Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredning Ekonomidirektör Pirjo Laitinen, tfn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredning Ekonomidirektör Pirjo Laitinen, tfn 4766 4070 4766 4070"

Transkript

1 Samkommunen HRT: S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN /02/021/211/2010 sht 10 Styrelsen 151 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredning Ekonomidirektör Pirjo Laitinen, tfn HRT:s verksamhets- och ekonomiplan utarbetas för tre år, av vilka det första är budgetår. Beslut om budget och ekonomiplan ska enligt samkommunens grundavtal fattas på samkommunsstämman som hålls senast i slutet av november. Enligt grundavtalet ska utlåtanden om budgetförslaget begäras av medlemskommunerna. Utlåtandena ska sedan bifogas till budgetförslaget som ges till samkommunsstämman. Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på - HRT:s strategi, - kommunernas utlåtanden om den preliminära verksamhets- och ekonomiplanen, - gällande verksamhets- och ekonomiplan , - den godkända trafikeringsplanen , - linjenätsplanen som gäller fem år för Vandatrafiken och regiontrafiken samt - föreliggande uppgifter om utfallet för år Ekonomiplanen har utarbetats så att den motsvarar kostnadsnivån år Sibbo kommunfullmäktige beslöt att kommunen ansluter sig som medlem i HRT från och med den Verksamhets- och ekonomiplanen inkluderar inte planer eller kostnader för trafikeringen i Sibbo. Dessa tas till styrelsen och samkommunsstämman för beslut i början av år 2012 i form av en budgetändring. Verksamhets- och ekonomiplanen inkluderar inte ibruktagandet av en resegaranti. Viktiga strategiska projekt under planeringsperioden - Genomförandet av Helsingforsregionens trafiksystemplan HLJ 2011 följs upp. År 2012 inleds arbetet med nästa trafiksystemplan, HLJ Genomförandet av avsiktsförklaringen för markanvändning, boende

2 och trafik (MAL-avtalet), som ingåtts på basis av HLJ-2011-planen, främjas och följs upp. - Programmeringen för av huvudprojektet för utvecklingen av infrastrukturen för trafiken: De små, kostnadseffektiva projekten i metropolområdet (KUHA), fortsätter. - Förhandlingarna för att utvidga HRT-området fortsätter. - Genomförandet av säkerhetsstrategin för kollektivtrafiken för , som utarbetas 2011, och av åtgärdsprogrammet i anslutning till strategin inleds. - Planeringen av linjenätet för buss- och spårvagnsrutterna görs med olika tidsperspektiv utgående från utvecklingen av markanvändningen och de långsiktigare planerna för linjenätet. Särskilda projekt inom planeringen av linjenätet och tidtabellerna år 2012 är bl.a. uppdateringen av linjenätsplanen i Vanda samt utarbetandet av en utvecklingsplan för spårvägstrafikens verksamhetsförutsättningar. - En särskild miljöbonus tas i bruk för busstrafiken år 2012 och utvidgas stegvis. - Till stöd för utvecklingen av snabbheten och pålitligheten hos kollektivtrafiken bereds definitioner på prioriteringar vid trafikljus inom hela HRT-området. - I samråd med VR och Kommunikationsministeriet utvecklas förutsättningarna för närtågstrafikens tjänster och verksamhet. Målet är att förhandla fram ett trepartsavtal för närtågstrafiken, där HRT:s nuvarande verksamhetsområde och utvidgningen av det (i det första skedet till Sibbo) samt konkurrensutsättningen av trafiken tas i betraktande. - Effekterna av åtgärderna för att öka punktligheten hos närtågstrafiken och pålitligheten i vintertrafiken utvärderas våren 2012 och avtalas om fortsatta åtgärder i samråd med Trafikverket och VR. - En till servicenivån och priset ny och flexibel Metropol-kollektivtrafikform tas i bruk vilket kommer att resultera i märkbart flera nya passagerare bland tidigare personbilister. - Förnyandet av biljettsystemet i Helsingforsregionen samt beredningen av ett uppdaterat passagerarinformationssystem fortsätter (projekten LIJ2014 och TLJ2014) Styrelsen godkände i början av 2011 bågmodellen som grundprincip för prissättningen i det kommande taxe- och biljettsystemet. Arbetet fortsätter så att styrelsen på basis av de av kommunerna begärda utlåtandena fattar beslut i ärendet före utgången av år Det nuvarande resekortsystemet utsträcks år 2012 till Sibbo och under planeringsperioden görs förberedelser för en vidare utvidgning av systemet till andra kommuner i den s.k. tredje zonen.

3 - Projektet att förnya systemet för styrningen av ekonomin och verksamheten framskrider så att systemet i sin helhet kommer att vara i bruk inom år De centrala delarna av systemen för ekonomi, löne- och personalförvaltning tas i bruk i början av år Systemet för utvecklingen av kunnandet som stöder genomförandet av de strategiska målen byggs upp under planeringsperioden. - Verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet tas i aktivt bruk. Under planeringsperioden tas riskkartläggningar på arbetsplatserna i bruk. Genom kartläggningarna kan man identifiera sådant som kan förhindras på förhand och sådant som kräver förbättringar. - Målbilden för och helheten av belöningar beskrivs och olika delområden utvecklas vidare. Ekonomiplan Verksamhetsinkomster HRT:s verksamhetsinkomster år 2012 är sammanlagt 555,1 miljoner euro. Det betyder en ökning på 33,6 milj. euro (6,4 %) i jämförelse med det prognosticerade utfallet för BILJETTINTÄKTER Biljettintäkterna år 2012 uppskattas till sammanlagt 268,3 milj. euro, vilket är 5,5 % mera än året innan. Som grund för bedömningen av biljettintäkterna har vi använt en utfallsprognos som gjorts utgående från utfallet för nio månader. Enligt prognosen kommer biljettintäkterna år 2011 att uppgå till 254,2 milj. euro. Ökningen av antalet biljetter år 2012 har uppskattats till 2 %. Till biljettpriserna har lagts en genomsnittlig höjning på 4,6 %. Biljettintäkterna utgör 48,3 % av HRT:s verksamhetsinkomster. Avgifterna för resekort uppskattas uppgå till 0,7 milj. euro år De av HRT:s utgifter som inte kan täckas med biljettintäkter eller andra inkomster betalas av medlemskommunerna i form av kommunandelar. na består av kommunandelar för kostnaderna för den operativa verksamheten, allmänna kostnader och kostnader för kollektivtrafikens infrastruktur. na uppgår i budgeten 2012 till sammanlagt 271,8 milj. euro, i vilket ingår en prognosticerad kommunandel om 0,9 milj. euro för Metropol-projektet. Det betyder en ökning på 21,0 milj. euro (8,4 %) jämfört med 2011 års utfallsprognos. na är 49,0 % av HRT:s verksamhetsinkomster. Inkomsterna från kontrollavgifterna uppskattas till 4,6 milj. euro och ersättningar som faktureras av VR för kontrollantverksamheten till 1,2 milj. euro. Stödet för kollektivtrafiken i stora städer

4 Stödet för kollektivtrafiken i de stora städerna har beräknats uppgå till 5,5 milj. euro år Övriga stöd och bidrag uppskattas till 0,2 milj. euro. Hyresinkomsterna som faktureras av trafikföretagen för pausutrymmen och resekortsapparater beräknas uppgå till 2,3 milj. euro. Verksamhetsutgifter HRT:s verksamhetsutgifter i budgeten för 2012 är sammanlagt 553,5 milj. euro. Det betyder en ökning om 33,2 milj. euro (6,4 %) jämfört med 2011 års utfallsprognos. Personalkostnaderna är 16,4 milj. euro (3,0 % av HRT:s alla verksamhetsutgifter). Personalutgifterna ökar med 0,4 milj. euro (2,3 %) från året förut. För de allmänna avtalsförhöjningarna reserveras 2,5 %. Köp av tjänster Utgifterna för inköp av tjänster i budgeten 2012 uppgår till sammanlagt 533,7 milj. euro, 96,2 % av HRT:s verksamhetsutgifter. Kostnader för den operativa verksamheten, kollektivtrafik Kostnaderna för den operativa verksamheten i kollektivtrafiken uppgår år 2012 till sammanlagt 438,7 milj. euro, vilket utgör 79,3 % av HRT:s verksamhetsutgifter. Det betyder en ökning om 28,6 milj. euro (6,6 %) jämfört med 2011 års utfallsprognos. Ökningen av kostnadsnivån inom kollektivtrafiken beräknas bli i genomsnitt 3,8 % år Busstrafikens utgifter är sammanlagt 292,3 milj. euro. År 2012 uppskattas kostnadsindex för busstrafiken stiga med 5,1 %, inberäknat höjningen av skatten på diesel med 11 cent/liter vid årsskiftet Höjningens kostnadseffekt på indexet är 1,7 procentenheter och effekten på styckpriserna har räknats med fr.o.m Också skärpta krav på fordonsparken för busstrafiken och ibruktagandet av nya tåg höjer kollektivtrafikens kostnader under planeringsperioden. Tågtrafikens utgifter uppgår sammanlagt till 66,2 milj. euro som innehåller, förutom huvudstadsregionens tågtrafik som anskaffas som köptjänst, också ersättningarna till VR i enlighet med Kervos och Kyrkslätts kollektivtrafikavtal. Kostnadsnivån för tågtrafiken uppskattas stiga för köptrafikens del med 2,4 % år 2012 och för Kervo och Kyrkslätts del med 3 %. Kostnaderna för spårvägstrafiken uppskattas till 50,0 milj. euro. Höjningen av kostnadsnivån uppskattas till 2,5 %. Kostnaderna för metrotrafiken är 25, 3 milj. euro i budgeten. Höjningen av kostnadsnivån uppskattas till 1,6 %. Kostnaderna för färjetrafiken uppskattas till 3,9 milj. euro. Höjningen av kostnadsnivån uppskattas till 4,3 %. Kostnaderna för den operativa verksamheten i Metropoltrafiken år 2012 uppskattas till 1,0 milj. euro.

5 Köp av övriga tjänster För köp av andra än operativa tjänster i kollektivtrafiken reserveras 24,3 milj. euro år 2012, vilket är nästan en procent mera än utfallsprognosen året förut. Av de reserverade medlen används 5,6 milj. euro till IT-tjänster, 5,3 milj. euro till biljettförsäljningsställen, där betalningen går till återförsäljarna av resekortet, 3,8 milj. euro till sakkunnigtjänster, 1,8 milj. euro till tjänster gällande underhållet av materiel och utrustning, 1,2 milj. euro till tryckning, 1,4 milj. euro till ersättningar till städerna för skötseln av den statiska informationen, 1,2 milj. euro till HST som ersättning för infosystemet och Helmi, 0,7 milj. euro till annons- och reklamplatser, 0,9 milj. euro till post- och teletjänster (inkl. kostnaderna för datatrafiken), 0,3 milj. euro till bevakning under biljettkontrollerna och i terminalerna för kollektivtrafik samt 2,1 milj. euro till andra tjänster såsom bank- och kontorstjänster, städning och underhåll av fastigheter, tjänster i samband med transporten av resekortsapparater samt personaltjänster. Kollektivtrafikens infrastrukturersättningar Ersättningarna för infrastrukturen uppskattas år 2012 uppgå till 67,5 milj. euro. Det innebär en ökning på 4,0 milj. euro (6,2 %) i jämförelse med det prognosticerade utfallet för året förut. Ersättningarna för infrastrukturen inkluderar 64,7 milj. euro i kostnader för Helsingfors, 2,5 milj. euro för Esbo, 0,8 milj. euro för Vanda, 0,06 milj. euro för Kervo samt 0,03 milj. euro för Kyrkslätt. Kommunerna och HRT har ännu inte avtalat om allokeringen av kostnaderna för infrastrukturen år 2012 eller därefter. I budgeten uppskattas kostnaderna för infrastrukturen i enlighet med gällande avtal. För material, förnödenheter och varor reserveras 0,9 milj. euro för år Hyreskostnaderna år 2012 är 3,4 milj. euro och kommer att öka från året förut med cirka 0,4 milj. euro. Ökningen beror på hyran för datorerna som är i kontorsbruk i HRT, vilket är en ny funktion, samt justeringarna i HRT:s hyresavtal. Till övriga kostnader förs uppskattningsvis 1,4 milj. euro i kreditförluster och kreditförlustreserveringar för kontrollavgifterna. Verksamhetsbidraget år 2012 uppskattas till 1,5 milj. euro och räcker för att täcka finansieringskostnaderna. Finansiella intäkter och kostnader HRT finansierar sina investeringar genom att ta lån i finansinstitut. Uppskattningsvis behövs 12 milj. euro i lån under den senare delen av år 2012 samt 25 milj. euro i lån åren 2013 och Då uppgår lånestocken i slutet av år 2014 till cirka 56,6 milj. euro. Årsbidraget är efter finansieringsposterna 1,5 milj. euro och täcker cirka 25 % av avskrivningarna enligt plan. Avskrivningar enligt plan Avskrivningarna enligt plan år 2012 är 5,9 milj. euro och ökar i jämförelse med prognosen för året förut med 0,9 milj. euro. Redovisningsperiodens underskott uppskattas till 4,4 milj. euro och kan

6 täckas med överskottet från de föregående åren. Investeringar HRT:s investeringsutgifter år 2012 uppgår till 12,5 milj. euro, år 2013 till 25,0 milj. euro och år 2014 till 25,7 milj. euro. Planeringsperiodens viktigaste investering är LIJ2014-projektet och utvecklingen av det nuvarande resekortsystemet. För dessa projekt används totalt ungefär 53,9 milj. euro under planeringsperioden. Anslagsreserveringen är 8,7 milj. euro för år 2012, 22,3 milj. euro för år 2013 och 22,9 milj. euro för år För apparater och system för passagerarinformation (bl.a. tidtabells- och infoskärmar, Helmi-apparater) reserveras 4,9 milj. euro för planeringsperioden. Anslagsreserveringarna per år är 1,8 milj. euro för år 2012, 1,5 milj. euro för år 2013 och 1,6 milj. euro för år För anskaffningen av passagerarräkningsapparater reserveras 1,1 milj. euro sammanlagt för planeringsperioden och för nödanropsapparater för förarna sammanlagt 0,3 milj. euro. För förnyandet av systemet för ekonomiförvaltningen, som huvudsakligen genomförs under år 2011, reserveras för planeringsperioden 0,3 milj. euro och för anskaffningen av MS-licenser sammanlagt 0,4 milj. euro. Förslag (SR) Styrelsen beslutar föreslå till samkommunsstämman att den beslutar att a) godkänna verksamhets- och ekonomiplanen enligt bilaga b) beslutar bindande anslag och inkomstaten för år 2012 enligt följande: Verksamhetsutgifter euro euro c) bevilja styrelsen rätt att ta långfristigt lån på högst 12 milj. euro och kortfristigt lån på högst 20 milj. euro år 2011 d) beslutar att HRT betalar årlig ränta till sina medlemskommuner på det kommunvisa, kumulativa överskottet enligt HRT:s bokföring och på motsvarande sätt tar ut ränta av medlemskommunerna i enlighet med det kommunvisa, kumulativa underskottet enligt bokföringen. Beräkningsgrunden för räntan är det kommunvisa, kumulativa medeltalet av över/underskottet under den första och den sista dagen av varje räkenskapsår. Kalkylräntan är 12 månaders euribor. Räntan fastställs enligt räntan den första bankdagen varje bokslutsår. Räntebetalningsdagen är den 30 juni året som följer på räkenskapsåret. Behandling Ordförandens ändringsförslag delades ut på borden. Ordföranden gjorde på föredragandens förslag följande avvikande förslag. Punkt

7 b) beslutar bindande anslag och inkomstaten för år 2012 enligt följande: Verksamhetsutgifter euro euro med tillägg av följande punkt e) berättigar verkställande direktören att göra de ändringar i dokumenten samt i motiveringstexterna som föranleds av de i ärende 2 beslutade ändringarna i biljettpriserna samt ändringarna i verksamhets- och ekonomiplanen gällande de bindande verksamhetsutgifterna. Styrelsemedlemmarna Hako, Tammenmaa, Niskanen, Weckman och Knaapila understödde ordförandens förslag. Styrelsen beslöt godkänna förslaget. Förslag Styrelsen beslutar föreslå till samkommunsstämman att den beslutar att a) godkänna verksamhets- och ekonomiplanen enligt bilaga b) beslutar bindande anslag och inkomstaten för år 2012 enligt följande: Verksamhetsutgifter euro euro c) bevilja styrelsen rätt att ta långfristigt lån på högst 12 milj. euro och kortfristigt lån på högst 20 milj. euro år d) beslutar att HRT betalar årlig ränta till sina medlemskommuner på det kommunvisa, kumulativa överskottet enligt HRT:s bokföring och på motsvarande sätt tar ut ränta av medlemskommunerna i enlighet med det kommunvisa, kumulativa underskottet enligt bokföringen. Beräkningsgrunden för räntan är det kommunvisa, kumulativa medeltalet av över/underskottet under den första och den sista dagen av varje räkenskapsår. Kalkylräntan är 12 månaders euribor. Räntan fastställs i enlighet med räntan den första bankdagen varje räkenskapsår. Räntebetalningsdagen är den 30 juni året som följer på räkenskapsåret. e) berättiga verkställande direktören att göra de ändringar i dokumenten samt i motiveringstexterna som föranleds av de i ärende 2 beslutade ändringarna i biljettpriserna samt ändringarna i verksamhets- och ekonomiplanen gällande de bindande verksamhetsutgifterna. Beslut Styrelsen beslöt godkänna förslaget. Samkommunsstämman

8 Styrelsens förslag Samkommunsstämman a) godkänner verksamhets- och ekonomiplanen enligt bilaga b) beslutar bindande anslag och inkomstaten för år 2012 enligt följande: Verksamhetsutgifter euro euro c) beviljar styrelsen rätt att ta långfristigt lån på högst 12 milj. euro och kortfristigt lån på högst 20 milj. euro år d) beslutar att HRT betalar årlig ränta till sina medlemskommuner på det kommunvisa, kumulativa överskottet enligt HRT:s bokföring och på motsvarande sätt tar ut ränta av medlemskommunerna i enlighet med det kommunvisa, kumulativa underskottet enligt bokföringen. Beräkningsgrunden för räntan är det kommunvisa, kumulativa medeltalet av över/underskottet under den första och den sista dagen av varje räkenskapsår. Kalkylräntan är 12 månaders euribor. Räntan fastställs i enlighet med räntan den första bankdagen varje räkenskapsår. Räntebetalningsdagen är den 30 juni året som följer på räkenskapsåret. e) berättigar verkställande direktören att göra de ändringar i dokumenten samt i motiveringstexterna som föranleds av de i ärende 2 beslutade ändringarna i biljettpriserna samt ändringarna i verksamhets- och ekonomiplanen gällande de bindande verksamhetsutgifterna. Behandling På basis av diskussionen föreslog ordföranden att ett nytt stycke läggs till efter andra stycket i punkt d) i styrelsens beslutsförslag, enligt följande: HRT bör effektivera sin verksamhet i motsvarighet till de sparåtgärder som gäller ägarstädernas ekonomi. Beslut om användningen av HRT:s ackumulerade över-/underskott fattas för varje medlemskommuns del årligen utgående från det utlåtande som medlemskommunen ger om HRT:s budgetförslag. På de kumulerade över-/underskotten fastställs ränta för att styra uppkomsten av över-/underskotten. Samkommunsstämman godkände ordförandens förslag enhälligt. Beslut Samkommunsstämman a) godkände verksamhets- och ekonomiplanen enligt bilaga b) beslutade de bindande anslagen och inkomstaten för år 2012 enligt följande: Verksamhetsutgifter euro euro

9 c) beviljade styrelsen rätt att ta långfristigt lån på högst 12 milj. euro och kortfristigt lån på högst 20 milj. euro år 2011 d) beslutade att HRT betalar årlig ränta till sina medlemskommuner på det kommunvisa, kumulativa överskottet enligt HRT:s bokföring och på motsvarande sätt tar ut ränta av medlemskommunerna i enlighet med det kommunvisa, kumulativa underskottet enligt bokföringen. HRT bör effektivera sin verksamhet i motsvarighet till de sparåtgärder som riktas mot ägarstädernas ekonomi. Beslut om användningen av HRT:s ackumulerade över-/underskott för varje medlemskommuns del fattas årligen utgående från det utlåtande som medlemskommunen ger om HRT:s budgetförslag. På de kumulerade över-/underskotten fastställs ränta för att styra uppkomsten av över-/underskott. Beräkningsgrunden för räntan är det kommunvisa, kumulativa medeltalet av över/underskottet under den första och den sista dagen av varje räkenskapsår. Kalkylräntan är 12 månaders euribor. Räntan fastställs enligt räntan den första bankdagen varje räkenskapsår.räntebetalningsdagen är den 30 juni året som följer på räkenskapsåret. e) berättigar verkställande direktören att göra de ändringar i dokumenten samt i motiveringstexterna som föranleds av de i ärende 2 beslutade ändringarna i biljettpriserna samt ändringarna i verksamhets- och ekonomiplanen gällande de bindande verksamhetsutgifterna. Bilagor Verksamhets- och ekonomiplan

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020 Samkommunen 10 27.11.2012 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 1508/02/021/211/2010 sht 10 Samkommunsstämman Styrelsen 152 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomidirektör

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 FULLMÄKTIGE 35 15.12.2010 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 240/02/02/00/01/2010 FMGE 35 I budgeten anges samkommunens mål under ekonomiplaneringsperioden och framläggs de resurser

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Kyrkslätts kommun Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Av kommunfullmäktige 19.12.2013 godkänd BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen 25 Allmän förvaltning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 FULLMÄKTIGE 54 15.12.2009 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 451/02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

Esbo stad Protokoll 42. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 42. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 91 31.3.2014 42 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för derivaten som fungerar som säkerhet för lånen Beredning

Läs mer

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010 SIBBO KOMMUN Bokslut 2010 BALANSBOK 2010 INNEHÅLL sida I VERKSAMHETSBERÄTTELSE KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT...1 1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN 1.1 Sibbo kommuns förvaltning...2 1.2 Den

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsfullmäktige 122 12.11.2014 Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsstyrelsen 3.11.2014 452 I budgetförslaget för 2015 uppgår de totala utgifterna till 347,4 miljoner euro, varav driftsutgifterna

Läs mer

Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34

Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34 Sammanträde Tid 09.09.2013 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 1 ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Ett tyngdpunktsområde 2011 var utvärderingen av social- och hälsovårdstjänster. Personalbristen i många personalgrupper inom social- och hälsovårdstjänsterna fortgick och det fanns

Läs mer

BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012

BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012 Stadsstyrelsens förslag 26.10.2009 1 Stadsdirektörens översikt Borgå stads ekonomiska läge kommer att vara svårt också under de närmaste åren. På grund av den ekonomiska

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lag om ändring av 12 a i lagen om fritt bildningsarbete

Läs mer

Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 149. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 149. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 149 Sammanträde Tid 09.06.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35

Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35 Sammanträde Tid 24.02.2014 måndag kl. 17.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

LOVISA STAD godkänd av stadsfullmäktige 16.12.2010 BUDGET OCH EKONOMIPLAN

LOVISA STAD godkänd av stadsfullmäktige 16.12.2010 BUDGET OCH EKONOMIPLAN 0 LOVISA STAD godkänd av stadsfullmäktige 16.12.2010 BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2 0 1 1 2 0 1 3 INTERNETVERSION 1 Stadsdirektörens översikt 1 2 Budgetsammandrag 2 3 Utgångspunkter för ekonomin 7 4 Lovisa-koncernen

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Förvaltning 24.11.2014 Innehåll Sivu 1 ALLMÄN MOTIVERING 1 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen 1 1.2 Förändringsfaktorer i omvärlden

Läs mer

budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014

budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014 budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014 Nylands förbunds publikationer D 63-2011 Nylands förbunds publikationer D 63-2011 Budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014 Nylands

Läs mer

187 FASTIGHETSCENTRALEN

187 FASTIGHETSCENTRALEN 187 FASTIGHETSCENTRALEN 188 15 FASTIGHETSCENTRALEN TOTALT 189 Ansvarig: Mika Savolainen Verksamhetsorgan: Fastighetscentralsnämnden Ordförande: Jari Sainio Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 25.05.2015 kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice

Läs mer

INLEDNING... 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 10 RESULTATRÄKNING... 11 FINANSIERINGSKALKYL... 13 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

INLEDNING... 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 10 RESULTATRÄKNING... 11 FINANSIERINGSKALKYL... 13 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING... INLEDNING... 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 10 RESULTATRÄKNING... 11 FINANSIERINGSKALKYL... 13 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING... 20 STADSSTYRELSEN... 21 CENTRALVALNÄMNDEN... 44 REVISIONSNÄMNDEN...

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016 INNEHÅLL Karleby stads strategi 2013 2017...1 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikter...5 Utgångspunkter för budgeten för 2014 för Karleby stad...7 Sammanfattning

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Berättelsen om Esbo är stadens strategi för åren 2014 2017. Den handlar om varifrån vi kommer, var vi är, vart vi är på väg och hur vi kommer dit. I Berättelsen om Esbo ingick 30

Läs mer

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fullmäktige 12.6.2013 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 1 (2) Godkänd av styrelsen 25.3.2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer