Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 BARN OCH UTBILDNING Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan Inriktningsmål och aktiviteter Nämndens egna mål och aktiviteter Planerade förbättringssatsningar Framåtblick Budget Internkontrollplan Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 21 januari

2 Kommunfullmäktiges ram (mkr) Resultatbudget Verksamhetsplan 2.(15) Bokslut Budget* Utfall Budget Budget Budget Intäkter 49,7 41,9 54,0 45,6 0,0 0,0 Kostnader -499,1-515,7-526,0-531,0-494,5-497,1 Nettokostnader -449,4-473,8-472,0-485,4-494,5-497,1 Ränta -0,4-0,4-0,4-0,3 0,0 0,0 Avskrivning -3,1-3,0-2,6-2,7 0,0 0,0 Nettokostnader inkl kapitalkostnader -452,9-477,2-475,0-488,4-494,5-497,1 Skattemedel 460,6 477,1 477,1 488,4 494,5 497,1 Resultat 7,7-0,1 2,1 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar -3,0-1,1-1 -0,9 0 0 * Inklusive tilläggsbudget Nämndens aktiviteter från inriktningsmål o utvecklingssatsningar Inriktningsmål: Söderhamn upplevs senast som en attraktiv skärgårdskommun med ett levande stadscentrum med stark skärgårdskänsla Aktiviteter och ansvariga under Nuläge Prognos Åtgärd/kommentar Skärgårdsutveckling, synliggörande av skärgården Synliggöra tillgången skärgård på olika nivåer och i sociala medier. KS Alla förvaltningar och bolag Fortsätter Skapa lämpliga paket så att förvaltningar och bolag förlägger aktiviteter i skärgårdsmiljö och även underlättar för skolor och ungdomar att vistas i skärgårdsmiljö. Hela regionen ska ses som upptagningsområde. KUS, KS, Alla förvaltningar och bolag. Fortsätter

3 Verksamhetsplan 3.(15) Inriktningsmål: Söderhamn ska genom ett kvalitativt och flexibelt utbud av lärandemiljöer årligen utifrån 2011 års resultat förbättra sin placering i SKL:s ranking av skolverksamheten, samt öka andelen elever som slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år Aktiviteter och ansvariga under Nuläge Prognos Åtgärd/kommentar Utveckla arbetet med formativ bedömning. Ansvariga: BUN, LA Fortsätter Senast ska alla pedagoger genomgått minst grundutbildning i entreprenöriellt förhållningssätt. Ansvar: BUN, LA Fortsätter Öka andelen behöriga lärare inom grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildning. (BUN, LA) Öka lärartätheten inom grundskolan. Kräver ökad budgetram. (BUN) Fortsätter Genomföra projekt med en vikariepool inom grundskolan. Ansvariga: BUN Fortsätter Datortätheten inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning ska öka. Ansvar: BUN, LA Fortsätter Alla pedagoger ska minst genomgå grundläggande datorutbildning, enligt fastställd IKT-plan, för att kunna använda datorn som pedagogiskt verktyg. Ansvar: BUN Fortsätter Tre grupper av pedagoger som arbetar mindre läroboksbundet, t.ex. med fokus på sociala medier och Internet i ett problembaserat lärande där erfarenheterna sprids via nätverksträffar. Ansvariga: LA, BUN Fortsätter Återkommande presentation av goda exempel. Ansvar: BUN, LA Fortsätter Öka tryggheten genom Kuratorer och vägledare med ett uppdrag som i ännu högre grad präglas av ett främjande och förebyggande förhållningssätt. Ansvar: BUN Utveckla praktikmodellen för att underlätta för eleverna att tidigt kunna göra medvetna val. Ansvar: BUN, LA Utveckla arbetsformerna för pedagogerna Utomhuspedagogik där t ex skärgårdsmiljön nyttjas. Ansvar: BUN, LA, ON Alla förskole- och skolenheter inom BUN ska samarbeta med kulturskolan. Ansvar: BUN Digitala lärverktyg i undervisningen samt nyttja det som redan finns som öppna resurser. Ansvar: LA, BUN Ökat nyttjande av kreativa lärmiljöer som drömverkstan, medieverkstaden, skapande skola och KOMTEK. Ansvar: BUN, LA Fortsätter Se över villkor för deltagande i Lärarlyftet II för prioriterade grupper. Kompetensutveckling musik Fortsätter Kompetensutveckling för vägledare via Skolverket Fortsätter Fortsätter! Fortsätter Fortsätter Fortsätter

4 Verksamhetsplan 4.(15) Inriktningsmål: I Söderhamns ska nöjdheten med barn- äldre och handikappomsorgen årligen öka Aktiviteter och ansvariga under Nuläge Prognos Åtgärd/kommentar Utveckla ett gemensamt synpunktshanterings system för Söderhamns kommun under perioden (Alla förvaltningar under ledning av KS) Flyttas från 2014 Göra en plan för utveckling av kommunens medborgarservice (Alla förv. under ledning av KS) Flyttas från 2014 Utveckla kommunens medborgarservice enligt plan (Alla förvaltningar under ledning av KS) Flyttas från 2014 Påbörja arbete för att öka personaltätheten inom fritidshem utifrån undersökningen (2012-) Kräver ökad budgetram (BUN) Genomföra nya mätningar av brukarnöjdhet inom förskola och fritidshem (BUN, KUS) Analysera och synliggöra resultaten av brukarundersökningen inom förskola och fritidshem (BUN, KUS) Upprätta handlingsplaner utifrån resultaten från brukarundersökningen inom förskola och fritidshem (BUN, KUS) Utbilda fler specialpedagoger i ESTER-metoden Se över och förbättra BUNs system Flyttas från 2014 Fritidslyft genomförs under för att öka personaltätheten Ny aktivitet år Ny aktivitet år Ny aktivitet år Flyttas från 2014 Inriktningsmål: Senast ska Söderhamn ha ett bättre företagsklimat och fler företag vilket bidrar till ytterligare arbetstillfällen jämfört med 2011 Aktiviteter och ansvariga under Nuläge Prognos Åtgärd/kommentar Tillgänglighet Ett råd sammansatt av företagare och kommunala tjänstemän ska ta fram bättre information och rutiner. Men rådet ska också fungera utifrån olika förvaltningars behov av att ha en bra dialog med näringslivet. (BUN, BMN, KS, KUS, LA, Nära, upphandlingsorg) Företagsbesök 200 företagsbesök ska genomföras av kommunala representanter under. (BUN, BMN, KS, KUS, LA, Nära) Förbättringsförslag Gruppen föreslår att samtliga förvaltningar och bolag tar fram minst 3 förbättringsförslag/aktiviteter kopplade till företagsklimatmålet, att arbetar vidare med under. Aktiviteterna ska redovisas för företagsklimatgruppen under första halvåret. Fortsätter Fortsätter Flyttas från

5 Verksamhetsplan 5.(15) Inriktningsmål: Söderhamns kommun ska utvecklas till ett långsiktigt hållbart samhälle med attraktiva livsmiljöer för alla som bor och verkar i kommunen genom att årligen klättra på Miljöaktuellts kommunranking för att senast nå lägst plats 50 samt årligen förbättra sin placering enligt SCB:s nöjd medborgarindex Aktiviteter och ansvariga under Nuläge Prognos Åtgärd/kommentar God folkhälsa Genomföra strategi för folkhälsoarbetet i kommunen (KS samordnar, SN, ON, BUN, LA, KUS, Faxeholmen, NÄRA) Tillsammans med föreningsliv och näringsliv ta fram en modell för friskvårdsarbete där föreningarnas kunnande och kommunens anläggningar utnyttjas för att skapa ett friskare samhälle och ett starkare föreningsliv (KUS samordnar, BUN, ON, KS, SN) Tryggt och lättillgängligt samhälle Förstudie Grönstrukturplan tätortens grönområden, tätortsnära skogar, samtidigt översyn av skogsbruksplan i tätortnära delar, börjar med Söderhamns stad och utgå från Norra staden som pilot. Söka extern finansiering. (KS samordnar, KUS, BM, BUN, ON, LA) Arbeta fram en strategi för tillgänglighet med strategier, mål och genomförande och ansvarsfördelning med klarläggande över behov av medel (KS samordnar, alla i kommunkoncernen) Arbeta för allas lika värde Sprida vidare goda exemplet Västra bergettätortsnära rekreationsområde där arbete pågår med upprustning för utepedagogik, tillgänglighet och utveckla naturvärden, kulturvärden samt sociala värden (KUS samordnar, KS, BUN, ON, LA/SOC) Satsa på miljöutbildningar Uppföljning av utbildning för inköpsorganisationen i kommunen om att ställa sociala krav, miljökrav, rättvisekrav och vad gäller uppföljning av sociala- miljö- och rättvise krav som ställs vid upphandling (KS samordnar, KUS, BUN, ON, SOC, NÄRA, Faxeholmen) Från 2014 något omformulerad Från 2014 Demokratisk samhällsplanering Ny kommuntäckande ÖP och samtidigt översyn för en effektivare översiktlig strategisk samhällsplanering och detaljplanearbete, bygglovhantering (KS samordnar, KUS, BM, BUN, ON, SOC/LA, NÄRA, Faxeholmen) Nytt Smarta och lokala energilösningar och förbättrad avfallshantering Matavfallsinsamling -projekt "Matavfall till biogas" införandet av nytt källsorteringssystem (KS samordnar, NÄRA, KUS, ON, BUN, BM, Faxeholmen) Kvar från 2014 dock något omformulerat Från

6 Verksamhetsplan 6.(15) Vår mat ska vara resurssnål, miljövänlig och av bra kvalitet Starta upp ett samlat projekt "Matkultur" för barn och äldre - matavfall till biogas (KUS samordnar, BUN, ON, KS uppföljning via Avfallsplan, NÄRA) Starta upp ett samlat projekt "Matkultur" inom mat för barn - matsvinn (KUS samordnar, BUN, KS uppföljning via Avfallsplan, NÄRA) Starta upp ett samlat projekt "Matkultur" inom mat för barn och äldre - marknadsföring av lokala råvaror i maten. (KUS samordnar, BUN) Ge kommunens invånare möjlighet till ett rikt kulturliv Kulturskolan fortsätter utvecklats med större utbud och samverkan med verkstäderna inom KUS förvaltningen (BUN samordnar, KUS) Synliggörandet av inriktningsmålet Samverkar med alla inriktningsmålen ingen särskild aktivitet detta mål. Se vidare i särskild kommunikationsplan till HS-målet

7 Nämndens egna mål och aktiviteter Verksamhetsplan 7.(15) Nämnds mål: Kunskaper och betyg Nuläge Prognos Åtgärd Grundskolan Kommunens meritvärde av slutbetygen från grundskolan ska årligen öka för att senast överstiga riksgenomsnittet. Betygsskillnaderna mellan kommunens skolor ska årligen minska (årskurs 6 och 9). Betygsskillnaderna mellan flickor och pojkar ska årligen minska. Andel elever som minst nått kravnivån på nationella proven i ämnena engelska, matematik och svenska ska i alla tre ämnen årligen öka. Mål årskurs 3 Andel elever som minst nått kravnivån i nationella proven i matematik och svenska ska i båda ämnena årligen öka. Resultatskillnaden mellan flickor och pojkar i de nationella proven i matematik och svenska ska årligen minska. Gymnasieskolan Varje gymnasieprograms genomsnittliga betygspoäng ska årligen öka för att senast överstiga riksgenomsnittet för varje enskilt program. Betygsskillnaderna mellan flickor och pojkar ska årligen minska. Mätmetod Nationella prov årskurs 3 och 6 Betygsstatistik för årskurs 6, 7, 8 och 9 två gånger per år. Statistik över slutbetyg i gymnasieskolan Aktiviteter Återkommande uppföljning av resultat i samband med rektorsmöten och ledningsmöten. Ökat stöd för rektorernas analysarbete. Enskilda samtal med rektorer och pedagoger kring systematiskt kvalitetsarbete. Litteraturstudier i rektorsgruppen med fokus på det pedagogiska ledarskapet och systematiskt kvalitetsarbete med koppling till nämndens verksamhetsberättelse. Tydliggörande och uppföljning av förvaltningens dokument Principer för arbetstidens användning. Dokumentet syftar till att skapa likvärdiga möjligheter för alla elever att nå målen. Matematiklyftet fortsätter för de som påbörjat utbildningen och de som ej påbörjat utbildningen gör det under. * Elever från gymnasieskolan agerar mattecoacher i samverkan med grundskolans årskurs 9. Kartläggning under ht14, start coachning januari 15. Förstelärare i matematik gy samordnar aktiviteten. Fortsatta utbildningsinsatser i formativ bedömning och betygsättning för pedagoger i grundskola/gymnasiet. * Bedömningsseminarier i ämnesnätverk med samverkan mellan skolor Ämnesnätverk för åk 1-3, 4-6, 7-9. *

8 Verksamhetsplan 8.(15) Nätverk för alla pedagoger fortsätter att utvecklas. (t ex ämnesnätverk, Reggio-nätverk, fritidsnätverk etc). Förskolenätverket utvecklas för alla förskolor i kommunen. * Resursutvecklingsgruppen(RUG) genomför kartläggningar och analyserar tillsammans med rektorer utvecklingsmöjligheter kopplat till betygsresultat. Gruppen ska göra särskilt riktade insatser och har ett ansvar att utveckla nya arbetssätt utifrån identifierade behov. Kulturstudieanalyser genomförs på Norrtullskolan och Vågbroskolan * Drivkraft fortsätter senast ska alla pedagoger ha genomgått minst grundutbildning i entreprenöriellt förhållningssätt, Reggio Emilia eller motsvarande. Fortsatta föreläsningar och andra kompetensutvecklingsinsatser genomförs för all personal gällande inkluderande förhållningssätt. * Miniprojekt med ett tydligt jämställdhetsfokus genomförs av pedagoger i syfte att öka måluppfyllelsen genom tidiga insatser och ett inkluderande förhållningsätt. Projektens resultat sprids inom och mellan förskolor och skolor. * Kompetensutveckling riktad till förskolans personal, förhållningssätt och pedagogisk dokumentation. * Omvärldsbevakning i form av bl. a studieresor inom miniprojekten genomförs för att lära av goda exempel. * Överlämningar kvalitetssäkras (särskilt fokus riktas på åk 9-gy, uppföljning sker av åk 6-7) Att skriva sig till läsning (ASL) utökas till fler skolenheter och fler datorer införskaffas för detta. Alla skolor som tar emot nyanlända ska använda det förvaltningsövergripande kartläggningsmaterialet av elevens förkunskaper. Uppdragsutbildning via Högskolan i Gävle Skolframgång i det flerspråkiga klassrummet påbörjas. Omfattar ca 20 lärare. * Läslyftet påbörjas. Avser lärare i svenska. Verksamhetsutvecklingsgruppernas resultat för förbättringar genomförs i högsta möjliga utsträckning: - De gemensamma konferenstidernas effektivitet säkerställs (onsdag) - IT-gruppen delas i två grupperingar. En grundskola- förskola och en gymnasium vuxenutbildning. Uppdraget är att förbereda upphandlingen för en ny lärplattform. UF på gymnasieskolan vidareutvecklas för att bibehålla kvalitet och omfattning. Särskilt uppdrag tilldelat pedagog, i ledarskapsspåret, med syfte att utveckla UF enligt förutsättningar i gy11. En kulturskola för alla vidareutvecklas för alla skolformer. Revidering av dokumentet En kulturskola för alla. Första utkastet klart jan 15 Under återupptas arbetsgruppen för att samla kommunala kulturaktörer. (BUN, KUS) Synliggöra och tillgängliggöra kulturskolan genom utveckling av: rekrytering, ansökning, instrumentuthyrning och dokumentation Skolbiblioteksplanen revideras och implementeras. Samarbetet med folkbiblioteket förstärks för att öka förutsättningarna för förbättrad läsförståelse hos elever. *) Aktiviteter kopplade till det kommunala kunskapslyftet och synvändan för att öka måluppfyllelsen:

9 Verksamhetsplan 9.(15) Nämnds mål: Miljö Nuläge Prognos Åtgärd I enlighet med BUNs miljöplan skall förskola och skola utveckla miljötänkandet hos barn/elever och i praktisk handling agera miljömedvetet Mätmetod I förskolornas och skolornas planering ska framgå hur man avser att arbeta för att nå miljöplanens mål. Aktiviteter BUNs reviderade miljöplan förankras i samtliga verksamheter. Utomhuspedagogik tillämpas i ökad utsträckning. Möjligheter finns för de skolor som så önskar att arbeta med en lokal variant av Grön flagg. (Bilaga till miljöplanen Grön flagg i Söderhamn ). Alla transporter samordnas i möjligaste mån i enlighet med miljöplanen. Kopiering och utskrifter sker på båda sidorna i största möjliga mån på miljömärkt kontors/kopieringspapper. Datorer och skärmar stängs av vid skoldagens/arbetsdagens slut med hjälp av policy i det nya operativsystemet (räcker ej med stand by läget). Försök med att visualisera energiförbrukning och energisparande undersöks och genomförs. Nämnds mål: Likabehandling Nuläge Prognos Åtgärd Andelen elever från F-klass till och med gymnasiet som upplever sig utsatt för kränkning under den senaste 12-månadersperioden ska minska. Mätmetod Årlig elevenkät för elever i grundskolans årskurser 3-9 samt gymnasiet kombinerad med elevintervjuer i årskurs 5 och 9 samt årskurs 2 i gymnasiet. Årligen återkommande intervjuer med elever i F-klass årskurs 2 i grundskolan. Intervjuerna kompletteras med observationer samt fokusgrupper med föräldrar. Fördjupad analys och uppföljning utifrån intervju- och enkätresultat. Aktiviteter Varje skola ska årligen i sin likabehandlingsplan beskriva, förutom hur man hanterar kränkningar och mobbning mellan barn, även beskriva hur man hanterar kränkningar mellan vuxna och barn/ungdomar. Vid indikation på kränkningar mellan vuxna och elever genomför rektor fördjupad utredning och åtgärder sätts inför att säkerställa lagstiftarens krav på nolltolerans. Vid behov anlitas företagshälsovården. Varje rektor redovisar årligen till nämnden om hur arbetet bedrivs och vilka resultat som uppnås med framtagen mall som underlag. Rektor informerar om innebörden i anmälningsplikten och säkerställer att informationen når alla medarbetare. Nämnden informeras månatligen och sammanställningar tas fram två gånger per år

10 Planerade förbättringssatsningar Verksamhetsplan 10.(15) Aktiviteter Nuläge Prognos Åtgärd Satsningar inom medarbetarskap & ledarskap Åtta rektorer genomför den obligatoriska rektorsutbildningen. Ytterligare en till två rektorer påbörjar rektorsutbildning under året. Två rektorer deltar i det nationella rektorslyftet. Kompetensutvecklingsinsatser gällande neuropsykiatriska funktionshinder för personal Förvaltningen arbetar med medarbetarskap och arbetsmiljö utifrån 2014 års arbetsmiljöplan. Planen innehåller satsningar på vissa yrkesgrupper, förbättringar i den fysiska arbetsmiljön samt stöd, råd och handledning till chefer och vissa nyckelgrupper Analys och arbete med medarbetarenkät Datortätheten i skolorna utökas/omfördelas och målsättningen är att under minst nå en dator per lärare och en dator per tre elever. Nätverk mellan rektorer och socialförvaltningens handläggare etableras och utvecklas. Förvaltningen medverkar i olika sammanhang till att förstärka integrationen av nyanlända (KS samordnar). En ny modell för styrning och ledning implementeras (beslut KF december 2014) Satsningar för kundnöjdhet samt efter resultat SCB medborgarundersökning Regelbundna dialogmöten och fokusgrupper med elever och föräldrar gällande aktuella frågeställningar, exempelvis utifrån den genomförda brukarundersökningen Kundtjänstprojektet genomförs i kommunen för att öka kundnöjdhet och tillgängligheten för medborgarna. Satsningar för att synliggöra En kommunikationsstrategi för barn- och utbildningsförvaltningen implementeras under. Handlingsplaner för information och kommunikation färdigställs under. Övriga förbättringssatsningar Förvaltningens organisation planeras för att möta kraven på att legitimerade lärare undervisar i rätt ämnen

11 Verksamhetsplan 11.(15) Framåtblick Inom den egna nämnden Trender och tendenser lokalt, regionalt och nationellt förändrar ständigt förutsättningarna för nämndens verksamhet. En rad omvärldsfaktorer så som lagstiftning, befolkningsstruktur och mottagande av nyanlända påverkar Söderhamns förskolor och skolor. Demografi Den demografiska utvecklingen påverkar barn- och utbildningsnämndens framtida förutsättningar på flera sätt och i den kortsiktiga framåtblicken (närmaste två åren) måste stor vikt läggas vid att möta den nya demografiska utvecklingen. I första hand betyder det att organisera för mottagande av många nyanlända. Redan under 2014 har nämnden, med kort frist, möjliggjort fler förskoleplatser i centrala delar av kommunen. Det finns all anledning att anta att det ökade mottagandet kommer att fortsätta under kommande två år. I förhållande till gällande prognoser i centrala Söderhamn minskar ej antalet grundskoleelever i den takt vi antagit och stora krav ställs på grundskoleorganisationen. Förändringar av upptagningsområden kan bli aktuella för att kunna åstadkomma en bättre spridning av eleverna. Den andra sidan av det demografiska myntet är minskningen av antalet gymnasieelever, vilket pågått under flera år. Inför övergången till det nybildade kommunalförbundet ställs anpassningskrav på gymnasiet i förhållande till ett minskat elevantal. Se nedan. En viktig fråga för kommunen är hur mottagandet av de nyanlända går till. Integrationsfrågan behöver lyftas inom alla nämnder och det krävs ett gemensamt ansvarstagande för att åstadkomma goda förutsättningar för våra nyanlända, det gäller inte bara för förskolans och skolans område. Ett integrationspolitiskt program bör eftersträvas för att skapa gemensamma åtaganden och tydligare spelregler för mottagandet. Skolorganisation och lokaler Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen bör tidigt under mandatperioden återuppta skolorganisationsarbetet och nämndens framtida lokalbehov. Det finns flera viktiga perspektiv i detta. Det handlar om att kunna tillgodose elevers undervisning med legitimerade lärare för att uppnå den kvalitet vi eftersträvar. Vidare handlar det om att ha lokaler som är anpassade för den verksamhet som ska bedrivas. För att kunna genomföra förändringar fordras ett långsiktigt tänkande där varje enskild förändring kommer att påverka framtida behov av lokalanpassningar. Ledtiden vid lokalförändringar är i allmänhet lång bland annat beroende på behov av tillfälliga lokaler, varför arbetet måste påbörjas tidigt under. Barn- och utbildningsnämnden bör tillsammans med kommunstyrelsen bilda en politisk styrgrupp samtidigt som lokalförsörjningsgruppen får i uppdrag att arbeta med en framtida hållbar skolorganisation. Arbetet kan inledningsvis starta med att Stentägtens skola byggs ut för att kunna verkställa det 10 år gamla beslutat att lämna Östra skolan. Dessutom bör den tidigare beslutade ombyggnationen av Staffangymnasiet påbörjas snarast för att ge utrymme för eventuella sammanslagningar inom högstadierna i kommunen. Skolinspektionen och det systematiska kvalitetsarbetet Statens skolinspektion genomförde under 2014 tillsyn över nämndens verksamheter. De förelägganden som beslutades leder till ett fortsatt förbättringsarbete inom det systematiska kvalitetsarbetet, vilket är en av nämndens viktigaste utmaningar under och framåt. Ett omfattande utvecklingsarbete har påbörjats för att möta lagstiftarens krav på ett bättre sätt. Resursutvecklingsgruppens utvecklingsarbete I samband med införandet av karriärtjänster (förstelärare) har förvaltningen ombildat resursutvecklingsgruppen (RUG) så att alla förstelärare med förvaltningsövergripande uppdrag ingår i gruppen. Gruppen leds av en nyrekryterad utvecklingsledare. Utvecklingsledaren och resursutvecklingsgruppen arbetar tillsammans med rektorerna för att åstadkomma skolutveckling på klass-, skol- och kommunnivå. Därutöver är 14 förstelärare utsedda med riktade skoluppdrag, direkt under rektor. Att samla kompetens och utvecklingskraft är en viktig strategi för att uppnå bättre skolresultat

12 Verksamhetsplan 12.(15) Legitimationskrav och kompetensförsörjning Skolverket konstaterar i sin lägesbedömning av svenska förskolan och skolan att kompetensförsörjningen är den viktigaste och största framtida utmaningen för förskolan och skolan. Förskollärarbristen är påtaglig, lärarbristen i grundskolan är alarmerande och huvudmännen behöver öka sina ansträngningar för att rekrytera och behålla rätt kompetens. Ett antal reformer genomförs på nationell nivå för att säkra tillgången på lärare men konkurrensen om lärare är stor och Söderhamn påverkas av kringliggande kommuners satsningar. Från och med den 1 juli är det ett lagkrav att förskollärare och lärare är legitimerade för den undervisning de ska bedriva. Det ställer stora krav på förvaltningsledning och rektorer när det gäller att planera verksamheten och lärare kan i större utsträckning komma att få undervisa på flera skolenheter. Det krävs nya arbetssätt för att rekrytera, behålla och kompetensutveckla förskollärare och lärare om vi ska lyckas behålla och öka kvalitén. Resursfördelningssystem Vid halvårsskiftet 2014 införde riksdagen en lagförändring som innebär att varje kommun ska ha ett resursfördelningssystem där resurser viktas utifrån hur det ser ut i kommunen och kunna redogöra hur det förväntas bidra till att barn och elever når utbildningens mål. Barn- och utbildningsnämnden beslutade därför att förändra resursfördelningen till skolorna. Under fortsätter vi att utveckla resursfördelningsmodellen vad det gäller faktorer som har stor betydelse för elevers resultat. Forskningen visar att barn till lågutbildade föräldrar lyckas sämre i skolan än barn till högutbildade. Nyanlända barn, under de fyra första åren, lyckas sämre och pojkar har generellt lägre skolresultat än flickor. Det här är välkända mönster i svensk skola. Det åligger rektor och förskolechef att inom givna ramar ansvara för att fördela resurser efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Fritidslyftet Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgetuppdateringen att rikta en satsning mot fritidshemmen. Fritidslyftet innebär att antalet anställda kommer att öka inom fritids vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för att höja kvalitén och utveckla den pedagogiska verksamheten. Rekryteringsarbetet är påbörjat och redovisas återkommande till barn- och utbildningsnämnden. Bildandet av kommunalförbund Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan övergår från och med den 11 augusti till det nybildade kommunalförbundet, Hälsinglands utbildningsförbund som bildades den 1 januari. Under våren fortsätter arbetet med att förbereda övergången och gymnasieskolan fortsätter den demografianpassning som planerats. En viktig fråga i det sammanhanget är det framtida lokalbehovet för gymnasieskolan. Eftersom arbetet med att gå ur lokaler tar lång tid är det nödvändigt att planeringsarbetet påbörjas redan under våren. Lokalfrågan för gymnasieskolan hänger också samman med lokalförutsättningar för grundskolans högstadier. Vi kan förutse ett behov av att förlänga eller omfördela den demografianpassning som kommunfullmäktige tidigare beslutat om till att även omfatta budgetåren 2017 och Ny styr- och ledningsmodell Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 om införande av en ny styr- och ledningsmodell. I korthet går modellen ut på att fullmäktige beslutar om ett antal mål som ska uppnås under mandatperioden. Nämnderna i sin tur väljer inom vilka mål nämnden ska göra åtaganden. Verksamheten och tjänstemännen väljer sedan på vilket sätt målen ska uppnås. I det längre perspektivet innebär den nya styr- och ledningsmodellen en stor kulturförändring, vilket kommer att ta tid att implementera. Det är av stor vikt att chefer och ledare får tid för utveckling. En viktig förutsättning för att utveckla ledarskapet inom kommunen är att det ges rimliga förutsättningar för våra rektorer och förskolechefer. Idag är antalet medarbetare per chef högt och ett samlat arbete för att ge alla chefer likartade förutsättningar påbörjas under

13 Verksamhetsplan 13.(15) Budget per verksamhet (mkr) Budget Bokslut Budget Utfall Budget Budget Budget Gymnasiesärsk 45 Intäkter 0,1 0,0 0,0 0,0 Kostnader -8,6-9,1-7,8-7,7-7,9-8,0 Nettokostnader -8,6-9,1-7,8-7,7-7,9-8,0 Kulturskola 47 Intäkter 0,8 0,6 1,2 0,7 Kostnader -9,2-9,5-9,6-9,5-9,5-9,7 Nettokostnader -8,4-8,9-8,5-8,8-9,5-9,7 Administration 60 Intäkter 0,7 0,4 0,7 0,2 Kostnader -27,5-19,4-19,8-20,6-20,0-20,1 Nettokostnader -26,8-19,0-19,1-20,4-20,0-20,1 Förskola 62 Intäkter 15,9 15,5 15,7 16,7 Kostnader -105,8-123,7-124,2-129,2-115,6-117,8 Nettokostnader -90,0-108,2-108,5-112,6-115,6-117,8 Grundsärskola 63 Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader -8,3-9,1-10,2-11,2-11,0-11,2 Nettokostnader -8,3-9,1-10,2-11,2-11,0-11,2 Grundskola 64 Intäkter 11,8 6,8 14,6 8,7 Kostnader -185,3-192,8-199,4-200,4-195,0-198,9 Nettokostnader -173,6-186,0-184,8-191,8-195,0-198,9 Gymnasieskola 65 Intäkter 13,2 12,0 14,7 12,0 Kostnader -118,8-115,4-116,3-109,7-96,5-91,5 Nettokostnader -105,7-103,3-101,7-97,6-96,5-91,5 Fritidshem 68 Intäkter 6,4 6,0 6,6 6,9 Kostnader -29,1-29,9-31,4-35,2-28,7-29,3 Nettokostnader -22,8-23,9-24,9-28,3-28,7-29,3 Förskoleklass 69 Intäkter 0,8 0,5 0,6 0,4 Kostnader -9,7-10,2-10,2-10,6-10,3-10,6 Nettokostnader -8,9-9,7-9,7-10,2-10,3-10,

14 Internkontrollplan Kontrollmoment Är miljöplanen känd av alla? Är vår personal behörig för den roll de har? Rutiner vid överlämningar åk 6-7 och åk 9-gymnasiet? Kontrollera om rätt information ligger ute på skolornas hemsidor Uppföljning av hur rektor arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet och de förelägganden som skolinspektionen tagit fram Finns uppföljningar på de screeningar som görs Används våra administrativa system på ett effektivt och rättssäkert sätt Hur fungerar rutinerna kring orosanmälningar? Har samtliga skolor rutiner vid kränkande behandling Verksamhetsplan 14.(15) Stickprovskontroller på olika nivåer Gapanalys roll kontra behörighet Finns skrivna rutiner på alla skolor som man följer? Kontrollera alla sidor utifrån given mall Tre skolor väljs ut där vi tar stickprov vid tre tillfällen under året. Enkät till SPN Stickprov i form av att BUNs IT grupp åker ut på skolorna Fråga till rektorer och förskolechefer hur anmälningarna hanteras Fråga 10 slumpvis utvalda lärare om de känner till skolans rutiner vid kränkning Process/rutin etc Kontrollmoment & metod Kontrollansvarig Verksamhetschef IT- SYV Internkontrollgruppen Frekvens/ tidpunkt Nuläge - Är kontroll utförd? Prognos - Kommer kontroll att genomföras? Resultat? Åtgärd Riskpoäng Maj 8 Februari, och oktober Intern service April 6 BUN:s ITgrupp Kvalitetscontroller Internkontrollgruppen BUN:s ITgrupp Verksamhetschef för central elevhälsa Mars 9 Mars Juni Oktober April 8 4:a ggr per år Sekretess inom HR Mäta efterlevnad Personalchef Sep Reseräkning Kontroll att kvitton bifogas reseräkningar Mars 8 Intern service Oktober 6 Personalchef Jan april

15 Verksamhetsplan 15.(15) Avtalstrohet Säkerställa att tecknade avtal följs Dokumentationsplikt direktupphandling Policy och riktlinjer för kommunikation En mätning av avtalstroheten sker samt en kontroll av slumpvis utvalda transaktioner hos respektive nämnd Mäta dokumentationen för direktupphandling över 100 tkr Mäta efterlevnad Inköpssamordn are tillsammans med respektive förvaltnings inköpsansvarig Inköpssamordn are tillsammans med respektive förvaltnings inköpsansvarig Chef informationsen heten och Informationsnätverket Mars-april Okt-nov Mars-april Våren

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan Skolförvaltningens ledningsgrupp Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av skolförvaltningen Uppdrag Skolförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007 AAr:rrrr; rr.r:..rr, rr;.. Beslut Östersunds kommun Beslut efter tillsyn i Östersunds kommun Skoiinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Förvaltningsstöd, lärandeförvaltningen

VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Förvaltningsstöd, lärandeförvaltningen VERKSAMHETSPLAN 2015/16 Förvaltningsstöd, lärandeförvaltningen Verksamhetsplan för förvaltningsstöd Enheten förvaltningsstöd är en av flera stödfunktioner i lärandeförvaltningen. Enhetens arbete och prioriteringar

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges ram (mkr)

Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges ram (mkr) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges ram (mkr) Resultatbudget Bokslut Budget Bokslut Budget Budget Budget Budget 2006 2007* 2007 2009 2010 2011 Intäkter 29,3 16,1 20,4 21,6 21,1 21,6 22,1 Kostnader -94,2-86,2-90,1-101,8-98,6-98,5-98,5

Läs mer

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015 Eksjö kommun 2014-06-11 Kommunstyrelsens styrkort BUS Handläggare: Katarina Norén Utvecklingsledare Barn- och ungdomssektorn Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015 För att

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Särskolan 1-5 Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen 3-6 Åtgärder

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Handlingsprogram om företagsklimat

Handlingsprogram om företagsklimat Handlingsprogram om företagsklimat Version 2014 Skapa förutsättningar för arbete o tillväxt Handlingsprogram om företagsklimatet Inriktningsmål: Senast 2015 ska Söderhamn ha ett bättre företagsklimat och

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd connect-extend-challange h"p://urplay.se/167553 Förutsättningarna och det stöd som ges rektor från förvaltningsledning och styrelse

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Handlingsprogram för nöjda brukare

Handlingsprogram för nöjda brukare Handlingsprogram för nöjda brukare Uppdatering delåret 2013-09-25 Tillhandahålla omsorgstjänster Handlingsprogram om nöjda medborgare Inriktningsmål: I Söderhamns ska nöjdheten med barn- äldre och handikappomsorgen

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14.

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Projektbilaga till ansökan om utvecklingsmedel för entreprenörskap i skolan 2015

Projektbilaga till ansökan om utvecklingsmedel för entreprenörskap i skolan 2015 1 (9) om utvecklingsmedel för entreprenörskap i skolan 2015 Bakgrundsinformation Spara dokumentet på din dator innan du fyller i det. Spara med ett namn som gör det enkelt för att se ansökans avsändare

Läs mer

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola 24 januari 2013 1 Strategin handlar om skolutveckling för att

Läs mer

Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor

Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor Vid Barn- och Utbildningsnämndens möte 2014-06-10 antogs budgetförslag för 2015. I bilaga 2 finns underlag avseende jämförelse-nyckeltal. Resurstilldelning

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket Skolan i Sverige och internationellt Helén Ängmo, överdirektör Skolverket PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA - Resultatutvecklingen i Sverige 2000-2012 520

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar.

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

Slutdatum: 2014-12-31

Slutdatum: 2014-12-31 PROJEKTPLAN 1 (7) 2011-08-20 Projektplan Projektnamn: En dator per elev i Ängelholm Startdatum: 2011-08-20 Slutdatum: 2014-12-31 Kort beskrivning av projektet: Alla elever i Ängelholms kommunala skolor

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Välkommen till Kungsbacka

Välkommen till Kungsbacka Framgångsrikt kvalitetsarbete i offentlig verksamhet En långsiktig och gemensam satsning på förbättringsarbete inom Kungsbackas äldreomsorg Välkommen till Kungsbacka 1 Kungsbacka en del av Halland och

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 GÄRDESÄNGENS FÖRSKOLA Arbetsplan Gärdesängens förskola Begränsning Vårt val av problem/ område 1. Barns inflytande med leken i fokus 2. IKT- projekt 3. Pedagogiska samtal

Läs mer

Kompetensutvecklingsplan vårterminen 2014 läsåret 2014/2015

Kompetensutvecklingsplan vårterminen 2014 läsåret 2014/2015 Kompetensutvecklingsplan vårterminen 2014 läsåret 2014/2015 Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-01-16 Kompetensutvecklingsplan vårterminen 2014 samt läsåret 2014/2015 Kompetenutvecklingsplaner finns

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

BRUK. bedömning reflektion utveckling kvalitet

BRUK. bedömning reflektion utveckling kvalitet Vad är BRUK? BRUK bedömning reflektion utveckling kvalitet BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga läroplansstyrda verksamhetsformer. BRUK är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Läs mer

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras,

Läs mer

Förutsättningar för eleverna att nå målen

Förutsättningar för eleverna att nå målen Revisionsrapport Förutsättningar för eleverna att nå målen Viktor Prytz Vimmerby kommuns revisorer 10 juni 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer