SOCKEN FELLINGS BR GUSTA\V LINDQUIST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCKEN FELLINGS BR GUSTA\V LINDQUIST"

Transkript

1 FELLINGS BR SOCKEN AV KYRKOHERDE GUSTA\V LINDQUIST g llingsbro socken är belägen i landskapet Västmanland och tillhör Örebro län och Linde och Nora domsaga. Socknen ligger väster om Mälaren och norr om Hj älmaren. Fellingsbro socken gränsar i norr till Ramsberg. i väster till Linde landsförsamling och Näsby, i söder till Ödeby och Götlunda, vilka alla höra till Örebro län, i öster till Medåker och Västra Skedvi, som äro belägna i Västmanlands län. Socknens storlek 335,36 km 2 el hektar, varav hektar land, resten sjö. Intill år 1640 hörde Fellingsbro samman med Akerbo härad men frånskildes detta år och blev då eget härad. Norra delen av socknen är skogsområde med mossar och talrika sjöar. De största äro Oppäsen och Finnåkerssjön. I söder möter den bördiga Fellingsbroslätten. På sydgränsen flyter Arbogaån. I söder ligger Fellingsbro samhälle och väster därom vid Arbogaån Oppboga pappersbruk och kartongfabrik med sliperi. I nordväst vid Sverkestaån ligger industrisamhället Rockhammar med träsliperi, wallboardfabrik, sågverk och hyvleri. I Sällinge vid järnvägen Hallsberg-Krylbo finns sni ckerifabrik, såg och hyvleri. Bland de många större egendomarna märks Österhammar, Finnåkers bruk, Ekebyhammar, Abyhammar, Alsäng. Sörbyholm, öby, Finnåkers gård, Nederby och Oppebyberg. Grönbo kronopark ligger delvis inom Feltingsbro. F ellingsbro har varit gammal bruksbygd med många nu nedlagda järnbruk från och 1600-talen, såsom Rockhammar, Storbro, Stensta, Kåfalla, Finnåker. Ekebyhammar och Oppboga. Fornlämningarna äro mycket talrika. Ett gr avfält av ganska ovanlig typ finnes i det vackra fältet i Kattlundsbacken. Med sina 29 gravar är det det största i socknen. Av stenåldersfynd kunna nämnas tre stenyxor från Österhammar samt fyra skafthålsyxor av det klumpiga slag, som utmärkte den slutande stenåldern. Dessa funnos på Hosta-Hökasta utjord. Från bronsåldern är ett gravröse vid Skulsta, ett av socknens ståtligaste fornminnen. Det har 53 m:s omkrets och 2 m:s höjd. 14 gravfält finnas med tillsammans 62 gravar. Fornborgar och stensättningar finnas på flera ställen i socken. Alderdomliga byar saknas numera. Annu ett stycke in på 1S00-talet var det sed att bygga boningshusen och de till gården hörande uthusen så, att de tillsammans kringgärdade gårdsplanen, till vilken man inkom ge nom det överbyggda portlidret. För fönstren till boningshuset funnos 96

2 F'ellirujsbro k yrk a är ursprungligen f rån m edeltiden men ombyggdes f u l l st äncligt , v ar vi d den f i ck si n nuv arande k arakt är. F oto Hartmans Kortfiir uu), A rbotja. luckor, som slötos och tillskruvades väl, då mörkret inbröt. När så även portarna stängdes, kunde ägaren tillämpa på sin gård det engelska or d språket: mitt hem är min borg. I början av 1800-talet blev det sed att bygga 2-våningshus. De voro till en början en fördubbling på höjden av det gamla byggnadssättet. Så småningom började större gårdar uppföras med fle ra rum, och fönstrens antal blev ofta ett tecken till den grad av lyx, som ägaren ville utveckl a. Ju fler fönster, desto ståtligare byggnad. I Finnåkers by finnes bl. a. en sådan 1800-talsbyggnad med 52 fönster och 365 rutor. Under de senaste årtiondena har bebyggelsen undergått stora förändringar. Numera moderniseras de gamla byggnaderna och det bygges nya moderna bostäder i stort antal jämte ekonomibyggnader av skilda slag. En utpräglad villabebyggelse har under de senaste 20 åren slagit igenom och gör sig starkast gällande i tätorterna. Tätorter finnas vid F ellingsbro station, förut municipalsamhälle, samt vid Oppboga och Rockhammars bruk. På de båda sistnämnda platserna utgör villabebyggelsen ca 75 %, i det förra municipalsamhället är frekvensen något mindre. Gods och herrgårdar för ekomma ganska rikligt i Fellingsbro socken. Här må nämnas några sådana: Ekebyhammar. En hammare byggdes här år Smidet nedlades Abyhammar. Denna egendom har från början varit en by, men kom år 1613 i en ägares hand. Ar 1627 uppfördes en hammare på Aby ägor. Ar 1861 fanns här en franchecomtehärd, en hammare, en manufaktursmedja och en knipphammare. Ar 1871 nedlades bruket helt. Vidare kan nämnas Finnåkers bruk och herrgård, Grönbo bruk och herrgård, Kåfalla herrgård, som år 1929 styckades. Huvudbyggnaden donerades till fribaptistsamfundet att användas som vilohem. 97

3 Folkmängden i Fellingsbro socken har under årens lopp undergått rätt stora förändringar. Fr. o. m finnas fullständiga uppgifter om folkmängden. Vid årsskiftet var folkmängden personer. Folkmängden var år 1750: personer, år 1800: 4.590, år 1850: 6.383, år 1900: 7.075, år 1950: Siffrorna avspegla den allmänna avfolkningen av landsbygden. Jordbruket har från äldsta tid varit socknens huvudnäring. Men de sista 100 åren i socknens jordbrukshistoria uppvisa en utveckling, som är imponerande. Från självhushåll har utvecklingen lett fram till i det närmaste fabriksmässig produktion av vissa skördeprodukter. Arbetsinsatsen har också förändrats i högsta grad från tidigare 1 man per 5 hektar till 1 man per 50 hektar. Maskinparken har ökat kraftigt. På 1870-talet började slåttermaskiner och tröskverk (drivna av kreatur, vandring) anskaffas till varje större gård inköptes det första ångtröskverket till socknen av Johan Larsson, Västvalla. Strax efter sekelskiftet finner man de första stora, klumpiga traktorerna på Alsänge och österhammars ägor. Jordbrukets mekanisering har under de senaste 15 åren gått framåt med stormsteg. Traktoriseringen har fortsatt ända ned till gårdar på 10 hektar och hästantalet har minskat i motsvarande grad. Några siffror från 1951 års jordbruksräkning giva ett litet besked om mekaniseringen: Traktorer 308, självbindare 296, skördetröskor 54, mjölkmaskiner 288. Exakta siffror för dagen äro icke tillgängliga, men de nämnda siffrorna torde nu vara fördubblade. I samband med mekaniseringen ha så gott som alla egendomar blivit täckdikade med rör, vilket varit förutsättningen för att effektivt kunna utnyttja maskinredskapen. Men inte bara på fälten har rationaliseringen gått framåt. Foderensilering förekommer vid nästan varje gård numera. Då Örebroortens seminförening startades, fick Fellingsbro en substation. På de flesta större gårdar har en rationellare foderordning införts, mekanisk utgödsling osv. En del jordbrukare, som sålt sina kor, ägnar sig nu i stället åt ungdjursuppfödning. Ett fåtal har även slagit sig på gödsvinsuppfödning och en del har ägnat sig åt äggproduktion. Hönserier ha med framgång startats inom socknen. Det som dock mest intresserar socknens jordbrukare är växtodlingen. En av de första åtgärderna för ökad avkastning på socknens åkrar var införandet av den 7-åriga växtföljden. Tidigare hade allt hö skördats på ängar, utmarker och myrar, och runt omkring gården låg kanske hälften i träda och resten var besått med råg eller vete. Men i och med att klövern blev känd under 1800-talet, började man så klöver och timotej även på fastmarksjorden och på så sätt kunde vallgrödor omväxla med sädesgrödor på ett för jorden förmånligt sätt. De sädesslag, som socknens hårda jord bäst lämpar sig för och som också mest odlas, äro vete, korn och havre. Under de senaste åren har även raps och rybs börjat odlas i stor utsträckning. Trädgårdsskötsel förekommer givetvis vid så gott som varje gård, men den är icke av någon större betydelse för socknen ur ekonomisk synpunkt. Kreatursskötseln har stor omfattning. De djur, som man lägger största vikten vid, är nötkreaturen. En del gårdar äro dock nu kreaturslösa, dvs. 98

4 .] 1 N orra delen av F'ellingsbro utbröts 1922 och bildade kaljelljörsamling under namnet "Fellingsbro norra församling". K ap ellet invigdes i december 192,J. Foto Ha'rtman8 Kortjörlag, Arboga. där har man gått över till svin- och hönsuppfödning. Den dominerande nötboskapsrasen är SRB. Inom norra delen av socknen har skogsbruket mycket stor ekonomisk betydelse, enär arealen öpp en jord därstädes är minimal. Järnhanteringen har gamla anor inom Fellingsbro. Bland de första hammarsmedjor för stångjärnssmide, som Gustav Vasa inrättade, är Sten- \ sta hammarsmedja i F ellingsbro från Från hammaren vid Stensta spridde sig sedan hammarsmidet till andra lämpliga platser i socknen. Vid Rockhammar och Kåfalla byggdes hammarsmedja under 1500-talet. Ar 1614 funnos hamrar vid Finnåker, Sundboda mfl. platser. Den ena hammaren efter den andra startade och arbetade under 1600-, och en del av 1800-talet. Från 1858 är i stort sett järnbruksrörelsen nedlagd och andra industrier i dess ställe ha tillkommit. Men under ett par hundra år gav brukshanteringen sin prägel åt många förhållanden i F ellingsbro. Här som på så många andra håll har träet efter trätt järnet som råämne för industrien. Sågverksrörelse har inom socknen bedrivits bl. a. vid Rockhammar, Kåfalla, Finnåker och Ekebyhammar. F. n. finnes endast en sådan sågverksrörelse, vid Norrby. Ett par snickerifabriker finnas vid Sällinge och Bäcktorp. Utom de stora bruken vid Oppboga och Rockhammar kan nämnas följande företag inom socknen: Gärdsta fabrik, som anlades 1884 och där tillverkades i huvudsak tröskverk. Numera bedrives där tillverkning av sportartiklar och reseffekter i läder och plast. Fellingsbro gjuteri och mek. verkstad startades Här tillverkas transport-, kross- och sorteringsanläggningar för den tyngre industrien. AB F ellingsbro verkstäder 99

5 startades Där tillverkas pl åtradiatorer. En cementvarufabrik finnes också i samhället. Den började sin verksamhet 1926 och tillverkar betongvaror av skilda slag. Till sist bör också nämnas AB Micro, som 1924 började tillverkning av maskiner och maskindelar. Kommunikationerna i socknen ha under de sista 50 åren utvecklats synnerligen kraftigt. Vägarna äro i allmänhet mycket goda. En del av dem, såsom Kungsvägen- och Bergsvägen, äro asfaltbelagda. Beträffande järnvägen var Fellingsbro en av de första socknar i Sverige, som erhöllo del av den nyare tidens samfärdsmedel. Järnvägen Köping-Hult hör till de äldsta i riket öppnades Fellingsbro station. Statsbanan Krylbo Örebro genomlöper socknens västra del i nord-nordvästlig riktning och öppnades för trafik Denna järnväg har inom Fellingsbro stationerna Spannarboda, Sällinge och Blixterboda. Linjen Frövi-Köping är mycket viktig, ty den förmedlar transporten till och från de stora industrierna i Mellansverige och är genomfartsbana mellan Örebro och Stockholm. Lantbrukarnas produkter säljas nästan uteslutande till de ekonomiska föreningarna. Socknens befolkning gör i huvudsak sina inköp i städerna Arboga och Lindesberg. Med dessa städer uppehålles handelsförbindelserna. De tidningar, som inom socknen ha den största spridningen, äro Arboga Tidning, Bergslagernas Tidning och Nerikes Allehanda. Vid Vesslingby bro har fordom funnits ett kapell, som av flera omständigheter att döma torde ha varit den äldsta kyrkan i Fellingsbro. Nu finnas inga lämningar därav. Platsen, där kapellet legat, har sannolikt varit en offerplats under hednatiden. Kapellet anses vara uppfört vid den tid, då kristendomen först fick fast fot i denna trakt. Den nuvarande kyrkan har från början icke haft samma storlek som nu. Dess bredd var inom pelarraderna. När kyrkan sedan skulle utvidgas till norr och söder, genombröts muren och endast pelare lämnades kvar. Dessa pelare voro oformliga stenmassor, men bibehöllos till kyrkoreneveringen 1806, då de nuvarande pelarna byggdes. Kyrkans första utseende känner man intet om. Den ursprungliga kyrkan är från slutet av 1100 talet eller början av 1200-talet. Orgelverk fanns år 1629, men anges då i visitationsprotokoll såsom "förlorat". Ar 1646 byggdes ny orgel, vilken reparerades Orgeln kunde nu användas till år 1736, då en ny med 26 stämmor byggdes. Ar 1921 renoverades orgeln och försågs med delvis nya stämmor för att få mera omväxling i tonfång. Ar 1691 beslöts att bygga en läktare i västra delen av kyrkan över stora dörren. Ar 1697 byggdes ännu en läktare på södra sidan av kyrkan, och 1699 fattades beslut att bygga en läktare även på norra sidan. Dessa två läktare furmos kvar till 1920, då de vid restaureringen borttogos. "Kyrkan, 67% aln lång och 32lh aln bred, är byggd av gråsten efter grovt byggnadssätt, innantill vitlimmad, har 8 vanskapliga pelare av gråsten. Valven äro 18 stycken", heter det i visitationsprotokoll från I koret finnes en dopfunt från äldre medeltiden av gotländsk sandsten. Den har antagligen ursprungligen brukats som vigvattenfunt. I Graus Beskrivning om Västmanland 1754 heter det om Fellingsbro 100

6 Altar skåp et F ellingsbr o kyrka, Antw erpen arbete f rån talet s biirjan, kyrka: "en av de vackraste landskyrkorna i denna trakt och därjämte rätt stor och ansenlig samt prydd med 18 torn". Kyrkan krävde dock en grundlig förbättring. Dess yttre tak var bristfälligt, de 8 oformliga pelarna hindrade församlingsborna att med uppbyggelse och bekvämlighet gör a sin gudstjänst. Kyrkan var mörk och trång. Renovering föreslogs och beslutades. Nu skedde under åren en radikal förändring av den gamla gotiska kyrkan. Stenva lven med de 9 alnar tjocka och 3 alnar breda pelarna borttogos, sidomurarna höjdes 4 alnar; nytt innertak av trä uppsattes i tre avdelningar, den mellersta delen utgörande ett avl ångt valv och sidedelarna platta, det hela beklätt med.gips. I stället för de förra pelarna uppsattes nu 14 smäckra pelare. Genom denna omändring förlorade kyrkan helt och hållet sitt första.ut seende. Den nya stil, som den erhöll, blev i stället neologiens kyrko.byggn adsst il, inympad på den gamla gotiken. N ågon enhet kunde ej er- 101

7 hållas genom en sådan förening. Dock giver kyrkan i sitt nuvarande skick ett lyftande och högtidligt intryck. Vid en inre renovering av kyrkan år 1820 borttogos de förut nämnda sidoläktarna. De voro för utrymmes skull obehövliga samt för kyrkan vanprydande. Kyrkans predikstol är från 1723, målad och försedd med förgyllda bilder. Ett gammalt altarskåp finnes, ett förnämligt Antwerpenarbete från 1500-talets början. Det renoverades år Bland övriga inventarier må nämnas en kommunionskalk, förgylld med emaljerad fot, väger 91Vz lod. Den härstammar från 1300-talets mitt och är tillverkad i Sverige eller Lubeck. Den är en av Sveriges märkligare kalkar från medeltiden och finns reproducerad i Aron Anderssons bok: Silberne Abendmahlsgeräte in Schweden aus dem YJV. Jahrhundert. Kastalen är det äldsta byggnadsminnesmärket i socknen. Det är en stor tornliknande fyrkantig stenbyggnad på kyrkogården söder om kyrkan och anses vara från 1100-talet. Den är den enda bevarade i sitt slag i Mellansverige. Den är byggd av kraftiga gråstensblock. höjden är omkr. 17 m och väggarna äro 2 m tjocka. Kastalen har under tidernas lopp varit både försvars-, klock- och förrådstorn. Nu är den delvis inredd till kyrkomuseum. Vid Grönbo bruk finnes en flygelbyggnad inredd till gudstjänstlokal. Fr. o. m. den 1 januari 1922 har norra delen av Fellingsbro utbrutits och bildat kapellförsamling med namnet "Fellingsbro norra församling". Kyrksal byggdes och invigdes för sitt ändamål den 16 dec FrikyrkoröreIsen inom Fellingsbro hör samman med de väckelserörelser, som under senare delen av 1800-talet gingo fram över vårt land. Ar 1866 bildades i Svillinge den hela socknen omfattande Fellingsbro missionsförening, och 1868 bildades den mera lokalt betonade Rockhammars kristna friförsamling. Missionshuset i Rockhammar uppfördes Ar 1864 är söndagsskolans begynnelseår inom socknen. Ar 1947 ändrade Fellingsbro missionsförening sitt namn till Fellingsbro missionsförsamling. Ar 1884 bildades Ullersäters missionsförsamling. Predikolokaler finnas i Bäcktorp. Bergaby, Finnåker, Rockhammar och Spannarboda. Fellingsbro baptistförsamling bildades i Svillinge Församlingen anslöt sig vid bildandet till Sv. Baptistsamfundet fattades beslut om att församlingen skulle utträda ur samfundsgemenskapen. Sedan dess samarbetar den med Örebro missionsförsamling togs kapellet i municipalsamhället i bruk och kallades Betel. Utom Betel finnas predikolokaler i Ullersäter och Blixterboda. Den yngsta frikyrkoförsamlingen i Fellingsbro är den till Helgelseförbundet anslutna Salemsförsamlingen. Den bildades 1934 och invigde sitt kapell, Salem, i Boängen En skola fanns vid Fellingsbro kyrka i början av 1600-talet. Villigheten att låta barnen gå i skolan var dock icke stor kungjordes, att "ingen fick admitteras till Herrens Heliga Nattvard, förrän han till barnaskolan vid kyrkan framkommit och låtit sig försvarligen undervisas" nybyggdes skolhuset, som var alldeles förfallet. Ar 1793 antogs det första skolreglementet i Fellingsbro. Det har till titel: "Stadga för scholemästaren uti Fellingsbro den 16 augusti 1793". Ar 1851 kom frågan om skol- 102

8 "Karl XI:s jaktstall", byggnad från år 167q i F innåker, F ellingsbro socken, en li g t et t gammalt f otografi i ö r ebro läns mu,se1tm. väsendets förbättring, som flera gånger tidigare föreslagits och avslagits, ånyo upp. Ett skolreglemente antogs den 29 februari Skolhus blevo nu byggda vid ytter Ekeby, Sverkesta, Bergaby, Finnåker, Rockhammar och Pilkrog. Ännu funnos inga småskolor. Efter många sega strider blev skolväsendet ordnat på ett sätt, som ägde bestånd en lång fö ljd av år byggdes småskolehuset vid kyrkan uppfördes nytt skolhus av sten vid kyrkan. Det innehöll endast en lärosal, två avklädningsrum och slöjdsal byggdes slöjdskolehuset vid Fellingsbro station. På våren 1897 nedbrann Korvike skolhus. Nytt uppfördes 1899 med två lärosalar för folkskolan. För småskolan hyrdes lokal i slöjdskolehuset. Ar 1914 byggdes småskolehus i Borfena uppfördes ny skola vid Oppboga bruk. Korvike skola hade länge ansetts otidsenlig och trångbodd. Att bekosta en större omändring ansågs olämpligt. Därför beslöts att bygga ny skola i municipalsamhället. Myndigheternas tillstånd att f å utföra bygget gavs i maj Tillståndet gällde dock en första etapp innehållande 7 klassrum, materialrum, toaletter, skyddsrum och panncentral. Vid läsårets början 1950 kunde skolan under namnet "Ekbackens folkskola" tagas i bruk. Den andra etappen var färdig Nyckelby skola moderniserades 1946, och vid Rockhammar byggdes ny skola Under 1930-talet hade barnantalet sjunkit betydligt, varför 103

9 en del skolor nedlades. Ar 1941 infördes den 7-år iga skolan. Socknen har tidigare haft 13 bygdeskolor. Nu har undervisningen centraliserats. Det finns f. n. 7.skolor, nämligen: Ekbackens skola i samhället: Aa, 11 klasser och 11 lärare; Oppboga: Blb, 2 klasser och 2 lärare; Kyrkskolan: Blb, 3 klasser och 3 lär ar e ; Nyckelby-Ytter Ekeby: Blb, 3 klasser och 3 lärare; Rockhammar: B1Al, 5 klasser och 5 lärare; Pilkrog: Blb, 2 klasser och 2 lärare; Finnåker : Blb, 2 klasser och 2 lärare. Slöjdundervisning förekommer i samtliga skolor, undervisning i engelska fr. o. m. klass 5 i samtliga skolor. Folkhögskola, lantmannaskola och lanthushållsskola finnas i socknen. Skolbyggnaden är mycket ståtlig, uppförd i tre våningar i vacker svensk stil, och har ett fritt läge på Hällaåsen, omgiven av skogspark och trädgård. Skolorna ha från sin tillkomst 1916 t. o. m haft ett elevantal av ca Ett "hospital" eller en fattigstuga för 8 fl 10 personer blev under 1600 talet inrättat vid Fellingsbro kyrka. De fattiga i hospitalet underhöllos genom sammanskott vid bröllop och andra tillfällen samt därigenom att kyrkvaktaren varje år reste omkring i församlingen och insamlade medel för ändamålet. Men fattigstugan var otillräcklig, 8 fl 10 personer fingo gott understöd, men mångdubbelt fler blevo alldeles utan hjälp. Förslag framlades, att en fond av spannmål till de fattigas underhåll skulle bildas genom uttaxering på hemmanen. Förslaget ledde till "en förening om allmoseverket i Fellingsbro", som blev av Kungl. Maj:t stadfäst Ar 1783 stängdes hospitalet och byggnaden såldes, då den ansågs dyrbar i underhåll och obehövlig. Ar 1827 blev emellertid en fattigstuga behövlig, och det beslöts, att den s. k. Herrstugan i närheten av kyrkan skulle inrättas därtill. Men redan 1832 befanns Herrstugan förfallen och då den "blivit ett tillhåll för fattiga och husvilla personer", ansågs den ej svara mot sitt ändamål, varför den nedrevs och bortfördes. Ar 1835 antogs nytt reglemente för fattigvården. vilket reglemente förnyades vart femte år t. o. m Ny fattigstuga uppfördes Den innehöll 4 rum och kök och var avsedd för 12 personer. Genom införd roteförsörjning blev den obehövlig såsom fattigstuga. 2 rum och kök upplätos till bostad åt socknens barnmorska. Den kallas ännu "barnmorskebostaden". Ar 1881 blev en fattiggård uppbyggd på Kvasta mark. Icke mindre än 142 hjon blevo intagna i den nya gården. Ar 1901 skedde en grundlig reparation och förbättring av gården. Ar 1909 byggdes ett varmbadhus vid ålderdomshemmet. Elektriskt ljus infördes Aren blev såväl ålderdomshemmets huvudbyggnad som dess sjukavdelningar genomgående reparerade och ombyggda, och huvudbyggnaden utökades. Genom detta arbete förvandlades ålderdomshemmet helt. De stora gemensamma salarna försvunna och istället fick man mindre rum för 2, 3, högst 4 vårdtagare. Sammanlagda platsantalet i huvudbyggnaden blev efter ombyggnaden 47. I de båda sjukavdelningarna blev det sammanlagt 17 vårdplatser. Men 1955 ansågs hemmet inte längre motsvara tidens krav. Beslut fattades att om- och tillbygga ålderdomshemmet, vilket arbete blev slutgiltigt klart Den gamla huvudbyggnaden är nu omändrad till ekono- 104

10 Kastalen, f örsvarstorn från talet på F elling sbr o k yrkogård. B y g gnaden, den enda bev ar ade i sitt slag i M ellansv e?'i ge, använd es [r åm till1s51f som soclcermuujasin, Niem er a är den inredd t ill ksjrkomuseuan: mibyggnad med kök, förråd m. m., matsalar, sällskapsrum samt bostäder för personalen. Pensionärsbostäderna äro förlagda till tvenne nyuppförda byggnader i två våningar. Dessa ha direkt förbindelse med varandra samt med den förutvarande byggnaden. Hemmet har 55 pensionärsrum, varav 30 äro enkelrum och resten dubbelrum. Hemmet heter nu Br ogården. I Rockhammar har ett nytt bostadshus uppförts för sjuksköterska och hemsyster. Den första åtgärden för ordriandet av sjukvår den var ans tållandet av examinerad barnmorska. Detta skedde Ar 1880 anställdes en barnmorska för övre delen av socknen, boende i Sällinge. Sedan början av 1950-talet finns ingen barnmorska i socknen. Hon är nu placerad i Lindesberg, och hennes distrikt omfattar även Näsby församling. Ar 1883 byggdes en mindre byggnad f ör ålderdomshemmets sjuka tillbyggd es en byggn ad fö r sam ma ändamål. Hela by ggnaden beräknades för 30 sjuka. Under år 1960 har i samhället uppförts ett kronikerhem med 30 vå rdplatser och 18 anställda. Byggnaden, som uppförts av landstinget, inrymmer även poliklinik. Anställda här äro en läkare och två tandläkare. Från 1916 är provinsialläkare stationerad i F ellingsbro samhälle. Från 1920 äro i socknen stationerade två dist r iktssköterskor. Inom sockne n finnas 3 pensionärshem, ett i Rockhammar. färdigb yggt 1947, med 8 lä genheter, och två i F ellingsbro samhälle, det ena uppfört 1949 med 12 lägenheter, det andra 1959 med 16 lä genheter. Den kommunala utvecklingen har här s om på de fl esta håll lett till, att den s, k. förtroendeförvaltningen upphört och centraliserad förvaltning införts genom anställande av fö r ändamålet utbildad personal, som utgöres av kommunalkamrer, 6 kontorister samt kommunalbyggmästare. Kommunalkontoret byggdes år Fellingsbro socken ingår icke i någon s. k. storkommun. Den anses vara stor nog att kl ara sig själv. Föreningslivet har stor utbre dning i socknen. Nykterhetsverksamhet har bedrivits sedan 1891 och har f. n. sju verksamma föreningar, bland dem en MHF-avd. med 104 medlemmar. Fellingsb ro f öreläsningsanstalt 105

11 har sin upprinnelse från år 1897 och har sedan dess varit i oavbruten verksamhet. Föreläsningar hållas på 12 olika platser inom socknen. Folkbiblioteket bildades 1858 och delades i två delar, den ena i Klockargården och den andra i Rockhammar. Från 1953 är biblioteket förlagt till kommunalhuset i Fellingsbro samhälle. Ar 1911 grundades Fellingsbro hembygdsmuseum och den 6 juni 1920 bildades hembygds- och fornminnesföreningen. Hembygdsgård, inrymmande museum med ca 900 bokförda föremål, finnes i närheten av folkhögskolan. Musik och sång har otvivelaktigt odlats inom socknen från äldsta tid. Men i början av 1900-talet bildades Fellingsbro musiksällskap. Ledare var församlingens musikdirektör Anders Blix, och från hans avgång 1935 efterträddes han av musikdirektör Ossian Björklund, som nu är ledare för musiklivet inom socknen. Fellingsbro gymnastik- och idrottsförening bildades Ytterligare 4 idrottsföreningar finnas och ha fotbollen som dominerande gren. Röda Kors-avdelning, hemvärnskår och lottakår finnas. Ar 1952 fingo de en egen hemvärns- och lottagård i Vesslingby. I socknen finnas 8 kyrkliga arbetskretsar, som arbeta för mission och diakoni, samt tvenne kyrkliga ungdomsklubbar. Av stort intresse för socknens invånare är, att den icke avfolkas mera än som hittills skett. Det behöves flera industriföretag. Vissa åtgärder ha vidtagits för att göra framför allt samhället och Rockhammar inbjudande. Den 1 januari 1958 upplöstes municipalsamhället och kommunen blev en enda förvaltningsenhet, vilket förde med sig vissa skattelättnader. Man har anskaffat lämpligt markområde för industri- och bostadsbebyggelse samt ordnat med vatten- och avloppsanläggningar i samhället och Rockhammar. En omfattande sockenhistoria över Fellingsbro utgavs år av A. Garfve, Den har senare utkommit i ny upplaga. Eli k vm läro: k ap! Sv en EI«äng: b ast. ]~kp. än " I lvi;d. Äg. ]«Fim k vm. l m at: lkapl r e : 1'>1 Äg. 1«106

Bergvärme till Kläckeberga kyrka

Bergvärme till Kläckeberga kyrka Bergvärme till Kläckeberga kyrka Kläckeberga socken, Kalmar Kommun, Småland Förundersökning, 2006 Cecilia Ring Rapport Juni 2007 Kalmar läns museum RAPPORT Datum KLM obj nr 06/26 KLM dnr 33-724-05 Lst

Läs mer

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA Stiftelsen Villa Ensi erbjuder en trygg boendeform i en av de vackraste delarna av Helsingfors. Villa Ensi vid Havsgatan i Eira är ett trivsamt och mångsidigt servicehus, med

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke.

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5 Kräcklinge kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke Ulf Alström Kräcklinge kyrka Särskild

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi.

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Våra kraftstationer. Redan på 1500- och 1600-talet byggde man dammar för att ta tillvara på den energi som vattnet kan producera. Idag har Mälarenergi 41 vattenkraftstationer

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport Restaurering av tak Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn.-._--- ~.. Slutrapport Länsmuseet VästemorrlandfTorbjörn Svaan Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation 1998-01-16 Innehåll Inledning 3 Beskrivning

Läs mer

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Anneli Borg Rapport 2011:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Upprättade av Miljö och Stadsbyggnad den 1 november 2005 Reviderade den 27 januari 2006 HANDLINGAR

Upprättade av Miljö och Stadsbyggnad den 1 november 2005 Reviderade den 27 januari 2006 HANDLINGAR Områdesbestämmelserna är antagna av miljö och stadsbyggnadsnämnden DR 105 den 18 maj 2006 170. Detta beslut vann laga kraft den 15 juni 2006. UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD ANTAGANDEHANDLING Områdesbestämmelser

Läs mer

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut.

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut. Så här kan möjligen ett utav de första hemmen ha sett ut på stenåldern- en grotta. Egentligen är det ingen specifik person som har uppfunnit huset, det har utvecklats av människor igenom tiderna allteftersom

Läs mer

Ny elkabel i Vänneberga

Ny elkabel i Vänneberga Rapport 2006:48 Arkeologisk utredning etapp 1 Ny elkabel i Vänneberga Kristbergs socken Motala kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R M I L J Ö A V

Läs mer

Kristina, Möklinta, Norrby och Sala sockenkyrka

Kristina, Möklinta, Norrby och Sala sockenkyrka Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:5 Kristina, Möklinta, Norrby och Sala sockenkyrka Installation av larm Antikvarisk kontroll Sala stadsförsamling, Möklinta socken, Norrby socken, Sala landsförsamling

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Föredrag hållet av Hans Åbyhammar för Lindesbergs Rotary Klubb och Fellingsbro Rotary Klubb vintern 2009 Hans Åbyhammar

Föredrag hållet av Hans Åbyhammar för Lindesbergs Rotary Klubb och Fellingsbro Rotary Klubb vintern 2009 Hans Åbyhammar Föredrag hållet av Hans Åbyhammar för Lindesbergs Rotary Klubb och Fellingsbro Rotary Klubb vintern 2009 Hans Åbyhammar Något om Fellingsbro socken i gamla tider. Den har alltid varit en stor och rik socken

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

Kyrkogårdar & begravningsplatser

Kyrkogårdar & begravningsplatser Kyrkogårdar & begravningsplatser i Huddinge Kyrkogårdar begravningsplatser i Huddinge I den här broschyren presenteras Huddinges kyrkogårdar och begravningsplatser: Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar,

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen Kapitel 3 Från Kråset till Damsängen Kråset mot Åsvallehult Efter Vriggebodammen kommer vi fram till Hjälmarydsbron i Sveagatans förlängning, norr om den finns Kråset som under en lång tid varit en omtyckt

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA KYRKSPÅN Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Christina Persson Börje Samuelsson SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Projekt kvalitetssäkring av

Läs mer

Egnahemsområdet Negerbyn

Egnahemsområdet Negerbyn BOENDETS MILJÖER Egnahemsområdet Negerbyn En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av NEGERBYN Bostadsbebyggelsen öster om Necks mekaniska verkstäder i Nossebro kallas

Läs mer

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEN 2013 Målningsarbete i Brevens kyrka vid installation av nytt värmesystem. Antikvarisk rapport Estrid

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:6 Edsberg kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke Ulf Alström Edsberg kyrka Särskild arkeologisk

Läs mer

Bergvärme vid Vikingstad kyrka

Bergvärme vid Vikingstad kyrka Rapport 2008:125 Arkeologisk förundersökning Bergvärme vid Vikingstad kyrka Vikingstad kyrkogård Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län Christer Carlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Kulturrådets författningssamling

Kulturrådets författningssamling Kulturrådets författningssamling Riksantikvarieämbetets allmänna råd till 4 kap. lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) samt förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m. (KMF) KRFS 2005:2 Utkom från

Läs mer

EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN OCH DESS UTVECKLINGEN INOM LINDÅS SAMHÄLLE

EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN OCH DESS UTVECKLINGEN INOM LINDÅS SAMHÄLLE DEL 6 På följande sidor är ett utdrag ur boken Lindås Från by till samhälle Fortsättning från Del 5 (att tänka på när du läser dessa avsnitt, är att boken skrevs 1980-83) Sida 1 EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN

Läs mer

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset.

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset. N Vandra längs pilgrimsleder över frihet Skandinaviska halvön Trondheim S Skarvdörrspasset delande Bruksvallarna Funäsdalen Rombovallen Snösvallen tystnad snösvallen, härjulf hornbrytares boplats Strax

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5

Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5 Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5 1 (6) Huvudbyggnaden, sedd från infartsvägen. Fastighetsbeskrivning: Självständig jordbruksfastighet om 38,35 ha (19, 62 + 18,73 ha). Härav 24 ha skog, varav 3,4 ha slutavverkats

Läs mer

Grafiska museets historik

Grafiska museets historik Grafiska museets historik Några av våra maskiner Överst: Vingheidelbergare. Till höger: Sättmaskin. Museets historik Av STIG NILSON Ve det land som glömmer sin historia, har någon sagt. Orden kan säkert

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Först var skog och vatten

Först var skog och vatten Först var skog och vatten Värnamobygden är vacker, med gröna skogar, stilla sjöar och livliga vattendrag. De milsvida åkrarna är dock få, magra och karga jordar har lagt sten på bondens bördor. Skogen

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16 Hjulsjö kyrka Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:16 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Presentation Ett nybyggt bostadshus som är uppfört under 2014 och slutsynat i oktober 2014. Huset är uppfört såsom nyckelfärdigt av Konsens Hus

Läs mer

historien om jaktvillans resa nedför berget

historien om jaktvillans resa nedför berget historien om jaktvillans resa nedför berget Det var en gång... Runt förra sekelskiftet var jakt och friluftsliv mycket populärt bland överklassen. På den tiden var Åre en kurort. Högsäsong var sommartid

Läs mer

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig?

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Projektet Bo i Himmeta-Bro kom till på initiativ av Himmeta- Bro bygderåd och finansieras delvis av EUunderstöd. Vårt uppdrag är att samla

Läs mer

Fo~urs- FOR ATT KULTDRVARDEM SRALL BIBE~LLAS:

Fo~urs- FOR ATT KULTDRVARDEM SRALL BIBE~LLAS: REGISTERBLAD 1989-01-30 oinia~i< AV RIKSINTRESSE FOR KULTURMI~SVARD I HALLANDS LÄN Nr KN 3 Namn: KUNGSBACKA m KUNGSBACKA KOMMUN KARTA: 6B NO UGE: X 6380 Y 1276 RULTUR~ISR REXXON: 7 Bohuslänska kustbygden

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga.

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Till Företaget/I jobbet Uddeholms Hotell & Konferens ligger 9 mil norr om Karlstad, 1 tim med bil, mitt

Läs mer

Ny traktor eller nytt kök? Att forska om lanthushållens modernisering under 1900-talet

Ny traktor eller nytt kök? Att forska om lanthushållens modernisering under 1900-talet Ny traktor eller nytt kök? Att forska om lanthushållens modernisering under 1900-talet Av Anette Torgnysdotter Sundblad, Hemse Jag har växt upp med min farmors och andra släktingars berättelser om hur

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Linnés Hammarby. Uppförande av entrébyggnad. Danmarks Hammarby 1:1 Danmarks socken Uppland.

Arkeologisk schaktningsövervakning. Linnés Hammarby. Uppförande av entrébyggnad. Danmarks Hammarby 1:1 Danmarks socken Uppland. Arkeologisk schaktningsövervakning Linnés Hammarby Uppförande av entrébyggnad Danmarks Hammarby 1:1 Danmarks socken Uppland Bent Syse 2 Upplandsmuseet rapport nr 2007:13 Arkeologisk schaktningsövervakning

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Avstyckad gård vid Oppmannasjön

Avstyckad gård vid Oppmannasjön Avstyckad gård vid Oppmannasjön KRISTIANSTAD KIABY 53:1 Alldeles norr om Kiaby med bara 500 meter till Oppmannasjön ligger denna välskötta mangårdsbyggnad. Bostaden erbjuder stora och generösa utrymme

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Presentation I Vargata by i Vårdö kommun ligger detta lantliga ställe med bostadshus, garage, verkstadsbyggnad och vedlider

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv.

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. 2010-04-06 Av: Paul Hansson SAMMANFATTNING Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. Innehållsmässigt kan riksintresset indelas i två

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

STORGATAN - från landsväg till tätortsgenomfart

STORGATAN - från landsväg till tätortsgenomfart STORGATAN - från landsväg till tätortsgenomfart En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av Storgatan Nossebro är centralort i Essunga kommun. Kommunen tidigare bestod

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Östgöta Brandstodsbolag - Makulerade försäkringsbrev

Östgöta Brandstodsbolag - Makulerade försäkringsbrev Östgöta Brandstodsbolag - Makulerade försäkringsbrev Ekebyborna socken - Motala kommun Objektsnamn Volym Sida Försäkringsnr Nyteckning Förnyelse/överlåtelse Makulering Anm. Allhamra 18-4 126 18 859 1953

Läs mer

Inredningsmåleri i Vimmerby

Inredningsmåleri i Vimmerby Inredningsmåleri i Vimmerby Som så många andra städer har Vimmerby under seklernas lopp härjats av eldsvådor. Gammal träbebyggelse brann ner, ny byggdes upp. När den välborne stadsbon återigen fått tak

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta stiliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om tre rum och kök, 91,1 m 2. Lägenheten

Läs mer

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska Sida 60 SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska stenlandskapet. T E X T O C H F OTO A N N A

Läs mer

Avstyckad gård. Utgångspris: 3 150 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 17/6 kl 18.00.

Avstyckad gård. Utgångspris: 3 150 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 17/6 kl 18.00. Avstyckad gård SVALÖV GISSLEBERGA 11:1, DEL AV Tilltalande gård med rymliga och gedigna byggnader. Trivsam och klassisk mangårdsbyggnad om ca 230 kvm. Ekonomibyggnader såsom loge, stallbyggnad samt förrådsbyggnad

Läs mer

Bergsmansgården Stora Efrikgården (Efrikgården 1:2) Falu Kommun

Bergsmansgården Stora Efrikgården (Efrikgården 1:2) Falu Kommun Bergsmansgården Stora Efrikgården (Efrikgården 1:2) Falu Kommun Stora Efrikgården är en jord- och skogsbruksfastighet med anor från 1400-talet, bestående av ett gårdstun med två bostadshus och en bagarstuga.

Läs mer

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk.

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Erfarenheter från en mindre försöksgård i Uppland. Kristina Belfrage Mats Olsson 5 km Matproduktionen i framtiden Minskad tillgång på areal : konkurrens

Läs mer

Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta

Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta www.fk.ax Bostadshus i Olofsnäs, Geta Amerika-inspirerat Smakfullt renoverat Rymligt och funktionellt Annorlunda Moderna tekniska lösningar

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Bostadshus i lugnt och sjönära läge vid Svibyviken på Åbrinken 5 i Mariehamn

Bostadshus i lugnt och sjönära läge vid Svibyviken på Åbrinken 5 i Mariehamn Bostadshus i lugnt och sjönära läge vid Svibyviken på Åbrinken 5 i Mariehamn Presentation I lugnt läge vid återvändsgränd, med sjönära läge vid Svibyviken ligger detta trevliga bostadshus. Huset är ursprungligen

Läs mer

Änggården 1. Västra Gatuadress Änggården 1 Götaland Kommun Strömstad Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 172 m² Område Strömstad Tillträde tidigast

Änggården 1. Västra Gatuadress Änggården 1 Götaland Kommun Strömstad Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 172 m² Område Strömstad Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Strömstad Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 172 m² Område Strömstad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Del av fastigheten

Läs mer

Hökhult 5. Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress Hökhult 5. www.hemverket.se - Sida 1 av 5

Hökhult 5. Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress Hökhult 5. www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Beskrivning Fastighet i Hökhult med nära anslutning till sjön Flaten och med Store Mosse Nationalpark några minuters

Läs mer

Övrigt Fastigheten är välbelägen utefter trafikerad väg i vacker omgivning.

Övrigt Fastigheten är välbelägen utefter trafikerad väg i vacker omgivning. KUMLA Stene 3:20 Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allroundfastighet med bra kommersiellt läge och bebyggelse, i vackert slättlandskap i mellersta Närke, 1 km väster om Kumla. Lokalerna rymmer

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 431-7397-2010 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 637/10 917 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala

GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala Presentation Stilfullt inredd gavellägenhet med modern och kvalitativ inredning om 3 R+K (83 m 2 ) samt stor inglasad

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Presentation Moderniserat och helrenoverat bostadshus med något av Villa Villekullakänsla, tillhörande dubbelgarage och

Läs mer

NILS-PETTER OCH KRISTINA

NILS-PETTER OCH KRISTINA NILS-PETTER OCH KRISTINA Det har funnits vissa människor som man aldrig kan glömma. Det är de som under sin livstid satte så djupa spår i sanden efter sig som inga vindar kunnat blåsa igen. Ibland frågar

Läs mer

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö kyrka, Råby-Rönö socken, Nyköpings kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning Dag Forssblad Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö

Läs mer

Restvärdesräddning i museer och kyrkor

Restvärdesräddning i museer och kyrkor Restvärdesräddning i museer och kyrkor Erfarenheter från pågående utvecklingsarbete inom Svenska kyrkan Västerås John Rothlind 021 10 76 17 john.rothlind@svenskakyrkan.se Seminarium brandskydd och restvärdesräddning

Läs mer

Boende i Västergarn. En bygd med historiens vingslag bakom sig och framtiden för sig

Boende i Västergarn. En bygd med historiens vingslag bakom sig och framtiden för sig Boende i Västergarn En bygd med historiens vingslag bakom sig och framtiden för sig Västergarn då Västergarn ligger ca 25 km söder om Visby Bygden är rik på historia och fina naturområden. Paviken Norr

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Av Tor Eriksson, Örebro Rapporten är upprättad med hjälp av bevarade anteckningar, informationsblad och program samt mitt minne drygt 20 år senare. Fredagen

Läs mer

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv.

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. BILAGA 6 2013-09-23 VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. Velinga vindkraft Pär Connelid Kula HB Förord Den kulturhistoriska analysen

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer