Ett utdraget utnötningsslag utan realistiska reträttvägar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett utdraget utnötningsslag utan realistiska reträttvägar"

Transkript

1 Socialdemokraterna i Europaparlamentet Skriftserien 2011:2 Av David Ljung Försvaret av euron Ett utdraget utnötningsslag utan realistiska reträttvägar Inledning Krigsrubrikerna har varit många under det gångna årets eurokris. Såväl politiker som media har liknat hanteringen av svårigheterna i euroområdet vid ett slag. Även jakttemat har dykt upp som när den svenske finansministern jämförde marknadsaktörerna med en blodtörstig vargflock men oftast har krigsreferenserna dominerat. 1 Fienden har i dessa retoriska figurer beskrivits som en illvillig marknad bestående av hänsynslösa spekulanter som i sluga attacker angripit särskilt de svagaste euroländerna. Så långt har Grekland och Irland slagits ner. På tur står Portugal. Även Spanien och Italien finns med i angreppsplanen. Mot denna kraft har de europeiska ledarna utkämpat ett utnötningsslag. Flankerade av Europeiska Centralbanken (ECB) och Internationella valutafonden (IMF) har de med mestadels improviserade lösningar försökt försvara euron. Trots vissa framgångar har striderna oftast slutat med att situationen förvärrats. De politiska motdragen i form av utspel, sparpaket, finansregleringar, stödköp och tillfälliga krismekanismer har inte bitit på fienden. De dramatiska rubrikerna har inte varit omotiverade. Snarare har det funnits en tendens att underskatta situationens allvar. Detta är inget mindre än en existentiell kris för valutasamarbetet. Grundtipset är att euron klarar sig, men det kommer troligen att kräva mer systematiska och kraftfulla insatser än det lappande och lagande som de europeiska ledarna hittills ägnat sig åt. Syftet med denna rapport är att göra en lägessammanfattning inför den fortsatta kampen för euron. Vilka är grundproblemen? Vem är fienden? Hur har försvarslinjerna så långt sett ut? Vilka politiska medel står alltjämt till buds? Hur kommer den politiska dynamiken att se ut om den redan allvarliga problembilden förvärras? Hur långt är Europa egentligen berett att gå när det gäller att rädda euron? Resonemanget rundas av med frågan om vilka prioriteringar som den europeiska och svenska socialdemokratin bör göra när det gäller att förhålla sig till turbulensen och eurons långsiktiga öde. Vilka är grundproblemen? 2010 blev ett turbulent år inom EU. Eurokrisen och dess hastigt skiftande turer kastade en mörk skugga över det mesta. Akuta och komplicerade ekonomiska spörsmål trängde bryskt undan de flesta andra frågor från den tunga politiska agendan. De europeiska stats- och regeringscheferna har nog aldrig tidigare ägnat en så stor del av sin tid åt statsfinanserna och den gemensamma valutan blev även ett splittrande år. Finanskrisen hade kunnat hanteras i relativt brett samförstånd över nationsgränser och politiska skiljelinjer, men när fokus nu skiftade till statsfinanser och eurosamarbete växte spänningar fram. En motsättning blev den mellan vinnarländerna, men det 1 Författaren arbetar som politiskt sakkunnig med särskilt ansvar för ekonomiska frågor hos Socialdemokraterna i Europaparlamentet. Kommentarer och frågor är varmt välkomna på e-postadressen: 1

2 ekonomiskt urstarka Tyskland i spetsen, och de statsfinansiella förlorarna, med PIIGS-länderna Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien i de mest utsatta rollerna. Särskilt i diskussionerna om de grekiska och irländska lånepaketen i maj respektive november blev det tydligt att de starka ekonomierna delvis hade andra intressen än de svagare. En annan motsättning blev den mellan starka och svaga samhällsgrupper. De mest utsatta grupperna understödda av en bred vänsterrörelse protesterade på gator och torg i Europa mot att tvingas ta de hårdaste smällarna när statsfinansiella besparingar riktades mot offentlig sektor, trygghetssystem och pensioner blev dessutom ett år som slutade i ett frågetecken. Trots alla ansträngningar att skapa stabilitet i euroområdet är framtiden högst oviss. Ingen har en bra bild av vad som händer 2011, men det mesta tyder på att turbulensen fortsätter och att de åtgärder som redan vidtagits inte kommer att räcka till. I det röriga, känsliga och oklara läge som därmed råder inom eurosamarbetet i början av 2011 är det svårt att se skogen för alla träd. De stora linjerna och sambanden drunknar i en kakafoni av ministermöten, utspel, statistik, marknadsreaktioner och krispaket. Till saken hör även att euron är ett unikt projekt där det inte finns någon tidigare praxis att förhålla sig till. I en grov förenkling kan dock den problematik som euroländerna brottas sammanfattas i tre generella punkter: Från finanskris till eurokris För det första går det en tydlig röd tråd från finanskrisen via eskalerande statsfinansiella problem till eurokrisen. Problembilden är komplex, men det råder ändå ingen tvekan om att det är finanskrisen som är den huvudsakliga roten till det onda. Utan finanskrisen hade vi inte haft någon svår statsfinansiell kris och därmed inte heller några riktigt allvarliga problem inom euroområdet. 2 I första hand är det nämligen de enorma kostnaderna för att rädda den krisande finanssektorn som har skapat oreda i statsfinanser och eurosamarbete. I den räddningsoperation som startade efter finanshaveriet 2008 tvingades regeringarna i de flesta länder ta över och täcka upp för privata skulder som bankerna på grund av orimliga affärsmodeller och undermålig kapitaltäckning inte förmådde hantera. Ett jättelikt privat skuldberg överfördes därigenom till det offentliga kontot. Euroländernas statsfinanser hade före finanskrisen varit relativt hälsosamma, men den gigantiska nödhjälpen gjorde att det statsfinansiella läget försämrades i rask takt. Slutnotan är ännu inte klar, men det handlar om kostnader på hundratals miljarder euro som belastat och riskerar att belasta stadsbudgetarna. 3 När budgetunderskott och statsskulder exploderade steg upplåningskostnaderna snabbt för de svagaste länderna. Med allt bräckligare statsfinanser sågs de som allt mindre kreditvärdiga av långivarna på den internationella kreditmarknaden och tvingades därför acceptera allt högre räntenivåer för att kunna omsätta sina statsobligationer. 4 För grekisk del blev upplåningskostnaderna ohållbart höga våren Övriga euroländer valde då att med ett lånepaket säkra eurons stabilitet och undvika att ränteoron spred sig. Ett grekiskt haveri skulle inte bara ha lett till stora förluster för de stater och banker i Europa som var exponerade i grekiska statsobligationer. Det skulle även ha skapat ännu större osäkerhet kring de övriga PIIGS-ländernas kreditvärdighet. Sannolikt skulle också dessa länders upplåningskostnader då ha blivit ohållbara. Även i logiken kring det irländska lånepaketet på senhösten var huvudtemat extrema upplåningskostnader. I det fallet hade de drivits fram när statsstödet till bankerna visat sig bli en tyngre belastning för statsfinanserna än vad tidigare prognoser förutspått. Det går alltså en direkt orsakskedja från finanskrisen till den nuvarande problembilden med urusla statsfinanser som sätter hela eurosamarbetet på spel. Trots detta hörs i debatten starka röster som vill tona ned denna koppling och snarare förklara eurokrisen i termer av bristande disciplin och 2 För en analys av dynamiken kring finanskrisen, se det första numret av denna skriftserie: Att tygla utan att hämma. Tillsyn och reglering av den europeiska finanssektorn i krisens spår (tillgänglig på 3 Sieps 2010, 10f. Eftersom en stor del av de statliga insatserna för finanssektorn har varit att garantera och ta över dåliga krediter kommer slutkostnaderna inte att visa sig förrän om några år. 4 Stater lånar pengar även gemom att utfärda statsskuldväxlar med kortare löptider än obligationer. Genom hela rapporten ryms dock båda dessa typer av instrument för enkelhetens skull inom termen statsobligationer. 2

3 ansvarstagande från de svagaste ländernas sida. Särskilt från finans- och högerhåll hävdas det ofta att de stater som sitter värst till helt enkelt inte har hållit ordning på sina finanser. Denna bild är inte direkt felaktig, men förutom att den tenderar att underskatta finanskrisens följdverkningar har den luckor. Illa skötta statsfinanser finns bara till viss del med som en relevant förklaringsfaktor. Beträffande PIIGS-länderna är grov misskötsel ett centralt element endast i det grekiska haveriet. Det system som byggdes upp i Grekland under ett antal år hade stora inslag av vanvård, felredovisning och missledande statistik. Italien har länge haft en hög statsskuld och för portugisisk del har alltför stora budgetunderskott under lång tid varit ett dilemma, men för övrigt kan inte dessa länders finanser sägas ha varit direkt misskötta. När det gäller Irland och Spanien är det slående hur välordnade statsfinanserna var innan finanskrisen bröt ut hade Irland en budget helt i balans och en statsskuld som på 25 procent var euroområdets näst lägsta. Samma år hade Spanien ett betydande budgetöverskott och en statsskuld som med dryga 36 procent låg långt under snittet i eurozonen. 5 Att bara skylla eurokrisen på misskötsel och dålig disciplin hos de svagaste är alltså inte rimligt. 6 Skadliga asymmetrier För det andra finns det problematiska asymmetrier i euroområdet när det gäller både konkurrenskraft och konjunkturutveckling. De obalanser som existerade redan vid eurons födsel har successivt blivit allt allvarligare. Dels har obalanserna i konkurrenskraft mellan euroländerna förstärkts. Ett antal länder har på grund av för höga pris- och lönestegringar sedan eurons tillkomst tappat i konkurrenskraft. Det lägre ränteläge som euron skapade i dessa länder har tillåtits generera en högt uppdriven löneökningstakt som inte har matchats av motsvarande produktivitetsförbättringar. Detta har gjort den inhemska produktionen för dyr och har lett till att den nu har svårt att hävda sig mot såväl importerade varor som konkurrenter på exportmarknaden. Resultatet har blivit konkurser, arbetslöshet och en försvagad utrikeshandel. Denna negativa problematik finns framför allt i PIIGS-länderna. För irländsk och spansk del har det främst handlat om illa hanterade nationella överhettningar där extremt höga tillväxtsiffror drivits fram på ett riskfyllt sätt. Priser och löner har stuckit iväg när enorma tillgångsbubblor inom fastighetssektorn byggts upp. Även för portugiser, italienare och greker har misskötta överhettningar varit en del i problematiken även om bilden i de fallen är mer mångfacetterad. I skarp kontrast till detta har flera av de övriga euroländerna tack vare lägre pris- och löneökningar samt en bättre produktivitetstillväxt sett en klar förstärkning av den relativa konkurrenskraften. Den mest framträdande motpolen är den solida tyska ekonomin, där inhemska producenter gått utmärkt på hemmamarknaden och där exportindustrin ångat på med full intensitet. Allt detta har gjort att det har vuxit fram ett stort gap mellan euroländer med hög och låg relativ konkurrenskraft. Samma produkt har relativt sett blivit allt dyrare att producera i de svagare än i de starkare länderna. Detta är inte hållbart i längden. För att de svagare länderna skall kunna återvända till stabil mark måste de vinna tillbaka en betydande del av den konkurrenskraft som de tappat. En standardbedömning är att den genomsnittliga arbetskostnaden per producerad enhet (unit labour cost) i dessa länder måste minskas med procent i förhållande till de starkare länderna för nivån skall bli acceptabel. 7 Eftersom devalveringar är uteslutna i en valutaunion måste denna konkurrenskraftjustering göras på något annat sätt. Dels har euroländerna kommit alltmer i otakt i konjunkturen. De variationer i de nationella konjunktursvängningarna som fanns redan när euron skapades har inte bara levt vidare, utan har dessutom blivit större i och med att euroländerna drabbats olika hårt av finanskrisen. Länderna är nu 5 Eurostat : Government finance statistics (general government debt / general government deficit and surplus), 6 Intressant i sammanhanget är att de experter som hörs mest i den mediala debatten och som högern gärna citerar ofta är anställda av de stora bankerna. Hos dessa banker finns ett naturligt intresse av att skyla över de egna misslyckanden som drev fram finanskrisen och i stället framställa eurokrisen endast som en fråga om regeringarnas slösaktighet och svaga budgetdisciplin. 7 Dadush et al 2010, 4, 32. Från första kvartalet 2001 till tredje kvartalet 2009 ökade arbetskostnaden per enhet med procent i Grekland, Italien, Spanien och Irland, medan den i Tyskland endast steg med 6 procent. 3

4 inte alls i fas med varandra. Medan Grekland, Irland och Spanien på grund av kris och åtstramningar har en negativ tillväxt i det grekiska fallet på så mycket som -4,2 procent. uppvisar Tyskland positiva tillväxttal på en bra bit över 3 procent. Arbetslösheten varierade i oktober 2010 från Spaniens 20,7 procent till Nederländernas 4,4 procent. 8 Denna konjunktur-asymmetri gör det mycket svårt för ECB att utforma en gemensam penningpolitik som passar alla. Politiken blir lätt för expansiv för de länder där hjulen snurrar och för restriktiv för de länder vars ekonomier krymper. Om detta inte kompenseras genom den nationella finanspolitiken kan konsekvenserna kan bli allvarliga. Ett aktuellt exempel är de förödande fastighetsbubblorna i Irland och Spanien som växte fram då euroområdets penningpolitik var för expansiv för dessa länder samtidigt som den nationella finanspolitiken var för passiv. Bubblorna hade behövt begränsas genom såväl penning- som finanspolitiska avkylningar. Brist på effektiva verktyg För det tredje ingick det i eurosamarbetets grundkonstruktion inga effektiva verktyg för att hantera de svårigheter som euroländerna nu brottas med. Idén var att stabilitets- och tillväxtpakten som ett slags heltäckande universalinstrument skulle förhindra att svårigheter av detta slag över huvud taget kunde uppstå. Via statsfinansiell övervakning och spärrar mot alltför stora budgetunderskott skulle pakten sätta stopp för såväl skuldfällor som ohälsosamma obalanser. Euroländerna skulle tvingas driva en ansvarsfull nationell finanspolitik. När saken väl ställdes på sin spets genom finanskrisen blev dock pakten i stort sett satt ur spel. Den visade sig i praktiken vara direkt oförmögen att garantera stabilitet. Därmed fanns inga europeiska originalverktyg kvar när eurokrisen drog igång på allvar i början av I verktygsskåpet fanns ingenting för länder som i en akut kreditkris behövde snabba lån. Eurons arkitekter hade genom ett explicit förbud uteslutit att sådana bail-outs kunde komma på tal. 9 I skåpet fanns heller ingenting som kunde hindra att skillnaderna i konkurrenskraft ökade eller som kunde åtgärda de skillnader som redan fanns. Eurons arkitekter hade sett problemet med att devalveringsinstrumentet inte var tillgängligt, men hade ändå gjort bedömningen att stabilitetspaktens allmänna övervakning skulle räcka. Inte heller innehöll verktygsskåpet något instrument för att harmonisera de nationella konjunktursvängningarna. Eurons arkitekter hade räknat med att detta skulle lösa sig automatiskt över tiden i och med att den ekonomiska integrationen ökade. Det tomma verktygsskåpet har i stor utsträckning att göra med eurosamarbetets fundamentala design. Samarbetet är en monetär union, men ingen finanspolitisk union. Euroländerna har lagt en gemensam penningpolitik i händerna på ECB, men samtidigt valt att i allt väsentligt behålla den finanspolitiska kompetensen på nationell nivå. Detta är ett upplägg som bevisligen haltar när det uppstår problem. Med en penningpolitik som inte kan eller skall anpassas efter nationella omständigheter är finanspolitiska åtgärder det enda alternativet när det gäller att hantera nationella kreditkriser och skadliga asymmetrier. I och med att euroländerna i grunden uteslutit en närmare finanspolitisk samverkan är dock sådana verktyg i utgångsläget bara tillgängliga på det nationella planet. Skall något göras på europeisk nivå måste de finanspolitiska verktygen tillverkas ad hoc. Vad försvaret av euron till stor del har handlat om under 2010 har därför varit att skapa nya europeiska verktyg eller nya vapen enligt krigsterminologin för att med improviserade finanspolitiska insatser försöka lösa till de problem som uppstått. Ju mer eurokrisen har fördjupats, desto längre har euroländerna visat sig beredda att gå när det gäller storleken och räckvidden på dessa verktyg. Paket och mekanismer har avlöst varandra i en process i riktning mot mer och mer av gemensamt finanspolitiskt ansvarstagande. Kärnfrågan är nu var denna process kommer att sluta. 8 Eurostat : Real GDP growth rate (prognos för 2010); Harmonised unemployment rate, 9 Bail-outs förbjuds uttryckligen i artikel 125 i Lissabonfördraget, men detta har ändå inte satt stopp för lånepaketen och krismekanismerna. Dessa har i stället baserats på en mycket lös och långtgående tolkning av artikel 122, som säger att när en medlemsstat is in difficulties or is seriously threatened with severe difficulties caused by natural disasters or exceptional occurrences beyond its control, the Council, on a proposal from the Commission, may grant, under certain conditions, Union financial assistance to the Member State concerned. Treaty on the Functioning of the European Union. 4

5 Vem är fienden? Med dessa grundproblem i bagaget har de europeiska ledarna sökt skydda eurosamarbetet mot vad som beskrivits som en illasinnad och spekulativ internationell kreditmarknad. Sedan eurokrisens början har det målats upp ett stort antal bilder av denna upplevda fiende. Eftersom många av bilderna i första hand har fyllt retoriska och illustrativa syften har de ofta haft en alldeles särskild karaktär. En vanlig bild har varit att tala om en enhetlig samling spekulerande marknadsaktörer som i distinkta och välplanerade gerilla attacker ger sig på de svagaste euromedlemmarna. Borgs vargflocksliknelse är en sådan tankefigur, liksom den uppmärksammade metafor där de krisande länderna framställs som drabbade av ett antal egenhändigt skapade Frankensteins monster. 10 I en annan bild har marknaden snarare stämplats som virrig och irrationell. Frustrerade politiker har vid en lång rad tillfällen förbannat vad de ansett vara okunniga marknadsaktörer som inte förmår ta till sig solklara politiska signaler och som inte fullt ut fattar vad de håller på med i sin spekulativa jakt på vinster. Att bilderna är överdramatiserade ligger i sakens natur, men att de till viss del är missvisande är problematiskt. I flera skeden av eurokrisen har nämligen de politiska besluten tenderat att utformas mer utifrån den retoriska föreställningen om marknaden än på basis av hur marknaden faktiskt fungerar. Med en delvis felaktig analys av fienden har försvarsinsatserna inte sällan missat målet. Till att börja med är marknaden för statsobligationer inte särskilt enhetlig. Där finns i stället en relativt bred uppsättning aktörer som representerar skilda intressen. En viktig del är banker som placerar delar av sina buffertar i såväl inhemska som utländska statsobligationer och som gör obligationsaffärer för kundernas räkning i förvaltningen av olika sparfonder. En annan stor del utgörs av pensionsfonder och försäkringsbolag. Dessa har statsobligationer som ett centralt element i sina investerings- och riskspridningsstrategier. Ytterligare en del av marknaden består av förmögenhetsförvaltare och hedgefonder. I denna kategori är poängen med förhållandevis säkra innehav av statsobligationer oftast att balansera ett mer vågat risktagande på andra marknader. Till dessa aktörer kommer bland annat centralbanker, privatpersoner samt icke-europeiska staters investeringsfonder. En viktig utveckling är att Kina har börjat agera i Europa. Det är i nuläget oklart i vilken utsträckning kineserna kommer att investera i europeiska statsobligationer, men de har visat intresse för att delfinansiera krismekanismen EFSF och har dessutom utlovat obligationsköp från såväl greker som portugiser och spanjorer. Möjligen handlar detta mest om diplomati, men icke desto mindre är det ett faktum att Kina har stora summor att placera. 11 Det säger sig självt att detta är en disparat samling aktörer som inte kan agera koordinerat eller enligt någon väldefinierad plan. Vidare är marknaden inte heller särskilt spekulativ. Snarare gäller motsatsen. Poängen med innehav i statsobligationer är inte att agera rörligt på höga risknivåer, utan i stället att säkra långsiktig och stabil avkastning med ett litet mått av risk. Trots allt tal om destruktiva spekulanter har det inte presenterats några tydliga bevis för att sådana faktiskt skulle ha påverkat marknaden i någon större utsträckning. Det finns säkert mindre spelare som tagit chanser, men när det gäller de dominerande aktörerna är chanstagning på denna marknad inte en del av repertoaren. Vad som ställer till det är att det finns en logik på marknaden som på ytan kan ge ett intryck av såväl samordning som spekulation och irrationalitet, men som i själva verket inte innehåller särskilt mycket av dessa komponenter. Logiken bygger dels på just det faktum att vitsen med statsobligationer är den låga risken. Detta gör att marknadsaktörerna är riskkänsliga och att de när en riskbild uppstår är mycket benägna att snabbt ta sig bort från oroshärden. I deras tänkande finns det inget positivt i att hänga kvar och sätta pengarna på 10 Financial Times Financial Times

6 spel. Eftersom i stort sett alla aktörer har denna generella inriktning på sina placeringsupplägg blir effekten ofta att de gör ungefär samma val vid ungefär samma tidpunkt. Utifrån kan det då se ut som om det handlar om ett ryckigt och kanske även irrationellt flockbeteende, men i grunden är det bara det kollektiva resultatet av ett stort antal fullt rimliga individuella strategier. Det är alltså inte så att marknaden har angripit Grekland eller något av de andra PIIGS-länderna. Vad som i stället har hänt är att den raskt har skyggat undan för alltför hotfulla riskbilder. Marknadsaktörerna har under turbulensen haft en tendens att överdriva och se alltför kortsiktigt på den rådande riskbilden, men flykten från risk är i sig inget irrationellt beteende. Logiken bygger även på det faktum att de flesta av de dominerande aktörerna på marknaden har placeringsmodeller som är styrda av kreditvärderingsinstitutens betygssättning av utgivarna av statsobligationerna. Om kreditbetyget för ett land sänks måste innehavet i det landets statsobligationer minskas eller helt säljas av för att risknivåerna i portföljen inte skall bli för höga. Sänkta kreditbetyg resulterar därför oftast i en mer eller mindre automatisk negativ reaktion på marknaden. Återigen kan det se ut som om det är frågan om ett förhastat flockbeteende, men även detta är alltså en konsekvens av väl strukturerade investeringsmodeller. 12 Den fiende som politikerna faktiskt har att göra med är således inte alls någon aggressiv och vilt spekulerande gerillagrupp, utan i stället en förhållandevis disciplinerad samling trygghetsnarkomaner som genom kontrollerade placeringsupplägg försöker minimera sitt risktagande. En sidofråga till detta som fick stor uppmärksamhet i samband med Greklandspaketet är agerandet på marknaden för Credit Default Swaps (CDS). Dessa finansiella instrument används regelbundet av innehavare av statsobligationer som en försäkring för att skydda mot risken att den långivande staten ställer in betalningarna. Även här har det varit vanligt att från politiskt håll anklaga marknadsaktörerna för fult spel. Det har sagts att instrumenten, som har en viss koppling till statsobligationsräntorna, har utnyttjats i stor skala av aktörer som utan att äga några obligationer rent spekulativt har satsat pengar på PIIGS-konkurser. Detta skall ha försvårat särskilt den grekiska situationen. Inte heller här finns det dock något underlag som övertygande bekräftar påståendena. Det är mycket svårt att i det grekiska mönstret se att spekulativa CDS-satsningar i sig skulle ha genererat eller drivit på en negativ utveckling. 13 De fientliga spekulanterna tycks ha existerat i retoriken snarare än i realiteten. Den delvis felaktiga bilden av fienden är sannolikt en bidragande orsak till att de europeiska ledarna vid upprepade tillfällen underskattat de reella svårigheterna. Försvaret av euron har varit krångligt inte bara för att det i brist på existerande verktyg har improviserats fram efter hand, utan även för att beslutsfattarna gång på gång har väntat för länge med att göra alltför lite. I stället för att se den faktiska marknadslogiken och hantera den fundamentala problematiken har de valt att agera utifrån en haltande problembeskrivning med spekulation och irrationella marknadsreaktioner som huvudpunkter. Därmed har en rad halvmesyrer fått dominera dagordningen. Försvaret har inte i någon fas varit planerat i ett längre perspektiv, men om man i det här läget tittar både bakåt och framåt går det att urskilja några tydliga försvarslinjer. I backspegeln har försvaret successivt trappats upp i naturligt sammanhållna steg. Framöver är det möjligt att i generella termer skissa de fortsatta försvarsmöjligheterna. I det följande beskrivs tre historiska och två framtida linjer för försvaret av den gemensamma valutan (se figur 1). 12 Marknadsaktörerna kan möjligen kritiseras för att de fäster för stor vikt vid kreditvärderingsinstitutens betygsättning, men detta är å andra sidan något som lagstiftningen hittills ha uppmuntrat genom att i flera avseenden ge instituten en halvofficiell och normskapande roll. 13 Finansdepartementet et al European Commission 2010, 3f. Denna interna kommissionsrapport blev allmänt känd först i december efter det att en holländsk tidning begärt att få den utlämnad. En central slutsats är att "[t]he empirical investigation on how the sovereign CDS and bond markets interact, provides no conclusive evidence that developments in the CDS market causes higher funding costs for Member States" (3). 6

7 Figur 1. Slaget om euron - fem försvarslinjer MARKNAD (1) Uttalanden Åtstramningar Reglering och tillsyn (2) Tillfälliga krismekanismer Stödköp (3) Permanent krismekanism Förstärkt ekonomisk styrning (4) "Extra allt" (5) Nedskrivningar Splittring Fördjupad integration POLITIK Försvarslinje 1: Uttalanden, åtstramningar och finansregleringar Eurokrisen föddes när det i början av 2010 blev tydligt hur illa det var ställt med de grekiska statsfinanserna. Dessförinnan hade underskott och skulder vuxit i oroväckande takt på flera håll, men det var först när den grekiska sanningen uppdagades som problemen fick en europeisk dimension. Eftersom även andra länder skulle kunna drabbas av den grekiska smittan tippade den allt svårare statsfinansiella krisen över till att även bli en eurokris. Redan i ett tidigt skede myntades PIIGSbegreppet om de länder som låg sämst till. Grekland hade det tuffast, men även de övriga i kvintetten hamnade under allt större press. Frågan var om något eller några av dessa länder skulle följa i de grekiska fotspåren. Under senvintern och den tidiga våren mötte de europeiska ledarna utmaningarna med en första försvarslinje i form av uttalanden för att lugna marknaden, budgetåtstramningar samt ett intensifierat arbete med att stärka tillsynen och regleringen av finanssektorn. Uttalanden Från årsskiftet och fram till det grekiska räddningspaketet i början av maj sköljde tre vågor av uttalanden till eurons försvar genom de politiska kommunikationskanalerna. Uttalandena var som regel riktade till marknaden och budskapet var att det europeiska ledarskapet hade läget under kontroll. Lugnet skulle återställas av en beslutsam skara euroländer och det fanns därför ingen anledning för marknadsaktörerna att driva upp några upplåningsräntor genom att fly svaga statsobligationer. I den första vågen läxades Grekland upp för sina synder samtidigt som det slogs fast att missgreppen inte skulle äventyra euroområdets stabilitet. Vid sidan av en lång rad uttalanden av nationella ledare underströk EU:s stats- och regeringschefer den 11 februari att de skulle take determined and coordinated action, if needed, to safeguard financial stability in the euro area as a whole. 14 Detta hindrade inte den snöboll som var i rullning och i nästa våg hade politikerna retirerat markant. Nu handlade det snarare om att sända ut konkreta signaler om att beredskapen för att rädda grekerna var god. I samband med Europeiska Rådets möte i slutet av mars gjorde euroländerna i ett uttalande klart att en lånemekanism baserad på bilaterala krediter och IMF-deltagande skulle finnas tillgänglig 14 European Council

8 för Grekland om landet inte längre kunde säkra sin upplåning på den ordinarie marknaden. 15 Förhoppningen var att uttalandet skulle räcka och att mekanismen inte skulle behöva aktiveras. Ganska snabbt stod det dock klart att grekerna inte skulle kunna klara sig utan aktiv hjälp. Därmed startade en tredje våg där de övriga PIIGS-länderna i en febril kamp försökte övertyga marknaden om att de inte var som Grekland. Den spanske premiärministern Zapatero var den som blev hårdast ansatt och som även gjorde de skarpaste markeringarna. Rykten om att också Spanien skulle behöva ett lånepaket avfärdade han som completely crazy och utter nonsense. Utöver det grekiska paketet, betonade han, var any other speculation about the Eurozone absolutely unfounded and irresponsible. 16 Det är i efterhand lätt att konstatera att uttalandena hade begränsad effekt. Huvudproblemet var att den grekiska situationen var så svår att den inte kunde pratas bort. Ett annat stort problem var dock att uttalandena i stabiliserande syfte stördes av en kakafoni av relaterade utspel som pekade i alla möjliga riktningar. Det var uppenbart att EU-ledarna var beredda att gå långt för att rädda euron, men det blev också tydligt att de inte förmådde följa en enhetlig och stadig linje. Med u-svängar, skrotade principer och tvetydigheter från politiskt håll blev det svårt för de riskskygga marknadsaktörerna att lita på budskapet för dagen. Ända fram till mars hävdade många ledare att en bail-out av den typ som i maj blev verklighet var omöjlig eftersom den sades strida mot Lissabonfördraget. Länge fanns det ett tungt motstånd mot den involvering av IMF som från det grekiska paketet och framåt blev så viktig. 17 I ett antal diffusa utspel ställde den tyska förbundskanslern Merkel i praktiken upp frågetecken för om den grekiska räddningen faktiskt skulle bli av. Grekerna själva förnekade in i det sista att de behövde hjälp. Det sammanlagda resultatet av denna spretiga kommunikation blev sänkt trovärdighet gentemot en känslig marknad som reagerade med att fly Grekland i stället för att illa fäkta. I en union är det självfallet en omöjlighet att helt och hållet likrikta de budskap som sänds ut, men samtidigt förlorade de europeiska ledarna både före och efter Greklandspaketet mycket på att inte göra större ansträngningar för att uppvisa en enad front. Det ligger i sakens natur att investerare helst söker sig till valutor och obligationer kring vilka det finns politisk entydighet och förutsägbarhet. Åtstramningar Resoluta och snabba åtstramningar presenterades omgående som en politisk huvudnyckel till att lösa euroområdets problem. Det fanns visserligen meningsskiljaktigheter mellan en hökaktig höger och en mer försiktig vänster om hur drastiska bantningarna borde vara, men de europeiska politikerna var ändå överens om att särskilt de svagaste länderna måste genomföra omfattande besparingsprogram för att euroområdet skulle kunna återfå stabiliteten. Utan hållbara statsfinanser skulle inte heller euron kunna bli livskraftig. ECB-chefen Trichet blev den som på många sätt kom att gå i bräschen för åtstramningslinjen. Han hävdade synnerligen bestämt att åtgärderna mot krisen i det första skedet uteslutande måste gå ut på att i rask takt spara sig fram till mer sunda statsfinanser. Stimulanser kunde det inte bli tal om förrän i en betydligt senare fas. Vägen mot ekonomisk återhämtning för de värst drabbade länderna måste gå via drastiska nedskärningar för att återställa marknadens förtroende. Först när nedskärningarna skapat förtroende kunde tillväxten och den positiva utvecklingen komma igång. Följaktligen ställdes stentuffa krav upp på såväl Grekland som de övriga PIIGS-länderna när det gällde att skyndsamt presentera drastiska besparingsplaner. Mot grekerna blev tonen särskilt hård. Eftersom det kommit fram att de medvetet och i stor skala hade myglat med redovisning och statistik var det ingen som var intresserad av att behandla dem med några som helst silkesvantar. Mot irländarna, 15 European Council Spanish Presidency of the EU Darvas 2010, 11. 8

9 däremot, blev tonen mer positiv. De hade redan till viss del tagit tag i saken och hade sedan en tid tillbaka rejäla besparingsprogram på plats. Under månaderna fram till Greklandspaketet kom således en lång rad åtstramningslöften från PIIGSländerna. Förutom långtgående nedskärningar inom trygghetssystem och offentlig sektor var vissa skattehöjningar samt lönesänkningar för offentliganställda vanliga inslag. Det fanns en medvetenhet om att åtgärderna måste slå två flugor i en smäll. Det handlade inte bara om att driva underskott och skulder tillbaka till acceptabla nivåer, utan även om att förbättra konkurrenskraften genom att bland annat sänka lönenivåerna. Åtstramningsinitiativen såg först ut att skapa ett visst lugn, men med tiden kom det allt starkare kritik mot den rena åtstramningslinjens begränsningar och brister. Marknaderna räknade i tydliga kalkyler fram slutsatsen att den grekiska situationen inte på långa vägar kunde lösas endast med åtstramningar. Utan extern kapitaltillförsel skulle Grekland snabbt och obönhörligt gå i konkurs. När även de ledande politikerna och grekerna själva accepterade dessa kalkyler fanns det inte längre någon återvändo vad gällde hjälppaketet. Från vänsterhåll kom invändningen att de extrema bantningar som Trichet och högern förespråkade inte var en hållbar väg framåt. De skulle bara kasta ned de svagaste länderna i en negativ spiral av massarbetslöshet och recession, vilket skulle göra det ännu svårare att betala tillbaka skulder och balansera budgetar. Lösningen var i stället något mindre nedskärningar i kombination med vissa stimulanser och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Även från andra delar av världen kom liknande kritik. Framför allt USA ansåg att stimulanser borde vara en viktig del i krispolitiken och att Europas enkelspåriga åtstramningsdogm riskerade att bli direkt kontraproduktiv. Som ett avskräckande exempel användes dynamiken i Japan under de senaste två decennierna. Japanerna hade på 90-talet kört ner i en evig åtstramningsspiral som inte hade resulterat i något annat än en bedrövlig ekonomisk utveckling. Ideliga nedskärningar för att göra marknaderna nöjda hade bara lett till att de blivit mer och mer missnöjda. 18 Det högerdominerade Europa fortsatte dock på den inslagna vägen och har så gjort fram till dags dato - trots att den radikala nedskärningsfilosofin hela tiden har varit ifrågasatt. Reglering och tillsyn Redan under finanskrisens första månader hade en ambitiös reformprocess inletts i syfte att stärka regleringen och tillsynen av finanssektorn. Det fanns ett brett politiskt stöd för att genom ökad kontroll stabilisera marknaderna och hindra finansaktörerna från att återfalla i de riskbeteenden som genererat krisen. Finanssektorn skulle tvingas ta ansvar för sitt eget risktagande och skulle inte längre kunna vältra över kostnaderna för negativa störningar på det omgivande samhället. Denna process intensifierades och breddades i början av Det blev tydligt att det krävdes förstärkningar i de delar av finanslagstiftningen som har direkta kopplingar till den internationella kreditmarknad som eurokrisen i så stor utsträckning kretsar kring. Ett viktig eurorelaterat reformområde där arbetet utökades var att genom att konstruera ett nytt regelverk för kreditvärderingsinstituten göra kreditbedömningarna av euroländerna bättre och mer pålitliga. Genom att ta bort tveksamma incitament i betygssättningen, skapa en övergripande tillsyn av instituten på europeisk nivå samt stimulera en öppnare och mer konkurrensutsatt kreditvärderingsmarknad skulle hela systemet bli mer robust. Ett inslag var även att uppmuntra marknadsaktörerna att fästa mindre vikt vid institutens betyg och i stället ta ett större eget ansvar för kreditbedömningarna. I ett mycket långtgående förslag i denna kontext introducerades dessutom idén om att bygga upp en oberoende offentligfinansierad kreditvärderingsmyndighet med särskilt ansvar för bedömningen av EU-ländernas kreditvärdighet. 18 Vid G 20-toppmötet i Toronto juni var klyftan stor mellan de europeiska ledarna, som till hundra procent höll sig till åtstramningslinjen, och större delen av den övriga världen, vars ledare ansåg att det i krishanteringen var nödvändigt att ha en balans mellan besparingar och stimulansåtgärder. 9

10 Även arbetet med att försöka få ordning på banksektorn fick en ny dimension. Bankerna är alltså tunga gränsöverskridande aktörer på statsobligationsmarknaden. Med mer solida och välkapitaliserade banker skulle denna marknad därför få ett större mått av stabilitet. En av de viktigaste anledningarna till att det grekiska hjälppaketet kom till stånd var i själva verket att det europeiska banksystemet sannolikt inte hade klarat en grekisk konkurs. Ett flertal banker i framför allt Tyskland och Frankrike var inte starka nog för att kunna ta förluster i sina relativt stora innehav av grekiska statsobligationer. 19 Just denna faktor lär ha varit en av de mest centrala i det tyska beslutet att efter en del tvekan och tvetydiga signaler ändå ställa sig bakom lånepaketet. I denna kontext blev bankernas kapitaltäckning och riskstrategier än viktigare än tidigare. Arbetet med att utforma tuffare kapitaltäckningskrav fick en färsk impuls. Nya bonusregler togs fram för att minska bankernas riskbenägenhet. Diskussioner inleddes i syfte att via ett nytt system göra det möjligt att montera ner fallerande storbanker under så pass ordnade former att stabiliteten i finanssystemet inte äventyrades. En dialog kom även igång när det gällde hur CDS-marknaden bör regleras och övervakas. Krav som raskt kom upp på bordet var att marknaden borde göras mer transparent och att det borde skapas möjligheter att tillfälligt eller permanent hindra aktörer som inte ägde några statsobligationer från att ta rent spekulativa positioner (även kallade nakna positioner) i CDS-instrument. Dessa nya initiativ vad gällde tillsyns- och regelringsreformer spelade ingen större roll som ett inslag i den första försvarslinjen, men det var viktigt att värdefullt att dessa processer kom igång. På något längre sikt kommer de att kunna göra skillnad. I skrivande stund har det tagits stora steg i rätt riktning när det gäller kreditvärderingsinstituten, kapitaltäckningförstärkningarna och bonusreglerna. Beträffande CDS-marknaden lade kommissionen nyligen ett förslag som bland annat öppnar upp för bättre tillsyn och tillfälliga förbud av nakna positioner. Försvarslinje 2: Tillfälliga krismekanismer och stödköp Den första försvarslinjen av uttalanden, åtstramningar och regelförstärkningar bröt alltså samman i början av maj. Det hade då blivit uppenbart att ett tyngre artilleri behövde plockas fram. Spretiga uttalanden kunde inte släta över fundamentala problem, enkelspåriga åtstramningar var ingen fungerande helhetslösning och regleringsreformerna kunde inte få något större genomslag förrän på längre sikt. Detta innebar inte att den första linjens vapen fasades ut eller övergavs, utan bara att dessa försvarsinsatser successivt backades upp med mer kraftfulla insatser. Från maj till november mötte de europeiska ledarna de allt svårare utmaningarna med två specifika lånepaket, två generella lånemekanismer och ett ECB-program för stödköp av de svagare euroländernas statsobligationer. En central del av dynamiken i denna andra försvarslinje var att lösningarna var tillfälliga och framtagna i alla hast. Vapenarsenalen utökades steg för steg på ett högst improviserat sätt. Lånepaketet till Grekland Nödlånet till Grekland fick efter krångliga förhandlingar en omfattning på 110 miljarder euro, en löptid på omkring tre år och en räntenivå på höga 5 procent. Euroländerna stod på bilateral basis för 80 miljarder av lånesumman, medan IMF bidrog med 30 miljarder. I paketet infogades stränga krav på motprestationer i form av en hårdhänt åtstramningsregim. Den offentliga sektorn och trygghetssystemen skulle bantas. Skatter och pensionsåldrar skulle höjas. Offentliga löner skulle frysas och pensioner skulle sänkas. Lånet skulle portioneras ut i etapper. För att gå vidare till nästkommande etapp var grekerna tvungna att visa att de genom att följa programmet förmådde hålla underskott och skuldsättning under kontroll. Paketet möttes av invändningar från många håll. Atens gator härjades av omfattande och bitvis blodiga demonstrationer mot de stränga villkoren. I den politiska debatten reagerade vänstern mot de extrema nedskärningskraven. Genom att kväva både tillväxt och återbetalningsförmåga skulle kraven bara leda 19 Veron

11 in i en återvändsgränd. Mer neutrala bedömare konstaterade att paketet inte långsiktigt löste de grundläggande problemen. Även om upplägget fungerade och grekerna höll sina åtaganden vilket i sig var tveksamt givet protesterna skulle statsskulden stabiliseras på en nivå så hög som 150 procent av BNP. 20 Att Grekland på egen hand skulle kunna hantera en så stor skuld när lånepaketet löpte ut var det ingen som kunde se framför sig. Paketet var alltså i praktiken inte mer än en treårig respit. EFSF / EFSM Inte heller marknaden var nöjd med paketet. Ränteutvecklingen indikerade inte bara att oron för Grekland till stor del fanns kvar, utan även att många marknadsaktörer alltjämt befarade att farsoten skulle sprida sig till i första hand Portugal och Spanien. De europeiska ledarna konstaterade att läget fortfarande var akut och att ytterligare steg måste tas. Följaktligen tog EU-ländernas finansministrar tillsammans med IMF fram ett generellt stabilitetspaket med tre huvudkomponenter. Detaljerna utmejslades i en blixtprocess över helgen 8-9 maj. Den första komponenten gick under benämningen European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM). 60 miljarder euro gjordes i denna mekanism tillgängliga för EU-länder som inte förmådde hantera sina skulder. Mekanismen skulle vara temporär till sin natur, men något slutdatum sattes inte. För att få hjälp skulle det krävas omfattande motprestationer i form av åtstramningar och förstärkt budgetkontroll. Pengarna skulle lånas upp av EU-kommissionen på den reguljära kreditmarknaden med EU-budgeten som säkerhet. Samtliga medlemsstater skulle alltså vara med och täcka upp för de eventuella kreditförluster som kunde uppstå. Den andra komponenten, European Financial Stability Facility (EFSF), innebar att nödkrediter på upp till 440 miljarder euro gjordes tillgängliga för och av euroländerna. Även här var det lån som ett sistahandsalternativ och med stränga villkor som gällde. Rent tekniskt startades ett Luxemburg-baserat specialbolag med uppgift att vid behov låna upp pengar på den ordinarie kreditmarknaden för att sedan låna ut dessa pengar till det hjälpbehövande eurolandet i fråga. Lånemöjligheterna inom EFSF skulle upphöra efter tre år och för att etablera säkerheten i bolaget ställde varje euroland ut garantier i förhållande till sin ekonomiska storlek. Som en tredje komponent åtog sig IMF att bidra till båda dessa mekanismer med lån på upp till 250 miljarder euro. Stabilitetspaketet kom därigenom att få en sammanlagd volym på 750 miljarder euro. Stödköp av svaga statsobligationer I samma veva i början av maj beslutade sig ECB för att frångå sina tidigare principer och börja genomföra stödköp av de svagaste euroländernas statsobligationer. Detta var en offensiv åtgärd som inte helt glasklart rymdes inom ramen för ECB:s egentliga mandat, men i den rådande turbulensen betraktades det ändå som en nödvändig insats för att stabilisera statsobligationsmarknaden. Ett motiv bakom beslutet var även ambitionen att dämpa de mycket omfattande likviditetsströmmar som gick från ECB till bankerna i PIIGS-länderna. Denna likviditetstillförsel hade ända sedan finanskrisens start skett på extremt förmånliga villkor för bankerna. Den fungerade som ett slags konstgjord andning och inte var hälsosam i längden. ECB därför ville fasa ut den inom en inte alltför lång tidsram. Genom att stadga upp PIIGS-ländernas statsobligationer var ECB:s förhoppning att bankerna som ju var exponerade mot dessa obligationer skulle minska detta likviditetsberoende. Lånepaketet till Irland Med den samlade kraftinsatsen i form av stabilitetspaket och stödköp blev marknaden nöjd. Oron dämpades och räntorna gick ner. Ett lugn skapades som höll i sig under sommaren och en bit in på hösten. Snart började dock orosmolnen samlas igen. Tre faktorer bidrog till detta. 20 Darvas 2010, 9. 11

12 Den första var att Irland i slutet av september meddelade att kostnaderna för att rädda bankerna skulle bli högre än tidigare beräknat och att budgetunderskottet därför tillfälligt skulle stiga till lätt absurda 32 procent. De omedelbara marknadsreaktionerna blev inte så allvarliga eftersom irländarna med sin väletablerade åtstramningsiver fortfarande betraktades som bäst i PIIGS-klassen, men nyheten gjorde icke desto mindre att allvarliga tvivel om den irländska situationen började smyga sig in. Den andra faktorn var att Merkel i mitten av oktober klargjorde att EFSF när den löpte ut 2013 behövde ersättas av en permanent mekanism, att detta krävde en mindre fördragsändring samt att det i den nya mekanismen måste finnas en strukturerad möjlighet att göra nedskrivningar på statsskulder så att även privata investerare tvingades ta en del av smällen. Vid ett bilateralt toppmöte med Frankrike lyckades hon i utbyte mot eftergifter på andra områden få president Sarkozy med sig på denna linje. Marknaden reagerade mycket negativt på att Merkel så tydligt öppnade upp för nedskrivningar av ett slag som skulle kunna ge normala placerare direkta förluster i sina statsobligationsinnehav. Detta innebar att riskbilden för statsobligationer generellt sett skulle försämras. Merkel och hennes meningsfränder försökte i några omgångar avdramatisera det hela genom att slå fast att reglerna bara skulle gälla för obligationer utfärdade efter 2013, men marknaden lät sig inte lugnas av detta. Den tredje faktorn var att EFSF i oron efter Merkels utspel började granskas ordentlig i sömmarna. Det visade sig då att den inte var så stark som den hade verkat. För att den skulle kunna behålla sitt kreditbetyg det bästa tänkbara (AAA och motsvarande) kunde inte mer än 250 miljarder euro lånas ut. En buffert var nödvändig för att den skulle anses vara stabil i händelse av kreditförluster. 21 Det var högst tveksamt om den ens tillsammans med EFSM och IMF-pengarna skulle räcka till för att rädda ett större euroland. Irland och Portugal skulle nog kunna rymmas, men att klämma in Spanien eller Italien såg ut att vara nästintill omöjligt. Effekten av dessa nya osäkerhetsmoment blev att en ny våg av oro sköljde över eurozonen. PIIGSländernas upplåningsräntor steg och spekulationerna om ytterligare lånepaket kom i gång igen. Denna gång var det Irland som första hand hamnade i sökarljuset. Landet skulle inte få något akut upplåningsbehov förrän i mitten av 2011, men det ekonomiska läget var ändå katastrofalt. Den havererade banksektorn var inte bara en enorm börda för statsbudgeten, utan var också beroende av ett jättelikt tillflöde av billig likviditet från ECB. Denna samlade bild gjorde att de europeiska ledarna i slutet av november mer eller mindre tvingade de motvilliga irländarna att acceptera ett lånepaket. Det ansågs vara bättre att agera omgående än att vänta tills läget hade förvärrats ytterligare. Det lånepaket som syddes ihop blev klart mer komplicerat än det grekiska. Av den totala summan på 85 miljarder euro kom 17,5 miljarder från den irländska staten själv, 22,5 miljarder från IMF, 22,5 miljarder från EFSM samt 22,5 miljarder från EFSF-resurser förstärkta av brittiska, svenska och danska bilaterala lån. Av de 85 miljarderna öronmärktes omkring 35 miljarder som direktstöd till det irländska banksystemet. Lånehorisonten i paketet blev drygt 7 år och villkoren blev ännu hårdare än i det grekiska fallet. Irländarna tvingades acceptera en ockerliknande ränta på 5,8 procent och drastiska åtstramningskrav att lägga till de bantningar som redan hade gjorts. I batteriet av nedskärningar ingick bland annat långtgående försvagningar av trygghetssystemen, avskedandet av anställda från offentlig sektor samt en sänkning av minimilönen. Paketet möttes med samma typ av kritik som det grekiska. Massvis av människor protesterade på gator och torg mot hårdheten i åtstramningarna. Vänstern efterlyste någon form av tillväxttänkande och menade att denna typ av åderlåtning bara skulle göra det svårare för irländarna att faktiskt göra någonting åt sin situation. Mer neutrala bedömare hade svårt att förstå varför räntan hade satts så högt om syftet nu faktiskt var att hjälpa Irland på fötter. Totalt sett blev den extrema åtstramningslinjen ännu mer ifrågasatt än den hade blivit i samband med det grekiska paketet. Marknaden var allt annat än imponerad. Den direkta effekten när paketet presenterades blev faktiskt att oron tilltog. Statsobligationsräntorna ökade de första dagarna inte bara för Irlands del, utan även för 21 The Economist b. 12

13 övriga PIIGS-länder. Till och med Belgien, som tidigare inte hade haft några större problem med att finansiera sin statsskuld, drogs med i turbulensen. Det var först när ECB gick in med en ny våg av stödköp av de mest utsatta ländernas statsobligationer som räntebanorna vände nedåt en aning. Försvarslinje 3: Permanent krismekanism och förstärkt ekonomisk styrning Inte heller den andra försvarslinjen kunde alltså få stopp på eurokrisen. De tillfälliga och hastigt hopsatta paketen och mekanismerna skapade visserligen en viss respit för Grekland och Irland, men båda länderna hade fundamentala problem kvar att lösa och hade alltjämt synnerligen skakiga framtidsutsikter. Ser man till euroområdet som helhet var krisen inte mindre illavarslande i början av december än den hade varit i april. Skräckscenariot när den andra linjen fullbordats var att Spanien eller Italien genom ytterligare uppdrivna upplåningskostnader skulle hamna på fallrepet. Att rädda lilla Portugal var troligen möjligt med de krishanteringsverktyg som tagits fram, men att hålla någon av de stora över vattenytan i en verklig krissituation fanns det knappast kapacitet till. I så fall skulle det sannolikt krävas att befintliga verktyg förstärktes eller att verktygslådan utökades. I detta läge hade arbetet med den tredje försvarslinjen redan inletts. Denna tudelade linje är den sista när det gäller åtgärder som finns på agendan i form av konkreta lagstiftningsprocesser. Den ena delen är den permanenta arvtagare till EFSF som initierades av Merkel i oktober. Processen för att nå fram till ett definitivt politiskt beslut beräknas kunna avslutas i mars. Den andra delen är ett brett reformprogram för att stärka den ekonomiska styrningen inom EU i allmänhet och eurozonen i synnerhet. Huvudmomentet är en uppstramning av stabilitets- och tillväxtpakten. Här väntas de slutgiltiga besluten komma någon gång under sommaren ESM Den permanenta krismekanismen har kommit att gå under benämningen European Stability Mechanism (ESM). I skrivande stund har den behandlas under Europeiska Rådets möten i oktober och december, vid Eurogruppens träffar i samband med dessa möten samt i ett viktigt finansministermöte i slutet av november. Merkel har från sin starka maktposition inte bara fått med sig Sarkozy på båten, utan har även lyckats skapa en allmän acceptans bland stats- och regeringscheferna för en design i enlighet med de riktlinjer som hon föreslagit. Fortfarande återstår många frågor att reda ut vad gäller mekanismens exakta utformning, men de grundläggande principerna har till stor del slagits fast. Mekanismens permanenta natur skall möjliggöras av en fördragsförändring av ett så begränsat slag att några folkomröstningar inte behöver komma på fråga. En viktig poäng med förändringen är att den mäktiga tyska författningsdomstolen i ett senare skede inte skall kunna komma med besvärande invändningar. ESM skall ta över efter EFSF i mitten av 2013 och kommer rent tekniskt att fungera på i stort sett samma vis. Via upplåning på den ordinarie kreditmarknaden skall ESM i sin tur förmedla lån till euroländer i kris. Villkoren kommer precis som i övriga paket och mekanismer att bli hårda. Vid samma tidpunkt kommer även EFSM att upphöra. En viktig fråga som ännu inte avgjorts är hur stor ESM skall bli. Det har höjts röster för att den behöver göras mer omfattande än EFSF så att den tydligt kan rymma även något av de större euroländerna. Det finns dock samtidigt ett annat läger som pekar på faran med att ett alltför väl tilltaget skyddsnät i sig skulle kunna skapa incitament för euroländerna att inte sköta sig. Ett centralt inslag i ESM blir på Merkels initiativ ett system för att euroländer oförmögna att hantera sina skulder på ett förenklat sätt skall kunna strukturera om dem. Det kan handla om förändringar av såväl löptid som räntor för de aktuella statsobligationerna, men även rena nedskrivningar av värdet kan bli aktuella. I praktiken kommer alla statsobligationer inom euroområdet att förses med en särskild klausul en så kallad collective action clause som klargör hur den fallerande statens förhandlingar 13

DEN FINANSIELLA TRANSAKTIONSSKATTEN FRÄLSARE ELLER FÖRGÖRARE?

DEN FINANSIELLA TRANSAKTIONSSKATTEN FRÄLSARE ELLER FÖRGÖRARE? DEN FINANSIELLA TRANSAKTIONSSKATTEN FRÄLSARE ELLER FÖRGÖRARE? 2011:4 DEN FINANSIELLA TRANSAKTIONSSKATTEN FRÄLSARE ELLER FÖRGÖRARE? Av David Ljung INNEHÅLL 1. Himmel eller helvete? 2 2. Skatten i teorin

Läs mer

ÅTSTRAMNINGS- DOKTRINEN RAPPORTFÖRFATTARE: KARIN KRISTENSSON OCH VICTOR BERNHARDTZ

ÅTSTRAMNINGS- DOKTRINEN RAPPORTFÖRFATTARE: KARIN KRISTENSSON OCH VICTOR BERNHARDTZ 10 ÅTSTRAMNINGS- DOKTRINEN RAPPORTFÖRFATTARE: KARIN KRISTENSSON OCH VICTOR BERNHARDTZ Katalys Institut för facklig idéutveckling No: 10 ÅTSTRAMINGS- DOKTRINEN RAPPORTFÖRFATTARE: KARIN KRISTENSSON OCH

Läs mer

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Swedbank Analys Nr 3 4 april 2012 Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Krisen i euroområdet 99 frågor och svar INFORMATION OM KRISEN I EUROOMRÅDET OCH DESS FÖLJDER PÅ VÅRA HEMMAMARKNADER Krisen i euroområdet

Läs mer

Forma det Europa du vill leva i.

Forma det Europa du vill leva i. 2 Studiematerial 2014 4 Forma det Europa du vill leva i. Vad skiljer rött från blått i Europapolitiken? Är våra kollektivavtal hotade? Vad görs för att minska arbetslösheten? Hur går det med välfärden?

Läs mer

vägar ur den europeiska krisen Hur tänds ljuset i tunneln? Lars Magnusson Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa

vägar ur den europeiska krisen Hur tänds ljuset i tunneln? Lars Magnusson Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa Hur tänds ljuset i tunneln? vägar ur den europeiska krisen Lars Magnusson Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa Birger Jarlsgatan 2 www.glob t i tunneln? iska krisen Lars Magnusson är sedan1992

Läs mer

ÖVERLEVER EMU UTAN FISKAL UNION?

ÖVERLEVER EMU UTAN FISKAL UNION? ulf bernitz, lars oxelheim & thomas persson (redaktörer) ÖVERLEVER EMU UTAN FISKAL UNION? europaperspektiv 2011 årsbok för europaforskning inom ekonomi, juridik och statskunskap nätverk för europaforskning

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Maj 2014 Ny Tid rapport 23. Bortom skuldberget. Politiska och ekonomiska reformer för Europa Daniel Mathisen

Maj 2014 Ny Tid rapport 23. Bortom skuldberget. Politiska och ekonomiska reformer för Europa Daniel Mathisen Maj 2014 Ny Tid rapport 23 Bortom skuldberget Politiska och ekonomiska reformer för Europa Daniel Mathisen 2 Bortom skuldberget Politiska och ekonomiska reformer för Europa Arena idé Stockholm 2014 Arena

Läs mer

Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT. on the European Economy 2011 EEAG. European Economic Advisory Group

Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT. on the European Economy 2011 EEAG. European Economic Advisory Group Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT on the European Economy 2011 EEAG European Economic Advisory Group 1 EEAG Giancarlo Corsetti Cambridge University Michael P. Devereux University of Oxford Vice

Läs mer

ENKLA REGLER, SVÅRA TIDER

ENKLA REGLER, SVÅRA TIDER ENKLA REGLER, SVÅRA TIDER Konjunkturrådets rapport E N K L A R E G L E R, SVÅRA TIDER behöver stabiliserings- politiken förändras? 2012 Anders Vredin (ordf.) Martin Flodén Anna Larsson Morten O. Ravn

Läs mer

Eurokrisen och Finanspakten:

Eurokrisen och Finanspakten: Forum för EU-debatt Stefan de Vylder Eurokrisen och Finanspakten: Ur askan i elden Rapport nr 2 Eurokrisen och Finanspakten: Ur askan i elden Av Stefan de Vylder Maj 2013 The central irony of financial

Läs mer

Hur kan eurokrisen hanteras? För- och nack delar med olika strategier

Hur kan eurokrisen hanteras? För- och nack delar med olika strategier Europapolitisk analys OKTOBER. NUMMER 2011:9epa Lars Calmfors* Hur kan eurokrisen hanteras? För- och nack delar med olika strategier Sammanfattning Artikeln diskuterar hur hanteringen av statsskuldkriserna

Läs mer

Därför hade alla fel om Grekland

Därför hade alla fel om Grekland Därför hade alla fel om Grekland En perfekt storm av felbedömningar från marknaden, EU, IMF, ECB och inte minst Grekland självt. Sandro Scocco När makten skrev den grekiska krisens historia så handlade

Läs mer

Placeringsstrategi. Vår

Placeringsstrategi. Vår 2012 Placeringsstrategi Vår Innehållsförteckning Innehållsförteckning... - 1 - Centrala antaganden om världsekonomins utveckling... - 2 - och centrala antaganden om finansmarknadens utveckling... - 3

Läs mer

IMF utveckling, kritik och uppgifter framöver

IMF utveckling, kritik och uppgifter framöver IMF utveckling, kritik och uppgifter framöver AV DAVID FARELIUS David Farelius är verksam på det nordisk-baltiska valkretskontoret vid Internationella valutafonden. Verksamheten i Internationella valutafonden,

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Från lokal till global dagens finanskris sedd i ljuset av gårdagens

Från lokal till global dagens finanskris sedd i ljuset av gårdagens Från lokal till global dagens finanskris sedd i ljuset av gårdagens FRÅN LOKAL TILL GLOBAL DAGENS FINANSKRIS SEDD I LJUSET AV GÅRDAGENS Inledning 99 Den internationella finanskris som för närvarande pågår

Läs mer

Spaniens finanspolitik under 2000-talet

Spaniens finanspolitik under 2000-talet Spaniens finanspolitik under 2000-talet En makroekonomisk analys av finanspolitikens roll i skapandet av och under budgetkrisen Fiscal Policy in Spain During the 21st Century A macroeconomic analysis of

Läs mer

2 Finanskrisen, ekonomisk politik och protektionistiska hot 9

2 Finanskrisen, ekonomisk politik och protektionistiska hot 9 Innehåll Sid Förord 3 1 Sammanfattning 5 2 Finanskrisen, ekonomisk politik och protektionistiska hot 9 2.1 Den finansiella krisens spridningsmekanismer 9 2.2 Krisåtgärder på bred front inom den ekonomiska

Läs mer

Global Konjunktur- och Strukturrapport

Global Konjunktur- och Strukturrapport Global Konjunktur- och Strukturrapport Författad av Cecilia Hermansson 18 mars 2010 Global återhämtning fortskrider likväl står världsekonomin inför stora strukturella utmaningar Den globala ekonomin är

Läs mer

Eurokrisen och EU:s finanspolitiska regelsystem

Eurokrisen och EU:s finanspolitiska regelsystem Eurokrisen och EU:s finanspolitiska regelsystem Lars Calmfors Kapitelutkast till Persson, M och E Skult (red.), Tillämpad makroekonomi, Studentlitteratur 2013. 1 Den gemensamma europeiska valutan, euron,

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

Bilaga 5. 1990-talet

Bilaga 5. 1990-talet Bilaga 5 Finans- och penningpolitiskt bokslut för 199-talet 3 Bilaga 5 Finans- och penningpolitiskt bokslut för 199-talet Innehållsförteckning 1. Inledning 7. Utgångsläget spåren av 198-talet 8.1 Strategin

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2009-09-02 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

euron LaRS CaLmFORS HaRaLd EdquiSt NiLS LuNdgREN StEFaN de VyLdER PEHR WiSSéN SEx EkONOmER Om EuROkRiSEN (REd)

euron LaRS CaLmFORS HaRaLd EdquiSt NiLS LuNdgREN StEFaN de VyLdER PEHR WiSSéN SEx EkONOmER Om EuROkRiSEN (REd) euron SEx EkONOmER Om EuROkRiSEN LaRS CaLmFORS HaRaLd EdquiSt NiLS LuNdgREN StEFaN de VyLdER PEHR WiSSéN (REd) HaNS tson SÖdERStRÖm FORES 2013 Överlever euron? sex ekonomer om eurokrisen Lars Calmfors,

Läs mer

Vägen ur krisen. Tolv profiler om bankernas roll och framtid. En antologi från Länsförsäkringar

Vägen ur krisen. Tolv profiler om bankernas roll och framtid. En antologi från Länsförsäkringar Vägen ur krisen Tolv profiler om bankernas roll och framtid En antologi från Länsförsäkringar Vägen ur krisen Tolv profiler om bankernas roll och framtid En antologi från Länsförsäkringar Antologin producerades

Läs mer

Budgetpropositionen för 2012

Budgetpropositionen för 2012 Nationalekonomiska föreningens förhandlingar Sammanfattade av Birgitta Filppa, Karin Sirén och Elisabeth Gustafsson 2011-09-21 Ordförande: Pehr Wissén Inledare: Anders Borg, finansminister Kommentator:

Läs mer

Basel III välbehövliga regler för en säkrare banksektor

Basel III välbehövliga regler för en säkrare banksektor ANFÖRANDE DATUM: 2011-02-01 TALARE: Riksbankschef Stefan Ingves PLATS: Sveriges Finansanalytikers Förening SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2011-10-26 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer