Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 BARN OCH UTBILDNING Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan Inriktningsmål och aktiviteter Nämndens egna mål och aktiviteter Planerade förbättringssatsningar Framåtblick Budget Internkontrollplan Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 21 januari

2 Kommunfullmäktiges ram (mkr) Resultatbudget Verksamhetsplan 2.(15) Bokslut Budget* Utfall Budget Budget Budget Intäkter 49,7 41,9 54,0 45,6 0,0 0,0 Kostnader -499,1-515,7-526,0-531,0-494,5-497,1 Nettokostnader -449,4-473,8-472,0-485,4-494,5-497,1 Ränta -0,4-0,4-0,4-0,3 0,0 0,0 Avskrivning -3,1-3,0-2,6-2,7 0,0 0,0 Nettokostnader inkl kapitalkostnader -452,9-477,2-475,0-488,4-494,5-497,1 Skattemedel 460,6 477,1 477,1 488,4 494,5 497,1 Resultat 7,7-0,1 2,1 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar -3,0-1,1-1 -0,9 0 0 * Inklusive tilläggsbudget Nämndens aktiviteter från inriktningsmål o utvecklingssatsningar Inriktningsmål: Söderhamn upplevs senast som en attraktiv skärgårdskommun med ett levande stadscentrum med stark skärgårdskänsla Aktiviteter och ansvariga under Nuläge Prognos Åtgärd/kommentar Skärgårdsutveckling, synliggörande av skärgården Synliggöra tillgången skärgård på olika nivåer och i sociala medier. KS Alla förvaltningar och bolag Fortsätter Skapa lämpliga paket så att förvaltningar och bolag förlägger aktiviteter i skärgårdsmiljö och även underlättar för skolor och ungdomar att vistas i skärgårdsmiljö. Hela regionen ska ses som upptagningsområde. KUS, KS, Alla förvaltningar och bolag. Fortsätter

3 Verksamhetsplan 3.(15) Inriktningsmål: Söderhamn ska genom ett kvalitativt och flexibelt utbud av lärandemiljöer årligen utifrån 2011 års resultat förbättra sin placering i SKL:s ranking av skolverksamheten, samt öka andelen elever som slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år Aktiviteter och ansvariga under Nuläge Prognos Åtgärd/kommentar Utveckla arbetet med formativ bedömning. Ansvariga: BUN, LA Fortsätter Senast ska alla pedagoger genomgått minst grundutbildning i entreprenöriellt förhållningssätt. Ansvar: BUN, LA Fortsätter Öka andelen behöriga lärare inom grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildning. (BUN, LA) Öka lärartätheten inom grundskolan. Kräver ökad budgetram. (BUN) Fortsätter Genomföra projekt med en vikariepool inom grundskolan. Ansvariga: BUN Fortsätter Datortätheten inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning ska öka. Ansvar: BUN, LA Fortsätter Alla pedagoger ska minst genomgå grundläggande datorutbildning, enligt fastställd IKT-plan, för att kunna använda datorn som pedagogiskt verktyg. Ansvar: BUN Fortsätter Tre grupper av pedagoger som arbetar mindre läroboksbundet, t.ex. med fokus på sociala medier och Internet i ett problembaserat lärande där erfarenheterna sprids via nätverksträffar. Ansvariga: LA, BUN Fortsätter Återkommande presentation av goda exempel. Ansvar: BUN, LA Fortsätter Öka tryggheten genom Kuratorer och vägledare med ett uppdrag som i ännu högre grad präglas av ett främjande och förebyggande förhållningssätt. Ansvar: BUN Utveckla praktikmodellen för att underlätta för eleverna att tidigt kunna göra medvetna val. Ansvar: BUN, LA Utveckla arbetsformerna för pedagogerna Utomhuspedagogik där t ex skärgårdsmiljön nyttjas. Ansvar: BUN, LA, ON Alla förskole- och skolenheter inom BUN ska samarbeta med kulturskolan. Ansvar: BUN Digitala lärverktyg i undervisningen samt nyttja det som redan finns som öppna resurser. Ansvar: LA, BUN Ökat nyttjande av kreativa lärmiljöer som drömverkstan, medieverkstaden, skapande skola och KOMTEK. Ansvar: BUN, LA Fortsätter Se över villkor för deltagande i Lärarlyftet II för prioriterade grupper. Kompetensutveckling musik Fortsätter Kompetensutveckling för vägledare via Skolverket Fortsätter Fortsätter! Fortsätter Fortsätter Fortsätter

4 Verksamhetsplan 4.(15) Inriktningsmål: I Söderhamns ska nöjdheten med barn- äldre och handikappomsorgen årligen öka Aktiviteter och ansvariga under Nuläge Prognos Åtgärd/kommentar Utveckla ett gemensamt synpunktshanterings system för Söderhamns kommun under perioden (Alla förvaltningar under ledning av KS) Flyttas från 2014 Göra en plan för utveckling av kommunens medborgarservice (Alla förv. under ledning av KS) Flyttas från 2014 Utveckla kommunens medborgarservice enligt plan (Alla förvaltningar under ledning av KS) Flyttas från 2014 Påbörja arbete för att öka personaltätheten inom fritidshem utifrån undersökningen (2012-) Kräver ökad budgetram (BUN) Genomföra nya mätningar av brukarnöjdhet inom förskola och fritidshem (BUN, KUS) Analysera och synliggöra resultaten av brukarundersökningen inom förskola och fritidshem (BUN, KUS) Upprätta handlingsplaner utifrån resultaten från brukarundersökningen inom förskola och fritidshem (BUN, KUS) Utbilda fler specialpedagoger i ESTER-metoden Se över och förbättra BUNs system Flyttas från 2014 Fritidslyft genomförs under för att öka personaltätheten Ny aktivitet år Ny aktivitet år Ny aktivitet år Flyttas från 2014 Inriktningsmål: Senast ska Söderhamn ha ett bättre företagsklimat och fler företag vilket bidrar till ytterligare arbetstillfällen jämfört med 2011 Aktiviteter och ansvariga under Nuläge Prognos Åtgärd/kommentar Tillgänglighet Ett råd sammansatt av företagare och kommunala tjänstemän ska ta fram bättre information och rutiner. Men rådet ska också fungera utifrån olika förvaltningars behov av att ha en bra dialog med näringslivet. (BUN, BMN, KS, KUS, LA, Nära, upphandlingsorg) Företagsbesök 200 företagsbesök ska genomföras av kommunala representanter under. (BUN, BMN, KS, KUS, LA, Nära) Förbättringsförslag Gruppen föreslår att samtliga förvaltningar och bolag tar fram minst 3 förbättringsförslag/aktiviteter kopplade till företagsklimatmålet, att arbetar vidare med under. Aktiviteterna ska redovisas för företagsklimatgruppen under första halvåret. Fortsätter Fortsätter Flyttas från

5 Verksamhetsplan 5.(15) Inriktningsmål: Söderhamns kommun ska utvecklas till ett långsiktigt hållbart samhälle med attraktiva livsmiljöer för alla som bor och verkar i kommunen genom att årligen klättra på Miljöaktuellts kommunranking för att senast nå lägst plats 50 samt årligen förbättra sin placering enligt SCB:s nöjd medborgarindex Aktiviteter och ansvariga under Nuläge Prognos Åtgärd/kommentar God folkhälsa Genomföra strategi för folkhälsoarbetet i kommunen (KS samordnar, SN, ON, BUN, LA, KUS, Faxeholmen, NÄRA) Tillsammans med föreningsliv och näringsliv ta fram en modell för friskvårdsarbete där föreningarnas kunnande och kommunens anläggningar utnyttjas för att skapa ett friskare samhälle och ett starkare föreningsliv (KUS samordnar, BUN, ON, KS, SN) Tryggt och lättillgängligt samhälle Förstudie Grönstrukturplan tätortens grönområden, tätortsnära skogar, samtidigt översyn av skogsbruksplan i tätortnära delar, börjar med Söderhamns stad och utgå från Norra staden som pilot. Söka extern finansiering. (KS samordnar, KUS, BM, BUN, ON, LA) Arbeta fram en strategi för tillgänglighet med strategier, mål och genomförande och ansvarsfördelning med klarläggande över behov av medel (KS samordnar, alla i kommunkoncernen) Arbeta för allas lika värde Sprida vidare goda exemplet Västra bergettätortsnära rekreationsområde där arbete pågår med upprustning för utepedagogik, tillgänglighet och utveckla naturvärden, kulturvärden samt sociala värden (KUS samordnar, KS, BUN, ON, LA/SOC) Satsa på miljöutbildningar Uppföljning av utbildning för inköpsorganisationen i kommunen om att ställa sociala krav, miljökrav, rättvisekrav och vad gäller uppföljning av sociala- miljö- och rättvise krav som ställs vid upphandling (KS samordnar, KUS, BUN, ON, SOC, NÄRA, Faxeholmen) Från 2014 något omformulerad Från 2014 Demokratisk samhällsplanering Ny kommuntäckande ÖP och samtidigt översyn för en effektivare översiktlig strategisk samhällsplanering och detaljplanearbete, bygglovhantering (KS samordnar, KUS, BM, BUN, ON, SOC/LA, NÄRA, Faxeholmen) Nytt Smarta och lokala energilösningar och förbättrad avfallshantering Matavfallsinsamling -projekt "Matavfall till biogas" införandet av nytt källsorteringssystem (KS samordnar, NÄRA, KUS, ON, BUN, BM, Faxeholmen) Kvar från 2014 dock något omformulerat Från

6 Verksamhetsplan 6.(15) Vår mat ska vara resurssnål, miljövänlig och av bra kvalitet Starta upp ett samlat projekt "Matkultur" för barn och äldre - matavfall till biogas (KUS samordnar, BUN, ON, KS uppföljning via Avfallsplan, NÄRA) Starta upp ett samlat projekt "Matkultur" inom mat för barn - matsvinn (KUS samordnar, BUN, KS uppföljning via Avfallsplan, NÄRA) Starta upp ett samlat projekt "Matkultur" inom mat för barn och äldre - marknadsföring av lokala råvaror i maten. (KUS samordnar, BUN) Ge kommunens invånare möjlighet till ett rikt kulturliv Kulturskolan fortsätter utvecklats med större utbud och samverkan med verkstäderna inom KUS förvaltningen (BUN samordnar, KUS) Synliggörandet av inriktningsmålet Samverkar med alla inriktningsmålen ingen särskild aktivitet detta mål. Se vidare i särskild kommunikationsplan till HS-målet

7 Nämndens egna mål och aktiviteter Verksamhetsplan 7.(15) Nämnds mål: Kunskaper och betyg Nuläge Prognos Åtgärd Grundskolan Kommunens meritvärde av slutbetygen från grundskolan ska årligen öka för att senast överstiga riksgenomsnittet. Betygsskillnaderna mellan kommunens skolor ska årligen minska (årskurs 6 och 9). Betygsskillnaderna mellan flickor och pojkar ska årligen minska. Andel elever som minst nått kravnivån på nationella proven i ämnena engelska, matematik och svenska ska i alla tre ämnen årligen öka. Mål årskurs 3 Andel elever som minst nått kravnivån i nationella proven i matematik och svenska ska i båda ämnena årligen öka. Resultatskillnaden mellan flickor och pojkar i de nationella proven i matematik och svenska ska årligen minska. Gymnasieskolan Varje gymnasieprograms genomsnittliga betygspoäng ska årligen öka för att senast överstiga riksgenomsnittet för varje enskilt program. Betygsskillnaderna mellan flickor och pojkar ska årligen minska. Mätmetod Nationella prov årskurs 3 och 6 Betygsstatistik för årskurs 6, 7, 8 och 9 två gånger per år. Statistik över slutbetyg i gymnasieskolan Aktiviteter Återkommande uppföljning av resultat i samband med rektorsmöten och ledningsmöten. Ökat stöd för rektorernas analysarbete. Enskilda samtal med rektorer och pedagoger kring systematiskt kvalitetsarbete. Litteraturstudier i rektorsgruppen med fokus på det pedagogiska ledarskapet och systematiskt kvalitetsarbete med koppling till nämndens verksamhetsberättelse. Tydliggörande och uppföljning av förvaltningens dokument Principer för arbetstidens användning. Dokumentet syftar till att skapa likvärdiga möjligheter för alla elever att nå målen. Matematiklyftet fortsätter för de som påbörjat utbildningen och de som ej påbörjat utbildningen gör det under. * Elever från gymnasieskolan agerar mattecoacher i samverkan med grundskolans årskurs 9. Kartläggning under ht14, start coachning januari 15. Förstelärare i matematik gy samordnar aktiviteten. Fortsatta utbildningsinsatser i formativ bedömning och betygsättning för pedagoger i grundskola/gymnasiet. * Bedömningsseminarier i ämnesnätverk med samverkan mellan skolor Ämnesnätverk för åk 1-3, 4-6, 7-9. *

8 Verksamhetsplan 8.(15) Nätverk för alla pedagoger fortsätter att utvecklas. (t ex ämnesnätverk, Reggio-nätverk, fritidsnätverk etc). Förskolenätverket utvecklas för alla förskolor i kommunen. * Resursutvecklingsgruppen(RUG) genomför kartläggningar och analyserar tillsammans med rektorer utvecklingsmöjligheter kopplat till betygsresultat. Gruppen ska göra särskilt riktade insatser och har ett ansvar att utveckla nya arbetssätt utifrån identifierade behov. Kulturstudieanalyser genomförs på Norrtullskolan och Vågbroskolan * Drivkraft fortsätter senast ska alla pedagoger ha genomgått minst grundutbildning i entreprenöriellt förhållningssätt, Reggio Emilia eller motsvarande. Fortsatta föreläsningar och andra kompetensutvecklingsinsatser genomförs för all personal gällande inkluderande förhållningssätt. * Miniprojekt med ett tydligt jämställdhetsfokus genomförs av pedagoger i syfte att öka måluppfyllelsen genom tidiga insatser och ett inkluderande förhållningsätt. Projektens resultat sprids inom och mellan förskolor och skolor. * Kompetensutveckling riktad till förskolans personal, förhållningssätt och pedagogisk dokumentation. * Omvärldsbevakning i form av bl. a studieresor inom miniprojekten genomförs för att lära av goda exempel. * Överlämningar kvalitetssäkras (särskilt fokus riktas på åk 9-gy, uppföljning sker av åk 6-7) Att skriva sig till läsning (ASL) utökas till fler skolenheter och fler datorer införskaffas för detta. Alla skolor som tar emot nyanlända ska använda det förvaltningsövergripande kartläggningsmaterialet av elevens förkunskaper. Uppdragsutbildning via Högskolan i Gävle Skolframgång i det flerspråkiga klassrummet påbörjas. Omfattar ca 20 lärare. * Läslyftet påbörjas. Avser lärare i svenska. Verksamhetsutvecklingsgruppernas resultat för förbättringar genomförs i högsta möjliga utsträckning: - De gemensamma konferenstidernas effektivitet säkerställs (onsdag) - IT-gruppen delas i två grupperingar. En grundskola- förskola och en gymnasium vuxenutbildning. Uppdraget är att förbereda upphandlingen för en ny lärplattform. UF på gymnasieskolan vidareutvecklas för att bibehålla kvalitet och omfattning. Särskilt uppdrag tilldelat pedagog, i ledarskapsspåret, med syfte att utveckla UF enligt förutsättningar i gy11. En kulturskola för alla vidareutvecklas för alla skolformer. Revidering av dokumentet En kulturskola för alla. Första utkastet klart jan 15 Under återupptas arbetsgruppen för att samla kommunala kulturaktörer. (BUN, KUS) Synliggöra och tillgängliggöra kulturskolan genom utveckling av: rekrytering, ansökning, instrumentuthyrning och dokumentation Skolbiblioteksplanen revideras och implementeras. Samarbetet med folkbiblioteket förstärks för att öka förutsättningarna för förbättrad läsförståelse hos elever. *) Aktiviteter kopplade till det kommunala kunskapslyftet och synvändan för att öka måluppfyllelsen:

9 Verksamhetsplan 9.(15) Nämnds mål: Miljö Nuläge Prognos Åtgärd I enlighet med BUNs miljöplan skall förskola och skola utveckla miljötänkandet hos barn/elever och i praktisk handling agera miljömedvetet Mätmetod I förskolornas och skolornas planering ska framgå hur man avser att arbeta för att nå miljöplanens mål. Aktiviteter BUNs reviderade miljöplan förankras i samtliga verksamheter. Utomhuspedagogik tillämpas i ökad utsträckning. Möjligheter finns för de skolor som så önskar att arbeta med en lokal variant av Grön flagg. (Bilaga till miljöplanen Grön flagg i Söderhamn ). Alla transporter samordnas i möjligaste mån i enlighet med miljöplanen. Kopiering och utskrifter sker på båda sidorna i största möjliga mån på miljömärkt kontors/kopieringspapper. Datorer och skärmar stängs av vid skoldagens/arbetsdagens slut med hjälp av policy i det nya operativsystemet (räcker ej med stand by läget). Försök med att visualisera energiförbrukning och energisparande undersöks och genomförs. Nämnds mål: Likabehandling Nuläge Prognos Åtgärd Andelen elever från F-klass till och med gymnasiet som upplever sig utsatt för kränkning under den senaste 12-månadersperioden ska minska. Mätmetod Årlig elevenkät för elever i grundskolans årskurser 3-9 samt gymnasiet kombinerad med elevintervjuer i årskurs 5 och 9 samt årskurs 2 i gymnasiet. Årligen återkommande intervjuer med elever i F-klass årskurs 2 i grundskolan. Intervjuerna kompletteras med observationer samt fokusgrupper med föräldrar. Fördjupad analys och uppföljning utifrån intervju- och enkätresultat. Aktiviteter Varje skola ska årligen i sin likabehandlingsplan beskriva, förutom hur man hanterar kränkningar och mobbning mellan barn, även beskriva hur man hanterar kränkningar mellan vuxna och barn/ungdomar. Vid indikation på kränkningar mellan vuxna och elever genomför rektor fördjupad utredning och åtgärder sätts inför att säkerställa lagstiftarens krav på nolltolerans. Vid behov anlitas företagshälsovården. Varje rektor redovisar årligen till nämnden om hur arbetet bedrivs och vilka resultat som uppnås med framtagen mall som underlag. Rektor informerar om innebörden i anmälningsplikten och säkerställer att informationen når alla medarbetare. Nämnden informeras månatligen och sammanställningar tas fram två gånger per år

10 Planerade förbättringssatsningar Verksamhetsplan 10.(15) Aktiviteter Nuläge Prognos Åtgärd Satsningar inom medarbetarskap & ledarskap Åtta rektorer genomför den obligatoriska rektorsutbildningen. Ytterligare en till två rektorer påbörjar rektorsutbildning under året. Två rektorer deltar i det nationella rektorslyftet. Kompetensutvecklingsinsatser gällande neuropsykiatriska funktionshinder för personal Förvaltningen arbetar med medarbetarskap och arbetsmiljö utifrån 2014 års arbetsmiljöplan. Planen innehåller satsningar på vissa yrkesgrupper, förbättringar i den fysiska arbetsmiljön samt stöd, råd och handledning till chefer och vissa nyckelgrupper Analys och arbete med medarbetarenkät Datortätheten i skolorna utökas/omfördelas och målsättningen är att under minst nå en dator per lärare och en dator per tre elever. Nätverk mellan rektorer och socialförvaltningens handläggare etableras och utvecklas. Förvaltningen medverkar i olika sammanhang till att förstärka integrationen av nyanlända (KS samordnar). En ny modell för styrning och ledning implementeras (beslut KF december 2014) Satsningar för kundnöjdhet samt efter resultat SCB medborgarundersökning Regelbundna dialogmöten och fokusgrupper med elever och föräldrar gällande aktuella frågeställningar, exempelvis utifrån den genomförda brukarundersökningen Kundtjänstprojektet genomförs i kommunen för att öka kundnöjdhet och tillgängligheten för medborgarna. Satsningar för att synliggöra En kommunikationsstrategi för barn- och utbildningsförvaltningen implementeras under. Handlingsplaner för information och kommunikation färdigställs under. Övriga förbättringssatsningar Förvaltningens organisation planeras för att möta kraven på att legitimerade lärare undervisar i rätt ämnen

11 Verksamhetsplan 11.(15) Framåtblick Inom den egna nämnden Trender och tendenser lokalt, regionalt och nationellt förändrar ständigt förutsättningarna för nämndens verksamhet. En rad omvärldsfaktorer så som lagstiftning, befolkningsstruktur och mottagande av nyanlända påverkar Söderhamns förskolor och skolor. Demografi Den demografiska utvecklingen påverkar barn- och utbildningsnämndens framtida förutsättningar på flera sätt och i den kortsiktiga framåtblicken (närmaste två åren) måste stor vikt läggas vid att möta den nya demografiska utvecklingen. I första hand betyder det att organisera för mottagande av många nyanlända. Redan under 2014 har nämnden, med kort frist, möjliggjort fler förskoleplatser i centrala delar av kommunen. Det finns all anledning att anta att det ökade mottagandet kommer att fortsätta under kommande två år. I förhållande till gällande prognoser i centrala Söderhamn minskar ej antalet grundskoleelever i den takt vi antagit och stora krav ställs på grundskoleorganisationen. Förändringar av upptagningsområden kan bli aktuella för att kunna åstadkomma en bättre spridning av eleverna. Den andra sidan av det demografiska myntet är minskningen av antalet gymnasieelever, vilket pågått under flera år. Inför övergången till det nybildade kommunalförbundet ställs anpassningskrav på gymnasiet i förhållande till ett minskat elevantal. Se nedan. En viktig fråga för kommunen är hur mottagandet av de nyanlända går till. Integrationsfrågan behöver lyftas inom alla nämnder och det krävs ett gemensamt ansvarstagande för att åstadkomma goda förutsättningar för våra nyanlända, det gäller inte bara för förskolans och skolans område. Ett integrationspolitiskt program bör eftersträvas för att skapa gemensamma åtaganden och tydligare spelregler för mottagandet. Skolorganisation och lokaler Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen bör tidigt under mandatperioden återuppta skolorganisationsarbetet och nämndens framtida lokalbehov. Det finns flera viktiga perspektiv i detta. Det handlar om att kunna tillgodose elevers undervisning med legitimerade lärare för att uppnå den kvalitet vi eftersträvar. Vidare handlar det om att ha lokaler som är anpassade för den verksamhet som ska bedrivas. För att kunna genomföra förändringar fordras ett långsiktigt tänkande där varje enskild förändring kommer att påverka framtida behov av lokalanpassningar. Ledtiden vid lokalförändringar är i allmänhet lång bland annat beroende på behov av tillfälliga lokaler, varför arbetet måste påbörjas tidigt under. Barn- och utbildningsnämnden bör tillsammans med kommunstyrelsen bilda en politisk styrgrupp samtidigt som lokalförsörjningsgruppen får i uppdrag att arbeta med en framtida hållbar skolorganisation. Arbetet kan inledningsvis starta med att Stentägtens skola byggs ut för att kunna verkställa det 10 år gamla beslutat att lämna Östra skolan. Dessutom bör den tidigare beslutade ombyggnationen av Staffangymnasiet påbörjas snarast för att ge utrymme för eventuella sammanslagningar inom högstadierna i kommunen. Skolinspektionen och det systematiska kvalitetsarbetet Statens skolinspektion genomförde under 2014 tillsyn över nämndens verksamheter. De förelägganden som beslutades leder till ett fortsatt förbättringsarbete inom det systematiska kvalitetsarbetet, vilket är en av nämndens viktigaste utmaningar under och framåt. Ett omfattande utvecklingsarbete har påbörjats för att möta lagstiftarens krav på ett bättre sätt. Resursutvecklingsgruppens utvecklingsarbete I samband med införandet av karriärtjänster (förstelärare) har förvaltningen ombildat resursutvecklingsgruppen (RUG) så att alla förstelärare med förvaltningsövergripande uppdrag ingår i gruppen. Gruppen leds av en nyrekryterad utvecklingsledare. Utvecklingsledaren och resursutvecklingsgruppen arbetar tillsammans med rektorerna för att åstadkomma skolutveckling på klass-, skol- och kommunnivå. Därutöver är 14 förstelärare utsedda med riktade skoluppdrag, direkt under rektor. Att samla kompetens och utvecklingskraft är en viktig strategi för att uppnå bättre skolresultat

12 Verksamhetsplan 12.(15) Legitimationskrav och kompetensförsörjning Skolverket konstaterar i sin lägesbedömning av svenska förskolan och skolan att kompetensförsörjningen är den viktigaste och största framtida utmaningen för förskolan och skolan. Förskollärarbristen är påtaglig, lärarbristen i grundskolan är alarmerande och huvudmännen behöver öka sina ansträngningar för att rekrytera och behålla rätt kompetens. Ett antal reformer genomförs på nationell nivå för att säkra tillgången på lärare men konkurrensen om lärare är stor och Söderhamn påverkas av kringliggande kommuners satsningar. Från och med den 1 juli är det ett lagkrav att förskollärare och lärare är legitimerade för den undervisning de ska bedriva. Det ställer stora krav på förvaltningsledning och rektorer när det gäller att planera verksamheten och lärare kan i större utsträckning komma att få undervisa på flera skolenheter. Det krävs nya arbetssätt för att rekrytera, behålla och kompetensutveckla förskollärare och lärare om vi ska lyckas behålla och öka kvalitén. Resursfördelningssystem Vid halvårsskiftet 2014 införde riksdagen en lagförändring som innebär att varje kommun ska ha ett resursfördelningssystem där resurser viktas utifrån hur det ser ut i kommunen och kunna redogöra hur det förväntas bidra till att barn och elever når utbildningens mål. Barn- och utbildningsnämnden beslutade därför att förändra resursfördelningen till skolorna. Under fortsätter vi att utveckla resursfördelningsmodellen vad det gäller faktorer som har stor betydelse för elevers resultat. Forskningen visar att barn till lågutbildade föräldrar lyckas sämre i skolan än barn till högutbildade. Nyanlända barn, under de fyra första åren, lyckas sämre och pojkar har generellt lägre skolresultat än flickor. Det här är välkända mönster i svensk skola. Det åligger rektor och förskolechef att inom givna ramar ansvara för att fördela resurser efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Fritidslyftet Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgetuppdateringen att rikta en satsning mot fritidshemmen. Fritidslyftet innebär att antalet anställda kommer att öka inom fritids vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för att höja kvalitén och utveckla den pedagogiska verksamheten. Rekryteringsarbetet är påbörjat och redovisas återkommande till barn- och utbildningsnämnden. Bildandet av kommunalförbund Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan övergår från och med den 11 augusti till det nybildade kommunalförbundet, Hälsinglands utbildningsförbund som bildades den 1 januari. Under våren fortsätter arbetet med att förbereda övergången och gymnasieskolan fortsätter den demografianpassning som planerats. En viktig fråga i det sammanhanget är det framtida lokalbehovet för gymnasieskolan. Eftersom arbetet med att gå ur lokaler tar lång tid är det nödvändigt att planeringsarbetet påbörjas redan under våren. Lokalfrågan för gymnasieskolan hänger också samman med lokalförutsättningar för grundskolans högstadier. Vi kan förutse ett behov av att förlänga eller omfördela den demografianpassning som kommunfullmäktige tidigare beslutat om till att även omfatta budgetåren 2017 och Ny styr- och ledningsmodell Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 om införande av en ny styr- och ledningsmodell. I korthet går modellen ut på att fullmäktige beslutar om ett antal mål som ska uppnås under mandatperioden. Nämnderna i sin tur väljer inom vilka mål nämnden ska göra åtaganden. Verksamheten och tjänstemännen väljer sedan på vilket sätt målen ska uppnås. I det längre perspektivet innebär den nya styr- och ledningsmodellen en stor kulturförändring, vilket kommer att ta tid att implementera. Det är av stor vikt att chefer och ledare får tid för utveckling. En viktig förutsättning för att utveckla ledarskapet inom kommunen är att det ges rimliga förutsättningar för våra rektorer och förskolechefer. Idag är antalet medarbetare per chef högt och ett samlat arbete för att ge alla chefer likartade förutsättningar påbörjas under

13 Verksamhetsplan 13.(15) Budget per verksamhet (mkr) Budget Bokslut Budget Utfall Budget Budget Budget Gymnasiesärsk 45 Intäkter 0,1 0,0 0,0 0,0 Kostnader -8,6-9,1-7,8-7,7-7,9-8,0 Nettokostnader -8,6-9,1-7,8-7,7-7,9-8,0 Kulturskola 47 Intäkter 0,8 0,6 1,2 0,7 Kostnader -9,2-9,5-9,6-9,5-9,5-9,7 Nettokostnader -8,4-8,9-8,5-8,8-9,5-9,7 Administration 60 Intäkter 0,7 0,4 0,7 0,2 Kostnader -27,5-19,4-19,8-20,6-20,0-20,1 Nettokostnader -26,8-19,0-19,1-20,4-20,0-20,1 Förskola 62 Intäkter 15,9 15,5 15,7 16,7 Kostnader -105,8-123,7-124,2-129,2-115,6-117,8 Nettokostnader -90,0-108,2-108,5-112,6-115,6-117,8 Grundsärskola 63 Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader -8,3-9,1-10,2-11,2-11,0-11,2 Nettokostnader -8,3-9,1-10,2-11,2-11,0-11,2 Grundskola 64 Intäkter 11,8 6,8 14,6 8,7 Kostnader -185,3-192,8-199,4-200,4-195,0-198,9 Nettokostnader -173,6-186,0-184,8-191,8-195,0-198,9 Gymnasieskola 65 Intäkter 13,2 12,0 14,7 12,0 Kostnader -118,8-115,4-116,3-109,7-96,5-91,5 Nettokostnader -105,7-103,3-101,7-97,6-96,5-91,5 Fritidshem 68 Intäkter 6,4 6,0 6,6 6,9 Kostnader -29,1-29,9-31,4-35,2-28,7-29,3 Nettokostnader -22,8-23,9-24,9-28,3-28,7-29,3 Förskoleklass 69 Intäkter 0,8 0,5 0,6 0,4 Kostnader -9,7-10,2-10,2-10,6-10,3-10,6 Nettokostnader -8,9-9,7-9,7-10,2-10,3-10,

14 Internkontrollplan Kontrollmoment Är miljöplanen känd av alla? Är vår personal behörig för den roll de har? Rutiner vid överlämningar åk 6-7 och åk 9-gymnasiet? Kontrollera om rätt information ligger ute på skolornas hemsidor Uppföljning av hur rektor arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet och de förelägganden som skolinspektionen tagit fram Finns uppföljningar på de screeningar som görs Används våra administrativa system på ett effektivt och rättssäkert sätt Hur fungerar rutinerna kring orosanmälningar? Har samtliga skolor rutiner vid kränkande behandling Verksamhetsplan 14.(15) Stickprovskontroller på olika nivåer Gapanalys roll kontra behörighet Finns skrivna rutiner på alla skolor som man följer? Kontrollera alla sidor utifrån given mall Tre skolor väljs ut där vi tar stickprov vid tre tillfällen under året. Enkät till SPN Stickprov i form av att BUNs IT grupp åker ut på skolorna Fråga till rektorer och förskolechefer hur anmälningarna hanteras Fråga 10 slumpvis utvalda lärare om de känner till skolans rutiner vid kränkning Process/rutin etc Kontrollmoment & metod Kontrollansvarig Verksamhetschef IT- SYV Internkontrollgruppen Frekvens/ tidpunkt Nuläge - Är kontroll utförd? Prognos - Kommer kontroll att genomföras? Resultat? Åtgärd Riskpoäng Maj 8 Februari, och oktober Intern service April 6 BUN:s ITgrupp Kvalitetscontroller Internkontrollgruppen BUN:s ITgrupp Verksamhetschef för central elevhälsa Mars 9 Mars Juni Oktober April 8 4:a ggr per år Sekretess inom HR Mäta efterlevnad Personalchef Sep Reseräkning Kontroll att kvitton bifogas reseräkningar Mars 8 Intern service Oktober 6 Personalchef Jan april

15 Verksamhetsplan 15.(15) Avtalstrohet Säkerställa att tecknade avtal följs Dokumentationsplikt direktupphandling Policy och riktlinjer för kommunikation En mätning av avtalstroheten sker samt en kontroll av slumpvis utvalda transaktioner hos respektive nämnd Mäta dokumentationen för direktupphandling över 100 tkr Mäta efterlevnad Inköpssamordn are tillsammans med respektive förvaltnings inköpsansvarig Inköpssamordn are tillsammans med respektive förvaltnings inköpsansvarig Chef informationsen heten och Informationsnätverket Mars-april Okt-nov Mars-april Våren

Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2014

Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2014 Buf Datum 1 (27) 2014-01-02 Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2014 Buf Innehållsförteckning 2 (27) Sammanfattning... 3 Omvärldsanalys... 4 Hållbar utveckling... 5 Effektiv organisation... 15

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 20-09-16 Tid 20-09-24, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2013 Barn- och utbildningsnämnden 2 (36) Innehåll Verksamhetsplan och budget 2013... 3 Bakgrund... 4 Ekonomiska förutsättningar... 4 Målområde Trygghet och lärande för solnabornas bästa...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Bilaga 15. Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden SÄTERS KOMMUN

Bilaga 15. Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden SÄTERS KOMMUN Verksamhetsplan 2013 Barn- och utbildningsnämnden SÄTERS KOMMUN Innehåll DRIFTBUDGET... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 VIKTIGA HÄNDELSER 2013... 3 KONVENTIONEN OM BARNETS RÄTTIGHETER... 4 FÖRSKOLAN... 5

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum 2014-09-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 08.30 13.40 Ajournering kl

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 4 1.1 Sammanfattning av året... 4 1.2 Viktiga händelser... 4 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 10 3 Uppföljning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsberättelse 2013. Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Barn- och ungdomsnämnden 1 Inledning Måluppfyllelse i grundskolan Läsåret 2012-2013 var ett bra år resultatmässigt för Halmstads grundskolor. Vi är glada och stolta över att

Läs mer

Jag vill, jag kan, jag vågar

Jag vill, jag kan, jag vågar Jag vill, jag kan, jag vågar KVALITETSREDOVISNING 2008 Barn- och utbildning Godkänd och antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-05-12 Ljusdals Kommun Illustration av Linus Larsson, Lillhaga Förskola

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015

Nämnd- och bolagsplan 2015 För- och grundskolenämnd Reviderad 2014-09-30 (2014-10-22) Ledning Förvaltning: Ordförande: Förvaltningschef: Barn- och utbildningsförvaltningen Anna Hed Inga-Lena Spansk 2 (16) Förutsättningar för verksamhetsåret

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Rapportutkast 2013-12-03 VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Henrik Natt och Dag Anders Pettersson Karl Alfredsson Per Ahrenberg Firma/Regnr/VAT no. Adress/Adress Telefon/Telephone

Läs mer

Verksamhetsplan. Barn och utbildningsnämnden. Säffle Kommun

Verksamhetsplan. Barn och utbildningsnämnden. Säffle Kommun SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Datum 2013-11-21 Dnr. Bu 2013-425 1(29) Verksamhetsplan Barn och utbildningsnämnden Säffle Kommun 2014 Antagen av barn- och utbildningsnämnden 128 den 11 december

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanfattning av Systematiskt kvalitetsarbete 2011-2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Information om kvalitetsredovisning 3-7 Ny lagstiftning Övergripande information

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2015. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015 Barn- och utbildningsnämnden Innehåll DRIFTBUDGET... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 VIKTIGA HÄNDELSER 2015... 3 1. SKOLINSPEKTIONENS BESLUT... 4 2. ATT FÖRBÄTTRA KUNSKAPSRESULTATETEN...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn och utbildning Färgelanda kommun. Layout: Lars Janssonr Foto: Ludvig Tvingby och Simon Andersson

Kvalitetsredovisning. Barn och utbildning Färgelanda kommun. Layout: Lars Janssonr Foto: Ludvig Tvingby och Simon Andersson 2010 Kvalitetsredovisning Barn och utbildning Färgelanda kommun Layout: Lars Janssonr Foto: Ludvig Tvingby och Simon Andersson Kvalitetsredovisning för Barn och utbildning 2010 Bilderna är fotograferade

Läs mer

NORDANSTIGS KOMMUN. Kvalitetsredovisning för förskola och skola. Kvalitetsredovisningen fastställd i Utbildnings- och kulturnämnden 2009-05-25

NORDANSTIGS KOMMUN. Kvalitetsredovisning för förskola och skola. Kvalitetsredovisningen fastställd i Utbildnings- och kulturnämnden 2009-05-25 NORDANSTIGS KOMMUN Kvalitetsredovisning för förskola och skola 2008 Kvalitetsredovisningen fastställd i Utbildnings- och kulturnämnden 2009-05-25 2 Sammanfattning av innehåll 2008... 5 1. INLEDNING...

Läs mer

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17.

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17. KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-09-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

Årsberättelse med bokslut 2014

Årsberättelse med bokslut 2014 Årsberättelse med bokslut 2014 Innehåll Utbildningschefen har ordet s 3 Kommunala styrdokument s 4 Ökad måluppfyllelse s 4 Infrastruktur s 8 Resultat s 10 Med sikte mot framtiden s 17 Bilagor s 22 2 Utbildningschefen

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Tisdag den 21 april 2015, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Godkännande

Läs mer

Skolbild Falköping Sammanfattande resultatbilder 2013

Skolbild Falköping Sammanfattande resultatbilder 2013 2013 Skolbild Falköping Sammanfattande resultatbilder 2013 Uppföljning och analys av måluppfyllelse utifrån kommunens samlade grundskolbild 2013 och sammanställda förutsättningar för förskola och fritidshem

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer