Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007"

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari 30 juni

2 Delårsrapport 1 januari 30 juni NSP fortsatt ökning av omsättning och vinst Andra kvartalet Omsättningen ökade med 50 procent till 126,9 MSEK (84,3) Resultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 7,1 MSEK (2,8) Rörelseresultatet förbättrades till 3,4 MSEK (1,2) Resultat efter skatt uppgick till 1,4 MSEK (0,4) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,01 SEK (0,00) Första halvåret Omsättningen ökade med 64 procent till 244,4 MSEK (148,7) Resultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 14,1 MSEK (3,9) Rörelseresultatet förbättrades till 7,0 MSEK (1,5) Resultat efter skatt uppgick till 2,5 MSEK (0,6) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,02 SEK (0,01) Bolaget har påbörjat processen med att ansöka om notering vid OMX Nordiska Börs (Small Cap) VD Ulf Wahlstedt kommenterar: - Jag är mycket nöjd med utvecklingen under första halvåret, såväl omsättning som vinst ökade kraftigt, och vi har överträffat våra mål. Marginalen i andra kvartalet hölls tillbaka något av det nya löneavtalet och det stora antalet röda dagar, men från första juli förbättras marginalerna igen på grund av bland annat sänkta arbetsgivaravgifter. - Det är speciellt glädjande att vår food court-verksamhet tagit fart och utvecklats så starkt. Investeringen i food court-verksamheten har under första halvåret dock belastat resultatet med cirka 3 miljoner kronor. Vi kommer vid slutet av att driva minst fem food courts, med förväntat positivt kassaflöde under andra halvåret. Intresset från köpcentrum och gallerior är stort för våra lösningar och jag bedömer att utvecklingen kommer att fortsätta under Vi fortsätter att gå bättre än våra mål och andra halvåret är klart starkare än det första. Juli har startat starkt med en tillväxt på 38 procent. Vår prognos är att omsättningen för helåret stiger till cirka 575 miljoner kronor och resultatet före avskrivningar EBITDA kommer att överstiga 40 miljoner kronor. NSP bjuder in till analytikerpresentation den 5 september kl 8.00 på Operaterrassen i Stockholm. För mer information och anmälan se sida Nordic Service Partners holding ab

3 Delårsrapport 1 januari 30 juni Omsättningen ökade med 50 procent Omsättning MSEK, per kvartal 50 Kraftigt ökat resultat före avskrivingar Resultat före avskrivningar (EBITDA) MSEK, per kvartal Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Framgångsrikt integrerade företagsköp, bland annat av de danska Burger King-restaurangerna, bidrog till en ökad omsättning under första halvåret. 12 Resultatet ökade kraftigt under det andra kvartalet trots att marginalerna hölls tillbaka något av det nya löneavtalet, det stora antalet röda dagar under perioden och resultatpåverkande investering i food court-verksamheten. 10 NSP Holding 8 NSP Holding är ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på så kallade quick servicerestauranger. Genom separata dotterbolag äger och 6 driver NSP Holding i Sverige samt Danmark ett 40-tal restauranger under varumärkena Burger King och 4 Taco Bar samt tre så kallade food courts. NSP Holding är Burger Kings största franchisetagare i Norden. I juli 2 förvärvade NSP även Tasty Thai, ett snabbmatskoncept inriktat på thailändsk mat med en restaurang i 0 Stockholm samt rätten att etablera ytterligare restauranger på den svenska marknaden Moderbolagets verksamhet består av att leda, utveckla och administrera koncernens olika verksamhetsgrenar. Moderbolagets intäkter består av internfakturering till respektive dotterbolag för dessa tjänster. En central faktor i NSPs koncept är en stark ledningsgrupp med omfattande erfarenhet att driva, utveckla och skapa lönsamhet inom personalintensiv försäljnings- och serviceverksamhet. Det finns stora struktur- och effektivitetsvinster att göra när verksamheten drivs i kedjeformat med en samlad central driftskompetens. Intäkter och resultat NSP-koncernens nettoomsättning för första halvåret ökade med 64 procent till 244,4 MSEK (148,7). Försäljningstillväxten beror dels på en fortsatt stark marknadstillväxt där NSPs restauranger tar marknadsandelar, dels på nyförvärven av Burger King-restaurangerna i Danmark (Cresco Food A/S), Svenska Taco Bar AB (Taco Bar) samt food court-verksamheten. Övriga intäkter uppgick till 2,7 MSEK, för mer information se Avyttring och förvärv sida 11 (bokfört realisationsresultat). Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick för perioden till 14,1 MSEK (3,9 MSEK). Nordic Service Partners holding ab 3

4 Delårsrapport 1 januari 3o juni Rörelseresultatet för halvåret uppgick till 7,0 MSEK (1,5). Rörelsemarginalen fortsätter att utvecklas positivt. För perioden januari juni stannade rörelsemarginalen på 2,9 procent (1,0). Även nettomarginalen fortsätter att stärkas. För perioden uppgick nettomarginalen, räknat på vinsten före skatt, till 1,4 procent (0,7). Likvida medel Likvida medel uppgick per den 30 juni till 19,2 MSEK (17,1 MSEK) exklusive outnyttjade krediter om 7,5 MSEK (4,0). Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för första halvåret till 10,1 MSEK (0,2 MSEK). Eget kapital Koncernens egna kapital uppgick per den 30 juni till 98,6 MSEK, motsvarande 67 öre per aktie. Medarbetare Koncernen har per den 30 juni anställda, varav 15 personer är anställda i Nordic Service Partners Holding AB, 884 personer i Nordic Service Partners AB (inklusive hel och deltidsanställda), 47 personer inom Svenska Taco Bar AB, 68 personer inom Food Solutions och 371 personer inom Cresco Food A/S. Antalet årsanställda i koncernen har under perioden januari juni uppgått till 605 personer (524 personer under ). Investeringar Investeringar i framförallt maskiner och inventarier (på befintliga restauranger) uppgick till 15,1 MSEK för första halvåret. För samma period uppgick investeringar till 4,2 MSEK. Moderbolaget Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 juni till 157 MSEK. Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till 1,9 MSEK. Under perioden har moderbolaget erhållit utdelning från dotterbolag uppgående till 3,6 MSEK. Förvärv, avyttringar och nyöppningar Taco Bar-restaurangen i Sollentuna Centrum, som drevs av en franchisetagare, stängdes på grund av att centrumet byggdes om. En eventuell omlokalisering av enheten undersöks. I april öppnades en Taco Bar-restaurang i Kista Centrum, som drivs av en franchisetagare. Därmed finns 15 stycken Taco Bar-enheter på den svenska marknaden I februari avyttrades en Burger King-restaurang i Uppsala som inte nådde NSPs lönsamhetsmål. I februari avyttrades en Taco Bar-restaurang i Stockholm till en franchisetagare. De två avyttrade restaurangerna har resulterat i en realisationvinst om 2,7 MSEK. I shoppingcentrat Stinsen i Häggvik utanför Stockholm har en food court öppnats, som drivs i egen regi. På Vasagatan i Stockholm har en Taco Bar-restaurang öppnats, restaurangen drivs i egen regi Händelser efter rapportperiodens utgång Från den 3 juli ingår Euroburger i NSPs verksamhet. Därmed tillfördes nio stycken Burger King-restauranger belägna i Skåne. NSP har tecknat avtal att öppna ytterligare två stycken så kallade food courts. Den ena ligger i shoppingcentrat Sisjön utanför Göteborg och den andra i Center Syd beläget i Löddeköpinge i Skåne. Både beräknas öppna i november/december i år. NSP har förvärvat Tasty Thai ett snabbmatskoncept inriktat på thailändsk mat. Affären innebär att NSP förvärvat Tasty Thai-restaurangen på Norrlandsgatan i Stockholm samt rätten att etablera ytterligare restauranger på den svenska marknaden. Tasty Thai blir en viktig del i NSPs utveckling av food court-konceptet. NSP kommer att öppna ytterligare två Burger King-restauranger i Danmark, belägna i Herning och 4 Nordic Service Partners holding ab

5 Delårsrapport 1 januari 30 juni Holstebro på Jylland. Båda enheterna beräknas öppna kring årsskiftet. Utveckling och framtidsutsikter NSP räknar med en fortsatt stark underliggande marknadstillväxt. Det tillsammans med en väl intrimmad organisation innebär att NSP står väl rustat för en fortsatt snabb expansion, såväl organiskt som genom ytterligare förvärv. Fortsatta nyöppningar av restauranger i såväl Sverige som Danmark gör att NSP beräknas växa snabbare än övriga marknaden. NSP räknar med att omsätta kring 575 miljoner kronor under och redovisa ett resultat före avskrivningar (EBITDA) som överstiger 40 miljoner kronor. Ekonomisk Information Delårsrapport jan sept: 8 november Bokslutskommuniké jan dec: 21 februari 2008 I början av varje månad rapporteras föregående månads försäljning För mer information kontakta: Ulf Wahlstedt, VD Telefon: E-post: Henrik Backman, finanschef Telefon: E-post: Upplysningar Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Adresser Nordic Service Partners Holding AB Gävlegatan 22 A, 6tr Stockholm Telefon vxl: Organisationsnummer Stockholm den 23 augusti Nordic Service Partners Holding AB (publ) Ulf Wahlstedt, Verkställande Direktör Nordic Service Partners holding ab 5

6 Delårsrapport 1 januari 30 juni Koncernresultaträkningar ksek Apr Jun Apr Jun Jan Jun Jan Jun Jan Dec Nettoomsättning Övriga intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Resultat per aktie avseende resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, SEK Före utspädning 0,01 0,00 0,02 0,01 0,21 Efter utspädning 0,01 0,00 0,02 0,01 0,21 Genomsnittligt antal aktier, före utspädning Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning Nordic Service Partners holding ab

7 Delårsrapport 1 januari 30 juni Koncernbalansräkningar, per 30 juni TILLGÅNGAR, ksek Juni Juni Dec Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER, ksek Juni Juni Dec Eget kapital Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Räntebärande långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Finansiella skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser INGA INGA INGA Nordic Service Partners holding ab 7

8 Delårsrapport 1 januari 30 juni Moderbolagets resultaträkningar ksek Jan Jun Jan Jun Jan Dec Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Nordic Service Partners holding ab

9 Delårsrapport 1 januari 30 juni Moderbolagets balansräkningar, per 30 juni TILLGÅNGAR, ksek Juni Juni Dec Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER, ksek Juni Juni Dec Eget kapital Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Räntebärande långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Finansiella skulder Övriga kortsiktiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser INGA INGA INGA Nordic Service Partners holding ab 9

10 Delårsrapport 1 januari 30 juni Nettoomsättning, rörelseresultat, rörelsemarginal samt antal årsanställda Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal Antal årsanställda ksek ksek % Summa Jan Jun Burger King-restauranger ,0 % 2,1 % Taco Bar ,8 % 11,4 % Food Solutions ,9% Koncerngemensamt Koncernen ,9 % 1,0 % Förändring i eget kapital i koncernen ksek Jan Jun Jan Jun Jan Dec Vid årets ingång Valutakursdifferens vid omräkning av utlandsverksamheter Intäkter och kostnader redovisade direkt mot eget kapital Periodens resultat Summa redovisade intäkter och kostnader Emission i samband med förvärv Emission av optioner i samband med förvärv Nyemission Aktieägartillskott Emission av personaloptioner Summa eget kapital periodens utång Kassaflödesanalyser för koncernen ksek Apr Jun Apr Jun Jan Jun Jan Jun Jan Dec Kassaflöde från löpande verksamhet före ändring av rörelsekapital och betald skatt Betald skatt Förändring i rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från investeringsverksamhet Kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Omräkningsdifferens Likvida medel vid periodens utgång Outnyttjade krediter Nordic Service Partners holding ab

11 Delårsrapport 1 januari 30 juni Nyckeltal Belopp i ksek om ej annat anges Jan Jun Jan Jun Eget kapital Soliditet (%) 34,0 % 23,5 % 33,1 % Kassa från den löpande verksamheten EBITDA (Resultat före avskrivningar) Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,02 0,01 0,21 Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 0,02 0,01 0,21 Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Eget kapital per aktie (SEK) 0,67 0,50 0,76 Antal aktier NSP Holding AB (Publ) Datum A-aktier B-aktier Summa emitterade Ingående balans Nyemission köpeskilling Cresco Food A/S del 2/ Nyemission köpeskilling Food Solutions del 2/ Utgående balans Utestående aktier per B-aktier Immateriella tillgångar, koncernen Juni Juni Dec Goodwill Övriga immateriella tillgångar Immateriella tillgångar Avyttringar och förvärv NSPAB, franchisetagare till Burger King har under perioden avyttrat restaurangen belägen i Uppsala. I den avyttrade restaurangen uppgick omsättningen före försäljning till 1,7 MSEK (årsomsättning : 10,5 MSEK) och rörelseresultat till 0,1 MSEK ( 0,1 MSEK). Svenska Taco Bar AB har under perioden avyttrat en restaurang belägen i Söderhallarna, Stockholm. I den avyttrade restaurangen, uppgick omsättningen före försäljning till 0,5 MSEK (årsomsättning : 2,1 MSEK) och rörelseresultat till 0,03 MSEK (0,1 MSEK). ksek Förvärv Avyttringar Netto Tillgångar i förvärvade/avyttrade restauranger Vid förvärv bokförd goodwill Vid avyttring bokfört realisationsresultat Total köpeskilling 0, Ej erhållen likvid Total påverkan likvida medel 0, Nordic Service Partners holding ab 11

12 Delårsrapport 1 januari 3o juni Förvärv efter rapportperiodens utgång Med tillträdesdag 1 juli, äger NSP bolaget Euroburger. Förvärvet av Euroburger beräknas öka bolagets årliga omsättning med cirka 100 MSEK. NSP betalar 53 MSEK för Euroburger AB, varav 47 MSEK kontant och motsvarande 6 MSEK i aktier, vilket utgör kring 2,4 miljoner aktier i NSP eller cirka 2 procent av utestående antal aktier. Euroburger konsolideras i NSP:s räkenskaper från juli, och kommer att redovisas i segmentet Burger King-restauranger. Per den 3 juli äger och driver NSP restaurangen Tasty Thai på Norrlandsgatan i Stockholm. I och med förvärvet av Tasty Thai äger även NSP rättigheterna till att etablera ytterligare restauranger på den svenska marknaden. NSP betalar 4 MSEK för Tasty Thai, vilket inkluderar restaurangen på Norrlandsgatan och rätten att använda varumärket på den svenska markanden. Tasty Thai kommer att redovisas i segmentet Food Solutions. Arbetet med förvärvsanalyser för de två förvärven pågår och preliminära förvärvsanalyser kommer att redovisas i delårsrapport januari september. Risker och osäkerhetsfaktorer Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: marknadsrisk (inklusive valutarisk, ränterisk, och prisrisk), kreditrisk, likviditetsrisk och kassaflödesrisk. Nedan beskrivs de väsentligaste riskerna och hur dessa hanteras. Kreditrisk Koncernen har ingen större koncentration av kreditrisker då merparten av försäljningen sker på kontantbasis. Likviditetsrisk Försiktighet i hantering av likviditetsrisk innebär att inneha tillräckliga likvida medel, tillgänglig finansiering genom tillräckliga avtalade kreditmöjligheter och möjligheten att stänga marknadspositioner. Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden Eftersom koncernen har förvärvat ett antal nya bolag under perioden, där dessa delvis har finansierats genom lån med en rörlig ränta, kan den generella marknadsutvecklingen påverka bolagets lönsamhet. Vid varje hel procents förändring av den rörliga räntan förändras koncernens lönsamhet med +/ cirka 850 ksek per år. Verksamhets- och branschrelaterade risker Konjunktur och marknadsutveckling Efterfrågan på restaurangtjänster är konjunkturberoende. Detsamma gäller andra serviceområden. Minskad tillväxt i ekonomin, globalt eller på det lokala planet, kan påverka försäljningen och lönsamheten för bolaget. Verksamheten kan vara känslig för större förändringar i efterfrågan, och en svag ekonomisk utveckling tillsammans med negativa omvärldshändelser kan påverka NSPs finansiella resultat negativt. Personalberoende NSPs verksamhet är beroende av utpräglad specialistkompetens på ledningsnivå. Bolagets resultat är beroende av medarbetarnas kompetens och insatser. Vidare är den framtida utvecklingen beroende av att bolaget ständigt förmår behålla och motivera befintlig personal och lyckas identifiera, rekrytera, utveckla, motivera och behålla kompetenta personer inom alla delar av organisationen. Om nyckelpersoner lämnar bolaget kan det, åtminstone kortsiktigt, få en negativ inverkan på verksamheten. Även om ledningen anser att bolaget både kommer kunna attrahera och behålla kvalificerad personal, kan det inte garanteras att detta kommer kunna ske på tillfredställande villkor i förhållande till den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. Förvärvsstrategi Bolagets affärsidé är att förvärva och utveckla varumärken och koncept inom food service och annan serviceverksamhet. Det finns ingen garanti att bolaget kommer att lyckas förvärva kompletterande verksamheter eller enheter. Det finns heller ingen garanti att eventuella förvärv bidrar till ett positivt resultat eller går att integrera i befintlig verksamhet på ett gynnsamt sätt. 12 Nordic Service Partners holding ab

13 Delårsrapport 1 januari 30 juni Kort historik NSP grundades På grund av dess korta verksamhetshistorik kan det vara svårt att utvärdera bolagets verksamhet och framtidsutsikter. Även bolagets affärsmodell är relativt ny och inte med säkerhet framgångsrik. NSPs framtidsutsikter bör värderas med desssa risker i åtanke, speciellt vad gäller framtida intäkter och intäktspotential. Även svårigheter med att behålla nuvarande kundrelationer, att utveckla nya relationer med kunder, och leverantörer, samt andra överväganden beskrivna i detta avsnitt bör värderas. Om inte sådan risker kan hanteras kan detta komma att inverka negativt på bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Konkurrens Marknaden för food service (QSR och HMR) kännetecknas av hård konkurrens och höga etableringskostnader. Det kan inte garanteras att NSP i alla lägen är framgångsrika i konkurrensen med andra aktörer. Framtida finansiering Bolagets verksamhet är inriktad på tillväxt genom förvärv och uppstart av nya koncept. Detta kan komma att medföra ett framtida kapitalbehov och då ställa krav på ytterligare finansiering via kapitalmarknaden med åtföljande utspädningseffekt för befintliga aktieägare. Det kan inte säkerställas att detta kan ske i den omfattning och till de kursnivåer som är fördelaktiga för befintliga aktieägare. Regelbegränsningar Nya regler och lagar från myndigheter på de marknader där NSP är aktiv kan påverka inriktningen på NSPs nuvarande verksamhet. Det går inte att garantera att eventuella regelförändringar inte påverkar NSP och dess aktie negativt. Redovisningsprinciper IAS och IFRS Nordic Service Partners följer de av EU antagna IFRSstandarder och tolkningar av dessa (IFRIC). Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med årsredovisnignen. Segmentsrapportering I samband med förvärven Svenska Taco Bar AB, Cresco Food A/S samt Food Solutions, redovisar koncernen tre enskilda rörelsegrenar, Burger Kingrestaurangerna, Taco Bar samt Food Solutions. Underskrifter Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm 23 augusti Peter Bahrke, Ordförande Ulf Wahlstedt, VD Anders Wehtje, ledamot Torbjörn Hultsberg, ledamot Nordic Service Partners holding ab 13

14 Delårsrapport 1 januari 3o juni Definitioner av nyckeltal Eget kapital Eget kapital vid periodens slut. Solditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Resultat per aktie Periodens resultat i relation till genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier under perioden. Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden. Antal aktier Summan av aktier inom NSP Holding vid periodens utgång. Välkommen till NSPs analytikerpresentation NSP har nöjet att inbjuda dig till en analytikerfrukost i samband med Financial Hearings Småbolagsdag den 5 september kl 8.00 på Operaterrassen i Stockholm. VD Ulf Wahlstedt presenterar bolaget, kommenterar halvårsrapporten samt ger sin syn på bolagets framtidsutsikter. Anmälan görs till Anna Rundquist, på eller via e-post till Vi vill ha er anmälan senast den 1 september. Du kan också anmäla dig direkt på Financial Hearings hemsida: 14 Nordic Service Partners holding ab

15

16 Nordic Service Partners Holding AB (publ) Gävlegatan 22 A, Plan 6, Stockholm

Delårsrapport. Intäkt per anställd. Tkr 350 0,00 Q3

Delårsrapport. Intäkt per anställd. Tkr 350 0,00 Q3 Delårsrapport 1 januari 30 september Belopp i Mkr Nettoomsättning 105,6 109,5 415,3 435,6 Rörelseresultat (EBIT) 11,5 5,3 6,2 1,4 Nettoresultat (EBT) 11,8 5,7 7,2 0,0 Resultat per aktie, kr 0,11 0,05 0,06

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål NetOnNet AB (publ) Org nr 556520-4137 Delårsrapport för perioden 1 maj 2010 31 juli 2010 Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål Koncernen, första kvartalet (maj 2010 juli 2010) Nettoomsättningen

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent. Sida 1 av 10 Vikande efterfrågan i Sverige och satsningar i Norge Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015

Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015 Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015 Tillväxt och ökat resultat Andra kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 393,2 Mkr (346,7), +13,4 %. Rörelseresultatet uppgick till 21,6 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 272 (254) MSEK

Delårsrapport januari mars 2014. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 272 (254) MSEK Delårsrapport januari mars 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 2 848 (2 729) MSEK RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL 145 (148) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 272 (254) MSEK perioden

Läs mer

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent.

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2007 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen Resultat per aktie ökade med 32 procent Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké VD-KOMMENTAR Fjärde kvartalet Substansvärdet minskade med 5,6 procent under kvartalet och uppgick till 27,1 SEK per aktie. Vitrolife knoppade av bolaget Xvivo Perfusion AB - nytt innehav

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT KVARTALET 1 APRIL 30 JUNI 2015 Nettoomsättning 566 MSEK (388) Rörelseresultat 38 MSEK (6) Rörelsemarginal 6,7 % (1,6 %)

Läs mer

God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group

God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group Bokslutskommuniké Avega Group AB (publ) God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group MSEK % Oktober december 120 20 Omsättning 117,1 (105,0) MSEK 110 Rörelseresultat (EBIT) 6,7 (1,1) MSEK 100 Rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

Oktober december 2008 jämfört med 2007 Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 285,4 (243,0) MSEK. EBITA uppgick till 32,0 (31,0)

Oktober december 2008 jämfört med 2007 Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 285,4 (243,0) MSEK. EBITA uppgick till 32,0 (31,0) Addnode AB, Bokslutskommuniké, 1 januari 31 december 2008 Januari december 2008 jämfört med 2007 Nettoomsättningen ökade med 29 procent till 1 025,1 (795,0) MSEK. EBITA uppgick till 113,4 (86,5) MSEK,

Läs mer

Sveriges mest populära affärssystem växer

Sveriges mest populära affärssystem växer BOKSLUTSKOMMUNIKÉ jan dec 2009 Sveriges mest populära affärssystem växer Jan Dec Intäkterna uppgick till 180,4 Mkr (158,3) och ökade med 13 % (22) Programintäkterna (licens och underhåll) ökade med 6 %

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2015 Bra inledning på 2015 ny struktur på plats

Delårsrapport första kvartalet 2015 Bra inledning på 2015 ny struktur på plats Delårsrapport första kvartalet 215 Bra inledning på 215 ny struktur på plats i sammandrag Koncernens nettoomsättning uppgick till 23 673 (19 755). Exklusive effekten från förvärvet av Apotek Hjärtat var

Läs mer