Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Verksamhetsöversikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Verksamhetsöversikt"

Transkript

1 Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Verksamhetsöversikt

2 Information till aktieägarna Bolagsstämma Wärtsilä Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls måndagen den 15 mars 2004 kl. 16 i Helsingfors Mässcentrums kongressfl ygel, Mässplatsen 1, Helsingfors. Rätt att delta Rätt att delta i bolagsstämman har varje aktieägare som senast den 5 mars 2004 har upptagits som aktieägare i den aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman bör anmäla sitt deltagande senast den 11 mars 2004 kl antingen per brev, e-post, fax eller telefon. Anmälningsadresser: Wärtsilä Oyj Abp Aktieregistret PB Helsingfors tfn , vardagar kl fax e-post: Anmälan per e-post, brev eller telefax bör vara framme före anmälningstidens utgång torsdagen den 11 mars 2004 kl. 16. Fullmakter, med vars stöd den befullmäktigade önskar använda aktieägarens rösträtt på bolagsstämman, bör inlämnas före anmälningstidens utgång. Dividend Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsåret 2003 utbetala 0,75 euro per aktie. Dividend utbetalas till de aktieägare som på avstämningsdagen den 18 mars 2004 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividenden utbetalas den 25 mars Årsredovisning för 2003 Denna årsredovisning kan erhållas även på fi nska och engelska. Årsredovisningen publiceras också på Wärtsiläs hemsida på Internet, Delårsrapporter under 2004 Wärtsilä offentliggör tre delårsrapporter under 2004: januari mars januari juni januari september. Delårsrapporterna publiceras på svenska, fi nska och engelska på Wärtsiläs hemsida på Internet. Börsmeddelanden Börsmeddelanden fi nns omedelbart efter publiceringen tillgängliga på Internet på svenska, fi nska och engelska. Beställning av informationsmaterial Wärtsiläs årsredovisningar, delårsrapporter, broschyrer och meddelanden kan beställas från Wärtsiläs informationsavdelning antingen per telefon , fax , e-post eller genom Internet Wärtsilä förvärvar Metvikens mekaniska verkstad i Vasa och Jakobstads Mekaniska Verkstad året därpå Wärtsilä grundas när landshövdingen i Karelen den 12 april ger tillstånd till att uppföra ett sågverk invid forsen i kommunen Tohmajärvi. Sågverket övertas efter ett par år av Nils Ludvig Arppe Företagets namn ändras till Oy Wärtsilä Ab Wärtsilä genomför den andra emissionen som är riktad till den internationella aktiemarknaden och blir det första fi nländska bolaget vars aktie noteras på fondbörsen i London Wärtsilä Diesel förvärvar franska SACM som tillverkar högvarviga dieselmotorer. Wärtsilä Diesel förvärvar aktiemajoriteten i holländska Stork Werkspoor B.V. som tillverkar medelvarviga motorer. Bolagets namn blir Stork-Wärtsilä Diesel B.V Som ett resultat av ägarbyte blir det nya namnet på sågoch bruksföretaget Wärtsilä Ab bildas ett nytt bolag under namnet Ab Wärtsilä Oy Wärtsilä tar steget in i dieselmotorerna, när man ingår ett licensavtal med Friedrich Krupp Germania Werft AG. Den första motorn blir färdig i Åbo år Wärtsilä förvärvar 51 procent av NOHABs diesel verksamhet från svenska Bofors. Detta utgör upptakten till Wärtsiläs internationella produktionsverksamhet. Återstående aktier förvärvas år Ett bolag bildas i Indien och bolagets aktie emitteras på fondbörsen i Bombay. En monteringsfabrik för dieselmotorer byggs i Khopoli En extra bolagsstämma i Wärtsilä godkänner fusionsplanen, enligt vilken Wärtsilä fusioneras med Oy Lohja Ab. Företagets namn blir Metra Oy Ab.

3

4 Wärtsilä i korthet 2003 Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp:s aktier är noterade på Helsingfors Börs. Antalet aktieägare är omkring Av aktiestocken ägs ca 90 procent av fi nländska investerare. Nyckeltal 2003 Omsättning 2.357,5milj. euro Operativt rörelseresultat 100,0 milj. euro Rörelseresultat 18,4 milj. euro Resultat före skatter 34,4 milj. euro Balansomslutning 2.382,9 milj. euro Nettoskuldsättningsgrad 0,48 Antal anställda vid utgången av året Omsättning per division 2003 Service 38% (34%) Ship Power 29% (30%) Kratfverk 25% (26%) Imatra Steel 9% (8%) Finansiering: Främmande och eget kapital 1 Eget kapital totalt 810,7 milj. euro Främmande kapital totalt 1.572,2 milj. euro Wärtsilä är en ledande leverantör av kompletta drivsystem för fartyg och offshore-installationer. Wärtsiläs kundbas utgörs av rederier, varv och operatörer. Vi är det enda företaget i branschen med ett eget globalt servicenätverk. Vi erbjuder kunden komplett service för fartygets maskiner i varje skede av dess livscykel. Wärtsilä är en betydande leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion samt tillhörande drifts- och un derhållstjänster. I koncernen ingår även Imatra Steel, en nordisk tillverkare av specialstål. Strategi Vi erbjuder våra kunder inom sjöfart och decentraliserad energiproduk tion lösningar, som uppfyller deras behov att omvandla bränslen till energi effektivt, tillförlitligt och med så låg miljö påverkan som möjligt. Wärtsilä betjänar rederier och varv genom att leverera driv system samt erbjuda service. Wärtsilä levererar motorer samt propulsions- och styrsystem till alla typer av fartyg och off shoreinstallationer. Det globala servicenätet erbjuder service och reparationstjänster av fartygets maskineri under hela dess livs cykel. Vi utökar vår serviceverksamhet genom att producera inno vativa tjänster som gynnar kundens affärsverksamhet, såsom märkesobunden service i världens alla huvudhamnar, före byggande underhåll samt drifts- och underhållsavtal. Wärtsilä erbjuder olje-, gas- och biobränslebaserade kraft verkslös ningar. Vår målsättning är att förstärka vår globalt ledande position inom vårt kärnområde, decentraliserad energiproduktion. Wärtsilä stöder kundernas energiproduktion genom att erbjuda service- och driftstjänster för anläggningen. Innehav Innehaven utgör ekonomiska resurser för att utveckla kärn verksamheten. Wärtsilä innehar 7,6% av Assa Abloy AB:s aktier. Den var marknadsvärdet på innehavet 261,9 milj. euro. Innehavet har ett bokvärde på 67,4 milj. euro. 1 I eget kapital ingår konvertibla kapitallån Wärtsiläs varumärken WÄRTSILÄ, SULZER, LIPS, JMT, Deep Sea Seals och Imatra Steel. 2

5 Ship Power Wärtsilä är världsledande leverantör av kompletta drivsystem för fartyg och offshore-installationer. Wärtsilä levererar motorer samt propulsions- och styrlösningar för alla typer av fartyg. Marknadsandelar för Wärtsiläs medelvarviga och lågvarviga huvudmotorer 2003 Omsättning 686,1 milj. euro Orderingång år ,4 milj. euro Orderstock vid utgången av året 606,8 milj. euro Medelvarviga motorer Wärtsilä 38% (34%) Totalmarknaden MW (2.774) Order 6/2002 5/2003 Källa: Diesel & Gas Turbine Worldwide Lågvarviga motorer Wärtsilä 33% (25%) Totalmarknaden MW (7.521) Order 6/2002 5/2003 Service Omsättning 885,5 milj. euro Antal anställda vid utgången av året Långvariga serviceavtal MW Driftstjänstavtal MW Wärtsilä stöder kunden under pro duktens hela livscykel. Vi underhåller och reparerar både fartygens maskinerier och kraftverk. Wärtsilä utökar ser viceverk sam heten genom att erbjuda innovativa tjänster som stöder kundens affärsverksamhet såsom märkesobunden service i världens alla huvudhamnar, före byggande service samt drifts- och underhållsavtal. Wärtsiläs motorbestånd MW Kraftverk Marinmotorer Lågvarviga motorer Medelvarviga motorer Kraftverk Wärtsilä är en betydande leverantör på kraftverksmarknaden för decentraliserad energiproduktion. Vi erbjuder krat verkslösningar som baseras på olje-, gas- och flerbränslemotorer. Marknadsandelar för Wärtsiläs kraftverk 2003 Wärtsilä 5% (8%) Gasturbiner 32% (29%) Övriga motortillverkare 63% (63%) Omsättning 577,5 milj. euro Orderingång år ,3 milj. euro Orderstock vid utgången av året 357,2 milj. euro Motor- och gasturbinorder (enhetsstorlek på 1 60 MW) för kraftverk 6/2002 5/2003 Källa: Diesel & Gas Turbine Worldwide Imatra Steel Imatra Steel är Wärtsiläs bolag för special stål. Det tillverkar rund-, fyrkantsoch plattstänger samt smidda motoroch framaxelkomponenter. Företagets kunder utgörs av den europeiska fordons- och verkstadsindustrin. Geografisk fördelning av Imatra Steels omsättning 2003 Finland 15% (14%) Övriga Norden 38% (38%) Övriga EU länder 46% (47%) Övriga länder 1% (1%) Omsättning 202,7 milj. euro Rörelsevinst 0,7 milj. euro Operativt rörelseresultat 5,1 milj. euro Antal anställda vid utgången av året

6 Wärtsilä som investeringsobjekt Wärtsilä Oyj Abp:s aktier noteras på huvudlistan vid Helsingfors Börs. Dessutom omsätts Wärtsiläs aktier genom SEAQ International-systemet (Stock Exchange Automatic Quotation system) vid fondbörsen i London. Wärtsilä Oyj Abp:s aktiekapital utgör minst 87,5 miljoner euro och högst 350 miljoner euro. Inom dessa gränser kan aktie kapitalet höjas eller sänkas utan en förändring av bolagsordningen. Bolagets inbetalda aktiekapital utgör miljoner euro. Vid bolagsstämma har aktier i serie A 10 röster och aktier i serie B 1 röst. Aktiernas nominella värde är 3,50 euro. Alla aktier be rättigar till en lika stor dividend. Antalet A-aktier uppgår till och antalet B-aktier till Det totala an talet aktier är Dividendpolitik Målet är att dividenden skall utgöra 50 procent av det operativa resultatet per aktie. Styrelsen föreslår en dividend på 0,75 euro/ aktie för räkenskapsåret Övergång till IAS-rapportering Wärtsiläs bokslut har upprättats i enlighet med den finska bokföringslagen och dess regler samt i enlighet med koncernens enhetliga redovisningsprinciper. Största avvikelserna jämfört med IAS gäller främst värderingen av derivativinstrument, aktier och pensionsansvar samt kapitaliseringen av utvecklingskostnader och tidpunkten för reserveringar. Rapportering enligt standarderna IAS/IFRS inleds från början av Insamlingen av den information som behövs för detta fortskrider enligt planerna. Viktiga händelser år 2003 På sensommaren reviderade Wärtsilä sin strategi. Koncernen beslöt fokusera på drivsystem för fartyg och service. Wärtsilä har som mål att öka utbudet av produkter och underhållstjänster i branschen. Inom skeppsbyggnaden flyttas tyngdpunkten i snabb takt till Asien och priskonkurrensen skärps. Wärtsilä beslöt därför att inleda tillverkningen av propellrar och hjälpmotorer i Kina. I december beslöts att grunda ett samföretag i Kina för tillverkning av propellrar. Målet för företagsförvärven inom serviceaffärsverksamheten är att bredda och fördjupa serviceutbudet. Ciservgruppen, som erbjuder heltäckande servicetjänster för fartyg, utökades med tre nya bolag. För närvarande har kedjan sju företag placerade vid centrala knutpunkter inom den internationella sjöfarten. Detta ger Wärtsilä goda möjligheter att ytterligare öka marknadsandelen för service av tvåtaktsmotorer, eftersom Ciserv även underhåller motorer från andra tillverkare. Nyckeltal MEUR / / / /2003 Omsättning 2.358, , ,5 488,1 538,5 608,7 722,1 Power-divisioner 2.174, , ,8 433,1 483,2 568,4 671,0 Imatra Steel 186,4 200,4 202,7 55,1 55,5 40,6 51,6 Operativt rörelseresultat 95,8 77,8 100,0 9,3 16,2 26,1 48,4 Power-divisioner 87,8 74,6 95,0 8,3 14,0 26,9 45,8 Imatra Steel 6,4 3,2 5,1 1,0 2,2 0,8 2,6 Avskrivningar och nedskrivningar 1 88,5 105,4 101,0 34,1 26,2 25,2 15,5 Power-divisioner 69,8 93,4 88,7 Imatra Steel 11,5 11,9 12,3 Rörelseresultat 523,9 188,9 18,4 5,0 16,2 26,1 65,7 Power-divisioner 34,6 74,6 35,0 8,3 14,0 26,9 84,2 Imatra Steel 6,4 3,2 0,7 3,4 2,2 0,8 2,6 Försäljningsvinster 550,4 111,1 15,9 15,9 Resultat före extraordinärna poster 508,7 170,4 34,4 Resultat/aktie, EUR 5,53 2,05 0,66 0,08 0,22 0,27 1,06 Balansomslutning 2.405, , , , , , ,9 Räntabärande främmande kapital, brutto 168,3 624,3 496,8 Konvertibla kapitallån 28,1 27,9 27,5 27,9 27,9 27,9 27,5 Kassa och bank 184,6 185,8 150,0 128,5 136,5 109,1 150,0 Rörelseresultat, % 22,2 7,5 0,8 1,0 3,0 4,3 9,1 Operativt rörelseresultat, % 4,1 3,1 4,2 1,9 3,0 4,3 6,7 Power-divisioner 2 4,0 3,2 4,4 1,9 2,9 4,7 6,8 Imatra Steel 2 3,4 1,6 2,5 1,9 4,0 2,1 5,1 ROI, % 43,0 14,9 0,1 Power-divisioner 2 10,7 7,7 8,4 Imatra Steel 2 6,0 2,9 4,0 Levererade MW, Power-divisioner Orderstock i slutet av perioden, Power-divisioner 1.516, , , , , , ,0 Orderingång, Power-divisioner 2.040, , ,7 590,4 511,9 555,8 490,6 Personal i slutet av perioden Power-divisioner Imatra Steel exkl. nedskrining 55,0 milj. euro, som hänförs till omstruktueringsreservering; ,5 milj. euro. 2 Före engångskostnader 4

7 Under året granskades Kraftverksdivisionens struktur och om fattning. Inom Kraftverksdivisionen fokuserar man på kon kurrenskraf tiga produkter och områden där man är stark. Wärtsilä leve rerar anläggningar för såväl produktion av baskraft som reservkraft för utjämning av belastningstoppar. Fokus har dock flyttats till den växande marknaden som ligger mellan dessa dvs. på kraftverk för varierande belastning. Den stor volatiliteten inom affärsverksamheten för kraftverk och den nya produktstrategin var skälen till Wärtsiläs beslut att inleda förhandlingar med personalen om att lägga ner pro duktionen i Frankrike. Dessutom utlokaliserades planeringen av kraftverk för att möjliggöra snabba och flexibla reaktioner på vo lymväxlingarna på kraftverksmarknaden. För att minska överkapaciteten påbörjades i januari 2004 förhand lingar med personalen i Åbo, Finland om en nedläggning av fabrikens produktion. En genomgång av strategin är en del av koncernens ut vecklingsarbete, som syftar till att avsevärt förbättra resultatförmågan. Koncernens målsättning för rörelsevinsten är 7 8 procent före utgången av Livlig orderingång på marknaden för stora fartyg På marknaden för tank-, bulklast- och containerfartyg har man speciellt beställt stora fartyg. Under början av år 2003 beställdes ovanligt många fartyg av de asiatiska varven. Utvecklingen på Wärtsiläs traditionella hemmamarknad i Europa var fortsatt dämpad. De asiatiska varvens tillverkningskapacitet för stora fartyg är i det närmaste slutsåld. Utsikterna inom skeppsbyggandet var fortsatt positiva, vilket berodde på en återhämtning av frakt priserna, tillgången till riskkapital samt bestämmelserna om dubbelbottnade fartyg. Flera kraftverksprojekt Trots den globala osäkerheten låg antalet aktuella kraft verksprojekt på en tillfredsställande nivå och några större order erhölls under år Orderingången för Wärtsiläs kraftverk för hela året låg på en högre nivå än under år Beslutsfattandet beträffande beställningar i branschen drog dock fortsättningsvis ut på tiden. Orderingången för biokraftverk var fortsatt gynnsam. Personal per marknadsområde Personal per division 2003 Europa 73% Aasien 17% Amerika 8% Övrika länder 2% Power divisionerna 90% Imatra Steel 10% Ägarstrukturen englit röstinnehav Privata företag 34,0% Finansinstitut och försäkringsbolag 10,8% Offentliga samfund 8,6% Icke vinstsyftande sammanslutningar 20,3% Hushåll 23,0% Utlandet, förvaltarregistret 3,3% Ägarstrukturen enligt aktieinnehav Privata företag 28,3% Finansinstitut och försäkringsbolag 8,3% Offentliga samfund 9,4% Icke vinstsyftande sammanslutningar 15,7% Hushåll 29,9% Utlandet, förvaltarregistret 8,4% Power-divisionerna, omsättning division 2003 Kraftverk 27% (29%) Ship Power 32% (33%) Service 41% (36%) Resultat MEUR % Rörelseresultat Operativt resultat Resultat före extraordinära poster ROI, % 1999 och 2000 innehåller ej Sanitec Nyckeltal per aktie Resultat/aktie EUR Dividend/aktie Resultat/aktie Normal dividend Extradividend Styrelsens förslag 5

8 Aktier vid Helsingfors Börs 2003 Rapportperiod Högsta Lägsta Medelkurs 1 Aktieomsättning euro euro euro st. A-osake 16,30 10,00 12, B-osake 15,95 9,20 11, Aktier 31 december 2003 Serie A Serie B Totalt Antal aktier Antal röster Med handelsvolym vägd medelkurs Aktieomsättning/månad st euro Serie A Serie B Medelkurs Nyckeltal/aktie Resultat/aktie (EPS) euro 0,66 2,05 5,53 4,2 2,43 Eget kapital/aktie euro 13,03 15,56 17,55 14,59 13,09 Dividend/aktie euro 0,75 1 1,75 4,00 2,65 2,85 Dividend/resultat % n/a 85,4 72,3 63,1 117,3 Direktavkastning % Serie A 4, ,69 19,42 13,61 15,66 Serie B 4, ,56 19,23 13,55 15,41 Aktiekurs/resultat per aktie (P/E) Serie A n/a 6,2 3,7 4,6 7,5 Serie B n/a 5,9 3,8 4,7 7,6 Aktiekurs/eget kapital per aktie (P/BV) Serie A 1,2 0,8 1,2 1,3 1,4 Serie B 1,2 0,8 1,2 1,3 1,4 Emissionjusterat antal aktier st. i slutet av perioden i medeltal Styrelsens förslag Aktier och aktieägare Aktieomsättning vid HEX, andel av aktierna 41,9% 43,4% 35,4% 33,2% 32,7% Aktieomsättning vid HEX, andel av rösterna 20,2% 19,9% 19,9% 16,8% 14,5% Aktieomsättning vid SEAQ, andel av aktierna 1,9% 11,1% 10,5% 8,7% 9,2% Utländskt innehav 8,4% 8,8% 10,5% 12,4% 16,5% 1 Metra Oyj Abp Antal aktier st. 10 största aktieägare Serie A Serie B % av rösterna % av aktierna 1 Fiskars Oyj Abp ,4 19,2 2 Försäkrings aktiebolaget Sampo Liv ,0 4,7 3 Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma ,1 2,9 4 Svenska Litteratursällskapet ,9 1,7 5 Agrofi n Oy Ab ,3 2,4 6 Stiftelsen Brita Maria Renlund ,3 0,9 7 Sigrid Juselius Stiftelse ,3 0,6 8 Signe & Ane Gyllenbergs Stiftelse ,2 0,5 9 Folkpensionsanstalten ,0 0,9 10 Teknologiindustri rf ,0 0,7 10 största aktieäagare totalt ,5 34,5 6

9 Årets viktigaste meddelanden Meddelandena kan i sin helhet läsas på vår hemsida Wärtsilä satsar på motorteknologi med låga utsläpp Wärtsilä köpte holländskt servicebolag för marinmotorer Wärtsilä fi ck sju order på biobränsleanläggningar Bokslutskommuniké: Wärtsiläs omsättning ökade till miljoner euro. Styrelsen föreslår dividend på 1,75 euro Den nya typen av Sulzer-motorer intresserar kunderna order till tre containerfartyg Wärtsilä levererar två biokraftverk till Finnforests sågar Delårsrapport ; rörelsevinsten förbättrades till 5 miljoner euro Wärtsilä 64-motorer till fyra multipurpose-fartyg Styria Group förvärvar Imatra Steels fjäderverksamhet Delårsrapport ; Strategin fokuseras på drivsystem för fartyg och service Wärtsilä och Volvo Penta planerar samarbete avseende service och leveranser av marina dieselmotorer Wärtsilä fi ck kraftverksorder på över 200 miljoner euro under juli och augusti historiens största kraftverk till Honduras Wärtsiläs utlåtande on mutmisstankarna på Gotland Kapitalmarknadsdag; Wärtsilä fokuserar på marinmotorer och service kraftverksbusinessen centraliseras och kapaciteten anpassas till marknadsläget Wärtsilä säljer sitt innehav i Polar; försäljningsvinsten 15 miljoner euro Wärtsiläs miljö- och samhällsansvarsrapport bäst bland de fi nländska företagens separata rapportserie Wärtsilä med i Kempens och SNS:s index för hållbar utveckling EIB lånade Wärtsilä 100 miljoner euro till produktutveckling Citec tar över Wärtsiläs kraftverksplanering i Finland Wärtsilä inleder propellertillverkning i Kina samföretag med CME, som ingår i varvskoncernen CSSC Wärtsilä har fått betydande order; orderingången för januari november 17 procent bättre än under mot svarande tid i fjol Kommunikationspolitik och IR-verksamhet Wärtsilä informerar öppet, vid rätt tidpunkt, sanningsenligt och konsekvent om bolagets målsättningar, ekonomiska ställning och affärsverksamhet för att Wärtsiläs intressenter skall kunna bilda sig en uppfattning om bolaget baserad på korrekt och tillräcklig information. Wärtsiläs informationsverksamhet omfattar koncernens interna och externa kommunikation samt investerarrelationer. Wärtsilä publicerar börsmeddelanden, börsanmälningar, allmänna pressmeddelanden samt fackpressmeddelanden. Dessutom publicerar Wärtsiläs dotterbolag vid behov pressmeddelanden om ärenden som är av lokal betydelse. Börsmeddelandena innehåller nyheter som inverkar eller kan inverka på aktiens värde. Börs anmälan är ett meddelande av teknisk karaktär. Pressmeddelanden berättar om händelser i affärsverksamheten som har nyhetsvärde eller är annars av allmänt intresse för olika intressenter. Fack pressmeddelanden ger fackpressen mer detaljerad information om Wärtsiläs produkter och teknologi. Meddelandena publiceras på finska, svenska och engelska med undantag av fackpressmeddelandena som endast publiceras på engelska. Börs- och pressmeddelanden kan läsas på Internet omedel bart efter publiceringen. I samband med att Wärtsilä offentliggör sitt resultat ordnas informationsmöten för investerare, analytiker och journalister. Bolagsledningen träffar regelbundet investerare i Europa och USA, dessutom besöker analytiker och investerare bolaget. Analytiker och finansiärer inbjuds till separata ka pitalmarknadsdagar, Capital Markets Day. Bolaget möter även investerare på investeringsmässor och lokala börskvällar i Finland. I allmänhet publiceras det material som presenteras på informationsmötena även på Internet. Wärtsilä tillämpar en fyra veckor lång så kallad tyst period innan resultatrapporter utges. Bolagets representanter träffar under denna tid inte investerare eller analytiker och kommenterar inte bolagets ekonomiska läge. För Wärtsiläs pressrelationer ansvarar informationsdirektören och för investerar- och analytikerrelationerna ansvarar IR-chefen. Kontakt: Eeva Kainulainen Sophie Jolly Informationsdirektör IR-chef tfn tfn GSM GSM

10 Wärtsiläs strategi Ship Power Service Kraftverk Ship Power Världsledande leverantör av fartygsdrivsystem och service. Service Förenar dessa två affärsverksamheter. Service stöder Wärtsiläs kunder under de levererade systemens hela livscykel. Kraftverk Betydande leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion samt tillhörande drifts- och underhållstjänster. Wärtsilä är en ledande leverantör av kompletta drivsystem för fartyg och offshoreinstallationer. Wärtsiläs kundbas utgörs av rederier, varv och operatörer. Vi är det enda företaget i branschen med ett eget globalt servicenätverk. Vi erbjuder kunden komplett service för fartygets maskineri i varje skede av dess livscykel. Wärtsilä är också en betydande leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion samt tillhörande drifts- och underhållstjänster. 8

11 Mission Vi erbjuder våra kunder inom sjöfart och decentraliserad energiproduktion lösningar som uppfyller deras behov av att omvandla bränslen till energi effektivt, tillförlitligt och med så låg miljö påverkan som möjligt. Wärtsilä är en ledande aktör på två marknader. Wärtsilä är den ledande leverantören av kompletta fartygsdrivsystem och offshoreinstallationer. Wärtsiläs kundbas utgörs av rederier, varv och operatörer. Wärtsilä är en betydande leverantör av kraftverk för decen traliserad energiproduktion och tillhörande drifts- och under hållstjänster. På sjöfartsmarknaden betjänar Wärtsilä rederier och varv genom att leverera drivsystem samt erbjuda service. Wärtsilä levererar motorer samt propulsions- och styrsystem till alla typer av fartyg och offshoreinstallationer. Vi breddar fortsättningsvis vårt produktutbud genom företagsförvärv och partnerskap. Wärtsilä är det enda företaget i branschen med ett eget globalt servicenätverk. Vi erbjuder kunden komplett service för fartygets maskineri i varje skede av dess livscykel. Vi utökar vår serviceverksamhet genom att producera innovativa tjänster som gynnar kundens affärsverksamhet, t.ex. märkesobunden service i alla världens huvudhamnar, före byggande underhåll samt drifts- och underhållsavtal. På marknaden för decent raliserad energiproduktion levererar Wärtsilä kraftverk samt till hörande drifts- och underhållstjänster till energiverk, industri, kom muner och övriga el- och värmeproducenter. Wärtsilä erbjuder oljegas- och biobränslebaserade kraftverkslösningar. Vår målsättning är att förstärka vår globalt ledande position inom vårt kärn område, decentraliserad energiproduktion. Vision Vi förstärker och utvecklar fortlöpande vår ledande position genom att tillförlitligt och yrkeskunnigt leverera de helhetslösningar och den utrustning och service, som våra kunder kräver för att framgångsrikt kunna konkurrera på sina respektive marknader. Det värde vi skapar för kunderna under våra produkters livscykel hjälper oss att bygga långvariga kundrelationer som resulterar i nya affärsmöjligheter. Vår verksamhet och våra produkter uppfyller stränga miljökrav. Ekonomiska målsättningar Wärtsiläs målsättning är att genom en växande och lönsam affärsverk sam het erbjuda sina investerare en konkurrenskraftig av kastning. Koncernens genomsnittliga tillväxtmål är en årlig omsättningsökning på mellan 6 7 procent. Ship Power- och Kraftverksdivisionernas tillväxtmål är 4 procent och Servicedivisionen procent. Rörelsevinstmålsättningen för Wärtsiläs Powerdivisioner är en rörelsevinst på 7 8 procent av omsättningen. Detta kommer att uppnås före utgången av år Koncernens balans bör på ett kapitaleffektivt sätt göra det möjligt att förverkliga Wärtsiläs strategi och bibehålla bolagets kreditvärdighet oberoende av konjunkturväxlingar. Bolagets soliditetsmål är 40 procent. Dividendpolitik Målsättningen är att dividenden skall utgöra 50 procent av det operativa resultatet per aktie. Miljömålsättningar Wärtsiläs mål är att för kundens räkning utveckla och framställa för miljön skonsamma lösningar och tjänster som uppfyller miljökrav av världsklass. Vi ställer låga utsläpp och hög verk ningsgrad i främsta rummet vid ut veck lingen av våra produkter och tjänster. Socialt ansvar Wärtsilä strävar efter att vara en god samhällsmedborgare överallt där koncernen har verksamhet. Detta uppnås genom en öppen kommunikation, gott uppförande och goda relationer till lokala intressenter. Ytterligare information om våra målsättningar för hållbar utveckling återfinns i Wärtsiläs rapport om hållbar utveckling

12 Koncernchefens översikt 2003 Också produktutvecklingen har fördel av att erfarenheter från kraftverken kan utnyttjas i fartyg och tvärtom. Den decentraliserade energiproduktionen som är vårt specialområde är som all annan energiproduktion starkt kon junkturkänslig till sin natur. Trots att vi förväntar oss att efterfrågan skall växa till och med snabbare än den totala energiförbrukningen har den senaste tidens konjunktursvängningar haft en för stor in verkan på vår lönsamhet. Under det gångna året har vi vidtagit nya åtgärder genom vilka vår konjunkturkänslighet inom kraft verksområdet minskar betydligt. De innebär bland annat att vi inte mera kommer att erbjuda kraftverk baserade på högvarviga mo torer. Beslutet bidrar till att motorproduktionen i Mulhouse upphör. Överföringen av planeringsarbetet inom kraftverksenheten i Vasa till en utomstående leverantör minskar också på längre sikt konjunkturkänsligheten och förbättrar lönsamheten. Ärade aktieägare, Det gångna året kommer att gå till historien som ett av de livligaste vad fartygsbeställningar anbelangar; inte mindre än (1.100) nya fartyg motsvarande 108 (52) miljoner dödviktton beställdes. De asiatiska varven befäste sin ställning inom skeppsbyggnadsbranschen. Endast nio procent av fartygsbeställningarna gick till varv utanför Asien. Beställningarna gällde alla typer av fraktfartyg. Det finns många orsaker till den aktiva nykontraheringen men gemensamt för dem alla är det begynnande ekonomiska uppsvinget. Den geografiska obalans som råder mellan konsumtion och produktion ökar fraktvolymerna. Detta har lett till att con tainer- och oljetransporterna ökade och frakt raterna nådde re kordnivåer under året. Den mycket snabba ekonomiska tillväxten i Kina ökar också för sin del transportvolymerna. Den begynnande ekonomiska tillväxten syntes också i ef terfrågan på kraftverk. Många projekt som vi länge arbetat med i olika delar av världen framskred om än det är svårt att påvisa direkta orsakssamband. Tyngdpunkten på skeppsbyggnadsindustrin Wärtsilä och Sulzer motorerna, Lips propellrarna samt Wärtsilä Propulsions tätningar och lager utgör alla tillsammans grunden för vårt Ship Power Supplier -koncept. Deras marknadsposition säkrar oss en position i konkurrensen varhelst i världen fartygen byggs. Det är på denna grund vi utvecklar vår affärsmodell och under det gångna året har vi definierat just fartygslösningar och service som det centrala i vår tillväxtplan. Wärtsilä-motorer har genom åren använts som kraftkälla såväl i fartyg som i kraftverk. Denna kombination bidrar till att öka tillverkningsvolymerna och förbättrar därmed konkurrenskraften. Marinmotorernas marknadsandelar i tillväxt Den livliga efterfrågan på fartyg koncentrerade sig till tankfartyg samt container och bulkfartyg. Samtidigt har fartygens storlek ökat. Wärtsilä och Sulzer motorernas relativa marknadsposition har alltid varit som bäst just i stora fartyg. Enligt den statistik som i september ingick i tidskriften Diesel & Gas Turbine ökade vår marknadsandel inom området lågvarviga huvudmotorer till 33 procent (25) och medelvarviga huvudmotorer till 38 procent (34). Ökningen av marknadsandelen för lågvarviga motorer visar att rederierna har förtroende för Sulzer teknologin samt att sam arbetet med licenstillverkarna är bra. Våra licenstagare i Korea, Japan och Kina tillverkar merparten av dessa motorer. Vi förstärkte också positionen för de medelvarviga hu vudmotorer som vi tillverkar i våra egna fabriker. Efterfrågan på dessa ökade dock betydligt långsammare än på de lågvarviga motorerna. Detta berodde på att endast ett fåtal kryssningsfartyg, passageraroch RoRo-fartyg beställdes. De ökade marknadsandelarna visar att det långsiktiga arbete vi utför för att förbättra motorernas miljöegenskaper ger resultat. Sådana lösningar som stöder en sund miljö står i centrum för allt vårt utvecklingsarbete. Efterfrågan på olika typer av hjälpmotorer ökade med 11 procent som en följd av den stora efterfrågan på tank- bulk- och containerfartyg. Wärtsiläs marknadsandel har alltid varit blygsam på detta område och den försvagades ytterligare. Denna marknad finns främst i Asien och priskonkurrensen är hård. Inom propellermarknaden har vi en stark ställning som le verantör av vridpropellrar. Däremot är vår marknadsandel inom fasta propellrar svag. Också dessa marknader befinner sig främst i Asien och vår avsikt är att förbättra vår position genom att inleda produktion av denna typs propellrar i Kina. Då efterfrågan på fartygsmotorer riktade sig mot licensbyggda motorer sjönk hela divisionens omsättning. Samtidigt minskade belastningen för våra fabriker och den var låg framför allt under årets första hälft. 10

13 Stora fluktuationer i efterfrågan på kraftverk Efterfrågan på kraftverk har alltid uppvisat stora fluktuationer och det gångna året var inget undantag. Orderstocken i början av året stod på låg nivå och orderingången var låg. Omsättningen sjönk med 13 procent. Den låga volymen drabbade följaktligen även motorproduktionen. Redan under början av året kunde man i alla fall skönja tecken på en viss uppgång. En del stora projekt framskred och under andra halvåret kunde vi rapportera betydande kraftverksaffärer bland dem det största kraftverk Wärtsilä någonsin levererat, ett kraftverk på 270 megawatt till Honduras. Kraftverket drivs på tjockolja. Orderboken för kraftverk stod i slutet av året på betydligt högre nivå än året innan. Service som en del av våra totallösningar Servicens andel av Power-divisionernas totalfakturering har vuxit till 41 procent. Tillväxten inom Servicedivisionen var endast fem procent till följd av den svaga US-dollarn. Hälften av vår personal är idag sysselsatt inom service. Vårt total ser vice kon cept har blivit en del av vår vardag och vi ser fortsatta möjligheter att utvidga denna verksamhet. När våra kunder väljer en Wärtsilä produkt vill de allt oftare garantera dess eko nomi och driftssäkerhet för många år framöver. Våra centralt belägna Ciserv bolag invid de stora fartygslederna är en viktig del av denna helhet. Här erbjuder vi service och underhåll för alla typer av fartygsutrustning och motorer oberoende av märke. Vi kommer att fortsätta bygga ut vårt Ciserv-nätverk genom företagsköp och genom att grunda egna, nya servicepunkter. Vi reducerar kapaciteten i Europa... Efterfrågan koncentreras till lågvarviga motorer för fraktfartyg och priskonkurrensen i branschen ökar. Kraftverksmarknaden kommer att fluktuera kraftigt också i fortsättningen. En ökad användning av underleverantörer minskar det egna kapacitetsbehovet. Mot denna bakgrund inledde vi hösten 2003 en utredning vars målsättning var att minska kapaciteten i våra motorfabriker. Som ett resultat av denna utredning har vi inlett samarbetsförhandlingar med personalen i syfte att upphöra med produktionen i fabrikerna i Mulhouse och Åbo. Tillsammans med omstruktureringen av kraftverksverksamheten och en del andra åtgärder beräknas dessa planer leda till att antalet anställda i koncernen minskar med ca 1100 personer. Samarbetsförhandlingarna med personalen beträffande de taljerna i dessa planer pågår. Avsikten är att produktionen i Mulhouse skulle upphöra sommaren 2004 och i Åbo senast i slutet av året. Dessa åtgärder påverkar inte koncernens forskning och ut veckling som fortsätter i tidigare omfattning i Vasa och Winterthur.... och förstärker positionerna i Asien Kina har som nämnts i snabb takt vuxit upp som en av de le dande skeppsbyggnadsnationerna i världen. Wärtsiläs licenstagare i Kina tillverkar redan i dag våra lågvarviga motorer på licens. Därutöver har vi exporterat såväl medelvarviga motorer som propellrar från våra fabriker i Europa till Kina. För att säkerställa vår position på denna växande marknad har vi startat en serie åtgärder med avsikt att inleda produktion av propellrar och hjälpmotorer i Kina. Vi undertecknade i december ett avtal om grundande av ett samföretag för propellerproduktion med det kinesiska varvs företaget CSSC. Wärtsilä kommer att äga 55 procent och vår kinesiska partner 45 procent av företaget. Imatra Steel har sikte på lönsamheten Den osäkra situationen inom sektorn för specialstål i Europa fortgick under året och uppgången lät vänta på sig. Oron växte då priset på råvaror och energi steg kraftigt och råvarutillgången tidvis var begränsad. Efterfrågan på långa produkter låg på fjolårets nivå. Vid stålverket i Imatra fortsatte det saneringsprogram som anpassar personalstyrkan till de lägre tillverknings- och leve ransvolymerna. Samtidigt har utbildningen av personalen fortskridit med sikte på att öka mångkunnigheten och flexibiliteten. I juni beslöt vi upphöra med vår fjädertillverkning. Vi sålde fjäderfabriken i Billnäs till den ledande tillverkaren av bilfjädrar i Europa. Försäljningen inverkade gynnsamt på hela divisionens lönsamhet redan under andra halvåret. Omstruktureringen förbättrar resultatet Power divisionerna, koncernens kärnverksamhet, hade under det gångna året en omsättning som stod på samma nivå som året innan. Samtidigt förbättrades den operativa lönsamheten klart. Rörelsemarginalen steg till 4,4 procent (3,2) men lönsamheten ligger trots det ännu klart under koncernens långsiktiga mål. Den otillräckliga lönsamheten vittnar om att de åtgärder vi vidtagit under de senaste åren trots allt varit otillräckliga med beaktande av den strukturomvandling som skeppsbyggnads- och kraftverksindustrin genomlever. Därför har vi i detta bokslut reserverat ytterligare 130 miljoner euro för de åtgärder som ovan beskrivits. Vi anser att de åtgärder vi inlett är nödvändiga inte bara för att säkerställa vår marknadsposition utan också för att uppnå våra långsiktiga lönsamhetsmål. Under förutsättning att om struktureringen kan genomföras som planerat i huvudsak under år 2004 kan Power divisionerna uppnå en rörelsemarginal på 7 8 procent mot slutet av Jag vill tacka våra kunder för det förtroende Ni visat vår verksamhet. Jag tackar också våra aktieägare för Ert intresse för vårt bolag. Ett stort tack går också till personalen som målmedvetet arbetat för att bevara våra kunders förtroende och därmed bidragit till Wärtsiläs framgång. Februari 2004 Ole Johansson 11

14 När ett rederi väljer motorer och kraftöverföringssystem till ett fartyg innebär det en investering i högklassiga produkter och driftsäkerhet till ett konkurrenskraftigt pris. Wärtsiläs heltäckande system, som innefattar planering, tillverkning, projektadministration och service utgör en unik kombination. Mikael Mäkinen, direktör för Ship Power (till vänster) och Tage Blomberg, direktör för Service. 12

15 Power-divisionerna Tillförlitliga motorer och kraftöverföringssystem under hela livscykeln Wärtsiläs huvudprodukter är tekniskt avancerande motorer och kraftöverföringssystem. De omfattar växellådor, propellrar, lager, packningar och styrsystem. Inom sjöfarten är Wärtsilä känt för sitt koncept som totalleverantör, på engelska kallat The Ship Power Supplier. Som ledande leverantör av marinmotorer och kraft överföringssystem i världen agerar Wärtsilä i en global miljö. Både kon junkturerna i världsekonomin och enskilda händelser påverkar orderingången som ofta kommer i perioder. Den ekonomiska till växttakten och råvarupriserna återspeglas i fraktpriser och i turismen ombord på fartyg. Detta i sin tur påverkar rederiernas in vesteringsbenägenhet. Dessutom förstärker spekulativa order cyklerna på sk eppsbyggnadsmarknaden. Företag inom Wärtsiläkoncernen har tillverkat tekniskt högklassiga och kostnadseffektiva motorer i över 100 år. De används som kraftkällor på flera olika slags fartyg. Grunden för affärsverksamheten är fortfarande densamma, men under de senaste åren har Wärtsilä målmedvetet breddat sitt produktsortiment. I dag är Wärtsilä det enda företag som levererar kompletta drivsystem till fartyg såväl som heltäckande service under fartygets hela livscykel runt om i världen. Allt fler kunder köper en heltäckande lösning, service under hela livscykeln, och ingår dessutom avtal om drifts- och underhållstjänster fartygsorder till Asien 400 till Europa* Tyngdpunkten inom skeppsbyggandet har på 2000-talet allt tydligare flyttat över till Asien. På några år har Europas position inom varvsindustrin avsevärt försvagats. Under år 2003 beställdes 400 fartyg i Europa, medan de asiatiska varven bokförde nya order. Sydkorea och Japan är fortsättningsvis världens största skeppsbyggare, men i Kina har branschen vuxit snabbt och landet expanderar kraftigt sin skeppsbyggnadsindustri. De kinesiska varven har på kort tid vuxit så att de numera hör till de största i världen. Shanghai är redan en av världens största hamnar. År 2003 svarade Wärtsilä på den snabba tillväxten i Kina och beslöt att börja tillverka propellrar och motorer i landet. Inom produktionen samarbetar man med lokala komponenttillverkare. Nätverket av lokala samarbetspartners erbjuder komponenter till ett konkurrenskraftigt pris även för den europeiska tillverkningen. I Asien byggs allt fler specialfartyg som kräver avancerad teknologi. Tack vare den produktion som inleds i Kina kommer Wärtsilä att erbjuda allt konkurrenskraftigare motorer och kraftöver förings system till olika slag av fartyg. Asien är inte ett okänt område för Wärtsilä. Vid flere av de asiatiska sjöfartsledernas knutpunkter bedriver företaget ser viceverksam het. Sammanlagt i åtta fabriker i Kina, Sydkorea, Taiwan och * fartyg över brt Japan tillverkas på licens Wärtsiläs lågvarviga tvåtakts Sulzer-motorer. De två övriga licenstillverkarna finns i Polen och Kroatien. De största motorerna väger över ton och har en effekt på maximalt kw De lågvarviga Sulzer-motorerna produceras av licenstillverkare. Wärtsilä ansvarar för motorernas produktutveckling, bistår med säljstöd och erbjuder service- och underhållstjänster. Alla licens tillverkare, med undantag av en, är varv eller bolag som ägs av varv. De tillverkar själva största delen av de motorer som behövs för fartyg de bygger vid de egna varven. Wärtsilä får en licensavgift beräknad enligt motorns effekt. År 2003 ingick Wärtsilä ett samarbetsavtal med Volvo Penta. Enligt avtalet säljer och underhåller Wärtsilä den svenska till verkarens marinmotorer. Volvo Pentas största motorer har en effekt på kw och de används som elproduktions- och nödgeneratorer ombord på oceangående fartyg. Wärtsiläs största motorer har en effekt på kw och de minsta på kw. Samarbetsavtalet kompletterar väl utbudet av Wärtsiläs helhetssystem och motorsortiment. Produktutvecklingen av Wärtsiläs marinmotorer fokuserar på att förbättra verkningsgraden och minska utsläppen. Wärtsilä har konsekvent gått i spetsen för utvecklingen. Bolagets motorer under skrider klart de miljökrav som ställs av internationella organisationer. Kraftlösningar för gastankfartyg Wärtsilä har satsat på omfattande forsknings- och ut vecklingsarbete för att hitta den lämpligaste propulsionslösningen för gastank fartyg som trans porterar flytande naturgas (LNG). Fram till idag har ångturbinerna varit förhärskande på mark naden. Efter att ha ana ly serat gasfartygens drifts profiler övervägde Wärtsilä vilket av de talrika drivsystemalternativen som bäst lämpade sig för denna typ av fartyg. Resultatet var entydigt. Motorer med flerbränsleteknologi, dual-fuel, baserat på lågt tryck är det förmånligaste alternativet för dessa fartyg. Ett maskineri med dual-fuel motorer och elektrisk propulsion upptar avsevärt mindre plats i maskinrummet än en ångturbin. Detta utökar fartygets transportkapacitet eller möjliggör en alterna tiv konstruktion av fartyg med mindre dimensioner men med bibehållen lastkapacitet. Tack vare högre bränsleverkningsgrad 13

16 The Ship Power Supplier Wärtsilä levererar motorer samt propulsions- och manöversystem för alla typer av fartyg och offshoreapplikationer. Wärtsilä erbjuder kunderna allt nödvändigt stöd och expertis från planering och konstruktion till service- och drifttjänster under installationens hela livslängd. Ett omfattande sortiment axeltätningar: Deep Sea Seals, tätningssystem av JMT- och lip-typ. JMTstödlager för propelleraxlar avlägsnar effektivt vibrationer i sidled. Lips integrerade roderkoncept, Efficiency Rudder, optimerar styrbarheten och minskar markant bränsleförbrukning, Lips propellrar med fasta vibrationer och buller. eller ställbara blad säkrar prestationsnivå av högsta klass i propulsionsverkningsgrad, användbarhet och tillförlitlighet Lips styrbara propelleraggregat med ställbara och fasta propellerblad och en effekt upp till 7 megawatt säkrar optimal styrbarhet. Lips vattenjettar har ypperlig styrbarnet och är särskilt utvecklade för snabba fartyg och operation i grunda vatten. Wärtsiläs reduktionsväxlar uppfyller de hårdaste kraven och anpassar huvudmotorns varvtal till det optimala propellvarvtalet.. 14

17 Power-divisionerna Lips automations- och övervakningssystem för propulsionssystem har utvecklats för att följa och styra alla delar och processer som ingår i ett modernt propulsionssystem. Automationssystemet skräddarsys separat för varje fartyg. Wärtsiläs medelvarviga, fyrtakts huvud- och hjälpmotorer 0,5 23 MW och lågvarviga, tvåtakts Sulzer RTA och RT-Flex -huvudmotorer 7 80 MW. Wärtsiläs gas- och flerbränslemotorer 1,5 16 MW ger flexibilitet i valet av bränsle. Wärtsiläs generatoraggregat, från 0,5 24 MW, är avsedda för produktion av elektrisk hjälpeffekt och dieselelektriska propulsion. Lips reglerbara och driftsekonomiska bogpropellrar har en effekt upp till kw och är utrustade med en koniskt kugghjulsdriven propeller, som placerats i en tvärgående propellertunnel. 15

18 Power-divisionerna Wärtsiläs service Målet för Wärtsiläs verksamhetsmodell Total Service är att ge kundens affärsverksamhets värde genom att maximera investeringens prestanda, användbarhet och tillförlitlighet under hela dess livscykel. Franska Gaz de France beställde i höstas ett gastankfartyg med en volym på kubikmeter av varvet Chantiers de l Atlantique. Detta är åter en ny milstolpe för Wärtsilä på marknaden för transport av gas. Fartyget färdigställs år 2005 och utrustas med ett propulsionssystem, vars kärna utgörs av tre 12-cylindriga 50DF fl erbränslemotorer och en 6-cylindrig Wärtsilä 50DF-fl erbränslemotor. När fartyget blir färdigt är det världens största i drift varande fartyg för transport av naturgas. och ökad transportkapacitet fraktar ett gastankfartyg som ut rustats med dual-fuel motorer en större last till destinationshamnen, trots att man från lasten utnyttjat gas som bränsle under hela resan. Jämfört med ångdrivna fartyg är utsläppsbelastningarna dessutom anmärkningsvärt låga. Dieselelektrisk propulsion möjliggör även en ökad flexibilitet i placeringen av maskineriet, vilket ger en stor kostnadsbesparing när fartyget byggs. Wärtsiläs Ship Power Supplier-lösning för gastankfartyg baseras på produktion av elkraft med dual-fuel motorer. Elkraften leds till det elektriska propulsionssystemet och därifrån till propellern med fasta blad. Teknologin påminner långt om de dieselelek tris ka propulsionssystemen i moderna kryssningsfartyg. Wärtsilä 50DF är en genuin dual-fuel motor, som drivs med natur gas med lågt tryck som primärbränsle och lämpligt dieselbränsle som sekundär kraftkälla. Rederi eller varv som kund Kunden för Wärtsiläs marinmotorer är antingen ett rederi eller ett varv. Ofta är det rederiet som besluter om motorvalet då det är fråga om ett tekniskt krävande specialfartyg eller en fartygsserie. Då det gäller mindre krävande fartyg eller vid val av hjälpmotorer är det ofta varvet som fattar beslutet. Relationen mellan beställaren och Wärtsilä bygger ofta på ett mångårigt samarbete. Rederiet och Wärtsilä väljer tillsammans den optimala motoreffekten och kraftöverföringssystemet in klusive all utrustning. Det är viktigt att hitta de optimala drifts kostna derna under fartygets hela livscykel. 16 Condition Based Maintenance behovsbaserad service Wärtsiläs CBM-center och CBM-rapporter som skräddarsytts enligt kundens behov och önskemål håller ägarna à jour med motorernas och hela anläggningens prestanda och eventuella servicebehov. CBM förflyttar servicen från en schemalagd, förebyggande service till en mer flexibel, behovsbaserad och förutsägbar service. Med hjälp av CBM-systemet upptäcks och undersöks faktorer som påverkar prestanda. CBM ökar flexibiliteten i servicen även genom att i god tid på förhand förutse servicebehoven. OEM Original equipment manufactured Originaldelar samt uppdateringar av komponenter och system maximerar utrustningens prestanda under hela livscykeln. Omfattande OEM-avtal möjliggör uppgradering av äldre kraftproduktionssystem till att motsvara dagens tekniska standarder. Wärtsiläs serviceproffs och fullserviceverkstäder erbjuder underhåll och känner alla typer av motorer, hjälp- och extra utrustning, propulsionssystem och växellådor som Wärtsilä levererat.

19 Power-divisionerna Total service WLSA Wärtsilä Land & Sea Academy WLSA erbjuder omfattande utbildningslösningar för hela personalen hos marina kunder och kraftverkskunder. Online-tjänster Wärtsiläs online-tjänster kan enkelt integreras i kundernas affärsprocesser. Med hjälp av online-tjänsterna får kunderna tillgång till interaktiva bruksanvisningar. På nätet finns dessutom ingående information om bland annat reservdelar. Service- och drifttjänster Wärtsiläs service- och drifttjänstavtal omfattar allt från rekrytering och utbildning av personal samt personaladministration till energiproduktion, logistik och övriga tjänster. Ett drifttjänstavtal garanterar att produktionen löper smidigt och gör det möjligt att exakt förutse kostnaderna såväl som en solid driftskostnadsprofil för flera år framåt. Wärtsiläs heltäckande service omfattar underhåll, driftstjänster samt utbildning. Serviceutbudet är en allt viktigare del i marknadsföringen av Wärtsiläs marinmotorer och kraftverk. Detta återspeglar kundkretsens förändrade förväntningar och målsättningar. Rederiet ingår ett serviceavtal med experter inom branschen för att förlänga motorns livscykel och spara kostnader. Kraftverkets ägare är ofta ett bolag med verksamhet inom någon annan bransch än energibranschen och han köper service och drifts- och underhållsavtal för att kunna fokusera på sin egen verksamhet. Wärtsilä säkrar en kontinuerlig och jämn energitillgång. Wärtsiläs serviceverksamhet består av egen märkesservice, som omfattar alla Wärtsilä- och Sulzer-kraftverks- och marinmotorer, samt av servicegruppen Ciserv, som erbjuder täckande servicetjänster för alla motorer och fartyg. Marknaden för märkesservice utgörs av det aktiva beståndet av Wärtsilä- och Sulzer-motorer, som sammanlagt uppgår till MW. Av detta är marinmotorernas andel MW och kraftverkens andel MW. Bolagets service- och driftstjänstavtal ökar kontinuerligt och omfattar MW av kraftverken. Runt om i världen har 132 kraftverk ingått ett drifts- och underhållsavtal (O&M) med Wärtsilä. Enligt avtalet ansvarar Wärtsilä för kraftverkets drift och utför nödvändig service och reparationer. Ungefär 40 procent av Wärtsiläs nya kraftverksorder innefattar avtal om service och driftstjänster. Även i de marina tillämpningarna kan ett drifts- och underhållsavtal inkluderas. De första O&M-avtalen för fartyg ingick Wärtsilä med företaget SEMCO Salvage & Marine från Singapore i oktober Inom offshore-sektorn ansvarar Wärtsilä för driften av bolaget Petrobras kraftverk på en oljeplattform i Sydamerika. Servicegruppen Ciserv grundades år Genom att köpa och grunda servicebolag med lokal strategisk betydelse erbjuder Wärtsilä ett så omfattade urval som möjligt av skräddarsydda service- och underhållstjänster för licenstillverkade tvåtaktsmotorer samt för motorer och kraftöverföringssystem av olika märken. I gruppen ingår för närvarande sju servicebolag och den kommer att vidareutvecklas genom företagsförvärv samt genom organisk tillväxt. Wärtsiläs Service omfattar mer än 60 länder Under de senaste fem åren har omsättningen för Wärtsiläs service ökat i medeltal med 13,5 procent per år. Antalet långvariga service- och driftstjänstavtal ökar ännu snabbare. Datatekniken är en central del av serviceverksamheten. Till exempel CBM (Conditioned Based Maintanance, service som baseras på motorns prestanda), som utvecklats av Wärtsilä, förbättrar smidigheten i serviceplaneringen. CBM-programmet kan genomföras som distansövervakning, där Wärtsiläs experter följer med ett kraftverk eller ett fartyg på andra sidan jordklotet. Som en vidareutveckling fokuserade Wärtsilä i fjol på IT-teknologi för att 17

20 Power-divisionerna kunna utnyttja den mycket omfattande databasen för problemlösning inom detta område. Wärtsiläs service säljer reservdelar även via Internet. Genom systemet Spares-on-line kan fartyget till närmaste hamn beställa den reservdel som behövs. Wärtsilä har dessutom utvecklat ett unikt Code Resolution system, som möjliggör noggrann upp följning av över 35 miljoner reservdelskombinationer. Kunderna gynnas av detta i form av säker och ekonomisk drift. Ciserv-gruppens kompetens omfattar alla produktmärken och erbjuder därmed det bredaste utbudet av renoveringstjänster. Ciservs kompetens täcker även underhåll av kraftverk samt underhåll och service av flera typers fartygsutrustningar. Ciservs specialkompetens omfattar också hjälputrustning, boilers, styr- och automationssystem, stålarbeten, maskinbearbetning, auditering och linjeringstjänster. Ciserv har idag verksamhet på sju knutpunkter runt om i världen. Ciserv förstärker Wärtsiläs globala täckning på service marknaden för tvåtaktsmotorer. Ciservbolag finns i Kanada, Danmark, Dubai (Arabemiraten), Holland, Singapore, Sverige och USA. Wärtsilä kommer fortsättningsvis att utöka tillgångligheten på Ciservgruppens tjänster i världens knutpunkter genom väl avvägda företagsköp. Fartygstyper och Wärtsiläs system Fartyg Huvudmotorer Hjälpmotorer Propulsions- och 2-taktsmotor 1 4-taktsmotor 2 tätningssystem Bulkfartyg Tankfartyg Containerfartyg Offshore-fartyg Kryssnings- och passagerarfartyg Militära fartyg Servicefartyg Fiskefartyg 1 Wärtsiläs lågvarviga motorer. Marknadsförs under produktnamnet Sulzer. 2 Wärtsiläs medelvarviga motorer Kraftkällan i multipurpose (universal) fartyget Wladyslaw Orkan är huvudmotorn Sulzer 7RT-flex60C. 18

Wärtsilä Koncernchef Ole Johansson. Den 5 februari Wärtsilä

Wärtsilä Koncernchef Ole Johansson. Den 5 februari Wärtsilä Wärtsilä 2003 Koncernchef Ole Johansson Den 5 februari 2004 Wärtsilä opererar på två marknader Ship Power Service Kraftverk Wärtsilä är en ledande leverantör av kompletta drivsystem för fartyg och offshore-installationer.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 26 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 6.2.27 1 Wärtsilä Centralt 26 Orderingång +32,4% Orderstock +52,8% Omsättning +26,6% Rörelseresultat +29,2% Lönsamhet 8,2% (8,) Resultat/aktie

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 27 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 4.5.27 1 Wärtsilä Centralt under det första kvartalet MEUR Q1/7 Q1/6 Förändr. 26 Omsättning 761 592 29 % 3 19 Rörelseresultat 63

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.1.29 1 Wärtsilä Centralt Q3/9 Omsättning ökade till 1.167 milj. euro (+2%) Rörelseresultat 133 milj. euro (+9%), 11,4%

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Koncernpresentation Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Koncernpresentation Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Wärtsilä opererar på två marknader Ship Power och Service tillväxt genom ökat produktsortiment samt företagsförvärv Kraftverk fokus på den växande marknaden för decentraliserad energiproduktion

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.7.29 1 Wärtsilä Centralt Q2/9 Omsättning ökade till 1 333 milj. euro (+22%) Rörelseresultat före omstruktureringskostnader av

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13)

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13) Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13) WÄRTSILÄS OMSÄTTNING ÖKADE TILL 2.519 MILJONER EURO. STYRELSEN FÖRESLÅR FÖR BOLAGSSTÄMMAN EN DIVIDEND PÅ SAMMANLAGT 1,75 EURO. - Omsättningen

Läs mer

WÄRTSILÄ CORPORATION

WÄRTSILÄ CORPORATION WÄRTSILÄ CORPORATION DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 21 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 21.7.21 1 Wärtsilä Centralt Q2/1 Orderingång 1.117 milj. euro (42%) Omsättning 1.131 milj. euro (-15%) Rörelseresultat* 117

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.7.211 1 Wärtsilä Centralt Q2/11 Omsättning 1.36 milj. euro, -8% Orderingång 1.17 milj. euro, +5% Orderingång jämfört med fakturering

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 217 25.1.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 25.1.217 Q3 resultatpresentation 217 Centralt Q3/217 Orderingång 1.354 milj. euro, +19% Omsättning

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 217 26.4.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 26.4.217 Q1 resultatpresentation Centralt Q1/217 Orderingång 1.413 milj. euro, +11% Omsättning 1.7

Läs mer

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Kansi pitää vielä tehdä nätiksi Wärtsilä Oyj Abp Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Centralt 2015 Orderingång 4.932 milj. euro, -3% Omsättning 5.029 milj. euro, +5% Orderingång jmf.

Läs mer

WÄRTSILÄ UNDER 2010: Omsättning 4,6 miljarder euro Ca 17.500 anställda 160 enheter i 70 länder Aktier noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland

WÄRTSILÄ UNDER 2010: Omsättning 4,6 miljarder euro Ca 17.500 anställda 160 enheter i 70 länder Aktier noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland DETTA ÄR WÄRTSILÄ ÄR EN VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV KOMPLETTA KRAFTLÖSNINGAR FÖR MARIN- OCH ENERGIMARKNADERNA. LÖSNINGARNA STÖDER KUNDEN UNDER PRODUKTENS HELA LIVSCYKEL. MED BETONING PÅ TEKNISK INNOVATION

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 24.1.213 Wärtsilä Centralt Q3/213 Orderingång 1.97 milj. euro, -14% Omsättning 1.29 milj. euro, +11% Orderingång jmf. med fakturering,91

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 212 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 2.4.212 1 Centralt Q1/212 Orderingång 1.19 milj. euro, +13% Omsättning 1.5 milj. euro, -7% EBIT 12 milj. euro, 1,1% av omsättningen EBITA 19

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005

Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005 Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2005 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN: Omsättningen steg till 570,7 milj. euro (52,7) Rörelseresultatet

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Resultatpresentation 2016

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Resultatpresentation 2016 WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION 216 27.1.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 27.1.217 Resultatpresentation 216 Centralt 216 Stabil orderingång, 4.927 milj. euro Omsättning 4.81 milj.

Läs mer

Resultat före skatter 42,2 40,1 217,3 97,4 1)

Resultat före skatter 42,2 40,1 217,3 97,4 1) Wärtsilä Oyj Apb BÖRSMEDDELANDE 4.5.2005 kl. 8.30 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2005 CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN: - Omsättningen steg till 570,7 milj. euro (521,7) - Rörelseresultatet förbättrades och

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Koncernpresentation Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Koncernpresentation Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Wärtsilä - Kraft på land och till havs Wärtsilä är världens ledande leverantör av propulsionssystem för fartyg och en betydande leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion

Läs mer

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar Lönsam tillväxt från livscykellösningar Fredrik Strand, Koncernchef Börskväll i Helsingfors 16.11.2015 Megatrender stödjer vår tillväxt Mer teknik i byggnader I dagsläget är ca 40 60 % av fastigheternas

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 4.2.2005 kl. 8.30 WÄRTSILÄS LÖNSAMHET FÖRBÄTTRADES, ORDERSTOCKEN PÅ REKORDNIVÅ

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 4.2.2005 kl. 8.30 WÄRTSILÄS LÖNSAMHET FÖRBÄTTRADES, ORDERSTOCKEN PÅ REKORDNIVÅ Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 4.2.2005 kl. 8.30 WÄRTSILÄS LÖNSAMHET FÖRBÄTTRADES, ORDERSTOCKEN PÅ REKORDNIVÅ -Wärtsilä-koncernens omsättning 2.478,2 milj. euro (2.357,5) -Power-affärsområdenas operativa

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 18.4.213 Wärtsilä Centralt Q1/213 NEW PIC Orderingång 1.352 milj. euro, +22% Omsättning 882 milj. euro, -12% Orderstock 4.998 milj. euro, +13%

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag) Ahlstrom Abp sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE 1.2.2011 kl. 12.00 Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 1.2.2011 kl. 12.00 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet.

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2001 Information till aktieägarna BOLAGSSTÄMMA :s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 12 mars 2002 kl. 16 i Helsingfors i Mässcentrum. Aktieägare som senast den 1 mars 2002 är antecknad

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Bokslut Innehåll Bokslut 2003 3 Femårsöversikt 4 Formler för nyckeltal 5 Hantering av finansiella risker 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 2003 14 Koncernbokslut

Läs mer

Wärtsiläs informationsgivningspolicy

Wärtsiläs informationsgivningspolicy Wärtsiläs informationsgivningspolicy 1. Introduktion Denna policy beskriver Wärtsiläs operativa principer och procedurer för kommunikationen med kapitalmarknadsrepresentanter. Wärtsilä strävar efter att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 18.7.213 Wärtsilä Centralt Q2/213 Orderingång 1.71 milj. euro, -11% Omsättning 1.152 milj. euro, +5% Orderingång jmf. med fakturering,93 EBITA

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2000 Information till aktieägarna BOLAGSSTÄMMA :s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 20 mars 2001 kl. 16 i Helsingfors i Finlandia-husets kongressflygel. Aktieägare som senast den

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

1. De i bolagsordningens 10 och aktiebolagslagens 5 kap. 3 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman

1. De i bolagsordningens 10 och aktiebolagslagens 5 kap. 3 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman Kallelse till bolagsstämma Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 13.3.2008 kl. 11.00 i bolagets auditorium på adressen Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge. PÅ

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Årsredovisning 2002 V E R K S A M H E T S Ö V E R S I K T 2 0 0 2

Årsredovisning 2002 V E R K S A M H E T S Ö V E R S I K T 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 VERKSAMHETSÖVERSIKT 2002 Information till aktieägarna Bolagsstämma :s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 12 mars 2003 kl. 16.00 i Helsingfors i Mässcentrums kongressflygel, Mässplatsen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007. The engine of industry

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007. The engine of industry Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007 The engine of industry 2 WÄRTSILÄ OYJ ABP - DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007 Delårsrapport januari-juni 2007 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. ANDRA

Läs mer

Alfa Laval Slide 0.

Alfa Laval Slide 0. Alfa Laval Slide 0 Årsstämma 2013 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef 1 Nya rekordnivåer under 2012 Första halvåret Andra halvåret Helåret 2012 Orderingången

Läs mer

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport.

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport. Första halvåret 2015 Periodens omsättning uppgick till 47 992 T (48 423 T )* Periodens rörelseresultat uppgick till 1 204 T (1 267 T )* Periodens resultat uppgick till 863 T (254 T )* Resultat per aktie

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT Q1 JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT J A N U A R I - MARS JANUARI - MARS I SAMMANFATTNING Faktureringen för första kvartalet uppgick till 10 576, (22 491 ). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

The engine of industry

The engine of industry The engine of industry Wärtsilä Årsredovisning 2006 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / WÄRTSILÄ I KORTHET 1 Wärtsilä i korthet Wärtsilä är en föregångare som leverantör av anläggningar, lösningar samt

Läs mer

1. De i bolagsordningens 12 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman

1. De i bolagsordningens 12 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman PRESSMEDDELANDE 1 (2) Koncernkommunikations och investerarrelationer 15.2. 2006 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i KCI Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 8.3.2006

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

WÄRTSILÄ CORPORATION KONCERNPRESENTATION Wärtsilä 28 May 2008 WÄRTSILÄ OYJ ABP

WÄRTSILÄ CORPORATION KONCERNPRESENTATION Wärtsilä 28 May 2008 WÄRTSILÄ OYJ ABP WÄRTSILÄ CORPORATION KONCERNPRESENTATION 2008 1 Wärtsilä 28 May 2008 WÄRTSILÄ OYJ ABP Detta är Wärtsilä SHIP POWER POWER PLANTS SERVICES 2 Wärtsilä 28 May 2008 WÄRTSILÄ OYJ ABP Mission och Vision Mission

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Sampo Abp Nordea Bank AB Tietoenator Abp med Första emissionsdag 21-22.10.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 21-22.10.2004 Dessa warrantspecifika

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 3.3. Pekka Lundmark Verkställande direktör BELÄGGNINGSGRADEN: EU7 OCH USA 86 84 8 8 78 76 74 7 7 68 66 64 EU7: Capacity Beläggningsgraden utilisation of inom tillverkningsindustrin

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2008 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS 2008 I KORTHET MEUR 1-3/2008

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i UPM-Kymmene Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 25 mars 2009 kl. 14.30 i Helsingfors Mässcentrum, kongressflygelns ingång, Mässplatsen

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag)

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag) Delårsrapport januari-march 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp BÖRSMEDDELANDE 2009-04-29 08.05 Detta är en sammanfattning av delårsrapporten för januari mars 2009. Den fullständiga delårsrapporten finns på

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: ---

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: --- 15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: - 4 i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag tas bort, och

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012 Press release BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012 VIKING LINES RESULTAT SVAGT MEN POSITIVT HELA KALENDERÅRET Under hela rapportperioden 1 januari 31 december 2012 ökade koncernens omsättning

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Inga förändringar har skett i konkurrensläget. Den första fusionen av två nationella postverk framskrider i Sverige och Danmark.

Inga förändringar har skett i konkurrensläget. Den första fusionen av två nationella postverk framskrider i Sverige och Danmark. Itella Abp Delårsrapport för januari juni 2008 Marknadsläge Den allmänna konjunkturnedgången kan inte ännu utläsas i efterfrågan på Itellas tjänster, med undantag av verksamheten i Danmark och Baltikum.

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING

POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING Policy för Projektengagemang i Stockholm AB:s information till kapitalmarknaden Denna informationspolicy godkändes av Projektengagemang i Stockholm AB den 1 oktober 2015

Läs mer

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Stig Gustavson f. 1945 Styrelseordförande sedan 2005. Styrelsemedlem sedan 1994 och

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

BÖRSMEDDELANDE. Konecranes ändrar på segmentrapporteringen

BÖRSMEDDELANDE. Konecranes ändrar på segmentrapporteringen Konecranes ändrar på segmentrapporteringen Konecranes inför nya rapporteringssegment. Från början av 2010 rapporterar Konecranes två affärsområden: Service och Utrustning. Tidigare var antalet rapporteringssegment

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell. Slutrapport

Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell. Slutrapport Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell Slutrapport 19.9.2011 Sida 2 1. Sammanfattning Bakgrund och utredningens mål Borgå stads ledning har på basis av anbuden

Läs mer