TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799)"

Transkript

1 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr ) THF:1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag avger härmed årsredovisning för år Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag är ett helägt dotterbolag till Codan A/S, Köpenhamn som i sin tur är ett dotterbolag till Royal & SunAlliance Ins. Group, plc, London (R&SA). Väsentliga händelser förvärvade per den 1 januari 2002 försäkringsbolaget Zürichs affärsområde Marin. Verksamheten omfattade försäkringar för rederier och andra kommersiella båtägare i verksamhetsgrenen Sjö och varutransporter med en sammanlagd premievolym om cirka 100 MSEK samt cirka 15 anställda. erhöll genom en nyemission i slutet av september ett kapitaltillskott med 610 MSEK från moderbolaget Codan A/S. Per den 11 september tecknade ett avtal med SEB Trygg Liv om att under 2003 förvärva del av kontorsfastigheten på Fleminggatan 18 där Trygg-Hansas huvudkontor är beläget. Under året har Trygg-Hansa avvecklat sitt samarbete med Förenade Liv kring gruppförsäkring. Trygg-Hansa erbjuder från och med 2003 grupp- och sjukvårdsförsäkring inom det under 2002 bildade affärsområdet Hälsa inom Division Privat. Till följd av den negativa skadeutvecklingen i skadeförsäkringbranschen under de senaste åren har Trygg-Hansa under året genomfört prishöjningar inom ett antal områden, i synnerhet inom trafikförsäkringen. Verksamhet med dotterbolag har under 2002 bedrivit skadeförsäkring i Sverige och Norge. Verksamheten bedrivs inom affärsområdena Privat och Företag och har huvudsakligen omfattat försäljning av skadeförsäkring till privatpersoner samt företag och offentlig verksamhet. Trygg-Hansa Försäkrings ABs mottagna återförsäkring under avveckling är i sin helhet återförsäkrad i Suecia AB som ingår i SEB-koncernen. Återförsäkringslösningen innebär att s resultat ej påverkas av något resultat från denna affär. Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen Premieintäkter Premieinkomsten före avgiven återförsäkring i koncernen uppgick för år 2002 till (6 279) MSEK. Efter erlagda premier för avgiven återförsäkring på (-510) MSEK uppgick premieinkomsten för egen räkning till (5 769) MSEK. Premieintäkten för egen räkning uppgick till (5 935) MSEK. Ökningen av premierna under 2002 beror dels på att det från Folksam förvärvade affärsområdet Företag ingår i koncernens resultat från och med den 1 september 2001 men också på en stark tillväxt inom Trygg-Hansas affärsområde Företag samt kraftiga premiehöjningar under året. Ökningen av premieinkomsten för egen räkning är mindre än ökningen av premieinkomsten före avgiven återförsäkring beroende på att ett särskilt

2 THF:2 återförsäkringsskydd för företagsaffären upphandlades i samband med förvärvet från Folksam. Premieinkomsten för egen räkning har påverkats med 679 MSEK. Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Till skadeförsäkringsrörelsen hänförs en del av kapitalavkastningen vars storlek baseras på under året genomsnittliga försäkringstekniska avsättningar för egen räkning efter avdrag för avsättning för ej förfallna premier för gällande kontrakt. Den överförda kapitalavkastningen uppgick för 2002 till 813 (685) MSEK. Försäkringsersättningar Försäkringsersättningarna för egen räkning på (-5 612) MSEK består dels av utbetalda ersättningar med (-4 780) MSEK och dels av förändring i avsättning för oreglerade skador med (-832) MSEK. Skadekostnadsprocenten, netto, har försämrats från 94,6 till 95,7 procent. Avveckling av tidigare års avsättning för oreglerade skador medförde en förlust på -297 (-253) MSEK. Driftskostnader Driftskostnaderna i skadeförsäkringsrörelsen uppgick till (-1 062) MSEK vilket i relation till premieintäkterna motsvarar 16,6 (17,9) procent. Samordningsvinster som beräknades uppstå som en konsekvens av integreringen av den från Folksam förvärvade verksamheten har positivt påverkat driftskostnaderna för 2002 och beräknas få fullt genomslag under Tekniskt resultat Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till -72 (-1) MSEK. Icke-teknisk redovisning Kapitalavkastning Intäkterna inom kapitalförvaltningen redovisas till 985 (738) MSEK, medan orealiserade vinster uppgick till 363 (0) MSEK. Efter avdrag för kostnader med (-439) MSEK och orealiserade förluster med -12 (-161) MSEK uppgick den totala kapitalavkastningen till 135 (138) MSEK. Resultat Koncernen redovisar ett resultat före skatt med -794 (-563) MSEK och efter skatt med -587 (-403) MSEK. Omstrukturering av verksamheten Under året har Holmia Försäkring ABs bestånd av personförsäkringar överförts till Trygg-Hansa och vid årets utgång var hela Holmias bestånd av sakförsäkringar överfört till Trygg-Hansa. Arbetet med integrationen av Folksams affärsområde Företag har under 2002 fortlöpt enligt plan och verksamheten beräknas vara fullt ut integrerad under våren Vid förvärvet reserverades 100 MSEK för kostnader i samband med integreringen av verksamheten. Reserven uppgick till 34 (97) MSEK vid årsskiftet. Kapitalförvaltning SEB Investment Management förvaltar huvuddelen av -koncernens placeringstillgångar. Förvaltningen sker i enlighet med de riktlinjer som fastställts av respektive bolagsstyrelse.

3 THF:3 Portföljsammansättningen har förändrats under året. Aktieportföjen, som vid årets början utgjorde 18% av placeringstillgångarna, har i princip avvecklats. Andelen realränteobligationer har kraftigt ökats. Totalavkastning för -koncernen MSEK Direktavkastning, netto 1) Värdeförändringar Total kapitalavkastning ) Efter avdrag för förvaltningskostnader Riskhantering Förfallostruktur räntebärande placeringar koncernen MSEK Återstående Löptid Obl. och andra räntebärande värdepapper Bokfört värde Övriga lån Bokfört värde < 1 år år år > 10 år Summa Omfattande riskanalyser av placeringsportföljen utförs regelbundet i syfte att kontrollera att risknivån hålls inom givna ramar. Den renodlade limitkontrollen görs av en separat enhet skild från förvaltningen. Derivat Trygg Hansa Försäkrings AB har huvuddelen av sina placeringstillgångar i primära instrument så som obligationer och aktier. I syfte att reducera risk kan derivat användas som ett kostnadseffektivt instrument för att snabbt förändra portföljens karaktär till önskad risknivå. Under året har derivat använts för att reducera risk. Känslighetsanalys Med den sammansättning tillgångarna hade per årsskiftet skulle värdet på Trygg-Hansa Försäkrings AB-koncernens räntebärande placeringar påverkas med 406 (320) MSEK vid en procentenhets förändring i den allmänna räntenivån. En procentenhets kursförändring på aktiemarknaden påverkar marknadsvärdet på koncernens aktieportfölj med 0,38 (26) MSEK. Vid utgången av räkenskapsåret hade den räntebärande delen en duration om 2,95 (3,04) år. Detta är ett mått på den så kallade ränterisken och mäts mot ett referensindex bestående av stats- och bostadsobligationer med motsvarande duration.

4 THF:4 KAPITALAVKASTNINGSTABELL Kapitalavkastning i koncernen Marknadsvärde Netto Värde Marknadsvärde Direkt Total avkastning Genomsnitt placeringar förändring avkastning MSEK % MSEK MSEK MSEK % MSEK MSEK % % Aktier % % ,1% -5,8% Fastigheter 274 1% % ,6% 3,7% Upplåning 0 0% % 0 0 0,0% 0% Räntebärande % % ,9% 6,6% Direktlån 30 0% % 0 0 1,7% 4,4% Summa Placeringar % % ,4% 4,0% Övrigt ,9% SUMMA ,7% Kapitalavkastningstabellen är uppställd i enlighet med rekommendation från Försäkringsbranschens Redovisningsnämnd. Ingående och utgående marknadsvärden för respektive placeringsslag är justerade för finansiella tillgångar och skulder knutna till dessa placeringar. Den procentuella avkastningen är beräknad på en kvartalsvis viktad kapitalbas. Kreditrisk Trygg Hansa Försäkrings AB-koncernens exponering mot kreditrisk har följande sammansättning: Emittent Bokfört värde (MSEK) Svenska staten Svenska bostadsinstitut Övriga svenska emittenter - icke finansiella företag övriga finansiella företag Utländska stater 404 Summa Innehaven inom gruppen svenska bostadsinstitut, per emittent är följande: Emittent Exponering (MSEK) Stadshypotek Spintab SBAB SEB Bolån Nordbanken Hypotek Summa 7 172

5 THF:5 TRYGG HANSA FÖRSÄKRINGS AB KONCERNEN PLACERINGARNAS UTVECKLING Genomsnitt MKR Räntebärande exkl. direktlån Nettoplacering Direktavkastning Värdeförändring Marknadsvärde Avkastning % 13,9-0,4 7,7 3,8 7,9 6,6 Direktlån Nettoplacering Direktavkastning Värdeförändring Marknadsvärde Avkastning % 7,0 6,9 4,4 1,9 1,7 4,4 Aktier Nettoplacering Direktavkastning Värdeförändring Marknadsvärde Avkastning % 15,1 11,2-7,2-12,1-36,0-5,8 Fastigheter Nettoplacering Direktavkastning Värdeförändring Marknadsvärde Avkastning % 14,3 4,6 5,7 5,6-11,6 3,7 Upplåning för placeringar Nettoplacering Direktavkastning Värdeförändring Marknadsvärde Avkastning % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Summa placeringar Nettoplacering Direktavkastning Värdeförändring Marknadsvärde Avkastning % 13,8 0,5 4,9 0,4 0,4 4,0

6 THF:6 Konsolidering Moderbolagets konsolideringskapital uppgick den 31 december 2002 till (2 133) MSEK. Personal Medelantalet anställda samt löner och ersättningar för moderbolag och koncern redovisas i not 35 sid KONCERNEN I femårsöversikten nedan redogörs för koncernens resultat och ekonomiska ställning. Femårsöversikt Resultat, MSEK Premieinkomst, före avgiven återförsäkring Premieintäkt, f.e.r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar, f.e.r Driftskostnader, f.e.r Övriga intäkter och kostnader, f.e.r Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning, MSEK Placeringstillgångar till verkligt värde Försäkringstekniska avsättningar, f.e.r Konsolideringskapital, MSEK Eget kapital Uppskjuten skatteskuld Konsolideringskapital Konsolideringsgrad, % Nyckeltal, skadeförsäkringsrörelsen Skadekostnadsprocent, f.e.r. % 90,4 98,9 94,8 94,6 95,7 Driftkostnadsprocent, f.e.r. % 21,5 25,8 21,1 17,9 16,6 Totalkostnadsprocent, f.e.r. % 111,9 124,7 115,9 112,5 112,3 Nyckeltal, kapitalförvaltningen Direktavkastningsprocent, % 5,0 6,3 5,1 3,6 3,6 Totalavkastningsprocent, % 13,8 0,5 4,9 0,4 0,4

7 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV FÖRLUST THF:7 Koncernens fria egna kapital enligt balansräkningen uppgår till -515 MSEK, varav årets resultat är -587 MSEK. Någon avsättning till bundna reserver är ej erforderlig. Till bolagsstämmans förfogande står: SEK Balanserade vinstmedel Överföring till fond för orealiserade vinster Mottaget koncernbidrag Årets resultat Summa Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ansamlad förlust, SEK, överförs i ny räkning. Resultatet av årets verksamhet och bolagets ställning per 31 december 2002 framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen med därtill fogade kommentarer. Stockholm den 6 mars 2003 Jens Erik Christensen Beatrice Ask Björn Bergman Ordförande Hans Fahlén Ola Martengård David McCallum Sören Theilgaard Håkan Danielsson Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits den 14 mars 2003 PricewaterhouseCoopers AB Clas Blix Auktoriserad revisor Förordnad av Finansinspektionen Staffan Kjellström Auktoriserad revisor

8 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB RESULTATRÄKNING, MSEK THF:8 Moderbolaget Koncernen Not TEKNISK REDOVISNING AV SKADE- FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN Premieintäkter, f.e.r. Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter Försäkringsersättningar, f.e.r. Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Återbäring och rabatter Driftskostnader Övriga tekniska kostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE-TEKNISK REDOVISNING Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Resultat från livförsäkringsverksamhet Övriga kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

9 THF:9 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB RESULTATRÄKNING, MSEK Moderbolaget Koncernen Not Förändring av säkerhetsreserv Resultat före skatt Skatt på årets resultat Övriga skatter Årets resultat

10 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB BALANSRÄKNING, 31 DECEMBER, MSEK TILLGÅNGAR THF:10 Moderbolaget Koncernen Not Immateriella tillgångar Goodwill Placeringstillgångar Byggnader och mark Placeringar i koncernföretag och intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Aktier och andelar i intresseföretag och övriga företag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Lån med säkerhet i fast egendom Övriga lån Derivat Depåer hos företag som avgivit återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar och varulager Kassa och bank

11 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB BALANSRÄKNING, 31 DECEMBER, MSEK THF:11 Moderbolaget Koncernen Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR

12 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB BALANSRÄKNING, 31 DECEMBER, MSEK THF:12 Moderbolaget Koncernen Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 26 Aktiekapital Överkursfond Andra fonder Reservfond Fond för orealiserade vinster Övriga fonder Balanserad vinst Årets resultat Obeskattade reserver Säkerhetsreserv Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Försäkringstekniska avsättningar livförsäkringsverksamhet Avsättningar för andra risker och kostnader Avsättning för uppskjuten skatt Avsättning för övrig skatt Övriga avsättningar Depåer från återförsäkrare Skulder Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring Övriga skulder

13 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB BALANSRÄKNING, 31 DECEMBER, MSEK THF:13 Moderbolaget Koncernen Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Återförsäkrares andel av förutbetalda anskaffningskostnader Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN För egna skulder ställda säkerheter Övriga ställda panter Ansvarsförbindelser. Inga Inga Inga Inga Åtaganden. Inga Inga Inga Inga

14 THF:14 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB, MODERBOLAGETS RESULTATANALYS 2002 MSEK Totalt Direkt försäkring i Sverige Direkt Mottagen Sjuk och Hem Företag och Trafikan- Motor Sjöfart Summa försäkring återförolycksfall och fastighet svarighet övriga luftfart och utländska säkring villa mot 3:e man klasser transport risker Premieintäkter, f.e.r. Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Premieintäkter Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter, f.e.r Försäkringsersättningar, f.e.r. Utbetalda försäkringsersättningar, före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel i utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Försäkringsersättningar Återbäring och rabatter Driftskostnader, f.e.r Övriga tekniska kostnader, f.e.r Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avvecklingsresultat enligt 5 kap 4 6 ÅRFL Resultat avgiven återförsäkring FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR Före avgiven återförsäkring Avsättning ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Återförsäkrares andel Avsättning ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador För egen räkning Avsättning ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Skadekostnadsprocent - netto 95,4 78,1 93,0 93,2 137,7 76,3 62,8 95,1 115,5 67,9 Driftskostnadsprocent - netto 16,7 20,2 17,5 22,0 14,3 11,4 17,4 16,4 29,8 10,7 Totalkostnadsprocent - netto 112,1 98,3 110,5 115,2 152,0 87,7 80,2 111,5 145,3 78,6 Indelning i försäkringsklasser enligt 5 kap 5 2 ÅRFL redovisas på sid 42

15 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB, KONCERNENS RESULTATANALYS 2002 MSEK Totalt Direkt försäkring av svenska risker Direkt Mottagen Sjuk och Hem Företag och Trafikan- Motor Sjöfart Summa försäkring återförolycksfall och fastighet svarighet övriga luftfart och utländska säkring villa mot 3:e man klasser transport risker Premieintäkter, f.e.r. Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Premieintäkter Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter, f.e.r Försäkringsersättningar, f.e.r. Utbetalda försäkringsersättningar, före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel i utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Försäkringsersättningar Återbäring och rabatter Driftskostnader, f.e.r Övriga tekniska kostnader, f.e.r Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat THF:15 Avvecklingsresultat enligt 5 kap 4 6 ÅRFL FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR Före avgiven återförsäkring Avsättning ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Återförsäkrares andel Avsättning ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador För egen räkning Avsättning ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Skadekostnadsprocent - netto 95,7 83,4 93,2 93,1 118,0 86,3 62,8 95,5 115,5 67,9 Driftskostnadsprocent - netto 16,6 20,4 17,5 22,0 12,6 12,7 17,4 16,4 29,8 10,7 Totalkostnadsprocent - netto 112,3 103,7 110,6 115,1 130,6 98,9 80,2 111,8 145,3 78,6

16 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB NOTER THF:16 Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden och i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 1. Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de företag i vilka koncernens röstvärde uppgår till minst 20 procent genom direkt eller indirekt ägande och innehavet är av långsiktig karaktär. Intressebolag, det vill säga bolag i vilka koncernens röstvärde uppgår till minst 20 och högst 50 procent, konsolideras enligt kapitalandelsmetoden om innehavet är av väsentligt värde. Holmia Livförsäkring AB är ett helägt dotterbolag till. Mot bakgrund av den ringa omfattningen av företagets verksamhet redovisas företagets resultat på en rad i koncernresultaträkningen under icke-teknisk redovisning. I not till koncernresultaträkningen redovisas den specificerade resultaträkningen. Uppskjuten skatt Vid redovisningen av uppskjutna skatter har principerna enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 9 tillämpats. Uppskjutna skatteskulder består av uppskjuten skatt på obeskattade reserver och fond för orealiserade vinster. Uppskjutna skattefordringar består av uppskjuten skatt på skattemässiga underskott, nedskrivning av aktier samt framtida ännu ej skattemässigt avdragsgilla utbetalningar för optionsprogram. Vid beräkningen av uppskjuten skatt har en skattesats på 28 procent använts. Redovisning av immateriella tillgångar Goodwill skrivs av enligt plan med procentsatser som anpassats till beräknad ekonomisk livslängd, maximalt 20 år. Förvärv av långsiktig strategisk natur och där verksamheten i de förvärvade bolagen är av långsiktig karaktär, skrivs av på 20 år. Goodwillvärde som vid varje enskilt bolagsförvärv är av smärre värde skrivs av direkt mot resultatet. Goodwill hänförlig till förvärv av försäkringsbestånd skrivs av på 10 år. Redovisning och värdering av placeringstillgångar och finansiella skulder Placeringstillgångar redovisas, med undantag för moderbolagets innehav av aktier i dotteroch intressebolag, till verkligt värde. Vid köp och försäljningar av finansiella placeringstillgångar som ej likvidreglerats per balansdagen redovisas fordran på eller skuld till motpart under Övriga tillgångar eller Övriga skulder.

17 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB NOTER THF:17 Fastigheter redovisas till verkligt värde. Huvuddelen av koncernens fastigheter har värderats av externa värderingsföretag under år Värdet definieras som det mest sannolika priset vid en försäljning i normal ordning. Placeringsaktier redovisas till verkligt värde. Aktier som är noterade på auktoriserad börs eller motsvarande redovisas till den senaste betalkursen på balansdagen. Moderbolagets aktieinnehav i dotter- och intresseföretag redovisas i moderbolagets balansräkning till anskaffningsvärden, efter avdrag för erforderliga nedskrivningar. Derivat redovisas till verkligt värde vilket innebär att såväl orealiserade som realiserade värdeförändringar har påverkat resultatet. Derivat som kvalificerar för säkring, enligt Finansinspektionens föreskrift, redovisas tillsammans med underliggande balanspost medan övriga derivat särredovisas under egen balanspost. Redovisning av materiella tillgångar Maskiner och inventarier redovisas till anskaffningsvärden med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivning görs årligen med 5-33 procent beroende på ekonomisk livslängd. Värdering av tillgångar och skulder i utländsk valuta Tillgångar och skulder i utländsk valuta redovisas till balansdagens valutakurser. Tillgångar och skulder i utländsk valuta kurssäkras i vissa fall i syfte att minimera valutakurseffekter i resultaträkningen. Kurssäkring sker genom terminssäkring av tillgångar och skulder i respektive valuta. Balansposter som är terminssäkrade redovisas till avistakursen vid terminsteckningstillfället. Skillnaden mellan avistakurs och terminskurs, som är ett uttryck för räntedifferenser mellan olika valutor (länder), periodiseras linjärt över terminskontraktets löptid. Förutbetalda anskaffningskostnader I syfte att uppnå en riktig periodisering av kostnader hänförliga till försäljning av försäkringar aktiveras anskaffningskostnader som skrivs av enligt plan. Principerna för aktivering av anskaffningskostnader följer Finansinspektionens regler. Kostnader som varierar med och som är direkt eller indirekt relaterade till anskaffning eller förnyelse av försäkringsavtal ligger till grund för aktiveringen. Exempel på direkt hänförbara försäljningskostnader är säljprovisioner, löner och övriga kostnader för egna säljare, handläggningskostnader för nya försäkringsavtal samt kostnader för underwriting. Förutbetalda anskaffningskostnader avskrivs på ett år.

18 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB NOTER THF:18 Fond för orealiserade vinster Realisationsvinster och -förluster vid försäljning av finansiella placeringstillgångar definieras i enlighet med Finansinspektionens föreskrift som skillnaden mellan försäljningspris och anskaffningsvärde för de tillgångar som värderas till verkligt värde. Denna princip medför att det orealiserade resultat som redovisats i tidigare bokslutsperioder för en given placering återläggs vid en försäljning av denna. Orealiserade värdeförändringar redovisas i resultaträkningen och ingår därmed i årets resultat. Värdeförändringarna redovisas netto per tillgångsslag. Orealiserade vinster på de finansiella placeringstillgångarna per balansdagen redovisas i en fond för orealiserade vinster under bundet eget kapital. Värdering av försäkringstekniska avsättningar Försäkringstekniska avsättningar består av avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker samt avsättning för oreglerade skador och motsvarar, med ett undantag, de nominella förpliktelserna enligt försäkringsavtalen. Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker utgör den del av premieinkomsten som vid bokslutet är hänförlig till efterföljande år. Avsättning för oreglerade skador består av reserv för beräknade ännu ej utbetalda försäkringsersättningar och avser såväl rapporterade som ej rapporterade redan inträffade skador. Avsättning för oreglerade skador har förstärkts med tillägg för okända skador samt tillägg för att kompensera den kostnadsökning inflationen medför. Avsättning för oreglerade skador är med ett undantag ej diskonterade. Avsättning för oreglerade skador avseende sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom har diskonterats. Framtida skadekostnader har beräknats med ett antagande om en allmän framtida skadeinflation om 2 procent per år. Vid diskonteringen har använts en diskonteringsränta om 4 procent. Genomsnittlig avvecklingstid har beräknats till 8,5 år med utgångspunkt i ett framtida betalningsflöde. Avsatt reserv för oreglerade skador efter diskontering utgör MSEK. Motsvarande belopp utan diskontering utgör MSEK. Diskonteringen har gjorts med vedertagna aktuariella metoder och motiveras av den långa tidsrymd som förflyter från det att ersättningsnivån fastställts till dess att skadorna slutreglerats.

19 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB NOTER THF:19 Kapitalavkastning överförd från kapitalförvaltningen Försäkringsrörelsens resultat tillförs del av kapitalförvaltningens resultat, genom att gottskrivas en så kallad kalkylränta. Kalkylräntans storlek beräknas på under perioden genomsnittliga försäkringstekniska avsättningar för egen räkning efter avdrag för avsättning för ej förfallna premier avseende gällande kontrakt. Kalkylräntesatsen uppgick för 2002 till 5 procent. Koncernbidrag Lämnade och mottagna koncernbidrag redovisas direkt mot eget kapital. I syfte att uppnå en bättre redovisning av skattekostnader i resultaträkningen har skattekostnaden justerats med skatteeffekten av koncernbidragen. I och med denna redovisningsmetodik redovisas en fiktiv skatteintäkt hos det mottagande bolaget och en motsvarande fiktiv skattekostnad hos det givande bolaget. Konsolideringskapital Konsolideringskapitalet är ett mått på ett bolags finansiella styrka och består, med tillämpade redovisningsprinciper, i koncernen av synligt eget kapital och uppskjuten skatteskuld.

20 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB Noter, MSEK THF:20 Not 2 Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Mottagen Direkt åter- Totalt Totalt försäkring försäkring Premieinkomst per geografiskt område Moderbolaget Direkt försäkring i Sverige Direkt försäkring i andra länder inom EES Direkt försäkring i övriga länder Mottagen återförsäkring Premieinkomst per geografiskt område Koncernen Direkt försäkring i Sverige Direkt försäkring i andra länder inom EES Direkt försäkring i övriga länder Mottagen återförsäkring Not 3 Utbetalda försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring Moderbolaget Koncernen Utbetalda ersättningar Skaderegleringskostnader Not 4 Driftskostnader Anskaffningskostnader Förändring av förutbetalda anskaffningskostnader Administrationskostnader Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring

21 THF:21 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB Noter, MSEK Moderbolaget Koncernen Not 4 Driftskostnader forts. Specifikation av totala driftskostnader: Skaderegleringskostnader Fastighetsförvaltningskostnader Kapitalförvaltningskostnader Driftskostnader i försäkringsrörelsen enligt ovan varav -personalkostnader lokalkostnader avskrivningar övrigt förändring av förutbetalda anskaffningskostnader varav arvoden till revisionsbolag Revision: PricewaterhouseCoopers AB 3,9 2,4 4,6 2,8 Ernst & Young AB 0,2 0,1 0,2 0,1 Andra uppdrag: PricewaterhouseCoopers AB 0,1 0,0 0,1 0,0 Ernst & Young AB 0,0 1,6 0,0 1,6

22 THF:22 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB Noter, MSEK Moderbolaget Koncernen Not 5 Kapitalavkastning, intäkter Driftsöverskott från byggnader och mark Hyresintäkter Driftskostnader Erhållna utdelningar Ränteintäkter Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga ränteintäkter Återförda nedskrivningar Övriga placeringstillgångar Valutakursvinst, netto Valutakursvinst, orealiserat Valutakursvinst, realiserat Realisationsvinst, netto Byggnader och mark Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Övriga placeringstillgångar Not 6 Orealiserade vinster på placeringstillgångar Byggnader och mark Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Häri ingår återläggning av tidigare redovisade orealiserade förluster

23 THF:23 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB Noter, MSEK Moderbolaget Koncernen Not 7 Kapitalavkastning, kostnader Kapitalförvaltningskostnader Räntekostnader Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga räntekostnader Av- och nedskrivningar Byggnader och mark Aktier och andelar Övriga placeringstillgångar Realisationsförlust, netto Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Övriga placeringstillgångar Not 8 Orealiserade förluster på placeringstillgångar Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Derivat Övriga finansiella placeringstillgångar

24 THF:24 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB Noter, MSEK Moderbolaget Koncernen Not 9 Resultat från livförsäkringsverksamhet TEKNISK REDOVISNING Premieinkomst f. e. r. Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Kapitalavkastning, intäkter 3 2 Försäkringsersättningar f. e. r. Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring -7-6 Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar f. e. r. Livförsäkringsavsättning Före avgiven återförsäkring -5 1 Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader 0 0 Orealiserade förluster på placeringstillgångar 0 0 Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 4 5 ICKE-TEKNISK REDOVISNING Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 7 5 Skatt -1 0 Årets resultat 6 5 Not 10 Övriga kostnader Goodwillavskrivning Övrigt Not 11 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Uppskjuten skatt på orealiserade värdeförändringar Uppskjuten skatt övrigt

25 THF:25 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB Noter, MSEK Moderbolaget Koncernen Not 12 Goodwill Anskaffningsvärden vid årets ingång Företagsköp under året Anskaffningsvärden vid årets utgång 1) Tidigare års avskrivningar Årets planenliga avskrivning Årets nedskrivning Bokfört värde vid årets utgång ) Försäkrings AB Aktsam Folksam företagsaffär Zurich Marin Holmia Försäkrings AB Not 13 Byggnader och mark I Sverige enligt specifikation på sid I utlandet enligt specifikation på sid Not 14 Aktier och andelar i koncernföretag I Sverige enligt specifikation på sid I utlandet enligt specifikation på sid Not 15 Aktier och andelar i intresseföretag och övriga företag Svenska enligt specifikation på sid Not 16 Aktier och andelar Placeringsaktier moderbolag Placeringsaktier Holmia Försäkring AB Placeringsaktier Försäkrings AB Aktsam För specifikation se respektive bolags årsredovisning Not 17 Obligationer och andra räntebärande värdepapper Svenska staten Svenska bostadsinstitut Övriga svenska emittenter Utländska stater Övriga utländska emittenter För specifikation se sid

26 THF:26 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB Noter, MSEK Moderbolaget Koncernen Not 18 Övriga lån Lån till anställda Övriga lån i utländsk valuta För specifikation se sid Not 19 Återförsäkrares andel av avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för ej intjänade premier Ingående balans Årets avsättning Överlåtna försäkringsbestånd Valutakursförändring Not 20 Återförsäkrares andel av avsättning för oreglerade skador Inträffade och rapporterade skador Ingående balans Årets avsättning Överlåtna försäkringsbestånd Valutakursförändring mm Inträffade, men ej rapporterade skador (IBNR) Ingående balans Årets avsättning Överlåtna försäkringsbestånd Valutakursförändring mm Totalt Ingående balans Årets avsättning Överlåtna försäkringsbestånd Valutakursförändring mm Not 21 Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar på försäkringstagare Fordringar på försäkringsmäklare Fordringar på försäkringsföretag

27 THF:27 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB Noter, MSEK Moderbolaget Koncernen Not 22 Övriga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Uppskjuten skattefordran Övrigt Not 23 Materiella tillgångar och varulager Anskaffningsvärde, maskiner och inventarier Ackumulerade avskrivningar Varulager Not 24 Förutbetalda anskaffningskostnader Ingående balans, före avgiven återförsäkring Årets förändring Beståndsöverlåtelse Ingående balans återförsäkrares andel Årets förändring Valutakursförändring Förutbetalda anskaffningskostnader, f.e.r Not 25 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter

28 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB Noter, MSEK THF:28 Not 26 Eget kapital Aktiekapitalet är fördelat på aktier med ett nominellt värde av SEK per aktie. Moderbolaget Aktie- Överkurs- Andra Balanserad vinst Summa kapital fond fonder och årets resultat Ingående balans Nyemission Omföring till fond för orealiserade vinster Koncernbidrag Skatteffekt av koncernbidrag Årets resultat Utgående balans Koncernen Aktie- Överkurs- Andra Balanserad vinst Summa kapital fond fonder och årets resultat Ingående balans Nyemission Omföring till fond för orealiserade vinster Förskjutning, omräkningsdifferens Koncernbidrag, netto efter skatt Årets resultat Utgående balans Moderbolaget Koncernen Not 27 Fond för orealiserade vinster Byggnader och mark Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Avgår uppskjuten skatt

29 THF:29 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB Noter, MSEK Moderbolaget Koncernen Not 28 Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för ej intjänade premier Ingående balans Årets avsättning Överlåtna försäkringsbestånd Valutakursförändring Avsättning för kvardröjande risker Ingående balans Årets avsättning Överlåtna försäkringsbestånd Valutakursförändring Totalt Ingående balans Årets avsättning Överlåtna försäkringsbestånd Valutakursförändring Not 29 Avsättning för oreglerade skador Inträffade och rapporterade skador Ingående balans Årets avsättning Överlåtna försäkringsbestånd Valutakursförändring mm Inträffade, men ej rapporterade skador (IBNR) Ingående balans Årets avsättning Överlåtna försäkringsbestånd Valutakursförändring mm Avsättning för skadelivräntor och sjukräntor Ingående balans Årets avsättning Överlåtna försäkringsbestånd Valutakursförändring

30 THF:30 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB Noter, MSEK Moderbolaget Koncernen Not 29 Avsättning för oreglerade skador, forts Avsättning för skaderegleringskostnader Ingående balans Årets avsättning Överlåtna försäkringsbestånd Valutakursförändring Totalt Ingående balans Årets avsättning Överlåtna försäkringsbestånd Valutakursförändring mm Not 30 Avsättning för uppskjuten skatt Uppskjuten skatt avseende orealiserade vinster på placeringstillgångar Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver Uppskjuten skatt övrigt Not 31 Skulder avseende direkt försäkring Skulder till försäkringstagare Skulder till försäkringsmäklare Skulder till försäkringsföretag Not 32 Övriga skulder Skulder till koncernföretag Momsskuld Leverantörsskulder Övrigt Not 33 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Övriga upplupna kostnader Förutbetalda intäkter

31 THF:31 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB Noter, MSEK Moderbolaget Koncernen Not 34 För egna skulder ställda säkerheter Räntebärande placeringstillgångar Avgår ej erforderlig pantsättning Erforderlig pantsättning deltar i ett antal försäkringskonsortier/pooler. Ett försäkringskonsortium innebär att två eller flera försäkringsbolag meddelar försäkring. Ansvaret är fördelat mellan försäkringsbolagen i procent av det individuella avtalet. Not 35 Personal Styrelseledamot som är anställd i koncernen uppbär inget styrelsearvode. Till övriga styrelseledamöter har utgått arvoden med totalt 183 ksek för år Lön och ersättningar till verkställande direktören har utgått med ksek varav förmåner med 135 ksek. Kostnader avseende pension har för året uppgått till ksek. Verkställande direktören har pension från 60 års ålder och vid uppsägning från bolagets sida 1 års uppsägningstid samt en årslön. Befattningshavare som ingår i företagsledningen har pension från 60 års ålder och förmåner enligt försäkringsbranschens pensionsplan samt en kompletterande pensionsförmån.

32 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB Noter, MSEK THF:32 Not 35 Personal forts Moderbolag Koncern Moderbolag Koncern Medelantal anställda Sverige Tjänstemän 1) Utomlands Norge 2) Summa Sverige och utomlands Fritids- och specialombud Löner, andra ersättningar och sociala kostnader, MSEK Sverige Styrelser och verkställande direktör Tjänstemän Utomlands Norge Summa Sverige och utomlands Fritids- och specialombud Sociala kostnader varav pensionskostnader varav styrelse och VD ) - varav kvinnor ) - varav män ) - varav kvinnor ) - varav män

33 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB Tilläggsupplysningar THF:33 Placeringsfastigheter Kommun Fastighetsbeteckning Byggnadsår/ Taxerings- Uthyrbar Kommersiell Garage Anm ombyggnadsår värde 2002 yta kvm andel, % kvm Gatuadress KSEK (exkl garage) Danderyd Vendevägen 90 Timmerhuggaren Solna Stora Frösunda 3 Hagalund 2: Värmdö Kolvikstrandsvägen 12 Hemmesta 11:14, 11: /1913, Berg Stortravägen 15 Berg Klövsjö 3: Kull-Johannesvägen 50 Berg Klövsjö 1: Kull-Johannesvägen 10 Berg Klövsjö 1: Härjedalen Orrstigen 10 Vemdalens kyrkby 43: Backstigen 3 Vemdalens kyrkby 57: Björnhyllan 4 Vemdalens kyrkby 43: Skalsterassen Vemdalens kyrkby 57: Björnterassen Vemdalens kyrkby 43: Malung Stämpelvägen 13 Morsnäs 16: Fjällvensstigen 10 Västa Sälen 10: Ragunda Gullbacksvägen 3 Munsåker 1: / Borgholm Södra Landborgsg 7 Kolstad 10: Djurstadtorp Djurstadtorp 2:64-2: Anm. Endast :s ägarandel är medräknad i förteckningen enligt nedan: 1 Ägarandel 50 procent.

34 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB TILLÄGGSUPPLYSNINGAR THF:34 Byggnader och mark, koncernen I Sverige Anskaff- Verkligt Bokfört värde Direkt- Riskexningsvärde värde m 2 BRA¹ ) avkastning ponering 2) MSEK MSEK SEK % % Kontors- och affärsfastigheter Storstadsregioner ,4-9,2 Övriga landet 8 8 Övriga fastigheter Storstadsregioner 3 8 Övriga landet I Utlandet Övriga fastigheter Storstadsregioner I ovanstående ingår direkt och indirekt ägda fastigheter 1) Uthyrningsbar bruksarea inkl garageyta 2) Förändring av marknadsvärdet om direktavkastningen höjs en procentenhet. Värderingsmetoder Huvuddelen av koncernens fastigheter har värderats av externa värderingsföretag under Fastigheterna redovisas till verkligt värde. Värdet definieras som det mest sannolika priset vid en försäljning i normal ordning.

35 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB AKTIER OCH ANDELAR I KONCERNFÖRETAG THF:35 Moderföretag i minsta och största koncern bolaget ingår i och där koncernredovisning upprättas Namn Codan A/S Royal & Sun Alliance Insurance Group plc Organisationsnummer VIR Plc No Säte Köpenhamn London Koncernredovisning Bokfört Org. Ägarandel värde Säte nummer % Antal MSEK Aktier och andelar i svenska koncernföretag Onoterade Försäkrings AB Aktsam Hammarstrand Holmia Försäkring AB i likvidation Stockholm Holmia Livförsäkring AB Stockholm Aktsam Försäkringskonsult AB Stockholm Skötsam Invest AB Stockholm Trygg-Hansa Förvaltnings AB Stockholm Trygg-Hansa Försäkringsservice KB Stockholm Trygg-Hansa Försäkringsservice AB Stockholm AB Framtidsegendom Stockholm Summa 701 Aktier och andelar i utländska koncernföretag Onoterade Fjellro A/S Oslo, Norge Summa aktier och andelar i koncernföretag 702 Ingående Tillanskaff- kommande Över- Kapital Årets Årets Ingående Ingående Bokfört nings / avgående föringar tillskott ned- upp- ack. ned- ack. upp- värde värde poster skrivningar skrivningar skrivningar skrivningar

36 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB AKTIER OCH ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG OCH ÖVRIGA FÖRETAG THF:36 Ägarandel Bokfört värde % Antal MSEK Aktier och andelar i svenska intresseföretag och övriga företag Moderbolagets innehav: Onoterade Brf Folkungaträdet Calculos AB 50, Brf Ljungbacken Brf Bjönrike nr Consulting AB Lennemark & Andersson 27, Fastighetsaktiebolaget Inedal 20, Larmtjänst AB 13, Svensk Bilprovning AB 4, Taxi Västernorrland 1, Summa 17 Dotterbolags innehav: Holmia Försäkring AB Onoterade Förvaltnings- och fastighetsaktiebolaget Danica i likvidation 100, Summa aktier och andelar i intresseföretag och övriga företag 17 Ingående Tillanskaff- kommande Över- Kapital Årets Årets Ingående Ingående Bokfört nings / avgående föringar tillskott ned- upp- ack. ned- ack. upp- värde värde poster skrivningar skrivningar skrivningar skrivningar

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799)

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799) TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799) THF:1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag avger härmed årsredovisning för år

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799)

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799) TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799) THF:1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Organisationsnummer 516401-8193 Publikt Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 5 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 6 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 6 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 Organisationsnummer 516401-8193 Publikt Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr Femårsöversikt och nyckeltal, tkr RESULTAT 2009 2008 2007 2006 2005*) Premieinkomst för egen räkning 120 886 110 776 132 063 119 576 1 167 482 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 143 158 184

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Avgångsredovisning för räkenskapsåret Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-22 Styrelsen och verkställande direktören för Hyresfastigheter Holding IV Vit AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för tid

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (14) Styrelsen och verkställande direktören för Intropris AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Msek 2015 2014 2013 2012 2011 Intäkter från investeringsavtal 2,4 2,0 1,6 1,3 1,1 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 11,0 36,0 24,2 12,8-8,8 Driftskostnader 7,8 7,4 9,7 5,7 5,2 Livförsäkringsrörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 100 Eget kapital 200 Kundfordringar 200 Kassa 100 Skulder

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Avgångsredovisning för räkenskapsåret Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-05-02 Styrelsen och verkställande direktören för Global Fastighet Utbetalning 2008 AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer