BOLLNÄS BOSTÄDER. Rum för utveckling. Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOLLNÄS BOSTÄDER. Rum för utveckling. Årsredovisning"

Transkript

1 BOLLNÄS BOSTÄDER Rum för utveckling 2011 Årsredovisning

2 VD har ordet Inledning Bolaget har under året utökat bostadsinnehavet genom nyproduktion av 20 lägenheter i kvarteret Predikanten i Bollnäs. Samtliga hyrdes ut direkt efter färdigställandet. Vidare har ett par projekt, innehållande tillsammans 29 nya lägenheter, projekterats. Genomförda och pågående mera omfattande projekt och särskilda åtgärder Det treåriga energiprojekt som startade under hösten 2009 har under året löpt vidare. Med undantag av några få åtgärder är investeringsfasen nu genomförd. De få investeringsåtgärder som återstår kommer att genomföras under år Därefter vidtar uppföljningsfasen. Projektering av fyra nya hissar, utbyggda och inglasade balkonger med mera för drygt fyrtio befintliga lägenheter samt nyproduktion av fem nya lägenheter, allt i ett av företagets hus i kvarteret Bläckhornet, har genomförts under det gångna året. Byggstart har skett i februari Vidare har beslut tagits om projektering av ett passivhus invid hotell Scandic. Målsättningen där är även att nå miljöklassning, nivå guld. Huset är ett punkthus omfattande 24 lägenheter och projekteringen är i sitt slutskede. Styrelsen kommer under första hälften av år 2012 att ta ställning till om byggstart ska ske. Hamre Gård med 16 nyproducerade radhuslägenheter, i kooperativ hyresrätt, stod färdigt i februari Successivt hyrdes lägenheterna ut och strax efter årsskiftet 2010/2011 hade området inga vakanser. Därefter kom under vintern/våren 2011 ett antal uppsägningar med följd att hyresförluster uppstod under hösten Hot om ytterligare förluster under senhösten gjorde att bolagsstyrelsen, efter samtycke från föreningsstyrelsen, beslutade att lägenheterna skulle få hyras ut utan insats. Förutsättningen var dock att hyran höjdes med ett belopp motsvarande en skälig räntekostnad för den uteblivna insatsen. Efter detta har de vakanta lägenheterna hyrts ut. Vissa kunder har valt att betala insats och några har istället valt den högre månadskostnaden. Årets ekonomiska utfall Bolaget gör för år 2011 en vinst före skatt och bokslutsdispositioner på 10,7 miljoner kronor. Resultatet är ungefär fem miljoner bättre än budget. Värmekostnaden är tack vare en förhållandevis mild vinter huvudorsaken till det goda resultatet. En annan positiv post är elkostnaden där såväl ett bättre pris som en mindre förbrukning bidragit till en lägre totalkostnad. Det pågående energiprojektet har även det bidragit till såväl mindre energi- som elförbrukning. En minskad vakansgrad och därmed minskat hyresbortfall är även det ett bidrag till resultatet. En av de kostnadsposter som överskridit budget är räntorna. Innehåll Ansvarig utgivare: Anders Wikström. Produktion: Lena Hansson, Åke Jonsson, Heléne Larsson, Elinor Falker. Grafisk produktion: RG Tryck, Bollnäs VD har ordet...2 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp...4 Förvaltningsberättelse...5 Resultaträkning...11 Balansräkning...12 Kassaflödesanalys...14 Flerårsöversikt...15 Noter och tilläggsupplysningar...16 Förslag till vinstdisposition...25 Revisionsberättelse Bollnäs Bostäder årsredovisning

3 Detta dels på grund av en genomsnittligt något högre räntenivå än föregående år dels genom att kommunen fördubblat borgensavgiften från ungefär en till cirka två miljoner kronor. Det projekterade passivhuset invid hotell Scandic. Huset är ett punkthus omfattande 24 lägenheter. Miljö Av företagets elva miljömål bedöms åtta vara uppfyllda. Prioritering har dock, som även framgår ovan, skett av det ekonomiskt tyngsta, energiprojektet, vilket kunnat genomföras som planerat. Styrelse- och ledningsförändringar Den efter kommunvalet år 2010 utsedda nya styrelsen tillträdde efter årsstämman i slutet av mars månad år Styrelsens förste vice ordförande Ann-Renée Forsström, har efter en tids sjukdom, avlidit. Hon har efterträtts av Göran Jansson. Förre boservicechefen, Rolf Winterqvist, har efter mer än trettio år i bolaget avgått med pension. Ett stort och varmt tack till Rolf för hans genom åren mycket goda insatser för företaget. Han har ersatts av Anna Hansemon, som under hösten tillträtt som ny chef för boservice och därmed även som ny i företagets ledningsgrupp. Ulf Linde, som redan ingår i ledningsgruppen, har utnämnts till teknikchef. Framtidsbedömning För ett år sedan gick det att se tillbaka på ett år då befolkningen i kommunen ökat med drygt sjuttio personer. I år har befolkningsförändringen tyvärr gått i motsatt riktning. Bollnäs kommun minskade sitt invånarantal under år 2011 med femtiofem personer. Lika lite som ökningen förra året togs till intäkt för att ett trendbrott skett lika lite kan minskningen för 2011 tas som ett trendbrott. Givetvis ger minskningen viss anledning till oro, men bolaget fortsätter att planera för nyproduktion. De nya ägardirektiven som anger ett krav på nyproduktion omfattande 90 lägenheter på tre år är riktmärke, men måste som tidigare anpassas till rådande såväl legala som ekonomiska förutsättningar och kritiskt prövas inför varje projekt. Klart är dock att bostadsbeståndet successivt måste förnyas om inte andelen alltför gamla bostäder ska bli för dominerande. Behovet av att hantera det äldre bostadsbeståndet så att även detta får en standard anpassad till en förändrad efterfrågan och exempelvis den handikappanpassning, energieffektivitet och det klimat som krävs av såväl myndigheter som av ekonomiska skäl är ständigt aktuellt. För varje projekt som genomförs blir det mer och mer tydligt att flera faktorer, men kanske framförallt de framtida energikraven, blir så ekonomiskt betungande att det betydligt oftare än vad som tidigare antagits blir fördelaktigare att riva den äldre bebyggelsen och ersätta den med nyproducerad. Detta trots att även nyproduktion idag är så kostsam att den medför hyror som ständigt är på gränsen till vad kunderna är beredda att betala. De ekonomiska konsekvenserna av förnyelsen såväl genom upprustning som genom nyproduktion är svåra att överblicka. Det som framstår klart är dock att det, oavsett vägval, kommer att innebära stora påfrestningar på hela bostadsbranschen. Något som jag även förra året tog upp är behovet av hyresgästengagemang i miljö- och energifrågor. Dessa frågor är och kommer under lång tid att vara i fokus för all fastighetsförvaltning. Fastighetsägarna kan göra mycket på den tekniska sidan, men med hyresgästengagemang kommer många viktiga delar i energi- och miljöarbetet att nå betydligt längre. Höghammarskolan står inför stora förändringar, osäkerhet råder kring vad som ska hända med Nytorpsskolan och KY-utbildningen Idévärlden har inte fått tillstånd till nyintag Elever vid samtliga dessa utbildningar kommer i stor utsträckning från andra kommuner och hyr bostäder under studietiden. Den minskade elevtillströmningen till utbildningarna medför minskad efterfrågan på lägenheter såväl i Bollnäs som i Arbrå. Konsekvenserna av förändringarna är ännu svåra att överblicka, men de kan bli förhållandevis omfattande. Den nya lagen om allmännyttiga bostadsföretag har nu gällt drygt ett år. Några genomgripande skillnader mot tidigare syns ännu inte, men det är ingen tvekan om att lagstiftningen så småningom kommer att innebära förändringar mot idag. Hur dessa förändringar kommer att te sig är ännu otydligt, eftersom ingen rättspraxis hunnit utvecklas. Det som kvarstår att lösa för lagstiftaren är också hur de bolag som finns i det som betraktas som vikande marknader ska hanteras. Att någon form av specialreglering krävs för detta är uppenbart och utredningsförsök har gjorts utan ännu så länge något synbart resultat. Att spå är som alltid vanskligt och det finns ett stort antal osäkra parametrar att parera mellan. Bolaget står dock för närvarande starkt och med såväl personella som ekonomiska förutsättningar väl rustat att möta den framtid som tveklöst innehåller utmaningar i många avseenden. Avslutning Bollnäs Bostäder kan återigen lägga ett lyckosamt år till handlingarna. Även om vädrets makter och en del andra opåverkbara faktum bidragit till det goda resultatet är det ändå de sammantaget mycket goda insatserna i stort som smått från såväl styrelse som personal som grundlagt för det resultat som än en gång överträffat förväntningarna. Det är en förmån att få framföra detta mycket varmt kända tack till såväl styrelse som personal för ett gott samarbete och genomgående goda insatser under det gångna året. Anders Wikström, VD Bollnäs Bostäder årsredovisning 3

4 Styrelse Ordinarie ledamöter 1. Ulf Nyrén, ordf. (s) 2. Göran Jansson 1:e vice ordf. (v) fr.o.m. nov-11 Ann-Renée Forsström 1:e vice ordf. (v) t.o.m. sept Per Bång, 2:e vice ordf. (m) 4. Stefan Jonäng (c) 5. Sigrid Bolkéus (s) 6. Ulla-Britt Nordqvist (s) 7. Anders Bergsten (kd) 8. Madeléne Selander (bp) 9. Leif Jonsson (fp) Ledningsgrupp Personalrepresentant 10. Håkan Olsson (Vision) Revisor Pär Månsson, aukt. revisor Revisorssuppleant Annika Forsberg, aukt. revisor Lekmannarevisorer Peter Nyman (fp) Ingemar O-Nils (m) Verkställande direktör Anders Wikström Ledningsgrupp 1. Anders Wikström, Vd 2. Åke Jonsson, chef Ekonomi & Administration 3. Ulf Linde, chef Teknik 4. Elinor Uppgren, chef Kundcenter 5. Anna Hansemon, chef Boservice 6. Rolf Winterqvist, chef Boservice t.o.m. okt Bollnäs Bostäder årsredovisning

5 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Bollnäs Bostäder (org.nr ) avger härmed årsredovisning för verksamheten år Ägarförhållande AB Bollnäs Bostäder är ett helägt dotterbolag till Bollnäs Stadshus AB och ingår i Bollnäs kommuns bolagskoncern. Ägardirektiv och balanserade styrkort Tillgången till ändamålsenliga bostäder och attraktiva bostadsområden är en framgångsfaktor. Ett aktivt agerande på bostadsmarknaden blir därför en alltmer betydelsefull uppgift för bolaget och därmed en fortsatt positiv utveckling för kommunen. Under 2011 har ägardirektiven reviderats och ett nyproduktionskrav på 90 nya lägenheter under perioden har tillkommit. Nytt är också att borgensprovisionen från 2011 skall uppgå till 0,4 % av låneskulden från att tidigare ha varit 0,2 %. Soliditeten bör inte understiga 10 %. Kravet som innebär att bolagets hyresnivå skall ligga på en i landskapet genomsnittlig nivå ligger kvar. I kommunens system med balanserade styrkort är ett av målen att bolaget ska uppvisa ett överskott på minst 5 % av det egna kapitalet. Grundläggande principer för bolagets verksamhet Bollnäs Bostäder verkar för att på affärsmässiga grunder: förvalta och bygga attraktiva och prisvärda bostäder och där ingår även bostäder för särskilda behov såsom gruppbostäder för sociala behov och bostäder för studenter och äldre. arbeta för att uppnå och vidmakthålla miljösäkring av verksamheten. under perioden nyproducera minst 90 bostadslägenheter såvida inte legala eller marknadsmässiga hinder föreligger. Styrelse V D Teknik Boservice Kundcenter Ekonomi och administration K U N D E R Bolaget ska medverka till att: en god service finns i bolagets bostadsområden. skapa förutsättningar för social gemenskap i bolagets bostadsområden. skapa trygghet i bolagets bostadsområden. Bollnäs kommun utvecklas till en attraktiv bostads-, verksamhets- och utbildningsort. arbeta för att antagna miljömål förverkligas i de delar som berör verksamheten och att miljökvalitetsmål beaktas i verksamheten. ta fram underlag med mera i kommunens arbete med bostadsförsörjningsplan. Måluppfyllelse Bolagets mål finns framförallt beskrivna i ägardirektiven och i kommunens system med balanserade styrkort. 20 nyproducerade lägenheter i kvarteret Predikanten i Bollnäs stod inflyttningsklara i oktober och november Byggstart för de fem nya lägenheterna i kvarteret Bläckhornet i Bollnäs har skett i februari Projektering för ett punkthus med 24 lägenheter invid Scandic Hotell pågår. Förhoppningsvis kan byggstart ske under Miljömålen för 2011 har utvärderats. Åtta av elva mål har uppfyllts under året. Ytterligare ett mål beräknas bli uppfyllt inom sin tidsperiod och resterande två beräknas bli uppfyllda i början av Enligt ägardirektiven ska bolaget arbeta för en långsiktig konsolidering och ha en soliditet som inte understiger 10 %. Årets resultat uppgår till 10,7 mkr före skatt och bokslutsdispositioner. Soliditeten stiger därmed från 15,8 % till 16,9 %, det vill säga klart över i ägardirektiven angiven nivå. Resultatet är ungefär 5 mkr bättre än budgeterat samtidigt som även fastighetsunderhåll har kunnat genomföras även det för klart mer än budgeterat belopp. Sammanfattningsvis kan konstateras att de ekonomiska målen till alla delar är väl uppfyllda. Bollnäs Bostäder årsredovisning 5

6 6 Bollnäs Bostäder årsredovisning

7 Vision Rum för utveckling För att möjliggöra förverkligande av ägarnas krav och för att utveckla företaget är AB Bollnäs Bostäders verksamhet strukturerad och styrd genom affärsidé, vision, strategier och handlingsplaner med mål på kort och lång sikt. Organisationsanslutning, försäkringar Bollnäs Bostäder är anslutet till arbetsgivarorganisationen Fastigo samt till de allmännyttiga bostadsföretagens intresseorganisation SABO. Vidare är företaget anslutet till Husbyggnadsvaror HBV Förening och till GävleDala Företagshälsa. Bollnäs Bostäder är även medlem i den ideella föreningen Företagsringen i södra Hälsingland och delägare i Kompetenshuset AB. Samtliga fastigheter var under år 2011 försäkrade till fullvärde i Länsförsäkringar. Även motorfordonen och styrelseoch vd- ansvarsförsäkring svarade Länsförsäkringar för. Anticimex svarade för skadedjursförsäkringen. Resultat Bollnäs Bostäder redovisar en vinst på 10,7 mkr före och 7,5 mkr efter bokslutsdispositioner och skatt. Bolagets nettoomsättning är 212,2 mkr. Intäkter och kostnader De totala intäkterna uppgår till 214,8 mkr och består till största del av hyresintäkter. Kostnadsfördelning i procent Räntor och avskrivningar 21,9% Underhåll 18,0% Förbrukningsavgifter 12,2% Administration 5,0% Finansiering De totala investeringarna i materiella anläggningstillgångar har under året uppgått till 36,9 mkr. Byggnader och mark svarar därvid för 33,4 mkr och inventarier för 3,5 mkr. Låneskulden till banker uppgick vid årsskiftet till 510,0 mkr, vilket innebär att låneskulden per kvadratmeter är kr. Räntekostnaden för året har till banker varit 16,1 mkr och borgensprovision till kommunen 2,0 mkr. Upplåtelseinsatser från de boende på Sundsåker och Hamre Gård uppgår vid årsskiftet till 15,4 mkr. Nyupplåning har inte skett under året, investeringarna har finansierats med egna medel. Hyresförändringar Hyrorna höjdes den 1 januari 2011 med 2,2 %. Höjningen gällde även för garage, carportar, parkeringsplatser och lokaler utan indexavtal. Detta har betytt ökade intäkter för bolaget med drygt 4 mkr. Hyresgäster som bott minst tjugo år i samma lägenhet får 40 % rabatt på en månadshyra per år. Nämnda hyresrabatt utgjorde 2011 drygt 430 tkr fördelade på 246 hyresgäster. Fastighetsförvaltning Bollnäs Bostäder har ett fastighetsbestånd av varierande ålder och med förhållandevis stor andel små lägenheter. Åldersmässigt är beståndets tyngdpunkt från 1960-talet. Bolaget äger huvuddelen av servicehusen för äldreboenden i kommunen. Företagets totala antal lägenheter, belägna i Bollnäs, Arbrå, Kilafors, Rengsjö och Vallsta, var vid senaste årsskiftet Fastigheten Blåhaken 13, en obebyggd villatomt, i Bollnäs har sålts under året. Vid utgången av året förvaltade bolaget följande antal enheter inom eget bestånd Skötsel mm 18,3% Uppvärmning 15,1% Reparationer 7,8% Fastighetsskatt 1,7% Antal Yta, kvm Lägenheter Lokaler Förråd Garage 638 P-platser Carportar 204 Kostnaderna för året uppgår till totalt 204,1 mkr. Stora kostnadsposter är förbrukningsavgifter som uppgår till 55,6 mkr. Uppvärmningen står för den största delen, 30,7 mkr. Trots prisökning gällande fjärrvärmeavgifterna har värmekostnaden minskat kraftigt. Anledningar är en mildare vinter och energieffektivisering som börjat ge resultat. Även elkostnaden har sjunkit under En lägre prisnivå har påverkat, men liksom värmen är en mild vinter och energieffektivisering bidragande anledningar. En högre räntenivå tillsammans med en dubblering av borgensavgiften har gjort att räntekostnaden ökat kraftigt. Reparationerna har legat på ungefär samma nivå som året innan, 16,0 mkr och underhåll har gjorts för 36,7 mkr vilket motsvarar 144 kr/kvm. Kostnaden för vattenskador har under året uppgått till knappt 2 mkr. Bollnäs Bostäder årsredovisning 7

8 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Vakanta lägenheter i procent 10 års översikt Vakanta lägenheter i procent, 10 års översikt Series1 Uthyrning Andelen outhyrda lägenheter var vid årets slut 1,1 % av lägenhetsbeståndet. Vid motsvarande tidpunkt året innan var andelen 1,4 %. Hyresbortfallet på grund av outhyrda bostäder och lokaler uppgick år 2011 till 4,0 mkr. I dagsläget råder, speciellt i centrala kommunen, en situation som till vissa delar kan anses gränsa till bostadsbrist. Företaget hade vid årsskiftet 25 möblerade lägenheter till uthyrning för kortare eller längre perioder. Under år 2011 har 56 ansökningar om betalningsföreläggande på grund av obetalda hyror lämnats till kronofogdemyndigheten. Snittskulden var kr och gäldenärernas snittålder var 40 år. Sju avhysningar på grund av hyresskulder har verkställts. Två har fått tillbaka sina avtal tack vare att skulderna betalts. I samarbete med Räddningstjänsten, Faxeholmen i Söderhamn och Alfta Edsbyns Fastighets AB har Bollnäs Bostäder genomfört en brandinformationskampanj under året. Detta har inneburit att två brandinformatörer under en månads tid gått runt i beståndet och knackat dörr för att ge muntliga och skriftliga råd om hur man som hyresgäst ska handla om olyckan är framme. Nyproduktionen ställer fortsatt stora krav på en god marknadskommunikation där varje enskilt projekt synliggörs på företagets hemsida, i annonser och i trycksaker. Övergripande marknadskommunikation med befintliga hyresgäster och andra målgrupper sker genom webbplatsen och hyresgästtidningen BoBladet som ges ut två gånger per år. Den dagliga kommunikationen med hyresgästerna sker främst genom bovärdarna. Därtill kommer aktiviteter för boinflytande genom regelbundna möten med Hyresgästföreningen och hyresgästmöten ute i bostadsområdena. Bland annat har Bollnäs Bostäder och Hyresgästföreningen i samarbete bjudit 550 hyresgäster på cirkus under året. Miljö Miljömål 2011 har utvärderats. Åtta av elva mål har uppfyllts under året. Ytterligare ett mål beräknas bli uppfyllt inom sin tidsperiod och resterande två beräknas bli uppfyllda i början av Punkthuset som planeras att byggas invid Scandic Hotell ska byggas som ett passivhus, se under Byggverksamhet och underhåll. I det pågående energisparprojektet för att långsiktigt spara minst 13 % energi återstår nu endast installationerna i kvarteret Bläckhornet i Bollnäs. Projektet har pågått i snart tre år och har inneburit installation av ny utrustning, utbyte av gammal utrustning och optimering av ny och befintlig utrustning. Utöver nämnda mycket omfattande projekt görs kontinuerligt åtgärder för energibesparingar i beståndet, bland annat i gemensamma tvättstugor där torkutrustningar och tvättmaskiner byts ut till mer energisnåla. I ett antal upprustade tvättstugor finns nu internetbaserade bokningssystem. Även motorvärmare byts ut till mer energisnåla sådana. Entré- och gårdsbelysningar åtgärdas för att skapa trygga utemiljöer. Äldre armaturer byts ut till nya. Utomhus fasas kvicksilverlampor med 125 watt ut till ljuskällor med förbrukning på 50 och 35 watt, fria från kvicksilver. Inuti beståndet byts äldre armaturer ut till lågenergilampor och närvarostyrning. Arbete med radonmätningar har återupptagits under året och under värmesäsongen 2011/2012 sker radonmätningar i 70 lägenheter. Källsortering har införts i fyra befintliga miljörum på Gärdet i Bollnäs. På Hamrevägen 14 i Bollnäs har det byggts ett nytt miljöhus. Det innebär att i dagsläget har cirka 82 % av bolagets hyresgäster tillgång till källsortering inom 400 meter. Individuell mätning och debitering av varmvattenförbrukningen har införts i kvarteret Predikanten i Bollnäs, totalt 20 lägenheter, se under Byggverksamhet och underhåll. Ett antal miljöklassade nya bilar har levererats under Hela den äldre bilparken är nu utbytt. Generella miljökrav ställs vid alla upphandlingar. Bollnäs Bostäders miljöredovisning beskriver mer ingående bolagets miljöarbete och finns på företagets hemsida och i tryckt form. Övergripande resultat balanserade styrkortet I cirkeln har en samlad bedömning av bolagets måluppfyllelse per perspektiv gjorts. Grönt betyder att målen i varje perspektiv är uppfyllda och att allt går som planerat. Gult betyder att målen delvis är uppfyllda men att det finns mer att göra. Arbetssätt och processer Medarbetare Ekonomi Kund Utveckling, välfärd och tillväxt 8 Bollnäs Bostäder årsredovisning

9 Personal och organisation Organisationen har ändrats så att ny chef för Teknik har tillsatts. Bolagets boservicechef har gått i pension och en ny sådan har anställts. Ytterligare en anställd har gått i pension under året. Två fastighetsanställda har blivit tjänstemän under året. Bolaget hade vid årets slut 38 anställda med tjänster motsvarande 38 årsarbeten, en minskning med en person från föregående år. Den genomsnittliga anställningstiden är drygt 19 år. Personalens genomsnittsålder är 49 år. Antal anställda per åldersgrupp Antal Byggverksamhet och underhåll Investeringar i byggnader och mark har under året gjorts med 33,4 mkr. Bolaget har under året satsat 36,7 mkr i underhållsåtgärder. Av underhållet avser 12,9 mkr lägenhetsunderhåll. Under året har bolagets anställda genomgått olika utbildningar, omfattande totalt 167 utbildningsdagar. En medarbetarenkät har genomförts under året och alla anställda har under en halvdag genomgått en löneutbildning. Totalt tre veckors utbildning för berörd personal har ingått i det energiprojekt företaget startade upp under Utbildning i form av studiebesök hos andra bostadsföretag har genomförts. Personalen ges möjlighet att erhålla bidrag till träningskort, simhallskort och massage. Den del av företagets personal som uppfyller definitionen på långtidsfrisk utgör enligt senaste beräkningen 31 %. Detta är beräknat på det antal personer som varit anställda minst tre år och inte haft någon sjukfrånvaro under 2010 och Sjukfrånvaron för 2011 var 1,8 %. Sjukfrånvaro ,6 % ,8 % ,0 % ,5 % ,5 % ,8 % ,6 % ,3 % ,8 % Långtidsfrisk % % % % % % % % % Företaget är medlem i Företagsringen i södra Hälsingland som vid årets slut hade 43 medlemsföretag anslutna. Såväl medarbetare som chefer har deltagit i de nätverksträffar som ordnats av ringen. Under 2011 bildades Kompetenshuset AB där Bollnäs Bostäder är en av delägarna. I kvarteret Predikanten har två tvåvånings vinkelhus med totalt 20 tvårumslägenheter byggts, riktade främst till små hushåll. Detta projekt har varit av pilotkaraktär där målet varit att producera små lägenheter till acceptabla hyror. Lägenheterna har individuell mätning och debitering av varmvattenförbrukningen. Inflytt har skett i oktober och november Projektering för ett punkthus med 24 lägenheter invid Scandic Hotell vid korsningen mellan Nygatan och Stenbomsgatan pågår. Huset projekteras som passivhus och inriktningen är även att få det klassat som miljöbyggnad, guld. Syftet med konceptet passivhus är att det ska vara nästintill självuppvärmt. Att använda certifieringssystemet miljöbyggnad är ett hjälpmedel för att få bra kvaliteter i byggnaden vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Förhoppningsvis kan byggstart ske under Planering och projektering för fem nya vindslägenheter och fyra hissar i kvarteret Bläckhornet i Bollnäs har pågått under 2011 och byggstart har skett i februari I projektet ingår bland annat inglasning av balkonger, markarbeten, p-platser, cykelförråd och miljöhus på innergården. Två större underhållsprojekt har påbörjats 2010 på bostadsområdena Hedhamre och Bonden i Bollnäs. På Hedhamre har projektet slutförts under På Bonden fortlöper projektet under 2012 och I båda projekten ingår bland annat uppfräschning av utemiljön, byggande av miljöhus, upprustning av balkonger, garage, tvättstugor och utvändig målning. Trapphusmålning har gjorts i sammanlagt 16 trapphus på Gärdet och på Blomkransen i Bollnäs. Målning av fasader och fönster har utförts under året på Skolmästaren i Arbrå och på Hällagården i Kilafors. På Hällagården har även delar av yttertaket och golvet i storköket lagts om. Rörinfordring har påbörjats på Björkhamregatan 46 i Bollnäs. Upprustning av entrén vid bovärdskontoret på Gärdesgatan 23 i Bollnäs har gjorts. Två hissar har renoverats på Ängslunda i Arbrå. Lås och låssystem har bytts på Kvarnvägen 2 och 4 i Bollnäs. Vad gäller utemiljön har uppfräschning av lekplatser gjorts på ett antal bostadsområden. En rad upphandlingar som avser entreprenadtjänster har gjorts under året. Bollnäs Bostäder årsredovisning 9

10 10 Bollnäs Bostäder årsredovisning

11 Resultaträkning i tkr Not Nettoomsättning 1 Hyresintäkter , ,1 Övriga förvaltningsintäkter , ,6 Summa nettoomsättning , ,7 Fastighetskostnader Driftkostnader , ,8 Underhållskostnader , ,8 Fastighetsskatt/avgift , ,9 Avskrivningar 6, , ,7 Summa fastighetskostnader , ,2 Bruttoresultat , ,5 Centrala administrations- och försäljningskostnader Avskrivningar 6, 1-70,9-84,9 Övriga kostnader , ,2 Övriga rörelseintäkter , ,6 Rörelseresultat 9, 10, , ,0 Resultat från finansiella anläggningstillgångar ,7 500,6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter ,8 380,3 Statliga bostadsbyggnadssubventioner 0,1 88,3 Räntekostnader och liknande resultatposter , ,8 Resultat efter finansiella poster , ,4 Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 Skatt , ,2 Årets resultat 7 492, ,2 Bollnäs Bostäder årsredovisning 11

12 Balansräkning i tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 15, , ,2 Inventarier , ,9 Pågående ny- och ombyggnader , ,1 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav , ,1 Summa anläggningstillgångar , ,3 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar ,2 744,3 Övriga fordringar , ,3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 2,3 841,1 Summa kortfristiga fordringar 5 012, ,7 Kassa och bank , ,8 Summa omsättningstillgångar , ,5 Summa tillgångar , ,8 12 Bollnäs Bostäder årsredovisning

13 Balansräkning i tkr Not Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Aktiekapital , ,0 Uppskrivningsfond , ,5 Reservfond , ,1 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust , ,8 Årets resultat 7 492, ,2 Summa eget kapital , ,6 Obeskattade reserver , ,1 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut , ,0 Övriga långfristiga skulder , ,0 Summa långfristiga skulder , ,0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder , ,6 Övriga kortfristiga skulder 2 467, ,4 Upplupna kostnader och förutbet intäkter , ,1 Summa kortfristiga skulder , ,1 Summa eget kapital och skulder , ,8 Poster inom linjen Ställda säkerheter för skulder och förpliktelser 27 Ansvarsförbindelser 28 Bollnäs Bostäder årsredovisning 13

14 Kassaflödesanalys i tkr N o t Den löpande verksamheten 29 Rörelseresultat före finansiella poster , ,0 Avskrivningar , ,6 Övriga ej likviditetspåverkande poster ,0-728, , ,3 Erhållen ränta 752,1 388,3 Erhållna räntebidrag 12,1 99,3 Erhållna utdelningar 144,2 98,1 Erlagd ränta , ,8 Betald inkomstskatt 0,4-604, , ,5 Ökning/minskning varulager 0,0 23,3 Ökning/minskning kundfordringar -225,9 62,8 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 595,1 2,7 Ökning/minskning leverantörskulder ,6-897,1 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 2 278, ,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten , ,0 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar , ,6 Sålda materiella anläggningstillgångar 125,0 804,5 Placering i övriga finansiella anläggningstillgångar -604,6-355,9 Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar 222,1 626,6 Kassaflöde från investeringsverksamheten , ,4 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 0, ,0 Amortering av skuld -940,0 0,0 Lämnat koncernbidrag -451,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten , ,0 Årets kassaflöde ,2-236,4 Likvida medel vid årets början , ,2 Likvida medel vid årets slut , ,8 14 Bollnäs Bostäder årsredovisning

15 Flerårsöversikt Nettoomsättning, mkr 212,2 204,2 200,6 192,3 185,9 Driftöverskott, mkr 63,1 54,9 54,3 58,5 51,7 Avskrivningar, mkr 26,7 25,8 24,1 23,6 22,8 Låneräntor brutto, mkr 18,1 15,4 16,7 21,7 17,6 Räntebidrag, mkr 0,0 0,1 0,2 0,2 0,4 Årets resultat före disp och skatt, mkr 10,7 6,7 7,4 6,6 7,4 Fastigheternas bokförda värde, mkr 626,6 614,8 594,3 536,3 519,4 Taxeringsvärden, mkr 781,3 777,1 650,4 643,2 646,0 Investeringar i byggnader och mark, mkr 33,4 41,3 77,0 35,7 25,1 Fastighetslån, mkr 510,0 510,0 510,0 480,0 455,0 Eget kapital, mkr 116,6 107,8 101,5 95,7 91,5 Nyckeltal Förvaltning Driftkostnader, kr/m Underhåll, kr/m Fastighetsskatt/avgift, kr/m Driftöverskott, kr/m Centrala adm o försäljn.kostn, kr/m Bostadshyra i snitt, kr/m Riskbedömning Räntebidrag, kr/m Räntebidragsexponering, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 Vinstmarginal, % 5,06 3,27 3,70 3,43 3,98 Vinstmarginal exkl räntebidrag, % 5,1 3,2 3,6 3,3 3,8 Kapital Soliditet, % 16,9 15,8 15,3 15,5 15,6 Skuldsättningsgrad, ggr 4,5 4,9 5,1 5,0 5,0 Bokfört fastighetsvärde, kr/m Belåningsgrad, % 83,8 85,6 87,5 89,5 87,6 Avkastning Fastigheternas direktavkastning, % 10,1 8,9 9,1 10,9 10,0 Avkastning på eget kapital, % 9,57 6,38 7,52 7,04 8,35 Avkastning på totalt kapital, % 4,2 3,3 3,7 4,7 4,2 Begreppsförklaringar: Driftöverskott Nettoomsättning minus kostnader för drift, underhåll och fastighetsskatt. Bostadshyra i snitt, kr/m 2 Hyresintäkter brutto för bostäder dividerat med bostadsytan. Räntebidrag, kr/m 2 Räntebidrag dividerat med bostadsytan. Räntebidragsexponering Räntebidrag i procent av redovisade hyresintäkter. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Eget kapital Eget kapital plus obeskattade reserver minus latent skatt 26,3 procent. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Bokfört fastighetsvärde, kr/m 2 Fastigheternas bokförda värde dividerat med totala ytan för bostäder och lokaler. Belåningsgrad Fastighetslån i procent av fastigheternas bokförda värde. Fastigheternas direktavkastning Driftöverskott i procent av fastigheternas bokförda värde vid årets utgång. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning. Bollnäs Bostäder årsredovisning 15

16 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Dessutom har fr o m år 2001 Redovisningsrådets rekommendationer RR 12 och RR 17 tillämpats för redovisning av byggnader, mark och markanläggningar. Detta medförde att ned- och uppskrivningar gjordes med 143 mkr år Uppskjuten skattefordran har ej redovisats av försiktighetsskäl och svårighet att bedöma möjligheten att i framtiden utnyttja den avdragsgilla temporära skillnaden. Den temporära skillnaden har i huvudsak uppkommit genom upp- och nedskrivningar av fastigheterna. Totalt är bolagets redovisade värden för fastigheterna lägre än motsvarande skattemässiga restvärden. I övrigt har tillgångar, avsättningar och skulder värderats till anskaffningsvärden. Fordringar har efter individuell värdering tagits upp till belopp varmed de förväntas bli betalda. Fordringar eller skulder i utländsk valuta saknas. Pågående ny- eller ombyggnadsarbeten värderas till nedlagda kostnader. Avskrivningsprinciper Avskrivning på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden sker enligt plan efter förväntad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas därmed: Byggnader 50 år med undantag för uppskrivna fastigheter, där avskrivningsplanen har ändrats på så sätt att återstående ekonomisk livslängd har bedömts individuellt per fastighet. Markanläggningar 20 år Inventarier 5 år Lägenhetsinventarier (tillval) 10 år Fastighetsnät 15 år Not 2 Hyresintäkter och hyresbortfall Bostäder , ,6 Lokaler , ,5 Övrigt 5 263, ,9 Summa brutto , ,0 Avgår: Rabatter , ,9 Lokaler Bollnäs Bostäder , ,9 Lokaler Hyresgästföreningen -493,1-482,5 Grundhyra möblerade lägenheter , ,4 Outhyrda objekt , ,2 Summa netto , ,1 Specificering av outhyrt: Bostäder 2 566, ,4 Lokaler 813, ,9 Övrigt 574,6 554, , ,1 16 Bollnäs Bostäder årsredovisning

17 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not 3 Övriga förvaltningsintäkter Förvaltningsuppdrag 351,3 354,4 Intäkter möblerade lägenheter 2 049, ,5 Övrigt 1 129,4 953, , ,6 Not 4 Driftkostnader Fastighetsskötsel och städning , ,7 Reparationer , ,5 Vatten , ,9 El , ,9 Sophämtning 3 283, ,4 Uppvärmning , ,0 Kabel-TV 50,0 114,1 Lokal administration , ,0 Övriga driftkostnader 5 992, , , ,8 Not 5 Underhåll Lägenhetsunderhåll , ,4 Lokalunderhåll m m 1 738,0 802,2 Gemensamt underhåll , , , ,8 Fastighetskostnader Centrala administrationsoch försäljningskostnader Not 6 Planenliga avskrivningar per funktion Byggnader , ,6 Markanläggningar 512,5 512,5 Inventarier 4 799, ,9 70,9 84,9 Fastighetsinventarier (markinventarier) 194,7 194, , ,7 70,9 84, Not 7 Övriga kostnader administration Central administration 6 809, ,3 Försäljningskostnader 3 129, , , ,2 Bollnäs Bostäder årsredovisning 17

18 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not 8 Övriga rörelseintäkter Återvunna kundfordringar 307,0 359,7 Realisationsvinst vid försäljning av fastigheter 110,0 728,7 Övriga bidrag och ersättningar 1 269,7 724, , ,6 Not 9 Medelantalet anställda Antal årsarbetare 38,0 39,0 varav män 22,0 23,0 varav kvinnor 16,0 16,0 Total sjukfrånvaro 1,8 % 1,3 % långtidssjukfrånvaro 0,5 % 0,6 % sjukfrånvaro för män 0,7 % 0,7 % sjukfrånvaro för kvinnor 3,6 % 2,2 % anställda -29 år 2,0 % 0,0 % anställda år 3,5 % 0,8 % anställda 50 år - 0,5 % 1,7 % Not 10:1 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar , ,5 Sociala kostnader 7 173, ,0 varav pensionskostnader 2 213, ,7 Not 10:2 Löner och andra ersättningar fördelade mellan ledning och övriga anställda Styrelse och vd 1 161, ,9 Övriga anställda , ,6 Not 10:3 Revisionsarvoden Auktoriserade revisorer 233,7 199,7 varav kostnadsförd mervärdesskatt 45,0 44,3 Lekmannarevisorer 0,4 30,8 Not 11 Pensioner och liknande förmåner till ledningen Nuvarande vd är tillsvidareanställd med en uppsägningstid på 6 mån. Vid uppsägning från företagets sida utgår utöver uppsägningstiden ytterligare 12 månaders avgångsvederlag. Premier för pension till honom betalades löpande, under 2011 med 114 tkr (föregående år 110 tkr). Övrig förmån till vd är en bilförmån. 18 Bollnäs Bostäder årsredovisning

19 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not 12 Resultat från finansiella anläggningstillgångar Utdelning aktier och andelar 144,2 98,1 Försäljning aktier och andelar -321,1 34,5 Återföring av nedskrivning av aktier 0,0 360,0 Övrigt 2,2 8,0-174,7 500,6 Not 13 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Bankräntor 383,6 104,7 Skattefria ränteintäkter 33,5 0,8 Övrigt 332,7 274,8 749,8 380,3 Not 14 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntor fastighetslån , ,0 Borgensprovision 2 042, ,6 Övrigt 7,1 11, , ,8 Den genomsnittliga årsräntan på fastighetslånen var 3,54 %. Bollnäs Bostäder årsredovisning 19

20 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not 15:1 Anskaffningsvärde m m byggnader Ingående anskaffningsvärde , ,8 Under året aktiverade nyinvesteringar , ,6 Årets försäljningar 0,0-456,3 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , ,1 Ingående avskrivningar , ,6 Årets försäljningar 0,0 397,9 Årets avskrivningar , ,7 Utgående ackumulerade avskrivningar , ,4 Ingående uppskrivningar , ,9 Årets avskrivningar , ,9 Utgående ackumulerade uppskrivningar , ,0 Ingående nedskrivningar , ,0 Utgående ackumulerade nedskrivningar , ,0 Utgående bokfört värde , ,7 Not 15:2 Anskaffningsvärde m m mark Ingående anskaffningsvärde , ,9 Nyinvesteringar under året 0, ,0 Årets försäljningar -15,0-18,0 Utgående bokfört värde , ,9 Not 15:3 Anskaffningsvärde m m markanläggningar Ingående anskaffningsvärde , ,2 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , ,2 Ingående avskrivningar , ,2 Årets avskrivningar -512,5-512,4 Utgående ackumulerade avskrivningar , ,6 Utgående bokfört värde 4 731, ,6 20 Bollnäs Bostäder årsredovisning

21 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not 16 Taxeringsvärden Byggnader , ,0 Mark , , , ,0 varav hyreshusenheter , ,0 småhusenheter , ,0 Not 17 Anskaffningsvärde m m inventarier Ingående anskaffningsvärde , ,1 Nyanskaffningar under året 3 508, ,3 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , ,4 Ingående avskrivningar , ,0 Årets avskrivningar , ,5 Utgående ackumulerade avskrivningar , ,5 Utgående bokfört värde , ,9 Not 18 Pågående ny- och ombyggnader Pågående nybyggnad 1 421, ,9 Pågående ombyggnader 586, ,2 Utgående bokfört värde 2 008, ,1 Not 19 Anskaffningsvärde m m värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärde 4 469, ,3 Avyttring värdepapper -543,3-592,1 Inköp värdepapper 604,6 355,9 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 530, ,1 Ingående nedskrivningar 0,0-360,0 Årets återförda nedskrivningar 0,0 360,0 Utgående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 Utgående bokfört värde 4 530, ,1 Bollnäs Bostäder årsredovisning 21

22 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not 20 Hyres- och kundfordringar Hyresfordringar 100,4 129,4 Övriga kundfordringar 869,8 614,9 970,2 744,3 Not 21 Övriga fordringar Skattefordringar 1 256, ,7 Deposition 2 024, ,7 Övrigt 758,6 726, , ,3 Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag 0,0 12,0 Förutbetalda försäkringspremier 0,0 774,1 Övrigt 2,3 55,0 2,3 841,1 Not 23 Förändringar i eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapitalet utgörs av aktier med ett kvotvärde av 100 kronor vardera. Aktiekapital Belopp vid årets ingång , ,0 Belopp vid årets utgång , ,0 Uppskrivningsfond Belopp vid årets ingång 8 939, ,6 Övrig överföring till fritt eget kapital -550,0-550,1 Belopp vid årets utgång 8 389, ,5 Reservfond Belopp vid årets ingång , ,1 Belopp vid årets utgång , ,1 Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång , ,9 Lämnade koncernbidrag , ,9 Skatteeffekt lämnade koncernbidrag 1 686, ,8 Aktieägartillskott 6 000, ,9 Årets resultat 7 492, ,2 Övrig överföring från uppskrivningsfond 550,1 550,1 Belopp vid årets utgång , ,0 Not 24:1 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder 1 000, ,0 Ackumulerade avskrivn utöver plan, inventarier , , , ,1 22 Bollnäs Bostäder årsredovisning

23 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not 24:2 Periodiseringsfonder, specifikation 2006 års taxering 0,0 900, års taxering 1 000, , , ,0 Not 25 Skulder till kreditinstitut Summa fastighetslån , ,0 varav lån med slutbetalning senare än fem år efter balansdagen , ,0 Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader 720,0 795,0 Upplupna löner 658,1 660,3 Upplupna semesterlöner 2 105, ,0 Upplupna pensionsavgifter (PFA98) 370,0 345,0 Upplupna skatter på pensionskostnader 527,4 432,9 Förskottsbetalda hyresintäkter , ,3 Övrigt 1 412, , , ,1 Not 27 Ställda säkerheter för skulder och förpliktelser Kommunal borgen som säkerhet för fastighetslån , ,0 Not 28 Ansvarsförbindelser Borgensåtagande till Fastigo 274,4 263,8 Bollnäs Bostäder årsredovisning 23

24 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not 29 Redovisningsprinciper kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Not 30 Övriga ej likviditetspåverkande poster Vinst fastighetsförsäljning 110,0 728,3 110,0 728,3 Not 31 Förvärv materiella anläggningstillgångar Årets totala investeringar i materiella anläggningstillgångar fördelar sig enligt följande: Byggnader och mark om- och nybyggnationer , ,0 pågående 1 914, ,3 Inventarier 3 508, , , ,6 Not 32 Likvida medel Kassa och bank , , , ,8 24 Bollnäs Bostäder årsredovisning

25 Bollnäs Bostäder årsredovisning 25

26 26 Bollnäs Bostäder årsredovisning

27 AB Bollnäs Bostäder Nyckeltal 2011 Antal lägenheter Ytor lägenheter, m Ytor lokaler, m Vakanser 31/12, %... 1,1 Antal anställda Sjukfrånvaro, %... 1,8 Omsättning, mkr...212,2 Resultat, mkr...10,7 Bokfört fastighetsvärde, inkl inv, mkr...658,1 Marknadsmässigt värde, mkr...ca 1 200,0 Eget kapital, inkl obesk reserver, mkr...116,6 Fastighetslån, mkr...510,0 Balansomslutning, mkr...690,7 Taxeringsvärden, mkr...781,3 Driftkostnader, kr/m Underhåll, kr/m Bostadshyra, inkl servicehus, kr/m Soliditet, %...16,9 Direktavkastning, %...10,1 Avkastning på eget kapital, %... 9,6 Avkastning på totalt kapital, %... 4,2 Vision 2015 Rum för utveckling Vi har ett miljömedvetet kunnande med kvalitet till rätt pris. Vi sätter kunden i centrum, är lätta att nå och ger en god service. Vi erbjuder trygghet i en god boendemiljö med utrymme för gemenskap. Vi är en ledande samhällsutvecklare med nytänkande. Bostadsbestånd per decennier totalt 4% 1% 1% 3% Vi hushållar förnuftigt med våra pengar. 13% 19% Vår mångfald ger kunden valfrihet. 20% Vi har en personal som trivs och ägare som är nöjda. 39% 1940-tal 1950-tal 1960-tal 1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal 2010-tal Bollnäs Bostäder årsredovisning 27

28 AB BOLLNÄS BOSTÄDER Postadress: Box 194, BOLLNÄS. Gatuadress: Virvelvägen 27 Telefon: Telefax: Organisationsnummer:

Årsredovisning BOLLNÄS BOSTÄDER

Årsredovisning BOLLNÄS BOSTÄDER Årsredovisning 2014 BOLLNÄS BOSTÄDER 2 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 2014 Innehåll 2 Vd har ordet 4 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp VD har ordet Bollnäs Bostäder för alla 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vd har ordet 2. Styrelse och revisorer 3. Organiationsanslutning, försäkringar 3

Vd har ordet 2. Styrelse och revisorer 3. Organiationsanslutning, försäkringar 3 Innehållsförteckning Sid Vd har ordet 2 Styrelse och revisorer 3 Organiationsanslutning, försäkringar 3 Förvaltningsberättelse Hyror och ekonomi 4 Flerårsöversikt och nyckeltal 6 Fastighetsförvaltning

Läs mer

Burlövs Bostäder AB ÅRSREDOVISNING 2011

Burlövs Bostäder AB ÅRSREDOVISNING 2011 Burlövs Bostäder AB ÅRSREDOVISNING Innehåll 3 VD har ordet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter till resultat- och balansräkning 5 Revisionsberättelse

Läs mer

I samarbete med företaget Nordform har Burlövs Bostäder tagit fram en egen designad kruka som kommer att pryda områdena med planteringar året runt.

I samarbete med företaget Nordform har Burlövs Bostäder tagit fram en egen designad kruka som kommer att pryda områdena med planteringar året runt. ÅRSREDOVISNING 7 Å r s r e d o v i s n i n g 7 INNEHÅLL VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Affärsidé och mål 5 Styrelse och revisorer 5 Organisationsanslutning 5 Marknad och kunder 5 Organisation

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE Ekonomisk Redovisning 2008 Familjebostäder ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Linus Hallgren Innehåll 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Resultaträkning 7 Kommentarer till resultaträkningen 9 Balansräkning 11 Kommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING AB ALEBYGGEN 2012 AB Alebyggen 1 (38) 1Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009 AB Nynäshamnsbostäder Årsredovisning 2009 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal Vd har ordet Året som varit Nyproduktion Förvaltning Marknad Finansiering Hållbarhetsredovisning Styrelsen Medarbetare Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kumla Bostäder 2014

ÅRSREDOVISNING. Kumla Bostäder 2014 ÅRSREDOVISNING Kumla Bostäder 2014 Innehåll Medvinden fortsätter full fart framåt! 3 Vi välkomnar fler som vill bygga bostäder i Kumla 4 Ekonomi 5 Nyproduktion 6 Väl rustat inom trygghetsboende 8 Storsatsning

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Fastighetsområden 20 Bostadslägenheter 22 Styrelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. År 2014 i korthet

ÅRSREDOVISNING 2014. År 2014 i korthet ÅRSREDOVISNING 2014 År 2014 i korthet Ökande efterfrågan på bostäder i kommunen. Fortsatt mycket få lediga lägenheter. Stora delar av ROT-programmet är nu genomförda en etapp återstår. Stora förvärv i

Läs mer

Årsredovisning 2007. marks bostads ab

Årsredovisning 2007. marks bostads ab Årsredovisning 2007 marks bostads ab Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. marks bostads ab

ÅRSREDOVISNING 2014. marks bostads ab ÅRSREDOVISNING 2014 marks bostads ab Innehåll 5 VD har ordet 7 Förvaltningsberättelse Styrelse och organisation Verksamhetscertifiering Personal Trivsel och trygghet Byggnation och underhåll Miljö Teknik

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

Årsredovisning. Kumla Bostäder 2013

Årsredovisning. Kumla Bostäder 2013 Årsredovisning Kumla Bostäder 2013 Innehåll Blandade boendeformer i förtätad stad 4 Bekvämt och tryggt i vårt första trygghetsboende 6 Det är något visst med jordgubbar från Kumla 8 Grodan hoppar in i

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2009. marks bostads ab

Årsredovisning 2009. marks bostads ab Årsredovisning 2009 marks bostads ab Innehåll 4 VD HAR ORDET 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 STYRELSE OCH ORGANISATION 7 VERKSAMHETSCERTIFIERING 9 PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ 13 TRIVSEL OCH TRYGGHET I BOENDET

Läs mer

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET årsredovisning inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 1 FÖRVALTNING 12 KUNDER OCH MARKNAD 14 MILJÖ 16 EKONOMI OCH FINANS 17

Läs mer

Årsredovisning 2006. Gårdstensbostäder AB

Årsredovisning 2006. Gårdstensbostäder AB Årsredovisning 2006 Gårdstensbostäder AB 2 Gårdstensbostäder AB Org.nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Redovisningen omfattar Sida VD har ordet..4 Förvaltningsberättelse....5-11 Finansiella

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

Årsredovisning 2004. marks bostads ab

Årsredovisning 2004. marks bostads ab Årsredovisning 2004 marks bostads ab Rismaområdet, Fritsla Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Resultaträkning sida 17 Balansräkning sida 18 Kassaflödesanalys sida 20 Noter sida

Läs mer

Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 1 Innehållsförteckning VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Eget kapital, avsättningar och skulder 12 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer