Årsberättelse HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_RUO_ indd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2013. HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_RUO_14042014.indd 1 14.4.2014 12.00"

Transkript

1 Årsberättelse HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_RUO_ indd

2 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_RUO_ indd

3 ÅRSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL NYCKELTAL FÖR KONCERNEN 4 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 5 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 6 BOKSLUT NOTER TILL BOKSLUTET 18 DISPOSITION AV ÖVERSKOTTET OCH RÄNTA PÅ ANDELSKAPITALET 34 REVISIONSBERÄTTELSE 35 FÖRVALTNINGSRÅDETS UTLÅTANDE 36 FÖRVALTNING 37 FÖRVALTNINGSORGAN 38 3 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_RUO_ indd

4 NYCKELTAL FÖR HOK-ELANTO-KONCERNEN Omsättning miljoner euro Rörelseöverskott - Miljoner euro -% av omsättningen Överskott före extraordinära poster - Miljoner euro -% av omsättningen Avkastning på eget kapital, % Avkastning på sysselsatt kapital, % Soliditet, % Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar - Miljoner euro -% av omsättningen Medelantal anställda under räkenskapsperioden Löner och arvoden miljoner euro 1596,0 1668,2 1779,5 1876,6 1916,4 31,6 59,1 28,6 29,5 21,7 2,0 3,5 1,6 1,6 1,1 29,0 55,2 26,1 29,4 22,0 1,8 3,3 1,5 1,6 1,1 5,7 9,3 4,3 4,7 3,7 7,1 11,8 5,5 5,8 4,2 60,1 63,0 63,7 65,3 61,6 86,8 51,0 76,1 88,0 99,0 5,4 3,1 4,3 4,7 5, ,8 140,8 146,4 153,7 159,6 BERÄKNINGSGRUNDER FÖR NYCKELTALEN Avkastning på eget kapital, % = resultat före extraordinära poster - direkta skatter eget kapital + minoritetsandel, i genomsnitt 100 Avkastning på sysselsatt kapital,% = resultat före extraordinära poster + ränte- och övriga finansiella kostnader balansomslutning - räntefria skulder - avsättningar, i genomsnitt 100 Soliditet, % = eget kapital + minoritetsandel balansomslutning - erhållna förskott 100 Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar = belopp som har betalats för investeringar i anläggningstillgångar Den procentuella avkastningen på sysselsatt kapital har beräknats exklusive kostnader för kapitalvederlag i räntekostnader och övriga finansiella kostnader. Medelantalet anställda under räkenskapsperioden har beräknats som ett medelvärde. 4 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_RUO_ indd

5 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VÄL UNDERBYGGD TILLVÄXT Tio år har gått sedan andelslagen i huvudstadsregionen förenade sina krafter och Helsingfors Handelslag Elanto inledde sin verksamhet. Det nästan sekellånga arbete som föregångarna HOK och Elanto var på sitt håll hade utfört för konsumenterna och samhällsutvecklingen i regionen gav det nya företaget en bra grund att stå på. På ett årtionde har HOK-Elanto vuxit till ett företag som har den bredaste ägarbasen i Finland. HOK-Elanto har i dag över ägarkundshushåll i huvudstadsregionen och de representerar 81 procent av hushållen i området. I fjol anslöt sig över nya medlemmar, vilket är ett bevis på förtroende för de förmåner och tjänster som handelslaget erbjuder. För att leva upp till förtroendet måste HOK-Elanto hålla nätet av verksamhetsställen i gott skick och utveckla sina tjänster i enlighet med ägarkundernas föränderliga behov. Detta förutsätter både upprustning av de befintliga verksamhetsställena och byggande av nya enheter. Befolkningen i vårt verksamhetsområde ökade i fjol med nya invånare, vilket motsvarar kundunderlaget för 4 5 medelstora supermarketar. Under året har vi sett att tecknen på lågkonjunktur är tydliga även i huvudstadsregionen och särskilt inom bruksvaruhandeln. Trots det har HOK-Elanto slagit in på en väg där handelslaget under året har investerat närmare 100 miljoner euro i utveckling av sitt servicenät. Det största enskilda projektet är Shoppingcenter Kaari, som HOK-Elanto har låtit bygga och i sin helhet äger. Kaari öppnades i oktober. För att bevara konkurrenskraften blir det också ibland nödvändigt att stänga en del verksamhetsställen. Under året har saneringsprogram genomförts inom Sokos- och ABC-kedjorna så att alla som så önskade vid de stängda verksamhetsställena kunde omplaceras vid andra enheter inom företaget. HOK-Elantos fast anställda personal ökade i fjol med 36 personer. I det här landet finns det inte särskilt många företag som i dagens konjunkturläge kunnat utöka sin personal. Jag vill framföra mitt varma tack till alla medarbetare på HOK-Elanto för ett synnerligen väl utfört arbete. Jag vill också tacka den kunniga förvaltningen samt S-gruppen och andra intressegrupper för gott samarbete under det gångna året. Helsingfors den 12 mars 2014 Matti Niemi verkställande direktör 5 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_RUO_ indd

6 HELSINGFORS HANDELSLAG ELANTO STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Helsingfors Handelslag Elanto i huvudstadsregionen är S-gruppens största regionhandelslag och det företag som har den bredaste ägarbasen i Finland. Handelslagets huvudsakliga divisioner är markethandel, varuhushandel, restauranger samt trafikbutiks- och bränslehandel. HOK-Elanto har fortsatt det målmedvetna genomförandet av sin tillväxtstrategi. Det största enskilda projektet var Shoppingcenter Kaari som öppnades i oktober. Restaurangverksamheten utökades genom såväl företagsköp som öppnande av nya restauranger. Vid förnyandet av Alepa-kedjan byggdes över 41 butiker om och inom S-market-kedjan öppnades en ny butik och renoverades en butik. OMVÄRLDEN Finlands ekonomi var svag under 2013, eftersom ekonomin krympte för andra året i rad. Den privata konsumtionen och investeringarna minskade och industriproduktionen gick ner med flera procent. Även arbetslösheten ökade och sysselsättningen försämrades. Konsumenternas förtroende för ekonomin var lägre än långtidsmedelvärdet. Det svaga ekonomiska läget och den avstannade privata konsumtionen gjorde att år 2013 var mycket svårt för handeln. Det var särskilt bruksvaruhandeln och handeln med varaktiga konsumtionsvaror som blev lidande, men även inom dagligvaruhandeln har försäljningen varit på nedgång rekordlänge, ända sedan våren För hela detaljhandeln ökade omsättningen med bara några promille från föregående år medan volymen rentav minskade. Detta har inte hänt förut sedan 90-talets lågkonjunktur med undantag för 2009, året efter finanskrisen. Värdet av hela detaljhandelns omsättning ökade med 0,1 procent under året. För dagligvaruhandeln var ökningen 2,1 procent (föreg. år 5,0 %) medan omsättningen för varuhushandeln minskade med 0,2 procent (+3,7 %). Konsumentprisindex steg med 1,5 procent från föregående år (2,8). Livsmedelspriserna gick upp med 5,3 procent. Inom bränslehandeln ökade omsättningen i januari-oktober med 1,2 procent, men mätt i antal liter låg hela branschen kvar på samma nivå som året innan. Omsättningen för motorbensin minskade med 2,1 procent medan omsättningen för dieselolja ökade med 2,9 procent. Den hårda priskonkurrensen påverkade fortfarande lönsamhetsutvecklingen för alla aktörer. Lågkonjunkturen gick hårt åt hela hotell- och restaurangbranschen, den här gången drabbades även snabbmatsrestauranger och personalrestauranger. Ökningen av matförsäljningen vid utskänkningsrestauranger stannade av under sommaren och alkoholförsäljningen fortsatte att sjunka. Värdet av utskänkningsrestaurangernas försäljning ökade i januariseptember med 1,1 procent (3,2 %). Kraftig kostnadsökning och minskad efterfrågan försämrade lönsamheten i hela branschen. Enligt konjunkturutsikterna väntas lågkonjunkturen i branschen fortsätta åtminstone under början av året. E-handeln har ytterligare ökat sin relativa andel av konsumtionen, men absolut sett har ökningen mattats av. År 2013 var det totala värdet av e-handeln 7,0 miljarder euro, varav tjänsternas andel var 3,7 miljarder euro och varuinköpens andel närmare 2,9 miljarder euro. Året innan var det totala värdet av e-handeln detsamma. De vanligaste inköpen på nätet är resetjänster, resebiljetter och inträdesbiljetter. De mest köpta varorna är kläder och skor. Hushållens tro på den ekonomiska situationens utveckling försvagades tydligt när nyheterna om stora företags massuppsägningar och permitteringar haglade tätt under året. Arbetslöshetsgraden i hela landet var 8,2 procent (7,7 %) år I södra Finland steg arbetslöshetsgraden till 6,6 procent (5,8 %). UTVECKLINGEN I HUVUDSTADSREGIONEN I huvudstadsregionen är befolkningstillväxten fortsättningsvis snabb och större än medeltalet för hela landet. En delförklaring är invandrarna, som står för 38 procent av tillväxten. Enligt förhandsuppgifterna var ökningen personer (16 586) eller 1,3 procent (1,3 %). Vid årsskiftet bodde personer ( ) i verksamhetsområdet, vilket är 23,9 procent (23,7 %) av hela landets befolkning. I huvudstadsregionen förändrades konkurrensläget för detaljhandeln och bränslehandeln inte särskilt mycket under Inom restaurangbranschen var HOK-Elanto områdets klart aktivaste aktör. UTVECKLINGEN INOM S-GRUPPEN 2013 S-gruppen består av handelslagen och SOK med dotterbolag. S-gruppens skattefria detaljhandelsförsäljning uppgick till ,2 miljoner euro år Den jämförbara försäljningen ökade med en dryg procent från föregående år. 6 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_RUO_ indd

7 Av S-gruppens detaljhandel stod handelslagen för ,6 miljoner euro eller 92,1 procent. Handelslagens detaljhandel ökade med 0,8 procent. Vid årets slut hade S-gruppen verksamhetsställen mot vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Vid utgången av 2013 fanns det 20 regionhandelslag. Ägarkunderna i S-gruppens handelslag fortsatte att öka, då nya medlemmar anslöt sig under Vid årets slut var medlemmarna i handelslagen, alltså ägarkunderna, totalt Till ägarkunderna betalades under året sammanlagt 379,0 miljoner euro i Bonus, vilket var ungefär lika mycket som föregående år. Antalet anställda inom S-gruppen var , vilket var färre än året innan. Handelslagen hade anställda och SOK-koncernen S-gruppens sammanräknade okonsoliderade resultat före extraordinära poster och skatter var 226 miljoner euro (212 M ). Handelslagens sammanräknade resultat före extraordinära poster och skatter var 231 miljoner euro (239 M ). SOK-koncernens resultat före extraordinära poster och skatter var -5 miljoner euro (-27 M ). HÄNDELSER INOM HOK-ELANTO UNDER 2013 HOK-Elantos omsättning ökade i fjol med 2,1 procent. Tillväxtmotor var huvuddivisionen dagligvaruhandeln, där omsättningen ökade med 2,9 procent. Däremot minskade omsättningen inom bruksvaruhandeln, eftersom konsumenterna till följd av konjunkturerna har blivit försiktigare och i ökad utsträckning börjat handla på nätet. Under året stängdes också några verksamhetsställen. Personalen från dessa kunde omplaceras på egna verksamhetsställen. HOK-Elanto investerade 99 miljoner euro i utveckling av sitt servicenät. Det största enskilda projektet var Shoppingcenter Kaari, som HOK-Elanto har låtit bygga och i sin helhet äger. Kaari öppnades i oktober. Från öppningen till utgången av december besöktes Kaari av 1,4 miljoner kunder. Omläggningen av trafiken i början av december har gjort det ännu smidigare att besöka shoppingcentret, och även parkeringsplatserna har visat sig tillräckliga. Vid förnyandet av Alepa-kedjan byggdes 41 butiker om. Sortimentet ökedes och affärernas energieffektivitet har förbättrats märkbart. S-market i Jakobacka förstorades och förnyades medan S-market i Jokela renoverades. Prisma kedjans konceptädring genomfördes i Kaari och Iso Omena. HOK-Elantos e-handel med mat nästan tredubblades under året och motsvarar redan en liten S-markets försäljningsnivå. Antalet leveranser steg till över Alepa Kauppakassis sortiment består av närmare produkter. Prismas Kauppakassi finns i Shoppingcenter Kaari. Till sortimentet hör närmare matprodukter och bruksvaruprodukter, vars prisnivå följer hypermarketens prissättning. De flesta kunderna avhämtar sina varor från avhämtningsstället. I oktober öppnades ett nytt Sokos-varuhus i Shoppingcenter Kaari. Sokos Hagnäs stängdes vid årets slut på grund av ombyggnad av fastigheten. Varuhushandeln befinner sig i ett brytningsskede och hela sektorn är tvungen att anpassa sig till förändringar i den inhemska och internationella e-handeln. Inom ABC-kedjans verksamhet fokuserade man starkt på att utveckla CityKeittiö Deli-konceptet samtidigt som man anpassade affärsområdets kostnadsnivå. Under året stängde man tre verksamhetsställen och öppnade ett nytt. Restaurangverksamheten utökades genom både företagsköp och öppnande av nya enheter. Med sina 113 restauranger är HOK-Elanto den klart största restauratören i huvudstadsregionen. Under året tillkom 22 nya restauranger i nätet av verksamhetsställen. Förvärvet av Oy Center-Inn Ab gav ett tillskott på tio restauranger i början av året, och när Shoppingcenter Kaari öppnades i oktober tillkom nio restauranger. På Tuppens torg i Forum öppnades två och i Citypassagen en ny restaurang, Food Lab, där man utvecklar nya affärsidéer i samarbete med kunderna. Under året såldes två och stängdes fyra restauranger. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Helsingfors Handelslag Elantos försäljning uppgick till miljoner euro år 2013 (föreg. år M ). Omsättningen uppgick till miljoner euro (föreg. år M ), vilket är en ökning med 2,1 procent (5,5 %). Under året ökade omsättningen med 2,9 procent inom dagligvaruhandeln och minskade med 3,0 procent inom bruksvaruhandeln. Relativt sett ökade omsättningen mest inom restaurangerna, Emotionbutikerna, Prisma-stormarknaderna och Alepa-butikerna. Koncernens resultat före extraordinära poster och skatter var 21,9 miljoner euro (29,4 M ). I resultatet ingår 1,9 miljoner euro (2,0 M ) i engångsintäkter, närmast vinst från försäljning 7 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_RUO_ indd

8 av anläggningstillgångar. I resultatet ingår även 5,9 miljoner euro (0,4 M ) i engångskostnader, varav 5,8 M hänför sig till nedskrivning av en fastighet. Koncernens operativa resultat, där de ovan nämnda posterna inte beaktats, var 25,8 miljoner euro (27,6 M ). Det försämrade resultatet beror på Alepa-kedjans och restaurangverksamhetens kraftiga investeringar samt på förändringar i Sokos-kedjan. Resultatet var bättre än väntat. Koncernens rörelsevinst var 21,7 miljoner euro (29,5 M ), vilket är 1,1 procent av omsättningen (1,6 %). Avkastningen på sysselsatt kapital var 4,2 procent (5,8 %) och avkastningen på eget kapital 3,7 procent (4,7 %). Omsättning 2013 M Utveckling % Rörelseresultat 2013 M 2012 M Markethandel 1 524,2 2,1 % 22,4 20,1 Varuhushandel 75,6 4,4 % 4,9 0,6 Trafikbutiks- och bränslehandel 154,0 1,2 % 2,7 5,2 Restauranger 137,3 9,3 % 1,1 4,8 Övrig affärsverksamhet och förvaltning 25,3 8,6 % 5,9 10,3 HOK-Elanto-koncernen sammanlagt 1 916,4 2,1 % 21,7 29,5 HOK-Elantos markethandel omsatte miljoner euro (1 493 M ), vilket var en ökning på 2,1 procent (7,2 %). Omsättningen genererades av 12 Prisma-stormarknader, 53 S-marketar, 88 Alepa-butiker och en Kodin Terra. Antalet verksamhetsställen inom markethandeln var oförändrat under året. Rörelseresultatet för markethandeln var 22,4 miljoner euro (20,1 M ). Det förbättrade resultatet beror på ökad omsättning och kostnadskontroll till följd av ett målmedvetet utvecklingsarbete. HOK-Elantos marknadsandel av dagligvaruhandeln i verksamhetsområdet minskade en aning och var 41,6 procent (42,1 %). Varuhushandeln omsatte 76 miljoner euro (79 M ), nedgången var 4,4 procent (-15,8 %). Varuhushandeln bestod av tre Sokos-varuhus och åtta Emotion-kosmetikabutiker. I oktober öppnades ett nytt Sokos-varuhus i Shoppingcenter Kaari medan Sokos Hagnäs stängdes i slutet av året. Rörelseresultatet för HOK-Elantos varuhushandel var -4,9 miljoner euro (-0,6 M ). Åtgärderna för att utveckla och sanera varuhushandeln fortsätter. Trafikbutiks- och bränslehandeln omsatte 154 miljoner euro (156 M ), vilket är en minskning med 1,2 procent (3,2 %). HOK-Elantos ABC-kedja har sammanlagt 33 verksamhetsställen i huvudstadsregionen. Rörelseresultatet var -2,7 miljoner euro (-5,2 M ). Orsakerna till det förbättrade resultatet är det lyckade arbetet med att utveckla CityKeittiö Deli-enheterna som finns i anslutning till ABC, den framgångsrika bränsle- och biltvättförsäljningen samt det pågående saneringsprogrammet inom divisionen. HOK-Elantos restaurangverksamhet omsatte 137 miljoner euro (126 M ), en ökning med 9,3 procent (4,0 %). Under året tillkom 22 nya restauranger medan två såldes och fyra stängdes. Vid årets slut var antalet restauranger 113. Restaurangernas rörelseresultat var 1,1 miljoner euro (4,8 M ). Bidragande orsaker till det försämrade resultatet var kraftiga investeringar i utbyggnad och utveckling av restaurangnätet, skrotningsavskrivningar samt konjunkturläget, där konsumenternas tilltro till den egna ekonomins utveckling minskade efterfrågan inom hela hotell- och restaurangbranschen. Den övriga affärsverksamheten omsatte 25,3 miljoner euro (23,3 M ). HOK-Elantos övriga affärsverksamhet består av fastighetsverksamhet och begravningstjänst. Begravningstjänsten har 12 byråer på olika håll inom verksamhetsområdet. Rörelseresultatet för den övriga affärsverksamheten var 6,3 miljoner euro (10,3 M ). Däri ingår även de ovan nämnda engångsintäkterna och -kostnaderna. KONCERNSTRUKTUREN HOK-Elanto-koncernen består av moderbolaget Helsingfors Handelslag Elanto, HOK-Elanto Liiketoiminta Oy (markethandel, varuhushandel, trafikbutiks- och bränslehandel samt restaurangverksamhet), Oy Center-Inn Ab (restaurangverksamhet), HOK- Elanto Palvelu Oy samt 31 fastighetsbolag. Under året köpte HOK-Elanto hela aktiestocken i Oy Center-Inn Ab och i ett fastighetsdotterbolag samt grundade ett nytt fastighetsdotterbolag. Till koncernen hör 27 (året innan 27) intressebolag. De viktigaste intressebolagen är Kiinteistö Oy Vantaanportin Liikekeskus som äger köpcentret Jumbo i Vanda och där HOK-Elanto har en ägarandel på 27,9 procent, samt S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy, där HOK-Elanto har en ägarandel på 20,0 procent. INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Under 2013 investerade HOK-Elanto 99,0 miljoner euro (88,0 M ) i utveckling av nätet av verksamhetsställen. De största 8 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_RUO_ indd

9 objekten var byggandet av etapp tre i Shoppingcenter Kaari i Gamlas, köpet av Oy Center-Inn Ab samt genomförandet av programmet för att förnya Alepa-kedjan. Intäkterna från realisering av anläggningstillgångar var 2,2 miljoner euro (1,4 M ). FINANSIERING Koncernens likviditet är god. De likvida placeringarna och kassamedlen uppgick till 83,3 miljoner euro (62,7 M ) vid årets slut. Soliditeten var 61,6 procent (65,3 %). De räntebärande skulderna var 125,0 miljoner euro (65,0 M ). Dessutom uppgick de outnyttjade bekräftade krediterna och kreditlimiterna till 35 miljoner euro vid periodens slut. Den kraftiga investeringstakten märks i att skulderna ökat. De finansiella nettointäkterna var 0,2 miljoner euro (0,0 M ). För att finansiera framtida investeringar har HOK-Elanto startat ett program där en del av fastighetsegendomen säljs till fastighetsplacerare, samtidigt som man säkrar den egna verksamheten i dem genom långfristiga hyreskontrakt. ÄGARKUNDERNA OCH S-BANKEN Under året anslöt sig (22 476) nya ägarkunder och vid periodens slut var antalet ägarkunder ( ). Av hushållen i verksamhetsområdet är 81,2 procent (80,7 %) ägare i handelslaget. Av koncernens försäljning riktade sig 77,2 procent (77,8 %) till ägarkunder. Sammanlagt fick HOK- Elantos ägarkunder 71,5 miljoner euro (71 M ) i Bonus och 1,3 miljoner euro (1,2 M ) i betalningssättsförmån. Därtill betalades 1,9 miljoner euro i ränta på insatsen. Därmed belönades ägarkunderna som utnyttjade tjänsterna med i medeltal 142 euro per hushåll (142,60 ). Nätverket av bonuspartners var så gott som oförändrat under året. HOK-Elanto har ett brett nätverk av samarbetspartners som erbjuder förmåner för ägarkunder. Nya förmånspartner som tillkom år 2013 är Puls & Träning-gymmen, basketlaget Korishonka, Strömma Finland som erbjuder rundturer och kryssningar samt Easy Fit-motionscentren. Samarbetet upphörde med Uuden sirkuksen keskus Cirko, G4S som erbjuder säkerhetstjänster samt ishockeylaget Helsingin Jokerit. Finlands enda butiksbank tillhandahåller förmånliga basbanktjänster och en lättanvänd nätbank. Inom HOK-Elantos verksamhetsområde har S-Banken fullservicekontor i Prismastormarknaderna samt i Sokos i Helsingfors och Hagnäs. Förutom brukskonton har S-Banken också avkastningskonton, tidsbundna konton och placeringskonton. Privatpersonernas insättningar i S-Banken i hela landet uppgick till 2,3 miljarder euro (2,4) euro. Vid periodens slut var antalet kunder cirka 2,6 miljoner (2,5). Antalet S-Förmånskort med Visa som S-Banken beviljat var knappt 1,4 miljoner (1,1). I slutet av maj meddelade S-Banken att den ingått ett föravtal om köp av aktiemajoriteten i FIM Abp. Genom affären utvidgar S-Banken sitt produktsortiment till fondsparande och kapitalförvaltning. I november 2013 beslutade S-Banken att ingå fusion med LokalTapiola Bank och bilda den nya S- Banken, som inleder sin verksamhet i maj HOK-Elanto äger 10 procent av S-Banken och efter fusionen 7,5 procent. PERSONALEN HOK-Elanto är en av de största arbetsgivarna inom sitt verksamhetsområde. Den fast anställda personalen ökade med 36 personer från föregående år. Vid årets slut var antalet anställda personer (6 241). I enlighet med målen för HR-strategin ökade den heltidsanställda personalen med 90 personer medan den deltidsanställda minskade med 54 personer. Omvandlat till heltidsårsverken var det kalkylmässiga antalet anställda personer (5 116). De anställda vid Sokos i Hagnäs som stängdes vid årsskiftet omplacerades vid HOK- Elantos egna verksamhetsställen. Likaså kunde saneringen av ABC-kedjan genomföras så att alla anställda som så önskade vid de stängda verksamhetsställena omplacerades vid andra enheter i kedjan. Ur föregående års resultat betalade HOK-Elanto igen 1,3 miljoner euro i resultatbonus till sin fast anställda personal. Resultatbonus betalades till anställda (5 332) och bonusens storlek var 1,0 procent (1,0) av personens årslön. Handeln erbjuder en bra chans för unga att komma in i arbetslivet. Sommaren 2013 fick omkring tvåtusen unga sommarjobb eller tillfälle att pröva på arbete i servicebranschen inom HOK-Elanto. HOK-Elanto har gått med i ungdomsgaran- 9 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_RUO_ indd

10 tiprojektet genom att starta en särskild läroavtalsgrupp för unga. I december började en grupp på 17 personer studera vid utbildningscentret Edupoli i Hertonäs. Deras mål är att avlägga merkonomexamen på två och ett halvt år vid sidan av jobbet. År 2013 ordnades också en yrkeskurs för arbetslösa unga. Via kursen hittade cirka 20 unga ett jobb inom Alepa-kedjan. HOK-Elanto har också målmedvetet gått in för att sysselsätta specialgrupper. Stiftelsen VATES tilldelade HOK- Elanto priset Årets sysselsättare. I prismotiveringen framhölls HOK-Elantos långsiktiga och mångsidiga utvecklingsarbete för att sysselsätta funktionsnedsatta och långtidssjuka personer. Över 80 procent av personalen besvarade HOK-Elantos personalenkät. På HOK-Elanto är de anställdas engagemang på en betydligt högre nivå jämfört med finländska organisationer överlag. Bland arbetsmotivationsfaktorerna märks tydligt även kritiska ställningstaganden, men resultaten från de övriga temaområdena ligger mycket signifikant över medelvärdet för hela landet. Positiva omdömen gavs särskilt inom temaområden på företagsnivå så som arbetsgivarimagen, ledarskapskulturen och verksamhetskulturen, och dessa är HOK-Elantos starka sidor. Målmedvetna satsningar har gjorts på personalens arbetshälsa, vilket märks i minskad sjukfrånvaro och färre förtidspensioneringar. HOK-Elantos löner för sjukdomstid minskade med 1,3 procent från föregående år. Sjukdagarna minskade med 2,5 procent Markethandel Varuhushandel Restauranger Trafikbutiks- och bränslehandel Övrig affärsverksamhet och förvaltning Totalt HOK-Elanto har länge aktivt dragit sitt strå till stacken för att sysselsätta och utbilda invandrare. Vid årsskiftet ingick personer från 45 olika länder i personalen. Att hitta och behålla yrkeskunnig personal är en utmaning för chefsarbetet och verksamhetsutvecklingen. På HOK-Elanto är omsättningen stor särskilt bland deltidspersonalen. Man försöker binda personalen till företaget genom att bl.a. erbjuda utbildningsmöjligheter och långsiktig karriärplanering samt mångsidiga personalförmåner. Personalarbetets kvalitet övervakas med hjälp av en rad indikatorer, bl.a. arbetstillfredsställelse, chefsarbetets kvalitet, avgångstillfredsställelse, personalkostnadernas andel av omsättningen samt kalkylerad personalomsättning. Andelen anställningsförhållanden som var kortare än ett år fortsatte att minska under Anställningsförhållandets genomsnittliga längd var 7 år och tre månader(7,3). Personalens medelålder var 36 år precis som tidigare. Även kvinnornas andel av hela personalen låg oförändrat på 74 procent. Vid undersökningar av arbetstillfredsställelsen har sjukkassan visat sig vara en av de mest uppskattade personalförmånerna. HOK-Elantos sjukkassa omfattar samtliga arbetstagare som är fast anställda på hel- eller deltid. Arbetsgivaren stödjer sjukkassans verksamhet även ekonomiskt. Den 19 maj 2013 ordnades en rekreationsdag på Borgbacken för hela HOK-Elantos personal med familjer. I evenemanget deltog närmare personer. HOK-Elanto stöder också personalens hobby- och rekreationsmöjligheter genom att erbjuda företagsmotionsbiljetter. Man stöder också evenemang som verksamhetsställena arrangerar. RISKHANTERING Inom HOK-Elanto-koncernen är strävan att identifiera riskfaktorer och bedöma dem utifrån deras sannolikhet och betydelse för säkerheten och affärsverksamheten. Årligen görs separata riskanalyser för såväl koncernledningen som affärsområdena samt bedömningar av riskerna och farorna på verksamhetsställena. På HOK-Elanto satsar man särskilt på kundernas säkerhet och personalens arbetssäkerhet och välbefinnande. Varje verksamhetsställe har sina egna anvisningar och planer som baserar sig på identifiering av riskerna i arbetsmiljön. Anvisningarna har anpassats till respektive enhets verksamhet och förhållanden. Riskhantering är en del av den dagliga verksamheten. Syftet är att ta hand om personalens säkerhetskompetens så att de kan ta hand om våra kunder. Genom utbildning försäkrar 10 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_RUO_ indd

11 man sig om att anvisningarna följs så att var och en som jobbar på HOK-Elanto är medveten om sitt riskhanteringsansvar. HOK-Elanto har ett CMT-team (Crisis Management Team) som skaffar sig beredskap för betydande situationer som hotar affärsverksamhetens kontinuitet genom att utveckla färdigheterna att leda krissituationer samt se till att affärsverksamhetens kontinuitet planeras. Enligt riskanalysen från 2013 är HOK-Elantos mest betydande risker sedvanliga för affärsområdena och förenade med hanteringen av konkurrenssituationen, utvecklingen av nya verksamhetsmodeller samt verksamhetsförhållandena i huvudstadsregionen. De regelbundna säkerhetsinspektionerna på verksamhetsställena fortsatte i samarbete med försäkringsbolaget LokalTapiola. Syftet med inspektionerna är att öka de förebyggande åtgärderna för att skador ska kunna undvikas helt eller kostnaderna för dem minimeras. Utifrån säkerhetsinspektionerna har man tillsammans kunnat utveckla en övergripande riskhantering. ANSVAR FÖR MILJÖN HOK-Elanto beaktar verksamhetens miljöpåverkan som ett led i den dagliga verksamheten i enlighet med principerna om hållbar utveckling. Det kommer bl.a. till uttryck i byggandet, förvaltningen och underhållet av fastigheter. De viktigaste frågorna som inverkar på miljöbelastningen, så som energin och avfallsmängderna, styrs målmedvetet och målinriktat. Miljöpåverkan beaktas även vid utvecklingen av inköp och logistik. I sitt miljöprogram har HOK-Elanto särskilt lyft fram energieffektivitet, som är en av handelns viktigaste metoder för att bekämpa klimatförändringen. Inom handeln hänför sig den största energiförbrukningen till kylteknik, ventilation och belysning, och genom en rad pilotprojekt försöker man hitta de bästa sparåtgärderna för att sedan sprida dem i hela butiksnätet. I HOK-Elantos butiker övervakas energiförbrukningen i realtid på timnivå, vilket ger möjlighet att utveckla och utvärdera energisparåtgärdernas effekt. Vid byggandet av nya butiker har man satsat på energieffektivitet. Samtidigt har man testat ny teknik i dem, bland annat koldioxid-kylanläggningar, golvvärme, markvärme och värmepumpar. Utveckling av kylanläggningarna och fastighetssystemen samt optimal användning av styrsystemen för dessa har gett de största besparingarna. Förebyggande av uppkomsten av avfall, återanvändning och återvinning är de principer som styr avfallshanteringen. Hantering av svinn är den viktigaste metoden för att minska avfallsmängderna redan när de uppkommer. Svinnet kontrolleras genom utveckling av beställningsverksamheten, bättre prognostisering av åtgången och fungerande egenkontroll. Produkter som duger att äta men inte längre är i bästa försäljningsskick eller närmar sig bäst före-datum styrs i mån av möjlighet till välgörenhet. Att säkerställa produktsäkerheten är ett exempel på ansvarskänsla i vardagen på våra verksamhetsställen. Egenkontroll av livsmedel är ett viktigt verktyg inom produktsäkerheten. Butikerna gör nu de egenkontrollanteckningar som behövs direkt i en elektronisk databas. Genom att främja elbilism har HOK-Elanto också velat dra sitt strå till stacken för att bekämpa klimatförändringen till den del den hänför sig till trafiken till och från butikerna. Elbilar har stor betydelse för trafikutsläppen och det krävs aktiva åtgärder och fördomsfria initiativ för att få ut fler elbilar på våra vägar. Trafiken och dess omvärld kommer att förändras under de närmaste årtiondena och HOK-Elanto vill ligga i framkant när det gäller miljövänligare trafikalternativ. Verksamheten som syftar till att minska miljöpåverkan samordnas av miljö- och kvalitetschefen och miljöexperten. Indikatorerna och tillvägagångssätten utvecklas inom hela koncernen. På koncernnivå finns även en energiexpert som har stöd av en energistyrgrupp. ANSVARSFULLT SAMARBETE En ansvarsfull utveckling av tjänsterna till ägarkunderna och konsumenterna i huvudstadsregionen är målet för HOK-Elantos verksamhet. I den guide för ansvarskännande konsumtion som delas ut på HOK-Elantos alla verksamhetsställen får konsumenterna veta hur de kan göra ansvarskännande val vid sina inköp och hur handelslaget på många olika sätt skapar en bättre vardag i sitt område. HOK-Elanto satsar årligen ca euro på samhälleliga samarbetsprojekt av olika slag. Ett av dem är föreningen 11 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_RUO_ indd

12 som fortsätter Veikko och Lahja Hurstis arbete med att dela ut mathjälp till bostadslösa och andra mindre bemedlade i huvudstadsregionen. För år 2013 bokfördes över euro i stöd för projektet Nya barnsjukhuset Tillsammans med Helsingfors stads ungdomscentral har man redan i flera år genomfört det gemensamma projektet Duunisauma, som försöker hjälpa unga att komma in i arbetslivet. Från och med 2013 utvidgades verksamheten även till ungdomsväsendet i Esbo. Tillsammans med FRK startade hösten 2013 projektet Hyvän elämän eväät, där frivilliga möter människor i vardaglig miljö, t.ex. i shoppingcenter, och genom samtal hjälper dem att förändra sitt liv. En mångkulturell miljö är en del av HOK-Elantos vardag. HOK-Elanto har redan i många år utbildat och anställt invandrare och därmed främjat integrationen av dem i det finländska samhället och arbetslivet. År 2012 startade man tillsammans med Mannerheims Barnskyddsförbund frivilligverksamheten Bli vän med en invandrarmamma. Verksamheten har väckt stort intresse. HOK-Elanto bidrar också till integrationen av många specialgrupper och till ökad tolerans genom att bl.a. ordna arbete åt utvecklingsstörda och personer med psykiska problem. FÖRVALTNING Med sina över ägare är HOK-Elanto det företag som har den bredaste ägarbasen i Finland. Fullmäktige, förvaltningsrådet och styrelsen är HOK-Elantos centrala förvaltningsorgan. År 2013 bestod förvaltningsrådets presidium av verkställande direktören Jorma Bergholm (ordförande), riksdagsman Ben Zyskowicz (första vice ordförande) och kommunikationskonsult Sallamaari Muhonen (andra vice ordförande). De övriga medlemmarna i förvaltningsrådet 2013 var generalsekreterare Arto Bryggare, pastor Mika Ebeling, överkommissarie Juha Hakola, riksdagsreporter Seppo Huhta, verksamhetsledare Juha Häkkinen, riksdagsman Pia Kauma, riksdagsman Merja Kuusisto, politices doktor Pentti Puoskari, biträdande stadsdirektör Piia Rantala-Korhonen, intressebevakningschef Tatu Rauhamäki, meteorolog Lea Saukkonen, avdelningsskötare Tarja Tenkula och riksdagsman Kari Uotila. Personalrepresentanter är huvudförtroendeman Piia Kuusniemi och marketchef Raili Parkkinen. År 2014 fortsätter verkställande direktören Jorma Bergholm som förvaltningsrådets ordförande och riksdagsman Ben Zyskowicz som första vice ordförande. Andra vice ordförande är riksdagsman Kari Uotila. I förvaltningsrådet fortsätter generalsekreterare Arto Bryggare, pastor Mika Ebeling, överkommissarie Juha Hakola, riksdagsreporter Seppo Huhta, verksamhetsledare Juha Häkkinen, riksdagsman Pia Kauma, riksdagsman Merja Kuusisto, politices doktor Pentti Puoskari, biträdande stadsdirektör Piia Rantala-Korhonen, meteorolog Lea Saukkonen och avdelningsskötare Tarja Tenkula. Nya medlemmar i förvaltningsrådet är biträdande direktör Lauri Kaira och verksamhetsledare Kalle Könkkölä. Personalrepresentanter är huvudförtroendeman Piia Kuusniemi och marketchef Mika Uusitalo. I styrelsen satt år 2013 verkställande direktören Matti Niemi (ordförande), affärsdirektör Tuula Entelä (vice ordförande), verkställande direktören Antti Pankakoski, professor Matti Pohjola, verkställande direktören Harry Salonaho, kommerserådet Ulla-Maija Tolonen och verkställande direktören Markku Uitto. I styrelsen fortsätter år 2014 verkställande direktören Matti Niemi (ordförande), affärsdirektör Tuula Entelä (vice ordförande), professor Matti Pohjola, kommerserådet Ulla-Maija Tolonen och verkställande direktören Markku Uitto. Nya medlemmar i styrelsen är marknadsföringsprofessor Jaakko Aspara och kommunikationskonsult Sallamaari Muhonen. Revisorer för räkenskapsperioden 2013 har varit CGR Matti Hartikainen med CGR Peter Forsell som revisorssuppleant samt CGR-samfundet Ernst & Young Oy med CGR Jan Rönnberg som huvudansvarig revisor. Som revisor för räkenskapsperioden 2014 fortsätter CGR Matti Hartikainen med CGR Peter Forsell som revisorssuppleant. Andra revisor är CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy. Verkställande direktör för Helsingfors Handelslag Elanto är ekonomie magister Matti Niemi och vice verkställande direktör är Veli-Matti Liimatainen, som samtidigt ansvarar för daglig- och bruksvaruhandeln. HOK-Elanto-koncernens ledningsgrupp består av verkställande direktören Matti Niemi, vice verkställande direktören 12 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_RUO_ indd

13 Veli-Matti Liimatainen, restaurangverksamhetens divisionsdirektör Jouko Heinonen, trafikbutiks- och bränslehandelns divisionsdirektör Markku Kuusinen, planeringsdirektör Juha Ilvonen, ekonomidirektör Laura Oja, personaldirektör Antero Levänen och fastighetsdirektör Jyrki Karjalainen. BEDÖMNING AV DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN Det allmänna ekonomiska läget är på många sätt osäkert. Strukturomvandlingen inom handeln fortsätter, vilket märks i att inköpen på nätet fortsätter att öka. HOK-Elantos strävar efter att aktivt vara med i den här utvecklingen med hjälp av nya tjänster. Allt fler personer flyttar till huvudstadsregionen, vilket ökar efterfrågan inom livsmedelshandeln även i framtiden. År 2014 stiger HOK-Elantos omsättning till miljarder euro. De totala investeringarna under året beräknas uppgå till 62 miljoner euro. Koncernens operativa resultat kommer att bli svagare än föregående år. Personalvolymen beräknas förbli oförändrad. Renoveringen av butikerna i Alepa-kedjan fortsätter och under året förnyas sammanlagt 32 butiker. Under våren öppnas nya S-marketar i Månsas och Knektbro och under hösten i Dickursby. Byggandet av en ny S-market i Karaporten har inletts och byggandet av en S-market i Kånala inleds. Nya Prisma-stormarknader planeras bland annat i Gloms, Kivistö och Myrbacka. Dessutom planeras nya S-marketoch Alepa-enheter. Lanseringen av S-Businesskortet som fått en bra start kommer att öka antalet företagskunder särskilt inom trafikbutiks- och bränslehandeln samt inom restaurangverksamheten. I mars 2014 grundar SOK och HOK-Elanto ett samföretag som ska bedriva Marks & Spencer-franchiseverksamhet i Sokos i Helsingfors med början i oktober HOK-Elanto förbereder sig för att förnya sina affärslokaler i hörnet av Hagnäs torg som ett led i den övergripande utvecklingen av Hagnäsområdet. S-market Hagnäs forsätter på gatuplanet så länge som möjligt. I lokalen finns förutom S-market också kosmetikabutiken Emotion, och i mars öppnar S-Banken ett fullservicekontor där. HOK-Elanto och den svenska fastighetsplaceraren Redito har i februari 2014 genomfört en affär där Redito köpte fyra fastigheter: tre Prisma hypermarket-fastigheter och en Kodin Terra-fastighet i Helsingforsregionen. I den helhet som Redito köpte ingår Prisma i Malm, Olars och Dickursby samt Kodin Terra i Tusby. HOK-Elanto fortsätter sin affärsverksamhet i alla enheterna med långa hyreskontrakt. De sålda affärsfastigheterna har en sammanlagd area på cirka m 2. HOK-Elantos finansiella situation väntas förbli god även i år. kauppa kassi Sinun kauppasi netissä 13 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_RUO_ indd

14 RESULTATRÄKNING HOK-ELANTO RESULTATRÄKNING Koncernen (1000 ) Handelslaget (1000 ) Not OMSÄTTNING Övriga rörelseintäkter MATERIAL OCH TJÄNSTER Material, förnödenheter och varor Externa tjänster PERSONALKOSTNADER 4 Löner och arvoden Lönebikostnader AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Hyror för lokaler Övriga kostnader RÖRELSEÖVERSKOTT Andel av intressebolagens resultat (+/-) Finansiella intäkter och kostnader (+/-) ÖVERSKOTT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära poster (+/-) ÖVERSKOTT FÖRE SKATT Bokslutsdispositioner (+/-) Inkomstskatt (+/-) Minoritetsandelar (+/-) RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_RUO_ indd

15 BALANSRÄKNING AKTIVA Koncernen (1000 ) Handelslaget (1000 ) BESTÅENDE AKTIVA Not Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Aktier i intresseföretag Övriga placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Långfristiga fordringar Uppskjuten skattefordran Kortfristiga fordringar Finansiella värdepapper Kassa och bank PASSIVA Koncernen (1000 ) Handelslaget (1000 ) EGET KAPITAL Not Andelskapital Reservfond Överskott från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens överskott ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER MINORITETSANDELAR AVSÄTTNINGAR FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Uppskjuten skatteskuld Kortfristigt främmande kapital HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_RUO_ indd

16 FINANSIERINGSANALYS Koncernen (1000 ) Handelslaget (1000 ) RÖRELSEVERKSAMHET Rörelseöverskott Korrigering av rörelseöverskott (1) Förändring av rörelsekapital (2) Kassaflöde från rörelseverksamheten före finansiella poster och skatter Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga placeringar Betalda räntor och övriga finansiella kostnader Erhållna räntor och övriga finansiella intäkter Betald inkomstskatt Kassaflöde från rörelseverksamheten INVESTERINGAR Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Förvärv av aktier i dotterbolag Investeringar i andra aktier Beviljade lån Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar Överlåtelseinkomster från aktier Återbetalning av lånefordringar Utdelning på investeringar Kassaflöde från investeringar FINANSIERING Upptagning av långfristiga lån Återbetalning av långfristiga lån Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga lån Ökning(-) och minskning(+) av långfrisktiga fordringar Ökning av andelskapital Betalda räntor på andelskapital Erhållna/lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansiering Förändring av likvida medel, ökning(+)/minskning(-) Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut Korrigering av rörelseöverskott (1) Försäljningsvinster(-) och förluster(+) av bestående aktiva Avskrivningar och nedskrivningar Övriga intäkter och kostnader som inte medför betalning Förändring av rörelsekapital (2) Förändring av kortfristiga rörelsefordringar Förändring av omsättningstillgångar Förändring av kortfristiga räntefria skulder HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_RUO_ indd

17 Omsättning M Rörelseresultat M Bruttoinvesteringar M Ägarkundshushåll Omsättning efter kedja 2013 ABC 9% Alepa 18% Restauranger 7% Sokos och Emotion 6% Kodin Terra 1% Prisma 32% S-market 30% Koncernbalansräkning, aktiva M Koncernbalansräkning, passiva M Bestående aktiva Fordringar Omsättningstillgångar Finanssiella tillgångar Eget kapital Långfristigt främmande kapital Minoritetsandelar och reserver Kortfristigt främmande kapital 17 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_RUO_ indd

18 NOTER ANGÅENDE TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER Helsingfors Handelslag Elanto (HOK-Elanto) handhar koncernens uppgifter som rör finansiering, ekonomi, fastigheter, marknadsföring, personal och medlemsförvaltning. Koncernens anskaffning, finansiering och ägande av fastigheter, maskiner och inventarier har likaså koncentrerats till moderbolaget. HOK-Elanto säljer regelbundet förvaltningstjänster och hyr ut inventarier och lokaler till sina dotterbolag och i viss mån även till aktörer utanför koncernen. Försäljnings- och hyresintäkterna från dessa förvaltningstjänster redovisas i HOK-Elantos omsättning. JÄMFÖRBARHET MED FÖREGÅENDE RÄKENSKAPSPERIOD I resultatet ingår 2,1 miljoner euro (2,0 M ) i engångsintäkter, varav hälften är vinst från försäljning av anläggningstillgångar, samt 5,9 miljoner euro (0,2 M ) i engångskostnader, varav 5,8 miljoner euro hänför sig till nedskrivning av en fastighet. BESTÅENDE AKTIVA Immateriella och materiella tillgångar har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften enligt rörliga utgifter med avdrag för årligen gjorda avskrivningar enligt plan i bokföringen. Differensen mellan avskrivningar enligt plan och redovisade avskrivningar upptas i koncernbolagens resultaträkningar som bokslutsdispositioner och den ackumulerade avskrivningsdifferensen i deras balansräkningar upptas som en enda post bland ackumulerade bokslutsdispositioner. Bestående nedskrivningar av oavskriven anskaffningsutgift bland bestående aktiva har bokförts som kostnad bland nedskrivningar. I balansvärdena för bestående aktiva ingår inte uppskrivningar. Avskrivningarna enligt plan baseras på den ursprungliga anskaffningsutgiften och den uppskattade ekonomiska livslängden för de immateriella och materiella anläggningstillgångarna. Avskrivningarna är beräknade med början från den månad som följde på ibruktagningsmånaden för objektet. Avskrivningstiderna enligt plan är: år Nyttjanderätt till dataprogram och andra rättigheter 4 Goodwill, koncerngoodwill 5 Dataprogram 5 Övriga utgifter med lång verkningstid 5 Byggnader 25 Shoppingcenterbyggnader 30 Utgifter för vägomläggningar 10 Cisterner och övriga konstruktioner 10 Maskiner och inventarier restauranginventarier 5 inventarier för dagligvaror och specialvaror 5 datorutrustning och kontorsinventarier 5 transportmedel 5 maskiner och anordningar i byggnader 5 verksamhetsställenas kassasystem 3 Övriga materiella tillgångar 10 Permanentbeläggningar 10 HYROR FÖR LOKALER Bland hyror för lokaler upptas hyreskostnader för hyrning av lokaler. De hyresansvar som uppkommer av långfristiga hyreskontrakt i samband med dem presenteras i noterna till bokslutet. De största hyresobjekten är Prisma-stormarknaderna i Östra centrum, Sello och Vik. UTHYRNING OCH LEASING AV INVENTARIER Helsingfors Handelslag Elanto svarar för anskaffning och finansiering av maskiner och inventarier för hela koncernens del. Moderbolaget äger de aktuella tillgångarna och hyr ut dem till sina dotterbolag. Koncernföretagens leasingbetalningar behandlas som kostnader för inventarier och utrustning och upptas bland övriga rörelsekostnader. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångarna har upptagits till anskaffningsutgiften som bestäms enligt de rörliga utgifterna eller till återanskaffningsutgiften eller till det sannolika överlåtelsepriset om detta är lägre än anskaffningspriset, genom att använda det lägsta värdet. FORDRINGAR, FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER Fordringarna har värderats till nominellt värde eller dock högst till sannolikt värde, skulderna till nominellt värde och finansiella värdepapper och övriga motsvarande finansiella medel som ingår i de finansiella tillgångarna till anskaffningsutgiften eller till det sannolika överlåtelsepriset om detta är lägre. På bokslutsdagen fanns inga fordringar eller skulder i utländsk valuta. PENSIONSARRANGEMANG Både det lagstadgade pensionsskyddet och de kompletterande frivilliga tilläggspensionerna för koncernbolagens personal sköts av utomstående pensionsförsäkringsbolag. Pensionsutgifterna upptas som kostnader det år då de uppstår. FINANSIERINGSANALYS Finansieringsanalyserna har uppgjorts som en indirekt finansieringsanalys enligt Bokföringsnämndens allmänna anvisning. En medlems rätt till utdelat överskott (återbäring av överskott och ränta på andelsinsatsen) preskriberas fem år från den förfallodag som nämns i andelsstämmans beslut. I finansieringsanalysen har intäktsföringen av preskriberad ränteskuld på andelsinsatsen behandlats som rättelse till rörelseöverskottet. 18 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_RUO_ indd

19 RÄNTEDERIVAT Räntederivaten har gjorts i säkringssyfte för att säkra skulderna. Ränteintäkter och -kostnader för räntederivat gjorda i säkringssyfte samt premier för ränteoptioner gjorda i säkringssyfte periodiseras för kontraktsperioden för att korrigera räntekostnaden eller -intäkten för det instrument som skyddas. NOTER ANGÅENDE TILLÄMPADE KONCERNBOKSLUTSPRINCIPER Koncernbokslutets omfattning och förändringar i koncernstrukturen I koncernbokslutet upptas förutom moderandelslaget även alla dotterbolag, det vill säga företag i vilka HOK-Elantos aktieinnehav direkt eller indirekt ger mer än hälften av det röstetal som aktierna medför, samt alla intresseföretag där HOK-Elanto har ett betydande innehav på minst 20 % av aktierna och rösterna. De företag som ingår i koncernbokslutet inklusive koncernens innehav har presenterats i noterna till balansräkningens aktiva. År 2013 köpte Helsingfors Handelslag Elanto hela aktiestocken i Oy Center-Inn Ab och Kiinteistö Oy Hyrylän Portti och grundade Kiinteistö Oy Vantaan Porttipuisto. Redovisningsprinciper för koncernbokslutet I bokslutet har koncernens interna aktieinnehav eliminerats enligt förvärvsmetoden, varvid anskaffningsutgiften för aktier i dotterbolag har eliminerats mot eget kapital vid anskaffningstidpunkten. Differensen mellan anskaffningsutgiften för dotterbolag och det egna kapital som motsvarar nyförvärvade tillgångar har huvudsakligen hänförts till byggnader och markområden. Koncernaktiva och -passiva som hänförts till byggnader avskrivs/ intäktsförs enligt avskrivningsplanen för tillgångsposten. Intressebolagen har sammanställts enligt kapitalandelsmetoden. Den andel av intressebolagens resultat för räkenskapsperioden och förändringen av eget kapital som motsvarar koncernens innehav redovisas i en separat post. De viktigaste av koncernens 27 intressebolag är Kiinteistö Oy Vantaanportin Liikekeskus samt S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy. Minoritetsandelarna har avskilts från koncernens eget kapital och resultat och upptas som en separat post i bokslutet. Vid upprättandet av koncernbokslutet har koncernens interna intäkter och kostnader, interna vinstutdelning, interna försäljningsvinster från anläggningstillgångar samt inbördes fordringar och skulder eliminerats. Bland omsättningstillgångarna i koncernbokslutet ingår inga interna bidrag. UPPSKJUTEN SKATT Uppskjuten skatt som hänför sig till koncernen HOK-Elanto har bokförts enligt nedan beskrivna principer och bokföringsnämndens allmänna anvisning. Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar som beror på sammanställningsåtgärder ingår i uppskjutna skatteskulder och skattefordringar i koncernbalansräkningen medan förändringen av dessa ingår i förändring av uppskjutna skatteskulder och skattefordringar i koncernresultaträkningen. I enlighet med försiktighetsprincipen ingår uppskjutna skatteskulder i sin helhet och uppskjutna skattefordringar till beloppet av de uppskattade sannolika fordringarna i koncernbalansräkningen. Vid beräkningen har man använt sig av den skattesats på 20,0 procent som riksdagen godkänt och fastställt Ackumulerade bokslutsdispositioner i de separata boksluten har i koncernbalansräkningen indelats i uppskjuten skatteskuld och eget kapital, och förändringen av dessa har redovisats i koncernresultaträkningen. Avskrivningar som återförs till beskattningsbara inkomster (hyllavskrivningar) har beaktats som en avdragsfaktor vid beräkningen av den ovan nämnda uppskjutna skatteskulden. Uppskjuten skattefordran som hänför sig till koncernbolagens avsättningar och fastställda förluster har redovisats i koncernbalansräkningen och förändringen av den i koncernresultaträkningen. I minoritetsägda fastighetsdotterbolag görs i de flesta bolagen avskrivningar på byggnader enligt resultatet. På koncernnivå har emellertid avskrivningar enligt plan bokförts för bolagen, och den däri ingående uppskjutna skattefordran på 5,1 miljoner euro som hänför sig till de ackumulerade tilläggsavskrivningarna har inte beaktats. Koncernens interna försäljningsvinster från anläggningstillgångar har huvudsakligen uppstått före 1989, då dessa poster inte var beskattningsbara. Därmed uppstod ingen uppskjuten skatteskuld vid elimineringen av dessa interna bidrag. Koncernen har därtill en intern försäljningsvinst på 6,4 miljoner euro som hänför sig till aktier och för vilken ingen uppskjuten skattefordran har redovisats, eftersom den sannolikt inte kommer att realiseras. För nedskrivningar av aktier, markområden och byggnader vilka inte avdragits i beskattningen, sammanlagt 5,4 miljoner euro (5,5 miljoner euro), har ingen uppskjuten skattefordran bokförts, eftersom det inte anses sannolikt att den realiseras. Ingen uppskjuten skatt har bokförts för fördelad koncernaktiva och -passiva (sammanlagt 6,5 miljoner euro netto), eftersom uppkommen koncernaktiva och -passiva i sin helhet har hänförts till byggnader och markområden som är centrala för affärsverksamheten och inte är avsedda att överlåtas utanför koncernen. 19 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_RUO_ indd

å r s b e r ä t t e l s e 2 0 1 4

å r s b e r ä t t e l s e 2 0 1 4 årsberättelse 2014 Verkställande direktörens översikt 4 Innehåll År 2014 i korthet 6 Nyckeltal 6 Affärsområden 8 Förvaltning 12 Styrelsen 12 Förvaltningsrådet 13 Ledningsgruppen 13 Styrelsens verksamhetsberättelse

Läs mer

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011 SOK-KONCERNEN Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Handelns allmänna omvärld 2011 Handelns omvärld var tydligt tudelad till karaktären under år 2011. Under årets början var

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2012 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt... 3 Styrelsens verksamhetsberättelse... 4 Utveckling av koncernens nyckeltal...

Läs mer

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2010

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2010 SOK-KONCERNEN Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2010 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Handelns allmänna omvärld 2010 Samhällsekonomin i Finland vände i en snabb uppgång år 2010. Efter bruttonationalproduktens

Läs mer

Verkställande direktörens översikt

Verkställande direktörens översikt Årsberättelse 2013 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2013 i korthet 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Personalen 13 Förvaltning 14 Ledningsgruppen 14 Förvaltningsrådet

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 EKONOMISK ÖVERSIK T INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Bokslut 1.1 31.12.2005...10 Aktier och aktieägare... 60 Ekonomisk utveckling

Läs mer

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Bokslut Innehåll Bokslut 2003 3 Femårsöversikt 4 Formler för nyckeltal 5 Hantering av finansiella risker 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 2003 14 Koncernbokslut

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2009 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11 Kymmenedalens El Årsberättelse 2009 2 Innehåll Verkställande direktörens översikt 5 Kundservicens nya era 7 Stark kompetens på elmarknaden 9 Elkvaliteten på en god nivå 11 Nätverksarbeten nära kunden 13

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 BOKSLUT 31.12.2014 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 10 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Koncernens

Läs mer

HKSCAN-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

HKSCAN-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 HKScan-koncernens bokslutskommuniké 2012-1- 15.02.2013, KL. 8.00 HKSCAN-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Fortfarande låg lönsamhet men kassaflödet förbättras * Omsättningen ökade

Läs mer

Innehåll. Verkställande direktörens översikt Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2012 i korthet Anvia ICT. 8 Anvia TV. 10 Anvia Securi

Innehåll. Verkställande direktörens översikt Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2012 i korthet Anvia ICT. 8 Anvia TV. 10 Anvia Securi Årsberättelse 2012 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2012 i korthet 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 10 Anvia Securi 11 Personalen 13 Förvaltning 14 Förvaltningsrådet 14 Styrelsen

Läs mer

PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS BOKSLUT 2014

PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS BOKSLUT 2014 PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS BOKSLUT 2014 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultaträkningen...11 Balansräkning...12 Finansieringsanalys...14 Redovisningsprinciper för bokslutet 31.12.2014...15

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 BOKSLUT 31.12.2010 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 9 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Kalkyl över

Läs mer

årsredovisning Bokslut 2010

årsredovisning Bokslut 2010 årsredovisning Bokslut 2010 editakoncernen Stödfunktioner Marketing Services Editorial Communication Publishing Print & Distribution Reklam & produktion Innehåll Läromedel Högkvalitativt tryck Product

Läs mer

bokslut 2012 skapar glädje och löser vardagens problem

bokslut 2012 skapar glädje och löser vardagens problem bokslut 2012 Hållbara produkter som skapar glädje och löser vardagens problem INNEHÅLL Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse Koncernbokslut, IFRS Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat

Läs mer

Verkställande direktörens översikt 4 Anvia-presentation, vision, värden och strategi 6 Nyckeltal 8 År 2009 i korthet 9 Affärsområdena 10

Verkställande direktörens översikt 4 Anvia-presentation, vision, värden och strategi 6 Nyckeltal 8 År 2009 i korthet 9 Affärsområdena 10 Årsberättelse 2009 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Anvia-presentation, vision, värden och strategi 6 Nyckeltal 8 År 2009 i korthet 9 Affärsområdena 10 Telecom 10 IT 14 Securi 16 TV 18 Personalen

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012

Årsredovisning 2011/2012 Årsredovisning 2011/2012 Innehåll Hållbarhetsarbete 13 Kedjans utveckling 13 Året i korthet 3 Affärsmodell 4 VD kommenterar 6 verksamheten 8 koncernens utveckling 10 mio 50 år 11 medarbetare 12 Styrelseordföranden

Läs mer

CGR-TENTAMEN 30.8.2008

CGR-TENTAMEN 30.8.2008 1(32) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-TENTAMEN 30.8.2008 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 5) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26)

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26) 1 (26) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Helsingfors stad Bokslut 2010

Helsingfors stad Bokslut 2010 Helsingfors stad Bokslut 2010 HELSINGFORS STAD BOKSLUT 2010 Utgivare: Helsingfors stad Ekonomi- och planeringscentralen ISBN utskrift 978-952-223-952-5 ISBN webben 978-952-223-953-2 ISSN 1457-3083 Bokslutsmaterial:

Läs mer

RAYS BOKSLUT 2013 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL. RAYs BOKSLUT

RAYS BOKSLUT 2013 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL. RAYs BOKSLUT 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL RAYs BOKSLUT 2013 INNEHÅLL 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Finansieringsanalys 15 Redovisningsprinciper för bokslutet 18 Noter till

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Nyckeltal som beskriver koncernens ekonomiska utveckling 8 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 9 Totalresultaträkning

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 3. Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 13

Styrelsens verksamhetsberättelse 3. Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 13 Finnvera Q4/2013 och bokslut 2013 Finnverakoncernen Q4/2013 och bokslut 1.1 31.12.2013 Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse 3 Nyckeltal 11 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets

Läs mer

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5 ÅrsrEDOVISNING 2 Sparbanken Finn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Sparbanken Finn i korthet...3 Styrelseordförande har ordet...4 VD har ordet...5 Fem år i sammandrag nyckeltal 2005...6 Resultat-

Läs mer

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Innehåll Historia... 1 STC Greenfood på en minut... 2 Det här är STC GreenFood 2012... 3 Vd-ord... 4 Marknadstrender och styrkor... 6 Affärsområdena Inköp

Läs mer

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Audit 3 Tax 4 Consulting 4 Financial Advisory 4 Medarbetare 4-5

Läs mer