RÅSUNDA SKOLA F-5 Verksamhetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÅSUNDA SKOLA F-5 Verksamhetsplan 2013-2014"

Transkript

1 RÅSUNDA SKOLA F-5 Verksamhetsplan

2

3 LEDNINGSDEKLARATION I Råsunda Skola finns framtiden! Varje elev i Råsunda skola är aktiv och kompetent samt har lust att lära och att utvecklas. Detta gäller för varje elev oavsett social och kulturell bakgrund, förstaspråk, kön eller ålder. Varje elev har viktiga erfarenheter och kunskaper, vill lära i samspel med andra, och se mening och sammanhang med sitt lärande. Vårdnadshavarna till de barn som går i Råsunda skola är kompetenta och erfarna och har den största kunskapen om sitt eget barn och barnets behov. Denna kompetens och erfarenhet ska medarbetare i Råsunda skola respektera och beakta i sin samverkan med barnet och barnets vårdnadshavare. Varje elev som lämnar Råsunda skola ska ha en positiv självbild, uppnått en hög kunskapsnivå samt utvecklat ett användbart språk som fungerar väl i alla sammanhang. Eleven ska ha en djup demokratisk insikt och kompetens samt ha både breda och djupa kunskaper på områden som bidrar till en fortsatt effektiv kunskapsutveckling. Varje elev ska ges möjligheter att nå de mål som beskrivs i de nationella kursplanerna. Lärarna formulerar och dokumenterar elevernas utveckling i riktning mot kunskapskraven tillsammans med elever och vårdnadshavare. Råsunda skola ska ge varje elev verktyg för ett livslångt lärande. Viktiga kunskaper, förutom kunskapskraven i nationella styrdokument, för framtiden är social kompetens, kommunikativ kompetens och förmåga att lösa problem. Den som vet vad hon ska lära och varför kommer att vara effektiv i sitt lärande. För att eleven effektivt ska utveckla språk, färdigheter och kunskaper krävs att hon har inflytande över vad hon ska tillägna sig, hur hon ska göra det, och att hon ser det meningsfulla i processen. RÅSUNDA SKOLA F-5 VERKSAMHET Råsunda skola F-5 har förskoleklass och skolåren 1-5 samt skolbarnsomsorg inom fritidshem för elever i skolåren F-3. Elever i skolår 4 och uppåt har fritidsverksamhet i Fritidsklubben Gula Villan som drivs av Kultur- och fritidsförvaltningen och ligger i samma kvarter som skolan.

4 Råsunda skola F-5 har också en verksamhet för elever med rörelsehinder (RH-klasser) och i nära samverkan med landstingsdriven habiliteringsavdelning i gemensamma lokaler. Eleverna som går i RHklasserna har alltid också en klasstillhörighet i någon av skolans övriga skolår. Råsunda skola F-5 har ca 380 elever inskrivna i skolans verksamhet. Det finns ca 470 elever i vårt skolpliktsbevakningsområde och ca 185 av dessa går till Ekensbergsskolan då vi delar upptagningsområde. Vi har ett högt söktryck och elever i kö till varje skolår. Råsunda skola F-5 är belägen i skolans nyare del och fördelade på flera våningar och i olika korridorer samt i ett mindre hus på gården. Skolans lokaler används fullt ut i undervisning och till fritidsverksamhet. Praktiska och estetiska ämnesundervisningen (PREST-ämnen) bedrivs i utrustade ämnessalar som delas med Råsunda skola 6-9. Varje klassrum för skolår 1-5 är utrustat med smartboard/activeboard eller projektor för att ge förutsättningar för IT i undervisningen och för att utveckla undervisningen med hjälp av IT. Medarbetarna Ledning och administration Gabriella Dahlberg, rektor Anita Unger Terzakis, biträdande rektor Jan Jämsä, intendent Pontus Westberg, intendent Camilla Brolin, skolassistent Bolennart Lindberg, skolassistent Claes Blomquist, vaktmästare Thomas Norrljung, vaktmästare Synnöve Falk, skolbiblotekarie Pilen, RH-klasser Kerstin Amnell, lärare, AE-ledare Kerstin Andersson, lärare Johanna Marklund, lärare Kristofer Hamberg, fritidspedagog Helena Norman, synpedagog Ewa Norrljung, behandlingsassistent

5 Yvonne Bäckström, behandlingsassistent Timo Manner, behandlingsassistent Charlott Fossum, behandlingsassistent Anitha Wallgren, behandlingsassistent Eva Fransson, resurspedagog Arbetsenhet F-2 Anna Fridman Irestedt, lärare, AE-ledare Ingrid Karlstrand, förskollärare Maud Granath, förskollärare/lärare Anita Lindh, förskollärare Anette Löfstrand, lärare Shahin Dorbeigi-Naemi, lärare Ann-Christine Larzenius, lärare Karin Lakén, lärare Jenina Jansson, lärare Arbetsenhet fritids Britt-Marie Röös, förskollärare, AE-ledare Marie-Louise Andersson, fritidspedagog Ebru Coskun, lärare i fritidshem Jenny Karlsson, fritidspedagog Nina Larsson, fritidspedagog Rosita Carlsson, lärare i fritidshem Petra Bos, fritidspedagog Jonas Tegnér, fritidspedagog Kristina Bertling, fritidspedagog Ilva Spärnina, förskollärare Anitha Lindeman, barnskötare Britt-Marie Eriksson, fritidspedagog Arbetsenhet 3-5 Mikael Burman, lärare, AE-ledare Susanne Vikner, lärare Eva Elmblad, lärare Louise Pell, lärare Max Thornell, lärare Ingela Hallersten, lärare Tommy Lund, lärare Jennifer Jakobsson, lärare Anna Darck, lärare Stefan Flodin, lärare

6 Resursteam F-5 Ritva Kiviniemi, speciallärare Anna-Lena Eriksson, specialpedagog Eva Got Holmström, specialpedagog Jessica Röös, lärare Kristina Söör, förskollärare Lillemor Sandberg, fritidspedagog Mikael Kroon, elevassistent Philip Björkman, elevassistent Elevhälsan Karin Wennström, skolsköterska Jessica Allerborg, skolsköterska Anna Lund, skolkurator Helena Wettergren, skolpsykolog

7 RÅSUNDA SKOLA F-5 ORGANISATION Vi organiserar pedagogisk personal i arbetsenheterna F-2, 3-5, fritids samt RH-Pilen som innehåller skolåren F-5 inom laget. I skolåren F-3 samverkar lärare och fritidspedagoger, och i skolåren 4-5 samverkar lärare, med specialpedagoger, speciallärare, skolkurator och skolpsykolog inom arbetslagen för ökad helhetssyn på elevs utveckling och lärande. Lärandet sker under både skoltid och skolbarnsomsorgstid. Ledningsgrupp Råsunda skola F-9 Gabriella Dahlberg, rektor för F-5, Peter Björk, rektor för 6-9, samt Anita Unger Terzakis, biträdande rektor för F-9. Ledningsgrupp F-5 Arbetsenhetsledare (AE-ledare) Fritids: Britt-Marie Röös F-2: Anna Fridman Irestedt 3-5: Mikael Burman Intendenter: Jan Jämsä och Pontus Westberg

8 Elevhälsan Varje vecka träffas medlemmar i elevhälsan för ett gemensamt arbetsmöte för F-5 på tisdagar kl Elevhälsans arbete utgår från den plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd som beskrivs närmare i bilaga till verksamhetsplanen. RÅSUNDA SKOLA F-5 UPPDRAG Råsunda skola F-5 har i uppdrag att bedriva undervisning och omsorg utifrån mål och intentioner i relevanta nationella och kommunala styrdokument. RÅSUNDA SKOLA F-5 PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Utifrån Barn- och utbildningsnämndens mål och skolans kvalitetsredovisning för 2012/2013 har skolan tre huvudsakliga utvecklingsområden som kommer att prioriteras högst under det kommande läsåret. 1. Under läsåret fastställa en effektiv organisation för läsåret Under läsåret säkra att vi har en skol- och fritidsverksamhet som är inkluderande. 3. Under läsåret säkra att vi har en tydlig dokumentation av elevernas kunskapsutveckling. UTVECKLING MOT KUNSKAPSKRAVEN Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt, kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet, kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv, kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

9 kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga, kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden, har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken, har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia, kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia, har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället, har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället, kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. (Läroplanen Lgr11) Förskolor och skolor i Solna ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskaper och erfarenheter som rustar den för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. (Kommunstyrelsen Solna) Andelen elever i Solnas kommunala och fristående skolor som är behöriga till gymnasieskolan ska minst bibehållas på samma nivå läsåret 2012/13 som läsåret 2010/ /12 92,6%, 2012/13-92,6%, 2013/14 93% (Barn- och utbildningsnämnden) Skolans mål 100 % av eleverna når en kunskapsnivå som motsvarar kunskapskraven för varje skolämne i kursplanen. 100 % av eleverna når en kunskapsnivå som leder till att hon når ett godkänt resultat i grundskolans nationella prov i svenska i skolår tre respektive skolår sex.

10 100 % av eleverna når en kunskapsnivå som leder till att hon når ett godkänt resultat i grundskolans nationella prov i matematik i skolår tre respektive skolår sex. 100 % av eleverna når en kunskapsnivå som leder till att de når ett godkänt resultat i grundskolans nationella prov i engelska i skolår sex. Den övervägande delen av våra elever uppvisar kunskaper som överträffar kursplanernas kunskapskrav. Strategier De strategier skolan använder för att nå målen rymmer - att bedömning av varje elevs förutsättningar, erfarenheter och behov, ligger till grund för dennes lärandesituation, - att lärarens val av arbetssätt utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, - ett inkluderande förhållningssätt - ett utvecklat arbete med Pedagogisk planering och Bedömning för lärande. Aktiviteter för måluppnåelse Skolan rekryterar enbart behöriga lärare och lärare i fritidshem eller fritidspedagoger. Terminsvisa utvecklingssamtal med skriftliga omdömen och upprättande av individuella utvecklingsplaner. Varje lärare, fritidspedagog, specialpedagog och speciallärare deltar i något av kommunens ämnesnätverk som arbetar för ämnesutveckling och likvärdig bedömning. Ansvarig: Anita Unger-Terzakis, biträdande rektor Lokala ämneskonferenser varje tisdag arbetar för framtagande av pedagogiska planeringar, framtagande av elevexempel samt arbetar för likvärdig bedömning. Ansvarig: Mikael Burman, lärare Elevens val ger valmöjligheter för fördjupning inom individuellt olika ämnesområden eller utvecklingsområden.

11 Ansvarig: Mikael Burman, lärare Skolan organiserar två lärarledda läxläsningspass per vecka. Ansvarig: Jessica Röös, lärare Elever i behov av särskilt stöd identifieras genom dels screeningar och tester som görs dels systematiskt och dels utifrån behov i klasserna. Utförlig beskrivning av rutiner för att utreda elevs eventuella behov av särskilt stöd finns i bilaga. Ansvarig: Anna-Lena Eriksson, specialpedagog Månatliga konsultationsmöten med respektive arbetsenhet F-2, 3-5 och fritidsverksamheten tillsammans med elevhälsans medlemmar. Ansvarig: Anita Unger-Terzakis, biträdande rektor Fortbildningsplan fångar årligen utvecklingsområden på generellgrupp- och individnivå hos medarbetarna. Pedagoger fortbildas genom PIM-projektet i staden. Ansvarig: Anita Unger-Terzakis, biträdande rektor Metoder för mätning av måluppnåelse Lärarna mäter och bedömer elevernas kunskaper genom de olika redovisningsformer som erbjuds. Dessa är till exempel; muntlig redovisning, skriftliga prov eller diskussioner. Elevernas uppmätta kunskaper journalförs i InfoMentor. Ansvarig: Mikael Burman, lärare Lärare och specialpedagoger följer Solna stads plan för screening. Ansvarig: Anna-Lena Eriksson, specialpedagog Nationella proven i skolår 3. Ansvarig: Anna-Lena Eriksson, specialpedagog

12 TRIVSEL OCH TRYGGHET Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. (Läroplanen Lgr11) Förskolor och skolor i Solna ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskaper och erfarenheter som rustar den för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. (Kommunstyrelsen Solna) Medborgarnas nöjdhet med Solna stads verksamheter ska öka till minst nöjdhetsindex 60 i medborgarundersökningen år (Barn- och utbildningsnämnden) Skolans mål 100 % av eleverna beskriver att de blir jämlikt behandlade utifrån sina individuella förutsättningar. 100 % av eleverna uppger att de känner sig trygga i skolan eller att de känner sig trygga i skolan och i fritidsverksamheten. Strategier De strategier skolan använder för att nå målen rymmer - ett aktivt arbete med skolans likabehandlingsplan, - samverkan med närområdets förskolor för en trygg övergång mellan förskola och skola, - samverkan med Råsunda skola 6-9 för en trygg övergång till högstadiet, - maximal öppenhet gentemot elever, vårdnadshavare, huvudman och närsamhälle. Aktiviteter för måluppnåelse Varje elev har sin mentor/klassföreståndare som följer elevens utveckling och mående. Mentor har samverkan och kontakt med

13 elevens vårdnadshavare för aktuell adekvat kunskap om elevens situation. Mentor ansvarar för att kunskap om elevens förutsättningar och behov förmedlas till övriga pedagoger som arbetar med eleven. Trygghetsteamets medlemmar arbetar förebyggande och åtgärdande mot kränkningar. (Plan under upprättande, färdigställs under oktober-november) Ansvarig: Anita Unger-Terzakis, biträdande rektor Trygghetsteamets medlemmar utbildas i skolmedling (tillsammans med Medlingscentrum) för att hantera konflikter mellan elever utifrån en reparativ rättvisa och med elevernas trygghet, identitet och lärande i fokus. Ansvarig: Anita Unger-Terzakis, biträdande rektor Varje medarbetare hanterar konflikter utifrån ett gemensamt förhållningssätt, den modell som Medlingscentrum utverkat. Ansvarig: Anita Unger-Terzakis, biträdande rektor Skolans systematiska arbete med Plan mot diskriminering och kränkande behandling fortlöper genom terminsvisa kartläggningar genom "Husmodellen" (diskrimineringsombudsmannen.se) och förebyggandearbetet via trygghetsteamet. Ansvarig: Anita Unger Terzakis, biträdande rektor Metoder för mätning av måluppnåelse Kartläggning via Husmodellen hösttermin och vårtermin med tillhörande analys och åtgärdsplansarbete. Ansvarig: Anita Unger Terzakis, biträdande rektor Brukarundersökning årligen vårterminen för elever och vårdnadshavare i skolåren tre och fem. ANSVAR OCH INFLYTANDE Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

14 har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. (Läroplanen Lgr11) Förskolor och skolor i Solna ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskaper och erfarenheter som rustar den för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. (Kommunstyrelsen Solna) Skolans mål Varje elev är aktiv i utformningen av sina individuella utvecklingsplaner. Varje elev uttrycker att hon/han har inflytande i stoffurval och arbetssätt. Varje elev uttrycker att hon/han vet vad hon/han behöver kunna för att nå målen. Strategier De strategier skolan använder för att nå målen rymmer ett aktivt arbete med Pedagogisk planering och Bedömning för lärande som ger eleverna reellt inflytande på stoffurval och arbetssätt. Aktiviteter för måluppnåelse Klassråd genomförs kontinuerligt. Elevråd genomförs kontinuerligt. Ansvarig: Jessica Röös, lärare Skolans regler bearbetas och formuleras under höstterminen 2013 i klassråd och elevråd. Ansvarig: Jessica Röös, lärare Genom mentorssamtal förbereder sig och involverar sig eleverna i sin individuella utvecklingsplan och inför sitt utvecklingssamtal för terminen. Arbetsenheterna upprättar planer för utveckling av elevinflytande

15 Metoder för mätning av måluppnåelse Årets brukarundersökning under vårterminen där elevers upplevelse av elevinflytande mäts. Halvtidsprognosen i januari. Pedagogerna i varje arbetsenhet redovisar uppmätta elevresultat samt gör analys och vid behov åtgärdsplan. Till grund för arbetet finns en förformulerad mall som omfattar elevinflytande. MEDARBETARENGAGEMANG Solna stads medarbetares engagemang ska vara minst 65 i undersökningen Hållbart MedarbetarEngagemang, HME. (Barn- och utbildningsnämnden) Skolans mål Varje delområde enligt medarbetarenkätens resultat 2014 har ett högre värde än Andelen högskoleutbildade medarbetare i pedagogiska uppdrag på Råsunda skola F-5 är 100 %. Strategier De strategier skolan använder för att nå målen rymmer - att skolans mål är kända av medarbetarna och att alla är engagerade i aktiviteter för att nå dem, - att medarbetare genom att få gehör för idéer och engagemang ges möjlighet att delta i vidareutveckling av sitt arbete, resultat och arbetssätt, - att varje medarbetare har rätt kompetens i relation till sitt uppdrag. Aktiviteter för måluppnåelse Genom medarbetarnas delaktighet i det systematiska kvalitetshjulets olika aktiviteter; upprättande av arbetsenhetens verksamhetsplan, arbetsenhetens januariprognos, upprättande av arbetsenhetens kvalitetsredovisning samt vid medarbetarsamtalet

16 som tydligt tar avstamp i verksamhetsmålen blir de kända för medarbetarna. Genom det årligen genomförda medarbetarsamtalet där medarbetare och chef utifrån verksamhetens mål och inriktning samt utifrån medarbetarens prestation i relation till lönekriterierna samtalar om medarbetarens utvecklingsbehov och därefter upprättar medarbetarens utvecklingsplan. Vid alla nyanställningar är adekvat utbildning ett krav. Resultaten från vårens medarbetarenkät bearbetas ytterligare vid två arbetsplatsträffar (APT) under höstterminen där handlingsplan upprättas. Ytterligare uppföljning vid vårterminens första APT. Ansvarig: Gabriella Dahlberg Under APT tar vi tillsammans med skolans lokala arbetsmiljökommitté (LAMK) fram en dagordning med fasta punkter för kontinuerliga APT. LAMK-arbete månatligen. Ansvarig: Jan Jämsä, intendent Under läsåret 13-14, vid APT, AE-möten samt vid LAMK noggrant utreda behoven av och inriktning för, samt fastslå en effektiv organisationsmodell. Metoder för mätning av måluppnåelse Kontinuerlig avstämning vid månatlig LAMK. Medarbetarenkäten i februari 2014.

17 Vid nyanställning genom noggrann rekryteringsprocess och omsorgsfull referenstagning. Genom auskultation, i samverkan mellan medarbetare och rektor samt genom det årliga medarbetarsamtalet och lönesamtalet mäts medarbetarens kompetens i relation till sitt uppdrag. EKONOMI Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. (Kommunstyrelsen Solna) Alla resultatenheter inom BUN:s verksamhet ska ha sin årliga budget i balans. (Barn- och utbildningsnämnden) Skolans mål Råsunda Skola F-5 ska vid 2013 och 2014 års utgång ha en budget i balans. Strategier De strategier skolan använder för att nå målen rymmer - att arbetet med volymanpassning och detaljerad månadsuppföljning fortsätter under året. Aktiviteter för måluppnåelse Månatlig budgetuppföljning. Revision reviderar halvårsvis via QlikWiev utifrån halvårsprognosen. Metoder för mätning av måluppnåelse Månatlig avstämning mot budget enligt QlikWiev.

18 Bilagor 1. Kvalitetsredovisning läsåret Plan mot diskriminering och kränkande behandling 3. Plan för individinriktade insatser för elev i behov av särskilt stöd

BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper. Verksamhetsplan 2013-2014

BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper. Verksamhetsplan 2013-2014 BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper Verksamhetsplan 2013-2014 Eva-Lotta Aste LEDNINGSDEKLARATION Tro på allas förmågor. Alla ska behandlas lika. Rusta eleverna för lärande in i framtiden. Varje elev ska

Läs mer

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015 Ulriksdalsskolans Verksamhetsplan 2014-2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

2. Övergripande mål och riktlinjer

2. Övergripande mål och riktlinjer 2. Övergripande mål och riktlinjer I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla e lever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. en anger inriktningen på skolans arbete.

Läs mer

Råsunda skola F-5 Verksamhetsplan och kvalitetsredovisning

Råsunda skola F-5 Verksamhetsplan och kvalitetsredovisning Råsunda Skola SID 1 (13) Råsunda skola F-5 Verksamhetsplan och kvalitetsredovisning 2015-2016 Råsunda Skola SID 2 (13) Innehåll 1. LEDNINGSDEKLARATION... 3 2. RÅSUNDA SKOLA F-5 VERKSAMHET... 4 3. RÅSUNDA

Läs mer

RÅSUNDA SKOLA 6-9 Verksamhetsplan

RÅSUNDA SKOLA 6-9 Verksamhetsplan Råsunda Skola 6-9 SID 1 (14) RÅSUNDA SKOLA 6-9 Verksamhetsplan 2015-2016 Råsunda Skola 6-9 SID 2 (14) Innehåll 1. LEDNINGSDEKLARATION... 3 2. RÅSUNDA SKOLA 6-9 VERKSAMHET... 4 3. RÅSUNDA SKOLA 6-9 ORGANISATION...

Läs mer

LEDNINGSDEKLARATION. I Skarpängsskolan finns framtiden!

LEDNINGSDEKLARATION. I Skarpängsskolan finns framtiden! LEDNINGSDEKLARATION I Skarpängsskolan finns framtiden! Varje elev i Skarpängsskolan är aktiv och kompetent samt har lust att lära och att utvecklas. Detta gäller för varje elev oavsett social och kulturell

Läs mer

Skytteholmsskolan åk 4-9. Verksamhetsplan 2014-15

Skytteholmsskolan åk 4-9. Verksamhetsplan 2014-15 Skytteholmsskolan åk 4-9 Verksamhetsplan 2014-15 LEDNINGSDEKLARATION Skytteholmsskolan är delad i två enheter varav jag är rektor för åk 4-9. Skolan består av åtta klasser i åk 4-6 samt sex klasser i åk

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra.

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra. Arbetsplan för fritidshemmen på Backaskolan och Lovisaskolan Mål enligt Lgr 11 Normer och värden Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter

Läs mer

LÅNGÄNGSKOLAN. Utvecklingsplan läsåret 16/17

LÅNGÄNGSKOLAN. Utvecklingsplan läsåret 16/17 LÅNGÄNGSKOLAN Utvecklingsplan läsåret 16/17 1 Innehållsförteckning: Sida 1. Inledning s. 3 2. Långängskolan F-6 s. 4 2.1 Det systematiska kvalitetsarbetet 3. Nuläge s. 6 4. Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

LJUS p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

LJUS p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 (12) Utvärdering grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Syftet med det kommunala samarbetet är att stimulera till en aktiv dialog på och mellan alla nivåer i verksamheterna kring hur kvaliteten

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9

En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9 En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9 Innehåll En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk

Läs mer

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Fridensborgs förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

ARBETSPLAN PILBÄCKSKOLAN LÅ VISION PILBÄCKSKOLAN ÄR EN SKOLA VARS ELEVER KÄNNER LUST ATT LÄRA HAR GODA KUNSKAPER BRYR SIG OM VARANDRA

ARBETSPLAN PILBÄCKSKOLAN LÅ VISION PILBÄCKSKOLAN ÄR EN SKOLA VARS ELEVER KÄNNER LUST ATT LÄRA HAR GODA KUNSKAPER BRYR SIG OM VARANDRA ARBETSPLAN PILBÄCKSKOLAN LÅ 12-13 VISION PILBÄCKSKOLAN ÄR EN SKOLA VARS ELEVER KÄNNER LUST ATT LÄRA HAR GODA KUNSKAPER BRYR SIG OM VARANDRA ORGANISATION SAMVERKAN är en skola på Hovområdet i Växjö. Skolan

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Näckrosens förskola. Verksamhetsplan

Näckrosens förskola. Verksamhetsplan Näckrosens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING

UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING Läsåret 2016-2017 UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING Barns inflytande Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Demokratiplan. Sånnaskolan. Senast uppdaterad

Demokratiplan. Sånnaskolan. Senast uppdaterad Demokratiplan Sånnaskolan Senast uppdaterad 2012-11-15 Innehållsförteckning 1. Syfte 2. Lagstiftning (skollag och Lgr11) 3. Skolans övergripande mål (Lgr11) 3.1 Normer och värden 3.2 Kunskaper 3.3 Elevernas

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2011-2012 1 Inneha llsfo rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål

Läs mer

Om the Big Five och förmågor

Om the Big Five och förmågor Om the Big Five och förmågor I the Big Five kallas det vi ska uppnå och bedöma: Förmågor Eftersom Förmågor till mycket stor del utgörs av medfödda förmågor. Jag kommer därför att i stället att tala om:

Läs mer

Skytteholmsskolan F-3. Verksamhetsplan 2014

Skytteholmsskolan F-3. Verksamhetsplan 2014 Skytteholmsskolan F-3 Verksamhetsplan 2014 LEDNINGSDEKLARATION Skolans arbete skall genomsyras av ett kvalitetsarbete där vi följer upp, analyserar och vidtar åtgärder för elevernas ökade måluppfyllelse.

Läs mer

Sagobacken och Tallbacken Utvecklingsplan 2016/2017

Sagobacken och Tallbacken Utvecklingsplan 2016/2017 Sagobacken och Tallbacken Utvecklingsplan 2016/2017 Innehåll 1. Inledning vision och ledningsdeklaration 2. Tallbacken och Sagobacken 3. Förskolornas systematiska kvalitetsarbete 4. Förskolans årshjul

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Del ur läroplan för grundsärskolan 2011

Del ur läroplan för grundsärskolan 2011 Del ur läroplan för grundsärskolan 2011 Innehåll 1. Skolans värdegrund och uppdrag... 4 2. Övergripande mål och riktlinjer... 9 2.1 Normer och värden... 9 2.2 Kunskaper... 10 2.3 Elevernas ansvar och inflytande...

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Lokal målplan Svenska Skolan i Wien 2015-2016

Lokal målplan Svenska Skolan i Wien 2015-2016 Svenska Skolan i Wien Scheibelreitergasse 15 AT-1190 Wien Tel... +43-(0)1-320 79 80 E-Mail... svenskaskolan@svenskaskolan.at Website... www.svenskaskolan.at ZVR-Zahl 972744415 Wien 25 augusti 2015 Lokal

Läs mer

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T 2011-10-17 Sid 1 (14) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelningen Gula 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (14) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Pedagogisk planering för 3klubbens fritids

Pedagogisk planering för 3klubbens fritids Pedagogisk planering för 3klubbens fritids Anledning till att man skapar pedagogiska planeringar för fritidshemmet är att vi ska tydliggöra det uppdrag som fritidshemmet har och hur barnen kan vara med

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2014-15 Bergshamra förskoleområde LEDNINGSDEKLARATION Förskolan ska genomsyras av ett förhållningssätt som bidrar till att varje barn utvecklar sin förståelse för alla människors lika värde.

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013

Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013 2011-10-17 Sid 1 (13) Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Granbackaskolan. Verksamhetsplan

Granbackaskolan. Verksamhetsplan Granbackaskolan SID 1 (21) Granbackaskolan Verksamhetsplan 2015-2016 Granbackaskolan SID 2 (21) Innehåll 1. LEDNINGSDEKLARATION... 3 2. GRANBACKASKOLAN VERKSAMHET... 3 3. GRANBACKASKOLANS ORGANISATION...

Läs mer

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3 STORFORS KOMMUN Kroppaskolan Årskurs 1 3 Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Inledning: Kroppaskolan ligger i Storfors tätort och innefattar förskoleklass årskurs 3 samt fritidshem. Skolan har totalt 136

Läs mer

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Tallbackaskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Tallbackaskolan. Verksamhetsplan 2013-14

Tallbackaskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Tallbackaskolan. Verksamhetsplan 2013-14 Tallbackaskolan Verksamhetsplan 2013-14 1 LEDNINGSDEKLARATION På Tallbackaskolan finns framtiden! Elevsyn och värdegrund Varje elev är utifrån sina unika förutsättningar kompetent och har lust och förutsättningar

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014 2011-10-31 Sid 1 (11) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning solen 2013/2014 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (11) 2.1 NORMER

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN

NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN 2008-2009 NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN Sammanställd av: Arbetslaget Holmsjö fritidshem Ansvarig: Rektor Ulf Ebbesson

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017 Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017 Arbetsplan läsåret 2016/2017 Normer och värden: Lgr 2011 säger att skolan aktivt och medvetet ska påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles

Läs mer

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 i Anna-Karin Broström 20 augusti 2015 Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 Våren 2015 har kvalitetsarbetet på Grundsärskolan 7-9 ytterligare stärkts Mått/målet är nått när Processarbetet

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan 2016

Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan 2016 Augustendal SID 1 (13) Förskolan Augustendal Verksamhetsplan 2016 Augustendal SID 2 (13) Innehåll 1. LEDNINGSDEKLARATION... 3 2. AUGUSTENDALS VERKSAMHET... 4 3. AUGUSTENDALS ORGANISATION... 4 4. AUGUSTENDALS

Läs mer

Verksamhetsplan för Bränninge ro Bränningeskolan 2015-2016

Verksamhetsplan för Bränninge ro Bränningeskolan 2015-2016 Verksamhetsplan för Bränninge ro Bränningeskolan 2015-2016 Vision/Verksamhetsidé De senaste årens enkätsvar från elever och vårdnadshavare visar att Bränningeskolan är skola där man känner sig trygg. Trots

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Örgryte-Härlanda. Förskoleklass en lekfull övergång till skolan.

Örgryte-Härlanda. Förskoleklass en lekfull övergång till skolan. Örgryte-Härlanda Förskoleklass en lekfull övergång till skolan www.goteborg.se Förskoleklassens viktigaste pedagogiska redskap är lek, skapande och elevens eget utforskande. Genom leken stimuleras elevens

Läs mer

Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E

Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 107 Offentligt Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E Språk och kommunikation

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VI BYGGER SAMHÄLLET I takt med att vi blir allt fler Kungälvsbor bygger vi ut vår verksamhet. Varje år utökas verksamheterna med nya förskolor och/eller grundskolor, fler pedagoger

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby Bollstanäs skola Stora vägen 80 194 68 Upplands Väsby Lokal arbetsplan Bollstanäs skola Läsåret 2009/2010 Arbetsplan/verksamhetsplan 2009/10 grundskola för Bollstanäs Inledning Skolans organisation Bollstanäs

Läs mer

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

1 Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Förståelse och medmänsklighet Saklighet och allsidighet En likvärdig utbildning Rättigheter och

1 Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Förståelse och medmänsklighet Saklighet och allsidighet En likvärdig utbildning Rättigheter och 1 Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Förståelse och medmänsklighet Saklighet och allsidighet En likvärdig utbildning Rättigheter och skyldigheter Skolans uppdrag God miljö för utveckling

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Sammanställning av styr- och måldokument för utbildningsverksamheter i Hudiksvalls kommun

Sammanställning av styr- och måldokument för utbildningsverksamheter i Hudiksvalls kommun Sammanställning av styr- och måldokument för utbildningsverksamheter i Hudiksvalls kommun 2016-2017 Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress: Trädgårdsgatan 4 E-post: larande@hudiksvall.se Tfn växel:

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2014/2015 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklass vid Skytteanska skolan, Tärnaby.

Arbetsplan för förskoleklass vid Skytteanska skolan, Tärnaby. Arbetsplan för förskoleklass vid Skytteanska skolan, Tärnaby. Skollag, förordning och läroplan ligger till grund för verksamheten. Förskoleklassen omfattas av läroplanerna för grundskolan, specialskolan

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016 Handlingsplan Storhagens förskola 2015/2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Transtenskolan. utvecklingsplan läsåret 2015/2016

Transtenskolan. utvecklingsplan läsåret 2015/2016 Transtenskolan utvecklingsplan läsåret 2015/2016 1. Inledning I Hallsbergs kommun bygger vi landets bästa förskola och skola. Det betyder att våra strategier och arbetssätt är inriktade på att nå alla

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Verksamhetsidé: Bodals förskola är en förskola för alla barn där vi tillsammans värnar om att ha en trygg, rolig och lärorik verksamhet

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Knutsbo skola grundskola åk 1-4 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll Styrkort 2016-2017...

Läs mer

All verksamhet vid Södervångskolan har sin utgångspunkt i det uppdrag som skolan får genom nationella och kommunala styrdokument.

All verksamhet vid Södervångskolan har sin utgångspunkt i det uppdrag som skolan får genom nationella och kommunala styrdokument. Inledning All verksamhet vid Södervångskolan har sin utgångspunkt i det uppdrag som skolan får genom nationella och kommunala styrdokument. Vårt mål är att alla barn inom skolans upptagningsområde uppnår

Läs mer

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Förskoleavdelningen Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling

Läs mer

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan för Trollgårdens förskola 2013/2014 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6 Verksamhetsplan 2015/ Fröviskolan F-6 Sammanställd 150825 Utvecklingsområden för Frövi F-6 Grundskola Måluppfyllelse Läroplanen Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen

Läs mer

Handlingsplan för 2012/2013

Handlingsplan för 2012/2013 2012-06-27 Sid 1 (16) Handlingsplan för Östers förskola 2012/2013 X X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (16) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017-01-01 2017-08-31. Innehållsförteckning 1. Likabehandlingsplanen 2. Skolans likabehandlingsarbete 3. Rutiner för

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015 Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015 TRYGGT OCH ROLIGT LÄRANDE 1 Innehåll Grunduppgifter...3 Utvärdering...4 Främjande insatser...4 Kartläggning...7 Förebyggande insatser...7 Rutiner för akuta situationer...8

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsplan Myggans förskola Verksamhetsåret 2013 Vår verksamhet bygger på Lpfö 98 som är förskolans egen läroplan. Läroplanen innefattar förskolans gemensamma värdegrund och de övergripande mål och

Läs mer

Sköllersta skola. Utvecklingsplan läsåret 15/16

Sköllersta skola. Utvecklingsplan läsåret 15/16 Sköllersta skola Utvecklingsplan läsåret 15/16 1. Inledning I Hallsbergs kommun bygger vi landets bästa förskola och skola. Det betyder att våra strategier och arbetssätt är inriktade på att nå alla barn

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

SAGOLANDETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15

SAGOLANDETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15 SAGOLANDETS FÖRSKOLA Verksamhetsplan 2014-15 LEDNINGSDEKLARATION Förskolan ska genomsyras av ett förhållningssätt som bidrar till att varje barn utvecklar sin förståelse för alla människors lika värde.

Läs mer