PROTOKOLL 1 (42)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (42) 2013-01-08"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (42) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) närvarande from kl , 1, 6-36 Håkan Lindh (FP) Ida Lindh (FP) Andreas Löwenhöök (M) Bengt Markstedt (S) Torvald Stefansson (S) Hans-Eric Wallin (V) Maria Wiksten (KD) Rune Wästerby (MP) Ann Åström (S) Daniel Öhgren (C) Tjänstgörande ersättare Asmir Hajdarpasic (S) tjg ers för Rickard Carstedt (S) tom kl , 2-5 samt närvarande tom kl Melinda Hedström (S) tjg ers för Harriet Classon (S) Elizabeth Westerlund (S) tjg ers för Åsa Etelämäki (S) Staffan Asplund (S) (S) tjg ers för Rose-Marie Johansson (S) Övriga deltagande Ersättare Daniel Berg (KD) Anette Lindgren (M) Carina Sundbom (C) Maalin Wikström (MP) Tjänstemän Marie Larsson, avdelningschef kvalitet- och förnyelse, kl Helena Renström, marknadschef Tillväxt Skellefteå, kl Anders Bergström, chef skol- och kulturkontoret, kl Kristina Sundin Jonsson, kommunchef, kl Lars Björklund, sekreterare, kl Justerare Ann Åström med Daniel Öhgren som ersättare Paragrafer 1-37 Underskrifter.. Bert Öhlund, ordförande Lars Björklund, sekreterare.. Ann Åström, protokollsjusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariatet Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 1 Dnr Motion om strategi för att öka dialogen mellan de kommunala bolagen och medborgarna (20/12) Kommunfullmäktigeledamoten Maria Wiksten (KD) föreslår i en motion att det tas fram en strategi och plan för att öka medborgardialogen mellan de helägda kommunala bolagen och medborgarna. Skellefteå Kraft, Polaris, Skelleftebuss, Skebo och Skellefteå City Airport är helägda kommunala bolag i Skellefteå. Alla dessa företag har stor betydelse med betydande värden för alla medborgare i Skellefteå. Bolag som ytterst ägs gemensamt av oss tillsammans. Den enda möjlighet som i dag finns i Skellefteå för kommunmedborgare att i ett öppet forum ställa frågor och ta del av bolagens planer är under bolagsstämma som hålls i april månads kommunfullmäktige mellan kl Skellefteå stadshus AB anför att kommunfullmäktige genom allmänna val och medborgarkontakter svarar för den övergripande medborgardialogen om inriktning och prioriteringar i kommunen och dess ägda bolag. Skellefteå Stadshus AB svarar för den löpande ägardialogen med bolagen. Det enskilda bolaget utvecklar kundkontakter inom den beslutade verksamhetens ram. Medborgaren som kund har idag många möjligheter till direkt dialog med bolagen kring bolagens utbud. Att fortsätta utveckla kundkontakterna är en viktig strategisk fråga för bolagen. Med hänvisning till dagens ansvarsfördelning och pågående kunddialoger ser inte Skellefteå Stadshus AB något behov av att ta fram en strategi för att öka dialogen mellan medborgarna och bolagen. Bolaget föreslår: 1. Kommunens direkt och indirektägda bolag erinras om vikten av att ständigt utveckla kunddialogen. 2. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd Ärendet remitteras till demokratiberedningen

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 Skellefteå stadshus AB:s protokoll , 84 Motion (20/12) Demokratiberedniingen

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 2 Dnr Ansökan om medel till projektet Asylsökanden , Röda Korset Röda Korset ansöker om ekonomiskt stöd från Skellefteå kommun med totalt kronor under åren Röda Korset har under åren haft ett ekonomiskt stöd från Skellefteå kommun för att arbeta med återföreningar mellan asylsökande i Skellefteå och familjemedlemmar utomlands. 1. Skellefteå kommun medfinansierar projektet med totalt kronor. 2. Medfinansiering sker med kronor år 2013, med kronor år 2014 och med kronor år 2015 ur medel till kommunstyrelsens förfogande i respektive års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 649 Röda Korsets ansökan Röda Korset Redovisningschef

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 3 Dnr Överlåtelse av del av Bergsbyn 37:4 Skellefteå kommun äger Bergsbyn 37:4 och har påbörjat byggande av två gruppbostäder på denna fastighet. Dessa gruppbostäder ska ägas och förvaltas av Skebo och för att reglera parternas åtaganden och ansvar för genomförandet bör ett exploateringsavtal tecknas. Exploateringsavtalet innebär att den av kommunen påbörjade entreprenaden överlåts till Skebo och att en tomt avstyckas för dessa byggnader som sedan överlåts för en ersättning om 800 kronor/kvadratmeter BTA. Totalt antal kvadratmeter BTA uppgår till cirka kvadratmeter vilket ger en köpeskilling om kronor. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Godkänna exploateringsavtalet. 2. Överlåta del av Bergsbyn 37:4 till AB Skelleftebostäder för en köpeskilling om kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 657 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Exploateringsavtal

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 4 Dnr Tilläggsfinansiering för färdigställande av va-anläggning i området Boviken södra, tekniska nämnden Arbetet med en ny va-anläggning i södra Boviken har pågått sedan sommaren Arbetet är till stora delar slutfört fram till den kommunala bad- och campinganläggningen. Med erfarenhet av detta första års anläggningsarbete bedöms inte slutkostnaden kunna hållas. Med anledning av ovanstående äskar tekniska nämnden ytterligare 10 miljoner kronor för att färdigställa beslutade va-anläggningsarbeten i området Boviken södra. Totalkostnaden blir då 46,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Tekniska nämnden anvisas ytterligare kronor till va-anläggningen. 2. Kostnaden betalas ur rörelsekapitalet. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 667 Tekniska nämndens protokoll , 230 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 5 Dnr Renare stadsluft - uppföljning och utvärdering 2011 Skellefteå kommun utför kontinuerliga mätningar av bland annat kvävedioxid i centrala Skellefteå. Mätningar har visat att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids. Kommunen uppmärksammade Naturvårdsverket och länsstyrelser på problemet, vilket ledde till att regeringen gav kommunen i uppdrag att redovisa ett förslag på vad som kan göras för att minska kvävedioxidhalterna. Åtgärdsprogrammet Renare stadsluft antogs av kommunfullmäktige och fastställdes av Länsstyrelsen i Västerbottens län. Skellefteå kommun ska årligen redovisa genomförda åtgärder samt effekter på trafikmängden och på halterna av kvävedioxid för länsstyrelsen senast 1 december efterföljande år. Inför denna redovisning ska åtgärdsprogrammets effekter utvärderas genom nyckeltal. Rapporten noteras. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 668 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Renare stadsluft uppföljning och utvärdering 2011 Kommunledningskontoret/planeringsavdelning

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 6 Dnr Ansökan om medel till förstudie av ett nytt projekt inom scenkonstområdet Kultur Skellefteå kommer tillsammans med Dans i Nord - regionalt resurscentrum för dans i Norrbotten, Nordnorsk landsdelsscen för dans (NLD) Dansearena nord, JoJo - Oulun Tanssin Keskus i Uleåborg samt Pyhäsalmi Dance Association, Finland, ansöka om medel för en förstudie inom ramen för sceniska uttryck i de norra regionerna hos Interreg IV A Nord. Detta förstudieprojekt är ett led i ambitionen att undersöka och förbereda ett nytt gemensamt treårigt EU-projekt som kan utveckla Dansväxthuset i Skellefteå. Möjligheter att samarbeta med kreativa näringar och andra gränsöverskridande sceniska uttryck kommer att utvecklas i förstudien. För blivande och nuvarande yrkesverksamma utövare inom sceniska uttryck är det nödvändigt att få nya intryck, hitta synergier med kreativa näringar samt ingå i ett större sammanhang. Kultur Skellefteå ansöker om kronor från kommunstyrelsen. Totalbudgeten för Skellefteås del beräknas bli cirka kronor fördelat på 6 månader under Kommunstyrelsen medfinansierar förstudien med kronor ur medel till EUprojekt i 2013 års budget. 2. Finansiering sker under förutsättning att övrig finansiering säkerställs. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 669 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kultur Skellefteå Tillväxt Skellefteå Redovisningschef

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 7 Dnr Förlängning av kommunalt lån till reparation av tennishall, Skellefteå tennisklubb Kommunen gav 2010 Skellefteå tennisklubb ett tvåårigt ränte- och amorteringsfritt lån på 4 miljoner kronor i avvaktan på hur försäkringsfrågan för den raserade hallen skulle lösas. Därefter ska villkoren omprövas. Nu har de två åren gått och saken har ännu inte prövats i domstol eller gått till förlikning. Mot denna bakgrund föreslår fritidsnämnden att det ränte- och amorteringsfria lånet förlängs med ett år i avvaktan på utgång i domstolsförhandlingarna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunens ränte- och amorteringsfria lån till Skellefteå tennisklubb förlängs med ett år. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 670 Fritidsnämndens protokoll , 189 Fritidskontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 210

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 8 Dnr Omstruktureringsåtgärder, fastighetsnämnden 2012 Fastighetsnämnden har under år 2012 haft löpande kostnader om kronor för avyttringar av lokaler. Detta för att inte belasta övriga hyresgäster med dessa kostnader. År 2012 uppgår summan till kronor. Fastighetsnämnden föreslår att nämndens kostnader täcks ur kommunstyrelsens medel för omstruktureringskostnader. 1. Fastighetsnämnden anvisas kronor för avyttringar av lokaler. 2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande för omstruktureringsåtgärder i 2012 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 671 Fastighetsnämndens protokoll , 85 Nämnden för support- och lokaler Redovisningschef

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 9 Dnr Yttrande över departementspromemoria om anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter (Ds 2012:41) Regeringen har gett kommunen tillfälle att yttra sig. I promemorian föreslås nya författningar som innehåller krav som påverkar tillträdet till eller utövandet av en tjänst i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123 som ska anmälas till Europeiska kommissionen samt övriga medlemsstater. Utrikesdepartementet har i utredningen föreslagit att i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden införs en bestämmelse som tydliggör att detta gäller i fråga om kommunernas föreskrifter. Förslaget kompletterar tidigare genomförande i Sverige av tjänstedirektivet. EU-rätten får därmed bättre genomslag på kommunal nivå genom att kommunernas ansvar enligt tjänstedirektivet att anmäla förslag till föreskrifter klargörs. Skellefteå kommun tillstyrker förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 673 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Regeringens skrivelse Ds 2012:41 Utrikesdepartementet

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Överförande av ansvar för infartsskyltar Tillväxt Skellefteå har utrett ett förslag om Skellefteå kommuns infartsskyltar och informationsskärmar. Förslaget bygger på tre steg: - Steg 1: byta ut de existerande skyltarna vid E4 norr samt E4 söder till ljuslådor med platsvarumärkets logotype i kombination med digital information i den nedre delen. - Steg 2: placering av plåtskyltar (liknande de fyra som finns i dag) i anslutning till huvudsakliga infarter vid kommungränsen i norr, söder och väster. Dessa skyltar ska enbart visa logotype och inte någon information om aktiviteter. - Steg 3: utredning av placering av mindre informationsskyltar inomhus i de större serviceorterna. 1. Steg 1-2 får genomföras för kronor. 2. Tillväxt Skellefteå ska utreda steg 3 i förnyelsen av informationsskärmar. 3. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande för särskilda åtgärder i 2013 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 674 Tillväxt Skellefteås tjänsteskrivelse Tillväxt Skellefteå Redovisningschef Fastighetsnämnden

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Riktlinjer för alkoholservering 2011 trädde en ny alkohollag i kraft. Den säger att landets samtliga kommuner ska ha egna riktlinjer för serveringstillstånd. Tillståndsenheten i Skellefteå kommun har tagit fram ett nytt förslag till riktlinjer för alkoholservering som är en uppdaterad version av de riktlinjer som antogs av kommunfullmäktige: Riktlinjer för alkoholpolitisk bedömning av ansökan om serveringstillstånd. Förslaget till riktlinjerna har varit ute på remiss hos berörda myndigheter och nämnder. I dessa riktlinjer redovisas Skellefteå kommuns syn på alkoholservering utifrån alkohollagen och vilka förväntningar kommunen har på den som ska söka tillstånd för servering och vilka förväntningar kommunen har på den som redan har ett serveringstillstånd. Frågor som besvaras är bland andra: - När behövs ett serveringstillstånd? - Hur ansöker man? - Hur lång tid tar det? - Vad krävs för att få ett serveringstillstånd? - Vem beslutar om tillståndet? - Vad görs det för riskbedömningar? - Vad är tillsyn och vilka påföljder kan det ge? Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Riktlinjerna för alkoholservering godkänns med följande ändringar: A. I avsnittet serveringstider, sista stycket (s. 6), tilläggs Avsteg får ske vid speciella tillfällen. B. I avsnittet Uteservering (s. 7), ändras sista meningen till Uteserveringar får inte servera alkohol efter kl om störningar för omgivningen kan uppstå. 2. Tidigare Riktlinjer för alkoholpolitisk bedömning av ansökan om serveringstillstånd upphör att gälla. Yrkande Hans-Eric Wallin (V) yrkar att tillägget till avsnittet om serveringstider (s6) tas bort. Andreas Löwenhöök (M) yrkar att avsnittet Servering tillförs följande text och ersätter sista stycket: En restaurang skall ha haft en dokumenterat välskött verksamhet i minst ett år för att få serveringstid till klockan Sådan utsträckt tid kan även medges om sökanden

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 sedan minst ett år bedriver en med ansökan liknande verksamhet. Det förutsätter dock att det i den aktuella lokalen även tidigare funnits serveringstid senare än till klockan Serveringstid till klockan kan medges om följande förutsättningar är uppfyllda: 1. Restaurangen skall vara dokumenterat välskött och det senaste året haft serveringstillstånd till klockan Restaurangen skall senaste två åren ha drivits av en majoritet bestående av juridiska personer företrädda av i huvudsak samma fysiska personer. 3. Tillstånd omprövas årligen. Inga anmärkningar får förekomma. 4. Tillstånd till klockan ges endast för fredag, lördag och dag före helgdag. 5. Vid serveringstider efter klockan tillmäts miljöförvaltningens och polisens synpunkter stor betydelse. 6. För att få servera alkoholdrycker fram till klockan krävs att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör tills samtliga gäster lämnar restaurangen. Efter klockan får ingen servera alkohol. Det gäller även slutna sällskap. Avsteg får ske vid speciella tillfällen. Beslutsgång 1 Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Hans-Eric Wallins yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Hans-Eric Wallins yrkande röstar nej. Beslutsgång 2 Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Andreas Löwenhööks yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Andreas Löwenhööks yrkande röstar nej. Omröstningsresultat 1 Vid uppropet avges 14 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Melinda Hedström (S), Elizabeth Hedlund (S), Staffan Asplund (S), Håkan Lindh (FP), Ida Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S), Maria Wiksten (KD), Rune Wästerby (MP), Ann Åström (S), Daniel Öhgren (C) och Bert Öhlund (S)) och 1 nej-röst (Hans-Eric Wallin (V)).

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 Omröstningsresultat 2 Vid uppropet avges 12 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Melinda Hedström (S), Elizabeth Hedlund (S), Staffan Asplund (S), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S), Hans-Eric Wallin (V), Maria Wiksten (KD), Rune Wästerby (MP), Ann Åström (S), Daniel Öhgren (C) och Bert Öhlund (S)) och 3 nej-röster (Håkan Lindh (FP), Ida Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M)). Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 684 Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse Riktlinjer

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Tillsynsplaner för försäljning av alkoholdrycker, försäljning av tobak samt kontroll av försäljning av receptfria läkemedel Alkohollagen 9 kap 2 säger att kommunen och polismyndigheten har det direkta ansvaret för tillsynen av servering och försäljning av samtliga alkoholdrycker. Samma lag säger att kommunen ska upprätta en tillsynsplan för tillsynen av servering och försäljning av alkoholdrycker. Tobakslagen 19 a säger att kommunen och polisen har det direkta tillsynsansvaret vad gäller tobaksförsäljning. Kommunen har även ansvaret över tillsynen av rökning i de miljöer som nämns i 2. En tillsynsplan är ett bra redskap i det arbetet. Sedan 2009 har kommunen också kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel. Brister ska rapporteras till Läkemedelsverket som är tillsynsmyndighet. Tillsynsplanerna godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 685 Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse Tillsynsplaner Bygg- och miljökontoret

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ny fritidsklubbstaxa, barn- och grundskolenämnden Barn- och grundskolenämnden bedriver sedan hösten 2012 försök med fritidsklubb för barn år. I samband med beslutet antogs en fritidsklubbstaxa. Avgiften tar inte hänsyn till att vissa familjer har avgiftsfri fritidshemsplats och lägre inkomst. För att taxan mer ska harmonisera med fritidshemstaxan samt vara lättare att administrera, föreslås en förändring av nuvarande taxa. Barn- och grundskolenämnden föreslår en ny fritidsklubbstaxa: - En avgift på 100 kronor/månad tas ut från och med den månad man blir inskriven. Vid uppsägning av plats och debitering av avgift gäller samma regler som för fritidshem. - Avgiften debiteras 12 månader som fritidshemsavgiften. - För familjer med en inkomst mellan kronor/månad är det avgiftsfritt. Från och med barn 4 är det även avgiftsfritt. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ny fritidsklubbstaxa fastställs från och med Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 686 Barn- och grundskolenämndens protokoll , 151 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3/2012 Kommunerna har skyldighet enligt socialtjänstlagen att en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering görs till Socialstyrelsen på individnivå samt till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form. Socialnämnden rapporterar att under 2012 kvartal 3 fanns det 36 beslut som inte verkställts inom tre månader, till skillnad mot föregående kvartal då 39 beslut ej verkställts. 19 beslut gäller äldreomsorgen, 10 beslut gäller handikappomsorgen och 7 beslut gäller individ- och familjeomsorgen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Rapporten godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 688 Socialnämndens protokoll , 178 Socialkontorets tjänsteskrivelse

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 3/2012, socialnämnden Kommunerna har en skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering görs varje kvartal till Socialstyrelsen på individnivå samt till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form. Socialnämnden rapporterar att under 2012 kvartal 3 fanns det 22 beslut som inte verkställts inom tre månader, till skillnad mot föregående kvartal då 14 beslut ej verkställts. 5 personer har blivit erbjuden boende men tackat nej eller har särskilda önskemål. Några personer har väntat länge på gruppbostad. Det beror dels på att det inte varit lämpligt att erbjuda ungdomar plats där det bara bor äldre, dels på förskjutningar av nybyggnationerna bland annat på grund av tomtproblem. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Rapporten godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 689 Socialnämndens protokoll , 177 Socialkontorets tjänsteskrivelse

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 3/2012, barn- och grundskolenämnden Sveriges kommuner har en skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering görs varje kvartal till Socialstyrelsen på individnivå samt till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form. Barn- och grundskolenämnden rapporterar att under kvartal 3 fanns det 2 beslut som inte verkställts inom tre månader. Besluten gäller korttidsvistelse. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Rapporten godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 690 Barn- och grundskolenämndens protokoll , 160 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Förvärv av Rödhaken 4, stadsdelen Sörböle Fastigheten Rödhaken 4 ligger på Trangatan på Sörböle intill Skråmträskleden. Byggnaden på denna fastighet står på norra delen tomten och försvårar möjligheten att ordna bullerskydd från Skråmträskleden. I området finns flera flerfamiljshus och detta tomtläge lämpar sig väl för någon typ av flerfamiljshus. Kommunen äger granntomten väster om Rödhaken 4 och ett förvärv av denna fastighet gör det möjligt att skapa en flerfamiljstomt där byggnader även kan utformas för att bättre klara riktvärden för buller. Rödhaken 4 har värderats av en auktoriserad fastighetsvärderare till ett värde om kronor och nuvarande fastighetsägare är villiga att överlåta fastigheten till kommunen för denna ersättning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunen förvärvar fastigheten Rödhaken 4 för kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 691 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Värdeutlåtande NAISvefa för Rödhaken

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Utbyggnad av Dansgatan med anslutning mot Falkträskvägen, stadsdelen Sunnanå Under 2010 gjordes ett dike söder om tomter på Falkträskområdet för att åtgärda dagvattenproblemen i området. Samtidigt som detta avskärande dike gjordes grovbröts en väg i den sträckning där Dansgatan ska gå enligt detaljplanen. Avsikten med Dansgatan är att den ska ansluta ut mot Falkträskvägen och på så sätt ska tomterna i södra delen av Falkträskområdet nyttja denna väg för tillfart till sina tomter och kvarter. Det pågår nu även ett planarbete för en fortsatt exploatering av villatomter söder om Dansgatan och denna fortsättning kräver att Dansgatan byggs ut och ansluts mot Falkträskvägen. Det saknas även en gång- och cykelförbindelse från Sambagatan till korsningen Lantmannagatan Falkträskvägen som är föreslagen i detaljplanen. Denna föreslås byggas ut så att Falkträskområdet får en bättre gång- och cykelförbindelse med övriga staden. Kostnaden för denna utbyggnad uppskattas av tekniska kontoret till cirka kronor kronor avsätts ur exploateringsbudgeten för 2012 för utbyggnad av Dansgatan med anslutning till Falkträskvägen samt gång- och cykelväg från Sambagatan till korsningen Lantmannagatan Falkträskvägen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 692 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Karta som visar planerad gatuutbyggnad Kommunledningskontoret/planeringsavdelning

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Utbyggnad av Gymnasievägen, stadsdelen Anderstorp Utmed Gymnasievägens tänkta förlängning finns enligt detaljplanen byggklara industri- och handelstomter. Kommunen har under 2012 byggt ut vatten- och avloppsledningar för att kunna försörja dessa men för att etableringar ska möjliggöras krävs även att gatan byggs ut. Kostnaden att färdigställa gatan uppskattas av tekniska kontoret till cirka kronor kronor avsätts ur exploateringsbudgeten för 2012 för utbyggnaden av Gymnasievägen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 693 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Karta som visar planerad gatuutbyggnad Kommunledningskontoret/planeringsavdelning

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om bidrag till skandinaviska mästerskapet i vintersim 2013 I februari 2012 arrangerade Föreningen för mörkrets och kylans glada vänner det första svenska mästerskapet i vintersim vilket fick ett stort massmedialt genomslag både nationellt och internationellt. Inför 2013 planerar föreningen att utöka tävlingen med fler deltagare och även höja statusen till skandinaviskt mästerskap. Tävlingen kommer även att kompletteras med ett antal kringaktiviteter i form av Melankoliaden. Utifrån ett varumärkesperspektiv är detta ett arrangemang som skapar stor uppmärksamhet kring Skellefteå. Arrangemanget personifierar flera av de centrala kärnvärden som kommunen vill lyfta fram som viktiga i varumärkesarbetet. Baserat på föregående års arrangemang samt kalkyl för årets arrangemang så kan kostnader för vakarbeten samt snöröjning uppskattas till kronor. Övriga kostnader är marknadsföring med kronor samt ett arrangemangsstöd på kronor. 1. Kommunen lämnar bidrag till Skandinaviska mästerskapet i vintersim 2013 med kronor. 2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2013 års budget för särskilda åtgärder. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 694 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Ansökan Tillväxt Skellefteå Redovisningschef Tekniska kontoret

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om fortsättning av projektet Hållbara sociala servicepunkter, Skellefteå byautvecklingsråd Skellefteå byautvecklingsråd har under 14 månader, på uppdrag av Tillväxt Skellefteå, drivit projektet Hållbara sociala servicepunkter. Projektet, som till största delen finansierats av Landsbygdsprogrammet, har medverkat till öppnandet av fem mötesplatser i Jörn, Drängsmark, Skråmträsk, Nedre Bäck och Bygdsiljum. Utvärderingen har visat på behovet av sociala mötesplatser med viss service runt om i kommunen. 1. Skellefteå byautvecklingsråd beviljas kronor för att starta upp nya servicepunkter och att fortsätta stödja befintliga servicepunkter under Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande för EU-projekt i 2013 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 705 Tillväxt Skellefteås tjänsteskrivelse Skellefteå byautvecklingsråds ansökan Skellefteå byautvecklingsråd Tillväxt Skellefteå Redovisningschef

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om bidrag till projekt Fisketurism, Destination Skellefteå AB Destination Skellefteå AB, DSAB, driver sedan 2010 projektet Affärsplaneprocess besöksnäring vars syfte är att befintliga och nya turistiska företag får goda förutsättningar för en långsiktig och kommersiellt hållbar verksamhet. Några strategiska utvecklingsområden har identifierats, en är sportfisketurismen. 1. Destination Skellefteå AB beviljas kronor för att under ett års tid stimulera tillväxt och utveckling inom fisketurismen med tyngdpunkt på en geografi utanför de större tätorterna i kommunen. 2. Beloppet finansieras ur medel till kommunstyrelsens förfogande för näringslivsutveckling i 2013 års budget. 3. Tony Söderlund, fritidskontoret, och Tomas Öhlund, Tillväxt Skellefteå, utses till projektets styrgrupp. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 706 Tillväxt Skellefteås tjänsteskrivelse Destination Skellefteå AB:s uppdaterade skrivelse Destination Skellefteå AB:s ansökan Destination Skellefteå AB Tillväxt Skellefteå/Tomas Öhlund Fritidskontoret/Tony Söderlund Redovisningschef

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ersättning till Destination Skellefteå AB 2013 Destination Skellefteå AB, DSAB, ersätts av kommunen för vissa uppdrag som bolaget fick i samband med bildandet Ersättningen har utgått för - destinationsverksamhet - turistbyråverksamhet - centrumutveckling Totalt har Destination Skellefteå AB fakturerat kommunen med kronor/år. Ersättningen har varit oförändrad sedan starten av bolaget. 1. Destination Skellefteå AB ersätts med kronor för första halvåret Kommunledningskontoret ska tillsammans med Skellefteå erbjuder ek. förening se över de gemensamma ägardirektiven under våren Kommunledningskontoret ska redovisa förslag till ersättning till Destination Skellefteå AB för andra halvan av 2013 senast maj Förskottet på en miljon kronor som Destination Skellefteå AB fick vid kommunstyrelsens sammanträde i november regleras hösten Beloppet finansieras ur medel till kommunstyrelsens förfogande för näringslivsutveckling i 2013 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 708 Tillväxt Skellefteås tjänsteskrivelse Destination Skellefteå AB Tillväxt Skellefteå Redovisningschef

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Motion om försäljning av campingverksamheterna i Skellefteå och Byske (17/12) Kommunfullmäktigeledamöterna Håkan Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M), Maria Wiksten (KD) och Daniel Öhgren (C) föreslår i en motion att kommunen säljer campingverksamheterna i Skellefteå och Byske. Besöks- och turismnäringen är växande näring. Turismnäringen är dessutom den mest sysselsättningsintensiva av alla näringar och är ofta inkörsporten till arbetsmarknaden för ungdomar och människor med utländsk bakgrund. Motionärerna har sett hur Skellefteå camping och Byske havsbad de senaste åren utvecklats till att locka fler turister, främst från norra Norge. Samtidig har behoven av utvecklingsinvesteringar ökat. Investeringar som ofta får stå tillbaka för andra mer angelägna investeringar inom kommunorganisationen. De ser också hur den kommunala regin hämmar den fulla utvecklingspotentialen som finns vid campingarna. Det handlar om en mängd kringverksamheter som ligger utanför ramen för vad en kommun får göra. Potentialer som entreprenörer i större utsträckning kan ta vara på. Kommunledningskontoret bedömer ändå sammanfattningsvis att utifrån samhällsnyttan i stort och för att skapa en ökad turismomsättning i kommunen så är i dagsläget nuvarande modell en framgångsrik lösning och därför föreslås att motionen inte bifalls. Fritidsnämnden har däremot pekat på att det kan det finnas förutsättningar för att campingen vid Bovikens havsbad försäljs till en privat entreprenör. Det är en anläggning som kan vara lämplig för detta. Under 2013 avser nämnden att undersöka frågan. En försäljning bör tidigast ske inför säsongen 2014 eller 2015, med hänsyn till gällande arrendeavtal, behov av vissa lösningar när det gäller infrastrukturen med mera. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Det noteras att fritidsnämnden undersöker förutsättningarna att försälja campingen vid Bovikens havsbad inför säsongen 2014 eller Motionen avslås. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 709 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (17/12)

29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Revisionsrapport Barnkonventionen Kommunrevisionen har genomfört en granskning av hur kommunen arbetar med att följa FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen. Granskningen har riktats mot områdena styrdokument på övergripande nivå, mål och strategier, ansvarsoch rollfördelning, uppföljning/redovisning/utvärdering samt kommunstyrelsens uppsikt. I revisionsrapporten konstaterar revisionen att kommunstyrelsen och nämnderna till vissa delar driver verksamheten på avsett sätt och med tillräcklig kontroll utifrån barnkonventionens intentioner. För att utveckla området föreslår kommunrevisionen att ett antal områden prioriteras: - kommunstyrelsen fastställer prioriterade områden utifrån kommunens barn- och ungdomspolitiska program - kommunstyrelsen och nämnderna ser till att barnens rättigheter tillvaratas i samband med planering och beslut och detta dokumenteras, till exempel genom att upprätta barnchecklistor/barnkonsekvensanalyser - kommunstyrelsen och nämnderna förbättrar sin uppföljning inom området, i enlighet med kommunens barn- och ungdomspolitiska program - kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer att politiker, tjänstemän och barn får insikt i och kunskap om innehållet i Barnkonventionen. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till yttrande. De förslag och påpekanden som revisionen lämnat kommer att ligga till underlag för fortsatt arbete med att ytterligare utveckla verksamheten under kommande år. 1. Yttrandet godkänns. 2. Kommunledningskontoret ska i samverkan med berörda verksamheter utarbeta förslag till hur arbetet med det barn- och ungdomspolitiska programmet och barnkonventionen ska utvecklas i kommunen. Revisionens rekommendationer och detta yttrande utgör grunden för arbetet. 3. Förslag ska senast juni 2013 presenteras för kommunstyrelsen som då också ska kunna besluta om prioriterade frågor inför kommande år. 4. Kommunens samtliga nämnder och styrelser påminns om vikten av att ta hänsyn till barn- och ungdomsperspektivet i sin verksamhet.

30 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 30 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 710 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunrevisionens skrivelse Kommunrevisionen Kommunledningskontoret/Yngve Lindmark Samtliga nämnder

31 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Revisionsrapport - Medborgarinflytande och dialog Kommunrevisionen gjorde i början av 2012 en granskning av området medborgarinflytande/-dialog och lämnade följande rekommendationer: 1. Det politiska ansvaret för att hantera och utveckla medborgar-/brukarinflytande och omvärldsbevakning decentraliseras till respektive facknämnd. 2. Ansvariga politiska organ formulerar konkreta mål och strategier för att utveckla angivna områden. 3. Återkommande uppföljning och utvärdering av uppkomna resultat och effekter. 4. Använda mätetal på områdena som möjliggör jämförelser med andra kommuner. Kommunledningskontoret anför att i kommunallagen 6.8 finns ett allmänt uppdrag att nämnderna ska arbeta med att föra dialog inom sina respektive fackområden vilket innebär att det inte behöver finnas något ytterligare reglemente som decentraliserar dialogen. Det fungerar också på detta sätt i praktiken. Reglementet för demokratiberedningen visar på ett tydligt sätt att deras uppgift är att vara metodstöd och jobba med utveckling och stöttning i demokratifrågor, inte föra dialog inom fackområden. Punkt 1 anses inte behöva någon åtgärd med hänvisning till kommunallagen 6.8. Punkt 2 4 anses åtgärdade under 2012 med vidareutveckling under Inga specifika åtgärder vidtas utom redan planerade aktiviteter inom området. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 711 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunrevisionens skrivelse Kommunrevisionen

32 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Motion om att hedra Isak Boströms minne (24/12) Kommunfullmäktigeledamoten Tomas Marklund (S) föreslår i en motion att kommunen hedrar Isak Boströms minne och att det blir synligt för en bred publik. Isak Boström föddes i Mora Burträsk år Isak kom att stå som frontfigur i samband med Sundsvallsstrejken 1879 när cirka sågverksarbetare protesterade mot beslut om lönesänkningar från träpatronernas sida. På kort sikt var strejken ingen framgång, men på längre sikt var Sundsvallsstrejken en viktig framgång för svensk arbetarrörelse. Den gav insikt om vikten av att förhandla och hålla samman. Utöver engagemanget i fackföreningsrörelsen var Isak Boström aktiv i Missionskyrkan och organiserad nykterist. Också i båda dessa organisationer hade han förtroendeuppdrag. Han personifierar på det sättet en viktig del av Sveriges moderna historia. Isak levde i Skelleftebygden under hela sin barn och ungdom. Även i vuxen ålder bodde han här. Kulturnämnden har överlämnat förslaget till Folkrörelsearkivet och Skellefteå museum. Nämnden avstyrker motionen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd med hänvisning till kulturnämndens yttrande. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 712 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Kulturnämndens protokoll , 125 Motion (24/12)

33 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om bidrag till fullmäktigesändningar 2013, Radio Skellefteå FM89,7 Radio Skellefteå erbjuder sig att även 2013 sköta radiosändningar från kommunfullmäktiges sammanträden. Föreningens kostnader uppgår till kronor för sändning i både närområdet (3-4 mil) och via sändarna i Jörn och Bygdsiljum. 1. Kommunen köper tjänsten att sända fullmäktiges sammanträden under 2013 för kronor. 2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2013 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 713 Ansökan Radio Skellefteå Redovisningschef Kommunledningskontoret/planeringsavdelning

34 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Medborgarförslag - Webbkameror i Bonnstan (46/12) Förslaget innebär att webbkameror ska sättas upp i Bonnstan med det dubbla syftet att dels fungera som bevakningskameror mot brott - exempelvis skadegörelse och anlagd brand - samt dels kunna leverera livebilder av det unika området till hemsida (-or) på internet. Förslagslämnaren har i övrigt inte angett några detaljer. Kameraövervakning enligt förslaget bedöms komma att omfattas av tillståndsplikt eftersom den riktar sig mot platser dit allmänheten har tillträde. Mot bakgrund av de ägar- och ansvarsförhållanden som föreligger är kameraövervakning av de skyddsvärda byggnaderna eller inom området i övrigt inte juridiskt möjligt för Skellefteå kommun att vare sig ansöka om tillstånd för eller att utföra. 1. Förslaget föranleder ingen åtgärd. 2. Medborgarförslaget överlämnas för kännedom till Skellefteå kyrkstads kammarägarförening och Skellefteå landsförsamling. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 716 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag Webbkameror i Bonnstan (46/12) Skellefteå kyrkstadskammare Förslagsställaren Landsförsamlingen

35 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Detaljplan för Vargen 4, stadsdelen Älvsbacka Syftet med planen är att möjliggöra ett nytt bostadshus på fastighetens södra del. Byggnaden är tänkt att uppföras i två våningar och inrymma fyra mindre lägenheter. Samtliga synpunkter som kommit in på planförslaget har blivit tillgodosedda. Bygg- och miljönämnden har godkänt detaljplanen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplanen antas. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 6 Bygg- och miljönämndens protokoll , 242 Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse Utlåtande Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta

36 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Marknadsplan 2013 För att uppnå målet med invånare 2030 måste Skellefteå vara en attraktiv plats att besöka, leva och verka i. Platsvarumärkets roll är att fungera som katalysator i arbetet med att göra Skellefteå attraktivare men även att synliggöra de goda exempel, innovationer, idéer och människor som finns i området. I dokumentet Marknadsinsatser för att stärka Skellefteås attraktionskraft. Mål och planer 2013 beskrivs hur detta ska genomföras under Marknadsplanen godkänns. 2. Kostnaden, kronor, betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2013 års budget för särskilda åtgärder i enlighet med Tillväxt Skellefteås handlingsplan Marknadsinsatser för att stärka Skellefteås attraktionskraft. Mål och planer Tillväxt Skellefteås tjänsteskrivelse Marknadsplan Tillväxt Skellefteå Redovisningschef

37 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om bidrag till Stadsfesten 2013, Enbar AB Enbar AB ansöker om bidrag med kronor till att arrangera underhållning dagtid under Stadsfesten 2013 och att området upplåts utan kostnad och med service från tekniska kontoret. 1. Stadsfesten får tillgång till fri markupplåtelse samt avgiftsfria tjänster från tekniska kontoret upp till kronor. 2. Kostnaden kronor betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2013 års budget. Yrkande Hans-Eric Wallin (V) yrkar att ansökan avslås. Beslutsgång Ordföranden ställer beredningens förslag och Hans-Eric Wallins yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Hans-Eric Wallins yrkande röstar nej. Omröstningsresultat Vid uppropet avges 14 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Melinda Hedström (S), Elizabeth Hedlund (S), Staffan Asplund (S), Håkan Lindh (FP), Ida Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S), Maria Wiksten (KD), Rune Wästerby (MP), Ann Åström (S), Daniel Öhgren (C) och Bert Öhlund (S)) och 1 nej-röst (Hans-Eric Wallin (V)). Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 12 Ansökan Enbar AB Redovisningschef Tekniska kontoret

38 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Omstruktureringsåtgärder, fritidsnämnden 2012 Fritidsnämnden föreslår att kostnader (av engångskaraktär) täcks ur kommunens centrala medel för omstruktureringsåtgärder. Jörns badhus Under perioden har badhuset drivits utan budgetanslag. Kostnaden uppgår till kronor. Lövångers kyrkstad Fritidsnämnden har betalat kronor i driftsstöd utan budgetanslag Burträsk camping En försäljning av campingen är gjord. Kostnaden uppgår till kronor. Av detta belopp är kronor en nedskrivning av campingen och kronor ett ackumulerat underskott i driften. Kommunledningskontoret anför att tanken med kommunstyrelsens ram för omstruktureringsåtgärder är att det ska vara möjligt att ta kostnader som sänker framtida driftskostnader, utan att nämnderna ska behöva använda sina egna ramar. Ett exempel på en sådan kostnad kan vara rivning av en fastighet för att bli av med driftskostnader såsom underhåll, uppvärmning, städning och så vidare för fastigheten. Kommunledningskontoret ser inte att kostnaderna avseende Jörns badhus och Lövångers kyrkstad faller in under den kategorin. Dessutom är dessa två poster prövade i 2011 års bokslut och fick där avslag av kommunfullmäktige. I och med att försäljningen av Burträsk camping leder till att framtida kostnader minskar uppfyller posten de kriterier som gäller för att kunna ta del av de medel som finns avsatta för omstruktureringsåtgärder. 1. Fritidsnämnden får kronor för försäljningen av Burträsk camping. 2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande för omstrukturering i 2012 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 17 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Fritidsnämndens protokoll Fritidsnämnden Redovisningschef

39 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Interkommunala avgifter förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola samt särskola år 2013 Interkommunala avgifter ska årligen fastställas av kommunfullmäktige. Innan barn och elever placeras i kommunen ska yttrande inhämtas från hemkommunen så att kommunerna är överens om placering och ekonomisk ersättning. Kommunerna i Västerbottens län har beslutat om samma beräkningsgrunder. Det kommer att underlätta avtalsskrivning mellan kommunerna. Skellefteå kommun kommer att använda dessa beräkningsgrunder mot kommuner i övriga Sverige. Barn- och grundskolenämnden har lämnat förslag till avgiften för år Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Interkommunala avgifter år 2013 fastställs. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 18 Barn- och grundskolenämndens protokoll , 177 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse

40 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Avgifter boende för barn, egenavgifter , barn- och grundskolenämnden Kommunfullmäktige ska årligen besluta om avgifter för boende under barn- och grundskolenämndens ansvarsområde. De nya avgifterna gäller under tiden Avgifterna avser hyra, gemensam konsumtion samt matkostnad. Uppskrivning sker enligt gällande principer. Barn- och grundskolenämnden har lämnat förslag till nya avgifter. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Avgifter för boende för barn för tidsperioden fastställs. 2. Avgifter för matkostnad för skolungdomar som vistas på korttidstillsyn enligt LSS 9 7 för tidsperioden fastställs. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 19 Barn- och grundskolenämndens protokoll , 190 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse

41 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Översyn av programmet för renare stadsluft Daniel Öhgren väcker frågan om en översyn av programmet. Kommunledningskontoret ska se över programmet och lämna förslag till fler aktiva åtgärder för att uppnå programmets mål. Kommunledningskontoret/planeringsavdelning

42 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Arbetsutskottets protokoll Det noteras att fullmäktiges ledamöter och ersättare erhållit kopia av arbetsutskottets protokoll , , och

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2012-10-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2010-02-16 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 8.00-8.40 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Utredning av Mobackenskolan och område väst

Utredning av Mobackenskolan och område väst SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 531 Dnr KS 2015-000831 291 Utredning av Mobackenskolan och område väst Sammanfattning Nämnden för support och lokalers arbetsutskott anför att i samband med att inomhusmiljöproblemen

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Kommunfullmäktige 2014-10-14 232 Dnr KS 2014-000480 101 Riktlinjer för en utvecklad invånardialog Sammanfattning Skellefteå kommun har arbetat med invånardialoger under

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

PROTOKOLL 1 (34) 2013-04-23

PROTOKOLL 1 (34) 2013-04-23 PROTOKOLL 1 (34) 2013-04-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-14.30 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S), 158-168, 171,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (33) 2012-10-30

PROTOKOLL 1 (33) 2012-10-30 PROTOKOLL 1 (33) 2012-10-30 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.30 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh (FP)

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7)

PROTOKOLL 1 (7) PROTOKOLL 1 (7) 2013-04-24 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.30, 13.30-18.50 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset rum 104, kl. 13.00-15.55 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 30-37 2 30 Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl...5 31 Ansökan om serveringstillstånd - Åkantens restaurang och

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00 18.30 ande Övriga närvarande Bernt Nilsson (s) Lesley Holmberg (fp) Elo Larsen (s) Agneta Nilsson (s) Kerstin Ekoxe (s) Lars-Erik Björklund

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.50 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Britt-Marie Berg (S) Kate Nilsson

Läs mer

sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3

sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 2015-03-24, klockan 11.00 OBS! Tiden EU-utbildning kl 11-12 Gruppmöte inkl

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden. Thure Andersson (S) Sara Landerholm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden. Thure Andersson (S) Sara Landerholm 2013-10-30 Plats och tid Lokal Nissan, Danska vägen Gislaved, kl 13.00-13.45 Beslutande Bengt Petersson (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Börje Malmborg (KD) Linda Strömblad (C) Inga-Maj

Läs mer

8. Interpellation av Carina Sundbom (C) om testanläggning för spårbunden teknik inom Skellefteå kommun (22/15)

8. Interpellation av Carina Sundbom (C) om testanläggning för spårbunden teknik inom Skellefteå kommun (22/15) Kommunfullmäktige Kungörelse Tid och plats för Tisdag 15 september 2015, klockan 10.00 sammanträde Forumsalen, Campus Skellefteå Klockan 10.00-10.30 Gunnar Landsell, Luleå tekniska universitet, berättar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-30 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40

Sammanträdesdatum 2013-01-30 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Sida 1 Sammanträdesdatum 2013-01-30 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande ej 3 Bengt-Göran Henningsson (S), ordförande 3 Jörgen Dimenäs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2013-04-26 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2010-08-11 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran, stora grupprummet, kl. 13.00 16.30 Gruppmöten kl. 12.00 13.00 Beslutande Leif Öberg, (S) ordförande Joakim Wallström, (V) vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (48) 2012-01-03

PROTOKOLL 1 (48) 2012-01-03 PROTOKOLL 1 (48) 2012-01-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.15 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Åsa Etelämäki

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2013-03-22 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2006-03-29 20 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.30 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Inga-Lill Gustavsson (c) tj ers Björn Jonasson

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 5 Plats och tid Brösarps skola, den, kl. 18.15-18.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Mats Andersson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2010-04-20

PROTOKOLL 1 (32) 2010-04-20 PROTOKOLL 1 (32) 2010-04-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-19.30 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Jan-Anders Melander, vice ordförande i kommunrevisionen,

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08.15-8.30, 11.00 12.00, 13.00-14.55 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S), vice ordförande Ulla-Britt Kulin

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Genomgång av handlingar kl 17.30. OBS! Arbetsutskottets protokoll är ännu ej justerat.

Genomgång av handlingar kl 17.30. OBS! Arbetsutskottets protokoll är ännu ej justerat. Socialnämnden 8 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 8 juni 2004 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30 OBS! Arbetsutskottets

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson 1 (14) Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesprotokoll 2015-02-10 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth Persson, ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (67) 2014-09-30

PROTOKOLL 1 (67) 2014-09-30 PROTOKOLL 1 (67) 2014-09-30 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-18.05 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande, ej 355-356, 359 Harriet Classon (S) Lennart Hägglund

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Kommunstyrelsen

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Kommunstyrelsen SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 09.00-12.45, 13.30-14.15 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Tore Gabrielsson

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2011-08-30

PROTOKOLL 1 (61) 2011-08-30 PROTOKOLL 1 (61) 2011-08-30 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Harriet Classon (S) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh (FP) Ida Lindh (FP) närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 14.20 16.30. Paus klockan 15.00 15.15. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Stellan Hammarberg tjänstgör för Barbro Petersson

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2015-05-26 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (25) 2009-12-10 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-17.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-12-16 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal Sundborn kl. 10:00-10:45 ande S Kenneth

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.30 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) 18-33 Rune Carlsson (KD) Renée Solstad

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Anders Hultkvist (M) Moa Rasmusson (L) Johan Edlund (L) Karin Lundqvist (S)

Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Anders Hultkvist (M) Moa Rasmusson (L) Johan Edlund (L) Karin Lundqvist (S) Sidan 1 av 12 Plats och tid Bergendal konferensanläggning kl. 08:30-08:40 Närvarande ledamöter Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Anders Hultkvist (M) Moa Rasmusson (L) Johan Edlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 3 oktober 2006 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 oktober 2006 kl 18.30-19.20 Gunnel Orselius-Dahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-18.58 ande Övriga deltagare Börje Eriksson (S), ordf Annika Duàn (S), vice ordf Hans Andersson (S) Tina Linder (S) Åsa

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. KS

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 10 Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. KS 2015-412 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer