Årsredovisning Svenska Stadskärnor AB, Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010. Svenska Stadskärnor AB, 556529-2033. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning."

Transkript

1 Årsredovisning 2010 Svenska Stadskärnor AB, Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 9 - Balansräkning 10 - Tilläggsupplysningar och Noter 12

2 Svenska Stadskärnor AB, Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse VERKSAMHETEN I SVENSKA STADSKÄRNOR Föreningen Svenska Stadskärnor grundades 1993 och driver sedan 1996 huvuddelen av verksamheten genom ett helägt dotterbolag, Svenska Stadskärnor AB. Svenska Stadskärnor är en intresseorganisation utan enskilda partsintressen. Vi jobbar för att stimulera erfarenhetsutbyte rörande samverkan mellan stadskärnan olika intressenter. Det gör vi företrädesvis genom konferenser, seminarier, nätverksträffar och mentorsprogram. Vi står sedan 1995 bakom utmärkelsen Årets Stadskärna. Svenska Stadskärnors medlemmar finns i såväl offentlig som privat sektor. Merparten av våra medlemmar jobbar med utveckling av sin stadskärna på det lokala planet. Drygt 50 medlemmar är Citysamverkan/Centrumsamverkan bolag eller föreningar - som är samverkansorganisation med kommunen, fastighetsägarna, handel och andra företag som ägare. Drygt 50 kommuner är också direkta medlemmar hos oss. Vi har också medlemmar bland konsultföretag, arkitektkontor, fastighetsbolag, detaljhandelsföretag och andra företag och organisationer som har intresse av att Sveriges stadskärnor utvecklas. Boverket, Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Fastighetsägarna, Sveriges Hotelloch Restaurangföretagare och Svensk Handel är våra största enskilda medlemmar.

3 En summering av ett händelserikt 2010 BOLAGET Vi installerade oss i våra nya lokaler på Rudbecksgatan 26, Örebro, grannar med Startcentrum och Ung Företagsamhet Anställt Daniel Sjökvist som projektledare/vd-assistent Fortsatt mål- och strategiarbete för styrelse och kansli BOLAGETS EKONOMI Ökat grundomsättningen till ca 1,4 Mkr Nya medlemskategorier, ökad differentiering utifrån bransch och storlek Ökat medlemsavgifterna i de flesta medlemskategorierna KOMMUNIKATION Svenska Stadskärnor för städer med ambitioner. Så lyder vår nya payoff. Vision 2017 antagen Ny logotype för Svenska Stadskärnor och ny grafisk profil ledorden är Modernitet, Framtid, Inspiration, Framåtanda och Professionalism Ny logotype och grafiskt manér för Årets Stadskärna Ny logotype och grafiskt manér för QM - Quality Mark, kvalitetsmärkning av samverkansprocesser - Egen hemsida för vår utmärkelse Vår nya grafiska profil blev nominerad på Marknadsföreningens Gullvivan-gala ÅRSKONFERENS Värdstad var föregående års Årets Stadskärna, Linköping All-time-high i antalet deltagare, drygt 150 personer Temaföreläsning och grupparbete om Framtidens stad med Kairos Futures Höga betyg från deltagarna på innehåll och genomförande och inte minst värdskapet

4 UTMÄRKELSER Guldmedaljörer i Årets Stadskärna 2010 blev Växjö Silvermedaljörer i Årets Stadskärna 2010 blev Malmö Bronsmedaljörer i Årets Stadskärna 2010 blev Jönköping Malmö blev guldmedaljörer under världskongressen i ATCM Partnership Award PRESS Över åttio artiklar, notiser och reportage har vi noterat i svensk fackpress, dagspress, radio och tv inför, under och efter Årets Stadskärna QM Tolv städer innehar aktuellt QM-erkännande vid årets slut. POLITIKERTRÄFFAR Medverkat som utställare på Moderaternas Kommunala Riksdagar i Göteborg Medverkat som utställare på Socialdemokraternas Kommunkonferens i Stockholm CITYNÄTVERKSTRÄFFAR I samarbete med Svensk Handel ihar genomförts Citynätverksträffar i sex regioner och i samarbete med Fastighetsägarna GFR i en region. Värdar för träffarna 2010 har varit: o Nyköping - mellan o Arboga - mellan o Eskilstuna - mellan o Sundsvall - norr o Luleå - norr o Linköping - öst o Uddevalla - väst o Kungsbacka - väst o Malmö - syd o Svenska Stadskärnor/Örebro värmland/dalsland o Borlänge - Bergslagen

5 SAMARBETEN Centrumutvecklare.se vårmöte i Stockholm Market, stora köpcentrumdagen i Stockholm Centrumutvecklare.se studieresa/höstmöte i Luleå, Haparanda och Kalix UCM, sista terminen vid IHH i Jönköping vt 2010 KONFERENSER Medverkan i NCSCs Sverige-konferens Medverkan i Den Goda Stadens slutkonferens Deltagande i World Congress on Towns and Town Centres, i London Medverkan i Levande Stadskärnaföreningens höstkonferens i Raumo, Finland Deltagande i Delegationen för Hållbara Städers konferens Deltagande i Vinnovas årskonferens KANSLIETS MEDVERKAN I LOKALA MÖTEN Visionsarbete i Umeå Framtidsdag i Östersund Företagarfrukost i Lindesberg Möten med nya kommunledningen i Nora RAPPORTER OCH UTREDNINGAR Genomförd förstudie av aktuella kunskapsarbeten med bäring på stadskärnor och utveckling av stadskärnor. Ansökt om medel för att genomföra projektet i full skala. Utgivning av BIDs i Sverige en internationell översikt av verktyg för utveckling av stadskärnor

6 STÖRRE NYHETER LANDET RUNT Sociala medier gör intåg, verktyg för interna arbetet och kommunikationskanal gentemot medborgare, besökare och kunder. Facebook. Appar. Utökat samarbete med turistnäringen på många håll. Omfattande kompetensutvecklingsprojekt genomförs på flera håll, många är finansierade via ESF-rådet. Närodlat och närproducerat gör intåg i stadskärnorna Branding av aktiviteter: Sommartorsdagar har fått sällskap av Vinteronsdagar i Borås, Umeå Fashion Weekend har genomförts för andra gången, en modevecka för både B2B och utåtriktade event. Allt fler mäter effekterna av marknadsföringsåtgärder och event. Handelsstatistiken får ny indelning, och säljs digitalt av HUI. HUI och TUI slås samman. Trafikverket heter vår nya myndighet som ansvarar för de svenska kommunikationerna. Officiella yrkeskoder finns nu för cityledare, centrumutvecklare och centrumledare. Framtiden och framtidsutsikter Intresset för utveckling av stadskärnor är fortsatt växande. Vi verkar i en sektor där det finns en stor spännvidd mellan de som har stora resurser att satsa och de som inte har samma möjligheter. Vägvalet att höja serviceavgifterna inför 2010 medförde att några mindre resurssvaga medlemmar valde att säga upp medlemskapet till kommande årsskifte. Samtidigt har vi fått ett inflöde av lika många nya medlemmar. Vi har behov av att utöka medlemskretsen och jobbar under 2011 aktivt med ytterligare medlemsrekrytering. Årsmötet förra året antog vår nya vision för 2017: Ett Sverige fyllt av attraktiva städer som lockar! Vi skapar starkare stadskärnor Vi stimulerar debatten om den goda staden Vi ger kunskap, inspiration och inte minst erfarenheter Vi har verktygen som tar staden till nya höjder Svenska Stadskärnor är det självklara navet för städer med ambitioner!

7 Under 2010 har styrelsen arbetat vidare med mål- och strategiarbete. Vi har tagit fram ett treårigt strategidokument för medlemmarna att ta ställning till på stämman Strategierna är indelade i fyra fokusområden: STRATEGIMÅL 1 sprida kunskap och bygga nätverk Kunskapsspridning, goda exempel och nätverksbyggande som ett kontinuerligt arbete i syfte att förstå fördelen med samverkan till att utveckla attraktiva stadskärnor, med fyra olika mottagare. STRATEGIMÅL 2 interaktiv mötesplats Skapa en gränsöverskridande interaktiv mötesplats där praktik, politik samt forskning och utveckling möts regelbundet. Syftet är att ge nya perspektiv på stadens utveckling, öka delaktighet och engagemang samt underlätta kunskapsspridning. STRATEGIMÅL 3 - Verktyg Vidareutveckla QM1 och QM2 för att stärka samverkansprocesserna. Att ge medlemmarna verktyg för att skapa och bygga en god struktur och mer stabil samverkansorganisation. STRATEGIMÅL 4 - Verka för en svensk stadspolitik Verka för en svensk stadspolitik genom att väcka frågor, intresse, debatt och engagemang hos beslutsfattare och politiker. Med framtiden i sikte Välkommen på årsmötet och årskonferensen i Växjö. Där presenterar vi mer om strategidokumentet. Det ges också fina möjligheter att knyta kontakter med kollegor från andra orter. Du får också möjlighet att ta del av årets best-practice, vinnaren av Årets Stadskärna 2011 som är Borås, värdstaden Växjö som premierades förra året, tillsammans med Malmö, Arvika och Tibro. Charlotta Mellander kommer också att ge oss inspel om attraktiva städer. Vi syns i Växjö maj! Örebro april 2011 Jeanette Berggren VD

8 Svenska Stadskärnor AB, Flerårsöversikt Kkr Nettoomsättning Resultat e fin poster Balansomslutning Antal anställda, st Soliditet (%) Avkastning på eget kap. (%) 17,0 20,0-34,0 1,6 0 Avkastning på totalt kap. (%) 9,0 6,0-2,0 14,3 0 För definitioner av nyckeltal, se Noter. Förslag till behandling av ansamlad vinst Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten: balanserad förlust årets vinst behandlas så att i ny räkning överföres Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

9 Svenska Stadskärnor AB, Resultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

10 Svenska Stadskärnor AB, Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och install Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och uppl int Kortfristiga placeringar Andelar i koncernföretag Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

11 Eget kapital och skulder Eget kapital 5 Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbet int Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter 7 För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

12 Svenska Stadskärnor AB, Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter Definitioner av nyckeltal Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner och skatter. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Avkastning på eget kapital

13 Nettoresultat i procent av justerat eget kapital. Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen. 1 Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag Revisionsuppdrag Andra uppdrag Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 1 1 Män Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till styrelse och VD Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader

14 3 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier 20 % 4 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans Förändring av eget kapital Antal A-aktier: 100 st Aktie- Balanserat Årets kapital resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Årets resultat Belopp vid årets utgång

15 6 Checkräkningskredit Beviljad kredit Utnyttjad kredit Ställda säkerheter Företagsinteckningar Ställda säkerheter För skulder till kreditinstitut: Företagsinteckningar Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse.

16 Svenska Stadskärnor AB, april 2011 Lena Lindström Ordförande Carola Korhonen Eva Hägglund vice ordförande Andreas Jarud Lars Backemar Kristina Littke Erik Sandemo Pia Sandin Lennart Johnsson Åsa Svedjetun Robert Östman Jeanette Berggren VD

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för Älvsborgsvind AB

Årsredovisning för Älvsborgsvind AB Årsredovisning för Älvsborgsvind AB 556508-4448 Räkenskapsåret 2009 Älvsborgsvind AB 556508-4448 Styrelsen och verkställande direktören för Älvsborgsvind AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen Årsredovisning för Brf Smålänningen Räkenskapsåret 2007 Brf Smålänningen 1(11) Dagordning årsstämma 2008 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 2. Val av ordförande vid stämman 3. Val

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR LILLA EDETS INDUSTRI & FASTIGHETS AB 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR LILLA EDETS INDUSTRI & FASTIGHETS AB 2013 1 ÅRSREDOVISNING FÖR LILLA EDETS INDUSTRI & FASTIGHETS AB 2013 Telefon: 0520-49 41 00 E-post: info@leifab.se Org.nr. 556206-2777 2 VD har ordet För Lilla Edets industri & fastighets AB är det en självklarhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

2011 - Ett stort evenemangsår!

2011 - Ett stort evenemangsår! 2011 - Ett stort evenemangsår! Arenabolaget ska bidra till att Linköping är en attraktiv stad för såväl invånare som besökare utifrån. Med ett brett utbud av evenemang och mötesplatser ska invånare ha

Läs mer

Årsredovisning. BRFDalen

Årsredovisning. BRFDalen Årsredovisning för BRFDalen Räkenskapsåret 2011 1(11 ) Styrelsen för BRF Dalen får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Arsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

Årsredovisning. IF Friskis & Svettis Katrineholm

Årsredovisning. IF Friskis & Svettis Katrineholm Årsredovisning för IF Friskis & Svettis Katrineholm 818500-9852 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för IF Friskis & Svettis Katrineholm får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem.

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Årsredovisning 2010/2011 Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Det här är Tripnet Tripnet är din trygga och personliga driftspartner

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning rör Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-1745 Räkenskapsåret 2010-07-01-2011-06-30 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Almi Företagspartner Väst AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Arsredovisning. Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607. för

Arsredovisning. Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607. för Arsredovisning för Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2010 01 01-2010 12 31. Innehållsförteckning

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15 Årsredovisning 2007 Sida 1 av 15 I N N E H Å L L VD har ordet sidan 3 Kort om Arkiv Digital sidan 4 Förvaltningsberättelse sidan 5 Resultaträkning sidan 8 Balansräkning sidan 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Mindark PE AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Mindark PE AB (publ) 1 (32) Årsredovisning och Koncernredovisning för Mindark PE AB (publ) 556640-4769 Räkenskapsåret 2013 2 (32) Styrelsen och verkställande direktören för Mindark PE AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

Årsredovisning. LekebergsBostäder AB

Årsredovisning. LekebergsBostäder AB Årsredovisning för LekebergsBostäder AB 556031-8791 Räkenskapsåret 2009 LekebergsBostäder AB 556031-8791 Styrelsen och verkställande direktören för LekebergsBostäder AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. SolTech Energy. SolTech Energy Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2009 556709-9436

Årsredovisning. SolTech Energy. SolTech Energy Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2009 556709-9436 SolTech Energy Årsredovisning Räkenskapsåret 2009 SolTech Energy Sweden AB (publ) Denna avskrift av årsredovisningen har kompletterats med bilder och bildtexter vilka ej återfinns i originaldokumentet.

Läs mer