Farligt avfall i egen regi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Farligt avfall i egen regi"

Transkript

1 Farligt avfall i egen regi Förutsättningar 2015 Drivs som Uppdrag Start Slut Investering Resultat Resurser 0,7 mnkr -0,1 mnkr 0,3 åa internt Projektledare GÅ AnnaCarin Söderhielm Att Gästrike återvinnare ska sköta transporter av farligt avfall från återvinningscentraler och företagskunder i egen regi från och med Innan ska Gästrike återvinnare ha genomfört de förberedelser som behövs för att sköta hämtningen av farligt avfall från våra återvinningscentraler. Kortsiktigt ökade kostnader om ca 0,1 mnkr för Långsiktigt ska övertagandet i egen regi generera ökade försäljningsintäkter. Mål 2015 Transporter av farligt avfall från återvinningscentraler och företagskunder ska utföras i egen regi från och med Säkerställa att de rutiner som behövs finns för den löpande driften av förändringen och avsluta projektet. Avstämning mot våra inriktningsmål Miljönytta Samhällsnytta Kundnytta o Medarbetarskap och ledarskap Effektivitet och ekonomi 21 (82)

2 Nybyggnation Biogasanläggning Ägare: Gästrike Ekogas AB (intern) Drivs som Projekt Start Slut Investering Resultat Äskade resurser Projektledare Ligger i Gästrike Ekogas AB Intäkter vid utlåning av resurser från GÅ 1,0 åa Extern Beskrivning av aktiviteten Biogasprojektet drivs av Gästrike Ekogas AB och innebär att det ska färdigställas en biogasanläggning i Forsbacka. Bolaget har ingen egen anställd personal utan köper tjänster externt. Inför 2015 äskar bolaget att hyra in sakkunniga från Gästrike återvinnare. Resurserna ska få full kostnadstäckning av Gästrike Ekogas AB. Hitta bönder som är intresserade av att ta emot biogödsel är en stor utmaning och kritiskt utifrån både miljö och ekonomi. Projektmål 2015 Hålla tidplanen för upphandlingen så att byggstarten kommer igång i tid. November 2016 ska anläggningen vara klar för att vi ska erhålla beslutat investeringsstöd om 15,8 mnkr från Energimyndigheten. Preliminär tidplan: Tillståndsansökan inne oktober 2014 Underlag för upphandling skickas ut vid årsskiftet Upphandling klar under vår sommar 2015 Byggstart höst involverade från GÅ byggprojektledare, ev. övriga sakkunniga i specifika frågor. Avstämning mot våra övergripande inriktningsmål Miljönytta Samhällsnytta Kundnytta o Medarbetarskap och ledarskap Effektivitet och ekonomi 22 (82)

3 Miljöstrategiska programmet Gävle kommun Ägare: Gävle kommun Drivs som Uppdrag på Gästrike återvinnare Start 2013 Slut Klimatneutral kommun 2050 Investering Resultat 0 Resurser 0,5 åa Projektledare Extern på Gävle kommun Beskrivning av aktiviteten Gävle kommun har tagit fram ett miljöstrategiskt program. Gästrike återvinnare har varit delaktiga i framtagandet och är nu också med som ansvariga i genomförandet. Aktiviteter som är aktuella för Gästrike återvinnare är bland annat: Medverka vid interna nätverksmöten Medverka externa nätverksmöten Statistikuppgifter Events Hjälpa till med lösningar för att kunna ha källsortering på alla kommunala förvaltningar. Avstämning mål Aktiviteten leder direkt mot att uppfylla mål i Gävle kommuns miljöstrategiska program. Förbundet bygger upp kunskap och erfarenheter som kan användas mot de andra medlemskommunerna. Andra kommuners miljömål 23 (82)

4 Årsmöte Avfall Sverige 2016 Ägare: Avfall Sverige Drivs som Uppdrag Start Slut (genomförs 31/5-1/6 2016) Investering 0 Resultat 0 Resurser Uppdragsledare GÅ 0,2 åa Ulrika Svensson Beskrivning av aktiviteten Planering av innehållet Utställning Aktiviteten ska vara klar och planerad. Förutom Avfall Sverige kommer vi också att ta hjälp av eventbyrån på Gävle kommun. Mål 2015 Målet från Gästrike återvinnares sida är att skapa det mest minnesvärda årsmötet någonsin. 24 (82)

5 GÅ Tillsammans koncernen I GÅ Tillsammans koncernen har vi samlat våra aktiebolag. Koncernen består av Gästrike återvinnare, GÅFAB Fastighets AB (100%), GÅ Utveckling AB (100%), GÅ Tillsammans AB (100%) och Gästrike Ekogas (51%) (flyttas över innan årsskiftet 2014/2015). Gå Tillsammans AB Gå Tillsammans AB är holdingbolag i bolagskoncernen och moderbolag till dotterbolagen. Bolaget har inga egna anställda och ingen verksamhet. Bolaget arbetar med att utveckla och samordna ägarrollen i bolagskoncernen. Aktivitet 2015 Ta fram modell för Ledningsarbete, koncernstyrning Utveckla ekonomiadministrationen Avstämning mot våra övergripande inriktningsmål Miljönytta Samhällsnytta Kundnytta Medarbetarskap och ledarskap Effektivitet och ekonomi 25 (82)

6 GÅ Utveckling AB Aktiviteter 2015 Utveckla ekonomiadministrationen Avtal mellan GÅ/GÅ UT uthyrning av intern personal Samarbete med Två Punkt Ett AB Se över deponin i Forsbacka. Löpande övervakning. Utöka samarbetet med GAAB Avstämning mot våra övergripande inriktningsmål Miljönytta Samhällsnytta Kundnytta Medarbetarskap och ledarskap Effektivitet och ekonomi 26 (82)

7 GÅFAB Fastighets AB Aktiviteter 2015 Fastighetsförvaltning Utreda ombyggnation Utmarksvägen 16 Utveckla ekonomiadministrationen Föra över lån till GÅFAB från GÅ Avstämning mot våra övergripande inriktningsmål Miljönytta Samhällsnytta Kundnytta Medarbetarskap och ledarskap Effektivitet och ekonomi 27 (82)

8 Gästrike Ekogas AB Gästrike Ekogas AB har ombildats under Gästrike Ekogas AB ägs gemensamt av Gästrike Återvinnare AB (51 %) och Gävle Energi AB (49 %). Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva biogasproduktion och distribution i regionen samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Aktiviteter 2015 Nybyggnation biogasanläggning Forsbacka Ny tankstation LBG backup vid tankställe sörby urfjäll Avstämning mot våra övergripande inriktningsmål Miljönytta Samhällsnytta Kundnytta Medarbetarskap och ledarskap Effektivitet och ekonomi 28 (82)

9 Resultatbudget Resultat Gästrike återvinnare har sedan förbundets bildande 2001 visat ett positivt resultat som har grundats på tanken att förbundet ska ha en ekonomi i balans och att överskott ska återinvesteras i verksamheten. Vår taxefinansierade verksamhet som innefattar främst insamlingen av hushållsopor, hanteringen av våra återvinningscentraler, informationsverksamheten och kundservice har alltid varit vår kärnverksamhet och utgör strax över 80 procent av vår omsättning. Vi har även kommersiell verksamhet i förbundet som består av åkeriverksamhet och utbildningsverksamhet. Den delen av verksamheten finansieras via intäkter från den konkurrensutsatta marknaden och utgör knappt 20 procent av vår omsättning. Den kommersiella verksamheten har vinstkrav som finansierar taxeverksamheten. Taxeverksamheten får inte finansiera den kommersiella verksamheten. Förbundet budgeterar med ett resultat på 5,8 mnkr för Koncernens resultat inkl dotterbolagen uppgår till 3,8 mnkr. Resultatmarginalen uppgår till 3,3 % i förbundet och 2 % i koncernen inkl. Gästrike Ekogas AB. Koncernen består av Gästrike återvinnare och helägda bolagen GÅ Tillsammans AB, GÅ Utveckling AB och GÅFAB Fastighets AB. Gästrike Ekogas AB ägs till 51 %. Resultatförändringarna jämförs främst med den senaste prognosen för (82)

10 Budget 2015 Tkr GÅ Taxefinansierad e inkl. ÅVC Kommersiella Internationella uppdrag Central utvecklingspott Prognos Utfall 2013 Förändring budget jämfört med P2 Intäkter Taxeintäkter Verksamhetsintäkter Sidointäkter Produktionskostnader Bruttoresultat TG1 76,5% 72,0% 90,3% 100,0% 71,4% 67,3% Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresulat Finansnetto Resultat efter fin. poster Interna intäkter Interna kostnader Årets resultat TG4 3,3% 4,6% 9,0% 15,0% 3,9% TG4 efter CUP 2,3% 6,8% 10,8% Totala intäkter Förbundets intäkter budgeteras till 178,1 mnkr. Det är en ökning med 5,2 mnkr jämfört med prognos Taxefinansierade intäkter Taxefinansierade intäkter består av grundavgifter och hämtningsavgifter för hushållssopor. Även fritidshämtningen, slam och fett ingår i taxeintäkterna. Totalt beräknas dessa intäkter uppgå till 131,8 mnkr under 2015, en ökning med 0,25 mnkr jämfört med prognosen för (82)

11 Taxeintäkter Övrigt 2% Fritid inkl. latrin 2% Slam/Fett 9% Hämtningsavg. restavfall 40% Grundavgifter hushåll 40% Hämtningsavg. matavfall 7% Diagrammet visar hur taxeintäkterna är fördelade mellan grundavgifter och hämtningsavgifter för restavfall, slam/fett, fritid/latrin och övrigt. I övriga taxeintäkter ingår bland annat trädgårdsabonnemang, batterier och extraavgifter. Intäkterna från återvinningscentraler Intäkterna från återvinningscentralerna beräknas uppgå till nästan 9,5 mnkr nästa år, en ökning med 0,3 mnkr som främst är kopplat till återvinningskort för företag. Världsmarknadspriserna för metall har sjunkit under 2014 och budget ligger på samma nivå under 2015, vilket är 4,3 mnkr. Sidointäkter Övriga intäkter inom den taxefinansierade verksamheten uppgår till 1,4 mnkr och består av intäkter för konsulttjänster och vidarefakturerade kostnader. I posten ingår även återvunna kundförluster och vinst vid försäljning av anläggningstillgångar samt övriga mindre poster. Kommersiella intäkter De kommersiella intäkterna uppgår totalt till 33, 75 mnkr och ökar med 5,1 mnkr jämfört med prognosen för Ökningen är kopplad dels till åkeriverksamheten som ökar med 1,4 mnkr (5 %). En bredare marknadsinsats inom både åkeriet och fastighetsnära insamling ligger bakom ökningen. Utbildningsuppdragen i främst Polen går in i ett intensivt år under 2015 och därmed kommer intäkterna att öka med 3,4 mnkr. Utbildningsuppdragen budgeterar med ett resultat på 0,75 mnkr nästa år. 31 (82)

12 Produktionskostnader Produktionskostnaderna består av behandlingskostnader och entreprenadkostnader. Behandlingskostnaderna är kostnader för att behandla allt avfall som uppstår från regionens hushållsavfall inkl. slam och fett, men även från återvinningscentralerna och den kommersiella verksamheten (åkeriverksamheten). Entreprenadkostnaderna består av kostnader för att vi tar in externa entreprenörer som kör för Gästrike återvinnare. De största entreprenadkostnaderna är för insamling av slam i hela regionen. Åkeriverksamheten använder sig av entreprenörer för att kunna styra sina säsongs- och konjunkturvariationer. Produktionskostnaderna bedöms uppgå till 43,8 mnkr, vilket är en minskning med 5,6 mnkr jämfört med prognosen för Största förändringen beror på att vi från årsskiftet får ett nytt avtal för behandling av hushållsavfall vilket innebär att våra behandlingskostnader för hushållsavfall minskar med 4,6 mnkr, vilket motsvarar 24 % lägre priser. Även kostnaderna för krossning minskar med 0,7 mnkr. Entreprenadkostnaderna för farligt avfall kommer att minska med 0,4 mnkr från mars 2015, då vi tar över stora delar av transporterna från våra återvinningscentraler i egen regi. Initialt räknar vi med att få lite ökade kostnader för hämtning och hantering (ca 0,1 mnkr under 2015), men att det långsiktigt kommer att vara ekonomiskt fördelaktigt då vi räknar med att kunna kombinera hämtningen med ökad försäljning av tjänster till företag. Miljönyttan är en stor anledning till att vi tar över hanteringen i egen regi. Deponiskatten ökar med ca 0,1 mnkr nästa år med anledning av att skatten föreslås öka med 15 % nästa år och skatten per ton blir därmed 500 kr. Diagrammen nedan visar de största behandlingskostnaderna och entreprenadkostnaderna för Behandlingskostnader Restavfall ÅVC Matavfall Marknad Slam Fett 32 (82)

13 Entreprenadkostnader Slam ÅVC Fett Åkeriet marknad Övrigt Övriga kostnader Övriga kostnader bedöms uppgå till knappt 43,3 mnkr, vilket är en ökning med 5,3 mnkr jämfört med prognosen för Övriga kostnader består främst av fastighetskostnader, IT-kostnader, fordonskostnader inkl. bränsle och reparationer, konsulter och inhyrd personal. Inför nästa år har vi ökade kostnader för löpande drift av alla nya IT-system med 0,5 mnkr och det beror på att vi under 2015 kommer att ha alla nya IT-system i drift kommer att vara ett intensivt år vad gäller intrimning av vårt nya verksamhetssystem BFUS och övriga system och innebär merkostnader på uppemot 2 mnkr. Vi kommer att leasa två sopbilar och en lastmaskin vilket innebär ökade leasingkostnader med ca 0,8 mnkr. Anledningen till att vi leasar istället för att investera är för att vi har ett ansträngt läge likvidmässigt och då väljer vi att leasa några fordon under några år och köper loss dem under Fastighetskostnaderna beräknas öka med 0,6 mnkr och beror på att vi är eftersatt i arbetet med fastighetsförvaltningen och kommer att se över det under På kommunikation är den ordinarie personalstyrkan begränsad i och med föräldraledigheter och personal som arbetar med våra utlandsuppdrag. Istället för att ta in vikarier kommer konsulter att anlitas för 0,7 mnkr, vilket är motsvarande kostnad som personalen hade kostat. Personalkostnaderna har därmed minskat i lika stor omfattning. 33 (82)

14 Bränslekostnaderna beräknas minska med ca 0,1 mnkr och beror på ett nytt avtal med en ny leverantör. Central utvecklingspott Förbundet har många olika projekt och aktiviteter igång samtidigt och flertalet av dessa aktiviteter har redan satts igång och ska slutföras under 2015 och andra ska påbörjas under nästa år. För att få till en mer aktiv styrning och sätta högre krav på att prioritera och fördela våra resurser har vi valt att sätta av en central utvecklingspott. Potten uppgår till 2,2 mnkr under övriga kostnader och har avsatts för aktiviteter som är planerade och sannolika med inte beslutade vid budgetarbetet. De aktiviteter som vi har tänkt att ingå i potten är kostnadsbedömda till ett mycket högre värde. Den största aktiviteten som ingår här är intrimningen av hela affärssystemlösningen. Personalkostnader Personalkostnaderna beräknas uppgå till 67,8 mkr, jämfört med prognosen för 2014 som bedöms till 63,6 mnkr. Ökningen på 4,2 mnkr beror delvis på en beräknad löneökning i och med den årliga lönerevisionen med 1,9 mnkr. Vi planerar även en anställning ute på kompostanläggningen i Forsbacka istället för den entreprenör som är där idag. Kostnaden för den här personen vidarefakturerar vi till Gästrike Ekogas AB. Personalkostnaderna på kommunikationsenheten bedöms minska med anledning av föräldraledigheter och utlandsuppdrag med ca 0,7 mnkr och ersätts av konsulter istället för att ta in vikarier. Under 2014 har vi fått återbetalning av pensionsmedel för åren med över 1,1 mnkr. Den ersättningen är en negativ förändring gentemot prognosen. Central utvecklingspott Under personalkostnaderna har vi valt att sätta av 1,95 mnkr till en central utvecklingspott av samma anledning som under övriga kostnader. Förbundet planerar att förändra lönemodellen för de chaufförer som idag har ackordslön (totalt 15 chaufförer). Den förändringen innebär att vi med stor sannolik kommer att behöva göra en stor engångsutbetalning av en månadslön (byter lönemodell från lön i efterskott till lön innevarande månad) samt innestående sparad semester(med anledning av byte av semesterår). I potten ingår även planerade extra tjänster med anledning av utlandsuppdragen och att vi tar över hanteringen av farligt avfall i egen regi. Avskrivningar Avskrivningarna budgeteras till 15,4 mnkr, en ökning med 1,8 mnkr jämfört med Ökningen beror på att vi under 2014 har aktiverat investeringar för 24 mnkr. 34 (82)

15 Inför 2015 kommer vi bland annat att fortsätta att investera i nya bilar, slutföra bygget med ny återvinningscentral i Skutskär. Finansnetto De finansiella nettot budgeteras till 2,0 mnkr, en ökning med 0,4 mkr jämfört med Ökningen beror på att vi måste finansiera stora delar av våra investeringar med lån. Under 2014 planerar vi att behöva låna upp ytterligare 30 mkr, vilket gör att vi kommer att ha långfristiga lån på 130 mkr. Därtill har vi en checkkredit på totalt 40 mnkr. Vår totala kreditram inom koncernen uppgår till 200 mnkr. Vi beräknas utnyttja den ramen till 85 % vid utgången av Investeringsbudget Tusentals kronor (Tkr) Budget Prognos 2 Budget Plan Plan Plan Plan Fordon kommunala Fordon kommersiella Summa fordon ÅVC Skutskär ÅVC övrigt Slam enskilda avlopp Övrigt Summa ÅVC och fastigheter Kärl och containrar kommersiella Kärl och containrar kommunala Övrigt Summa mask. o invent Summa investeringar Pågående arbeten, ökningen per år anges Nivåstandard ÅVC IT-system Nytt skyltsystem Summa pågående investeringar Investeringar koncern * Summa investeringar ink. Pågående arbeten Investeringar GÅFAB Tvätthall, pågående från Invändiga ombyggnationer Övrigt Summa investeringar Summa investeingar GÅ koncern * * Exkl. Gästrike Ekogas AB. Bolaget har egen investerings- och finansieringplan Gästike Ekogas AB Mullbacka kompostanläggning Markköp Summa investeringar (82)

16 Investeringsbudgeten för 2015 uppgår till 36, 1 mnkr i förbundet inklusive pågående arbeten. De största investeringarna 2015 utgör investeringen i ny återvinningscentral i Skutskär 18,1 mnkr (år ). 4 nya sopbilar och en truck planeras för totalt 9,4 mnkr (2 sopbilar och en lastmaskin planeras att leasas istället för att ta det som en investering). Kärl, containrar och övriga maskiner och inventarier uppgår till 4,4 mnkr. Några projekt utgör pågående arbeten, dvs. investeringar som sträcker sig över flera år. Under 2015 ska införandet av nya affärssystemlösningen slutföras. Total investering mellan åren på 7,5 mnkr. Inom koncernen, exklusive Gästrike Ekogas AB uppgår investeringarna till 39,4 mnkr. Under 2015 planeras att påbörja den interna ombyggnationen av kontorsbyggnaden på utmarksvägen 16. Investeringen tas av GÅFAB Fastighets AB. Totalt bedöms hela ombyggnationen kosta 8 mkr. Finansieringsbudget Tusentals kronor (Tkr) Kassaflödesanalys * Prognos 2 Budget Plan Plan Plan Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar i anl.tillgångar Insats i Gästrike Ekogas AB Nyupptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från investering och finansiering Årets förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut * Gästrike Ekogas AB ingår inte i koncernberäkningarna. Gästrike Ekogas planeras att ha sin egen kreditlimit och finansieringsplan. Hänsyn har tagits till investeringarna i GÅFAB Fastighets AB. Gästrike återvinnare har under de senaste åren gjort stora investeringar som har gjort att förbundet har växt och utvecklats till våra kunders och miljöns förtjänst. Ny återvinningscentral i Gävle, ny fastighet, nya bilar och bildandet av nya bolag, införande av nya affärssystem och IT-lösningar är exempel på stora investeringar som har gjorts under åren 2011 till I takt med att vi har vuxit har koncernen tagit upp externa långfristiga lån och de uppgår till 100 mnkr per utgången av Därtill har koncernen en checkkredit på 40 mnkr som pendlar under året med anledning av våra säsongsvariationer och betalningsflöden. 36 (82)

17 Under nästa år budgeteras med investeringar för 39,4 mnkr samt tillskott i form av aktieägartillskott till Gästrike Ekogas med 13 mnkr. Den externa upplåningen bedöms öka med 30 mnkr med anledning av detta. I ett mer långsiktigt perspektiv måste vi öka den egna finansieringsgraden för att kunna amortera av på våra externa lån. Planen är därför att öka resultatet i förbundet till en resultatmarginal på 3 %, vilket motsvarar ett nettoresultat på ca 6 mnkr. Givet det resultatet och de investeringar som planeras kommer vi att ha en långsiktig plan som innebär att vi kan börja amortera av på våra lån Ekonomiska nyckeltal Det budgeterade resultatet uppgår till 5,8 mnkr (exklusive taxehöjning), vilket ger resultatmarginalen 3,3 %. Soliditeten bedöms hamna på 37 % och skuldsättningsgraden bedöms uppgå till 1,7. Vi kommer alltså att klara de ekonomiska målen. Nyckeltal Prognos 2 Budget Plan Plan Plan Mål Resultatmarginal 3,9% 3,3% 3,5% 3,1% 3,1% 3,0% Soliditet 37,0% 36,9% 39,4% 43,2% 46,3% > 30% Skuldsättningsgrad, antal ggr 1,65 1,71 1,54 1,32 1,16 < 2,3 Kreditram utnyttjande 70% 85% 80% 78% 73% Budget koncernen Gästrike återvinnare Koncernens resultat budgeteras till 3,8 mnkr. Koncernen består av Gästrike återvinnare, GÅFAB Fastighets AB (100%), GÅ Utveckling AB (100%), GÅ Tillsammans AB (100%) och Gästrike Ekogas (51%). Gästrike återvinnares helägda bolag budgeteras till ett gemensamt resultat på 50 tkr. Gästrike Ekogas AB resultat tas upp till 51%. Resultaträkningar och balansräkning budget 2015 presenteras i nedanstående tabeller. 37 (82)

18 GÅ Tillsam mans Budget 2015 Koncern Minoritetsintresse Koncernelimineringar Summa koncern GÅ GÅFAB GÅUT AB Ekogas AB Intäkter Produktionskostnader Bruttoresultat TG 1 Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat TG 2 Finansnetto Resultat efter finansiella poster TG 3 Minoritetsintresse Årets resultat TG 4 3,3 % 2,0 % Det koncernmässiga resultatet budgeteras till 3,8 mnkr. Förändringen gentemot förbundets resultat är 2,0 mnkr och utgörs av Gästrike Ekogas andel av resultatet 1,2 mnkr och koncernmässiga avskrivningar på fastigheten Sörby Urfjäll 29:2 i GÅFAB Fastighets AB. Balansräkningar GÅ GÅFAB GÅ UT Koncern GÅ Tillsammans elimineringar Prognos Koncern Budget (Tkr) Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - - Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder exkl. FNI Summa skulder och eget kapital *Gästrike Ekogas AB är inte med i balansräkningarna för koncernen. 38 (82)

19 Balansomslutningen i koncernen enligt prognosen uppgår till knappt 217 mnkr. I budgeten beräknas balansomslutningen växa till knappt 238 mnkr. Anledningen till ökningen är budgeterade investeringar och därtill hörande extern upplåning. GÅFAB Fastighets AB Bolaget äger fastigheten Sörby Urfjäll 29:2, vilket utgör utmarksvägen 14 och 16. Bolaget har hyresintäkter som är helt och hållet interna intäkter mot förbundet Gästrike återvinnare. Driftskostnaderna utgörs av löpande kostnader för uppvärmning, el, vatten, reparationer och underhåll samt inhyrd fastighetsskötare från förbundet Gästrike återvinnare. Fastighetsförvaltningen har varit eftersatt pga. resursbrist under de senaste åren. Därför har extra resurser (0,6 mnkr) satts av i 2015 budget. Avskrivningarna är på fastigheten och räntorna är på långfristiga lån som bedöms till 50 mnkr. De långfristiga lånen planeras att föras över från förbundet Gästrike återvinnare innan årsskiftet för 2014 är slut. GÅ Utveckling AB Bolaget kommer under 2015 att vara en bas för uthyrning av interna resurser till våra utbildningsuppdrag i Polen. Intäkterna består av försäljning av lärartid och konsulttid. Kostnaderna består av inhyrning av personal från förbundet Gästrike återvinnare. För koncernen utgör det här interna faktureringar och påverkar inte koncernresultatet. Bolaget har externa kostnader för provtagning av metallhydroxiddeponin i forsbacka samt revision. Bolaget äger 9,1 % av aktierna i Gästrike Avfallshantering AB (GAAB). GÅ Utveckling AB tar inte upp något resultat med anledning av ägarskapet i GAAB. GÅ Tillsammans AB Bolaget är ett holdingbolag och äger aktierna för GÅFAB Fastighets AB och GÅ Utveckling AB. Planen är även att bolaget ska äga 51% av aktierna i Gästrike Ekogas AB, som ska flyttas över från förbundet. Ingen verksamhet ska bedrivas i bolaget. Externa kostnader utgörs av revisionsarvode. 39 (82)

20 Renhållningstaxa 2015 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Beslutad av kommunalförbundet Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige XXXX Denna taxa träder i kraft Samtliga avgifter inklusive moms 40 (82)

Ekonomisk plan 2016-2018

Ekonomisk plan 2016-2018 Ekonomisk plan 2016-2018 2015-11-12 Maria Norling Box 722, 801 28 Gävle Utmarksvägen 16 gastrikeatervinnare.se Telefonnummer Epost 1 (10) Sammanfattning Den löpande verksamheten i förbundet och koncernen

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2016 för koncernen Gästrike återvinnare

Verksamhetsplan och budget 2016 för koncernen Gästrike återvinnare Verksamhetsplan och budget 2016 för koncernen Gästrike återvinnare 2015-11-04 Box 722, 801 28 Gävle Utmarksvägen 16 gastrikeatervinnare.se 026-17 29 21, 070-414 27 57 madeleine.viklander@gastrikeatervinnare.se

Läs mer

Verksamhetsuppföljning T1 Gästrike återvinnare 2015

Verksamhetsuppföljning T1 Gästrike återvinnare 2015 PM 2015-05-27 Verksamhetsuppföljning T1 Gästrike återvinnare 2015 INFORMATIONSMATERIAL TILL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 17 JUNI 2015 Box 722, 801 28 Gävle Utmarksvägen 16 gastrikeatervinnare.se 026-17 29 21, 070-414

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Finansiell analys. Gästrike återvinnare har en ekonomi i balans med tre finansiella mål.

Finansiell analys. Gästrike återvinnare har en ekonomi i balans med tre finansiella mål. Finansiell analys Koncernen Gästrike återvinnares resultat uppgick till 2,8 (-0,7) mnkr, varav förbundet stod för 6,8 (0,1) mnkr. Förbundet är inne i en expansiv fas vilket tydliggörs av att vi har genomfört

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82)

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82) Allt matavfall ska sorteras, enligt anvisningar från förbundet. Matavfall får inte läggas i kärlet för restavfall. Med restavfall menas den brännbara rest som blir över när matavfall och övrigt sorterbart

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 160531 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Kvartalsrapport Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Kvartalsrapport Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen Kvartalsrapport 2009-01-01 2009-03-31 Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % och uppgick till 36 909 tkr (41 500 tkr). Rörelseresultatet (EBITDA) minskade

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, KONCERNENS RESULTATRÄKNING Delårsrapport 3, 2006-2007 2007 2006 2006-2007 2005-2006 2005-2006 Tkr jan-mars jan-mars juli-mars juli-mars juli-juni Lokaluthyrning 822 733 2 312 2 027 2 686 Fastighetsunderhåll

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2 SÄRREDOVISNING FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB SÄRREDOVISNING 2016 AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB SÄRREDOVISNING 2016 AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB SÄRREDOVISNING 2016 AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL Pär Dunge och Agneta Westerberg visar den nya papperspåsen för matavfallsinsamling som har

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Bokslutskommuniké Verksamhetsåret 2005 Electra Gruppen AB (publ) Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 39,5 MSEK

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p)

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Namn: Tentamensdatum: 150603 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg krävs:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR ) DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2017 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) www.xavitech.com Nettomsättningen uppgick till 2 145TKR (1 834Tkr) Resultatet uppgick till -372Tkr (-289Tkr) Orderingången under perioden

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport januari juni

Delårsrapport januari juni 2011-08-26 Delårsrapport januari juni 2011 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen ökade till 8 615 (5 705). Rörelseresultatet ökade till 21 (-564). Rörelseresultatet efter finansiella poster och skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer