Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-2016"

Transkript

1 Dokumentnamn: Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen Skapad av: Marianne Waplan + arbetsgrupp Beslutad av: Förvaltningsledning 29 november 2012 Gäller: Reviderad den: Diarienummer: Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen Sida 1 (av 13)

2 En kommunikationsplan behövs det? Vård- och omsorgsförvaltningen består av medarbetare som i sin tur har många dagliga kontakter med brukare och anhöriga. En bra intern kommunikation är ett nödvändigt smörjmedel för att vi ska arbeta så smart och rätt som möjligt. En bra extern kommunikation är viktig för att vi ska kunna ge bästa möjliga service till medborgare/brukare. Det är också viktigt för bilden av vår verksamhet. Att skapa en positiv bild av verksamheten är värdefullt inte minst med tanke på de rekryteringsbehov vi har inför framtiden. En bra intern och extern kommunikation bidrar till att medarbetarna känner ökad delaktighet och stolthet. Nöjda och välinformerade medarbetare är våra bästa informationskanaler och ambassadörer ut mot allmänheten. Vi lever i en tillvaro där vi omges av ett ständigt växande informationsbrus. Dessutom arbetar vi i en stor organisation med många medarbetare, som spenderar ytterst begränsad tid vid datorn. Då blir det allt viktigare att vi har en plan för vår kommunikation med tydliga mål för hur vi kan förbättra den, hur och när vi informerar, vilka kanaler vi använder, vilka som behöver information och var vi ska kunna hämta informationen. Planen gäller för åren men kan komma att kompletteras under den här perioden. Det gäller framför allt under rubriken Våra kanaler. Kommunikationsplanen innehåller följande huvudrubriker: Nuläge Sidan 3 Mål Sidan 6 Strategier för att nå målen Sidan 7 Handlingsplan Sidan 8 Våra kanaler Sidan 9 Uppföljning Sidan 11 Kommunens kommunikationsstrategi sammanfattning Sidan 12 Kommunens kommunikationspolicy Sidan 13 Sida 2 (av 13)

3 Nuläge Målgrupper Målgrupper för Vård- och omsorgsförvaltningens kommunikation är: medarbetare kommuninvånare boende utanför kommunen. Den viktigaste målgruppen för vår kommunikation är våra medarbetare. En väl informerad medarbetare fungerare i sin tur som en viktig informationskanal till våra externa målgrupper och kan bidra till en positiv bild av vår verksamhet. Bland medarbetarna finns; - anställda inom Vård- och omsorgsförvaltningen - övriga kommunanställda Särskilt viktiga målgrupper bland kommuninvånare är; - brukare av våra tjänster - anhöriga till brukare - studerande/unga/nyinflyttade/nysvenskar= presumtiv arbetskraft - andra utförare av våra tjänster - presumtiva utförare av våra tjänster - samarbetspartners i form av idéella föreningar, organisationer med mera Särskilt viktiga målgrupper bland boende utanför kommunen är; - presumtiva inflyttare/arbetskraft - samarbetspartners inom andra kommuner, myndigheter eller organisationer - anhöriga till brukare i Östersund, men som själva bor utanför kommunen Kanaler Interna kanaler: För vår interna kommunikation har vi tillgång till följande kanaler. Kanalerna är inte rangordnade: - Personlig e-post - Konferenser i First Class - Insidan - VOFs nyhetsbrev - Förvaltningsledningsträffar - Områdesträffar - Verksamhetsträffar - Handläggarträffar - Arbetsplatsträffar - Teamträffar - Chefen - Chefsbrevet - Magasinet Östersund (som till en del ersätter personaltidningen) Sida 3 (av 13)

4 Den personliga e-posten och därefter konferenserna är i dag de överlägset mest använda kanalerna för internkommunikation. Det gäller både information från staben ut till verksamheterna och inom områdena och enheterna. Framför allt chefer har i dag en mängd konferenser att bevaka. De mest använda kanalerna från staben ut till cheferna är konferenserna; Ledningsgrupp VOF, Vf Sl omsorg (enhetschefer inom omsorgen), och SL Hemtjänst (enhetschefer inom hemtjänst och särskilt boende). Efter nya intranätets lansering i mars har Insidan så smått börjat användas som kommunikationskanal, med nyheter från staben ut till förvaltningen. Inget område har ännu hösten börjat använda Insidan för egen kommunikation i verksamheten. Nyheterna på Insidan kompletteras med en mängd olika prenumerationssidor för olika områden. Dessa är relativt väl använda det vill säga att de flesta prenumerationssidor har många prenumeranter, som får ett personligt mejl då något nytt händer inom området de prenumererar på. Insidan fungerar i dag som ett relativt bra arkiv för olika arbetsdokument. Även om det återstår en del innan VOFs medarbetare hittar allt de behöver på Insidan. Signaler över missade nyheter tyder på att många ännu inte fått som rutin att logga in och bevaka Insidan under arbetsdagen. Återkopplingar visar att kunskapen om Insidan behöver förbättras - innan Insidan kan betraktas som en väl fungerande nyhetskanal. VOFs nyhetsbrev kommer ut via Insidan och verkar vid rundfrågningar vara känt bland medarbetarna. Hittills har det kommit relativt oregelbundet. Statistik visar att nyhetsbrevssidan i snitt har strax under 100 besökare. Även om samtliga chefer uppmanas att dra ut nyhetsbrevet till sina medarbetare är den siffran för låg. FL, områdesträffar, verksamhetsträffar, arbetsplatsträffar och teamträffar: är forum för muntlig information via linjen. Omfattande undersökningar som gjorts av större arbetsplatser visar att muntlig information från chefen upplevs som den viktigaste informationskanalen. Många chefer upplever i dag en informationsstress med stor informationsmängd, många kanaler (konferenser) och otydlighet kring vilken information som ska förmedlas vidare till medarbetarna. De som informerar upplever å sin sida att viktig information som ska vidare till medarbetarna fastnar på vägen. Handläggarträffarna är ett viktigt forum för information till staben. Här efterfrågar många mer information om vad som pågår både i staben och ute i verksamheten. Magasinet Östersund, delas ut på alla kommunens arbetsplatser. Till viss del ska Magasinet ersätta personaltidningen, bland annat med arbetsplatsreportage och reportage som bygger stolthet över att arbeta på Östersunds kommun. Magasinet har hittills bara använts i begränsad omfattning av VOF. Externa kanaler: - Externa webbplatsen - Informationsbroschyrer, foldrar, brev - Magasinet Östersund - Pressmeddelanden/pressinbjudan - Presskontakter Cirka personer besöker varje månad de externa webbsidorna under rubriken stöd/omsorg/vård. Informationen på våra sidor får höga poäng i nationella jämförelser, bland annat från SKL. Ett system med påminnelser och informationsansvariga gör att sidorna är relativt väl uppdaterade. Samtliga VOF sidor är skrivna på lättläst svenska för ökad Sida 4 (av 13)

5 tillgänglighet. Ännu kan vi inte erbjuda några e-tjänster, som att välja utförare, räkna ut hemtjänstavgift med mera. Genom våra nyheter på externa webben når vi ett begränsat antal invånare med information. Vi når också media, som prenumererar på dessa nyheter. Fortfarande är informationsblad, broschyrer och brev viktiga för att informationen ska vara tillgänglig för alla. Den externa information som produceras på staben är till största delen skriven på lättläst svenska. Magasinet Östersund, delas ut till samtliga hushåll i Östersunds kommun och är därmed en heltäckande kanal för att nå ut med information till våra kommuninvånare. Men som nämnts ha Magasinet hittills bara använts i begränsad omfattning av VOF. Pressmeddelanden/pressinbjudningar och andra presskontakter förekommer - ibland med positivt resultat, ibland utan resultat alls. I den medborgarundersökning som SCB senast gjort på uppdrag av Östersunds kommun (2011) får kommunen som helhet ett betyg av sina invånare, som ligger över rikssnittet. Däremot var synen på äldreomsorgen under snittet för de kommuner som deltog i undersökningen. En förklaring till det dåliga resultatet kan vara en relativt intensiv och negativ medierapportering under perioden före undersökningen. Rapporteringen handlade mycket om några personliga fall samt om nämndens ekonomiska underskott. Svagheter Många medarbetare inom Vård- och omsorgsförvaltningen har mycket begränsad tid vid datorn. Dessutom måste varje medarbetare använda sin personaliga inlogg för att se en anpassad vy på Insidan. Av praktiska skäl använder man oftast ett gruppinlogg även om man har ett personligt inlogg. Det innebär att en stor del av hemtjänstpersonalen inte ser riktade nyheter till förvaltningen. Risken att missa nyheter som går via e-postens gruppkonto är också stor i och med att den är avflaggad om någon annan redan öppnat mejlet. Ett extra stort ansvar vilar därmed på chefen att fungera som informationskanal. Cheferna å sin sida upplever en tydlig informationsstress. Man får en stor mängd information via alltför många kanaler (konferenser). Det råder också en irritation över att samma information återfinns i flera kanaler. Många chefer upplever också en brist på tydlighet när det gäller vilken information som ska förmedlas vidare. Den allmänna upplevelsen av Insidan är blandad på grund av att tekniken inte är löst när det gäller automatisk inloggning. Man har inte heller löst tekniken för att enkelt kunna bevaka och öppna e-posten från Insidan. Sida 5 (av 13)

6 Mål: Vård- och omsorgsförvaltningens kommunikationsplan vilar på kommunens övergripande kommunikationspolicy och kommunikationsstrategi. En sammanfattning av kommunikationsstrategin samt kommunens kommunikationspolicy återfinns längst bak i det här dokumentet. Kommunikationspolicyn säger att vi ska vara offensiva, tydliga och öppna. De två stora målen i den övergripande kommunikationsstrategin är; - Östersund är ett starkt varumärke - Östersunds kommun är en kommunikativ organisation. För att kunna leva upp till de övergripande målen gäller följande mål för Vård- och omsorgsförvaltningen: Vår internkommunikation ska bli bättre. Vi ska skapa en positiv bild av vår verksamhet, öka stoltheten bland medarbetarna och öka attraktionskraften som arbetsgivare. Sida 6 (av 13)

7 Strategier för att nå målen För att nå våra mål behöver vi* använda oss av strategier det vill säga ett långsiktigt tillvägagångssätt: Vi ska informera med eftertanke, både när det gäller vilka kanaler vi använder, vilken målgrupp vi vänder oss till och hur vi informerar. Som stöd ska vi använda oss av förvaltningens checklista som bifogas kommunikationsplanen. Vi ska underlätta för chefen att fylla sin viktiga uppgift som informationskanal både internt och externt. Det gör vi dels genom att följa checklistan, dels genom en specifik märkning av information som ska vidare till medarbetarna (se vidare under handlingsplan). Vi ska aktivt utnyttja de kanaler som står till buds, för att kommunicera goda exempel. Det handlar om att använda både de interna och externa kanaler. (Se vidare under kanaler.) Vi ska upprätta kommunikationsplaner för större förändringar/projekt som berör medarbetare och/eller kommuninvånare. *Med vi menas egentligen samtliga medarbetare inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Cheferna - samt staben som har mycket information att förmedla ut i organisationen - berörs givetvis extra mycket av de uppsatta målen och strategierna. Sida 7 (av 13)

8 Handlingsplan Följande aktiviteter krävs för att följa strategierna och nå våra kommunikationsmål: Antalet konferenser ska minskas. En lista över VOFs konferenser distribueras i FL. Varje områdeschef ansvarar för att gå igenom listan med sina enhetschefer för att se vilka konferenser som kan tas bort (se vidare under kanaler). Varje områdesledning bör utse en konferensansvarig på varje konferens som blir kvar. Listan över konferensansvariga förvaltas på staben. Konferenslistan följs upp med 1 års mellanrum - eller vid behov. En märkning införs av information som ska föras vidare i linjen ut till medarbetarna. Märkningen används genomgående både i FL-protokoll, vid information som mejlas till cheferna och som signal (OH-bild eller dylikt) vid muntlig information. Märkningen bör ha tre nivåer: en som anger att informationen ska ut till alla medarbetare, en som anger att informationen ska ut till en del medarbetare och att det är upp till chefen att avgöra vilka som berörs samt en symbol för information i FL som bara ska vidare ett led alltså till enhetscheferna. Vi ska aktivt informera om goda exempel i verksamheten. Områdescheferna ska presentera minst ett gott exempel per månad från verksamheten. Detta sker under Förvaltningsledningsträffar. Alla medarbetare kan också medverka genom lämna tips till förvaltningsinformatören. Det kan handla om goda exempel som ska spridas internt via Insidan eller externt via Magasinet Östersund, externa webben eller facebook. Vi ska aktivt sträva mot att använda Insidan både som arkiv och nyhetskanal. Huvudansvaret för att driva på utvecklingen av Insidan vilar på förvaltningsinformatören, som informerar och tar in synpunkter på förbättringar vid områdesträffar och i samband med inplanerade klarspråksutbildningar av enhetscheferna under hösten och vintern Men även övriga på staben har ett ansvar att guida på Insidan när man är ute och förmedlar information. Ansvaret att använda Insidan som informationskanal och arkiv vilar på staben, cheferna och medarbetarna i nämnd ordning. I samband med klarspråksutbildningar av enhetschefer kan förvaltningsinformatören fortsätta förmedla kunskap hos cheferna om deras betydelse som informationskanal, samt gå igenom den märkning som införs - samt innebörden av Insidans symbol Skriv ut. Förvaltningsinformatören ska hålla (minst) en utbildning för staben, som innehåller en kortversion av klarspråkskursen samt en genomgång av Insidan, samt viktiga punkter i kommunikationsplan och checklista. Sida 8 (av 13)

9 Våra kanaler För att förbättra vår kommunikation i allmänhet och vår internkommunikation i synnerhet, krävs att vi använder våra olika kanaler med eftertanke. Här följer riktlinjer för hur vi använder några av våra viktigaste informationskanaler: E-posten och konferenser: Genom att minska antalet konferenser och i stället styra över den mesta informationen till Insidan eller den personliga e-posten kan vi minska antalet informationskanaler som chefen ska hålla reda på. Några grundregler att tänka på när man granskar befintliga konferenser eller funderar på att skapa en ny; - En konferens med färre än cirka 12 deltagare bör ersättas av mejllista. - Har konferensen endast någon eller några få avsändare? Fundera över om den inte kan ersättas av en prenumerationssida på Insidan. Det förutsätter dock att avsändaren kan arbeta i publiceringsverktyget Sitevision. - Vänder sig konferensen till ett område eller en enhet? Försök så långt som möjligt att informera via riktade nyheter till området eller enheten på Insidan. Att lägga ut dessa nyheter kräver ingen kunskap i Sitevision. - I konferensen Ledningsgrupp VOF ska enbart läggas allmän information till ledningsgruppen, exempelvis praktisk information inför möten. Information som kräver aktiv åtgärd hos områdeschefen ska skickas ut via personlig sändlista. Insidan: Försök att använda Insidan så långt om möjligt. Det gäller både som informationskanal och arkiv. Områdeschefer och enhetschefer avgör vilka som ska kunna publicera nyheter till området respektive enheten. Staben har möjlighet att publicera nyheter som går ut till alla inom VOF och till alla chefer inom VOF. Rättigheten att publicera till hela VOF kan utvidgas till andra nyckelpersoner, som behöver förmedla information som kan beröra många inom förvaltningen. Tänk på att Insidan också kan användas som kanal att förmedla goda exempel från verksamheten! Tipsa förvaltningsinformatören! Nyhetsbrevet: Eftersom många medarbetare spenderar ytterst begränsad tid vid datorn är nyhetsbrevet är ett viktigt komplement till nyheter på Insidan. Chefen ska alltid dra ut nyhetsbrevet på papper och förmedla till personalen! Viktig information som många medarbetare bör känna till bör alltid stå i nyhetsbrevet, även om man också gått ut med det på Insidan. Tips till nyhetsbrevet går enkelt att lämna via förvaltningsinformatören. FL, områdesträffar och verksamhetsträffar, arbetsplatsträffar, teamträffar, chefen: Många studier visar att det är den muntliga informationen som når fram bäst i informationsbruset. Viktig information bör därför presenteras muntligt. Det gäller inte minst sådan information som kräver fördjupning och förklaring Magasinet Östersund: Magasinet är en unik kanal som når ut till alla hushåll i kommunen. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer hädanefter att köpa cirka tre sidor per nummer för reportage från verksamheten. Därtill kommer utrymmen för notiser. Tidningen kan användas både för att visa goda exempel från verksamheten och att nå ut med viktig information. Det är värdefullt att så många medarbetare som möjligt är aktiva och lämnar tips! Tipsen går enkelt att lämna via förvaltningsinformatören. Sida 9 (av 13)

10 Externa webbplatsen: Vår externa webbplats är ofta det första alternativ som medborgare/brukare väljer för att söka information. Den externa webbplatsen är ett värdefullt verktyg även för medarbetarna. Här kan man enkelt söka mer information om sådant som berör brukaren. Hit kan man också hänvisa brukare som själva har möjlighet att använda webben. Märker du att viktig information saknas, eller att det finns felaktig information; kontakta förvaltningsinformatören! Kontakta även förvaltningsinformatören för tips om nyheter på externa webben. Det kan gälla aktiviteter, förändrade öppettider, intressanta händelser eller annan information som direkt berör medborgare eller brukare. Media och presskontakter: Verksamhetsansvar innebär informationsansvar. Det framgör tydligt av kommunens kommunikationsstrategi. Där står också att vi ska vara offensiva och ta initiativet i kontakten med media. Självklart ska vi gå ut med pressinbjudan eller pressinformation när vi vill visa något speciellt eller har positiva saker att berätta om vår verksamhet. Ibland kan muntliga tips till någon enskild reporter ge nog så god effekt. Att lägga ut nyheter på externa webben är också ett sätt att nå media som prenumererar på kommunens webbnyheter. Ta kontakt med förvaltningsinformatören! Även vid negativa händelser, som kan nå ut till media, ska vi överväga att gå ut med pressinformation. På så sätt får vi initiativet och ökar möjligheten att nå ut med viktig fakta och att nyansera bilden. Saklig pressinformation som skickas till all media minskar också risken för stora negativa rubriker, eftersom ingen blir ensam om nyheten. Principen att verksamhetsansvar innebär informationsansvar gäller självklart också när media söker kontakt för att få svar på sina frågor. Tips om vad som är bra att tänka på i kontakten med media hittar du i Checklistan Sida 10 (av 13)

11 Uppföljning På följande sätt ska vi följa upp hur vi nått målen i kommunikationsplanen: Uppföljning av intern kommunikation: Förbättrat betyg för internkommunikationen i medarbetarundersökningen. På frågan Informationskanalerna i Östersunds kommun fungerar väl är index för VOF i dag 62 (61 för hela kommunen). På frågan Min närmaste chef lämnar tillräcklig information är index för VOF 75 (76 för hela kommunen) År 2016 ska betyget vara minst 75 respektive 85. Förbättrad statistik över antal besök på VOFs Insida. En metod är att räkna antalet unika besökare det vill säga om VOFs sidor på Insidan besöks från samtliga IPadresser (datastationer) inom VOF. I dag har VOFs sidor drygt 500 unika besökare per månad*. Antalet IP-adresser är 800. Målet är att antalet besökare på VOFs sidor under en månad är minst 90 procent av antalet IP-adresser inom VOF. Besöksstatistiken för en nyhet på Insidan som innehåller VOFs nyhetsbrev bör stiga från dagens knappt 100 besökare till minst 500 besökare. Samma besökssiffra bör gälla för viktiga nyheter som berör alla inom förvaltningen. Genom att gå ut med en enkät under början av perioden samt en mot slutet av perioden kan vi fånga upp om medarbetarna upplever att internkommunikationen förbättrats. Vi kan också få en bild av vad som ytterligare bör förbättras. Förvaltningsinformatören ansvarar för det praktiska arbetet med uppföljningarna. *Enligt SiteVisions statistikverktyg Uppföljning av extern kommunikation: Förbättrat resultat av medborgarundersökningen. Medborgarnas betyg på VOFs verksamheter bör ligga i nivå med medborgarnas betyg på kommunen som helhet. Sida 11 (av 13)

12 Inledning av kommunens övergripande kommunikationsstrategi Beslutad av KF 30 november Reviderad 6 november 2012 Sammanfattning Det här dokumentet är en revidering av Kommunikationsplattformen och gäller för perioden 2013 till och med Syftet med dokumentet är att driva utvecklingen av vår kommunikation i en riktning som skapar attraktionskraft och stöder verksamheterna i de utmaningar de står inför. Vår externa kommunikation har utvecklats positivt de senaste åren. Fokus de kommande åren blir därför att också utveckla den interna kommunikationen. God intern kommunikation minskar problem och effektiviserar verksamheternas arbete med att nå sina mål. Dessutom bidrar det till en bra arbetsmiljö. Det bidrar i sin tur till det övergripande målet som är medborgarnytta. Två nya kommunikationsmål är formulerade 1) Östersund är ett starkt varumärke. Det betyder Kärlek till Vinterstaden, Förtroende för kommunen och Attraktionskraft som arbetsgivare. 2) Östersunds kommun är en kommunikativ organisation. Det betyder att ledningen prioriterar och planerar kommunikation, en välfungerande och känd kommunikationsstruktur, kommunikativt ledarskap, engagerade medarbetare och en tillåtande och inspirerande kommunikationskultur. Målen ska följas upp i en intern medarbetarenkät och externa image- och medieundersökningar. Strategier som ska leda oss mot målen Vi ska 1)Bygga stolthet, 2) Bygga förtroende, 3) Planera kommunikationen, 4) Utveckla kommunikationsstrukturerna, 5) Stötta cheferna i den kommunikativa vardagen, 6) Inspirera och utbilda i kommunikation, 7) Lyssna, lära och förbättra. Profilen Vinterstaden & Våra budskap Kommunens profil är Vinterstaden. Den är framgångsrik och ändras inte, om inte ett nytt Tillväxtprogram eller en ny vision skapar ett sådant behov. Däremot förstärks profilen med budskap om mat och kultur. Budskap kring kommunen som attraktiv arbetsgivare finns också med. Strukturer, Kanaler & Verktyg Kommunens viktigaste interna kanaler ska vara Insidan samt cheferna, som i det här sammanhanget definieras som kanal. Det beror på att cheferna är kommunledningens företrädare och förlängda arm i de flesta frågor och har en viktig roll i att tolka och förmedla information. Externt kommer det nya Kundcentret att tillsammans med få rollen som den viktigaste kanalen. Medborgardialog ökar delaktighet och inflytande Medborgardialog är dialogen mellan medborgare och förtroendevalda som syftar till att öka medborgarnas delaktighet och inflytande i viktiga, kommunala beslut. Ett antal principer styr medborgardialogen och avsikten med dialogen avgör valet av metoder, verktyg och kanaler. Vanliga metoder för medborgardialog är fysiska eller elektroniska möten. Tillgänglig kommunikation - en rättighet och en varumärkesfråga Alla medarbetare ska tala och skriva en svenska som är lätt att förstå. Information ska översättas till engelska, samiska och teckenspråk och informationsmaterial ska vara grafiskt tillgängligt. Verksamhetsansvar innebär informationsansvar I kommunen råder principen att verksamhetsansvar också innebär ansvar för information och kommunikation. Det innebär att cheferna har en mycket viktig roll i kommunikationshänseende. I kapitel 9 redovisas roller och ansvar både på den politiska nivån och i tjänstemannaorganisationen. Sida 12 (av 13)

13 Kommunens kommunikationspolicy Beslutad av KF 30 november Reviderad 6 november 2012 God kommunikation är en framgångsfaktor för att skapa medborgarnytta. Det minskar problem och effektiviserar verksamheternas arbete med att nå sina olika mål. Det bidrar också till en bra arbetsmiljö och attraktionskraft för kommunen som en plats där man vill arbeta, bo och bedriva verksamhet, samt besöka och återvända till. Ansvaret för kommunikation följer verksamhetsansvaret. Det innebär att den som har ansvar för en verksamhet också har ansvar för både intern och extern kommunikation för den verksamheten. Vår kommunikation ska kännetecknas av att vara: Offensiv Vi tar initiativ till kommunikation, vi väntar inte tills den efterfrågas. Inspirerande Med kommunikationen skapar vi ny kunskap, vilja till förändring och en positiv inställning. Tydlig & Tillgänglig Vårt språk är begripligt. Grundläggande information finns på engelska, samiska och teckenspråk. Informationsmaterial är grafiskt och tekniskt tillgänglig för alla. Vi är också tydliga som avsändare genom att följa de grafiska profilreglerna. Under ständig förbättring Vi är lyhörda för synpunkter och arbetar för att ständigt förbättra vår kommunikation. Styrdokument Östersunds kommun har följande styrdokument som reglerar vårt arbete med information, kommunikation, profilering och marknadsföring: Kommunikationspolicy Kommunikationsstrategi Grafisk profilmanual Årliga handlingsplaner för kommunstyrelsens kommunikationsaktiviteter Kriskommunikationsplan Specifika riktlinjer för till exempel webb och sociala medier Sida 13 (av 13)

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 070-250 66 85 pia.jexell@habo.se Kommunikationspolicyn i praktiken Detta dokument är en bilaga till Håbo kommuns

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Styrdokument Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Senast reviderad av kommunfullmäktige, 9 Giltighetstid 2013-12-16--2017-12-31 2 (9) Beslutshistorik Giltighetstid 2013-12-16 2017-12-31 Antagen av

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Policy för extern kommunikation, tillgänglighet och service för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2012-05-09, 39, Dnr KS 2010/477 KS 015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Syfte... 2 3 Strategi...

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation Riktlinjer för kommunikation Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-05-22 70 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning

Läs mer

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikations policy Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikationspolicy 1 Kommunikationspolicy Innehåll Inledning... 4 1. Kommunikationspolicy... 5 1.2 Definition 5 1.3 Lagar 5 1.4 Kommunikationsmål

Läs mer

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015.

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre ALLA ÄR KOMMUNIKATÖRER Information

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Kommunikationens förhållningssätt... 2 Framgångsrik kommunikation...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun 1 Innehåll Kommunikationsstrategi för Stenungsunds kommun... 1 Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Intressenter/målgrupper... 4 Kanaler... 5 Stenungsunds kommuns

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Informationspolicy. Allmänt

Informationspolicy. Allmänt Informationspolicy Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen. Kommunen ska vara en föregångare

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE : 2 (9) 3 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH SYFTE... 4 2 METOD... 4 3 RESULTAT... 4 3.1 STYRDOKUMENT OCH RUTINER FÖR

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Medborgardialog en del av styrprocessen

Medborgardialog en del av styrprocessen en del av styrprocessen Övergripande kommunikationsplan www.vindeln.se Antagen av Kommunstyrelsen, den 28 april 2015, 95 Kommunikationsplan Sida 2(7) Bakgrunden till dialogen I ett samhälle där valdeltagandet

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN

KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR UPPSALA KOMMUN Detta dokument anger principer och förhållningssätt, ansvar, målgrupper, kanaler, formspråk och planeringsförutsättningar för

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

Uppdaterad Riktlinjer för intern och extern kommunikation

Uppdaterad Riktlinjer för intern och extern kommunikation Uppdaterad 2017-10-03 Riktlinjer för intern och extern kommunikation Innehåll Syfte... 3 Vad är kommunikation?... 3 Ansvar för kommunikation... 3 Grafisk profil... 3 Att skriva texter i jobbet... 3 Jämställdhet

Läs mer

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Antagen av regionstyrelsen den 28 januari 2016 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se

Läs mer

Kommunikationspolicy för Hörby kommun

Kommunikationspolicy för Hörby kommun Kommunledningsförvaltningen Kommunikationspolicy för Hörby kommun Kommunen har en bred verksamhet med många uppdrag och med flera olika roller. Vi som arbetar på kommunen gör det på uppdrag av medborgarna.

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Effektiv kommunikation internt och externt Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Policy Informatör Kommunstyrelsen Upprättad av Fastställd/upprättad Reviderad av Senast

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Innehållsförteckning Inledning... 2 Definition... 2 Mål... 2 Intern kommunikation... 3 Extern kommunikation... 3 Förhållningssätt...

Läs mer

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/679 2012-08-20 Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Övergripande inriktningar Information och kommunikation är strategiska styrmedel. Stadens kommunikationsarbete ska bidra till att utveckla, förmedla och förankra

Läs mer

Kommunikationsstrategi. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kommunikationsstrategi. Vård- och omsorgsförvaltningen Kommunikationsstrategi Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun, 2015 Kommunikationsstrategi för vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Övergripande strategi

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Huvudbudskapen genomsyrar all kommunikation... 2 Primära målgrupper...

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun 1 [7] Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun Dokumenttyp: riktlinje Beslutad av: kommunfullmäktige Beslutad: den 26 mars 2015 Dokumentet gäller för: alla nämnder och förvaltningar Dokumentet gäller

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 6 Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Riktlinjer för hur arbetet med internkommunikation ska bedrivas i organisationen, samt principer för fördelning av ansvar. Inledning Kommunikation

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6)

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6) 1(6) Kommunikationspolicy Syfte Vårt kommunikationsarbete ska genomsyra all verksamhet och bidra till förverkligandet av Kumlas vision, övergripande mål, verksamhetsmål och beslut. Kommunikationspolicyn

Läs mer

Kommunikationspolicy för Västerås stad

Kommunikationspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 12 februari 2009 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med

Läs mer

falun.se/ Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige

falun.se/ Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige falun.se/ Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 150507 Om kommunikationspolicyn Falu kommuns kommunikationspolicy anger ett gemensamt förhållningssätt i informations- och kommunikationsfrågor

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Informationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179

Informationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179 Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179 1 Inledning Det ska vara självklart för medborgare att få svar på frågor, information om hur kommunen arbetar, vilka tjänster som finns, vilka beslut som tas

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation All information och kommunikation ska vara: korrekt tydlig och begriplig trovärdig lättillgänglig

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Digital strategi 2016-2018

Digital strategi 2016-2018 1 Digital strategi 2016-2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2016-02-17 Diarienummer: 2015/55 Handläggare/författare: Sara Skyttner, webbstrateg 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation 1 (6) Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2014-12-03 201) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-12-03 Dokumentansvarig: Kommunikatör,

Läs mer

INFORMATIONS- POLICY

INFORMATIONS- POLICY INFORMATIONS- POLICY 2011-07-21 Inledning Utgångspunkten för vårt informationsarbete är att vi alla vill, kan och förväntas utbyta relevant information med varandra inom kommunorganisationen, med kommuninvånare

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/837 2012-10-29 Kommunstyrelsen Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 06:1 Ks 82/2006 Dnr Ks 2013/68 Dnr Ks/K 2006.10109 Riktlinjer för information och kommunikation i Tomelilla kommun Detta dokument gäller all muntlig,

Läs mer

Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad

Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad 1(8) 2009-06-16 Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad 2 (7) 1. Bakgrund Solna stad är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner med ett starkt näringsliv, rikt kultur- och idrottsutbud,

Läs mer

Riktlinjer för Överförmyndarnämndens Eskilstuna Strängnäs information och kommunikation

Riktlinjer för Överförmyndarnämndens Eskilstuna Strängnäs information och kommunikation Överförmyndarnämnden 2016-04-08 Socialförvaltningen ÖFNES/2016:38 Carl-Fredrik Movitz, 016-710 54 25 Riktlinjer för Överförmyndarnämndens Eskilstuna Strängnäs information och kommunikation God kommunikation

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

Tänk på att logga in! Använd ditt citrixinlogg.

Tänk på att logga in! Använd ditt citrixinlogg. Tänk på att logga in! Använd ditt citrixinlogg. Då ser du nyheter som är riktade till Vård- och omsorgsförvaltningen. Dessutom ser du nyheter som gäller ditt område eller din enhet. Så här! I mittenspalten

Läs mer

Strategi för digitala kanaler 2016-2017

Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Inledning Kommuninvånare ändrar ständigt sina vanor och vill nå kommunal service och information på andra sätt och i nya format. Vi vill möta våra kommuninvånare

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Kommunikationspolicy. Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. 1 Syftet med policyn...

Kommunikationspolicy. Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. 1 Syftet med policyn... POLICY Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. Dokumentet gäller för Samtliga medarbetare i Nacka kommun. Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 2

Läs mer