Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 27 mars 2002 kl Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Marianne Larm-Svensson Gunnar Geijer Anna-Britt Bromée MonaLisa Norrman Nina Fållbäck-Svenson Lars-Olof Eliasson Jan-Olof Dahlin Torbjörn Junhov Stefan Fax för Annelie Bengtsson ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ellen Hyttsten Jan Rönngren Åsa Norlin Dan Gideonsson Birgitta Clarin Göran Jonsson, 30 Utses att justera Justeringens plats och tid Thomas Andersson Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Åsa Norlin Per-Owe Öberg Thomas Andersson Organ Jämtlands läns landstingsstyrelse Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Landstingets kansli, Fritzhemsgatan 1, Frösön BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags nedtagande Underskrift Åsa Norlin

2 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 2 (13) 29 Fastställande av föredragningslista Enligt reglemente för landstingsstyrelsen ( 7) hade preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare. Preliminär föredragningslista fastställes som slutlig föredragningslista. 30 Landstingsdirektörens rapport 1. Länstrafiken I reviderad budget för räkenskapsåret 2002 framgår ett ökat behov på tkr. Taxehöjning på 5 % med oförändrat resande har inneburit ökade trafikintäkter, medan ej fungerande biljettautomater har inneburit intäktsbortfall. Prognoserna visar sig vara osäkra. Det föreslås därför att en controller anställes. Upphandlingsprocessen avseende Nabotrafiken har avbrutits. I slutet av april skall dock underlaget vara klart och Nabotrafiken kommer att starta den 18 augusti Vårdbarometern Fyra gånger per år genomförs telefonintervjuer där ca 250 av länets invånare får tycka till om hälso- och sjukvården i länet. Resultatet sammanställs i Vårdbarometern. En jämförelse mellan Jämtlands län och riket i övrigt för februari visar att skillnaderna i de flesta fall är små. Som exempel kan nämnas att fler personer i länet ringer sjukvårdsupplysningen än i övriga Sverige. 55 % anser det vara lätt att komma fram på telefon till sjukvården (genomsnitt 50%), 40 % har besökt mottagning på sjukhus med remiss inom tre månader (riket 33%) och 74% är nöjda med den information de fått om sjukdomen (riket 75%). 3. Tillgänglighet inom länssjukvården Staten har avsatt 1,25 mdkr per år under tre år för att öka vårdens tillgänglighet. En översiktlig åtgärdsplan fastställdes av styrelsen i november Vår andel av statsbidraget är 18 mkr per år samt 7 mkr i ram för kökortningsmedel för Landstingets medel skall enligt nu föreliggande detaljplanering användas för följande ändamål:

3 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 3 (13) Kortning av väntetider Fullfölja åtaganden från 2001, ROPA och HIÖÖ Forsatt satsning inom barn- och ungdomspsykiatri (PUB besök, ökad produktion centrala mödra- och barnhälsovården) Fortsatt satsning på ögon och öron (gråstarrsoperationer + 125, mottagningsbesök ) Fortsatt satsning på psykiatrin Köp av urologi Utökad medicinsk service Utökad operationsverksamhet Tillkommande kostnader för medicinsk service Metodutveckling länssjukvården Genombrottsprojektet (Landstingsförbundets projekt för att hjälpa landstingen att öka tillgängligheten inom vården): 0,6 mkr 2002 och 1,2 mkr 2003, Vårdprocesser enligt ICP-modell: 04, mkr 2002 och 0,8 mkr 2003 KUA - klinisk utbildningsavdelning: 0,3 mkr 2002, 1,5 mkr 2003 och 1,5 mkr 2004 Akutläkarprojektet: 0,5 mkr 2002 Vårdplatsutnyttjande: 0,8 mkr 2002, 0,5 mkr 2003 Psykosomatisk 0,2 mkr 2002, ev samma belopp 2003 och 2004 Medicinskt färdigbehandlade 0,3 mkr 2002 och 0,3 mkr 2003 Summa år 2002: 3,1 mkr 4. Prognos per februari Prognosen per februari visar ett resultat på 31,3 mkr för helår. Enligt budget skall resultatet uppgå till 38,0 mkr för helår. För följande förvaltningar redovisas underskott: för primärvårdsförvaltningen 11,4 mkr, för länssjukvårdsförvaltningen 10,6 mkr, för tandvårdsförvaltningen 3,0 mkr, för Emefté resultatenhet 5,3 mkr och Emefté anslagsfinanserad 1,6 mkr.

4 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 4 (13) 31 Yttrande över EU-kommissionens vitbok Styrelseformer i EU (KOM ) (915/2001) Landstinget har fått möjlighet av EU-kommissionen att avge yttrande över vitboken Styrelseformer i EU (KOM ). I vitboken diskuteras hur styrelseformerna i EU skall kunna göras mera demokratiska och effektiva. Syftet är att stärka legitimiteten för EU bland medlemsländernas medborgare. Vitboken innehåller förslag om ökad kontakt mellan regioner och kommissionen, tydligare roller för EU:s institutioner och effektivare beslutshantering. Förslag till yttrande har utarbetats av länsutvecklingsutskottet gemensamt med Landstinget Västernorrland. Yttrande avges till EU-kommissionen enligt utarbetat förslag. 32 Fjärrvärmeanslutning Torsta och Rösta till Jämtkrafts distributionsnät (Jll 194/2002) Landstinget upphandlade och tecknade 1994 ett 15 årigt värmeleveransavtal med dåvarande Energima Norr AB, som i dagsläget kostar landstinget ca 130 tkr/år för Torsta. Avtalet ägs idag av Jämtkraft efter ett antal företagsköp.värmen produceras av Jämtkraft i den flispanna som landstinget äger. Landstinget planerade under att även värmeförsörja Rösta från Torstas pannanläggning, för att sänka energikostnaderna och CO 2 utsläppen. Jämtkraft har övertagit fjärrvärmeproduktionen inom Krokoms kommun och planerar att under 2002 bygga ut fjärrvärmenätet i Ås och koppla samman nätet med Östersund. Med anledning av detta har i diskussionen med Jämtkraft följande förslag framtagits.

5 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 5 (13) Jämtkraft övertar kostnadsfritt landstingets flispannanläggning och värmekulvert på Torsta och ansluter både Torsta- och Röstaanläggningen till planerat fjärrvärmenät, för en total anslutningsavgift av 500 tkr. Landstinget får behålla nuvarande energitaxa till år 2009 på Torsta. Därefter kommer normaltaxa att debiteras, som i dagsläget skulle ge en årskostnad på ca 370 tkr för Torsta. Jämtkraft övertar ansvaret för kommande underhåll och risken för eventuella haverier av pannanläggningen och värmekulvert under kvarvarande avtalsperiod. Pannanläggningen kommer att nyttjas av Jämtkraft för att klara spetslaster och som reservaggregat i fjärrvärmesystemet. Alternativ Om landstinget väljer att i dagsläget inte ansluta Torsta, utan själv producera värmen efter att nuvarande värmeleveransavtal utgår, kommer produktionskostnaden att bli högre än kostnaden för fjärrvärme. En värmeproduktion i egen regi kommer att kräva stora reinvesteringar i kulvert- och pannanläggningen och ökade driftkostnader (egen personal eller driftavtal). Förslag Förslaget att överlåta pannanläggningen i dagsläget, med bibehållen värmetaxa till år 2009, är för landstinget det mest fördelaktiga. Konsekvenser Planerad investering på 900 tkr för att ansluta Rösta till pannanläggningen på Torsta utgår. I investeringsplanen för år 2001 fanns anslutning av Rösta till panncentralen på Torsta upptagen som fastighetstekniska åtgärder. Eftersom anslaget i investeringsplanen för fastighetstekniska åtgärder borttagits fr o m 2002, föreslås att anslutningen finansieras med underhållsmedel i fastighetsenhetens driftsbudget. Avskrivning av restvärdet för pannanläggningen som skall göras i bokslut Förslaget innebär att Åsskolorna får oförändrade lokalkostnader p g a fjärrvärmeanslutningen fram till Efter värmeleveransavtalets utgång kommer energikostnadsökningen att bli lägre än om pannanläggningen bibehålles. Samråd har skett med förvaltningschefen för länsutvecklingsförvaltningen samt landstingets investeringssamordnare. 1. Pannanläggningen överlåtes vederlagsfritt till Jämtkraft.

6 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 6 (13) 2. Uppdrag till förvaltningschefen vid Emefté att upprätta och underteckna erforderliga avtal, servitut eller ledningsrätter samt markarrenden. 33 Fastställande av signalskyddsplan (Jll 197/2002) Överstyrelsen för civilberedskap (ÖCB) har regeringens uppdrag att samordna signalskyddsverksamheter inom det civila försvaret. Varje myndighet som innehar signalskyddssystem skall i en signalskyddsplan beskriva organisation vid myndigheten och ange vilka uppgifter och åtgärder som krävs för att säkerställa signalskyddet. Förslag till signalskyddsplan för Jämtland läns landsting har utarbetats vid landstingets kansli. I signalskyddsplanen ingår de system som finns tillgängliga, var de förvaras och hur de ska tillämpas enligt ÖCBFS 2000:3. Utarbetat förslag till plan för signalskydd fastställes. 34 Östersunds sjukhus, ombyggnad av operationsrum (Jll 615/2001) Fyra av totalt tolv operationsrum vid lasarettet är avsevärt mindre till ytan än övriga. Kringutrustning vid operationer blir mer och mer utrymmeskrävande, varför dessa fyra mindre operationssalar blir väldigt trånga och svåra att arbeta i. Arbetsmiljöinspektionen har i skrivelse till länssjukvården påtalat dessa brister och ställt krav på åtgärdande. Förslaget från utredningens sida är att slå samman två små rum till ett stort. Det totala antalet operationsrum blir efter ombyggnad tio. Detta lägre antal rum än nuvarande kommer i framtiden att kompenseras då man från länssjukvården vill bygga en dagoperationsenhet med två operations-

7 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 7 (13) salar, för att där utföra enklare operationer som ej behöver belasta den nuvarande operationsavdelningen. Landstingsfullmäktige beslöt , 89, att i investeringsplanen avsätta 15 miljoner kronor för ombyggnad av IVA-HIA op och dagkirurgi. Kommentaren i investeringsplanen är att kostnaden är uppskattad och högst osäker beroende på omfattningen. En fördjupad utredning av hela projektet har gjorts under vintern 2001/2002. Omfattningen av IVA- HIA dagkirurgi har fått en egen utredning och operationsrummen har brutits ut ur projektet och redovisas här separat. Utrustning till operationsrummen låg 2001 ej under utrustning fastighet och har därför ej budgeterats i kalkylplanen. Från 2002 skall operationsutrustningen överföras till utrustning fastighet och har därför nedan redovisats som en fastighetsinvestering. I ombyggnaden har medtagits renluftstak i kalkylen för de nyskapade rummen. Detta fanns ej med i tidigare kalkyl. Renluftstaket förbättrar möjligheten att undvika infektioner i samband med operationer. Kalkylen för ombyggnad, av fyra små operationssalar till två större, har beräknats till 4,5 miljoner kronor. Utrustningen har beräknats till 3 miljoner kronor. I utrustningskostnaden har medtagits nya operationsbord och nya operationspendlar till de nyskapade rummen. Detta utrustningsutbyte är nödvändig eftersom den gamla utrustningen är utsliten och saknar reservdelar. På sikt måste hela operationsavdelningen nyutrustas. 1. Ur investeringsplanen för avsatta medel för IVA HIA op och dagkirurgi 15 miljoner, avsätts 4,5 miljoner för ombyggnad och 3 miljoner för utrustning av två nyskapade operationsrum vid lasarettet. 2. Projektet ges omgående igångsättningstillstånd. 35 Likviditetsrapport (Jll 66/2002) Likviditetsrapporten per den 28 februari 2002 visar samt kommenterar landstingets prognostiserade samt verkliga likviditet under februari Dessutom visas landstingets utestående placeringar och lån. En kommentar ges till periodens räntetutveckling. Likviditetsrapporten noteras till protokollet.

8 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 8 (13) 36 Anmälan av inkomna handlingar (Jll 8/2002) Information om till styrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till protokollet. 37 Anmälan av delegationsbeslut (Jll 24/2002) Enligt landstingsstyrelsens delegationsordning, fastställd av styrelsen , 141, skall beslut som fattats efter delegation från styrelsen anmälas vid styrelsens nästa sammanträde. Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet. Ärenden till landstingsfullmäktige 38 Avveckling av Stiftelsen Festspelen i Östersund (Jll 176/2002) Styrelsen för Stiftelsen Festspelen i Östersund har beslutat be stiftarna godkänna att stiftelsen avvecklas genom likvidation, då balansräkningen uppvisar ett negativt eget resultat. Kvarvarande stiftare är förutom Jämtlands läns landsting Östersunds kommun och Heimbygda Hembygdsförbund för Jämtlands län. Stiftelsen Festspelen i Östersund - tidigare Musikveckan i Jämtland/Härjedalen - har sedan 1965 arrangerat en musikvecka. Verksamheten har varit föremål för olika diskussioner och utredningar genom åren. Den senaste genomfördes 1995, vilket resulterade i namnbyte till Musik vid Storsjön och att fler kommuner involverades i arrangemanget. Evenemanget har sedan dess kantats av osäkra ekonomiska planeringsförutsättningar. Eftersom kommunen och landstinget enligt stiftelsen inte

9 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 9 (13) kan ge de ekonomiska tillskott som behövs för att arrangera musikveckan, har styrelsen beslutat avveckla stiftelsen under ordnade former. Stiftelsen Festspelen, som är en rörelsedrivande stiftelse, kan avvecklas genom likvidation, om tillgångarna understiger skulderna. Att så är fallet framgår av upprättad kontrollbalansräkning, som uppvisar ett underskott på 300 kronor och 33 öre. Enligt stiftelsens stadgar ska beslut om upplösning av stiftelsen godkännas av stiftarna. Beslut om likvidation fattas av tingsrätten. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 1. Jämtlands län landsting godkänner att Stiftelsen Festspelen i Östersund upplöses genom likvidation. 2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga stiftare fattar motsvarande beslut. 39 Kulturprogram för Jämtlands län (Jll 423/2001) Efter beslut hos kommunförbundet och landstingsfullmäktige har representanter för länets kommuner och länsutvecklingsutskottet arbetat fram ett förslag till kulturprogram för Jämtlands län. Förslaget är omarbetat utifrån de yttranden som lämnades över det remissförslag som utsändes hösten Länsutvecklingsutskottet har överlämnat förslaget till landstingsstyrelsen. Inriktningen är att landstinget och länets kommuner ska ställa sig bakom förslaget till kulturprogram. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Förslag till kulturprogram för Jämtlands län fastställs.

10 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 10 (13) 40 Årsredovisning 2001 (Jll 83/2002) Enligt Lag om kommunal redovisning ( SFS 1997:614) skall den löpande redovisningen för varje räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut. Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. I årsredovisningen skall även ingå sådan verksamhet som bedrivs genom annan juridisk person. Årets resultat uppgår till 24,6 mkr. Resultatet enligt balanskravet uppgår till 24,2 mkr. I det senare medräknas inte realisationsvinster. Årets resultat har belastats med nedskrivning av värdet på den del av landstingets pensionsplaceringar som är placerad i aktier med 1,5 mkr. Eftersom aktierna fortfarande kvarstår i landstingets ägo är inte värdeminskningen realiserad. Utestående kundfordringar, äldre än ett år har av försiktighetsskäl värderats till noll. Det medför att resultatet försämrats med 1,7 mkr. I årets resultat ingår extra bidrag till Länstrafiken i Jämtland AB med 1,6 mkr för att täcka förväntat underskott. De åtgärder som landstinget åtog sig i samband med försäljningen av Frösö Strand har fullföljts till en kostnad om 4,7 mkr vilken belastar årets resultat. Årets budgeterade resultat var 63,7 mkr varför utfallet gentemot budget är - 39,1 mkr. Bättre utfall när det gäller skatteintäkter och finansnetto uppväger förvaltningsorganisationens resultat. Resultatet av den samfällda redovisningen, dvs landstinget samt bolagen och stiftelsen, uppgår till 25,5 mkr. Här ingår resultaten från förvaltningsorganisationen, Landstingsbostäder, Länstrafiken, Jämtlands läns museum och ALMI Företagspartner. I ärendet ingår också årsredovisning från Stiftelsen Undsättningsfonden. 1. Årsredovisningen överlämnas till landstingets revisorer för granskning. 2. Årsredovisningen överlämnas till landstingsfullmäktige. 3. Årsredovisningen för Stiftelsen Undsättningsfonden överlämnas till landstingsfullmäktige. 4.Utestående kundfordringar till ett värde av kronor avskrivs

11 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 11 (13) Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 1. Årsredovisning för år 2001 godkänns. 2. Landstingets ombud vid årsstämmorna för Länstrafiken i Jämtland AB, ALMI Företagspartner Jämtland AB samt Landstingsbostäder i Jämtland AB bemyndigas att på respektive stämma rösta för att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Analys av förvaltningarnas resultat (Jll 83/2002 I ärendet redovisas en sammanfattning av den gjorda analysen av förvaltningarnas resultat utifrån den resultatdialog som landstingsdirektören haft med respektive förvaltning. Sammanfattningen inkluderar förvaltningens verksamhetsberättelse samt den uppföljning av fastställda krav som gjordes per den 30 november Det som redovisas och kommenteras är i första hand avvikelser från uppställda krav och budget. I övrigt hänvisas till respektive förvaltnings verksamhetsberättelse. Nedan redovisas kort några synpunkter per förvaltning. Länssjukvård Det är angeläget att länssjukvården utvecklar bättre metoder för resultatuppföljningen som mycket tydligare fokuserar på hälsovinst. På kort sikt kan produktionsmåtten förbättras genom mätning av vårdtyngdspoäng. Viktigt är också att nivån på de förväntade resultaten på de olika resultatmåtten så objektivt som möjligt kan bedömas (benchmarking) av utomstående utifrån ett resursperspektiv. Det är även önskvärt att länssjukvården kan utveckla olika produktivitetsmått, dvs. bättre redovisa hur mycket produktion som erhålls per tidsenhet. Mycket otillfredsställande att vissa områden år efter år går med mycket stora underskott. Primärvård Primärvården bör se över sina resultatmått och återkomma med förslag på mått som mäter måluppfyllelsen ( så god hälsostatus som möjligt ) på ett så adekvat sätt som möjligt. Önskvärt är att dessa mått kan fungera på lång sikt vilket möjliggör bättre jämförelser över tiden. Produktionsmåtten uttryckta i kronor bör utvecklas (t.ex. kostnad per läkarbesök vid de olika hälsocentralerna). Angeläget är då att relevanta overheadkostnader fördelas ut. Det är även önskvärt att primärvården kan utveckla olika produktivitetsmått, dvs. bättre redovisa hur mycket produktion som erhålls per tidsenhet. Enheten för samhällsmedicin och folkhälsa bör tydliggöra uppgift, verksamhetsmål och

12 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 12 (13) resultatmått. Mycket otillfredsställande att vissa basenheter år eftet år går med mycket stora underskott. Folktandvård Prognoserna bör kunna förbättras. Produktionsmåtten kvantitativt och uttryckta i kronor bör utvecklas (t.ex. antal patientbesök alternativt kostnad per tandläkarbesök vid de olika tandklinikerna). Angeläget är då att relevanta overheadkostnader fördelas ut. Det är även önskvärt att Folktandvården kan utveckla olika produktivitetsmått, dvs. bättre redovisa hur mycket produktion som erhålls per tidsenhet vid de olika klinikerna. Dentallabbets produktion måste göras tydligare, likaså bör något resultatmått utvecklas för labbet. Översyn av kapiteringsersättningen bör genomföras. Visar resultatet att ersättningen ligger på rätt nivå ska förvaltningen återföra pengar till Landstinget. Viktigt att vuxentandvården är kostnadsneutral och bär sina egna kostnader. Mycket otillfredsställande med det stora underskottet. Länsutveckling Otillfredsställande med underskottet i Åsbygdens naturbruksgymnasium. Organisationsbidragens effekter för länets utveckling måste tydliggöras. Även näringslivsenhetens effekter på sysselsättning och länsutveckling bör göras tydligare. Att förvaltningen har en nettokostnad för gymnasieutbildningen på 293 kr är otillfredsställande då köpande kommuner har kostnadsansvar för utbildningen. Landstingets kansli Otillfredsställande att förvaltningen redovisar stora överskott. Resultatmått för servicekontorets olika verksamheter bör tas fram till nästa år. Förvaltningsgemensamma krav bör ställas på privata vårdgivare. Mätning av hälsovinster avseende privata vårdgivare bör utvecklas. Emefté Analysen kring personaluppgifterna bör förbättras. Viktigt att besparingseffekten vid upphandling görs entydig och pedagogisk. Landstingshälsan Förvaltningen bör utveckla olika typer av produktionsmått samt redovisa antal fakturerande timmar per direkt produktiv. Även underlaget för prissättningen bör redovisas för de olika befattningskategorierna. Över-/underskott Eftersom landstinget, enligt beslut i landstingsplanen , går över till en ny modell för över- och underskott och för att underlätta förvaltningarnas arbete med att nå ett nollresultat föreslås att inget underskott förs över till år Två förvaltningar får däremot ta med del av överskott; Länsutvecklingsförvaltningen, 100 tkr, eftersom förvaltningen under året på ett utmärkt sätt jobbat för att kostnaderna ska understiga

13 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 13 (13) intäkterna. Emefté anslagsfinansiering, 220 tkr för projektet med arbetstidsförkortning eftersom detta blev förskjutet med två månader. Landstingets kansli driver några projekt (kompetensförsörjningsprojektet, Eivorprojektet m.m.) där vissa icke förbrukade medel önskas bli överförda till år På grund av förvaltningens överskott under år 2001 görs dock bedömningen att dessa projekt ska kunna drivas vidare inom nu beviljad budgetram varför någon framställning om överföring inte beviljas. Visar avstämningen vid första delårsbokslutet innevarande år att utrymme för att driva projekten vidare inte föreligger kan frågan om överföring tas upp igen. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 1. Uppdrag till länssjukvården att lämna en grundlig analys av vad som år 2001 bidragit till det stora underskottet i samband med delårsbokslutet per april. 2. Till länsutvecklingsförvaltningen överförs 100 tkr av överskottet år Till Emefté, anslagsverksamheten, överförs 220 tkr av överskotter för projektet arbetstidsförkortning. 4. Särskilda budgetberedningens yttrande över revisorernas och patientnämndens verksamhetsberättelser överlämnas till landstingsfullmäktige.

14 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 14 (13)

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 april 2004 kl 14.45-15.15 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 24 oktober 2002 kl 14.45 15.50 Beslutande Per-Owe Öberg Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin Paulsson

Läs mer

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V) Protokoll 1(7) 2012-10-29 Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 29 oktober 2012, kl 10.00-10.25 Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud (S) Karin Österberg (MP) ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 20 augusti 2003 kl 14.45 15.20 Beslutande Maidie Wiklund, ordf Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 19 oktober 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Tingssalen, Borgen, Frösön den 17 april kl 8.00-8.05 Beslutande Robert Uitto, ordf Harriet Jorderud Thomas Andersson Bernt Söderman Jan-Olof Andersson Gunnar Engnér Monalisa Norrman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, shuset, Frösön den 19 oktober 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson Jöran Hägglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 augusti 2002 kl 14.00 15.30 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 30 augusti 2001 kl 14.45-15.40 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Thomas Hägg Bengt Bergqvist Marianne Larm-Svensson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stora seesionssalen, landstingshuset, Frösön den 20 december 2001 kl 14.45-16.50 Beslutande Per Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Annelie Bengtsson Siw Lundkvist Alf Lundin Stefan Wikén Yngve Hamberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 2005 01 19 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, Landstingshuset Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svenson (v) Christer Åkerlind (s) Ann Marie Johansson (s) Sven Åke Draxten (s) Carina Akay

Läs mer

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2007 Org. nr

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2007 Org. nr Landstingets revisorer Datum Tfn 063-14 75 26 Fax 063 15 38 00 2008-04-11 Till dnr REV/10/2008 1 (6) Landstingsfullmäktige Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2007 Org. nr 232 100-0214

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 maj 2003 kl 14.45-16.15 Beslutande Maidie Wiklund, ordf Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 7 juni 2001 kl 14.45-16.30 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Hälsocentralen, Strömsund. Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svensson (v) Anne Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Bo Danielsson (v) Kjell Nilsson (v) Birgitta Franzon

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Halmstad

Primärvårdsnämnden i Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-03 Primärvårdsnämnden i Halmstad Tid: Tisdagen den 3 februari 2004 kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1 1 Justering Primärvårdsnämnden i Halmstad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Föredragningslista. Information Idrottsklinik Movement, Per Gustavsson, Patrick Överli och Mats Örjes IPS Hultafors, Tatjana Sivik

Föredragningslista. Information Idrottsklinik Movement, Per Gustavsson, Patrick Överli och Mats Örjes IPS Hultafors, Tatjana Sivik Föredragningslista Länssjukvårdsnämnden Tid: Måndagen den 1 mars, kl 09.00-16.00 Tisdagen den 2 mars, kl 09.00-16.00 Plats: Direktionsrummet, Sjukhuset i Varberg Information Idrottsklinik Movement, Per

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Musslan, Östersunds sjukhus den 10 januari 2008 kl 09.00-16.30 Sandal Björn Axelsson Gun-Marie Geijer

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (36) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2002-05-07-- 08 Plats och tid Arnljotsalen, Folkets Hus, Östersund den 7 maj 2002 kl 09.00 8 maj 2002 kl 16.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Protokoll 1(7) 2010-06-22. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 22 juni 2010 kl 08.30-08.45. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(7) 2010-06-22. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 22 juni 2010 kl 08.30-08.45. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(7) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 22 juni 2010 kl 08.30-08.45 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Anna Hildebrand

Läs mer

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår ANMÄLAN 2014-02-18 Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår att redovisa Ärendet Flertalet av de uppdrag som givits av landstingsfullmäktige har redovisats i delårsrapport respektive årsredovisning

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-05-12 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 12 maj kl 09.00-16.00 Plats: Sjukhusledningens sammanträdesrum Sjukhuset i Varberg Information Ansökningar om vårdavtal

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.30 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Anna Gundersson (s) Annelie Bengtsson (m) Björn Karlsson (s) Alf Lundin (v) Stefan Wikén

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s)

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1 Sida Plats och tid ande Kommunkontoret i Ånge, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 februari

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Personalpolitiska delegationen 2005-12-01 Plats och tid Lilla sessionssalen, Landstingshuset, Frösön Kl 08.30-14.30 Beslutande Övriga deltagande Harriet Jorderud (s) Bernt Söderman Nina Fållbäck-Svensson

Läs mer

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 81-93 Tid: 2003-09-30 kl. 09:00 12:15 Plats: Närvarande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum Stefan Bengtsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (19)

Sammanträdesprotokoll 1 (19) Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 27 mars 2003 kl 14.45-16.00 Beslutande Robert Uitto, ordf Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: 2001-09-25, kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad 1 Justering att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera

Läs mer

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 15 mars 2000 kl 13.00-14.15

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 15 mars 2000 kl 13.00-14.15 Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 15 mars 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 24 augusti 2005 kl 14.45-16.30 Beslutande Robert Uitto Harriet Jorderud Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (14)

Sammanträdesprotokoll 1 (14) 1 (14) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 23 mars 2005 kl 14.45-15.50 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Jöran Hägglund. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2000-01-25. 2000-01-25 Datum för anslags nertagande 2000-02-15

Jöran Hägglund. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2000-01-25. 2000-01-25 Datum för anslags nertagande 2000-02-15 Sammanträdesprotokoll LANDSTINGSSTYRELSEN 2000-01-20 1 (13) Plats och tid Åsbygdens Naturbruksgymnasium, Torsta, Ås den 20 januari 2000 kl 14.15-15.30 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (15)

Sammanträdesprotokoll 1 (15) Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Stora sessionssalen, shuset, Frösön den 19 december 2002 kl 14.45-16.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 oktober 2004 kl 14.45-15.35 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Kommunkontoret, måndag 20 juni 2016, kl 13:00. Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Kommunkontoret, måndag 20 juni 2016, kl 13:00. Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN- Plats och tid Kroksbo, Enåker kl 09:00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Karl-Arne T Larsson (C) Ljiljana Micic (LP) Gudrun Wängelin Lernskog (C) Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) B Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora Sessionssalen Landstingshuset Frösön, torsdag den 8 maj kl 09.00-17.00 Beslutande Harriet Svaleryd Carl Arne Åhlin Danuta Finke Jan Erik Eriksson Catarina

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76 LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 67-80 Tid: 2003-08-26 kl. 14:00 16:50 Plats: Primärvårdsförvaltningens kansli, Torsgatan 1 Närvarande: Ledamöter Stefan Bengtsson, ordf. (c)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 16 april 2002 kl 14.45-15.50 Beslutande Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin Paulsson

Läs mer

Plats och tid: Vara pastorsexpedition kl 18:00 20:00. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 19 april 2007 kl.

Plats och tid: Vara pastorsexpedition kl 18:00 20:00. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 19 april 2007 kl. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkonämnd Sammanträdesdatum: 2007-04-17 Plats och tid: Vara pastorsexpedition kl 18:00 20:00 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 44-56 Utses

Läs mer

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare Protokoll 1(7) Organ Personalpolitiska utskottet Plats och tid Landstingshuset, hus 3 konferensrummet plan 2, den 18 december 2014 kl 13.00-16.05 Beslutande Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande

Läs mer

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: , kl Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: , kl Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: 2002-03-11, kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad 1 Justering att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Eslövs kommun Oktober 2006 Alf Wahlgren Roland Svensson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-03-13 kl 08.00-11.00 Beslutande Ewa Arvidsson (s) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Bertil Fryklind (c) ersättare

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (5) Personalpolitiska delegationen Plats och tid Lilla sessionssalen, Landstingshuset, Frösön kl 08.30-15.00 Beslutande Icke beslutande Harriet Jorderud (s) Bernt Söderman Nina Fållbäck-Svensson (v)

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31-35

Landstingsstyrelsen 31-35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-02-23 Landstingsstyrelsen 31-35 Tid: Måndagen den 23 februari 2004, kl 10:00 10:10 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Räddningsnämnden 2014-01-16 1(9) Plats och tid: ande: Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Lennart Eriksson (M), ordförande Naser Zeqiri (S) Monica Björnehammar

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen - VÄNERSBORGS KOMMUN Sida Kulturnämnden 2003-06-02 1(9) Plats och tid Vänersborgs huvudbibliotek, kl 13.00-15.40 Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) v ordf Tage Severinson (c)

Läs mer

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 1111'111 Folfil~?rx!rden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 201 5-03-04 09.00 Plats: Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Landstingshuset, Frösön 2003-11-25/26 kl 9:15-15:30 Beslutande Boije Jenny Eliasson Martin Flingdal Erica Jäghall Ken Nilsson Hans Rastbäck Emma Wahlund Emma,

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1406-0797 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Föredragande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer