkanden: av Pontus Jacobsson (fp), med instämmande av Jörgen Rundgren (m), Mattias Ottosson (s), Kristin Lundberg (fp), Redar Baskin (m), Göran Weber (fp), Lars Stjernkvist (s), och Hans Lundin (s), att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, men med tillägget att det föreslagna ränte- och amorteringsfria lånet ska löpa tills vidare, av Stefan Hagfeldt (m), med instämmande av Gunnar Axén (m), Fredrik Bergqvist (m), Mats Bard (v), Margaretha Ericsson (kd), Lotta Andersson (v), Patrik Andersson (m), David Ergül (fp) och Alf Johansson (spi), att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag, och av Stefan Arrelid (mp), med instämmande av Karin Jonsson (c), att kommunfullmäktige istället beslutar enligt Jonssons reservation i kommunstyrelsen. Vidare yttrar sig Urban Jonsson (m), Christian Gustavsson (m), Lars-Göran Arvidsson (kd), Sverker Wadstein (fp), Niklas Ekstrand (kd), Kerstin Andersson (kd) och Curt Andersson (c).

7 Ordföranden ställer först proposition på avslag eller bifall till om lån över huvud taget ska beviljas curlingklubben. Hon finner då att kommunfullmäktige har bifallit att lån ska beviljas klubben. Votering begärs och följande propositionsordning godkänns: Den som vill att lån ska beviljas klubben röstar ja. Den som inte vill det röstar nej. Omröstningen utfaller med 48 ja-röster och 37 nej-röster. Kommunfullmäktige har således bifallit att curlingklubben ska beviljas ett lån. Hur var och en har röstat framgår av följande utskrift: Voteringslista nr Bil 204 b Ordföranden ställer härefter proposition på huruvida curlingklubbens lån ska vara tills vidare ränte- och amorteringsfritt (enligt Pontus Jacobssons yrkande) eller bara räntefritt (enligt Stefan Arrelids yrkande). Hon finner då att kommunfullmäktige har beslutat att lånet ska vara tills vidare ränte- och amorteringsfritt. Votering begärs på nytt och följande propositionsordning godkänns: Den som vill bifalla Pontus Jacobssons yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Stefan Arrelids yrkande röstar nej. Omröstningen utfaller med 47 ja-röster och 38 nej-röster. Kommunfullmäktige har således bifallit Pontus Jacobssons yrkande om ett tills vidare ränte- och amorteringsfritt lån. Hur var och en har röstat framgår av följande utskrift: Voteringslista nr Bil 204 c Mot kommunfullmäktiges beslut och till förmån för Stefan Hagfeldts avslagsyrkande reserverar sig dels samtliga ledamöter från Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Sveriges Pensionärers Intresseparti, dels David Ergül (fp) och Berit Valfridsson (mp), dels följande Moderata Samlingspartiets ledamöter: Kurt Ahlborg, Patrik Andersson, Gunnar Axén, Christina Brusén, Criss Hagfeldt, Stefan Hagfeldt, Urban Jonsson, Fredrik Bergqvist, Christian Gustavsson, Charlotte Swärd och Elisabeth Törnqvist. Mot kommunfullmäktiges beslut och till förmån för Stefan Arrelids yrkande

8 reserverar sig dels samtliga ledamöter från Centerpartiet, dels Arrelid, Sven Kindell och Charles Pylad (alla mp), dels Karin Augustsson (fp). Sänt till: Curlingklubben Göran L Annette Ö fk

9 212 Förslag till finanspolicy för Norrköpings kommun KS-560/ Kommunfullmäktige fastställer internbankens förslag till finanspolicy för Norrköpings kommun enligt bilaga 1, men med följande tillägg och ändring: 1. Stycket Etisk hänsyn under rubriken 3.1 Etisk hänsyn och miljöhänsyn ska istället lyda på följande sätt: Norrköpings kommun ska vad beträffar etisk hänsyn följa de riktlinjer som gäller för området. Riktlinjerna gäller för pensionsfondens investeringsverksamhet på samma sätt som dessa riktlinjer gäller för kommunens upphandlingsverksamhet. 2. Under punkt ska följande nya strecksats tillföras: -tillhandahålla den rapportering och information som behövs för att kommunstyrelsen ska fullgöra sin uppgift. Kommunstyrelsen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 125/ Bil 212 a Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet framställs yrkanden av Jörgen Rundgren (m), med instämmande av Lars Lindkvist (c) och Mattias Ottosson (s), att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, av Kristin Lundberg (fp), med instämmande av Stefan Arrelid (mp) och Margaretha Ericsson (kd), att kommunfullmäktige beslutar enligt Kristin Lundbergs och Margaretha Ericssons reservation i kommunstyrelsen, och av Rodi Ailert (v), att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för ny handläggning eller - om detta yrkande skulle falla - om bifall till Lundbergs och Ericssons reservation i kommunstyrelsen. Vidare yttrar sig Patrik Andersson (m). Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag på Rodi Ailerts återremissyrkande. Hon finner då att kommunfullmäktige har avslagit detsamma. Härefter ställer ordföranden proposition på de båda sakyrkandena och finner då att kommunfullmäktige har bifallit Jörgen Rundgrens yrkande, dvs kommunstyrelsens förslag.

10 Votering begärs och följande propositionsordning godkänns: Den som vill bifalla Jörgen Rundgrens yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Kristin Lundbergs yrkande röstar nej. Omröstningen utfaller med 59 ja-röster och 24 nej-röster. Kommunfullmäktige har således bifallit Jörgen Rundgrens yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. Hur var och en har röstat framgår av följande utskrift: Voteringslista nr Bil 212 b Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig dels samtliga ledamöter från Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet de Gröna till förmån för Kristin Lundbergs yrkande, dels samtliga ledamöter från Vänsterpartiet till förmån för Rodi Ailers återremissyrkande (förstahandsyrkandet). Sänt till: Internbanken NOFS

11 213 Förslag till policy för placering av medel avsatta för framtida pensionsutbetalningar i Norrköpings kommun KS-561/ Kommunfullmäktige fastställer internbankens förslag till policy för placering av medel avsatta för framtida pensionsutbetalningar i Norrköpings kommun enligt bilaga 1, men med följande ändrade lydelse av all text under rubriken Etiska hänsyn : Norrköpings kommun ska vad beträffar etisk hänsyn följa de riktlinjer som gäller för området. Riktlinjerna gäller för pensionsfondens investeringsverksamhet på samma sätt som dessa riktlinjer gäller för kommunens upphandlingsverksamhet. Kommunstyrelsen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 126/ Bil 213 Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet framställs yrkanden slutligt av Jörgen Rundgren (m), med instämmande av Mattias Ottosson (s), att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, men med den noteringen på två ställen på sidan 7 i policyn (under NUVARANDE POLICY ), där 7% egentligen ska vara 15% och 40% egentligen ska vara 25%, av Stefan Arrelid (mp), med instämmande av Lars-Göran Arvidsson (kd) och Kristin Lundberg (fp), att kommunfullmäktige beslutar enligt Lundbergs och Margaretha Ericssons reservation i kommunstyrelsen samt gör samma notering som ovan, och av Rodi Ailert (v), att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för ny handläggning eller - om detta yrkande skulle falla - att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och gör samma notering som ovan, men med följande ändringar och tillägg: -att under punkten etiska hänsyn (6.2.3) ska det i uppräkningen om avståndstagande även föras in företag som är direkt relaterade till tobak och krigsmaterial

12 -att maxgränsen för aktier sätts till 50% -att direktivet om att öka andelen globala placeringar stryks (andra stycket sidan 3); samt -att varje att-sats tas för sig. Vidare yttrar sig Fredrik Bergqvist (m). Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag på Rodi Ailerts återremissyrkande. Hon finner då att kommunfullmäktige har avslagit detsamma. Härefter ställer ordföranden proposition på de tre sakyrkandena (Jörgen Rundgrens, Stefan Arrelids och Rodi Ailerts andrahandsyrkande). Hon finner då att kommunfullmäktige har bifallit Jörgen Rundgrens yrkande, dvs beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Mot kommunfullmäktiges beslut och till förmån för Stefan Arrelids yrkande reserverar sig samtliga ledamöter från Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sveriges Pensionärers Intresseparti. Mot kommunfullmäktiges beslut och till förmån för Rodi Ailerts återremissyrkande (förstahandsyrkandet) reserverar sig samtliga ledamöter från Vänsterpartiet. Sänt till: Internbanken NOFS

13 214 Medel för bullerskyddsåtgärder inom motorsportområdet vid Kråkvilan KS-569/ Kommunfullmäktige anvisar kultur- och fritidsnämnden kronor för utförande av bullerskyddsåtgärder inom motorsportområdet vid Kråkvilan, att täckas ur tillgängliga medel enligt antagen investeringsbudget Kommunstyrelsen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 127/ Bil 214 Sänt till: KFN Annette Ö

14 205 Motion av Margaretha Ericsson (kd) m fl om valfrihet och rättvisa i barnomsorgen KS-375/ Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till sitt sammanträde den 2 februari Kommunstyrelsen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 128/ Bil 205 Sänt till: LHj

15 215 Motion av Louise Malmström och Michaela Ohlsson (båda s) om införande av avpersonifierade ansökningar vid nyanställningar i kommunen KS-3679/ Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till sitt sammanträde den 2 februari Kommunstyrelsen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 129/ Bil 215 Sänt till: LHj

16 216 Mottagande av testamentsgåva KS-1985/ Kommunfullmäktige mottar testamentsgåvan på kronor till De Geergymnasiet. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt internbanken, stadsjuristen och De Geergymnasiet att utarbeta slutliga stadgar för en stiftelse efter den inriktning som De Geergymnasiet skissat på i bilaga 1 och med beaktande av vad som regleras av testamentet. Kommunstyrelsen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 130/ Bil 216 Sänt till: Internbanken De Geergymn Stadsjuristen

17 217 Valberedningens förslag till kommunala val i Norrköpings kommun m m KS-582/ Kommunfullmäktige beslutar att till följande uppdrag utse: 1. i styrelsen för Bråvalla Fastighetsaktiebolag för tiden från ordinarie bolagsstämma 2004 till dess motsvarande stämma 2005 har hållits: ledamöter: Hans Revenhorn (ordförande), Göran Lindgren, Peter Svanborg, Mats Hellmer och Mikael Johansson, ersättare: Claes-Göran Magnell, Björn Johansson, Sören Karlsson, Bengt Hellmer och Eva Hellmer, lekmannarevisor: Sven Andersson (s), ersättare för lekmannarevisorn: Ebbe Ericsson (kd). 2. i styrelsen för Norrköpings Hamn och Stuveri Aktiebolag för tiden från ordinarie bolagsstämma 2004 till dess motsvarande stämma 2005 har hållits: ledamöter: Hans Lundin (s) och Stefan Hagfeldt (m), ersättare: Mårten Arnberg (s), lekmannarevisor: Willy Holmberg (s), ersättare för lekmannarevisorn: Robert Ahlqvist (m). 3. i styrelsen för Marknadsföringsbolaget Nya Norrköping AB nominering av ledamöter och personliga ersättare för tiden från ordinarie bolagsstämma 2004 till dess motsvarande stämma 2005 har hållits:

18 ledamöter: Mattias Ottosson (s), Eva Andersson (s), Jörgen Rundgren (m) och Björn Johansson, ersättare: Lars Karlsson (s) (för Mattias Ottosson), Rodi Ailert (v) (för Eva Andersson), Jan Owe-Larsson (m) (för Jörgen Rundgren) och Kristin Lundberg (fp) (för Björn Johansson), lekmannarevisor: Willy Holmberg (s), ersättare för lekmannarevisorn: Anders Magnusson (fp). 4. i styrelsen för Norrköpings Transportcentrum AB nominering av representanter för tiden från ordinarie bolagsstämma 2004 till dess motsvarande stämma 2005 har hållits: ledamöter: Ulla Petterson Carvalho (s; ordförande), Gunnar Bredin (m; vice ordförande) och Hans Lundin (s), ersättare: Billy Gustafsson (s) och Lars Lindkvist (c), lekmannarevisor: Sven Andersson (s), ersättare för lekmannarevisorn: Robert Ahlqvist (m). 5. i styrelsen för stiftelsen Åbymo (vilande) för 2004: ledamöter: Göran Lindgren (ordförande), Siv Lejefors (vice ordförande), Berit Tjernström, Claes-Göran Magnell och Yvonne Nyström, ersättare: Lars Hjälmberg, lekmannarevisor: Sven Andersson (s), ersättare för lekmannarevisorn: Robert Ahlqvist (m). 6. i Ernst och Hilma Fredgas stiftelse för 2004: revisor: Bertil Falck (s), revisorsersättare: Halvar Olofsson (m).

19 7. i styrelsen för Stiftelsen Gammalt Hantverk i Norrköping för : ledamot: Sven Andersson (s), ersättare: Margaretha Byrehed (m). 8. i styrelsen för Emil Wilhelm och Thérese Hedelii donationsfond för 2004: ledamöter: Stina Sundberg (s), Barbro Albertsson (s), Gudrun Nilsson (c) och Gun Adseus (m). 9. i kommittén för Lenningska pensionsfonden : ledamot: Li Teske (s). 10. i styrelsen för John och Mathilda Lennings sjukhem ledamot för och ersättare för 2004: ledamot: Björn Jameson (m), ersättare: Nils Ström (s) och Signe Isaksson (fp). 11. i kommittén för utdelning av Nelinska fondens överskott för 2004: ledamöter: Barbro Mattsson (s), Lennart Molin (s), Anne Jansson (s), Annika Saranpää (v), Marianne Wiegert (m), Inger Olsson (c) och Barbro Bergvall (kd). 12. i Axel Nicklassons stiftelse för 2004: revisorer: Lennart Nilsson (s) och Håkan Israelsson (m), revisorsersättare: Bertil Falck (s) och Gerd Johansson (c). Valberedningen föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar följande: 13. Kommunfullmäktige beslutar - med ändring i denna del av sitt beslut den 11 december 2002, att utse följande ledamöter och personliga ersättare i Regionförbundet Östsams fullmäktige för mandatperioden intill 2006 års utgång:

20 ledamot Rita Lundin Eklund (s) Sören Månsson (s) Torbjörn Björlund (v) Kristin Lundberg (fp) Gunnar Bredin (m) Margaretha Ericsson (kd) personlig ersättare Michaela Ohlsson (s) Li Teske (s) Lennart Jansson (s) Stefan Arrelid (mp) Jirina Klevstigh (m) Karin Jonsson (c) Valberedningen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 131/ Bil 217 Kommunfullmäktige har - i enlighet med hemställan från Regionförbundet Östsam - vid sitt sammanträde den 11 december 2002 ( 232) bl a utsett Rita Lundin Eklund (s), Sören Månsson (s), Torbjörn Björlund (v), Kristin Lundberg (fp), Gunnar Bredin (m) och Kjell-Åke Rönnberg (kd) till ledamöter och Li Teske (s), Michaela Ohlsson (s), Lennart Jansson (s), Stefan Arrelid (mp), Jirina Klevstigh (m) och Karin Jonsson (c) till ersättare i regionförbundets fullmäktige för innevarande mandatperiod. Det kan dock noteras, att fullmäktige senare (KF 232/2002) har utsett Margaretha Ericsson (kd) i Kjell-Åke Rönnbergs ställe. Det är således Ericsson som Karin Jonsson (c) föreslås ersätta och inte Kjell-Åke Rönnberg. Slutligen har Folkpartiet liberalerna meddelat, att förslaget till ersättare i punkt 10, Ulla Asserhed, istället ska vara Signe Isaksson. Sänt till: De valda Berörda organ GO

21 218 Fyllnadsval KS-55/ Kommunfullmäktige entledigar Peter Wilhelmson (m) från uppdragen som dels ledamot i kollektivtrafiknämnden, dels representant vid bolagsstämmor i ÖstgötaTrafiken AB, Charlotte Swärd (m) från uppdraget som ersättare i bygglovs- och miljöskyddsnämnden, Birgitte Fingal (s) från uppdraget som ledamot i barn- och ungdomsnämnden, Soghra Bahmani (s) från uppdraget som ledamot och ordförande i demokratiberedningen och Bertil Nilsson (fp) från uppdraget som ledamot i socialnämnden. 2. Kommunfullmäktige utser, till ny ledamot i kollektivtrafiknämnden för tiden intill 2006 års utgång, nuvarande ersättaren Sven-Åke Molund (m). 3. Kommunfullmäktige utser, till ny ersättare i kollektivtrafiknämnden för tiden intill 2006 års utgång, Daniel Andersson (m), Fleminggatan 26, Norrköping. 4. Kommunfullmäktige utser, till ny ersättare i bygglovs- och miljöskyddsnämnden för tiden intill 2006 års utgång, Ulla Ternström (m), Björklund, Tåby, Söderköping. 5. Kommunfullmäktige utser, till ny ledamot i socialnämnden för tiden intill 2006 års utgång, nuvarande ersättaren Annika Rumenius (fp). 6. Kommunfullmäktige utser, till ny ersättare i socialnämnden för tiden intill 2006 års utgång, Kerstin Calderon (fp), Finspångsvägen 608, Norrköping. 7. Kommunfullmäktige utser, till ny ersättare i socialnämnden för tiden intill 2006 års utgång, Kerstin Sjöberg (c), St Järnvalla, Vikbolandet. 8. Kommunfullmäktige utser, till ny nämndeman vid Norrköpings tingsrätt för tiden intill 2006 års utgång, Jon Hauge-Evaldsson (v), Skogvaktaregatan 3, Norrköping. Avsägelser har inkommit från Peter Wilhelmson (m), ledamot i kollektivtrafiknämnden och representant vid bolagsstämmor i ÖstgötaTrafiken AB; från Charlotte Swärd (m), ersättare i bygglovs- och miljöskyddsnämnden;

22 från Birgitte Fingal (s), ledamot i barn- och ungdomsnämnden; från Soghra Bahmani

23 (s), ledamot och ordförande i demokratiberedningen; och från Bertil Nilsson (fp), ledamot i socialnämnden. Dessa bör nu entledigas. Några nyval föreslås också. Kommunfullmäktige har tidigare entledigat Johan Knutsson (c) från dennes uppdrag som ersättare i socialnämnden. Förslag lämnas nu på ny ersättare i nämnden från Centerpartiet. Slutligen lämnas förslag på en vakant plats för Vänsterpartiet som nämndeman. Valberedningen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 132/ Bil 218 Sänt till: De entl De valda Berörda organ GO

24 206 Interpellation av Päivi Johansson (m) om kommunledningens dialog med landstinget om de pågående strukturförändringarna inom sjukvården KS-570/ Kommunfullmäktige medger att interpellationen får framställas. Päivi Johansson (m) har interpellerat kommunalrådet Mattias Ottosson (s) enligt bifogade handling: KH nr 133/ Bil 206 a Mattias Ottosson har besvarat interpellationen skriftligt: Svar på Bil 206 b Vidare yttrar sig Mattias Ottosson och Päivi Johansson.

25 207 Interpellation av Margaretha Ericsson (kd) om Kvarsebo skola KS-570/ Kommunfullmäktige medger att interpellationen får framställas. Margaretha Ericsson (kd) har interpellerat kommunalrådet Li Teske (s) enligt bifogade handling: KH nr 134/ Bil 207 a Kommunalrådet Eva Andersson (s) har besvarat interpellationen skriftligt: Svar på Bil 207 b Vidare yttrar sig Eva Andersson, Margaretha Ericsson, Karin Jonsson (c), kommunalrådet Li Teske (s), Stefan Arrelid (mp), Carin Stenström (kd) och Hans Lundin (s).

26 208 Interpellation av Karin Jonsson (c) om Kvarsebo skola KS-623/ Kommunfullmäktige medger att interpellationen får framställas. Karin Jonsson (c) har interpellerat kommunalrådet Li Teske (s) enligt bifogade handling: KH nr 136/ Bil 208 a Kommunalrådet Eva Andersson (s) har besvarat interpellationen skriftligt: Svar på Bil 208 b Vidare yttrar sig Eva Andersson, Karin Jonsson, Margaretha Ericsson (kd), kommunalrådet Li Teske (s), Stefan Arrelid (mp), Carin Stenström (kd) och Hans Lundin (s).

27 209 Frågestund för kommunfullmäktiges ledamöter KS-61/ Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. Göran Weber (fp) ställer en fråga till kommunalrådet Mattias Ottosson (s) enligt följande: Med hänsyn till uppgifter i pressen den senaste tiden. Har Du haft någon kontakt med Luftfartsverkets utredare under den senaste månaden? Mattias Ottosson besvarar frågan muntligt. Vidare yttrar sig Göran Weber.

28 210 Avsägelse från Peter Wilhelmson (m) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige i Norrköping KS-599/ Kommunfullmäktige entledigar Peter Wilhelmson. 2. Kommunfullmäktige hemställer att länsstyrelsen utser ny ersättare efter Wilhelmson. 3. Denna paragraf förklaras genast justerad. Peter Wilhelmson (m) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige i Norrköping. Sänt till: Länsstyrelsen Peter Wilhelmson Gunilla O

29 211 Avsägelse från Soghra Bahmani (s) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige i Norrköping KS-637/ Kommunfullmäktige entledigar Soghra Bahmani. 2. Kommunfullmäktige hemställer att länsstyrelsen utser ny ledamot efter Bahmani. 3. Denna paragraf förklaras genast justerad. Soghra Bahmani (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige i Norrköping. Sänt till: Länsstyrelsen Soghra Bahmani Gunilla O

30 219 Anmälningsärenden KS-571/ , KS-333/ , KS-376/ , KS-593/ , KS-584/ Länsstyrelsens beslut att utse Kurt Thelin (fp) till ny ersättare i kommunfullmäktige i Norrköping, Minnesanteckningar från möte med Vikbolandets fullmäktigeberedning den 12 november 2003 och Skärblacka fullmäktigeberedning den 25 november 2003, Analys av det förebyggande arbetet i förskola, skola och socialtjänst, Uppräkning av ersättningar till kommunalt förtroendevalda.

31 220 Anmälan om till kommunfullmäktige inkomna ärenden KS-63/ Kommunfullmäktige lägger förteckningen till handlingarna. Kommunstyrelsen har inkommit med bilagd förteckning över ärenden som har inkommit under tiden 15 november - 12 december 2003: KH nr 135/ Bil 220

32 221 God Jul KS-260/ Ordföranden tillönskar ledamöter, ersättare och tjänstemän en God Jul och ett Gott Nytt År. 2:e vice ordföranden tillönskar ordföranden detsamma.

33

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 17.00-20.15 Ledamöter Nils Ström (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Kurt Ahlborg (m), Rodi Ailert (v), Cecilia Ambjörn

Läs mer

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-12-19

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-12-19 Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 16.30 22.20 Ledamöter Iréne Lindén (s) ordförande, Nils Ström (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Rodi Ailert (v), Patric

Läs mer

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Orrekullagården i Krokek, klockan 16.00-20.45 Ledamöter Ulla Petterson Carvalho (s) ordförande, Lars G Ottosson (s) 1:e vice ordförande, Eva Agestam (mp), Rodi Ailert (v), Cecilia Ambjörn

Läs mer

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 13.00-15.35 Ledamöter Ulla Petterson Carvalho (s), ordförande, Lars G Ottosson (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Eva

Läs mer

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE och

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE och 2004-12-13 Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 17.00 22.00 Ledamöter Iréne Lindén (s) ordförande, Nils Ström (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Kurt Ahlborg

Läs mer

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2000-03-30

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2000-03-30 Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 16.00-19.15 Ledamöter Lars G Ottosson (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Eva Agestam (mp) (t o m 54), Cecilia Ambjörn

Läs mer

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-09-25

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-09-25 Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 13.30-18.25 Ledamöter Utses att justera Iréne Lindén (s) ordförande, Nils Ström (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Rodi

Läs mer

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 17.00-19.25 Ledamöter Ulla Petterson Carvalho (s), ordförande, Lars G Ottosson (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Eva

Läs mer

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 13.00-21.40 Ledamöter Ulla Petterson Carvalho (s), ordförande, Lars G Ottosson (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Eva

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-03-26

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-03-26 Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 16.30 20.45 Ledamöter Utses att justera Iréne Lindén (s) ordförande, Li Teske (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Cecilia

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-20:45 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 17.00-21.30 Ledamöter Ulla Petterson Carvalho (s), ordförande, Gunnar Bredin (m), 2:e vice ordförande, Eva Agestam (mp), Rodi Ailert (v), Cecilia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Valberedningens förslag nämnder och styrelser Nämnder

Valberedningens förslag nämnder och styrelser Nämnder Norrköping 2014-11-10 Valberedningen Valberedningens förslag nämnder och styrelser Nämnder Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Matilda Johansson Tomas Idenås Håkan Pettersson Ljubov Rebenius Johannes

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Sida 1 (8) Paragrafer 81-83 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan tisdag 21 oktober kl. 19.00-19.35 Beslutande Enligt till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Valberedningen Sammanträdesdag 2015-05-18 Innehåll 7 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen... 10 8 Val av 3 ledamöter till fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas revisionberättelse

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 16.00-21.20 Ledamöter Ulla Petterson Carvalho (s), ordförande, Lars G Ottosson (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Eva

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S)

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S) 1(14) Plats och tid Nordiska Travmuséet i Årjäng, kl 19.00-19.40 Beslutande Ledamöter Se närvarolistan sidan 2 Ersättare Se närvarolistan sidan 2 Övriga närvarande Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Dan Stigenberg (S), Siewert Carlsson (C) och Birgit Ohlsson (FP).

Dan Stigenberg (S), Siewert Carlsson (C) och Birgit Ohlsson (FP). Kommunfullmäktige 1 (18) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 9 december 2013, klockan 18.30-19.10. ande Tjänstgörande ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Marie Norin Junttila

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 71 Tid och plats Måndagen den 27 oktober 2014 kl. 14.00-14.45 Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Beslutande Övriga deltagare Se bifogad deltagar-/ uppropslista Bilaga 1 Maria

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

FALKENBERG. Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum Sammantradestid Narvarande

FALKENBERG. Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum Sammantradestid Narvarande Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum 2014-10-21 Sammantradestid 16.00-16.30 FALKENBERG Kommunfullmaktige Narvarande Ledamdter Stig Agnaker (C) Mari-Louise Wernersson (C) Per Johansson (C) Kerstin Angel (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Perslundaskolans aula kl 18.30-19.05 Beslutande Se uppropslista Övriga deltagare Annica Månsson, kommunsekreterare Anders Steffen, revisor 3 åhörare Närvarande ersättare Mari-Ann

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Ärendelista 164 Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige 165 Val av kommunfullmäktiges valberedning 166 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14)

Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14) Sida Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00-19.15 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Jeanette Larsson och Anders

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Affärsplan besöksnäring... 2 2 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn... 4 3 Kostpolitiskt program... 6 4 Vårdnadsbidrag förslag om utökning... 8 1 Plats och tid: Kammarsalen

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S)

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S) 1(8) Plats och tid Ledamöter Medborgarhusets A -sal i Alafors -direktjusterade p kl. 18.00-20:20 Inga-Lill Andersson (S), ordförande Paula Örn (S) Björn Norberg (S) Klas Karlsson (S) Dennis Ljunggren (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617)

234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617) Kommunfullmäktige 2016-11-28 1 (5) 234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617) Föreligger motion daterad den 28 oktober 2015 från Bertil Jonsson

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7 Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Anette Hallberg (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S),

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(8) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 18.30-19.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef

Läs mer

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2015-10-08 1 (3) 161 Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Diarienummer 1502087 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Måndagen den 3 januari 2011 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 14.00 15.00 Beslutande Ingegerd Bennysson (S), ordförande Lars Nyberg (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 3 december kl. 19.00. Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska snarast anmäla detta till kansliavdelningen,

Läs mer