4(.=(*#&#'"( :;-#/."!"#$"% &'(')*"$+,)-'./#0)/1"/+23/+$,)'/ $"4.,5,-46)").'?#'-%/." 7,,8")'$9,./*"$:""./$;"/+"<"./*9-/" name="description"> 4(.=(*#&#'"( :;-#/."!"#$"% &'(')*"$+,)-'./#0)/1"/+23/+$,)'/ $"4.,5,-46)").'?#'-%/." 7,,8")'$9,./*"$:""./$;"/+"<"./*9-/">

!"#$%&#'"()*&%%)+&#,-./)01%%23.*&'-24*-)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!"#$%&#'"()*&%%)+&#,-./)01%%23.*&'-24*-)5676869869"

Transkript

1 ]//!"#$%&#'"()*&%%)+&#,-./)01%%23.*&'-24*-) :;-#/.<-#'-%/.)=($%&/*")2-$)04(.=(*#&#'"( >4(.=(*#&#'"( :;-#/."!"#$"% &'(')*"$+,)-'./#0)/1"/+23/+$,)'/ $"4.,5,-46)").'?#'-%/." 7,,8")'$9,./*"$:""./$;"/+"<"./*9-/ $"%;,5,-=/+$31".$/3.9,.+/,#/&:"1". >?!> A?!> A9%"/46),)1#0)'.1"./9.,(/!"#$"% A9%"/8)"+91".$+/:9$;9./!"#$"%!BCD> &G?!> H!I G?!>!"#$"%+/3$* E/,%;/ 9.$").'$9,.'59+")9.-+'.+<')9-' F13%'$9,./'.1/9.$").'$9,.'59+'$9,./ %,,8")'$9,./:9$;9./!"#$"% &$319"+,%9'5$/'.+<')9-'/9.,(/!"#$"% 7,,8")'$9,./#,)/+$31".$/+388,)$/ :9$;9./!"#$"% H)*"$+(')4.'1+'.+<')9-'+/ +'(')*"$+,)-'./9.,(/!"#$"% G )"1'4$0)").'+/ +'(')*"$+,)-'./9.,(/!"#$"% G;"/%,)8,)'$"/)"5'$9,./%,,8")'$9,./ :9$;9./!"#$"% G;"/F19$,)ED.E7;9"#/%,,8")'$9,./ :9$;9./!"#$"% &J& &<")9-"+/#0)".'1"/+$31".$46)") G;"/.'$9,.'5/'++,%9'$9,./,#/+$31".$/ 3.9,.+ KB&G K9BE46)").'+/+'(')*"$+,)-'. 7,,8")'$9,./*"$:""./$;"/K9B/+$31".$/ 3.9,.+ KB&GEB B$* '.+<')9-'/9.,(/KB&G F13%'$9,./%,,8")'$9,./:9$;9./KB&G KB&GDI D.#,)('$9,.+'.+<')9-'/9.,(/KB&G L"'1/,#/9.#,)('$9,./:9$;9./KB&G &HGHM &$319"+,%9'5$/'.+<')9-'/9.,(/KB&G 7,,8")'$9,./#,)/+$31".$/+388,)$/ :9$;9./KB&G GJ> G"4.9+4'/#'435$"$+4'.+59"$ G;"/,##9%"/,#/$;"/$"%;.9%'5/#'%35$= F&M F)'+(3+E+$31".$").'+/#0)".9.- F)'+(3+/+$31".$+/%,,8")'$9,. &HDMG K9B+/9.$").'$9,.'59+")9.-+-)388 K9B+/-),38/#,)/9.$").'$9,.'59+'$9,. &KA &$)'$"-9-)388"./#0)/594'/<9554,)/86/ K9B I),38/#,)/"N3'5/%,.19$9,.+/,./K9B L&A L0-+4,5"<")4"$ M'$9,.'5/'++,%9'$9,./,#/;9-;")/ "13%'$9,. K9OH 4<'59$"$++P4)9.-++=+$"( K" )388"./#0)/ C,')1/#,)/3.1")-)'1Q/"13%'$9,.

2 V// AH F7DB B$+4,$$/9.,(/.P(.1"./+,(/;'.$")')/ 7,((9$$""/:9$;9./$;"/8),-)'(/*,')1/ (9.1)"_/(")/'43$'/P)".1". $;'$/;'.15"+/(9.,)/8),*5"(+ F$$/#9.')"/F!H&bB&_/1P)/K9B/P)/ ("1 Fc%;'.-"/8),-)'(/:;")"/K9B/ 8')$9%98'$"+ 7BK 7".$)3(/#0)/3$* /,%;/5P)'.1" 7".$)3(/#,)/"13%'$9,./'.1/5"').9.-

3 ^// :;-#/.<-#'-%/.)=($%&/*")2-$)24*-/=($ :;-#/."?#'-%/." H%45'('$9,. H%%5'('$9,. H123.-")9.-') 7,E,8$9,.+ C,)15P G'*5"/d$'*59.-e R'-,)1.9.- H-".1' J'435$"$ J'%35$= J355(P4$9-" 7,3.%95 L'.1388)P%4.9.- A,$"/*=/+;,:/,#/;'.1+ D.+$9$3$9,. R"8')$(".$ f3+$")9.-+8")+,. b"(*")/$,/%;"%4/$;"/(9.3$"+ >6),*59-'$,)9"$ &$31".$/3.9,./('.1'$,)= b,$9,./g/b,$9,.p) b"(*")h+/*955/g/b,<") b651,43(".$ &$'$"(".$/".$")"1/9./$;"/(9.3$"+!"-5"(".$"./,%;/8,59%=+!"-35'$9,.+/'.1/8,59%9"+!"8594!"85=!"+")<'$9,.!"+")<'$9,.!0+$8),$,4,55 b9.3$"+!0+$)p4.9.- A,$"/%,3.$ &'43885=+.9.- J'%$3'5/9.#,)('$9,. &$'1-' &$'$3$" &$)"%4/9/1"*'$$". F.1/,#/19+%3++9,.g1"*'$" &$31".$46) &$31".$/3.9,. &$31")'.1")"8)"+".$'.$ &$31".$/)"8)"+".$'$9<" &$=)1,43(".$ &$"")9.-/1,%3(".$+/

4 Z// C,')1 R"83$=_/+3*+$9$3$" K9+$/,#/+8"'4")+ &8"'4") A'%'.$/g/A'%'.%= G;"/,89.9,./8),-)'( &$=)"5+" &3885"'.$ G'5')59+$' G'5('. A'4'.$/g/A'4'.+ A")4+'(;"$+85'. i)4'.1". j+94$+8),-)'( j+94$+$,)-

5 &6/<')/<9/16/#)'(("/<91/6)"$+/+9+$'/#355(P4$9-"(0$"/,%;/+.')$/+$3.1')/"$$/.=$$/<")4+'(;"$+6)Q/ &'($59-'/')<,1")'1"/;')/(")/"55")/(9.1)"/86*0)2'$/+9.'/8")+,.59-'/0<")5P(.9.-')Q/&$=)"5+"./ P)/.021/("1/6)"$/;9$$955+/,%;/4P..")/'$$/1"$/-,1'/+'(')*"$"$/("1/#355(P4$9-"/3.1")/6)"$/+4'8'$/ *)'/#0)3$+P$$.9.-')/#0)/K9.G"4/9.#0)/+,((')".+/46),*59-'$,)9"'<+4'##'.1"Q/M3/-P55")/1"$/'$$/ 4.=$'/9;,8/+P%4"./,%;/#6/("1/'55'/5P)1,(')/,%;/(9++$'-/+6/'$$/.P+$'/6)/4'./-0)'/1"$/P..3/ *P$$)"Q >1D8;"%-* G),$+/<9++'/,)-'.9+'$,)9+4'/8),*5"(/5=%4'1"+/<'5.P(.1"./-0)'/"$$/*P$$)"/<'5)"+35$'$/P./86/"$$/ '.$'5/6)Q/G,$'5$/)0+$'1"/]U^X/dVT_V/ke/K9.G"4E("15"((')Q/><')/6$")+$6)/"$$/3$<P)1")9.-+(0$"/,%;/$"+$'(".$"++4)9<.9.-Q R"./]T/$955/]]/('2/+4'/A?!>/$)P##'+/"./+9+$'/-6.-/388"/;,+/MG>/9/B("6Q/R"$/-6.-.'/6)"$+/ ')*"$"/+4'/3$<P)1")'+_/<")4+'(;"$+*")P$$"5+")/+4)9<'+/,%;/#0)+5'-/86/ ,.+P(."./#0)/.P+$'/6)/$'+/#)'(Q H("0&/.)A(=0&% H)*"$"$/#5=$")/86/<P5_/+'($59-'/8),134$")/+,(/+4'/#9..'+/$955-P.-59-'/$955/1"./VT/('2/P)/ *"+$P551'_/<9++'/;')/P<"./;3..9$/4,(('Q GI(/-(;&B- LP)/;')/1"$/;P.$/<P519-$/(=%4"$Q/G,)+1'-/VY/'8)95/;055+/"./"c$)'9.+'$$/#0)".9.-++$P(('/#0)/'$$/ *5Q'Q/$'/*"+53$/,(/3881'$")'1"/+$=)1,43(".$/#0)/>6)+")<9%"Q/R"$$'/P)/.6-,$/2'-/2,**'$/(=%4"$/ ("1/3.1")/6)"$_/#)P(+$/$955+'(('.+/("1/7,.+".+3+/>6),)1#0)'.1"/,%;/K9B+/%;"#+23)9+$/ I0)'./L"++59.-Q/R"./+9+$.P(.1"/4,((")/P<"./+9$$'/9/+$=)"5+"./#0)/>6)+")<9%"/91""55/#0)".9.-/.P+$4,(('.1"/6)/<954"$/2'-/+")/(=%4"$/8,+9$9<$/86Q B$<"%459.-"./'</&GB!F/#,)$-6)Q/A9++'/8),*5"(/'</("1/8,59$9+4/4')'4$P)/;')/1=4$/388/("./ 9.-".$9.-/+,(/#0)+".')/3$<"%459.-".Q/ GI(=J%&'"*=(&-* F#$")/<9++$/86<")4'.+')*"$"/(,$/K /,%;/M,)) /4,((3./+")/1"$/3$/+,(/,(/ 46)").'/4,((")/#6/"$$/*91)'-/#0)/1"./+$319"+,%9'5'/<")4+'(;"$".Q/R"$$'/9.."*P)/'$$/K9.G"4/ 4'.+4"/4'./5P(.'/$955*'4'/<9++$/*91)'-/$955/K9BQ

6 X// 67/2&8$,9)%/&&"*,+,:8#$)3*$*;&%*&<%2$;,=/3, &8>3/*2%*3/2/?2/&/*8%*8%*&<%2 GI(".*&;"/)=BC)HK%%-#-)D=(=*-# F./+$0))"/1"5/'</(9./$91/;')/P-.'$+/6$/#0)*")"1"5+")/9.#0)/>6)'4$9<'+/,%;/I=55"."/b,),$"./ A9/;'1"/"./4,)$/)3*94$)P##/;P)/9/K Q/A9/85'.")'1"/9.#0)/0<")5P(.9.-"./("1/<6)'/ "#$")$)P1')"/+,(/4,((")/<')'/9/+'(*'.1/("1/)"#$"%E$)P##".Q D&#&/*-(J-/4. L0-+4,5"/,%;/#,) /(9.9+$")/G,*9'+/>)'.$l/*"+04$"/3.9<")+9$"$/,%;/;055/"$$/'.#0)'.1"/,(/ )"-")9.-".+/,%;/;'.+/<9+9,.")/9.,(/#,)+4.9.-/,%;/3$* Q G1(/1*;3($-(&#'"( >3)+3$<P)1")9.-')/#0)/<6)".+/#0)+$'/8")9,1/;')/4,((9$/9./,%;/+")/<P519-$/*)'/3$Q,-/*"2-#*-)=BC);-(./"2C-*/J-(3**-%/- F./1"5/$91/#)'(0<")/4,((")/2'-/'$$/5P--'/86/'$$/+4)9<'/"$$/*)'/$"+$'(".$"/$955/<6)'/ "#$")$)P11')"Q/R"$$'/#0)/'$$/1"/+4'/;'/"$$/*)'/-)3.1/'$$/+$6/86Q

7 "$$/,%;/-6$$/9-".,(/(,$$' ,59%=./,%;/8)'$'$/59$"/'55(P.$/,(/(,$$'-.9.-"._/<954"$/;')/ <')9$/<P519-$/388+4'$$'$Q/H.(P5'./$955/#'11")3$* "./P)/.3/+$P.-1/,%;/'55'/8'++"./P)/(")/ P./#355'/<954"$/<9/4,((")/50+'/-".,(/'$$/40)'/$<6/8'++/9/M,))4089.-/1P)/<9/#0)+423$")/1"$/".'/ "./$9(("Q/G),$+/'$$/<9/".*')$/4)P<")/.='/#'11)')/'$$/-6/3$* /1"5/]/;')/<9/9/6)/#5")/'.(P51'/ #'11)')/P./#0))'/6)"$/<954"$/P)/<P519-$/),59-$Q/ L(J-*/2&%M4 f'-/;')/*0)2'$/-6/86/hb?e(0$".'/#0)/'$$/#6/"./9.*59%4/'</;3)/1"/#3.-")')/,%;/<'1/+,(/$'+/388/ 1P)_/1"$$'/4,((")/2'-/#,)$+P$$'/("1/3.1")/<6)".Q/R"$/+,(/;')/;P.$/86/1"..'/#),.$/)".$/ 8)'4$9+4$/P)/'$$/,(*=--.'1"./'</7E;3+"$/.3/P)/86*0)2'1/<954"$/;')/("1#0)$/#5=$$/'</(9%),)3(/,%;/('$)3(Q/ :+E f'-/;')/#,)$+'$$/+86.'/86/;3)/('./+4355"/43..'/#6/9./"./#,)(/'</k94'ea9554,)+/#0)"5p+.9.-/#0)/ 1"/.='/+$31".$").'/$955/;0+$".Q/f'-/;')/8)'$'$/("1/B5#/M95++,./86/DRH/'.-6".1"/1"$$'/,%;/;'./ ;')/+"1'./9/+9./$3)/$'-9$/388/1"$$'/("1/b'1"5'9."/F.-+$)0(/86/GJ>Q/A9/$)"/;')/$)P##'$+/9/ <"%4'./,%;/4,((9$/#)'(/$955/'$$/1"/4,((")/'$$/P.1)'/,%;/#0)*P$$)'/K94'/A9554,)+/1"5"./+,(/ 45'++#0)"+$6.1').'/;655")/9/$955/"./*0)2'./("1Q/M6-)'/59$"/(")/ $9-'/85'.")/P)/,%4+6/9/ 85'.")9.-++$'19"$Q/K9GL/453**'1"/9/<"%4'./P<"./+9./;' './#0)/594'/A9554,)/16/1"$$'/ 8),2"4$/<')/("1/+,(/"./'</83.4$").' N:O b"55'./1"./]te^t/(')+/43.1"/+$31".$").'/<91/k9b/+<')'/86/m&d./+,(/+49%4'1"+/3$q/b65"$/<')/ '$$/1"$$'/6)/#6/;0-)"/+<')+#)"4<".+/P./VTT\Q/R"$$'/-9%4/1,%4/9.$"/3$'./+<')+#)"4<".+"./ +$'..'1"/86/ZX/k/86/K9B/$,$'5$/,%;/ZZ/k/86/K9GLQ/!"+35$'$"$/4,((")/'$$/8)"+".$")'+/#0)/ )"4$,)./1"./V\`"/('2/,%;/"./(9.1)"/8)"+".$'$9,./4,((")/;655'+/#0)/1"/+$31".$")/+,(/P)/ 9.$)"++")'1"Q// A9/;')/<')9$/9/B88+'5'/,%;/19+43$")'$/(,$$'-.9.-Q/b"1/<')/P<"./)"+8"4$9<"/46)+/ (,$$'-.9.-+'.+<')9-'/<954"$/<')/<P519-$/*)'Q/A9/9.+6-/,%4+6/'$$/1"$/#'.+/"$$/-'.+4'/+$,)$/*";,</ '</'$$/+$')$'/388/!"#$"%/-)388"./#0)/1"/(,$$'-.9.-+'.+<')9-'_/bH!>_/9-".Q/D/0<)9-$/+6/ 85'.")'1"/<9/P<"./#0)/!"#$"%/0<")5P(.9.-"./9/23.9Q/ >-/*-(& R"./+".'+$"/$91"./;')/2'-/;'#$/-'.+4'/(=%4"$/4,.$'4$/("1/#"+$")9").'/<')/<9/;')/8)'$'$/(0259-'/ +'(')*"$"./9.#0)/.P+$'/6)Q/H<$'5"./P)/.3/#P)19-'/,%;/2'-/+4'/#0);, <9+/;9..'/$)P##'/'55'/ #"+$")9").'/.3/9/*0)2'./'</('2/,%;/+4)9<'/3.1")/1"(/+6/1"/.='/;')/.6-,$/'$$/2,**'/"#$")Q

8 \// P-/%1*/1AA04%M#&#') P-/%1*) P-/%1*"*) H-#=204(* G=22-#*"( C91)'-/$955/BJ K9.G"4+/+$=)"5+"/T\gTY/#9%4/[/TTT/4)/'$$/ 4,.$'4$'$/K9.G"4/("./P..3/;')/9.-"./#'4$3)'/ #0)/8".-').'/+49%4'$+/$955/K9.G"4Q H)*"$+85'./#0)/#355(P4$9-" TYETYETX H<+53$'$ D.408/'</.=$$/#)P+%;$/3)'./ $955/8")+,.'5('$+'5"./ F)9%++,. j$"))"(9$$")9.-/'</ 9.#,)('$9,.+E/,%;/ <')3(P)4"++$)'$"-9. ]TETZET] H<+53$'$ F#$")/'$$/&<")9-"+/>P).4)'#$+9.+8"4$9,./ 868"4'$/#5")$'5"$/*)9+$")/)0)'.1"/#0)<')9.-"./'</ 3)'."$/+'($/+P4");"$"./<'51"/+$=)"5+"./'$$/ 13(8'/3)'."$/9/G9..")*P%4".Q &$=)"5+"./;')/9.#,)(")'$/.P+$'/6)+/+$=)"5+"/,%;/ "./6$"))"(9$$")9.-/4,((")/+4"/86/#0)+$'/ #355(P4$9-"(0$"/.P+$'/;0+$Q Q;(&').=22-#*"(R)R"$$'/P)/*"+53$/$'-.'/'</#355(P4$9-"/#)'(/$955/VT]TETZE]ZQ/C"+53$/+,(/ $'-9$+/3.1")/6)"$/+,(/'<+53$'$+/$'+/*,)$/"#$")/;'.1Q

9 Y// N=2&#-(&#')";),&2):&(S#)*&%%)T(=M-.*%-$"(-)04()+&#,-./).%&2"*;-B.")5676!"#$%&'((%)*%+,%,'((%-*%.*)$#%./0('$,%1%23,%-4#%5'))#-%)*$6,%5/7%#((#%8*%4('.#,&394#):! G9(/&9)m./5P+")/'.1)'/6)"$/86/b'+49.$"4.94/,%;/;')/"$$/+$,)$/,%;/*)9..'.1"/9.$)"++"/#0)/(9520E/,%;/459('$#)6-,)_/+P)+4951/<'1/-P55")/".")-9#)6-,)/,%;/#0).="5+"*')/".")-9Q/G9(/#)'(+$6)/+,(/ "./-5'1/8")+,./+,(/+4355"/43..'/".-'-")'/(6.-'/$955/'$$/<')'/("1/,%;/*91)'/$955/')*"$"$/,%;/ 5=%4'+/("1/'$$/5,%4'/(6.-'/+$31".$")/'$$/$'/1"5/'</459('$<"%4'.Q/L'.+/$919-')"/ 5"1')")#')".;"$")/;')/;'./#6$$/16/;'./<')9$/-,5#$)P.')"/#0)/3.-1,(')/9/651")./YE]^/6)_/,%;/.3/P)/ ;'./+3-"./86/'$$/<')'/8),2"4$5"1')"Q/ &,(/8")+,./P)/;'./(659.)94$'1_/("./*"$,.')/'$$/1"$/P)/(9.+$/594'/<94$9-$/'$$/;'/),59-$/86/<P-/ #)'(/$955/(65"$/#0)/'$$/-)388"./+4'/43..'/-0)'/"$$/*)'/2,**Q/L'./;,88'+/,%4+6/'$$/3.1")/ ')*"$"$+/-6.-/#6/5P)'/+9-/P..3/(")/,(/(9520E/,%;/459('$#)6-,)/,%;/<955/4,(('/9/4,.$'4$/("1/.P)9.-+59</,%;/#,)+4')"/#0)/'$$/#6/1")'+/("1<")4'./3.1")/<"%4'.Q/L'./<955/,%4+6/'$$/;"5'/ 459('$<"%4'._/#)6./(')4.'1+#0)9.-"./$955/-".,(#0)'.1"$_/+4'/-".,(+=)'+/'$$/"$$/459('$E/,%;/ (9520$P.4Q/ A'5*")"1.9.-"./$),)/'$$/G9(/("1/+9$$/+$,)'/".-'-"('.-/,%;/9.$)"++"/#0)/*61"/(9520/,%;/ (P..9+4,)/4,((")/'$$/43..'/(,$9<")'/+9./4,((9$$m/,%;/$955+'(('.+/("1/1"(/-".,(#0)'/ K9.G"4+/45('$<"%4'/VT]T/86/"$$/3$(P)4$/+P$$Q/H</,<'.+$6".1"/'.5"1.9.-')/;')/<'5*")"1.9.-"./ N=2&#-(&#')";)U"(=%&#-)L#$-(//=#)*&%%)/-.(-*-("(-) >1%%23.*&'-76<77!"#$%,;9437%#7<3,3,%-6.%-3473,37#73%=7%4+(:%! 7'),59."/H.1")++,./5P+")/#2P)1"/6)"$/86/G"4.9+4/C9,5,-9/,%;/;')/+3$$9$/+,(/+"4)"$")')"/#0)/ J355(P4$9-"/VTTYEVT]TQ/7'),59."/;')/-2,)$/"$$/<P519-$/*)'/2,**/3.1")/1"$$'/6)/,%;/$=%4")/+2P5</ '$$/1"$/P)/"$$/(=%4"$/),59-$/,%;/9.$)"++'.$/')*"$"Q/L,./;')/#0)/<'.'/'$$/#0)*")"1'/J355(P4$9-"+/ (0$"./,%;/86/+P$$/#6/"./*)'/+$)34$3)/86/8),$,4,55"$Q//F./#0)+$6"5+"/,%;/9.*59%4/9/K9.$"4/P)/"./ *,.3+/+,(/7'),59."/+2P5</.P(.")Q 7'),59."+/")#')".;"$/,%;/<P5/3$#0)1'/')*"$"/3.1")/#0)"-6".1"/6)/+'($/"$$/$)"<59-$/,%;/8,+9$9<$/ +P$$/-0)/;".."/$955/"./5P(859-/+"4)"$")')"/9/JBbQ H</,<'.+$6".1"/'.5"1.9.-')/;')/<'5*")"1.9.-"./<'5$/'$$/.,(9.")'/7'),59."/H.1")++,./$955/ +"4)"$")')"/#0)/J355(P4$9-"/]Tg]]Q

10 ]T// N=2&#-(&#')";):*&#")LV&)*&%%)+&#,-./);"%J-(-$#&#')76<77!>4#%<('%&=(2'$,%4+(%#,,%5*%06<<#%,'((-#..#)-%.32%-,+23),37%57*)%?3(#%+)'&37-',3,3,%! &$9.'/Hc9/5P+")/#0)+$'/6)"$/86/D.13+$)9"55/F4,.,(9/1P)/;,./$919-')"/3.1")/6)"$/<')9$/("1/9/ +"4$9,.".+/1)'-5'-/,%;/1P)/;,./.P+$'/6)/4,((")/<')'/1)'-%,'%;Q/&$9.'/<')/86/-=(.'+9"$/("1/,%;/+$')$'1"/388/"5"<)61"$/1P)/,%;/#9%4/+"1'./%;'.+"./'$$/<')'/("1/,%;/9.$")<23'/+'($/5P--'/ #)'(/"$$/#0)+5'-/86/4'.191'$/9.#0)/+$=)"5+"./.P)/+4,5'./+4355"/'.+$P55'/.=/)"4$,)Q/L,./$=%4$"/1"$/ <')/"$$/),59-$/')*"$"/'$$/-0)'/,%;/+")/<'5*")"1.9.-"./+,(/"./435/%;'.+/'$$/43..'/+89..'/<91')"/ 86/1"$/9.$)"++"$Q/L,./$=%4")/P<"./1"$/+4'/*59/),59-$/'$$/$)P##'/".-'-")'1"/+$31".$")/#)6./'.1)'/ 8),-)'(/,%;/')*"$'/2P(+91"+/("1/1"++'/3$'.#0)/+$319").'Q B.1")/9.$")<23./*"+4)"</&$9.'/+9-/+2P5</+,(/"./-5'1/,%;/'(*9$90+/$2"2/<954"$/+$P(1"/0<"))".+/ ("1/9.$)=%4"$/<'5*")"1.9.-"./#9%4Q/A9/$),)/'$$/&$9.'+/'(*9$9,./,%;/$919-')"/")#')".;"$")/ 4,((")/#3.-")'/*)'/$955+'(('.+/("1/0<)9-'/("15"((')/9/<'5*")"1.9.-"./.P+$'/6)Q/H</,<'.+$6".1"/'.5"1.9.-')/;')/<'5*")"1.9.-"./<'5$/'$$/.,(9.")'/&$9.'/Hc9/$955/K9.G"4+/ <'5*")"1.9.-/]Tg]]Q ) H..'/G"-".#"51$/5P+")/#0)+$'/6)"$/86/D.13+$)9"55/F4,.,(9/,%;/P)/VT/6)Q/H..'/<9+'1"/$=159-$/'$$/ ;,./<955"/".-'-")'/+9-/,%;/'.+6-/'$$/46)"./<')/"$$/),59-$/+$"-/'$$/$'Q/L,./;')/3.1")/1"$/+".'+$"/ 6)"$/9.+"$$/;3)/<94$9-$/46)".+/')*"$"/P)/#0)/'$$/+4'8'/1"./+8"%9"55'/(9520./+,(/+$31".$59<"$/P.16/ P)Q/J)P(+$'/'.5"1.9.-"./$955/'$$/H..'/<955/".-'-")'/+9-/9/23+$/K9.G"4/P)/#0)/'$$/-0)'/.6-,$/+,(/ *"$=1")/59$"/(")_/.6-,$/+,(/P)/<94$9-$Q H..'/P)/"./(=%4"$/8,+9$9</,%;/8)'$-5'1/8")+,./+,(/-955')/'$$/$)P##'/.=$$/#,54Q/R"$$'/P)/.6-,$/ 9.$")<23+9$3'$9,.")Q/L,./<9+'1"/3.1")/9.$")<23./*"<9+/86/+$,)/'(*9$9,.+.9<6/,%;/#)'(6$'.1'Q/ H</,<'.+$6".1"/'.5"1.9.-')/;')/<'5*")"1.9.-"./<'5$/'$$/.,(9.")'/H..'/G"-".#"51$/$955/ K9.G"4+/<'5*")"1.9.-/]Tg]]Q

11 ]]// % D=*&=#)"#'I-#$-)&W"K76):A=#/=(/C&A)A(=A=/"% G,/$;"/%,3.%95/,#/K9.G"4_ o"_/d&h/e/d.$").'$9,.'5/&$31".$/h++,%9'$9,._/')"/$;"/+$31".$/'++,%9'$9,./*";9.1/p9r'=qe/ D.$").'$9,.'5/R'=_/'./'..3'5/"<".$/$;'$/;'+/*""./'))'.-"1/9./$;"/(,.$;/,#/H8)95/,)/b'=/9./ 7,5,++"3(_/7'(83+/A'55'_/K /B.9<")+9$=/+9.%"/VTTXQ/ G;"/-,'5+/,#/D&H/')"/$,` 7)"'$"/'/8,+9$9<"/'$(,+8;")"/#,)/9.$").'$9,.'5/+$31".$+/$,/9.$")'%$/9.$"55"%$3'55=/'.1/ +,%9'55=/$,/".2,=/$;"9)/+$'=/'$/K /B.9<")+9$= R"<"5,8/'/%35$3)"/,#/%,55"-9'59$=/'(,.-/'55/+$31".$+ L')."++/,3)/(35$9%35$3)'5/+$)".-$;/$,/;"58/,3)/9.+$9$3$9,./'.1/9$+/("(*")+/('4"/'/ 8,+9$9<"/%,.$)9*3$9,./$,/.'$9,.'5/'.1/9.$").'$9,.'5/1"<"5,8(".$?."/,#/D&Hr+/('9./,*2"%$9<"+/9+/$,/,)-'.9l"/#)""/"<".$+/#,)/'55/9.$").'$9,.'5/'.1/&:"19+;/ +$31".$+Q/H55/+$31".$+/+$31=9.-/'$/K /B.9<")+9$=/%'./*"%,("/("(*")+/'.1/$;"/ ("(*")+;98/9+/#)""Q B<6+,%'C#;DE 9R'=/9+/$;"/*9--"+$/9.$").'$9,.'5/+$31".$/#"+$9<'5/'$/K /B.9<")+9$=/'.1/$;")"/9+/.,/,$;")/ "<".$/594"/9R'=/,./7'(83+/A'55'/,)/9./M,))4089.-Q/R9##")".$/+$'.1+/#),(/19##")".$/%35$3)"+/ :955/"c;9*9$/$)'19$9,.'5/%5,$;"+_/#,,1_/1'.%"+_/(3+9%_/#"+$9<'5+/'.1/(3%;/(,)"Q/G;")"/:955/'5+,/ *"/8")#,)('.%"+/'.1/:,)4+;,8+Q/b,)"/$;'./VV/%35$3)"+/')"/8)"+".$"1/9./9R'=Q/ G;9+/="')/9R'=]T/:955/*"/;"51/,./J)91'=/$;"/V] +$ /,#/b'=/*"$:""./yqtt/w/]xqtt/9./7,5,++"3(_/ 7'(83+/A'55'_/K /B.9<")+9$= G;"/"<".$/9+/,8"./$,/'55/+$31".$+/'.1/+$'##/'$/K /B.9<")+9$=Q/ F?3% %65%'C#;DE G,/8),(,$"/9.$")%35$3)'5/5"').9.-/'.1/3.1")+$'.19.-/*"$:""./+$31".$+/'$/K / 3.9<")+9$=Q G,/+388,)$/$;"/K9B/9.$").'$9,.'59l'$9,./8),%"++ G,/8),<91"/'/85'%"/#,)/9.$").'$9,.'5/+$31".$+/$,/9.$),13%"/$;"9)/%35$3)"+/$,/$;"/,$;")/ +$31".$+/W///&:"19+;/'.1/9.$").'$9,.'5 G,/%"5"*)'$"/'.1/8),(,$"/$;"/)9%;."++/,#/%35$3)"+/'$/K9B/9./8')$9%35')_/'.1/K /W/ M,))4089.-/9./-".")'5/

12 ]V// F?3%8#7,'9'8#,'6)%65%G')F34 G;"/5,-,$=8"/,#/K9.G"4/:955/*"/,./'55/8,+$")+_/#5=")+/'.1/*'..")+/,#/9R'=]T_/'+/:"55/'+/,./$;"/,##9%9'5/D&H/:"*8'-"Q/b,)",<")/:"/85'./$,/('4"/'./9R'=]T/*,,4E*),%;3)"/:;")"/K9.G"4/ %'./*"/8)"+".$"1/$,/$;"/9.$").'$9,.'5/+$31".$+Q/R3)9.-/9R'=]T/$;")"/:955/'5+,/*"/'./,88,)$3.9$=/ #,)/K9.G"4/$,/8')$9%98'$"/:9$;/=,3)/,:./9.#,/$'*5"/,)/$,/;'<"/9.#,)('$9,./'.1/8,+$")+/'*,3$/ K9.G"4/,./$;"/D&H/$'*5"X)&W"K)&/)")'(-"*)"#$)-"/K)Y"K)*=)'-*)&#)B=#*"B*)Y&*C)2"#K) &#*-(#"*&=#"%)/*1$-#*/)"#$)*=)/A(-"$)*C-)Y=($)"J=1*)K=1()=('"#&Z"*&=#)"2=#')*C-2X/o"/ '5+,/.""1/231-"+/#,)/,3)/$:,/%,(8"$9$9,.+/p*"+$/+$'.1q/'.1/p*"+$/8")#,)('.%"qQ/G;")"/9+/'/5,$/,#/8)"+$9-"/9./$;"+"/%,(8"$9$9,.+/+,/9$/:,351/*"/'/-)"'$/;,.,)/9#/'.=,."/#),(/$;"/*,')1/,)/ %,3.%95/d$:,/8")+,.+e/:,351/594"/$,/$'4"/8')$/'+/-3"+$/231-"+Q/G;9+/9+/,."/,#/$;"/*"+$/8,+9$9,.+/ :;")"/=,3/<9+9$/'55/$;"/+$'.1+_/$'+$"/$;"/#,,1_/5"')./'/5,$/,#/.":/$;9.-+/'.1/(""$/#)9".15=/ 8",85"Q/ >86)-67-?'8 b,+$5=_/:"/:9+;/$,/-'9./0&#"#b&"%/+388,)$q/d./8)"<9,3+/="')+/k9b/'.1/&$3jj/;'<"/*""./$;"/ *9--"+$/+8,.+,)+/,#/9R'=Q/G;9+/="')/:"/:,351/'5+,/594"/$,/:"5%,("/K9.G"4/$,/%,,8")'$"/:9$;/ 3+Q/o"/'885=/#,)/$;"/+'("/'(,3.$/#),(/K9.G"4/'+/#),(/&$3JJ_/]T/TTT/4)Q/ G;9+/="')/:"/;'<"/'8859"1/#,)/^T/TTT/4)/#),(/pK94'/<9554,)q_/]T/TTT/4)/#),(/K / B.9<")+9$=/'.1/]T/TTT/4)/#),(/&$3JJQ/D./%'+"/$;"/+8,.+,)+;98+/"c%""1/$;"/*31-"$/$;"/+3)853+/ :955 / *" / )"9(*3)+"1 / $, / $;" / +$'.1+Q /?$;") / +8,.+,)+ / 8)"<9,3+ / ="')+ / ;'<" / *"". / K / 4,((3._/7'(83+;'55"._/>95),=/G)'<"5+/'.1/'/#":/)"+$'3)'.$+/9./K /%9$=/:;9%;/;'<"/ %,.$)9*3$"1/:9$;/%,38,.+_/*'-+_/+:""$+_/<,3%;")+_/"$%Q/ G;"/*31-"$/#,)/9R'=]T/9+/'$$'%;"1/'.1/$;")"/9+/+;,:./$;"/%,+$+/#,)/$;9+/"<".$Q o"/')"/+3)"/$;'$/9r'=]t/:955/*"/*9--")/'.1/*"$$")/$;'./"<")/'.1/:"/')"/5,,49.-/#,):')1/$,/="$/ '.,$;")/;3-"/+3%%"++/:9$;/(,)"/$;'./VTT/8')$9%98'.$+/'.1/VTTT/<9+9$,)+/'.1/$,/+;')"/$;9+/ :,.1")#35/"<".$/:9$;/=,3n L")"*=_/D&H/%'55+/#,)/K9.G"4/,=`,=R +8,.+,)/9R'=]T/:9$;/]T/TTT/4) +8,.+,)/9R'=]T/:9$;/5"++/$;'./]T/TTT/4)_/9#/$;"/#9)+$/$,E+".$".%"/9+/.,$/'88),<"1 f"5".'/>3)95,<'/e/9r'=]t/8),2"%$/5"'1") :::Q9+'Q+$31,)-Q593Q+"

13 ]^// OW"K76)A%"##-$)J1$'-* N= O*-2 [1"#*&*K P1$'-*,=*"% ]!"9(*3)+"(".$/#,)/+$'.1 V[ [TT ]V_[TT V G)'.+8,)$'$9,./$,g#),(/'(*'++'1,)+/d%')/)".$/ s/#3"5+e [ UTT ^_[TT ^ K,-9+$9%/d"N398(".$_/('$")9'5_/#,,1_/"$%Qe ] ]TTT ]_TTT 1985,('+e ] ^_[TT ^/_[TT [ DR'=]T/*,,4/ [TT Z^ V]_[TT X FN398(".$/d:'$")_/<91",/'.1/+,3.1/+=+$"(_/ ] [_TTT [_TTT "$%Qe U /G"5"8;,.=/t/#'c"+ ] ]_TTT ]_TTT \ GE+;9)$+ V[ ][T ^_U[T Y C"<")'-"/#,)/DRHi]T/8')$9%98'.$+ ]XT ^T Z_\TT /,=*"%)J1$'-* / / 9\]696

14 ]Z// D=*&=#)"#'I-#$-)3#$(&#'"()&)/*"$'"()=BC) (-'%-2-#*-)04()A=/*-()=BC)1*/.=** A'5*")"1.9.-"./;')/3.1")/6)"$+/-6.-/+$0$$/86/"./1"5/,45');"$")/9/+9$$/')*"$"/,%;/5P(.')/1P)#0)/ 9./1"..'/(,$9,./#0)/'$$/4,(('/$955)P$$'/("1/1"++'Q/J0)/'$$/4,(('.1"/6)+/<'5*")"1.9.-')/9.$"/ +4'/(0$'/+'(('/8),*5"(/;')/<9/+'$$/388/#052'.1"/$955P--/$955/+$'1-')/,%;/)"-5"(".$"./#0)/'$$/;'/ "./4,.$9.39$"$/9/')*"$"$Q/ J052'.1"/$955P--/-)3.1')/+9-/86/")#')".;"$")/#)6./A'5*")"1.9.-".+/')*"$"/3.1")/1"$/-6.-.'/ 6)"$Q b"1/'.5"1.9.-/'</,<'.+$6".1"/=)4')/<9` L**/ L** 9/!"-5"(".$"/#0)/8,+$")/,%;/3$+4,$$/$'/*,)$/qF#$")/("1-9<'.1"/#)6./ 0<)9-'/4'.191'$")/8)"+".$")'/P<"./1"++'/9.#0)/#355(P4$9-"q 9/!"-5"(".$"/#0)/8,+$")/,%;/3$+4,$$/5P--'/$955/qB885=+'/"2/.,(9.")'1"/ 4'.191'$")/4)9.-/(0259-;"$"./'$$/(,$4'.191")'Qq L**/ 9/&$'1-'._/>'8/UQ]_/5P--'/$955/q/A'5*")"1.9.-"./')*"$')/86/3881)'-/'</ #355(P4$9-"/,%;/+4'/')*"$'/+2P5<+$P.19-$/,%;/#)9+$6".1"/#)6./K9.G"4+/ +$=)"5+"/,%;/'..'./=$$)"/86<")4'.Q/ L** 9/&$'1-'._/>'8/UQ]_/5P--'/$955/qK"1'(,$/9/<'5*")"1.9.-"./4'./P<"./<')'/ 5"1'(,$/9/#355(P4$9-"/,%;/)0+$')/16/9/"-".+4'8/'</1"$$'/,%;/"2/.01<P.19-$<9+/".59-$/<'5*")"1.9.-".+/59.2"Qq L** 9/&$'1-'._/>'8/UQV_/5P--'/$955/qH ),%"++"./+4'/<')'/ 4,.#91".$9"55/,%;/'55/9.#,)('$9,./+,(/#)'(4,((")/<91/9.$")<23")/,%;/9.+49%4'1"/ ' ;'.159.-')/+4'/*";'.15'+/1P)"#$")/#)'(/$955/1"++/'$$/+04'.1"/ -")/ +9$$/("1-9<'.1"/,(/'..'$Qq L** 9/&$'1-'._/>'8/UQV_/5P--'/$955/qK"1'(,$/9/<'5*")"1.9.-"./4'./9.$"/ 4'.191")'/$955/"./8,+$/3$'./'$$/#0)+$/5P(.'/+9$$/3881)'-/9/<'5*")"1.9.-".Qq KDMGF>&/AHKCF!FRMDMI/TYg]T

15 ][// :*K(-%/-#/)/;"()AI)2=*&=#)"#'I-#$-)3#$(&#'"()&)/*"$'"()=BC) (-'%-2-#*-)04()A=/*-()=BC)1*/.=** &$=)"5+"./$),)/'$$/"$$/'.$'5/#0)$=159-'.1"./4,((")/3.1")5P$$'/#0)/#)'($91'/<'58),%"++")Q/ &$=)"5+"./'.+")/1,%4/'$$/1"$/P)/<,)"/<P519-$/,5=%459-$/,(/1"/+,(/;')/("+$/9.+=./9/<'1/')*"$"$/ +,(/')<,1")'1/9.."*P)/9.$"/+4355"/;'/(0259-;"$/'$$/4,(('/("1/<P)1"#355'/+=.83.4$")/,%;/ 6+94$")/3.1")/3)<'5+8),%"++".Q/A91')"/'.+")/+$=)"5+"./'$$/<'5*")"1.9.-"./9/+'(*'.1/("1/<'5/ '</#0)$),".1"3881)'-/+4355"/43..'/<')'/#355(P4$9-"/(")/*";2P5859-'/("1/9.#,)('$9,./,(/ 3)<'5+8),%"++"./3$'./'$$/-0)'/'<4'55/86/1"/+04'.1"+/9.$"-)9$"$Q b"1/'.5"1.9.-/'</,<'.+$6".1"/=)4')/+$=)"5+".` L** L** L** L** *9#'55'/(,$9,.".+/#0)+$'_/'.1)'_/#2P)1"/,%;/+2P$$"/'$$E+'$+ (,$9,.".+/$)"12"/'$$E+'$+/+$)=4+/$955/#0)(6./#0)_/ qa'5*")"1.9.-"./')*"$')/86/3881)'-/'</k9.g"4+/#355(p4$9-"/,%;/9/.p)'/ +'(')*"$"/("1/K9.G"4+/+$=)"5+"/,%;/')<,1")'1"Qq (,$9,.".+/#"($"/'$$E+'$+/+$)=4+/$955/#0)(6./#0)_ qh55/9.#,)('$9,./+,(/#)'(4,((")/<91/9.$")<23")/,%;/9.+49%4'1"/ ' ;'.159.-')/+4'/<')'/4,.#91".$9"55$/('$")9'5/,%;/+4'/*";'.15'+/1P)"#$")/ #)'(/$955/1"++/'$$/+04'.1"/-")/+9$$/("1-9<'.1"/,(/'..'$Qq +9+$/9/&$'1-'._/>'8/UQV/5P--'/$955/qA'5*")"1.9.-"./+4'/<')'/#355(P4$9-"/ *";2P5859-/("1/9.#,)('$9,./,(/3)<'5+8),%"++"./9/+'(*'.1/("1/<'5/'</ #0)$),".1"3881)'-/+'($/388-"/'.$'5"$/+04'.1"/$955/<')2"/#0)$),".1"3881)'-Qq KDMGF>&/&Gi!FK&F/TYg]T

16 ]X// +$=)"5+"./<'51"/1P)#0)/'$$/$,54'/+$'1-').'/+6/'$$/1"$/9.$"/P)/,4"2/'$$/5P(.'/8,+$)0+$")Q/f'-/+4355"/ 1P)#0)/<952'/P.1)'/+$'1-').'/#0)/'$$/#0)$=159-'/1"$$'Q/ D/+'(*'.1/("1/1"$$'/+6/;9$$'1"/2'-/P<"./"./59$"./+$'1-'/)0)'.1"/("15"(+4'8"$/+,(/89.+'($/.,-/<')/#"5'4$9-Q/ &$)'c/"#$")/+6/9.+6-/2'-/p<"./'$$/1"$/p)/<p519-$/,(+$p.19-$/'$$/-0)'/+(6/#0)p.1)9.-')/9/+$'1-')e.'_/<954"$/91'-/4)p<")/$<6/86/<')'.1)'/#052'.1"/(0$"q/b6.-'/-6.-")/<955/('./-0)'/".45')"/p.e 1)9.-')/+,(/'55'/P)/0<")".+/,(_/<954"$/<,)"/+(919-')"/,(/1"$/-9%4/'$$/-0)'/86/+9$$'.1"/(0$"Q/ b"1/'.5"1.9.-/'</,<'.+$6".1"/=)4')/2'-`/ L**// L**// L**// 9/+$'1-').'/P.1)'/>'8/X/u/]^/b0$"+)P$$9-;"$")+/#0)+$'/(".9.-/$955/qMP)<'),E _/=$E $)'.1"E_/=)4'.1"E/,%;/)0+$)P$$/<91/#355(P4$9-"+'(('.$)P1"/$9554,((")/#355(P4E $9-"+/.P)<')'.1"/5"1'(0$")Qq/ 9/+$'1-').'/P.1)'/>'8/^/u/]/D.$)P1"+/#0)+$'/(".9.-/$955/q!P$$/$955/9.$)P1"/9/K9.G"4/ ;')/+$31")'.1"/9/-)3.1E/,%;/#,)+4')3$* /<91/K9GL_/+'($/1"/+,(/+$'1-'+/9/ u^q[/,%;/u^qxq/ 9/+$'1-').'/P.1)'/>'8/V/u/]/&$'1-"P.1)9.-/$955/qJ0)+5'-/$955/P.1)9.-/9/"55")/$955P--/ $955/1"++'/+$'1-')/4'./-0)'+/"#$")/*"+53$/'</#355(P4$9-"Q/J0)/*"+53$/,(/P.1)9.-/ #,)1)'+/'$$/(9.+$/$)"/#2P)1"1"5')/'</'.$'5"$/<'51'/5"1'(0$")/-")/+9$$/*9#'55/$955/P.E 1)9.-+#0)+5'-"$/86/"$$/#355(P4$9-"+'(('.$)P1"/-%%-(/'$$/(9.+$/$<6/$)"12"1"5')/'</ '.$'5"$/.P)<')'.1"/5"1'(0$")/-")/+9$$/*9#'55/$955/P.1)9.-+#0)+5'-"$/<91/$<6/86/ <')'.1)'/#052'.1"/#355(P4$9-"+'(('.$)P1"._/("1/(9.+$/$)"/<"%4,)+/("55'.)3(Q A91/"<".$3"55'/'.1)'/5P+.9.-"./4'./1"$/<91/1"./#0)+$'/5P+.9.-"./'.$'-.'/#0)+5'-"$/".1'+$/*9#'5E 5'+/"55")/'<+56+Q/ A91/P.1)9.-/9/"55")/$955P--/$955/>'89$"5/]_/V_/Z/"55")/]^/4)P<+/'55$91/$<6/86/<')'.1)'/#052'.1"/ #355(P4$9-"+'(('.$)P1".Q/ / J355(P4$9-"+/4,.+$9$3")'.1"/+'(('.$)P1"/+4'55/9/1"..'/8')'-)'#/"2/)P4.'+/+,(/#355(P4$9-"E +'(('.$)P1"Qq/ / CfS!M/KHIF!&G!Sb

17 ]U// :*K(-%/-#/)/;"()AI)2=*&=#)"#'I-#$-)/*"$'-3#$(&#' &$=)"5+"./388+4'$$')/9.9$9'$9<"$/#)6./(,$9,.P)"./("./+")/1"./$)"12"/'$$E+'$+"./("1/+$,)/+4"8+9+Q/ D.$".$9,."./(6/<')'/-,1/("./+$=)"5+"./$),)/'$$/"./+61'./#0)P.1)9.-/9/8)'4$94"./+4355"/9.."*P)'/ '$$/".1'+$/+$'1-"P.1)9.-')/)0)'.1"/4'89$"5/]_/V_/Z/,%;/]^/+4355"/*";'.15'+/86/$<6/(0$".Q/ &$=)"5+"./'.+")/'$$/#0)1"5').'/("1/"./.6-,$/5P.-)"/8),%"++/<91/+$'1-"P.1)9.-')/<P-")/0<")/1"./ 04'1"/+(919-;"$"./"$$/*9#'55/'</1"./$)"12"/'$$E+'$+"./+4355"/9.."*P)'Q b"1/'.5"1.9.-/'</,<'.+$6".1"/=)4')/+$=)"5+".` L** L** '<+56/(,$9,.".+/$)"12"/'$$E+'$+ *9#'55'/(,$9,.".+/#0)+$'/,%;/'.1)'/'$$E+'$+ KDMGF>&/&Gi!FK&F/TYg]T

18 ]\// T(=A=/&*&=#)"#'I-#$-)/A(I.)&#=2)+&#,-. K9.G"4/;')/9/1'-+5P-"$/"$$/)"-5"(".$"/#0)/+8)64/9.,(/K9.G"4+/#355(P4$9-"/1P)/1"$/)"-5")'+/86/ <954'/+8)64_/,%;/9/<954"./,(#'$$.9.-/,594'/1,43(".$/,%;/ ,.")/+4'/<')'/$955-P.-59-'Q/ K9.G"4/;')/+'($919-$/91'-/9.-"$/)"-5"(".$"/"55")/+$=)1,43(".$/0<")/<954'/+8) '8")/ +,(/#0)<P.$'+/'</K9.G"4+/#0)$),".1"<'51'Q D/1'-+5P-"$/#9..+/*)'/$2P.+$")/86/.P$"$/#0)/0<")+P$$.9.-/'</$"c$")/("55'./+8)64Q/?(/1"/ ')<,1")'1"/43.1"/#,43+")'/86/'$$/".1'+$/$955;'.1';655'/*)'/,%;/-".,(')*"$'1"/;'.159.-')/,%;/ 1,43(".$/86/+<".+4'/+4355"/1"$$'/9/+9./$3)/P<"./)"+35$")'/9/*P$$)"/".-"5+4'/;'.159.-')Q/R"./ ".1'/+4955.'1"./+4355"/".1'+$/*59/<"(/+,(/0<")+'$$"/1"(Q &$=)"5+"./$),)/1"++3$,(/'$$/"$$/#0)$=159-'.1"/-".,(/"$$/)"-5"(".$"/+,(/45')-0)/#0)/<954'/'</ K9.G"4+/#0)$),".1"3881)'-/+,(/P)/+04*')'/#0)/+$31".$")/+,(/9.$"/*";P)+4')/+<".+4'/4,((")/ +4'8'/$)=--;"$/,%;/$=159-;"$/#0)/+'($59-'/9.<,5<")'1"_/9.$"/(9.+$/#355(P4$9-"/+2P5<'Q b"1/'.5"1.9.-/'</,<'.+$6".1"/=)4')/<9` L**/ L** +$)=4'/!"-5"(".$"/#0)/+8)64/9.,(/K9.G"4+/#355(P4$9-"Q '.$'/!"-5"(".$"/#0)/+8)64/9.,(/K9.G"4/".59-$/*9#,-'$/#0)+5'-Q KDMGF>&/&Gi!FK&F/TYg]T

19 #)P(2'/.=$P.4'.1"/,%;/-,1/8"1'-,-94/4)9.-/3$* "./86/K /B.9<")+$9"$/ +88.=74-#..#/$62#%832#$6$37%&'2%G'FHQ A')2"/+"4$9,./9/K9.G"4/;')/(0259-;"$/'$$/.,(9.")'/"./8")+,.Q/!"+8"4$9<"/+"4$9,.++$=)"5+"/ *"+$P((")/+2P5</;3)/.,(9.")9.-+#0)#')'.1"$/+4'/-6/$955Q/M,(9.")9.-"./+4'/5P(.'+/9./+".'+$/ 1"./^]/(')+/,%;/9..";655'/"./(,$9<")9.-/d('c/]TT/,)1e/+,35,37%$'&)#%47',37'37/,%;/"<".$3"55/ =$$")59-')"/9.#,)('$9,.Q/R"$/P)/0.+4<P)$/'$$/1"./.,(9.")'1"/;')/"$$/"c%"8$9,."55$/".-'-"('.-/9/ 3$* <")4+'(;"$"./,%;/<9+'$/+9-/<')'/"./-,1/8"1'-,-Q/I7',37'37)#%-4#%+,$*%'57*)%#,,/"./ -,1/8"1'-,-/*"1)9<")/"./("1)=%4'.1"_/40.+("1<"$"._/)P$$<9+/,%;/)"5"<'.$/3$* Q/ M=$P.4'.1"/+4'/8)"(9")'+/-37%+)237&'-)')$3)%69?%+,<'(2)')$3)-%?3(?3,A%=&3)%.32%3,,% (*)$-'4,'$,% ,'&%J F./5"1'(,$/3)/K9.G"4+/+$=)"5+"/;')/'.+<')/'$$/*951'_/+'($/<')'/,)1#0)'.1"/#0)_/"./23)=/ *"+$6".1"/'</[EU/5"1'(0$")Q/f3)=.+/388-9#$/P)/'$$_/("1/-)3.1/9/.,(9.")9.-+4)9$")9").'_/3$+"/"./ '</1"/.,(9.")'1"/8")+,.").'/$955/<9..')"/'</I=55"."/b,),$".Q/f3)=("15"((').'/4'./+4'/ <')'/("15"((')/9/K9.G"4_/;"1")+("15"((')/9/K9.G"4/"55")/-,14P.1'/'</K9.G"4+/ #355(P4$9-"/-,;73(-3Q/D.-"./".+4951/+"4$9,./"55")/+P)9.$)"++"/+4'/;'/('2,)9$"$/9/23)=.Q f3)=./p)/*"+53$#0)/,(/(9.+$/;p5#$"./53./'</5"1'(0$").'/p)/.p)<')'.1"q/j0)/'$$/*"+53$/+4'/#'$$'+/ (6+$"/"./('2,)9$"$/'</.P)<')'.1"/23)=5"1'(0$").'/+$6/*'4,(/*"+53$"$Q/f3)=./+4)9<")/"./"-"./ (,$9<")9.-Q/f3)=.+/*"+53$/P)/;"(59-$/#)'(/$955/8)9+3$1"5.9.-".Q/ I=55"."/b,),$"./+4'/1"5'+/3$/3.1")/5P(859-'/#,)(")/3.1")/'8)95E23.9Q

20 Förslag till fullmäktige Reglemente för språk inom LinTek Detta reglemente reglerar på vilka språk och i vilken omfattning olika dokument och diskussioner ska vara tillgängliga samt vilka språkkunskaper som förväntas av LinTeks förtroendevalda. Reglementet omfattar enbart svenska och engelska, eftersom de är de enda två språk som majoriteten av LinTeks medlemmar kan antas vara kunniga inom. Beslutsspråk Beslutsspråk är svenska. Detta innebär att alla juridiskt bindande beslut formuleras och antas på svenska, vilket inkluderar men inte är begränsat till Talmans yttringar i plenum. Styrdokument och handlingar till fullmäktige Styrdokument för LinTek är: Budget Måldokument Reglemente Stadga Verksamhetsplan Åsiktsdokument Handlingar till fullmäktige ska finnas i sin helhet på svenska. Föredragningslistan i sin helhet ska dock finnas tillgänglig på engelska. Ansvarig för denna är Talman. Då det idag finns bra tjänster på internet för översättning direkt till det språk studenten behärskar och översättning av styrdokument samt handlingar och protokoll till fullmäktige tar mycket tid och resurser skall dessa endast finnas tillgängliga på svenska. Muntlig diskussion i plenum och på åsiktstorg Det står varje ledamot fritt att välja att yttra sig på svenska eller engelska. För ledamöter ska dock möjligheten att få samtliga uttalanden översatta finnas. Om behov finns skall fullmäktige välja en tolk, mötesarvoderad enligt samma principer som Talman. Hemsidan En utförlig sammanfattning av LinTeks hemsida ska finnas tillgänglig på engelska. Förtroendeuppdrag Då svenska är beslutsspråk och det språk universitetet valt att använda är inte alla LinTeks förtroendeuppdrag sökbara för studenter som inte behärskar svenska. Sökbara förtroendeuppdrag är fullmäktigeledamot, specifika studeranderepresentanter samt övriga tjänster där ansvarig så beslutar. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST Linköping

21 Förslag till fullmäktige Regulations for language in LinTek This regulation regulates in which language and the extent to which various papers and discussions will be available and the language skills expected of LinTek trustee. The regulations apply only Swedish and English, since they are the only two languages that the majority of the members LinTek can be assumed to be familiar with. Decision language Decision language is Swedish. This means that all legally binding decisions are formulated and adopted in Swedish, which includes but is not limited to the Speakers manifestations in plenum. Governing documents and documents for the council Governing documents in LinTek are: Budget The document of objectives Regulations Statutes The operational plan The opinion program Documents for the council shall be entirely in Swedish. The agenda in its entirety will be available in English, responsible for this is the Speaker. Today there are great services on the Internet for direct translation into the language the student control and since translation of governing documents, as well as documents and meeting notes to the council takes much time and resources, it must only be available in Swedish. Oral discussions Each council delegate is free to speak in English or Swedish. Council delegates have the opportunity to get all the statements translated. If necessary, the council is to choose an interpreter, meeting remunerated on the same principles as the Speaker. Homepage A detailed summary of LinTek website will be available in English. Commission of trust Since Swedish is the decision language and the language the university chose to use, not all LinTek trustee are searchable for students who do not speak Swedish. Searchable trust is Council delegate, specific student representatives and other posts where responsibility so decides. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON PLUSGIRO BANKGIRO LinTek Tekniska högskolan Tekniska högskolan Kårallen, plan 3 ORG.NR: EPOST Linköping

22 Rapporter & Meddelanden KO Nu ska säcken knytas ihop! Jag känner mig stolt men inte nöjd med årets verksamhet. Tillsammans har vi som är arvoderade ett starkare och mer förberett LinTek-kansli att lämna över till våra efterträdare. Sen sist har har förutom de saker som jag nämnde förra gången (medlemsförmåner i KS, sektionssamarbete mm) även börjat funderat på LinTeks ägande av BokAB. Sista delen av året kommer jag och de andra arvoderade arbeta för att slutföra pågående projekt och se till att våra efterträdare får en bra start! Hälsningar Martin

23 Styrelsens svar på motionen iday10 Sponsorship proposal Styrelsen tror att Iday är ett evenemang som tillför ett värde för studenter på Campus Valla. Vidare tycker styrelsen att motionären har arbetat igenom motionen väl. Styrelsen noterar att iday har flera andra starka sponsorer. Av budgeten att döma är det tveksamt om LinTeks bidrag behövs. Motionärernas framställning visar inte hur LinTek skulle gynnas och hur våra medlemmar skulle tjäna på vår medverkan. iday arrangeras den 21 maj, precis innan tenta-p under en tidsperiod där få av våra medlemmar har tid och intresse för annat än att sätta sina tentor. Styrelsen ifrågasätter därför projektets genomslagskraft och nyttan för breda lager av våra medlemmar. Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen: att avslå motionen i sin helhet. LinTeks styrelse 09/10

24 Proposition angående BokAB LinTeks bokhandel, Bokakademin i Östergötland (nedan BokAB), utreddes under verksamhetsåret 08/09 med anledning av att LinTeks styrelse och fullmäktige insåg brister i hur LinTeks ägande av bolaget har utövats. I utredningen framkom att LinTek är en svag ägare och att bolaget är mycket sårbart ur finansiell synvinkel. Utredningsgruppen analyserade även möjliga scenarion för LinTeks framtida ägarskap i bolaget. De scenarier som utreddes var att fortsatt driva bokhandeln, vad en likvidation eller värsta fall konkurs skulle innebära ekonomiskt för LinTek. I utredningen konstaterades att en likvidation eller konkurs skulle kosta ungefär 1,5-2 miljoner kronor och att den enda möjliga utvägen därför var att försöka driva verksamheten vidare. Utredningen analyserade däremot inte alternativet att sälja BokAB eftersom gruppen inte såg någon potentiell köpare till verksamheten. Sedan utredningen lades fram i januari 2009 har detta dock ändrats och styrelsen vill därför utreda möjligheten till att avyttra BokAB. Styrelsen ser flera skäl till att en försäljning vore fördelaktig för LinTek och våra studenter. För att kunna behålla en framgångrik bokhandel på Campus krävs en stark, kontinuerlig ägare. Det framkom i intervjuer i utredningen att kontakten mellan LinTek som ägare och ledningen för BokAB varit bristfällig sedan LinTek tog över. Med en stark ägare har BokAB bättre möjlighet att konkurrera med internetbokhandlar och erbjuda studenterna service än med en svag ägare. Risken att studenterna får väsentligt högre priser med en annan ägare torde också vara små eftersom konkurrensen med internethandlarna är stenhård. Kårer vid andra lärosäten som gjort liknande förändringar har inte heller sett detta som ett problem. Det andra skälet är att LinTek har möjlighet att renodla verksamheten. Genom att avyttra BokAB minskar spretigheten i LinTeks verksamhet och dessutom minskar arbetsinsatsen för LinTeks presidium. Att avyttra BokAB skulle medföra att LinTek kan fokusera mer på de organisationen är bra på, kårverksamheten, och mindre på ägarstyrning som vi är mindra bra på. Det tredje skälet att sälja BokAB är ekonomiskt. Försäljning av BokAB kommer inte att inbringa någon större vinst för LinTek men kommer istället minska LinTeks ekonomiska riskexponering i framtiden. LinTek som organisation står illa rustad att hantera en likvidation eller konkurs i BokAB, såväl kunskapsmässigt som ekonomiskt. LinTeks styrelse föreslår: att Fullmäktige ger styrelsen mandat att utreda och eventuellt besluta om att avyttra BokAB. LINTEKS STYRELSE 09/10

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04 Kårfullmäktigesammanträde # Kårfullmäktigesammanträde 04 13/14 Datum: 2014-04-02 4 Tid: 10/11 i. 18.00 23.00 Datum: Plats: Nya Matsalen, 2011-02-02 Nymble, KTH Campus ii. Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM Handlingar - Styrelsemöte Linköping, 2009-09-21 Vice kårordförande, LinTek Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM LARM är LinTeks arbetsmarknadsdagar och varje år kommer det

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

2014-07-18. LinTek Beslutsdokument - Styrelsen

2014-07-18. LinTek Beslutsdokument - Styrelsen LinTek Beslutsdokument - Styrelsen I samband med att vi har skaffat vår nya lokal Projektlandskapet finns ej längre behovet av Kårallennycklar som går in i huvudbyggnaden, då denna lokal har en särskild

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

Rapporter och Meddelanden

Rapporter och Meddelanden 2015-09-07 1 (4) Rapporter och Meddelanden Kårstyrelsen Kårstyrelsen har sedan början av augusti haft kontinuerliga träffar, två styrelsemöten och en strategihelg. Arbetet har präglats av diskussioner

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Tomas Jernberg Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Disclaimer AstraZeneca is dedicated to

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Prövning i grundläggande Engelska

Prövning i grundläggande Engelska allmän mall Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande Engelska A. Skriftligt prov 1 Läsförståelse, ordkunskap ca 80 minuter 2 Hörförståelse ca 45 minuter 3 Uppsatsskrivning ca 80 minuter

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Köpenhamn 8 november 2012 15 September 2010 1 Parterna svarar för bevisning Lagen om Skiljeförfarande, 25 Parterna skall

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotboll- och sportresor

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Proposition Proposition Kravallklädsel Nuvarande kravallklädsel för läkarstudenter på HU är grönt OP-ställ och läkarfrack. Kravallklädseln är direkt olämplig att fortsätta med för framtida läkarstudenter,

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Måndag 11/2. 11-17 Friskvårdsmässa på Hälsouniversitetet

Måndag 11/2. 11-17 Friskvårdsmässa på Hälsouniversitetet Måndag 11/2 11-17 Friskvårdsmässa på Hälsouniversitetet Kom till Föreläsningssalen Rönnen på Campus US mellan 11-17 och se delar av vad Linköping kan erbjuda i friskvårdsmöjligheter. Nautilus och Campushallen

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 16 Ks16 Au 7 Dnr 153/2009-101 Svar på motion om företrädare i kommunala bolag Från Kerstin Rosenkvist, c, Mats Öhgren, m, Göran Edlund,

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28)

Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28) Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28) Stadsmissionens Folkhögskola Liljeholmen Stockholm Version 2.0 Allmän information Turneringen spelas i: Matsalen, Stadsmissionsens Folkhögskola Lövholmsvägen 18 Liljeholmen,

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 25.11.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2008, ingiven av Cédric Callens (luxemburgsk medborgare), om orättvis betalning

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotbolls- och sportresor i många år. Det har resulterat i att vi är en av Skandinaviens billigaste

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009)

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009) N.B. English translation is for convenience purposes only Förslag till val av styrelse (punkt 8) Proposal for election of Board of Directors (Item 8) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ),

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Stadgar. 2.3 Utträde Medlems utträde ur S.E.R.O. kan ske med omedelbar verkan så snart Styrelsen meddelas skriftligen.

Stadgar. 2.3 Utträde Medlems utträde ur S.E.R.O. kan ske med omedelbar verkan så snart Styrelsen meddelas skriftligen. STADGAR Stadgar SENAST UPPDATERADE 28 FEBRUARI 2015 KAPITEL 1: ÄNDAMÅL 1.1 Ändamål Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.) skall vara en fackligt, partipolitiskt och religiöst obunden organisation

Läs mer