Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 27 mars 2002 kl Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Marianne Larm-Svensson Gunnar Geijer Anna-Britt Bromée MonaLisa Norrman Nina Fållbäck-Svenson Lars-Olof Eliasson Jan-Olof Dahlin Torbjörn Junhov Stefan Fax för Annelie Bengtsson ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ellen Hyttsten Jan Rönngren Åsa Norlin Dan Gideonsson Birgitta Clarin Göran Jonsson, 30 Utses att justera Justeringens plats och tid Thomas Andersson Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Åsa Norlin Per-Owe Öberg Thomas Andersson Organ Jämtlands läns landstingsstyrelse Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Landstingets kansli, Fritzhemsgatan 1, Frösön BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags nedtagande Underskrift Åsa Norlin

2 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 2 (13) 29 Fastställande av föredragningslista Enligt reglemente för landstingsstyrelsen ( 7) hade preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare. Preliminär föredragningslista fastställes som slutlig föredragningslista. 30 Landstingsdirektörens rapport 1. Länstrafiken I reviderad budget för räkenskapsåret 2002 framgår ett ökat behov på tkr. Taxehöjning på 5 % med oförändrat resande har inneburit ökade trafikintäkter, medan ej fungerande biljettautomater har inneburit intäktsbortfall. Prognoserna visar sig vara osäkra. Det föreslås därför att en controller anställes. Upphandlingsprocessen avseende Nabotrafiken har avbrutits. I slutet av april skall dock underlaget vara klart och Nabotrafiken kommer att starta den 18 augusti Vårdbarometern Fyra gånger per år genomförs telefonintervjuer där ca 250 av länets invånare får tycka till om hälso- och sjukvården i länet. Resultatet sammanställs i Vårdbarometern. En jämförelse mellan Jämtlands län och riket i övrigt för februari visar att skillnaderna i de flesta fall är små. Som exempel kan nämnas att fler personer i länet ringer sjukvårdsupplysningen än i övriga Sverige. 55 % anser det vara lätt att komma fram på telefon till sjukvården (genomsnitt 50%), 40 % har besökt mottagning på sjukhus med remiss inom tre månader (riket 33%) och 74% är nöjda med den information de fått om sjukdomen (riket 75%). 3. Tillgänglighet inom länssjukvården Staten har avsatt 1,25 mdkr per år under tre år för att öka vårdens tillgänglighet. En översiktlig åtgärdsplan fastställdes av styrelsen i november Vår andel av statsbidraget är 18 mkr per år samt 7 mkr i ram för kökortningsmedel för Landstingets medel skall enligt nu föreliggande detaljplanering användas för följande ändamål:

3 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 3 (13) Kortning av väntetider Fullfölja åtaganden från 2001, ROPA och HIÖÖ Forsatt satsning inom barn- och ungdomspsykiatri (PUB besök, ökad produktion centrala mödra- och barnhälsovården) Fortsatt satsning på ögon och öron (gråstarrsoperationer + 125, mottagningsbesök ) Fortsatt satsning på psykiatrin Köp av urologi Utökad medicinsk service Utökad operationsverksamhet Tillkommande kostnader för medicinsk service Metodutveckling länssjukvården Genombrottsprojektet (Landstingsförbundets projekt för att hjälpa landstingen att öka tillgängligheten inom vården): 0,6 mkr 2002 och 1,2 mkr 2003, Vårdprocesser enligt ICP-modell: 04, mkr 2002 och 0,8 mkr 2003 KUA - klinisk utbildningsavdelning: 0,3 mkr 2002, 1,5 mkr 2003 och 1,5 mkr 2004 Akutläkarprojektet: 0,5 mkr 2002 Vårdplatsutnyttjande: 0,8 mkr 2002, 0,5 mkr 2003 Psykosomatisk 0,2 mkr 2002, ev samma belopp 2003 och 2004 Medicinskt färdigbehandlade 0,3 mkr 2002 och 0,3 mkr 2003 Summa år 2002: 3,1 mkr 4. Prognos per februari Prognosen per februari visar ett resultat på 31,3 mkr för helår. Enligt budget skall resultatet uppgå till 38,0 mkr för helår. För följande förvaltningar redovisas underskott: för primärvårdsförvaltningen 11,4 mkr, för länssjukvårdsförvaltningen 10,6 mkr, för tandvårdsförvaltningen 3,0 mkr, för Emefté resultatenhet 5,3 mkr och Emefté anslagsfinanserad 1,6 mkr.

4 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 4 (13) 31 Yttrande över EU-kommissionens vitbok Styrelseformer i EU (KOM ) (915/2001) Landstinget har fått möjlighet av EU-kommissionen att avge yttrande över vitboken Styrelseformer i EU (KOM ). I vitboken diskuteras hur styrelseformerna i EU skall kunna göras mera demokratiska och effektiva. Syftet är att stärka legitimiteten för EU bland medlemsländernas medborgare. Vitboken innehåller förslag om ökad kontakt mellan regioner och kommissionen, tydligare roller för EU:s institutioner och effektivare beslutshantering. Förslag till yttrande har utarbetats av länsutvecklingsutskottet gemensamt med Landstinget Västernorrland. Yttrande avges till EU-kommissionen enligt utarbetat förslag. 32 Fjärrvärmeanslutning Torsta och Rösta till Jämtkrafts distributionsnät (Jll 194/2002) Landstinget upphandlade och tecknade 1994 ett 15 årigt värmeleveransavtal med dåvarande Energima Norr AB, som i dagsläget kostar landstinget ca 130 tkr/år för Torsta. Avtalet ägs idag av Jämtkraft efter ett antal företagsköp.värmen produceras av Jämtkraft i den flispanna som landstinget äger. Landstinget planerade under att även värmeförsörja Rösta från Torstas pannanläggning, för att sänka energikostnaderna och CO 2 utsläppen. Jämtkraft har övertagit fjärrvärmeproduktionen inom Krokoms kommun och planerar att under 2002 bygga ut fjärrvärmenätet i Ås och koppla samman nätet med Östersund. Med anledning av detta har i diskussionen med Jämtkraft följande förslag framtagits.

5 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 5 (13) Jämtkraft övertar kostnadsfritt landstingets flispannanläggning och värmekulvert på Torsta och ansluter både Torsta- och Röstaanläggningen till planerat fjärrvärmenät, för en total anslutningsavgift av 500 tkr. Landstinget får behålla nuvarande energitaxa till år 2009 på Torsta. Därefter kommer normaltaxa att debiteras, som i dagsläget skulle ge en årskostnad på ca 370 tkr för Torsta. Jämtkraft övertar ansvaret för kommande underhåll och risken för eventuella haverier av pannanläggningen och värmekulvert under kvarvarande avtalsperiod. Pannanläggningen kommer att nyttjas av Jämtkraft för att klara spetslaster och som reservaggregat i fjärrvärmesystemet. Alternativ Om landstinget väljer att i dagsläget inte ansluta Torsta, utan själv producera värmen efter att nuvarande värmeleveransavtal utgår, kommer produktionskostnaden att bli högre än kostnaden för fjärrvärme. En värmeproduktion i egen regi kommer att kräva stora reinvesteringar i kulvert- och pannanläggningen och ökade driftkostnader (egen personal eller driftavtal). Förslag Förslaget att överlåta pannanläggningen i dagsläget, med bibehållen värmetaxa till år 2009, är för landstinget det mest fördelaktiga. Konsekvenser Planerad investering på 900 tkr för att ansluta Rösta till pannanläggningen på Torsta utgår. I investeringsplanen för år 2001 fanns anslutning av Rösta till panncentralen på Torsta upptagen som fastighetstekniska åtgärder. Eftersom anslaget i investeringsplanen för fastighetstekniska åtgärder borttagits fr o m 2002, föreslås att anslutningen finansieras med underhållsmedel i fastighetsenhetens driftsbudget. Avskrivning av restvärdet för pannanläggningen som skall göras i bokslut Förslaget innebär att Åsskolorna får oförändrade lokalkostnader p g a fjärrvärmeanslutningen fram till Efter värmeleveransavtalets utgång kommer energikostnadsökningen att bli lägre än om pannanläggningen bibehålles. Samråd har skett med förvaltningschefen för länsutvecklingsförvaltningen samt landstingets investeringssamordnare. 1. Pannanläggningen överlåtes vederlagsfritt till Jämtkraft.

6 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 6 (13) 2. Uppdrag till förvaltningschefen vid Emefté att upprätta och underteckna erforderliga avtal, servitut eller ledningsrätter samt markarrenden. 33 Fastställande av signalskyddsplan (Jll 197/2002) Överstyrelsen för civilberedskap (ÖCB) har regeringens uppdrag att samordna signalskyddsverksamheter inom det civila försvaret. Varje myndighet som innehar signalskyddssystem skall i en signalskyddsplan beskriva organisation vid myndigheten och ange vilka uppgifter och åtgärder som krävs för att säkerställa signalskyddet. Förslag till signalskyddsplan för Jämtland läns landsting har utarbetats vid landstingets kansli. I signalskyddsplanen ingår de system som finns tillgängliga, var de förvaras och hur de ska tillämpas enligt ÖCBFS 2000:3. Utarbetat förslag till plan för signalskydd fastställes. 34 Östersunds sjukhus, ombyggnad av operationsrum (Jll 615/2001) Fyra av totalt tolv operationsrum vid lasarettet är avsevärt mindre till ytan än övriga. Kringutrustning vid operationer blir mer och mer utrymmeskrävande, varför dessa fyra mindre operationssalar blir väldigt trånga och svåra att arbeta i. Arbetsmiljöinspektionen har i skrivelse till länssjukvården påtalat dessa brister och ställt krav på åtgärdande. Förslaget från utredningens sida är att slå samman två små rum till ett stort. Det totala antalet operationsrum blir efter ombyggnad tio. Detta lägre antal rum än nuvarande kommer i framtiden att kompenseras då man från länssjukvården vill bygga en dagoperationsenhet med två operations-

7 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 7 (13) salar, för att där utföra enklare operationer som ej behöver belasta den nuvarande operationsavdelningen. Landstingsfullmäktige beslöt , 89, att i investeringsplanen avsätta 15 miljoner kronor för ombyggnad av IVA-HIA op och dagkirurgi. Kommentaren i investeringsplanen är att kostnaden är uppskattad och högst osäker beroende på omfattningen. En fördjupad utredning av hela projektet har gjorts under vintern 2001/2002. Omfattningen av IVA- HIA dagkirurgi har fått en egen utredning och operationsrummen har brutits ut ur projektet och redovisas här separat. Utrustning till operationsrummen låg 2001 ej under utrustning fastighet och har därför ej budgeterats i kalkylplanen. Från 2002 skall operationsutrustningen överföras till utrustning fastighet och har därför nedan redovisats som en fastighetsinvestering. I ombyggnaden har medtagits renluftstak i kalkylen för de nyskapade rummen. Detta fanns ej med i tidigare kalkyl. Renluftstaket förbättrar möjligheten att undvika infektioner i samband med operationer. Kalkylen för ombyggnad, av fyra små operationssalar till två större, har beräknats till 4,5 miljoner kronor. Utrustningen har beräknats till 3 miljoner kronor. I utrustningskostnaden har medtagits nya operationsbord och nya operationspendlar till de nyskapade rummen. Detta utrustningsutbyte är nödvändig eftersom den gamla utrustningen är utsliten och saknar reservdelar. På sikt måste hela operationsavdelningen nyutrustas. 1. Ur investeringsplanen för avsatta medel för IVA HIA op och dagkirurgi 15 miljoner, avsätts 4,5 miljoner för ombyggnad och 3 miljoner för utrustning av två nyskapade operationsrum vid lasarettet. 2. Projektet ges omgående igångsättningstillstånd. 35 Likviditetsrapport (Jll 66/2002) Likviditetsrapporten per den 28 februari 2002 visar samt kommenterar landstingets prognostiserade samt verkliga likviditet under februari Dessutom visas landstingets utestående placeringar och lån. En kommentar ges till periodens räntetutveckling. Likviditetsrapporten noteras till protokollet.

8 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 8 (13) 36 Anmälan av inkomna handlingar (Jll 8/2002) Information om till styrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till protokollet. 37 Anmälan av delegationsbeslut (Jll 24/2002) Enligt landstingsstyrelsens delegationsordning, fastställd av styrelsen , 141, skall beslut som fattats efter delegation från styrelsen anmälas vid styrelsens nästa sammanträde. Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet. Ärenden till landstingsfullmäktige 38 Avveckling av Stiftelsen Festspelen i Östersund (Jll 176/2002) Styrelsen för Stiftelsen Festspelen i Östersund har beslutat be stiftarna godkänna att stiftelsen avvecklas genom likvidation, då balansräkningen uppvisar ett negativt eget resultat. Kvarvarande stiftare är förutom Jämtlands läns landsting Östersunds kommun och Heimbygda Hembygdsförbund för Jämtlands län. Stiftelsen Festspelen i Östersund - tidigare Musikveckan i Jämtland/Härjedalen - har sedan 1965 arrangerat en musikvecka. Verksamheten har varit föremål för olika diskussioner och utredningar genom åren. Den senaste genomfördes 1995, vilket resulterade i namnbyte till Musik vid Storsjön och att fler kommuner involverades i arrangemanget. Evenemanget har sedan dess kantats av osäkra ekonomiska planeringsförutsättningar. Eftersom kommunen och landstinget enligt stiftelsen inte

9 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 9 (13) kan ge de ekonomiska tillskott som behövs för att arrangera musikveckan, har styrelsen beslutat avveckla stiftelsen under ordnade former. Stiftelsen Festspelen, som är en rörelsedrivande stiftelse, kan avvecklas genom likvidation, om tillgångarna understiger skulderna. Att så är fallet framgår av upprättad kontrollbalansräkning, som uppvisar ett underskott på 300 kronor och 33 öre. Enligt stiftelsens stadgar ska beslut om upplösning av stiftelsen godkännas av stiftarna. Beslut om likvidation fattas av tingsrätten. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 1. Jämtlands län landsting godkänner att Stiftelsen Festspelen i Östersund upplöses genom likvidation. 2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga stiftare fattar motsvarande beslut. 39 Kulturprogram för Jämtlands län (Jll 423/2001) Efter beslut hos kommunförbundet och landstingsfullmäktige har representanter för länets kommuner och länsutvecklingsutskottet arbetat fram ett förslag till kulturprogram för Jämtlands län. Förslaget är omarbetat utifrån de yttranden som lämnades över det remissförslag som utsändes hösten Länsutvecklingsutskottet har överlämnat förslaget till landstingsstyrelsen. Inriktningen är att landstinget och länets kommuner ska ställa sig bakom förslaget till kulturprogram. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Förslag till kulturprogram för Jämtlands län fastställs.

10 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 10 (13) 40 Årsredovisning 2001 (Jll 83/2002) Enligt Lag om kommunal redovisning ( SFS 1997:614) skall den löpande redovisningen för varje räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut. Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. I årsredovisningen skall även ingå sådan verksamhet som bedrivs genom annan juridisk person. Årets resultat uppgår till 24,6 mkr. Resultatet enligt balanskravet uppgår till 24,2 mkr. I det senare medräknas inte realisationsvinster. Årets resultat har belastats med nedskrivning av värdet på den del av landstingets pensionsplaceringar som är placerad i aktier med 1,5 mkr. Eftersom aktierna fortfarande kvarstår i landstingets ägo är inte värdeminskningen realiserad. Utestående kundfordringar, äldre än ett år har av försiktighetsskäl värderats till noll. Det medför att resultatet försämrats med 1,7 mkr. I årets resultat ingår extra bidrag till Länstrafiken i Jämtland AB med 1,6 mkr för att täcka förväntat underskott. De åtgärder som landstinget åtog sig i samband med försäljningen av Frösö Strand har fullföljts till en kostnad om 4,7 mkr vilken belastar årets resultat. Årets budgeterade resultat var 63,7 mkr varför utfallet gentemot budget är - 39,1 mkr. Bättre utfall när det gäller skatteintäkter och finansnetto uppväger förvaltningsorganisationens resultat. Resultatet av den samfällda redovisningen, dvs landstinget samt bolagen och stiftelsen, uppgår till 25,5 mkr. Här ingår resultaten från förvaltningsorganisationen, Landstingsbostäder, Länstrafiken, Jämtlands läns museum och ALMI Företagspartner. I ärendet ingår också årsredovisning från Stiftelsen Undsättningsfonden. 1. Årsredovisningen överlämnas till landstingets revisorer för granskning. 2. Årsredovisningen överlämnas till landstingsfullmäktige. 3. Årsredovisningen för Stiftelsen Undsättningsfonden överlämnas till landstingsfullmäktige. 4.Utestående kundfordringar till ett värde av kronor avskrivs

11 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 11 (13) Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 1. Årsredovisning för år 2001 godkänns. 2. Landstingets ombud vid årsstämmorna för Länstrafiken i Jämtland AB, ALMI Företagspartner Jämtland AB samt Landstingsbostäder i Jämtland AB bemyndigas att på respektive stämma rösta för att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Analys av förvaltningarnas resultat (Jll 83/2002 I ärendet redovisas en sammanfattning av den gjorda analysen av förvaltningarnas resultat utifrån den resultatdialog som landstingsdirektören haft med respektive förvaltning. Sammanfattningen inkluderar förvaltningens verksamhetsberättelse samt den uppföljning av fastställda krav som gjordes per den 30 november Det som redovisas och kommenteras är i första hand avvikelser från uppställda krav och budget. I övrigt hänvisas till respektive förvaltnings verksamhetsberättelse. Nedan redovisas kort några synpunkter per förvaltning. Länssjukvård Det är angeläget att länssjukvården utvecklar bättre metoder för resultatuppföljningen som mycket tydligare fokuserar på hälsovinst. På kort sikt kan produktionsmåtten förbättras genom mätning av vårdtyngdspoäng. Viktigt är också att nivån på de förväntade resultaten på de olika resultatmåtten så objektivt som möjligt kan bedömas (benchmarking) av utomstående utifrån ett resursperspektiv. Det är även önskvärt att länssjukvården kan utveckla olika produktivitetsmått, dvs. bättre redovisa hur mycket produktion som erhålls per tidsenhet. Mycket otillfredsställande att vissa områden år efter år går med mycket stora underskott. Primärvård Primärvården bör se över sina resultatmått och återkomma med förslag på mått som mäter måluppfyllelsen ( så god hälsostatus som möjligt ) på ett så adekvat sätt som möjligt. Önskvärt är att dessa mått kan fungera på lång sikt vilket möjliggör bättre jämförelser över tiden. Produktionsmåtten uttryckta i kronor bör utvecklas (t.ex. kostnad per läkarbesök vid de olika hälsocentralerna). Angeläget är då att relevanta overheadkostnader fördelas ut. Det är även önskvärt att primärvården kan utveckla olika produktivitetsmått, dvs. bättre redovisa hur mycket produktion som erhålls per tidsenhet. Enheten för samhällsmedicin och folkhälsa bör tydliggöra uppgift, verksamhetsmål och

12 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 12 (13) resultatmått. Mycket otillfredsställande att vissa basenheter år eftet år går med mycket stora underskott. Folktandvård Prognoserna bör kunna förbättras. Produktionsmåtten kvantitativt och uttryckta i kronor bör utvecklas (t.ex. antal patientbesök alternativt kostnad per tandläkarbesök vid de olika tandklinikerna). Angeläget är då att relevanta overheadkostnader fördelas ut. Det är även önskvärt att Folktandvården kan utveckla olika produktivitetsmått, dvs. bättre redovisa hur mycket produktion som erhålls per tidsenhet vid de olika klinikerna. Dentallabbets produktion måste göras tydligare, likaså bör något resultatmått utvecklas för labbet. Översyn av kapiteringsersättningen bör genomföras. Visar resultatet att ersättningen ligger på rätt nivå ska förvaltningen återföra pengar till Landstinget. Viktigt att vuxentandvården är kostnadsneutral och bär sina egna kostnader. Mycket otillfredsställande med det stora underskottet. Länsutveckling Otillfredsställande med underskottet i Åsbygdens naturbruksgymnasium. Organisationsbidragens effekter för länets utveckling måste tydliggöras. Även näringslivsenhetens effekter på sysselsättning och länsutveckling bör göras tydligare. Att förvaltningen har en nettokostnad för gymnasieutbildningen på 293 kr är otillfredsställande då köpande kommuner har kostnadsansvar för utbildningen. Landstingets kansli Otillfredsställande att förvaltningen redovisar stora överskott. Resultatmått för servicekontorets olika verksamheter bör tas fram till nästa år. Förvaltningsgemensamma krav bör ställas på privata vårdgivare. Mätning av hälsovinster avseende privata vårdgivare bör utvecklas. Emefté Analysen kring personaluppgifterna bör förbättras. Viktigt att besparingseffekten vid upphandling görs entydig och pedagogisk. Landstingshälsan Förvaltningen bör utveckla olika typer av produktionsmått samt redovisa antal fakturerande timmar per direkt produktiv. Även underlaget för prissättningen bör redovisas för de olika befattningskategorierna. Över-/underskott Eftersom landstinget, enligt beslut i landstingsplanen , går över till en ny modell för över- och underskott och för att underlätta förvaltningarnas arbete med att nå ett nollresultat föreslås att inget underskott förs över till år Två förvaltningar får däremot ta med del av överskott; Länsutvecklingsförvaltningen, 100 tkr, eftersom förvaltningen under året på ett utmärkt sätt jobbat för att kostnaderna ska understiga

13 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 13 (13) intäkterna. Emefté anslagsfinansiering, 220 tkr för projektet med arbetstidsförkortning eftersom detta blev förskjutet med två månader. Landstingets kansli driver några projekt (kompetensförsörjningsprojektet, Eivorprojektet m.m.) där vissa icke förbrukade medel önskas bli överförda till år På grund av förvaltningens överskott under år 2001 görs dock bedömningen att dessa projekt ska kunna drivas vidare inom nu beviljad budgetram varför någon framställning om överföring inte beviljas. Visar avstämningen vid första delårsbokslutet innevarande år att utrymme för att driva projekten vidare inte föreligger kan frågan om överföring tas upp igen. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 1. Uppdrag till länssjukvården att lämna en grundlig analys av vad som år 2001 bidragit till det stora underskottet i samband med delårsbokslutet per april. 2. Till länsutvecklingsförvaltningen överförs 100 tkr av överskottet år Till Emefté, anslagsverksamheten, överförs 220 tkr av överskotter för projektet arbetstidsförkortning. 4. Särskilda budgetberedningens yttrande över revisorernas och patientnämndens verksamhetsberättelser överlämnas till landstingsfullmäktige.

14 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 14 (13)

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 20 augusti 2003 kl 14.45 15.20 Beslutande Maidie Wiklund, ordf Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 19 oktober 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, shuset, Frösön den 19 oktober 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson Jöran Hägglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 30 augusti 2001 kl 14.45-15.40 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Thomas Hägg Bengt Bergqvist Marianne Larm-Svensson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Protokoll 1(7) 2010-06-22. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 22 juni 2010 kl 08.30-08.45. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(7) 2010-06-22. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 22 juni 2010 kl 08.30-08.45. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(7) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 22 juni 2010 kl 08.30-08.45 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Anna Hildebrand

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Halmstad

Primärvårdsnämnden i Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-03 Primärvårdsnämnden i Halmstad Tid: Tisdagen den 3 februari 2004 kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1 1 Justering Primärvårdsnämnden i Halmstad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 oktober 2004 kl 14.45-15.35 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: 2001-09-25, kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad 1 Justering att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 16 april 2002 kl 14.45-15.50 Beslutande Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin Paulsson

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Jöran Hägglund. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2000-01-25. 2000-01-25 Datum för anslags nertagande 2000-02-15

Jöran Hägglund. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2000-01-25. 2000-01-25 Datum för anslags nertagande 2000-02-15 Sammanträdesprotokoll LANDSTINGSSTYRELSEN 2000-01-20 1 (13) Plats och tid Åsbygdens Naturbruksgymnasium, Torsta, Ås den 20 januari 2000 kl 14.15-15.30 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Strömsund den 30 september 2003 kl 9:00-17:00 Beslutande Sandel, Björn Geijer, Gunnar Winberg, Emilia Nyberg-Finn, Katarina Abramsson, Mikael Laws

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrum: Loftet, Rösta Ås Nina Fållbäck Svenson (v) Ann Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Sven Åke Draxten (s) Carina Akay (s) Bo Danielsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2011-06-08 14-22 Blad 1 (6) Plats och tid s kansli, Falun kl 09.00-11.40 Ordinarie ledamöter Thomas Ylven (v) Stina Rajalahti Bo Jönebratt (fp) Asa Björklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17 Plats G-salen Tid Kl. 14:00 15:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Göran Kannerby (KD) Christina

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2008 Org. nr 232 100-0214

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2008 Org. nr 232 100-0214 Landstingets revisorer Datum Tfn 063-14 75 26 Fax 063 15 38 00 2009-04-07 Till dnr REV/5/2009 1 (6) Landstingsfullmäktige Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2008 Org. nr 232 100-0214 Vi,

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2009-02-26 Tid och plats för sammanträdet Stora konferensrummet Landstingshuset Östersund den 26 februari 2009 kl 09:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår ANMÄLAN 2014-02-18 Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår att redovisa Ärendet Flertalet av de uppdrag som givits av landstingsfullmäktige har redovisats i delårsrapport respektive årsredovisning

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 1111'111 Folfil~?rx!rden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 201 5-03-04 09.00 Plats: Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 1(11) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 Mikael Holmlund (m), ordförande Johan Åsberg (fp) Per-Anders Olsson (s) Per-Uno

Läs mer

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-23 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdag den 23 maj kl 19.30-20.30 Ledamöter enligt bilaga 213 Tjänstgörande ers enligt bilaga 213 Ersättare enligt bilaga 213

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-02-02 1 (6) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 2 februari 2015 klockan 19.00 20.20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-10-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 i(d LS 1205-0650 Landstingsstyrelsen r LANDSTINGSSTYRELSEN 12-08- 28 00 00 5 - Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 10.30 12.20 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Övriga närvarande Se bilagd förteckning Justerare Christina Johansson och Allan Myrtenkvist Justeringens

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr 2015-05-22 6/2015 Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 Sid nr 63 Sammanträdets öppnande och justering... 2 64 Godkännande av dagordning... 2 65 Föregående protokoll... 2 66

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Harven. Lena Skogh

ANSLAG/BEVIS. Harven. Lena Skogh SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Utförarstyrelsen Plats och tid: Brandstationen i Götene kl. 8.30-9.30, 9.50-12.05 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-12-03 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-12-03 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:00 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Gunnar

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer