Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-2016"

Transkript

1 Dokumentnamn: Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen Skapad av: Marianne Waplan + arbetsgrupp Beslutad av: Förvaltningsledning 29 november 2012 Gäller: Reviderad den: Diarienummer: Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen Sida 1 (av 13)

2 En kommunikationsplan behövs det? Vård- och omsorgsförvaltningen består av medarbetare som i sin tur har många dagliga kontakter med brukare och anhöriga. En bra intern kommunikation är ett nödvändigt smörjmedel för att vi ska arbeta så smart och rätt som möjligt. En bra extern kommunikation är viktig för att vi ska kunna ge bästa möjliga service till medborgare/brukare. Det är också viktigt för bilden av vår verksamhet. Att skapa en positiv bild av verksamheten är värdefullt inte minst med tanke på de rekryteringsbehov vi har inför framtiden. En bra intern och extern kommunikation bidrar till att medarbetarna känner ökad delaktighet och stolthet. Nöjda och välinformerade medarbetare är våra bästa informationskanaler och ambassadörer ut mot allmänheten. Vi lever i en tillvaro där vi omges av ett ständigt växande informationsbrus. Dessutom arbetar vi i en stor organisation med många medarbetare, som spenderar ytterst begränsad tid vid datorn. Då blir det allt viktigare att vi har en plan för vår kommunikation med tydliga mål för hur vi kan förbättra den, hur och när vi informerar, vilka kanaler vi använder, vilka som behöver information och var vi ska kunna hämta informationen. Planen gäller för åren men kan komma att kompletteras under den här perioden. Det gäller framför allt under rubriken Våra kanaler. Kommunikationsplanen innehåller följande huvudrubriker: Nuläge Sidan 3 Mål Sidan 6 Strategier för att nå målen Sidan 7 Handlingsplan Sidan 8 Våra kanaler Sidan 9 Uppföljning Sidan 11 Kommunens kommunikationsstrategi sammanfattning Sidan 12 Kommunens kommunikationspolicy Sidan 13 Sida 2 (av 13)

3 Nuläge Målgrupper Målgrupper för Vård- och omsorgsförvaltningens kommunikation är: medarbetare kommuninvånare boende utanför kommunen. Den viktigaste målgruppen för vår kommunikation är våra medarbetare. En väl informerad medarbetare fungerare i sin tur som en viktig informationskanal till våra externa målgrupper och kan bidra till en positiv bild av vår verksamhet. Bland medarbetarna finns; - anställda inom Vård- och omsorgsförvaltningen - övriga kommunanställda Särskilt viktiga målgrupper bland kommuninvånare är; - brukare av våra tjänster - anhöriga till brukare - studerande/unga/nyinflyttade/nysvenskar= presumtiv arbetskraft - andra utförare av våra tjänster - presumtiva utförare av våra tjänster - samarbetspartners i form av idéella föreningar, organisationer med mera Särskilt viktiga målgrupper bland boende utanför kommunen är; - presumtiva inflyttare/arbetskraft - samarbetspartners inom andra kommuner, myndigheter eller organisationer - anhöriga till brukare i Östersund, men som själva bor utanför kommunen Kanaler Interna kanaler: För vår interna kommunikation har vi tillgång till följande kanaler. Kanalerna är inte rangordnade: - Personlig e-post - Konferenser i First Class - Insidan - VOFs nyhetsbrev - Förvaltningsledningsträffar - Områdesträffar - Verksamhetsträffar - Handläggarträffar - Arbetsplatsträffar - Teamträffar - Chefen - Chefsbrevet - Magasinet Östersund (som till en del ersätter personaltidningen) Sida 3 (av 13)

4 Den personliga e-posten och därefter konferenserna är i dag de överlägset mest använda kanalerna för internkommunikation. Det gäller både information från staben ut till verksamheterna och inom områdena och enheterna. Framför allt chefer har i dag en mängd konferenser att bevaka. De mest använda kanalerna från staben ut till cheferna är konferenserna; Ledningsgrupp VOF, Vf Sl omsorg (enhetschefer inom omsorgen), och SL Hemtjänst (enhetschefer inom hemtjänst och särskilt boende). Efter nya intranätets lansering i mars har Insidan så smått börjat användas som kommunikationskanal, med nyheter från staben ut till förvaltningen. Inget område har ännu hösten börjat använda Insidan för egen kommunikation i verksamheten. Nyheterna på Insidan kompletteras med en mängd olika prenumerationssidor för olika områden. Dessa är relativt väl använda det vill säga att de flesta prenumerationssidor har många prenumeranter, som får ett personligt mejl då något nytt händer inom området de prenumererar på. Insidan fungerar i dag som ett relativt bra arkiv för olika arbetsdokument. Även om det återstår en del innan VOFs medarbetare hittar allt de behöver på Insidan. Signaler över missade nyheter tyder på att många ännu inte fått som rutin att logga in och bevaka Insidan under arbetsdagen. Återkopplingar visar att kunskapen om Insidan behöver förbättras - innan Insidan kan betraktas som en väl fungerande nyhetskanal. VOFs nyhetsbrev kommer ut via Insidan och verkar vid rundfrågningar vara känt bland medarbetarna. Hittills har det kommit relativt oregelbundet. Statistik visar att nyhetsbrevssidan i snitt har strax under 100 besökare. Även om samtliga chefer uppmanas att dra ut nyhetsbrevet till sina medarbetare är den siffran för låg. FL, områdesträffar, verksamhetsträffar, arbetsplatsträffar och teamträffar: är forum för muntlig information via linjen. Omfattande undersökningar som gjorts av större arbetsplatser visar att muntlig information från chefen upplevs som den viktigaste informationskanalen. Många chefer upplever i dag en informationsstress med stor informationsmängd, många kanaler (konferenser) och otydlighet kring vilken information som ska förmedlas vidare till medarbetarna. De som informerar upplever å sin sida att viktig information som ska vidare till medarbetarna fastnar på vägen. Handläggarträffarna är ett viktigt forum för information till staben. Här efterfrågar många mer information om vad som pågår både i staben och ute i verksamheten. Magasinet Östersund, delas ut på alla kommunens arbetsplatser. Till viss del ska Magasinet ersätta personaltidningen, bland annat med arbetsplatsreportage och reportage som bygger stolthet över att arbeta på Östersunds kommun. Magasinet har hittills bara använts i begränsad omfattning av VOF. Externa kanaler: - Externa webbplatsen - Informationsbroschyrer, foldrar, brev - Magasinet Östersund - Pressmeddelanden/pressinbjudan - Presskontakter Cirka personer besöker varje månad de externa webbsidorna under rubriken stöd/omsorg/vård. Informationen på våra sidor får höga poäng i nationella jämförelser, bland annat från SKL. Ett system med påminnelser och informationsansvariga gör att sidorna är relativt väl uppdaterade. Samtliga VOF sidor är skrivna på lättläst svenska för ökad Sida 4 (av 13)

5 tillgänglighet. Ännu kan vi inte erbjuda några e-tjänster, som att välja utförare, räkna ut hemtjänstavgift med mera. Genom våra nyheter på externa webben når vi ett begränsat antal invånare med information. Vi når också media, som prenumererar på dessa nyheter. Fortfarande är informationsblad, broschyrer och brev viktiga för att informationen ska vara tillgänglig för alla. Den externa information som produceras på staben är till största delen skriven på lättläst svenska. Magasinet Östersund, delas ut till samtliga hushåll i Östersunds kommun och är därmed en heltäckande kanal för att nå ut med information till våra kommuninvånare. Men som nämnts ha Magasinet hittills bara använts i begränsad omfattning av VOF. Pressmeddelanden/pressinbjudningar och andra presskontakter förekommer - ibland med positivt resultat, ibland utan resultat alls. I den medborgarundersökning som SCB senast gjort på uppdrag av Östersunds kommun (2011) får kommunen som helhet ett betyg av sina invånare, som ligger över rikssnittet. Däremot var synen på äldreomsorgen under snittet för de kommuner som deltog i undersökningen. En förklaring till det dåliga resultatet kan vara en relativt intensiv och negativ medierapportering under perioden före undersökningen. Rapporteringen handlade mycket om några personliga fall samt om nämndens ekonomiska underskott. Svagheter Många medarbetare inom Vård- och omsorgsförvaltningen har mycket begränsad tid vid datorn. Dessutom måste varje medarbetare använda sin personaliga inlogg för att se en anpassad vy på Insidan. Av praktiska skäl använder man oftast ett gruppinlogg även om man har ett personligt inlogg. Det innebär att en stor del av hemtjänstpersonalen inte ser riktade nyheter till förvaltningen. Risken att missa nyheter som går via e-postens gruppkonto är också stor i och med att den är avflaggad om någon annan redan öppnat mejlet. Ett extra stort ansvar vilar därmed på chefen att fungera som informationskanal. Cheferna å sin sida upplever en tydlig informationsstress. Man får en stor mängd information via alltför många kanaler (konferenser). Det råder också en irritation över att samma information återfinns i flera kanaler. Många chefer upplever också en brist på tydlighet när det gäller vilken information som ska förmedlas vidare. Den allmänna upplevelsen av Insidan är blandad på grund av att tekniken inte är löst när det gäller automatisk inloggning. Man har inte heller löst tekniken för att enkelt kunna bevaka och öppna e-posten från Insidan. Sida 5 (av 13)

6 Mål: Vård- och omsorgsförvaltningens kommunikationsplan vilar på kommunens övergripande kommunikationspolicy och kommunikationsstrategi. En sammanfattning av kommunikationsstrategin samt kommunens kommunikationspolicy återfinns längst bak i det här dokumentet. Kommunikationspolicyn säger att vi ska vara offensiva, tydliga och öppna. De två stora målen i den övergripande kommunikationsstrategin är; - Östersund är ett starkt varumärke - Östersunds kommun är en kommunikativ organisation. För att kunna leva upp till de övergripande målen gäller följande mål för Vård- och omsorgsförvaltningen: Vår internkommunikation ska bli bättre. Vi ska skapa en positiv bild av vår verksamhet, öka stoltheten bland medarbetarna och öka attraktionskraften som arbetsgivare. Sida 6 (av 13)

7 Strategier för att nå målen För att nå våra mål behöver vi* använda oss av strategier det vill säga ett långsiktigt tillvägagångssätt: Vi ska informera med eftertanke, både när det gäller vilka kanaler vi använder, vilken målgrupp vi vänder oss till och hur vi informerar. Som stöd ska vi använda oss av förvaltningens checklista som bifogas kommunikationsplanen. Vi ska underlätta för chefen att fylla sin viktiga uppgift som informationskanal både internt och externt. Det gör vi dels genom att följa checklistan, dels genom en specifik märkning av information som ska vidare till medarbetarna (se vidare under handlingsplan). Vi ska aktivt utnyttja de kanaler som står till buds, för att kommunicera goda exempel. Det handlar om att använda både de interna och externa kanaler. (Se vidare under kanaler.) Vi ska upprätta kommunikationsplaner för större förändringar/projekt som berör medarbetare och/eller kommuninvånare. *Med vi menas egentligen samtliga medarbetare inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Cheferna - samt staben som har mycket information att förmedla ut i organisationen - berörs givetvis extra mycket av de uppsatta målen och strategierna. Sida 7 (av 13)

8 Handlingsplan Följande aktiviteter krävs för att följa strategierna och nå våra kommunikationsmål: Antalet konferenser ska minskas. En lista över VOFs konferenser distribueras i FL. Varje områdeschef ansvarar för att gå igenom listan med sina enhetschefer för att se vilka konferenser som kan tas bort (se vidare under kanaler). Varje områdesledning bör utse en konferensansvarig på varje konferens som blir kvar. Listan över konferensansvariga förvaltas på staben. Konferenslistan följs upp med 1 års mellanrum - eller vid behov. En märkning införs av information som ska föras vidare i linjen ut till medarbetarna. Märkningen används genomgående både i FL-protokoll, vid information som mejlas till cheferna och som signal (OH-bild eller dylikt) vid muntlig information. Märkningen bör ha tre nivåer: en som anger att informationen ska ut till alla medarbetare, en som anger att informationen ska ut till en del medarbetare och att det är upp till chefen att avgöra vilka som berörs samt en symbol för information i FL som bara ska vidare ett led alltså till enhetscheferna. Vi ska aktivt informera om goda exempel i verksamheten. Områdescheferna ska presentera minst ett gott exempel per månad från verksamheten. Detta sker under Förvaltningsledningsträffar. Alla medarbetare kan också medverka genom lämna tips till förvaltningsinformatören. Det kan handla om goda exempel som ska spridas internt via Insidan eller externt via Magasinet Östersund, externa webben eller facebook. Vi ska aktivt sträva mot att använda Insidan både som arkiv och nyhetskanal. Huvudansvaret för att driva på utvecklingen av Insidan vilar på förvaltningsinformatören, som informerar och tar in synpunkter på förbättringar vid områdesträffar och i samband med inplanerade klarspråksutbildningar av enhetscheferna under hösten och vintern Men även övriga på staben har ett ansvar att guida på Insidan när man är ute och förmedlar information. Ansvaret att använda Insidan som informationskanal och arkiv vilar på staben, cheferna och medarbetarna i nämnd ordning. I samband med klarspråksutbildningar av enhetschefer kan förvaltningsinformatören fortsätta förmedla kunskap hos cheferna om deras betydelse som informationskanal, samt gå igenom den märkning som införs - samt innebörden av Insidans symbol Skriv ut. Förvaltningsinformatören ska hålla (minst) en utbildning för staben, som innehåller en kortversion av klarspråkskursen samt en genomgång av Insidan, samt viktiga punkter i kommunikationsplan och checklista. Sida 8 (av 13)

9 Våra kanaler För att förbättra vår kommunikation i allmänhet och vår internkommunikation i synnerhet, krävs att vi använder våra olika kanaler med eftertanke. Här följer riktlinjer för hur vi använder några av våra viktigaste informationskanaler: E-posten och konferenser: Genom att minska antalet konferenser och i stället styra över den mesta informationen till Insidan eller den personliga e-posten kan vi minska antalet informationskanaler som chefen ska hålla reda på. Några grundregler att tänka på när man granskar befintliga konferenser eller funderar på att skapa en ny; - En konferens med färre än cirka 12 deltagare bör ersättas av mejllista. - Har konferensen endast någon eller några få avsändare? Fundera över om den inte kan ersättas av en prenumerationssida på Insidan. Det förutsätter dock att avsändaren kan arbeta i publiceringsverktyget Sitevision. - Vänder sig konferensen till ett område eller en enhet? Försök så långt som möjligt att informera via riktade nyheter till området eller enheten på Insidan. Att lägga ut dessa nyheter kräver ingen kunskap i Sitevision. - I konferensen Ledningsgrupp VOF ska enbart läggas allmän information till ledningsgruppen, exempelvis praktisk information inför möten. Information som kräver aktiv åtgärd hos områdeschefen ska skickas ut via personlig sändlista. Insidan: Försök att använda Insidan så långt om möjligt. Det gäller både som informationskanal och arkiv. Områdeschefer och enhetschefer avgör vilka som ska kunna publicera nyheter till området respektive enheten. Staben har möjlighet att publicera nyheter som går ut till alla inom VOF och till alla chefer inom VOF. Rättigheten att publicera till hela VOF kan utvidgas till andra nyckelpersoner, som behöver förmedla information som kan beröra många inom förvaltningen. Tänk på att Insidan också kan användas som kanal att förmedla goda exempel från verksamheten! Tipsa förvaltningsinformatören! Nyhetsbrevet: Eftersom många medarbetare spenderar ytterst begränsad tid vid datorn är nyhetsbrevet är ett viktigt komplement till nyheter på Insidan. Chefen ska alltid dra ut nyhetsbrevet på papper och förmedla till personalen! Viktig information som många medarbetare bör känna till bör alltid stå i nyhetsbrevet, även om man också gått ut med det på Insidan. Tips till nyhetsbrevet går enkelt att lämna via förvaltningsinformatören. FL, områdesträffar och verksamhetsträffar, arbetsplatsträffar, teamträffar, chefen: Många studier visar att det är den muntliga informationen som når fram bäst i informationsbruset. Viktig information bör därför presenteras muntligt. Det gäller inte minst sådan information som kräver fördjupning och förklaring Magasinet Östersund: Magasinet är en unik kanal som når ut till alla hushåll i kommunen. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer hädanefter att köpa cirka tre sidor per nummer för reportage från verksamheten. Därtill kommer utrymmen för notiser. Tidningen kan användas både för att visa goda exempel från verksamheten och att nå ut med viktig information. Det är värdefullt att så många medarbetare som möjligt är aktiva och lämnar tips! Tipsen går enkelt att lämna via förvaltningsinformatören. Sida 9 (av 13)

10 Externa webbplatsen: Vår externa webbplats är ofta det första alternativ som medborgare/brukare väljer för att söka information. Den externa webbplatsen är ett värdefullt verktyg även för medarbetarna. Här kan man enkelt söka mer information om sådant som berör brukaren. Hit kan man också hänvisa brukare som själva har möjlighet att använda webben. Märker du att viktig information saknas, eller att det finns felaktig information; kontakta förvaltningsinformatören! Kontakta även förvaltningsinformatören för tips om nyheter på externa webben. Det kan gälla aktiviteter, förändrade öppettider, intressanta händelser eller annan information som direkt berör medborgare eller brukare. Media och presskontakter: Verksamhetsansvar innebär informationsansvar. Det framgör tydligt av kommunens kommunikationsstrategi. Där står också att vi ska vara offensiva och ta initiativet i kontakten med media. Självklart ska vi gå ut med pressinbjudan eller pressinformation när vi vill visa något speciellt eller har positiva saker att berätta om vår verksamhet. Ibland kan muntliga tips till någon enskild reporter ge nog så god effekt. Att lägga ut nyheter på externa webben är också ett sätt att nå media som prenumererar på kommunens webbnyheter. Ta kontakt med förvaltningsinformatören! Även vid negativa händelser, som kan nå ut till media, ska vi överväga att gå ut med pressinformation. På så sätt får vi initiativet och ökar möjligheten att nå ut med viktig fakta och att nyansera bilden. Saklig pressinformation som skickas till all media minskar också risken för stora negativa rubriker, eftersom ingen blir ensam om nyheten. Principen att verksamhetsansvar innebär informationsansvar gäller självklart också när media söker kontakt för att få svar på sina frågor. Tips om vad som är bra att tänka på i kontakten med media hittar du i Checklistan Sida 10 (av 13)

11 Uppföljning På följande sätt ska vi följa upp hur vi nått målen i kommunikationsplanen: Uppföljning av intern kommunikation: Förbättrat betyg för internkommunikationen i medarbetarundersökningen. På frågan Informationskanalerna i Östersunds kommun fungerar väl är index för VOF i dag 62 (61 för hela kommunen). På frågan Min närmaste chef lämnar tillräcklig information är index för VOF 75 (76 för hela kommunen) År 2016 ska betyget vara minst 75 respektive 85. Förbättrad statistik över antal besök på VOFs Insida. En metod är att räkna antalet unika besökare det vill säga om VOFs sidor på Insidan besöks från samtliga IPadresser (datastationer) inom VOF. I dag har VOFs sidor drygt 500 unika besökare per månad*. Antalet IP-adresser är 800. Målet är att antalet besökare på VOFs sidor under en månad är minst 90 procent av antalet IP-adresser inom VOF. Besöksstatistiken för en nyhet på Insidan som innehåller VOFs nyhetsbrev bör stiga från dagens knappt 100 besökare till minst 500 besökare. Samma besökssiffra bör gälla för viktiga nyheter som berör alla inom förvaltningen. Genom att gå ut med en enkät under början av perioden samt en mot slutet av perioden kan vi fånga upp om medarbetarna upplever att internkommunikationen förbättrats. Vi kan också få en bild av vad som ytterligare bör förbättras. Förvaltningsinformatören ansvarar för det praktiska arbetet med uppföljningarna. *Enligt SiteVisions statistikverktyg Uppföljning av extern kommunikation: Förbättrat resultat av medborgarundersökningen. Medborgarnas betyg på VOFs verksamheter bör ligga i nivå med medborgarnas betyg på kommunen som helhet. Sida 11 (av 13)

12 Inledning av kommunens övergripande kommunikationsstrategi Beslutad av KF 30 november Reviderad 6 november 2012 Sammanfattning Det här dokumentet är en revidering av Kommunikationsplattformen och gäller för perioden 2013 till och med Syftet med dokumentet är att driva utvecklingen av vår kommunikation i en riktning som skapar attraktionskraft och stöder verksamheterna i de utmaningar de står inför. Vår externa kommunikation har utvecklats positivt de senaste åren. Fokus de kommande åren blir därför att också utveckla den interna kommunikationen. God intern kommunikation minskar problem och effektiviserar verksamheternas arbete med att nå sina mål. Dessutom bidrar det till en bra arbetsmiljö. Det bidrar i sin tur till det övergripande målet som är medborgarnytta. Två nya kommunikationsmål är formulerade 1) Östersund är ett starkt varumärke. Det betyder Kärlek till Vinterstaden, Förtroende för kommunen och Attraktionskraft som arbetsgivare. 2) Östersunds kommun är en kommunikativ organisation. Det betyder att ledningen prioriterar och planerar kommunikation, en välfungerande och känd kommunikationsstruktur, kommunikativt ledarskap, engagerade medarbetare och en tillåtande och inspirerande kommunikationskultur. Målen ska följas upp i en intern medarbetarenkät och externa image- och medieundersökningar. Strategier som ska leda oss mot målen Vi ska 1)Bygga stolthet, 2) Bygga förtroende, 3) Planera kommunikationen, 4) Utveckla kommunikationsstrukturerna, 5) Stötta cheferna i den kommunikativa vardagen, 6) Inspirera och utbilda i kommunikation, 7) Lyssna, lära och förbättra. Profilen Vinterstaden & Våra budskap Kommunens profil är Vinterstaden. Den är framgångsrik och ändras inte, om inte ett nytt Tillväxtprogram eller en ny vision skapar ett sådant behov. Däremot förstärks profilen med budskap om mat och kultur. Budskap kring kommunen som attraktiv arbetsgivare finns också med. Strukturer, Kanaler & Verktyg Kommunens viktigaste interna kanaler ska vara Insidan samt cheferna, som i det här sammanhanget definieras som kanal. Det beror på att cheferna är kommunledningens företrädare och förlängda arm i de flesta frågor och har en viktig roll i att tolka och förmedla information. Externt kommer det nya Kundcentret att tillsammans med få rollen som den viktigaste kanalen. Medborgardialog ökar delaktighet och inflytande Medborgardialog är dialogen mellan medborgare och förtroendevalda som syftar till att öka medborgarnas delaktighet och inflytande i viktiga, kommunala beslut. Ett antal principer styr medborgardialogen och avsikten med dialogen avgör valet av metoder, verktyg och kanaler. Vanliga metoder för medborgardialog är fysiska eller elektroniska möten. Tillgänglig kommunikation - en rättighet och en varumärkesfråga Alla medarbetare ska tala och skriva en svenska som är lätt att förstå. Information ska översättas till engelska, samiska och teckenspråk och informationsmaterial ska vara grafiskt tillgängligt. Verksamhetsansvar innebär informationsansvar I kommunen råder principen att verksamhetsansvar också innebär ansvar för information och kommunikation. Det innebär att cheferna har en mycket viktig roll i kommunikationshänseende. I kapitel 9 redovisas roller och ansvar både på den politiska nivån och i tjänstemannaorganisationen. Sida 12 (av 13)

13 Kommunens kommunikationspolicy Beslutad av KF 30 november Reviderad 6 november 2012 God kommunikation är en framgångsfaktor för att skapa medborgarnytta. Det minskar problem och effektiviserar verksamheternas arbete med att nå sina olika mål. Det bidrar också till en bra arbetsmiljö och attraktionskraft för kommunen som en plats där man vill arbeta, bo och bedriva verksamhet, samt besöka och återvända till. Ansvaret för kommunikation följer verksamhetsansvaret. Det innebär att den som har ansvar för en verksamhet också har ansvar för både intern och extern kommunikation för den verksamheten. Vår kommunikation ska kännetecknas av att vara: Offensiv Vi tar initiativ till kommunikation, vi väntar inte tills den efterfrågas. Inspirerande Med kommunikationen skapar vi ny kunskap, vilja till förändring och en positiv inställning. Tydlig & Tillgänglig Vårt språk är begripligt. Grundläggande information finns på engelska, samiska och teckenspråk. Informationsmaterial är grafiskt och tekniskt tillgänglig för alla. Vi är också tydliga som avsändare genom att följa de grafiska profilreglerna. Under ständig förbättring Vi är lyhörda för synpunkter och arbetar för att ständigt förbättra vår kommunikation. Styrdokument Östersunds kommun har följande styrdokument som reglerar vårt arbete med information, kommunikation, profilering och marknadsföring: Kommunikationspolicy Kommunikationsstrategi Grafisk profilmanual Årliga handlingsplaner för kommunstyrelsens kommunikationsaktiviteter Kriskommunikationsplan Specifika riktlinjer för till exempel webb och sociala medier Sida 13 (av 13)

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler» Styrdokument RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 3 november 2014 ANSVAR UPPFÖLJNING/REVIDERING: Kommunikationsstrateg GÄLLER

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN FÖRFATTNING 7.9 Antagen av kommunstyrelsen 123/14 KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 KOMMUNIKATION Kommunikationspolicyn bildar grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation.

Läs mer

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN En liten guide till chefer, informatörer och andra intresserade om Informationen i Orsa kommun Infoavdelningen, Janne Bäckman, andra upplagan jan 2015 Information är en skyldighet

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Diarienummer: KS-283/2011 Ett budskap som öppnar möjligheter Vi i Norrköping är vana vid förändring.

Läs mer

Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013

Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013 Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013 Avdelningen för kompetensförsörjning Dokumenttyp Plan Dokumentnamn Kommunikationsoch marknadsföringsplan Fastställd/upprättad 2013-01-18 Beslutsinstans Nämnden

Läs mer

STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION

STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 9 September 2009 DNR 420-140/09 Revisionsrapport STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION Stadens kommunikationspolicy är känd på ledningsnivå och efterlevs i stort inom

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren.

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. MÅLBESKRIVNING Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. Sammanfattning Kommunikation är ett medel för att nå uppsatta mål.

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Effektiv kommunikation internt och externt Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Policy Informatör Kommunstyrelsen - Upprättad av Fastställd/upprättad Reviderad av Senast

Läs mer

Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907

Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907 Strategi för användning av Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907 Innehåll 1. Inledning 1.1 Vad är sociala medier? 1.2 Beskrivning av de mediekanaler vi medverkar i idag 1.3

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy 2015-04-30 1 (4) Kommunikationspolicy Syftet med en kommunikationspolicy Denna kommunikationspolicy, som är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för alla medarbetare, ska ligga till grund för

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Förstudie ny webbnärvaro för Enköpings kommun

Förstudie ny webbnärvaro för Enköpings kommun FÖRSTUDIE 2014-04-10 1 (61) Kommunikationsavdelningen Kungsgatan 42 745 80 Enköping Pontus Vinderos Tfn 0171-62 61 72 e-post pontus.vinderos@enkoping.se Förstudie ny webbnärvaro för Enköpings kommun Sammanfattning...

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN Att kommunicera och lyssna Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Samverkan med allmänheten Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Tryckeri: Hudiksvalls kommun Upplaga:

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Steg-för-steg i arbetet med employer branding

Steg-för-steg i arbetet med employer branding 1 (13) Steg-för-steg i arbetet med employer branding Artikel skriven av Anna Dyhre, tidigare chef för Universum Sverige som har employer branding i fokus. Numera arbetar hon som rådgivare, författare och

Läs mer

KommunKompassen AVESTA KOMMUN 2014 ANALYS AV. Britt Ståldal Gunnar Gidenstam, SKL 2015-03-04

KommunKompassen AVESTA KOMMUN 2014 ANALYS AV. Britt Ståldal Gunnar Gidenstam, SKL 2015-03-04 KommunKompassen ANALYS AV AVESTA KOMMUN 2014 Britt Ståldal Gunnar Gidenstam, SKL 2015-03-04 Sveriges Kommuner och Landsting 2015-03-04 2 (28) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?... 3 2 Avesta kommun i förhållande

Läs mer

Laholms kommun i sociala medier. Riktlinjer

Laholms kommun i sociala medier. Riktlinjer Laholms kommun i sociala medier Riktlinjer 1. Inledning...2 Vem vänder sig riktlinjerna till?...2 Vad är sociala medier?...2 Varför ska vi medverka i sociala medier?...2 Vision och mål...2 2. Din roll

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

RAPPORT 2009-11-19. Kommunkompassen. Analys. av Ale Kommun 2009-08-26--28

RAPPORT 2009-11-19. Kommunkompassen. Analys. av Ale Kommun 2009-08-26--28 RAPPORT 2009-11-19 1 (36) Sektionen för Demokrati och styrning Kommunkompassen Analys av Ale Kommun 2009-08-26--28 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Ale kommun i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer