I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner till 60 projekt. Av dessa var 45 projekt fortsättningsärenden och fick 49, 5 miljoner kronor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner till 60 projekt. Av dessa var 45 projekt fortsättningsärenden och fick 49, 5 miljoner kronor."

Transkript

1 ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT FEBRUARI 2012 I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner till 60 projekt. Av dessa var 45 projekt fortsättningsärenden och fick 49, 5 miljoner kronor. Nya projekt februari 2012 Blekinge Fotbollsförbund, KARLSHAMN Vi tar bollen har beviljats stöd med kronor Målet med projektet är att motivera barn och ungdomar med funktionsnedsättning att utöva någon form av idrottsaktivitet, att skapa modeller för individuell motorisk utveckling med idrott som resurs samt att utveckla idrottsföreningen till att vara en resurs för målgruppen. Projektet utvecklar individanpassad inlärningsmetodik och föreningen testar därför olika modeller för inlärningsmetodik och vidareutvecklar dem. De olika modellerna utvärderas kontinuerligt av ungdomarna och i samverkan med ledare och föräldrar. Särskilt fokus ligger på områden som samspel, motorisk utveckling och koncentrationsförmåga. År 2 av 3. Studieförbundet Vuxenskolan, ÖREBRO VVV - Vild vacker vuxen har beviljats stöd med kronor Att möjliggöra aktiviteter kring estetisk verksamhet som musik, teater, dans, cirkus, bildkonst etc. för målgruppen personer med utvecklingsstörning och/eller autism/asperger och autismliknande tillstånd. Projektet innefattar kurser, workshops och föreställningar. Verksamheten tar även sikte på samproduktioner mellan målgruppen och amatörer/professionella. Projektet vill skapa förutsättningar för eftergymnasial kulturutbildning. I samråd skapas provapå-kurser i musik, dans, cirkus etc., dessa kompletteras med kurser i koreografi, rekvisita, manus etc. Kurserna leder till samproduktioner med olika samarbetsorganisationer/kulturaktörer i Örebro. Rekryteringen går via brukarorganisationerna, kommunen, skolor/folkhögskolor, hemsidan och via annonser. Boenden, daglig verksamhet och andra platser där potentiella deltagare finns ska besökas med workshops som introduktion. Verksamheterna pågår som kortkurser och som terminskurser och kan vara såväl specialanpassade som kurser där alla kan delta. Kurserna avslutas med föreställning/utställning etc. Ledare och pedagoger kommer att fortbildas i kunskaper om målgruppen, i pedagogik samt i ämnesspecifika kunskaper. Projektet ska också särskilt klarlägga situationen för gruppen personer med utvecklingsstörning och tilläggshandikapp hörselskada/dövhet. Det uppges vara en relativt isolerad grupp som man vet för lite om idag. År 3 av 3. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. 1

2 Svenska Diabetesförbundet, SUNDBYBERG Diabeteskonsulent-ett utvecklingsprojekt för att ge barn med diabetes en trygg och jämlik skolgång har beviljats stöd med kronor Förbundet ska i samarbete med Barndiabetesteamet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköpings läns landsting, Svensk Förening för Sjuksköterskor i diabetesvård, Barnläkarföreningen för endokrinologi och diabetes, Dietisternas Riksförbund och Svensk förening för diabetologi ge ökad kunskap och stöd i egenvården av barn med diabetes i skolan. Ett övergripande mål är en bättre blodsockerkontroll som leder till bättre livskvalitet under skoltiden men också i ett livstidsperspektiv. Ett nytt arbetssätt ska utvecklas som innebär en närmare samverkan mellan landsting, kommuner och föräldrar kring barn och ungdomar med diabetes. En tjänst som diabeteskonsulent testas inom ett landsting i projektform. Konsulentens uppgift blir att fungera som länk mellan föräldrar/barn, landstingets diabetesmottagning och skolan/förskolan. En viktig uppgift blir att samla erfarenheter om hur skolans möjligheter och förutsättningar kan organiseras för att bäst möta barnets behov av stöd. Föräldrar och barn kommer att involveras i projektet eftersom informationen till skolan bygger mycket på den individuella situationen varje berörd familj lever i. Barnen får möjligheter att berätta om sina erfarenheter från att ha diabetes i skolan/förskolan genom planerade fokusgrupper. År 3 av 3. Nationellt projekt Föreningen Almaeuropa, STOCKHOLM HBTQ i hedersmiljö har beviljats stöd med kronor Projektet går ut på att kartlägga HBTQ-ungdomars villkor i hedersmiljöer. En rapport har tagits fram som ska kunna användas i arbetet med målgruppen, bl.a. i form av rekommendationer för yrkesverksamma. Nästa steg i projektet är utbildning och informationsinsatser för bl.a. yrkesverksamma. Det kommer således att genomföras föreläsningsserie och utbildningar runt om i landet. Den fjärde delen i projektet är utveckling av stödverksamhet som ska kunna användas i arbetet med ungdomar. Detta omfattar en särskild webbsida, utbildade mentorer som ungdomar kan chatta och mejla med via webben, samarbete med RFSLs brottsofferjour samt spridning av informativt material. År 3 av 3. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Företagarna i Göteborg, GÖTEBORG Gränslöst har beviljats stöd med kronor Projektet handlar om att höja medvetenheten om frågor som hållbarutveckling, CSR (Corporate Social Responsibility) och mänskliga rättigheter hos Sveriges gymnasieelever (årskurs 3) och deras lärare. Eleverna ska själva arbeta fram hur ämnet ska planteras och utvecklas i skolan. Detta sker genom ett ömsesidigt utbyte mellan elever/lärare å ena sidan, och andra aktörer från idéburen verksamhet, offentlig verksamhet och näringsliv å andra sidan. I stället för traditionell undervisning sker lärandet genom direkta möten där alla parter lär av varandra. Elevernas nya kunskaper kanaliseras i nya, kreativa läromedel som kommer att vara tillgänglig att använda i undervisning av framtida gymnasielever och lärare. För att få en ytterligare anknytning mellan ämnena som de ska lära sig mer om och praktiken kommer skolorna starta kakbanker där de har en pott pengar som de kan låna ut till unga entreprenörer i utvecklingsländer, s.k mikrolån. År 2 av 2. Regionallt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet 2

3 Sensus Studieförbund, Stockholm-Gotland, STOCKHOLM Projekt Musikfabriken har beviljats stöd med kronor Det råder brist på musikinstrument som kan användas av personer med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar. I projektet ska den målgruppen själv bli delaktig i att utveckla, anpassa och bygga samt musicera på sina instrument. Teori varvas med instrumentkonstruktion och spelande under nära handledning av ledaren. Samtidigt som deltagarna är i verkstan och bygger, testar de löpande sina instrument tillsammans i grupp. Ansökan gäller år 3 av 3. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, STOCKHOLM Akta huvudet har beviljats stöd med kronor Detta samarbetsprojekt mellan organisationer och myndigheter syftar till att minska våld bland unga människor, med fokus på våld mot hjärnan, genom att påverka ungdomars attityder och förhållningssätt till våld, öka deras förståelse för våldets mekanismer, fördjupa deras kunskaper om våldets konsekvenser och kopplingar till alkohol och droger samt ge dem tillfälle att reflektera över egna värderingar och förhållningssätt. Denna process inkluderar ett genus- och maktperspektiv. Under ett pilotår har det tagits fram ett hållbart koncept främst för skolor bestående av ett informations- och påverkansarbete i form av en interaktiv film Res dig inte, workshops, föreläsningar, påverkansprogram, enskilda samtal, webbportal m.m. Konceptet har testats i samarbete med projektets målgrupp det vill säga barn och ungdomar samt personer som arbetar runt målgruppen. År 3 av 3. Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, mobbning och trakasserier Unga Örnar, Borlänge BORLÄNGE Tusen Ord har beviljats stöd med kronor Unga Örnar och dess samarbetspartners önskar att stimulera barnens språkutveckling genom att skapa och utveckla ett upplevelsesrum. Upplevelserummet ska sätta barnet och språket i centrum, vara en plats där barnet kan stärka sin självkänsla och bli bekräftat, en plats för kulturmöten och integration, en plats som förmedlar kunskap till pedagoger och föräldrar och en plats där man framförallt kan ha roligt med språket som bas. Bakom projektet står ett brett nätverk och samarbete inom lokalmiljön. Gruppen Gemensamma Krafter som består av kvinnor med invandrarbakgrund som bor i området kommer ha en framträdande roll i projektet genom att bland annat samla in sagor och berättelser från deras olika kulturer som sedan blir en viktig del i utformningen av upplevelserummet. Projektets målgrupp är främst barn i förskolan och upp till årsklass 6. Pedagoger inom förskolor, skolor och fritidsverksamheter kommer få möjligheter till fortbildning så att de på sikt kan ansvara för sina besök i upplevelserummet. Upplevelsesrummet kommer att byggas mobilt så att om det eventuellt behövs ska rummet kunna flyttas. År 2 av 3. Lokalt projekt. Prioriterat område: Information och tillämpning av FN:s barnkonvention (artiklar 12, 30 och 31) W.I.S.P Women in Swedish Performing arts, STOCKHOLM Women in Swedish Permorming arts ger Future Inspiring Theories (WISP/FIT) har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att ta fram nya arbetsmetoder och nya strategier för ett kreativt och hållbart jämställdhetsarbete genom att stärka unga kvinnor inom kulturbranschen. Metoderna kommer att bygga på kommunikation med målgruppen och det kommer att skapas 3

4 mötesplatser för att möjliggöra dialog och erfarenhetsutbyte. De kommer att beröra områden på både individuell och strukturell nivå och ska samlas i ett Open Source-arkiv samt en inspirationsbok/metodhandbok för andra att ta del av och sprida. År 2 av 3. Nationellt projekt Föreningen Rötter, STOCKHOLM STOCK TV, en nyskapande och alternativ videokanal för unga kreatörer har beviljats stöd med kronor Projektet ska skapa en nischad (ung populär kultur, den egna närmiljön och samhällsfrågor som engagerar) och unik videokanal online för unga oetablerade filmskapare som med sina digitala berättelser vill dokumentera och skildra sin egen gatukultur. Genom workshops och föreläsningsserier ska man inspirera till att med enkla verktyg kunna delta med innehåll i kanalen. Projektet vill stärka unga att delta i samhällsdebatten. Sajten görs tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. År 3 av 3. Grosshandlare Axel H. Ågrens Donationsfond, HOVÅS Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon har beviljats stöd med Syftet med projektet är att kunna erbjuda barn eget utrymme och en fristad från den problematiserade hemmiljön. Projektet kommer ge barnen verktyg för att hantera sina egna trauman, bl.a genom psykoedukation kunna göra det begripligt varför de själva och föräldrarna har de psykiska reaktioner på trauma som de har. År 3av 3. Nationellt projekt. Prioriterat område: Information och tillämpning av FN:s Barnkonvention Sensus Studieförbund, Stockholm-Gotland, STOCKHOLM Jag ska bli barnorganist - ett projekt där barn spelar orgel har beviljats stöd med kronor Det finns delade meningar om kyrkoorgeln som ett lämpligt musikinstrument för barn. Många barn känner dock stor passion för det mäktiga instrumentet och här har Sensus tagit projektledarrollen i ett utvecklingsprojekt där barn spelar orgel utifrån Suzukimetoden. Instrumenten är specialbyggda och undervisningen ska pågå i samarbete med Sveriges Kyrkosångsförbund och Svenska kyrkan. Barnen ska i projektet utröna instrumentet utifrån sina egna förutsättningar och förutom att spela, också komponera, planera och leda egna konserter och gudstjänster. En Facebookgrupp med unga organister ska också initieras. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. År 3 av 3. Somalilands Förening, MALMÖ Från Rosengård till Rosenbad har beviljats stöd med kronor Från Rosengård till Rosenbad är ett demokratiprojekt som genomförs med ungdomar i Rosengård. Projektet syftar till att öka deltagarnas kunskap om och deltagande i samhället, politiken, föreningslivet och media. En bärande tanke är att projektet ska öppna upp för samtal och dialog med samhällets olika instanser och att ungdomarna på sikt också väljer att engagera sig i politiska partier eller i övriga föreningslivet. I projektet anammas ett journalistiskt arbetssätt där ungdomar, genom att agera redaktion, får till uppgift att ställa frågor, förklara, förmedla, uttrycka sig och skapa debatt i möte med politiker, tjänstemän, samhällsföreträdare av olika slag. Alla deltagare får prova på olika roller, såsom att vara chefredaktör, redaktionschef, reporter eller fotograf. Dokumentationen läggs ut på projektets webbsida. Hela projektet tar avstamp i närmiljön och vidgas successivt utåt. Projektet är väl förankrat i Malmö Stad. År 3 av 3. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 4

5 Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, STOCKHOLM Ur barnens perspektiv - om barn och våld i invandrarfamiljer har beviljats stöd med kronor SKR har tidigare tagit fram och spridit en animerad film med tillhörande studiematerial som belyser barns upplevelser av och reaktioner på våld inom familjen. Nu vill SKR tillsammans med Systerjouren Somaya översätta film och studiematerial på olika språk för att sprida den till föräldrar med invandrarbakgrund och organisationer med annan etnisk bakgrund i storstadsområdena i första hand, men även runt om i landet samt alla som arbetar runt målgruppen. Det ska även organiseras ett samarbete med SFI-undervisningen, öppna förskolan och skolor för invandrare. På detta sätt vill projektet öka kunskapen och förståelsen och bidra till en djupare insikt om barns reaktioner, sårbarhet och behov. År 3 av 3. Prioriterat område;motverka våld trakasserier och mobbning Virserums Konsthallsförening VIRSERUM Våldet i de ungas värld har beviljats stöd med kronor Våldet i de ungas värld syftar till att skapa debatt om det våld som unga utsätts för. Projektet ska engagera unga och vuxna mot våldet och ge deltagande ungdomar verktyg att ta del av, påverka och skapa demokratiska processer. Projektets nav är en utställning som skapas utifrån det konstnärliga arbete som ungdomsgrupper genomför på olika platser i Sverige i samarbete med en fältkonstnär. Ungdomsgrupperna är verksamma i Småland, i en ekonomiskt och socialt utsatt förort samt vid en behandlingsinstitution via Statens institutionsstyrelse. Utställningen handlar om våldets roll i de ungas värld. Utställningen visas på ett antal platser i Sverige, framförallt för unga i skolan och på fritidsgårdar. Workshops hålls lokalt med pedagoger, fritidsledare och den lokala utställningsinstitutionens personal. En pedagogisk handledning och en ungdomstidning tas fram inom ramen för projektet. År 3 av 3. Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka våld trakasserier och mobbning Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm, STOCKHOLM Jalla för alla har beviljats stöd med I projektet ska det startas upp killgrupper/utbildningar för ensamkommande flyktingungdomar så att de får ett så snabbt och bra stöd som möjligt för att komma in i det svenska samhället. Tanken är att grupperna ska ge dem en utveckling så att de kan leva ett självständigt socialt ansvarstagande liv och lära sig att ta konsekvenserna av sina handlingar samt rustas för att klara ett eget boende. Den primära målgruppen är unga killar/män, främst i ålder 17-25, som är ensamkommande flyktingar och söker asyl eller har fått uppehållstillstånd i Sverige. Metoden har tagits fram tillsammans med flyktingungdomar och utbildningen kommer även att justeras så att det kan användas för tjejer och/eller ungdomar på 12- hem. År 3 av 3 Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa Föreningen UngiKör, GÖTEBORG Rösträtt - Barns rätt till gemensam sång på barns vilkor har beviljats stöd med kronor UNGiKÖR, Körcentrum Syd och RGRA samt 13 förskolor, 1000 barn och 200 förskollärare ska tillsammans med pedagoger inom barnkör och hiphop skapa körverk med barns egna texter och melodier där traditionell kör blandas med hiphop och rap. Skivinspelning samt film produceras. Workshops samt ett referensbibliotek ingår i projektidén. År 2 av 3. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet I kulturlivet 5

6 Kristna Fredsrörelsen, SUNDBYBERG Salaams vänner har beviljats stöd med kronor Projektet Salaams vänner är ett samverkansprojekt mellan Kristna Fredsrörelsen och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa med syftet att motverka våld och aggression genom att kristna, icke-troende och muslimer gemensamt diskuterar frågor om mänskliga rättigheter, tolerans, religiösa traditioner med mera. Projektet kommer att arbeta med en flerstegsmodell för utbildning av utbildare och workshopledare. En mindre grupp där hälften är imamer, präster eller pastorer och den andra hälften är ungdomar, får till uppgift att utbilda ytterligare cirka 30 ungdomar till workshopledare. Workshops med interaktiva upplevelsebaserade övningar genomförs genom ett samarbete mellan en kristen, en muslimsk och en icketroende workshopledare. År 2 av 3. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati delaktighet. Projektet ingår i den särskilda satsningen Vi deltar! Svenskt Utvecklingscentrum för handikappidrott (SUH), BOLLNÄS Balansförmåga hos personer med utvecklingsstörning har beviljats stöd med kronor Flera undersökningar visar att personer med utvecklingsstörning ofta har sämre kondition, muskelstyrka och uthållighet jämfört med övriga befolkningen. Många är också överviktiga och har problem med sömnen. I det tidigare arvsfondsprojektet Kost, Motion och Hälsa framkom att målgruppen ofta har problem med balansen vilket gör att de blir försiktiga och mer obenägna att röra på sig fysiskt. Många är rädda för att ramla. Syftet med projektet är att öka kunskapen om balansförmågan hos personer med utvecklingsstörning, gammal som ung, samt att utveckla metoder, olika balanstester och träningsmetoder för målgruppen som kan påverka balansen i positiv riktning. Metoderna ska sedan ligga till grund för hur balansproblemen kan åtgärdas/minskas, både hos yngre och hos äldre personer med utvecklingsstörning. År 3 av 3. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Rinkeby Folkets Husförening, SPÅNGA Eblas Hus har beviljats stöd med kronor Projektet ska skapa en möteplats för flickor, varav många är nyanlända, oftast ensamkommande flyktingar, som är våldsutsatt och/eller lever i isolering. Målen är att ge dem utvecklande fritidsaktiviteter, anpassade utbildningsalternativ, hjälpa dem att skapa nätverk med andra unga, vara en sluss till andra organisationer och myndigheter, ge dem verktyg att förstå sin situation och kraft att förändra den samt påverka kvinnosynen i lokalsamhället, såväl hos föräldrar som andra vuxna. Göteborgs Kungliga Segelsällskap GKSS, VÄSTRA FRÖLUNDA Det stora sjöslaget har beviljats stöd med kronor Målet med projektet är att anpassa och bygga om seglarskolan så att barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan delta i dess verksamhet. Syftet är också att lyfta in barnperspektivet i föreningen genom att låta barn och ungdomar, med eller utan funktionsnedsättning, ha inflytande i verksamheten. Projektet skapar en metod för hur man kan arbeta med integration av barn och ungdomar i föreningsverksamheten, i första hand de med funktionsnedsättning men även andra. Det är också en målsättning att verksamheten efter projekttiden är en året runt verksamhet. Ansökan avser år 3 av 3. Prioriterat område: Information och tillämpning av FN s barnkonvention. Artikel 23. 6

7 FoU Sjuhärad Välfärd, BORÅS Parenting Young Children har beviljats stöd med kronor Översätta, bearbeta, anpassa, pröva och utveckla föräldrautbildningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) i en svensk kontext. PYC är ett föräldrautbildnings- och stödprogram som i första hand är utvecklat för föräldrar med intellektuella och psykiatriska funktionshinder och som har yngre barn (0-6 år). Programmet är en metod som är utvecklat för att yrkesverksamma ska öka sin kunskap om och förmåga att i sitt arbete kunna utbilda, stärka och utveckla föräldrarnas förmågor. Målgrupp är föräldrar med psykiska och intellektuella funktionshinder och deras barn samt yrkesverksamma. Om metoden faller väl ut är planerna att kunskapen ska implementeras i ordinarie verksamheter. Den fortsatta utbildnings och metodstödsinsatsen kommer att ske inom de tre FoU-verksamheterna samt inom Bräcke Diakoni.År 2 av 3. Nationellt projekt. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap. Föreningen Hälsobro, ÖREBRO Hälsobro (f.d.livskvalitet i rörelsen) har beviljats stöd med kronor Reumatikerföreningen, Psoriasisföreningen och NHR i Örebro ska tillsammans med bl.a. Örebro kommun, landstinget, Finsam och Kommunalarbetareförbundet Örebro genomföra ett projekt som syftar till att etablera ett centra för egenvård, livsstilsförändring, kost, hälsa, motion, rådgivning och vissa behandlingar. I centret ska det finnas både föreningsdriven och kommersiell verksamhet. En förstudie har genomförts. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. År 3 av 3. Föreningen Vi är Landskrona LANDSKRONA LA Stories har beviljats stöd med kronor LA Stories är ett ungdomsprojekt som genomförs i Landskrona. Syftet är att utveckla en långsiktig och hållbar dialog mellan unga och mellan unga och vuxna kring mänskliga rättigheter och aktivt medborgarskap. Projektet har sin utgångspunkt i Digital Storytelling som innebär att deltagarna i workshopform skapar berättelser om sina liv med hjälp av digitala medel såsom bild, film, musik, ljud och effekter. I projektet deltar ungefär 300 ungdomar i workshops där de får göra egna digitala berättelser om sin livssituation, fokus i arbetet är demokrati, delaktighet och mänskliga rättigheter. Ungdomarnas berättelser sprids via flera kanaler lokalt och regionalt. Projektet ska utveckla forum där projektdeltagare och läsare/betraktare möts i syfte att skapa medborgardialog. LA Stories baseras på en bred samverkan mellan ideella, offentliga och privata aktörer i Landskrona. År 3 av 3. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Stiftelsen Eric Ericson International Choral Centre, STOCKHOLM Framtidskören - Skeppsholmen har beviljats stöd med kronor Projektidén består i att erbjuda samtliga Storstockholms åk 4-elever att delta i Framtidskören. Här tänker man att elever ska få komma till Stockholm, Skeppsholmen och Kulturfyren för att få jobba med sånger och rytmer från olika delar av världen som barnen i samverkan med körpedagogerna valt ut. Detta kan ske lokalt ute i skolorna där barnen har i uppgift att fråga föräldrar, anhöriga om sånger, danser m.m. från sitt hemland. Det har visat sig i förstudien att det kan ge barnen en enorm stolthet att få visa upp något från sitt hemland 7

8 för sina klasskamrater. Barnen kommer tre gånger under en termin till Skeppsholmen. Första gången för att inventera vilken repertoar som finns och välja ut vilka sånger som så småningom ska framföras. Lärarna får med sig ett not/cd material som man får arbeta med på hemmaplan. Andra gången träffas man tränar sångerna tillsammans och lägger till det sceniska arbetet. Innan det är dags för konserten kommer Kulturfyrens pedagoger tillsammans med en världsorkester ut till respektive skola och klass under en dag och förbereder den stora Framtidskör-konserten i Eric Ericsonhallen på Skeppsholmen. Det blir det tredje besöket på Skeppsholmen. Vid konserten ackompanjeras barnen av världsorkestern och barnens anhöriga bjuds in som publik. Under 3 år räknar man med att ha nått barn från Storstockholm! År 2 av 3. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Regionförbundet i Uppsala län, UPPSALA Kunskapscentrum har beviljats stöd med kronor Projektet vill genomföra en uppbyggnad av ett kunskapscentrum för stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning/intellektuell begränsning som påverkar föräldraförmågan. Målet är att kunna erbjuda yrkesverksamma ett bättre kunskapsunderslag i arbetet med barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har utvecklingstörning eller andra kognitiva svårigheter. Den kunskap som förmedlas ska utgå från helhetssyn och samverkan över huvudmannaskapsgränser. Syftet är att samla, utveckla och sprida kunskap och metoder om föräldraskap vid utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter samt om barnens situation och stödbehov i dessa familjer. År 3 av 3. Nationellt projekt. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap. Romska Ungdomsförbundet (RUF), MALMÖ Radio Jek Duj Trin (Radio Ett, Två, Tre) har beviljaats stöd med kronor Radio Jek Duj Trin är ett projekt som handlar om att romska barn och ungdomar mellan år i Malmöregionen skapar och sänder radio. Projektets övergripande mål är att skapa en mötesplats för unga romer för samtal och dialog kring demokrati, delaktighet och mänskliga rättigheter genom radiosändningar på romani chib. Radioprogrammet sänds två gånger i veckan och sändningarna har olika teman med fokus på demokrati och delaktighet, mänskliga rättigheter, aktuella samhällsfrågor, den egna livssituationen med mera. Verksamheten bygger på att det är barnen och ungdomarna själva som planerar innehållet, utformar programmen och genomför sändningarna. Sändningarna går även att lyssna på via webb. Föreningen räknar med att cirka 2000 unga romska lyssnare kommer att följa sändningarna i Malmöregionen. Föreningen menar att radiosändningarna dels bidrar till att stärka och utveckla det romska språket bland barn och ungdomar, dels bidrar till att stärka den romska identiteten bland romska barn och ungdomar. År 3 av 3. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Projektet ingår i den särskilda satsningen Vi deltar! Finspångs kommun, FINSPÅNG Att skriva sin egen historia har beviljats stöd med kronor Här är det långsiktiga målet att skapa ett Kulturcentrum i Rejmyre vars kärna består av en alternativ kulturskola som barn och ungdomar varit delaktiga i att skapa. Projektet är ett samarbete där konstnärer i det internationella projektet Rejmyre Matters/Rejmyre Art LAB, Finspångs kommun, Rejmyre skola och Folkets Hus i Rejmyre gått samman för att förverkliga en vision som vuxit fram under ett och ett halvt års tid. Man vänder sig i synnerhet till barn och ungdomar i låg- och mellanstadiet, nyanlända asylsökande barn och ungdomar samt ungdomar med funktionsnedsättning. Förslag till innehåll från ungdomarna: Skrivarverkstad för manus, tidning, intervjuer, teatergrupp/historiska spel, historisk research, 8

9 hantverksklubb och projekt för att skapa mötesplatser och utveckla den offentliga miljön i Rejmyre. Genom att utgå ifrån ungdomarnas önskningar och bjuda in spännande kulturarbetare har man möjlighet att fånga upp grupper som i vanliga fall skulle tveka till att delta i organiserade aktiviteter. Förebild inom området för ungdomsverksamhet har funnits bl.a. i USA, där man i stället för att bygga verksamhet med fast personal planerar workshops som pågår i projektform med speciellt inbjudna konstnärer. År 1 av 2. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Arbetarnas Bildningsförbund (ABF), STOCKHOLM We sign har beviljats stöd med kronor Projektet är en utveckling av Teckenspråkig kulturskola där idéverkstaden har utvecklat denna projektansökan. Målet med projektet är att etablera ett kontaktnät över och mellan de olika intresseorganisationer som finns för de döva eller hörselskadade, men framförallt att lyfta upp de gemensamma frågorna på det allmännas bord utanför den redan initierade världen. Här syftar man på ökad tillgänglighet, mer inflytande och större delaktighet i samhällets kultur- och fritidsliv för teckenspråkiga medborgare, samt att stärka svenskt teckenspråks status. Detta vill projektet åstadkomma främst genom attitydförändringar bland hörande och i det hörande samhället, och synen på teckenspråk som hjälpmedel till synen på svenskt teckenspråk som språk. Från synen på döva som funktionshindrade till synen på döva som teckenspråkiga medborgare. Man vill skapa en kunskapsbank där utbildade lärare, pedagogiska resurser, föreningar, organisationer, metoder och kontakter organiseras och tillgängliggörs. Projektet avser att inbjuda till kontinuerliga möten inom idéverkstan samt att skapa mötesplatser a la WeSign i hela landet.man tänker starta upp och driva 8 olika och var för sig unika metodutvecklingsområden, se nedan. År 2 av 3. Ett nationellt projekt. Föreningen Artikel 31, STOCKHOLM Babyrama- en förutställning har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Babyrama vill erbjuda bebisar tillsammans med en närstående vuxen, en möjlighet att ostört få en konstnärlig upplevelse. Projektledarnas erfarenhet är att vuxna utan sällskap av barn har mycket svårare att släppa sitt vuxna fokus och våga prova nya perspektiv för att skaffa sig en ny upplevelse. Men i sällskap med barn blir det plötsligt legitimt även för den vuxne att krypa, klänga, trumma på föremålen som hon/han möter. Barnet legitimerar den vuxnes handlingssätt som får nya förhållningssätt till konsten. Babyrama kommer i en förstudie att visa på hur det kan vara möjligt för en institution att erbjuda en miljö som skapar en gemensam upplevelse för både barn och vuxna. Förstudie. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Verdandi Stockholm, ÅRSTA Utsatta barn blir insatta och drivande i fritidsverksamheten har beviljats stöd med kronor Projektet har två övergripande mål, minska droghanteringen/brottsligheten och att få till en mer samordnad verksamhet mellan föräldrar, skola och fritid i Tensta/Rinkeby. Projektet etablerar ett nätverksarbete med många aktörer som stör de brottsliga verksamheterna och ger en form av god social kontroll. Ansökan avser år 2 av 3. Prioriterat område: Information och tillämpning av FN s barnkonvention. Artikel

10 Stockholms funktionshindrades frilufs/fiskeförening, SFFF, NORRTÄLJE Anskaffning av handikappanpassad fiskebåt/inventarier/barnläger (Tillgänglighet för alla oavsett funktionshinder) har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att kunna erbjuda barn och vuxna med funktionsnedsättning möjlighet till fiske, friluftsliv och naturupplevelser i skärgården. Verksamheten ska förläggas till Tranviks naturreservat i Norrtälje kommun. Exempel på aktiviteter som planeras är spinnfiske, trollingfiske, sälsafari, barnläger, naturstig, utflykter till bl.a. Ängsö nationalpark. Föreningen beviljades stöd under det första året till inköp av en specialanpassad fiskebåt som kan ta flera personer i rullstol samtidigt, till vissa inventarier och till projektledarlön. År 3 av 3, Prioriterat område: Främjande av fysisk och psykisk hälsa. Coompanion Göteborgsregionen ek för, GÖTEBORG Mamas Retro har beviljats stöd med kronor Syftet är att stärka målgruppens möjligheter att få en meningsfull sysselsättning genom en alternativ daglig verksamhet eller anställning som kooperatör i ett socialt företag. Målet är att arbeta fram en plattform som binder samman utbildning (inom särvux, särgymnasiet och folkbildningen) med konkreta arbetsuppgifter i en second-handbutik för att stärka det kvinnliga entreprenörskapet bland målgruppen så att möjligheten till alternativa anställningar ökar. Målet är även att sprida modellen genom s.k. social franchising. Projektets målgrupper är kvinnor med kognitiva eller fysiska funktionsnedsättningar. Deltagarna kommer att erbjudas utbildning inom det som gruppen efterfrågar och vad som behövs för att driva det sociala företagandet, exempelvis marknadsföring, socialt företagande, vardagsjuridik, inredning/skyltning, bokföring och vardagsekonomi, själv- och gruppförstärkande kurser mm. Verksamheten ska drivas vidare som ett socialt arbetsintegrerat företag. Finansiering ska ske dels genom intäkter från daglig verksamhetsplatser som stadsdelarna bekostar, intäkter från försäljning samt genom att erbjuda platser för arbetsträning och arbetsintroduktion (till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan). År 2 av 2. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. Stiftelsen Independent Living Institute, JOHANNESHOV Fashion Freaks - Remade, Recycled, Revisited har beviljats stöd med kronor Projektets syfte är att skapa anvisningar hur man anpassar köpta kläder till personer som använder rullstol eller har andra funktionsnedsättningar som medför problem och särskilda situationer. Det handlar om att både anpassa stickmönster, grundmönster och/eller köpta kläder. Samt ge råd om hur och var material och existerande lösningar kan finnas. Projektansökan avser år 2 av 3. Prioriterat: Demokrati och delaktighet. Nationellt projekt. Stockholms Basketbollförbund SOLNA Jag ställer upp har beviljats stöd med kronor Det övergripande målet med projektet är att de tränings-, och tävlingsarenorna som barn och ungdomar vistas på ska vara trygga platser. Vidare syftar projektet till att bryta sociala barriärer. Planen är att förändra attityder och tydliggöra värderingar som projektet står för. I samarbete med SISU kommer projektet att utbilda s.k. jag ställer upp ambassadörer. Utbildningarna innehåller bl.a. värdegrundsarbete. Det kommer även att utbildas 10

11 matchvärdar som ska ha för syfte att agera en god förebild. En annan del i projektet är att skapa tydliga beteenderegler vid matcher och träningar. År 2 av 3. Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset, STOCKHOLM Vara, vilja, kunna har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att öka unga somaliers självtillit och öka tillträdet till arbetsmarknaden genom att lyfta fram positiva förebilder. Projektet består av att ta fram en inspirationsbok och en hemsida/webbportal som innehåller intervjuer med unga vuxna somalier som arbetar med något de trivs med, anordna förebildsworkshops där några av de intervjuade personerna från boken berättar om sina yrken och vägen dit, individuell framtidscoachning samt arbetsplatsbesök hos yrkesverksamma somalier inom utvalda yrken. Projektet genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen, United Sisters och ett antal somaliska föreningar. Projektet bedrivs i Stockholm, Göteborg och Malmö. År 2 av 2. Nationellt projekt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. Via Heliantus, Solrosen ek för, ÖSTERVÅLA Volontärkraft har beviljats stöd med kronor Föreningen vill bygga upp en lokal volontärbyrå i Heby kommun. I föreningens lokaler kombinerar man en mötesplats för människor i Östervåla med olika arbetsverksamheter (second hand, verkstad, café, matlagningskurser) och volontärsamordning. Syftet är att engagera alla slags människor i bygden att genom volontära insatser växa, oavsett hur man deltar.målgruppen är ungdomar, unga vuxna samt vuxna personer med psykiska funktionshinder i Östervåla. Volontärer inom ovanstående målgrupper och andra vuxna i Heby kommun. Volontärsamordnaren (projektledaren) utbildar och matchar volontärerna mot de medlemmar eller andra i bygden som behöver stöd och hjälp. Gruppverksamheter och enskilda insatser utvecklas och genomförs baserat på behov och intresse hos de deltagande unga och vuxna. Lokalt projekt, prioriterat område; främjande av fysisk och psykisk hälsa. Somaliska Gemenskapsförening, ANGERED Förstärka föräldrarollen har beviljats stöd med kronor Föreningen skapar i samarbete med andra föreningar en dialog mellan föräldrar och barn kring uppfostran och attityder till svenska och somaliska uppfostringsmodeller. Målgruppen är somaliska föräldrar, barn och ungdomar. Föräldrautbildning anordnas för familjer med barn och ungdomar i utsatta situationer. Stödinsatser görs för ungdomar med sociala problem och deras familjer. Samtal genomförs där vuxna och ungdomar tillsammans pratar med varandra om demokrati och värdegrunder. Projektet ska förutom seminarier, föreläsningar och dialoger använda sig av värderingsövningar och rollspel.år 3 av 3. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap. Riksförbundet för Hjälp åt Narkotika- och Läkemedelsmissbrukare (RFHL) i Uppsala, UPPSALA Värdefull patientkunskap - om läkemedelsberoende och biverkningar har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att sprida kunskap om läkemedelsberoende ur ett brukarperspektiv till andra brukarorganisationer inom NSPH lokalt samt till professionen inom kommun och landsting. Målet är att 5-10 föreningar i nätverket ska ha verksamheter med fokus på beroendefrågor vid projektets slut samt att professionen ska ha inkluderat brukarperspektivet i sin kompetens kring läkemedelsberoende. Föreningen ska ha utbildat

12 föreningsvolontärer som kan ge stöd i dessa frågor, att datorkompetensen ökat så att fler medlemmar kan ta del av befintlig forskning samt att man genomfört ett antal rapporter och utvärderingar kring projektets problematik. År 2 av 2 Prioriterat område: främjande av fysisk och psykisk hälsa. ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, SUNDBYBERG Inflammatoriska tarmsjukdomar hos tonåringar har beviljats stöd med kronor Förekomsten av kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar såsom Crohns sjukdom har under de senaste 15 åren ökat kraftigt. Förbundet kommer tillsammans med UngILCO och Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka (RMT) vända sig till tonåringar med de aktuella diagnoserna för att bygga upp ett nationellt ungdomsnätverk. Situationen för de drabbade tonåringarna är särskilt svår. Förutom allt som händer i samband med puberteten både fysiskt och mentalt tillkommer sjukdomsproblematiken som bl.a. innebär att hinna på toaletten innan det är för sent. Även om sjukdomarna verkar ha ökat markant bland tonåringar de senaste åren känner de sig ofta väldigt ensamma i sin situation eftersom det sällan finns flera i kompiskretsen med samma diagnos. De medverkande förbunden kommer under projekttiden att arrangera regionala konferenser i samarbete med sjukvården för att informera om olika aktuella behandlingsformer. Ett informationsmaterial om diagnoserna kommer också att tas fram tillsammans med förbundens ungdomar. Materialet ska sedan finnas tillgängligt på behandlande sjukhus och hos förbunden. År 3 av 3. Nationellt projekt. Kista Folkhögskola, KISTA I rätt riktning har beviljats stöd med kronor I rätt riktning är ett projekt med syftet att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och Barnkonventionen bland elever mellan 14 och 19 år i utanförskapsområden, främst i Malmö och Stockholm. Sveriges elevråds centralorganisatiopn (SECO) har i sin ordinarie verksamhet uppmärksammat att kunskaperna om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och ungas rättigheter är mycket bristfälliga bland elever i s.k. utanförskapsområden. Ett sätt att stärka dessa elevers möjligheter att förbättra sin situation är att öka kunskapen och insikten om vilka rättigheter de har. Cirka 30 nyutexaminerade gymnasieelever kommer att utbildas till skolinformatörer och cirka 400 elever mellan 14 och 19 år i övre grundskolan och gymnasiet i utanförskapsområden kommer att delta i projektet. Därutöver kommer cirka 7000 elever på de skolor där de deltagande eleverna går, få ta del av erfarenheter och praktiska resultat av projektet. Metoden bygger på s.k. Peer Education (unga utbildar unga). Utbildningen kommer att ha både teoretiska inslag och praktiska moment. År 2 av 2. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Malmö Ideella Föreningars Paraplyorganisation (MIP), MALMÖ Nätverk för framtida Malmö har beviljats stöd med kronor Nätverk för framtida Malmö är ett treårigt projekt som ska genomföras i Husie i Malmö. Syftet är att skapa ett nätverk mellan skola, näringsliv och fritid/föreningsliv för att utveckla ny kunskap som förbereder skolans elever för en aktiv fritid och framtida yrkesval. Projektets mål är att öka ungdomars engagemang och delaktighet i närsamhället genom att unga bygger bärkraftiga relationer med företag och föreningar. Projektet kommer att utveckla mentorskap och prova på verksamhet mellan ungdomar och lokalt näringsliv/föreningsliv samt att utveckla en ny strategi för entreprenöriellt lärande i skolan som handlar om att tillvarata det omgivande samhället som en resurs i arbetet. Projektets målgrupp är huvudsakligen ca 90 elever i Videdalsskolan åk 6-9 samt ideella föreningar och företag i området. Malmö stad har gått in med finansiering och kan därmed erbjuda en 12

13 projektkoordinator på skolan. Näringslivet och föreningslivet står för sina egna insatser. Med medel från Arvsfonden kan MIP anställa en projektledare som ska fungera som länk mellan ideella organisationer, elever och föräldraförening. En huvuduppgift blir att erbjuda och utveckla mentorskap i föreningslivet, förbereda föreningarna inför arbetet samt uppmuntra dem att ta ett större samhällsansvar. Tanken är att modellen ska fortleva i skolan och även spridas till andra skolor i Malmö. År 2 av 3. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. Södermanlands IdrottsförbundSörmlandsidrotten, ESKILSTUNA Tänk Jämt har beviljats stöd med kronor Med detta projekt vill förbundet öka intresset för jämställdhetsfrågor hos unga ledare, år, inom idrottsrörelsen i länet och utbilda minst 100 unga idrottsledare för att skapa en medvetenhet om jämställdhetsfrågor och förändra attityder strukturen, dvs. styrelsers sammansättning, attityder och värderingar, samt samspelet mellan ledare och styrelse. Vidare ska det tas fram en jämställdhetsplan föreningarna i samverkan mellan ledare och styrelse samt en rapport och ett utbildningsmaterial som ska spridas inom föreningslivet. År 3 av 3. Föreningen Stapelbädden, MALMÖ Cykelköket har beviljats stöd med kronor Cykelkökets primära mål är att höja cykeln och cyklandets status bland barn och unga. Genom projektet får unga tillsammans lära sig att sköta, reparera och bygga cyklar. Ytterligare målsättningar är att killdominansen i verkstäderna ska minska och att verka för ungas hälsa genom att uppmuntra fysisk aktivitet. Huvudsakliga målgruppen är ungdomar mellan 12-25år och ca 1000 personer förväntas delta i projektets aktiviteter. År 2 av 3. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Föreningen Arena, STOCKHOLM Express yourself har beviljats stöd med kronor Detta är en tilläggsansökan till ett projekt vars syfte är att stärka unga tjejer, år, genom att deras personliga uttryck tar plats i många offentliga rum och sammanhang. Detta uppnås dels genom att visa upp verk av unga tjejer och genomföra uppträdanden/visningar med efterföljande samtal mellan tjejerna och professionella kulturverksamma med publik, dels genom att färdigställa och sprida en utställning som presenterar ett urval av det material som publiceras på Marilyn.nu, till en större och annan målgrupp än den som nås på webbsidan. År 2 av 2. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 13

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor

I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor ARSVSFONDENS NYA PROJEKT FEBRUARI 2012 I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor Arbetarnas Bildningsförbund

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF)

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) Ämne: BARN-, KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Badverksamhet BKF200 Eleven planerar och leder badverksamhet och simundervisning i grupp så att deltagare stimuleras till aktivitet

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD Framtidskompis är Stiftelsen Framtidsgenerationens ömsesidiga mentorsprogram en konkret möjlighet för dig, ditt företag och era medarbetare att vara med och bygga framtidens samhälle. VILL DU VARA MED?

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2015 En resurs för personal som arbetar med barn och unga En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Vårt uppdrag barnens bästa Så här arbetar vi Hälsokällan

Läs mer

Arvsfonden stödjer goda idéer

Arvsfonden stödjer goda idéer Arvsfonden stödjer goda idéer Människor är möjligheter! Det finns många eldsjälar och innovatörer i vårt avlånga land. En del kan förverkliga sina visioner i näringslivet och andra inom offentlig sektor.

Läs mer

Projektplan Come Together

Projektplan Come Together Projektplan Come Together För Svenska PostkodLotteriet FUB/Erikshjälpen 2013-04-05 Detta är en projekt- och kommunikationsplan för de SpecialProjekt som finansieras av Svenska PostkodLotteriets överskott.

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning Projekt kring arbete och funktionsnedsättning NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING 1. Boende sysselsättningsprojekt dör människor med psykiska störningar RSMH 1 år - 1997 2. Projektet Orkidén Kristianstads

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Kursmål och kostnader för respektive kurs

Kursmål och kostnader för respektive kurs Bilaga 4 Kursmål och kostnader för respektive kurs Mål för Allmän kurs Vårt mål är att oavsett din bakgrund, förutsättningar och intressen, skapa bästa möjliga villkor för studier och kunskapsutveckling.

Läs mer

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten När barnet behöver rörelseträning Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten Så här arbetar vi I den här broschyren vill vi informera er föräldrar om den

Läs mer

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB IHF Konferens Norrköping 9 september, 2010 Stöd till barn och föräldrar i familjer där

Läs mer

För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa.

För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa. För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa. Satsningar på barn och ungdomar i Uppsala kommun och landstinget. Satsningar på barn och ungdomar i Uppsala kommun. Ett Uppsala

Läs mer

Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017

Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017 Denna projektplan är uppdaterad 29/1 2015 och beslutad av styrelsen 14/2 2015 //BO Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017 Projektnamn: Mötesplats- Tanzania/Sverige Projektägare Dövas Afrikamission

Läs mer

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas.

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Katrinebergs folkhögskola Antagningskriterier Grundläggande förutsättningar för antagning Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Deltagarsammansättningen ska, om möjligt,

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Anhörigstöd 2015 och framåt!

Anhörigstöd 2015 och framåt! Hur behöver stödet och de olika verksamheterna se ut för att anhöriga och närstående ska kunna känna att de har kontroll över sina egna liv? Anhörigstöd och framåt! Utveckling av anhörigstödet för personer

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, polisen, föreningar, företag, kyrkan

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Om personlig assistans för barn

Om personlig assistans för barn Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-30 Vår referens Sigrid Saveljeff Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan Radio 123 GYVF-2014-2725 Sammanfattning Romska

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Qvinno qulan kamratstöd för mammor på väg ut ur (ett beroende

Qvinno qulan kamratstöd för mammor på väg ut ur (ett beroende Qvinno qulan kamratstöd för mammor på väg ut ur (ett beroende ( På Qulan byggs liv Qvinnoqulan började som en liten, ideell mötesplats för kvinnor med beroendebakgrund på Söder i Stockholm. Besökarna började

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Projektplan Ungdomsattraktiva Tomelilla - en del av Ystad-Österlenregionen

Projektplan Ungdomsattraktiva Tomelilla - en del av Ystad-Österlenregionen Projektplan Ungdomsattraktiva Tomelilla - en del av Ystad-Österlenregionen Projektägare: Attraktiv Framtid Projektgrupp: Arbetsförmedlingen Brösarps scoutkår Färs & Frosta Sparbank AB Röda Korset i Tomelilla

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Inriktning för förskolan och skolan

Inriktning för förskolan och skolan SKOLPLAN Inriktning för förskolan och skolan Människan är en tänkande varelse som har kvar sin nyfikenhet och förmåga att lära nytt hela livet. För att utvecklas behöver vi stimulans. En bra förskola och

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan Flerspråkighet i förskolan en handledning 1 www.karlskoga.se Inledning Andelen barn som växer upp med ett eller flera språk utöver svenska ökar inom förskolan i Karlskoga kommun. Det är barn vars föräldrar

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med autism Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd och

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Projekt Organisationer bildade på etnisk grund

Projekt Organisationer bildade på etnisk grund Projekt Organisationer bildade på etnisk grund PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING Kurdiska 1. Uppsökande verksamhet Kurdiska Riksförbundet Stockholm 1 år - 1997 om hur handikappade kurder har det i Sverige

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer