NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-12-18"

Transkript

1 Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan Ledamöter Iréne Lindén (s) ordförande, Nils Ström (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Kurt Ahlborg (m), Rodi Ailert (v), Cecilia Ambjörn (v) (t o m 212), Curt Andersson (c), Eva Andersson (s), Kerstin Andersson (kd), Lotta Andersson (v), Patrik Andersson (m), Stefan Arrelid (mp) (t o m 213), Lars-Göran Arvidsson (kd), Karin Augustsson (fp), Gunnar Axén (m), Mats Bard (v), Redar Baskin (m), Irja Berglund (v) (fr o m del av 203), Anna Boholm (s) (t o m del av 204), Margareta Borggren (s), Monica Brodén (mp) (t o m del av 204), Christina Brusén (m), Lennart Calderon (fp), Monica Dahlmark (m), Ingmar Dahlqvist (s), Morgan Eklund (s), Niklas Ekstrand (kd), David Ergül (fp), Margaretha Ericsson (kd), Börje Forsling (s), Birgitta Giselgren (m), Sören Glimnér (c), Criss Hagfeldt (m), Stefan Hagfeldt (m), Johanna Händel (s), Björn Jameson (m), Alf Johansson (spi), Päivi Johansson (m), Karin Jonsson (c), Urban Jonsson (m), Maj Kalwa (s), Gun-Inger Karlsson (s), Lars Karlsson (s), Lars Lindkvist (c), Kristin Lundberg (fp), Rita Lundin Eklund (s), Hans Lundin (s), Louise Malmström (s) (t o m 213), Georgette Melki (s), Lennart Molin (s), Sören Månsson (s), Maud Ohlén (s), Michaela Ohlsson (s), Mattias Ottosson (s), Jan Owe-Larsson (m) (under 203 och fr o m 205), Jan-Erik Persson (s), Inger Petersson (s), Ingalill Pettersson (s), Charles Pylad (mp), forts nästa sida Utses att justera Börje Forsling Christina Brusén Justeringens plats och tid Administrativa kontoret, måndagen den 29 december 2003 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Lars Hjälmberg Ordförande... Iréne Lindén Justerande..... Börje Forsling Christina Brusén BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Norrköpings Kommuns anslagstavla Nämnd e d Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för ( ) Datum för ( ) anslags uppsättande (övriga ) anslags nedtagande (övriga ) Förvaringsplats för protokollet Administrativa kontoret Underskrift... Gunilla Olsson

2

3 Niklas Rosén (s) (t o m 213), Jörgen Rundgren (m), Kjell-Åke Rönnberg (kd), Carin Stenström (kd), Lars Stjernkvist (s), Elisabeth Törnqvist (m), Sverker Wadstein (fp), Lena Wanselow (s), Göran Weber (fp), Isa Yalman (v) och Jan-Olov Öster (s) Tjänstgörande ersättare Ersättare Niclas Clarén (kd) (för Sven Brus), Håkan Johansson (s) (för Göran Färm), Sven Kindell (mp) (för Ewa Krabb), Tommy Svensson (m) (för Sven-Åke Molund under 203 och fr o m 205) Christian Gustavsson (m) (för Sven-Åke Molund under 204), Fredrik Bergqvist (m) (för Jirina Klevstigh), Magnus Leijon (s) (för Soghra Bahmani), Olof Johansson (s) (för Peter Kennerfalk), Seydi Barkarmo (s) (för Claes Särevall), Stig Wennström (spi) (för Ingemar Trybom), Kerstin Kalered (v) (för Lotta Heelge), ingen ersättare (v) (för Cecilia Ambjörn fr o m 213), ingen ersättare (mp) (för Stefan Arrelid fr o m 214), Torbjörn Björlund (v) (för Irja Berglund t o m del av 203), Ulf Wiesner (s) (för Anna Boholm fr o m del av 204), Berit Valfridsson (mp) (för Monica Brodén fr o m del av 204), Lennart Jansson (s) (för Herlog Gustavsson), Hans Lindberg (s) (för Håkan Lager t o m del av 213), Manige Z Beik Ahl (s) (för Håkan Lager fr o m del av 213), Pontus Jacobsson (fp) (för Monika Magnusson), Christoffer Karlsson (s) (för Louise Malmström fr o m 214), Bo Wallstedt (fp) (för Bertil Nilsson t o m 218), Anita Svensson (fp) (för Bertil Nilsson fr o m 219), Charlotte Swärd (m) (för Jan Owe-Larsson under 204), Hanna Glensk (s) (för Niklas Rosén fr o m 214), Mona Abrahamsson (s) (för Margareta Olsson t o m 206) och Kaj K Hägerström (s) (för Margreta Olsson fr o m 207) Peter Fagerlund (m), Kjell Karlsson (c), Elisbeth Nison (kd), Lena Rudelius (kd), Henric Sanderup (spi), Fredrik Svahn (c), Robert Tenselius (m) och Kurt Thelin (fp)

4 203 Välfärd och hållbar utveckling i Norrköping KS-554/ Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för ny handläggning. Kommunstyrelsen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 123/ Bil 203 a Från planeringskontoret har inkommit förslag avseende välfärd och hållbar utveckling i Norrköping. Kommunstyrelsen har denna dag - under förutsättning av fullmäktiges beslut enligt planeringskontorets förslag - fattat beslut om utseende av ledamöter i det s k välfärdsutskottet och om de uppdrag som planeringskontoret föreslår i sin tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsen har även - under samma förutsättning som ovan - uppdragit åt utskottet att underifrånperspektivet särskilt ska beaktas då den nya organisationen utformas. Det engagemang och den kunskap som finns i grupper, såväl inom som utanför kommunens verksamhetsområden och hos enskilda personer inom Agenda 21- brottsförebyggande råd- folkhälso- integration- och mångfaldsfrågor ska uppmuntras och tas till vara. Styrelsen har också beslutat att utskottet ska informera kommunstyrelsen inom 6 månader om sitt arbetssätt. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet framställs följande slutliga yrkanden: av Kristin Lundberg (fp), med instämmande av Margaretha Ericsson (kd), Rita Lundin Eklund (s) och Mattias Ottosson (s), att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, av Jörgen Rundgren (m), att kommunfullmäktig avslår kommunstyrelsens förslag, av Lotta Andersson (v) om återremiss eller - om detta yrkande skulle falla - dels avslag på kommunstyrelsens förslag, dels bifall till följande tilläggsyrkande: att ordförandeskap och partirepresentation ska fastställas efter förslag från fullmäktiges valberedning, p g a av det oklara parlamentariska läget,

5 av Carin Stenström (kd) om bifall till Lotta Anderssons förstahandsyrkande om återremiss, och av Rita Lundin Eklund (s) om avslag på Lotta Anderssons tilläggsyrkande (del av andrahandsyrkandet). Vidare yttrar sig Rodi Ailert (v), Monica Brodén (mp), Margareta Borggren (s), Irja Berglund (v), Stefan Arrelid (mp), Eva Andersson (s) och Karin Jonsson (c). Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag på återremissyrkandet. Hon finner då att kommunfullmäktige har avslagit detsamma. Votering begärs och följande propositionsordning godkänns: Den som vill avslå återremissyrkandet röstar ja. Den som vill bifalla detsamma röstar nej. Omröstning utfaller med 49 ja-röster och 34 nej-röster, medan två ledamöter avstår från att avge någon röst. Kommunfullmäktige har således, med en s k minoritetsåterremiss, beslutat återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ny handläggning. Hur var och en har röstat framgår av följande utskrift: Voteringslista nr Bil 203 b Sänt till: VHU

6 204 Ränte- och amorteringsfritt lån till Norrköpings Curlingklubb KS-340/ Kommunfullmäktige beviljar Norrköpings Curlingklubb kronor som ett tills vidare ränte- och amorteringsfritt lån. 2. Lånesumman ska täckas ur de medel kronor - som kommunen har erhållit i samband med förlikning med Busslink (kontot förutbetalda intäkter, ). 3. Kommunfullmäktige förutsätter att curlingklubbens utlovade ungdomsverksamhet startas i samband med curlinghallens färdigställande. Kommunstyrelsen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 124/ Bil 204 a Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet framställs följande slutliga yrkanden: av Pontus Jacobsson (fp), med instämmande av Jörgen Rundgren (m), Mattias Ottosson (s), Kristin Lundberg (fp), Redar Baskin (m), Göran Weber (fp), Lars Stjernkvist (s), och Hans Lundin (s), att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, men med tillägget att det föreslagna ränte- och amorteringsfria lånet ska löpa tills vidare, av Stefan Hagfeldt (m), med instämmande av Gunnar Axén (m), Fredrik Bergqvist (m), Mats Bard (v), Margaretha Ericsson (kd), Lotta Andersson (v), Patrik Andersson (m), David Ergül (fp) och Alf Johansson (spi), att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag, och av Stefan Arrelid (mp), med instämmande av Karin Jonsson (c), att kommunfullmäktige istället beslutar enligt Jonssons reservation i kommunstyrelsen. Vidare yttrar sig Urban Jonsson (m), Christian Gustavsson (m), Lars-Göran Arvidsson (kd), Sverker Wadstein (fp), Niklas Ekstrand (kd), Kerstin Andersson (kd) och Curt Andersson (c).

7 Ordföranden ställer först proposition på avslag eller bifall till om lån över huvud taget ska beviljas curlingklubben. Hon finner då att kommunfullmäktige har bifallit att lån ska beviljas klubben. Votering begärs och följande propositionsordning godkänns: Den som vill att lån ska beviljas klubben röstar ja. Den som inte vill det röstar nej. Omröstningen utfaller med 48 ja-röster och 37 nej-röster. Kommunfullmäktige har således bifallit att curlingklubben ska beviljas ett lån. Hur var och en har röstat framgår av följande utskrift: Voteringslista nr Bil 204 b Ordföranden ställer härefter proposition på huruvida curlingklubbens lån ska vara tills vidare ränte- och amorteringsfritt (enligt Pontus Jacobssons yrkande) eller bara räntefritt (enligt Stefan Arrelids yrkande). Hon finner då att kommunfullmäktige har beslutat att lånet ska vara tills vidare ränte- och amorteringsfritt. Votering begärs på nytt och följande propositionsordning godkänns: Den som vill bifalla Pontus Jacobssons yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Stefan Arrelids yrkande röstar nej. Omröstningen utfaller med 47 ja-röster och 38 nej-röster. Kommunfullmäktige har således bifallit Pontus Jacobssons yrkande om ett tills vidare ränte- och amorteringsfritt lån. Hur var och en har röstat framgår av följande utskrift: Voteringslista nr Bil 204 c Mot kommunfullmäktiges beslut och till förmån för Stefan Hagfeldts avslagsyrkande reserverar sig dels samtliga ledamöter från Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Sveriges Pensionärers Intresseparti, dels David Ergül (fp) och Berit Valfridsson (mp), dels följande Moderata Samlingspartiets ledamöter: Kurt Ahlborg, Patrik Andersson, Gunnar Axén, Christina Brusén, Criss Hagfeldt, Stefan Hagfeldt, Urban Jonsson, Fredrik Bergqvist, Christian Gustavsson, Charlotte Swärd och Elisabeth Törnqvist. Mot kommunfullmäktiges beslut och till förmån för Stefan Arrelids yrkande

8 reserverar sig dels samtliga ledamöter från Centerpartiet, dels Arrelid, Sven Kindell och Charles Pylad (alla mp), dels Karin Augustsson (fp). Sänt till: Curlingklubben Göran L Annette Ö fk

9 212 Förslag till finanspolicy för Norrköpings kommun KS-560/ Kommunfullmäktige fastställer internbankens förslag till finanspolicy för Norrköpings kommun enligt bilaga 1, men med följande tillägg och ändring: 1. Stycket Etisk hänsyn under rubriken 3.1 Etisk hänsyn och miljöhänsyn ska istället lyda på följande sätt: Norrköpings kommun ska vad beträffar etisk hänsyn följa de riktlinjer som gäller för området. Riktlinjerna gäller för pensionsfondens investeringsverksamhet på samma sätt som dessa riktlinjer gäller för kommunens upphandlingsverksamhet. 2. Under punkt ska följande nya strecksats tillföras: -tillhandahålla den rapportering och information som behövs för att kommunstyrelsen ska fullgöra sin uppgift. Kommunstyrelsen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 125/ Bil 212 a Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet framställs yrkanden av Jörgen Rundgren (m), med instämmande av Lars Lindkvist (c) och Mattias Ottosson (s), att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, av Kristin Lundberg (fp), med instämmande av Stefan Arrelid (mp) och Margaretha Ericsson (kd), att kommunfullmäktige beslutar enligt Kristin Lundbergs och Margaretha Ericssons reservation i kommunstyrelsen, och av Rodi Ailert (v), att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för ny handläggning eller - om detta yrkande skulle falla - om bifall till Lundbergs och Ericssons reservation i kommunstyrelsen. Vidare yttrar sig Patrik Andersson (m). Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag på Rodi Ailerts återremissyrkande. Hon finner då att kommunfullmäktige har avslagit detsamma. Härefter ställer ordföranden proposition på de båda sakyrkandena och finner då att kommunfullmäktige har bifallit Jörgen Rundgrens yrkande, dvs kommunstyrelsens förslag.

10 Votering begärs och följande propositionsordning godkänns: Den som vill bifalla Jörgen Rundgrens yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Kristin Lundbergs yrkande röstar nej. Omröstningen utfaller med 59 ja-röster och 24 nej-röster. Kommunfullmäktige har således bifallit Jörgen Rundgrens yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. Hur var och en har röstat framgår av följande utskrift: Voteringslista nr Bil 212 b Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig dels samtliga ledamöter från Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet de Gröna till förmån för Kristin Lundbergs yrkande, dels samtliga ledamöter från Vänsterpartiet till förmån för Rodi Ailers återremissyrkande (förstahandsyrkandet). Sänt till: Internbanken NOFS

11 213 Förslag till policy för placering av medel avsatta för framtida pensionsutbetalningar i Norrköpings kommun KS-561/ Kommunfullmäktige fastställer internbankens förslag till policy för placering av medel avsatta för framtida pensionsutbetalningar i Norrköpings kommun enligt bilaga 1, men med följande ändrade lydelse av all text under rubriken Etiska hänsyn : Norrköpings kommun ska vad beträffar etisk hänsyn följa de riktlinjer som gäller för området. Riktlinjerna gäller för pensionsfondens investeringsverksamhet på samma sätt som dessa riktlinjer gäller för kommunens upphandlingsverksamhet. Kommunstyrelsen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 126/ Bil 213 Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet framställs yrkanden slutligt av Jörgen Rundgren (m), med instämmande av Mattias Ottosson (s), att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, men med den noteringen på två ställen på sidan 7 i policyn (under NUVARANDE POLICY ), där 7% egentligen ska vara 15% och 40% egentligen ska vara 25%, av Stefan Arrelid (mp), med instämmande av Lars-Göran Arvidsson (kd) och Kristin Lundberg (fp), att kommunfullmäktige beslutar enligt Lundbergs och Margaretha Ericssons reservation i kommunstyrelsen samt gör samma notering som ovan, och av Rodi Ailert (v), att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för ny handläggning eller - om detta yrkande skulle falla - att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och gör samma notering som ovan, men med följande ändringar och tillägg: -att under punkten etiska hänsyn (6.2.3) ska det i uppräkningen om avståndstagande även föras in företag som är direkt relaterade till tobak och krigsmaterial

12 -att maxgränsen för aktier sätts till 50% -att direktivet om att öka andelen globala placeringar stryks (andra stycket sidan 3); samt -att varje att-sats tas för sig. Vidare yttrar sig Fredrik Bergqvist (m). Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag på Rodi Ailerts återremissyrkande. Hon finner då att kommunfullmäktige har avslagit detsamma. Härefter ställer ordföranden proposition på de tre sakyrkandena (Jörgen Rundgrens, Stefan Arrelids och Rodi Ailerts andrahandsyrkande). Hon finner då att kommunfullmäktige har bifallit Jörgen Rundgrens yrkande, dvs beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Mot kommunfullmäktiges beslut och till förmån för Stefan Arrelids yrkande reserverar sig samtliga ledamöter från Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sveriges Pensionärers Intresseparti. Mot kommunfullmäktiges beslut och till förmån för Rodi Ailerts återremissyrkande (förstahandsyrkandet) reserverar sig samtliga ledamöter från Vänsterpartiet. Sänt till: Internbanken NOFS

13 214 Medel för bullerskyddsåtgärder inom motorsportområdet vid Kråkvilan KS-569/ Kommunfullmäktige anvisar kultur- och fritidsnämnden kronor för utförande av bullerskyddsåtgärder inom motorsportområdet vid Kråkvilan, att täckas ur tillgängliga medel enligt antagen investeringsbudget Kommunstyrelsen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 127/ Bil 214 Sänt till: KFN Annette Ö

14 205 Motion av Margaretha Ericsson (kd) m fl om valfrihet och rättvisa i barnomsorgen KS-375/ Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till sitt sammanträde den 2 februari Kommunstyrelsen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 128/ Bil 205 Sänt till: LHj

15 215 Motion av Louise Malmström och Michaela Ohlsson (båda s) om införande av avpersonifierade ansökningar vid nyanställningar i kommunen KS-3679/ Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till sitt sammanträde den 2 februari Kommunstyrelsen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 129/ Bil 215 Sänt till: LHj

16 216 Mottagande av testamentsgåva KS-1985/ Kommunfullmäktige mottar testamentsgåvan på kronor till De Geergymnasiet. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt internbanken, stadsjuristen och De Geergymnasiet att utarbeta slutliga stadgar för en stiftelse efter den inriktning som De Geergymnasiet skissat på i bilaga 1 och med beaktande av vad som regleras av testamentet. Kommunstyrelsen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 130/ Bil 216 Sänt till: Internbanken De Geergymn Stadsjuristen

17 217 Valberedningens förslag till kommunala val i Norrköpings kommun m m KS-582/ Kommunfullmäktige beslutar att till följande uppdrag utse: 1. i styrelsen för Bråvalla Fastighetsaktiebolag för tiden från ordinarie bolagsstämma 2004 till dess motsvarande stämma 2005 har hållits: ledamöter: Hans Revenhorn (ordförande), Göran Lindgren, Peter Svanborg, Mats Hellmer och Mikael Johansson, ersättare: Claes-Göran Magnell, Björn Johansson, Sören Karlsson, Bengt Hellmer och Eva Hellmer, lekmannarevisor: Sven Andersson (s), ersättare för lekmannarevisorn: Ebbe Ericsson (kd). 2. i styrelsen för Norrköpings Hamn och Stuveri Aktiebolag för tiden från ordinarie bolagsstämma 2004 till dess motsvarande stämma 2005 har hållits: ledamöter: Hans Lundin (s) och Stefan Hagfeldt (m), ersättare: Mårten Arnberg (s), lekmannarevisor: Willy Holmberg (s), ersättare för lekmannarevisorn: Robert Ahlqvist (m). 3. i styrelsen för Marknadsföringsbolaget Nya Norrköping AB nominering av ledamöter och personliga ersättare för tiden från ordinarie bolagsstämma 2004 till dess motsvarande stämma 2005 har hållits:

18 ledamöter: Mattias Ottosson (s), Eva Andersson (s), Jörgen Rundgren (m) och Björn Johansson, ersättare: Lars Karlsson (s) (för Mattias Ottosson), Rodi Ailert (v) (för Eva Andersson), Jan Owe-Larsson (m) (för Jörgen Rundgren) och Kristin Lundberg (fp) (för Björn Johansson), lekmannarevisor: Willy Holmberg (s), ersättare för lekmannarevisorn: Anders Magnusson (fp). 4. i styrelsen för Norrköpings Transportcentrum AB nominering av representanter för tiden från ordinarie bolagsstämma 2004 till dess motsvarande stämma 2005 har hållits: ledamöter: Ulla Petterson Carvalho (s; ordförande), Gunnar Bredin (m; vice ordförande) och Hans Lundin (s), ersättare: Billy Gustafsson (s) och Lars Lindkvist (c), lekmannarevisor: Sven Andersson (s), ersättare för lekmannarevisorn: Robert Ahlqvist (m). 5. i styrelsen för stiftelsen Åbymo (vilande) för 2004: ledamöter: Göran Lindgren (ordförande), Siv Lejefors (vice ordförande), Berit Tjernström, Claes-Göran Magnell och Yvonne Nyström, ersättare: Lars Hjälmberg, lekmannarevisor: Sven Andersson (s), ersättare för lekmannarevisorn: Robert Ahlqvist (m). 6. i Ernst och Hilma Fredgas stiftelse för 2004: revisor: Bertil Falck (s), revisorsersättare: Halvar Olofsson (m).

19 7. i styrelsen för Stiftelsen Gammalt Hantverk i Norrköping för : ledamot: Sven Andersson (s), ersättare: Margaretha Byrehed (m). 8. i styrelsen för Emil Wilhelm och Thérese Hedelii donationsfond för 2004: ledamöter: Stina Sundberg (s), Barbro Albertsson (s), Gudrun Nilsson (c) och Gun Adseus (m). 9. i kommittén för Lenningska pensionsfonden : ledamot: Li Teske (s). 10. i styrelsen för John och Mathilda Lennings sjukhem ledamot för och ersättare för 2004: ledamot: Björn Jameson (m), ersättare: Nils Ström (s) och Signe Isaksson (fp). 11. i kommittén för utdelning av Nelinska fondens överskott för 2004: ledamöter: Barbro Mattsson (s), Lennart Molin (s), Anne Jansson (s), Annika Saranpää (v), Marianne Wiegert (m), Inger Olsson (c) och Barbro Bergvall (kd). 12. i Axel Nicklassons stiftelse för 2004: revisorer: Lennart Nilsson (s) och Håkan Israelsson (m), revisorsersättare: Bertil Falck (s) och Gerd Johansson (c). Valberedningen föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar följande: 13. Kommunfullmäktige beslutar - med ändring i denna del av sitt beslut den 11 december 2002, att utse följande ledamöter och personliga ersättare i Regionförbundet Östsams fullmäktige för mandatperioden intill 2006 års utgång:

20 ledamot Rita Lundin Eklund (s) Sören Månsson (s) Torbjörn Björlund (v) Kristin Lundberg (fp) Gunnar Bredin (m) Margaretha Ericsson (kd) personlig ersättare Michaela Ohlsson (s) Li Teske (s) Lennart Jansson (s) Stefan Arrelid (mp) Jirina Klevstigh (m) Karin Jonsson (c) Valberedningen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 131/ Bil 217 Kommunfullmäktige har - i enlighet med hemställan från Regionförbundet Östsam - vid sitt sammanträde den 11 december 2002 ( 232) bl a utsett Rita Lundin Eklund (s), Sören Månsson (s), Torbjörn Björlund (v), Kristin Lundberg (fp), Gunnar Bredin (m) och Kjell-Åke Rönnberg (kd) till ledamöter och Li Teske (s), Michaela Ohlsson (s), Lennart Jansson (s), Stefan Arrelid (mp), Jirina Klevstigh (m) och Karin Jonsson (c) till ersättare i regionförbundets fullmäktige för innevarande mandatperiod. Det kan dock noteras, att fullmäktige senare (KF 232/2002) har utsett Margaretha Ericsson (kd) i Kjell-Åke Rönnbergs ställe. Det är således Ericsson som Karin Jonsson (c) föreslås ersätta och inte Kjell-Åke Rönnberg. Slutligen har Folkpartiet liberalerna meddelat, att förslaget till ersättare i punkt 10, Ulla Asserhed, istället ska vara Signe Isaksson. Sänt till: De valda Berörda organ GO

21 218 Fyllnadsval KS-55/ Kommunfullmäktige entledigar Peter Wilhelmson (m) från uppdragen som dels ledamot i kollektivtrafiknämnden, dels representant vid bolagsstämmor i ÖstgötaTrafiken AB, Charlotte Swärd (m) från uppdraget som ersättare i bygglovs- och miljöskyddsnämnden, Birgitte Fingal (s) från uppdraget som ledamot i barn- och ungdomsnämnden, Soghra Bahmani (s) från uppdraget som ledamot och ordförande i demokratiberedningen och Bertil Nilsson (fp) från uppdraget som ledamot i socialnämnden. 2. Kommunfullmäktige utser, till ny ledamot i kollektivtrafiknämnden för tiden intill 2006 års utgång, nuvarande ersättaren Sven-Åke Molund (m). 3. Kommunfullmäktige utser, till ny ersättare i kollektivtrafiknämnden för tiden intill 2006 års utgång, Daniel Andersson (m), Fleminggatan 26, Norrköping. 4. Kommunfullmäktige utser, till ny ersättare i bygglovs- och miljöskyddsnämnden för tiden intill 2006 års utgång, Ulla Ternström (m), Björklund, Tåby, Söderköping. 5. Kommunfullmäktige utser, till ny ledamot i socialnämnden för tiden intill 2006 års utgång, nuvarande ersättaren Annika Rumenius (fp). 6. Kommunfullmäktige utser, till ny ersättare i socialnämnden för tiden intill 2006 års utgång, Kerstin Calderon (fp), Finspångsvägen 608, Norrköping. 7. Kommunfullmäktige utser, till ny ersättare i socialnämnden för tiden intill 2006 års utgång, Kerstin Sjöberg (c), St Järnvalla, Vikbolandet. 8. Kommunfullmäktige utser, till ny nämndeman vid Norrköpings tingsrätt för tiden intill 2006 års utgång, Jon Hauge-Evaldsson (v), Skogvaktaregatan 3, Norrköping. Avsägelser har inkommit från Peter Wilhelmson (m), ledamot i kollektivtrafiknämnden och representant vid bolagsstämmor i ÖstgötaTrafiken AB; från Charlotte Swärd (m), ersättare i bygglovs- och miljöskyddsnämnden;

22 från Birgitte Fingal (s), ledamot i barn- och ungdomsnämnden; från Soghra Bahmani

23 (s), ledamot och ordförande i demokratiberedningen; och från Bertil Nilsson (fp), ledamot i socialnämnden. Dessa bör nu entledigas. Några nyval föreslås också. Kommunfullmäktige har tidigare entledigat Johan Knutsson (c) från dennes uppdrag som ersättare i socialnämnden. Förslag lämnas nu på ny ersättare i nämnden från Centerpartiet. Slutligen lämnas förslag på en vakant plats för Vänsterpartiet som nämndeman. Valberedningen har inkommit med bilagt förslag: KH nr 132/ Bil 218 Sänt till: De entl De valda Berörda organ GO

24 206 Interpellation av Päivi Johansson (m) om kommunledningens dialog med landstinget om de pågående strukturförändringarna inom sjukvården KS-570/ Kommunfullmäktige medger att interpellationen får framställas. Päivi Johansson (m) har interpellerat kommunalrådet Mattias Ottosson (s) enligt bifogade handling: KH nr 133/ Bil 206 a Mattias Ottosson har besvarat interpellationen skriftligt: Svar på Bil 206 b Vidare yttrar sig Mattias Ottosson och Päivi Johansson.

25 207 Interpellation av Margaretha Ericsson (kd) om Kvarsebo skola KS-570/ Kommunfullmäktige medger att interpellationen får framställas. Margaretha Ericsson (kd) har interpellerat kommunalrådet Li Teske (s) enligt bifogade handling: KH nr 134/ Bil 207 a Kommunalrådet Eva Andersson (s) har besvarat interpellationen skriftligt: Svar på Bil 207 b Vidare yttrar sig Eva Andersson, Margaretha Ericsson, Karin Jonsson (c), kommunalrådet Li Teske (s), Stefan Arrelid (mp), Carin Stenström (kd) och Hans Lundin (s).

26 208 Interpellation av Karin Jonsson (c) om Kvarsebo skola KS-623/ Kommunfullmäktige medger att interpellationen får framställas. Karin Jonsson (c) har interpellerat kommunalrådet Li Teske (s) enligt bifogade handling: KH nr 136/ Bil 208 a Kommunalrådet Eva Andersson (s) har besvarat interpellationen skriftligt: Svar på Bil 208 b Vidare yttrar sig Eva Andersson, Karin Jonsson, Margaretha Ericsson (kd), kommunalrådet Li Teske (s), Stefan Arrelid (mp), Carin Stenström (kd) och Hans Lundin (s).

27 209 Frågestund för kommunfullmäktiges ledamöter KS-61/ Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. Göran Weber (fp) ställer en fråga till kommunalrådet Mattias Ottosson (s) enligt följande: Med hänsyn till uppgifter i pressen den senaste tiden. Har Du haft någon kontakt med Luftfartsverkets utredare under den senaste månaden? Mattias Ottosson besvarar frågan muntligt. Vidare yttrar sig Göran Weber.

28 210 Avsägelse från Peter Wilhelmson (m) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige i Norrköping KS-599/ Kommunfullmäktige entledigar Peter Wilhelmson. 2. Kommunfullmäktige hemställer att länsstyrelsen utser ny ersättare efter Wilhelmson. 3. Denna paragraf förklaras genast justerad. Peter Wilhelmson (m) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige i Norrköping. Sänt till: Länsstyrelsen Peter Wilhelmson Gunilla O

29 211 Avsägelse från Soghra Bahmani (s) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige i Norrköping KS-637/ Kommunfullmäktige entledigar Soghra Bahmani. 2. Kommunfullmäktige hemställer att länsstyrelsen utser ny ledamot efter Bahmani. 3. Denna paragraf förklaras genast justerad. Soghra Bahmani (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige i Norrköping. Sänt till: Länsstyrelsen Soghra Bahmani Gunilla O

30 219 Anmälningsärenden KS-571/ , KS-333/ , KS-376/ , KS-593/ , KS-584/ Länsstyrelsens beslut att utse Kurt Thelin (fp) till ny ersättare i kommunfullmäktige i Norrköping, Minnesanteckningar från möte med Vikbolandets fullmäktigeberedning den 12 november 2003 och Skärblacka fullmäktigeberedning den 25 november 2003, Analys av det förebyggande arbetet i förskola, skola och socialtjänst, Uppräkning av ersättningar till kommunalt förtroendevalda.

31 220 Anmälan om till kommunfullmäktige inkomna ärenden KS-63/ Kommunfullmäktige lägger förteckningen till handlingarna. Kommunstyrelsen har inkommit med bilagd förteckning över ärenden som har inkommit under tiden 15 november - 12 december 2003: KH nr 135/ Bil 220

32 221 God Jul KS-260/ Ordföranden tillönskar ledamöter, ersättare och tjänstemän en God Jul och ett Gott Nytt År. 2:e vice ordföranden tillönskar ordföranden detsamma.

33

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-12-19

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-12-19 Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 16.30 22.20 Ledamöter Iréne Lindén (s) ordförande, Nils Ström (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Rodi Ailert (v), Patric

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-03-26

NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnd e d Sammanträdesdatum Bladnr KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-03-26 Plats och tid Sessionssalen i kvarteret Rosen, klockan 16.30 20.45 Ledamöter Utses att justera Iréne Lindén (s) ordförande, Li Teske (s) 1:e vice ordförande, Gunnar Bredin (m) 2:e vice ordförande, Cecilia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Plats och tid Torsåkers Bygdegård, kl 17.30-18.00 ande se sidan 2-3 Övriga närvarande se sidan 3 Diana Blomgren (S), Hans Backman (FP) Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 2 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass,

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(10) 2014-03-27 Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 19.15 19.30 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 211 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-18.50 Beslutande Jan Nilsson (s), ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14. Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.15 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Jomark Polintan Christer Olsson Patrik Fornander

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18 1 (16) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande ( 117-125, 127-129) Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 Tid och plats: Ledamöter: Tisdag den 21 augusti 2007 kl 08.30-10.45, Quality Park Hotel i Södertälje Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5)

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 maj 2012 kl 09.00-16.00 Beslutande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson (M) Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer