Farligt avfall i egen regi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Farligt avfall i egen regi"

Transkript

1 Farligt avfall i egen regi Förutsättningar 2015 Drivs som Uppdrag Start Slut Investering Resultat Resurser 0,7 mnkr -0,1 mnkr 0,3 åa internt Projektledare GÅ AnnaCarin Söderhielm Att Gästrike återvinnare ska sköta transporter av farligt avfall från återvinningscentraler och företagskunder i egen regi från och med Innan ska Gästrike återvinnare ha genomfört de förberedelser som behövs för att sköta hämtningen av farligt avfall från våra återvinningscentraler. Kortsiktigt ökade kostnader om ca 0,1 mnkr för Långsiktigt ska övertagandet i egen regi generera ökade försäljningsintäkter. Mål 2015 Transporter av farligt avfall från återvinningscentraler och företagskunder ska utföras i egen regi från och med Säkerställa att de rutiner som behövs finns för den löpande driften av förändringen och avsluta projektet. Avstämning mot våra inriktningsmål Miljönytta Samhällsnytta Kundnytta o Medarbetarskap och ledarskap Effektivitet och ekonomi 21 (82)

2 Nybyggnation Biogasanläggning Ägare: Gästrike Ekogas AB (intern) Drivs som Projekt Start Slut Investering Resultat Äskade resurser Projektledare Ligger i Gästrike Ekogas AB Intäkter vid utlåning av resurser från GÅ 1,0 åa Extern Beskrivning av aktiviteten Biogasprojektet drivs av Gästrike Ekogas AB och innebär att det ska färdigställas en biogasanläggning i Forsbacka. Bolaget har ingen egen anställd personal utan köper tjänster externt. Inför 2015 äskar bolaget att hyra in sakkunniga från Gästrike återvinnare. Resurserna ska få full kostnadstäckning av Gästrike Ekogas AB. Hitta bönder som är intresserade av att ta emot biogödsel är en stor utmaning och kritiskt utifrån både miljö och ekonomi. Projektmål 2015 Hålla tidplanen för upphandlingen så att byggstarten kommer igång i tid. November 2016 ska anläggningen vara klar för att vi ska erhålla beslutat investeringsstöd om 15,8 mnkr från Energimyndigheten. Preliminär tidplan: Tillståndsansökan inne oktober 2014 Underlag för upphandling skickas ut vid årsskiftet Upphandling klar under vår sommar 2015 Byggstart höst involverade från GÅ byggprojektledare, ev. övriga sakkunniga i specifika frågor. Avstämning mot våra övergripande inriktningsmål Miljönytta Samhällsnytta Kundnytta o Medarbetarskap och ledarskap Effektivitet och ekonomi 22 (82)

3 Miljöstrategiska programmet Gävle kommun Ägare: Gävle kommun Drivs som Uppdrag på Gästrike återvinnare Start 2013 Slut Klimatneutral kommun 2050 Investering Resultat 0 Resurser 0,5 åa Projektledare Extern på Gävle kommun Beskrivning av aktiviteten Gävle kommun har tagit fram ett miljöstrategiskt program. Gästrike återvinnare har varit delaktiga i framtagandet och är nu också med som ansvariga i genomförandet. Aktiviteter som är aktuella för Gästrike återvinnare är bland annat: Medverka vid interna nätverksmöten Medverka externa nätverksmöten Statistikuppgifter Events Hjälpa till med lösningar för att kunna ha källsortering på alla kommunala förvaltningar. Avstämning mål Aktiviteten leder direkt mot att uppfylla mål i Gävle kommuns miljöstrategiska program. Förbundet bygger upp kunskap och erfarenheter som kan användas mot de andra medlemskommunerna. Andra kommuners miljömål 23 (82)

4 Årsmöte Avfall Sverige 2016 Ägare: Avfall Sverige Drivs som Uppdrag Start Slut (genomförs 31/5-1/6 2016) Investering 0 Resultat 0 Resurser Uppdragsledare GÅ 0,2 åa Ulrika Svensson Beskrivning av aktiviteten Planering av innehållet Utställning Aktiviteten ska vara klar och planerad. Förutom Avfall Sverige kommer vi också att ta hjälp av eventbyrån på Gävle kommun. Mål 2015 Målet från Gästrike återvinnares sida är att skapa det mest minnesvärda årsmötet någonsin. 24 (82)

5 GÅ Tillsammans koncernen I GÅ Tillsammans koncernen har vi samlat våra aktiebolag. Koncernen består av Gästrike återvinnare, GÅFAB Fastighets AB (100%), GÅ Utveckling AB (100%), GÅ Tillsammans AB (100%) och Gästrike Ekogas (51%) (flyttas över innan årsskiftet 2014/2015). Gå Tillsammans AB Gå Tillsammans AB är holdingbolag i bolagskoncernen och moderbolag till dotterbolagen. Bolaget har inga egna anställda och ingen verksamhet. Bolaget arbetar med att utveckla och samordna ägarrollen i bolagskoncernen. Aktivitet 2015 Ta fram modell för Ledningsarbete, koncernstyrning Utveckla ekonomiadministrationen Avstämning mot våra övergripande inriktningsmål Miljönytta Samhällsnytta Kundnytta Medarbetarskap och ledarskap Effektivitet och ekonomi 25 (82)

6 GÅ Utveckling AB Aktiviteter 2015 Utveckla ekonomiadministrationen Avtal mellan GÅ/GÅ UT uthyrning av intern personal Samarbete med Två Punkt Ett AB Se över deponin i Forsbacka. Löpande övervakning. Utöka samarbetet med GAAB Avstämning mot våra övergripande inriktningsmål Miljönytta Samhällsnytta Kundnytta Medarbetarskap och ledarskap Effektivitet och ekonomi 26 (82)

7 GÅFAB Fastighets AB Aktiviteter 2015 Fastighetsförvaltning Utreda ombyggnation Utmarksvägen 16 Utveckla ekonomiadministrationen Föra över lån till GÅFAB från GÅ Avstämning mot våra övergripande inriktningsmål Miljönytta Samhällsnytta Kundnytta Medarbetarskap och ledarskap Effektivitet och ekonomi 27 (82)

8 Gästrike Ekogas AB Gästrike Ekogas AB har ombildats under Gästrike Ekogas AB ägs gemensamt av Gästrike Återvinnare AB (51 %) och Gävle Energi AB (49 %). Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva biogasproduktion och distribution i regionen samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Aktiviteter 2015 Nybyggnation biogasanläggning Forsbacka Ny tankstation LBG backup vid tankställe sörby urfjäll Avstämning mot våra övergripande inriktningsmål Miljönytta Samhällsnytta Kundnytta Medarbetarskap och ledarskap Effektivitet och ekonomi 28 (82)

9 Resultatbudget Resultat Gästrike återvinnare har sedan förbundets bildande 2001 visat ett positivt resultat som har grundats på tanken att förbundet ska ha en ekonomi i balans och att överskott ska återinvesteras i verksamheten. Vår taxefinansierade verksamhet som innefattar främst insamlingen av hushållsopor, hanteringen av våra återvinningscentraler, informationsverksamheten och kundservice har alltid varit vår kärnverksamhet och utgör strax över 80 procent av vår omsättning. Vi har även kommersiell verksamhet i förbundet som består av åkeriverksamhet och utbildningsverksamhet. Den delen av verksamheten finansieras via intäkter från den konkurrensutsatta marknaden och utgör knappt 20 procent av vår omsättning. Den kommersiella verksamheten har vinstkrav som finansierar taxeverksamheten. Taxeverksamheten får inte finansiera den kommersiella verksamheten. Förbundet budgeterar med ett resultat på 5,8 mnkr för Koncernens resultat inkl dotterbolagen uppgår till 3,8 mnkr. Resultatmarginalen uppgår till 3,3 % i förbundet och 2 % i koncernen inkl. Gästrike Ekogas AB. Koncernen består av Gästrike återvinnare och helägda bolagen GÅ Tillsammans AB, GÅ Utveckling AB och GÅFAB Fastighets AB. Gästrike Ekogas AB ägs till 51 %. Resultatförändringarna jämförs främst med den senaste prognosen för (82)

10 Budget 2015 Tkr GÅ Taxefinansierad e inkl. ÅVC Kommersiella Internationella uppdrag Central utvecklingspott Prognos Utfall 2013 Förändring budget jämfört med P2 Intäkter Taxeintäkter Verksamhetsintäkter Sidointäkter Produktionskostnader Bruttoresultat TG1 76,5% 72,0% 90,3% 100,0% 71,4% 67,3% Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresulat Finansnetto Resultat efter fin. poster Interna intäkter Interna kostnader Årets resultat TG4 3,3% 4,6% 9,0% 15,0% 3,9% TG4 efter CUP 2,3% 6,8% 10,8% Totala intäkter Förbundets intäkter budgeteras till 178,1 mnkr. Det är en ökning med 5,2 mnkr jämfört med prognos Taxefinansierade intäkter Taxefinansierade intäkter består av grundavgifter och hämtningsavgifter för hushållssopor. Även fritidshämtningen, slam och fett ingår i taxeintäkterna. Totalt beräknas dessa intäkter uppgå till 131,8 mnkr under 2015, en ökning med 0,25 mnkr jämfört med prognosen för (82)

11 Taxeintäkter Övrigt 2% Fritid inkl. latrin 2% Slam/Fett 9% Hämtningsavg. restavfall 40% Grundavgifter hushåll 40% Hämtningsavg. matavfall 7% Diagrammet visar hur taxeintäkterna är fördelade mellan grundavgifter och hämtningsavgifter för restavfall, slam/fett, fritid/latrin och övrigt. I övriga taxeintäkter ingår bland annat trädgårdsabonnemang, batterier och extraavgifter. Intäkterna från återvinningscentraler Intäkterna från återvinningscentralerna beräknas uppgå till nästan 9,5 mnkr nästa år, en ökning med 0,3 mnkr som främst är kopplat till återvinningskort för företag. Världsmarknadspriserna för metall har sjunkit under 2014 och budget ligger på samma nivå under 2015, vilket är 4,3 mnkr. Sidointäkter Övriga intäkter inom den taxefinansierade verksamheten uppgår till 1,4 mnkr och består av intäkter för konsulttjänster och vidarefakturerade kostnader. I posten ingår även återvunna kundförluster och vinst vid försäljning av anläggningstillgångar samt övriga mindre poster. Kommersiella intäkter De kommersiella intäkterna uppgår totalt till 33, 75 mnkr och ökar med 5,1 mnkr jämfört med prognosen för Ökningen är kopplad dels till åkeriverksamheten som ökar med 1,4 mnkr (5 %). En bredare marknadsinsats inom både åkeriet och fastighetsnära insamling ligger bakom ökningen. Utbildningsuppdragen i främst Polen går in i ett intensivt år under 2015 och därmed kommer intäkterna att öka med 3,4 mnkr. Utbildningsuppdragen budgeterar med ett resultat på 0,75 mnkr nästa år. 31 (82)

12 Produktionskostnader Produktionskostnaderna består av behandlingskostnader och entreprenadkostnader. Behandlingskostnaderna är kostnader för att behandla allt avfall som uppstår från regionens hushållsavfall inkl. slam och fett, men även från återvinningscentralerna och den kommersiella verksamheten (åkeriverksamheten). Entreprenadkostnaderna består av kostnader för att vi tar in externa entreprenörer som kör för Gästrike återvinnare. De största entreprenadkostnaderna är för insamling av slam i hela regionen. Åkeriverksamheten använder sig av entreprenörer för att kunna styra sina säsongs- och konjunkturvariationer. Produktionskostnaderna bedöms uppgå till 43,8 mnkr, vilket är en minskning med 5,6 mnkr jämfört med prognosen för Största förändringen beror på att vi från årsskiftet får ett nytt avtal för behandling av hushållsavfall vilket innebär att våra behandlingskostnader för hushållsavfall minskar med 4,6 mnkr, vilket motsvarar 24 % lägre priser. Även kostnaderna för krossning minskar med 0,7 mnkr. Entreprenadkostnaderna för farligt avfall kommer att minska med 0,4 mnkr från mars 2015, då vi tar över stora delar av transporterna från våra återvinningscentraler i egen regi. Initialt räknar vi med att få lite ökade kostnader för hämtning och hantering (ca 0,1 mnkr under 2015), men att det långsiktigt kommer att vara ekonomiskt fördelaktigt då vi räknar med att kunna kombinera hämtningen med ökad försäljning av tjänster till företag. Miljönyttan är en stor anledning till att vi tar över hanteringen i egen regi. Deponiskatten ökar med ca 0,1 mnkr nästa år med anledning av att skatten föreslås öka med 15 % nästa år och skatten per ton blir därmed 500 kr. Diagrammen nedan visar de största behandlingskostnaderna och entreprenadkostnaderna för Behandlingskostnader Restavfall ÅVC Matavfall Marknad Slam Fett 32 (82)

13 Entreprenadkostnader Slam ÅVC Fett Åkeriet marknad Övrigt Övriga kostnader Övriga kostnader bedöms uppgå till knappt 43,3 mnkr, vilket är en ökning med 5,3 mnkr jämfört med prognosen för Övriga kostnader består främst av fastighetskostnader, IT-kostnader, fordonskostnader inkl. bränsle och reparationer, konsulter och inhyrd personal. Inför nästa år har vi ökade kostnader för löpande drift av alla nya IT-system med 0,5 mnkr och det beror på att vi under 2015 kommer att ha alla nya IT-system i drift kommer att vara ett intensivt år vad gäller intrimning av vårt nya verksamhetssystem BFUS och övriga system och innebär merkostnader på uppemot 2 mnkr. Vi kommer att leasa två sopbilar och en lastmaskin vilket innebär ökade leasingkostnader med ca 0,8 mnkr. Anledningen till att vi leasar istället för att investera är för att vi har ett ansträngt läge likvidmässigt och då väljer vi att leasa några fordon under några år och köper loss dem under Fastighetskostnaderna beräknas öka med 0,6 mnkr och beror på att vi är eftersatt i arbetet med fastighetsförvaltningen och kommer att se över det under På kommunikation är den ordinarie personalstyrkan begränsad i och med föräldraledigheter och personal som arbetar med våra utlandsuppdrag. Istället för att ta in vikarier kommer konsulter att anlitas för 0,7 mnkr, vilket är motsvarande kostnad som personalen hade kostat. Personalkostnaderna har därmed minskat i lika stor omfattning. 33 (82)

14 Bränslekostnaderna beräknas minska med ca 0,1 mnkr och beror på ett nytt avtal med en ny leverantör. Central utvecklingspott Förbundet har många olika projekt och aktiviteter igång samtidigt och flertalet av dessa aktiviteter har redan satts igång och ska slutföras under 2015 och andra ska påbörjas under nästa år. För att få till en mer aktiv styrning och sätta högre krav på att prioritera och fördela våra resurser har vi valt att sätta av en central utvecklingspott. Potten uppgår till 2,2 mnkr under övriga kostnader och har avsatts för aktiviteter som är planerade och sannolika med inte beslutade vid budgetarbetet. De aktiviteter som vi har tänkt att ingå i potten är kostnadsbedömda till ett mycket högre värde. Den största aktiviteten som ingår här är intrimningen av hela affärssystemlösningen. Personalkostnader Personalkostnaderna beräknas uppgå till 67,8 mkr, jämfört med prognosen för 2014 som bedöms till 63,6 mnkr. Ökningen på 4,2 mnkr beror delvis på en beräknad löneökning i och med den årliga lönerevisionen med 1,9 mnkr. Vi planerar även en anställning ute på kompostanläggningen i Forsbacka istället för den entreprenör som är där idag. Kostnaden för den här personen vidarefakturerar vi till Gästrike Ekogas AB. Personalkostnaderna på kommunikationsenheten bedöms minska med anledning av föräldraledigheter och utlandsuppdrag med ca 0,7 mnkr och ersätts av konsulter istället för att ta in vikarier. Under 2014 har vi fått återbetalning av pensionsmedel för åren med över 1,1 mnkr. Den ersättningen är en negativ förändring gentemot prognosen. Central utvecklingspott Under personalkostnaderna har vi valt att sätta av 1,95 mnkr till en central utvecklingspott av samma anledning som under övriga kostnader. Förbundet planerar att förändra lönemodellen för de chaufförer som idag har ackordslön (totalt 15 chaufförer). Den förändringen innebär att vi med stor sannolik kommer att behöva göra en stor engångsutbetalning av en månadslön (byter lönemodell från lön i efterskott till lön innevarande månad) samt innestående sparad semester(med anledning av byte av semesterår). I potten ingår även planerade extra tjänster med anledning av utlandsuppdragen och att vi tar över hanteringen av farligt avfall i egen regi. Avskrivningar Avskrivningarna budgeteras till 15,4 mnkr, en ökning med 1,8 mnkr jämfört med Ökningen beror på att vi under 2014 har aktiverat investeringar för 24 mnkr. 34 (82)

15 Inför 2015 kommer vi bland annat att fortsätta att investera i nya bilar, slutföra bygget med ny återvinningscentral i Skutskär. Finansnetto De finansiella nettot budgeteras till 2,0 mnkr, en ökning med 0,4 mkr jämfört med Ökningen beror på att vi måste finansiera stora delar av våra investeringar med lån. Under 2014 planerar vi att behöva låna upp ytterligare 30 mkr, vilket gör att vi kommer att ha långfristiga lån på 130 mkr. Därtill har vi en checkkredit på totalt 40 mnkr. Vår totala kreditram inom koncernen uppgår till 200 mnkr. Vi beräknas utnyttja den ramen till 85 % vid utgången av Investeringsbudget Tusentals kronor (Tkr) Budget Prognos 2 Budget Plan Plan Plan Plan Fordon kommunala Fordon kommersiella Summa fordon ÅVC Skutskär ÅVC övrigt Slam enskilda avlopp Övrigt Summa ÅVC och fastigheter Kärl och containrar kommersiella Kärl och containrar kommunala Övrigt Summa mask. o invent Summa investeringar Pågående arbeten, ökningen per år anges Nivåstandard ÅVC IT-system Nytt skyltsystem Summa pågående investeringar Investeringar koncern * Summa investeringar ink. Pågående arbeten Investeringar GÅFAB Tvätthall, pågående från Invändiga ombyggnationer Övrigt Summa investeringar Summa investeingar GÅ koncern * * Exkl. Gästrike Ekogas AB. Bolaget har egen investerings- och finansieringplan Gästike Ekogas AB Mullbacka kompostanläggning Markköp Summa investeringar (82)

16 Investeringsbudgeten för 2015 uppgår till 36, 1 mnkr i förbundet inklusive pågående arbeten. De största investeringarna 2015 utgör investeringen i ny återvinningscentral i Skutskär 18,1 mnkr (år ). 4 nya sopbilar och en truck planeras för totalt 9,4 mnkr (2 sopbilar och en lastmaskin planeras att leasas istället för att ta det som en investering). Kärl, containrar och övriga maskiner och inventarier uppgår till 4,4 mnkr. Några projekt utgör pågående arbeten, dvs. investeringar som sträcker sig över flera år. Under 2015 ska införandet av nya affärssystemlösningen slutföras. Total investering mellan åren på 7,5 mnkr. Inom koncernen, exklusive Gästrike Ekogas AB uppgår investeringarna till 39,4 mnkr. Under 2015 planeras att påbörja den interna ombyggnationen av kontorsbyggnaden på utmarksvägen 16. Investeringen tas av GÅFAB Fastighets AB. Totalt bedöms hela ombyggnationen kosta 8 mkr. Finansieringsbudget Tusentals kronor (Tkr) Kassaflödesanalys * Prognos 2 Budget Plan Plan Plan Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar i anl.tillgångar Insats i Gästrike Ekogas AB Nyupptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från investering och finansiering Årets förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut * Gästrike Ekogas AB ingår inte i koncernberäkningarna. Gästrike Ekogas planeras att ha sin egen kreditlimit och finansieringsplan. Hänsyn har tagits till investeringarna i GÅFAB Fastighets AB. Gästrike återvinnare har under de senaste åren gjort stora investeringar som har gjort att förbundet har växt och utvecklats till våra kunders och miljöns förtjänst. Ny återvinningscentral i Gävle, ny fastighet, nya bilar och bildandet av nya bolag, införande av nya affärssystem och IT-lösningar är exempel på stora investeringar som har gjorts under åren 2011 till I takt med att vi har vuxit har koncernen tagit upp externa långfristiga lån och de uppgår till 100 mnkr per utgången av Därtill har koncernen en checkkredit på 40 mnkr som pendlar under året med anledning av våra säsongsvariationer och betalningsflöden. 36 (82)

17 Under nästa år budgeteras med investeringar för 39,4 mnkr samt tillskott i form av aktieägartillskott till Gästrike Ekogas med 13 mnkr. Den externa upplåningen bedöms öka med 30 mnkr med anledning av detta. I ett mer långsiktigt perspektiv måste vi öka den egna finansieringsgraden för att kunna amortera av på våra externa lån. Planen är därför att öka resultatet i förbundet till en resultatmarginal på 3 %, vilket motsvarar ett nettoresultat på ca 6 mnkr. Givet det resultatet och de investeringar som planeras kommer vi att ha en långsiktig plan som innebär att vi kan börja amortera av på våra lån Ekonomiska nyckeltal Det budgeterade resultatet uppgår till 5,8 mnkr (exklusive taxehöjning), vilket ger resultatmarginalen 3,3 %. Soliditeten bedöms hamna på 37 % och skuldsättningsgraden bedöms uppgå till 1,7. Vi kommer alltså att klara de ekonomiska målen. Nyckeltal Prognos 2 Budget Plan Plan Plan Mål Resultatmarginal 3,9% 3,3% 3,5% 3,1% 3,1% 3,0% Soliditet 37,0% 36,9% 39,4% 43,2% 46,3% > 30% Skuldsättningsgrad, antal ggr 1,65 1,71 1,54 1,32 1,16 < 2,3 Kreditram utnyttjande 70% 85% 80% 78% 73% Budget koncernen Gästrike återvinnare Koncernens resultat budgeteras till 3,8 mnkr. Koncernen består av Gästrike återvinnare, GÅFAB Fastighets AB (100%), GÅ Utveckling AB (100%), GÅ Tillsammans AB (100%) och Gästrike Ekogas (51%). Gästrike återvinnares helägda bolag budgeteras till ett gemensamt resultat på 50 tkr. Gästrike Ekogas AB resultat tas upp till 51%. Resultaträkningar och balansräkning budget 2015 presenteras i nedanstående tabeller. 37 (82)

18 GÅ Tillsam mans Budget 2015 Koncern Minoritetsintresse Koncernelimineringar Summa koncern GÅ GÅFAB GÅUT AB Ekogas AB Intäkter Produktionskostnader Bruttoresultat TG 1 Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat TG 2 Finansnetto Resultat efter finansiella poster TG 3 Minoritetsintresse Årets resultat TG 4 3,3 % 2,0 % Det koncernmässiga resultatet budgeteras till 3,8 mnkr. Förändringen gentemot förbundets resultat är 2,0 mnkr och utgörs av Gästrike Ekogas andel av resultatet 1,2 mnkr och koncernmässiga avskrivningar på fastigheten Sörby Urfjäll 29:2 i GÅFAB Fastighets AB. Balansräkningar GÅ GÅFAB GÅ UT Koncern GÅ Tillsammans elimineringar Prognos Koncern Budget (Tkr) Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - - Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder exkl. FNI Summa skulder och eget kapital *Gästrike Ekogas AB är inte med i balansräkningarna för koncernen. 38 (82)

19 Balansomslutningen i koncernen enligt prognosen uppgår till knappt 217 mnkr. I budgeten beräknas balansomslutningen växa till knappt 238 mnkr. Anledningen till ökningen är budgeterade investeringar och därtill hörande extern upplåning. GÅFAB Fastighets AB Bolaget äger fastigheten Sörby Urfjäll 29:2, vilket utgör utmarksvägen 14 och 16. Bolaget har hyresintäkter som är helt och hållet interna intäkter mot förbundet Gästrike återvinnare. Driftskostnaderna utgörs av löpande kostnader för uppvärmning, el, vatten, reparationer och underhåll samt inhyrd fastighetsskötare från förbundet Gästrike återvinnare. Fastighetsförvaltningen har varit eftersatt pga. resursbrist under de senaste åren. Därför har extra resurser (0,6 mnkr) satts av i 2015 budget. Avskrivningarna är på fastigheten och räntorna är på långfristiga lån som bedöms till 50 mnkr. De långfristiga lånen planeras att föras över från förbundet Gästrike återvinnare innan årsskiftet för 2014 är slut. GÅ Utveckling AB Bolaget kommer under 2015 att vara en bas för uthyrning av interna resurser till våra utbildningsuppdrag i Polen. Intäkterna består av försäljning av lärartid och konsulttid. Kostnaderna består av inhyrning av personal från förbundet Gästrike återvinnare. För koncernen utgör det här interna faktureringar och påverkar inte koncernresultatet. Bolaget har externa kostnader för provtagning av metallhydroxiddeponin i forsbacka samt revision. Bolaget äger 9,1 % av aktierna i Gästrike Avfallshantering AB (GAAB). GÅ Utveckling AB tar inte upp något resultat med anledning av ägarskapet i GAAB. GÅ Tillsammans AB Bolaget är ett holdingbolag och äger aktierna för GÅFAB Fastighets AB och GÅ Utveckling AB. Planen är även att bolaget ska äga 51% av aktierna i Gästrike Ekogas AB, som ska flyttas över från förbundet. Ingen verksamhet ska bedrivas i bolaget. Externa kostnader utgörs av revisionsarvode. 39 (82)

20 Renhållningstaxa 2015 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Beslutad av kommunalförbundet Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige XXXX Denna taxa träder i kraft Samtliga avgifter inklusive moms 40 (82)

Verksamhetsuppföljning T1 Gästrike återvinnare 2015

Verksamhetsuppföljning T1 Gästrike återvinnare 2015 PM 2015-05-27 Verksamhetsuppföljning T1 Gästrike återvinnare 2015 INFORMATIONSMATERIAL TILL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 17 JUNI 2015 Box 722, 801 28 Gävle Utmarksvägen 16 gastrikeatervinnare.se 026-17 29 21, 070-414

Läs mer

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82)

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82) Allt matavfall ska sorteras, enligt anvisningar från förbundet. Matavfall får inte läggas i kärlet för restavfall. Med restavfall menas den brännbara rest som blir över när matavfall och övrigt sorterbart

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Årsredovisning 2014 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014 1

Årsredovisning 2014 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014 1 Årsredovisning 2014 1 FÖRETAG Under 2014 har vi ökat försäljningen av årskort för företag på återvinningscentralen med över en halv miljon kronor. 19 HIG COOP 20 HIG COOP En hållbar utbildning för drömjobb

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 5,6 MSEK (5,9 MSEK).

Faktureringen under perioden uppgick till 5,6 MSEK (5,9 MSEK). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2010 Faktureringen under perioden uppgick till 5,6 MSEK (5,9 MSEK). Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -4,8 MSEK (-5,3 MSEK)

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 14 september 2015 Delårsrapport Q2 2015 2015-01-01 2015-06-30 Nettoomsättning 124 555 tkr (121 124) Rörelseresultat 17 420 tkr (22 489) Resultat efter skatt 16 546

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 46 816 tkr (38 123 tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande

Läs mer