4(.=(*#&#'"( :;-#/."!"#$"% &'(')*"$+,)-'./#0)/1"/+23/+$,)'/ $"4.,5,-46)").'?#'-%/." 7,,8")'$9,./*"$:""./$;"/+"<"./*9-/" name="description"> 4(.=(*#&#'"( :;-#/."!"#$"% &'(')*"$+,)-'./#0)/1"/+23/+$,)'/ $"4.,5,-46)").'?#'-%/." 7,,8")'$9,./*"$:""./$;"/+"<"./*9-/">

!"#$%&#'"()*&%%)+&#,-./)01%%23.*&'-24*-)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!"#$%&#'"()*&%%)+&#,-./)01%%23.*&'-24*-)5676869869"

Transkript

1 ]//!"#$%&#'"()*&%%)+&#,-./)01%%23.*&'-24*-) :;-#/.<-#'-%/.)=($%&/*")2-$)04(.=(*#&#'"( >4(.=(*#&#'"( :;-#/."!"#$"% &'(')*"$+,)-'./#0)/1"/+23/+$,)'/ $"4.,5,-46)").'?#'-%/." 7,,8")'$9,./*"$:""./$;"/+"<"./*9-/ $"%;,5,-=/+$31".$/3.9,.+/,#/&:"1". >?!> A?!> A9%"/46),)1#0)'.1"./9.,(/!"#$"% A9%"/8)"+91".$+/:9$;9./!"#$"%!BCD> &G?!> H!I G?!>!"#$"%+/3$* E/,%;/ 9.$").'$9,.'59+")9.-+'.+<')9-' F13%'$9,./'.1/9.$").'$9,.'59+'$9,./ %,,8")'$9,./:9$;9./!"#$"% &$319"+,%9'5$/'.+<')9-'/9.,(/!"#$"% 7,,8")'$9,./#,)/+$31".$/+388,)$/ :9$;9./!"#$"% H)*"$+(')4.'1+'.+<')9-'+/ +'(')*"$+,)-'./9.,(/!"#$"% G )"1'4$0)").'+/ +'(')*"$+,)-'./9.,(/!"#$"% G;"/%,)8,)'$"/)"5'$9,./%,,8")'$9,./ :9$;9./!"#$"% G;"/F19$,)ED.E7;9"#/%,,8")'$9,./ :9$;9./!"#$"% &J& &<")9-"+/#0)".'1"/+$31".$46)") G;"/.'$9,.'5/'++,%9'$9,./,#/+$31".$/ 3.9,.+ KB&G K9BE46)").'+/+'(')*"$+,)-'. 7,,8")'$9,./*"$:""./$;"/K9B/+$31".$/ 3.9,.+ KB&GEB B$* '.+<')9-'/9.,(/KB&G F13%'$9,./%,,8")'$9,./:9$;9./KB&G KB&GDI D.#,)('$9,.+'.+<')9-'/9.,(/KB&G L"'1/,#/9.#,)('$9,./:9$;9./KB&G &HGHM &$319"+,%9'5$/'.+<')9-'/9.,(/KB&G 7,,8")'$9,./#,)/+$31".$/+388,)$/ :9$;9./KB&G GJ> G"4.9+4'/#'435$"$+4'.+59"$ G;"/,##9%"/,#/$;"/$"%;.9%'5/#'%35$= F&M F)'+(3+E+$31".$").'+/#0)".9.- F)'+(3+/+$31".$+/%,,8")'$9,. &HDMG K9B+/9.$").'$9,.'59+")9.-+-)388 K9B+/-),38/#,)/9.$").'$9,.'59+'$9,. &KA &$)'$"-9-)388"./#0)/594'/<9554,)/86/ K9B I),38/#,)/"N3'5/%,.19$9,.+/,./K9B L&A L0-+4,5"<")4"$ M'$9,.'5/'++,%9'$9,./,#/;9-;")/ "13%'$9,. K9OH 4<'59$"$++P4)9.-++=+$"( K" )388"./#0)/ C,')1/#,)/3.1")-)'1Q/"13%'$9,.

2 V// AH F7DB B$+4,$$/9.,(/.P(.1"./+,(/;'.$")')/ 7,((9$$""/:9$;9./$;"/8),-)'(/*,')1/ (9.1)"_/(")/'43$'/P)".1". $;'$/;'.15"+/(9.,)/8),*5"(+ F$$/#9.')"/F!H&bB&_/1P)/K9B/P)/ ("1 Fc%;'.-"/8),-)'(/:;")"/K9B/ 8')$9%98'$"+ 7BK 7".$)3(/#0)/3$* /,%;/5P)'.1" 7".$)3(/#,)/"13%'$9,./'.1/5"').9.-

3 ^// :;-#/.<-#'-%/.)=($%&/*")2-$)24*-/=($ :;-#/."?#'-%/." H%45'('$9,. H%%5'('$9,. H123.-")9.-') 7,E,8$9,.+ C,)15P G'*5"/d$'*59.-e R'-,)1.9.- H-".1' J'435$"$ J'%35$= J355(P4$9-" 7,3.%95 L'.1388)P%4.9.- A,$"/*=/+;,:/,#/;'.1+ D.+$9$3$9,. R"8')$(".$ f3+$")9.-+8")+,. b"(*")/$,/%;"%4/$;"/(9.3$"+ >6),*59-'$,)9"$ &$31".$/3.9,./('.1'$,)= b,$9,./g/b,$9,.p) b"(*")h+/*955/g/b,<") b651,43(".$ &$'$"(".$/".$")"1/9./$;"/(9.3$"+!"-5"(".$"./,%;/8,59%=+!"-35'$9,.+/'.1/8,59%9"+!"8594!"85=!"+")<'$9,.!"+")<'$9,.!0+$8),$,4,55 b9.3$"+!0+$)p4.9.- A,$"/%,3.$ &'43885=+.9.- J'%$3'5/9.#,)('$9,. &$'1-' &$'$3$" &$)"%4/9/1"*'$$". F.1/,#/19+%3++9,.g1"*'$" &$31".$46) &$31".$/3.9,. &$31")'.1")"8)"+".$'.$ &$31".$/)"8)"+".$'$9<" &$=)1,43(".$ &$"")9.-/1,%3(".$+/

4 Z// C,')1 R"83$=_/+3*+$9$3$" K9+$/,#/+8"'4")+ &8"'4") A'%'.$/g/A'%'.%= G;"/,89.9,./8),-)'( &$=)"5+" &3885"'.$ G'5')59+$' G'5('. A'4'.$/g/A'4'.+ A")4+'(;"$+85'. i)4'.1". j+94$+8),-)'( j+94$+$,)-

5 &6/<')/<9/16/#)'(("/<91/6)"$+/+9+$'/#355(P4$9-"(0$"/,%;/+.')$/+$3.1')/"$$/.=$$/<")4+'(;"$+6)Q/ &'($59-'/')<,1")'1"/;')/(")/"55")/(9.1)"/86*0)2'$/+9.'/8")+,.59-'/0<")5P(.9.-')Q/&$=)"5+"./ P)/.021/("1/6)"$/;9$$955+/,%;/4P..")/'$$/1"$/-,1'/+'(')*"$"$/("1/#355(P4$9-"/3.1")/6)"$/+4'8'$/ *)'/#0)3$+P$$.9.-')/#0)/K9.G"4/9.#0)/+,((')".+/46),*59-'$,)9"'<+4'##'.1"Q/M3/-P55")/1"$/'$$/ 4.=$'/9;,8/+P%4"./,%;/#6/("1/'55'/5P)1,(')/,%;/(9++$'-/+6/'$$/.P+$'/6)/4'./-0)'/1"$/P..3/ *P$$)"Q >1D8;"%-* G),$+/<9++'/,)-'.9+'$,)9+4'/8),*5"(/5=%4'1"+/<'5.P(.1"./-0)'/"$$/*P$$)"/<'5)"+35$'$/P./86/"$$/ '.$'5/6)Q/G,$'5$/)0+$'1"/]U^X/dVT_V/ke/K9.G"4E("15"((')Q/><')/6$")+$6)/"$$/3$<P)1")9.-+(0$"/,%;/$"+$'(".$"++4)9<.9.-Q R"./]T/$955/]]/('2/+4'/A?!>/$)P##'+/"./+9+$'/-6.-/388"/;,+/MG>/9/B("6Q/R"$/-6.-.'/6)"$+/ ')*"$"/+4'/3$<P)1")'+_/<")4+'(;"$+*")P$$"5+")/+4)9<'+/,%;/#0)+5'-/86/ ,.+P(."./#0)/.P+$'/6)/$'+/#)'(Q H("0&/.)A(=0&% H)*"$"$/#5=$")/86/<P5_/+'($59-'/8),134$")/+,(/+4'/#9..'+/$955-P.-59-'/$955/1"./VT/('2/P)/ *"+$P551'_/<9++'/;')/P<"./;3..9$/4,(('Q GI(/-(;&B- LP)/;')/1"$/;P.$/<P519-$/(=%4"$Q/G,)+1'-/VY/'8)95/;055+/"./"c$)'9.+'$$/#0)".9.-++$P(('/#0)/'$$/ *5Q'Q/$'/*"+53$/,(/3881'$")'1"/+$=)1,43(".$/#0)/>6)+")<9%"Q/R"$$'/P)/.6-,$/2'-/2,**'$/(=%4"$/ ("1/3.1")/6)"$_/#)P(+$/$955+'(('.+/("1/7,.+".+3+/>6),)1#0)'.1"/,%;/K9B+/%;"#+23)9+$/ I0)'./L"++59.-Q/R"./+9+$.P(.1"/4,((")/P<"./+9$$'/9/+$=)"5+"./#0)/>6)+")<9%"/91""55/#0)".9.-/.P+$4,(('.1"/6)/<954"$/2'-/+")/(=%4"$/8,+9$9<$/86Q B$<"%459.-"./'</&GB!F/#,)$-6)Q/A9++'/8),*5"(/'</("1/8,59$9+4/4')'4$P)/;')/1=4$/388/("./ 9.-".$9.-/+,(/#0)+".')/3$<"%459.-".Q/ GI(=J%&'"*=(&-* F#$")/<9++$/86<")4'.+')*"$"/(,$/K /,%;/M,)) /4,((3./+")/1"$/3$/+,(/,(/ 46)").'/4,((")/#6/"$$/*91)'-/#0)/1"./+$319"+,%9'5'/<")4+'(;"$".Q/R"$$'/9.."*P)/'$$/K9.G"4/ 4'.+4"/4'./5P(.'/$955*'4'/<9++$/*91)'-/$955/K9BQ

6 X// 67/2&8$,9)%/&&"*,+,:8#$)3*$*;&%*&<%2$;,=/3, &8>3/*2%*3/2/?2/&/*8%*8%*&<%2 GI(".*&;"/)=BC)HK%%-#-)D=(=*-# F./+$0))"/1"5/'</(9./$91/;')/P-.'$+/6$/#0)*")"1"5+")/9.#0)/>6)'4$9<'+/,%;/I=55"."/b,),$"./ A9/;'1"/"./4,)$/)3*94$)P##/;P)/9/K Q/A9/85'.")'1"/9.#0)/0<")5P(.9.-"./("1/<6)'/ "#$")$)P1')"/+,(/4,((")/<')'/9/+'(*'.1/("1/)"#$"%E$)P##".Q D&#&/*-(J-/4. L0-+4,5"/,%;/#,) /(9.9+$")/G,*9'+/>)'.$l/*"+04$"/3.9<")+9$"$/,%;/;055/"$$/'.#0)'.1"/,(/ )"-")9.-".+/,%;/;'.+/<9+9,.")/9.,(/#,)+4.9.-/,%;/3$* Q G1(/1*;3($-(&#'"( >3)+3$<P)1")9.-')/#0)/<6)".+/#0)+$'/8")9,1/;')/4,((9$/9./,%;/+")/<P519-$/*)'/3$Q,-/*"2-#*-)=BC);-(./"2C-*/J-(3**-%/- F./1"5/$91/#)'(0<")/4,((")/2'-/'$$/5P--'/86/'$$/+4)9<'/"$$/*)'/$"+$'(".$"/$955/<6)'/ "#$")$)P11')"Q/R"$$'/#0)/'$$/1"/+4'/;'/"$$/*)'/-)3.1/'$$/+$6/86Q

7 "$$/,%;/-6$$/9-".,(/(,$$' ,59%=./,%;/8)'$'$/59$"/'55(P.$/,(/(,$$'-.9.-"._/<954"$/;')/ <')9$/<P519-$/388+4'$$'$Q/H.(P5'./$955/#'11")3$* "./P)/.3/+$P.-1/,%;/'55'/8'++"./P)/(")/ P./#355'/<954"$/<9/4,((")/50+'/-".,(/'$$/40)'/$<6/8'++/9/M,))4089.-/1P)/<9/#0)+423$")/1"$/".'/ "./$9(("Q/G),$+/'$$/<9/".*')$/4)P<")/.='/#'11)')/'$$/-6/3$* /1"5/]/;')/<9/9/6)/#5")/'.(P51'/ #'11)')/P./#0))'/6)"$/<954"$/P)/<P519-$/),59-$Q/ L(J-*/2&%M4 f'-/;')/*0)2'$/-6/86/hb?e(0$".'/#0)/'$$/#6/"./9.*59%4/'</;3)/1"/#3.-")')/,%;/<'1/+,(/$'+/388/ 1P)_/1"$$'/4,((")/2'-/#,)$+P$$'/("1/3.1")/<6)".Q/R"$/+,(/;')/;P.$/86/1"..'/#),.$/)".$/ 8)'4$9+4$/P)/'$$/,(*=--.'1"./'</7E;3+"$/.3/P)/86*0)2'1/<954"$/;')/("1#0)$/#5=$$/'</(9%),)3(/,%;/('$)3(Q/ :+E f'-/;')/#,)$+'$$/+86.'/86/;3)/('./+4355"/43..'/#6/9./"./#,)(/'</k94'ea9554,)+/#0)"5p+.9.-/#0)/ 1"/.='/+$31".$").'/$955/;0+$".Q/f'-/;')/8)'$'$/("1/B5#/M95++,./86/DRH/'.-6".1"/1"$$'/,%;/;'./ ;')/+"1'./9/+9./$3)/$'-9$/388/1"$$'/("1/b'1"5'9."/F.-+$)0(/86/GJ>Q/A9/$)"/;')/$)P##'$+/9/ <"%4'./,%;/4,((9$/#)'(/$955/'$$/1"/4,((")/'$$/P.1)'/,%;/#0)*P$$)'/K94'/A9554,)+/1"5"./+,(/ 45'++#0)"+$6.1').'/;655")/9/$955/"./*0)2'./("1Q/M6-)'/59$"/(")/ $9-'/85'.")/P)/,%4+6/9/ 85'.")9.-++$'19"$Q/K9GL/453**'1"/9/<"%4'./P<"./+9./;' './#0)/594'/A9554,)/16/1"$$'/ 8),2"4$/<')/("1/+,(/"./'</83.4$").' N:O b"55'./1"./]te^t/(')+/43.1"/+$31".$").'/<91/k9b/+<')'/86/m&d./+,(/+49%4'1"+/3$q/b65"$/<')/ '$$/1"$$'/6)/#6/;0-)"/+<')+#)"4<".+/P./VTT\Q/R"$$'/-9%4/1,%4/9.$"/3$'./+<')+#)"4<".+"./ +$'..'1"/86/ZX/k/86/K9B/$,$'5$/,%;/ZZ/k/86/K9GLQ/!"+35$'$"$/4,((")/'$$/8)"+".$")'+/#0)/ )"4$,)./1"./V\`"/('2/,%;/"./(9.1)"/8)"+".$'$9,./4,((")/;655'+/#0)/1"/+$31".$")/+,(/P)/ 9.$)"++")'1"Q// A9/;')/<')9$/9/B88+'5'/,%;/19+43$")'$/(,$$'-.9.-Q/b"1/<')/P<"./)"+8"4$9<"/46)+/ (,$$'-.9.-+'.+<')9-'/<954"$/<')/<P519-$/*)'Q/A9/9.+6-/,%4+6/'$$/1"$/#'.+/"$$/-'.+4'/+$,)$/*";,</ '</'$$/+$')$'/388/!"#$"%/-)388"./#0)/1"/(,$$'-.9.-+'.+<')9-'_/bH!>_/9-".Q/D/0<)9-$/+6/ 85'.")'1"/<9/P<"./#0)/!"#$"%/0<")5P(.9.-"./9/23.9Q/ >-/*-(& R"./+".'+$"/$91"./;')/2'-/;'#$/-'.+4'/(=%4"$/4,.$'4$/("1/#"+$")9").'/<')/<9/;')/8)'$'$/(0259-'/ +'(')*"$"./9.#0)/.P+$'/6)Q/H<$'5"./P)/.3/#P)19-'/,%;/2'-/+4'/#0);, <9+/;9..'/$)P##'/'55'/ #"+$")9").'/.3/9/*0)2'./'</('2/,%;/+4)9<'/3.1")/1"(/+6/1"/.='/;')/.6-,$/'$$/2,**'/"#$")Q

8 \// P-/%1*/1AA04%M#&#') P-/%1*) P-/%1*"*) H-#=204(* G=22-#*"( C91)'-/$955/BJ K9.G"4+/+$=)"5+"/T\gTY/#9%4/[/TTT/4)/'$$/ 4,.$'4$'$/K9.G"4/("./P..3/;')/9.-"./#'4$3)'/ #0)/8".-').'/+49%4'$+/$955/K9.G"4Q H)*"$+85'./#0)/#355(P4$9-" TYETYETX H<+53$'$ D.408/'</.=$$/#)P+%;$/3)'./ $955/8")+,.'5('$+'5"./ F)9%++,. j$"))"(9$$")9.-/'</ 9.#,)('$9,.+E/,%;/ <')3(P)4"++$)'$"-9. ]TETZET] H<+53$'$ F#$")/'$$/&<")9-"+/>P).4)'#$+9.+8"4$9,./ 868"4'$/#5")$'5"$/*)9+$")/)0)'.1"/#0)<')9.-"./'</ 3)'."$/+'($/+P4");"$"./<'51"/+$=)"5+"./'$$/ 13(8'/3)'."$/9/G9..")*P%4".Q &$=)"5+"./;')/9.#,)(")'$/.P+$'/6)+/+$=)"5+"/,%;/ "./6$"))"(9$$")9.-/4,((")/+4"/86/#0)+$'/ #355(P4$9-"(0$"/.P+$'/;0+$Q Q;(&').=22-#*"(R)R"$$'/P)/*"+53$/$'-.'/'</#355(P4$9-"/#)'(/$955/VT]TETZE]ZQ/C"+53$/+,(/ $'-9$+/3.1")/6)"$/+,(/'<+53$'$+/$'+/*,)$/"#$")/;'.1Q

9 Y// N=2&#-(&#')";),&2):&(S#)*&%%)T(=M-.*%-$"(-)04()+&#,-./).%&2"*;-B.")5676!"#$%&'((%)*%+,%,'((%-*%.*)$#%./0('$,%1%23,%-4#%5'))#-%)*$6,%5/7%#((#%8*%4('.#,&394#):! G9(/&9)m./5P+")/'.1)'/6)"$/86/b'+49.$"4.94/,%;/;')/"$$/+$,)$/,%;/*)9..'.1"/9.$)"++"/#0)/(9520E/,%;/459('$#)6-,)_/+P)+4951/<'1/-P55")/".")-9#)6-,)/,%;/#0).="5+"*')/".")-9Q/G9(/#)'(+$6)/+,(/ "./-5'1/8")+,./+,(/+4355"/43..'/".-'-")'/(6.-'/$955/'$$/<')'/("1/,%;/*91)'/$955/')*"$"$/,%;/ 5=%4'+/("1/'$$/5,%4'/(6.-'/+$31".$")/'$$/$'/1"5/'</459('$<"%4'.Q/L'.+/$919-')"/ 5"1')")#')".;"$")/;')/;'./#6$$/16/;'./<')9$/-,5#$)P.')"/#0)/3.-1,(')/9/651")./YE]^/6)_/,%;/.3/P)/ ;'./+3-"./86/'$$/<')'/8),2"4$5"1')"Q/ &,(/8")+,./P)/;'./(659.)94$'1_/("./*"$,.')/'$$/1"$/P)/(9.+$/594'/<94$9-$/'$$/;'/),59-$/86/<P-/ #)'(/$955/(65"$/#0)/'$$/-)388"./+4'/43..'/-0)'/"$$/*)'/2,**Q/L'./;,88'+/,%4+6/'$$/3.1")/ ')*"$"$+/-6.-/#6/5P)'/+9-/P..3/(")/,(/(9520E/,%;/459('$#)6-,)/,%;/<955/4,(('/9/4,.$'4$/("1/.P)9.-+59</,%;/#,)+4')"/#0)/'$$/#6/1")'+/("1<")4'./3.1")/<"%4'.Q/L'./<955/,%4+6/'$$/;"5'/ 459('$<"%4'._/#)6./(')4.'1+#0)9.-"./$955/-".,(#0)'.1"$_/+4'/-".,(+=)'+/'$$/"$$/459('$E/,%;/ (9520$P.4Q/ A'5*")"1.9.-"./$),)/'$$/G9(/("1/+9$$/+$,)'/".-'-"('.-/,%;/9.$)"++"/#0)/*61"/(9520/,%;/ (P..9+4,)/4,((")/'$$/43..'/(,$9<")'/+9./4,((9$$m/,%;/$955+'(('.+/("1/1"(/-".,(#0)'/ K9.G"4+/45('$<"%4'/VT]T/86/"$$/3$(P)4$/+P$$Q/H</,<'.+$6".1"/'.5"1.9.-')/;')/<'5*")"1.9.-"./ N=2&#-(&#')";)U"(=%&#-)L#$-(//=#)*&%%)/-.(-*-("(-) >1%%23.*&'-76<77!"#$%,;9437%#7<3,3,%-6.%-3473,37#73%=7%4+(:%! 7'),59."/H.1")++,./5P+")/#2P)1"/6)"$/86/G"4.9+4/C9,5,-9/,%;/;')/+3$$9$/+,(/+"4)"$")')"/#0)/ J355(P4$9-"/VTTYEVT]TQ/7'),59."/;')/-2,)$/"$$/<P519-$/*)'/2,**/3.1")/1"$$'/6)/,%;/$=%4")/+2P5</ '$$/1"$/P)/"$$/(=%4"$/),59-$/,%;/9.$)"++'.$/')*"$"Q/L,./;')/#0)/<'.'/'$$/#0)*")"1'/J355(P4$9-"+/ (0$"./,%;/86/+P$$/#6/"./*)'/+$)34$3)/86/8),$,4,55"$Q//F./#0)+$6"5+"/,%;/9.*59%4/9/K9.$"4/P)/"./ *,.3+/+,(/7'),59."/+2P5</.P(.")Q 7'),59."+/")#')".;"$/,%;/<P5/3$#0)1'/')*"$"/3.1")/#0)"-6".1"/6)/+'($/"$$/$)"<59-$/,%;/8,+9$9<$/ +P$$/-0)/;".."/$955/"./5P(859-/+"4)"$")')"/9/JBbQ H</,<'.+$6".1"/'.5"1.9.-')/;')/<'5*")"1.9.-"./<'5$/'$$/.,(9.")'/7'),59."/H.1")++,./$955/ +"4)"$")')"/#0)/J355(P4$9-"/]Tg]]Q

10 ]T// N=2&#-(&#')";):*&#")LV&)*&%%)+&#,-./);"%J-(-$#&#')76<77!>4#%<('%&=(2'$,%4+(%#,,%5*%06<<#%,'((-#..#)-%.32%-,+23),37%57*)%?3(#%+)'&37-',3,3,%! &$9.'/Hc9/5P+")/#0)+$'/6)"$/86/D.13+$)9"55/F4,.,(9/1P)/;,./$919-')"/3.1")/6)"$/<')9$/("1/9/ +"4$9,.".+/1)'-5'-/,%;/1P)/;,./.P+$'/6)/4,((")/<')'/1)'-%,'%;Q/&$9.'/<')/86/-=(.'+9"$/("1/,%;/+$')$'1"/388/"5"<)61"$/1P)/,%;/#9%4/+"1'./%;'.+"./'$$/<')'/("1/,%;/9.$")<23'/+'($/5P--'/ #)'(/"$$/#0)+5'-/86/4'.191'$/9.#0)/+$=)"5+"./.P)/+4,5'./+4355"/'.+$P55'/.=/)"4$,)Q/L,./$=%4$"/1"$/ <')/"$$/),59-$/')*"$"/'$$/-0)'/,%;/+")/<'5*")"1.9.-"./+,(/"./435/%;'.+/'$$/43..'/+89..'/<91')"/ 86/1"$/9.$)"++"$Q/L,./$=%4")/P<"./1"$/+4'/*59/),59-$/'$$/$)P##'/".-'-")'1"/+$31".$")/#)6./'.1)'/ 8),-)'(/,%;/')*"$'/2P(+91"+/("1/1"++'/3$'.#0)/+$319").'Q B.1")/9.$")<23./*"+4)"</&$9.'/+9-/+2P5</+,(/"./-5'1/,%;/'(*9$90+/$2"2/<954"$/+$P(1"/0<"))".+/ ("1/9.$)=%4"$/<'5*")"1.9.-"./#9%4Q/A9/$),)/'$$/&$9.'+/'(*9$9,./,%;/$919-')"/")#')".;"$")/ 4,((")/#3.-")'/*)'/$955+'(('.+/("1/0<)9-'/("15"((')/9/<'5*")"1.9.-"./.P+$'/6)Q/H</,<'.+$6".1"/'.5"1.9.-')/;')/<'5*")"1.9.-"./<'5$/'$$/.,(9.")'/&$9.'/Hc9/$955/K9.G"4+/ <'5*")"1.9.-/]Tg]]Q ) H..'/G"-".#"51$/5P+")/#0)+$'/6)"$/86/D.13+$)9"55/F4,.,(9/,%;/P)/VT/6)Q/H..'/<9+'1"/$=159-$/'$$/ ;,./<955"/".-'-")'/+9-/,%;/'.+6-/'$$/46)"./<')/"$$/),59-$/+$"-/'$$/$'Q/L,./;')/3.1")/1"$/+".'+$"/ 6)"$/9.+"$$/;3)/<94$9-$/46)".+/')*"$"/P)/#0)/'$$/+4'8'/1"./+8"%9"55'/(9520./+,(/+$31".$59<"$/P.16/ P)Q/J)P(+$'/'.5"1.9.-"./$955/'$$/H..'/<955/".-'-")'/+9-/9/23+$/K9.G"4/P)/#0)/'$$/-0)'/.6-,$/+,(/ *"$=1")/59$"/(")_/.6-,$/+,(/P)/<94$9-$Q H..'/P)/"./(=%4"$/8,+9$9</,%;/8)'$-5'1/8")+,./+,(/-955')/'$$/$)P##'/.=$$/#,54Q/R"$$'/P)/.6-,$/ 9.$")<23+9$3'$9,.")Q/L,./<9+'1"/3.1")/9.$")<23./*"<9+/86/+$,)/'(*9$9,.+.9<6/,%;/#)'(6$'.1'Q/ H</,<'.+$6".1"/'.5"1.9.-')/;')/<'5*")"1.9.-"./<'5$/'$$/.,(9.")'/H..'/G"-".#"51$/$955/ K9.G"4+/<'5*")"1.9.-/]Tg]]Q

11 ]]// % D=*&=#)"#'I-#$-)&W"K76):A=#/=(/C&A)A(=A=/"% G,/$;"/%,3.%95/,#/K9.G"4_ o"_/d&h/e/d.$").'$9,.'5/&$31".$/h++,%9'$9,._/')"/$;"/+$31".$/'++,%9'$9,./*";9.1/p9r'=qe/ D.$").'$9,.'5/R'=_/'./'..3'5/"<".$/$;'$/;'+/*""./'))'.-"1/9./$;"/(,.$;/,#/H8)95/,)/b'=/9./ 7,5,++"3(_/7'(83+/A'55'_/K /B.9<")+9$=/+9.%"/VTTXQ/ G;"/-,'5+/,#/D&H/')"/$,` 7)"'$"/'/8,+9$9<"/'$(,+8;")"/#,)/9.$").'$9,.'5/+$31".$+/$,/9.$")'%$/9.$"55"%$3'55=/'.1/ +,%9'55=/$,/".2,=/$;"9)/+$'=/'$/K /B.9<")+9$= R"<"5,8/'/%35$3)"/,#/%,55"-9'59$=/'(,.-/'55/+$31".$+ L')."++/,3)/(35$9%35$3)'5/+$)".-$;/$,/;"58/,3)/9.+$9$3$9,./'.1/9$+/("(*")+/('4"/'/ 8,+9$9<"/%,.$)9*3$9,./$,/.'$9,.'5/'.1/9.$").'$9,.'5/1"<"5,8(".$?."/,#/D&Hr+/('9./,*2"%$9<"+/9+/$,/,)-'.9l"/#)""/"<".$+/#,)/'55/9.$").'$9,.'5/'.1/&:"19+;/ +$31".$+Q/H55/+$31".$+/+$31=9.-/'$/K /B.9<")+9$=/%'./*"%,("/("(*")+/'.1/$;"/ ("(*")+;98/9+/#)""Q B<6+,%'C#;DE 9R'=/9+/$;"/*9--"+$/9.$").'$9,.'5/+$31".$/#"+$9<'5/'$/K /B.9<")+9$=/'.1/$;")"/9+/.,/,$;")/ "<".$/594"/9R'=/,./7'(83+/A'55'/,)/9./M,))4089.-Q/R9##")".$/+$'.1+/#),(/19##")".$/%35$3)"+/ :955/"c;9*9$/$)'19$9,.'5/%5,$;"+_/#,,1_/1'.%"+_/(3+9%_/#"+$9<'5+/'.1/(3%;/(,)"Q/G;")"/:955/'5+,/ *"/8")#,)('.%"+/'.1/:,)4+;,8+Q/b,)"/$;'./VV/%35$3)"+/')"/8)"+".$"1/9./9R'=Q/ G;9+/="')/9R'=]T/:955/*"/;"51/,./J)91'=/$;"/V] +$ /,#/b'=/*"$:""./yqtt/w/]xqtt/9./7,5,++"3(_/ 7'(83+/A'55'_/K /B.9<")+9$= G;"/"<".$/9+/,8"./$,/'55/+$31".$+/'.1/+$'##/'$/K /B.9<")+9$=Q/ F?3% %65%'C#;DE G,/8),(,$"/9.$")%35$3)'5/5"').9.-/'.1/3.1")+$'.19.-/*"$:""./+$31".$+/'$/K / 3.9<")+9$=Q G,/+388,)$/$;"/K9B/9.$").'$9,.'59l'$9,./8),%"++ G,/8),<91"/'/85'%"/#,)/9.$").'$9,.'5/+$31".$+/$,/9.$),13%"/$;"9)/%35$3)"+/$,/$;"/,$;")/ +$31".$+/W///&:"19+;/'.1/9.$").'$9,.'5 G,/%"5"*)'$"/'.1/8),(,$"/$;"/)9%;."++/,#/%35$3)"+/'$/K9B/9./8')$9%35')_/'.1/K /W/ M,))4089.-/9./-".")'5/

12 ]V// F?3%8#7,'9'8#,'6)%65%G')F34 G;"/5,-,$=8"/,#/K9.G"4/:955/*"/,./'55/8,+$")+_/#5=")+/'.1/*'..")+/,#/9R'=]T_/'+/:"55/'+/,./$;"/,##9%9'5/D&H/:"*8'-"Q/b,)",<")/:"/85'./$,/('4"/'./9R'=]T/*,,4E*),%;3)"/:;")"/K9.G"4/ %'./*"/8)"+".$"1/$,/$;"/9.$").'$9,.'5/+$31".$+Q/R3)9.-/9R'=]T/$;")"/:955/'5+,/*"/'./,88,)$3.9$=/ #,)/K9.G"4/$,/8')$9%98'$"/:9$;/=,3)/,:./9.#,/$'*5"/,)/$,/;'<"/9.#,)('$9,./'.1/8,+$")+/'*,3$/ K9.G"4/,./$;"/D&H/$'*5"X)&W"K)&/)")'(-"*)"#$)-"/K)Y"K)*=)'-*)&#)B=#*"B*)Y&*C)2"#K) &#*-(#"*&=#"%)/*1$-#*/)"#$)*=)/A(-"$)*C-)Y=($)"J=1*)K=1()=('"#&Z"*&=#)"2=#')*C-2X/o"/ '5+,/.""1/231-"+/#,)/,3)/$:,/%,(8"$9$9,.+/p*"+$/+$'.1q/'.1/p*"+$/8")#,)('.%"qQ/G;")"/9+/'/5,$/,#/8)"+$9-"/9./$;"+"/%,(8"$9$9,.+/+,/9$/:,351/*"/'/-)"'$/;,.,)/9#/'.=,."/#),(/$;"/*,')1/,)/ %,3.%95/d$:,/8")+,.+e/:,351/594"/$,/$'4"/8')$/'+/-3"+$/231-"+Q/G;9+/9+/,."/,#/$;"/*"+$/8,+9$9,.+/ :;")"/=,3/<9+9$/'55/$;"/+$'.1+_/$'+$"/$;"/#,,1_/5"')./'/5,$/,#/.":/$;9.-+/'.1/(""$/#)9".15=/ 8",85"Q/ >86)-67-?'8 b,+$5=_/:"/:9+;/$,/-'9./0&#"#b&"%/+388,)$q/d./8)"<9,3+/="')+/k9b/'.1/&$3jj/;'<"/*""./$;"/ *9--"+$/+8,.+,)+/,#/9R'=Q/G;9+/="')/:"/:,351/'5+,/594"/$,/:"5%,("/K9.G"4/$,/%,,8")'$"/:9$;/ 3+Q/o"/'885=/#,)/$;"/+'("/'(,3.$/#),(/K9.G"4/'+/#),(/&$3JJ_/]T/TTT/4)Q/ G;9+/="')/:"/;'<"/'8859"1/#,)/^T/TTT/4)/#),(/pK94'/<9554,)q_/]T/TTT/4)/#),(/K / B.9<")+9$=/'.1/]T/TTT/4)/#),(/&$3JJQ/D./%'+"/$;"/+8,.+,)+;98+/"c%""1/$;"/*31-"$/$;"/+3)853+/ :955 / *" / )"9(*3)+"1 / $, / $;" / +$'.1+Q /?$;") / +8,.+,)+ / 8)"<9,3+ / ="')+ / ;'<" / *"". / K / 4,((3._/7'(83+;'55"._/>95),=/G)'<"5+/'.1/'/#":/)"+$'3)'.$+/9./K /%9$=/:;9%;/;'<"/ %,.$)9*3$"1/:9$;/%,38,.+_/*'-+_/+:""$+_/<,3%;")+_/"$%Q/ G;"/*31-"$/#,)/9R'=]T/9+/'$$'%;"1/'.1/$;")"/9+/+;,:./$;"/%,+$+/#,)/$;9+/"<".$Q o"/')"/+3)"/$;'$/9r'=]t/:955/*"/*9--")/'.1/*"$$")/$;'./"<")/'.1/:"/')"/5,,49.-/#,):')1/$,/="$/ '.,$;")/;3-"/+3%%"++/:9$;/(,)"/$;'./VTT/8')$9%98'.$+/'.1/VTTT/<9+9$,)+/'.1/$,/+;')"/$;9+/ :,.1")#35/"<".$/:9$;/=,3n L")"*=_/D&H/%'55+/#,)/K9.G"4/,=`,=R +8,.+,)/9R'=]T/:9$;/]T/TTT/4) +8,.+,)/9R'=]T/:9$;/5"++/$;'./]T/TTT/4)_/9#/$;"/#9)+$/$,E+".$".%"/9+/.,$/'88),<"1 f"5".'/>3)95,<'/e/9r'=]t/8),2"%$/5"'1") :::Q9+'Q+$31,)-Q593Q+"

13 ]^// OW"K76)A%"##-$)J1$'-* N= O*-2 [1"#*&*K P1$'-*,=*"% ]!"9(*3)+"(".$/#,)/+$'.1 V[ [TT ]V_[TT V G)'.+8,)$'$9,./$,g#),(/'(*'++'1,)+/d%')/)".$/ s/#3"5+e [ UTT ^_[TT ^ K,-9+$9%/d"N398(".$_/('$")9'5_/#,,1_/"$%Qe ] ]TTT ]_TTT 1985,('+e ] ^_[TT ^/_[TT [ DR'=]T/*,,4/ [TT Z^ V]_[TT X FN398(".$/d:'$")_/<91",/'.1/+,3.1/+=+$"(_/ ] [_TTT [_TTT "$%Qe U /G"5"8;,.=/t/#'c"+ ] ]_TTT ]_TTT \ GE+;9)$+ V[ ][T ^_U[T Y C"<")'-"/#,)/DRHi]T/8')$9%98'.$+ ]XT ^T Z_\TT /,=*"%)J1$'-* / / 9\]696

14 ]Z// D=*&=#)"#'I-#$-)3#$(&#'"()&)/*"$'"()=BC) (-'%-2-#*-)04()A=/*-()=BC)1*/.=** A'5*")"1.9.-"./;')/3.1")/6)"$+/-6.-/+$0$$/86/"./1"5/,45');"$")/9/+9$$/')*"$"/,%;/5P(.')/1P)#0)/ 9./1"..'/(,$9,./#0)/'$$/4,(('/$955)P$$'/("1/1"++'Q/J0)/'$$/4,(('.1"/6)+/<'5*")"1.9.-')/9.$"/ +4'/(0$'/+'(('/8),*5"(/;')/<9/+'$$/388/#052'.1"/$955P--/$955/+$'1-')/,%;/)"-5"(".$"./#0)/'$$/;'/ "./4,.$9.39$"$/9/')*"$"$Q/ J052'.1"/$955P--/-)3.1')/+9-/86/")#')".;"$")/#)6./A'5*")"1.9.-".+/')*"$"/3.1")/1"$/-6.-.'/ 6)"$Q b"1/'.5"1.9.-/'</,<'.+$6".1"/=)4')/<9` L**/ L** 9/!"-5"(".$"/#0)/8,+$")/,%;/3$+4,$$/$'/*,)$/qF#$")/("1-9<'.1"/#)6./ 0<)9-'/4'.191'$")/8)"+".$")'/P<"./1"++'/9.#0)/#355(P4$9-"q 9/!"-5"(".$"/#0)/8,+$")/,%;/3$+4,$$/5P--'/$955/qB885=+'/"2/.,(9.")'1"/ 4'.191'$")/4)9.-/(0259-;"$"./'$$/(,$4'.191")'Qq L**/ 9/&$'1-'._/>'8/UQ]_/5P--'/$955/q/A'5*")"1.9.-"./')*"$')/86/3881)'-/'</ #355(P4$9-"/,%;/+4'/')*"$'/+2P5<+$P.19-$/,%;/#)9+$6".1"/#)6./K9.G"4+/ +$=)"5+"/,%;/'..'./=$$)"/86<")4'.Q/ L** 9/&$'1-'._/>'8/UQ]_/5P--'/$955/qK"1'(,$/9/<'5*")"1.9.-"./4'./P<"./<')'/ 5"1'(,$/9/#355(P4$9-"/,%;/)0+$')/16/9/"-".+4'8/'</1"$$'/,%;/"2/.01<P.19-$<9+/".59-$/<'5*")"1.9.-".+/59.2"Qq L** 9/&$'1-'._/>'8/UQV_/5P--'/$955/qH ),%"++"./+4'/<')'/ 4,.#91".$9"55/,%;/'55/9.#,)('$9,./+,(/#)'(4,((")/<91/9.$")<23")/,%;/9.+49%4'1"/ ' ;'.159.-')/+4'/*";'.15'+/1P)"#$")/#)'(/$955/1"++/'$$/+04'.1"/ -")/ +9$$/("1-9<'.1"/,(/'..'$Qq L** 9/&$'1-'._/>'8/UQV_/5P--'/$955/qK"1'(,$/9/<'5*")"1.9.-"./4'./9.$"/ 4'.191")'/$955/"./8,+$/3$'./'$$/#0)+$/5P(.'/+9$$/3881)'-/9/<'5*")"1.9.-".Qq KDMGF>&/AHKCF!FRMDMI/TYg]T

15 ][// :*K(-%/-#/)/;"()AI)2=*&=#)"#'I-#$-)3#$(&#'"()&)/*"$'"()=BC) (-'%-2-#*-)04()A=/*-()=BC)1*/.=** &$=)"5+"./$),)/'$$/"$$/'.$'5/#0)$=159-'.1"./4,((")/3.1")5P$$'/#0)/#)'($91'/<'58),%"++")Q/ &$=)"5+"./'.+")/1,%4/'$$/1"$/P)/<,)"/<P519-$/,5=%459-$/,(/1"/+,(/;')/("+$/9.+=./9/<'1/')*"$"$/ +,(/')<,1")'1/9.."*P)/9.$"/+4355"/;'/(0259-;"$/'$$/4,(('/("1/<P)1"#355'/+=.83.4$")/,%;/ 6+94$")/3.1")/3)<'5+8),%"++".Q/A91')"/'.+")/+$=)"5+"./'$$/<'5*")"1.9.-"./9/+'(*'.1/("1/<'5/ '</#0)$),".1"3881)'-/+4355"/43..'/<')'/#355(P4$9-"/(")/*";2P5859-'/("1/9.#,)('$9,./,(/ 3)<'5+8),%"++"./3$'./'$$/-0)'/'<4'55/86/1"/+04'.1"+/9.$"-)9$"$Q b"1/'.5"1.9.-/'</,<'.+$6".1"/=)4')/+$=)"5+".` L** L** L** L** *9#'55'/(,$9,.".+/#0)+$'_/'.1)'_/#2P)1"/,%;/+2P$$"/'$$E+'$+ (,$9,.".+/$)"12"/'$$E+'$+/+$)=4+/$955/#0)(6./#0)_/ qa'5*")"1.9.-"./')*"$')/86/3881)'-/'</k9.g"4+/#355(p4$9-"/,%;/9/.p)'/ +'(')*"$"/("1/K9.G"4+/+$=)"5+"/,%;/')<,1")'1"Qq (,$9,.".+/#"($"/'$$E+'$+/+$)=4+/$955/#0)(6./#0)_ qh55/9.#,)('$9,./+,(/#)'(4,((")/<91/9.$")<23")/,%;/9.+49%4'1"/ ' ;'.159.-')/+4'/<')'/4,.#91".$9"55$/('$")9'5/,%;/+4'/*";'.15'+/1P)"#$")/ #)'(/$955/1"++/'$$/+04'.1"/-")/+9$$/("1-9<'.1"/,(/'..'$Qq +9+$/9/&$'1-'._/>'8/UQV/5P--'/$955/qA'5*")"1.9.-"./+4'/<')'/#355(P4$9-"/ *";2P5859-/("1/9.#,)('$9,./,(/3)<'5+8),%"++"./9/+'(*'.1/("1/<'5/'</ #0)$),".1"3881)'-/+'($/388-"/'.$'5"$/+04'.1"/$955/<')2"/#0)$),".1"3881)'-Qq KDMGF>&/&Gi!FK&F/TYg]T

16 ]X// +$=)"5+"./<'51"/1P)#0)/'$$/$,54'/+$'1-').'/+6/'$$/1"$/9.$"/P)/,4"2/'$$/5P(.'/8,+$)0+$")Q/f'-/+4355"/ 1P)#0)/<952'/P.1)'/+$'1-').'/#0)/'$$/#0)$=159-'/1"$$'Q/ D/+'(*'.1/("1/1"$$'/+6/;9$$'1"/2'-/P<"./"./59$"./+$'1-'/)0)'.1"/("15"(+4'8"$/+,(/89.+'($/.,-/<')/#"5'4$9-Q/ &$)'c/"#$")/+6/9.+6-/2'-/p<"./'$$/1"$/p)/<p519-$/,(+$p.19-$/'$$/-0)'/+(6/#0)p.1)9.-')/9/+$'1-')e.'_/<954"$/91'-/4)p<")/$<6/86/<')'.1)'/#052'.1"/(0$"q/b6.-'/-6.-")/<955/('./-0)'/".45')"/p.e 1)9.-')/+,(/'55'/P)/0<")".+/,(_/<954"$/<,)"/+(919-')"/,(/1"$/-9%4/'$$/-0)'/86/+9$$'.1"/(0$"Q/ b"1/'.5"1.9.-/'</,<'.+$6".1"/=)4')/2'-`/ L**// L**// L**// 9/+$'1-').'/P.1)'/>'8/X/u/]^/b0$"+)P$$9-;"$")+/#0)+$'/(".9.-/$955/qMP)<'),E _/=$E $)'.1"E_/=)4'.1"E/,%;/)0+$)P$$/<91/#355(P4$9-"+'(('.$)P1"/$9554,((")/#355(P4E $9-"+/.P)<')'.1"/5"1'(0$")Qq/ 9/+$'1-').'/P.1)'/>'8/^/u/]/D.$)P1"+/#0)+$'/(".9.-/$955/q!P$$/$955/9.$)P1"/9/K9.G"4/ ;')/+$31")'.1"/9/-)3.1E/,%;/#,)+4')3$* /<91/K9GL_/+'($/1"/+,(/+$'1-'+/9/ u^q[/,%;/u^qxq/ 9/+$'1-').'/P.1)'/>'8/V/u/]/&$'1-"P.1)9.-/$955/qJ0)+5'-/$955/P.1)9.-/9/"55")/$955P--/ $955/1"++'/+$'1-')/4'./-0)'+/"#$")/*"+53$/'</#355(P4$9-"Q/J0)/*"+53$/,(/P.1)9.-/ #,)1)'+/'$$/(9.+$/$)"/#2P)1"1"5')/'</'.$'5"$/<'51'/5"1'(0$")/-")/+9$$/*9#'55/$955/P.E 1)9.-+#0)+5'-"$/86/"$$/#355(P4$9-"+'(('.$)P1"/-%%-(/'$$/(9.+$/$<6/$)"12"1"5')/'</ '.$'5"$/.P)<')'.1"/5"1'(0$")/-")/+9$$/*9#'55/$955/P.1)9.-+#0)+5'-"$/<91/$<6/86/ <')'.1)'/#052'.1"/#355(P4$9-"+'(('.$)P1"._/("1/(9.+$/$)"/<"%4,)+/("55'.)3(Q A91/"<".$3"55'/'.1)'/5P+.9.-"./4'./1"$/<91/1"./#0)+$'/5P+.9.-"./'.$'-.'/#0)+5'-"$/".1'+$/*9#'5E 5'+/"55")/'<+56+Q/ A91/P.1)9.-/9/"55")/$955P--/$955/>'89$"5/]_/V_/Z/"55")/]^/4)P<+/'55$91/$<6/86/<')'.1)'/#052'.1"/ #355(P4$9-"+'(('.$)P1".Q/ / J355(P4$9-"+/4,.+$9$3")'.1"/+'(('.$)P1"/+4'55/9/1"..'/8')'-)'#/"2/)P4.'+/+,(/#355(P4$9-"E +'(('.$)P1"Qq/ / CfS!M/KHIF!&G!Sb

17 ]U// :*K(-%/-#/)/;"()AI)2=*&=#)"#'I-#$-)/*"$'-3#$(&#' &$=)"5+"./388+4'$$')/9.9$9'$9<"$/#)6./(,$9,.P)"./("./+")/1"./$)"12"/'$$E+'$+"./("1/+$,)/+4"8+9+Q/ D.$".$9,."./(6/<')'/-,1/("./+$=)"5+"./$),)/'$$/"./+61'./#0)P.1)9.-/9/8)'4$94"./+4355"/9.."*P)'/ '$$/".1'+$/+$'1-"P.1)9.-')/)0)'.1"/4'89$"5/]_/V_/Z/,%;/]^/+4355"/*";'.15'+/86/$<6/(0$".Q/ &$=)"5+"./'.+")/'$$/#0)1"5').'/("1/"./.6-,$/5P.-)"/8),%"++/<91/+$'1-"P.1)9.-')/<P-")/0<")/1"./ 04'1"/+(919-;"$"./"$$/*9#'55/'</1"./$)"12"/'$$E+'$+"./+4355"/9.."*P)'Q b"1/'.5"1.9.-/'</,<'.+$6".1"/=)4')/+$=)"5+".` L** L** '<+56/(,$9,.".+/$)"12"/'$$E+'$+ *9#'55'/(,$9,.".+/#0)+$'/,%;/'.1)'/'$$E+'$+ KDMGF>&/&Gi!FK&F/TYg]T

18 ]\// T(=A=/&*&=#)"#'I-#$-)/A(I.)&#=2)+&#,-. K9.G"4/;')/9/1'-+5P-"$/"$$/)"-5"(".$"/#0)/+8)64/9.,(/K9.G"4+/#355(P4$9-"/1P)/1"$/)"-5")'+/86/ <954'/+8)64_/,%;/9/<954"./,(#'$$.9.-/,594'/1,43(".$/,%;/ ,.")/+4'/<')'/$955-P.-59-'Q/ K9.G"4/;')/+'($919-$/91'-/9.-"$/)"-5"(".$"/"55")/+$=)1,43(".$/0<")/<954'/+8) '8")/ +,(/#0)<P.$'+/'</K9.G"4+/#0)$),".1"<'51'Q D/1'-+5P-"$/#9..+/*)'/$2P.+$")/86/.P$"$/#0)/0<")+P$$.9.-/'</$"c$")/("55'./+8)64Q/?(/1"/ ')<,1")'1"/43.1"/#,43+")'/86/'$$/".1'+$/$955;'.1';655'/*)'/,%;/-".,(')*"$'1"/;'.159.-')/,%;/ 1,43(".$/86/+<".+4'/+4355"/1"$$'/9/+9./$3)/P<"./)"+35$")'/9/*P$$)"/".-"5+4'/;'.159.-')Q/R"./ ".1'/+4955.'1"./+4355"/".1'+$/*59/<"(/+,(/0<")+'$$"/1"(Q &$=)"5+"./$),)/1"++3$,(/'$$/"$$/#0)$=159-'.1"/-".,(/"$$/)"-5"(".$"/+,(/45')-0)/#0)/<954'/'</ K9.G"4+/#0)$),".1"3881)'-/+,(/P)/+04*')'/#0)/+$31".$")/+,(/9.$"/*";P)+4')/+<".+4'/4,((")/ +4'8'/$)=--;"$/,%;/$=159-;"$/#0)/+'($59-'/9.<,5<")'1"_/9.$"/(9.+$/#355(P4$9-"/+2P5<'Q b"1/'.5"1.9.-/'</,<'.+$6".1"/=)4')/<9` L**/ L** +$)=4'/!"-5"(".$"/#0)/+8)64/9.,(/K9.G"4+/#355(P4$9-"Q '.$'/!"-5"(".$"/#0)/+8)64/9.,(/K9.G"4/".59-$/*9#,-'$/#0)+5'-Q KDMGF>&/&Gi!FK&F/TYg]T

19 #)P(2'/.=$P.4'.1"/,%;/-,1/8"1'-,-94/4)9.-/3$* "./86/K /B.9<")+$9"$/ +88.=74-#..#/$62#%832#$6$37%&'2%G'FHQ A')2"/+"4$9,./9/K9.G"4/;')/(0259-;"$/'$$/.,(9.")'/"./8")+,.Q/!"+8"4$9<"/+"4$9,.++$=)"5+"/ *"+$P((")/+2P5</;3)/.,(9.")9.-+#0)#')'.1"$/+4'/-6/$955Q/M,(9.")9.-"./+4'/5P(.'+/9./+".'+$/ 1"./^]/(')+/,%;/9..";655'/"./(,$9<")9.-/d('c/]TT/,)1e/+,35,37%$'&)#%47',37'37/,%;/"<".$3"55/ =$$")59-')"/9.#,)('$9,.Q/R"$/P)/0.+4<P)$/'$$/1"./.,(9.")'1"/;')/"$$/"c%"8$9,."55$/".-'-"('.-/9/ 3$* <")4+'(;"$"./,%;/<9+'$/+9-/<')'/"./-,1/8"1'-,-Q/I7',37'37)#%-4#%+,$*%'57*)%#,,/"./ -,1/8"1'-,-/*"1)9<")/"./("1)=%4'.1"_/40.+("1<"$"._/)P$$<9+/,%;/)"5"<'.$/3$* Q/ M=$P.4'.1"/+4'/8)"(9")'+/-37%+)237&'-)')$3)%69?%+,<'(2)')$3)-%?3(?3,A%=&3)%.32%3,,% (*)$-'4,'$,% ,'&%J F./5"1'(,$/3)/K9.G"4+/+$=)"5+"/;')/'.+<')/'$$/*951'_/+'($/<')'/,)1#0)'.1"/#0)_/"./23)=/ *"+$6".1"/'</[EU/5"1'(0$")Q/f3)=.+/388-9#$/P)/'$$_/("1/-)3.1/9/.,(9.")9.-+4)9$")9").'_/3$+"/"./ '</1"/.,(9.")'1"/8")+,.").'/$955/<9..')"/'</I=55"."/b,),$".Q/f3)=("15"((').'/4'./+4'/ <')'/("15"((')/9/K9.G"4_/;"1")+("15"((')/9/K9.G"4/"55")/-,14P.1'/'</K9.G"4+/ #355(P4$9-"/-,;73(-3Q/D.-"./".+4951/+"4$9,./"55")/+P)9.$)"++"/+4'/;'/('2,)9$"$/9/23)=.Q f3)=./p)/*"+53$#0)/,(/(9.+$/;p5#$"./53./'</5"1'(0$").'/p)/.p)<')'.1"q/j0)/'$$/*"+53$/+4'/#'$$'+/ (6+$"/"./('2,)9$"$/'</.P)<')'.1"/23)=5"1'(0$").'/+$6/*'4,(/*"+53$"$Q/f3)=./+4)9<")/"./"-"./ (,$9<")9.-Q/f3)=.+/*"+53$/P)/;"(59-$/#)'(/$955/8)9+3$1"5.9.-".Q/ I=55"."/b,),$"./+4'/1"5'+/3$/3.1")/5P(859-'/#,)(")/3.1")/'8)95E23.9Q

20 Förslag till fullmäktige Reglemente för språk inom LinTek Detta reglemente reglerar på vilka språk och i vilken omfattning olika dokument och diskussioner ska vara tillgängliga samt vilka språkkunskaper som förväntas av LinTeks förtroendevalda. Reglementet omfattar enbart svenska och engelska, eftersom de är de enda två språk som majoriteten av LinTeks medlemmar kan antas vara kunniga inom. Beslutsspråk Beslutsspråk är svenska. Detta innebär att alla juridiskt bindande beslut formuleras och antas på svenska, vilket inkluderar men inte är begränsat till Talmans yttringar i plenum. Styrdokument och handlingar till fullmäktige Styrdokument för LinTek är: Budget Måldokument Reglemente Stadga Verksamhetsplan Åsiktsdokument Handlingar till fullmäktige ska finnas i sin helhet på svenska. Föredragningslistan i sin helhet ska dock finnas tillgänglig på engelska. Ansvarig för denna är Talman. Då det idag finns bra tjänster på internet för översättning direkt till det språk studenten behärskar och översättning av styrdokument samt handlingar och protokoll till fullmäktige tar mycket tid och resurser skall dessa endast finnas tillgängliga på svenska. Muntlig diskussion i plenum och på åsiktstorg Det står varje ledamot fritt att välja att yttra sig på svenska eller engelska. För ledamöter ska dock möjligheten att få samtliga uttalanden översatta finnas. Om behov finns skall fullmäktige välja en tolk, mötesarvoderad enligt samma principer som Talman. Hemsidan En utförlig sammanfattning av LinTeks hemsida ska finnas tillgänglig på engelska. Förtroendeuppdrag Då svenska är beslutsspråk och det språk universitetet valt att använda är inte alla LinTeks förtroendeuppdrag sökbara för studenter som inte behärskar svenska. Sökbara förtroendeuppdrag är fullmäktigeledamot, specifika studeranderepresentanter samt övriga tjänster där ansvarig så beslutar. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST Linköping

21 Förslag till fullmäktige Regulations for language in LinTek This regulation regulates in which language and the extent to which various papers and discussions will be available and the language skills expected of LinTek trustee. The regulations apply only Swedish and English, since they are the only two languages that the majority of the members LinTek can be assumed to be familiar with. Decision language Decision language is Swedish. This means that all legally binding decisions are formulated and adopted in Swedish, which includes but is not limited to the Speakers manifestations in plenum. Governing documents and documents for the council Governing documents in LinTek are: Budget The document of objectives Regulations Statutes The operational plan The opinion program Documents for the council shall be entirely in Swedish. The agenda in its entirety will be available in English, responsible for this is the Speaker. Today there are great services on the Internet for direct translation into the language the student control and since translation of governing documents, as well as documents and meeting notes to the council takes much time and resources, it must only be available in Swedish. Oral discussions Each council delegate is free to speak in English or Swedish. Council delegates have the opportunity to get all the statements translated. If necessary, the council is to choose an interpreter, meeting remunerated on the same principles as the Speaker. Homepage A detailed summary of LinTek website will be available in English. Commission of trust Since Swedish is the decision language and the language the university chose to use, not all LinTek trustee are searchable for students who do not speak Swedish. Searchable trust is Council delegate, specific student representatives and other posts where responsibility so decides. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST Linköping

22 Rapporter & Meddelanden KO Nu ska säcken knytas ihop! Jag känner mig stolt men inte nöjd med årets verksamhet. Tillsammans har vi som är arvoderade ett starkare och mer förberett LinTek-kansli att lämna över till våra efterträdare. Sen sist har har förutom de saker som jag nämnde förra gången (medlemsförmåner i KS, sektionssamarbete mm) även börjat funderat på LinTeks ägande av BokAB. Sista delen av året kommer jag och de andra arvoderade arbeta för att slutföra pågående projekt och se till att våra efterträdare får en bra start! Hälsningar Martin

23 Styrelsens svar på motionen iday10 Sponsorship proposal Styrelsen tror att Iday är ett evenemang som tillför ett värde för studenter på Campus Valla. Vidare tycker styrelsen att motionären har arbetat igenom motionen väl. Styrelsen noterar att iday har flera andra starka sponsorer. Av budgeten att döma är det tveksamt om LinTeks bidrag behövs. Motionärernas framställning visar inte hur LinTek skulle gynnas och hur våra medlemmar skulle tjäna på vår medverkan. iday arrangeras den 21 maj, precis innan tenta-p under en tidsperiod där få av våra medlemmar har tid och intresse för annat än att sätta sina tentor. Styrelsen ifrågasätter därför projektets genomslagskraft och nyttan för breda lager av våra medlemmar. Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen: att avslå motionen i sin helhet. LinTeks styrelse 09/10

24 Proposition angående BokAB LinTeks bokhandel, Bokakademin i Östergötland (nedan BokAB), utreddes under verksamhetsåret 08/09 med anledning av att LinTeks styrelse och fullmäktige insåg brister i hur LinTeks ägande av bolaget har utövats. I utredningen framkom att LinTek är en svag ägare och att bolaget är mycket sårbart ur finansiell synvinkel. Utredningsgruppen analyserade även möjliga scenarion för LinTeks framtida ägarskap i bolaget. De scenarier som utreddes var att fortsatt driva bokhandeln, vad en likvidation eller värsta fall konkurs skulle innebära ekonomiskt för LinTek. I utredningen konstaterades att en likvidation eller konkurs skulle kosta ungefär 1,5-2 miljoner kronor och att den enda möjliga utvägen därför var att försöka driva verksamheten vidare. Utredningen analyserade däremot inte alternativet att sälja BokAB eftersom gruppen inte såg någon potentiell köpare till verksamheten. Sedan utredningen lades fram i januari 2009 har detta dock ändrats och styrelsen vill därför utreda möjligheten till att avyttra BokAB. Styrelsen ser flera skäl till att en försäljning vore fördelaktig för LinTek och våra studenter. För att kunna behålla en framgångrik bokhandel på Campus krävs en stark, kontinuerlig ägare. Det framkom i intervjuer i utredningen att kontakten mellan LinTek som ägare och ledningen för BokAB varit bristfällig sedan LinTek tog över. Med en stark ägare har BokAB bättre möjlighet att konkurrera med internetbokhandlar och erbjuda studenterna service än med en svag ägare. Risken att studenterna får väsentligt högre priser med en annan ägare torde också vara små eftersom konkurrensen med internethandlarna är stenhård. Kårer vid andra lärosäten som gjort liknande förändringar har inte heller sett detta som ett problem. Det andra skälet är att LinTek har möjlighet att renodla verksamheten. Genom att avyttra BokAB minskar spretigheten i LinTeks verksamhet och dessutom minskar arbetsinsatsen för LinTeks presidium. Att avyttra BokAB skulle medföra att LinTek kan fokusera mer på de organisationen är bra på, kårverksamheten, och mindre på ägarstyrning som vi är mindra bra på. Det tredje skälet att sälja BokAB är ekonomiskt. Försäljning av BokAB kommer inte att inbringa någon större vinst för LinTek men kommer istället minska LinTeks ekonomiska riskexponering i framtiden. LinTek som organisation står illa rustad att hantera en likvidation eller konkurs i BokAB, såväl kunskapsmässigt som ekonomiskt. LinTeks styrelse föreslår: att Fullmäktige ger styrelsen mandat att utreda och eventuellt besluta om att avyttra BokAB. LINTEKS STYRELSE 09/10

Denise Fuglesang Styrelseledamot. Nina Nilsson Styrelseledamot. Victor Olsson Styrelseledamot. Denise Fuglesang öppnar mötet kl. 18:05.

Denise Fuglesang Styrelseledamot. Nina Nilsson Styrelseledamot. Victor Olsson Styrelseledamot. Denise Fuglesang öppnar mötet kl. 18:05. Protokoll Kårstyrelsemöte 19 13/14 2014-04-28 Sid! 1(! 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 19 13/14 Måndagen den 28 april 2014 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 * = bilaga finnes.

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Protokoll inför förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll inför förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 2008-08-01--03 1(56) Protokoll inför förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-08-01--03 Föregående möte: 2007-07-11--13

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04 Kårfullmäktigesammanträde # Kårfullmäktigesammanträde 04 13/14 Datum: 2014-04-02 4 Tid: 10/11 i. 18.00 23.00 Datum: Plats: Nya Matsalen, 2011-02-02 Nymble, KTH Campus ii. Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH

Läs mer

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM Handlingar - Styrelsemöte Linköping, 2009-09-21 Vice kårordförande, LinTek Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM LARM är LinTeks arbetsmarknadsdagar och varje år kommer det

Läs mer

Företagande inom trädgårdsdesign

Företagande inom trädgårdsdesign Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Företagande inom trädgårdsdesign viktiga komponenter för att lyckas The key components to start and run a business in garden design

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

FINANSIERING AV DJURSTALLAR

FINANSIERING AV DJURSTALLAR Examensarbete inom Lantmästarprogrammet FINANSIERING AV DJURSTALLAR FINANCING OF ANIMAL STABLE Christian Håkansson Examinator: Universitetsadjunkt Jan Larsson Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp 2007

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktige 2011-04-09

Handlingar till LinTeks fullmäktige 2011-04-09 1 Handlingar till LinTeks fullmäktige 2011-04-09 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between the

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Analysmodellen och revisorns oberoende Författare: Susanne Gradin och Anna-Karin Janols November 2006 Kurspoäng: Kursnivå: 10 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-11 1(27) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-09-11, 17:11 18:00 Plats plats, KTH Närvarande Ordförande Jacob Sievers, D-11 Vice Ordförande Mattias

Läs mer

Delfinansiering av efterbehandlingsobjekt genom avtal/överenskommelse. Delrapport inom projektet Tillsyn efterbehandling av förorenade områden

Delfinansiering av efterbehandlingsobjekt genom avtal/överenskommelse. Delrapport inom projektet Tillsyn efterbehandling av förorenade områden Delfinansiering av efterbehandlingsobjekt genom avtal/överenskommelse Delrapport inom projektet Tillsyn efterbehandling av förorenade områden RAPPORT 5490 APRIL 2006 Delfinansiering av efterbehandlingsobjekt

Läs mer

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option?

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option? Joakim Andersson Tobias Jakobsson Arbetskooperativ När är de ett alternativ? Workers Co-operatives When are they an option? Företagsekonomi D-uppsats Termin: Handledare: VT10 Margareta Bjurklo Sammanfattning

Läs mer

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Handisam Serie

Läs mer

Marknadsföring av akademiska bibliotek en jämförande studie mellan Sverige och England

Marknadsföring av akademiska bibliotek en jämförande studie mellan Sverige och England MASTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:3 Marknadsföring av akademiska bibliotek en jämförande studie mellan Sverige

Läs mer

Gemensamt ansvar för en hållbar snöskotertrafik. En utvärdering av Nationella Snöskoterrådets arbete mellan åren 2007 och 2012

Gemensamt ansvar för en hållbar snöskotertrafik. En utvärdering av Nationella Snöskoterrådets arbete mellan åren 2007 och 2012 Gemensamt ansvar för en hållbar snöskotertrafik En utvärdering av Nationella Snöskoterrådets arbete mellan åren 2007 och 2012 rapport 6572 maj 2013 Gemensamt ansvar för en hållbar snöskotertrafik En utvärdering

Läs mer

Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör. Rapport 2012:9

Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör. Rapport 2012:9 Rapport 2012:9 Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör En granskning av avtalsvillkor och marknadsföring avseende uppsägningsoch bindningstid för bredbandstjänster. 2 (31) 2012:9 Konsumenters

Läs mer

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM?

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? En uppföljningsstudie av vissa särskilda utbildningssatsningar inom högskolan som finansierats med arbetsmarknadspolitiska medel, enligt regeringens

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Kunden i centrum att nyttja potentialen i den interna förmedlingen av kunder

Kunden i centrum att nyttja potentialen i den interna förmedlingen av kunder Kunden i centrum att nyttja potentialen i den interna förmedlingen av kunder Amalia Thorstensson SLU, Department of Economics Thesis No531 Degree Thesis in Business Administration Uppsala, 2008 C-level,

Läs mer

Miljöanpassade inköp. Verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen

Miljöanpassade inköp. Verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen Verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen rapport 6591 november 13 verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen Kristna von Oelreich och Märta Philp NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Är allmännyttan subventionerad och är de privata fastighetsägarna missgynnade?

Är allmännyttan subventionerad och är de privata fastighetsägarna missgynnade? Är allmännyttan subventionerad och är de privata fastighetsägarna missgynnade? Hans Lind Avd f Bygg- och Fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm 2006 Uppsats nr 41 1

Läs mer

Läxhjälp- en undersökning och jämförelse mellan två skolor

Läxhjälp- en undersökning och jämförelse mellan två skolor Södertörns högskola Lärarutbildningen Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap- Avancerad nivå vårterminen 2010 Läxhjälp- en undersökning och jämförelse mellan två skolor Av: Nancy Gergis Handledare: Bernt

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.12 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

De allmännyttiga bostadsföretagens roll på bostadsmarknaden

De allmännyttiga bostadsföretagens roll på bostadsmarknaden De allmännyttiga bostadsföretagens roll på bostadsmarknaden Lena Borg Hans Lind Denna rapport är finansierad av Fastighets- o Bostadsakademin Avd f Bygg- och Fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter

Läs mer

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 FÖRSLAG TILL NATIONELLA RIKTLINJER FÖR ÖPPEN TILLGÅNG TILL VETENSKAPLIG INFORMATION VETENSKAPSRÅDET

Läs mer

Den nya kassaregisterlagen

Den nya kassaregisterlagen Akademin Industri och samhälle HÖGSKOLAN DALARNA Kandidatuppsats 15 HP VT 2010 Den nya kassaregisterlagen Examensarbete i företagsekonomi Författare: Erik Nyström, Joán Henriksson Handledare: Chedva Cohen

Läs mer

Styrelsemöte med beslutsrätt, 6 november 2014, kl. 19.47-22.36 Plats: Skype Närvarande:

Styrelsemöte med beslutsrätt, 6 november 2014, kl. 19.47-22.36 Plats: Skype Närvarande: 6 November 2014 Protokoll Förbundsstyrelsemöte 141106 Styrelsemöte med beslutsrätt, 6 november 2014, kl. 19.47-22.36 Plats: Skype Närvarande: Mattias Näsman för UPF Umeå, Joakim Silvstam för UF Jönköping,

Läs mer

- Ett steg mot en mer hållbar värld? 2011-06-09

- Ett steg mot en mer hållbar värld? 2011-06-09 Etiska fonder - Ett steg mot en mer hållbar värld? 2011-06-09 Akademin för samhälls- och teknikutveckling Mälardalens högskola Kandidatuppsats i företagsekonomi Slutseminarium: 1 juni Författare: Lisa

Läs mer