SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMÅFÖRETAGSBAROMETERN"

Transkript

1 Jämtlands LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 29 Företagarna och Swedbank i samarbete

2 Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Småföretagsbarometern mäter hur småföretagarna uppfattar det ekonomiska läget idag och inom den närmaste framtiden. Barometern omfattar företag med 1 49 anställda och baseras på telefonintervjuer som genomfördes av SIFO Research International under mars 29. Samtliga barometrar och bilagor kan hämtas hem från respektive organisations hemsida på Internet. SWEDBANK OCH SPARBANKERNA Postadress: Stockholm Telefon: Telefax: Internet: Småföretagsbarometern är i första hand en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar om den närmaste framtiden. Underlaget för barometern utgörs av intervjuer med småföretag. Därmed är det företagarnas egen uppfattning om konjunkturläget som kommer till uttryck i redovisade index för konjunkturen. Undersökningen, som genomförts sedan 1985, omfattar denna gång 4 12 företagare inom det privata näringslivet med 1 49 anställda. De läsare som är intresserade av undersökningsmetodik och OH-bilder kan hämta hem materialet från respektive organisations hemsida. Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Swedbank och Företagarna. Jörgen Kennemar (Swedbank), Lars Jagrén, Niclas Berg och Lotta Norberg (Företagarna) är författare till denna rapport. Vid genomförandet av intervjuerna har SIFO Research International medverkat. Det är vår förhoppning att Småföretagsbarometern på ett positivt sätt ska bidra till kunskapen om de små företagens betydelse för den svenska ekonomin. FÖRETAGARNA Postadress: Stockholm Telefon: Telefax: Internet: Swedbank och Sparbankerna Företagarna SMÅFÖRETAGSBAROMETERN VÅREN 29 1

3 Innehåll Länet Sammanfattning av Länsbarometern... 3 Länsfakta... 4 Hyfsad konjunktur i Jämtland... 5 Regionala skillnader Hela landet Småföretagsbarometern våren 29 (riket) och konjunkturindikatorn : För att underlätta snabba svar på intervjufrågorna ställs frågorna så att de kan besvaras utan hjälp av bokföring eller annan statistik. a) ja eller nej b) större, oförändrad eller mindre Svaren räknas om till procentandelar och företagen vägs samman efter antal anställda eller förädlingsvärde. För att underlätta tolkningen av de frågor som besvaras enligt b) redovisas ett uttryck som direkt anger den inträffade eller förväntade förändringens riktning och styrka. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar (ökat/större) och negativa (minskat/mindre) benämns netto tal. Konjunkturindikatorn: en för beställningar, sysselsättning och omsättning läggs samman och bildar konjunkturindikatorn. Sammanfattning av Länsbarometern för Jämtlands län Avmattningen i småföretagskonjunkturen som påbörjades hösten 27 fortsätter. Den globala finansoron samt en allt svagare inhemsk efterfrågan påverkar visserligen länets småföretag negativt, men inte i så stor utsträckning som i andra län. Konjunkturindikatorn, som är summan av nettotalen för beställningar, omsättning och sysselsättning i länet, minskar från 62 till 56. Småföretagen räknar med en likartad tillväxttakt under 21. Jämtlands konjunkturindikator väntas dock vända tillbaka till samma nivå som i höstas, från 56 till 62. Generellt ser vi en tudelning i ekonomin, där den svagare konjunkturen framför allt slår mot industriföretagen. Detta gäller även för Jämtland, där tillverkningsindustrins nettotal väntas minska från 53 till 5 under den kommande tolvmånadersperioden, medan tjänstesektorn räknar med en ökning av nettotalet från 63 till 82. Sysselsättningstillväxten i länet ökar något sedan höstens mätning och är nu starkast i landet. Sysselsättningstillväxten förväntas däremot stå inför en betydande avmattning under den kommande tolvmånadersperioden. Mycket beroende på att allt fler spår en oförändrad arbetsstyrka. Orderingången har försvagats något sedan höstens mätning. Netto talet för beställningar för Jämtlands småföretag minskar från 27 till 16. Omsättningstillväxten ökar samtidigt från 23 till 26, vilket är näst högst i landet. Resursutnyttjandet har minskat. 47 procent av Jämtlandsföretagen uppger att de arbetar för full kapacitet, jämfört med 66 procent i höstens mätning. Länet redovisar en fortsatt negativ lönsamhetstillväxt, nettotalet minskar från tidigare -2 till procent av företagen ser goda expansionsmöjligheter, en ökning med en procentenhet sedan höstens undersökning. En svag efterfrågan, en allmän ovilja att växa och brist på extern finansiering är de främsta tillväxthindren enligt länets småföretag. 2 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN VÅREN 29 KONJUNKTURBILDEN I Jämtlands LÄN 3

4 Länsfakta Jämtlands län Företag Arbetsställen Sysselsatta Privata företag (exkl. jordbruk) varav småföretag ( 49 anställda) Jordbruk Offentligägd affärsverksamhet Offentlig verksamhet Totalt Riket Företag Arbetsställen Sysselsatta Privata företag (exkl. jordbruk) varav småföretag ( 49 anställda) Jordbruk Offentligägd affärsverksamhet Offentlig verksamhet Totalt Hyfsad konjunktur i Jämtland Tillväxtutsikterna för länets småföretag har blivit marginellt svagare sedan höstens mätning. Avmattningen som inleddes 27 fortsätter visserligen, men inte alls med samma hastighet som i resten av landet. Nedväxlingen är störst i länets industrinäring, vars nettotal har minskat från 65 i höstas till 53. Jämtland läns samlade konjunkturindikator minskar marginellt, med sex punkter, från 62 till 56. Inget annat län kan uppvisa en starkare konjunkturuppfattning hos småföretagen. De konjunkturprognoser som småföretagen själva uppgav för ett år sedan har dock kommit på skam, vilket understryker hur snabbt och relativt oväntat dagens förvärrade situation uppkommit. Konjunkturnedgången förväntas plana ut och till och med vända uppåt under de kommande tolv månaderna. Liksom i övriga landet ser länets tjänstesektor mer positivt på framtiden än tillverkningsindustrin. I Jämtland är tjänsteföretagen särskilt optimistiska och tror att tjänsteindikatorn kommer att öka från 63 till 82 under det kommande året. Detta kan bero på att många av Jämtlands tjänsteföretag verkar inom turistnäringen som är utbredd i länet. Tillverkningssektorn spår däremot en lättare avmattning och nettotalet tros minska från dagens 53 till 5. Sammantaget väntas Jämtland läns konjunkturindikator öka från 56 till 62. Endast ett annat län har högre ställda förväntningar på den framtida konjunkturen. Konjunkturläget för småföretag i riket och i länet Jämtland Riket 9 6 Arbetsställe: Fast plats där arbete utförs. Ett företag kan ha flera arbetsställen. Antal företag: Antal företag registrerade i länet. Småföretag: Privatägda företag med 49 anställda, exkl jordbruk. Källa: SCB, Centrala företags- och arbetsställeregistret 31/ Konjunkturindikatorn = beställningar + omsättning + sysselsättning V95 V96 V97 V98 V99 V H V1 H1 V2 H2 V3 H3 V4 H4 V5 H5 V6 H6 V7 H7 V8 H8 V9 V1 4 KONJUNKTURBILDEN I Jämtlands LÄN KONJUNKTURBILDEN I Jämtlands LÄN 5

5 Konjunkturindikatorns tre delkomponenter: 1. Orderingången faller Trots den globala konjunkturavmattningen och en lägre efterfrågan beroende på den finansiella oron har orderingången hittills försvagats relativt lite. Det är en fortsatt övervikt, 43 procent, av småföretagen som redovisar ökade beställningar under de senaste tolv månaderna, medan 27 procent av företagen rapporterar en försämrad ordersituation. et, som är saldot mellan ökad respektive minskad orderingång, faller från 27 till 16. Tillväxten är svagare för industrin än för tjänstesektorn. Småföretagen tror att detta är botten för orderingången och tillväxten väntas ta fart uppåt under de kommande tolv månaderna. Både tjänstenäringen och tillverkningsindustrin i länet förväntar sig ökade beställningar. en för industrin väntas öka från 13 till 19 och för tjänsteföretagen väntas ökningen bli från 24 till 42. Sammantaget förväntas ordertillväxten stiga från 16 till 26, nästan dubbelt så högt som det förväntade riksgenomsnittet. 2. Ökad omsättningstillväxt Jämtland är den enda regionen där omsättningstillväxten växlat uppåt sedan höstens mätning. Mer än hälften av företagen, 53 procent, rapporterar en högre omsättning under de senaste tolv månaderna medan 27 procent redovisar en vikande. et ökar därmed från 23 till 26, vilket är betydligt högre än riksgenomsnittet. Uppväxlingen kan förklaras huvudsakligen av uppgången hos tjänsteföretagen, vars nettotal ökar från 19 till 26. Industrins nettotal har samtidigt fallit från 32 till 25. För det kommande året väntas länets totala omsättningstillväxt öka ytterligare. et tros öka från 26 till 3 under det kommande året. Det är främst tjänstenäringen som spås stå för den större delen av tillväxttakten. 47 procent av tjänsteföretagen förväntar sig en Beställningar Omsättning 7 Riket Jämtland Riket Jämtland V95 V96 V97 V98 V99 V H V1 H1 V2 H2 V3 H3 V4 H4 V5 H5 V6 H6 V7 H7 V8 H8 V9 V V95 V96 V97 V98 V99 V H V1 H1 V2 H2 V3 H3 V4 H4 V5 H5 V6 H6 V7 H7 V8 H8 V9 V1 Beställningar våren 29 Ökat Minskat 1 Jämtlands län 43 % 27 % 16 (27, hösten 8) Hela landet 31 % 32 % (31) Nettoprognos för Jämtlands län, våren 9 (gjord våren 8) 39 Omsättning våren 29 Ökat Minskat 1 Jämtlands län 53 % 27 % 26 (23, hösten 8) Hela landet 43 % 28 % 15 (35) Nettoprognos för Jämtlands län, våren 9 (gjord våren 8) 48 Kommande 12 månader Ökat Minskat 1 Jämtlands län 37 % 12 % 26 Hela landet 32 % 18 % 14 Kommande 12 månader Ökat Minskat 1 Jämtlands län 44 % 15 % 3 Hela landet 35 % 27 % 8 1 Avrundning kan medföra att nettotalet inte blir exakt 1 Avrundning kan medföra att nettotalet inte blir exakt 6 KONJUNKTURBILDEN I Jämtlands LÄN KONJUNKTURBILDEN I Jämtlands LÄN 7

6 stigande omsättning. Motsvarande andel för industrin landar på 42 procent. Endast ett län i riket (Gotland) har högre ställda förväntningar. 3. Ökning av sysselsättningstillväxten men avmattning framöver Jämtlands småföretag har fortsatt öka antalet anställda under den gångna tolvmånadersperioden. 27 procent av företagen har ökat antalet anställda. Samtidigt har 13 procent gjort neddragningar. et ökar därmed från 12 till 14, vilket är betydligt högre än genomsnittet för landet. Tjänste- och industrisektorn redovisar liknande tillväxttal för sysselsättningen, även om det är värt att påpeka att tillverkningsindustrin har ökat från en lägre nivå än tjänstenäringen. Sammantaget kan det konstateras att inget annat län har en starkare arbetsmarknad hos småföretagen som Jämtland. Sysselsättningstillväxten kommer däremot att dämpas under de kommande tolv månaderna, enligt företagen. Jämfört med övriga 5 Sysselsättning 3 Riket Jämtland V95 V96 V97 V98 V99 V H V1 H1 V2 H2 V3 H3 V4 H4 V5 H5 V6 H6 V7 H7 V8 H8 V9 V1 Sysselsättning våren 29 Ökat Minskat 1 Jämtlands län 27 % 13 % 14 (12, hösten 8) Hela landet 21 % 22 % -1 (16) Nettoprognos för Jämtlands län, våren 9 (gjord våren 8) 24 riket är planerna för nyrekryteringar något under genomsnittet. 17 procent av Jämtlands läns småföretag planerar en ökad personalstyrka. Motsvarande andel för hela landet ligger på 18 procent. Samtidigt tror endast 11 procent av företagen att personalneddragningar blir nödvändiga under perioden. et förväntas därmed falla från 14 till 6 (riket 2). En pressad lönsamhet och ett svagt kapacitetsutnyttjande är faktorer som pekar mot en svagare sysselsättning i regionen framöver. Betydande minskning av resursutnyttjandet Resursutnyttjandet i länet har minskat betydligt från höstens mätning. 47 procent av Jämtlandsföretagen uppger att de arbetar för full kapacitet, jämfört med 66 procent i höstens mätning. Tjänstesektorn uppger ett klart högre kapacitetsutnyttjande än tillverkningsindustrin, 62 procent jämfört med 42 procent. Det låga kapacitetsutnyttjandet är bekymrande för Jämtlands fortsatta konjunkturutveckling. Framförallt sysselsättningstillväxten riskerar att utvecklas negativt så länge företagen inte arbetar för full kapacitet. Pressad lönsamhet Företagens lönsamhet har pressats ned ytterligare som en följd av en svagare efterfrågan och lägre omsättningstillväxt. 25 procent av företagen redovisar en förbättrad lönsamhet, men hela 37 procent rapporterar samtidigt om försämringar på lönsamhetsområdet. Lönsamhetstillväxten blev negativ redan under förra mätningen och försämras nu ännu mer. Det är främst tjänstenäringen som fått se kraftigt försämrade lönsamhetsnivåer. Jämtlands småföretag tror dock på en avsevärt bättre lönsamhet under det kommande året. 39 procent förväntar sig att lönsamheten Lönsamhet våren 29 Ökat Minskat 1 Jämtlands län 25 % 37 % -12 (-2, hösten 8) Hela landet 27 % 35 % -8 (12) Nettoprognos för Jämtlands län, våren 9 (gjord våren 8) 21 Kommande 12 månader Ökat Minskat 1 Jämtlands län 17 % 11 % 6 Hela landet 18 % 16 % 2 1 Avrundning kan medföra att nettotalet inte blir exakt Kommande 12 månader Ökat Minskat 1 Jämtlands län 39 % 14 % 25 Hela landet 28 % 29 % 1 Avrundning kan medföra att nettotalet inte blir exakt KONJUNKTURBILDEN I Jämtlands LÄN KONJUNKTURBILDEN I Jämtlands LÄN 9

7 Andelen företag som anser att det finns goda utsikter att expandera Gotland Stockholm Östergötland Norrbotten Södermanland Skåne Västra Götaland Jämtland Jönköping Halland Örebro Dalarna Västerbotten Värmland Västernorrland Kalmar Uppsala Blekinge Västmanland Kronoberg Gävleborg ökar under den närmaste tolvmånadersperioden. Företag i tillverkningsindustrin är mest optimistiska. et spås stiga från -12 till 25, de i särklass högst ställda förväntningarna i landet. 41 procent av företagen tror sig kunna höja sina försäljningspriser under det närmsta året. Storleken på prishöjningarna torde dock i allmänhet vara ganska begränsade med tanke på den svagare efterfrågan till följd av den allmänna konjunkturavmattningen. Den relativt starka konjunkturen i Jämtland kan dock möjliggöra ett större utrymme för prishöjningar än i andra län. 59 procent ser expansionsutsikter... Trots den allmänna konjunkturförsvagningen har företagens syn på en eventuell expansion inte påverkats speciellt mycket. 59 procent av länets småföretag ser goda utsikter för en expansion, vilket ligger i nivå med resultatet från förra mätningen. Det är främst industrisektorn som tillhör de expansionsoptimistiska, medan tjänstesektorn är något mer försiktig. 6 procent av tillverkningsindustrin ser expansionsutsikterna som goda, vilket är något över genomsnittet för Riket (59) Procent De viktigaste tillväxthindren för småföretag Procent Svag efterfrågan Brist på arbetskraft Riket Svårt att få extern finansiering Jämtland Räntenivån Arbetsrätten Vill ej växa landet. Motsvarande andel för tjänstenäringen landar på 58 procent, en bit lägre än snittet för riket.... men svag efterfrågan är ett stort hinder Det överlägset enskilt största hindret för expansion i länets småföretag är den allmänt svaga efterfrågan, vilket 34 procent av företagen uppger. Därefter följer en allmän ovilja att växa samt en brist på extern finansiering som främsta tillväxthinder med 17 procent respektive 13 procent. Ytterligare 11 procent uppger slutligen en brist på lämplig arbetskraft som främsta tillväxthinder. Bristen på arbetskraft är ett problem som minskat avsevärt i betydelse i takt med att konjunkturförsvagningen fortsatt. Ett problem som istället har tornat upp sig är brist på extern finansiering. För ett år sedan uppgav 8 procent av länets småföretag att detta var det främsta tillväxthindret, jämfört med dagens andel på 13 procent. Med tanke på den kraftiga nedgång som vi nu kan se i kombination med den allmänna finansiella oron är det risk för att detta tillväxthinder ökar i betydelse under det kommande året. Den svaga efterfrågan möter företagen med olika åtgärder, 27 procent uppger bland annat att man genomfört kostnadsbesparingar av olika slag. Samtidigt är det värt att notera att 26 procent av Jämtlands småföretag ser dagens lågkonjunktur som en möjlighet att intensifiera satsningar på nya produkter/tjänster. Vet ej 1 KONJUNKTURBILDEN I Jämtlands LÄN KONJUNKTURBILDEN I Jämtlands LÄN 11

8 Regionala skillnader Svag konjunktur i hela riket I följande två stapeldiagram presenteras konjunkturläget för varje enskilt län, liksom företagens förväntningar inför de kommande tolv månaderna. Vårens barometer visar att tillväxten i samtliga län mattats av väsentligt sedan förra mätningen. Prognoserna som småföretagen gav för ett år sedan har kommit på skam, vilket understryker hur snabbt ekonomin försämrats. Det är småföretagen i Jämtlands län som rapporterar den starkaste konjunkturutvecklingen i riket, vilket kan ha att göra med regionens relativt starka position inom turistnäringen. Av övriga län är det Gotland och Uppsala som uppvisar en fortsatt relativt hyfsad konjunktur. Jönköpings län, vars näringsliv är relativt industridominerat, redovisar Sveriges svagaste småföretagskonjunktur. Även småföretagen i Gävleborg och Västernorrland uppfattar dagens konjunktur som historiskt svag. Sysselsättningstillväxten i småföretagen har blivit negativ i de flesta länen. Starkaste sysselsättningen finns i Jämtlands och Stockholms län. Jobbtillväxten är svagast i Jönköpings län där nästan vart tredje småföretag gjort personalneddragningar. Långsam återhämtning väntas Småföretagen spår en bottenformation av konjunkturen under de kommande tolv månaderna och majoriteten av rikets län förväntar sig en måttlig återhämtning under perioden. Gotlands och Jämtlands län har rikets högst ställda förväntningar. Sex av landets 21 län förväntar sig dock en fortsatt negativ tillväxttakt, där Blekinge läns småföretag har de lägst ställda förväntningarna om den framtida konjunkturutvecklingen. Jobbtillväxten väntas bli fortsatt marginell. Kalmar län har de högst ställda förväntningarna när det gäller sysselsättningstillväxten. I Blekinge och Örebro län förväntas dock en kraftig negativ tillväxt. Konjunkturläget våren 29 Företagens förväntningar om konjunkturen inför det kommande året Jämtland Uppsala Gotland Stockholm Kalmar Västra Götaland Skåne Östergötland Värmland Kronoberg Södermanland Örebro Västmanland Dalarna Blekinge Halland Västerbotten Norrbotten Gävleborg Västernorrland Jönköping Riket (14) Gotland Jämtland Östergötland Kalmar Värmland Skåne Stockholm Västra Götaland Uppsala Södermanland Kronoberg Dalarna Västernorrland Norrbotten Västerbotten Halland Gävleborg Jönköping Västmanland Örebro Blekinge Riket (24) KONJUNKTURBILDEN I Jämtlands LÄN KONJUNKTURBILDEN I Jämtlands LÄN 13

9 Negativ tillväxt dominerar På detta uppslag presenteras konjunkturläget i form av en karta för att visa geografiska skillnader i landets småföretagskonjunktur, samt förändringar från tidigare år. Den samlade konjunkturindikatorn (som består av nettotalen för beställningar, omsättning och sysselsättning) har delats in i olika färgfält beroende på indikatorns värde ju starkare konjunktur, desto mörkare färg. Vårens karta jämförs här med de två senaste vårundersökningarna 27 och 28. Som vi ser har kartan blivit betydligt ljusare i vårens undersökning jämfört med samma tidpunkt i fjol, vilket visar på en avsevärt beskedligare tillväxttakt än tidigare. Majoriteten av rikets län uppvisar en negativ tillväxttakt. Konjunkturindikatorn för våren 29 > < -25 AC BD Z Y OPR N LM Våren 27 Våren 28 AC Z Y X W S U T D E F H G K C AB BD Z X W S C U T AB D OPR N I LM E F H I G K Y AC BD N OPR LM S F G K W T E H U D X I C AB AB Stockholms län C Uppsala län D Södermanlands län E Östergötlands län F Jönköpings län G Kronobergs län H Kalmar län I Gotlands län K Blekinge län LM Skåne län N Hallands län OPR Västra Götalands län S Värmlands län T Örebro län U Västmanlands län W Dalarnas län X Gävleborgs län Y Västernorrlands län Z Jämtlands län AC Västerbottens län BD Norrbottens län 14 KONJUNKTURBILDEN I HELA LANDET KONJUNKTURBILDEN I HELA LANDET 15

10 Sammanfattning Konjunkturnedgången bland de mindre företagen har fördjupats. Den samlade konjunkturindikatorn som är en summering av nettotalen för beställningar, omsättning och sysselsättning sjönk till 14 i vårens mätning jämfört med 82 i höstas. (Ju lägre värde desto svagare konjunktur.) Det innebär att småföretagskonjunkturen befinner sig på den lägsta nivån sedan 1992, dvs mitt under den svenska finans- och fastighetskrisen. Lågkonjunkturen bland småföretagen förväntas fortsätta det närmaste året. Även om konjunkturindikatorn stiger från 12 till 24 är det alltjämt en låg aktivitet bland landets småföretag. Företagen förutser således en svag vändning uppåt i konjunkturen. En tredjedel av småföretagen anser att lönsamheten har försämrats de senaste tolv månaderna. Någon förbättring förutses inte det närmaste året. Det svaga efter frågeläget medför att företagen inte kan höja sina försäljningspriser i samma omfattning som tidigare. I vårmätningen uppgav 3 % av företagen att de skulle höja sina priser, en minskning från 39 % i höstas och från närmare 5 % våren 28. Trots den djupa konjunkturnedgången anser 6 % av småföretagen att det finns goda expansionsmöjligheter, vilket är i stort sett oförändrad andel jämfört med höstbarometern Svag efterfrågan är det enskilt största tillväxthindret för Sveriges småföretag (35 % av företagen) jämfört med 2 % i höstas. Bristen på arbetskraft, som tidigare ha varit det enskilt största tillväxthindret, har påtagligt minskat i betydelse från 21 % till 11 %. Bland de åtgärder som småföretagen planerar att genomföra för att möta den svaga konjunkturen är kostnadsneddragningar vanligast förekommande (52 % av svaren). Därefter följer satsningar i att utveckla nya produkter och tjänster (35 %) och sänkta försäljningspriser (16 %). Det är relativt få företag som svarar att de inte planerar några åtgärder alls (14 % av svaren). Omkring vart femte företag uppger att de haft likviditetsproblem det senaste halvåret. Sena betalningar och minskad efterfrågan är de enskilt viktigaste förklaringarna Småföretagsbarometern våren 29 Lågkonjunkturen biter sig fast hos småföretagen Konjunkturläget för de svenska småföretagen (färre än 5 anställda) försvagas i snabb takt. Konjunkturindikatorn, som är en summering av nettotalen för beställningar, omsättning och sysselsättning, sjönk till 14 i vårens undersökning jämfört med 82 i höstmätningen förra året. Det är den lägsta indexnivån sedan början av 199-talet. Orderingången svarar för den största nedgången, men även de två andra delkomponenterna (omsättning och sysselsättning) i indikatorn faller kraftigt. Nedgången i småföretagskonjunkturen har dock hittills inte nått de nivåer som rådde under 1992 då konjunkturindikatorn var negativ. Konjunkturnedgången är bred och omfattar så gott som alla branscher. Fallet har varit kraftigast för tillverkningsföretagen där konjunkturindikatorn rasat till 2 från 8 i höstundersökningen. I tjänstesektorn har nedgången begränsats till 46 jämfört med höstens 96. Ett annat sätt belysa frågan är att analysera småföretagen utifrån deras huvudsakliga slutkunder. Mätt på detta sätt uppvisar företag med slutkunder inom offentlig sektor och bolag med exportinriktning en något högre aktivitet under de senaste tolv månaderna än det övriga näringslivet. Konjunkturomslaget sedan i höstas är dock påfallande Diagram 1: Konjunkturindikatorn för samtliga företag Beställningar Sysselsättning Omsättning Konjunkturindikator -2 V H V H V H V H H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V V SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 9 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 9 17

11 Diagram 2: Konjunkturindikatorn, utfall och förväntning V H V H V H V H Utfall Förväntning H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V V stort. Den största omsvängningen har skett i de exportinriktade företagen där konjunkturindikatorn fallit från 117 till 27. Företag med försäljning till den offentliga sektorn har också drabbats av en väsentligt lägre aktivitet, ett fall från 118 i höstmätningen till 46 i årets vårundersökning. Det svagaste konjunkturläget en konjunkturindikator på 1 finns bland de bolag som har sin huvudsakliga försäljning mot svenska hushåll men även bland de som har en stor exponering mot andra företag i Sverige. Baserat på företagarnas egna bedömningar förutses konjunkturindikatorn stiga från 14 till 24 om ett år. Det innebär att fallet i småföretagskonjunkturen skulle bromsas upp, men någon bärkraftig återhämtning avspeglas ännu inte i företagens planer. Att indikatorn vänder upp kan till största delen förklaras av att en växande andel företag räknar med en oförändrad utveckling de närmaste 12 månaderna eller att nedgången blir mindre kraftig jämfört med tidigare. Förväntningarna om en ökad orderingång, omsättning och sysselsättning är däremot lågt ställda, vilket tyder på att företagen har en fortsatt dämpad syn om den framtida konjunkturutvecklingen. Det gäller framför allt de bolag som har sin huvudsakliga försäljning till andra företag i Sverige och med inriktning mot varuproduktion och varuhandel. De mest optimistiska bedömningarna om läget våren 21 görs bland tjänsteföretagen och de som bedriver någon form av exportverksamhet. Företag som har de svenska hushållen som slutkund, räknar också med en konjunkturförstärkning. Riskerna för en sämre utveckling kan inte uteslutas när den svenska arbetsmarknaden försvagas i snabb takt. Fallet i ordergången förväntas avta Orderingången för de svenska småföretagen, som toppade under 26/27, fortsätter att peka nedåt. I samband med att den globala finanskrisen eskalerade i höstas har effekterna på den reala ekonomin satt allt tydligare avtryck i de mindre företagens orderböcker. et för beställningar föll från 3 i höstas till i vårens mätning. Andelen företag som uppvisar ökade beställningar har fallit från 45 % i höstas till 31 % samtidigt som fler företag redovisar en krympande orderingång (31 % av företagen). Det är de varuproducerande branscherna som drabbats hårdast av den vikande efterfrågan. et för antalet beställningar föll här till minus 1 från 16 i höstas. Småföretagen är dock försiktigt optimistiska inför de närmaste tolv månaderna och förutser att nedgången i antalet beställningar kommer att bromsas upp. Delindexet för orderingången stiger till 12, vilket alltjämt får betraktas som en svag siffra. Merparten av Diagram 3: Beställningar, samtliga företag -2 V H V H V H V H H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V V SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 9 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 9 19

12 6 småföretagarna (58 %) räknar med en oförändrad eller minskad orderingång om ett år. Att 1 % av företagen är tveksamma om vart orderingången är på väg är ytterligare ett bevis på det osäkra konjunkturläget. En jämfört med i höstas oförändrad andel (31 %) tror att orderingången är högre om ett år, vilket tyder på att företagarna räknar med en fortsatt dämpad marknadstillväxt samtidigt som konkurrensen hårdnar. De mest optimistiska bedömningarna om det framtida orderläget är företag som har sin huvudsakliga försäljning till svenska hushåll. Här anger närmare 4 % av företagen att antalet beställningar kommer att stiga jämfört med 32 % för riket som helhet. Men detta skall ses i ljuset av att det är en förväntad uppgång från låga nivåer. En fortsatt försvagad svensk arbetsmarknad och en kraftigt ökad arbetslöshet kan dock äventyra företagens planer. Småföretag med försäljning till andra företag i Sverige och till offentlig sektor är däremot betydligt mindre optimistiska, även om också de förutspår en viss förbättring det kommande året. Kraftigt försvagad omsättningstillväxt Det försämrade orderläget både på export- och hemmamarknaden bidrog till att småföretagens omsättningstillväxt avtog kraftigt. Netto talet för omsättningen föll till 15 från 35 i höstas. Andelen företag, som uppvisar en ökad omsättning, sjönk till 43 % jämfört med 52 % i höstbarometern. Samtidigt är det fler som anser att Diagram 4: Omsättning, samtliga företag 6 omsättningsvolymen har minskat de senaste 12 månaderna, med en ökning från 2 % till 27 %. Den svagaste omsättningsutvecklingen sker i företag som i huvudsak riktar sig mot svenska hushåll (nettotal 7) där bland annat varuförmedlande företag ingår. Den största förändringen från i höstas svarar dock exportföretagen för och de som har sin försäljning mot företag i Sverige. Här har det försämrade efterfrågeläget bidragit till att mindre än hälften av företagen redovisar en ökad omsättning jämfört med 55 6 % i höstmätningen. Småföretagen räknar inte med någon förbättring i omsättningen det närmaste året. et bedöms sjunka till 9, en nivå som inte noterats sedan lågkonjunkturen i början av 199-talet. Drygt vart fjärde företag räknar med att omsättningen kommer att försämras om 12 månader jämfört med 35 % som förutser en ökning. Den förväntade stabiliseringen i småföretagens orderingång är således inte tillräcklig för att höja den totala omsättningen och därmed vända den nedåtgående trenden. En bidragande faktor kan vara att det tar tid innan en förbättring i företagens orderböcker leder till en högre omsättningstillväxt. Företag med försäljning till andra bolag i Sverige har den mest pessimistiska bedömningen, där mer än vart tredje företag räknar med en krympande omsättning. Detta står i skarp kontrast till exportföretagen där det finns en majoritet av företag som förutser en ökad omsättning. Företag med försäljning mot svenska hushåll räknar också med en större uppgång än övrigt nä- Diagram 5: Sysselsättning, samtliga företag V H V H V H V H H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V V V H V H V H V H H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V V SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 9 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 9 21

13 ringsliv. Detta får betraktas som en optimistisk prognos, inte minst när hushållens ekonomiska ställning äventyras av en snabbt stigande arbetslöshet. Kronförsvagningen har hittills inte haft någon effekt alls på verksamheten, anser drygt 5 % av småföretagen. Hos de företag som bedömer att krondeprecieringen har haft en inverkan, anser 37 % att det missgynnat företagets verksamhet. Ofta har det lett till stigande inköpskostnader, medan effekterna på företagets försäljning varit relativt blygsam. Även i exportföretagen är det färre än hälften (45 %) som anser att kronförsvagningen har haft en positiv effekt på företaget. Småföretagen minskar antalet anställda För första gången sedan 1993 faller sysselsättningen bland landets småföretag. et för antalet anställda föll till minus 2 jämfört med plus 17 i höstbarometern. Det är en påtaglig omsvängning på arbetsmarknaden. Konjunkturnedgången har nu blivit så kraftig och långvarig att även småföretagen tvingas anpassa personalstyrkan till den lägre produktionen. Nästan en tredjedel av företagen (28 %) har färre anställda jämfört med för ett år sedan. I höstas var motsvarande andel 13 %. Det är i synnerhet inom industrin och i handelsföretagen som företagen dragit ned på personalstyrkan. Privata tjänsteföretag fortsätter dock att nyanställa, om än i en avtagande takt. Här stannade netttotalet på 13. Svagare orderläge och en avtagande omsättningsutveckling bidrar till att småföretagen kommer att vara försiktiga med nyanställningar under det närmaste året. et för sysselsättningen förutses stiga till blygsamma 2, vilket innebär att skillnaden mellan de företag som redovisar nyanställningar respektive personalnedskärningar är liten. Positivt är att flertalet småföretag, två av tre företag, räknar med att kunna bibehålla personalstyrkan. Riskerna ligger dock på nedåtsidan, inte minst om konjunkturnedgången fördjupas och lönsamheten försämras ytterligare. Återigen är det företagen inom de sysselsättningsintensiva tjänstebranscherna som har de mest optimistiska anställningsplanerna. Nyanställningsbehovet bedöms också vara högre i de företag som har exportverksamhet. I småföretag med slutkunder på den svenska marknaden är det vanligare att personalstyrkan kommer att krympa eller vara oförändrad det närmaste året Lönsamheten försämras i snabb takt Den finansiella situationen för landets småföretag har försämrats och allt fler är nu mindre nöjda med lönsamhetsutvecklingen. et för lönsamheten föll till minus 7 i vårens barometer jämfört med 12 i höstas. Det är första gången sedan 1993 som nettotalet är negativt. En tredjedel av företagen anser att lönsamheten är sämre än för ett år sedan, jämfört med 27 % som redovisar en förbättrad lönsamhet. Även om de ekonomiska förutsättningarna har försämrats sedan i höstas, är lönsamhetsproblemen ännu inte lika alarmerande som i början av 199-talet då småföretagens bedömning om lönsamheten var väsentligt mer negativ. et för lönsamheten pendlade då kring minus 15. Lönsamhetsförsämringen har hittills varit tydligast bland de företag som har sin huvudsakliga försäljning mot svenska hushåll, inte minst detaljhandelsföretagen. Inom industrin är det elektronikföretagen som påverkats särskilt hårt av det försämrade konjunkturläget. Småföretagen har i allmänhet låga förväntningar om den framtida lönsamhetsutvecklingen. Nästan 3 % av landets småföretagare räknar med en fortsatt minskad lönsamhet det kommande året, samtidigt som andelen som räknar med en lönsamhetsförbättring är i stort sett oförändrad (27 %). Sammantaget innebär det att nettotalet hamnar kring -strecket. De mest pessimistiska bedömningarna görs av varuförmedlande företag och företag verksamma inom varu- Diagram 6: Lönsamhet, samtliga företag V H V H V H V H (Ny vägning från V1: Förädlingsvärde) H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V V SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 9 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 9 23

14 produktion. I tjänsteföretagen förväntas en viss förbättring (nettotal 14) efter en period med vikande lönsamhet. Sammanfattningsvis kommer de svenska småföretagen att stå inför en period med svag lönsamhetsutveckling. Behovet av rationaliseringar och effektiviseringar kommer därför att genomsyra småföretagskonjunkturen den närmaste framtiden. Förutom en svag efterfrågan pressas småföretagens lönsamhet av en hårdnande priskonkurrens. För ett år sedan var det drygt hälften av landets mindre företag som räknade med att höja sina försäljningspriser de närmaste tolv månaderna. Denna andel krympte till 39 % i höstas och i vårbarometern är det 3 % som planerar att höja priserna. Priskonkurrensen förefaller vara störst för företag som har sin verksamhet gentemot andra företag i Sverige och för de med exportinriktning. Här planerar omkring en femtedel av företagen prishöjningar, vilket i stort är samma andel som förutser prissänkningar. För den grupp av företag som har de svenska hushållen eller den offentliga sektorn som största kund finns det en klar överrepresentation som prognostiserar stigande försäljningspriser. Aktiva insatser görs för att möta lågkonjunkturen Den djupa lågkonjunkturen med risk för att återhämtningen dröjer innebär ökade utmaningar för landets småföretag. I vårens barometer fick småföretagen ange vilka åtgärder som planeras för att möta den svaga efterfrågan. Eftersom fler svarsalternativ är möjliga blir de summerade procenttalen större än 1. En majoritet av landets mindre företag, 52 %, planerar ytterligare kostnadsbesparingar, vilket bland annat kan innefatta färre anställda. Det näst vanligaste svaret för att möta den svaga efterfrågan är satsningar på nya varor och tjänster, som utgjorde 35 % av samtliga svar. Mer än en tredjedel av småföretagen planerar således offensiva satsningar för att parera nedgången, vilket är en positiv signal. Detta är särskilt utmärkande inom elektronikindustrin, där två av tre företag planerar att investera i nya produkter. Detta är en bransch som kännetecknas av en snabb teknisk utveckling. Även handelsföretagen är aktiva här och nästan vartannat företag planerar att vidareutveckla sin produktflora. En sjättedel (16 %) av småföretagen planerar sänkta försäljningspriser när efterfrågan försvagas. Denna strategi är mest förekommande inom detalj- och byggindustrin, där vart fjärde företag räknar med att sänka priserna på sina varor och tjänster. Gruppen företag, som svarar att de inte har vidtagit eller planerar några åtgärder när efterfrågan försvagas, uppgick till 14 % av samtliga svar. Det betyder att merparten av småföretagen planerar någon form av insatser för att möta den svaga efterfrågan. Andelen företag som planerar produktionsnedläggning eller produktionsutflyttning utgör 7 % av svaren, en siffra som bör ge anledning till oro. Konjunkturläget i olika delbranscher Lågkonjunkturen fördjupas för handelsföretagen Konjunkturindikatorn (beställningar ingår ej) för varuförmedlande företag föll till minus 2 i vårens barometer från 4 i höstas. En minskad privat konsumtion och ett ökat hushållssparande slår allt hårdare på företagens omsättning. Det har lett till att fler småföretagare anger en lägre omsättning under den gångna tolvmånadersperioden. et för omsättningen har sjunkit till 4, vilket är den lägsta nivån sedan De försämrade marknadsförutsättningarna har inneburit att företagen tvingas minska antalet anställda och i vårbarometern föll nettotalet för sysselsättningen till minus 6. Någon ljusning i sikte räknar landets varuförmedlande företag inte med. Den nedåtgående trenden förväntas fortsätta och konjunkturindikatorn förutses sjunka till -5 om ett år. Nedgången drivs av en vikande omsättningsutveckling samtidigt som fler personalnedskärningar planeras. Samtliga delbranscher i den varuförmedlande sektorn har påverkats negativt av den kraftiga konjunkturnedgången i svensk ekonomi. Det svagaste konjunkturläget återfinns bland företag verksamma inom sällanköps- och detaljhandeln där konjunkturindikatorn föll till minus 48 respektive minus 23. Nedgången i konjunkturen har bidragit till en påtagligt försämrad lönsamhetsutveckling för de varu förmedlande företagen, inte minst i handelssektorn där mer än 4 % anser att den har minskat under de gångna tolv månaderna. Bland dessa handelsföretag har också mer än vart fjärde företag ge- 24 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 9 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 9 25

15 Diagram 7: Konjunkturläget i olika branscher (indikatorn exkl. nettotalet för beställningar) Diagram 8: Det förväntade konjunkturläget i olika branscher (indikatorn exkl. nettotalet för beställningar) Övriga privata tjänster Övriga privata tjänster Uppdragsverksamhet Uppdragsverksamhet Partihandel Tillverkningsindustri Totalt Hotell o restaurang Byggnadsindustri Totalt Tillverkningsindustri Detaljhandel Samfärdsel Partihandel Hotell o restaurang Elektronik Detaljhandel V 9 H 8 Elektronik Sällanköpshandel Byggnadsindustri V 1 V9 Sällanköpshandel Samfärdsel nomfört personalnedskärningar. Konjunkturnedgången har hittills inte varit lika påtaglig inom partihandeln. Den samlade konjunkturindikatorn hamnade på 32, vilket till och med är en högre nivå än vad övriga näringslivet visar. Framtidsförväntningarna är överlag lågt ställda. Mest pessimistiska är företagen inom samfärdsel både avseende omsättning och sysselsättning. En lättare uppgång förutses däremot bland hushållsnära handelsföretag. Det skall dock ses i ljuset av den senaste tidens kraftiga konjunkturfall. Den snabbt stigande arbetslösheten i svensk ekonomi kan emellertid försämra handelsföretagens tillväxtmöjligheter. Partihandeln, som hittills har klarat konjunkturnedgången relativt väl, räknar med en väsentligt svagare utveckling under det närmaste året varför branschens konjunkturindikator sjunker till 6 om ett år. Nedgång inom industrin men förväntningar finns om en vändning Konjunkturnedgången för den varuproducerande sektorn har fördjupats, vilket företagen till viss del signalerade i fjolårets höstbaro- I diagram 7 och 8 redovisas konjunkturindikatorn för branscherna utan delkomponenten beställningar (då denna inte redovisas för varuförmedlande företag). I diagram 9 presenteras den fullständiga indikatorn, dvs inklusive beställningskomponenten för de varu- och tjänsteproducerande företagen. Det kan påverka rangordningen mellan branscherna. meter. Den samlade konjunkturindikatorn föll till låga 2 i vårens barometer jämfört med 8 i höstundersökningen (beställningar ingår). Det svaga efterfrågeläget både inom och utanför Sveriges gränser bidrog till att nettotalet för beställningar sjönk till minus 6 från 27 i höstas, och svarar därmed för den största nedgången i konjunkturindikatorn. Den långvariga perioden med ökad sysselsättning inom den varuproducerande sektorn har brutits och nettotalet för antalet anställda hamnade på minus 9, vilket är en nedgång med 21 indexenheter från i höstas. Den svagaste konjunkturen återfinns inom elektronikindustrin där konjunkturindikatorn föll till minus 2, driven av en kraftig nedgång i orderingången. Detta är också en bransch som är känslig för svängningar i den globala efterfrågan, vilket torde ha påverkat branschen mer än vad företagarna kunde förutse i höstas. Den hemmamarknadsberoende byggindustrin har 26 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 9 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 9 27

16 Diagram 9: Konjunkturläget när beställningskomponenten har lagts till (varuproducerande och tjänsteproducerande företag) Övriga privata tjänster Uppdragsverksamhet Tillverkningsindustri Totalt Elektronikindustri Byggnadsindustri V 1 V 9 H påverkats negativt av den vikande byggkonjunkturen varför konjunkturindikatorn för denna delbransch sjönk till 4 jämfört med 78 i höstbarometern. De varuproducerande småföretagen förutser inte någon påtaglig förstärkning i konjunturen. Trots att den samlade konjunkturindikatorn stiger från 2 till 15 är det ett värde som innebär fortsatt låg aktivitet. Andelen företag som förutser en ökad orderingång, omsättning och sysselsättning de närmaste 12 månaderna är i stort desamma som under den gångna tolvmånadersperioden. Detta visar också på att småföretagarna inte har skruvat upp sina tillväxtförväntningar för det närmaste året. Istället är det färre företagare som räknar med att nedgången fortsätter. Branschvisa skillnader finns dock. Tillverkningsföretagen, exklusive elektronikföretagen, har de mest expansiva planerna där nettotalet förväntas stiga till drygt 35 men är långt i från de nivåer som rådde i höstas då konjunturindikatorn låg över 8-strecket. Elektronikindustrin bedömer att konjunkturfallet kommer att bromsas upp även om indikatorn hamnar på minussidan. Byggföretagen är mer pessimistiska och räknar med att indikatorn för den samlade konjunkturen faller till minus 15 om ett år Fortsatt tillväxt i tjänsteföretagen Konjunkturläget bland tjänsteföretagen fortsätter att försvagas om än inte i samma takt som i industrin och i handelssektorn. I vårens baro meter sjönk konjunkturindikatorn för tjänsteproducerande företag till 46 jämfört med 96 i höstbarometern. Nedgången drivs framför allt av en svagare ökning i antalet nya order när efterfrågan på tjänster avtar. Detta var särskilt tydligt inom den uppdragsverksamma delen av tjänstesektorn där konjunkturindikatorn föll till 37 från 95 i höstas. Det försämrade orderläget har emellertid inte hindrat tjänsteproducerande företag från att nyanställa. Mer än vart fjärde företag har ökat personalstyrkan under den senaste tolvmånadersperioden, medan endast vart tionde företag dragit ned på antalet anställda. Tjänsteföretagen har en mer optimistisk syn på den framtida konjunkturutvecklingen än i övriga delar av näringslivet. Konjunkturindikatorn förutses stiga till 53 om ett år och hamnar därmed på en väsentligt högre nivå jämfört med den totala småföretagspopulationen. Det innebär att konjunkturnedgången bland landets mindre tjänsteproducerande företag skulle bli väsentligt mildare jämfört lågkonjunkturåren i början av 199-talet. De mest optimistiska bedömningarna görs av företag verksamma inom övriga privata tjäns- Diagram 1: Konjunkturläget i småföretagen utifrån deras slutkunder Konjunkturindikator, utfall Konjunkturindikator, förväntningar Procent Prishöjningar Lönsamhet Expansion Svenska hushåll Offentlig sektor Andra företag i Sverige Vill ej växa Konjunkturindikator summan av nettotalen för sysselsättning, beställningar och omsättning. För de övriga gäller andelen som ser möjligheter till prishöjningar, som förutser högre lönsamhet, som förutser expansion samt andel företag som uppger att de ej vill växa som största tillväxthinder. Export 28 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 9 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 9 29

17 ter, trots att den förväntade konjunkturindikatorn beräknas sjunka till 78 jämfört med 95 under den senaste tolv månadersperioden. I den andra delbranschen, uppdragsverksamhet, väntas indikatorn stiga till 52. Risken finnas dock att den pågående konjunkturnedgången i svensk ekonomi kan påverka tjänsteföretagen hårdare än vad småföretagarna förutspår i vårens barometer. Tillväxthinder Svag efterfrågan är det största tillväxthindret En majoritet av landets småföretag, 59 %, anser att det finns goda utsikter att expandera. Det är i stort sett samma andel som i höstas (61 %) trots att de kortsiktiga tillväxtutsikterna påtagligt försämrats sedan dess. De största expansionsutsikterna finns hos exportinriktade företag där en andel på drygt 7 % ser goda tillväxtmöjligheter. Även tjänsteföretagen såsom uppdragsverksamhet och övriga privata tjänsteföretag ser goda möjligheter att expandera, omkring 7 % av företagen. En svag efterfrågan upplevs numera som det enskilt största tillväxthindret bland landets småföretagare, en andel på drygt 3 % av företagen jämfört med 2 % i höstas. Detta framträder särskilt tydligt inom detaljhandel- och industrisektorn där närmare 4 % bedömer att den svaga efterfrågan begränsar företagens expansionsmöj- ligheter. Exportföretagen är en annan grupp av företag som påverkas hårdare relativt andra näringslivsbranscher (43 % av företagen) när de globala tillväxtutsikterna försämras. Det näst största tillväxthindret för ytterligare expansion är att företagen inte själva vill växa. En andel på 16 % anger detta som skäl, vilket är en nedgång jämfört med i höstas. Det är framför allt de mindre småföretagen, färre än 5 anställda, som är mindre benägna att expandera. Generationsskiften, krångel med regelverk och administrativ börda som växer med antalet anställa kan vara några förklaringar. Svårigheter att rekrytera lämplig arbetskraft har på kort tid blivit ett mindre tillväxthinder för landets småföretag. I höstas uppgav 21 % av företagen brist på arbetskraft. Denna andel har nu fallit till 11 % i vårens Småföretagsbarometer. De lägsta bristtalen finns inom detaljhandel, elektronik och tillverkningsföretagen. Byggindustrin fortsätter dock att tillhöra den bransch där det alltjämt finns vissa svårigheter att hitta lämplig arbetskraft följt av uppdragsverksamhet och övriga privata tjänster. Diagram 12: Småföretagens arbetskraftsbrist Byggindustrin Diagram 11: De viktigaste tillväxthindren för en ökad expansion Uppdragsverksamhet 3 Procent V 9. Samtliga företag V 9. Företag som ser expansionsmöjligheter H 8. Samtliga företag Övriga privata tjänster Totalt Tillverkningsindustrin Samfärdsel 2 1 Elektronikindustrin Sällanköpshandeln Hotell och restaurang Partihandel V 9 H 8 Svag efterfrågan Brist på arbetskraft Brist på extern finansiering Räntenivån Arbetsrätten Vill ej växa Vet ej Detaljhandel Procent SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 9 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 9 31

18 Bristen på extern finansiering upplevs som ett större hinder för tillväxt i vårens undersökning jämfört med i höstas. Andelen har vuxit från 6 % av landets samtliga småföretag till 11 %. Det är framför allt i de expansiva företagen som bristande extern finansiering är mer vanligt förekommande. Här anser 14 % av företagen att detta är det största hindret för ytterligare expansion. Knappt vart tionde företag (7 %) svarar att arbetsrätten är det enskilt största tillväxthindret, vilket är en i stort sett oförändrad andel jämfört med höstbarometern. Genomförda och planerade personalminskningar och därmed tillhörande arbetsrättsliga regler har inte påverkat småföretagens expansionsmöjligheter i någon större utsträckning. Det svaga efterfrågeläget kan vara en bidragande faktor till att de arbetsrättsliga reglerna upplevs som ett mindre bekymmer för en framtida expansion. Räntenivån anses som ett mindre tillväxthinder än vad företagarna uppgav i höstas, en nedgång från 11 % till 3 %. Sedan i höstas har ränteläget blivit väsentligt lägre i spåren av den globala konjunkturnedgången och Riksbankens räntesänkningar Små förändringar i företagsklimatet Utifrån en tiogradig skala, där 1 är mycket svagt och 1 är mycket starkt, får småföretagen bedöma det aktuella företagsklimatet. Vårbarometern visar att företagen har i stort sett samma syn som i höstas. I genomsnitt blev betyget 5,4 en mindre nedjustering från 5,5 i höstbarometern. Andelen företag som anger ett betyg högre än 5 var 46 % i vårens undersökning jämfört med 44 % i höstas. För ett år sedan var medelbetyget på företagsklimatet 6,3, och två av tre företag satte ett betyg som var högre än 5. Diagram 13: Sammanfattande betyg för företagsklimatet. (Betygsskala 1 1, där 1 är mycket svagt och 1 är mycket starkt) Procent Våren 8 Hösten 8 Våren 9 Vart femte företag har haft tillfälliga likviditetsproblem Den globala konjunkturnedgången och en världsomspännande finanskris har inneburit påtagliga finansiella påfrestningar för näringslivets företag. I Småföretagsbarometern har en fråga ställts huruvida småföretagen med upp till 5 anställda haft tillfälliga likvitetsproblem under det senaste halvåret. Drygt vart femte företag anser att de har haft detta. De branschvisa skillnaderna är relativt små och gäller oavsett om det är ett litet eller ett större småföretag. Den främsta anledningen till att småföretaget hamnar i en sådan situation är en kraftigt minskad efterfrågan på det enskilda företagets varor eller tjänster. Det svarar närmare 3 % av företagen. Den nästa vanliga anledningen är sena betalningar från kunder, vilket 25 % av de mindre företagen anger. Att likviditetsproblemen skulle uppstå på grund av svårigheter att få bankkrediter eller externt kapital anger 9 % respektive 5 % av företagen. De finansiella restriktionerna upplevs som ett något större problem i tillverkningsindustrin (19 %) jämfört med tjänsteföretagen (11 %) SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 9 SMÅFÖRETAGSBAROMETERN våren 9 33

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 28 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 212 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Fakta om små och stora företag 2003

Fakta om små och stora företag 2003 Fakta om små och stora företag 2003 December 2003 Förord Småföretagen spelar en avgörande roll för att Sverige ska vara ett bra land för människor att leva i. Småföretagen omfattar 99,2 procent av alla

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2001

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2001 Konjunkturbarometer Norrland Hösten 21 Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Trävaruindustri 5 Massa- och pappersindustri 6 Verkstadsindustri 7 Byggnadsindustri 8 Industriinvesteringar

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Mer krävs om den svenska tjänstesektorns potential ska kunna utnyttjas fullt ut

Mer krävs om den svenska tjänstesektorns potential ska kunna utnyttjas fullt ut Swedbank Analys Nr 13 12 december 2012 Mer krävs om den svenska tjänstesektorns potential ska kunna utnyttjas fullt ut Sedan 2005 har tjänstesektorn i Sverige skapat närmare 300 000 nya arbetstillfällen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012 Blekinge, 13 juni 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012 Antalet nyanmälda lediga platser fortsätter att minska Under den gångna månaden nyanmäldes 600 lediga platser

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen

Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen HE 2009-03-06 Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen Bakgrund Enligt Konjunkturinstitutets redovisning för februari månad är läget i näringslivet mycket svagare än normalt. Sysselsättningen har

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker.

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker. Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 3 Gotland - 9:e plats i länsrankingen 2015... 5 Gotland - 80:e plats i kommunrankingen 2015... 6 Slutsatser och policyförslag... 7 Om Årets Företagarkommun...8

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. KALMAR LÄN

#4av5jobb. Skapas i små företag. KALMAR LÄN #4av5jobb Skapas i små företag. KALMAR LÄN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra VÅREN OCH HÖSTEN 2 innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Tillverkning, totalt... 4 Transportmedelsindustri.....5 Maskin samt Kemi... 6 Metallvaror samt Grafisk industri...

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2010 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Även om lågkonjunkturen börjar ebba ut och verksamheter tar fart igen går det fortfarande trögt att

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SVAGARE KRONA STÖDJER INDUSTRIN OCH GER HÖGRE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning SVAGARE KRONA STÖDJER INDUSTRIN OCH GER HÖGRE PRISER Riksbankens Företagsundersökning SVAGARE KRONA STÖDJER INDUSTRIN OCH GER HÖGRE PRISER Maj 2015 Riksbankens företagsundersökning i maj 2015 1 Riksbankens företagsundersökning i maj visar att konjunkturen

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Franchisebarometern 2, 2014. HUI Research På uppdrag av Svensk Franchise. November 2014 2014 HUI RESEARCH

Franchisebarometern 2, 2014. HUI Research På uppdrag av Svensk Franchise. November 2014 2014 HUI RESEARCH Franchisebarometern 2, 2014 HUI Research På uppdrag av Svensk Franchise November 2014 Innehåll Avsnitt Sida Bakgrund 3 Franchisebarometern 2014 4 Läget inom svensk ekonomi 5 Framtidstron inom franchising

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015

Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015 Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015 Svenska hushåll fortsätter toppa :s ekonomiska liga. De har de starkaste finanserna i hela, är betydligt mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan.

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan. Börsbolagens negativa lönsamhetstrend bryts 2014 Unionens bolagsindikator januari 2014 2 Börsbolagens genomsnittliga omsättning kommer enligt prognoserna att ha stigit med knappt 5 procent under 2013 jämfört

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Pressinformation från SCB 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085

Pressinformation från SCB 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085 Snabbindikator på konjunkturen i mars 2003: 1(5) 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085 Fortsatt dämpat konjunkturläge men underliggande optimism inför framtiden Det aktuella konjunkturläget i Sverige är fortfarande

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer