Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 BARN OCH UTBILDNING Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan Inriktningsmål och aktiviteter Nämndens egna mål och aktiviteter Planerade förbättringssatsningar Framåtblick Budget Internkontrollplan Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 21 januari

2 Kommunfullmäktiges ram (mkr) Resultatbudget Verksamhetsplan 2.(15) Bokslut Budget* Utfall Budget Budget Budget Intäkter 49,7 41,9 54,0 45,6 0,0 0,0 Kostnader -499,1-515,7-526,0-531,0-494,5-497,1 Nettokostnader -449,4-473,8-472,0-485,4-494,5-497,1 Ränta -0,4-0,4-0,4-0,3 0,0 0,0 Avskrivning -3,1-3,0-2,6-2,7 0,0 0,0 Nettokostnader inkl kapitalkostnader -452,9-477,2-475,0-488,4-494,5-497,1 Skattemedel 460,6 477,1 477,1 488,4 494,5 497,1 Resultat 7,7-0,1 2,1 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar -3,0-1,1-1 -0,9 0 0 * Inklusive tilläggsbudget Nämndens aktiviteter från inriktningsmål o utvecklingssatsningar Inriktningsmål: Söderhamn upplevs senast som en attraktiv skärgårdskommun med ett levande stadscentrum med stark skärgårdskänsla Aktiviteter och ansvariga under Nuläge Prognos Åtgärd/kommentar Skärgårdsutveckling, synliggörande av skärgården Synliggöra tillgången skärgård på olika nivåer och i sociala medier. KS Alla förvaltningar och bolag Fortsätter Skapa lämpliga paket så att förvaltningar och bolag förlägger aktiviteter i skärgårdsmiljö och även underlättar för skolor och ungdomar att vistas i skärgårdsmiljö. Hela regionen ska ses som upptagningsområde. KUS, KS, Alla förvaltningar och bolag. Fortsätter

3 Verksamhetsplan 3.(15) Inriktningsmål: Söderhamn ska genom ett kvalitativt och flexibelt utbud av lärandemiljöer årligen utifrån 2011 års resultat förbättra sin placering i SKL:s ranking av skolverksamheten, samt öka andelen elever som slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år Aktiviteter och ansvariga under Nuläge Prognos Åtgärd/kommentar Utveckla arbetet med formativ bedömning. Ansvariga: BUN, LA Fortsätter Senast ska alla pedagoger genomgått minst grundutbildning i entreprenöriellt förhållningssätt. Ansvar: BUN, LA Fortsätter Öka andelen behöriga lärare inom grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildning. (BUN, LA) Öka lärartätheten inom grundskolan. Kräver ökad budgetram. (BUN) Fortsätter Genomföra projekt med en vikariepool inom grundskolan. Ansvariga: BUN Fortsätter Datortätheten inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning ska öka. Ansvar: BUN, LA Fortsätter Alla pedagoger ska minst genomgå grundläggande datorutbildning, enligt fastställd IKT-plan, för att kunna använda datorn som pedagogiskt verktyg. Ansvar: BUN Fortsätter Tre grupper av pedagoger som arbetar mindre läroboksbundet, t.ex. med fokus på sociala medier och Internet i ett problembaserat lärande där erfarenheterna sprids via nätverksträffar. Ansvariga: LA, BUN Fortsätter Återkommande presentation av goda exempel. Ansvar: BUN, LA Fortsätter Öka tryggheten genom Kuratorer och vägledare med ett uppdrag som i ännu högre grad präglas av ett främjande och förebyggande förhållningssätt. Ansvar: BUN Utveckla praktikmodellen för att underlätta för eleverna att tidigt kunna göra medvetna val. Ansvar: BUN, LA Utveckla arbetsformerna för pedagogerna Utomhuspedagogik där t ex skärgårdsmiljön nyttjas. Ansvar: BUN, LA, ON Alla förskole- och skolenheter inom BUN ska samarbeta med kulturskolan. Ansvar: BUN Digitala lärverktyg i undervisningen samt nyttja det som redan finns som öppna resurser. Ansvar: LA, BUN Ökat nyttjande av kreativa lärmiljöer som drömverkstan, medieverkstaden, skapande skola och KOMTEK. Ansvar: BUN, LA Fortsätter Se över villkor för deltagande i Lärarlyftet II för prioriterade grupper. Kompetensutveckling musik Fortsätter Kompetensutveckling för vägledare via Skolverket Fortsätter Fortsätter! Fortsätter Fortsätter Fortsätter

4 Verksamhetsplan 4.(15) Inriktningsmål: I Söderhamns ska nöjdheten med barn- äldre och handikappomsorgen årligen öka Aktiviteter och ansvariga under Nuläge Prognos Åtgärd/kommentar Utveckla ett gemensamt synpunktshanterings system för Söderhamns kommun under perioden (Alla förvaltningar under ledning av KS) Flyttas från 2014 Göra en plan för utveckling av kommunens medborgarservice (Alla förv. under ledning av KS) Flyttas från 2014 Utveckla kommunens medborgarservice enligt plan (Alla förvaltningar under ledning av KS) Flyttas från 2014 Påbörja arbete för att öka personaltätheten inom fritidshem utifrån undersökningen (2012-) Kräver ökad budgetram (BUN) Genomföra nya mätningar av brukarnöjdhet inom förskola och fritidshem (BUN, KUS) Analysera och synliggöra resultaten av brukarundersökningen inom förskola och fritidshem (BUN, KUS) Upprätta handlingsplaner utifrån resultaten från brukarundersökningen inom förskola och fritidshem (BUN, KUS) Utbilda fler specialpedagoger i ESTER-metoden Se över och förbättra BUNs system Flyttas från 2014 Fritidslyft genomförs under för att öka personaltätheten Ny aktivitet år Ny aktivitet år Ny aktivitet år Flyttas från 2014 Inriktningsmål: Senast ska Söderhamn ha ett bättre företagsklimat och fler företag vilket bidrar till ytterligare arbetstillfällen jämfört med 2011 Aktiviteter och ansvariga under Nuläge Prognos Åtgärd/kommentar Tillgänglighet Ett råd sammansatt av företagare och kommunala tjänstemän ska ta fram bättre information och rutiner. Men rådet ska också fungera utifrån olika förvaltningars behov av att ha en bra dialog med näringslivet. (BUN, BMN, KS, KUS, LA, Nära, upphandlingsorg) Företagsbesök 200 företagsbesök ska genomföras av kommunala representanter under. (BUN, BMN, KS, KUS, LA, Nära) Förbättringsförslag Gruppen föreslår att samtliga förvaltningar och bolag tar fram minst 3 förbättringsförslag/aktiviteter kopplade till företagsklimatmålet, att arbetar vidare med under. Aktiviteterna ska redovisas för företagsklimatgruppen under första halvåret. Fortsätter Fortsätter Flyttas från

5 Verksamhetsplan 5.(15) Inriktningsmål: Söderhamns kommun ska utvecklas till ett långsiktigt hållbart samhälle med attraktiva livsmiljöer för alla som bor och verkar i kommunen genom att årligen klättra på Miljöaktuellts kommunranking för att senast nå lägst plats 50 samt årligen förbättra sin placering enligt SCB:s nöjd medborgarindex Aktiviteter och ansvariga under Nuläge Prognos Åtgärd/kommentar God folkhälsa Genomföra strategi för folkhälsoarbetet i kommunen (KS samordnar, SN, ON, BUN, LA, KUS, Faxeholmen, NÄRA) Tillsammans med föreningsliv och näringsliv ta fram en modell för friskvårdsarbete där föreningarnas kunnande och kommunens anläggningar utnyttjas för att skapa ett friskare samhälle och ett starkare föreningsliv (KUS samordnar, BUN, ON, KS, SN) Tryggt och lättillgängligt samhälle Förstudie Grönstrukturplan tätortens grönområden, tätortsnära skogar, samtidigt översyn av skogsbruksplan i tätortnära delar, börjar med Söderhamns stad och utgå från Norra staden som pilot. Söka extern finansiering. (KS samordnar, KUS, BM, BUN, ON, LA) Arbeta fram en strategi för tillgänglighet med strategier, mål och genomförande och ansvarsfördelning med klarläggande över behov av medel (KS samordnar, alla i kommunkoncernen) Arbeta för allas lika värde Sprida vidare goda exemplet Västra bergettätortsnära rekreationsområde där arbete pågår med upprustning för utepedagogik, tillgänglighet och utveckla naturvärden, kulturvärden samt sociala värden (KUS samordnar, KS, BUN, ON, LA/SOC) Satsa på miljöutbildningar Uppföljning av utbildning för inköpsorganisationen i kommunen om att ställa sociala krav, miljökrav, rättvisekrav och vad gäller uppföljning av sociala- miljö- och rättvise krav som ställs vid upphandling (KS samordnar, KUS, BUN, ON, SOC, NÄRA, Faxeholmen) Från 2014 något omformulerad Från 2014 Demokratisk samhällsplanering Ny kommuntäckande ÖP och samtidigt översyn för en effektivare översiktlig strategisk samhällsplanering och detaljplanearbete, bygglovhantering (KS samordnar, KUS, BM, BUN, ON, SOC/LA, NÄRA, Faxeholmen) Nytt Smarta och lokala energilösningar och förbättrad avfallshantering Matavfallsinsamling -projekt "Matavfall till biogas" införandet av nytt källsorteringssystem (KS samordnar, NÄRA, KUS, ON, BUN, BM, Faxeholmen) Kvar från 2014 dock något omformulerat Från

6 Verksamhetsplan 6.(15) Vår mat ska vara resurssnål, miljövänlig och av bra kvalitet Starta upp ett samlat projekt "Matkultur" för barn och äldre - matavfall till biogas (KUS samordnar, BUN, ON, KS uppföljning via Avfallsplan, NÄRA) Starta upp ett samlat projekt "Matkultur" inom mat för barn - matsvinn (KUS samordnar, BUN, KS uppföljning via Avfallsplan, NÄRA) Starta upp ett samlat projekt "Matkultur" inom mat för barn och äldre - marknadsföring av lokala råvaror i maten. (KUS samordnar, BUN) Ge kommunens invånare möjlighet till ett rikt kulturliv Kulturskolan fortsätter utvecklats med större utbud och samverkan med verkstäderna inom KUS förvaltningen (BUN samordnar, KUS) Synliggörandet av inriktningsmålet Samverkar med alla inriktningsmålen ingen särskild aktivitet detta mål. Se vidare i särskild kommunikationsplan till HS-målet

7 Nämndens egna mål och aktiviteter Verksamhetsplan 7.(15) Nämnds mål: Kunskaper och betyg Nuläge Prognos Åtgärd Grundskolan Kommunens meritvärde av slutbetygen från grundskolan ska årligen öka för att senast överstiga riksgenomsnittet. Betygsskillnaderna mellan kommunens skolor ska årligen minska (årskurs 6 och 9). Betygsskillnaderna mellan flickor och pojkar ska årligen minska. Andel elever som minst nått kravnivån på nationella proven i ämnena engelska, matematik och svenska ska i alla tre ämnen årligen öka. Mål årskurs 3 Andel elever som minst nått kravnivån i nationella proven i matematik och svenska ska i båda ämnena årligen öka. Resultatskillnaden mellan flickor och pojkar i de nationella proven i matematik och svenska ska årligen minska. Gymnasieskolan Varje gymnasieprograms genomsnittliga betygspoäng ska årligen öka för att senast överstiga riksgenomsnittet för varje enskilt program. Betygsskillnaderna mellan flickor och pojkar ska årligen minska. Mätmetod Nationella prov årskurs 3 och 6 Betygsstatistik för årskurs 6, 7, 8 och 9 två gånger per år. Statistik över slutbetyg i gymnasieskolan Aktiviteter Återkommande uppföljning av resultat i samband med rektorsmöten och ledningsmöten. Ökat stöd för rektorernas analysarbete. Enskilda samtal med rektorer och pedagoger kring systematiskt kvalitetsarbete. Litteraturstudier i rektorsgruppen med fokus på det pedagogiska ledarskapet och systematiskt kvalitetsarbete med koppling till nämndens verksamhetsberättelse. Tydliggörande och uppföljning av förvaltningens dokument Principer för arbetstidens användning. Dokumentet syftar till att skapa likvärdiga möjligheter för alla elever att nå målen. Matematiklyftet fortsätter för de som påbörjat utbildningen och de som ej påbörjat utbildningen gör det under. * Elever från gymnasieskolan agerar mattecoacher i samverkan med grundskolans årskurs 9. Kartläggning under ht14, start coachning januari 15. Förstelärare i matematik gy samordnar aktiviteten. Fortsatta utbildningsinsatser i formativ bedömning och betygsättning för pedagoger i grundskola/gymnasiet. * Bedömningsseminarier i ämnesnätverk med samverkan mellan skolor Ämnesnätverk för åk 1-3, 4-6, 7-9. *

8 Verksamhetsplan 8.(15) Nätverk för alla pedagoger fortsätter att utvecklas. (t ex ämnesnätverk, Reggio-nätverk, fritidsnätverk etc). Förskolenätverket utvecklas för alla förskolor i kommunen. * Resursutvecklingsgruppen(RUG) genomför kartläggningar och analyserar tillsammans med rektorer utvecklingsmöjligheter kopplat till betygsresultat. Gruppen ska göra särskilt riktade insatser och har ett ansvar att utveckla nya arbetssätt utifrån identifierade behov. Kulturstudieanalyser genomförs på Norrtullskolan och Vågbroskolan * Drivkraft fortsätter senast ska alla pedagoger ha genomgått minst grundutbildning i entreprenöriellt förhållningssätt, Reggio Emilia eller motsvarande. Fortsatta föreläsningar och andra kompetensutvecklingsinsatser genomförs för all personal gällande inkluderande förhållningssätt. * Miniprojekt med ett tydligt jämställdhetsfokus genomförs av pedagoger i syfte att öka måluppfyllelsen genom tidiga insatser och ett inkluderande förhållningsätt. Projektens resultat sprids inom och mellan förskolor och skolor. * Kompetensutveckling riktad till förskolans personal, förhållningssätt och pedagogisk dokumentation. * Omvärldsbevakning i form av bl. a studieresor inom miniprojekten genomförs för att lära av goda exempel. * Överlämningar kvalitetssäkras (särskilt fokus riktas på åk 9-gy, uppföljning sker av åk 6-7) Att skriva sig till läsning (ASL) utökas till fler skolenheter och fler datorer införskaffas för detta. Alla skolor som tar emot nyanlända ska använda det förvaltningsövergripande kartläggningsmaterialet av elevens förkunskaper. Uppdragsutbildning via Högskolan i Gävle Skolframgång i det flerspråkiga klassrummet påbörjas. Omfattar ca 20 lärare. * Läslyftet påbörjas. Avser lärare i svenska. Verksamhetsutvecklingsgruppernas resultat för förbättringar genomförs i högsta möjliga utsträckning: - De gemensamma konferenstidernas effektivitet säkerställs (onsdag) - IT-gruppen delas i två grupperingar. En grundskola- förskola och en gymnasium vuxenutbildning. Uppdraget är att förbereda upphandlingen för en ny lärplattform. UF på gymnasieskolan vidareutvecklas för att bibehålla kvalitet och omfattning. Särskilt uppdrag tilldelat pedagog, i ledarskapsspåret, med syfte att utveckla UF enligt förutsättningar i gy11. En kulturskola för alla vidareutvecklas för alla skolformer. Revidering av dokumentet En kulturskola för alla. Första utkastet klart jan 15 Under återupptas arbetsgruppen för att samla kommunala kulturaktörer. (BUN, KUS) Synliggöra och tillgängliggöra kulturskolan genom utveckling av: rekrytering, ansökning, instrumentuthyrning och dokumentation Skolbiblioteksplanen revideras och implementeras. Samarbetet med folkbiblioteket förstärks för att öka förutsättningarna för förbättrad läsförståelse hos elever. *) Aktiviteter kopplade till det kommunala kunskapslyftet och synvändan för att öka måluppfyllelsen:

9 Verksamhetsplan 9.(15) Nämnds mål: Miljö Nuläge Prognos Åtgärd I enlighet med BUNs miljöplan skall förskola och skola utveckla miljötänkandet hos barn/elever och i praktisk handling agera miljömedvetet Mätmetod I förskolornas och skolornas planering ska framgå hur man avser att arbeta för att nå miljöplanens mål. Aktiviteter BUNs reviderade miljöplan förankras i samtliga verksamheter. Utomhuspedagogik tillämpas i ökad utsträckning. Möjligheter finns för de skolor som så önskar att arbeta med en lokal variant av Grön flagg. (Bilaga till miljöplanen Grön flagg i Söderhamn ). Alla transporter samordnas i möjligaste mån i enlighet med miljöplanen. Kopiering och utskrifter sker på båda sidorna i största möjliga mån på miljömärkt kontors/kopieringspapper. Datorer och skärmar stängs av vid skoldagens/arbetsdagens slut med hjälp av policy i det nya operativsystemet (räcker ej med stand by läget). Försök med att visualisera energiförbrukning och energisparande undersöks och genomförs. Nämnds mål: Likabehandling Nuläge Prognos Åtgärd Andelen elever från F-klass till och med gymnasiet som upplever sig utsatt för kränkning under den senaste 12-månadersperioden ska minska. Mätmetod Årlig elevenkät för elever i grundskolans årskurser 3-9 samt gymnasiet kombinerad med elevintervjuer i årskurs 5 och 9 samt årskurs 2 i gymnasiet. Årligen återkommande intervjuer med elever i F-klass årskurs 2 i grundskolan. Intervjuerna kompletteras med observationer samt fokusgrupper med föräldrar. Fördjupad analys och uppföljning utifrån intervju- och enkätresultat. Aktiviteter Varje skola ska årligen i sin likabehandlingsplan beskriva, förutom hur man hanterar kränkningar och mobbning mellan barn, även beskriva hur man hanterar kränkningar mellan vuxna och barn/ungdomar. Vid indikation på kränkningar mellan vuxna och elever genomför rektor fördjupad utredning och åtgärder sätts inför att säkerställa lagstiftarens krav på nolltolerans. Vid behov anlitas företagshälsovården. Varje rektor redovisar årligen till nämnden om hur arbetet bedrivs och vilka resultat som uppnås med framtagen mall som underlag. Rektor informerar om innebörden i anmälningsplikten och säkerställer att informationen når alla medarbetare. Nämnden informeras månatligen och sammanställningar tas fram två gånger per år

10 Planerade förbättringssatsningar Verksamhetsplan 10.(15) Aktiviteter Nuläge Prognos Åtgärd Satsningar inom medarbetarskap & ledarskap Åtta rektorer genomför den obligatoriska rektorsutbildningen. Ytterligare en till två rektorer påbörjar rektorsutbildning under året. Två rektorer deltar i det nationella rektorslyftet. Kompetensutvecklingsinsatser gällande neuropsykiatriska funktionshinder för personal Förvaltningen arbetar med medarbetarskap och arbetsmiljö utifrån 2014 års arbetsmiljöplan. Planen innehåller satsningar på vissa yrkesgrupper, förbättringar i den fysiska arbetsmiljön samt stöd, råd och handledning till chefer och vissa nyckelgrupper Analys och arbete med medarbetarenkät Datortätheten i skolorna utökas/omfördelas och målsättningen är att under minst nå en dator per lärare och en dator per tre elever. Nätverk mellan rektorer och socialförvaltningens handläggare etableras och utvecklas. Förvaltningen medverkar i olika sammanhang till att förstärka integrationen av nyanlända (KS samordnar). En ny modell för styrning och ledning implementeras (beslut KF december 2014) Satsningar för kundnöjdhet samt efter resultat SCB medborgarundersökning Regelbundna dialogmöten och fokusgrupper med elever och föräldrar gällande aktuella frågeställningar, exempelvis utifrån den genomförda brukarundersökningen Kundtjänstprojektet genomförs i kommunen för att öka kundnöjdhet och tillgängligheten för medborgarna. Satsningar för att synliggöra En kommunikationsstrategi för barn- och utbildningsförvaltningen implementeras under. Handlingsplaner för information och kommunikation färdigställs under. Övriga förbättringssatsningar Förvaltningens organisation planeras för att möta kraven på att legitimerade lärare undervisar i rätt ämnen

11 Verksamhetsplan 11.(15) Framåtblick Inom den egna nämnden Trender och tendenser lokalt, regionalt och nationellt förändrar ständigt förutsättningarna för nämndens verksamhet. En rad omvärldsfaktorer så som lagstiftning, befolkningsstruktur och mottagande av nyanlända påverkar Söderhamns förskolor och skolor. Demografi Den demografiska utvecklingen påverkar barn- och utbildningsnämndens framtida förutsättningar på flera sätt och i den kortsiktiga framåtblicken (närmaste två åren) måste stor vikt läggas vid att möta den nya demografiska utvecklingen. I första hand betyder det att organisera för mottagande av många nyanlända. Redan under 2014 har nämnden, med kort frist, möjliggjort fler förskoleplatser i centrala delar av kommunen. Det finns all anledning att anta att det ökade mottagandet kommer att fortsätta under kommande två år. I förhållande till gällande prognoser i centrala Söderhamn minskar ej antalet grundskoleelever i den takt vi antagit och stora krav ställs på grundskoleorganisationen. Förändringar av upptagningsområden kan bli aktuella för att kunna åstadkomma en bättre spridning av eleverna. Den andra sidan av det demografiska myntet är minskningen av antalet gymnasieelever, vilket pågått under flera år. Inför övergången till det nybildade kommunalförbundet ställs anpassningskrav på gymnasiet i förhållande till ett minskat elevantal. Se nedan. En viktig fråga för kommunen är hur mottagandet av de nyanlända går till. Integrationsfrågan behöver lyftas inom alla nämnder och det krävs ett gemensamt ansvarstagande för att åstadkomma goda förutsättningar för våra nyanlända, det gäller inte bara för förskolans och skolans område. Ett integrationspolitiskt program bör eftersträvas för att skapa gemensamma åtaganden och tydligare spelregler för mottagandet. Skolorganisation och lokaler Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen bör tidigt under mandatperioden återuppta skolorganisationsarbetet och nämndens framtida lokalbehov. Det finns flera viktiga perspektiv i detta. Det handlar om att kunna tillgodose elevers undervisning med legitimerade lärare för att uppnå den kvalitet vi eftersträvar. Vidare handlar det om att ha lokaler som är anpassade för den verksamhet som ska bedrivas. För att kunna genomföra förändringar fordras ett långsiktigt tänkande där varje enskild förändring kommer att påverka framtida behov av lokalanpassningar. Ledtiden vid lokalförändringar är i allmänhet lång bland annat beroende på behov av tillfälliga lokaler, varför arbetet måste påbörjas tidigt under. Barn- och utbildningsnämnden bör tillsammans med kommunstyrelsen bilda en politisk styrgrupp samtidigt som lokalförsörjningsgruppen får i uppdrag att arbeta med en framtida hållbar skolorganisation. Arbetet kan inledningsvis starta med att Stentägtens skola byggs ut för att kunna verkställa det 10 år gamla beslutat att lämna Östra skolan. Dessutom bör den tidigare beslutade ombyggnationen av Staffangymnasiet påbörjas snarast för att ge utrymme för eventuella sammanslagningar inom högstadierna i kommunen. Skolinspektionen och det systematiska kvalitetsarbetet Statens skolinspektion genomförde under 2014 tillsyn över nämndens verksamheter. De förelägganden som beslutades leder till ett fortsatt förbättringsarbete inom det systematiska kvalitetsarbetet, vilket är en av nämndens viktigaste utmaningar under och framåt. Ett omfattande utvecklingsarbete har påbörjats för att möta lagstiftarens krav på ett bättre sätt. Resursutvecklingsgruppens utvecklingsarbete I samband med införandet av karriärtjänster (förstelärare) har förvaltningen ombildat resursutvecklingsgruppen (RUG) så att alla förstelärare med förvaltningsövergripande uppdrag ingår i gruppen. Gruppen leds av en nyrekryterad utvecklingsledare. Utvecklingsledaren och resursutvecklingsgruppen arbetar tillsammans med rektorerna för att åstadkomma skolutveckling på klass-, skol- och kommunnivå. Därutöver är 14 förstelärare utsedda med riktade skoluppdrag, direkt under rektor. Att samla kompetens och utvecklingskraft är en viktig strategi för att uppnå bättre skolresultat

12 Verksamhetsplan 12.(15) Legitimationskrav och kompetensförsörjning Skolverket konstaterar i sin lägesbedömning av svenska förskolan och skolan att kompetensförsörjningen är den viktigaste och största framtida utmaningen för förskolan och skolan. Förskollärarbristen är påtaglig, lärarbristen i grundskolan är alarmerande och huvudmännen behöver öka sina ansträngningar för att rekrytera och behålla rätt kompetens. Ett antal reformer genomförs på nationell nivå för att säkra tillgången på lärare men konkurrensen om lärare är stor och Söderhamn påverkas av kringliggande kommuners satsningar. Från och med den 1 juli är det ett lagkrav att förskollärare och lärare är legitimerade för den undervisning de ska bedriva. Det ställer stora krav på förvaltningsledning och rektorer när det gäller att planera verksamheten och lärare kan i större utsträckning komma att få undervisa på flera skolenheter. Det krävs nya arbetssätt för att rekrytera, behålla och kompetensutveckla förskollärare och lärare om vi ska lyckas behålla och öka kvalitén. Resursfördelningssystem Vid halvårsskiftet 2014 införde riksdagen en lagförändring som innebär att varje kommun ska ha ett resursfördelningssystem där resurser viktas utifrån hur det ser ut i kommunen och kunna redogöra hur det förväntas bidra till att barn och elever når utbildningens mål. Barn- och utbildningsnämnden beslutade därför att förändra resursfördelningen till skolorna. Under fortsätter vi att utveckla resursfördelningsmodellen vad det gäller faktorer som har stor betydelse för elevers resultat. Forskningen visar att barn till lågutbildade föräldrar lyckas sämre i skolan än barn till högutbildade. Nyanlända barn, under de fyra första åren, lyckas sämre och pojkar har generellt lägre skolresultat än flickor. Det här är välkända mönster i svensk skola. Det åligger rektor och förskolechef att inom givna ramar ansvara för att fördela resurser efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Fritidslyftet Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgetuppdateringen att rikta en satsning mot fritidshemmen. Fritidslyftet innebär att antalet anställda kommer att öka inom fritids vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för att höja kvalitén och utveckla den pedagogiska verksamheten. Rekryteringsarbetet är påbörjat och redovisas återkommande till barn- och utbildningsnämnden. Bildandet av kommunalförbund Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan övergår från och med den 11 augusti till det nybildade kommunalförbundet, Hälsinglands utbildningsförbund som bildades den 1 januari. Under våren fortsätter arbetet med att förbereda övergången och gymnasieskolan fortsätter den demografianpassning som planerats. En viktig fråga i det sammanhanget är det framtida lokalbehovet för gymnasieskolan. Eftersom arbetet med att gå ur lokaler tar lång tid är det nödvändigt att planeringsarbetet påbörjas redan under våren. Lokalfrågan för gymnasieskolan hänger också samman med lokalförutsättningar för grundskolans högstadier. Vi kan förutse ett behov av att förlänga eller omfördela den demografianpassning som kommunfullmäktige tidigare beslutat om till att även omfatta budgetåren 2017 och Ny styr- och ledningsmodell Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 om införande av en ny styr- och ledningsmodell. I korthet går modellen ut på att fullmäktige beslutar om ett antal mål som ska uppnås under mandatperioden. Nämnderna i sin tur väljer inom vilka mål nämnden ska göra åtaganden. Verksamheten och tjänstemännen väljer sedan på vilket sätt målen ska uppnås. I det längre perspektivet innebär den nya styr- och ledningsmodellen en stor kulturförändring, vilket kommer att ta tid att implementera. Det är av stor vikt att chefer och ledare får tid för utveckling. En viktig förutsättning för att utveckla ledarskapet inom kommunen är att det ges rimliga förutsättningar för våra rektorer och förskolechefer. Idag är antalet medarbetare per chef högt och ett samlat arbete för att ge alla chefer likartade förutsättningar påbörjas under

13 Verksamhetsplan 13.(15) Budget per verksamhet (mkr) Budget Bokslut Budget Utfall Budget Budget Budget Gymnasiesärsk 45 Intäkter 0,1 0,0 0,0 0,0 Kostnader -8,6-9,1-7,8-7,7-7,9-8,0 Nettokostnader -8,6-9,1-7,8-7,7-7,9-8,0 Kulturskola 47 Intäkter 0,8 0,6 1,2 0,7 Kostnader -9,2-9,5-9,6-9,5-9,5-9,7 Nettokostnader -8,4-8,9-8,5-8,8-9,5-9,7 Administration 60 Intäkter 0,7 0,4 0,7 0,2 Kostnader -27,5-19,4-19,8-20,6-20,0-20,1 Nettokostnader -26,8-19,0-19,1-20,4-20,0-20,1 Förskola 62 Intäkter 15,9 15,5 15,7 16,7 Kostnader -105,8-123,7-124,2-129,2-115,6-117,8 Nettokostnader -90,0-108,2-108,5-112,6-115,6-117,8 Grundsärskola 63 Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader -8,3-9,1-10,2-11,2-11,0-11,2 Nettokostnader -8,3-9,1-10,2-11,2-11,0-11,2 Grundskola 64 Intäkter 11,8 6,8 14,6 8,7 Kostnader -185,3-192,8-199,4-200,4-195,0-198,9 Nettokostnader -173,6-186,0-184,8-191,8-195,0-198,9 Gymnasieskola 65 Intäkter 13,2 12,0 14,7 12,0 Kostnader -118,8-115,4-116,3-109,7-96,5-91,5 Nettokostnader -105,7-103,3-101,7-97,6-96,5-91,5 Fritidshem 68 Intäkter 6,4 6,0 6,6 6,9 Kostnader -29,1-29,9-31,4-35,2-28,7-29,3 Nettokostnader -22,8-23,9-24,9-28,3-28,7-29,3 Förskoleklass 69 Intäkter 0,8 0,5 0,6 0,4 Kostnader -9,7-10,2-10,2-10,6-10,3-10,6 Nettokostnader -8,9-9,7-9,7-10,2-10,3-10,

14 Internkontrollplan Kontrollmoment Är miljöplanen känd av alla? Är vår personal behörig för den roll de har? Rutiner vid överlämningar åk 6-7 och åk 9-gymnasiet? Kontrollera om rätt information ligger ute på skolornas hemsidor Uppföljning av hur rektor arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet och de förelägganden som skolinspektionen tagit fram Finns uppföljningar på de screeningar som görs Används våra administrativa system på ett effektivt och rättssäkert sätt Hur fungerar rutinerna kring orosanmälningar? Har samtliga skolor rutiner vid kränkande behandling Verksamhetsplan 14.(15) Stickprovskontroller på olika nivåer Gapanalys roll kontra behörighet Finns skrivna rutiner på alla skolor som man följer? Kontrollera alla sidor utifrån given mall Tre skolor väljs ut där vi tar stickprov vid tre tillfällen under året. Enkät till SPN Stickprov i form av att BUNs IT grupp åker ut på skolorna Fråga till rektorer och förskolechefer hur anmälningarna hanteras Fråga 10 slumpvis utvalda lärare om de känner till skolans rutiner vid kränkning Process/rutin etc Kontrollmoment & metod Kontrollansvarig Verksamhetschef IT- SYV Internkontrollgruppen Frekvens/ tidpunkt Nuläge - Är kontroll utförd? Prognos - Kommer kontroll att genomföras? Resultat? Åtgärd Riskpoäng Maj 8 Februari, och oktober Intern service April 6 BUN:s ITgrupp Kvalitetscontroller Internkontrollgruppen BUN:s ITgrupp Verksamhetschef för central elevhälsa Mars 9 Mars Juni Oktober April 8 4:a ggr per år Sekretess inom HR Mäta efterlevnad Personalchef Sep Reseräkning Kontroll att kvitton bifogas reseräkningar Mars 8 Intern service Oktober 6 Personalchef Jan april

15 Verksamhetsplan 15.(15) Avtalstrohet Säkerställa att tecknade avtal följs Dokumentationsplikt direktupphandling Policy och riktlinjer för kommunikation En mätning av avtalstroheten sker samt en kontroll av slumpvis utvalda transaktioner hos respektive nämnd Mäta dokumentationen för direktupphandling över 100 tkr Mäta efterlevnad Inköpssamordn are tillsammans med respektive förvaltnings inköpsansvarig Inköpssamordn are tillsammans med respektive förvaltnings inköpsansvarig Chef informationsen heten och Informationsnätverket Mars-april Okt-nov Mars-april Våren

Söderhamn om ett kvalitativt och flexibelt utbud av lärandemiljöer

Söderhamn om ett kvalitativt och flexibelt utbud av lärandemiljöer Söderhamn om ett kvalitativt och flexibelt utbud av lärandemiljöer Version 2013 Möjliggöra lärande och utveckling Handlingsprogram om lärande miljöer Inriktningsmål: Söderhamn ska genom ett kvalitativt

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017 Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-06 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen BUN/2016:193 Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa för systematiskt kvalitetsarbete barn- och utbildningsnämnden ...

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa för systematiskt kvalitetsarbete barn- och utbildningsnämnden ... plan för systematiskt kvalitetsarbete barn- och utbildningsnämnden modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Enhetsplan läsåret 2014-2015. Rektor Sture Wängberg

Enhetsplan läsåret 2014-2015. Rektor Sture Wängberg Enhetsplan läsåret 2014-2015 Rektor Sture Wängberg Information och dialog i Resam den 29 sep 2014 Verksamhetsidé: Beskrivning av verksamheten på Vårbergskolan. Skolan ligger i ett område med fin natur

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548 r% Skolinspektionen Beslut Malmö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund Beslut 2(8) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Kvalitetssystem grundskola med handlingsplan. Medborgare/brukare Medarbetare Hållbart samhälle Ekonomi

Kvalitetssystem grundskola med handlingsplan. Medborgare/brukare Medarbetare Hållbart samhälle Ekonomi Kvalitetssystem grundskola med handlingsplan Enhet/skola/arbetslag: Ansvarig chef: Tidsperiod: I dokumentet har de olika perspektiven i verksamhetsplanen nedanstående färger Medborgare/brukare Medarbetare

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ROBERT OLSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 35 78 388 393 Kommunbidrag

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret 2013 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beshit Medborgarskolan Stockholmsregionen Org.nr. 802006-0524 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Beslut 2 (8) har

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Vad innebär kvalitetsarbete inom skolväsendet? 4 kap. 3-8 skollagen Kvalitet och inflytande Systematiskt kvalitetsarbete Varje huvudman och varje förskole- och skolenhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 BARN & UNGDOM Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplanen innehåller barn- och ungdomsnämndens strategiska mål och mål för vår verksamhet 2013. Målen är uppdelade utifrån delarna i kommunens

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Barn-och familjenämnden

Barn-och familjenämnden Barn-och familjenämnden Ordförande: David Westlund Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Vi gjorde under 2014 av med 20 mnkr för mycket

Vi gjorde under 2014 av med 20 mnkr för mycket Utbildning Gävle Vi gjorde under 2014 av med 20 mnkr för mycket men vi har för mycken vi har 20 000 barn och elever 5 800 Kommunal verksamhet 5 000 platser i förskola 350 platser i pedagogisk omsorg

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret 1 Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskola åk 7-9 Göran Törnqvist, rektor & Ann- Sofie Gunnarsson, biträdande rektor. 2 Innehåll KVALITETSARBETE...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Stavreskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun 2 (12) Tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete Vårt systematiska kvalitetsarbete Gör vi rätt saker i våra verksamheter? Vad är det som gör att vi är framgångsrika? Det kan vara svåra frågor om vi inte regelbundet analyserar våra verksamheter i relation

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Höganäs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Höganäs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun Enköpings kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Enköpings kommun 2 (6) Tillsyn i Enköpings kommun har genomfört tillsyn av Enköpings kommun under hösten 2015 och våren 2016. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola n Beslut Linköpings kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Linköpings kommun Tillsyn i Linköpings kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Linköpings kommun under hösten 2016. Tillsynen har

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Kopia av Bilaga 3: Handlingsplan utifrån Skolinspektionens förelägganden i beslut för Ekerö kommun Dnr BUN13/90-610

Kopia av Bilaga 3: Handlingsplan utifrån Skolinspektionens förelägganden i beslut för Ekerö kommun Dnr BUN13/90-610 2015-04-12 Bilaga 3 Anna-Maria Svensson Kvalitetsansvarig anna-maria.svensson@ekero.se Kopia av Bilaga 3: Handlingsplan utifrån Skolinspektionens förelägganden i beslut för Ekerö kommun Dnr BUN13/90-610

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013. Grundskoleområde 2

Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013. Grundskoleområde 2 Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013 Grundskoleområde 2 Sammanfattning Grundskoleområdets vision: "Hos oss får du mötas, glädjas och lyckas" ligger som grund för vårt arbete att utveckla verksamheten och

Läs mer

1(7) DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret

1(7) DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret 1(7) Birgitta Jacobsson Inbjudan för nominering 2(7) Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2014 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande, engagemang

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Falu kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Falu kommun 2 (9) Tillsyn i Falu kommun har genomfört tillsyn av Falu kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan 2014-06-30 Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan I Kunskapsstaden Ängelholm möter du en förskola och skola som vilar på vetenskaplig

Läs mer

Kommunala utförares skolstrategi Alla i Mål Förskola Fritidshem - Grundskola Särskola - Gymnasium

Kommunala utförares skolstrategi Alla i Mål Förskola Fritidshem - Grundskola Särskola - Gymnasium Skolstrategi Skolkontoret 2013-01-25 Kent Norström Revidering 2015-10-31 08-59097445 Dnr SVV/2013:18 kent.norstrom@upplandsvasby.se Kommunala utförares skolstrategi Alla i Mål Förskola Fritidshem - Grundskola

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning. Stockholms stads grundskolor

Plan för studie- och yrkesvägledning. Stockholms stads grundskolor Plan för studie- och yrkesvägledning i Stockholms stads grundskolor 2014 2014 2015 Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2014 Adress: Box 22049, 104 22 Stockholm Tel: 08-508 33 000 (vx)

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Tillsammans når vi toppen!

Tillsammans når vi toppen! Dnr 2016/33 Id 19978 Barn- och utbildningsförvaltningen Tillsammans når vi toppen! Årsredovisning 2015 Skolområde Öst Skolområde ÖST bedriver, på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden, pedagogiska verksamheter

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka. Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.se Fakta om Botkyrka 87 600 innevånare 22 kommunala grundskolor

Läs mer

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden DIARIENUMMER UN 2016.040 VALLENTUNA GYMNASIUM IT-plan 2017-2020 Antagen av utbildningsnämnden 2016-12-08 87 IT-plan 2017-2020 Innehåll IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020... 1 1 Inledande ord... 1 2

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS

STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS STYRKOR Engagerade chefer Satsning på kompetensutveckling och ökad behörighet i grundskolan Hög andel legitimerade förskollärare En omvärldsorienterad

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4206 Aktiebolaget Sigrid Rudebecks Skola Org.nr. 556357-1248 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Sigrid Rudebecks gymnasium belägen i Göteborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer