Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god"

Transkript

1 Telemeddelande (A) Sid. 1(13) Mnr PEKI/ Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 33 Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god 2006 blev ett rekordår på många sätt. Den kinesiska ekonomin växte med 10,7 procent, vilket var fjärde året i rad som tillväxten var tvåsiffrig. Handelsöverskottet nådde 176 miljarder dollar, och valutareserven översteg 1000 miljarder. Börsen i Shanghai, som länge haft begränsad aktivitet och värdeutveckling steg med 130 procent. Samtidigt kvarstår många problem i ekonomin. Konsumtionen kommer inte igång på det sätt som regeringen skulle önska, bl.a. till följd av ett högt sparande, som i sin tur beror på ett svagt socialt trygghetsystem, en outvecklad finansiell sektor och stora inkomstklyftor. Den skandinaviska välfärdsmodellen lyfts i dessa sammanhang ofta fram som en modell att hämta inspiration från. Situationen i kapitalmarknaden förbättras men bankerna lider fortfarande av omfattande värdelösa fodringar. Miljön är fortsatt den kanske största utmaningen och är ett område inom vilket regeringen inte når sina mål. Förväntningarna på den ekonomiska utvecklingen 2007 är ungefär desamma som utfallet för är ett viktigt politiskt år i Kina, då kommunistpartiets kongress äger rum under hösten. Detta kan öka den ekonomiska aktiviteten och försvåra obekväma politiska beslut/reformer. Inga betydande förändringar väntas t ex beträffande valutans värde, valutaregimen eller av mer handels- eller industripolitisk karaktär.

2 2(14) Stark tillväxt utan tecken på överhettning Den kinesiska ekonomin fortsatte att växa snabbt under För fjärde året i rad var tillväxten tvåsiffrig - med 10,7 procent var den dessutom den högsta på 11 år. Det var återigen investeringarna, exporten och industrin som utgjorde de främsta tillväxtfaktorerna. Trots den snabba tillväxten fanns inga tydliga tecken på överhettning i ekonomin som helhet. Inflationen hölls på låga 1,5 procent (även om nivån gick upp under fjärde kvartalet till följd av högre matpriser). Förklaringen kan delvis ligga i en återhållsam finanspolitik, som dämpat efterfrågan. Vissa delar av ekonomin kännetecknas också av överkapacitet, vilket genererat ett deflationstryck i ekonomin. Ökningstakten för fastighetspriserna i städerna, vars snabba stegring utgör ett orosmoment, avtog något under Det bidrog till att hålla inflationen nere. Samtidigt är bilden mer komplicerad då vinsterna, i framförallt de privata företagen, ökade avsevärt under 2006 (industriföretagen upplevde en genomsnittlig vinstökning på cirka 30 procent) och tillsammans med den ökade efterfrågan från omvärlden satte visst uppåttryck på inflationen. Industrins roll i ekonomin växte under 2006 men regeringens fokus skiftar nu till att främja en större och mer avancerad tjänstesektor samt ett modernare jordbruk. Industrin fortsatt mest framgångsrik Industrin, som i dagsläget står för ungefär hälften av Kinas BNP, fortsatte att växa snabbare än både tjänstesektorn och jordbruket. Sektorn växte med 12,5 under 2006, jämfört med 11,4 procent Bakgrunden till framgången är mångfacetterad. Den billiga arbetskraften är endast en faktor. En annan anledning till den starka utvecklingen är att produktiviteten fortsätter att utvecklas snabbt. Internationella jämförelser visar att produktivitetsutvecklingen i den kinesiska industrisektorn har varit ovanligt hög 1. Infrastruktursatsningar, inhämtning av ny teknologi och kapitalinvesteringar har alla bidragit till att öka produktiviteten. Det finns också en utbredd respekt för utbildning och utbildningssystemet främjar naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Utländska investerare som producerar i Kina nämner den höga arbetsdisciplinen som en av huvudfaktorerna till framgången. Tjänstesektorn växande men med bristande internationell öppenhet Tjänstesektorns andel av ekonomin minskade, tvärtemot regeringens mål, något under 2006 och motsvarar nu knappt 40 procent av BNP. Det är 1 T ex: Accounting for growth: comparing China and India, Working Paper 12943, 2007, National Bureau of Economic Research,

3 3(14) betydligt mindre än OECD-genomsnittet, som ligger på nära 70 procent. Siffran speglar delvis att Kina har långt kvar till att, som helhet, kunna karakteriseras som ett industriland. Samtidigt är det möjligt att storleken på tjänstesektorn underskattas. Tjänster är svåra att mäta och bara för ett år sedan uppvärderades BNP med nära 17 procent då ett stort antal tidigare inte redovisade tjänster räknades med. Det finns ett allt större tjänsteinnehåll i traditionella industriföretag som inte alltid redovisas som tjänster. Dessutom är en betydande del av sektorn informell och därmed svår att uppskatta. Faktum är att privatpersoner i Kina i allmänhet köper relativt mycket tjänster, i förhållande till det man spenderar på varor och i förhållande till många länder i t ex Europa. Även många kinesiska låginkomsttagare köper tjänster såsom restaurangbesök, hårklippning, massage, taxi m.m. Anledningen är främst att dessa tjänster ofta är mycket billiga i Kina i förhållande till varor och fasta tillgångar. Arbetskraft är mycket billigt och tjänster är inte momsbelagda. Däremot är många högkvalificerade tjänster underutvecklade, t ex marknadsföring, redovisning, juridiska tjänster, management- och prkonsulttjänster, finansiella tjänster, media, och kultur. En anledning är att kinesiska företag traditionellt inte har lagt pengar på marknadsföring, konsulter osv. Detta börjar gradvis att förändras i och med att företagen ser hur mycket västerländska företag tjänar på att ha starka varumärken, vilket tillåter dem att ta ut priser som långt överstiger produktionskostnaden. En ytterligare anledning är att flera av dessa sektorer, t ex juridiska tjänster, media och till viss del finansiella tjänster, delvis är stängda för utländska konkurrenter. Det har resulterat i att dessa delar av tjänstesektorn inte har tagit del av kunskapsöverföring från utlandet i samma utsträckning som industrisektorn. Det finns också ett generellt problem i form av bristande innovation i den kinesiska ekonomin som hämmar utveklingen i denna sektor. Till viss del kan det vara kopplat till en bristande öppenhet i samhället, där kontroll och likformighet uppmuntras mer än kreativt tänkande. Det är också fallet i utbildningssystemet som också till stora delar är utformat enligt korvstoppningsteknik för att producera utantillkunskaper. Den kinesiska regeringen är dock tydlig med sin önskan att öka tjänstesektorns betydelse och ett antal intiativ har lanserats. Under 2006 startade handelsministeriet, MOFCOM, en egen avdelning för tjänstehandel, vars syfte är att identifiera och genomföra policys samt praktiska hjälpmedel som kan öka tjänstehandeln. En viktig målsättning är att attrahera ytterligare utländska investeringar i tjänstesektorn, bl a anser man att potentialen att outsourca tjänster i Kina är outnyttjad (i jämförelse med t ex Indien). Kina

4 4(14) har ett stort handikapp genom att engelskan inte är utbredd. Däremot tror man att Kina skulle man kunna locka till sig outsourcing från östasiatiska grannar, såsom Sydkorea och Japan. Under mars 2007 tillsatte regeringen även en speciell grupp direkt under sig, vars uppgift är att främja tjänstesektorn - det långsiktiga målet är att tjänstesektorn ska stå för mer än 50 procent av ekonomin I arbetsplanen ingår att Kina ska bli öppnare för investeringar av utländska tjänsteföretag (t ex inom telecom, järnvägar, flyg och IT). En av anledningarna till att regeringen vill öka betydelsen av tjänstenäringen i ekonomin är att den överlag är mindre energi- och resursintensiv, vilket är av stor vikt i ett läge där föroreningarna från industrin och jordbruket ökar snabbt. Jordbruket moderniseringen går långsamt Jordbrukssektorns roll i den kinesiska ekonomin blir allt mer mindre. Dess andel av BNP var 11,8 % för Samtidigt är nära 45 procent av befolkningen sysselsatt i jordbruksnäringen, d v s ungefär 600 miljoner människor. Produktiviteten är låg bl a till följd av att investeringar i ny teknologi sker i långsam takt. Ett problem är att bönderna har svårt att ta lån, i och med det relativt outvecklade finansiella systemet på landsbygden samt att privat ägande av mark inte tillåts (den nya lagen om rätten till privat ägande omfattar inte den form av kollektivt ägande som är allmän på landsbygden). Därmed är det svårt att finansiera investeringar som är nödvändiga för moderniseringsprocessen. Statliga subventioner och skyddstullar inom jordbrukssektorn är relativt begränsade i Kina. OECD uppskattar att PSE 2, ett mått på skyddsnivån, ligger kring 6 procent i Kina medan OECD-genomsnittet är 31 procent. Kinas nivå är densamma som Rysslands och 2 procent högre än Brasiliens. Skyddsnivåerna kan dock förväntas bli högre framöver, framförallt med motivet att stävja eventuell social oro. Till saken hör också att Kina har ett handelsunderskott i jordbrukshandeln. Importen kommer framförallt från USA, Brasilien och Argentina medan exporten går till 70 procent till Asien, med Japan som vikigaste handelspart 3. EU:s export till Kina är begränsad liksom Sveriges. Livsmedelssäkerhet har blivit alltmer av ett modeord för policyskapare och utgör ett effektivt hinder mot utländsk konkurrens. Ris och sädesproduktion uppmuntras trots att det inte är ett område i vilket Kina kan 2 Product Support Estimate 3 Svensk exporten uppgick till drygt 166 miljoner SEK under 2006.

5 5(14) sägas ha en komparativ fördel i klassisk mening. Det är en typ av odling som kräver mycket land och vatten, vilka är bristvaror i Kina. Inkomstskillnaderna mellan städerna och landsbygden blir alltmer flagranta. Under 2006 beräknar man att inkomstrelationen var 3,3:1. Jordbrukets andel av inkomsterna på landsbygden blir också allt lägre. Från att ha representerat nära två tredjedelar står de i dagsläget för omkring endast 45 procent. En ny källa till inkomst är inkomsttransfereringar från det ökande antalet migrantarbetare i Kina, som åkt till städerna och fabrikerna för att hitta arbete, och som skickar hem pengar. Utrikeshandeln slår nya rekord En viktig bidragande faktor till tillväxten var handeln som växte starkt under Exporten fortsatte att öka i en snabbare takt än importen med 27 respektive 22 procent. Det innebar att handelsöverskottet ökade snabbt och hamnade på 176 miljarder dollar för 2006, en ökning med 75 procent jämfört med föregående år. Exporten gick framförallt till USA och Europa medan Japan och en del asiatiska grannar hade handelsöverskott gentemot Kina. De växande överskotten mot USA och Europa har skapat ökade spänningar. Fler och fler fall har förts till eller är på väg att tas upp till tvistlösning i WTO. Förutom tidigare konflikter beträffande kläder och skor presenterade USA nyligen ett fall gällande subventioner, vilka man menar snedvrider konkurrensen till fördel för kinesiska företag. Som svar på dessa anklagelser anför Kina bl a det faktum att utländska företag står för ca 60 procent av exporten. Man har vidare räknat ut att så kallade processed trade står för två tredjedelar av handelsöverksottet och att majoriteten av denna kommer från utländska företag. Bilden ger dock inte hela sanningen då det händer att kinesiska företag omregistreras i t ex Hongkong för att klassificeras som utländska och på så sätt få del av olika skattelättnader. Den situationen bör dock förändras i och med den nyligen införda unified tax law som syftar till att harmonisera skattesatserna mellan inhemska och utländska företag. Den nya gemensamma satsen är 25 procent, en kompromiss mellan de tidigare nivåerna på 33 respektive 15 procent. De utländska företagen kommer att få en fem års utfasningsperiod. Den nya lagen innehåller också fortsatt speciella skatterabatter för investeringar som är högteknologiska, miljövänliga eller energisnåla. Kinas regering verkar vara inställd på att försöka minska handelsöverskottet mot omvärlden. Anledningen är delvis politisk då man vill minska de spänningar som överskottet orsakar. Den är också i linje med önskan om att

6 6(14) ombalansera tillväxten till att drivas mer av inhemsk efterfrågan. Några åtgärder som man föreslagit är att ta bort kraven på importlicenser för ett antal produkter samt avveckla skatterabatter på energikrävande exportprodukter. Den kända Kantonmässan ska i år också för första gången ha ett importinslag. Åtagandena verkar dock hittills ha litet genomslag. Handelsöverskottet de två första månaderna slår t ex nya rekord. Valutareserven Den starka exporten bidrog även till att valutareserven nådde rekordstorlek under 2006 och vis årsskiftet översteg 1 biljon US dollar. Valutareserven är världens största och diskussionerna om hur den bäst bör användas blev allt mer intensiva under I början av 2007 bestämde den kinesiska ledningen att 200 miljarder skulle avsättas i en fond för köp av aktier och obligationer på utländska marknader. Syftet är främst att öka avkastningen. Tanken är att vända sig mer mot näringslivet än statsobligationer och det är möjligt att fonden också kan bli ett sätt att något minska andelen dollarinnehav. Modellen följer Singapores fond. Den stora skillnaden är volymen; då det tog Singapore fem år att bygga upp fonden till 20 miljarder dollar planerar Kina att placera 200 miljarder dollar redan i år. Valutan Den växande valutareserven härrör också från förväntingarna om att den kinesiska valutan, yuan/rmb, kommer att appreciera ytterligare. Under 2006 stärktes den cirka 5 procent gentemot dollarn. Trots det är rörligheten mycket begränsad och i och med att handelöverskottet blir allt större ökar trycket, från framförallt från USA, på en substantiell appreciering/revalvering av den kinesiska valutan. I maj äger det andra mötet för den nya amerikansk-kinesiska högnivådialogen om ekonomi (Strategic Economic Dialogue) rum, och det är möjligt att trycket ökar ytterligare vid detta tillfälle. Få tror dock på någon större förändring av valutans värde eller valutaregimen under det kommande året (se nedan). Investeringarna växer snabbt men inte alltid i rätt riktning I debatten om den tillväxtpolitiska inriktningen (se tredje kvartalsrapporten 2006) har investeringarna i Kina fått en central roll. De mycket höga tillväxtnivåerna i investeringar under senare år (ofta kring 30 procent) är kontroversiella. Att ökningstakten minskade till 21 procent under 2006 ses av många som en framgång. Faran med höga investeringsnivåer är att man skapar överkapacitet i vissa sektorer. Stålverk är ett sådant område där storleken ökat med hundratals procent de senaste åren och där företag inte

7 7(14) går runt. Investeringarna får också negativa konsekvenser för miljön då de är mycket energi- och resursintensiva. Infrastrukturprojekt är ett annat exempel på snabbt ökande investeringar. Medan många är högst motiverade, menar t ex vissa bedömare att för många flygplatser har byggts, ofta därför att de ger en känsla av status och modernitet till provinser och städer. Den omfattande likviditeten i systemet, bl a till följd av den höga sparandekvoten, har också resulterat i omfattande spekulationer i fastigheter. Vidare har provinsledarna incitament att öka industritillverkningen för att skapa tillväxt och arbetstillfällen. Att sedan dra ner på dessa ofta icke lönsamma investeringar blir senare politiskt svårt då det sociala skyddsnätet vid uppsägningar är mycket svagt. Samtidigt finns det stora investeringsbehov i andra delar av ekonomin, framförallt i de västra och inre delarna av Kina som är långt mindre utvecklade än östkusten samt i sociala sektorer, t ex vad gäller ett mer omfattande hälso- och sjukvårdssystem. Således är en möjlig tolkning att det inte är volymen på investeringarna som är det mest problematiska utan inriktningen. Under 2006 har regeringen försökt att dämpa spekulationer och en alltför stor investeringstillväxt genom räntehöjningar och en skärpning av bankernas reservkrav. Många menar dock att dessa instrument är trubbiga och inte tillräckligt verkningsfulla i den kinesiska situationen. Privata företag i Kina (som står för en ökande del av de totala investeringarna) återinvesterar vanligtvis sina införtjänade vinster och är således inte beroende av lån och nytt kapital för sina investeringar. Statliga företag har vanligtvis nära relation till de statliga bankerna och har inte sällan speciella avtal om lånevillkor. I och med de omfattande reformerna av de statliga bolagen och den växande marknaden går dessutom fler och fler bolag med vinst. De sammanlagda vinsterna från de 161 statliga bolag som ligger under den statliga ägarmyndigheten, SASAC beräknas ha nått 750 miljarder RMB för Enligt officiella uppskattningar finansierades 60 procent av deras investeringar av vinster. De officiella uppgifterna om att investeringstillväxten sjunkit kan således inte uteslutande förklaras med åtgärderna ovan. En möjlig förklaring kan också vara bokföringsteknisk, i och med att endast investeringar som överstiger en halv miljon RMB (ungefär lika många kronor) behöver redovisas som investeringar. I och med riktlinjerna från Peking om att minska investeringstillväxten har provinserna incitament att redovisa lägre siffror. Något som skulle kunna få mer effekt enligt många bedömmare är regeringens plan att börja ta utdelningar från de statliga bolagen som går med

8 8(14) vinst 4. Iden är att en del av vinsterna ska gå till SASAC i ett första skede och användas till fortsatt omstrukureing av företagen samt satsningar på forskning och utveckling. I senare skede vill emellertid det kinesiska finansministeriet att pengarna ska gå in i den statliga budgeten. Att göra något åt riktningen på investeringarna kan kräva mer omfattande åtgärder/reformer. Regeringen har annonserat att man kommer att minska stålproduktionen och investera mer i landsbygden men samtidigt ifrågasätter många hur stora förändringar regeringen, och provinserna som inte alltid är lätta att styra, är villig att göra inom en snar framtid. Utländska direktinvesteringar uppgick till 63 miljarder dollar under 2006, vilket var något högre än föregående år. Regeringen har annonserat att man kommer att ställa högre krav på de utländska investeringarna. Ledordet är kvalitet snarare än kvantitet. Investeringar med högteknologiskt innehåll ska få företräde. Vidare kommer man att ställa högre krav på mijlöhänsyn och energieffektivitet. Enligt regeringen ska även de kinesiska investeringarna utomlands öka. Konsumtionen ökar men inte lika snabbt som regeringen önskar En av regeringens mål för tillväxtens sammansättning är att den inhemska konsumtionen ska öka. Enligt den officiella statistiken ökade detaljhandeln med 13,7 procent under 2006, vilket således var snabbare än BNP-tillväxten. Denna siffra övervärderar emellertid troligtvis den verkliga konsumtionsökningen, i och med att den inkluderar handel i flera led, grossistförsäljning etc. Den egentliga konsumtionsökningen bedöms vara lägre. Med tiden bör dock konsumtionen komma igång mer. Inkomsterna, framförallt i städerna fortsätter att växa. Under 2006 steg inkomsterna med 10,4 procent i städerna respektive 7,4 procent på landsbygden. Sparkvoten är, som tidigare konstaterat, mycket hög, ca 40 procent i genomsnitt. Det finns dock goda skäl för det höga sparandet. Det sociala trygghetssystemet täcker endast en liten del av individernas kostnader för hälso- och sjukvård, utbildning och pensioner. En ytterligare anledning är bristerna i det finansiella systemet. Att ta lån för bostadsköp och bilinköp m.m. är fortfarande ett nytt fenomen. Ofta betalas mer än hälften av bostadsköpen kontant. Vissa bedömare menar att i och med att den första vågen av bostadsköp är över så kommer det finnas utrymme för mer konsumtion framöver. Om valutan fortsätter att apprecieras kommer köpkraften att öka. 4 Financial Times,

9 9(14) Det sker stora inveseringar i detaljhandeln, en marknad med 1,3 miljarder lockar. Problemen är dock att en konsumtionsstark medelklass fortfarande är relativt begränsad. Beräkningar visar på 100 miljoner människor, ca 210 miljoner om fem år. Både antalet konsumenter och summorna som spenderas växer således. Denna grupp är dock geografiskt spridd, avståndet mellan Peking och Kanton är ungefär detsamma som mellan Stockholm och Rom. I städerna är det många varuhus som är nästintill tomma på folk. Det främsta sättet för dem att tjäna pengar är att ta betalt av varumärken för att synas. I livsmedelsbutiker är det inte ovanligt att produkter som är reltavit okända får bättre placering än de som är mest populära hos kunderna. Fenomenet förekommar i många länder men är speciellt vanligt i Kina. Kapitalmarknaden växande men fortfarande underutvecklad Banksystemet Den kinesiska kapitalmarknaden fortsatte att utvecklas under Banksektorn innhar fortsatt den absolut största delen av de finansiella tillgångarna i ekonomin (se figur 1). Den tredje av de fyra största bankerna, ICBC, börsnoterades under 2006 och blev snabbt värderad som en av de fem högst värderade bankerna i världen, vilket framförallt speglar förväntningarna inför framtiden och potentialen i den kinesiska marknaden snarare än bankens värde i dagsläget. Figur 1. Sammansättningen i kapitalmarknaden

10 10(14) Samtidigt präglas banksystemet av stora volymer av dåliga lån/värdelösa fordringar, vilka sammanlagt utgör en av Kinas största ekonomiska utmaningar. Kinesiska ledningen pekar på de reformer som gjorts och på att andelen dåliga lån minskar stadigt. Emellertid fortsätter volymen dåliga lån att öka. Börserna Börsen i Shanghai har varit ett hett ämne i Kina. Efter många år av relativt liten aktivitet och värdeutveckling steg börsen med 130 procent under Mycket talar för att värdeökningen inte reflekterar bolagens befintliga värde, t ex är p/e-talen 5 kring 33, vilket anses högt. Till viss del kan det handla om förtroende för fortsatt tillväxt i den kinesiska ekonomin och ökade vinster för bolagen på sikt. Emllertid sammanhänger värdeökningen säkerligen också med att det blivit lättare för privata investerare att köpa aktier, samt att alternativen för finansiella placeringar är få. Börserna i Shanghai och Shenzen lider av problem med instransparens. Nära relationer mellan bolagen och revisorer samt börsanalytiker gör också att man ibland kan ifrågasätta korrektheten i den information som är tillgänglig. Regeringen har blivit alltmer bekymrad över att antalet privata spekulanter ökat snabbt under det senaste året. Fler och fler satsar sina sparade medel, belånar sina hus för att placera pengar i aktiemarknaden. Spel är förbjudet i Kina men kulturellt är det mycket populärt och aktiemarknaden kan delvis fungera som ett sätt att komma runt lagstiftningen. Samtidigt är Kina fortfarande ett utvecklingsland vad gäller hur stor andel av finansiella tillgångar som finns i aktier och obligationer. Bankkonton med låg akvastning står för en mycket större del av placerade medel än OECDgenomsnittet. Storleken och värdeökningen på börsen är också mycket mindre än i jämförbara asiatiska länder, t ex Indien där aktiemarkanden fyrdubblats under senare år. Att Shanghaibörsens storlek och betydelse kommer att växa i framtiden är därför mycket troligt. Emellertid finns det också mycket som talar för ökad volatilitet av den typ vi såg under det plötsliga börsfallet den 27 februari 2007, då börsen föll med 9 procent under en dag. Vissa bedömare menar att händelsen t o m kan ha varit positiv i och med att nya oerfarna investerare fick erfara att börsen kan gå ner lika snabbt som den går upp. Detta kan vara ett steg i en mognadsfas där riskanalyser blir mer vanligt förekommande. 5 Price per earning - vanligt mått på hur högt värderarde aktier är.

11 11(14) Miljön största utmaningen? Enligt Världsbanken finns nu 16 av världens 20 mest förorenade städer i Kina. På sikt kan detta skrämma iväg utländska investerare. För Kina är den kanske största utmaningen på längre sikt miljöförstöringen och energiförbrukningen. Regeringens målsättning om att minska energiintensiteten i förhållande BNP möttes inte under Enligt femårsplanen ska energiförbrukningens ökning vara 20 procent mindre än BNP-tillväxten till år Till 2020 ska BNP ha fyrdubblats och energiförbrukningen fördublats, dvs Kina ska ha blivit mer energieffektivt. Under 2006 gick trenden för första gången på flera år åt rätt håll och energiintensiteten minskade med 1,2 procent. Detta är dock en mycket blygsam nedgång och det är för tidigt att tala om ett trendbrott. Det är fortfarande den energikrävande industrin som går starkast framåt och att genomföra regeringens ombalanseringspolitik kan innebära ekonomiska och sociala kostnader på kort sikt. Energin, som till nära två tredjedelar utvinns ur kolkraft, står för stora delar av landets utsläpp av koldioxid och svaveldioxid. Den internationella energimyndigheten, IEA, förutspådde under 2006 att Kina kommer att gå om USA som det land som släpper ut mest koldioxid före Målet om att luftföroreningarna (pollutants) skulle minska med 2 procent under 2006 uppnåddes inte heller var ett ovanligt varmt år vilket försvårade norra och västra Kinas brist på vatten. Grundvattennivån sjunker stadigt och öknen brer ut sig ytterligare för varje år. Vattenbristen är också problematisk för det vattenintensiva jordbruket. En möjlig lösning som diskuteras allt mer är att marknadsanpassa priserna på elekrtricietet och vatten, som är satta på en articifiellt låg nivå. En sådan lösning skulle emellertid behöva ta sociala konsekvenser/hänsyn i beaktande. Utblick förväntningar om ett fortsatt starkt år för Kina Tillväxten för 2007 förväntas bli fortsatt stark. Bedömningarna varierar mellan 9 och 10,5 procent. Fortsätter tillväxten i samma takt kan det dock bli högre inflationstryck framöver. Regeringens mål är endast 8 procent tillväxt, men vid det här laget har det blivit en tradition att tillväxtmålen sätts lågt och i stort sett alltid överträffas. En tolkning är att man gör detta av budgettekniska skäl, en lägre beräknad siffra gör det lättare att hålla kostnaderna under kontroll är ett viktigt politiskt år i Kina. Kommunistpartiets kongress, som sammanträder vart femte år, äger rum under hösten. Nya medlemmar kommer att utses till den mycket viktiga Politbyrån samt till Centralkommitten. Presidenten måste också erhålla ett nytt femårsmandat. Ekonometriska studier har visat att året som föregår Partikongressen visar

12 12(14) höjda investeringar och högre tillväxt, då provinsledare och andra måste höja sin popularitet genom ekonomiska framgångar inför de kommande interna valen. Huruvida regeringens önskan om lägre investeringstillväxt kommer att införlivas är därmed osäkert. Vidare är det troligt att svåra och obekväma politiska beslut/reformer kommer att skjutas till efter kongressen. Någon större förändring av valutaregimen eller värdet av valutan är t ex inte trolig. Den politiska inriktning som annonserats under den årliga folkkongressen i mars är att satsa på landsbygden och de västra och inre delarna av Kina. Mycket uppmärksamhet ägnas nu åt de ökade klyftorna i samhället. Man har utlovat många nyinvesteringar inom de sociala sektorerna och specifikt till regionerna ovan. I denna policyutveckling är erfarenheter från den skandinaviska välfärdsmodellen av stort intresse. Vidare ska det finansiella systemet på landsbygden utveklas. Postsparbanken ska öka sin närvaro och utgöra ett alternativ till Agricultural Bank of China, som är den mest problemtyngda av de fyra stora bankerna och som också ska genomgå en modernisering. En annan stragi är att kinesiska företag ska öka sin närvaro i utlandet, importen ska öka och handelsunderskottet minska. Att hantera miljöförstöringarna, utan för stora negativa ekonomiska och sociala konsekvenser, ses som den svåraste utmaning man står inför. Regeringen menar att man bör vara beredd att offra viss tillväxt på kort sikt för att hantera problemen, men i vilken utsträckning detta kommer att få genomslag under detta år är osäkert. Troligt är att en sådan ny strategi kommer att ta lång tid att genomföra. Slutligen är 2007 ett speciellt år av ett ytterligare skäl. Enligt den kinesiska månkalendern är vi inne i det mycket lyckosamma guldgrisens år. Detta inträffar endast vart 60 år och är enligt mytologin ett bra år för affärer, för att skaffa barn osv. Huruvida det finns någon guldgriseffekt i ekonomin är oklart, å andra sidan är denna typ av föreställningar vitt utbredda i Kina.

13 13(14) Statistisk sammanfattning De statistiska uppgifterna i denna rapport bygger (om inte annat anges) på information från Kinas 'National Bureau of Statistics'. Tillförlitligheten i dessa uppgifter är omdebatterad. Den statistiska byrån ska kontinuerligt revidera sina uppgifter vilket innebär att uppgifter från tidigare rapporter från ambassaden kan skilja sig från senare rapporter. '05 K1-4 '06 K1 '06 K1-2 '06 K1-3 '05 K1-4 BNP-tillväxt, procent 9,9 10,3 10,9 10,7 10,7 BNP mrd USD Export mrd USD ,6 691,2 969,1 Import mrd USD ,2 581,4 791,6 Ökn statl investeringar 25,7 27,7 29,8 27,3 24,0 procent Inflation: KPI procent 1,6 0,8 1,5 1,5 1,5 (slutet av perioden, årsbasis) Ökn industriproduktion 16,4 16,7 17,7 17,2 12,5 procent Utl dir inv (kontr) mrd USD ** ** 88,5 132,8 ** Utl dir inv (real) mrd USD 60,3 14,2 28,4 42,6 63,0 Valutareserv mrd USD 818,9 875,1 941,1 987,9 1066,3 Växelkurs RMB/USD 8,0702 8,0170 7,9943 7, Tillväxt M2procent (året 17,6 18,8 18,4 16,8 16,9 före) ** = ingen uppgift LINDSTRÖM CC: Backteman, Linda Shanghai, Generalkonsulat Kanton, Generalkonsulatet Hongkong, Generalkonsulat UD-IH Washington, Ambassaden Tokyo, Ambassaden Seoul, Ambassaden Bryssel, Representationen GENEVE, Representationen Berlin, Ambassaden

14 14(14)

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108 Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 108 Kinas ekonomi under det tredje kvartalet 2005: Lägre tillväxt i det "harmoniska samhället"? Tillväxten fortsatte

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20061006-1 2006-10-06. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 144

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20061006-1 2006-10-06. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 144 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20061006-1 2006-10-06 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 144 Kinas ekonomi andra kvartalet 2006: Tillväxten rekordhög men fortfarande exportledd och resursslukande Den

Läs mer

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr PEKI/20040406-2 2004-04-06 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Sammanfattning Med en tillväxt på 9,1

Läs mer

Trots tuff start står sig Kinas ekonomi stark första halvåret 2008

Trots tuff start står sig Kinas ekonomi stark första halvåret 2008 Telemeddelande (A) Sid. 1(12) Mnr PEKI/20080618-1 2008-06-17 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 78 Trots tuff start står sig Kinas ekonomi stark första halvåret 2008 Starten på 2008 har kantats av motgångar;

Läs mer

Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt?

Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040818-1 2004-08-18 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 94 Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Tempot i den kinesiska ekonomin

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20050530-1 2005-05-30 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Trots regeringens ambition att strama åt växte den

Läs mer

Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten försvagas

Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten försvagas Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr PEKI/20061221-1 2006-12-20 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 183 Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040513-1 2004-05-13 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 51 Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Sammanfattning Den kinesiska

Läs mer

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-04-21 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-05-06 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 72

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 72 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 72 Kinas ekonomi första kvartalet 2006: Oväntad snabb tillväxt Tillväxten i den kinesiska ekonomin accelererade

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008 Sid. 1(5) Moskva Anders Eriksson Rysk ekonomi september 2010 Den ryska ekonomin visar åter tillväxt, prognosen för 2010 är 4%. Tillväxten avmattas dock, försiktighet råder och ovissheten om styrkan i återhämtningen

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. November 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. November 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 November 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde? A) vinst B) utgifter på insatsvaror C) löner D) ränteutgifter

2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde? A) vinst B) utgifter på insatsvaror C) löner D) ränteutgifter 1. Vad räknas inte till privata investeringar? A) Nyproduktion av bostäder B) En ökning av lager C) Nyproducerade fabriker D) Företags inköp av begagnade maskiner 2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde?

Läs mer

Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december Vad driver tillväxten i Baltikum?

Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december Vad driver tillväxten i Baltikum? Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december 2006 Vad driver tillväxten i Baltikum? Utmärkande för de baltiska staterna är den starka expansionen inom handel- och transportsektorn. Den svarar för en betydligt

Läs mer

FÖRE TAGS TJÄNS TER. - allt viktigare för svensk ekonomi

FÖRE TAGS TJÄNS TER. - allt viktigare för svensk ekonomi FÖRE TAGS TJÄNS TER - allt viktigare för svensk ekonomi November 2014 Företagstjänster är kunskapsintensiva Under de senaste två decennierna har andelen högutbildad arbetskraft ökat i samtliga sektorer

Läs mer

Produktion och sysselsättning i tjänstebranscherna

Produktion och sysselsättning i tjänstebranscherna Konjunkturläget juni 216 63 FÖRDJUPNING Produktion och sysselsättning i Diagram 2 Produktion i näringslivet Index 25=, förädlingsvärde till baspris, fasta priser De senaste 1 åren har stått för en stor

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen

Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2012-07-12 Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen Världsmarknadspriserna på jordbruksprodukter väntas den kommande tioårsperioden

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 Baltikum snabbväxande ekonomier men få nya jobb skapas Bland de nya EU-medlemmarna är det de baltiska länderna som framstår som snabbväxare. Under perioden 1996-2004

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

PRODUKTIVITETS- & KOSTNADSUTVECKLING UNDER 2000-TALET

PRODUKTIVITETS- & KOSTNADSUTVECKLING UNDER 2000-TALET PRODUKTIVITETS- & KOSTNADSUTVECKLING UNDER 2000-TALET INNEHÅLL INLEDNING 3 NEDVÄXLAD GLOBAL TILLVÄXTTREND 4 PRODUKTIVITETSLYFTET ÄR ÖVER 5 SVENSK KONKURRENSKRAFT 5 SVAG ÅTERHÄMTNING FÖR INDUSTRIN EFTER

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

TCO-ekonomerna analyserar. Svensk ekonomi bättre än sitt rykte!

TCO-ekonomerna analyserar. Svensk ekonomi bättre än sitt rykte! TCO-ekonomerna analyserar Svensk ekonomi bättre än sitt rykte! Hur förändras bilden av svensk ekonomi i och med revideringen av Nationalräkenskaperna? Inledning 1 Den 5 december publicerade Statistiska

Läs mer

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011 Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ For ytterligare information, kontakta: Fredrik Wincrantz Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Allting prioriteras i Kinas femårsplan 1 bil.

Allting prioriteras i Kinas femårsplan 1 bil. Peking Andre ambassadsekreterare Per Linnér Allting prioriteras i Kinas femårsplan 1 bil. Som ambassaden tidigare rapporterat i en övergripande rapport klubbades en ny femårsplan igenom av Nationella folkkongressen

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONIMI Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONOMISKA MÅL Makroekonomi är en analys av samhället som helhet. Den aggregerade (totala) effekten i fokus; de totala utgifterna,

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

Översikten i sammandrag

Översikten i sammandrag OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Swedish OECD-FAO:s jordbruksöversikt 2009 Sammanfattning på svenska Översikten i sammandrag De makroekonomiska villkor som bildar underlaget för den här halvtidsrapporten

Läs mer

Bra, men inte tillräckligt

Bra, men inte tillräckligt Bra, men inte tillräckligt Den kinesiska centralbanken meddelade i juni att den har för avsikt att öka flexibiliteten i landets växelkursregim. Ett positivt men blygsamt och otillräckligt första steg för

Läs mer

Merchanting en växande del av tjänsteexporten

Merchanting en växande del av tjänsteexporten Merchanting en växande del av tjänsteexporten KURT GUSTAVSSON OCH LARS FORS Utrikeshandeln med tjänster har de senaste åren ökat i betydelse. Den snabba ökningen i särskilt exporten av tjänster har bidragit

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland?

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Pentti Hakkarainen Finlands Bank Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Mariehamn, 15.8.2016 15.8.2016 1 Ekonomiska utsikter för euroområdet 15.8.2016 Pentti Hakkarainen 2 Svagare

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder

Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Nationalekonomi Peter Andersson Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder Denna övning syftar till att öka förståelsen

Läs mer

Hur brukar återhämtningar i produktiviteten se ut?

Hur brukar återhämtningar i produktiviteten se ut? Hur brukar återhämtningar i produktiviteten se ut? FÖRDJUPNING De senaste tre åren har arbetsproduktiviteten, mätt som produktion per arbetad timme eller produktion per sysselsatt, varit väldigt låg. Under

Läs mer

Kinas ekonomi: Tillväxten skjuter fart, men obalanserna i ekonomin kvarstår

Kinas ekonomi: Tillväxten skjuter fart, men obalanserna i ekonomin kvarstår Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr PEKI/20091116-1 2009-11-16 Peking Andre ambassadsekreterare Markus Lundgren UD-ASO Dnr 101 Kinas ekonomi: Tillväxten skjuter fart, men obalanserna i ekonomin kvarstår Kinas

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Övningar i Handelsteori

Övningar i Handelsteori Övningar i Handelsteori 1. Figuren nedan visar marknaden för en viss vara i Land A och Land B. a) Antag att de båda länderna börjar handla med varandra. Härled exportutbud och importefterfrågekurvorna.

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 25 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - IFO-index föll för andra

Läs mer

sfei tema - högfrekvenshandel

sfei tema - högfrekvenshandel Kort fakta om högfrekvenshandel Vad är högfrekvenshandel? Högfrekvenshandel är en form av datoriserad handel med målsättning att skapa vinster genom att utföra ett mycket stort antal, oftast mindre affärer

Läs mer

Globala värdekedjor. så påverkar de utrikeshandeln

Globala värdekedjor. så påverkar de utrikeshandeln Globala värdekedjor så påverkar de utrikeshandeln 1 GLOBALA VÄRDEKEDJOR 2 Innehåll Vad är globala värdekedjor? 4 Hur påverkas exportmåtten? 6 Vilken betydelse har tjänsteexporten? 8 Vilka konsekvenser

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Det ekonomiska läget November Carl Oreland

Det ekonomiska läget November Carl Oreland Det ekonomiska läget November 2014 Carl Oreland 141104 BNP-tillväxten i USA är god och har överträffat förväntningarna, men i euroområdet. 2 Fortsatt mycket expansiv penningpolitik som dock divergerar

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 New Yorkbörserna USA meddelade att antalet amerikaner som sökte arbetslöshetsunderstöd under förra veckan sjönk till den lägsta nivån, 330.000 personer, på fyra

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Monopol. Monopolets vinstmaximering

Monopol. Monopolets vinstmaximering Monopol Marginalintäktskurvan för en monopolist har högre lutning än efterfrågekurvan eftersom för att konsumenterna skall vilja köpa flera produkter måste priset på varan sänkas. Konsumenterna har en

Läs mer

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Promemoria Erik Widman +86 1 6532 979, 8282 erik.widman@foreign.ministry.se Delges: Enl. bif. lista Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Kina har trätt fram som Sveriges viktigaste handelspartner

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

Nordeas börsbarometer Januari 2015

Nordeas börsbarometer Januari 2015 Nordeas börsbarometer Januari 2015 Ingela Gabrielsson, privatekonom Fredrik Wilander, chefstrateg Andelen börsoptimister minskar Vad tror du om Stockholmsbörsen kommande 12 månader? Genomsnitt: +6,82%

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen MEDELKLASSEN I ASIEN NOVEMBER 2015 INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen De senaste decennierna har en rad asiatiska länder tagit ett ekonomiskt tigersprång, vilket kan komma att vända upp och ner

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 28 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 28 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 28 juni 2017 Finansdepartementet 1 Sammanfattning Större överskott - hela prognosperioden Sammantaget 85 miljarder kronor högre I linje med överskottsmålet

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen Produktivitet, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling Konkurrenskraftens utveckling ses ofta som ett av de viktigaste bevisen för politikens framgång eller misslyckande. I litteraturen kopplas begreppet

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2012 (Konjunkturinstitutet)

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2012 (Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget augusti 2012 115 FÖRDJUPNING Effekter av de tillfälliga statsbidragen till kommunsektorn under finanskrisen Kommunsektorn tillfördes sammantaget 20 miljarder kronor i tillfälliga statsbidrag

Läs mer