RÅSUNDA SKOLA F-5 Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÅSUNDA SKOLA F-5 Verksamhetsplan 2013-2014"

Transkript

1 RÅSUNDA SKOLA F-5 Verksamhetsplan

2

3 LEDNINGSDEKLARATION I Råsunda Skola finns framtiden! Varje elev i Råsunda skola är aktiv och kompetent samt har lust att lära och att utvecklas. Detta gäller för varje elev oavsett social och kulturell bakgrund, förstaspråk, kön eller ålder. Varje elev har viktiga erfarenheter och kunskaper, vill lära i samspel med andra, och se mening och sammanhang med sitt lärande. Vårdnadshavarna till de barn som går i Råsunda skola är kompetenta och erfarna och har den största kunskapen om sitt eget barn och barnets behov. Denna kompetens och erfarenhet ska medarbetare i Råsunda skola respektera och beakta i sin samverkan med barnet och barnets vårdnadshavare. Varje elev som lämnar Råsunda skola ska ha en positiv självbild, uppnått en hög kunskapsnivå samt utvecklat ett användbart språk som fungerar väl i alla sammanhang. Eleven ska ha en djup demokratisk insikt och kompetens samt ha både breda och djupa kunskaper på områden som bidrar till en fortsatt effektiv kunskapsutveckling. Varje elev ska ges möjligheter att nå de mål som beskrivs i de nationella kursplanerna. Lärarna formulerar och dokumenterar elevernas utveckling i riktning mot kunskapskraven tillsammans med elever och vårdnadshavare. Råsunda skola ska ge varje elev verktyg för ett livslångt lärande. Viktiga kunskaper, förutom kunskapskraven i nationella styrdokument, för framtiden är social kompetens, kommunikativ kompetens och förmåga att lösa problem. Den som vet vad hon ska lära och varför kommer att vara effektiv i sitt lärande. För att eleven effektivt ska utveckla språk, färdigheter och kunskaper krävs att hon har inflytande över vad hon ska tillägna sig, hur hon ska göra det, och att hon ser det meningsfulla i processen. RÅSUNDA SKOLA F-5 VERKSAMHET Råsunda skola F-5 har förskoleklass och skolåren 1-5 samt skolbarnsomsorg inom fritidshem för elever i skolåren F-3. Elever i skolår 4 och uppåt har fritidsverksamhet i Fritidsklubben Gula Villan som drivs av Kultur- och fritidsförvaltningen och ligger i samma kvarter som skolan.

4 Råsunda skola F-5 har också en verksamhet för elever med rörelsehinder (RH-klasser) och i nära samverkan med landstingsdriven habiliteringsavdelning i gemensamma lokaler. Eleverna som går i RHklasserna har alltid också en klasstillhörighet i någon av skolans övriga skolår. Råsunda skola F-5 har ca 380 elever inskrivna i skolans verksamhet. Det finns ca 470 elever i vårt skolpliktsbevakningsområde och ca 185 av dessa går till Ekensbergsskolan då vi delar upptagningsområde. Vi har ett högt söktryck och elever i kö till varje skolår. Råsunda skola F-5 är belägen i skolans nyare del och fördelade på flera våningar och i olika korridorer samt i ett mindre hus på gården. Skolans lokaler används fullt ut i undervisning och till fritidsverksamhet. Praktiska och estetiska ämnesundervisningen (PREST-ämnen) bedrivs i utrustade ämnessalar som delas med Råsunda skola 6-9. Varje klassrum för skolår 1-5 är utrustat med smartboard/activeboard eller projektor för att ge förutsättningar för IT i undervisningen och för att utveckla undervisningen med hjälp av IT. Medarbetarna Ledning och administration Gabriella Dahlberg, rektor Anita Unger Terzakis, biträdande rektor Jan Jämsä, intendent Pontus Westberg, intendent Camilla Brolin, skolassistent Bolennart Lindberg, skolassistent Claes Blomquist, vaktmästare Thomas Norrljung, vaktmästare Synnöve Falk, skolbiblotekarie Pilen, RH-klasser Kerstin Amnell, lärare, AE-ledare Kerstin Andersson, lärare Johanna Marklund, lärare Kristofer Hamberg, fritidspedagog Helena Norman, synpedagog Ewa Norrljung, behandlingsassistent

5 Yvonne Bäckström, behandlingsassistent Timo Manner, behandlingsassistent Charlott Fossum, behandlingsassistent Anitha Wallgren, behandlingsassistent Eva Fransson, resurspedagog Arbetsenhet F-2 Anna Fridman Irestedt, lärare, AE-ledare Ingrid Karlstrand, förskollärare Maud Granath, förskollärare/lärare Anita Lindh, förskollärare Anette Löfstrand, lärare Shahin Dorbeigi-Naemi, lärare Ann-Christine Larzenius, lärare Karin Lakén, lärare Jenina Jansson, lärare Arbetsenhet fritids Britt-Marie Röös, förskollärare, AE-ledare Marie-Louise Andersson, fritidspedagog Ebru Coskun, lärare i fritidshem Jenny Karlsson, fritidspedagog Nina Larsson, fritidspedagog Rosita Carlsson, lärare i fritidshem Petra Bos, fritidspedagog Jonas Tegnér, fritidspedagog Kristina Bertling, fritidspedagog Ilva Spärnina, förskollärare Anitha Lindeman, barnskötare Britt-Marie Eriksson, fritidspedagog Arbetsenhet 3-5 Mikael Burman, lärare, AE-ledare Susanne Vikner, lärare Eva Elmblad, lärare Louise Pell, lärare Max Thornell, lärare Ingela Hallersten, lärare Tommy Lund, lärare Jennifer Jakobsson, lärare Anna Darck, lärare Stefan Flodin, lärare

6 Resursteam F-5 Ritva Kiviniemi, speciallärare Anna-Lena Eriksson, specialpedagog Eva Got Holmström, specialpedagog Jessica Röös, lärare Kristina Söör, förskollärare Lillemor Sandberg, fritidspedagog Mikael Kroon, elevassistent Philip Björkman, elevassistent Elevhälsan Karin Wennström, skolsköterska Jessica Allerborg, skolsköterska Anna Lund, skolkurator Helena Wettergren, skolpsykolog

7 RÅSUNDA SKOLA F-5 ORGANISATION Vi organiserar pedagogisk personal i arbetsenheterna F-2, 3-5, fritids samt RH-Pilen som innehåller skolåren F-5 inom laget. I skolåren F-3 samverkar lärare och fritidspedagoger, och i skolåren 4-5 samverkar lärare, med specialpedagoger, speciallärare, skolkurator och skolpsykolog inom arbetslagen för ökad helhetssyn på elevs utveckling och lärande. Lärandet sker under både skoltid och skolbarnsomsorgstid. Ledningsgrupp Råsunda skola F-9 Gabriella Dahlberg, rektor för F-5, Peter Björk, rektor för 6-9, samt Anita Unger Terzakis, biträdande rektor för F-9. Ledningsgrupp F-5 Arbetsenhetsledare (AE-ledare) Fritids: Britt-Marie Röös F-2: Anna Fridman Irestedt 3-5: Mikael Burman Intendenter: Jan Jämsä och Pontus Westberg

8 Elevhälsan Varje vecka träffas medlemmar i elevhälsan för ett gemensamt arbetsmöte för F-5 på tisdagar kl Elevhälsans arbete utgår från den plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd som beskrivs närmare i bilaga till verksamhetsplanen. RÅSUNDA SKOLA F-5 UPPDRAG Råsunda skola F-5 har i uppdrag att bedriva undervisning och omsorg utifrån mål och intentioner i relevanta nationella och kommunala styrdokument. RÅSUNDA SKOLA F-5 PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Utifrån Barn- och utbildningsnämndens mål och skolans kvalitetsredovisning för 2012/2013 har skolan tre huvudsakliga utvecklingsområden som kommer att prioriteras högst under det kommande läsåret. 1. Under läsåret fastställa en effektiv organisation för läsåret Under läsåret säkra att vi har en skol- och fritidsverksamhet som är inkluderande. 3. Under läsåret säkra att vi har en tydlig dokumentation av elevernas kunskapsutveckling. UTVECKLING MOT KUNSKAPSKRAVEN Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt, kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet, kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv, kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

9 kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga, kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden, har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken, har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia, kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia, har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället, har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället, kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. (Läroplanen Lgr11) Förskolor och skolor i Solna ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskaper och erfarenheter som rustar den för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. (Kommunstyrelsen Solna) Andelen elever i Solnas kommunala och fristående skolor som är behöriga till gymnasieskolan ska minst bibehållas på samma nivå läsåret 2012/13 som läsåret 2010/ /12 92,6%, 2012/13-92,6%, 2013/14 93% (Barn- och utbildningsnämnden) Skolans mål 100 % av eleverna når en kunskapsnivå som motsvarar kunskapskraven för varje skolämne i kursplanen. 100 % av eleverna når en kunskapsnivå som leder till att hon når ett godkänt resultat i grundskolans nationella prov i svenska i skolår tre respektive skolår sex.

10 100 % av eleverna når en kunskapsnivå som leder till att hon når ett godkänt resultat i grundskolans nationella prov i matematik i skolår tre respektive skolår sex. 100 % av eleverna når en kunskapsnivå som leder till att de når ett godkänt resultat i grundskolans nationella prov i engelska i skolår sex. Den övervägande delen av våra elever uppvisar kunskaper som överträffar kursplanernas kunskapskrav. Strategier De strategier skolan använder för att nå målen rymmer - att bedömning av varje elevs förutsättningar, erfarenheter och behov, ligger till grund för dennes lärandesituation, - att lärarens val av arbetssätt utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, - ett inkluderande förhållningssätt - ett utvecklat arbete med Pedagogisk planering och Bedömning för lärande. Aktiviteter för måluppnåelse Skolan rekryterar enbart behöriga lärare och lärare i fritidshem eller fritidspedagoger. Terminsvisa utvecklingssamtal med skriftliga omdömen och upprättande av individuella utvecklingsplaner. Varje lärare, fritidspedagog, specialpedagog och speciallärare deltar i något av kommunens ämnesnätverk som arbetar för ämnesutveckling och likvärdig bedömning. Ansvarig: Anita Unger-Terzakis, biträdande rektor Lokala ämneskonferenser varje tisdag arbetar för framtagande av pedagogiska planeringar, framtagande av elevexempel samt arbetar för likvärdig bedömning. Ansvarig: Mikael Burman, lärare Elevens val ger valmöjligheter för fördjupning inom individuellt olika ämnesområden eller utvecklingsområden.

11 Ansvarig: Mikael Burman, lärare Skolan organiserar två lärarledda läxläsningspass per vecka. Ansvarig: Jessica Röös, lärare Elever i behov av särskilt stöd identifieras genom dels screeningar och tester som görs dels systematiskt och dels utifrån behov i klasserna. Utförlig beskrivning av rutiner för att utreda elevs eventuella behov av särskilt stöd finns i bilaga. Ansvarig: Anna-Lena Eriksson, specialpedagog Månatliga konsultationsmöten med respektive arbetsenhet F-2, 3-5 och fritidsverksamheten tillsammans med elevhälsans medlemmar. Ansvarig: Anita Unger-Terzakis, biträdande rektor Fortbildningsplan fångar årligen utvecklingsområden på generellgrupp- och individnivå hos medarbetarna. Pedagoger fortbildas genom PIM-projektet i staden. Ansvarig: Anita Unger-Terzakis, biträdande rektor Metoder för mätning av måluppnåelse Lärarna mäter och bedömer elevernas kunskaper genom de olika redovisningsformer som erbjuds. Dessa är till exempel; muntlig redovisning, skriftliga prov eller diskussioner. Elevernas uppmätta kunskaper journalförs i InfoMentor. Ansvarig: Mikael Burman, lärare Lärare och specialpedagoger följer Solna stads plan för screening. Ansvarig: Anna-Lena Eriksson, specialpedagog Nationella proven i skolår 3. Ansvarig: Anna-Lena Eriksson, specialpedagog

12 TRIVSEL OCH TRYGGHET Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. (Läroplanen Lgr11) Förskolor och skolor i Solna ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskaper och erfarenheter som rustar den för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. (Kommunstyrelsen Solna) Medborgarnas nöjdhet med Solna stads verksamheter ska öka till minst nöjdhetsindex 60 i medborgarundersökningen år (Barn- och utbildningsnämnden) Skolans mål 100 % av eleverna beskriver att de blir jämlikt behandlade utifrån sina individuella förutsättningar. 100 % av eleverna uppger att de känner sig trygga i skolan eller att de känner sig trygga i skolan och i fritidsverksamheten. Strategier De strategier skolan använder för att nå målen rymmer - ett aktivt arbete med skolans likabehandlingsplan, - samverkan med närområdets förskolor för en trygg övergång mellan förskola och skola, - samverkan med Råsunda skola 6-9 för en trygg övergång till högstadiet, - maximal öppenhet gentemot elever, vårdnadshavare, huvudman och närsamhälle. Aktiviteter för måluppnåelse Varje elev har sin mentor/klassföreståndare som följer elevens utveckling och mående. Mentor har samverkan och kontakt med

13 elevens vårdnadshavare för aktuell adekvat kunskap om elevens situation. Mentor ansvarar för att kunskap om elevens förutsättningar och behov förmedlas till övriga pedagoger som arbetar med eleven. Trygghetsteamets medlemmar arbetar förebyggande och åtgärdande mot kränkningar. (Plan under upprättande, färdigställs under oktober-november) Ansvarig: Anita Unger-Terzakis, biträdande rektor Trygghetsteamets medlemmar utbildas i skolmedling (tillsammans med Medlingscentrum) för att hantera konflikter mellan elever utifrån en reparativ rättvisa och med elevernas trygghet, identitet och lärande i fokus. Ansvarig: Anita Unger-Terzakis, biträdande rektor Varje medarbetare hanterar konflikter utifrån ett gemensamt förhållningssätt, den modell som Medlingscentrum utverkat. Ansvarig: Anita Unger-Terzakis, biträdande rektor Skolans systematiska arbete med Plan mot diskriminering och kränkande behandling fortlöper genom terminsvisa kartläggningar genom "Husmodellen" (diskrimineringsombudsmannen.se) och förebyggandearbetet via trygghetsteamet. Ansvarig: Anita Unger Terzakis, biträdande rektor Metoder för mätning av måluppnåelse Kartläggning via Husmodellen hösttermin och vårtermin med tillhörande analys och åtgärdsplansarbete. Ansvarig: Anita Unger Terzakis, biträdande rektor Brukarundersökning årligen vårterminen för elever och vårdnadshavare i skolåren tre och fem. ANSVAR OCH INFLYTANDE Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

14 har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. (Läroplanen Lgr11) Förskolor och skolor i Solna ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskaper och erfarenheter som rustar den för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. (Kommunstyrelsen Solna) Skolans mål Varje elev är aktiv i utformningen av sina individuella utvecklingsplaner. Varje elev uttrycker att hon/han har inflytande i stoffurval och arbetssätt. Varje elev uttrycker att hon/han vet vad hon/han behöver kunna för att nå målen. Strategier De strategier skolan använder för att nå målen rymmer ett aktivt arbete med Pedagogisk planering och Bedömning för lärande som ger eleverna reellt inflytande på stoffurval och arbetssätt. Aktiviteter för måluppnåelse Klassråd genomförs kontinuerligt. Elevråd genomförs kontinuerligt. Ansvarig: Jessica Röös, lärare Skolans regler bearbetas och formuleras under höstterminen 2013 i klassråd och elevråd. Ansvarig: Jessica Röös, lärare Genom mentorssamtal förbereder sig och involverar sig eleverna i sin individuella utvecklingsplan och inför sitt utvecklingssamtal för terminen. Arbetsenheterna upprättar planer för utveckling av elevinflytande

15 Metoder för mätning av måluppnåelse Årets brukarundersökning under vårterminen där elevers upplevelse av elevinflytande mäts. Halvtidsprognosen i januari. Pedagogerna i varje arbetsenhet redovisar uppmätta elevresultat samt gör analys och vid behov åtgärdsplan. Till grund för arbetet finns en förformulerad mall som omfattar elevinflytande. MEDARBETARENGAGEMANG Solna stads medarbetares engagemang ska vara minst 65 i undersökningen Hållbart MedarbetarEngagemang, HME. (Barn- och utbildningsnämnden) Skolans mål Varje delområde enligt medarbetarenkätens resultat 2014 har ett högre värde än Andelen högskoleutbildade medarbetare i pedagogiska uppdrag på Råsunda skola F-5 är 100 %. Strategier De strategier skolan använder för att nå målen rymmer - att skolans mål är kända av medarbetarna och att alla är engagerade i aktiviteter för att nå dem, - att medarbetare genom att få gehör för idéer och engagemang ges möjlighet att delta i vidareutveckling av sitt arbete, resultat och arbetssätt, - att varje medarbetare har rätt kompetens i relation till sitt uppdrag. Aktiviteter för måluppnåelse Genom medarbetarnas delaktighet i det systematiska kvalitetshjulets olika aktiviteter; upprättande av arbetsenhetens verksamhetsplan, arbetsenhetens januariprognos, upprättande av arbetsenhetens kvalitetsredovisning samt vid medarbetarsamtalet

16 som tydligt tar avstamp i verksamhetsmålen blir de kända för medarbetarna. Genom det årligen genomförda medarbetarsamtalet där medarbetare och chef utifrån verksamhetens mål och inriktning samt utifrån medarbetarens prestation i relation till lönekriterierna samtalar om medarbetarens utvecklingsbehov och därefter upprättar medarbetarens utvecklingsplan. Vid alla nyanställningar är adekvat utbildning ett krav. Resultaten från vårens medarbetarenkät bearbetas ytterligare vid två arbetsplatsträffar (APT) under höstterminen där handlingsplan upprättas. Ytterligare uppföljning vid vårterminens första APT. Ansvarig: Gabriella Dahlberg Under APT tar vi tillsammans med skolans lokala arbetsmiljökommitté (LAMK) fram en dagordning med fasta punkter för kontinuerliga APT. LAMK-arbete månatligen. Ansvarig: Jan Jämsä, intendent Under läsåret 13-14, vid APT, AE-möten samt vid LAMK noggrant utreda behoven av och inriktning för, samt fastslå en effektiv organisationsmodell. Metoder för mätning av måluppnåelse Kontinuerlig avstämning vid månatlig LAMK. Medarbetarenkäten i februari 2014.

17 Vid nyanställning genom noggrann rekryteringsprocess och omsorgsfull referenstagning. Genom auskultation, i samverkan mellan medarbetare och rektor samt genom det årliga medarbetarsamtalet och lönesamtalet mäts medarbetarens kompetens i relation till sitt uppdrag. EKONOMI Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. (Kommunstyrelsen Solna) Alla resultatenheter inom BUN:s verksamhet ska ha sin årliga budget i balans. (Barn- och utbildningsnämnden) Skolans mål Råsunda Skola F-5 ska vid 2013 och 2014 års utgång ha en budget i balans. Strategier De strategier skolan använder för att nå målen rymmer - att arbetet med volymanpassning och detaljerad månadsuppföljning fortsätter under året. Aktiviteter för måluppnåelse Månatlig budgetuppföljning. Revision reviderar halvårsvis via QlikWiev utifrån halvårsprognosen. Metoder för mätning av måluppnåelse Månatlig avstämning mot budget enligt QlikWiev.

18 Bilagor 1. Kvalitetsredovisning läsåret Plan mot diskriminering och kränkande behandling 3. Plan för individinriktade insatser för elev i behov av särskilt stöd

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012 GRUNDSÄRSKOLAN SIV ENSTRÖM

Kvalitetsredovisning 2011-2012 GRUNDSÄRSKOLAN SIV ENSTRÖM GRUNDSÄRSKOLAN SIV ENSTRÖM 2 (44) FÖRORD Särskolan i sala består av tre enheter. Verksamheterna ligger på Åkra, Gysinge och Verdandi. All personal på särskolan arbetar Lösningsinriktat. Särskolans värdegrund:

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005 för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och förskoleklass i Område 2 Läreda

Kvalitetsredovisning 2005 för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och förskoleklass i Område 2 Läreda Kvalitetsredovisning 2005 för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och förskoleklass i Område 2 Läreda Det finns separata redovisningar för enheterna Ljungdalaskolan, Stoby förskola och skola,

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 (20) VERKSAMHETSPLAN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN Denna verksamhetsplan är barn- och utbildningsförvaltningens övergripande dokument för styrning och kvalitetsutveckling. Kapitel

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet

Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet Jan 2009- juni 2009 Detta är Westerlundskas verksamhetsplan och samtidigt dess strategiska plan. Planen har två delar. Del I är en allmän beskrivning av skolan

Läs mer

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda P 94 Lpf 94 Beställningsadress:

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 Bruksskolan och Fritidshemmet Draken Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...5

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006/2007 GRUNDSKOLA ÅR 1 6, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för läsåret 2006/2007 Inom Barn- och ungdomsnämndens respektive Södermöre kommundelsnämnds verksamhetsområden

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Lokal arbetsplan för Al-Maarif Tvåspråksskola 2010-2011

Lokal arbetsplan för Al-Maarif Tvåspråksskola 2010-2011 Lokal arbetsplan för Al-Maarif Tvåspråksskola 2010-2011 FAKTA... 3 NULÄGES SITUATION... 4 UTVECKLINGSOMRÅDE... 6 SKOLANS GRUNDTANKAR... 7 VISION... 8 PRIORITERADE MÅL... 8 VÄRDEGRUNDEN... 9 KUNSKAPER...

Läs mer

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor Brage, Saga och Ymer förskolor 1 Vision På Brage Saga och Ymer förskolor strävar vi efter att se kunskap som något som skapas i samspel, i dialog mellan människor och mellan människan och hennes omvärld.

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Plan för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhet Dnr xxx-20xx Läsår: Enhet: Rektor: Bilagor Bilaga 1 Utdrag från huvudmannens verksamhetsplan Bilaga 2 Elevenkät från.. Bilaga

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer