PROTOKOLL 1 (42)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (42) 2013-01-08"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (42) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) närvarande from kl , 1, 6-36 Håkan Lindh (FP) Ida Lindh (FP) Andreas Löwenhöök (M) Bengt Markstedt (S) Torvald Stefansson (S) Hans-Eric Wallin (V) Maria Wiksten (KD) Rune Wästerby (MP) Ann Åström (S) Daniel Öhgren (C) Tjänstgörande ersättare Asmir Hajdarpasic (S) tjg ers för Rickard Carstedt (S) tom kl , 2-5 samt närvarande tom kl Melinda Hedström (S) tjg ers för Harriet Classon (S) Elizabeth Westerlund (S) tjg ers för Åsa Etelämäki (S) Staffan Asplund (S) (S) tjg ers för Rose-Marie Johansson (S) Övriga deltagande Ersättare Daniel Berg (KD) Anette Lindgren (M) Carina Sundbom (C) Maalin Wikström (MP) Tjänstemän Marie Larsson, avdelningschef kvalitet- och förnyelse, kl Helena Renström, marknadschef Tillväxt Skellefteå, kl Anders Bergström, chef skol- och kulturkontoret, kl Kristina Sundin Jonsson, kommunchef, kl Lars Björklund, sekreterare, kl Justerare Ann Åström med Daniel Öhgren som ersättare Paragrafer 1-37 Underskrifter.. Bert Öhlund, ordförande Lars Björklund, sekreterare.. Ann Åström, protokollsjusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariatet Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 1 Dnr Motion om strategi för att öka dialogen mellan de kommunala bolagen och medborgarna (20/12) Kommunfullmäktigeledamoten Maria Wiksten (KD) föreslår i en motion att det tas fram en strategi och plan för att öka medborgardialogen mellan de helägda kommunala bolagen och medborgarna. Skellefteå Kraft, Polaris, Skelleftebuss, Skebo och Skellefteå City Airport är helägda kommunala bolag i Skellefteå. Alla dessa företag har stor betydelse med betydande värden för alla medborgare i Skellefteå. Bolag som ytterst ägs gemensamt av oss tillsammans. Den enda möjlighet som i dag finns i Skellefteå för kommunmedborgare att i ett öppet forum ställa frågor och ta del av bolagens planer är under bolagsstämma som hålls i april månads kommunfullmäktige mellan kl Skellefteå stadshus AB anför att kommunfullmäktige genom allmänna val och medborgarkontakter svarar för den övergripande medborgardialogen om inriktning och prioriteringar i kommunen och dess ägda bolag. Skellefteå Stadshus AB svarar för den löpande ägardialogen med bolagen. Det enskilda bolaget utvecklar kundkontakter inom den beslutade verksamhetens ram. Medborgaren som kund har idag många möjligheter till direkt dialog med bolagen kring bolagens utbud. Att fortsätta utveckla kundkontakterna är en viktig strategisk fråga för bolagen. Med hänvisning till dagens ansvarsfördelning och pågående kunddialoger ser inte Skellefteå Stadshus AB något behov av att ta fram en strategi för att öka dialogen mellan medborgarna och bolagen. Bolaget föreslår: 1. Kommunens direkt och indirektägda bolag erinras om vikten av att ständigt utveckla kunddialogen. 2. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd Ärendet remitteras till demokratiberedningen

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 Skellefteå stadshus AB:s protokoll , 84 Motion (20/12) Demokratiberedniingen

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 2 Dnr Ansökan om medel till projektet Asylsökanden , Röda Korset Röda Korset ansöker om ekonomiskt stöd från Skellefteå kommun med totalt kronor under åren Röda Korset har under åren haft ett ekonomiskt stöd från Skellefteå kommun för att arbeta med återföreningar mellan asylsökande i Skellefteå och familjemedlemmar utomlands. 1. Skellefteå kommun medfinansierar projektet med totalt kronor. 2. Medfinansiering sker med kronor år 2013, med kronor år 2014 och med kronor år 2015 ur medel till kommunstyrelsens förfogande i respektive års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 649 Röda Korsets ansökan Röda Korset Redovisningschef

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 3 Dnr Överlåtelse av del av Bergsbyn 37:4 Skellefteå kommun äger Bergsbyn 37:4 och har påbörjat byggande av två gruppbostäder på denna fastighet. Dessa gruppbostäder ska ägas och förvaltas av Skebo och för att reglera parternas åtaganden och ansvar för genomförandet bör ett exploateringsavtal tecknas. Exploateringsavtalet innebär att den av kommunen påbörjade entreprenaden överlåts till Skebo och att en tomt avstyckas för dessa byggnader som sedan överlåts för en ersättning om 800 kronor/kvadratmeter BTA. Totalt antal kvadratmeter BTA uppgår till cirka kvadratmeter vilket ger en köpeskilling om kronor. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Godkänna exploateringsavtalet. 2. Överlåta del av Bergsbyn 37:4 till AB Skelleftebostäder för en köpeskilling om kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 657 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Exploateringsavtal

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 4 Dnr Tilläggsfinansiering för färdigställande av va-anläggning i området Boviken södra, tekniska nämnden Arbetet med en ny va-anläggning i södra Boviken har pågått sedan sommaren Arbetet är till stora delar slutfört fram till den kommunala bad- och campinganläggningen. Med erfarenhet av detta första års anläggningsarbete bedöms inte slutkostnaden kunna hållas. Med anledning av ovanstående äskar tekniska nämnden ytterligare 10 miljoner kronor för att färdigställa beslutade va-anläggningsarbeten i området Boviken södra. Totalkostnaden blir då 46,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Tekniska nämnden anvisas ytterligare kronor till va-anläggningen. 2. Kostnaden betalas ur rörelsekapitalet. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 667 Tekniska nämndens protokoll , 230 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 5 Dnr Renare stadsluft - uppföljning och utvärdering 2011 Skellefteå kommun utför kontinuerliga mätningar av bland annat kvävedioxid i centrala Skellefteå. Mätningar har visat att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids. Kommunen uppmärksammade Naturvårdsverket och länsstyrelser på problemet, vilket ledde till att regeringen gav kommunen i uppdrag att redovisa ett förslag på vad som kan göras för att minska kvävedioxidhalterna. Åtgärdsprogrammet Renare stadsluft antogs av kommunfullmäktige och fastställdes av Länsstyrelsen i Västerbottens län. Skellefteå kommun ska årligen redovisa genomförda åtgärder samt effekter på trafikmängden och på halterna av kvävedioxid för länsstyrelsen senast 1 december efterföljande år. Inför denna redovisning ska åtgärdsprogrammets effekter utvärderas genom nyckeltal. Rapporten noteras. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 668 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Renare stadsluft uppföljning och utvärdering 2011 Kommunledningskontoret/planeringsavdelning

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 6 Dnr Ansökan om medel till förstudie av ett nytt projekt inom scenkonstområdet Kultur Skellefteå kommer tillsammans med Dans i Nord - regionalt resurscentrum för dans i Norrbotten, Nordnorsk landsdelsscen för dans (NLD) Dansearena nord, JoJo - Oulun Tanssin Keskus i Uleåborg samt Pyhäsalmi Dance Association, Finland, ansöka om medel för en förstudie inom ramen för sceniska uttryck i de norra regionerna hos Interreg IV A Nord. Detta förstudieprojekt är ett led i ambitionen att undersöka och förbereda ett nytt gemensamt treårigt EU-projekt som kan utveckla Dansväxthuset i Skellefteå. Möjligheter att samarbeta med kreativa näringar och andra gränsöverskridande sceniska uttryck kommer att utvecklas i förstudien. För blivande och nuvarande yrkesverksamma utövare inom sceniska uttryck är det nödvändigt att få nya intryck, hitta synergier med kreativa näringar samt ingå i ett större sammanhang. Kultur Skellefteå ansöker om kronor från kommunstyrelsen. Totalbudgeten för Skellefteås del beräknas bli cirka kronor fördelat på 6 månader under Kommunstyrelsen medfinansierar förstudien med kronor ur medel till EUprojekt i 2013 års budget. 2. Finansiering sker under förutsättning att övrig finansiering säkerställs. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 669 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kultur Skellefteå Tillväxt Skellefteå Redovisningschef

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 7 Dnr Förlängning av kommunalt lån till reparation av tennishall, Skellefteå tennisklubb Kommunen gav 2010 Skellefteå tennisklubb ett tvåårigt ränte- och amorteringsfritt lån på 4 miljoner kronor i avvaktan på hur försäkringsfrågan för den raserade hallen skulle lösas. Därefter ska villkoren omprövas. Nu har de två åren gått och saken har ännu inte prövats i domstol eller gått till förlikning. Mot denna bakgrund föreslår fritidsnämnden att det ränte- och amorteringsfria lånet förlängs med ett år i avvaktan på utgång i domstolsförhandlingarna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunens ränte- och amorteringsfria lån till Skellefteå tennisklubb förlängs med ett år. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 670 Fritidsnämndens protokoll , 189 Fritidskontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 210

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 8 Dnr Omstruktureringsåtgärder, fastighetsnämnden 2012 Fastighetsnämnden har under år 2012 haft löpande kostnader om kronor för avyttringar av lokaler. Detta för att inte belasta övriga hyresgäster med dessa kostnader. År 2012 uppgår summan till kronor. Fastighetsnämnden föreslår att nämndens kostnader täcks ur kommunstyrelsens medel för omstruktureringskostnader. 1. Fastighetsnämnden anvisas kronor för avyttringar av lokaler. 2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande för omstruktureringsåtgärder i 2012 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 671 Fastighetsnämndens protokoll , 85 Nämnden för support- och lokaler Redovisningschef

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 9 Dnr Yttrande över departementspromemoria om anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter (Ds 2012:41) Regeringen har gett kommunen tillfälle att yttra sig. I promemorian föreslås nya författningar som innehåller krav som påverkar tillträdet till eller utövandet av en tjänst i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123 som ska anmälas till Europeiska kommissionen samt övriga medlemsstater. Utrikesdepartementet har i utredningen föreslagit att i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden införs en bestämmelse som tydliggör att detta gäller i fråga om kommunernas föreskrifter. Förslaget kompletterar tidigare genomförande i Sverige av tjänstedirektivet. EU-rätten får därmed bättre genomslag på kommunal nivå genom att kommunernas ansvar enligt tjänstedirektivet att anmäla förslag till föreskrifter klargörs. Skellefteå kommun tillstyrker förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 673 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Regeringens skrivelse Ds 2012:41 Utrikesdepartementet

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Överförande av ansvar för infartsskyltar Tillväxt Skellefteå har utrett ett förslag om Skellefteå kommuns infartsskyltar och informationsskärmar. Förslaget bygger på tre steg: - Steg 1: byta ut de existerande skyltarna vid E4 norr samt E4 söder till ljuslådor med platsvarumärkets logotype i kombination med digital information i den nedre delen. - Steg 2: placering av plåtskyltar (liknande de fyra som finns i dag) i anslutning till huvudsakliga infarter vid kommungränsen i norr, söder och väster. Dessa skyltar ska enbart visa logotype och inte någon information om aktiviteter. - Steg 3: utredning av placering av mindre informationsskyltar inomhus i de större serviceorterna. 1. Steg 1-2 får genomföras för kronor. 2. Tillväxt Skellefteå ska utreda steg 3 i förnyelsen av informationsskärmar. 3. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande för särskilda åtgärder i 2013 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 674 Tillväxt Skellefteås tjänsteskrivelse Tillväxt Skellefteå Redovisningschef Fastighetsnämnden

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Riktlinjer för alkoholservering 2011 trädde en ny alkohollag i kraft. Den säger att landets samtliga kommuner ska ha egna riktlinjer för serveringstillstånd. Tillståndsenheten i Skellefteå kommun har tagit fram ett nytt förslag till riktlinjer för alkoholservering som är en uppdaterad version av de riktlinjer som antogs av kommunfullmäktige: Riktlinjer för alkoholpolitisk bedömning av ansökan om serveringstillstånd. Förslaget till riktlinjerna har varit ute på remiss hos berörda myndigheter och nämnder. I dessa riktlinjer redovisas Skellefteå kommuns syn på alkoholservering utifrån alkohollagen och vilka förväntningar kommunen har på den som ska söka tillstånd för servering och vilka förväntningar kommunen har på den som redan har ett serveringstillstånd. Frågor som besvaras är bland andra: - När behövs ett serveringstillstånd? - Hur ansöker man? - Hur lång tid tar det? - Vad krävs för att få ett serveringstillstånd? - Vem beslutar om tillståndet? - Vad görs det för riskbedömningar? - Vad är tillsyn och vilka påföljder kan det ge? Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Riktlinjerna för alkoholservering godkänns med följande ändringar: A. I avsnittet serveringstider, sista stycket (s. 6), tilläggs Avsteg får ske vid speciella tillfällen. B. I avsnittet Uteservering (s. 7), ändras sista meningen till Uteserveringar får inte servera alkohol efter kl om störningar för omgivningen kan uppstå. 2. Tidigare Riktlinjer för alkoholpolitisk bedömning av ansökan om serveringstillstånd upphör att gälla. Yrkande Hans-Eric Wallin (V) yrkar att tillägget till avsnittet om serveringstider (s6) tas bort. Andreas Löwenhöök (M) yrkar att avsnittet Servering tillförs följande text och ersätter sista stycket: En restaurang skall ha haft en dokumenterat välskött verksamhet i minst ett år för att få serveringstid till klockan Sådan utsträckt tid kan även medges om sökanden

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 sedan minst ett år bedriver en med ansökan liknande verksamhet. Det förutsätter dock att det i den aktuella lokalen även tidigare funnits serveringstid senare än till klockan Serveringstid till klockan kan medges om följande förutsättningar är uppfyllda: 1. Restaurangen skall vara dokumenterat välskött och det senaste året haft serveringstillstånd till klockan Restaurangen skall senaste två åren ha drivits av en majoritet bestående av juridiska personer företrädda av i huvudsak samma fysiska personer. 3. Tillstånd omprövas årligen. Inga anmärkningar får förekomma. 4. Tillstånd till klockan ges endast för fredag, lördag och dag före helgdag. 5. Vid serveringstider efter klockan tillmäts miljöförvaltningens och polisens synpunkter stor betydelse. 6. För att få servera alkoholdrycker fram till klockan krävs att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör tills samtliga gäster lämnar restaurangen. Efter klockan får ingen servera alkohol. Det gäller även slutna sällskap. Avsteg får ske vid speciella tillfällen. Beslutsgång 1 Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Hans-Eric Wallins yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Hans-Eric Wallins yrkande röstar nej. Beslutsgång 2 Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Andreas Löwenhööks yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Andreas Löwenhööks yrkande röstar nej. Omröstningsresultat 1 Vid uppropet avges 14 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Melinda Hedström (S), Elizabeth Hedlund (S), Staffan Asplund (S), Håkan Lindh (FP), Ida Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S), Maria Wiksten (KD), Rune Wästerby (MP), Ann Åström (S), Daniel Öhgren (C) och Bert Öhlund (S)) och 1 nej-röst (Hans-Eric Wallin (V)).

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 Omröstningsresultat 2 Vid uppropet avges 12 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Melinda Hedström (S), Elizabeth Hedlund (S), Staffan Asplund (S), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S), Hans-Eric Wallin (V), Maria Wiksten (KD), Rune Wästerby (MP), Ann Åström (S), Daniel Öhgren (C) och Bert Öhlund (S)) och 3 nej-röster (Håkan Lindh (FP), Ida Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M)). Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 684 Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse Riktlinjer

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Tillsynsplaner för försäljning av alkoholdrycker, försäljning av tobak samt kontroll av försäljning av receptfria läkemedel Alkohollagen 9 kap 2 säger att kommunen och polismyndigheten har det direkta ansvaret för tillsynen av servering och försäljning av samtliga alkoholdrycker. Samma lag säger att kommunen ska upprätta en tillsynsplan för tillsynen av servering och försäljning av alkoholdrycker. Tobakslagen 19 a säger att kommunen och polisen har det direkta tillsynsansvaret vad gäller tobaksförsäljning. Kommunen har även ansvaret över tillsynen av rökning i de miljöer som nämns i 2. En tillsynsplan är ett bra redskap i det arbetet. Sedan 2009 har kommunen också kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel. Brister ska rapporteras till Läkemedelsverket som är tillsynsmyndighet. Tillsynsplanerna godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 685 Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse Tillsynsplaner Bygg- och miljökontoret

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ny fritidsklubbstaxa, barn- och grundskolenämnden Barn- och grundskolenämnden bedriver sedan hösten 2012 försök med fritidsklubb för barn år. I samband med beslutet antogs en fritidsklubbstaxa. Avgiften tar inte hänsyn till att vissa familjer har avgiftsfri fritidshemsplats och lägre inkomst. För att taxan mer ska harmonisera med fritidshemstaxan samt vara lättare att administrera, föreslås en förändring av nuvarande taxa. Barn- och grundskolenämnden föreslår en ny fritidsklubbstaxa: - En avgift på 100 kronor/månad tas ut från och med den månad man blir inskriven. Vid uppsägning av plats och debitering av avgift gäller samma regler som för fritidshem. - Avgiften debiteras 12 månader som fritidshemsavgiften. - För familjer med en inkomst mellan kronor/månad är det avgiftsfritt. Från och med barn 4 är det även avgiftsfritt. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ny fritidsklubbstaxa fastställs från och med Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 686 Barn- och grundskolenämndens protokoll , 151 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3/2012 Kommunerna har skyldighet enligt socialtjänstlagen att en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering görs till Socialstyrelsen på individnivå samt till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form. Socialnämnden rapporterar att under 2012 kvartal 3 fanns det 36 beslut som inte verkställts inom tre månader, till skillnad mot föregående kvartal då 39 beslut ej verkställts. 19 beslut gäller äldreomsorgen, 10 beslut gäller handikappomsorgen och 7 beslut gäller individ- och familjeomsorgen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Rapporten godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 688 Socialnämndens protokoll , 178 Socialkontorets tjänsteskrivelse

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 3/2012, socialnämnden Kommunerna har en skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering görs varje kvartal till Socialstyrelsen på individnivå samt till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form. Socialnämnden rapporterar att under 2012 kvartal 3 fanns det 22 beslut som inte verkställts inom tre månader, till skillnad mot föregående kvartal då 14 beslut ej verkställts. 5 personer har blivit erbjuden boende men tackat nej eller har särskilda önskemål. Några personer har väntat länge på gruppbostad. Det beror dels på att det inte varit lämpligt att erbjuda ungdomar plats där det bara bor äldre, dels på förskjutningar av nybyggnationerna bland annat på grund av tomtproblem. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Rapporten godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 689 Socialnämndens protokoll , 177 Socialkontorets tjänsteskrivelse

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 3/2012, barn- och grundskolenämnden Sveriges kommuner har en skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering görs varje kvartal till Socialstyrelsen på individnivå samt till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form. Barn- och grundskolenämnden rapporterar att under kvartal 3 fanns det 2 beslut som inte verkställts inom tre månader. Besluten gäller korttidsvistelse. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Rapporten godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 690 Barn- och grundskolenämndens protokoll , 160 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Förvärv av Rödhaken 4, stadsdelen Sörböle Fastigheten Rödhaken 4 ligger på Trangatan på Sörböle intill Skråmträskleden. Byggnaden på denna fastighet står på norra delen tomten och försvårar möjligheten att ordna bullerskydd från Skråmträskleden. I området finns flera flerfamiljshus och detta tomtläge lämpar sig väl för någon typ av flerfamiljshus. Kommunen äger granntomten väster om Rödhaken 4 och ett förvärv av denna fastighet gör det möjligt att skapa en flerfamiljstomt där byggnader även kan utformas för att bättre klara riktvärden för buller. Rödhaken 4 har värderats av en auktoriserad fastighetsvärderare till ett värde om kronor och nuvarande fastighetsägare är villiga att överlåta fastigheten till kommunen för denna ersättning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunen förvärvar fastigheten Rödhaken 4 för kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 691 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Värdeutlåtande NAISvefa för Rödhaken

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Utbyggnad av Dansgatan med anslutning mot Falkträskvägen, stadsdelen Sunnanå Under 2010 gjordes ett dike söder om tomter på Falkträskområdet för att åtgärda dagvattenproblemen i området. Samtidigt som detta avskärande dike gjordes grovbröts en väg i den sträckning där Dansgatan ska gå enligt detaljplanen. Avsikten med Dansgatan är att den ska ansluta ut mot Falkträskvägen och på så sätt ska tomterna i södra delen av Falkträskområdet nyttja denna väg för tillfart till sina tomter och kvarter. Det pågår nu även ett planarbete för en fortsatt exploatering av villatomter söder om Dansgatan och denna fortsättning kräver att Dansgatan byggs ut och ansluts mot Falkträskvägen. Det saknas även en gång- och cykelförbindelse från Sambagatan till korsningen Lantmannagatan Falkträskvägen som är föreslagen i detaljplanen. Denna föreslås byggas ut så att Falkträskområdet får en bättre gång- och cykelförbindelse med övriga staden. Kostnaden för denna utbyggnad uppskattas av tekniska kontoret till cirka kronor kronor avsätts ur exploateringsbudgeten för 2012 för utbyggnad av Dansgatan med anslutning till Falkträskvägen samt gång- och cykelväg från Sambagatan till korsningen Lantmannagatan Falkträskvägen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 692 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Karta som visar planerad gatuutbyggnad Kommunledningskontoret/planeringsavdelning

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Utbyggnad av Gymnasievägen, stadsdelen Anderstorp Utmed Gymnasievägens tänkta förlängning finns enligt detaljplanen byggklara industri- och handelstomter. Kommunen har under 2012 byggt ut vatten- och avloppsledningar för att kunna försörja dessa men för att etableringar ska möjliggöras krävs även att gatan byggs ut. Kostnaden att färdigställa gatan uppskattas av tekniska kontoret till cirka kronor kronor avsätts ur exploateringsbudgeten för 2012 för utbyggnaden av Gymnasievägen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 693 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Karta som visar planerad gatuutbyggnad Kommunledningskontoret/planeringsavdelning

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om bidrag till skandinaviska mästerskapet i vintersim 2013 I februari 2012 arrangerade Föreningen för mörkrets och kylans glada vänner det första svenska mästerskapet i vintersim vilket fick ett stort massmedialt genomslag både nationellt och internationellt. Inför 2013 planerar föreningen att utöka tävlingen med fler deltagare och även höja statusen till skandinaviskt mästerskap. Tävlingen kommer även att kompletteras med ett antal kringaktiviteter i form av Melankoliaden. Utifrån ett varumärkesperspektiv är detta ett arrangemang som skapar stor uppmärksamhet kring Skellefteå. Arrangemanget personifierar flera av de centrala kärnvärden som kommunen vill lyfta fram som viktiga i varumärkesarbetet. Baserat på föregående års arrangemang samt kalkyl för årets arrangemang så kan kostnader för vakarbeten samt snöröjning uppskattas till kronor. Övriga kostnader är marknadsföring med kronor samt ett arrangemangsstöd på kronor. 1. Kommunen lämnar bidrag till Skandinaviska mästerskapet i vintersim 2013 med kronor. 2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2013 års budget för särskilda åtgärder. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 694 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Ansökan Tillväxt Skellefteå Redovisningschef Tekniska kontoret

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om fortsättning av projektet Hållbara sociala servicepunkter, Skellefteå byautvecklingsråd Skellefteå byautvecklingsråd har under 14 månader, på uppdrag av Tillväxt Skellefteå, drivit projektet Hållbara sociala servicepunkter. Projektet, som till största delen finansierats av Landsbygdsprogrammet, har medverkat till öppnandet av fem mötesplatser i Jörn, Drängsmark, Skråmträsk, Nedre Bäck och Bygdsiljum. Utvärderingen har visat på behovet av sociala mötesplatser med viss service runt om i kommunen. 1. Skellefteå byautvecklingsråd beviljas kronor för att starta upp nya servicepunkter och att fortsätta stödja befintliga servicepunkter under Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande för EU-projekt i 2013 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 705 Tillväxt Skellefteås tjänsteskrivelse Skellefteå byautvecklingsråds ansökan Skellefteå byautvecklingsråd Tillväxt Skellefteå Redovisningschef

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om bidrag till projekt Fisketurism, Destination Skellefteå AB Destination Skellefteå AB, DSAB, driver sedan 2010 projektet Affärsplaneprocess besöksnäring vars syfte är att befintliga och nya turistiska företag får goda förutsättningar för en långsiktig och kommersiellt hållbar verksamhet. Några strategiska utvecklingsområden har identifierats, en är sportfisketurismen. 1. Destination Skellefteå AB beviljas kronor för att under ett års tid stimulera tillväxt och utveckling inom fisketurismen med tyngdpunkt på en geografi utanför de större tätorterna i kommunen. 2. Beloppet finansieras ur medel till kommunstyrelsens förfogande för näringslivsutveckling i 2013 års budget. 3. Tony Söderlund, fritidskontoret, och Tomas Öhlund, Tillväxt Skellefteå, utses till projektets styrgrupp. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 706 Tillväxt Skellefteås tjänsteskrivelse Destination Skellefteå AB:s uppdaterade skrivelse Destination Skellefteå AB:s ansökan Destination Skellefteå AB Tillväxt Skellefteå/Tomas Öhlund Fritidskontoret/Tony Söderlund Redovisningschef

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ersättning till Destination Skellefteå AB 2013 Destination Skellefteå AB, DSAB, ersätts av kommunen för vissa uppdrag som bolaget fick i samband med bildandet Ersättningen har utgått för - destinationsverksamhet - turistbyråverksamhet - centrumutveckling Totalt har Destination Skellefteå AB fakturerat kommunen med kronor/år. Ersättningen har varit oförändrad sedan starten av bolaget. 1. Destination Skellefteå AB ersätts med kronor för första halvåret Kommunledningskontoret ska tillsammans med Skellefteå erbjuder ek. förening se över de gemensamma ägardirektiven under våren Kommunledningskontoret ska redovisa förslag till ersättning till Destination Skellefteå AB för andra halvan av 2013 senast maj Förskottet på en miljon kronor som Destination Skellefteå AB fick vid kommunstyrelsens sammanträde i november regleras hösten Beloppet finansieras ur medel till kommunstyrelsens förfogande för näringslivsutveckling i 2013 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 708 Tillväxt Skellefteås tjänsteskrivelse Destination Skellefteå AB Tillväxt Skellefteå Redovisningschef

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Motion om försäljning av campingverksamheterna i Skellefteå och Byske (17/12) Kommunfullmäktigeledamöterna Håkan Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M), Maria Wiksten (KD) och Daniel Öhgren (C) föreslår i en motion att kommunen säljer campingverksamheterna i Skellefteå och Byske. Besöks- och turismnäringen är växande näring. Turismnäringen är dessutom den mest sysselsättningsintensiva av alla näringar och är ofta inkörsporten till arbetsmarknaden för ungdomar och människor med utländsk bakgrund. Motionärerna har sett hur Skellefteå camping och Byske havsbad de senaste åren utvecklats till att locka fler turister, främst från norra Norge. Samtidig har behoven av utvecklingsinvesteringar ökat. Investeringar som ofta får stå tillbaka för andra mer angelägna investeringar inom kommunorganisationen. De ser också hur den kommunala regin hämmar den fulla utvecklingspotentialen som finns vid campingarna. Det handlar om en mängd kringverksamheter som ligger utanför ramen för vad en kommun får göra. Potentialer som entreprenörer i större utsträckning kan ta vara på. Kommunledningskontoret bedömer ändå sammanfattningsvis att utifrån samhällsnyttan i stort och för att skapa en ökad turismomsättning i kommunen så är i dagsläget nuvarande modell en framgångsrik lösning och därför föreslås att motionen inte bifalls. Fritidsnämnden har däremot pekat på att det kan det finnas förutsättningar för att campingen vid Bovikens havsbad försäljs till en privat entreprenör. Det är en anläggning som kan vara lämplig för detta. Under 2013 avser nämnden att undersöka frågan. En försäljning bör tidigast ske inför säsongen 2014 eller 2015, med hänsyn till gällande arrendeavtal, behov av vissa lösningar när det gäller infrastrukturen med mera. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Det noteras att fritidsnämnden undersöker förutsättningarna att försälja campingen vid Bovikens havsbad inför säsongen 2014 eller Motionen avslås. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 709 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (17/12)

29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Revisionsrapport Barnkonventionen Kommunrevisionen har genomfört en granskning av hur kommunen arbetar med att följa FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen. Granskningen har riktats mot områdena styrdokument på övergripande nivå, mål och strategier, ansvarsoch rollfördelning, uppföljning/redovisning/utvärdering samt kommunstyrelsens uppsikt. I revisionsrapporten konstaterar revisionen att kommunstyrelsen och nämnderna till vissa delar driver verksamheten på avsett sätt och med tillräcklig kontroll utifrån barnkonventionens intentioner. För att utveckla området föreslår kommunrevisionen att ett antal områden prioriteras: - kommunstyrelsen fastställer prioriterade områden utifrån kommunens barn- och ungdomspolitiska program - kommunstyrelsen och nämnderna ser till att barnens rättigheter tillvaratas i samband med planering och beslut och detta dokumenteras, till exempel genom att upprätta barnchecklistor/barnkonsekvensanalyser - kommunstyrelsen och nämnderna förbättrar sin uppföljning inom området, i enlighet med kommunens barn- och ungdomspolitiska program - kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer att politiker, tjänstemän och barn får insikt i och kunskap om innehållet i Barnkonventionen. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till yttrande. De förslag och påpekanden som revisionen lämnat kommer att ligga till underlag för fortsatt arbete med att ytterligare utveckla verksamheten under kommande år. 1. Yttrandet godkänns. 2. Kommunledningskontoret ska i samverkan med berörda verksamheter utarbeta förslag till hur arbetet med det barn- och ungdomspolitiska programmet och barnkonventionen ska utvecklas i kommunen. Revisionens rekommendationer och detta yttrande utgör grunden för arbetet. 3. Förslag ska senast juni 2013 presenteras för kommunstyrelsen som då också ska kunna besluta om prioriterade frågor inför kommande år. 4. Kommunens samtliga nämnder och styrelser påminns om vikten av att ta hänsyn till barn- och ungdomsperspektivet i sin verksamhet.

30 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 30 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 710 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunrevisionens skrivelse Kommunrevisionen Kommunledningskontoret/Yngve Lindmark Samtliga nämnder

31 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Revisionsrapport - Medborgarinflytande och dialog Kommunrevisionen gjorde i början av 2012 en granskning av området medborgarinflytande/-dialog och lämnade följande rekommendationer: 1. Det politiska ansvaret för att hantera och utveckla medborgar-/brukarinflytande och omvärldsbevakning decentraliseras till respektive facknämnd. 2. Ansvariga politiska organ formulerar konkreta mål och strategier för att utveckla angivna områden. 3. Återkommande uppföljning och utvärdering av uppkomna resultat och effekter. 4. Använda mätetal på områdena som möjliggör jämförelser med andra kommuner. Kommunledningskontoret anför att i kommunallagen 6.8 finns ett allmänt uppdrag att nämnderna ska arbeta med att föra dialog inom sina respektive fackområden vilket innebär att det inte behöver finnas något ytterligare reglemente som decentraliserar dialogen. Det fungerar också på detta sätt i praktiken. Reglementet för demokratiberedningen visar på ett tydligt sätt att deras uppgift är att vara metodstöd och jobba med utveckling och stöttning i demokratifrågor, inte föra dialog inom fackområden. Punkt 1 anses inte behöva någon åtgärd med hänvisning till kommunallagen 6.8. Punkt 2 4 anses åtgärdade under 2012 med vidareutveckling under Inga specifika åtgärder vidtas utom redan planerade aktiviteter inom området. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 711 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunrevisionens skrivelse Kommunrevisionen

32 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Motion om att hedra Isak Boströms minne (24/12) Kommunfullmäktigeledamoten Tomas Marklund (S) föreslår i en motion att kommunen hedrar Isak Boströms minne och att det blir synligt för en bred publik. Isak Boström föddes i Mora Burträsk år Isak kom att stå som frontfigur i samband med Sundsvallsstrejken 1879 när cirka sågverksarbetare protesterade mot beslut om lönesänkningar från träpatronernas sida. På kort sikt var strejken ingen framgång, men på längre sikt var Sundsvallsstrejken en viktig framgång för svensk arbetarrörelse. Den gav insikt om vikten av att förhandla och hålla samman. Utöver engagemanget i fackföreningsrörelsen var Isak Boström aktiv i Missionskyrkan och organiserad nykterist. Också i båda dessa organisationer hade han förtroendeuppdrag. Han personifierar på det sättet en viktig del av Sveriges moderna historia. Isak levde i Skelleftebygden under hela sin barn och ungdom. Även i vuxen ålder bodde han här. Kulturnämnden har överlämnat förslaget till Folkrörelsearkivet och Skellefteå museum. Nämnden avstyrker motionen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd med hänvisning till kulturnämndens yttrande. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 712 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Kulturnämndens protokoll , 125 Motion (24/12)

33 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om bidrag till fullmäktigesändningar 2013, Radio Skellefteå FM89,7 Radio Skellefteå erbjuder sig att även 2013 sköta radiosändningar från kommunfullmäktiges sammanträden. Föreningens kostnader uppgår till kronor för sändning i både närområdet (3-4 mil) och via sändarna i Jörn och Bygdsiljum. 1. Kommunen köper tjänsten att sända fullmäktiges sammanträden under 2013 för kronor. 2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2013 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 713 Ansökan Radio Skellefteå Redovisningschef Kommunledningskontoret/planeringsavdelning

34 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Medborgarförslag - Webbkameror i Bonnstan (46/12) Förslaget innebär att webbkameror ska sättas upp i Bonnstan med det dubbla syftet att dels fungera som bevakningskameror mot brott - exempelvis skadegörelse och anlagd brand - samt dels kunna leverera livebilder av det unika området till hemsida (-or) på internet. Förslagslämnaren har i övrigt inte angett några detaljer. Kameraövervakning enligt förslaget bedöms komma att omfattas av tillståndsplikt eftersom den riktar sig mot platser dit allmänheten har tillträde. Mot bakgrund av de ägar- och ansvarsförhållanden som föreligger är kameraövervakning av de skyddsvärda byggnaderna eller inom området i övrigt inte juridiskt möjligt för Skellefteå kommun att vare sig ansöka om tillstånd för eller att utföra. 1. Förslaget föranleder ingen åtgärd. 2. Medborgarförslaget överlämnas för kännedom till Skellefteå kyrkstads kammarägarförening och Skellefteå landsförsamling. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 716 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag Webbkameror i Bonnstan (46/12) Skellefteå kyrkstadskammare Förslagsställaren Landsförsamlingen

35 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Detaljplan för Vargen 4, stadsdelen Älvsbacka Syftet med planen är att möjliggöra ett nytt bostadshus på fastighetens södra del. Byggnaden är tänkt att uppföras i två våningar och inrymma fyra mindre lägenheter. Samtliga synpunkter som kommit in på planförslaget har blivit tillgodosedda. Bygg- och miljönämnden har godkänt detaljplanen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplanen antas. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 6 Bygg- och miljönämndens protokoll , 242 Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse Utlåtande Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta

36 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Marknadsplan 2013 För att uppnå målet med invånare 2030 måste Skellefteå vara en attraktiv plats att besöka, leva och verka i. Platsvarumärkets roll är att fungera som katalysator i arbetet med att göra Skellefteå attraktivare men även att synliggöra de goda exempel, innovationer, idéer och människor som finns i området. I dokumentet Marknadsinsatser för att stärka Skellefteås attraktionskraft. Mål och planer 2013 beskrivs hur detta ska genomföras under Marknadsplanen godkänns. 2. Kostnaden, kronor, betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2013 års budget för särskilda åtgärder i enlighet med Tillväxt Skellefteås handlingsplan Marknadsinsatser för att stärka Skellefteås attraktionskraft. Mål och planer Tillväxt Skellefteås tjänsteskrivelse Marknadsplan Tillväxt Skellefteå Redovisningschef

37 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om bidrag till Stadsfesten 2013, Enbar AB Enbar AB ansöker om bidrag med kronor till att arrangera underhållning dagtid under Stadsfesten 2013 och att området upplåts utan kostnad och med service från tekniska kontoret. 1. Stadsfesten får tillgång till fri markupplåtelse samt avgiftsfria tjänster från tekniska kontoret upp till kronor. 2. Kostnaden kronor betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2013 års budget. Yrkande Hans-Eric Wallin (V) yrkar att ansökan avslås. Beslutsgång Ordföranden ställer beredningens förslag och Hans-Eric Wallins yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Hans-Eric Wallins yrkande röstar nej. Omröstningsresultat Vid uppropet avges 14 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Melinda Hedström (S), Elizabeth Hedlund (S), Staffan Asplund (S), Håkan Lindh (FP), Ida Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S), Maria Wiksten (KD), Rune Wästerby (MP), Ann Åström (S), Daniel Öhgren (C) och Bert Öhlund (S)) och 1 nej-röst (Hans-Eric Wallin (V)). Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 12 Ansökan Enbar AB Redovisningschef Tekniska kontoret

38 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Omstruktureringsåtgärder, fritidsnämnden 2012 Fritidsnämnden föreslår att kostnader (av engångskaraktär) täcks ur kommunens centrala medel för omstruktureringsåtgärder. Jörns badhus Under perioden har badhuset drivits utan budgetanslag. Kostnaden uppgår till kronor. Lövångers kyrkstad Fritidsnämnden har betalat kronor i driftsstöd utan budgetanslag Burträsk camping En försäljning av campingen är gjord. Kostnaden uppgår till kronor. Av detta belopp är kronor en nedskrivning av campingen och kronor ett ackumulerat underskott i driften. Kommunledningskontoret anför att tanken med kommunstyrelsens ram för omstruktureringsåtgärder är att det ska vara möjligt att ta kostnader som sänker framtida driftskostnader, utan att nämnderna ska behöva använda sina egna ramar. Ett exempel på en sådan kostnad kan vara rivning av en fastighet för att bli av med driftskostnader såsom underhåll, uppvärmning, städning och så vidare för fastigheten. Kommunledningskontoret ser inte att kostnaderna avseende Jörns badhus och Lövångers kyrkstad faller in under den kategorin. Dessutom är dessa två poster prövade i 2011 års bokslut och fick där avslag av kommunfullmäktige. I och med att försäljningen av Burträsk camping leder till att framtida kostnader minskar uppfyller posten de kriterier som gäller för att kunna ta del av de medel som finns avsatta för omstruktureringsåtgärder. 1. Fritidsnämnden får kronor för försäljningen av Burträsk camping. 2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande för omstrukturering i 2012 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 17 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Fritidsnämndens protokoll Fritidsnämnden Redovisningschef

39 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Interkommunala avgifter förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola samt särskola år 2013 Interkommunala avgifter ska årligen fastställas av kommunfullmäktige. Innan barn och elever placeras i kommunen ska yttrande inhämtas från hemkommunen så att kommunerna är överens om placering och ekonomisk ersättning. Kommunerna i Västerbottens län har beslutat om samma beräkningsgrunder. Det kommer att underlätta avtalsskrivning mellan kommunerna. Skellefteå kommun kommer att använda dessa beräkningsgrunder mot kommuner i övriga Sverige. Barn- och grundskolenämnden har lämnat förslag till avgiften för år Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Interkommunala avgifter år 2013 fastställs. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 18 Barn- och grundskolenämndens protokoll , 177 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse

40 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Avgifter boende för barn, egenavgifter , barn- och grundskolenämnden Kommunfullmäktige ska årligen besluta om avgifter för boende under barn- och grundskolenämndens ansvarsområde. De nya avgifterna gäller under tiden Avgifterna avser hyra, gemensam konsumtion samt matkostnad. Uppskrivning sker enligt gällande principer. Barn- och grundskolenämnden har lämnat förslag till nya avgifter. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Avgifter för boende för barn för tidsperioden fastställs. 2. Avgifter för matkostnad för skolungdomar som vistas på korttidstillsyn enligt LSS 9 7 för tidsperioden fastställs. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 19 Barn- och grundskolenämndens protokoll , 190 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse

41 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Översyn av programmet för renare stadsluft Daniel Öhgren väcker frågan om en översyn av programmet. Kommunledningskontoret ska se över programmet och lämna förslag till fler aktiva åtgärder för att uppnå programmets mål. Kommunledningskontoret/planeringsavdelning

42 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Arbetsutskottets protokoll Det noteras att fullmäktiges ledamöter och ersättare erhållit kopia av arbetsutskottets protokoll , , och

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

PROTOKOLL 1 (34) 2013-04-23

PROTOKOLL 1 (34) 2013-04-23 PROTOKOLL 1 (34) 2013-04-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-14.30 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S), 158-168, 171,

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset rum 104, kl. 13.00-15.55 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Genomgång av handlingar kl 17.30. OBS! Arbetsutskottets protokoll är ännu ej justerat.

Genomgång av handlingar kl 17.30. OBS! Arbetsutskottets protokoll är ännu ej justerat. Socialnämnden 8 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 8 juni 2004 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30 OBS! Arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-10.45. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-05-09 47 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 14.00 18.00 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12) 2013-04-11

PROTOKOLL 1 (12) 2013-04-11 PROTOKOLL 1 (12) 2013-04-11 Nämnden för support och lokaler Plats och tid Balderskolan konferensrum D 358. Klockan 13.15-16.00 Beslutande Stefan Bergman (S), ordförande Leif Holmqvist (C), vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00 12.30 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) 11.30 Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s.

Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s. PROTOKOLL 1(19) Tid: Kl 8:30: - 15:00 Plats: Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05 197 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-16.15 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.30 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) 18-33 Rune Carlsson (KD) Renée Solstad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden 2011-10-11

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden 2011-10-11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.20 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2015-03-05 1 (8)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2015-03-05 1 (8) Sidnr 1 (8) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset kl 8.30-12.00 och 13.00 14.00 Bengt Bivrin (MP) Tore Lomgård (C), tjänstgörande ersättare Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15

PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15 PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.35 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2012-06-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2012-06-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunförvaltningen, B-salen

Kommunförvaltningen, B-salen PROTOKOLL 1(10) Tid: Kl 8:30: - 12:00 Plats: Kommunförvaltningen, B-salen Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Gun-Britt Johansson, c Ingrid Dahlberg, Ns Lisbeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4 Socialnämnden 1-4 2 1 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten 2015 - First Hotel Grand...5 2 Alingsås Ljusplan...6 3 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2015-2018...7

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-05-12 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-07-24, kl 13:15-14:00 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gunnel Aidemark (FP) tj ersättare för Jan-Olof Sewring (M) Marita

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer