PROTOKOLL 1 (42)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (42) 2013-01-08"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (42) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) närvarande from kl , 1, 6-36 Håkan Lindh (FP) Ida Lindh (FP) Andreas Löwenhöök (M) Bengt Markstedt (S) Torvald Stefansson (S) Hans-Eric Wallin (V) Maria Wiksten (KD) Rune Wästerby (MP) Ann Åström (S) Daniel Öhgren (C) Tjänstgörande ersättare Asmir Hajdarpasic (S) tjg ers för Rickard Carstedt (S) tom kl , 2-5 samt närvarande tom kl Melinda Hedström (S) tjg ers för Harriet Classon (S) Elizabeth Westerlund (S) tjg ers för Åsa Etelämäki (S) Staffan Asplund (S) (S) tjg ers för Rose-Marie Johansson (S) Övriga deltagande Ersättare Daniel Berg (KD) Anette Lindgren (M) Carina Sundbom (C) Maalin Wikström (MP) Tjänstemän Marie Larsson, avdelningschef kvalitet- och förnyelse, kl Helena Renström, marknadschef Tillväxt Skellefteå, kl Anders Bergström, chef skol- och kulturkontoret, kl Kristina Sundin Jonsson, kommunchef, kl Lars Björklund, sekreterare, kl Justerare Ann Åström med Daniel Öhgren som ersättare Paragrafer 1-37 Underskrifter.. Bert Öhlund, ordförande Lars Björklund, sekreterare.. Ann Åström, protokollsjusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariatet Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 1 Dnr Motion om strategi för att öka dialogen mellan de kommunala bolagen och medborgarna (20/12) Kommunfullmäktigeledamoten Maria Wiksten (KD) föreslår i en motion att det tas fram en strategi och plan för att öka medborgardialogen mellan de helägda kommunala bolagen och medborgarna. Skellefteå Kraft, Polaris, Skelleftebuss, Skebo och Skellefteå City Airport är helägda kommunala bolag i Skellefteå. Alla dessa företag har stor betydelse med betydande värden för alla medborgare i Skellefteå. Bolag som ytterst ägs gemensamt av oss tillsammans. Den enda möjlighet som i dag finns i Skellefteå för kommunmedborgare att i ett öppet forum ställa frågor och ta del av bolagens planer är under bolagsstämma som hålls i april månads kommunfullmäktige mellan kl Skellefteå stadshus AB anför att kommunfullmäktige genom allmänna val och medborgarkontakter svarar för den övergripande medborgardialogen om inriktning och prioriteringar i kommunen och dess ägda bolag. Skellefteå Stadshus AB svarar för den löpande ägardialogen med bolagen. Det enskilda bolaget utvecklar kundkontakter inom den beslutade verksamhetens ram. Medborgaren som kund har idag många möjligheter till direkt dialog med bolagen kring bolagens utbud. Att fortsätta utveckla kundkontakterna är en viktig strategisk fråga för bolagen. Med hänvisning till dagens ansvarsfördelning och pågående kunddialoger ser inte Skellefteå Stadshus AB något behov av att ta fram en strategi för att öka dialogen mellan medborgarna och bolagen. Bolaget föreslår: 1. Kommunens direkt och indirektägda bolag erinras om vikten av att ständigt utveckla kunddialogen. 2. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd Ärendet remitteras till demokratiberedningen

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 Skellefteå stadshus AB:s protokoll , 84 Motion (20/12) Demokratiberedniingen

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 2 Dnr Ansökan om medel till projektet Asylsökanden , Röda Korset Röda Korset ansöker om ekonomiskt stöd från Skellefteå kommun med totalt kronor under åren Röda Korset har under åren haft ett ekonomiskt stöd från Skellefteå kommun för att arbeta med återföreningar mellan asylsökande i Skellefteå och familjemedlemmar utomlands. 1. Skellefteå kommun medfinansierar projektet med totalt kronor. 2. Medfinansiering sker med kronor år 2013, med kronor år 2014 och med kronor år 2015 ur medel till kommunstyrelsens förfogande i respektive års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 649 Röda Korsets ansökan Röda Korset Redovisningschef

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 3 Dnr Överlåtelse av del av Bergsbyn 37:4 Skellefteå kommun äger Bergsbyn 37:4 och har påbörjat byggande av två gruppbostäder på denna fastighet. Dessa gruppbostäder ska ägas och förvaltas av Skebo och för att reglera parternas åtaganden och ansvar för genomförandet bör ett exploateringsavtal tecknas. Exploateringsavtalet innebär att den av kommunen påbörjade entreprenaden överlåts till Skebo och att en tomt avstyckas för dessa byggnader som sedan överlåts för en ersättning om 800 kronor/kvadratmeter BTA. Totalt antal kvadratmeter BTA uppgår till cirka kvadratmeter vilket ger en köpeskilling om kronor. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Godkänna exploateringsavtalet. 2. Överlåta del av Bergsbyn 37:4 till AB Skelleftebostäder för en köpeskilling om kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 657 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Exploateringsavtal

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 4 Dnr Tilläggsfinansiering för färdigställande av va-anläggning i området Boviken södra, tekniska nämnden Arbetet med en ny va-anläggning i södra Boviken har pågått sedan sommaren Arbetet är till stora delar slutfört fram till den kommunala bad- och campinganläggningen. Med erfarenhet av detta första års anläggningsarbete bedöms inte slutkostnaden kunna hållas. Med anledning av ovanstående äskar tekniska nämnden ytterligare 10 miljoner kronor för att färdigställa beslutade va-anläggningsarbeten i området Boviken södra. Totalkostnaden blir då 46,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Tekniska nämnden anvisas ytterligare kronor till va-anläggningen. 2. Kostnaden betalas ur rörelsekapitalet. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 667 Tekniska nämndens protokoll , 230 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 5 Dnr Renare stadsluft - uppföljning och utvärdering 2011 Skellefteå kommun utför kontinuerliga mätningar av bland annat kvävedioxid i centrala Skellefteå. Mätningar har visat att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids. Kommunen uppmärksammade Naturvårdsverket och länsstyrelser på problemet, vilket ledde till att regeringen gav kommunen i uppdrag att redovisa ett förslag på vad som kan göras för att minska kvävedioxidhalterna. Åtgärdsprogrammet Renare stadsluft antogs av kommunfullmäktige och fastställdes av Länsstyrelsen i Västerbottens län. Skellefteå kommun ska årligen redovisa genomförda åtgärder samt effekter på trafikmängden och på halterna av kvävedioxid för länsstyrelsen senast 1 december efterföljande år. Inför denna redovisning ska åtgärdsprogrammets effekter utvärderas genom nyckeltal. Rapporten noteras. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 668 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Renare stadsluft uppföljning och utvärdering 2011 Kommunledningskontoret/planeringsavdelning

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 6 Dnr Ansökan om medel till förstudie av ett nytt projekt inom scenkonstområdet Kultur Skellefteå kommer tillsammans med Dans i Nord - regionalt resurscentrum för dans i Norrbotten, Nordnorsk landsdelsscen för dans (NLD) Dansearena nord, JoJo - Oulun Tanssin Keskus i Uleåborg samt Pyhäsalmi Dance Association, Finland, ansöka om medel för en förstudie inom ramen för sceniska uttryck i de norra regionerna hos Interreg IV A Nord. Detta förstudieprojekt är ett led i ambitionen att undersöka och förbereda ett nytt gemensamt treårigt EU-projekt som kan utveckla Dansväxthuset i Skellefteå. Möjligheter att samarbeta med kreativa näringar och andra gränsöverskridande sceniska uttryck kommer att utvecklas i förstudien. För blivande och nuvarande yrkesverksamma utövare inom sceniska uttryck är det nödvändigt att få nya intryck, hitta synergier med kreativa näringar samt ingå i ett större sammanhang. Kultur Skellefteå ansöker om kronor från kommunstyrelsen. Totalbudgeten för Skellefteås del beräknas bli cirka kronor fördelat på 6 månader under Kommunstyrelsen medfinansierar förstudien med kronor ur medel till EUprojekt i 2013 års budget. 2. Finansiering sker under förutsättning att övrig finansiering säkerställs. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 669 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kultur Skellefteå Tillväxt Skellefteå Redovisningschef

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 7 Dnr Förlängning av kommunalt lån till reparation av tennishall, Skellefteå tennisklubb Kommunen gav 2010 Skellefteå tennisklubb ett tvåårigt ränte- och amorteringsfritt lån på 4 miljoner kronor i avvaktan på hur försäkringsfrågan för den raserade hallen skulle lösas. Därefter ska villkoren omprövas. Nu har de två åren gått och saken har ännu inte prövats i domstol eller gått till förlikning. Mot denna bakgrund föreslår fritidsnämnden att det ränte- och amorteringsfria lånet förlängs med ett år i avvaktan på utgång i domstolsförhandlingarna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunens ränte- och amorteringsfria lån till Skellefteå tennisklubb förlängs med ett år. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 670 Fritidsnämndens protokoll , 189 Fritidskontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 210

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 8 Dnr Omstruktureringsåtgärder, fastighetsnämnden 2012 Fastighetsnämnden har under år 2012 haft löpande kostnader om kronor för avyttringar av lokaler. Detta för att inte belasta övriga hyresgäster med dessa kostnader. År 2012 uppgår summan till kronor. Fastighetsnämnden föreslår att nämndens kostnader täcks ur kommunstyrelsens medel för omstruktureringskostnader. 1. Fastighetsnämnden anvisas kronor för avyttringar av lokaler. 2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande för omstruktureringsåtgärder i 2012 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 671 Fastighetsnämndens protokoll , 85 Nämnden för support- och lokaler Redovisningschef

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 9 Dnr Yttrande över departementspromemoria om anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter (Ds 2012:41) Regeringen har gett kommunen tillfälle att yttra sig. I promemorian föreslås nya författningar som innehåller krav som påverkar tillträdet till eller utövandet av en tjänst i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123 som ska anmälas till Europeiska kommissionen samt övriga medlemsstater. Utrikesdepartementet har i utredningen föreslagit att i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden införs en bestämmelse som tydliggör att detta gäller i fråga om kommunernas föreskrifter. Förslaget kompletterar tidigare genomförande i Sverige av tjänstedirektivet. EU-rätten får därmed bättre genomslag på kommunal nivå genom att kommunernas ansvar enligt tjänstedirektivet att anmäla förslag till föreskrifter klargörs. Skellefteå kommun tillstyrker förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 673 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Regeringens skrivelse Ds 2012:41 Utrikesdepartementet

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Överförande av ansvar för infartsskyltar Tillväxt Skellefteå har utrett ett förslag om Skellefteå kommuns infartsskyltar och informationsskärmar. Förslaget bygger på tre steg: - Steg 1: byta ut de existerande skyltarna vid E4 norr samt E4 söder till ljuslådor med platsvarumärkets logotype i kombination med digital information i den nedre delen. - Steg 2: placering av plåtskyltar (liknande de fyra som finns i dag) i anslutning till huvudsakliga infarter vid kommungränsen i norr, söder och väster. Dessa skyltar ska enbart visa logotype och inte någon information om aktiviteter. - Steg 3: utredning av placering av mindre informationsskyltar inomhus i de större serviceorterna. 1. Steg 1-2 får genomföras för kronor. 2. Tillväxt Skellefteå ska utreda steg 3 i förnyelsen av informationsskärmar. 3. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande för särskilda åtgärder i 2013 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 674 Tillväxt Skellefteås tjänsteskrivelse Tillväxt Skellefteå Redovisningschef Fastighetsnämnden

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Riktlinjer för alkoholservering 2011 trädde en ny alkohollag i kraft. Den säger att landets samtliga kommuner ska ha egna riktlinjer för serveringstillstånd. Tillståndsenheten i Skellefteå kommun har tagit fram ett nytt förslag till riktlinjer för alkoholservering som är en uppdaterad version av de riktlinjer som antogs av kommunfullmäktige: Riktlinjer för alkoholpolitisk bedömning av ansökan om serveringstillstånd. Förslaget till riktlinjerna har varit ute på remiss hos berörda myndigheter och nämnder. I dessa riktlinjer redovisas Skellefteå kommuns syn på alkoholservering utifrån alkohollagen och vilka förväntningar kommunen har på den som ska söka tillstånd för servering och vilka förväntningar kommunen har på den som redan har ett serveringstillstånd. Frågor som besvaras är bland andra: - När behövs ett serveringstillstånd? - Hur ansöker man? - Hur lång tid tar det? - Vad krävs för att få ett serveringstillstånd? - Vem beslutar om tillståndet? - Vad görs det för riskbedömningar? - Vad är tillsyn och vilka påföljder kan det ge? Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Riktlinjerna för alkoholservering godkänns med följande ändringar: A. I avsnittet serveringstider, sista stycket (s. 6), tilläggs Avsteg får ske vid speciella tillfällen. B. I avsnittet Uteservering (s. 7), ändras sista meningen till Uteserveringar får inte servera alkohol efter kl om störningar för omgivningen kan uppstå. 2. Tidigare Riktlinjer för alkoholpolitisk bedömning av ansökan om serveringstillstånd upphör att gälla. Yrkande Hans-Eric Wallin (V) yrkar att tillägget till avsnittet om serveringstider (s6) tas bort. Andreas Löwenhöök (M) yrkar att avsnittet Servering tillförs följande text och ersätter sista stycket: En restaurang skall ha haft en dokumenterat välskött verksamhet i minst ett år för att få serveringstid till klockan Sådan utsträckt tid kan även medges om sökanden

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 sedan minst ett år bedriver en med ansökan liknande verksamhet. Det förutsätter dock att det i den aktuella lokalen även tidigare funnits serveringstid senare än till klockan Serveringstid till klockan kan medges om följande förutsättningar är uppfyllda: 1. Restaurangen skall vara dokumenterat välskött och det senaste året haft serveringstillstånd till klockan Restaurangen skall senaste två åren ha drivits av en majoritet bestående av juridiska personer företrädda av i huvudsak samma fysiska personer. 3. Tillstånd omprövas årligen. Inga anmärkningar får förekomma. 4. Tillstånd till klockan ges endast för fredag, lördag och dag före helgdag. 5. Vid serveringstider efter klockan tillmäts miljöförvaltningens och polisens synpunkter stor betydelse. 6. För att få servera alkoholdrycker fram till klockan krävs att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör tills samtliga gäster lämnar restaurangen. Efter klockan får ingen servera alkohol. Det gäller även slutna sällskap. Avsteg får ske vid speciella tillfällen. Beslutsgång 1 Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Hans-Eric Wallins yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Hans-Eric Wallins yrkande röstar nej. Beslutsgång 2 Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Andreas Löwenhööks yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Andreas Löwenhööks yrkande röstar nej. Omröstningsresultat 1 Vid uppropet avges 14 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Melinda Hedström (S), Elizabeth Hedlund (S), Staffan Asplund (S), Håkan Lindh (FP), Ida Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S), Maria Wiksten (KD), Rune Wästerby (MP), Ann Åström (S), Daniel Öhgren (C) och Bert Öhlund (S)) och 1 nej-röst (Hans-Eric Wallin (V)).

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 Omröstningsresultat 2 Vid uppropet avges 12 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Melinda Hedström (S), Elizabeth Hedlund (S), Staffan Asplund (S), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S), Hans-Eric Wallin (V), Maria Wiksten (KD), Rune Wästerby (MP), Ann Åström (S), Daniel Öhgren (C) och Bert Öhlund (S)) och 3 nej-röster (Håkan Lindh (FP), Ida Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M)). Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 684 Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse Riktlinjer

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Tillsynsplaner för försäljning av alkoholdrycker, försäljning av tobak samt kontroll av försäljning av receptfria läkemedel Alkohollagen 9 kap 2 säger att kommunen och polismyndigheten har det direkta ansvaret för tillsynen av servering och försäljning av samtliga alkoholdrycker. Samma lag säger att kommunen ska upprätta en tillsynsplan för tillsynen av servering och försäljning av alkoholdrycker. Tobakslagen 19 a säger att kommunen och polisen har det direkta tillsynsansvaret vad gäller tobaksförsäljning. Kommunen har även ansvaret över tillsynen av rökning i de miljöer som nämns i 2. En tillsynsplan är ett bra redskap i det arbetet. Sedan 2009 har kommunen också kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel. Brister ska rapporteras till Läkemedelsverket som är tillsynsmyndighet. Tillsynsplanerna godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 685 Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse Tillsynsplaner Bygg- och miljökontoret

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ny fritidsklubbstaxa, barn- och grundskolenämnden Barn- och grundskolenämnden bedriver sedan hösten 2012 försök med fritidsklubb för barn år. I samband med beslutet antogs en fritidsklubbstaxa. Avgiften tar inte hänsyn till att vissa familjer har avgiftsfri fritidshemsplats och lägre inkomst. För att taxan mer ska harmonisera med fritidshemstaxan samt vara lättare att administrera, föreslås en förändring av nuvarande taxa. Barn- och grundskolenämnden föreslår en ny fritidsklubbstaxa: - En avgift på 100 kronor/månad tas ut från och med den månad man blir inskriven. Vid uppsägning av plats och debitering av avgift gäller samma regler som för fritidshem. - Avgiften debiteras 12 månader som fritidshemsavgiften. - För familjer med en inkomst mellan kronor/månad är det avgiftsfritt. Från och med barn 4 är det även avgiftsfritt. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ny fritidsklubbstaxa fastställs från och med Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 686 Barn- och grundskolenämndens protokoll , 151 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3/2012 Kommunerna har skyldighet enligt socialtjänstlagen att en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering görs till Socialstyrelsen på individnivå samt till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form. Socialnämnden rapporterar att under 2012 kvartal 3 fanns det 36 beslut som inte verkställts inom tre månader, till skillnad mot föregående kvartal då 39 beslut ej verkställts. 19 beslut gäller äldreomsorgen, 10 beslut gäller handikappomsorgen och 7 beslut gäller individ- och familjeomsorgen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Rapporten godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 688 Socialnämndens protokoll , 178 Socialkontorets tjänsteskrivelse

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 3/2012, socialnämnden Kommunerna har en skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering görs varje kvartal till Socialstyrelsen på individnivå samt till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form. Socialnämnden rapporterar att under 2012 kvartal 3 fanns det 22 beslut som inte verkställts inom tre månader, till skillnad mot föregående kvartal då 14 beslut ej verkställts. 5 personer har blivit erbjuden boende men tackat nej eller har särskilda önskemål. Några personer har väntat länge på gruppbostad. Det beror dels på att det inte varit lämpligt att erbjuda ungdomar plats där det bara bor äldre, dels på förskjutningar av nybyggnationerna bland annat på grund av tomtproblem. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Rapporten godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 689 Socialnämndens protokoll , 177 Socialkontorets tjänsteskrivelse

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 3/2012, barn- och grundskolenämnden Sveriges kommuner har en skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering görs varje kvartal till Socialstyrelsen på individnivå samt till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form. Barn- och grundskolenämnden rapporterar att under kvartal 3 fanns det 2 beslut som inte verkställts inom tre månader. Besluten gäller korttidsvistelse. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Rapporten godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 690 Barn- och grundskolenämndens protokoll , 160 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Förvärv av Rödhaken 4, stadsdelen Sörböle Fastigheten Rödhaken 4 ligger på Trangatan på Sörböle intill Skråmträskleden. Byggnaden på denna fastighet står på norra delen tomten och försvårar möjligheten att ordna bullerskydd från Skråmträskleden. I området finns flera flerfamiljshus och detta tomtläge lämpar sig väl för någon typ av flerfamiljshus. Kommunen äger granntomten väster om Rödhaken 4 och ett förvärv av denna fastighet gör det möjligt att skapa en flerfamiljstomt där byggnader även kan utformas för att bättre klara riktvärden för buller. Rödhaken 4 har värderats av en auktoriserad fastighetsvärderare till ett värde om kronor och nuvarande fastighetsägare är villiga att överlåta fastigheten till kommunen för denna ersättning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunen förvärvar fastigheten Rödhaken 4 för kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 691 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Värdeutlåtande NAISvefa för Rödhaken

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Utbyggnad av Dansgatan med anslutning mot Falkträskvägen, stadsdelen Sunnanå Under 2010 gjordes ett dike söder om tomter på Falkträskområdet för att åtgärda dagvattenproblemen i området. Samtidigt som detta avskärande dike gjordes grovbröts en väg i den sträckning där Dansgatan ska gå enligt detaljplanen. Avsikten med Dansgatan är att den ska ansluta ut mot Falkträskvägen och på så sätt ska tomterna i södra delen av Falkträskområdet nyttja denna väg för tillfart till sina tomter och kvarter. Det pågår nu även ett planarbete för en fortsatt exploatering av villatomter söder om Dansgatan och denna fortsättning kräver att Dansgatan byggs ut och ansluts mot Falkträskvägen. Det saknas även en gång- och cykelförbindelse från Sambagatan till korsningen Lantmannagatan Falkträskvägen som är föreslagen i detaljplanen. Denna föreslås byggas ut så att Falkträskområdet får en bättre gång- och cykelförbindelse med övriga staden. Kostnaden för denna utbyggnad uppskattas av tekniska kontoret till cirka kronor kronor avsätts ur exploateringsbudgeten för 2012 för utbyggnad av Dansgatan med anslutning till Falkträskvägen samt gång- och cykelväg från Sambagatan till korsningen Lantmannagatan Falkträskvägen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 692 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Karta som visar planerad gatuutbyggnad Kommunledningskontoret/planeringsavdelning

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Utbyggnad av Gymnasievägen, stadsdelen Anderstorp Utmed Gymnasievägens tänkta förlängning finns enligt detaljplanen byggklara industri- och handelstomter. Kommunen har under 2012 byggt ut vatten- och avloppsledningar för att kunna försörja dessa men för att etableringar ska möjliggöras krävs även att gatan byggs ut. Kostnaden att färdigställa gatan uppskattas av tekniska kontoret till cirka kronor kronor avsätts ur exploateringsbudgeten för 2012 för utbyggnaden av Gymnasievägen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 693 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Karta som visar planerad gatuutbyggnad Kommunledningskontoret/planeringsavdelning

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om bidrag till skandinaviska mästerskapet i vintersim 2013 I februari 2012 arrangerade Föreningen för mörkrets och kylans glada vänner det första svenska mästerskapet i vintersim vilket fick ett stort massmedialt genomslag både nationellt och internationellt. Inför 2013 planerar föreningen att utöka tävlingen med fler deltagare och även höja statusen till skandinaviskt mästerskap. Tävlingen kommer även att kompletteras med ett antal kringaktiviteter i form av Melankoliaden. Utifrån ett varumärkesperspektiv är detta ett arrangemang som skapar stor uppmärksamhet kring Skellefteå. Arrangemanget personifierar flera av de centrala kärnvärden som kommunen vill lyfta fram som viktiga i varumärkesarbetet. Baserat på föregående års arrangemang samt kalkyl för årets arrangemang så kan kostnader för vakarbeten samt snöröjning uppskattas till kronor. Övriga kostnader är marknadsföring med kronor samt ett arrangemangsstöd på kronor. 1. Kommunen lämnar bidrag till Skandinaviska mästerskapet i vintersim 2013 med kronor. 2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2013 års budget för särskilda åtgärder. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 694 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Ansökan Tillväxt Skellefteå Redovisningschef Tekniska kontoret

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om fortsättning av projektet Hållbara sociala servicepunkter, Skellefteå byautvecklingsråd Skellefteå byautvecklingsråd har under 14 månader, på uppdrag av Tillväxt Skellefteå, drivit projektet Hållbara sociala servicepunkter. Projektet, som till största delen finansierats av Landsbygdsprogrammet, har medverkat till öppnandet av fem mötesplatser i Jörn, Drängsmark, Skråmträsk, Nedre Bäck och Bygdsiljum. Utvärderingen har visat på behovet av sociala mötesplatser med viss service runt om i kommunen. 1. Skellefteå byautvecklingsråd beviljas kronor för att starta upp nya servicepunkter och att fortsätta stödja befintliga servicepunkter under Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande för EU-projekt i 2013 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 705 Tillväxt Skellefteås tjänsteskrivelse Skellefteå byautvecklingsråds ansökan Skellefteå byautvecklingsråd Tillväxt Skellefteå Redovisningschef

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om bidrag till projekt Fisketurism, Destination Skellefteå AB Destination Skellefteå AB, DSAB, driver sedan 2010 projektet Affärsplaneprocess besöksnäring vars syfte är att befintliga och nya turistiska företag får goda förutsättningar för en långsiktig och kommersiellt hållbar verksamhet. Några strategiska utvecklingsområden har identifierats, en är sportfisketurismen. 1. Destination Skellefteå AB beviljas kronor för att under ett års tid stimulera tillväxt och utveckling inom fisketurismen med tyngdpunkt på en geografi utanför de större tätorterna i kommunen. 2. Beloppet finansieras ur medel till kommunstyrelsens förfogande för näringslivsutveckling i 2013 års budget. 3. Tony Söderlund, fritidskontoret, och Tomas Öhlund, Tillväxt Skellefteå, utses till projektets styrgrupp. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 706 Tillväxt Skellefteås tjänsteskrivelse Destination Skellefteå AB:s uppdaterade skrivelse Destination Skellefteå AB:s ansökan Destination Skellefteå AB Tillväxt Skellefteå/Tomas Öhlund Fritidskontoret/Tony Söderlund Redovisningschef

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ersättning till Destination Skellefteå AB 2013 Destination Skellefteå AB, DSAB, ersätts av kommunen för vissa uppdrag som bolaget fick i samband med bildandet Ersättningen har utgått för - destinationsverksamhet - turistbyråverksamhet - centrumutveckling Totalt har Destination Skellefteå AB fakturerat kommunen med kronor/år. Ersättningen har varit oförändrad sedan starten av bolaget. 1. Destination Skellefteå AB ersätts med kronor för första halvåret Kommunledningskontoret ska tillsammans med Skellefteå erbjuder ek. förening se över de gemensamma ägardirektiven under våren Kommunledningskontoret ska redovisa förslag till ersättning till Destination Skellefteå AB för andra halvan av 2013 senast maj Förskottet på en miljon kronor som Destination Skellefteå AB fick vid kommunstyrelsens sammanträde i november regleras hösten Beloppet finansieras ur medel till kommunstyrelsens förfogande för näringslivsutveckling i 2013 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 708 Tillväxt Skellefteås tjänsteskrivelse Destination Skellefteå AB Tillväxt Skellefteå Redovisningschef

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Motion om försäljning av campingverksamheterna i Skellefteå och Byske (17/12) Kommunfullmäktigeledamöterna Håkan Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M), Maria Wiksten (KD) och Daniel Öhgren (C) föreslår i en motion att kommunen säljer campingverksamheterna i Skellefteå och Byske. Besöks- och turismnäringen är växande näring. Turismnäringen är dessutom den mest sysselsättningsintensiva av alla näringar och är ofta inkörsporten till arbetsmarknaden för ungdomar och människor med utländsk bakgrund. Motionärerna har sett hur Skellefteå camping och Byske havsbad de senaste åren utvecklats till att locka fler turister, främst från norra Norge. Samtidig har behoven av utvecklingsinvesteringar ökat. Investeringar som ofta får stå tillbaka för andra mer angelägna investeringar inom kommunorganisationen. De ser också hur den kommunala regin hämmar den fulla utvecklingspotentialen som finns vid campingarna. Det handlar om en mängd kringverksamheter som ligger utanför ramen för vad en kommun får göra. Potentialer som entreprenörer i större utsträckning kan ta vara på. Kommunledningskontoret bedömer ändå sammanfattningsvis att utifrån samhällsnyttan i stort och för att skapa en ökad turismomsättning i kommunen så är i dagsläget nuvarande modell en framgångsrik lösning och därför föreslås att motionen inte bifalls. Fritidsnämnden har däremot pekat på att det kan det finnas förutsättningar för att campingen vid Bovikens havsbad försäljs till en privat entreprenör. Det är en anläggning som kan vara lämplig för detta. Under 2013 avser nämnden att undersöka frågan. En försäljning bör tidigast ske inför säsongen 2014 eller 2015, med hänsyn till gällande arrendeavtal, behov av vissa lösningar när det gäller infrastrukturen med mera. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Det noteras att fritidsnämnden undersöker förutsättningarna att försälja campingen vid Bovikens havsbad inför säsongen 2014 eller Motionen avslås. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 709 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Motion (17/12)

29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Revisionsrapport Barnkonventionen Kommunrevisionen har genomfört en granskning av hur kommunen arbetar med att följa FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen. Granskningen har riktats mot områdena styrdokument på övergripande nivå, mål och strategier, ansvarsoch rollfördelning, uppföljning/redovisning/utvärdering samt kommunstyrelsens uppsikt. I revisionsrapporten konstaterar revisionen att kommunstyrelsen och nämnderna till vissa delar driver verksamheten på avsett sätt och med tillräcklig kontroll utifrån barnkonventionens intentioner. För att utveckla området föreslår kommunrevisionen att ett antal områden prioriteras: - kommunstyrelsen fastställer prioriterade områden utifrån kommunens barn- och ungdomspolitiska program - kommunstyrelsen och nämnderna ser till att barnens rättigheter tillvaratas i samband med planering och beslut och detta dokumenteras, till exempel genom att upprätta barnchecklistor/barnkonsekvensanalyser - kommunstyrelsen och nämnderna förbättrar sin uppföljning inom området, i enlighet med kommunens barn- och ungdomspolitiska program - kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer att politiker, tjänstemän och barn får insikt i och kunskap om innehållet i Barnkonventionen. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till yttrande. De förslag och påpekanden som revisionen lämnat kommer att ligga till underlag för fortsatt arbete med att ytterligare utveckla verksamheten under kommande år. 1. Yttrandet godkänns. 2. Kommunledningskontoret ska i samverkan med berörda verksamheter utarbeta förslag till hur arbetet med det barn- och ungdomspolitiska programmet och barnkonventionen ska utvecklas i kommunen. Revisionens rekommendationer och detta yttrande utgör grunden för arbetet. 3. Förslag ska senast juni 2013 presenteras för kommunstyrelsen som då också ska kunna besluta om prioriterade frågor inför kommande år. 4. Kommunens samtliga nämnder och styrelser påminns om vikten av att ta hänsyn till barn- och ungdomsperspektivet i sin verksamhet.

30 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 30 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 710 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunrevisionens skrivelse Kommunrevisionen Kommunledningskontoret/Yngve Lindmark Samtliga nämnder

31 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Revisionsrapport - Medborgarinflytande och dialog Kommunrevisionen gjorde i början av 2012 en granskning av området medborgarinflytande/-dialog och lämnade följande rekommendationer: 1. Det politiska ansvaret för att hantera och utveckla medborgar-/brukarinflytande och omvärldsbevakning decentraliseras till respektive facknämnd. 2. Ansvariga politiska organ formulerar konkreta mål och strategier för att utveckla angivna områden. 3. Återkommande uppföljning och utvärdering av uppkomna resultat och effekter. 4. Använda mätetal på områdena som möjliggör jämförelser med andra kommuner. Kommunledningskontoret anför att i kommunallagen 6.8 finns ett allmänt uppdrag att nämnderna ska arbeta med att föra dialog inom sina respektive fackområden vilket innebär att det inte behöver finnas något ytterligare reglemente som decentraliserar dialogen. Det fungerar också på detta sätt i praktiken. Reglementet för demokratiberedningen visar på ett tydligt sätt att deras uppgift är att vara metodstöd och jobba med utveckling och stöttning i demokratifrågor, inte föra dialog inom fackområden. Punkt 1 anses inte behöva någon åtgärd med hänvisning till kommunallagen 6.8. Punkt 2 4 anses åtgärdade under 2012 med vidareutveckling under Inga specifika åtgärder vidtas utom redan planerade aktiviteter inom området. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 711 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunrevisionens skrivelse Kommunrevisionen

32 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Motion om att hedra Isak Boströms minne (24/12) Kommunfullmäktigeledamoten Tomas Marklund (S) föreslår i en motion att kommunen hedrar Isak Boströms minne och att det blir synligt för en bred publik. Isak Boström föddes i Mora Burträsk år Isak kom att stå som frontfigur i samband med Sundsvallsstrejken 1879 när cirka sågverksarbetare protesterade mot beslut om lönesänkningar från träpatronernas sida. På kort sikt var strejken ingen framgång, men på längre sikt var Sundsvallsstrejken en viktig framgång för svensk arbetarrörelse. Den gav insikt om vikten av att förhandla och hålla samman. Utöver engagemanget i fackföreningsrörelsen var Isak Boström aktiv i Missionskyrkan och organiserad nykterist. Också i båda dessa organisationer hade han förtroendeuppdrag. Han personifierar på det sättet en viktig del av Sveriges moderna historia. Isak levde i Skelleftebygden under hela sin barn och ungdom. Även i vuxen ålder bodde han här. Kulturnämnden har överlämnat förslaget till Folkrörelsearkivet och Skellefteå museum. Nämnden avstyrker motionen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd med hänvisning till kulturnämndens yttrande. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 712 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Kulturnämndens protokoll , 125 Motion (24/12)

33 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om bidrag till fullmäktigesändningar 2013, Radio Skellefteå FM89,7 Radio Skellefteå erbjuder sig att även 2013 sköta radiosändningar från kommunfullmäktiges sammanträden. Föreningens kostnader uppgår till kronor för sändning i både närområdet (3-4 mil) och via sändarna i Jörn och Bygdsiljum. 1. Kommunen köper tjänsten att sända fullmäktiges sammanträden under 2013 för kronor. 2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2013 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 713 Ansökan Radio Skellefteå Redovisningschef Kommunledningskontoret/planeringsavdelning

34 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Medborgarförslag - Webbkameror i Bonnstan (46/12) Förslaget innebär att webbkameror ska sättas upp i Bonnstan med det dubbla syftet att dels fungera som bevakningskameror mot brott - exempelvis skadegörelse och anlagd brand - samt dels kunna leverera livebilder av det unika området till hemsida (-or) på internet. Förslagslämnaren har i övrigt inte angett några detaljer. Kameraövervakning enligt förslaget bedöms komma att omfattas av tillståndsplikt eftersom den riktar sig mot platser dit allmänheten har tillträde. Mot bakgrund av de ägar- och ansvarsförhållanden som föreligger är kameraövervakning av de skyddsvärda byggnaderna eller inom området i övrigt inte juridiskt möjligt för Skellefteå kommun att vare sig ansöka om tillstånd för eller att utföra. 1. Förslaget föranleder ingen åtgärd. 2. Medborgarförslaget överlämnas för kännedom till Skellefteå kyrkstads kammarägarförening och Skellefteå landsförsamling. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 716 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag Webbkameror i Bonnstan (46/12) Skellefteå kyrkstadskammare Förslagsställaren Landsförsamlingen

35 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Detaljplan för Vargen 4, stadsdelen Älvsbacka Syftet med planen är att möjliggöra ett nytt bostadshus på fastighetens södra del. Byggnaden är tänkt att uppföras i två våningar och inrymma fyra mindre lägenheter. Samtliga synpunkter som kommit in på planförslaget har blivit tillgodosedda. Bygg- och miljönämnden har godkänt detaljplanen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplanen antas. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 6 Bygg- och miljönämndens protokoll , 242 Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse Utlåtande Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta

36 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Marknadsplan 2013 För att uppnå målet med invånare 2030 måste Skellefteå vara en attraktiv plats att besöka, leva och verka i. Platsvarumärkets roll är att fungera som katalysator i arbetet med att göra Skellefteå attraktivare men även att synliggöra de goda exempel, innovationer, idéer och människor som finns i området. I dokumentet Marknadsinsatser för att stärka Skellefteås attraktionskraft. Mål och planer 2013 beskrivs hur detta ska genomföras under Marknadsplanen godkänns. 2. Kostnaden, kronor, betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2013 års budget för särskilda åtgärder i enlighet med Tillväxt Skellefteås handlingsplan Marknadsinsatser för att stärka Skellefteås attraktionskraft. Mål och planer Tillväxt Skellefteås tjänsteskrivelse Marknadsplan Tillväxt Skellefteå Redovisningschef

37 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om bidrag till Stadsfesten 2013, Enbar AB Enbar AB ansöker om bidrag med kronor till att arrangera underhållning dagtid under Stadsfesten 2013 och att området upplåts utan kostnad och med service från tekniska kontoret. 1. Stadsfesten får tillgång till fri markupplåtelse samt avgiftsfria tjänster från tekniska kontoret upp till kronor. 2. Kostnaden kronor betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2013 års budget. Yrkande Hans-Eric Wallin (V) yrkar att ansökan avslås. Beslutsgång Ordföranden ställer beredningens förslag och Hans-Eric Wallins yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Hans-Eric Wallins yrkande röstar nej. Omröstningsresultat Vid uppropet avges 14 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Melinda Hedström (S), Elizabeth Hedlund (S), Staffan Asplund (S), Håkan Lindh (FP), Ida Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S), Maria Wiksten (KD), Rune Wästerby (MP), Ann Åström (S), Daniel Öhgren (C) och Bert Öhlund (S)) och 1 nej-röst (Hans-Eric Wallin (V)). Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 12 Ansökan Enbar AB Redovisningschef Tekniska kontoret

38 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Omstruktureringsåtgärder, fritidsnämnden 2012 Fritidsnämnden föreslår att kostnader (av engångskaraktär) täcks ur kommunens centrala medel för omstruktureringsåtgärder. Jörns badhus Under perioden har badhuset drivits utan budgetanslag. Kostnaden uppgår till kronor. Lövångers kyrkstad Fritidsnämnden har betalat kronor i driftsstöd utan budgetanslag Burträsk camping En försäljning av campingen är gjord. Kostnaden uppgår till kronor. Av detta belopp är kronor en nedskrivning av campingen och kronor ett ackumulerat underskott i driften. Kommunledningskontoret anför att tanken med kommunstyrelsens ram för omstruktureringsåtgärder är att det ska vara möjligt att ta kostnader som sänker framtida driftskostnader, utan att nämnderna ska behöva använda sina egna ramar. Ett exempel på en sådan kostnad kan vara rivning av en fastighet för att bli av med driftskostnader såsom underhåll, uppvärmning, städning och så vidare för fastigheten. Kommunledningskontoret ser inte att kostnaderna avseende Jörns badhus och Lövångers kyrkstad faller in under den kategorin. Dessutom är dessa två poster prövade i 2011 års bokslut och fick där avslag av kommunfullmäktige. I och med att försäljningen av Burträsk camping leder till att framtida kostnader minskar uppfyller posten de kriterier som gäller för att kunna ta del av de medel som finns avsatta för omstruktureringsåtgärder. 1. Fritidsnämnden får kronor för försäljningen av Burträsk camping. 2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande för omstrukturering i 2012 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 17 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Fritidsnämndens protokoll Fritidsnämnden Redovisningschef

39 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Interkommunala avgifter förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola samt särskola år 2013 Interkommunala avgifter ska årligen fastställas av kommunfullmäktige. Innan barn och elever placeras i kommunen ska yttrande inhämtas från hemkommunen så att kommunerna är överens om placering och ekonomisk ersättning. Kommunerna i Västerbottens län har beslutat om samma beräkningsgrunder. Det kommer att underlätta avtalsskrivning mellan kommunerna. Skellefteå kommun kommer att använda dessa beräkningsgrunder mot kommuner i övriga Sverige. Barn- och grundskolenämnden har lämnat förslag till avgiften för år Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Interkommunala avgifter år 2013 fastställs. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 18 Barn- och grundskolenämndens protokoll , 177 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse

40 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Avgifter boende för barn, egenavgifter , barn- och grundskolenämnden Kommunfullmäktige ska årligen besluta om avgifter för boende under barn- och grundskolenämndens ansvarsområde. De nya avgifterna gäller under tiden Avgifterna avser hyra, gemensam konsumtion samt matkostnad. Uppskrivning sker enligt gällande principer. Barn- och grundskolenämnden har lämnat förslag till nya avgifter. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Avgifter för boende för barn för tidsperioden fastställs. 2. Avgifter för matkostnad för skolungdomar som vistas på korttidstillsyn enligt LSS 9 7 för tidsperioden fastställs. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 19 Barn- och grundskolenämndens protokoll , 190 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse

41 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Översyn av programmet för renare stadsluft Daniel Öhgren väcker frågan om en översyn av programmet. Kommunledningskontoret ska se över programmet och lämna förslag till fler aktiva åtgärder för att uppnå programmets mål. Kommunledningskontoret/planeringsavdelning

42 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Arbetsutskottets protokoll Det noteras att fullmäktiges ledamöter och ersättare erhållit kopia av arbetsutskottets protokoll , , och

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

PROTOKOLL 1 (45) 2014-04-29

PROTOKOLL 1 (45) 2014-04-29 PROTOKOLL 1 (45) 2014-04-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-15.20 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Rickard Carstedt (S), 176-194, 196-211 Harriet Classon

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.45 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Rickard Carstedt Harriet Classon Anders Hård närvarande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29

PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29 PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.20 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.20, 13.20-17.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15

PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15 PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.35 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Kommunstyrelsen 2004-06-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Kommunstyrelsen 2004-06-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon, närvarande t.o.m. kl 15.40 Philip

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.15 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige 2008-10-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige 2008-10-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-18.15 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses att justera Kurt Vallmark och Jens

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) Kommunfullmäktige 2007-05-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) Kommunfullmäktige 2007-05-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-20.00 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Marlene Degerman och Anette

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Jenny Dahlberg

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Jenny Dahlberg PROTOKOLL 1(42) Tid: kl 08:30 14:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Sture Nordin, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Annsofi Holmström,

Läs mer

Annica Norman och Uno Jonsson. Anita Olsson. Margareta B Kjellin

Annica Norman och Uno Jonsson. Anita Olsson. Margareta B Kjellin Protokoll 1 (53) Plats och tid: Rådhussalen, Kulturhuset Glada Hudik, Hudiksvall, 17.30-20.45 Förtroendevalda beslutande: Margareta B Kjellin (M), ordf Arif Khalifa (M) Agneta Brendt (S), 2 v ordf Lena

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Administrativ service, kommunhuset

Administrativ service, kommunhuset 1(4) Plats och tid Kommunhuset, plenisalen, Kl. 13.00-16.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer