kl , Nya Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 Malak Guirguis (KD), Martin Övelius (DP), Millaray Rubilar (V),

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kl 8.30 10.00, Nya Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 Malak Guirguis (KD), Martin Övelius (DP), Millaray Rubilar (V),"

Transkript

1 Nämnd Tillsynsnämnden Sid 1-16 Offentligt sammanträde Delvis Sammanträdesdag Onsdagen den 10 juni 2015 Tid och plats Beslutande kl , Nya Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 Ledamöter Frånvarande följande paragrafer Tjänstgörande ersättare Malin Danielsson (FP) ordf Jennifer Lind (M), 1:e vice ordf Bengt Eliasson (S), 2:e vice ordf Bengt Nylander (C) Linda Papirnij (S) Samtliga Tomas Nordström (MP) Närvarande ej tjänstgörande ersättare Malak Guirguis (KD), Martin Övelius (DP), Millaray Rubilar (V), Övriga närvarande Utses att justera Se nästa sida Bengt Eliasson Justeringens tid Fredagen den 12 juni 2015 Paragrafer 1-10 Underskrifter Johanna Balic Sekreterare Malin Danielsson Ordförande Bengt Eliasson Justerande

2 Tillsynsnämndens sammanträde den 10 juni 2015 Övriga närvarande Anders Lindelöf tf. teknisk direktör, Angelo Villaggi, t.f ekonomichef, Asif Chowdhury, ekonomiansvarig, Helene Nybom, miljöinspektör, Josefin Andersson, miljöinspektör, Felicia Almerén, personalkonsult, Victoria Hofslagare, arkivarie, AnnChristin Winnermyhr, sekreterare, Johanna Balic, sekreterare

3 BEVIS om justering av Tillsynsnämndens protokoll Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla Tillsynsnämnden har sammanträtt den 10 juni 2015 Protokollet har justerats den 12 juni 2015 Den som vill läsa protokollet kan kontakta Registrator, Natur- och byggnadsförvaltningen, Tekniska nämndhuset, tel Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 3 juli 2015 Anslaget sattes upp den 15 juni 2015 Anslaget tas ner den 4 juli 2015 Johanna Balic

4 Tillsynsnämnden 10 juni Diarienummer Val av justerare Tillsynsnämndens beslut Bengt Eliasson (S) utses att justera dagens protokoll.

5 Tillsynsnämnden 10 juni Diarienummer Fastställande av dagordning Tillsynsnämndens beslut Nämnden fastställer föredragningslistan till dagens sammanträde med ändringen att ärende nummer 10 Avfallshantering på Uppgift utelämnad tas upp först.

6 Tillsynsnämnden 10 juni Diarienummer Förvaltningsdirektören informerar Anders Lindelöf, tf teknisk direktör, informerade om nuläget på förvaltningen samt om genomförda stickprovskontroller för internkontroll.

7 Tillsynsnämnden 10 juni Diarienummer Information om värdegrund Felicia Almerén, personalkonsult, informerade om värdegrundsarbetet på naturoch byggnadsförvaltningen.

8 Tillsynsnämnden 10 juni Information om medarbetarenkät Felicia Almerén informerade om resultatet från förvaltningens medarbetarenkät.

9 Tillsynsnämnden 10 juni Information: Smycken i detaljhandel Ett samverkansprojekt mellan Kemikalieinspektionen och landets kommuner Josefin Andersson, miljöinspektör, informerade om Smycken i detaljhandeln Ett samverkansprojekt mellan Kemikalieinspektionen och landets kommuner.

10 Tillsynsnämnden 10 juni Diarienummer TN 2015/ Månadsuppföljningar för tillsynsnämnden 2015 Tillsynsnämndens beslut Tillsynsnämnden godkänner månadsuppföljning till och med maj. Sammanfattning Natur och byggnadsförvaltningen, Tillsynsnämnden redovisar uppföljning till och med maj ett totalt positivt resultat på 683 tkr. Miljönämnden redovisar ett överskott på 118 tkr för perioden till och med maj Miljötillsyn visar till och med maj ett överskott på 565 tkr. Prognosen för helår visar på ett nollresultat. Beslutet delges KS Ekonomiavdelningen

11 Tillsynsnämnden 10 juni Diarienummer TN-2015/ Avfallshantering på Uppgift utelämnad Tillsynsnämndens beslut Tillsynsnämnden beslutar att hänvisa boende på Uppgift utelämnad att lämna sitt hushållsavfall på en av kommunen utpekad plats nära korsningen Uppgift utelämnad. Beslutet riktas till innehavaren av avfallsabonnemanget för respektive fastighet som berörs av förändringen. De berörda hushållen ska lämna sitt avfall på anvisad plats så att det kan hämtas därifrån på ordinarie hämtningsdagar från och med 31 juli Hämtning av hushållsavfall innan 31 juli sker som tidigare. Som skäl för beslutet hänvisas till tjänsteutlåtande daterat Ärendet har sänts ut för kommunikation. Besvärshänvisning bifogas. Överläggning i samhällsbyggnadsnämnden Ordföranden lägger ett ordförandeförslag att de berörda hushållen ska lämna sitt avfall på anvisad plats från och med 31 juli 2015 med motivering: För att de boende ska ha möjlighet att hinna ansöka om och erhålla polistillstånd för att ha soptunnorna stående på uppställningsplatsen och slippa dra soptunnorna fram och tillbaka. Proposition Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels förvaltningens förslag och dels ordförandeförslaget. Nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget att de berörda hushållen ska lämna sitt avfall på anvisad plats från och med 31 juli Sammanfattning Anledningen till beslutet är att arbetsmiljöverket har förbjudit kommunens entreprenör SRV Återvinning AB att hämta hushållsavfall genom långa backningar. Eftersom Uppgift utelämnad saknar vändmöjligheter tvingas chauffören att backa, antingen uppför eller nedför vägen, vilket är ett riskmoment. Förhållandena försvåras ytterligare av att Uppgift utelämnad är både brant och smal. SRV Återvinning AB har tillsammans med representanter för Huddinge kommun identifierat en alternativ hämtningsplats för hushållsavfall från de berörda

12 fastigheterna. Platsen ligger intill Uppgift utelämnad på dess södra sida, i närheten av korsningen Uppgift utlämnad. De berörda har beretts möjlighet att lämna synpunkter i ärendet innan beslut fattats. Synpunkter har lämnats in gällande detaljplan, att det är tungt att dra kärlen fram och tillbaka, tillgänglighet, alternativa hämtningsfordon och andra entreprenörer. Synpunkterna har utretts och bemötts av SRV Återvinning AB och olika enheter inom Huddinge kommun. Beslutet har sedan baserats på detta tillsammans med de faktiska förhållandena på platsen. Miljötillsynsavdelningens samlade bedömning är att SRV Återvinning AB måste rätta sig efter arbetsmiljöverkets beslut och att det i dagsläget är den snabbaste och mest kostnadseffektiva lösningen att anvisa en plats där de berörda hushållen ska lämna sitt avfall. Liknande anvisningar har gjorts i andra svenska kommuner, ofta p.g.a. liknande förbud mot backning. Miljötillsynsavdelningen har förståelse för att boende kan tycka att det är för tungt att dra fulla kärl nedför en brant backe, men de boende har, oavsett fysisk förmåga att dra tunga kärl, en möjlighet att slippa detta moment genom att söka dispens om nyttjande av allmän plats hos polismyndigheten för att ha sina kärl stående permanent på platsen. Om förhållandena ändras så att SRV Återvinning AB kan hämta avfall vid fastighetsgränserna utmed Uppgift utelämnad utan att backa har tillsynsmyndigheten möjlighet att fatta ett nytt beslut. Kommunen har informerat de berörda om att det i sådana fall är hushållens ansvar att söka polistillstånd, antingen enskilt eller gemensamt. Polismyndigheten debiterar per tillstånd. Miljötillsynsavdelningen framhåller vikten av att problemet får en snabb lösning och anser inte att det går att invänta en eventuell utbyggnad av Uppgift utelämnad vändmöjligheter. Miljötillsynsavdelningen föreslår därför att de berörda hushållen ska lämna sitt avfall på anvisad plats så att det kan hämtas därifrån på ordinarie hämtningsdagar från och med 30 juni Hämtning av hushållsavfall innan 30 juni 2015 sker som tidigare. Datumet har föreslagits med hänsyn till att nämndens sammanträdesdatum, att beslutet ska delges de berörda samt att Gatuoch parkdriftsavdelningen ska hinna iordningsställa ytan där kärlen ska ställas upp. Beslutet delges Uppgift utelämnad Uppgift utelämnad Uppgift utelämnad Uppgift utelämnad

13 Tillsynsnämnden 10 juni Diarienummer TN-2015/ Klagomål gällande avlopp Högmora 2:13 Tillsynsnämndens beslut 1. Tillsynsnämnden förbjuder fastighetsägaren Uppgift utelämnad, att släppa ut WC-vatten, bad-, disk- och tvättvatten (BDT) samt avloppsvatten från spolbrunn i garage från rubricerad fastighet. Förbudet förenas med vite om kronor för fastighetsägaren Uppgift utelämnad. Förbudet ska träda i kraft 7 dagar från att beslutet har delgivits. 2. Förbudet gäller inte om avloppshanteringen dessförinnan förbättras efter godkänd tillståndsansökan, så att den uppfyller miljöbalkens krav. 3. Beslutet ersätter tillsynsnämndens beslut från den 21 april Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Som skäl för beslutet hänvisas till tjänsteutlåtande daterat Besvärshänvisning bifogas. Sammanfattning Huddinge kommun håller på och gör arbeten i och med att vatten och avlopp i Högmora (etapp 1) ska kopplas till det allmänna nätet. Arbetena i Högmora (etapp 1) beräknas vara klara I samband med arbetena upptäckte de som gör markarbeten för en väg intill fastigheten att ägaren för fastigheten Högmora 2:13 leder ut avloppsvatten och oljeblandat vatten från golvbrunnen i garaget direkt i mark på den kommunala fastigheten Myrängen 1:12 utan föregående slamavskiljning. Ett tillstånd för installation av septiktank för WC lämnades till dåvarande ägare av rubricerad fastighet Samma år inspekterades tanken av miljökontoret. Vid kontroll hos SRV Återvinning AB den 16 februari 2015 konstaterades att det inte finns någon beställning på tömning av tanken hos dem. Tillståndet för tanken är villkorat med att den ska tömmas minst två gånger per år genom SRV Återvinning AB. Fastighetsägaren har i ett separat ärende förelagts att via SRV Återvinning AB tömma den slutna tanken minst två gånger per år.

14 Den 21 april 2015 beslutade tillsynsnämnden att förbjuda fastighetsägaren Uppgift utelämnad, förenat med vite om kronor, att släppa ut avloppsvatten från bad-, disk- och tvättvatten (BDT) samt avloppsvatten från spolbrunn i garage. Förbudet skulle gälla från 1 december Förbudet för BDT-vattnet skulle inte gälla om fastighetsägaren dessförinnan förbättrat avloppshanteringen, så att den uppfyller miljöbalkens krav. Miljötillsynsavdelningen och en representant för Infra Konsult Sverige AB som utför arbetena med vatten och avlopp i området genomförde den 20 maj 2015 en oanmäld inspektion. Utanför den aktuella fastigheten har det sedan den förra inspektionen anlagts en helt ny väg. Avloppsvatten från Uppgift utelämnad leds ut till en cementbrunn som ligger precis intill den nya vägen. Vattnets sipprar sen under, genom vägen (singel) och ut över till andra sidan Uppgift utelämnad och utmed ett dike efter hela Uppgift utelämnad där det finns fastigheter med enskilda dricksvattentäkter. Konsulten visade i dike där Uppgift utelämnad möts att det står mycket vatten i diket som kommer från Uppgift utelämnad och att vattnet fortsättningsvis rinner i diken som mynnar ut i sjön Trehörningen. Vid inspektionen den 20 maj 2015 lämnade Infra Konsult Sverige AB en analysrapport från provtagning av vatten i en betongbrunn på fastigheten Högmora 2:13. Av analysresultaten framgick det bl.a. att det fanns Escherichia coli bakterier per 100 ml vatten. Bjerking AB som har utfört provtagningen på uppdrag av Infra Konsult Sverige AB menar att det provtagna vattnet innehåller wc-vatten. Vid provtagningstillfället fanns det rester av toalettpapper i brunnen där prov togs. Beslutet delges Uppgift utelämnad

15 Tillsynsnämnden 10 juni Diarienummer TN 2015/ Föreläggande om förbud mot utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten, Glömsta 1:281 Tillsynsnämndens beslut 1. Tillsynsnämnden förbjuder fastighetsägaren Uppgift utelämnad, att släppa ut bad-, disk- och tvättvatten (BDT) från rubricerad fastighet. Förbudet förenas med vite om kronor för fastighetsägaren Uppgift utelämnad. Förbudet ska träda i kraft 6 månader från att beslutet har delgivits. 2. Förbudet gäller inte om infiltrationsanläggningen för BDT-vatten dessförinnan förbättrats, eller annan anläggning för rening av BDT-vatten installerats, så att reningen och anläggningen uppfyller miljöbalkens krav och har godkänts av tillsynsnämnden. 3. Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Som skäl för beslutet hänvisas till tjänsteutlåtande daterat Besvärshänvisning bifogas. Sammanfattning Den 4 december 2012 beslutade dåvarande miljönämnden att Uppgift utelämnad, att släppa ut BDT-vatten från rubricerad fastighet. Förbudet skulle gälla 6 månader från att beslutet delgivits. Förbudet skulle inte gälla om infiltrationsanläggningen för BDT-vatten dessförinnan förbättrats så att den uppfyller miljöbalkens krav och hade godkänts av miljönämnden. Fastighetsägaren Uppgift utelämnad överklagade den 7 februari 2013 miljönämndens beslut eftersom hon inte hade fått svar från Huddinge kommun om det i samband med anläggandet av en infiltrationsanläggning är möjligt att köra maskiner över Uppgift utelämnad. Enligt Uppgift utelämnad hade Stockholm Vatten AB meddelat att det tekniskt sett är möjligt att dra fram kommunalt vatten och avlopp till hennes fastighet, men att Huddinge kommun motsätter sig detta. Vidare undrar Uppgift utelämnad om det finns någon uppgift på när Huddinge kommun kommer att dra kommunalt vatten och avlopp till hennes fastighet. Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 10 februari 2014 att avslå

16 överklagandet. Länsstyrelsens konstaterade att det är rimligt att förbjuda utsläpp av avloppsvatten på grund av resultatet från miljötillsynsavdelningens inspektion av avloppet på fastigheten och att det i Huddinge kommuns VAutbyggnadsprogram från 2004 inte finns planer på att fastigheten kommer anslutas till allmänt vatten och avlopp. Uppgift utelämnad överklagade Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut. Mark- och miljödomstolen, Nacka Tingsrätt beslutade den 23 april 2014 att punkten 2 i miljönämndens beslut från den 4 december 2012 ska ha lydelsen, förbudet gäller inte om infiltrationsanläggningen för BDT-vatten dessförinnan förbättrats, eller annan anläggning för rening av BDT-vatten installerats, så att reningen och anläggningen uppfyller miljöbalkens krav och har godkänts av miljönämnden. I övrigt gjorde Mark- och miljödomstolen bedömningen att miljönämnden haft fog för sitt beslut att förbjuda utsläpp av BDT-vatten från fastigheten. Det som fastighetsägaren anförde i överklagandet föranledde inte Mark- och miljödomstolen att göra en annan bedömning. Uppgift utelämnad överklagade Mark- och miljödomstolen i Nacka Tingsrätts beslut. Den 7 juli 2014 beslutade Mark- och miljödomstolen, Svea Hovrätt att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd för ärendet och att Mark- och miljödomstolens dom därför står fast. Mark- och miljödomstolens beslut har vunnit laga kraft och fastighetsägaren Uppgift utelämnad har inte kommit in med någon ansökan om tillstånd för BDTanläggning eller visat att anläggningen har plomberats och inte används. Beslutet delges Uppgift utelämnad

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 21 maj 2014, kl. 16.30

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 21 maj 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 21 maj 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C.

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

Kommunförvaltningen, 2012-08-21

Kommunförvaltningen, 2012-08-21 2012-08-14 1(30) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-08-14, kl 08.00-10.30 Beslutande B. Anders Larsson (m), tjänstgörande ersättare, 83-95, 97-106 Birger Larsson (fp), 1:a vice ordförande (ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun Antagen av Miljönämden 2012-12-03 Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte och omfattning... 4 2.1

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 14.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(18) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset Sessionssalen Datum och tid: 2013-02-13 kl 08.30 10.45 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-02-18 kl 13.00 Paragrafer:

Läs mer

DOM 2008-12-22 Stockholm

DOM 2008-12-22 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1304 DOM 2008-12-22 Stockholm Mål nr Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom den 20 december 2007 i mål nr M 1304-07, se bilaga KLAGANDE Nämnden för

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn PROTOKOLL 1(36) Tid: kl 09:00-16:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande, jäv 91 Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande, ordf 91 Ulf Lundberg, v Esbjörn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 (27) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 25 januari, kl. 13.00-15.30. ande Ledamöter Ylva Ivarsson (S), ordförande Uno Andersson (M) Tord Berbres (KD) Tjänstgörande

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2014-01-28 1(33) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 28 januari 2014, kl. 14.00-17.00 Monica Sporrong (S), ordförande

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 11 maj 2015 KS-2015/31 1 (1) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 11 maj 2015 Tid Klockan 17:00 22:07 Plats Beslutande Närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

Carola Gunnarsson Börge Nilsen Bengt sjöstrand Lasse Waltersson 49 Anneli Elf 50 Göran Bergstrand 52-53 och 56 Marie-Louise Nilsson 56

Carola Gunnarsson Börge Nilsen Bengt sjöstrand Lasse Waltersson 49 Anneli Elf 50 Göran Bergstrand 52-53 och 56 Marie-Louise Nilsson 56 2013-10-28 1(18) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2013-10-28 kl.13,30 16,00 Justerade paragrafer 49-56 Beslutande John-Erik Pettersson (M), ordf. Torbjörn Svensson (S) 49,51-56 Solveig

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 3 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 26-46. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 3 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 26-46. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-02-26 1 (69) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 26 februari 2014 kl. 09.00-16.50 ajournering kl. 11.00-13.00, 14.30-15.00, 15.50-16.05, 16.30-16.37 Beslutande Ingvar

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

2012-03-14 BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2012-03-14

2012-03-14 BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2012-03-14 1 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2012-03-14 kl.10.00 15.50 ande Margaretha Östlund (S), ordf. Lindesberg Johan Andersson (C) Lindesberg Jerry Elvin (S) Lindesberg Ingegerd

Läs mer

84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016

84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2013-08-21 Ärendelista 84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 85 Yttrande över rapport Effektivare

Läs mer

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer)

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Planerar du att anlägga en avloppsanordning på en plats där anslutning till kommunalt avlopp inte är möjlig? Ditt val av anordning kommer att avgöras av lagar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-16 1 Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 08:15 11:50 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Kristina Woxdal Pihl (S) Peggy Holmgren (S), tjänstgörande ersättare Bertil Alm (C) Iver

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer