Revisionsrapporten "Ansvarsgranskning - Sala kommuns nämn-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapporten "Ansvarsgranskning - Sala kommuns nämn-"

Transkript

1 Sidnr 1 (1) REVISIONEN Handläggare Gun-Britt Alnefelt Tfn Skol nämnden Sala kommun Revisionsrapporten" Ansvarsgranskning - Sala kommuns nämnder" Under 20 I O genomfördes en övergripande ansvarsgranskning av samtliga nämnder inom Sala kommun. I samband med ordinarie revision s sammanträdet skedde en överläggning med representanter för respektive nämnd samt förvaltningsledning. I samband med överläggningen överlämnades styrdokument etc rörande nämndens ledning och styrning. Vidare har nämndens protokoll för 2010 granskats. Resultatet av årets övergripande ansvarsgranskning har sammanfattats i bilagda rappoti som behandlades och godkändes vid revisorernas sammanträde Med underlag av resultatet från granskningen bedömer vi att Skolnämnden till stor del vidtar aktiva åtgärder för att styra, följa upp och kontrollera verksamheten. I rapporten kommenteras några förbättringsområden kring nämndens styrning, uppföyning och kontroll Vi emotser nämndens kommentarer kring de iakttagelser som redovisas i bilagd rapport efter sommaren cx:f21~~- Glenn Andersson Sammankallande Gun-Britt Alnefelt PwC Revisionsrapporten "Ansvarsgranskning - Sala kommuns nämn- Bilagor: der 2010" SALA KOMMUN l'osloc!ress Org.nr Box SALA Besöl\.sadress Stadshuset Stora Torget Telefon Vx Telefax Postgiro

2 * U 201 Gun-Britt Alnefelt

3 1 Inledning Uppdraget Genomförande Resultat av granskningen Skolnämnd Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Vård- och omsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Tekniska nämnden Bygg- och miljönämnden... 13

4 L ' :1 ;' -' ), pwc En grundläggande tanke i kommunallagen är att revisionen skall granska all verksamhet varje är. Avsikten är att årligen stämma av hur väl respektive nämnd fullgjort sin uppgift: "Om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig." Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet skall granskningen göras i dialog med nämnden. Avsikten är, som ovan nämnts, att det som nämnden presenterar i dialogerna skall styrkas av nämndens protokoll och andra dokument. I denna granskning av nämndernas ansvarsutövning ingår en bedömning av [oljande ansvarsutövande aktiviteter utifrån ekonomi, prestationer och kvalitet: Ledning och styrning Löpande uppföljning och rapportering Arbete med utvärdering och förbättring Syftet med granskningen är att få en översiktlig bild av hur nämnden i samverkan med förvaltningen styr och följer upp sin verksamhet l samband med ordinarie revisionsmöte har en överläggning med respektive nämnd, representerat vanligen av ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande samt fårvaltningschef, skett. Ett dokument med samtliga kontrollfrågor enligt bilaga l har varit utsänt till nämnden/förvaltningen innan överläggningen. Dokument som styrker nämndens svar på kontrollfrågorna har begärts in från respektive förvaltning. I samband med överläggningen har nämndernas representanter besvarat kontrollfrågorna. Aktuella frågor som berör nämndens verksamhet har också diskuterats under dessa överläggningar. I granskningen ingår vidare studier av respektive nämnds verksamhetsplaner/budget, delårsrapporter, årsredovisning, protokoll och andra relevanta handlingar.

5 ul av Nämndernas svar på respektive kontrollfrågan framgår av bilaga 2, Nedan följer en sammanfattande bedömning baserad på de svar som framkommit vid överläggningarna samt genom granskning av de dokument som överlämnats i samband med överläggningarna samt andra handlingar såsom nämndernas protokoll med bilagor under 2010, Bedömningen sker utifrån revisionsfrågan och de kontrollfrågor som formulerats utifrån denna. Nämndernas ansvar enligt kommunallagen är att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer samt gällande lagstiftning, Nämnderna skall se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt, Med ett i övrigt tillfredsställande sätt menas bl a att verksamheten bedrivs effektivt. Vi granskar i vad mån nämnden kan anses vara aktiv när det gäller att styra och kontrollera verksamheten. För att lyfta fram de mest väsentliga processerna fokuserar vi på hur nämnderna styr och följer upp ekonomi, utförd verksamhet och kvalitet. Vid mötet den 22 mars 2010 med skolnämnden deltog ordförande Peter Molin, ledamöter Mikael Jonsson och Kajsa Pettersson, förvaltningschef Silvana Enelo Jansson samt Benny Wetterberg och Jens Johansson från skolförvaltningen. Baserat på diskussionen vid mötet kring kontrollfrågorna, vid detta tillfålle överlämnade dokument, genomgång av nämndens protokoll för 2010 och analys av verksamhetsberättelsen kan följande konstateras: er Den strategiska planen innehåller omfattande beskrivningar av den verksamhet som bedrivs idag inom skolnämndens olika verksamhetsområden. Det är svårt att i den löpande texten utläsa vad som är lagkrav och vad som är nämndens ambition i Sala kommun, I vissa texter finns beskrivet vad förvaltningen tror om de ambitioner som nämnden har med verksamheten t ex när det gäller barntätheten inom de olika grupperna i förskola, I den strategiska planen för kommunen återfinns samma struktur som i verksamhetsplanen för skol nämnden, I nämndens verksamhetsplan finns verksamhetens mål sorterade efter fullmäktiges mål i de olika perspektiven. I nämndens verksamhetsplan finns framtagna indikatorer som inte återfinns i den strategiska planen, liksom att vissa av indikatorerna inte stämmer överens med den ambition som uttrycks i den strategiska planen. För indikatorn om antalet inskrivna barn per avdelning redovisas ett snittal om 17 barn medan strategiska planen uttrycker att nämndens ambition är 14 barn per småbarnsavdelning och 20 barn per syskonavdelningen,

6 I de gemensamma planeringsförutsättningarna framgår tydligt vad som skall ingå in nämndernas underlag till kommunfullmäktiges strategiska plan. En bättre anpassning av nämndens dokument till kraven bör underlätta för budgetberedningen att urskilja utvecklingstendenser etc som påverkar ram tilldelningen. Nämnden bör tydligare än vad som idag sker i den strategiska planen klargöra den politiska ambitionen med förskolan och skolan kopplat till fullmäktiges strategiska plan och fullmäktiges verksamhetsplan. För att uppnå en maximal verksamhetsstyrning borde nämnden utforma indikatorer för samtlig verksamhet enligt fullmäktiges mål. 41 \' sorn Det finns en struktur fcir rapporteringen till nämnden. Kvalitetsredovisningen skall beslutas av nämnden den 1 maj och detta ger automatiskt ett sista datum när nämnden skall behandla kvalitetsredovisningen. Den ekonomiska rapporteringen med månadsrapporter, delårsrapport och årsredovisningen följer kommunstyrelsens anvisningar. Kontaktpolitiker finns utsedda och återrapportering sker till nämnden. En informationspunkt finns vid vaije sammanträde och de ärenden som tas upp under denna punkt redovisas i protokoller. Delegationsbeslut redovisas vid varje sammanträde men vilka beslut som fattats på delegation framgår inte utan hänvisning görs till en "delegationspärm" som finns tillgänglig En genomgång av kallelse, utsända handlingar och protokollen till nämndssammanträden visar att för flera ärenden har förvaltningen lämnat ut handlingarna direkt på mötet. Dessa handlingar har sedan inte sänts ut ti11ledamöterna i samband med protokollen och läggs inte heller ut på kommunens hemsida. Delårsrapporten för 2010 var inte komplett när den sändes ut till nämndsledamöterna och det framgår inte heller om man senare fått den kompletta versionen. Det finns ingen redovisning av status för den interna kontrollen till nämnden under sammanträdena 2010 varken i kallelse, protokoll eller bifogade handlingar. Nämnden får löpande en tillräcklig rapportering av den utvärdering som görs men det finns vissa brister. Handlingar som delas ut under mötet skall sändas ut med protokollet så att alla ledamöter, även de som inte är med på mötet, får ta del av den kompletta handlingen samt att dessa handlingar skall läggas in på hemsidan och i de pärmar där protokoll och handlingar förvaras. En tydligare redovisning av statusen på den interna kontrollen skal1 lämnas till nämnden. Det är enligt kommunallagen nämnden som är ansvarig för den interna kontrollen och då bör det gå att spåra att nämnden får tillräcklig information om detta.

7 och Nämnden ger uppdrag till förvaltningen vid behandling av ärenden i nämnden. Man specificerar inte vem inom förvaltningen och ger heller inte någon tidpunkt för återrapportering eller när uppdraget skall vara utfört. Va!je år lämnas en rapport över samtliga nämndsbeslut föregående och i samband med detta ges också en analys/åtgärd till va!je beslut. Nämnden bör tydligare kräva återrapportering under löpande år över de uppdrag man lämnat. Vi bedömer att nämnden till stor del vidtar aktiva åtgärder för att styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Nämnden bör ta en mer strategisk roll i styrningen av verksamheten och låta förvaltningen svara för hur strategin skall uppnås. Nämnden bör också vara aktivare i uppföljningen av den interna kontrollen inom nämndens verksamheter. Vid mötet den 21 september med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden deltog ordförande Arne Persson,v ordförande Sven-Erik Karlsson, förvaltnings chef JuneAnn Vincent, enhetschefmonika VideIund och rektor Börje Andersson. Baserat på diskussionen vid mötet kring kontrollfrågorna, vid detta tillfalle överlämnade dokument, genomgång av nämndens protokoll för 20 I O och analys av verksamhetsberättelsen kan följande konstateras: Under 2011 har en omorganisation av förvaltningen skett. En ny förvaltningschef har tillsatts. Detta innebär att en del av kommentarer kring brister avser tidigare organisation då t ex strategisk plan och verksamhetsplan 2010 togs fram under 2009 och att förbättringar har skett under Jämfört med tidigare år har under 2010 en markant förbättring skett i de underlag som nämnden har fått inför varje nämndssammanträde. Under 2009 förekom ofta ofullständigt arbetsmaterial som underlag och i vissa fall inga underlag utan endast muntliga föredragningar från förvaltningschefens sida. Dessa dokumenterades inte senare och någon spårbarhet finns således inte. Den verksamhetsplan som förelades nämnden under 2009 var således ett arbetsmaterial och det är oklart när nämnden fick den fullständiga \'ersionen som översändes till kommunstyrelsen. Under 2010 har nämnden vid sitt sammanträde en komplett version av verksamhetsplanen för f14

8 Den internbudget som beslutats av nämnden för 2010 är mycket övergripande och innehåller inga nyckeltal eller mål för de enskilda verksamheterna. Då de mål som nämnden fattat beslut om i samband med verksamhetsplanen endast omfattar mål för delar av verksamheten och det i internbudgeten för 2010 inte finns mål, är det oklart vad nämnden har för ambitioner med hela nämndens verksamhet. För att uppnå en maximal verksamhetsstyrning borde nämnden utforma indikatorer för samtlig verksamhet enligt fullmäktiges må!.!;(lin Det finns en struktur för rapporteringen till nämnden. Kvalitetsredovisningen skall beslutas av fullmäktige den l maj och detta ger automatiskt ett sista datum när nämnden skall behandla kvalitetsredovisningen. Den ekonomiska rapporteringen med månadsrapporter, delårsrapport och årsredovisningen följer kommunstyrelsens anvisningar. Kontaktpolitiker finns utsedda och återrapportering sker till nämnden. Ett veckobrev mailas ut till nämndsledamöterna varje vecka från ordförande och förvaltningschef. En informationspunkt finns vid varje sammanträde och de ärenden som tas upp under denna punkt redovisas i protokoller. Delegationsbeslut redovisas vid varje sammanträde men vilka beslut som fattats på delegation framgår inte utan hänvisning görs till en "delegationspärm" som finns tillgänglig En genomgång av kallelse, utsända handlingar och protokollen till nämndssammanträden visar att för några ärenden har förvaltningen lämnat ut handlingarna direkt på mötet bl a internkontrollrapportering Dessa handlingar har sedan inte sänts ut till ledamöterna i samband med protokollen och läggs inte heller ut på kommunens hemsida. Granskning av protokollen visar att rapportering sker enligt plan dock reservation för elevenkät och medarbetarenkät (troligen i samband med redovisning av årsbokslut ijanjfeb 2011). Inga nyckeltal ingår i den månatliga ekonomiska rapporteringen. Den delårsrapport som återfinns som bilaga till protokoll innehåller intagningssiffror men inga övriga nyckel ta!. En gång om året rapporteras statusen i den interna kontrollen till nämnden. Nämnden får löpande en tillräcklig rapportering av den utvärdering som görs men det finns vissa brister. Handlingar som delas ut under mötet skall sändas ut med protokollet så att alla ledamöter, även de som inte är med på mötet, får ta del av den kompletta handlingen samt att dessa handlingar skall läggas in på hemsidan och i de pärmar där protokoll och handlingar förvaras. Rapportering av nyckeltal till nämnden kan förbättras under året genom att redovisa dessa i delårsrapporten bl a. l! Vid genomgången av protokollen framgår att nämnden ger uppdrag till förvaltningen vid behandling av ärenden i nämnden. Man specificerar inte vem inom förvaltningen som skall genomföra uppdraget och ger heller inte någon tidpunkt för återrapportering eller när uppdraget skall vara utfört. Någon

9 samlad utvärdering av de uppdrag man lämnat till förvaltningen eller uppföljning av fattade beslut har inte skett under 2010 fram till att granskningen genomfördes. f Nämnden bör tydligare kräva återrapportering under löpande år över de uppdrag man lämnat. Vi bedömer att nämnden till stor del \~dtar aktiva åtgärder för att styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Nämnden har förbättrat hanteringen av handlingar till nämndssammanträdena sedan Det finns fortfarande områden där förbättring kan ske, se ovan. Nämnden bör tydligare definiera rollen för politiken jämfört med tjänstemännen så att frågor kring strategier hanteras på rätt nivå. Vid mötet den 27 augusti 2010 med Vård- och omsorgsnämnden deltog ordförande Bo Kallerman, verksamhetschef Helena Duske och förvaltningsekonom Anna Cedervång. Baserat på diskussionen vid mötet kring kontrollfrågorna, vid detta tilwille överlämnade dokument, genomgång av nämndens protokoll för 2010 och analys av verksamhetsberättelsen kan följande konstateras: Nämndens verksamhetsplan innehåller få nyckeltal och omfattar nämndens hela verksamhet. De olika verksamheternas mål finns inte redovisade för nämnden under 2010 i något protokoll och beslutas inte av nämnden. I verksamhetsplanen har nämnden valt att under fullmäktiges mål presentera vilka aktiviteter man avser att genomföra för att nå fullmäktiges mål samt några indikatorer som ger graden av måluppfyllelse. Om det finns egna mål kopplade till fullmäktiges mål eller för den delen gällande lagstiftning framgår inte. Nämndens ambitioner med äldreomsorg, IFO, LSS m m framgår endast i form av indikatorer. Nämndens kallelser innehåller i nästan alla fall även de handlingar som ärendet omfattar och dessa återfinns även på hems idan. Nämndens verksamhet omfattar stora verksamheter och varje verksamhet bör ha av nämnden beslutade övergripande mål i verksamhetsplanen. Detta för att tydliggöra för kommunstyrelsen vilken 8 of14

10 114«, ii pwc omfattning nämndens verksamhet har. För att uppnå en maximal wrksamhetsstyrning borde nämnden utforma indikatorer för samtlig verksamhet enligt fullmäktiges mål. Under 2010 har stora överdrag i kostnaderna på försörjningsstöd och omsorgen om funktionshindrade finansierats via minskade ambitioner eller sparande inom äldreomsorgen eller omsorg om handikappade. Vilka effekter det har på nämndens möjligheter att uppnå de ambitioner man haft för äldreomsorgenihandikappomsorgen blir på detta sätt onödigt komplicerat att redovisa för fullmäktige. SOlH Nämnden får löpande rapportering i samband med månadsrapporter, delårsrapport, årsredovisning, avvikelsehantering, klagomålshantering m m euligt de beslut som nämnden fartat. Löpande under året följer nämnden utvecklingen inom försörjningsstöd och institutionsplaceringar både ekonomiskt och nyckeltal. I övrigt rapporteras inga nyckeltallöpande. Delegationsbeslut redovisas vid varje sammanträde. 1ukl Vi bedömer att nämnden får löpande rapportering till tillfredsställande grad. \.! Hl Vid genomgången av protokollen framgår att nämnden ger uppdrag till forvaltningen vid behandling av ärenden i nämnden. Man specificerar inte vem inom förvaltningen som skall utföra uppdraget och ger heller inte någon tidpunkt för återrapportering eller när uppdraget skall vara utfört. Någon samlad utvärdering av de uppdrag man lämnat till förvaltningen eller uppföljning av fattade beslut har inte skett under 2010 fram till att granskningen genomfördes Nämnden bör tydligare kräva återrapportering under löpande år över de uppdrag man lämnat.,!'a Vi bedömer att nämnden till stor del vidtar aktiva åtgärder för att styra, följa upp och kontrollera verksamheten. n Vid mötet den 29 oktober 2010 med kultur- och fritidsnämnden deltog ordförande Håkan Pettersson och förvaltnings chef Kurt Hellman. 9 of 14

11 Baserat på diskussionen vid mötet kring kontrollfrågorna, vid detta tillfålle överlämnade dokument, genomgång av nämndens protokoll för 2010 och analys av verksamhetsberättelsen kan följande konstateras: De handlingar som behandlas på nämndsammanträdena, bilagor etc finns i stor utsträckning även publicerade på kommunens hemsida. Nämnden har inte fattat beslut kring ekonomiska styrprinciper för nämnden utan de av fullmäktige beslutade ekonomiska styrprinciperna gäller för nämnden. Däremot har nämnden fattat beslut kring kvalitetsdeklaration för de olika enheterna som nämnden ansvarar för. Här beskriver nämnden vad brukaren kan förväntas sig av verksamheten, vart man skall vända sig med synpunkter och Idagomål. Dessa kvalitetsdeklarationer anslås vid vmje enhet. Nämnden har beslutat om en internkontrollplan för varje år. För 2010 omfattar den delegationsordning och inköp. All verksamhet omfattas inte av internkontrollplanen. I verksamhetsplanen har nämnden beskrivit indikatorer, framgångsfaktorer och aktiviteter till de av fullmäktige beslutade målen för Man har nyckeltal och prestationsmått för flera av målen. I verksamhetsplanen saknas dock mätetal för några indikatorer samt att det inte framgår vad man beräknar nppnå under det innevarande året (2009). I verksamhetsberättelsen för 2010 följs fullmäktiges mål upp baserat på de indikatorer som beskrivs i verksamhetsplanen. Nämnden har under 2010 uppnått fem av de nio mål man satte upp, en indikator bar inte undersökts (personalenkät). [CUJ els (' i' Verksamhetsplanen beskriver endast översiktligt vad nämnden planerar uppnå under De indikatorer som finns i planen omfattar endast några av de verksamheter som nämnden ansvarar för. För att uppnå en maximal verksamhetsstyrning borde nämnden utforma indikatorer för samtlig verksamhet enligt fullmäktiges mål. Då nämnden inte fattar beslut om verksamhetsplaner för respektive verksamhet är det svårt att veta vilka ambitioner nämnden har med hela verksamheten under planperioden. Nämnden bör låta internkontrollplanen omfatta flera av verksamheterna. den de sorn Den ekonomiska rapportering varje månad finns inte med som egen punkt i protokollen utan ingår i avsnittet information från förvaltningen. Detta ärende bör tas upp som eget ärende och nämnden bör fatta beslut kring den månatliga ekonomiska redovisningen Delårsrapport och boksluts behandlas enligt fullmäktiges anvisningar. Vid varje sammanträde redovisas delegationsbeslut och information från förvaltningen om verksamheten. Någon uppföljning kring de klagomål som eventuellt lämnas i verksamheten enligt de kvalitetsdeklarationer som finns uppsatta vid anläggningarna har inte lämnats enligt protokollen för 2010

12 Den månatliga ekonomiska redovisningen bör finnas som ett eget ärende i protokollen. Nämnden för på det stora hela bra löpande rapportering men avvikelsehantering/klagomålshanteringen kan behöva systematiseras. J Nämnden specificerar \1lka åtgärder som skall göras i protokollen, man namnger inte vem utan refererar till förvaltningen. Man sätter ett datum när åtgärd skall återrapporteras till nämnden. Mätetal finns för några verksamheter Nämnden är aktiv i sitt arbete med utvärdering och förbättring men det finns utrymme för att ta fram mätetal, nyckeltal indikatorer för flera av nämndens verksamheter. va Vi bedömer att nämnden till stor del vidtar aktiva åtgärder för att styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Nämnden kan förbättra sitta arbete med internkontrollplanen genom att inkludera flera verksamheter/processer i planen. Vid mötet den 25 maj 2010 med Tekniska nämnden deltog ordförande Allan Westin, v ordförande Kjell Sundqvist, ledamot Bo Kihlström, förvaltningschef Göran Åkesson samt Margareta Furumo och Christine Jirving från förvaltningen. Baserat på diskussionen vid mötet kring kontrollfrågorna, vid detta tillfalie överlämnade dokument, genomgång av nämndens protokoll för 2010 och analys av verksamhetsberättelsen kan följande konstateras: mnden l s licte.!l. l Man har inför nytt år beslutat om sammanträdesdagar och vilka fasta ärenden som skall behandlas under dessa sammanträden. Man följer fullmäktiges anvisuingar kring strategisk plan, verksamhetsplan, månadsuppföljningar och delårsrapport samt helårsrapport. Nämndeus sammanträden är inte öppna för allmänheten, på kommunens hems ida publiceras inte de handlingar som sänds ut till ledamöterna. Man publicerar endast nämndens sammanträdesprotokoll på hemsidan. I dessa är oftast ärendebeskrivningen en hänvisning till en bilaga som inte är tillgänglig för allmänheten. Inom nämnden finns en ordförandeberedning samt ett arbetsutskott, för \1lka det 11 of 14

13 inte finns några protokoll på hemsidan. Mycket av nämndens arbete är därför svårt att spåra i de offentliga dokumenten. De av kommunstyrelsen beslutade uppföljningar och planer har beslutats av nämnden. Dock behandlas den månatliga ekonomiska uppföljningen endast av arbetsutskottet. Oklart om nämnden i sin helhet får ta del av den månatliga uppföljningen. Ärendet tas inte upp i protokollen från nämndsammanträdena. Nämnden har upprättat en interkontrollplan för 2010 som innehåller ett kontrollmoment - fakturahanteringstid inom Inköp och faktura. Nämndens verksamhetsplan innehåller prioriterade åtgärder och aktiviteter kopplade till fullmäktiges mål. Det finns en ansats till att använda nyckeltal för vissa av fullmäktiges mål. I verksamhetsplanen finns en statistikförteckning (verksamhetsfakta) som också har en framskrivning som ett slags nyckeltal för kommande år. Det är dock oklart i vad mån dessa är srytande för nämnden. rukt/nuelscl' Vi bedömer att det är svårt för en intresserad allmänhet att ta del av nämndens arbete eftersom protokollen har en ofullständig ärendebeskrivning samtidigt som bilagorna man refererar till inte publiceras. Tekniska nämndens verksamheter är rikligt försedda med verksamhetsmått och dessa borde kunna utuyttjas i högre grad som styraude nyckeltal och kopplas till fullmäktiges mål på ett tydligt sätt tex fullmäktiges miljömål. Nämnden bör ges möjlighet att ta ställning till den ekonomiska månadsrapporten. Nämnden bör inkludera fler kontrollmoment i den interna kontrollplanen - den skall omfatta all verksamhet, inte enbart de ekonomiadministrativa rutinerna. n sonl Delårsrapporten har behandlats av nämnden, liksom verksamhetsplan och bokslut för föregående år. Vid varje sammanträde finns en punkt där förvaltningen informerar nämnden om förvaltningsärenden. Varje rapport protokollförs kort. Delegationsärenden tas upp vid varje nämndsammanträde. Under 2010 har endast tre investeringsprojekt redovisats för nämnden och någon slutrapport kring avslutade investeringsprojekt har inte lämnats till nämnden. I verksamhetsberättelsen för 2010 redovisas måluppfyllelsen av fullmäktiges mål genom att nämndens bidrag till dessa följs upp. Kopplingen mellan redovisningen av hur nämnden uppfyllt sina mål och vad man åtog sig i verksamhetsplanen är oklar. Har man genomfört de aktiviteter som man listade i

14 verksamhetsplanen? Vad hände med de nyckeltal som fanns med i verksamhetsplanen för de olika målen? Tekniska nämnden har ett stort investeringsåtagande vilka påverkar andra nämnders driftkostnader och det borde vara viktigt för nämnden att kunna följa hur investeringsprojekten fullföljs löpande under året. Särskilt bör slutredovisning av varje lite större investeringsprojekt lämnas till nämnden. Vi bedömer att kopplingen mellan verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen måste göras bättre så att spårbarheten mellan målen, aktiviteterna och nyckel talen blir tydligare. I samband med delårsrapporten fattade nämnden beslut att starta en utredning kring kostenheten samt att förslå kommunstyrelsen höja portionspriserna. Detta beslut har inte följts upp under resten av året och någon särskilt uppföljning kring kostenhetens ekonomi har inte lämnats till nämnden. Vi bedömer att nämnden inte i tillräckligt hög grad arbetar med utvärdering och förbättring när det gäller t ex så stora hotande underskott som kostenheten redovisade i delårsrapporten. En kontinuerlig uppföljning av detta ärende borde ha lämnats till nämnden under hösten. Vi bedömer att nämnden till en del,idtar aktiva åtgärder för att styra, följa upp och kontrollera verksamheten men att spårbarheten är otillräcklig för medborgarna. Nämnden bör se till att protokollen från nämndsammanträdena blir mer innehållsrika eller att bilagorna till nämndens protokoll publiceras på kommunens hemsida. Det är också svårt att förstå varför nämnden ställer in så många sammanträden under 2010 med hänvisning till för få ärenden att behandla när nämnden investerar för 50 mkr per år samt har startat upp en för nämnden ny verksamhet som dessutom redovisar ett så stort underskott efter första halvåret. en Vid mötet den 16 december 2010 med bygg- och miljönämnden deltog Karl-Axel Ekebom, ledamot Bygg- och miljönämnden Sala-Heby och Magnus Gunnarsson, för\altningschef Bygg- och miljöförvaltningen Sala-Heby. Baserat på diskussionen,id mötet kring kontrollfrågorna, vid detta tilldille överlämnade dokument, genomgång av nämndens protokoll för 2010 och analys av verksamhets-berättelsen kan följande konstateras: 130f14

15 Nämnden/förvaltningen har ett stort myndighetsansvar men mycket jobb mot lagstiftning (90-95%). Lagstiftning och kommunala mål måste harmoniera för att det ska fungera i praktiken. Naturvård och energirådgivning utgör resterande del och är ej lagstyrt men nämnden får statliga bidrag för verksamheten. Kommunen erbjuder medborgarna fri energirådgivning. Nämnden har i verksamhetsplanen sammanfört lagstiftningens myndighetskrav med kommunens vision och inriktning. För vissa av nämndens mål finns nyckel ta!. Nämndens protokoll finns inte publicerade på kommunens hemsida. IClgelscl' Nämnden bedriver en verksamhet som till största delen är lagreglerad. Nämnden bör överväga om man skall publicera sina protokoll på hemsidan, de delar som inte berörs av PUL i alla fall. Il SOlIl Rapporteringen sker i delårsrapport och verksamhetsberättelse. Eftersom protokollen inte finns tillgängliga på nätet är en ytterligare bedömning av detta inte möjlig att göra Se ovan. : (j? a Nämndens arbete vad gäller den lagstadgade delen (90-95%) av verksamheten granskas bl a av länsstyrelsen samt till största delen hanterar myndighetsbeslut. Detta innebär att nämnden i stora delar följer en reglerad hantering av sina ärenden Gun-Britt Alnefelt

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum. Skolnämnden 2008-11-12. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum. Skolnämnden 2008-11-12. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Skolkansliet 2008-11-12 kl 14.00 17.10 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Lantmäterinämnden Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun Revisionsrapport Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/ Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) 2014-01-08 UN-2014/ Utbildningsnämnden Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2016-02-08 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Granskning av intern kontroll Kommunrevisionen har gett i uppdrag

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport KPMG AB 0-- Antal sidor: 0 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Revisionsrapport av Valnämnden

Revisionsrapport av Valnämnden REVISIONSRAPPORT 1(7) KR 2014/ 0003 Christer Lordh, revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av Valnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Nämndens ansvarsområde... 3 3 Resultat och bedömning av dokumentstudier

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-03-31 KN-KUS14-003-19 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR DU-NÄMNDEN ÅR 2013. jell Jgnsson Revisionschef. Revisionen

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR DU-NÄMNDEN ÅR 2013. jell Jgnsson Revisionschef. Revisionen LANDSTINGET SÖRMLAND 2014- ei- A- U5 RE-REV14-0 För kännedom Inköpschef Teemu Lehtimäki Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Personaldirektör Solveig Lampe Revisorerna i

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Ansvarsutövande Uppföljande granskning

Ansvarsutövande Uppföljande granskning Revisionsrapport* Ansvarsutövande Uppföljande granskning Vännäs kommun December 2006 Allan Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut fritidsnämnden Föredragningslista Tid Onsdagen den 4 maj, 8:30-12 Plats Valjeviken, Sölvesborg Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående mötes protokoll Godkännande av dagordning Beslut 20 Internkontrollplan

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Svar på revisionsrapport - Granskning av förskoleverksamheten

Svar på revisionsrapport - Granskning av förskoleverksamheten Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-28 1 BUN 129 Dnr BUN 2015/0421 Svar på revisionsrapport - Granskning av förskoleverksamheten Beslut Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll

Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Linköpings kommuns revisorer har i sin revisionsplan för 2016 beslutat om en fördjupad granskning för att undersöka om ändamålsenliga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

4 Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport

4 Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport KUN 2008-02-14, p 6 Enheten för administration och kommunikation KUN 2007/637 Handläggare: Anders Lundmark Yttrande över revisionsrapport över löpande granskning av intern kontroll 2007 avseende kulturnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Uppföljning Jörn Wahlroth Pär Sturesson 20 november 2013 Kultur- och fritidsnämnden Konst, kravrutin och föreningsbidrag Kalmar Kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Antagen av kommunfullmäktige, 133, Kvalitetsvison 2 Bakgrund Med syfte att ta ett tydligare centralt grepp om kvalitetsfrågorna tillsattes

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun

Revisionsrapport. Söderhamns kommun Revisionsrapport Bygg- & miljönämnden granskning av nämndens ansvarsutövande December 2011 Ove Axelsson Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1 Uppdrag, revisionsfråga och metod 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter

REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT 2015 Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter Revisionsrapport 2 (6) 1 INLEDNING/BAKGRUND Regionens revisorer granskar

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare.

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Sida 1(10) Kommunfullmäktige Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Inledning Efter ändring i kommunallagen har kommunerna ålagts skärpta krav i att följa upp

Läs mer

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-12-16 112 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Revisionens formella reglering... 3 Revisorernas antal och organisation... 3

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder.

Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder. Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder. Vara kommuns revisorer För Vara kommuns revisorer Göran Persson, ordförande Per-Olof Thörn, vice

Läs mer

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden REVISIONSRAPPORT 2014-11-18 KR 2014/ 0010-7 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2 Nämndens

Läs mer

Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2014

Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2014 2015-01-16 1 (7) För kännedom Kf:s presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Nämnderna Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2014 Bakgrund Kommunfullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL m "')\.'(U ''> KOMMUNSTRYRELSENS AU l' o Sammanträdesdatum.~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-01 Sida 18(35) 283 Dnr 645/14 Uppföljning kvalitetskontrollplan 2015 för kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av styrdokument.

Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Ragunda kommun 27 Juni 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning En av de viktigaste

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Oxelösunds kommun

Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Oxelösunds kommun Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Oxelösunds kommun Håkan Lindahl Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning 1 2 Bakgrund 1 3

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

REVISORERNA Bilaga till revisionsberättelsen

REVISORERNA Bilaga till revisionsberättelsen 2016-03-17 Bilaga till revisionsberättelsen Redogörelse för revisionen år 2015 Innehåll 1. Redogörelse för revisionen år 2015...2 1.1 Inledning... 2 1.2 Granskningsinriktning... 2 2. Årlig grundläggande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer