TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799)"

Transkript

1 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr ) THF:1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag avger härmed årsredovisning för år Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag är ett helägt dotterbolag till Codan A/S, Köpenhamn som i sin tur är ett dotterbolag till Royal & SunAlliance Ins. Group, plc, London (R&SA). Väsentliga händelser förvärvade per den 1 januari 2002 försäkringsbolaget Zürichs affärsområde Marin. Verksamheten omfattade försäkringar för rederier och andra kommersiella båtägare i verksamhetsgrenen Sjö och varutransporter med en sammanlagd premievolym om cirka 100 MSEK samt cirka 15 anställda. erhöll genom en nyemission i slutet av september ett kapitaltillskott med 610 MSEK från moderbolaget Codan A/S. Per den 11 september tecknade ett avtal med SEB Trygg Liv om att under 2003 förvärva del av kontorsfastigheten på Fleminggatan 18 där Trygg-Hansas huvudkontor är beläget. Under året har Trygg-Hansa avvecklat sitt samarbete med Förenade Liv kring gruppförsäkring. Trygg-Hansa erbjuder från och med 2003 grupp- och sjukvårdsförsäkring inom det under 2002 bildade affärsområdet Hälsa inom Division Privat. Till följd av den negativa skadeutvecklingen i skadeförsäkringbranschen under de senaste åren har Trygg-Hansa under året genomfört prishöjningar inom ett antal områden, i synnerhet inom trafikförsäkringen. Verksamhet med dotterbolag har under 2002 bedrivit skadeförsäkring i Sverige och Norge. Verksamheten bedrivs inom affärsområdena Privat och Företag och har huvudsakligen omfattat försäljning av skadeförsäkring till privatpersoner samt företag och offentlig verksamhet. Trygg-Hansa Försäkrings ABs mottagna återförsäkring under avveckling är i sin helhet återförsäkrad i Suecia AB som ingår i SEB-koncernen. Återförsäkringslösningen innebär att s resultat ej påverkas av något resultat från denna affär. Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen Premieintäkter Premieinkomsten före avgiven återförsäkring i koncernen uppgick för år 2002 till (6 279) MSEK. Efter erlagda premier för avgiven återförsäkring på (-510) MSEK uppgick premieinkomsten för egen räkning till (5 769) MSEK. Premieintäkten för egen räkning uppgick till (5 935) MSEK. Ökningen av premierna under 2002 beror dels på att det från Folksam förvärvade affärsområdet Företag ingår i koncernens resultat från och med den 1 september 2001 men också på en stark tillväxt inom Trygg-Hansas affärsområde Företag samt kraftiga premiehöjningar under året. Ökningen av premieinkomsten för egen räkning är mindre än ökningen av premieinkomsten före avgiven återförsäkring beroende på att ett särskilt

2 THF:2 återförsäkringsskydd för företagsaffären upphandlades i samband med förvärvet från Folksam. Premieinkomsten för egen räkning har påverkats med 679 MSEK. Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Till skadeförsäkringsrörelsen hänförs en del av kapitalavkastningen vars storlek baseras på under året genomsnittliga försäkringstekniska avsättningar för egen räkning efter avdrag för avsättning för ej förfallna premier för gällande kontrakt. Den överförda kapitalavkastningen uppgick för 2002 till 813 (685) MSEK. Försäkringsersättningar Försäkringsersättningarna för egen räkning på (-5 612) MSEK består dels av utbetalda ersättningar med (-4 780) MSEK och dels av förändring i avsättning för oreglerade skador med (-832) MSEK. Skadekostnadsprocenten, netto, har försämrats från 94,6 till 95,7 procent. Avveckling av tidigare års avsättning för oreglerade skador medförde en förlust på -297 (-253) MSEK. Driftskostnader Driftskostnaderna i skadeförsäkringsrörelsen uppgick till (-1 062) MSEK vilket i relation till premieintäkterna motsvarar 16,6 (17,9) procent. Samordningsvinster som beräknades uppstå som en konsekvens av integreringen av den från Folksam förvärvade verksamheten har positivt påverkat driftskostnaderna för 2002 och beräknas få fullt genomslag under Tekniskt resultat Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till -72 (-1) MSEK. Icke-teknisk redovisning Kapitalavkastning Intäkterna inom kapitalförvaltningen redovisas till 985 (738) MSEK, medan orealiserade vinster uppgick till 363 (0) MSEK. Efter avdrag för kostnader med (-439) MSEK och orealiserade förluster med -12 (-161) MSEK uppgick den totala kapitalavkastningen till 135 (138) MSEK. Resultat Koncernen redovisar ett resultat före skatt med -794 (-563) MSEK och efter skatt med -587 (-403) MSEK. Omstrukturering av verksamheten Under året har Holmia Försäkring ABs bestånd av personförsäkringar överförts till Trygg-Hansa och vid årets utgång var hela Holmias bestånd av sakförsäkringar överfört till Trygg-Hansa. Arbetet med integrationen av Folksams affärsområde Företag har under 2002 fortlöpt enligt plan och verksamheten beräknas vara fullt ut integrerad under våren Vid förvärvet reserverades 100 MSEK för kostnader i samband med integreringen av verksamheten. Reserven uppgick till 34 (97) MSEK vid årsskiftet. Kapitalförvaltning SEB Investment Management förvaltar huvuddelen av -koncernens placeringstillgångar. Förvaltningen sker i enlighet med de riktlinjer som fastställts av respektive bolagsstyrelse.

3 THF:3 Portföljsammansättningen har förändrats under året. Aktieportföjen, som vid årets början utgjorde 18% av placeringstillgångarna, har i princip avvecklats. Andelen realränteobligationer har kraftigt ökats. Totalavkastning för -koncernen MSEK Direktavkastning, netto 1) Värdeförändringar Total kapitalavkastning ) Efter avdrag för förvaltningskostnader Riskhantering Förfallostruktur räntebärande placeringar koncernen MSEK Återstående Löptid Obl. och andra räntebärande värdepapper Bokfört värde Övriga lån Bokfört värde < 1 år år år > 10 år Summa Omfattande riskanalyser av placeringsportföljen utförs regelbundet i syfte att kontrollera att risknivån hålls inom givna ramar. Den renodlade limitkontrollen görs av en separat enhet skild från förvaltningen. Derivat Trygg Hansa Försäkrings AB har huvuddelen av sina placeringstillgångar i primära instrument så som obligationer och aktier. I syfte att reducera risk kan derivat användas som ett kostnadseffektivt instrument för att snabbt förändra portföljens karaktär till önskad risknivå. Under året har derivat använts för att reducera risk. Känslighetsanalys Med den sammansättning tillgångarna hade per årsskiftet skulle värdet på Trygg-Hansa Försäkrings AB-koncernens räntebärande placeringar påverkas med 406 (320) MSEK vid en procentenhets förändring i den allmänna räntenivån. En procentenhets kursförändring på aktiemarknaden påverkar marknadsvärdet på koncernens aktieportfölj med 0,38 (26) MSEK. Vid utgången av räkenskapsåret hade den räntebärande delen en duration om 2,95 (3,04) år. Detta är ett mått på den så kallade ränterisken och mäts mot ett referensindex bestående av stats- och bostadsobligationer med motsvarande duration.

4 THF:4 KAPITALAVKASTNINGSTABELL Kapitalavkastning i koncernen Marknadsvärde Netto Värde Marknadsvärde Direkt Total avkastning Genomsnitt placeringar förändring avkastning MSEK % MSEK MSEK MSEK % MSEK MSEK % % Aktier % % ,1% -5,8% Fastigheter 274 1% % ,6% 3,7% Upplåning 0 0% % 0 0 0,0% 0% Räntebärande % % ,9% 6,6% Direktlån 30 0% % 0 0 1,7% 4,4% Summa Placeringar % % ,4% 4,0% Övrigt ,9% SUMMA ,7% Kapitalavkastningstabellen är uppställd i enlighet med rekommendation från Försäkringsbranschens Redovisningsnämnd. Ingående och utgående marknadsvärden för respektive placeringsslag är justerade för finansiella tillgångar och skulder knutna till dessa placeringar. Den procentuella avkastningen är beräknad på en kvartalsvis viktad kapitalbas. Kreditrisk Trygg Hansa Försäkrings AB-koncernens exponering mot kreditrisk har följande sammansättning: Emittent Bokfört värde (MSEK) Svenska staten Svenska bostadsinstitut Övriga svenska emittenter - icke finansiella företag övriga finansiella företag Utländska stater 404 Summa Innehaven inom gruppen svenska bostadsinstitut, per emittent är följande: Emittent Exponering (MSEK) Stadshypotek Spintab SBAB SEB Bolån Nordbanken Hypotek Summa 7 172

5 THF:5 TRYGG HANSA FÖRSÄKRINGS AB KONCERNEN PLACERINGARNAS UTVECKLING Genomsnitt MKR Räntebärande exkl. direktlån Nettoplacering Direktavkastning Värdeförändring Marknadsvärde Avkastning % 13,9-0,4 7,7 3,8 7,9 6,6 Direktlån Nettoplacering Direktavkastning Värdeförändring Marknadsvärde Avkastning % 7,0 6,9 4,4 1,9 1,7 4,4 Aktier Nettoplacering Direktavkastning Värdeförändring Marknadsvärde Avkastning % 15,1 11,2-7,2-12,1-36,0-5,8 Fastigheter Nettoplacering Direktavkastning Värdeförändring Marknadsvärde Avkastning % 14,3 4,6 5,7 5,6-11,6 3,7 Upplåning för placeringar Nettoplacering Direktavkastning Värdeförändring Marknadsvärde Avkastning % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Summa placeringar Nettoplacering Direktavkastning Värdeförändring Marknadsvärde Avkastning % 13,8 0,5 4,9 0,4 0,4 4,0

6 THF:6 Konsolidering Moderbolagets konsolideringskapital uppgick den 31 december 2002 till (2 133) MSEK. Personal Medelantalet anställda samt löner och ersättningar för moderbolag och koncern redovisas i not 35 sid KONCERNEN I femårsöversikten nedan redogörs för koncernens resultat och ekonomiska ställning. Femårsöversikt Resultat, MSEK Premieinkomst, före avgiven återförsäkring Premieintäkt, f.e.r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar, f.e.r Driftskostnader, f.e.r Övriga intäkter och kostnader, f.e.r Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning, MSEK Placeringstillgångar till verkligt värde Försäkringstekniska avsättningar, f.e.r Konsolideringskapital, MSEK Eget kapital Uppskjuten skatteskuld Konsolideringskapital Konsolideringsgrad, % Nyckeltal, skadeförsäkringsrörelsen Skadekostnadsprocent, f.e.r. % 90,4 98,9 94,8 94,6 95,7 Driftkostnadsprocent, f.e.r. % 21,5 25,8 21,1 17,9 16,6 Totalkostnadsprocent, f.e.r. % 111,9 124,7 115,9 112,5 112,3 Nyckeltal, kapitalförvaltningen Direktavkastningsprocent, % 5,0 6,3 5,1 3,6 3,6 Totalavkastningsprocent, % 13,8 0,5 4,9 0,4 0,4

7 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV FÖRLUST THF:7 Koncernens fria egna kapital enligt balansräkningen uppgår till -515 MSEK, varav årets resultat är -587 MSEK. Någon avsättning till bundna reserver är ej erforderlig. Till bolagsstämmans förfogande står: SEK Balanserade vinstmedel Överföring till fond för orealiserade vinster Mottaget koncernbidrag Årets resultat Summa Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ansamlad förlust, SEK, överförs i ny räkning. Resultatet av årets verksamhet och bolagets ställning per 31 december 2002 framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen med därtill fogade kommentarer. Stockholm den 6 mars 2003 Jens Erik Christensen Beatrice Ask Björn Bergman Ordförande Hans Fahlén Ola Martengård David McCallum Sören Theilgaard Håkan Danielsson Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits den 14 mars 2003 PricewaterhouseCoopers AB Clas Blix Auktoriserad revisor Förordnad av Finansinspektionen Staffan Kjellström Auktoriserad revisor

8 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB RESULTATRÄKNING, MSEK THF:8 Moderbolaget Koncernen Not TEKNISK REDOVISNING AV SKADE- FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN Premieintäkter, f.e.r. Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter Försäkringsersättningar, f.e.r. Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Återbäring och rabatter Driftskostnader Övriga tekniska kostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE-TEKNISK REDOVISNING Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Resultat från livförsäkringsverksamhet Övriga kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

9 THF:9 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB RESULTATRÄKNING, MSEK Moderbolaget Koncernen Not Förändring av säkerhetsreserv Resultat före skatt Skatt på årets resultat Övriga skatter Årets resultat

10 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB BALANSRÄKNING, 31 DECEMBER, MSEK TILLGÅNGAR THF:10 Moderbolaget Koncernen Not Immateriella tillgångar Goodwill Placeringstillgångar Byggnader och mark Placeringar i koncernföretag och intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Aktier och andelar i intresseföretag och övriga företag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Lån med säkerhet i fast egendom Övriga lån Derivat Depåer hos företag som avgivit återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar och varulager Kassa och bank

11 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB BALANSRÄKNING, 31 DECEMBER, MSEK THF:11 Moderbolaget Koncernen Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR

12 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB BALANSRÄKNING, 31 DECEMBER, MSEK THF:12 Moderbolaget Koncernen Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 26 Aktiekapital Överkursfond Andra fonder Reservfond Fond för orealiserade vinster Övriga fonder Balanserad vinst Årets resultat Obeskattade reserver Säkerhetsreserv Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Försäkringstekniska avsättningar livförsäkringsverksamhet Avsättningar för andra risker och kostnader Avsättning för uppskjuten skatt Avsättning för övrig skatt Övriga avsättningar Depåer från återförsäkrare Skulder Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring Övriga skulder

13 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB BALANSRÄKNING, 31 DECEMBER, MSEK THF:13 Moderbolaget Koncernen Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Återförsäkrares andel av förutbetalda anskaffningskostnader Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN För egna skulder ställda säkerheter Övriga ställda panter Ansvarsförbindelser. Inga Inga Inga Inga Åtaganden. Inga Inga Inga Inga

14 THF:14 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB, MODERBOLAGETS RESULTATANALYS 2002 MSEK Totalt Direkt försäkring i Sverige Direkt Mottagen Sjuk och Hem Företag och Trafikan- Motor Sjöfart Summa försäkring återförolycksfall och fastighet svarighet övriga luftfart och utländska säkring villa mot 3:e man klasser transport risker Premieintäkter, f.e.r. Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Premieintäkter Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter, f.e.r Försäkringsersättningar, f.e.r. Utbetalda försäkringsersättningar, före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel i utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Försäkringsersättningar Återbäring och rabatter Driftskostnader, f.e.r Övriga tekniska kostnader, f.e.r Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avvecklingsresultat enligt 5 kap 4 6 ÅRFL Resultat avgiven återförsäkring FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR Före avgiven återförsäkring Avsättning ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Återförsäkrares andel Avsättning ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador För egen räkning Avsättning ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Skadekostnadsprocent - netto 95,4 78,1 93,0 93,2 137,7 76,3 62,8 95,1 115,5 67,9 Driftskostnadsprocent - netto 16,7 20,2 17,5 22,0 14,3 11,4 17,4 16,4 29,8 10,7 Totalkostnadsprocent - netto 112,1 98,3 110,5 115,2 152,0 87,7 80,2 111,5 145,3 78,6 Indelning i försäkringsklasser enligt 5 kap 5 2 ÅRFL redovisas på sid 42

15 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB, KONCERNENS RESULTATANALYS 2002 MSEK Totalt Direkt försäkring av svenska risker Direkt Mottagen Sjuk och Hem Företag och Trafikan- Motor Sjöfart Summa försäkring återförolycksfall och fastighet svarighet övriga luftfart och utländska säkring villa mot 3:e man klasser transport risker Premieintäkter, f.e.r. Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Premieintäkter Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter, f.e.r Försäkringsersättningar, f.e.r. Utbetalda försäkringsersättningar, före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel i utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Försäkringsersättningar Återbäring och rabatter Driftskostnader, f.e.r Övriga tekniska kostnader, f.e.r Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat THF:15 Avvecklingsresultat enligt 5 kap 4 6 ÅRFL FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR Före avgiven återförsäkring Avsättning ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Återförsäkrares andel Avsättning ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador För egen räkning Avsättning ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Skadekostnadsprocent - netto 95,7 83,4 93,2 93,1 118,0 86,3 62,8 95,5 115,5 67,9 Driftskostnadsprocent - netto 16,6 20,4 17,5 22,0 12,6 12,7 17,4 16,4 29,8 10,7 Totalkostnadsprocent - netto 112,3 103,7 110,6 115,1 130,6 98,9 80,2 111,8 145,3 78,6

16 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB NOTER THF:16 Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden och i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 1. Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de företag i vilka koncernens röstvärde uppgår till minst 20 procent genom direkt eller indirekt ägande och innehavet är av långsiktig karaktär. Intressebolag, det vill säga bolag i vilka koncernens röstvärde uppgår till minst 20 och högst 50 procent, konsolideras enligt kapitalandelsmetoden om innehavet är av väsentligt värde. Holmia Livförsäkring AB är ett helägt dotterbolag till. Mot bakgrund av den ringa omfattningen av företagets verksamhet redovisas företagets resultat på en rad i koncernresultaträkningen under icke-teknisk redovisning. I not till koncernresultaträkningen redovisas den specificerade resultaträkningen. Uppskjuten skatt Vid redovisningen av uppskjutna skatter har principerna enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 9 tillämpats. Uppskjutna skatteskulder består av uppskjuten skatt på obeskattade reserver och fond för orealiserade vinster. Uppskjutna skattefordringar består av uppskjuten skatt på skattemässiga underskott, nedskrivning av aktier samt framtida ännu ej skattemässigt avdragsgilla utbetalningar för optionsprogram. Vid beräkningen av uppskjuten skatt har en skattesats på 28 procent använts. Redovisning av immateriella tillgångar Goodwill skrivs av enligt plan med procentsatser som anpassats till beräknad ekonomisk livslängd, maximalt 20 år. Förvärv av långsiktig strategisk natur och där verksamheten i de förvärvade bolagen är av långsiktig karaktär, skrivs av på 20 år. Goodwillvärde som vid varje enskilt bolagsförvärv är av smärre värde skrivs av direkt mot resultatet. Goodwill hänförlig till förvärv av försäkringsbestånd skrivs av på 10 år. Redovisning och värdering av placeringstillgångar och finansiella skulder Placeringstillgångar redovisas, med undantag för moderbolagets innehav av aktier i dotteroch intressebolag, till verkligt värde. Vid köp och försäljningar av finansiella placeringstillgångar som ej likvidreglerats per balansdagen redovisas fordran på eller skuld till motpart under Övriga tillgångar eller Övriga skulder.

17 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB NOTER THF:17 Fastigheter redovisas till verkligt värde. Huvuddelen av koncernens fastigheter har värderats av externa värderingsföretag under år Värdet definieras som det mest sannolika priset vid en försäljning i normal ordning. Placeringsaktier redovisas till verkligt värde. Aktier som är noterade på auktoriserad börs eller motsvarande redovisas till den senaste betalkursen på balansdagen. Moderbolagets aktieinnehav i dotter- och intresseföretag redovisas i moderbolagets balansräkning till anskaffningsvärden, efter avdrag för erforderliga nedskrivningar. Derivat redovisas till verkligt värde vilket innebär att såväl orealiserade som realiserade värdeförändringar har påverkat resultatet. Derivat som kvalificerar för säkring, enligt Finansinspektionens föreskrift, redovisas tillsammans med underliggande balanspost medan övriga derivat särredovisas under egen balanspost. Redovisning av materiella tillgångar Maskiner och inventarier redovisas till anskaffningsvärden med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivning görs årligen med 5-33 procent beroende på ekonomisk livslängd. Värdering av tillgångar och skulder i utländsk valuta Tillgångar och skulder i utländsk valuta redovisas till balansdagens valutakurser. Tillgångar och skulder i utländsk valuta kurssäkras i vissa fall i syfte att minimera valutakurseffekter i resultaträkningen. Kurssäkring sker genom terminssäkring av tillgångar och skulder i respektive valuta. Balansposter som är terminssäkrade redovisas till avistakursen vid terminsteckningstillfället. Skillnaden mellan avistakurs och terminskurs, som är ett uttryck för räntedifferenser mellan olika valutor (länder), periodiseras linjärt över terminskontraktets löptid. Förutbetalda anskaffningskostnader I syfte att uppnå en riktig periodisering av kostnader hänförliga till försäljning av försäkringar aktiveras anskaffningskostnader som skrivs av enligt plan. Principerna för aktivering av anskaffningskostnader följer Finansinspektionens regler. Kostnader som varierar med och som är direkt eller indirekt relaterade till anskaffning eller förnyelse av försäkringsavtal ligger till grund för aktiveringen. Exempel på direkt hänförbara försäljningskostnader är säljprovisioner, löner och övriga kostnader för egna säljare, handläggningskostnader för nya försäkringsavtal samt kostnader för underwriting. Förutbetalda anskaffningskostnader avskrivs på ett år.

18 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB NOTER THF:18 Fond för orealiserade vinster Realisationsvinster och -förluster vid försäljning av finansiella placeringstillgångar definieras i enlighet med Finansinspektionens föreskrift som skillnaden mellan försäljningspris och anskaffningsvärde för de tillgångar som värderas till verkligt värde. Denna princip medför att det orealiserade resultat som redovisats i tidigare bokslutsperioder för en given placering återläggs vid en försäljning av denna. Orealiserade värdeförändringar redovisas i resultaträkningen och ingår därmed i årets resultat. Värdeförändringarna redovisas netto per tillgångsslag. Orealiserade vinster på de finansiella placeringstillgångarna per balansdagen redovisas i en fond för orealiserade vinster under bundet eget kapital. Värdering av försäkringstekniska avsättningar Försäkringstekniska avsättningar består av avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker samt avsättning för oreglerade skador och motsvarar, med ett undantag, de nominella förpliktelserna enligt försäkringsavtalen. Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker utgör den del av premieinkomsten som vid bokslutet är hänförlig till efterföljande år. Avsättning för oreglerade skador består av reserv för beräknade ännu ej utbetalda försäkringsersättningar och avser såväl rapporterade som ej rapporterade redan inträffade skador. Avsättning för oreglerade skador har förstärkts med tillägg för okända skador samt tillägg för att kompensera den kostnadsökning inflationen medför. Avsättning för oreglerade skador är med ett undantag ej diskonterade. Avsättning för oreglerade skador avseende sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom har diskonterats. Framtida skadekostnader har beräknats med ett antagande om en allmän framtida skadeinflation om 2 procent per år. Vid diskonteringen har använts en diskonteringsränta om 4 procent. Genomsnittlig avvecklingstid har beräknats till 8,5 år med utgångspunkt i ett framtida betalningsflöde. Avsatt reserv för oreglerade skador efter diskontering utgör MSEK. Motsvarande belopp utan diskontering utgör MSEK. Diskonteringen har gjorts med vedertagna aktuariella metoder och motiveras av den långa tidsrymd som förflyter från det att ersättningsnivån fastställts till dess att skadorna slutreglerats.

19 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB NOTER THF:19 Kapitalavkastning överförd från kapitalförvaltningen Försäkringsrörelsens resultat tillförs del av kapitalförvaltningens resultat, genom att gottskrivas en så kallad kalkylränta. Kalkylräntans storlek beräknas på under perioden genomsnittliga försäkringstekniska avsättningar för egen räkning efter avdrag för avsättning för ej förfallna premier avseende gällande kontrakt. Kalkylräntesatsen uppgick för 2002 till 5 procent. Koncernbidrag Lämnade och mottagna koncernbidrag redovisas direkt mot eget kapital. I syfte att uppnå en bättre redovisning av skattekostnader i resultaträkningen har skattekostnaden justerats med skatteeffekten av koncernbidragen. I och med denna redovisningsmetodik redovisas en fiktiv skatteintäkt hos det mottagande bolaget och en motsvarande fiktiv skattekostnad hos det givande bolaget. Konsolideringskapital Konsolideringskapitalet är ett mått på ett bolags finansiella styrka och består, med tillämpade redovisningsprinciper, i koncernen av synligt eget kapital och uppskjuten skatteskuld.

20 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB Noter, MSEK THF:20 Not 2 Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Mottagen Direkt åter- Totalt Totalt försäkring försäkring Premieinkomst per geografiskt område Moderbolaget Direkt försäkring i Sverige Direkt försäkring i andra länder inom EES Direkt försäkring i övriga länder Mottagen återförsäkring Premieinkomst per geografiskt område Koncernen Direkt försäkring i Sverige Direkt försäkring i andra länder inom EES Direkt försäkring i övriga länder Mottagen återförsäkring Not 3 Utbetalda försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring Moderbolaget Koncernen Utbetalda ersättningar Skaderegleringskostnader Not 4 Driftskostnader Anskaffningskostnader Förändring av förutbetalda anskaffningskostnader Administrationskostnader Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring

21 THF:21 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB Noter, MSEK Moderbolaget Koncernen Not 4 Driftskostnader forts. Specifikation av totala driftskostnader: Skaderegleringskostnader Fastighetsförvaltningskostnader Kapitalförvaltningskostnader Driftskostnader i försäkringsrörelsen enligt ovan varav -personalkostnader lokalkostnader avskrivningar övrigt förändring av förutbetalda anskaffningskostnader varav arvoden till revisionsbolag Revision: PricewaterhouseCoopers AB 3,9 2,4 4,6 2,8 Ernst & Young AB 0,2 0,1 0,2 0,1 Andra uppdrag: PricewaterhouseCoopers AB 0,1 0,0 0,1 0,0 Ernst & Young AB 0,0 1,6 0,0 1,6

22 THF:22 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB Noter, MSEK Moderbolaget Koncernen Not 5 Kapitalavkastning, intäkter Driftsöverskott från byggnader och mark Hyresintäkter Driftskostnader Erhållna utdelningar Ränteintäkter Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga ränteintäkter Återförda nedskrivningar Övriga placeringstillgångar Valutakursvinst, netto Valutakursvinst, orealiserat Valutakursvinst, realiserat Realisationsvinst, netto Byggnader och mark Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Övriga placeringstillgångar Not 6 Orealiserade vinster på placeringstillgångar Byggnader och mark Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Häri ingår återläggning av tidigare redovisade orealiserade förluster

23 THF:23 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB Noter, MSEK Moderbolaget Koncernen Not 7 Kapitalavkastning, kostnader Kapitalförvaltningskostnader Räntekostnader Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga räntekostnader Av- och nedskrivningar Byggnader och mark Aktier och andelar Övriga placeringstillgångar Realisationsförlust, netto Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Övriga placeringstillgångar Not 8 Orealiserade förluster på placeringstillgångar Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Derivat Övriga finansiella placeringstillgångar

24 THF:24 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB Noter, MSEK Moderbolaget Koncernen Not 9 Resultat från livförsäkringsverksamhet TEKNISK REDOVISNING Premieinkomst f. e. r. Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Kapitalavkastning, intäkter 3 2 Försäkringsersättningar f. e. r. Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring -7-6 Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar f. e. r. Livförsäkringsavsättning Före avgiven återförsäkring -5 1 Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader 0 0 Orealiserade förluster på placeringstillgångar 0 0 Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 4 5 ICKE-TEKNISK REDOVISNING Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 7 5 Skatt -1 0 Årets resultat 6 5 Not 10 Övriga kostnader Goodwillavskrivning Övrigt Not 11 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Uppskjuten skatt på orealiserade värdeförändringar Uppskjuten skatt övrigt

25 THF:25 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB Noter, MSEK Moderbolaget Koncernen Not 12 Goodwill Anskaffningsvärden vid årets ingång Företagsköp under året Anskaffningsvärden vid årets utgång 1) Tidigare års avskrivningar Årets planenliga avskrivning Årets nedskrivning Bokfört värde vid årets utgång ) Försäkrings AB Aktsam Folksam företagsaffär Zurich Marin Holmia Försäkrings AB Not 13 Byggnader och mark I Sverige enligt specifikation på sid I utlandet enligt specifikation på sid Not 14 Aktier och andelar i koncernföretag I Sverige enligt specifikation på sid I utlandet enligt specifikation på sid Not 15 Aktier och andelar i intresseföretag och övriga företag Svenska enligt specifikation på sid Not 16 Aktier och andelar Placeringsaktier moderbolag Placeringsaktier Holmia Försäkring AB Placeringsaktier Försäkrings AB Aktsam För specifikation se respektive bolags årsredovisning Not 17 Obligationer och andra räntebärande värdepapper Svenska staten Svenska bostadsinstitut Övriga svenska emittenter Utländska stater Övriga utländska emittenter För specifikation se sid

26 THF:26 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB Noter, MSEK Moderbolaget Koncernen Not 18 Övriga lån Lån till anställda Övriga lån i utländsk valuta För specifikation se sid Not 19 Återförsäkrares andel av avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för ej intjänade premier Ingående balans Årets avsättning Överlåtna försäkringsbestånd Valutakursförändring Not 20 Återförsäkrares andel av avsättning för oreglerade skador Inträffade och rapporterade skador Ingående balans Årets avsättning Överlåtna försäkringsbestånd Valutakursförändring mm Inträffade, men ej rapporterade skador (IBNR) Ingående balans Årets avsättning Överlåtna försäkringsbestånd Valutakursförändring mm Totalt Ingående balans Årets avsättning Överlåtna försäkringsbestånd Valutakursförändring mm Not 21 Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar på försäkringstagare Fordringar på försäkringsmäklare Fordringar på försäkringsföretag

27 THF:27 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB Noter, MSEK Moderbolaget Koncernen Not 22 Övriga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Uppskjuten skattefordran Övrigt Not 23 Materiella tillgångar och varulager Anskaffningsvärde, maskiner och inventarier Ackumulerade avskrivningar Varulager Not 24 Förutbetalda anskaffningskostnader Ingående balans, före avgiven återförsäkring Årets förändring Beståndsöverlåtelse Ingående balans återförsäkrares andel Årets förändring Valutakursförändring Förutbetalda anskaffningskostnader, f.e.r Not 25 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter

28 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB Noter, MSEK THF:28 Not 26 Eget kapital Aktiekapitalet är fördelat på aktier med ett nominellt värde av SEK per aktie. Moderbolaget Aktie- Överkurs- Andra Balanserad vinst Summa kapital fond fonder och årets resultat Ingående balans Nyemission Omföring till fond för orealiserade vinster Koncernbidrag Skatteffekt av koncernbidrag Årets resultat Utgående balans Koncernen Aktie- Överkurs- Andra Balanserad vinst Summa kapital fond fonder och årets resultat Ingående balans Nyemission Omföring till fond för orealiserade vinster Förskjutning, omräkningsdifferens Koncernbidrag, netto efter skatt Årets resultat Utgående balans Moderbolaget Koncernen Not 27 Fond för orealiserade vinster Byggnader och mark Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Avgår uppskjuten skatt

29 THF:29 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB Noter, MSEK Moderbolaget Koncernen Not 28 Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för ej intjänade premier Ingående balans Årets avsättning Överlåtna försäkringsbestånd Valutakursförändring Avsättning för kvardröjande risker Ingående balans Årets avsättning Överlåtna försäkringsbestånd Valutakursförändring Totalt Ingående balans Årets avsättning Överlåtna försäkringsbestånd Valutakursförändring Not 29 Avsättning för oreglerade skador Inträffade och rapporterade skador Ingående balans Årets avsättning Överlåtna försäkringsbestånd Valutakursförändring mm Inträffade, men ej rapporterade skador (IBNR) Ingående balans Årets avsättning Överlåtna försäkringsbestånd Valutakursförändring mm Avsättning för skadelivräntor och sjukräntor Ingående balans Årets avsättning Överlåtna försäkringsbestånd Valutakursförändring

30 THF:30 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB Noter, MSEK Moderbolaget Koncernen Not 29 Avsättning för oreglerade skador, forts Avsättning för skaderegleringskostnader Ingående balans Årets avsättning Överlåtna försäkringsbestånd Valutakursförändring Totalt Ingående balans Årets avsättning Överlåtna försäkringsbestånd Valutakursförändring mm Not 30 Avsättning för uppskjuten skatt Uppskjuten skatt avseende orealiserade vinster på placeringstillgångar Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver Uppskjuten skatt övrigt Not 31 Skulder avseende direkt försäkring Skulder till försäkringstagare Skulder till försäkringsmäklare Skulder till försäkringsföretag Not 32 Övriga skulder Skulder till koncernföretag Momsskuld Leverantörsskulder Övrigt Not 33 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Övriga upplupna kostnader Förutbetalda intäkter

31 THF:31 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB Noter, MSEK Moderbolaget Koncernen Not 34 För egna skulder ställda säkerheter Räntebärande placeringstillgångar Avgår ej erforderlig pantsättning Erforderlig pantsättning deltar i ett antal försäkringskonsortier/pooler. Ett försäkringskonsortium innebär att två eller flera försäkringsbolag meddelar försäkring. Ansvaret är fördelat mellan försäkringsbolagen i procent av det individuella avtalet. Not 35 Personal Styrelseledamot som är anställd i koncernen uppbär inget styrelsearvode. Till övriga styrelseledamöter har utgått arvoden med totalt 183 ksek för år Lön och ersättningar till verkställande direktören har utgått med ksek varav förmåner med 135 ksek. Kostnader avseende pension har för året uppgått till ksek. Verkställande direktören har pension från 60 års ålder och vid uppsägning från bolagets sida 1 års uppsägningstid samt en årslön. Befattningshavare som ingår i företagsledningen har pension från 60 års ålder och förmåner enligt försäkringsbranschens pensionsplan samt en kompletterande pensionsförmån.

32 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB Noter, MSEK THF:32 Not 35 Personal forts Moderbolag Koncern Moderbolag Koncern Medelantal anställda Sverige Tjänstemän 1) Utomlands Norge 2) Summa Sverige och utomlands Fritids- och specialombud Löner, andra ersättningar och sociala kostnader, MSEK Sverige Styrelser och verkställande direktör Tjänstemän Utomlands Norge Summa Sverige och utomlands Fritids- och specialombud Sociala kostnader varav pensionskostnader varav styrelse och VD ) - varav kvinnor ) - varav män ) - varav kvinnor ) - varav män

33 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB Tilläggsupplysningar THF:33 Placeringsfastigheter Kommun Fastighetsbeteckning Byggnadsår/ Taxerings- Uthyrbar Kommersiell Garage Anm ombyggnadsår värde 2002 yta kvm andel, % kvm Gatuadress KSEK (exkl garage) Danderyd Vendevägen 90 Timmerhuggaren Solna Stora Frösunda 3 Hagalund 2: Värmdö Kolvikstrandsvägen 12 Hemmesta 11:14, 11: /1913, Berg Stortravägen 15 Berg Klövsjö 3: Kull-Johannesvägen 50 Berg Klövsjö 1: Kull-Johannesvägen 10 Berg Klövsjö 1: Härjedalen Orrstigen 10 Vemdalens kyrkby 43: Backstigen 3 Vemdalens kyrkby 57: Björnhyllan 4 Vemdalens kyrkby 43: Skalsterassen Vemdalens kyrkby 57: Björnterassen Vemdalens kyrkby 43: Malung Stämpelvägen 13 Morsnäs 16: Fjällvensstigen 10 Västa Sälen 10: Ragunda Gullbacksvägen 3 Munsåker 1: / Borgholm Södra Landborgsg 7 Kolstad 10: Djurstadtorp Djurstadtorp 2:64-2: Anm. Endast :s ägarandel är medräknad i förteckningen enligt nedan: 1 Ägarandel 50 procent.

34 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB TILLÄGGSUPPLYSNINGAR THF:34 Byggnader och mark, koncernen I Sverige Anskaff- Verkligt Bokfört värde Direkt- Riskexningsvärde värde m 2 BRA¹ ) avkastning ponering 2) MSEK MSEK SEK % % Kontors- och affärsfastigheter Storstadsregioner ,4-9,2 Övriga landet 8 8 Övriga fastigheter Storstadsregioner 3 8 Övriga landet I Utlandet Övriga fastigheter Storstadsregioner I ovanstående ingår direkt och indirekt ägda fastigheter 1) Uthyrningsbar bruksarea inkl garageyta 2) Förändring av marknadsvärdet om direktavkastningen höjs en procentenhet. Värderingsmetoder Huvuddelen av koncernens fastigheter har värderats av externa värderingsföretag under Fastigheterna redovisas till verkligt värde. Värdet definieras som det mest sannolika priset vid en försäljning i normal ordning.

35 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB AKTIER OCH ANDELAR I KONCERNFÖRETAG THF:35 Moderföretag i minsta och största koncern bolaget ingår i och där koncernredovisning upprättas Namn Codan A/S Royal & Sun Alliance Insurance Group plc Organisationsnummer VIR Plc No Säte Köpenhamn London Koncernredovisning Bokfört Org. Ägarandel värde Säte nummer % Antal MSEK Aktier och andelar i svenska koncernföretag Onoterade Försäkrings AB Aktsam Hammarstrand Holmia Försäkring AB i likvidation Stockholm Holmia Livförsäkring AB Stockholm Aktsam Försäkringskonsult AB Stockholm Skötsam Invest AB Stockholm Trygg-Hansa Förvaltnings AB Stockholm Trygg-Hansa Försäkringsservice KB Stockholm Trygg-Hansa Försäkringsservice AB Stockholm AB Framtidsegendom Stockholm Summa 701 Aktier och andelar i utländska koncernföretag Onoterade Fjellro A/S Oslo, Norge Summa aktier och andelar i koncernföretag 702 Ingående Tillanskaff- kommande Över- Kapital Årets Årets Ingående Ingående Bokfört nings / avgående föringar tillskott ned- upp- ack. ned- ack. upp- värde värde poster skrivningar skrivningar skrivningar skrivningar

36 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB AKTIER OCH ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG OCH ÖVRIGA FÖRETAG THF:36 Ägarandel Bokfört värde % Antal MSEK Aktier och andelar i svenska intresseföretag och övriga företag Moderbolagets innehav: Onoterade Brf Folkungaträdet Calculos AB 50, Brf Ljungbacken Brf Bjönrike nr Consulting AB Lennemark & Andersson 27, Fastighetsaktiebolaget Inedal 20, Larmtjänst AB 13, Svensk Bilprovning AB 4, Taxi Västernorrland 1, Summa 17 Dotterbolags innehav: Holmia Försäkring AB Onoterade Förvaltnings- och fastighetsaktiebolaget Danica i likvidation 100, Summa aktier och andelar i intresseföretag och övriga företag 17 Ingående Tillanskaff- kommande Över- Kapital Årets Årets Ingående Ingående Bokfört nings / avgående föringar tillskott ned- upp- ack. ned- ack. upp- värde värde poster skrivningar skrivningar skrivningar skrivningar

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799)

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799) TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799) THF:1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag avger härmed årsredovisning för år

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799)

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799) TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799) THF:1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Organisationsnummer 516401-8193 Publikt Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 Organisationsnummer 516401-8193 Publikt Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR Bilaga 4 FFFS 2015:XX INSTITUT KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR PERIOD HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A B C D E F G H I J Resultaträkning Resultaträkning Balansuppgifter Balansräkning

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1 Årsredovisning 2009 Org nr 516406-0252 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 8 Förändringar i eget kapital 9 Noter 10

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Innehåll Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB) är ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om svenska skadeförsäkringsbolags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter;

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) 556867-7008 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer