Farligt avfall i egen regi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Farligt avfall i egen regi"

Transkript

1 Farligt avfall i egen regi Förutsättningar 2015 Drivs som Uppdrag Start Slut Investering Resultat Resurser 0,7 mnkr -0,1 mnkr 0,3 åa internt Projektledare GÅ AnnaCarin Söderhielm Att Gästrike återvinnare ska sköta transporter av farligt avfall från återvinningscentraler och företagskunder i egen regi från och med Innan ska Gästrike återvinnare ha genomfört de förberedelser som behövs för att sköta hämtningen av farligt avfall från våra återvinningscentraler. Kortsiktigt ökade kostnader om ca 0,1 mnkr för Långsiktigt ska övertagandet i egen regi generera ökade försäljningsintäkter. Mål 2015 Transporter av farligt avfall från återvinningscentraler och företagskunder ska utföras i egen regi från och med Säkerställa att de rutiner som behövs finns för den löpande driften av förändringen och avsluta projektet. Avstämning mot våra inriktningsmål Miljönytta Samhällsnytta Kundnytta o Medarbetarskap och ledarskap Effektivitet och ekonomi 21 (82)

2 Nybyggnation Biogasanläggning Ägare: Gästrike Ekogas AB (intern) Drivs som Projekt Start Slut Investering Resultat Äskade resurser Projektledare Ligger i Gästrike Ekogas AB Intäkter vid utlåning av resurser från GÅ 1,0 åa Extern Beskrivning av aktiviteten Biogasprojektet drivs av Gästrike Ekogas AB och innebär att det ska färdigställas en biogasanläggning i Forsbacka. Bolaget har ingen egen anställd personal utan köper tjänster externt. Inför 2015 äskar bolaget att hyra in sakkunniga från Gästrike återvinnare. Resurserna ska få full kostnadstäckning av Gästrike Ekogas AB. Hitta bönder som är intresserade av att ta emot biogödsel är en stor utmaning och kritiskt utifrån både miljö och ekonomi. Projektmål 2015 Hålla tidplanen för upphandlingen så att byggstarten kommer igång i tid. November 2016 ska anläggningen vara klar för att vi ska erhålla beslutat investeringsstöd om 15,8 mnkr från Energimyndigheten. Preliminär tidplan: Tillståndsansökan inne oktober 2014 Underlag för upphandling skickas ut vid årsskiftet Upphandling klar under vår sommar 2015 Byggstart höst involverade från GÅ byggprojektledare, ev. övriga sakkunniga i specifika frågor. Avstämning mot våra övergripande inriktningsmål Miljönytta Samhällsnytta Kundnytta o Medarbetarskap och ledarskap Effektivitet och ekonomi 22 (82)

3 Miljöstrategiska programmet Gävle kommun Ägare: Gävle kommun Drivs som Uppdrag på Gästrike återvinnare Start 2013 Slut Klimatneutral kommun 2050 Investering Resultat 0 Resurser 0,5 åa Projektledare Extern på Gävle kommun Beskrivning av aktiviteten Gävle kommun har tagit fram ett miljöstrategiskt program. Gästrike återvinnare har varit delaktiga i framtagandet och är nu också med som ansvariga i genomförandet. Aktiviteter som är aktuella för Gästrike återvinnare är bland annat: Medverka vid interna nätverksmöten Medverka externa nätverksmöten Statistikuppgifter Events Hjälpa till med lösningar för att kunna ha källsortering på alla kommunala förvaltningar. Avstämning mål Aktiviteten leder direkt mot att uppfylla mål i Gävle kommuns miljöstrategiska program. Förbundet bygger upp kunskap och erfarenheter som kan användas mot de andra medlemskommunerna. Andra kommuners miljömål 23 (82)

4 Årsmöte Avfall Sverige 2016 Ägare: Avfall Sverige Drivs som Uppdrag Start Slut (genomförs 31/5-1/6 2016) Investering 0 Resultat 0 Resurser Uppdragsledare GÅ 0,2 åa Ulrika Svensson Beskrivning av aktiviteten Planering av innehållet Utställning Aktiviteten ska vara klar och planerad. Förutom Avfall Sverige kommer vi också att ta hjälp av eventbyrån på Gävle kommun. Mål 2015 Målet från Gästrike återvinnares sida är att skapa det mest minnesvärda årsmötet någonsin. 24 (82)

5 GÅ Tillsammans koncernen I GÅ Tillsammans koncernen har vi samlat våra aktiebolag. Koncernen består av Gästrike återvinnare, GÅFAB Fastighets AB (100%), GÅ Utveckling AB (100%), GÅ Tillsammans AB (100%) och Gästrike Ekogas (51%) (flyttas över innan årsskiftet 2014/2015). Gå Tillsammans AB Gå Tillsammans AB är holdingbolag i bolagskoncernen och moderbolag till dotterbolagen. Bolaget har inga egna anställda och ingen verksamhet. Bolaget arbetar med att utveckla och samordna ägarrollen i bolagskoncernen. Aktivitet 2015 Ta fram modell för Ledningsarbete, koncernstyrning Utveckla ekonomiadministrationen Avstämning mot våra övergripande inriktningsmål Miljönytta Samhällsnytta Kundnytta Medarbetarskap och ledarskap Effektivitet och ekonomi 25 (82)

6 GÅ Utveckling AB Aktiviteter 2015 Utveckla ekonomiadministrationen Avtal mellan GÅ/GÅ UT uthyrning av intern personal Samarbete med Två Punkt Ett AB Se över deponin i Forsbacka. Löpande övervakning. Utöka samarbetet med GAAB Avstämning mot våra övergripande inriktningsmål Miljönytta Samhällsnytta Kundnytta Medarbetarskap och ledarskap Effektivitet och ekonomi 26 (82)

7 GÅFAB Fastighets AB Aktiviteter 2015 Fastighetsförvaltning Utreda ombyggnation Utmarksvägen 16 Utveckla ekonomiadministrationen Föra över lån till GÅFAB från GÅ Avstämning mot våra övergripande inriktningsmål Miljönytta Samhällsnytta Kundnytta Medarbetarskap och ledarskap Effektivitet och ekonomi 27 (82)

8 Gästrike Ekogas AB Gästrike Ekogas AB har ombildats under Gästrike Ekogas AB ägs gemensamt av Gästrike Återvinnare AB (51 %) och Gävle Energi AB (49 %). Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva biogasproduktion och distribution i regionen samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Aktiviteter 2015 Nybyggnation biogasanläggning Forsbacka Ny tankstation LBG backup vid tankställe sörby urfjäll Avstämning mot våra övergripande inriktningsmål Miljönytta Samhällsnytta Kundnytta Medarbetarskap och ledarskap Effektivitet och ekonomi 28 (82)

9 Resultatbudget Resultat Gästrike återvinnare har sedan förbundets bildande 2001 visat ett positivt resultat som har grundats på tanken att förbundet ska ha en ekonomi i balans och att överskott ska återinvesteras i verksamheten. Vår taxefinansierade verksamhet som innefattar främst insamlingen av hushållsopor, hanteringen av våra återvinningscentraler, informationsverksamheten och kundservice har alltid varit vår kärnverksamhet och utgör strax över 80 procent av vår omsättning. Vi har även kommersiell verksamhet i förbundet som består av åkeriverksamhet och utbildningsverksamhet. Den delen av verksamheten finansieras via intäkter från den konkurrensutsatta marknaden och utgör knappt 20 procent av vår omsättning. Den kommersiella verksamheten har vinstkrav som finansierar taxeverksamheten. Taxeverksamheten får inte finansiera den kommersiella verksamheten. Förbundet budgeterar med ett resultat på 5,8 mnkr för Koncernens resultat inkl dotterbolagen uppgår till 3,8 mnkr. Resultatmarginalen uppgår till 3,3 % i förbundet och 2 % i koncernen inkl. Gästrike Ekogas AB. Koncernen består av Gästrike återvinnare och helägda bolagen GÅ Tillsammans AB, GÅ Utveckling AB och GÅFAB Fastighets AB. Gästrike Ekogas AB ägs till 51 %. Resultatförändringarna jämförs främst med den senaste prognosen för (82)

10 Budget 2015 Tkr GÅ Taxefinansierad e inkl. ÅVC Kommersiella Internationella uppdrag Central utvecklingspott Prognos Utfall 2013 Förändring budget jämfört med P2 Intäkter Taxeintäkter Verksamhetsintäkter Sidointäkter Produktionskostnader Bruttoresultat TG1 76,5% 72,0% 90,3% 100,0% 71,4% 67,3% Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresulat Finansnetto Resultat efter fin. poster Interna intäkter Interna kostnader Årets resultat TG4 3,3% 4,6% 9,0% 15,0% 3,9% TG4 efter CUP 2,3% 6,8% 10,8% Totala intäkter Förbundets intäkter budgeteras till 178,1 mnkr. Det är en ökning med 5,2 mnkr jämfört med prognos Taxefinansierade intäkter Taxefinansierade intäkter består av grundavgifter och hämtningsavgifter för hushållssopor. Även fritidshämtningen, slam och fett ingår i taxeintäkterna. Totalt beräknas dessa intäkter uppgå till 131,8 mnkr under 2015, en ökning med 0,25 mnkr jämfört med prognosen för (82)

11 Taxeintäkter Övrigt 2% Fritid inkl. latrin 2% Slam/Fett 9% Hämtningsavg. restavfall 40% Grundavgifter hushåll 40% Hämtningsavg. matavfall 7% Diagrammet visar hur taxeintäkterna är fördelade mellan grundavgifter och hämtningsavgifter för restavfall, slam/fett, fritid/latrin och övrigt. I övriga taxeintäkter ingår bland annat trädgårdsabonnemang, batterier och extraavgifter. Intäkterna från återvinningscentraler Intäkterna från återvinningscentralerna beräknas uppgå till nästan 9,5 mnkr nästa år, en ökning med 0,3 mnkr som främst är kopplat till återvinningskort för företag. Världsmarknadspriserna för metall har sjunkit under 2014 och budget ligger på samma nivå under 2015, vilket är 4,3 mnkr. Sidointäkter Övriga intäkter inom den taxefinansierade verksamheten uppgår till 1,4 mnkr och består av intäkter för konsulttjänster och vidarefakturerade kostnader. I posten ingår även återvunna kundförluster och vinst vid försäljning av anläggningstillgångar samt övriga mindre poster. Kommersiella intäkter De kommersiella intäkterna uppgår totalt till 33, 75 mnkr och ökar med 5,1 mnkr jämfört med prognosen för Ökningen är kopplad dels till åkeriverksamheten som ökar med 1,4 mnkr (5 %). En bredare marknadsinsats inom både åkeriet och fastighetsnära insamling ligger bakom ökningen. Utbildningsuppdragen i främst Polen går in i ett intensivt år under 2015 och därmed kommer intäkterna att öka med 3,4 mnkr. Utbildningsuppdragen budgeterar med ett resultat på 0,75 mnkr nästa år. 31 (82)

12 Produktionskostnader Produktionskostnaderna består av behandlingskostnader och entreprenadkostnader. Behandlingskostnaderna är kostnader för att behandla allt avfall som uppstår från regionens hushållsavfall inkl. slam och fett, men även från återvinningscentralerna och den kommersiella verksamheten (åkeriverksamheten). Entreprenadkostnaderna består av kostnader för att vi tar in externa entreprenörer som kör för Gästrike återvinnare. De största entreprenadkostnaderna är för insamling av slam i hela regionen. Åkeriverksamheten använder sig av entreprenörer för att kunna styra sina säsongs- och konjunkturvariationer. Produktionskostnaderna bedöms uppgå till 43,8 mnkr, vilket är en minskning med 5,6 mnkr jämfört med prognosen för Största förändringen beror på att vi från årsskiftet får ett nytt avtal för behandling av hushållsavfall vilket innebär att våra behandlingskostnader för hushållsavfall minskar med 4,6 mnkr, vilket motsvarar 24 % lägre priser. Även kostnaderna för krossning minskar med 0,7 mnkr. Entreprenadkostnaderna för farligt avfall kommer att minska med 0,4 mnkr från mars 2015, då vi tar över stora delar av transporterna från våra återvinningscentraler i egen regi. Initialt räknar vi med att få lite ökade kostnader för hämtning och hantering (ca 0,1 mnkr under 2015), men att det långsiktigt kommer att vara ekonomiskt fördelaktigt då vi räknar med att kunna kombinera hämtningen med ökad försäljning av tjänster till företag. Miljönyttan är en stor anledning till att vi tar över hanteringen i egen regi. Deponiskatten ökar med ca 0,1 mnkr nästa år med anledning av att skatten föreslås öka med 15 % nästa år och skatten per ton blir därmed 500 kr. Diagrammen nedan visar de största behandlingskostnaderna och entreprenadkostnaderna för Behandlingskostnader Restavfall ÅVC Matavfall Marknad Slam Fett 32 (82)

13 Entreprenadkostnader Slam ÅVC Fett Åkeriet marknad Övrigt Övriga kostnader Övriga kostnader bedöms uppgå till knappt 43,3 mnkr, vilket är en ökning med 5,3 mnkr jämfört med prognosen för Övriga kostnader består främst av fastighetskostnader, IT-kostnader, fordonskostnader inkl. bränsle och reparationer, konsulter och inhyrd personal. Inför nästa år har vi ökade kostnader för löpande drift av alla nya IT-system med 0,5 mnkr och det beror på att vi under 2015 kommer att ha alla nya IT-system i drift kommer att vara ett intensivt år vad gäller intrimning av vårt nya verksamhetssystem BFUS och övriga system och innebär merkostnader på uppemot 2 mnkr. Vi kommer att leasa två sopbilar och en lastmaskin vilket innebär ökade leasingkostnader med ca 0,8 mnkr. Anledningen till att vi leasar istället för att investera är för att vi har ett ansträngt läge likvidmässigt och då väljer vi att leasa några fordon under några år och köper loss dem under Fastighetskostnaderna beräknas öka med 0,6 mnkr och beror på att vi är eftersatt i arbetet med fastighetsförvaltningen och kommer att se över det under På kommunikation är den ordinarie personalstyrkan begränsad i och med föräldraledigheter och personal som arbetar med våra utlandsuppdrag. Istället för att ta in vikarier kommer konsulter att anlitas för 0,7 mnkr, vilket är motsvarande kostnad som personalen hade kostat. Personalkostnaderna har därmed minskat i lika stor omfattning. 33 (82)

14 Bränslekostnaderna beräknas minska med ca 0,1 mnkr och beror på ett nytt avtal med en ny leverantör. Central utvecklingspott Förbundet har många olika projekt och aktiviteter igång samtidigt och flertalet av dessa aktiviteter har redan satts igång och ska slutföras under 2015 och andra ska påbörjas under nästa år. För att få till en mer aktiv styrning och sätta högre krav på att prioritera och fördela våra resurser har vi valt att sätta av en central utvecklingspott. Potten uppgår till 2,2 mnkr under övriga kostnader och har avsatts för aktiviteter som är planerade och sannolika med inte beslutade vid budgetarbetet. De aktiviteter som vi har tänkt att ingå i potten är kostnadsbedömda till ett mycket högre värde. Den största aktiviteten som ingår här är intrimningen av hela affärssystemlösningen. Personalkostnader Personalkostnaderna beräknas uppgå till 67,8 mkr, jämfört med prognosen för 2014 som bedöms till 63,6 mnkr. Ökningen på 4,2 mnkr beror delvis på en beräknad löneökning i och med den årliga lönerevisionen med 1,9 mnkr. Vi planerar även en anställning ute på kompostanläggningen i Forsbacka istället för den entreprenör som är där idag. Kostnaden för den här personen vidarefakturerar vi till Gästrike Ekogas AB. Personalkostnaderna på kommunikationsenheten bedöms minska med anledning av föräldraledigheter och utlandsuppdrag med ca 0,7 mnkr och ersätts av konsulter istället för att ta in vikarier. Under 2014 har vi fått återbetalning av pensionsmedel för åren med över 1,1 mnkr. Den ersättningen är en negativ förändring gentemot prognosen. Central utvecklingspott Under personalkostnaderna har vi valt att sätta av 1,95 mnkr till en central utvecklingspott av samma anledning som under övriga kostnader. Förbundet planerar att förändra lönemodellen för de chaufförer som idag har ackordslön (totalt 15 chaufförer). Den förändringen innebär att vi med stor sannolik kommer att behöva göra en stor engångsutbetalning av en månadslön (byter lönemodell från lön i efterskott till lön innevarande månad) samt innestående sparad semester(med anledning av byte av semesterår). I potten ingår även planerade extra tjänster med anledning av utlandsuppdragen och att vi tar över hanteringen av farligt avfall i egen regi. Avskrivningar Avskrivningarna budgeteras till 15,4 mnkr, en ökning med 1,8 mnkr jämfört med Ökningen beror på att vi under 2014 har aktiverat investeringar för 24 mnkr. 34 (82)

15 Inför 2015 kommer vi bland annat att fortsätta att investera i nya bilar, slutföra bygget med ny återvinningscentral i Skutskär. Finansnetto De finansiella nettot budgeteras till 2,0 mnkr, en ökning med 0,4 mkr jämfört med Ökningen beror på att vi måste finansiera stora delar av våra investeringar med lån. Under 2014 planerar vi att behöva låna upp ytterligare 30 mkr, vilket gör att vi kommer att ha långfristiga lån på 130 mkr. Därtill har vi en checkkredit på totalt 40 mnkr. Vår totala kreditram inom koncernen uppgår till 200 mnkr. Vi beräknas utnyttja den ramen till 85 % vid utgången av Investeringsbudget Tusentals kronor (Tkr) Budget Prognos 2 Budget Plan Plan Plan Plan Fordon kommunala Fordon kommersiella Summa fordon ÅVC Skutskär ÅVC övrigt Slam enskilda avlopp Övrigt Summa ÅVC och fastigheter Kärl och containrar kommersiella Kärl och containrar kommunala Övrigt Summa mask. o invent Summa investeringar Pågående arbeten, ökningen per år anges Nivåstandard ÅVC IT-system Nytt skyltsystem Summa pågående investeringar Investeringar koncern * Summa investeringar ink. Pågående arbeten Investeringar GÅFAB Tvätthall, pågående från Invändiga ombyggnationer Övrigt Summa investeringar Summa investeingar GÅ koncern * * Exkl. Gästrike Ekogas AB. Bolaget har egen investerings- och finansieringplan Gästike Ekogas AB Mullbacka kompostanläggning Markköp Summa investeringar (82)

16 Investeringsbudgeten för 2015 uppgår till 36, 1 mnkr i förbundet inklusive pågående arbeten. De största investeringarna 2015 utgör investeringen i ny återvinningscentral i Skutskär 18,1 mnkr (år ). 4 nya sopbilar och en truck planeras för totalt 9,4 mnkr (2 sopbilar och en lastmaskin planeras att leasas istället för att ta det som en investering). Kärl, containrar och övriga maskiner och inventarier uppgår till 4,4 mnkr. Några projekt utgör pågående arbeten, dvs. investeringar som sträcker sig över flera år. Under 2015 ska införandet av nya affärssystemlösningen slutföras. Total investering mellan åren på 7,5 mnkr. Inom koncernen, exklusive Gästrike Ekogas AB uppgår investeringarna till 39,4 mnkr. Under 2015 planeras att påbörja den interna ombyggnationen av kontorsbyggnaden på utmarksvägen 16. Investeringen tas av GÅFAB Fastighets AB. Totalt bedöms hela ombyggnationen kosta 8 mkr. Finansieringsbudget Tusentals kronor (Tkr) Kassaflödesanalys * Prognos 2 Budget Plan Plan Plan Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar i anl.tillgångar Insats i Gästrike Ekogas AB Nyupptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från investering och finansiering Årets förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut * Gästrike Ekogas AB ingår inte i koncernberäkningarna. Gästrike Ekogas planeras att ha sin egen kreditlimit och finansieringsplan. Hänsyn har tagits till investeringarna i GÅFAB Fastighets AB. Gästrike återvinnare har under de senaste åren gjort stora investeringar som har gjort att förbundet har växt och utvecklats till våra kunders och miljöns förtjänst. Ny återvinningscentral i Gävle, ny fastighet, nya bilar och bildandet av nya bolag, införande av nya affärssystem och IT-lösningar är exempel på stora investeringar som har gjorts under åren 2011 till I takt med att vi har vuxit har koncernen tagit upp externa långfristiga lån och de uppgår till 100 mnkr per utgången av Därtill har koncernen en checkkredit på 40 mnkr som pendlar under året med anledning av våra säsongsvariationer och betalningsflöden. 36 (82)

17 Under nästa år budgeteras med investeringar för 39,4 mnkr samt tillskott i form av aktieägartillskott till Gästrike Ekogas med 13 mnkr. Den externa upplåningen bedöms öka med 30 mnkr med anledning av detta. I ett mer långsiktigt perspektiv måste vi öka den egna finansieringsgraden för att kunna amortera av på våra externa lån. Planen är därför att öka resultatet i förbundet till en resultatmarginal på 3 %, vilket motsvarar ett nettoresultat på ca 6 mnkr. Givet det resultatet och de investeringar som planeras kommer vi att ha en långsiktig plan som innebär att vi kan börja amortera av på våra lån Ekonomiska nyckeltal Det budgeterade resultatet uppgår till 5,8 mnkr (exklusive taxehöjning), vilket ger resultatmarginalen 3,3 %. Soliditeten bedöms hamna på 37 % och skuldsättningsgraden bedöms uppgå till 1,7. Vi kommer alltså att klara de ekonomiska målen. Nyckeltal Prognos 2 Budget Plan Plan Plan Mål Resultatmarginal 3,9% 3,3% 3,5% 3,1% 3,1% 3,0% Soliditet 37,0% 36,9% 39,4% 43,2% 46,3% > 30% Skuldsättningsgrad, antal ggr 1,65 1,71 1,54 1,32 1,16 < 2,3 Kreditram utnyttjande 70% 85% 80% 78% 73% Budget koncernen Gästrike återvinnare Koncernens resultat budgeteras till 3,8 mnkr. Koncernen består av Gästrike återvinnare, GÅFAB Fastighets AB (100%), GÅ Utveckling AB (100%), GÅ Tillsammans AB (100%) och Gästrike Ekogas (51%). Gästrike återvinnares helägda bolag budgeteras till ett gemensamt resultat på 50 tkr. Gästrike Ekogas AB resultat tas upp till 51%. Resultaträkningar och balansräkning budget 2015 presenteras i nedanstående tabeller. 37 (82)

18 GÅ Tillsam mans Budget 2015 Koncern Minoritetsintresse Koncernelimineringar Summa koncern GÅ GÅFAB GÅUT AB Ekogas AB Intäkter Produktionskostnader Bruttoresultat TG 1 Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat TG 2 Finansnetto Resultat efter finansiella poster TG 3 Minoritetsintresse Årets resultat TG 4 3,3 % 2,0 % Det koncernmässiga resultatet budgeteras till 3,8 mnkr. Förändringen gentemot förbundets resultat är 2,0 mnkr och utgörs av Gästrike Ekogas andel av resultatet 1,2 mnkr och koncernmässiga avskrivningar på fastigheten Sörby Urfjäll 29:2 i GÅFAB Fastighets AB. Balansräkningar GÅ GÅFAB GÅ UT Koncern GÅ Tillsammans elimineringar Prognos Koncern Budget (Tkr) Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - - Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder exkl. FNI Summa skulder och eget kapital *Gästrike Ekogas AB är inte med i balansräkningarna för koncernen. 38 (82)

19 Balansomslutningen i koncernen enligt prognosen uppgår till knappt 217 mnkr. I budgeten beräknas balansomslutningen växa till knappt 238 mnkr. Anledningen till ökningen är budgeterade investeringar och därtill hörande extern upplåning. GÅFAB Fastighets AB Bolaget äger fastigheten Sörby Urfjäll 29:2, vilket utgör utmarksvägen 14 och 16. Bolaget har hyresintäkter som är helt och hållet interna intäkter mot förbundet Gästrike återvinnare. Driftskostnaderna utgörs av löpande kostnader för uppvärmning, el, vatten, reparationer och underhåll samt inhyrd fastighetsskötare från förbundet Gästrike återvinnare. Fastighetsförvaltningen har varit eftersatt pga. resursbrist under de senaste åren. Därför har extra resurser (0,6 mnkr) satts av i 2015 budget. Avskrivningarna är på fastigheten och räntorna är på långfristiga lån som bedöms till 50 mnkr. De långfristiga lånen planeras att föras över från förbundet Gästrike återvinnare innan årsskiftet för 2014 är slut. GÅ Utveckling AB Bolaget kommer under 2015 att vara en bas för uthyrning av interna resurser till våra utbildningsuppdrag i Polen. Intäkterna består av försäljning av lärartid och konsulttid. Kostnaderna består av inhyrning av personal från förbundet Gästrike återvinnare. För koncernen utgör det här interna faktureringar och påverkar inte koncernresultatet. Bolaget har externa kostnader för provtagning av metallhydroxiddeponin i forsbacka samt revision. Bolaget äger 9,1 % av aktierna i Gästrike Avfallshantering AB (GAAB). GÅ Utveckling AB tar inte upp något resultat med anledning av ägarskapet i GAAB. GÅ Tillsammans AB Bolaget är ett holdingbolag och äger aktierna för GÅFAB Fastighets AB och GÅ Utveckling AB. Planen är även att bolaget ska äga 51% av aktierna i Gästrike Ekogas AB, som ska flyttas över från förbundet. Ingen verksamhet ska bedrivas i bolaget. Externa kostnader utgörs av revisionsarvode. 39 (82)

20 Renhållningstaxa 2015 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Beslutad av kommunalförbundet Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige XXXX Denna taxa träder i kraft Samtliga avgifter inklusive moms 40 (82)

Verksamhetsuppföljning T1 Gästrike återvinnare 2015

Verksamhetsuppföljning T1 Gästrike återvinnare 2015 PM 2015-05-27 Verksamhetsuppföljning T1 Gästrike återvinnare 2015 INFORMATIONSMATERIAL TILL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 17 JUNI 2015 Box 722, 801 28 Gävle Utmarksvägen 16 gastrikeatervinnare.se 026-17 29 21, 070-414

Läs mer

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82)

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82) Allt matavfall ska sorteras, enligt anvisningar från förbundet. Matavfall får inte läggas i kärlet för restavfall. Med restavfall menas den brännbara rest som blir över när matavfall och övrigt sorterbart

Läs mer

Innehåll. Året i korthet...3 5. Vår organisation...6 7. Mål i sikte...8 9. Miljönytta...10 14. Samhällsnytta...15 17. Kundnytta...

Innehåll. Året i korthet...3 5. Vår organisation...6 7. Mål i sikte...8 9. Miljönytta...10 14. Samhällsnytta...15 17. Kundnytta... Årsredovisning 1 Innehåll Året i korthet...3 5 Vår organisation...6 7 Mål i sikte...8 9 Miljönytta...10 14 Samhällsnytta...15 17 Kundnytta...18 21 Processorientering...22 Medarbetarskap Ledarskap...23

Läs mer

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

UMEÅ VATTEN OCH AVFALL UMEVA

UMEÅ VATTEN OCH AVFALL UMEVA ÅRSRAPPORT 211 UMEÅ VATTEN OCH AVFALL UMEVA UMEVA förser medborgarna i Umeå kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt hanterar avloppsvatten, avfall och deponering av avfall allt med miljön

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

Budget 2012 för de kommunala bolagen

Budget 2012 för de kommunala bolagen E2 BESLUTSFÖRSLAG Budget 2012 för de kommunala bolagen Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Budgetarna för de kommunala bolagen 2012 godkänns enligt ovan. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning. Salems kommun

Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning. Salems kommun Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning Salems kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förvaltningsberättelse 3 Ekonomiska nyckeltal 8 Koncernöversikt 9 Redovisningsprinciper 11 Sammanställningar: Resultaträkning

Läs mer

Budget 2008. för de kommunala bolagen

Budget 2008. för de kommunala bolagen Budget 2008 för de kommunala bolagen Innehållsförteckning Sid Omfattning. 1 Ägarstyrning.. 1 Budgetprocess 2 Ekonomiska mål. 2 Finanspolicy 3 Borås Stadshus AB.. 4 Energi och Miljö AB 4 - Hushåll 5 - Biogas.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 62

ÅRSREDOVISNING 2012 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 62 SIDA 1 AV 62 , ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens organisation 6 Omvärld, befolkning

Läs mer

Investment memorandum

Investment memorandum Investment memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Business Control Systems Sverige AB (publ) inför listning på AktieTorget. Teckningstid: 15 november 3 december 2010. Distributionsområde Aktierna

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2013 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2012-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB Borås

Läs mer

Årsbudget 2008. Verksamhetsplan 2009-2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177)

Årsbudget 2008. Verksamhetsplan 2009-2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177) Årsbudget 2008 Verksamhetsplan 2009-2010 Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177) Foto: Strupö 2002 Fotograf: Lars Olofsson Innehållsförteckning OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 1. Kommunfullmäktiges

Läs mer

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet Budget 2010 Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service

Läs mer

Förord... 4. Förvaltningsberättelse... 5 Sociala aspekter... 6 Resultatredovisning och analys... 8 Framtiden... 10

Förord... 4. Förvaltningsberättelse... 5 Sociala aspekter... 6 Resultatredovisning och analys... 8 Framtiden... 10 2013 ÅRSREDOVISNING Innehåll ÅRSREDOVISNING 2013 Förord... 4 KAPITEL 1 Förvaltningsberättelse... 5 Sociala aspekter... 6 Resultatredovisning och analys... 8 Framtiden... 10 KAPITEL 2 Resultaträkning...

Läs mer

Gästrike Vattens vision

Gästrike Vattens vision Årsredovisning 2014 Gästrike Vattens vision Gästrike Vatten är en förebild för ett modernt VA-bolag i Sverige. Vi är i ständig utveckling med att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en

Läs mer

Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva.

Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva. Årsrapport 2007 Innehåll Vd:s visioner.................................................................................. 3 Naturlig förebild...4 Personal...6 Miljö...7 Vatten & Avlopp............................................................................

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning 2010 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Innehållsförteckning VD:n har ordet 3 Ordförandens kommentar 4 Ägarstruktur, organisation,

Läs mer

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen.

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen. Sida 1(21) Årsredovisning 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska paketet

Läs mer

Upplands-Bro. Kommunstyrelsens ordförande

Upplands-Bro. Kommunstyrelsens ordförande ÅRSREDOVISNING 2010 UPPLANDS- BRO Innehåll foto: Peter bergman Kommunstyrelsens ordförandes förord 2 Organisationsöversikt 4 Hur användes skattepengarna 2010? 6 Fem år i sammandrag 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att Vd har ordet 4 vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge Ägardirektiv 5

innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att Vd har ordet 4 vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge Ägardirektiv 5 årsredovisning 2009 AFFÄRSIDÉ innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge kommunens hushåll och företag högkvalitativa tjänster inom VA och avfallshantering

Läs mer

820 300 000 kr. 46 500 000 kr 98,5% ÅTERVUNNET ÅRETS OMSÄTTNING KONCERNEN RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

820 300 000 kr. 46 500 000 kr 98,5% ÅTERVUNNET ÅRETS OMSÄTTNING KONCERNEN RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRSREDOVISNING 213 INNEHÅLL 3 Året som gått 5 VD har ordet 6 Förvaltningsberättelse 13 Ekonomi 15 Resultaträkning 16 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys 19 Noter och kommentarer 3 Revisionsberättelse 31

Läs mer

Delårsrapport januari-mars

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars 1 Delårsrapport januari-mars 2012 Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 436 (422) Mkr Driftöverskottet uppgick till 322 (317) Mkr Periodens resultat ökade till

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2012

ÅRS REDO VISNING 2012 ÅRS REDO VISNING 2012 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 29 Noter

Läs mer