EKONOMISK PLÅN E S T A T E. Tonbadet 2 Organisationsnr Kommun: Stockholm. Ekonomisk plan. Upprättad i samarbete med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMISK PLÅN E S T A T E. Tonbadet 2 Organisationsnr. 769626-7389. Kommun: Stockholm. Ekonomisk plan. Upprättad i samarbete med"

Transkript

1 EKONOMISK PLÅN Tonbadet 2 Organisationsnr Kommun: Stockholm Upprättad i samarbete med A R E S T A T E BJURFORS ISAKSSON BROLIN

2 INNEHÅLLSFÖ RTECKNIN G Sida Allm änna förutsättningar 3 Beskrivning av fastigheten 4 T axeringsvärde 8 B eräknade kostnader för föreningens fastig hetsförvärv 8 Finansieringsplan 8 Beräknade löpande kostnader och intäkter 9 Lägenhetsförteckning 11 Ekonom isk prognos/känslighetsanalys 12 Särskilda förhållanden 13 Intyg ekonom isk plan 14 Bilaga 1 Teknisk utredning Planens offentlighet: BRL 3 kap. 5 Styrelsen ska hålla en registrerad ekonomiskplan tillgänglig för var och en som vill ta del av planen. 2

3 ALLM ÄNNA FÖ RUTSÄTTNINGAR T o n badet 2 i Stockholm kom m un, m ed organisations nr: h ä rtill ändam ål att främ ja m edlem m arnas ekonom iska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslä genhete r och lokaler till nyttjande m ot ersättning och utan tidsbegränsning. B osta dsrä tt är den rätt i föreningen som en m edlem har på grund av upplåtelsen. M edlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. F öreningen registrerades hos B olagsverket F astighetsägare n till fastigheten Tonbadet 2 i Stockholm kom m un, har erbjudit föreningen att förvärva näm nda fastighet med adress, Edestavägen 24 i Bandhagen nedan kallad fastigheten. I enlig het m ed vad som stadgas i 3 kap. 1 bostadsrättslagen (1991:614) har styrelsen upprättat fö ljande ekonom iska plan fö r förenin g ens verksam het. U ppgifterna i planen avseende fö renin gens förvärv av fastigheten avser den slutliga fö rvärvskostn aden sam t beräkning av fö renin g ens årliga kapita lkostnader och driftsko stn ader etc. och gru n d ar sig på vid tiden fö r planens upprättande kända förhållanden. D riftskostnaderna ä r uppskattade till vad som anses vara m arknadsm ässigt. Då lä genhetern a upplåts till hyresgästerna i lägenheterna har inflyttning redan skett. U pplåtelse av bosta dsrättern a beräknas ske när fö renin gen på extra förenin gsstäm m a beslutat förvärva fa stig hete n fö r om bildning från hyresrätt till bostadsrätt och denna plan registrerats hos Bolagsverket. T eknisk besiktning har utförts av Projektledarhuset Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter BRL 7 kap. 7 Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten. 3

4 BESKR IVN IN G AV FASTIGH ETEN Fastighetsbeteckning: Tonbadet 2 Adress: Ägandeform : Edestavägen 24 Tom trätt Markareal: m 2 Byggnadsår: 2004 A nta l bostadslägenheter: 31 st Lägenhetsarea: m 2 Antal lokaler: 1 st Lokalarea: 82 m 2 Total yta: Ytorna ovan är uppgivna och ej uppmätta. Byggnader: m2 Tonbadet 2 består av en huskropp i suteräng. Planbestämmelser: Planer 0180K -P Detaljplan Inskrivning: R ättig hete r A vta lsse rvitu t ledningar fö r fjärrvärm e, , akt Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter BRL 7 kap. 13 Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra. 4

5 Gemensamma anordningar Vatten/avlopp: Ansluten till kom m unens nät. Uppvärm ning: Värm edistribution: A nsluten till fjärrvärm e. U trustning i fjärrvärm eundercentra l från V ärm eåtervinnin g från frånluften med luftvärm epum p. Vattenburen värm e med radiatorer. Ventilation: Mekanisk frånluft. A vlopp/vatten/sanitet Avlopp i gott skick. A vfallshantering: Soprum. Behållare fö r hushållsavfall och m öjlighet till sopseparering. OVK: O bligatorisk V entilations Kontroll fö r bostäder är utförd och godkänd. E nergideklaration: Utförd Elinstallationer: Alla elinstallationer är från 2004 och i gott skick. T om t/m ark: Vissa planteringar, hårdgjorda ytor, naturm ark, stödm urar, trappor, träd och buskar. Tvättstugor: Klinker på golv, kaklade väggar, a kustikplatto r i tak. 2 tvättm askiner, 1 torktum lare, 1 torkskåp, 1 m angel, 1 tvättbänk. Vindsplan: Övre del bostäder, driftsutrym m en. Bottenvåning/sutteräng Bostäder, förråd, driftsutrym m en, entréer, lokal. 5

6 Byggnadsbeskrivning (se även bilaga 1 Teknisk utredning) Undergrund: Berg. G rundläggning: G rundm urar av betong direkt mot berg. Stom m e: Ytterväggar: Bärande väggar av arm erad betong. Bärande pelare av arm erad betong. Lättbetong som bärande stom me. Bjälklag: Arm erad betong. T errassbjälklag: Fasader: K onstruktionsbetong, isolering, överbetong, tätskikt, ytskikt. Tegel, fasadputs, träpanel i balkongpartier. Balkonger: Fönster: B etongplattor av arm era d betong. R äcken av alum inium och glas. 3-glasfönster med isolerglas, bågar av trä. Entréer/trapphus: Lackat trä med flasinslag. Kodlås. Ö vriga dörrar: Lgh-dörrar Säkerhetstyp Förrådsdörrar mm Stål. Invändiga väggar: M ålade eller tapetserade. Invändiga tak: Målade. Golv: Vardagsrum: Parkett. Sovrum/övr.rum: Avvikelser förekommer. 1huvudsak parkett K öksinredning: Badrum : D iskbänk, elspisar, spiskåpa, kyl- och frys. Skåpinredning i huvudsak från byggnadsåret. Avvikelser förekommer. K linker på golv, kakel på vägg, m ålade tak, fristående badkar/duschhörna, w c-stol, tvättställ. S anitetsporslin och sanitetsarm aturer från byggnadesåret. Avvikelser förekommer.

7 Besiktningsmannens noterade brister Av besiktningsmannen anvigna kostnader inkluderar entreprenad, byggherrekostnader finansiella kostnader och mervärdesskatt. Alla belopp är angivna med cirkapris. Se även bilaga 2 Teknisk utredning. Fasad Y tbehandling av träpanel vid balkonger, ca kr 2019 Fönster Utvändig om m ålning, ca kr G em ensam m a utrym m en Utbyte m askinpark i tvättstuga, ca kr V ärm eproduktio n U tbyte kom pressore nhet i värm epum p, ca kr 2024 Avlopp/vatten Stam spolning, ca kr Summa kr Sammanställning: Inom 3 år M ellan 3-10 år Totalt kr kr kr Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter BRL 7 kap. 12 Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna. Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen. 7

8 TAXER IN GSVÄ RD E ENLIGT FÖRENKLAD FASTIGHETSTAXERIN G 2012 Typkod: 320 Totalt Bostad Lokal M ark kr kr kr Byggnad kr kr kr Summa kr kr kr BERÄKN ADE KOSTNADER FÖR FÖRENINGENS FASTIG H ETSFÖR VÄ R V K öpeskilling Lagfart P antbrevskostnader D ispositionsfond/r eparationsfond Initia lkostn ader/föreningsbild nin g Summa total och slutligt känd anskaffningskostnad kr kr kr kr kr kr FINANSIERIN GSPLAN Belopp SEK Ränta % Ränta SEK Ny belåning i kreditinstitut, bottenlån kr 3,00% kr Lån uteblivna insatser kr 3,00% kr Summa lån kr kr Insats från m edlem m ar U pplå telseavgift Summa insatser Summa finansiering kr 0 kr kr kr Finansieringen är baserad på att ca 85 % av anta le t lägenheter förvärvas såsdom bostadsrätt sam t att ca 15 % kvarstår som hyreslägenheter. Detta kan kom m a att förändras. Bindningstid fö r lån, avses att m ixas till en m axim alt angiven genom snittsränta 3 %. S äkerhet för lånen kom m er att utgöras av pantbrev. 8

9 BERÄKNADE LÖPANDE KOSTNAD ER OCH INTÄKTER Kapitalkostnader R äntekostnader Summa kapitalkostnader Driftkostnader Adm inistration F astighetsskötsel Löpande underhåll S tädning Renhållning V atten F astighetsel Värm eenergi fjv Försäkringar Ö vriqt Summa driftkostnader Skatt och avgäld Kom m unal fastighetsavgift och fastighetsskatt Tom trättsavaäld Summa skatt och avgäld Sammanställning av kostnader Kapitalkostnad D riftkostnader Skatt och avaäld Summa kostnader Am o rte r i n g a r/a vsätt n i n g a r A m orte rin gar A vsättninaar underhåll Summa amorteringar/avsättningar kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr kr kr Intäkter H yresintäkter, bostä der H yresintäkter, lokaler Å rsavgift från m edlem m ar Fastiq hetsskatt, lokaler Summa intäkter kr 0 kr kr 0 kr kr N ettokostnad inklusive avskrivning kr N ettoutbetalninq inklusive fondavsättninq kr Nödvändig nivå på årsavgift kr K ostnad fö r lån per 3 år kr

10 Avskrivningar B ostadsrättsföreningen kom m er i redovisningen att göra a vskrivnin gar på fastig hetens bokförda byggnadsvärde, i enlighet med Bokföringsnäm ndens råd och vägledning. Vid 100 års avskrivning (1 % ) blir det ca kr och vid 200 års avskrivning (0,5% ) blir det ca kr. B ostadsrättsföreningen beräknade årsavgift kom m er att täcka fö renin gens löpande ute betaln ingar fö r drift, låneränto r sam t avsättning till underhållsfond. Föreningen kom m er att redovisa ett årligt underskott som utgör differensen mellan årlig avskrivning och sum m an av årliga am ortering och avsättning till underhållsfond. Detta kom m er inte att påverkar föreningens likviditet. F öreningen avser att upptaga am orte ringsfria lån och vid konvertering begära att de skall fortsätta att vara am orteringsfria. A vsättning till underhåll skall enlig t fö renin gens sta dgar ske m ed avsättning med m inst 0,1% av taxeringsvärdet. E nligt planen beräknas förenin gen få ca 5 st. hyresrätter (ca 320 kvm ). Flyresrätterna är en dold tillgång i föreningen vars värde uppskattas till ca mkr. A m ortering av föreningens lån kan ske då föreningen upplåter lägenheter som bostadsrätt. A lternativt kan avsättning till dispositions-/reparationsfond ske. Försäkring Fastigheten kom m er från och med tillträdesdagen att vara försäkrad till fullvärde. Bestämmelser om föreningen m.m. BRL 9 kap. 15 Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark skall fattas på en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna. 10

11 LÄG EN HETSFÖRTECKNIN G Grundregler BRL 1 kap. 3 Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt får endast ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Lägenhetsnr. B rf yta, kvm Adress Insats, kr Andelstal Årsavgift, kr 1 38,0 m2 Edestavägen kr 1,8849% kr 2 38,0 m2 Edestavägen kr 1,8849% kr 3 38,0 m 2 Edestavägen kr 1,8849% kr 4 38,0 m 2 Edestavägen kr 1,8849% kr 5 79,0 m2 Edestavägen kr 3,6772% kr 6 62,0 m2 Edestavägen kr 2,9283% kr 7 79,0 m 2 Edestavägen kr 3,6772% kr 8 79,0 m2 Edestavägen kr 3,6772% kr 9 62,0 m2 Edestavägen kr 2,9283% kr 10 62,0 m 2 Edestavägen kr 2,9283% kr 11 79,0 m2 Edestavägen kr 3,6772% kr 12 79,0 m2 Edestavägen kr 3,6772% kr 13 62,0 m2 Edestavägen kr 2,9283% kr 14 62,0 m2 Edestavägen kr 2,9283% kr 15 79,0 m2 Edestavägen kr 3,6772% kr 16 79,0 m 2 Edestavägen kr 3,6772% kr 17 62,0 m2 Edestavägen kr 2,9283% kr 18 62,0 m2 Edestavägen kr 2,9283% kr 19 79,0 m2 Edestavägen kr 3,6772% kr 20 79,0 m2 Edestavägen kr 3,6772% kr 21 62,0 m2 Edestavägen kr 2,9283% kr 22 62,0 m2 Edestavägen kr 2,9283% kr 23 79,0 m2 Edestavägen kr 3,6772% kr 24 79,0 m2 Edestavägen kr 3,6772% kr 25 62,0 m2 Edestavägen kr 2,9283% kr 26 62,0 m 2 Edestavägen kr 2,9283% kr 27 79,0 m 2 Edestavägen kr 3,6772% kr ,0 m2 Edestavägen kr 5,1330% kr 29 62,0 m2 Edestavägen kr 2,9283% kr 30 62,0 m2 Edestavägen kr 2,9283% kr ,0 m2 Edestavägen kr 5,1330% kr Summa 2 130,0 m kr 100,0000% kr Lägenhetsytorna är uppgivna av säljaren, kontrollm ätning har ej skett E nligt m ed vad som föreskrivs i fö renin gens sta d gar skall årsavgiften fö rd e la s efter andelstal/ fördeln ingsta l. LOKALFÖ RTECKNIN G Lokalnr Adress Lokalslag Kvm Årshyra 6001 Stålbogavägen 7 Lokal 82,0 m2 0 kr 82,0 m2 0 kr

12 P R O G N O S Tonbadet 2 A R FÖRENINGENS AR LIG A KOSTNADER (kr) K apitalkostnader Räntor D riftkostnader Ö vriga kostnader Tomträttsavgäld Fastighetsskatt FÖRENINGENS ÄR LIG A INTÄKTER Hyror bostäder (ej medlemmar) A m orteringae/a vsättningar Avsättning underhåll (reparationsfondering) A v g å r P eriodiskt underhåll Accumulerat periodiskt Nytt lån för finansiering av underhåll " - ' ' ' N ETTO FÖ RE Å R S A V G IF T E R Nettokostnader Nettoutbetalningar N Ö D V Ä N D IG N IV A PA Å R S A V G IF T E R Å rsavgifter m edlem m ar lårsavqifter per kvadratmeter Rän teantagande 3.00% Inflationsantagande 2.0% gäller driftkostnader, taxeringsvärde, fastighetsskatt, fondsavsättning och lokalhyror Hyresförhandlingar bostadslägenheter 2.0% Taxeringsvärde Föreningslån Fastigheten förvärvas under löpande kalenderår. Men ovanstående prognos och nedanstående känslighetsanalys beräknas på hela år, 1/1-31/12. Föreningen k o m m er a tt uppta a m orte ring sfria lån fö r a tt undvika schablonbeska ttning. Intäkter från försäljning av eventuella tom m a hyresrätter såsom bostadsrätter tillkom m er KÄNSLIG HETSANALYS Ar D agens infla tio nsnivå och d agens räntenivå årsavgift enligt ovanstående prognos Å rs a v g ifte r o m : D agens inflationsnivå och 1. Dagens räntenivå +1% Dagens räntenivå -1 % D agens räntenivå och 1. Dagens inflationsnivå +1% Dagens inflationsnivå -1% KÄNSLIG HETSANALYS II Förenings skulder år 1 Skuldsättning Kostnader (år 1) Kostnadsökning ( / Årsavgift kr/kvm (år 1) D agens ränte-, infations och Dagens anslutningsgrad +10% kr 36% kr -8% 727 kr/m 2 Dagens anslutningsgrad -10% kr 50% kr 8% 742 kr/m 2 Denna analys avser att visa hur föreningens skulder resp. kostnader förändras vid olika anslutningsgrader m ed utgångspunkt på en anslutning om 85 %. Kostnader avser brutto dvs. före hyror m.m.

13 SÄRSKILD A FÖRHÅLLANDEN U pplåtelseavgift kan uttagas efter beslut av styrelsen. B ostadsrättshavarna skall betala insats. För bostadsrätt i fö renin gens hus betalas dessutom, på tid er som av styrelsen bestäm s, en av styrelsen fastställd årsavgift. Å rsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens andelstal/fö rdelnin gsta l kom m er att bära sin del av föreningens kostnader, sam t am ortering och avsättning till fonder. De i denna ekonom iska plan läm nade uppgifterna angående fastighetens, beräknade kostnader och intä kte r m.m. hänfö r sig till vid tidpunkten fö r planens kända förutsättningar. I det fall d riftkostn adern a och /e ller fa stighetsskatten skulle bli högre än beräknat kan fö renin gen kom m a att höja årsavgifterna. I de fall verksam hete n initialt ej uppgår till 60 % kan fö renin gen skattem ässigt bli en så kallat oäkta bostadsföretag. Härm ed ansöker styrelsen om registrering av den ekonom iska planen. K ostnaden fö r underh ållsbehovet år 1-3 är m edtaget i reparationsfonden. K ostn ader fö r underhållsbehovet 3-10 av upptaget lån år 3. B ostadsrättshavaren skall ha giltig hem försäkring. U töver årsa vg ift skall m edlem m arna betala hushållsel. I övrigt hänvisas till fö re nin gens sta dgar som bifogas och av vilka bland annat fra m g å r vad som gäller vid föreningens upplösning eller likvidation. Styrelsen ansöker härm ed om att Bolagsverket registrerar denna ekonom iska plan. Tonbadet 2 S tockholm..../...^ L L f r Y t

14 Intyg Undertecknade, som för ändamål som avses i 3 kap 2 bostadsrättslagen granskat den ekonomiska planen för Bostadsrättsförening Tonbadet 2, org. nr får härmed ge följande intyg. Planen innehåller de upplysningar, som är av betydelse för bedömande av föreningens verksamhet. Förutsättningarna enligt 1 kap 5 bostadsrättslagen är uppfyllda. De uppgifter som lämnats i planen är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar. I planen gjorda beräkningar är vederhäftiga. Flerårsprognosen gäller endast vid de angivna förutsättningarna. Yi har utöver planen tagit del av föreningens stadgar, registreringsbevis, teknisk besiktningsutlåtande, köpekontrakt i koncept, köpebrev i koncept, bankoffert, aviseringslistor, tomträttsavtal, värdeutlåtande, samt ett utdrag från lantmäteriets fastighetsinformationsregister. Vi har inte själva gjort någon besiktning av fastighet, byggnad eller lägenheter, dock har vi tagit del av besiktningsprotokoll av byggnaders status och föreliggande underhållsbehov. Vad gäller förändrade räntor eller inflation samt annan anslutningsgrad än vad som anges i den ekonomiska planen hänvisas till känslighetsanalysen. Vi erinrar om styrelsens skyldighet att enligt bostadsrättslagens 3 kap 4, att om det sedan den ekonomiska planen upprättats inträffar något som är av väsentlig betydelse för bedömning av föreningens verksamhet får föreningen inte upplåta lägenheter med bostadsrätt förrän en ny ekonomisk plan upprättats av styrelsen och registrerats av registreringsmyndigheten. På grund av den företagna granskningen kan vi som ett allmänt omdöme uttala att planen enligt vår uppfattning vilar på tillförlitliga grunder samt att däri gjorda antaganden framstår hållbara. Stockholm Av Boverket förklarade behöriga avseende hela riket att utfärda intyg angående ekonomiska planer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Holbergsgatan 90 & Björnsonsgatan 58, Bromma Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Engelsmannen 4 biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Forellgränd 1-72 och Trålargränd 1-61, Järfälla Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Glädjen i Viksjö biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq.

EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq. Orq.nr 769621-0215 396934/12 00 ("t') ~ I.() O \O... O... N... O N EKONOMISK PLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS TJÖRN Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning - förutsättningar,

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LISÖ 1 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769616-5641 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2010-03-10 EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER:

Läs mer

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639 Ekonomisk plan får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14 Organisationsnummer 769608-7639 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: l. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 2 1.1 Fastighetens beteckning och areal m.m. 2 1.2 Byggnadens typ, användningssätt

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN /449615/13 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN BoKlok Apotekaren Växjö Växjö kommun GRG NR 769623~5139 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan

Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan Kråkbärsvägen 1A-H, Umeå Bostadsrättsföreningen Aspgärdan, 904 34 UMEÅ, org. nr: 769627-1068 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Evald Köpman Org nr 769625-3462 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 6 4. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING...

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING... 5 5. TAXERINGSVÄRDE... 5 6. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 5 7. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla

Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla Bravallagatan 7, Stockholm Bostadsrattsfdreningen Stengodset Bravalla, 113 36 Stockholm, orgnr: 769604-5439. Denna ekonomiska plan bar upprattats med foljande

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen StudioApt. 46 Org.nr.769619-1613 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING...

Läs mer

Ekonomisk plan Preliminär

Ekonomisk plan Preliminär Ekonomisk plan Preliminär Denna ekonomiskaplan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Salems kommun 1 [10] Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Besivning av fastigheten 3 3. Beräknad kostnad

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Geten 31

Ekonomisk plan för Brf Geten 31 Ekonomisk plan för Brf Geten 31 Döbelnsgatan 58, 60 samt Tulegatan 49, Stockholm Bostadsrättsföreningen Geten 31, 113 52 Stockholm, org. nr: 769615-3290 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö kommun Org.nr. 769617-7885 Upprättad av Civilekonom Anders Gullbrandsson Borättsbildarna Tel 08-410 064 74 Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769607-3670 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A.

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXNÄS nr 3 Storumans kommun ORG NR xxxxxx-xxxx Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning

Läs mer

PRV. 865 p. BEVIS Ekonomisk plan. Patent- och registreringsverket Bolagsavdelningen 851 81 Sundsvall

PRV. 865 p. BEVIS Ekonomisk plan. Patent- och registreringsverket Bolagsavdelningen 851 81 Sundsvall PRV PATENT - OCH REGISTRERINGSVERKET BEVIS Ekonomisk plan 865 p Härmed intygas att bifogad ekonomisk plan är registrerad hos Patent- och registreringsverket. Stmdsvall Patent- och registreringsverket Bolagsavdelningen

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen.

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehåll 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar (769623-7622) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning.

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar (769623-7622) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5 (769623-7622) Kalmar Upprättad i april 2012 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). , BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOCKERBITEN Nacka kommun, Stockholms län Org.nr: 769625-6374 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2013-02-26 (version 26 j) EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR Kalmar kommun Org. nr 769621-1577 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2 B. Beskrivning

Läs mer

KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EDSGATAN I KARLSTAD

KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EDSGATAN I KARLSTAD KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EDSGATAN I KARLSTAD Org.nr: 769621-8218 Karlstad kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna förutsättningar... 2 B. Beskrivning av fastigheterna... 3 C. Kostnader

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630).

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A. Allmänna

Läs mer

2010-04-21. Ekonomisk plan Brf Södrabruket VÄRDERINGSBYRÅN AB. Brf. Södrabruket

2010-04-21. Ekonomisk plan Brf Södrabruket VÄRDERINGSBYRÅN AB. Brf. Södrabruket Ekonomisk plan Brf Södrabruket 2010-04-21 VÄRDERINGSBYRÅN AB Brf. Södrabruket Sida 2 av 18 Brf. Södrabruket Ekonomisk plan enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Bostadsrättsföreningen Södrabruket org.

Läs mer

Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar

Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar Boverket Allmänna råd 1995:6 ändrad genom 2007:2 Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar Allmänna råd om Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar Allmänna råd 1995:6 ändrad genom 2007:2 Boverket

Läs mer