EKONOMISK PLÅN E S T A T E. Tonbadet 2 Organisationsnr Kommun: Stockholm. Ekonomisk plan. Upprättad i samarbete med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMISK PLÅN E S T A T E. Tonbadet 2 Organisationsnr. 769626-7389. Kommun: Stockholm. Ekonomisk plan. Upprättad i samarbete med"

Transkript

1 EKONOMISK PLÅN Tonbadet 2 Organisationsnr Kommun: Stockholm Upprättad i samarbete med A R E S T A T E BJURFORS ISAKSSON BROLIN

2 INNEHÅLLSFÖ RTECKNIN G Sida Allm änna förutsättningar 3 Beskrivning av fastigheten 4 T axeringsvärde 8 B eräknade kostnader för föreningens fastig hetsförvärv 8 Finansieringsplan 8 Beräknade löpande kostnader och intäkter 9 Lägenhetsförteckning 11 Ekonom isk prognos/känslighetsanalys 12 Särskilda förhållanden 13 Intyg ekonom isk plan 14 Bilaga 1 Teknisk utredning Planens offentlighet: BRL 3 kap. 5 Styrelsen ska hålla en registrerad ekonomiskplan tillgänglig för var och en som vill ta del av planen. 2

3 ALLM ÄNNA FÖ RUTSÄTTNINGAR T o n badet 2 i Stockholm kom m un, m ed organisations nr: h ä rtill ändam ål att främ ja m edlem m arnas ekonom iska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslä genhete r och lokaler till nyttjande m ot ersättning och utan tidsbegränsning. B osta dsrä tt är den rätt i föreningen som en m edlem har på grund av upplåtelsen. M edlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. F öreningen registrerades hos B olagsverket F astighetsägare n till fastigheten Tonbadet 2 i Stockholm kom m un, har erbjudit föreningen att förvärva näm nda fastighet med adress, Edestavägen 24 i Bandhagen nedan kallad fastigheten. I enlig het m ed vad som stadgas i 3 kap. 1 bostadsrättslagen (1991:614) har styrelsen upprättat fö ljande ekonom iska plan fö r förenin g ens verksam het. U ppgifterna i planen avseende fö renin gens förvärv av fastigheten avser den slutliga fö rvärvskostn aden sam t beräkning av fö renin g ens årliga kapita lkostnader och driftsko stn ader etc. och gru n d ar sig på vid tiden fö r planens upprättande kända förhållanden. D riftskostnaderna ä r uppskattade till vad som anses vara m arknadsm ässigt. Då lä genhetern a upplåts till hyresgästerna i lägenheterna har inflyttning redan skett. U pplåtelse av bosta dsrättern a beräknas ske när fö renin gen på extra förenin gsstäm m a beslutat förvärva fa stig hete n fö r om bildning från hyresrätt till bostadsrätt och denna plan registrerats hos Bolagsverket. T eknisk besiktning har utförts av Projektledarhuset Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter BRL 7 kap. 7 Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten. 3

4 BESKR IVN IN G AV FASTIGH ETEN Fastighetsbeteckning: Tonbadet 2 Adress: Ägandeform : Edestavägen 24 Tom trätt Markareal: m 2 Byggnadsår: 2004 A nta l bostadslägenheter: 31 st Lägenhetsarea: m 2 Antal lokaler: 1 st Lokalarea: 82 m 2 Total yta: Ytorna ovan är uppgivna och ej uppmätta. Byggnader: m2 Tonbadet 2 består av en huskropp i suteräng. Planbestämmelser: Planer 0180K -P Detaljplan Inskrivning: R ättig hete r A vta lsse rvitu t ledningar fö r fjärrvärm e, , akt Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter BRL 7 kap. 13 Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra. 4

5 Gemensamma anordningar Vatten/avlopp: Ansluten till kom m unens nät. Uppvärm ning: Värm edistribution: A nsluten till fjärrvärm e. U trustning i fjärrvärm eundercentra l från V ärm eåtervinnin g från frånluften med luftvärm epum p. Vattenburen värm e med radiatorer. Ventilation: Mekanisk frånluft. A vlopp/vatten/sanitet Avlopp i gott skick. A vfallshantering: Soprum. Behållare fö r hushållsavfall och m öjlighet till sopseparering. OVK: O bligatorisk V entilations Kontroll fö r bostäder är utförd och godkänd. E nergideklaration: Utförd Elinstallationer: Alla elinstallationer är från 2004 och i gott skick. T om t/m ark: Vissa planteringar, hårdgjorda ytor, naturm ark, stödm urar, trappor, träd och buskar. Tvättstugor: Klinker på golv, kaklade väggar, a kustikplatto r i tak. 2 tvättm askiner, 1 torktum lare, 1 torkskåp, 1 m angel, 1 tvättbänk. Vindsplan: Övre del bostäder, driftsutrym m en. Bottenvåning/sutteräng Bostäder, förråd, driftsutrym m en, entréer, lokal. 5

6 Byggnadsbeskrivning (se även bilaga 1 Teknisk utredning) Undergrund: Berg. G rundläggning: G rundm urar av betong direkt mot berg. Stom m e: Ytterväggar: Bärande väggar av arm erad betong. Bärande pelare av arm erad betong. Lättbetong som bärande stom me. Bjälklag: Arm erad betong. T errassbjälklag: Fasader: K onstruktionsbetong, isolering, överbetong, tätskikt, ytskikt. Tegel, fasadputs, träpanel i balkongpartier. Balkonger: Fönster: B etongplattor av arm era d betong. R äcken av alum inium och glas. 3-glasfönster med isolerglas, bågar av trä. Entréer/trapphus: Lackat trä med flasinslag. Kodlås. Ö vriga dörrar: Lgh-dörrar Säkerhetstyp Förrådsdörrar mm Stål. Invändiga väggar: M ålade eller tapetserade. Invändiga tak: Målade. Golv: Vardagsrum: Parkett. Sovrum/övr.rum: Avvikelser förekommer. 1huvudsak parkett K öksinredning: Badrum : D iskbänk, elspisar, spiskåpa, kyl- och frys. Skåpinredning i huvudsak från byggnadsåret. Avvikelser förekommer. K linker på golv, kakel på vägg, m ålade tak, fristående badkar/duschhörna, w c-stol, tvättställ. S anitetsporslin och sanitetsarm aturer från byggnadesåret. Avvikelser förekommer.

7 Besiktningsmannens noterade brister Av besiktningsmannen anvigna kostnader inkluderar entreprenad, byggherrekostnader finansiella kostnader och mervärdesskatt. Alla belopp är angivna med cirkapris. Se även bilaga 2 Teknisk utredning. Fasad Y tbehandling av träpanel vid balkonger, ca kr 2019 Fönster Utvändig om m ålning, ca kr G em ensam m a utrym m en Utbyte m askinpark i tvättstuga, ca kr V ärm eproduktio n U tbyte kom pressore nhet i värm epum p, ca kr 2024 Avlopp/vatten Stam spolning, ca kr Summa kr Sammanställning: Inom 3 år M ellan 3-10 år Totalt kr kr kr Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter BRL 7 kap. 12 Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna. Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen. 7

8 TAXER IN GSVÄ RD E ENLIGT FÖRENKLAD FASTIGHETSTAXERIN G 2012 Typkod: 320 Totalt Bostad Lokal M ark kr kr kr Byggnad kr kr kr Summa kr kr kr BERÄKN ADE KOSTNADER FÖR FÖRENINGENS FASTIG H ETSFÖR VÄ R V K öpeskilling Lagfart P antbrevskostnader D ispositionsfond/r eparationsfond Initia lkostn ader/föreningsbild nin g Summa total och slutligt känd anskaffningskostnad kr kr kr kr kr kr FINANSIERIN GSPLAN Belopp SEK Ränta % Ränta SEK Ny belåning i kreditinstitut, bottenlån kr 3,00% kr Lån uteblivna insatser kr 3,00% kr Summa lån kr kr Insats från m edlem m ar U pplå telseavgift Summa insatser Summa finansiering kr 0 kr kr kr Finansieringen är baserad på att ca 85 % av anta le t lägenheter förvärvas såsdom bostadsrätt sam t att ca 15 % kvarstår som hyreslägenheter. Detta kan kom m a att förändras. Bindningstid fö r lån, avses att m ixas till en m axim alt angiven genom snittsränta 3 %. S äkerhet för lånen kom m er att utgöras av pantbrev. 8

9 BERÄKNADE LÖPANDE KOSTNAD ER OCH INTÄKTER Kapitalkostnader R äntekostnader Summa kapitalkostnader Driftkostnader Adm inistration F astighetsskötsel Löpande underhåll S tädning Renhållning V atten F astighetsel Värm eenergi fjv Försäkringar Ö vriqt Summa driftkostnader Skatt och avgäld Kom m unal fastighetsavgift och fastighetsskatt Tom trättsavaäld Summa skatt och avgäld Sammanställning av kostnader Kapitalkostnad D riftkostnader Skatt och avaäld Summa kostnader Am o rte r i n g a r/a vsätt n i n g a r A m orte rin gar A vsättninaar underhåll Summa amorteringar/avsättningar kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr kr kr Intäkter H yresintäkter, bostä der H yresintäkter, lokaler Å rsavgift från m edlem m ar Fastiq hetsskatt, lokaler Summa intäkter kr 0 kr kr 0 kr kr N ettokostnad inklusive avskrivning kr N ettoutbetalninq inklusive fondavsättninq kr Nödvändig nivå på årsavgift kr K ostnad fö r lån per 3 år kr

10 Avskrivningar B ostadsrättsföreningen kom m er i redovisningen att göra a vskrivnin gar på fastig hetens bokförda byggnadsvärde, i enlighet med Bokföringsnäm ndens råd och vägledning. Vid 100 års avskrivning (1 % ) blir det ca kr och vid 200 års avskrivning (0,5% ) blir det ca kr. B ostadsrättsföreningen beräknade årsavgift kom m er att täcka fö renin gens löpande ute betaln ingar fö r drift, låneränto r sam t avsättning till underhållsfond. Föreningen kom m er att redovisa ett årligt underskott som utgör differensen mellan årlig avskrivning och sum m an av årliga am ortering och avsättning till underhållsfond. Detta kom m er inte att påverkar föreningens likviditet. F öreningen avser att upptaga am orte ringsfria lån och vid konvertering begära att de skall fortsätta att vara am orteringsfria. A vsättning till underhåll skall enlig t fö renin gens sta dgar ske m ed avsättning med m inst 0,1% av taxeringsvärdet. E nligt planen beräknas förenin gen få ca 5 st. hyresrätter (ca 320 kvm ). Flyresrätterna är en dold tillgång i föreningen vars värde uppskattas till ca mkr. A m ortering av föreningens lån kan ske då föreningen upplåter lägenheter som bostadsrätt. A lternativt kan avsättning till dispositions-/reparationsfond ske. Försäkring Fastigheten kom m er från och med tillträdesdagen att vara försäkrad till fullvärde. Bestämmelser om föreningen m.m. BRL 9 kap. 15 Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark skall fattas på en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna. 10

11 LÄG EN HETSFÖRTECKNIN G Grundregler BRL 1 kap. 3 Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt får endast ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Lägenhetsnr. B rf yta, kvm Adress Insats, kr Andelstal Årsavgift, kr 1 38,0 m2 Edestavägen kr 1,8849% kr 2 38,0 m2 Edestavägen kr 1,8849% kr 3 38,0 m 2 Edestavägen kr 1,8849% kr 4 38,0 m 2 Edestavägen kr 1,8849% kr 5 79,0 m2 Edestavägen kr 3,6772% kr 6 62,0 m2 Edestavägen kr 2,9283% kr 7 79,0 m 2 Edestavägen kr 3,6772% kr 8 79,0 m2 Edestavägen kr 3,6772% kr 9 62,0 m2 Edestavägen kr 2,9283% kr 10 62,0 m 2 Edestavägen kr 2,9283% kr 11 79,0 m2 Edestavägen kr 3,6772% kr 12 79,0 m2 Edestavägen kr 3,6772% kr 13 62,0 m2 Edestavägen kr 2,9283% kr 14 62,0 m2 Edestavägen kr 2,9283% kr 15 79,0 m2 Edestavägen kr 3,6772% kr 16 79,0 m 2 Edestavägen kr 3,6772% kr 17 62,0 m2 Edestavägen kr 2,9283% kr 18 62,0 m2 Edestavägen kr 2,9283% kr 19 79,0 m2 Edestavägen kr 3,6772% kr 20 79,0 m2 Edestavägen kr 3,6772% kr 21 62,0 m2 Edestavägen kr 2,9283% kr 22 62,0 m2 Edestavägen kr 2,9283% kr 23 79,0 m2 Edestavägen kr 3,6772% kr 24 79,0 m2 Edestavägen kr 3,6772% kr 25 62,0 m2 Edestavägen kr 2,9283% kr 26 62,0 m 2 Edestavägen kr 2,9283% kr 27 79,0 m 2 Edestavägen kr 3,6772% kr ,0 m2 Edestavägen kr 5,1330% kr 29 62,0 m2 Edestavägen kr 2,9283% kr 30 62,0 m2 Edestavägen kr 2,9283% kr ,0 m2 Edestavägen kr 5,1330% kr Summa 2 130,0 m kr 100,0000% kr Lägenhetsytorna är uppgivna av säljaren, kontrollm ätning har ej skett E nligt m ed vad som föreskrivs i fö renin gens sta d gar skall årsavgiften fö rd e la s efter andelstal/ fördeln ingsta l. LOKALFÖ RTECKNIN G Lokalnr Adress Lokalslag Kvm Årshyra 6001 Stålbogavägen 7 Lokal 82,0 m2 0 kr 82,0 m2 0 kr

12 P R O G N O S Tonbadet 2 A R FÖRENINGENS AR LIG A KOSTNADER (kr) K apitalkostnader Räntor D riftkostnader Ö vriga kostnader Tomträttsavgäld Fastighetsskatt FÖRENINGENS ÄR LIG A INTÄKTER Hyror bostäder (ej medlemmar) A m orteringae/a vsättningar Avsättning underhåll (reparationsfondering) A v g å r P eriodiskt underhåll Accumulerat periodiskt Nytt lån för finansiering av underhåll " - ' ' ' N ETTO FÖ RE Å R S A V G IF T E R Nettokostnader Nettoutbetalningar N Ö D V Ä N D IG N IV A PA Å R S A V G IF T E R Å rsavgifter m edlem m ar lårsavqifter per kvadratmeter Rän teantagande 3.00% Inflationsantagande 2.0% gäller driftkostnader, taxeringsvärde, fastighetsskatt, fondsavsättning och lokalhyror Hyresförhandlingar bostadslägenheter 2.0% Taxeringsvärde Föreningslån Fastigheten förvärvas under löpande kalenderår. Men ovanstående prognos och nedanstående känslighetsanalys beräknas på hela år, 1/1-31/12. Föreningen k o m m er a tt uppta a m orte ring sfria lån fö r a tt undvika schablonbeska ttning. Intäkter från försäljning av eventuella tom m a hyresrätter såsom bostadsrätter tillkom m er KÄNSLIG HETSANALYS Ar D agens infla tio nsnivå och d agens räntenivå årsavgift enligt ovanstående prognos Å rs a v g ifte r o m : D agens inflationsnivå och 1. Dagens räntenivå +1% Dagens räntenivå -1 % D agens räntenivå och 1. Dagens inflationsnivå +1% Dagens inflationsnivå -1% KÄNSLIG HETSANALYS II Förenings skulder år 1 Skuldsättning Kostnader (år 1) Kostnadsökning ( / Årsavgift kr/kvm (år 1) D agens ränte-, infations och Dagens anslutningsgrad +10% kr 36% kr -8% 727 kr/m 2 Dagens anslutningsgrad -10% kr 50% kr 8% 742 kr/m 2 Denna analys avser att visa hur föreningens skulder resp. kostnader förändras vid olika anslutningsgrader m ed utgångspunkt på en anslutning om 85 %. Kostnader avser brutto dvs. före hyror m.m.

13 SÄRSKILD A FÖRHÅLLANDEN U pplåtelseavgift kan uttagas efter beslut av styrelsen. B ostadsrättshavarna skall betala insats. För bostadsrätt i fö renin gens hus betalas dessutom, på tid er som av styrelsen bestäm s, en av styrelsen fastställd årsavgift. Å rsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens andelstal/fö rdelnin gsta l kom m er att bära sin del av föreningens kostnader, sam t am ortering och avsättning till fonder. De i denna ekonom iska plan läm nade uppgifterna angående fastighetens, beräknade kostnader och intä kte r m.m. hänfö r sig till vid tidpunkten fö r planens kända förutsättningar. I det fall d riftkostn adern a och /e ller fa stighetsskatten skulle bli högre än beräknat kan fö renin gen kom m a att höja årsavgifterna. I de fall verksam hete n initialt ej uppgår till 60 % kan fö renin gen skattem ässigt bli en så kallat oäkta bostadsföretag. Härm ed ansöker styrelsen om registrering av den ekonom iska planen. K ostnaden fö r underh ållsbehovet år 1-3 är m edtaget i reparationsfonden. K ostn ader fö r underhållsbehovet 3-10 av upptaget lån år 3. B ostadsrättshavaren skall ha giltig hem försäkring. U töver årsa vg ift skall m edlem m arna betala hushållsel. I övrigt hänvisas till fö re nin gens sta dgar som bifogas och av vilka bland annat fra m g å r vad som gäller vid föreningens upplösning eller likvidation. Styrelsen ansöker härm ed om att Bolagsverket registrerar denna ekonom iska plan. Tonbadet 2 S tockholm..../...^ L L f r Y t

14 Intyg Undertecknade, som för ändamål som avses i 3 kap 2 bostadsrättslagen granskat den ekonomiska planen för Bostadsrättsförening Tonbadet 2, org. nr får härmed ge följande intyg. Planen innehåller de upplysningar, som är av betydelse för bedömande av föreningens verksamhet. Förutsättningarna enligt 1 kap 5 bostadsrättslagen är uppfyllda. De uppgifter som lämnats i planen är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar. I planen gjorda beräkningar är vederhäftiga. Flerårsprognosen gäller endast vid de angivna förutsättningarna. Yi har utöver planen tagit del av föreningens stadgar, registreringsbevis, teknisk besiktningsutlåtande, köpekontrakt i koncept, köpebrev i koncept, bankoffert, aviseringslistor, tomträttsavtal, värdeutlåtande, samt ett utdrag från lantmäteriets fastighetsinformationsregister. Vi har inte själva gjort någon besiktning av fastighet, byggnad eller lägenheter, dock har vi tagit del av besiktningsprotokoll av byggnaders status och föreliggande underhållsbehov. Vad gäller förändrade räntor eller inflation samt annan anslutningsgrad än vad som anges i den ekonomiska planen hänvisas till känslighetsanalysen. Vi erinrar om styrelsens skyldighet att enligt bostadsrättslagens 3 kap 4, att om det sedan den ekonomiska planen upprättats inträffar något som är av väsentlig betydelse för bedömning av föreningens verksamhet får föreningen inte upplåta lägenheter med bostadsrätt förrän en ny ekonomisk plan upprättats av styrelsen och registrerats av registreringsmyndigheten. På grund av den företagna granskningen kan vi som ett allmänt omdöme uttala att planen enligt vår uppfattning vilar på tillförlitliga grunder samt att däri gjorda antaganden framstår hållbara. Stockholm Av Boverket förklarade behöriga avseende hela riket att utfärda intyg angående ekonomiska planer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 1. Allmänna förutsättningar 2. Försäkring 3. Taxeringsvärde 4. Anskaffningskostnad 5. Finansieringsplan 6. Låneförteckning 7. Beräkning av föreningens

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Byggnadsbeskrivning, teknisk status. 4. Taxeringsvärde 5. Förvärvskostnader 6. Finansieringsplan

Läs mer

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan Brf Västra Torp 199 Ekonomisk Plan Ekonomisk plan Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Kostnader för föreningens

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Tunnan 10. organisationsnummer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Tunnan 10. organisationsnummer Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Tunnan 10 organisationsnummer 769616-4933 1. Allmänna förutsättningar. 2. Beskrivning av fastigheten. 3. Försäkring. 4. Taxeringsvärde. 5. Kostnader för föreningens

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639 Ekonomisk plan får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14 Organisationsnummer 769608-7639 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: l. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö kommun Org.nr. 769617-7885 Upprättad av Civilekonom Anders Gullbrandsson Borättsbildarna Tel 08-410 064 74 Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM ekonomisk plan för Brf Jaktvarvet 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...3 2 BESKRIVNING AV FASTIGHETEN...3 2.1 Fastighetens

Läs mer

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 2 1.1 Fastighetens beteckning och areal m.m. 2 1.2 Byggnadens typ, användningssätt

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Svenska Högarna 4

Ekonomisk plan för Brf Svenska Högarna 4 Ekonomisk plan för Brf Svenska Högarna 4 Kärrtorpsvägen 89-93 i Johanneshov Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Svenska Högarna 4 biträdda av Ombildningskonsulten hösten 2012. Innehållsförteckning

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

Ekonomisk plan. för. Bostadsrättsföreningen Tuna 666 org.nr

Ekonomisk plan. för. Bostadsrättsföreningen Tuna 666 org.nr Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Tuna 666 org.nr. 769625-3827 Innehållsförteckning 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Kostnader för fastighetens förvärv 4. Försäkring

Läs mer

Vänligen Stefan Wahlström

Vänligen Stefan Wahlström Till bolagsverket: Härmed vill styrelsen i B rf Ombrytaren org nr: 769626-6084 anmäla registrering av ekonomisk plan. Registreringsavgiften är betald till BG: 5050-0255 med 900:- den 11/6 2014 Med vänliga

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Holbergsgatan 90 & Björnsonsgatan 58, Bromma Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Engelsmannen 4 biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/ Kostnadskalkylför BostadsrättsföreningenApartHotelAttaché 76962761993 Stockholmsstad 113 Innehållsförteckning Sid 1. Allmännaförutsättningar 3 2. Beskrivningavtomträtten 3 3. Beräknadkostnadförföreningensfastighetsförvärv

Läs mer

Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Ullna Allé, org.nr

Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Ullna Allé, org.nr Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Ullna Allé, org.nr 769628-9862 1 Innehållsförteckning Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Ullna Allé, org.nr 769628-9862... 1 1. Allmänna förutsättningar...

Läs mer

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Salems kommun 1 [10] Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Besivning av fastigheten 3 3. Beräknad kostnad

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FJÄLLET 17, SOLNA. Organisationsnummer 769611-4847. Som registrerats ursprungligen 2002004-10-08

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FJÄLLET 17, SOLNA. Organisationsnummer 769611-4847. Som registrerats ursprungligen 2002004-10-08 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FJÄLLET 17, SOLNA Organisationsnummer 769611-4847 Som registrerats ursprungligen 2002004-10-08 Upprättad den 2005-02-26 Denna ekonomiska plan har upprättats med

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Svavlet 4. Org.nr. 769621-1445. Ekonomisk plan upprättad 2010-04-12

Bostadsrättsföreningen Svavlet 4. Org.nr. 769621-1445. Ekonomisk plan upprättad 2010-04-12 Org.nr. 769621-1445 Ekonomisk plan upprättad 2010-04-12 Innehållsförteckning Allmänna förutsättningar... 3 Beskrivning av fastigheten... 3 Objekt... 3 Byggnad... 4 Taxeringsvärde 2007... 7 Försäkring...

Läs mer

Ekonomisk plan för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÖRKVIKEN I BORGHOLM. (Org. nr. 769621-5552)

Ekonomisk plan för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÖRKVIKEN I BORGHOLM. (Org. nr. 769621-5552) Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÖRKVIKEN I BORGHOLM. (Org. nr. 769621-5552) Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker. A. Allmänna förutsättningar. 2 B. Beskrivning av

Läs mer

KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOCKHOLMS KOMMUN ORG NR:

KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOCKHOLMS KOMMUN ORG NR: KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TALLSTIGEN I ABRAHAMSBERG STOCKHOLMS KOMMUN ORG NR: 769631-1088 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 2 B. BERÄKNADE KOSTNADER FÖR FÖRENINGENS FASTIGHETSFÖRVÄRV

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänna förutsättningar... 3 Beskrivning av fastigheten... 3

Innehållsförteckning. Allmänna förutsättningar... 3 Beskrivning av fastigheten... 3 Innehållsförteckning Allmänna förutsättningar... 3 Beskrivning av fastigheten... 3 Objekt... 3 Byggnad... 4 Taxeringsvärde 2007... 7 Försäkring... 7 Förvärvskostnader samt finansieringsplan... 7 Beräkning

Läs mer

EKONOMISK PLAN. Bostadsrättsföreningen Utövägen 8-28 Organisationsnr Kommun: Nacka. Upprättad Upprättad i samarbete med

EKONOMISK PLAN. Bostadsrättsföreningen Utövägen 8-28 Organisationsnr Kommun: Nacka. Upprättad Upprättad i samarbete med Upprättad 2013-10-28 EKONOMISK PLAN Bostadsrättsföreningen Utövägen 8-28 Organisationsnr. 769626-5417 Kommun: Nacka Upprättad i samarbete med 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Allmänna förutsättningar Beskrivning

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING...

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING... 5 5. TAXERINGSVÄRDE... 5 6. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 5 7. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sika KOSTNADSKALKYL NORRTÄLJE KOMMUN. OrgNr 7696XX-XXXX. A. Allmänna förutsättningar Sid 2

Bostadsrättsföreningen Sika KOSTNADSKALKYL NORRTÄLJE KOMMUN. OrgNr 7696XX-XXXX. A. Allmänna förutsättningar Sid 2 Bostadsrättsföreningen Sika NORRTÄLJE KOMMUN OrgNr 7696XX-XXXX KOSTNADSKALKYL 2017-01-02 A. Allmänna förutsättningar Sid 2 B. Beräknade kostnader för föreningens förvärv Sid 2 C. Preliminär finansieringsplan,

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVARVEN, HUDDINGE KOMMUN. ORGANISATIONSNUMMER:

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVARVEN, HUDDINGE KOMMUN. ORGANISATIONSNUMMER: EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVARVEN, HUDDINGE KOMMUN. ORGANISATIONSNUMMER: 769632-2630 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1 Organisationsnummer 76 96 19 3346 Upprättad den 2010-01-30 Som registrerats ursprungligen 2008-09-23 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Forellgränd 1-72 och Trålargränd 1-61, Järfälla Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Glädjen i Viksjö biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TEGEVESSLAN ORG NR 769629-5281

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TEGEVESSLAN ORG NR 769629-5281 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TEGEVESSLAN ORG NR 769629-5281 A. ALLMÄNT 3 B. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 4 C. BERÄKNADE KOSTNADER FÖR FÖRENINGENS FASTIGHETSFÖRVÄRV 7 D. FINANSIERINGSPLAN 7 E.

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Björktorp i Röninge, xxxxxx-xxxx,

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Björktorp i Röninge, xxxxxx-xxxx, Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Björktorp i Röninge, xxxxxx-xxxx, 1(8) 1. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Björktorp i Röninge, med org.nr. xxxxxxxx, registrerat den xx juli 2014

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Evald Köpman Org nr 769625-3462 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 6 4. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PIGGVAREN 3 I VISBY Org.nr. 769629-5067 REGION GOTLAND. Innehållsförteckning. A Allmänna förutsättningar 2

EKONOMISK PLAN FÖR. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PIGGVAREN 3 I VISBY Org.nr. 769629-5067 REGION GOTLAND. Innehållsförteckning. A Allmänna förutsättningar 2 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PIGGVAREN 3 I VISBY Org.nr. 769629-5067 REGION GOTLAND Innehållsförteckning Sida A Allmänna förutsättningar 2 B Beskrivning av fastigheten 3 och 4 C Beräknade

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Bostadsrättsföreningen Kattedaben. för. Organisationsnummer Tanums kommun, Västra Götalands län

KOSTNADSKALKYL. Bostadsrättsföreningen Kattedaben. för. Organisationsnummer Tanums kommun, Västra Götalands län KOSTNADSKALKYL för Bostadsrättsföreningen Kattedaben Organisationsnummer 769630-8647 Tanums kommun, Västra Götalands län 2016-10-28 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna förutsättningar 3 B. Beskrivning av

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Bostadsrättsföreningen Hagaäng Enköping kommun. Bostadsrättsföreningen Hagaäng Haga Enköping

KOSTNADSKALKYL. Bostadsrättsföreningen Hagaäng Enköping kommun. Bostadsrättsföreningen Hagaäng Haga Enköping Bostadsrättsföreningen Hagaäng Enköping kommun KOSTNADSKALKYL Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Hagaäng org.nr. 769627-9764 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

1. Allmänna förutsättningar Beskrivning av fastigheten Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv Finansieringsplan 6

1. Allmänna förutsättningar Beskrivning av fastigheten Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv Finansieringsplan 6 Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Beskrivning av fastigheten 4 3. Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv 5 4. Finansieringsplan 6 5. Beräkning av föreningens årliga

Läs mer

Ekonomisk plan Preliminär

Ekonomisk plan Preliminär Ekonomisk plan Preliminär Denna ekonomiskaplan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Brottkärr Hamn Gunnviken Organisations nr 769625-2704. Kostnadskalkyl

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Brottkärr Hamn Gunnviken Organisations nr 769625-2704. Kostnadskalkyl Kostnadskalkyl Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Beräkning av kostnader för föreningens fastighetsförvärv 4.

Läs mer

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr 769624-7548 ÅRE KOMMUN. Innehållsförteckning

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr 769624-7548 ÅRE KOMMUN. Innehållsförteckning EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr 769624-7548 ÅRE KOMMUN Innehållsförteckning Sid A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning av fastigheten 2 C. Beräknade kostnader för föreningens

Läs mer

Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker. C. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv

Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker. C. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv Ekonomisk plan Tillika avsedd att användas som Kostnadskalkyl BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Smedjan 1 Gotlands kommun ORG NR 769622-4109 Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker A.

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLADET 3 Orgnr INNEHÅLLSFÖRTECKNING

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLADET 3 Orgnr INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLADET 3 Orgnr 769634-8718 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Allmänna förutsättningar 2 2. Beskrivning av fastigheten 3 3. Försäkring 4 4. Förvärvskostnader och taxeringsvärde

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Åminnevägen 19

Ekonomisk plan för Brf Åminnevägen 19 , Ekonomisk plan för Brf Åminnevägen 19 Åminnevägen 19, Stockholm Bostadsrättsföreningen Åminnevägen 19, 104 05 Stockholm, org. nr: 769602-9797 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Fyrfärgspennan 1

Ekonomisk plan för Brf Fyrfärgspennan 1 Ekonomisk plan för Brf Fyrfärgspennan 1 Vittangigatan 3-41 & Jämtlandsgatan 150, Vällingby Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Fyrfärgspennan 1 biträdda av Ombildningskonsulten sommaren

Läs mer

SICKLA STRAND NO. 1719. Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN

SICKLA STRAND NO. 1719. Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN SICKLA STRAND NO. 1719 Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN 1 Revidering av EKONOMISK PLAN för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA

Läs mer

1. Allmänna förutsättningar Beskrivning av fastigheten Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv Finansieringsplan 6

1. Allmänna förutsättningar Beskrivning av fastigheten Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv Finansieringsplan 6 Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Beskrivning av fastigheten 4 3. Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv 5 4. Finansieringsplan 6 5. Beräkning av föreningens årliga

Läs mer

NY EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HILLTORP SÖDRA 1

NY EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HILLTORP SÖDRA 1 NY EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HILLTORP SÖDRA 1 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Försäkring 4. Taxeringsvärde 5. Förvärvskostnader 6. Finansieringsplan 7. Beräkning

Läs mer

EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq.

EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq. Orq.nr 769621-0215 396934/12 00 ("t') ~ I.() O \O... O... N... O N EKONOMISK PLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS TJÖRN Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning - förutsättningar,

Läs mer

Ekonomisk plan för: BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRSBAKEN 6

Ekonomisk plan för: BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRSBAKEN 6 Ekonomisk plan för: BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRSBAKEN 6 Borensvägen 33 A-C, Årsta, Stockholms kommun Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Örsbaken 6 under tredje kvartalet 2014. Innehållsförteckning0

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXNÄS nr 3 Storumans kommun ORG NR xxxxxx-xxxx Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning

Läs mer

Ekonomisk plan för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÖRKVIKEN I BORGHOLM. (Org. nr )

Ekonomisk plan för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÖRKVIKEN I BORGHOLM. (Org. nr ) Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÖRKVIKEN I BORGHOLM. (Org. nr. 769621-5552) Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker. A. Allmänna förutsättningar. 2 B. Beskrivning av

Läs mer

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TIO 769627-8071, Box 22117, 702 04 Örebro

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TIO 769627-8071, Box 22117, 702 04 Örebro EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TIO 769627-8071, Box 22117, 702 04 Örebro Ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Upplåtelse av bostadsrätterna beräknas ske så snart den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket.

Upplåtelse av bostadsrätterna beräknas ske så snart den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket. 1 1. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Rättikan 7 i Västerås, org. nr 769631-3746, som har sitt säte i Västerås kommun och som registrerats hos Bolagsverket den 2015-12-16, har till ändamål

Läs mer

Ekonomisk plan (Preliminär)

Ekonomisk plan (Preliminär) Ekonomisk plan (Preliminär) Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

Upprättad 2012-03-29 EKONOMISK PLAN. Bostadsrättsföreningen Sockenstämman, Stockholm kommun Org.nr.: 769622-2699. Upprättad i samarbete med

Upprättad 2012-03-29 EKONOMISK PLAN. Bostadsrättsföreningen Sockenstämman, Stockholm kommun Org.nr.: 769622-2699. Upprättad i samarbete med Upprättad 2012-03-29 EKONOMISK PLAN Bostadsrättsföreningen Sockenstämman, Stockholm kommun Org.nr.: 769622-2699 Upprättad i samarbete med INNEHÅLL Ekonomisk plan... 0 Allmänna förutsättningar... 2 Beskrivning

Läs mer

2010-04-21. Ekonomisk plan Brf Södrabruket VÄRDERINGSBYRÅN AB. Brf. Södrabruket

2010-04-21. Ekonomisk plan Brf Södrabruket VÄRDERINGSBYRÅN AB. Brf. Södrabruket Ekonomisk plan Brf Södrabruket 2010-04-21 VÄRDERINGSBYRÅN AB Brf. Södrabruket Sida 2 av 18 Brf. Södrabruket Ekonomisk plan enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Bostadsrättsföreningen Södrabruket org.

Läs mer

Org nr. 769631-8463. Ekonomisk plan för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Portvakten 2 i Växjö kommun. Sid 1

Org nr. 769631-8463. Ekonomisk plan för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Portvakten 2 i Växjö kommun. Sid 1 Org nr. 7696318463 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Portvakten 2 i Växjö kommun. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: Sid. A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning

Läs mer

Ekonomisk plan (Preliminär)

Ekonomisk plan (Preliminär) Ekonomisk plan (Preliminär) Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141. november 2014 1 (15)

EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141. november 2014 1 (15) EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141 november 2014 1 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av fastigheten... 3 3 Byggnadsbeskrivning och teknisk status... 4 3.1 Byggnadsbeskrivning...

Läs mer

Ekonomisk plan. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker:

Ekonomisk plan. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: Ekonomisk plan Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv... 4 4.

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF STORA MAGASINET UB *ORG NR*

11-ÅRSKALKYL BRF STORA MAGASINET UB *ORG NR* 11-ÅRSKALKYL BRF STORA MAGASINET UB *ORG NR* 2017-06-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Grunduppgifter...3 2. Föreningens anskaffningskostnad...3 3. Finansiering...3 4. Föreningens utgifter...4 4.1. Drifts- och

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen StudioApt. 46 Org.nr.769619-1613 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING...

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLVÄNDAN I UPPLANDS VÄSBY, STOCKHOLMS LÄN. ORGANISATIONSNUMMER: 769626-7405

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLVÄNDAN I UPPLANDS VÄSBY, STOCKHOLMS LÄN. ORGANISATIONSNUMMER: 769626-7405 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLVÄNDAN I UPPLANDS VÄSBY, STOCKHOLMS LÄN. ORGANISATIONSNUMMER: 769626-7405 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C.

Läs mer

Ekonomisk kalkyl för

Ekonomisk kalkyl för Ekonomisk kalkyl för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKBACKEN I KALMAR. (Org. nr XXXXXX-XXXX) Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker. A. Allmänna förutsättningar. 2 B. Beskrivning av fastigheten.

Läs mer

Information om ombildning av fastigheterna Malmö Thora 5 & 6

Information om ombildning av fastigheterna Malmö Thora 5 & 6 Sida 1 av 8 Förvärvet Information om ombildning av fastigheterna Malmö Thora 5 & 6 Ägaren av bolaget Rörsjöborg AB har erbjudit Brf Sankta Thora att förvärva bolaget Rörsjöborg AB, vars enda tillgång är

Läs mer

EKONOMISK PLAN. för. Brf Kungsängen 3:1. Östra Ågatan 51 A-D. Uppsala. Organisationsnummer 716417-4604. A. Allmänna och ekonomiska förutsättningar

EKONOMISK PLAN. för. Brf Kungsängen 3:1. Östra Ågatan 51 A-D. Uppsala. Organisationsnummer 716417-4604. A. Allmänna och ekonomiska förutsättningar EKONOMISK PLAN för Brf Kungsängen 3:1 Östra Ågatan 51 A-D Uppsala Organisationsnummer 716417-4604 Inneliggande ekonomisk plan har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna och ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Ekonomisk plan för: Brf Skarpövägen

Ekonomisk plan för: Brf Skarpövägen Ekonomisk plan för: Brf Skarpövägen Skarpövägen 1-21, Saltsjö-Boo Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Skarpövägen biträdda av Ombildningskonsulten våren 2013. Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Allmänna förutsättningar Beskrivning av fastigheten Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv Finansieringsplan...

Allmänna förutsättningar Beskrivning av fastigheten Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv Finansieringsplan... Upprättad 7 januari 2011 EKONOMISK PLAN Bostadsrättsföreningenn Brf Fyrhöjden, Stockholm kommun Org. nr.: 769621-9521 Upprättad i samarbete med INNEHÅLL Allmänna förutsättningar... 2 Beskrivning av fastigheten...

Läs mer

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Läckögården. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(11) BRF Snidaregatan Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-07-19-2012-12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Kullerstenskvadranten ( )

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Kullerstenskvadranten ( ) Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Kullerstenskvadranten (769634-8171) Upprättad i maj 2017 av Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten 3 Anskaffningskostnad

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRITTSBO ÄNGAR 1

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRITTSBO ÄNGAR 1 Kostnadskalkyl för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRITTSBO ÄNGAR 1 Östersunds kommun Organisationsnummer 769629-4029 Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar.

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Gotlands kommun

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Gotlands kommun 30792115 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOKLOK HANTVERKAREN 1 VISBY Gotlands kommun ORG NR 769627-8196 Denna ekonomiska plan har upprättats med föuande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Löttorps Village. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom

Läs mer

Kostnadskalkyl för. Bostadsrättsföreningen Bystaden i Sollentuna,

Kostnadskalkyl för. Bostadsrättsföreningen Bystaden i Sollentuna, Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Bystaden i Sollentuna, 769631-9412 1(11) 1 Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Bystaden i Sollentuna, 769631-9412, registrerat den 21 mars 2016 vid

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun bygger i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN /449615/13 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN BoKlok Apotekaren Växjö Växjö kommun GRG NR 769623~5139 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Rind 2, i Täby kommun Inneliggande kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker:

för Bostadsrättsföreningen Rind 2, i Täby kommun Inneliggande kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker: Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Rind 2, 769631-5816 i Täby kommun Bild: OBS! Arkitektbild som kan avvika från verkligheten Inneliggande kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker:

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVARTPOPPELN Hvitfeldtsgatan 14, Göteborg Organisations nr Ekonomisk Plan

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVARTPOPPELN Hvitfeldtsgatan 14, Göteborg Organisations nr Ekonomisk Plan Ekonomisk Plan Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv 4. Finansieringsplan

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Lillstaden, 1(9)

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Lillstaden, 1(9) Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Lillstaden, 769632 7639 1(9) 1 Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Lillstaden,769632 7639, registrerat den 22 augusti 2016 vid Bolagsverket har till

Läs mer

Ekonomisk plan för: BRF Kundregistret 3 Kundregistret 3 Stockholm kommun

Ekonomisk plan för: BRF Kundregistret 3 Kundregistret 3 Stockholm kommun Ekonomisk plan för: BRF Kundregistret 3 Kundregistret 3 Stockholm kommun Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Kundregistret 3 med biträde av Ombildningskonsulten under första kvartalet

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: C. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv

Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: C. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv Ekonomisk plan BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KOPPARSLANTEN Org.nr 769608-0923 Järfälla, Stockholms län Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning

Läs mer

Kostnadskalkyl för. Inneliggande kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker:

Kostnadskalkyl för. Inneliggande kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker: Brf Hälltorps Gård, Trollhättans kommun Organisationsnummer 769630-8985 Kostnadskalkyl för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HÄLLTORPS GÅRD, TROLLHÄTTANS KOMMUN Inneliggande kostnadskalkyl har upprättats med följande

Läs mer

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Brf Torpaängen i Växjö. (Org. nr )

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Brf Torpaängen i Växjö. (Org. nr ) Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Brf Torpaängen i Växjö. (Org. nr. 769633-4031) Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker. A. Allmänna förutsättningar. 2 B. Beskrivning av

Läs mer

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt.

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hu upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Antages 2013-05-01 1 Föreningsnamn Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Biografen. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan

Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan Kråkbärsvägen 1A-H, Umeå Bostadsrättsföreningen Aspgärdan, 904 34 UMEÅ, org. nr: 769627-1068 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna

Läs mer

Gruvvägen 21 A. Län Norrbotten Gatuadress Gruvvägen 21 A Kommun Kiruna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 74 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Gruvvägen 21 A. Län Norrbotten Gatuadress Gruvvägen 21 A Kommun Kiruna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 74 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Norrbotten Gatuadress Kommun Kiruna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 74 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag gillar att lägenheten är ljus och öppen. Den har ett bra läge nära centrum och fin

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den 2013-10-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer