Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god"

Transkript

1 Telemeddelande (A) Sid. 1(13) Mnr PEKI/ Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 33 Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god 2006 blev ett rekordår på många sätt. Den kinesiska ekonomin växte med 10,7 procent, vilket var fjärde året i rad som tillväxten var tvåsiffrig. Handelsöverskottet nådde 176 miljarder dollar, och valutareserven översteg 1000 miljarder. Börsen i Shanghai, som länge haft begränsad aktivitet och värdeutveckling steg med 130 procent. Samtidigt kvarstår många problem i ekonomin. Konsumtionen kommer inte igång på det sätt som regeringen skulle önska, bl.a. till följd av ett högt sparande, som i sin tur beror på ett svagt socialt trygghetsystem, en outvecklad finansiell sektor och stora inkomstklyftor. Den skandinaviska välfärdsmodellen lyfts i dessa sammanhang ofta fram som en modell att hämta inspiration från. Situationen i kapitalmarknaden förbättras men bankerna lider fortfarande av omfattande värdelösa fodringar. Miljön är fortsatt den kanske största utmaningen och är ett område inom vilket regeringen inte når sina mål. Förväntningarna på den ekonomiska utvecklingen 2007 är ungefär desamma som utfallet för är ett viktigt politiskt år i Kina, då kommunistpartiets kongress äger rum under hösten. Detta kan öka den ekonomiska aktiviteten och försvåra obekväma politiska beslut/reformer. Inga betydande förändringar väntas t ex beträffande valutans värde, valutaregimen eller av mer handels- eller industripolitisk karaktär.

2 2(14) Stark tillväxt utan tecken på överhettning Den kinesiska ekonomin fortsatte att växa snabbt under För fjärde året i rad var tillväxten tvåsiffrig - med 10,7 procent var den dessutom den högsta på 11 år. Det var återigen investeringarna, exporten och industrin som utgjorde de främsta tillväxtfaktorerna. Trots den snabba tillväxten fanns inga tydliga tecken på överhettning i ekonomin som helhet. Inflationen hölls på låga 1,5 procent (även om nivån gick upp under fjärde kvartalet till följd av högre matpriser). Förklaringen kan delvis ligga i en återhållsam finanspolitik, som dämpat efterfrågan. Vissa delar av ekonomin kännetecknas också av överkapacitet, vilket genererat ett deflationstryck i ekonomin. Ökningstakten för fastighetspriserna i städerna, vars snabba stegring utgör ett orosmoment, avtog något under Det bidrog till att hålla inflationen nere. Samtidigt är bilden mer komplicerad då vinsterna, i framförallt de privata företagen, ökade avsevärt under 2006 (industriföretagen upplevde en genomsnittlig vinstökning på cirka 30 procent) och tillsammans med den ökade efterfrågan från omvärlden satte visst uppåttryck på inflationen. Industrins roll i ekonomin växte under 2006 men regeringens fokus skiftar nu till att främja en större och mer avancerad tjänstesektor samt ett modernare jordbruk. Industrin fortsatt mest framgångsrik Industrin, som i dagsläget står för ungefär hälften av Kinas BNP, fortsatte att växa snabbare än både tjänstesektorn och jordbruket. Sektorn växte med 12,5 under 2006, jämfört med 11,4 procent Bakgrunden till framgången är mångfacetterad. Den billiga arbetskraften är endast en faktor. En annan anledning till den starka utvecklingen är att produktiviteten fortsätter att utvecklas snabbt. Internationella jämförelser visar att produktivitetsutvecklingen i den kinesiska industrisektorn har varit ovanligt hög 1. Infrastruktursatsningar, inhämtning av ny teknologi och kapitalinvesteringar har alla bidragit till att öka produktiviteten. Det finns också en utbredd respekt för utbildning och utbildningssystemet främjar naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Utländska investerare som producerar i Kina nämner den höga arbetsdisciplinen som en av huvudfaktorerna till framgången. Tjänstesektorn växande men med bristande internationell öppenhet Tjänstesektorns andel av ekonomin minskade, tvärtemot regeringens mål, något under 2006 och motsvarar nu knappt 40 procent av BNP. Det är 1 T ex: Accounting for growth: comparing China and India, Working Paper 12943, 2007, National Bureau of Economic Research,

3 3(14) betydligt mindre än OECD-genomsnittet, som ligger på nära 70 procent. Siffran speglar delvis att Kina har långt kvar till att, som helhet, kunna karakteriseras som ett industriland. Samtidigt är det möjligt att storleken på tjänstesektorn underskattas. Tjänster är svåra att mäta och bara för ett år sedan uppvärderades BNP med nära 17 procent då ett stort antal tidigare inte redovisade tjänster räknades med. Det finns ett allt större tjänsteinnehåll i traditionella industriföretag som inte alltid redovisas som tjänster. Dessutom är en betydande del av sektorn informell och därmed svår att uppskatta. Faktum är att privatpersoner i Kina i allmänhet köper relativt mycket tjänster, i förhållande till det man spenderar på varor och i förhållande till många länder i t ex Europa. Även många kinesiska låginkomsttagare köper tjänster såsom restaurangbesök, hårklippning, massage, taxi m.m. Anledningen är främst att dessa tjänster ofta är mycket billiga i Kina i förhållande till varor och fasta tillgångar. Arbetskraft är mycket billigt och tjänster är inte momsbelagda. Däremot är många högkvalificerade tjänster underutvecklade, t ex marknadsföring, redovisning, juridiska tjänster, management- och prkonsulttjänster, finansiella tjänster, media, och kultur. En anledning är att kinesiska företag traditionellt inte har lagt pengar på marknadsföring, konsulter osv. Detta börjar gradvis att förändras i och med att företagen ser hur mycket västerländska företag tjänar på att ha starka varumärken, vilket tillåter dem att ta ut priser som långt överstiger produktionskostnaden. En ytterligare anledning är att flera av dessa sektorer, t ex juridiska tjänster, media och till viss del finansiella tjänster, delvis är stängda för utländska konkurrenter. Det har resulterat i att dessa delar av tjänstesektorn inte har tagit del av kunskapsöverföring från utlandet i samma utsträckning som industrisektorn. Det finns också ett generellt problem i form av bristande innovation i den kinesiska ekonomin som hämmar utveklingen i denna sektor. Till viss del kan det vara kopplat till en bristande öppenhet i samhället, där kontroll och likformighet uppmuntras mer än kreativt tänkande. Det är också fallet i utbildningssystemet som också till stora delar är utformat enligt korvstoppningsteknik för att producera utantillkunskaper. Den kinesiska regeringen är dock tydlig med sin önskan att öka tjänstesektorns betydelse och ett antal intiativ har lanserats. Under 2006 startade handelsministeriet, MOFCOM, en egen avdelning för tjänstehandel, vars syfte är att identifiera och genomföra policys samt praktiska hjälpmedel som kan öka tjänstehandeln. En viktig målsättning är att attrahera ytterligare utländska investeringar i tjänstesektorn, bl a anser man att potentialen att outsourca tjänster i Kina är outnyttjad (i jämförelse med t ex Indien). Kina

4 4(14) har ett stort handikapp genom att engelskan inte är utbredd. Däremot tror man att Kina skulle man kunna locka till sig outsourcing från östasiatiska grannar, såsom Sydkorea och Japan. Under mars 2007 tillsatte regeringen även en speciell grupp direkt under sig, vars uppgift är att främja tjänstesektorn - det långsiktiga målet är att tjänstesektorn ska stå för mer än 50 procent av ekonomin I arbetsplanen ingår att Kina ska bli öppnare för investeringar av utländska tjänsteföretag (t ex inom telecom, järnvägar, flyg och IT). En av anledningarna till att regeringen vill öka betydelsen av tjänstenäringen i ekonomin är att den överlag är mindre energi- och resursintensiv, vilket är av stor vikt i ett läge där föroreningarna från industrin och jordbruket ökar snabbt. Jordbruket moderniseringen går långsamt Jordbrukssektorns roll i den kinesiska ekonomin blir allt mer mindre. Dess andel av BNP var 11,8 % för Samtidigt är nära 45 procent av befolkningen sysselsatt i jordbruksnäringen, d v s ungefär 600 miljoner människor. Produktiviteten är låg bl a till följd av att investeringar i ny teknologi sker i långsam takt. Ett problem är att bönderna har svårt att ta lån, i och med det relativt outvecklade finansiella systemet på landsbygden samt att privat ägande av mark inte tillåts (den nya lagen om rätten till privat ägande omfattar inte den form av kollektivt ägande som är allmän på landsbygden). Därmed är det svårt att finansiera investeringar som är nödvändiga för moderniseringsprocessen. Statliga subventioner och skyddstullar inom jordbrukssektorn är relativt begränsade i Kina. OECD uppskattar att PSE 2, ett mått på skyddsnivån, ligger kring 6 procent i Kina medan OECD-genomsnittet är 31 procent. Kinas nivå är densamma som Rysslands och 2 procent högre än Brasiliens. Skyddsnivåerna kan dock förväntas bli högre framöver, framförallt med motivet att stävja eventuell social oro. Till saken hör också att Kina har ett handelsunderskott i jordbrukshandeln. Importen kommer framförallt från USA, Brasilien och Argentina medan exporten går till 70 procent till Asien, med Japan som vikigaste handelspart 3. EU:s export till Kina är begränsad liksom Sveriges. Livsmedelssäkerhet har blivit alltmer av ett modeord för policyskapare och utgör ett effektivt hinder mot utländsk konkurrens. Ris och sädesproduktion uppmuntras trots att det inte är ett område i vilket Kina kan 2 Product Support Estimate 3 Svensk exporten uppgick till drygt 166 miljoner SEK under 2006.

5 5(14) sägas ha en komparativ fördel i klassisk mening. Det är en typ av odling som kräver mycket land och vatten, vilka är bristvaror i Kina. Inkomstskillnaderna mellan städerna och landsbygden blir alltmer flagranta. Under 2006 beräknar man att inkomstrelationen var 3,3:1. Jordbrukets andel av inkomsterna på landsbygden blir också allt lägre. Från att ha representerat nära två tredjedelar står de i dagsläget för omkring endast 45 procent. En ny källa till inkomst är inkomsttransfereringar från det ökande antalet migrantarbetare i Kina, som åkt till städerna och fabrikerna för att hitta arbete, och som skickar hem pengar. Utrikeshandeln slår nya rekord En viktig bidragande faktor till tillväxten var handeln som växte starkt under Exporten fortsatte att öka i en snabbare takt än importen med 27 respektive 22 procent. Det innebar att handelsöverskottet ökade snabbt och hamnade på 176 miljarder dollar för 2006, en ökning med 75 procent jämfört med föregående år. Exporten gick framförallt till USA och Europa medan Japan och en del asiatiska grannar hade handelsöverskott gentemot Kina. De växande överskotten mot USA och Europa har skapat ökade spänningar. Fler och fler fall har förts till eller är på väg att tas upp till tvistlösning i WTO. Förutom tidigare konflikter beträffande kläder och skor presenterade USA nyligen ett fall gällande subventioner, vilka man menar snedvrider konkurrensen till fördel för kinesiska företag. Som svar på dessa anklagelser anför Kina bl a det faktum att utländska företag står för ca 60 procent av exporten. Man har vidare räknat ut att så kallade processed trade står för två tredjedelar av handelsöverksottet och att majoriteten av denna kommer från utländska företag. Bilden ger dock inte hela sanningen då det händer att kinesiska företag omregistreras i t ex Hongkong för att klassificeras som utländska och på så sätt få del av olika skattelättnader. Den situationen bör dock förändras i och med den nyligen införda unified tax law som syftar till att harmonisera skattesatserna mellan inhemska och utländska företag. Den nya gemensamma satsen är 25 procent, en kompromiss mellan de tidigare nivåerna på 33 respektive 15 procent. De utländska företagen kommer att få en fem års utfasningsperiod. Den nya lagen innehåller också fortsatt speciella skatterabatter för investeringar som är högteknologiska, miljövänliga eller energisnåla. Kinas regering verkar vara inställd på att försöka minska handelsöverskottet mot omvärlden. Anledningen är delvis politisk då man vill minska de spänningar som överskottet orsakar. Den är också i linje med önskan om att

6 6(14) ombalansera tillväxten till att drivas mer av inhemsk efterfrågan. Några åtgärder som man föreslagit är att ta bort kraven på importlicenser för ett antal produkter samt avveckla skatterabatter på energikrävande exportprodukter. Den kända Kantonmässan ska i år också för första gången ha ett importinslag. Åtagandena verkar dock hittills ha litet genomslag. Handelsöverskottet de två första månaderna slår t ex nya rekord. Valutareserven Den starka exporten bidrog även till att valutareserven nådde rekordstorlek under 2006 och vis årsskiftet översteg 1 biljon US dollar. Valutareserven är världens största och diskussionerna om hur den bäst bör användas blev allt mer intensiva under I början av 2007 bestämde den kinesiska ledningen att 200 miljarder skulle avsättas i en fond för köp av aktier och obligationer på utländska marknader. Syftet är främst att öka avkastningen. Tanken är att vända sig mer mot näringslivet än statsobligationer och det är möjligt att fonden också kan bli ett sätt att något minska andelen dollarinnehav. Modellen följer Singapores fond. Den stora skillnaden är volymen; då det tog Singapore fem år att bygga upp fonden till 20 miljarder dollar planerar Kina att placera 200 miljarder dollar redan i år. Valutan Den växande valutareserven härrör också från förväntingarna om att den kinesiska valutan, yuan/rmb, kommer att appreciera ytterligare. Under 2006 stärktes den cirka 5 procent gentemot dollarn. Trots det är rörligheten mycket begränsad och i och med att handelöverskottet blir allt större ökar trycket, från framförallt från USA, på en substantiell appreciering/revalvering av den kinesiska valutan. I maj äger det andra mötet för den nya amerikansk-kinesiska högnivådialogen om ekonomi (Strategic Economic Dialogue) rum, och det är möjligt att trycket ökar ytterligare vid detta tillfälle. Få tror dock på någon större förändring av valutans värde eller valutaregimen under det kommande året (se nedan). Investeringarna växer snabbt men inte alltid i rätt riktning I debatten om den tillväxtpolitiska inriktningen (se tredje kvartalsrapporten 2006) har investeringarna i Kina fått en central roll. De mycket höga tillväxtnivåerna i investeringar under senare år (ofta kring 30 procent) är kontroversiella. Att ökningstakten minskade till 21 procent under 2006 ses av många som en framgång. Faran med höga investeringsnivåer är att man skapar överkapacitet i vissa sektorer. Stålverk är ett sådant område där storleken ökat med hundratals procent de senaste åren och där företag inte

7 7(14) går runt. Investeringarna får också negativa konsekvenser för miljön då de är mycket energi- och resursintensiva. Infrastrukturprojekt är ett annat exempel på snabbt ökande investeringar. Medan många är högst motiverade, menar t ex vissa bedömare att för många flygplatser har byggts, ofta därför att de ger en känsla av status och modernitet till provinser och städer. Den omfattande likviditeten i systemet, bl a till följd av den höga sparandekvoten, har också resulterat i omfattande spekulationer i fastigheter. Vidare har provinsledarna incitament att öka industritillverkningen för att skapa tillväxt och arbetstillfällen. Att sedan dra ner på dessa ofta icke lönsamma investeringar blir senare politiskt svårt då det sociala skyddsnätet vid uppsägningar är mycket svagt. Samtidigt finns det stora investeringsbehov i andra delar av ekonomin, framförallt i de västra och inre delarna av Kina som är långt mindre utvecklade än östkusten samt i sociala sektorer, t ex vad gäller ett mer omfattande hälso- och sjukvårdssystem. Således är en möjlig tolkning att det inte är volymen på investeringarna som är det mest problematiska utan inriktningen. Under 2006 har regeringen försökt att dämpa spekulationer och en alltför stor investeringstillväxt genom räntehöjningar och en skärpning av bankernas reservkrav. Många menar dock att dessa instrument är trubbiga och inte tillräckligt verkningsfulla i den kinesiska situationen. Privata företag i Kina (som står för en ökande del av de totala investeringarna) återinvesterar vanligtvis sina införtjänade vinster och är således inte beroende av lån och nytt kapital för sina investeringar. Statliga företag har vanligtvis nära relation till de statliga bankerna och har inte sällan speciella avtal om lånevillkor. I och med de omfattande reformerna av de statliga bolagen och den växande marknaden går dessutom fler och fler bolag med vinst. De sammanlagda vinsterna från de 161 statliga bolag som ligger under den statliga ägarmyndigheten, SASAC beräknas ha nått 750 miljarder RMB för Enligt officiella uppskattningar finansierades 60 procent av deras investeringar av vinster. De officiella uppgifterna om att investeringstillväxten sjunkit kan således inte uteslutande förklaras med åtgärderna ovan. En möjlig förklaring kan också vara bokföringsteknisk, i och med att endast investeringar som överstiger en halv miljon RMB (ungefär lika många kronor) behöver redovisas som investeringar. I och med riktlinjerna från Peking om att minska investeringstillväxten har provinserna incitament att redovisa lägre siffror. Något som skulle kunna få mer effekt enligt många bedömmare är regeringens plan att börja ta utdelningar från de statliga bolagen som går med

8 8(14) vinst 4. Iden är att en del av vinsterna ska gå till SASAC i ett första skede och användas till fortsatt omstrukureing av företagen samt satsningar på forskning och utveckling. I senare skede vill emellertid det kinesiska finansministeriet att pengarna ska gå in i den statliga budgeten. Att göra något åt riktningen på investeringarna kan kräva mer omfattande åtgärder/reformer. Regeringen har annonserat att man kommer att minska stålproduktionen och investera mer i landsbygden men samtidigt ifrågasätter många hur stora förändringar regeringen, och provinserna som inte alltid är lätta att styra, är villig att göra inom en snar framtid. Utländska direktinvesteringar uppgick till 63 miljarder dollar under 2006, vilket var något högre än föregående år. Regeringen har annonserat att man kommer att ställa högre krav på de utländska investeringarna. Ledordet är kvalitet snarare än kvantitet. Investeringar med högteknologiskt innehåll ska få företräde. Vidare kommer man att ställa högre krav på mijlöhänsyn och energieffektivitet. Enligt regeringen ska även de kinesiska investeringarna utomlands öka. Konsumtionen ökar men inte lika snabbt som regeringen önskar En av regeringens mål för tillväxtens sammansättning är att den inhemska konsumtionen ska öka. Enligt den officiella statistiken ökade detaljhandeln med 13,7 procent under 2006, vilket således var snabbare än BNP-tillväxten. Denna siffra övervärderar emellertid troligtvis den verkliga konsumtionsökningen, i och med att den inkluderar handel i flera led, grossistförsäljning etc. Den egentliga konsumtionsökningen bedöms vara lägre. Med tiden bör dock konsumtionen komma igång mer. Inkomsterna, framförallt i städerna fortsätter att växa. Under 2006 steg inkomsterna med 10,4 procent i städerna respektive 7,4 procent på landsbygden. Sparkvoten är, som tidigare konstaterat, mycket hög, ca 40 procent i genomsnitt. Det finns dock goda skäl för det höga sparandet. Det sociala trygghetssystemet täcker endast en liten del av individernas kostnader för hälso- och sjukvård, utbildning och pensioner. En ytterligare anledning är bristerna i det finansiella systemet. Att ta lån för bostadsköp och bilinköp m.m. är fortfarande ett nytt fenomen. Ofta betalas mer än hälften av bostadsköpen kontant. Vissa bedömare menar att i och med att den första vågen av bostadsköp är över så kommer det finnas utrymme för mer konsumtion framöver. Om valutan fortsätter att apprecieras kommer köpkraften att öka. 4 Financial Times,

9 9(14) Det sker stora inveseringar i detaljhandeln, en marknad med 1,3 miljarder lockar. Problemen är dock att en konsumtionsstark medelklass fortfarande är relativt begränsad. Beräkningar visar på 100 miljoner människor, ca 210 miljoner om fem år. Både antalet konsumenter och summorna som spenderas växer således. Denna grupp är dock geografiskt spridd, avståndet mellan Peking och Kanton är ungefär detsamma som mellan Stockholm och Rom. I städerna är det många varuhus som är nästintill tomma på folk. Det främsta sättet för dem att tjäna pengar är att ta betalt av varumärken för att synas. I livsmedelsbutiker är det inte ovanligt att produkter som är reltavit okända får bättre placering än de som är mest populära hos kunderna. Fenomenet förekommar i många länder men är speciellt vanligt i Kina. Kapitalmarknaden växande men fortfarande underutvecklad Banksystemet Den kinesiska kapitalmarknaden fortsatte att utvecklas under Banksektorn innhar fortsatt den absolut största delen av de finansiella tillgångarna i ekonomin (se figur 1). Den tredje av de fyra största bankerna, ICBC, börsnoterades under 2006 och blev snabbt värderad som en av de fem högst värderade bankerna i världen, vilket framförallt speglar förväntningarna inför framtiden och potentialen i den kinesiska marknaden snarare än bankens värde i dagsläget. Figur 1. Sammansättningen i kapitalmarknaden

10 10(14) Samtidigt präglas banksystemet av stora volymer av dåliga lån/värdelösa fordringar, vilka sammanlagt utgör en av Kinas största ekonomiska utmaningar. Kinesiska ledningen pekar på de reformer som gjorts och på att andelen dåliga lån minskar stadigt. Emellertid fortsätter volymen dåliga lån att öka. Börserna Börsen i Shanghai har varit ett hett ämne i Kina. Efter många år av relativt liten aktivitet och värdeutveckling steg börsen med 130 procent under Mycket talar för att värdeökningen inte reflekterar bolagens befintliga värde, t ex är p/e-talen 5 kring 33, vilket anses högt. Till viss del kan det handla om förtroende för fortsatt tillväxt i den kinesiska ekonomin och ökade vinster för bolagen på sikt. Emllertid sammanhänger värdeökningen säkerligen också med att det blivit lättare för privata investerare att köpa aktier, samt att alternativen för finansiella placeringar är få. Börserna i Shanghai och Shenzen lider av problem med instransparens. Nära relationer mellan bolagen och revisorer samt börsanalytiker gör också att man ibland kan ifrågasätta korrektheten i den information som är tillgänglig. Regeringen har blivit alltmer bekymrad över att antalet privata spekulanter ökat snabbt under det senaste året. Fler och fler satsar sina sparade medel, belånar sina hus för att placera pengar i aktiemarknaden. Spel är förbjudet i Kina men kulturellt är det mycket populärt och aktiemarknaden kan delvis fungera som ett sätt att komma runt lagstiftningen. Samtidigt är Kina fortfarande ett utvecklingsland vad gäller hur stor andel av finansiella tillgångar som finns i aktier och obligationer. Bankkonton med låg akvastning står för en mycket större del av placerade medel än OECDgenomsnittet. Storleken och värdeökningen på börsen är också mycket mindre än i jämförbara asiatiska länder, t ex Indien där aktiemarkanden fyrdubblats under senare år. Att Shanghaibörsens storlek och betydelse kommer att växa i framtiden är därför mycket troligt. Emellertid finns det också mycket som talar för ökad volatilitet av den typ vi såg under det plötsliga börsfallet den 27 februari 2007, då börsen föll med 9 procent under en dag. Vissa bedömare menar att händelsen t o m kan ha varit positiv i och med att nya oerfarna investerare fick erfara att börsen kan gå ner lika snabbt som den går upp. Detta kan vara ett steg i en mognadsfas där riskanalyser blir mer vanligt förekommande. 5 Price per earning - vanligt mått på hur högt värderarde aktier är.

11 11(14) Miljön största utmaningen? Enligt Världsbanken finns nu 16 av världens 20 mest förorenade städer i Kina. På sikt kan detta skrämma iväg utländska investerare. För Kina är den kanske största utmaningen på längre sikt miljöförstöringen och energiförbrukningen. Regeringens målsättning om att minska energiintensiteten i förhållande BNP möttes inte under Enligt femårsplanen ska energiförbrukningens ökning vara 20 procent mindre än BNP-tillväxten till år Till 2020 ska BNP ha fyrdubblats och energiförbrukningen fördublats, dvs Kina ska ha blivit mer energieffektivt. Under 2006 gick trenden för första gången på flera år åt rätt håll och energiintensiteten minskade med 1,2 procent. Detta är dock en mycket blygsam nedgång och det är för tidigt att tala om ett trendbrott. Det är fortfarande den energikrävande industrin som går starkast framåt och att genomföra regeringens ombalanseringspolitik kan innebära ekonomiska och sociala kostnader på kort sikt. Energin, som till nära två tredjedelar utvinns ur kolkraft, står för stora delar av landets utsläpp av koldioxid och svaveldioxid. Den internationella energimyndigheten, IEA, förutspådde under 2006 att Kina kommer att gå om USA som det land som släpper ut mest koldioxid före Målet om att luftföroreningarna (pollutants) skulle minska med 2 procent under 2006 uppnåddes inte heller var ett ovanligt varmt år vilket försvårade norra och västra Kinas brist på vatten. Grundvattennivån sjunker stadigt och öknen brer ut sig ytterligare för varje år. Vattenbristen är också problematisk för det vattenintensiva jordbruket. En möjlig lösning som diskuteras allt mer är att marknadsanpassa priserna på elekrtricietet och vatten, som är satta på en articifiellt låg nivå. En sådan lösning skulle emellertid behöva ta sociala konsekvenser/hänsyn i beaktande. Utblick förväntningar om ett fortsatt starkt år för Kina Tillväxten för 2007 förväntas bli fortsatt stark. Bedömningarna varierar mellan 9 och 10,5 procent. Fortsätter tillväxten i samma takt kan det dock bli högre inflationstryck framöver. Regeringens mål är endast 8 procent tillväxt, men vid det här laget har det blivit en tradition att tillväxtmålen sätts lågt och i stort sett alltid överträffas. En tolkning är att man gör detta av budgettekniska skäl, en lägre beräknad siffra gör det lättare att hålla kostnaderna under kontroll är ett viktigt politiskt år i Kina. Kommunistpartiets kongress, som sammanträder vart femte år, äger rum under hösten. Nya medlemmar kommer att utses till den mycket viktiga Politbyrån samt till Centralkommitten. Presidenten måste också erhålla ett nytt femårsmandat. Ekonometriska studier har visat att året som föregår Partikongressen visar

12 12(14) höjda investeringar och högre tillväxt, då provinsledare och andra måste höja sin popularitet genom ekonomiska framgångar inför de kommande interna valen. Huruvida regeringens önskan om lägre investeringstillväxt kommer att införlivas är därmed osäkert. Vidare är det troligt att svåra och obekväma politiska beslut/reformer kommer att skjutas till efter kongressen. Någon större förändring av valutaregimen eller värdet av valutan är t ex inte trolig. Den politiska inriktning som annonserats under den årliga folkkongressen i mars är att satsa på landsbygden och de västra och inre delarna av Kina. Mycket uppmärksamhet ägnas nu åt de ökade klyftorna i samhället. Man har utlovat många nyinvesteringar inom de sociala sektorerna och specifikt till regionerna ovan. I denna policyutveckling är erfarenheter från den skandinaviska välfärdsmodellen av stort intresse. Vidare ska det finansiella systemet på landsbygden utveklas. Postsparbanken ska öka sin närvaro och utgöra ett alternativ till Agricultural Bank of China, som är den mest problemtyngda av de fyra stora bankerna och som också ska genomgå en modernisering. En annan stragi är att kinesiska företag ska öka sin närvaro i utlandet, importen ska öka och handelsunderskottet minska. Att hantera miljöförstöringarna, utan för stora negativa ekonomiska och sociala konsekvenser, ses som den svåraste utmaning man står inför. Regeringen menar att man bör vara beredd att offra viss tillväxt på kort sikt för att hantera problemen, men i vilken utsträckning detta kommer att få genomslag under detta år är osäkert. Troligt är att en sådan ny strategi kommer att ta lång tid att genomföra. Slutligen är 2007 ett speciellt år av ett ytterligare skäl. Enligt den kinesiska månkalendern är vi inne i det mycket lyckosamma guldgrisens år. Detta inträffar endast vart 60 år och är enligt mytologin ett bra år för affärer, för att skaffa barn osv. Huruvida det finns någon guldgriseffekt i ekonomin är oklart, å andra sidan är denna typ av föreställningar vitt utbredda i Kina.

13 13(14) Statistisk sammanfattning De statistiska uppgifterna i denna rapport bygger (om inte annat anges) på information från Kinas 'National Bureau of Statistics'. Tillförlitligheten i dessa uppgifter är omdebatterad. Den statistiska byrån ska kontinuerligt revidera sina uppgifter vilket innebär att uppgifter från tidigare rapporter från ambassaden kan skilja sig från senare rapporter. '05 K1-4 '06 K1 '06 K1-2 '06 K1-3 '05 K1-4 BNP-tillväxt, procent 9,9 10,3 10,9 10,7 10,7 BNP mrd USD Export mrd USD ,6 691,2 969,1 Import mrd USD ,2 581,4 791,6 Ökn statl investeringar 25,7 27,7 29,8 27,3 24,0 procent Inflation: KPI procent 1,6 0,8 1,5 1,5 1,5 (slutet av perioden, årsbasis) Ökn industriproduktion 16,4 16,7 17,7 17,2 12,5 procent Utl dir inv (kontr) mrd USD ** ** 88,5 132,8 ** Utl dir inv (real) mrd USD 60,3 14,2 28,4 42,6 63,0 Valutareserv mrd USD 818,9 875,1 941,1 987,9 1066,3 Växelkurs RMB/USD 8,0702 8,0170 7,9943 7, Tillväxt M2procent (året 17,6 18,8 18,4 16,8 16,9 före) ** = ingen uppgift LINDSTRÖM CC: Backteman, Linda Shanghai, Generalkonsulat Kanton, Generalkonsulatet Hongkong, Generalkonsulat UD-IH Washington, Ambassaden Tokyo, Ambassaden Seoul, Ambassaden Bryssel, Representationen GENEVE, Representationen Berlin, Ambassaden

14 14(14)

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108 Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 108 Kinas ekonomi under det tredje kvartalet 2005: Lägre tillväxt i det "harmoniska samhället"? Tillväxten fortsatte

Läs mer

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr PEKI/20040406-2 2004-04-06 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Sammanfattning Med en tillväxt på 9,1

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040513-1 2004-05-13 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 51 Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Sammanfattning Den kinesiska

Läs mer

Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt?

Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040818-1 2004-08-18 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 94 Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Tempot i den kinesiska ekonomin

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20050530-1 2005-05-30 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Trots regeringens ambition att strama åt växte den

Läs mer

Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten försvagas

Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten försvagas Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr PEKI/20061221-1 2006-12-20 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 183 Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten

Läs mer

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-05-06 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen Produktivitet, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling Konkurrenskraftens utveckling ses ofta som ett av de viktigaste bevisen för politikens framgång eller misslyckande. I litteraturen kopplas begreppet

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 New Yorkbörserna USA meddelade att antalet amerikaner som sökte arbetslöshetsunderstöd under förra veckan sjönk till den lägsta nivån, 330.000 personer, på fyra

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr HANO/20110208-1 2011-02-08 Hanoi Henrik Gorbow UD-ASO Dnr 7 Vietnam - Ekonomisk och Handelspolitisk rapport Hög tillväxt och en kraftig minskning av inkomstfattigdomen

Läs mer

Aktuell kinesisk handelspolitik en uppdatering

Aktuell kinesisk handelspolitik en uppdatering Peking Andre ambassadsekreterare Per Linnér Aktuell kinesisk handelspolitik en uppdatering Kinas handelsöverskott är fortsatt stort vilket bekymrar USA och EU som menar att Kina skapar sig orättvisa exportfördelar

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till

Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr PEKI/20050914-1 2005-09-13 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 73 Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till Under det andra kvartalet växte ekonomin

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24. Peking. Ambassaden i Peking Erik Widman. UD-ASO Dnr 64

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24. Peking. Ambassaden i Peking Erik Widman. UD-ASO Dnr 64 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 64 Kinas finansiella sektor: en överblick Sammanfattning Kinas finansiella system har gått

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen

Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen Lönebildningsrapporten 211 73 FÖRDJUPNING Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen Den svenska kronan har efter 199-talskrisen varit undervärderat i ett långsiktigt perspektiv. Svagheten har avspeglat

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad Kunskap för tillväxt Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara

Läs mer

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821 Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 1

Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Presentation lärare - Johan Holmgren (kursansvarig) Presentation kursupplägg och examination - Övningsuppgifter med och utan svar - Börssalen - Portföljvalsprojekt 10p

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Den internationella valutamarknaden är ett nätverk av banker, mäklare och valutahandlare runt om i världen Viktigaste marknaderna finns i London, New York, Zürich, Frankfurt, Tokyo,

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Jag fokuserar på Kina, Japan, Sydkorea och

Läs mer

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara.

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara. Marknadsbrev nr 10 Försäljningstakten håller i sig och under 2001 förmedlade Skånegårdar fastig-heter för ett sammanlagt värde om 326 Mkr. Det innebär att vi under de senaste tre åren förmedlat gårdar

Läs mer

Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen

Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen Konjunkturläget mars 11 1 FÖRDJUPNING Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen På år har den svenska bytesbalansen gått från att visa ett underskott på nära miljarder

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Befolkningstillväxten är fortfarande hög i många av de länder där tryggad tillgång till mat är osäker.

Befolkningstillväxten är fortfarande hög i många av de länder där tryggad tillgång till mat är osäker. Att stilla hungern i en tid av kris I en tid när den ekonomiska krisen dominerar nyheterna är det viktigt att påminna oss själva om att inte alla jobbar på kontor eller i fabriker. Krisen drabbar framförallt

Läs mer

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014 Ledningsstaben 2014--18 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

GRANIT FONDER. Månadsbrev oktober 2011. Förvaltarkommentar: Sverige. Merkozy har tagit bollen

GRANIT FONDER. Månadsbrev oktober 2011. Förvaltarkommentar: Sverige. Merkozy har tagit bollen Månadsbrev oktober 2011 Förvaltarkommentar: Sverige Merkozy har tagit bollen Till slut så fick vi ett paket med åtgärder som sammantaget ska ta EU upp ur det nattsvarta läge vi ramlat ner i. Marknaderna

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

På spaning efter tillväxt

På spaning efter tillväxt NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Kansli På spaning efter tillväxt seminarium vid ITPS, institutet för tillväxtpolitiska studier Finansieras av EU Mål 2 Norra 2005-04-13 Lotta Lindh Projektledare Tema:

Läs mer

Kinesiska makroekonomiska trender fyra heta potatisar

Kinesiska makroekonomiska trender fyra heta potatisar Sid. 1(11) 2010-12-09 Peking Per Linnér, andre ambassadsekreterare Oscar Berger, arbetsmarknadsråd Kinesiska makroekonomiska trender fyra heta potatisar Inflationen nådde i oktober 4,4 procent och utgör

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

Bedömare som i dag vill fördela "skulden" för krisen mellan olika aktörer bör därför inte glömma bort de utländska långivarnas missbedömningar.

Bedömare som i dag vill fördela skulden för krisen mellan olika aktörer bör därför inte glömma bort de utländska långivarnas missbedömningar. DN DEBATT: "Domedagsprofetiorna kommer för tidigt". Assar Lindbeck och Dan Lindbeck analyserar den asiatiska finanskrisen: Västländernas skuld får inte glömmas bort. Asiatiska företag och banker har underskattat

Läs mer

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 5 Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik Idag Pengar och inflation, del 2. Konjunkturer (förändringar i produktion på kort sikt): Definitioner. AD (Aggregated demand)-modellen.

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

Kursnamn/benämning Makroekonomi

Kursnamn/benämning Makroekonomi Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings (fylls i av ansvarig) Datum för tentamen 2008-11-07 Sal TER1 Tid 8-13 Kurskod 730G49 Provkod EXAM Kursnamn/benämning Makroekonomi Institution

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt?

Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt? Telemeddelande (A) Sid. 1(15) Mnr PEKI/20090225-2 2009-02-25 Peking Andre ambassadsekreterare Markus Lundgren UD-ASO Dnr 21 Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt?

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (15) 2011-02-04 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 5, 2011-02-04 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på mycket låg nivå 50

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Inledning och bakgrund - Data - Global obalans? Orsaker till bytesbalansöverskott

Läs mer

Nordeas börsbarometer Januari 2015

Nordeas börsbarometer Januari 2015 Nordeas börsbarometer Januari 2015 Ingela Gabrielsson, privatekonom Fredrik Wilander, chefstrateg Andelen börsoptimister minskar Vad tror du om Stockholmsbörsen kommande 12 månader? Genomsnitt: +6,82%

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK v.40 29 november 2009 Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Majs, Vete 7 Dubai debt fear 8 Råvarukommentar 9 Högbergs högläge: Mjölkkossor

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Business Arena 17 september 2015 Vice riksbankschef Martin Flodén Miljarder kronor Minusränta och tillgångsköp Mycket låg reporänta Köp av statsobligationer

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad FRÅGA 1. 12 poäng. Varje deluppgift ger 1 poäng. För att få poäng på delfrågorna krävs helt rätt svar. Svar på deluppgifterna skrivs på en och samma sida, som vi kan kalla svarssidan. Eventuella uträkningar

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer