Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-2016"

Transkript

1 Dokumentnamn: Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen Skapad av: Marianne Waplan + arbetsgrupp Beslutad av: Förvaltningsledning 29 november 2012 Gäller: Reviderad den: Diarienummer: Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen Sida 1 (av 13)

2 En kommunikationsplan behövs det? Vård- och omsorgsförvaltningen består av medarbetare som i sin tur har många dagliga kontakter med brukare och anhöriga. En bra intern kommunikation är ett nödvändigt smörjmedel för att vi ska arbeta så smart och rätt som möjligt. En bra extern kommunikation är viktig för att vi ska kunna ge bästa möjliga service till medborgare/brukare. Det är också viktigt för bilden av vår verksamhet. Att skapa en positiv bild av verksamheten är värdefullt inte minst med tanke på de rekryteringsbehov vi har inför framtiden. En bra intern och extern kommunikation bidrar till att medarbetarna känner ökad delaktighet och stolthet. Nöjda och välinformerade medarbetare är våra bästa informationskanaler och ambassadörer ut mot allmänheten. Vi lever i en tillvaro där vi omges av ett ständigt växande informationsbrus. Dessutom arbetar vi i en stor organisation med många medarbetare, som spenderar ytterst begränsad tid vid datorn. Då blir det allt viktigare att vi har en plan för vår kommunikation med tydliga mål för hur vi kan förbättra den, hur och när vi informerar, vilka kanaler vi använder, vilka som behöver information och var vi ska kunna hämta informationen. Planen gäller för åren men kan komma att kompletteras under den här perioden. Det gäller framför allt under rubriken Våra kanaler. Kommunikationsplanen innehåller följande huvudrubriker: Nuläge Sidan 3 Mål Sidan 6 Strategier för att nå målen Sidan 7 Handlingsplan Sidan 8 Våra kanaler Sidan 9 Uppföljning Sidan 11 Kommunens kommunikationsstrategi sammanfattning Sidan 12 Kommunens kommunikationspolicy Sidan 13 Sida 2 (av 13)

3 Nuläge Målgrupper Målgrupper för Vård- och omsorgsförvaltningens kommunikation är: medarbetare kommuninvånare boende utanför kommunen. Den viktigaste målgruppen för vår kommunikation är våra medarbetare. En väl informerad medarbetare fungerare i sin tur som en viktig informationskanal till våra externa målgrupper och kan bidra till en positiv bild av vår verksamhet. Bland medarbetarna finns; - anställda inom Vård- och omsorgsförvaltningen - övriga kommunanställda Särskilt viktiga målgrupper bland kommuninvånare är; - brukare av våra tjänster - anhöriga till brukare - studerande/unga/nyinflyttade/nysvenskar= presumtiv arbetskraft - andra utförare av våra tjänster - presumtiva utförare av våra tjänster - samarbetspartners i form av idéella föreningar, organisationer med mera Särskilt viktiga målgrupper bland boende utanför kommunen är; - presumtiva inflyttare/arbetskraft - samarbetspartners inom andra kommuner, myndigheter eller organisationer - anhöriga till brukare i Östersund, men som själva bor utanför kommunen Kanaler Interna kanaler: För vår interna kommunikation har vi tillgång till följande kanaler. Kanalerna är inte rangordnade: - Personlig e-post - Konferenser i First Class - Insidan - VOFs nyhetsbrev - Förvaltningsledningsträffar - Områdesträffar - Verksamhetsträffar - Handläggarträffar - Arbetsplatsträffar - Teamträffar - Chefen - Chefsbrevet - Magasinet Östersund (som till en del ersätter personaltidningen) Sida 3 (av 13)

4 Den personliga e-posten och därefter konferenserna är i dag de överlägset mest använda kanalerna för internkommunikation. Det gäller både information från staben ut till verksamheterna och inom områdena och enheterna. Framför allt chefer har i dag en mängd konferenser att bevaka. De mest använda kanalerna från staben ut till cheferna är konferenserna; Ledningsgrupp VOF, Vf Sl omsorg (enhetschefer inom omsorgen), och SL Hemtjänst (enhetschefer inom hemtjänst och särskilt boende). Efter nya intranätets lansering i mars har Insidan så smått börjat användas som kommunikationskanal, med nyheter från staben ut till förvaltningen. Inget område har ännu hösten börjat använda Insidan för egen kommunikation i verksamheten. Nyheterna på Insidan kompletteras med en mängd olika prenumerationssidor för olika områden. Dessa är relativt väl använda det vill säga att de flesta prenumerationssidor har många prenumeranter, som får ett personligt mejl då något nytt händer inom området de prenumererar på. Insidan fungerar i dag som ett relativt bra arkiv för olika arbetsdokument. Även om det återstår en del innan VOFs medarbetare hittar allt de behöver på Insidan. Signaler över missade nyheter tyder på att många ännu inte fått som rutin att logga in och bevaka Insidan under arbetsdagen. Återkopplingar visar att kunskapen om Insidan behöver förbättras - innan Insidan kan betraktas som en väl fungerande nyhetskanal. VOFs nyhetsbrev kommer ut via Insidan och verkar vid rundfrågningar vara känt bland medarbetarna. Hittills har det kommit relativt oregelbundet. Statistik visar att nyhetsbrevssidan i snitt har strax under 100 besökare. Även om samtliga chefer uppmanas att dra ut nyhetsbrevet till sina medarbetare är den siffran för låg. FL, områdesträffar, verksamhetsträffar, arbetsplatsträffar och teamträffar: är forum för muntlig information via linjen. Omfattande undersökningar som gjorts av större arbetsplatser visar att muntlig information från chefen upplevs som den viktigaste informationskanalen. Många chefer upplever i dag en informationsstress med stor informationsmängd, många kanaler (konferenser) och otydlighet kring vilken information som ska förmedlas vidare till medarbetarna. De som informerar upplever å sin sida att viktig information som ska vidare till medarbetarna fastnar på vägen. Handläggarträffarna är ett viktigt forum för information till staben. Här efterfrågar många mer information om vad som pågår både i staben och ute i verksamheten. Magasinet Östersund, delas ut på alla kommunens arbetsplatser. Till viss del ska Magasinet ersätta personaltidningen, bland annat med arbetsplatsreportage och reportage som bygger stolthet över att arbeta på Östersunds kommun. Magasinet har hittills bara använts i begränsad omfattning av VOF. Externa kanaler: - Externa webbplatsen - Informationsbroschyrer, foldrar, brev - Magasinet Östersund - Pressmeddelanden/pressinbjudan - Presskontakter Cirka personer besöker varje månad de externa webbsidorna under rubriken stöd/omsorg/vård. Informationen på våra sidor får höga poäng i nationella jämförelser, bland annat från SKL. Ett system med påminnelser och informationsansvariga gör att sidorna är relativt väl uppdaterade. Samtliga VOF sidor är skrivna på lättläst svenska för ökad Sida 4 (av 13)

5 tillgänglighet. Ännu kan vi inte erbjuda några e-tjänster, som att välja utförare, räkna ut hemtjänstavgift med mera. Genom våra nyheter på externa webben når vi ett begränsat antal invånare med information. Vi når också media, som prenumererar på dessa nyheter. Fortfarande är informationsblad, broschyrer och brev viktiga för att informationen ska vara tillgänglig för alla. Den externa information som produceras på staben är till största delen skriven på lättläst svenska. Magasinet Östersund, delas ut till samtliga hushåll i Östersunds kommun och är därmed en heltäckande kanal för att nå ut med information till våra kommuninvånare. Men som nämnts ha Magasinet hittills bara använts i begränsad omfattning av VOF. Pressmeddelanden/pressinbjudningar och andra presskontakter förekommer - ibland med positivt resultat, ibland utan resultat alls. I den medborgarundersökning som SCB senast gjort på uppdrag av Östersunds kommun (2011) får kommunen som helhet ett betyg av sina invånare, som ligger över rikssnittet. Däremot var synen på äldreomsorgen under snittet för de kommuner som deltog i undersökningen. En förklaring till det dåliga resultatet kan vara en relativt intensiv och negativ medierapportering under perioden före undersökningen. Rapporteringen handlade mycket om några personliga fall samt om nämndens ekonomiska underskott. Svagheter Många medarbetare inom Vård- och omsorgsförvaltningen har mycket begränsad tid vid datorn. Dessutom måste varje medarbetare använda sin personaliga inlogg för att se en anpassad vy på Insidan. Av praktiska skäl använder man oftast ett gruppinlogg även om man har ett personligt inlogg. Det innebär att en stor del av hemtjänstpersonalen inte ser riktade nyheter till förvaltningen. Risken att missa nyheter som går via e-postens gruppkonto är också stor i och med att den är avflaggad om någon annan redan öppnat mejlet. Ett extra stort ansvar vilar därmed på chefen att fungera som informationskanal. Cheferna å sin sida upplever en tydlig informationsstress. Man får en stor mängd information via alltför många kanaler (konferenser). Det råder också en irritation över att samma information återfinns i flera kanaler. Många chefer upplever också en brist på tydlighet när det gäller vilken information som ska förmedlas vidare. Den allmänna upplevelsen av Insidan är blandad på grund av att tekniken inte är löst när det gäller automatisk inloggning. Man har inte heller löst tekniken för att enkelt kunna bevaka och öppna e-posten från Insidan. Sida 5 (av 13)

6 Mål: Vård- och omsorgsförvaltningens kommunikationsplan vilar på kommunens övergripande kommunikationspolicy och kommunikationsstrategi. En sammanfattning av kommunikationsstrategin samt kommunens kommunikationspolicy återfinns längst bak i det här dokumentet. Kommunikationspolicyn säger att vi ska vara offensiva, tydliga och öppna. De två stora målen i den övergripande kommunikationsstrategin är; - Östersund är ett starkt varumärke - Östersunds kommun är en kommunikativ organisation. För att kunna leva upp till de övergripande målen gäller följande mål för Vård- och omsorgsförvaltningen: Vår internkommunikation ska bli bättre. Vi ska skapa en positiv bild av vår verksamhet, öka stoltheten bland medarbetarna och öka attraktionskraften som arbetsgivare. Sida 6 (av 13)

7 Strategier för att nå målen För att nå våra mål behöver vi* använda oss av strategier det vill säga ett långsiktigt tillvägagångssätt: Vi ska informera med eftertanke, både när det gäller vilka kanaler vi använder, vilken målgrupp vi vänder oss till och hur vi informerar. Som stöd ska vi använda oss av förvaltningens checklista som bifogas kommunikationsplanen. Vi ska underlätta för chefen att fylla sin viktiga uppgift som informationskanal både internt och externt. Det gör vi dels genom att följa checklistan, dels genom en specifik märkning av information som ska vidare till medarbetarna (se vidare under handlingsplan). Vi ska aktivt utnyttja de kanaler som står till buds, för att kommunicera goda exempel. Det handlar om att använda både de interna och externa kanaler. (Se vidare under kanaler.) Vi ska upprätta kommunikationsplaner för större förändringar/projekt som berör medarbetare och/eller kommuninvånare. *Med vi menas egentligen samtliga medarbetare inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Cheferna - samt staben som har mycket information att förmedla ut i organisationen - berörs givetvis extra mycket av de uppsatta målen och strategierna. Sida 7 (av 13)

8 Handlingsplan Följande aktiviteter krävs för att följa strategierna och nå våra kommunikationsmål: Antalet konferenser ska minskas. En lista över VOFs konferenser distribueras i FL. Varje områdeschef ansvarar för att gå igenom listan med sina enhetschefer för att se vilka konferenser som kan tas bort (se vidare under kanaler). Varje områdesledning bör utse en konferensansvarig på varje konferens som blir kvar. Listan över konferensansvariga förvaltas på staben. Konferenslistan följs upp med 1 års mellanrum - eller vid behov. En märkning införs av information som ska föras vidare i linjen ut till medarbetarna. Märkningen används genomgående både i FL-protokoll, vid information som mejlas till cheferna och som signal (OH-bild eller dylikt) vid muntlig information. Märkningen bör ha tre nivåer: en som anger att informationen ska ut till alla medarbetare, en som anger att informationen ska ut till en del medarbetare och att det är upp till chefen att avgöra vilka som berörs samt en symbol för information i FL som bara ska vidare ett led alltså till enhetscheferna. Vi ska aktivt informera om goda exempel i verksamheten. Områdescheferna ska presentera minst ett gott exempel per månad från verksamheten. Detta sker under Förvaltningsledningsträffar. Alla medarbetare kan också medverka genom lämna tips till förvaltningsinformatören. Det kan handla om goda exempel som ska spridas internt via Insidan eller externt via Magasinet Östersund, externa webben eller facebook. Vi ska aktivt sträva mot att använda Insidan både som arkiv och nyhetskanal. Huvudansvaret för att driva på utvecklingen av Insidan vilar på förvaltningsinformatören, som informerar och tar in synpunkter på förbättringar vid områdesträffar och i samband med inplanerade klarspråksutbildningar av enhetscheferna under hösten och vintern Men även övriga på staben har ett ansvar att guida på Insidan när man är ute och förmedlar information. Ansvaret att använda Insidan som informationskanal och arkiv vilar på staben, cheferna och medarbetarna i nämnd ordning. I samband med klarspråksutbildningar av enhetschefer kan förvaltningsinformatören fortsätta förmedla kunskap hos cheferna om deras betydelse som informationskanal, samt gå igenom den märkning som införs - samt innebörden av Insidans symbol Skriv ut. Förvaltningsinformatören ska hålla (minst) en utbildning för staben, som innehåller en kortversion av klarspråkskursen samt en genomgång av Insidan, samt viktiga punkter i kommunikationsplan och checklista. Sida 8 (av 13)

9 Våra kanaler För att förbättra vår kommunikation i allmänhet och vår internkommunikation i synnerhet, krävs att vi använder våra olika kanaler med eftertanke. Här följer riktlinjer för hur vi använder några av våra viktigaste informationskanaler: E-posten och konferenser: Genom att minska antalet konferenser och i stället styra över den mesta informationen till Insidan eller den personliga e-posten kan vi minska antalet informationskanaler som chefen ska hålla reda på. Några grundregler att tänka på när man granskar befintliga konferenser eller funderar på att skapa en ny; - En konferens med färre än cirka 12 deltagare bör ersättas av mejllista. - Har konferensen endast någon eller några få avsändare? Fundera över om den inte kan ersättas av en prenumerationssida på Insidan. Det förutsätter dock att avsändaren kan arbeta i publiceringsverktyget Sitevision. - Vänder sig konferensen till ett område eller en enhet? Försök så långt som möjligt att informera via riktade nyheter till området eller enheten på Insidan. Att lägga ut dessa nyheter kräver ingen kunskap i Sitevision. - I konferensen Ledningsgrupp VOF ska enbart läggas allmän information till ledningsgruppen, exempelvis praktisk information inför möten. Information som kräver aktiv åtgärd hos områdeschefen ska skickas ut via personlig sändlista. Insidan: Försök att använda Insidan så långt om möjligt. Det gäller både som informationskanal och arkiv. Områdeschefer och enhetschefer avgör vilka som ska kunna publicera nyheter till området respektive enheten. Staben har möjlighet att publicera nyheter som går ut till alla inom VOF och till alla chefer inom VOF. Rättigheten att publicera till hela VOF kan utvidgas till andra nyckelpersoner, som behöver förmedla information som kan beröra många inom förvaltningen. Tänk på att Insidan också kan användas som kanal att förmedla goda exempel från verksamheten! Tipsa förvaltningsinformatören! Nyhetsbrevet: Eftersom många medarbetare spenderar ytterst begränsad tid vid datorn är nyhetsbrevet är ett viktigt komplement till nyheter på Insidan. Chefen ska alltid dra ut nyhetsbrevet på papper och förmedla till personalen! Viktig information som många medarbetare bör känna till bör alltid stå i nyhetsbrevet, även om man också gått ut med det på Insidan. Tips till nyhetsbrevet går enkelt att lämna via förvaltningsinformatören. FL, områdesträffar och verksamhetsträffar, arbetsplatsträffar, teamträffar, chefen: Många studier visar att det är den muntliga informationen som når fram bäst i informationsbruset. Viktig information bör därför presenteras muntligt. Det gäller inte minst sådan information som kräver fördjupning och förklaring Magasinet Östersund: Magasinet är en unik kanal som når ut till alla hushåll i kommunen. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer hädanefter att köpa cirka tre sidor per nummer för reportage från verksamheten. Därtill kommer utrymmen för notiser. Tidningen kan användas både för att visa goda exempel från verksamheten och att nå ut med viktig information. Det är värdefullt att så många medarbetare som möjligt är aktiva och lämnar tips! Tipsen går enkelt att lämna via förvaltningsinformatören. Sida 9 (av 13)

10 Externa webbplatsen: Vår externa webbplats är ofta det första alternativ som medborgare/brukare väljer för att söka information. Den externa webbplatsen är ett värdefullt verktyg även för medarbetarna. Här kan man enkelt söka mer information om sådant som berör brukaren. Hit kan man också hänvisa brukare som själva har möjlighet att använda webben. Märker du att viktig information saknas, eller att det finns felaktig information; kontakta förvaltningsinformatören! Kontakta även förvaltningsinformatören för tips om nyheter på externa webben. Det kan gälla aktiviteter, förändrade öppettider, intressanta händelser eller annan information som direkt berör medborgare eller brukare. Media och presskontakter: Verksamhetsansvar innebär informationsansvar. Det framgör tydligt av kommunens kommunikationsstrategi. Där står också att vi ska vara offensiva och ta initiativet i kontakten med media. Självklart ska vi gå ut med pressinbjudan eller pressinformation när vi vill visa något speciellt eller har positiva saker att berätta om vår verksamhet. Ibland kan muntliga tips till någon enskild reporter ge nog så god effekt. Att lägga ut nyheter på externa webben är också ett sätt att nå media som prenumererar på kommunens webbnyheter. Ta kontakt med förvaltningsinformatören! Även vid negativa händelser, som kan nå ut till media, ska vi överväga att gå ut med pressinformation. På så sätt får vi initiativet och ökar möjligheten att nå ut med viktig fakta och att nyansera bilden. Saklig pressinformation som skickas till all media minskar också risken för stora negativa rubriker, eftersom ingen blir ensam om nyheten. Principen att verksamhetsansvar innebär informationsansvar gäller självklart också när media söker kontakt för att få svar på sina frågor. Tips om vad som är bra att tänka på i kontakten med media hittar du i Checklistan Sida 10 (av 13)

11 Uppföljning På följande sätt ska vi följa upp hur vi nått målen i kommunikationsplanen: Uppföljning av intern kommunikation: Förbättrat betyg för internkommunikationen i medarbetarundersökningen. På frågan Informationskanalerna i Östersunds kommun fungerar väl är index för VOF i dag 62 (61 för hela kommunen). På frågan Min närmaste chef lämnar tillräcklig information är index för VOF 75 (76 för hela kommunen) År 2016 ska betyget vara minst 75 respektive 85. Förbättrad statistik över antal besök på VOFs Insida. En metod är att räkna antalet unika besökare det vill säga om VOFs sidor på Insidan besöks från samtliga IPadresser (datastationer) inom VOF. I dag har VOFs sidor drygt 500 unika besökare per månad*. Antalet IP-adresser är 800. Målet är att antalet besökare på VOFs sidor under en månad är minst 90 procent av antalet IP-adresser inom VOF. Besöksstatistiken för en nyhet på Insidan som innehåller VOFs nyhetsbrev bör stiga från dagens knappt 100 besökare till minst 500 besökare. Samma besökssiffra bör gälla för viktiga nyheter som berör alla inom förvaltningen. Genom att gå ut med en enkät under början av perioden samt en mot slutet av perioden kan vi fånga upp om medarbetarna upplever att internkommunikationen förbättrats. Vi kan också få en bild av vad som ytterligare bör förbättras. Förvaltningsinformatören ansvarar för det praktiska arbetet med uppföljningarna. *Enligt SiteVisions statistikverktyg Uppföljning av extern kommunikation: Förbättrat resultat av medborgarundersökningen. Medborgarnas betyg på VOFs verksamheter bör ligga i nivå med medborgarnas betyg på kommunen som helhet. Sida 11 (av 13)

12 Inledning av kommunens övergripande kommunikationsstrategi Beslutad av KF 30 november Reviderad 6 november 2012 Sammanfattning Det här dokumentet är en revidering av Kommunikationsplattformen och gäller för perioden 2013 till och med Syftet med dokumentet är att driva utvecklingen av vår kommunikation i en riktning som skapar attraktionskraft och stöder verksamheterna i de utmaningar de står inför. Vår externa kommunikation har utvecklats positivt de senaste åren. Fokus de kommande åren blir därför att också utveckla den interna kommunikationen. God intern kommunikation minskar problem och effektiviserar verksamheternas arbete med att nå sina mål. Dessutom bidrar det till en bra arbetsmiljö. Det bidrar i sin tur till det övergripande målet som är medborgarnytta. Två nya kommunikationsmål är formulerade 1) Östersund är ett starkt varumärke. Det betyder Kärlek till Vinterstaden, Förtroende för kommunen och Attraktionskraft som arbetsgivare. 2) Östersunds kommun är en kommunikativ organisation. Det betyder att ledningen prioriterar och planerar kommunikation, en välfungerande och känd kommunikationsstruktur, kommunikativt ledarskap, engagerade medarbetare och en tillåtande och inspirerande kommunikationskultur. Målen ska följas upp i en intern medarbetarenkät och externa image- och medieundersökningar. Strategier som ska leda oss mot målen Vi ska 1)Bygga stolthet, 2) Bygga förtroende, 3) Planera kommunikationen, 4) Utveckla kommunikationsstrukturerna, 5) Stötta cheferna i den kommunikativa vardagen, 6) Inspirera och utbilda i kommunikation, 7) Lyssna, lära och förbättra. Profilen Vinterstaden & Våra budskap Kommunens profil är Vinterstaden. Den är framgångsrik och ändras inte, om inte ett nytt Tillväxtprogram eller en ny vision skapar ett sådant behov. Däremot förstärks profilen med budskap om mat och kultur. Budskap kring kommunen som attraktiv arbetsgivare finns också med. Strukturer, Kanaler & Verktyg Kommunens viktigaste interna kanaler ska vara Insidan samt cheferna, som i det här sammanhanget definieras som kanal. Det beror på att cheferna är kommunledningens företrädare och förlängda arm i de flesta frågor och har en viktig roll i att tolka och förmedla information. Externt kommer det nya Kundcentret att tillsammans med få rollen som den viktigaste kanalen. Medborgardialog ökar delaktighet och inflytande Medborgardialog är dialogen mellan medborgare och förtroendevalda som syftar till att öka medborgarnas delaktighet och inflytande i viktiga, kommunala beslut. Ett antal principer styr medborgardialogen och avsikten med dialogen avgör valet av metoder, verktyg och kanaler. Vanliga metoder för medborgardialog är fysiska eller elektroniska möten. Tillgänglig kommunikation - en rättighet och en varumärkesfråga Alla medarbetare ska tala och skriva en svenska som är lätt att förstå. Information ska översättas till engelska, samiska och teckenspråk och informationsmaterial ska vara grafiskt tillgängligt. Verksamhetsansvar innebär informationsansvar I kommunen råder principen att verksamhetsansvar också innebär ansvar för information och kommunikation. Det innebär att cheferna har en mycket viktig roll i kommunikationshänseende. I kapitel 9 redovisas roller och ansvar både på den politiska nivån och i tjänstemannaorganisationen. Sida 12 (av 13)

13 Kommunens kommunikationspolicy Beslutad av KF 30 november Reviderad 6 november 2012 God kommunikation är en framgångsfaktor för att skapa medborgarnytta. Det minskar problem och effektiviserar verksamheternas arbete med att nå sina olika mål. Det bidrar också till en bra arbetsmiljö och attraktionskraft för kommunen som en plats där man vill arbeta, bo och bedriva verksamhet, samt besöka och återvända till. Ansvaret för kommunikation följer verksamhetsansvaret. Det innebär att den som har ansvar för en verksamhet också har ansvar för både intern och extern kommunikation för den verksamheten. Vår kommunikation ska kännetecknas av att vara: Offensiv Vi tar initiativ till kommunikation, vi väntar inte tills den efterfrågas. Inspirerande Med kommunikationen skapar vi ny kunskap, vilja till förändring och en positiv inställning. Tydlig & Tillgänglig Vårt språk är begripligt. Grundläggande information finns på engelska, samiska och teckenspråk. Informationsmaterial är grafiskt och tekniskt tillgänglig för alla. Vi är också tydliga som avsändare genom att följa de grafiska profilreglerna. Under ständig förbättring Vi är lyhörda för synpunkter och arbetar för att ständigt förbättra vår kommunikation. Styrdokument Östersunds kommun har följande styrdokument som reglerar vårt arbete med information, kommunikation, profilering och marknadsföring: Kommunikationspolicy Kommunikationsstrategi Grafisk profilmanual Årliga handlingsplaner för kommunstyrelsens kommunikationsaktiviteter Kriskommunikationsplan Specifika riktlinjer för till exempel webb och sociala medier Sida 13 (av 13)

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE : 2 (9) 3 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH SYFTE... 4 2 METOD... 4 3 RESULTAT... 4 3.1 STYRDOKUMENT OCH RUTINER FÖR

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Kommunikationsstrategi 2013-2014

Kommunikationsstrategi 2013-2014 Kommunikationsstrategi 2013-2014 Antagen av Östhammars kommunfullmäktige 84 i september 2010. Omarbetad i december 2012 och antagen av kommunstyrelsen xx/2013 Innehåll ANSVAR FÖR INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

POLICY. Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad

POLICY. Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad POLICY Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör 08-550 224 50 monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt Webbpolicy för Internet och intranät Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen via Internet

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Riktlinjer för Götene kommuns kommunikation. Antagen av kommunstyrelsen: KS 125 23 April 2014

Riktlinjer för Götene kommuns kommunikation. Antagen av kommunstyrelsen: KS 125 23 April 2014 Riktlinjer för Götene kommuns kommunikation Antagen av kommunstyrelsen: KS 125 23 April 2014 Sammanfattning Målet med Götene kommuns kommunikationsarbete är att bli en kommunikativ organisation. Målet

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er)

Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er) Divisionen för offentlig informationshantering Datum Dnr RA 20-2014/5237 Nora Liljeholm 2014-07-02 1 (6) Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er) Bakgrund

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Kommunikationspolicy för Ålands gymnasium

Kommunikationspolicy för Ålands gymnasium POLICYDOKUMENT 2011-10-31 Publicerad Kommunikationspolicy för Ålands gymnasium Titel Kommunikationspolicy för Ålands gymnasium Underrubrik Författare Centraladministrationen Typ av handling Policydokument

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler» Styrdokument RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 3 november 2014 ANSVAR UPPFÖLJNING/REVIDERING: Kommunikationsstrateg GÄLLER

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan FÖRFATTNINGSSAMLING Kriskommunikationsplan 1 Kriskommunikationsplan för Norrtälje kommun vid extraordinära händelser eller vid krissituation 2012-11-13 Innehåll Inledning Mål Tilltal och förhållningssätt

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Region Värmland

Informations- och kommunikationspolicy för Region Värmland Beslutad av regionstyrelsen 2012-09-27 Sida 1 Enheten för kommunikation Hedvig Bergenheim, 054-701 10 19 hedvig.bergenheim@regionvarmland.se Informations- och kommunikationspolicy för Region Värmland Policyn

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2009-03-30 Innehåll Inledning Principer för kommunikation Krav på kommunikation Intern kommunikation Extern kommunikation Tillgänglighet Mediarelationer

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Informationsplan vid krisledning Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Ändringar införda till och med KF, 111/2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Informationspolicy... 2 Organisation av informationsarbetet...

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Effektiv kommunikation internt och externt Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Policy Informatör Kommunstyrelsen - Upprättad av Fastställd/upprättad Reviderad av Senast

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Plan för etnisk mångfald 2007 2009

Plan för etnisk mångfald 2007 2009 BILAGA 20 Plan för etnisk mångfald 2007 2009 Vårdtagarperspektiv Personalperspektiv Äldrenämnden 2007-10-31 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Vidtagna åtgärder enligt tidigare handlingsplaner 4 Nuläget

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Vem är jag? Vem är jag? Chef Vem är jag? Chef 10 Vem är jag? Chef 10 Master Vem är jag? Chef 10 Master 197

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Kommunicera förbättringar

Kommunicera förbättringar Kommunicera förbättringar www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Chef för leverans och support, IT-avdelningen

Chef för leverans och support, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för leverans och support, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

helhetssyn förståelse motivation kommunikation kompetens delaktighet mål och resultat ledning Polisens ledarkriterier styrning förändring kunskap

helhetssyn förståelse motivation kommunikation kompetens delaktighet mål och resultat ledning Polisens ledarkriterier styrning förändring kunskap Polisens ledarkriterier tillgänglighet ledning förståelse analys helhetssyn engagemang styrning värderingar mål och resultat förändring legitimitet i samhället principer ledningskommunikation underrättelse

Läs mer

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Diarienummer: KS-283/2011 Ett budskap som öppnar möjligheter Vi i Norrköping är vana vid förändring.

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Nöjdhet och förtroende

Nöjdhet och förtroende Sid 1(6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning, 214-1-2 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Nöjdhet och förtroende Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde:

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Örebros nya webbplats

Örebros nya webbplats Örebros nya webbplats Nätverk 7 Föreläsare Kia Lagerqvist, Informationsstrateg Björn Hagström, Systemintegratör Örebros nya webbplats Nätverksdagen Offentliga rummet 2009 Kia Lagerqvist Informationsstrateg

Läs mer