I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner till 60 projekt. Av dessa var 45 projekt fortsättningsärenden och fick 49, 5 miljoner kronor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner till 60 projekt. Av dessa var 45 projekt fortsättningsärenden och fick 49, 5 miljoner kronor."

Transkript

1 ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT FEBRUARI 2012 I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner till 60 projekt. Av dessa var 45 projekt fortsättningsärenden och fick 49, 5 miljoner kronor. Nya projekt februari 2012 Blekinge Fotbollsförbund, KARLSHAMN Vi tar bollen har beviljats stöd med kronor Målet med projektet är att motivera barn och ungdomar med funktionsnedsättning att utöva någon form av idrottsaktivitet, att skapa modeller för individuell motorisk utveckling med idrott som resurs samt att utveckla idrottsföreningen till att vara en resurs för målgruppen. Projektet utvecklar individanpassad inlärningsmetodik och föreningen testar därför olika modeller för inlärningsmetodik och vidareutvecklar dem. De olika modellerna utvärderas kontinuerligt av ungdomarna och i samverkan med ledare och föräldrar. Särskilt fokus ligger på områden som samspel, motorisk utveckling och koncentrationsförmåga. År 2 av 3. Studieförbundet Vuxenskolan, ÖREBRO VVV - Vild vacker vuxen har beviljats stöd med kronor Att möjliggöra aktiviteter kring estetisk verksamhet som musik, teater, dans, cirkus, bildkonst etc. för målgruppen personer med utvecklingsstörning och/eller autism/asperger och autismliknande tillstånd. Projektet innefattar kurser, workshops och föreställningar. Verksamheten tar även sikte på samproduktioner mellan målgruppen och amatörer/professionella. Projektet vill skapa förutsättningar för eftergymnasial kulturutbildning. I samråd skapas provapå-kurser i musik, dans, cirkus etc., dessa kompletteras med kurser i koreografi, rekvisita, manus etc. Kurserna leder till samproduktioner med olika samarbetsorganisationer/kulturaktörer i Örebro. Rekryteringen går via brukarorganisationerna, kommunen, skolor/folkhögskolor, hemsidan och via annonser. Boenden, daglig verksamhet och andra platser där potentiella deltagare finns ska besökas med workshops som introduktion. Verksamheterna pågår som kortkurser och som terminskurser och kan vara såväl specialanpassade som kurser där alla kan delta. Kurserna avslutas med föreställning/utställning etc. Ledare och pedagoger kommer att fortbildas i kunskaper om målgruppen, i pedagogik samt i ämnesspecifika kunskaper. Projektet ska också särskilt klarlägga situationen för gruppen personer med utvecklingsstörning och tilläggshandikapp hörselskada/dövhet. Det uppges vara en relativt isolerad grupp som man vet för lite om idag. År 3 av 3. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. 1

2 Svenska Diabetesförbundet, SUNDBYBERG Diabeteskonsulent-ett utvecklingsprojekt för att ge barn med diabetes en trygg och jämlik skolgång har beviljats stöd med kronor Förbundet ska i samarbete med Barndiabetesteamet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköpings läns landsting, Svensk Förening för Sjuksköterskor i diabetesvård, Barnläkarföreningen för endokrinologi och diabetes, Dietisternas Riksförbund och Svensk förening för diabetologi ge ökad kunskap och stöd i egenvården av barn med diabetes i skolan. Ett övergripande mål är en bättre blodsockerkontroll som leder till bättre livskvalitet under skoltiden men också i ett livstidsperspektiv. Ett nytt arbetssätt ska utvecklas som innebär en närmare samverkan mellan landsting, kommuner och föräldrar kring barn och ungdomar med diabetes. En tjänst som diabeteskonsulent testas inom ett landsting i projektform. Konsulentens uppgift blir att fungera som länk mellan föräldrar/barn, landstingets diabetesmottagning och skolan/förskolan. En viktig uppgift blir att samla erfarenheter om hur skolans möjligheter och förutsättningar kan organiseras för att bäst möta barnets behov av stöd. Föräldrar och barn kommer att involveras i projektet eftersom informationen till skolan bygger mycket på den individuella situationen varje berörd familj lever i. Barnen får möjligheter att berätta om sina erfarenheter från att ha diabetes i skolan/förskolan genom planerade fokusgrupper. År 3 av 3. Nationellt projekt Föreningen Almaeuropa, STOCKHOLM HBTQ i hedersmiljö har beviljats stöd med kronor Projektet går ut på att kartlägga HBTQ-ungdomars villkor i hedersmiljöer. En rapport har tagits fram som ska kunna användas i arbetet med målgruppen, bl.a. i form av rekommendationer för yrkesverksamma. Nästa steg i projektet är utbildning och informationsinsatser för bl.a. yrkesverksamma. Det kommer således att genomföras föreläsningsserie och utbildningar runt om i landet. Den fjärde delen i projektet är utveckling av stödverksamhet som ska kunna användas i arbetet med ungdomar. Detta omfattar en särskild webbsida, utbildade mentorer som ungdomar kan chatta och mejla med via webben, samarbete med RFSLs brottsofferjour samt spridning av informativt material. År 3 av 3. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Företagarna i Göteborg, GÖTEBORG Gränslöst har beviljats stöd med kronor Projektet handlar om att höja medvetenheten om frågor som hållbarutveckling, CSR (Corporate Social Responsibility) och mänskliga rättigheter hos Sveriges gymnasieelever (årskurs 3) och deras lärare. Eleverna ska själva arbeta fram hur ämnet ska planteras och utvecklas i skolan. Detta sker genom ett ömsesidigt utbyte mellan elever/lärare å ena sidan, och andra aktörer från idéburen verksamhet, offentlig verksamhet och näringsliv å andra sidan. I stället för traditionell undervisning sker lärandet genom direkta möten där alla parter lär av varandra. Elevernas nya kunskaper kanaliseras i nya, kreativa läromedel som kommer att vara tillgänglig att använda i undervisning av framtida gymnasielever och lärare. För att få en ytterligare anknytning mellan ämnena som de ska lära sig mer om och praktiken kommer skolorna starta kakbanker där de har en pott pengar som de kan låna ut till unga entreprenörer i utvecklingsländer, s.k mikrolån. År 2 av 2. Regionallt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet 2

3 Sensus Studieförbund, Stockholm-Gotland, STOCKHOLM Projekt Musikfabriken har beviljats stöd med kronor Det råder brist på musikinstrument som kan användas av personer med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar. I projektet ska den målgruppen själv bli delaktig i att utveckla, anpassa och bygga samt musicera på sina instrument. Teori varvas med instrumentkonstruktion och spelande under nära handledning av ledaren. Samtidigt som deltagarna är i verkstan och bygger, testar de löpande sina instrument tillsammans i grupp. Ansökan gäller år 3 av 3. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, STOCKHOLM Akta huvudet har beviljats stöd med kronor Detta samarbetsprojekt mellan organisationer och myndigheter syftar till att minska våld bland unga människor, med fokus på våld mot hjärnan, genom att påverka ungdomars attityder och förhållningssätt till våld, öka deras förståelse för våldets mekanismer, fördjupa deras kunskaper om våldets konsekvenser och kopplingar till alkohol och droger samt ge dem tillfälle att reflektera över egna värderingar och förhållningssätt. Denna process inkluderar ett genus- och maktperspektiv. Under ett pilotår har det tagits fram ett hållbart koncept främst för skolor bestående av ett informations- och påverkansarbete i form av en interaktiv film Res dig inte, workshops, föreläsningar, påverkansprogram, enskilda samtal, webbportal m.m. Konceptet har testats i samarbete med projektets målgrupp det vill säga barn och ungdomar samt personer som arbetar runt målgruppen. År 3 av 3. Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, mobbning och trakasserier Unga Örnar, Borlänge BORLÄNGE Tusen Ord har beviljats stöd med kronor Unga Örnar och dess samarbetspartners önskar att stimulera barnens språkutveckling genom att skapa och utveckla ett upplevelsesrum. Upplevelserummet ska sätta barnet och språket i centrum, vara en plats där barnet kan stärka sin självkänsla och bli bekräftat, en plats för kulturmöten och integration, en plats som förmedlar kunskap till pedagoger och föräldrar och en plats där man framförallt kan ha roligt med språket som bas. Bakom projektet står ett brett nätverk och samarbete inom lokalmiljön. Gruppen Gemensamma Krafter som består av kvinnor med invandrarbakgrund som bor i området kommer ha en framträdande roll i projektet genom att bland annat samla in sagor och berättelser från deras olika kulturer som sedan blir en viktig del i utformningen av upplevelserummet. Projektets målgrupp är främst barn i förskolan och upp till årsklass 6. Pedagoger inom förskolor, skolor och fritidsverksamheter kommer få möjligheter till fortbildning så att de på sikt kan ansvara för sina besök i upplevelserummet. Upplevelsesrummet kommer att byggas mobilt så att om det eventuellt behövs ska rummet kunna flyttas. År 2 av 3. Lokalt projekt. Prioriterat område: Information och tillämpning av FN:s barnkonvention (artiklar 12, 30 och 31) W.I.S.P Women in Swedish Performing arts, STOCKHOLM Women in Swedish Permorming arts ger Future Inspiring Theories (WISP/FIT) har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att ta fram nya arbetsmetoder och nya strategier för ett kreativt och hållbart jämställdhetsarbete genom att stärka unga kvinnor inom kulturbranschen. Metoderna kommer att bygga på kommunikation med målgruppen och det kommer att skapas 3

4 mötesplatser för att möjliggöra dialog och erfarenhetsutbyte. De kommer att beröra områden på både individuell och strukturell nivå och ska samlas i ett Open Source-arkiv samt en inspirationsbok/metodhandbok för andra att ta del av och sprida. År 2 av 3. Nationellt projekt Föreningen Rötter, STOCKHOLM STOCK TV, en nyskapande och alternativ videokanal för unga kreatörer har beviljats stöd med kronor Projektet ska skapa en nischad (ung populär kultur, den egna närmiljön och samhällsfrågor som engagerar) och unik videokanal online för unga oetablerade filmskapare som med sina digitala berättelser vill dokumentera och skildra sin egen gatukultur. Genom workshops och föreläsningsserier ska man inspirera till att med enkla verktyg kunna delta med innehåll i kanalen. Projektet vill stärka unga att delta i samhällsdebatten. Sajten görs tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. År 3 av 3. Grosshandlare Axel H. Ågrens Donationsfond, HOVÅS Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon har beviljats stöd med Syftet med projektet är att kunna erbjuda barn eget utrymme och en fristad från den problematiserade hemmiljön. Projektet kommer ge barnen verktyg för att hantera sina egna trauman, bl.a genom psykoedukation kunna göra det begripligt varför de själva och föräldrarna har de psykiska reaktioner på trauma som de har. År 3av 3. Nationellt projekt. Prioriterat område: Information och tillämpning av FN:s Barnkonvention Sensus Studieförbund, Stockholm-Gotland, STOCKHOLM Jag ska bli barnorganist - ett projekt där barn spelar orgel har beviljats stöd med kronor Det finns delade meningar om kyrkoorgeln som ett lämpligt musikinstrument för barn. Många barn känner dock stor passion för det mäktiga instrumentet och här har Sensus tagit projektledarrollen i ett utvecklingsprojekt där barn spelar orgel utifrån Suzukimetoden. Instrumenten är specialbyggda och undervisningen ska pågå i samarbete med Sveriges Kyrkosångsförbund och Svenska kyrkan. Barnen ska i projektet utröna instrumentet utifrån sina egna förutsättningar och förutom att spela, också komponera, planera och leda egna konserter och gudstjänster. En Facebookgrupp med unga organister ska också initieras. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. År 3 av 3. Somalilands Förening, MALMÖ Från Rosengård till Rosenbad har beviljats stöd med kronor Från Rosengård till Rosenbad är ett demokratiprojekt som genomförs med ungdomar i Rosengård. Projektet syftar till att öka deltagarnas kunskap om och deltagande i samhället, politiken, föreningslivet och media. En bärande tanke är att projektet ska öppna upp för samtal och dialog med samhällets olika instanser och att ungdomarna på sikt också väljer att engagera sig i politiska partier eller i övriga föreningslivet. I projektet anammas ett journalistiskt arbetssätt där ungdomar, genom att agera redaktion, får till uppgift att ställa frågor, förklara, förmedla, uttrycka sig och skapa debatt i möte med politiker, tjänstemän, samhällsföreträdare av olika slag. Alla deltagare får prova på olika roller, såsom att vara chefredaktör, redaktionschef, reporter eller fotograf. Dokumentationen läggs ut på projektets webbsida. Hela projektet tar avstamp i närmiljön och vidgas successivt utåt. Projektet är väl förankrat i Malmö Stad. År 3 av 3. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 4

5 Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, STOCKHOLM Ur barnens perspektiv - om barn och våld i invandrarfamiljer har beviljats stöd med kronor SKR har tidigare tagit fram och spridit en animerad film med tillhörande studiematerial som belyser barns upplevelser av och reaktioner på våld inom familjen. Nu vill SKR tillsammans med Systerjouren Somaya översätta film och studiematerial på olika språk för att sprida den till föräldrar med invandrarbakgrund och organisationer med annan etnisk bakgrund i storstadsområdena i första hand, men även runt om i landet samt alla som arbetar runt målgruppen. Det ska även organiseras ett samarbete med SFI-undervisningen, öppna förskolan och skolor för invandrare. På detta sätt vill projektet öka kunskapen och förståelsen och bidra till en djupare insikt om barns reaktioner, sårbarhet och behov. År 3 av 3. Prioriterat område;motverka våld trakasserier och mobbning Virserums Konsthallsförening VIRSERUM Våldet i de ungas värld har beviljats stöd med kronor Våldet i de ungas värld syftar till att skapa debatt om det våld som unga utsätts för. Projektet ska engagera unga och vuxna mot våldet och ge deltagande ungdomar verktyg att ta del av, påverka och skapa demokratiska processer. Projektets nav är en utställning som skapas utifrån det konstnärliga arbete som ungdomsgrupper genomför på olika platser i Sverige i samarbete med en fältkonstnär. Ungdomsgrupperna är verksamma i Småland, i en ekonomiskt och socialt utsatt förort samt vid en behandlingsinstitution via Statens institutionsstyrelse. Utställningen handlar om våldets roll i de ungas värld. Utställningen visas på ett antal platser i Sverige, framförallt för unga i skolan och på fritidsgårdar. Workshops hålls lokalt med pedagoger, fritidsledare och den lokala utställningsinstitutionens personal. En pedagogisk handledning och en ungdomstidning tas fram inom ramen för projektet. År 3 av 3. Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka våld trakasserier och mobbning Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm, STOCKHOLM Jalla för alla har beviljats stöd med I projektet ska det startas upp killgrupper/utbildningar för ensamkommande flyktingungdomar så att de får ett så snabbt och bra stöd som möjligt för att komma in i det svenska samhället. Tanken är att grupperna ska ge dem en utveckling så att de kan leva ett självständigt socialt ansvarstagande liv och lära sig att ta konsekvenserna av sina handlingar samt rustas för att klara ett eget boende. Den primära målgruppen är unga killar/män, främst i ålder 17-25, som är ensamkommande flyktingar och söker asyl eller har fått uppehållstillstånd i Sverige. Metoden har tagits fram tillsammans med flyktingungdomar och utbildningen kommer även att justeras så att det kan användas för tjejer och/eller ungdomar på 12- hem. År 3 av 3 Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa Föreningen UngiKör, GÖTEBORG Rösträtt - Barns rätt till gemensam sång på barns vilkor har beviljats stöd med kronor UNGiKÖR, Körcentrum Syd och RGRA samt 13 förskolor, 1000 barn och 200 förskollärare ska tillsammans med pedagoger inom barnkör och hiphop skapa körverk med barns egna texter och melodier där traditionell kör blandas med hiphop och rap. Skivinspelning samt film produceras. Workshops samt ett referensbibliotek ingår i projektidén. År 2 av 3. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet I kulturlivet 5

6 Kristna Fredsrörelsen, SUNDBYBERG Salaams vänner har beviljats stöd med kronor Projektet Salaams vänner är ett samverkansprojekt mellan Kristna Fredsrörelsen och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa med syftet att motverka våld och aggression genom att kristna, icke-troende och muslimer gemensamt diskuterar frågor om mänskliga rättigheter, tolerans, religiösa traditioner med mera. Projektet kommer att arbeta med en flerstegsmodell för utbildning av utbildare och workshopledare. En mindre grupp där hälften är imamer, präster eller pastorer och den andra hälften är ungdomar, får till uppgift att utbilda ytterligare cirka 30 ungdomar till workshopledare. Workshops med interaktiva upplevelsebaserade övningar genomförs genom ett samarbete mellan en kristen, en muslimsk och en icketroende workshopledare. År 2 av 3. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati delaktighet. Projektet ingår i den särskilda satsningen Vi deltar! Svenskt Utvecklingscentrum för handikappidrott (SUH), BOLLNÄS Balansförmåga hos personer med utvecklingsstörning har beviljats stöd med kronor Flera undersökningar visar att personer med utvecklingsstörning ofta har sämre kondition, muskelstyrka och uthållighet jämfört med övriga befolkningen. Många är också överviktiga och har problem med sömnen. I det tidigare arvsfondsprojektet Kost, Motion och Hälsa framkom att målgruppen ofta har problem med balansen vilket gör att de blir försiktiga och mer obenägna att röra på sig fysiskt. Många är rädda för att ramla. Syftet med projektet är att öka kunskapen om balansförmågan hos personer med utvecklingsstörning, gammal som ung, samt att utveckla metoder, olika balanstester och träningsmetoder för målgruppen som kan påverka balansen i positiv riktning. Metoderna ska sedan ligga till grund för hur balansproblemen kan åtgärdas/minskas, både hos yngre och hos äldre personer med utvecklingsstörning. År 3 av 3. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Rinkeby Folkets Husförening, SPÅNGA Eblas Hus har beviljats stöd med kronor Projektet ska skapa en möteplats för flickor, varav många är nyanlända, oftast ensamkommande flyktingar, som är våldsutsatt och/eller lever i isolering. Målen är att ge dem utvecklande fritidsaktiviteter, anpassade utbildningsalternativ, hjälpa dem att skapa nätverk med andra unga, vara en sluss till andra organisationer och myndigheter, ge dem verktyg att förstå sin situation och kraft att förändra den samt påverka kvinnosynen i lokalsamhället, såväl hos föräldrar som andra vuxna. Göteborgs Kungliga Segelsällskap GKSS, VÄSTRA FRÖLUNDA Det stora sjöslaget har beviljats stöd med kronor Målet med projektet är att anpassa och bygga om seglarskolan så att barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan delta i dess verksamhet. Syftet är också att lyfta in barnperspektivet i föreningen genom att låta barn och ungdomar, med eller utan funktionsnedsättning, ha inflytande i verksamheten. Projektet skapar en metod för hur man kan arbeta med integration av barn och ungdomar i föreningsverksamheten, i första hand de med funktionsnedsättning men även andra. Det är också en målsättning att verksamheten efter projekttiden är en året runt verksamhet. Ansökan avser år 3 av 3. Prioriterat område: Information och tillämpning av FN s barnkonvention. Artikel 23. 6

7 FoU Sjuhärad Välfärd, BORÅS Parenting Young Children har beviljats stöd med kronor Översätta, bearbeta, anpassa, pröva och utveckla föräldrautbildningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) i en svensk kontext. PYC är ett föräldrautbildnings- och stödprogram som i första hand är utvecklat för föräldrar med intellektuella och psykiatriska funktionshinder och som har yngre barn (0-6 år). Programmet är en metod som är utvecklat för att yrkesverksamma ska öka sin kunskap om och förmåga att i sitt arbete kunna utbilda, stärka och utveckla föräldrarnas förmågor. Målgrupp är föräldrar med psykiska och intellektuella funktionshinder och deras barn samt yrkesverksamma. Om metoden faller väl ut är planerna att kunskapen ska implementeras i ordinarie verksamheter. Den fortsatta utbildnings och metodstödsinsatsen kommer att ske inom de tre FoU-verksamheterna samt inom Bräcke Diakoni.År 2 av 3. Nationellt projekt. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap. Föreningen Hälsobro, ÖREBRO Hälsobro (f.d.livskvalitet i rörelsen) har beviljats stöd med kronor Reumatikerföreningen, Psoriasisföreningen och NHR i Örebro ska tillsammans med bl.a. Örebro kommun, landstinget, Finsam och Kommunalarbetareförbundet Örebro genomföra ett projekt som syftar till att etablera ett centra för egenvård, livsstilsförändring, kost, hälsa, motion, rådgivning och vissa behandlingar. I centret ska det finnas både föreningsdriven och kommersiell verksamhet. En förstudie har genomförts. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. År 3 av 3. Föreningen Vi är Landskrona LANDSKRONA LA Stories har beviljats stöd med kronor LA Stories är ett ungdomsprojekt som genomförs i Landskrona. Syftet är att utveckla en långsiktig och hållbar dialog mellan unga och mellan unga och vuxna kring mänskliga rättigheter och aktivt medborgarskap. Projektet har sin utgångspunkt i Digital Storytelling som innebär att deltagarna i workshopform skapar berättelser om sina liv med hjälp av digitala medel såsom bild, film, musik, ljud och effekter. I projektet deltar ungefär 300 ungdomar i workshops där de får göra egna digitala berättelser om sin livssituation, fokus i arbetet är demokrati, delaktighet och mänskliga rättigheter. Ungdomarnas berättelser sprids via flera kanaler lokalt och regionalt. Projektet ska utveckla forum där projektdeltagare och läsare/betraktare möts i syfte att skapa medborgardialog. LA Stories baseras på en bred samverkan mellan ideella, offentliga och privata aktörer i Landskrona. År 3 av 3. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Stiftelsen Eric Ericson International Choral Centre, STOCKHOLM Framtidskören - Skeppsholmen har beviljats stöd med kronor Projektidén består i att erbjuda samtliga Storstockholms åk 4-elever att delta i Framtidskören. Här tänker man att elever ska få komma till Stockholm, Skeppsholmen och Kulturfyren för att få jobba med sånger och rytmer från olika delar av världen som barnen i samverkan med körpedagogerna valt ut. Detta kan ske lokalt ute i skolorna där barnen har i uppgift att fråga föräldrar, anhöriga om sånger, danser m.m. från sitt hemland. Det har visat sig i förstudien att det kan ge barnen en enorm stolthet att få visa upp något från sitt hemland 7

8 för sina klasskamrater. Barnen kommer tre gånger under en termin till Skeppsholmen. Första gången för att inventera vilken repertoar som finns och välja ut vilka sånger som så småningom ska framföras. Lärarna får med sig ett not/cd material som man får arbeta med på hemmaplan. Andra gången träffas man tränar sångerna tillsammans och lägger till det sceniska arbetet. Innan det är dags för konserten kommer Kulturfyrens pedagoger tillsammans med en världsorkester ut till respektive skola och klass under en dag och förbereder den stora Framtidskör-konserten i Eric Ericsonhallen på Skeppsholmen. Det blir det tredje besöket på Skeppsholmen. Vid konserten ackompanjeras barnen av världsorkestern och barnens anhöriga bjuds in som publik. Under 3 år räknar man med att ha nått barn från Storstockholm! År 2 av 3. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Regionförbundet i Uppsala län, UPPSALA Kunskapscentrum har beviljats stöd med kronor Projektet vill genomföra en uppbyggnad av ett kunskapscentrum för stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning/intellektuell begränsning som påverkar föräldraförmågan. Målet är att kunna erbjuda yrkesverksamma ett bättre kunskapsunderslag i arbetet med barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har utvecklingstörning eller andra kognitiva svårigheter. Den kunskap som förmedlas ska utgå från helhetssyn och samverkan över huvudmannaskapsgränser. Syftet är att samla, utveckla och sprida kunskap och metoder om föräldraskap vid utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter samt om barnens situation och stödbehov i dessa familjer. År 3 av 3. Nationellt projekt. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap. Romska Ungdomsförbundet (RUF), MALMÖ Radio Jek Duj Trin (Radio Ett, Två, Tre) har beviljaats stöd med kronor Radio Jek Duj Trin är ett projekt som handlar om att romska barn och ungdomar mellan år i Malmöregionen skapar och sänder radio. Projektets övergripande mål är att skapa en mötesplats för unga romer för samtal och dialog kring demokrati, delaktighet och mänskliga rättigheter genom radiosändningar på romani chib. Radioprogrammet sänds två gånger i veckan och sändningarna har olika teman med fokus på demokrati och delaktighet, mänskliga rättigheter, aktuella samhällsfrågor, den egna livssituationen med mera. Verksamheten bygger på att det är barnen och ungdomarna själva som planerar innehållet, utformar programmen och genomför sändningarna. Sändningarna går även att lyssna på via webb. Föreningen räknar med att cirka 2000 unga romska lyssnare kommer att följa sändningarna i Malmöregionen. Föreningen menar att radiosändningarna dels bidrar till att stärka och utveckla det romska språket bland barn och ungdomar, dels bidrar till att stärka den romska identiteten bland romska barn och ungdomar. År 3 av 3. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Projektet ingår i den särskilda satsningen Vi deltar! Finspångs kommun, FINSPÅNG Att skriva sin egen historia har beviljats stöd med kronor Här är det långsiktiga målet att skapa ett Kulturcentrum i Rejmyre vars kärna består av en alternativ kulturskola som barn och ungdomar varit delaktiga i att skapa. Projektet är ett samarbete där konstnärer i det internationella projektet Rejmyre Matters/Rejmyre Art LAB, Finspångs kommun, Rejmyre skola och Folkets Hus i Rejmyre gått samman för att förverkliga en vision som vuxit fram under ett och ett halvt års tid. Man vänder sig i synnerhet till barn och ungdomar i låg- och mellanstadiet, nyanlända asylsökande barn och ungdomar samt ungdomar med funktionsnedsättning. Förslag till innehåll från ungdomarna: Skrivarverkstad för manus, tidning, intervjuer, teatergrupp/historiska spel, historisk research, 8

9 hantverksklubb och projekt för att skapa mötesplatser och utveckla den offentliga miljön i Rejmyre. Genom att utgå ifrån ungdomarnas önskningar och bjuda in spännande kulturarbetare har man möjlighet att fånga upp grupper som i vanliga fall skulle tveka till att delta i organiserade aktiviteter. Förebild inom området för ungdomsverksamhet har funnits bl.a. i USA, där man i stället för att bygga verksamhet med fast personal planerar workshops som pågår i projektform med speciellt inbjudna konstnärer. År 1 av 2. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Arbetarnas Bildningsförbund (ABF), STOCKHOLM We sign har beviljats stöd med kronor Projektet är en utveckling av Teckenspråkig kulturskola där idéverkstaden har utvecklat denna projektansökan. Målet med projektet är att etablera ett kontaktnät över och mellan de olika intresseorganisationer som finns för de döva eller hörselskadade, men framförallt att lyfta upp de gemensamma frågorna på det allmännas bord utanför den redan initierade världen. Här syftar man på ökad tillgänglighet, mer inflytande och större delaktighet i samhällets kultur- och fritidsliv för teckenspråkiga medborgare, samt att stärka svenskt teckenspråks status. Detta vill projektet åstadkomma främst genom attitydförändringar bland hörande och i det hörande samhället, och synen på teckenspråk som hjälpmedel till synen på svenskt teckenspråk som språk. Från synen på döva som funktionshindrade till synen på döva som teckenspråkiga medborgare. Man vill skapa en kunskapsbank där utbildade lärare, pedagogiska resurser, föreningar, organisationer, metoder och kontakter organiseras och tillgängliggörs. Projektet avser att inbjuda till kontinuerliga möten inom idéverkstan samt att skapa mötesplatser a la WeSign i hela landet.man tänker starta upp och driva 8 olika och var för sig unika metodutvecklingsområden, se nedan. År 2 av 3. Ett nationellt projekt. Föreningen Artikel 31, STOCKHOLM Babyrama- en förutställning har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Babyrama vill erbjuda bebisar tillsammans med en närstående vuxen, en möjlighet att ostört få en konstnärlig upplevelse. Projektledarnas erfarenhet är att vuxna utan sällskap av barn har mycket svårare att släppa sitt vuxna fokus och våga prova nya perspektiv för att skaffa sig en ny upplevelse. Men i sällskap med barn blir det plötsligt legitimt även för den vuxne att krypa, klänga, trumma på föremålen som hon/han möter. Barnet legitimerar den vuxnes handlingssätt som får nya förhållningssätt till konsten. Babyrama kommer i en förstudie att visa på hur det kan vara möjligt för en institution att erbjuda en miljö som skapar en gemensam upplevelse för både barn och vuxna. Förstudie. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Verdandi Stockholm, ÅRSTA Utsatta barn blir insatta och drivande i fritidsverksamheten har beviljats stöd med kronor Projektet har två övergripande mål, minska droghanteringen/brottsligheten och att få till en mer samordnad verksamhet mellan föräldrar, skola och fritid i Tensta/Rinkeby. Projektet etablerar ett nätverksarbete med många aktörer som stör de brottsliga verksamheterna och ger en form av god social kontroll. Ansökan avser år 2 av 3. Prioriterat område: Information och tillämpning av FN s barnkonvention. Artikel

10 Stockholms funktionshindrades frilufs/fiskeförening, SFFF, NORRTÄLJE Anskaffning av handikappanpassad fiskebåt/inventarier/barnläger (Tillgänglighet för alla oavsett funktionshinder) har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att kunna erbjuda barn och vuxna med funktionsnedsättning möjlighet till fiske, friluftsliv och naturupplevelser i skärgården. Verksamheten ska förläggas till Tranviks naturreservat i Norrtälje kommun. Exempel på aktiviteter som planeras är spinnfiske, trollingfiske, sälsafari, barnläger, naturstig, utflykter till bl.a. Ängsö nationalpark. Föreningen beviljades stöd under det första året till inköp av en specialanpassad fiskebåt som kan ta flera personer i rullstol samtidigt, till vissa inventarier och till projektledarlön. År 3 av 3, Prioriterat område: Främjande av fysisk och psykisk hälsa. Coompanion Göteborgsregionen ek för, GÖTEBORG Mamas Retro har beviljats stöd med kronor Syftet är att stärka målgruppens möjligheter att få en meningsfull sysselsättning genom en alternativ daglig verksamhet eller anställning som kooperatör i ett socialt företag. Målet är att arbeta fram en plattform som binder samman utbildning (inom särvux, särgymnasiet och folkbildningen) med konkreta arbetsuppgifter i en second-handbutik för att stärka det kvinnliga entreprenörskapet bland målgruppen så att möjligheten till alternativa anställningar ökar. Målet är även att sprida modellen genom s.k. social franchising. Projektets målgrupper är kvinnor med kognitiva eller fysiska funktionsnedsättningar. Deltagarna kommer att erbjudas utbildning inom det som gruppen efterfrågar och vad som behövs för att driva det sociala företagandet, exempelvis marknadsföring, socialt företagande, vardagsjuridik, inredning/skyltning, bokföring och vardagsekonomi, själv- och gruppförstärkande kurser mm. Verksamheten ska drivas vidare som ett socialt arbetsintegrerat företag. Finansiering ska ske dels genom intäkter från daglig verksamhetsplatser som stadsdelarna bekostar, intäkter från försäljning samt genom att erbjuda platser för arbetsträning och arbetsintroduktion (till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan). År 2 av 2. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. Stiftelsen Independent Living Institute, JOHANNESHOV Fashion Freaks - Remade, Recycled, Revisited har beviljats stöd med kronor Projektets syfte är att skapa anvisningar hur man anpassar köpta kläder till personer som använder rullstol eller har andra funktionsnedsättningar som medför problem och särskilda situationer. Det handlar om att både anpassa stickmönster, grundmönster och/eller köpta kläder. Samt ge råd om hur och var material och existerande lösningar kan finnas. Projektansökan avser år 2 av 3. Prioriterat: Demokrati och delaktighet. Nationellt projekt. Stockholms Basketbollförbund SOLNA Jag ställer upp har beviljats stöd med kronor Det övergripande målet med projektet är att de tränings-, och tävlingsarenorna som barn och ungdomar vistas på ska vara trygga platser. Vidare syftar projektet till att bryta sociala barriärer. Planen är att förändra attityder och tydliggöra värderingar som projektet står för. I samarbete med SISU kommer projektet att utbilda s.k. jag ställer upp ambassadörer. Utbildningarna innehåller bl.a. värdegrundsarbete. Det kommer även att utbildas 10

11 matchvärdar som ska ha för syfte att agera en god förebild. En annan del i projektet är att skapa tydliga beteenderegler vid matcher och träningar. År 2 av 3. Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset, STOCKHOLM Vara, vilja, kunna har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att öka unga somaliers självtillit och öka tillträdet till arbetsmarknaden genom att lyfta fram positiva förebilder. Projektet består av att ta fram en inspirationsbok och en hemsida/webbportal som innehåller intervjuer med unga vuxna somalier som arbetar med något de trivs med, anordna förebildsworkshops där några av de intervjuade personerna från boken berättar om sina yrken och vägen dit, individuell framtidscoachning samt arbetsplatsbesök hos yrkesverksamma somalier inom utvalda yrken. Projektet genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen, United Sisters och ett antal somaliska föreningar. Projektet bedrivs i Stockholm, Göteborg och Malmö. År 2 av 2. Nationellt projekt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. Via Heliantus, Solrosen ek för, ÖSTERVÅLA Volontärkraft har beviljats stöd med kronor Föreningen vill bygga upp en lokal volontärbyrå i Heby kommun. I föreningens lokaler kombinerar man en mötesplats för människor i Östervåla med olika arbetsverksamheter (second hand, verkstad, café, matlagningskurser) och volontärsamordning. Syftet är att engagera alla slags människor i bygden att genom volontära insatser växa, oavsett hur man deltar.målgruppen är ungdomar, unga vuxna samt vuxna personer med psykiska funktionshinder i Östervåla. Volontärer inom ovanstående målgrupper och andra vuxna i Heby kommun. Volontärsamordnaren (projektledaren) utbildar och matchar volontärerna mot de medlemmar eller andra i bygden som behöver stöd och hjälp. Gruppverksamheter och enskilda insatser utvecklas och genomförs baserat på behov och intresse hos de deltagande unga och vuxna. Lokalt projekt, prioriterat område; främjande av fysisk och psykisk hälsa. Somaliska Gemenskapsförening, ANGERED Förstärka föräldrarollen har beviljats stöd med kronor Föreningen skapar i samarbete med andra föreningar en dialog mellan föräldrar och barn kring uppfostran och attityder till svenska och somaliska uppfostringsmodeller. Målgruppen är somaliska föräldrar, barn och ungdomar. Föräldrautbildning anordnas för familjer med barn och ungdomar i utsatta situationer. Stödinsatser görs för ungdomar med sociala problem och deras familjer. Samtal genomförs där vuxna och ungdomar tillsammans pratar med varandra om demokrati och värdegrunder. Projektet ska förutom seminarier, föreläsningar och dialoger använda sig av värderingsövningar och rollspel.år 3 av 3. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap. Riksförbundet för Hjälp åt Narkotika- och Läkemedelsmissbrukare (RFHL) i Uppsala, UPPSALA Värdefull patientkunskap - om läkemedelsberoende och biverkningar har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att sprida kunskap om läkemedelsberoende ur ett brukarperspektiv till andra brukarorganisationer inom NSPH lokalt samt till professionen inom kommun och landsting. Målet är att 5-10 föreningar i nätverket ska ha verksamheter med fokus på beroendefrågor vid projektets slut samt att professionen ska ha inkluderat brukarperspektivet i sin kompetens kring läkemedelsberoende. Föreningen ska ha utbildat

12 föreningsvolontärer som kan ge stöd i dessa frågor, att datorkompetensen ökat så att fler medlemmar kan ta del av befintlig forskning samt att man genomfört ett antal rapporter och utvärderingar kring projektets problematik. År 2 av 2 Prioriterat område: främjande av fysisk och psykisk hälsa. ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, SUNDBYBERG Inflammatoriska tarmsjukdomar hos tonåringar har beviljats stöd med kronor Förekomsten av kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar såsom Crohns sjukdom har under de senaste 15 åren ökat kraftigt. Förbundet kommer tillsammans med UngILCO och Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka (RMT) vända sig till tonåringar med de aktuella diagnoserna för att bygga upp ett nationellt ungdomsnätverk. Situationen för de drabbade tonåringarna är särskilt svår. Förutom allt som händer i samband med puberteten både fysiskt och mentalt tillkommer sjukdomsproblematiken som bl.a. innebär att hinna på toaletten innan det är för sent. Även om sjukdomarna verkar ha ökat markant bland tonåringar de senaste åren känner de sig ofta väldigt ensamma i sin situation eftersom det sällan finns flera i kompiskretsen med samma diagnos. De medverkande förbunden kommer under projekttiden att arrangera regionala konferenser i samarbete med sjukvården för att informera om olika aktuella behandlingsformer. Ett informationsmaterial om diagnoserna kommer också att tas fram tillsammans med förbundens ungdomar. Materialet ska sedan finnas tillgängligt på behandlande sjukhus och hos förbunden. År 3 av 3. Nationellt projekt. Kista Folkhögskola, KISTA I rätt riktning har beviljats stöd med kronor I rätt riktning är ett projekt med syftet att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och Barnkonventionen bland elever mellan 14 och 19 år i utanförskapsområden, främst i Malmö och Stockholm. Sveriges elevråds centralorganisatiopn (SECO) har i sin ordinarie verksamhet uppmärksammat att kunskaperna om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och ungas rättigheter är mycket bristfälliga bland elever i s.k. utanförskapsområden. Ett sätt att stärka dessa elevers möjligheter att förbättra sin situation är att öka kunskapen och insikten om vilka rättigheter de har. Cirka 30 nyutexaminerade gymnasieelever kommer att utbildas till skolinformatörer och cirka 400 elever mellan 14 och 19 år i övre grundskolan och gymnasiet i utanförskapsområden kommer att delta i projektet. Därutöver kommer cirka 7000 elever på de skolor där de deltagande eleverna går, få ta del av erfarenheter och praktiska resultat av projektet. Metoden bygger på s.k. Peer Education (unga utbildar unga). Utbildningen kommer att ha både teoretiska inslag och praktiska moment. År 2 av 2. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Malmö Ideella Föreningars Paraplyorganisation (MIP), MALMÖ Nätverk för framtida Malmö har beviljats stöd med kronor Nätverk för framtida Malmö är ett treårigt projekt som ska genomföras i Husie i Malmö. Syftet är att skapa ett nätverk mellan skola, näringsliv och fritid/föreningsliv för att utveckla ny kunskap som förbereder skolans elever för en aktiv fritid och framtida yrkesval. Projektets mål är att öka ungdomars engagemang och delaktighet i närsamhället genom att unga bygger bärkraftiga relationer med företag och föreningar. Projektet kommer att utveckla mentorskap och prova på verksamhet mellan ungdomar och lokalt näringsliv/föreningsliv samt att utveckla en ny strategi för entreprenöriellt lärande i skolan som handlar om att tillvarata det omgivande samhället som en resurs i arbetet. Projektets målgrupp är huvudsakligen ca 90 elever i Videdalsskolan åk 6-9 samt ideella föreningar och företag i området. Malmö stad har gått in med finansiering och kan därmed erbjuda en 12

13 projektkoordinator på skolan. Näringslivet och föreningslivet står för sina egna insatser. Med medel från Arvsfonden kan MIP anställa en projektledare som ska fungera som länk mellan ideella organisationer, elever och föräldraförening. En huvuduppgift blir att erbjuda och utveckla mentorskap i föreningslivet, förbereda föreningarna inför arbetet samt uppmuntra dem att ta ett större samhällsansvar. Tanken är att modellen ska fortleva i skolan och även spridas till andra skolor i Malmö. År 2 av 3. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. Södermanlands IdrottsförbundSörmlandsidrotten, ESKILSTUNA Tänk Jämt har beviljats stöd med kronor Med detta projekt vill förbundet öka intresset för jämställdhetsfrågor hos unga ledare, år, inom idrottsrörelsen i länet och utbilda minst 100 unga idrottsledare för att skapa en medvetenhet om jämställdhetsfrågor och förändra attityder strukturen, dvs. styrelsers sammansättning, attityder och värderingar, samt samspelet mellan ledare och styrelse. Vidare ska det tas fram en jämställdhetsplan föreningarna i samverkan mellan ledare och styrelse samt en rapport och ett utbildningsmaterial som ska spridas inom föreningslivet. År 3 av 3. Föreningen Stapelbädden, MALMÖ Cykelköket har beviljats stöd med kronor Cykelkökets primära mål är att höja cykeln och cyklandets status bland barn och unga. Genom projektet får unga tillsammans lära sig att sköta, reparera och bygga cyklar. Ytterligare målsättningar är att killdominansen i verkstäderna ska minska och att verka för ungas hälsa genom att uppmuntra fysisk aktivitet. Huvudsakliga målgruppen är ungdomar mellan 12-25år och ca 1000 personer förväntas delta i projektets aktiviteter. År 2 av 3. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Föreningen Arena, STOCKHOLM Express yourself har beviljats stöd med kronor Detta är en tilläggsansökan till ett projekt vars syfte är att stärka unga tjejer, år, genom att deras personliga uttryck tar plats i många offentliga rum och sammanhang. Detta uppnås dels genom att visa upp verk av unga tjejer och genomföra uppträdanden/visningar med efterföljande samtal mellan tjejerna och professionella kulturverksamma med publik, dels genom att färdigställa och sprida en utställning som presenterar ett urval av det material som publiceras på Marilyn.nu, till en större och annan målgrupp än den som nås på webbsidan. År 2 av 2. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 13

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 I juni 2015 fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 48 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 60,3 miljoner kronor.

Läs mer

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2013

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2013 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2013 I september 2013 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 55 projekt. Av dessa var 35 fortsättningsprojekt och fick dela på 40,3 miljoner kronor

Läs mer

ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012

ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012 ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012 I september 2012 delade Arvsfonden ut drygt 58,5 miljoner kronor till 59 projekt. Av dessa var 29 projekt fortsättningsärenden och fick dela på 28,7 miljoner

Läs mer

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT DECEMBER 2013

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT DECEMBER 2013 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT DECEMBER 2013 I december 2013 delade Arvsfonden ut 118,9 miljoner kronor till 77 projekt. Av dessa var 52 projekt fortsättningsprojekt och fick dela på 85,6 miljoner kronor

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 I oktober 2014 fördelade Arvsfonden 69,2 miljoner kronor till 46 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 30,6 miljoner kronor. ABF Norr,

Läs mer

I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd.

I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd. ARVSFONDENS NYA PROJEKT APRIL 2012 I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd. Riksförbundet Attention,

Läs mer

Att ge barn och unga i utsatta situationer makt och inflytande

Att ge barn och unga i utsatta situationer makt och inflytande Att ge barn och unga i utsatta situationer makt och inflytande en utmaning för hela samhället. Utvärdering av Arvsfondens satsning Fördel Barn! 2009 2012. Kirsti Kuusela Karlstads universitet 2012 Innehåll

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 I juni 2014 fördelade Arvsfonden knappt 114 miljoner kronor till 82 stycken projekt. Av dessa var 42 stycken projekt nya och de fick dela på 55,5 miljoner kronor. Intresseförbundet

Läs mer

För en levande demokrati

För en levande demokrati För en levande demokrati Regeringens satsning på dialog om samhällets värdegrund PAWEL FLATO I vår globaliserade värld sker förändringar snabbt. Samhället är inte detsamma i dag som det var för tjugo eller

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT FEBRUARI 2015

ARVSFONDEN NYA PROJEKT FEBRUARI 2015 ARVSFONDEN NYA PROJEKT FEBRUARI 2015 I februari fördelade Arvsfonden 94,7 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 30 stycken projekt nya och de fick dela på 43,2 miljoner kronor. Tibro Sportfiskeklubb,

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2015

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2015 ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2015 I juni fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 27,5 miljoner kronor. Stiftelsen Hörjelgården,

Läs mer

Kartläggning av insatser i Skåne för Ungdomar Hur är det att vara ung i Skåne?

Kartläggning av insatser i Skåne för Ungdomar Hur är det att vara ung i Skåne? Ali Fakhro Region Skåne Avdelning för Regional Utveckling 2011-05-18 Kartläggning av insatser i Skåne för Ungdomar Hur är det att vara ung i Skåne? Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Utbildning...5

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Verksamhetsplan. Kista Ungdomsgård

Verksamhetsplan. Kista Ungdomsgård Verksamhetsplan Kista Ungdomsgård 2012 I vår verksamhetsplan hittar du information om vårt uppdrag, resurser, hur vi lever upp till intressenternas krav, behov och förväntningar, mångfaldsoch jämställdhetsarbete,

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Delaktighet och information för ungdomar UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8

Delaktighet och information för ungdomar UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8 Delaktighet och information för ungdomar En uppföljning av Europeiska kommissionens vitbok Nya insatser för Europas ungdom UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8 Förord Regeringen har gett Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Mötesplats Funktionshinder!

Mötesplats Funktionshinder! Välkommen till Mötesplats Funktionshinder! Illustration: Mattias Kvick, arbetar som habiliteringsassistent i Partille kommun med inriktning på musik, drama och skapande verksamhet. Ett GR-arrangemang.

Läs mer

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det?

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Utvärdering av tre projekt av fil. dr, docent Maren Bak på Länsstyrelsens uppdrag Rapport 2013:85 Rapportnr: 2013:85 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Katarina

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN

NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN Projektguiden NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN 2014 Projektguiden NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN 2014 Förord Projektguiden innehåller en kort beskrivning av ett antal

Läs mer

PROJEKTGUIDEN Nationella projektbidrag till organisationer hösten 2013

PROJEKTGUIDEN Nationella projektbidrag till organisationer hösten 2013 PROJEKTGUIDEN Nationella projektbidrag till organisationer hösten 2013 PROJEKTGUIDEN Nationella projektbidrag till organisationer hösten 2013 Förord Den här guiden innehåller en kort beskrivning över

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. - Idéverkstan WeSign http://wesign.wordpress.com

PROJEKTBESKRIVNING. - Idéverkstan WeSign http://wesign.wordpress.com PROJEKTBESKRIVNING - Idéverkstan WeSign http://wesign.wordpress.com Inledning Idéverkstan WeSign är en förstudie inom ramen för Teckenspråkig Kulturskola, ett projekt som löper under tiden 08 10 med start

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer