Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 27 mars 2002 kl Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Marianne Larm-Svensson Gunnar Geijer Anna-Britt Bromée MonaLisa Norrman Nina Fållbäck-Svenson Lars-Olof Eliasson Jan-Olof Dahlin Torbjörn Junhov Stefan Fax för Annelie Bengtsson ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ellen Hyttsten Jan Rönngren Åsa Norlin Dan Gideonsson Birgitta Clarin Göran Jonsson, 30 Utses att justera Justeringens plats och tid Thomas Andersson Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Åsa Norlin Per-Owe Öberg Thomas Andersson Organ Jämtlands läns landstingsstyrelse Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Landstingets kansli, Fritzhemsgatan 1, Frösön BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags nedtagande Underskrift Åsa Norlin

2 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 2 (13) 29 Fastställande av föredragningslista Enligt reglemente för landstingsstyrelsen ( 7) hade preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare. Preliminär föredragningslista fastställes som slutlig föredragningslista. 30 Landstingsdirektörens rapport 1. Länstrafiken I reviderad budget för räkenskapsåret 2002 framgår ett ökat behov på tkr. Taxehöjning på 5 % med oförändrat resande har inneburit ökade trafikintäkter, medan ej fungerande biljettautomater har inneburit intäktsbortfall. Prognoserna visar sig vara osäkra. Det föreslås därför att en controller anställes. Upphandlingsprocessen avseende Nabotrafiken har avbrutits. I slutet av april skall dock underlaget vara klart och Nabotrafiken kommer att starta den 18 augusti Vårdbarometern Fyra gånger per år genomförs telefonintervjuer där ca 250 av länets invånare får tycka till om hälso- och sjukvården i länet. Resultatet sammanställs i Vårdbarometern. En jämförelse mellan Jämtlands län och riket i övrigt för februari visar att skillnaderna i de flesta fall är små. Som exempel kan nämnas att fler personer i länet ringer sjukvårdsupplysningen än i övriga Sverige. 55 % anser det vara lätt att komma fram på telefon till sjukvården (genomsnitt 50%), 40 % har besökt mottagning på sjukhus med remiss inom tre månader (riket 33%) och 74% är nöjda med den information de fått om sjukdomen (riket 75%). 3. Tillgänglighet inom länssjukvården Staten har avsatt 1,25 mdkr per år under tre år för att öka vårdens tillgänglighet. En översiktlig åtgärdsplan fastställdes av styrelsen i november Vår andel av statsbidraget är 18 mkr per år samt 7 mkr i ram för kökortningsmedel för Landstingets medel skall enligt nu föreliggande detaljplanering användas för följande ändamål:

3 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 3 (13) Kortning av väntetider Fullfölja åtaganden från 2001, ROPA och HIÖÖ Forsatt satsning inom barn- och ungdomspsykiatri (PUB besök, ökad produktion centrala mödra- och barnhälsovården) Fortsatt satsning på ögon och öron (gråstarrsoperationer + 125, mottagningsbesök ) Fortsatt satsning på psykiatrin Köp av urologi Utökad medicinsk service Utökad operationsverksamhet Tillkommande kostnader för medicinsk service Metodutveckling länssjukvården Genombrottsprojektet (Landstingsförbundets projekt för att hjälpa landstingen att öka tillgängligheten inom vården): 0,6 mkr 2002 och 1,2 mkr 2003, Vårdprocesser enligt ICP-modell: 04, mkr 2002 och 0,8 mkr 2003 KUA - klinisk utbildningsavdelning: 0,3 mkr 2002, 1,5 mkr 2003 och 1,5 mkr 2004 Akutläkarprojektet: 0,5 mkr 2002 Vårdplatsutnyttjande: 0,8 mkr 2002, 0,5 mkr 2003 Psykosomatisk 0,2 mkr 2002, ev samma belopp 2003 och 2004 Medicinskt färdigbehandlade 0,3 mkr 2002 och 0,3 mkr 2003 Summa år 2002: 3,1 mkr 4. Prognos per februari Prognosen per februari visar ett resultat på 31,3 mkr för helår. Enligt budget skall resultatet uppgå till 38,0 mkr för helår. För följande förvaltningar redovisas underskott: för primärvårdsförvaltningen 11,4 mkr, för länssjukvårdsförvaltningen 10,6 mkr, för tandvårdsförvaltningen 3,0 mkr, för Emefté resultatenhet 5,3 mkr och Emefté anslagsfinanserad 1,6 mkr.

4 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 4 (13) 31 Yttrande över EU-kommissionens vitbok Styrelseformer i EU (KOM ) (915/2001) Landstinget har fått möjlighet av EU-kommissionen att avge yttrande över vitboken Styrelseformer i EU (KOM ). I vitboken diskuteras hur styrelseformerna i EU skall kunna göras mera demokratiska och effektiva. Syftet är att stärka legitimiteten för EU bland medlemsländernas medborgare. Vitboken innehåller förslag om ökad kontakt mellan regioner och kommissionen, tydligare roller för EU:s institutioner och effektivare beslutshantering. Förslag till yttrande har utarbetats av länsutvecklingsutskottet gemensamt med Landstinget Västernorrland. Yttrande avges till EU-kommissionen enligt utarbetat förslag. 32 Fjärrvärmeanslutning Torsta och Rösta till Jämtkrafts distributionsnät (Jll 194/2002) Landstinget upphandlade och tecknade 1994 ett 15 årigt värmeleveransavtal med dåvarande Energima Norr AB, som i dagsläget kostar landstinget ca 130 tkr/år för Torsta. Avtalet ägs idag av Jämtkraft efter ett antal företagsköp.värmen produceras av Jämtkraft i den flispanna som landstinget äger. Landstinget planerade under att även värmeförsörja Rösta från Torstas pannanläggning, för att sänka energikostnaderna och CO 2 utsläppen. Jämtkraft har övertagit fjärrvärmeproduktionen inom Krokoms kommun och planerar att under 2002 bygga ut fjärrvärmenätet i Ås och koppla samman nätet med Östersund. Med anledning av detta har i diskussionen med Jämtkraft följande förslag framtagits.

5 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 5 (13) Jämtkraft övertar kostnadsfritt landstingets flispannanläggning och värmekulvert på Torsta och ansluter både Torsta- och Röstaanläggningen till planerat fjärrvärmenät, för en total anslutningsavgift av 500 tkr. Landstinget får behålla nuvarande energitaxa till år 2009 på Torsta. Därefter kommer normaltaxa att debiteras, som i dagsläget skulle ge en årskostnad på ca 370 tkr för Torsta. Jämtkraft övertar ansvaret för kommande underhåll och risken för eventuella haverier av pannanläggningen och värmekulvert under kvarvarande avtalsperiod. Pannanläggningen kommer att nyttjas av Jämtkraft för att klara spetslaster och som reservaggregat i fjärrvärmesystemet. Alternativ Om landstinget väljer att i dagsläget inte ansluta Torsta, utan själv producera värmen efter att nuvarande värmeleveransavtal utgår, kommer produktionskostnaden att bli högre än kostnaden för fjärrvärme. En värmeproduktion i egen regi kommer att kräva stora reinvesteringar i kulvert- och pannanläggningen och ökade driftkostnader (egen personal eller driftavtal). Förslag Förslaget att överlåta pannanläggningen i dagsläget, med bibehållen värmetaxa till år 2009, är för landstinget det mest fördelaktiga. Konsekvenser Planerad investering på 900 tkr för att ansluta Rösta till pannanläggningen på Torsta utgår. I investeringsplanen för år 2001 fanns anslutning av Rösta till panncentralen på Torsta upptagen som fastighetstekniska åtgärder. Eftersom anslaget i investeringsplanen för fastighetstekniska åtgärder borttagits fr o m 2002, föreslås att anslutningen finansieras med underhållsmedel i fastighetsenhetens driftsbudget. Avskrivning av restvärdet för pannanläggningen som skall göras i bokslut Förslaget innebär att Åsskolorna får oförändrade lokalkostnader p g a fjärrvärmeanslutningen fram till Efter värmeleveransavtalets utgång kommer energikostnadsökningen att bli lägre än om pannanläggningen bibehålles. Samråd har skett med förvaltningschefen för länsutvecklingsförvaltningen samt landstingets investeringssamordnare. 1. Pannanläggningen överlåtes vederlagsfritt till Jämtkraft.

6 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 6 (13) 2. Uppdrag till förvaltningschefen vid Emefté att upprätta och underteckna erforderliga avtal, servitut eller ledningsrätter samt markarrenden. 33 Fastställande av signalskyddsplan (Jll 197/2002) Överstyrelsen för civilberedskap (ÖCB) har regeringens uppdrag att samordna signalskyddsverksamheter inom det civila försvaret. Varje myndighet som innehar signalskyddssystem skall i en signalskyddsplan beskriva organisation vid myndigheten och ange vilka uppgifter och åtgärder som krävs för att säkerställa signalskyddet. Förslag till signalskyddsplan för Jämtland läns landsting har utarbetats vid landstingets kansli. I signalskyddsplanen ingår de system som finns tillgängliga, var de förvaras och hur de ska tillämpas enligt ÖCBFS 2000:3. Utarbetat förslag till plan för signalskydd fastställes. 34 Östersunds sjukhus, ombyggnad av operationsrum (Jll 615/2001) Fyra av totalt tolv operationsrum vid lasarettet är avsevärt mindre till ytan än övriga. Kringutrustning vid operationer blir mer och mer utrymmeskrävande, varför dessa fyra mindre operationssalar blir väldigt trånga och svåra att arbeta i. Arbetsmiljöinspektionen har i skrivelse till länssjukvården påtalat dessa brister och ställt krav på åtgärdande. Förslaget från utredningens sida är att slå samman två små rum till ett stort. Det totala antalet operationsrum blir efter ombyggnad tio. Detta lägre antal rum än nuvarande kommer i framtiden att kompenseras då man från länssjukvården vill bygga en dagoperationsenhet med två operations-

7 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 7 (13) salar, för att där utföra enklare operationer som ej behöver belasta den nuvarande operationsavdelningen. Landstingsfullmäktige beslöt , 89, att i investeringsplanen avsätta 15 miljoner kronor för ombyggnad av IVA-HIA op och dagkirurgi. Kommentaren i investeringsplanen är att kostnaden är uppskattad och högst osäker beroende på omfattningen. En fördjupad utredning av hela projektet har gjorts under vintern 2001/2002. Omfattningen av IVA- HIA dagkirurgi har fått en egen utredning och operationsrummen har brutits ut ur projektet och redovisas här separat. Utrustning till operationsrummen låg 2001 ej under utrustning fastighet och har därför ej budgeterats i kalkylplanen. Från 2002 skall operationsutrustningen överföras till utrustning fastighet och har därför nedan redovisats som en fastighetsinvestering. I ombyggnaden har medtagits renluftstak i kalkylen för de nyskapade rummen. Detta fanns ej med i tidigare kalkyl. Renluftstaket förbättrar möjligheten att undvika infektioner i samband med operationer. Kalkylen för ombyggnad, av fyra små operationssalar till två större, har beräknats till 4,5 miljoner kronor. Utrustningen har beräknats till 3 miljoner kronor. I utrustningskostnaden har medtagits nya operationsbord och nya operationspendlar till de nyskapade rummen. Detta utrustningsutbyte är nödvändig eftersom den gamla utrustningen är utsliten och saknar reservdelar. På sikt måste hela operationsavdelningen nyutrustas. 1. Ur investeringsplanen för avsatta medel för IVA HIA op och dagkirurgi 15 miljoner, avsätts 4,5 miljoner för ombyggnad och 3 miljoner för utrustning av två nyskapade operationsrum vid lasarettet. 2. Projektet ges omgående igångsättningstillstånd. 35 Likviditetsrapport (Jll 66/2002) Likviditetsrapporten per den 28 februari 2002 visar samt kommenterar landstingets prognostiserade samt verkliga likviditet under februari Dessutom visas landstingets utestående placeringar och lån. En kommentar ges till periodens räntetutveckling. Likviditetsrapporten noteras till protokollet.

8 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 8 (13) 36 Anmälan av inkomna handlingar (Jll 8/2002) Information om till styrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till protokollet. 37 Anmälan av delegationsbeslut (Jll 24/2002) Enligt landstingsstyrelsens delegationsordning, fastställd av styrelsen , 141, skall beslut som fattats efter delegation från styrelsen anmälas vid styrelsens nästa sammanträde. Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet. Ärenden till landstingsfullmäktige 38 Avveckling av Stiftelsen Festspelen i Östersund (Jll 176/2002) Styrelsen för Stiftelsen Festspelen i Östersund har beslutat be stiftarna godkänna att stiftelsen avvecklas genom likvidation, då balansräkningen uppvisar ett negativt eget resultat. Kvarvarande stiftare är förutom Jämtlands läns landsting Östersunds kommun och Heimbygda Hembygdsförbund för Jämtlands län. Stiftelsen Festspelen i Östersund - tidigare Musikveckan i Jämtland/Härjedalen - har sedan 1965 arrangerat en musikvecka. Verksamheten har varit föremål för olika diskussioner och utredningar genom åren. Den senaste genomfördes 1995, vilket resulterade i namnbyte till Musik vid Storsjön och att fler kommuner involverades i arrangemanget. Evenemanget har sedan dess kantats av osäkra ekonomiska planeringsförutsättningar. Eftersom kommunen och landstinget enligt stiftelsen inte

9 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 9 (13) kan ge de ekonomiska tillskott som behövs för att arrangera musikveckan, har styrelsen beslutat avveckla stiftelsen under ordnade former. Stiftelsen Festspelen, som är en rörelsedrivande stiftelse, kan avvecklas genom likvidation, om tillgångarna understiger skulderna. Att så är fallet framgår av upprättad kontrollbalansräkning, som uppvisar ett underskott på 300 kronor och 33 öre. Enligt stiftelsens stadgar ska beslut om upplösning av stiftelsen godkännas av stiftarna. Beslut om likvidation fattas av tingsrätten. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 1. Jämtlands län landsting godkänner att Stiftelsen Festspelen i Östersund upplöses genom likvidation. 2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga stiftare fattar motsvarande beslut. 39 Kulturprogram för Jämtlands län (Jll 423/2001) Efter beslut hos kommunförbundet och landstingsfullmäktige har representanter för länets kommuner och länsutvecklingsutskottet arbetat fram ett förslag till kulturprogram för Jämtlands län. Förslaget är omarbetat utifrån de yttranden som lämnades över det remissförslag som utsändes hösten Länsutvecklingsutskottet har överlämnat förslaget till landstingsstyrelsen. Inriktningen är att landstinget och länets kommuner ska ställa sig bakom förslaget till kulturprogram. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Förslag till kulturprogram för Jämtlands län fastställs.

10 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 10 (13) 40 Årsredovisning 2001 (Jll 83/2002) Enligt Lag om kommunal redovisning ( SFS 1997:614) skall den löpande redovisningen för varje räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut. Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. I årsredovisningen skall även ingå sådan verksamhet som bedrivs genom annan juridisk person. Årets resultat uppgår till 24,6 mkr. Resultatet enligt balanskravet uppgår till 24,2 mkr. I det senare medräknas inte realisationsvinster. Årets resultat har belastats med nedskrivning av värdet på den del av landstingets pensionsplaceringar som är placerad i aktier med 1,5 mkr. Eftersom aktierna fortfarande kvarstår i landstingets ägo är inte värdeminskningen realiserad. Utestående kundfordringar, äldre än ett år har av försiktighetsskäl värderats till noll. Det medför att resultatet försämrats med 1,7 mkr. I årets resultat ingår extra bidrag till Länstrafiken i Jämtland AB med 1,6 mkr för att täcka förväntat underskott. De åtgärder som landstinget åtog sig i samband med försäljningen av Frösö Strand har fullföljts till en kostnad om 4,7 mkr vilken belastar årets resultat. Årets budgeterade resultat var 63,7 mkr varför utfallet gentemot budget är - 39,1 mkr. Bättre utfall när det gäller skatteintäkter och finansnetto uppväger förvaltningsorganisationens resultat. Resultatet av den samfällda redovisningen, dvs landstinget samt bolagen och stiftelsen, uppgår till 25,5 mkr. Här ingår resultaten från förvaltningsorganisationen, Landstingsbostäder, Länstrafiken, Jämtlands läns museum och ALMI Företagspartner. I ärendet ingår också årsredovisning från Stiftelsen Undsättningsfonden. 1. Årsredovisningen överlämnas till landstingets revisorer för granskning. 2. Årsredovisningen överlämnas till landstingsfullmäktige. 3. Årsredovisningen för Stiftelsen Undsättningsfonden överlämnas till landstingsfullmäktige. 4.Utestående kundfordringar till ett värde av kronor avskrivs

11 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 11 (13) Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 1. Årsredovisning för år 2001 godkänns. 2. Landstingets ombud vid årsstämmorna för Länstrafiken i Jämtland AB, ALMI Företagspartner Jämtland AB samt Landstingsbostäder i Jämtland AB bemyndigas att på respektive stämma rösta för att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Analys av förvaltningarnas resultat (Jll 83/2002 I ärendet redovisas en sammanfattning av den gjorda analysen av förvaltningarnas resultat utifrån den resultatdialog som landstingsdirektören haft med respektive förvaltning. Sammanfattningen inkluderar förvaltningens verksamhetsberättelse samt den uppföljning av fastställda krav som gjordes per den 30 november Det som redovisas och kommenteras är i första hand avvikelser från uppställda krav och budget. I övrigt hänvisas till respektive förvaltnings verksamhetsberättelse. Nedan redovisas kort några synpunkter per förvaltning. Länssjukvård Det är angeläget att länssjukvården utvecklar bättre metoder för resultatuppföljningen som mycket tydligare fokuserar på hälsovinst. På kort sikt kan produktionsmåtten förbättras genom mätning av vårdtyngdspoäng. Viktigt är också att nivån på de förväntade resultaten på de olika resultatmåtten så objektivt som möjligt kan bedömas (benchmarking) av utomstående utifrån ett resursperspektiv. Det är även önskvärt att länssjukvården kan utveckla olika produktivitetsmått, dvs. bättre redovisa hur mycket produktion som erhålls per tidsenhet. Mycket otillfredsställande att vissa områden år efter år går med mycket stora underskott. Primärvård Primärvården bör se över sina resultatmått och återkomma med förslag på mått som mäter måluppfyllelsen ( så god hälsostatus som möjligt ) på ett så adekvat sätt som möjligt. Önskvärt är att dessa mått kan fungera på lång sikt vilket möjliggör bättre jämförelser över tiden. Produktionsmåtten uttryckta i kronor bör utvecklas (t.ex. kostnad per läkarbesök vid de olika hälsocentralerna). Angeläget är då att relevanta overheadkostnader fördelas ut. Det är även önskvärt att primärvården kan utveckla olika produktivitetsmått, dvs. bättre redovisa hur mycket produktion som erhålls per tidsenhet. Enheten för samhällsmedicin och folkhälsa bör tydliggöra uppgift, verksamhetsmål och

12 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 12 (13) resultatmått. Mycket otillfredsställande att vissa basenheter år eftet år går med mycket stora underskott. Folktandvård Prognoserna bör kunna förbättras. Produktionsmåtten kvantitativt och uttryckta i kronor bör utvecklas (t.ex. antal patientbesök alternativt kostnad per tandläkarbesök vid de olika tandklinikerna). Angeläget är då att relevanta overheadkostnader fördelas ut. Det är även önskvärt att Folktandvården kan utveckla olika produktivitetsmått, dvs. bättre redovisa hur mycket produktion som erhålls per tidsenhet vid de olika klinikerna. Dentallabbets produktion måste göras tydligare, likaså bör något resultatmått utvecklas för labbet. Översyn av kapiteringsersättningen bör genomföras. Visar resultatet att ersättningen ligger på rätt nivå ska förvaltningen återföra pengar till Landstinget. Viktigt att vuxentandvården är kostnadsneutral och bär sina egna kostnader. Mycket otillfredsställande med det stora underskottet. Länsutveckling Otillfredsställande med underskottet i Åsbygdens naturbruksgymnasium. Organisationsbidragens effekter för länets utveckling måste tydliggöras. Även näringslivsenhetens effekter på sysselsättning och länsutveckling bör göras tydligare. Att förvaltningen har en nettokostnad för gymnasieutbildningen på 293 kr är otillfredsställande då köpande kommuner har kostnadsansvar för utbildningen. Landstingets kansli Otillfredsställande att förvaltningen redovisar stora överskott. Resultatmått för servicekontorets olika verksamheter bör tas fram till nästa år. Förvaltningsgemensamma krav bör ställas på privata vårdgivare. Mätning av hälsovinster avseende privata vårdgivare bör utvecklas. Emefté Analysen kring personaluppgifterna bör förbättras. Viktigt att besparingseffekten vid upphandling görs entydig och pedagogisk. Landstingshälsan Förvaltningen bör utveckla olika typer av produktionsmått samt redovisa antal fakturerande timmar per direkt produktiv. Även underlaget för prissättningen bör redovisas för de olika befattningskategorierna. Över-/underskott Eftersom landstinget, enligt beslut i landstingsplanen , går över till en ny modell för över- och underskott och för att underlätta förvaltningarnas arbete med att nå ett nollresultat föreslås att inget underskott förs över till år Två förvaltningar får däremot ta med del av överskott; Länsutvecklingsförvaltningen, 100 tkr, eftersom förvaltningen under året på ett utmärkt sätt jobbat för att kostnaderna ska understiga

13 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 13 (13) intäkterna. Emefté anslagsfinansiering, 220 tkr för projektet med arbetstidsförkortning eftersom detta blev förskjutet med två månader. Landstingets kansli driver några projekt (kompetensförsörjningsprojektet, Eivorprojektet m.m.) där vissa icke förbrukade medel önskas bli överförda till år På grund av förvaltningens överskott under år 2001 görs dock bedömningen att dessa projekt ska kunna drivas vidare inom nu beviljad budgetram varför någon framställning om överföring inte beviljas. Visar avstämningen vid första delårsbokslutet innevarande år att utrymme för att driva projekten vidare inte föreligger kan frågan om överföring tas upp igen. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 1. Uppdrag till länssjukvården att lämna en grundlig analys av vad som år 2001 bidragit till det stora underskottet i samband med delårsbokslutet per april. 2. Till länsutvecklingsförvaltningen överförs 100 tkr av överskottet år Till Emefté, anslagsverksamheten, överförs 220 tkr av överskotter för projektet arbetstidsförkortning. 4. Särskilda budgetberedningens yttrande över revisorernas och patientnämndens verksamhetsberättelser överlämnas till landstingsfullmäktige.

14 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 14 (13)

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 april 2001 kl 14.45-16.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Bengt Bergqvist Jöran Hägglund

Läs mer

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Jöran Hägglund. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2000-01-25. 2000-01-25 Datum för anslags nertagande 2000-02-15

Jöran Hägglund. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2000-01-25. 2000-01-25 Datum för anslags nertagande 2000-02-15 Sammanträdesprotokoll LANDSTINGSSTYRELSEN 2000-01-20 1 (13) Plats och tid Åsbygdens Naturbruksgymnasium, Torsta, Ås den 20 januari 2000 kl 14.15-15.30 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (14)

Sammanträdesprotokoll 1 (14) 1 (14) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 18 december 2003 kl 14.45-15.40 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (54)

Sammanträdesprotokoll 1 (54) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-06-17--18 Sammanträdesprotokoll 1 (54) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 17 juni 2003 kl 8.30-18 juni 2003 kl 19.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (38)

Sammanträdesprotokoll 1 (38) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-02-18--19 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 18 februari 2003 kl 9.00-19 februari 2003 kl 14.45 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Protokoll 1(44) 2011-03-30. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 30 mars 2011 klockan 13-15:20

Protokoll 1(44) 2011-03-30. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 30 mars 2011 klockan 13-15:20 Protokoll 1(44) 2011-03-30 Landstingsstyrelsen Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 30 mars 2011 klockan 13-15:20 Harriet Jorderud Nils Hultin för Robert

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 PROTOKOLL 63 Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), ordförande Kenneth Östberg

Läs mer

Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund Partigrupp alliansen: Stora konferensrummet, Hus 3, Plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING

Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund Partigrupp alliansen: Stora konferensrummet, Hus 3, Plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING Kallelse/Föredragningslista 1(49) Ledningsstab sekretariat 2012-05-21 Helge Scharf Wramling Tfn: 063-14 75 51 E-post: helge.scharf-wramling@jll.se ORGAN: Landstingsstyrelsen DATUM: 2012-05-29--30 PLATS:

Läs mer

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde ~ Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Sammanträde 201 5-06-02 12-23 Sida 1 {10) Dnr LD15/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-02

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

Landstingsstyrelsen 66-90

Landstingsstyrelsen 66-90 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-05-30 Landstingsstyrelsen 66-90 Tid: Måndagen den 30 maj 2005, kl 10:00-11:45 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

RESULTAT AV GRANSKNINGEN AV LANDSTINGETS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2001

RESULTAT AV GRANSKNINGEN AV LANDSTINGETS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2001 Revisionskontoret Revisionspromemoria Sid 1 (17) Revisionschef Lennart Ledin Tel. 063-14 75 27 2002-04-16 Dnr Jll RESULTAT AV GRANSKNINGEN AV LANDSTINGETS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2001 1. SAMMANFATTNING Revisorerna

Läs mer

&.ef::1:& I II Landstinget. ~ f/lj-va 1l&~- SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsens Arbetsutskott

&.ef::1:& I II Landstinget. ~ f/lj-va 1l&~- SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsens Arbetsutskott I II Landstinget DALARNA SAMMANTRÄOESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-03-12 Paragrafer Sida 41-67 1 (24) Plats och tid Ordinarie ledamöter Landstingshuset, Falun, kl 10.00-12.00, 13.00-13.45 Ingalill Persson

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 11 december 2000 177 203 Beslutande Toivo Hofslagare (s), ordförande Hans Rolfs (s) Kenneth Backgård (ns) Berne Lorefors (kd), ersättare Yvonne Stålnacke

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 27 februari 2003 30 64 ande Yvonne Stålnacke (s), ordförande Folke Spegel (s) Kenneth Backgård (ns) Ann-Christine Åström (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande

Läs mer

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Kartläggning. Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland. Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland

Kartläggning. Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland. Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009:11 Kartläggning Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 11 december 2003 98 109 Gunder Berg, sekreterare Justerat den 16 december 2003 Britt Westerlund, ordförande Justerat den 16 december 2003 Justerat den

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer