SOCKEN FELLINGS BR GUSTA\V LINDQUIST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCKEN FELLINGS BR GUSTA\V LINDQUIST"

Transkript

1 FELLINGS BR SOCKEN AV KYRKOHERDE GUSTA\V LINDQUIST g llingsbro socken är belägen i landskapet Västmanland och tillhör Örebro län och Linde och Nora domsaga. Socknen ligger väster om Mälaren och norr om Hj älmaren. Fellingsbro socken gränsar i norr till Ramsberg. i väster till Linde landsförsamling och Näsby, i söder till Ödeby och Götlunda, vilka alla höra till Örebro län, i öster till Medåker och Västra Skedvi, som äro belägna i Västmanlands län. Socknens storlek 335,36 km 2 el hektar, varav hektar land, resten sjö. Intill år 1640 hörde Fellingsbro samman med Akerbo härad men frånskildes detta år och blev då eget härad. Norra delen av socknen är skogsområde med mossar och talrika sjöar. De största äro Oppäsen och Finnåkerssjön. I söder möter den bördiga Fellingsbroslätten. På sydgränsen flyter Arbogaån. I söder ligger Fellingsbro samhälle och väster därom vid Arbogaån Oppboga pappersbruk och kartongfabrik med sliperi. I nordväst vid Sverkestaån ligger industrisamhället Rockhammar med träsliperi, wallboardfabrik, sågverk och hyvleri. I Sällinge vid järnvägen Hallsberg-Krylbo finns sni ckerifabrik, såg och hyvleri. Bland de många större egendomarna märks Österhammar, Finnåkers bruk, Ekebyhammar, Abyhammar, Alsäng. Sörbyholm, öby, Finnåkers gård, Nederby och Oppebyberg. Grönbo kronopark ligger delvis inom Feltingsbro. F ellingsbro har varit gammal bruksbygd med många nu nedlagda järnbruk från och 1600-talen, såsom Rockhammar, Storbro, Stensta, Kåfalla, Finnåker. Ekebyhammar och Oppboga. Fornlämningarna äro mycket talrika. Ett gr avfält av ganska ovanlig typ finnes i det vackra fältet i Kattlundsbacken. Med sina 29 gravar är det det största i socknen. Av stenåldersfynd kunna nämnas tre stenyxor från Österhammar samt fyra skafthålsyxor av det klumpiga slag, som utmärkte den slutande stenåldern. Dessa funnos på Hosta-Hökasta utjord. Från bronsåldern är ett gravröse vid Skulsta, ett av socknens ståtligaste fornminnen. Det har 53 m:s omkrets och 2 m:s höjd. 14 gravfält finnas med tillsammans 62 gravar. Fornborgar och stensättningar finnas på flera ställen i socken. Alderdomliga byar saknas numera. Annu ett stycke in på 1S00-talet var det sed att bygga boningshusen och de till gården hörande uthusen så, att de tillsammans kringgärdade gårdsplanen, till vilken man inkom ge nom det överbyggda portlidret. För fönstren till boningshuset funnos 96

2 F'ellirujsbro k yrk a är ursprungligen f rån m edeltiden men ombyggdes f u l l st äncligt , v ar vi d den f i ck si n nuv arande k arakt är. F oto Hartmans Kortfiir uu), A rbotja. luckor, som slötos och tillskruvades väl, då mörkret inbröt. När så även portarna stängdes, kunde ägaren tillämpa på sin gård det engelska or d språket: mitt hem är min borg. I början av 1800-talet blev det sed att bygga 2-våningshus. De voro till en början en fördubbling på höjden av det gamla byggnadssättet. Så småningom började större gårdar uppföras med fle ra rum, och fönstrens antal blev ofta ett tecken till den grad av lyx, som ägaren ville utveckl a. Ju fler fönster, desto ståtligare byggnad. I Finnåkers by finnes bl. a. en sådan 1800-talsbyggnad med 52 fönster och 365 rutor. Under de senaste årtiondena har bebyggelsen undergått stora förändringar. Numera moderniseras de gamla byggnaderna och det bygges nya moderna bostäder i stort antal jämte ekonomibyggnader av skilda slag. En utpräglad villabebyggelse har under de senaste 20 åren slagit igenom och gör sig starkast gällande i tätorterna. Tätorter finnas vid F ellingsbro station, förut municipalsamhälle, samt vid Oppboga och Rockhammars bruk. På de båda sistnämnda platserna utgör villabebyggelsen ca 75 %, i det förra municipalsamhället är frekvensen något mindre. Gods och herrgårdar för ekomma ganska rikligt i Fellingsbro socken. Här må nämnas några sådana: Ekebyhammar. En hammare byggdes här år Smidet nedlades Abyhammar. Denna egendom har från början varit en by, men kom år 1613 i en ägares hand. Ar 1627 uppfördes en hammare på Aby ägor. Ar 1861 fanns här en franchecomtehärd, en hammare, en manufaktursmedja och en knipphammare. Ar 1871 nedlades bruket helt. Vidare kan nämnas Finnåkers bruk och herrgård, Grönbo bruk och herrgård, Kåfalla herrgård, som år 1929 styckades. Huvudbyggnaden donerades till fribaptistsamfundet att användas som vilohem. 97

3 Folkmängden i Fellingsbro socken har under årens lopp undergått rätt stora förändringar. Fr. o. m finnas fullständiga uppgifter om folkmängden. Vid årsskiftet var folkmängden personer. Folkmängden var år 1750: personer, år 1800: 4.590, år 1850: 6.383, år 1900: 7.075, år 1950: Siffrorna avspegla den allmänna avfolkningen av landsbygden. Jordbruket har från äldsta tid varit socknens huvudnäring. Men de sista 100 åren i socknens jordbrukshistoria uppvisa en utveckling, som är imponerande. Från självhushåll har utvecklingen lett fram till i det närmaste fabriksmässig produktion av vissa skördeprodukter. Arbetsinsatsen har också förändrats i högsta grad från tidigare 1 man per 5 hektar till 1 man per 50 hektar. Maskinparken har ökat kraftigt. På 1870-talet började slåttermaskiner och tröskverk (drivna av kreatur, vandring) anskaffas till varje större gård inköptes det första ångtröskverket till socknen av Johan Larsson, Västvalla. Strax efter sekelskiftet finner man de första stora, klumpiga traktorerna på Alsänge och österhammars ägor. Jordbrukets mekanisering har under de senaste 15 åren gått framåt med stormsteg. Traktoriseringen har fortsatt ända ned till gårdar på 10 hektar och hästantalet har minskat i motsvarande grad. Några siffror från 1951 års jordbruksräkning giva ett litet besked om mekaniseringen: Traktorer 308, självbindare 296, skördetröskor 54, mjölkmaskiner 288. Exakta siffror för dagen äro icke tillgängliga, men de nämnda siffrorna torde nu vara fördubblade. I samband med mekaniseringen ha så gott som alla egendomar blivit täckdikade med rör, vilket varit förutsättningen för att effektivt kunna utnyttja maskinredskapen. Men inte bara på fälten har rationaliseringen gått framåt. Foderensilering förekommer vid nästan varje gård numera. Då Örebroortens seminförening startades, fick Fellingsbro en substation. På de flesta större gårdar har en rationellare foderordning införts, mekanisk utgödsling osv. En del jordbrukare, som sålt sina kor, ägnar sig nu i stället åt ungdjursuppfödning. Ett fåtal har även slagit sig på gödsvinsuppfödning och en del har ägnat sig åt äggproduktion. Hönserier ha med framgång startats inom socknen. Det som dock mest intresserar socknens jordbrukare är växtodlingen. En av de första åtgärderna för ökad avkastning på socknens åkrar var införandet av den 7-åriga växtföljden. Tidigare hade allt hö skördats på ängar, utmarker och myrar, och runt omkring gården låg kanske hälften i träda och resten var besått med råg eller vete. Men i och med att klövern blev känd under 1800-talet, började man så klöver och timotej även på fastmarksjorden och på så sätt kunde vallgrödor omväxla med sädesgrödor på ett för jorden förmånligt sätt. De sädesslag, som socknens hårda jord bäst lämpar sig för och som också mest odlas, äro vete, korn och havre. Under de senaste åren har även raps och rybs börjat odlas i stor utsträckning. Trädgårdsskötsel förekommer givetvis vid så gott som varje gård, men den är icke av någon större betydelse för socknen ur ekonomisk synpunkt. Kreatursskötseln har stor omfattning. De djur, som man lägger största vikten vid, är nötkreaturen. En del gårdar äro dock nu kreaturslösa, dvs. 98

4 .] 1 N orra delen av F'ellingsbro utbröts 1922 och bildade kaljelljörsamling under namnet "Fellingsbro norra församling". K ap ellet invigdes i december 192,J. Foto Ha'rtman8 Kortjörlag, Arboga. där har man gått över till svin- och hönsuppfödning. Den dominerande nötboskapsrasen är SRB. Inom norra delen av socknen har skogsbruket mycket stor ekonomisk betydelse, enär arealen öpp en jord därstädes är minimal. Järnhanteringen har gamla anor inom Fellingsbro. Bland de första hammarsmedjor för stångjärnssmide, som Gustav Vasa inrättade, är Sten- \ sta hammarsmedja i F ellingsbro från Från hammaren vid Stensta spridde sig sedan hammarsmidet till andra lämpliga platser i socknen. Vid Rockhammar och Kåfalla byggdes hammarsmedja under 1500-talet. Ar 1614 funnos hamrar vid Finnåker, Sundboda mfl. platser. Den ena hammaren efter den andra startade och arbetade under 1600-, och en del av 1800-talet. Från 1858 är i stort sett järnbruksrörelsen nedlagd och andra industrier i dess ställe ha tillkommit. Men under ett par hundra år gav brukshanteringen sin prägel åt många förhållanden i F ellingsbro. Här som på så många andra håll har träet efter trätt järnet som råämne för industrien. Sågverksrörelse har inom socknen bedrivits bl. a. vid Rockhammar, Kåfalla, Finnåker och Ekebyhammar. F. n. finnes endast en sådan sågverksrörelse, vid Norrby. Ett par snickerifabriker finnas vid Sällinge och Bäcktorp. Utom de stora bruken vid Oppboga och Rockhammar kan nämnas följande företag inom socknen: Gärdsta fabrik, som anlades 1884 och där tillverkades i huvudsak tröskverk. Numera bedrives där tillverkning av sportartiklar och reseffekter i läder och plast. Fellingsbro gjuteri och mek. verkstad startades Här tillverkas transport-, kross- och sorteringsanläggningar för den tyngre industrien. AB F ellingsbro verkstäder 99

5 startades Där tillverkas pl åtradiatorer. En cementvarufabrik finnes också i samhället. Den började sin verksamhet 1926 och tillverkar betongvaror av skilda slag. Till sist bör också nämnas AB Micro, som 1924 började tillverkning av maskiner och maskindelar. Kommunikationerna i socknen ha under de sista 50 åren utvecklats synnerligen kraftigt. Vägarna äro i allmänhet mycket goda. En del av dem, såsom Kungsvägen- och Bergsvägen, äro asfaltbelagda. Beträffande järnvägen var Fellingsbro en av de första socknar i Sverige, som erhöllo del av den nyare tidens samfärdsmedel. Järnvägen Köping-Hult hör till de äldsta i riket öppnades Fellingsbro station. Statsbanan Krylbo Örebro genomlöper socknens västra del i nord-nordvästlig riktning och öppnades för trafik Denna järnväg har inom Fellingsbro stationerna Spannarboda, Sällinge och Blixterboda. Linjen Frövi-Köping är mycket viktig, ty den förmedlar transporten till och från de stora industrierna i Mellansverige och är genomfartsbana mellan Örebro och Stockholm. Lantbrukarnas produkter säljas nästan uteslutande till de ekonomiska föreningarna. Socknens befolkning gör i huvudsak sina inköp i städerna Arboga och Lindesberg. Med dessa städer uppehålles handelsförbindelserna. De tidningar, som inom socknen ha den största spridningen, äro Arboga Tidning, Bergslagernas Tidning och Nerikes Allehanda. Vid Vesslingby bro har fordom funnits ett kapell, som av flera omständigheter att döma torde ha varit den äldsta kyrkan i Fellingsbro. Nu finnas inga lämningar därav. Platsen, där kapellet legat, har sannolikt varit en offerplats under hednatiden. Kapellet anses vara uppfört vid den tid, då kristendomen först fick fast fot i denna trakt. Den nuvarande kyrkan har från början icke haft samma storlek som nu. Dess bredd var inom pelarraderna. När kyrkan sedan skulle utvidgas till norr och söder, genombröts muren och endast pelare lämnades kvar. Dessa pelare voro oformliga stenmassor, men bibehöllos till kyrkoreneveringen 1806, då de nuvarande pelarna byggdes. Kyrkans första utseende känner man intet om. Den ursprungliga kyrkan är från slutet av 1100 talet eller början av 1200-talet. Orgelverk fanns år 1629, men anges då i visitationsprotokoll såsom "förlorat". Ar 1646 byggdes ny orgel, vilken reparerades Orgeln kunde nu användas till år 1736, då en ny med 26 stämmor byggdes. Ar 1921 renoverades orgeln och försågs med delvis nya stämmor för att få mera omväxling i tonfång. Ar 1691 beslöts att bygga en läktare i västra delen av kyrkan över stora dörren. Ar 1697 byggdes ännu en läktare på södra sidan av kyrkan, och 1699 fattades beslut att bygga en läktare även på norra sidan. Dessa två läktare furmos kvar till 1920, då de vid restaureringen borttogos. "Kyrkan, 67% aln lång och 32lh aln bred, är byggd av gråsten efter grovt byggnadssätt, innantill vitlimmad, har 8 vanskapliga pelare av gråsten. Valven äro 18 stycken", heter det i visitationsprotokoll från I koret finnes en dopfunt från äldre medeltiden av gotländsk sandsten. Den har antagligen ursprungligen brukats som vigvattenfunt. I Graus Beskrivning om Västmanland 1754 heter det om Fellingsbro 100

6 Altar skåp et F ellingsbr o kyrka, Antw erpen arbete f rån talet s biirjan, kyrka: "en av de vackraste landskyrkorna i denna trakt och därjämte rätt stor och ansenlig samt prydd med 18 torn". Kyrkan krävde dock en grundlig förbättring. Dess yttre tak var bristfälligt, de 8 oformliga pelarna hindrade församlingsborna att med uppbyggelse och bekvämlighet gör a sin gudstjänst. Kyrkan var mörk och trång. Renovering föreslogs och beslutades. Nu skedde under åren en radikal förändring av den gamla gotiska kyrkan. Stenva lven med de 9 alnar tjocka och 3 alnar breda pelarna borttogos, sidomurarna höjdes 4 alnar; nytt innertak av trä uppsattes i tre avdelningar, den mellersta delen utgörande ett avl ångt valv och sidedelarna platta, det hela beklätt med.gips. I stället för de förra pelarna uppsattes nu 14 smäckra pelare. Genom denna omändring förlorade kyrkan helt och hållet sitt första.ut seende. Den nya stil, som den erhöll, blev i stället neologiens kyrko.byggn adsst il, inympad på den gamla gotiken. N ågon enhet kunde ej er- 101

7 hållas genom en sådan förening. Dock giver kyrkan i sitt nuvarande skick ett lyftande och högtidligt intryck. Vid en inre renovering av kyrkan år 1820 borttogos de förut nämnda sidoläktarna. De voro för utrymmes skull obehövliga samt för kyrkan vanprydande. Kyrkans predikstol är från 1723, målad och försedd med förgyllda bilder. Ett gammalt altarskåp finnes, ett förnämligt Antwerpenarbete från 1500-talets början. Det renoverades år Bland övriga inventarier må nämnas en kommunionskalk, förgylld med emaljerad fot, väger 91Vz lod. Den härstammar från 1300-talets mitt och är tillverkad i Sverige eller Lubeck. Den är en av Sveriges märkligare kalkar från medeltiden och finns reproducerad i Aron Anderssons bok: Silberne Abendmahlsgeräte in Schweden aus dem YJV. Jahrhundert. Kastalen är det äldsta byggnadsminnesmärket i socknen. Det är en stor tornliknande fyrkantig stenbyggnad på kyrkogården söder om kyrkan och anses vara från 1100-talet. Den är den enda bevarade i sitt slag i Mellansverige. Den är byggd av kraftiga gråstensblock. höjden är omkr. 17 m och väggarna äro 2 m tjocka. Kastalen har under tidernas lopp varit både försvars-, klock- och förrådstorn. Nu är den delvis inredd till kyrkomuseum. Vid Grönbo bruk finnes en flygelbyggnad inredd till gudstjänstlokal. Fr. o. m. den 1 januari 1922 har norra delen av Fellingsbro utbrutits och bildat kapellförsamling med namnet "Fellingsbro norra församling". Kyrksal byggdes och invigdes för sitt ändamål den 16 dec FrikyrkoröreIsen inom Fellingsbro hör samman med de väckelserörelser, som under senare delen av 1800-talet gingo fram över vårt land. Ar 1866 bildades i Svillinge den hela socknen omfattande Fellingsbro missionsförening, och 1868 bildades den mera lokalt betonade Rockhammars kristna friförsamling. Missionshuset i Rockhammar uppfördes Ar 1864 är söndagsskolans begynnelseår inom socknen. Ar 1947 ändrade Fellingsbro missionsförening sitt namn till Fellingsbro missionsförsamling. Ar 1884 bildades Ullersäters missionsförsamling. Predikolokaler finnas i Bäcktorp. Bergaby, Finnåker, Rockhammar och Spannarboda. Fellingsbro baptistförsamling bildades i Svillinge Församlingen anslöt sig vid bildandet till Sv. Baptistsamfundet fattades beslut om att församlingen skulle utträda ur samfundsgemenskapen. Sedan dess samarbetar den med Örebro missionsförsamling togs kapellet i municipalsamhället i bruk och kallades Betel. Utom Betel finnas predikolokaler i Ullersäter och Blixterboda. Den yngsta frikyrkoförsamlingen i Fellingsbro är den till Helgelseförbundet anslutna Salemsförsamlingen. Den bildades 1934 och invigde sitt kapell, Salem, i Boängen En skola fanns vid Fellingsbro kyrka i början av 1600-talet. Villigheten att låta barnen gå i skolan var dock icke stor kungjordes, att "ingen fick admitteras till Herrens Heliga Nattvard, förrän han till barnaskolan vid kyrkan framkommit och låtit sig försvarligen undervisas" nybyggdes skolhuset, som var alldeles förfallet. Ar 1793 antogs det första skolreglementet i Fellingsbro. Det har till titel: "Stadga för scholemästaren uti Fellingsbro den 16 augusti 1793". Ar 1851 kom frågan om skol- 102

8 "Karl XI:s jaktstall", byggnad från år 167q i F innåker, F ellingsbro socken, en li g t et t gammalt f otografi i ö r ebro läns mu,se1tm. väsendets förbättring, som flera gånger tidigare föreslagits och avslagits, ånyo upp. Ett skolreglemente antogs den 29 februari Skolhus blevo nu byggda vid ytter Ekeby, Sverkesta, Bergaby, Finnåker, Rockhammar och Pilkrog. Ännu funnos inga småskolor. Efter många sega strider blev skolväsendet ordnat på ett sätt, som ägde bestånd en lång fö ljd av år byggdes småskolehuset vid kyrkan uppfördes nytt skolhus av sten vid kyrkan. Det innehöll endast en lärosal, två avklädningsrum och slöjdsal byggdes slöjdskolehuset vid Fellingsbro station. På våren 1897 nedbrann Korvike skolhus. Nytt uppfördes 1899 med två lärosalar för folkskolan. För småskolan hyrdes lokal i slöjdskolehuset. Ar 1914 byggdes småskolehus i Borfena uppfördes ny skola vid Oppboga bruk. Korvike skola hade länge ansetts otidsenlig och trångbodd. Att bekosta en större omändring ansågs olämpligt. Därför beslöts att bygga ny skola i municipalsamhället. Myndigheternas tillstånd att f å utföra bygget gavs i maj Tillståndet gällde dock en första etapp innehållande 7 klassrum, materialrum, toaletter, skyddsrum och panncentral. Vid läsårets början 1950 kunde skolan under namnet "Ekbackens folkskola" tagas i bruk. Den andra etappen var färdig Nyckelby skola moderniserades 1946, och vid Rockhammar byggdes ny skola Under 1930-talet hade barnantalet sjunkit betydligt, varför 103

9 en del skolor nedlades. Ar 1941 infördes den 7-år iga skolan. Socknen har tidigare haft 13 bygdeskolor. Nu har undervisningen centraliserats. Det finns f. n. 7.skolor, nämligen: Ekbackens skola i samhället: Aa, 11 klasser och 11 lärare; Oppboga: Blb, 2 klasser och 2 lärare; Kyrkskolan: Blb, 3 klasser och 3 lär ar e ; Nyckelby-Ytter Ekeby: Blb, 3 klasser och 3 lärare; Rockhammar: B1Al, 5 klasser och 5 lärare; Pilkrog: Blb, 2 klasser och 2 lärare; Finnåker : Blb, 2 klasser och 2 lärare. Slöjdundervisning förekommer i samtliga skolor, undervisning i engelska fr. o. m. klass 5 i samtliga skolor. Folkhögskola, lantmannaskola och lanthushållsskola finnas i socknen. Skolbyggnaden är mycket ståtlig, uppförd i tre våningar i vacker svensk stil, och har ett fritt läge på Hällaåsen, omgiven av skogspark och trädgård. Skolorna ha från sin tillkomst 1916 t. o. m haft ett elevantal av ca Ett "hospital" eller en fattigstuga för 8 fl 10 personer blev under 1600 talet inrättat vid Fellingsbro kyrka. De fattiga i hospitalet underhöllos genom sammanskott vid bröllop och andra tillfällen samt därigenom att kyrkvaktaren varje år reste omkring i församlingen och insamlade medel för ändamålet. Men fattigstugan var otillräcklig, 8 fl 10 personer fingo gott understöd, men mångdubbelt fler blevo alldeles utan hjälp. Förslag framlades, att en fond av spannmål till de fattigas underhåll skulle bildas genom uttaxering på hemmanen. Förslaget ledde till "en förening om allmoseverket i Fellingsbro", som blev av Kungl. Maj:t stadfäst Ar 1783 stängdes hospitalet och byggnaden såldes, då den ansågs dyrbar i underhåll och obehövlig. Ar 1827 blev emellertid en fattigstuga behövlig, och det beslöts, att den s. k. Herrstugan i närheten av kyrkan skulle inrättas därtill. Men redan 1832 befanns Herrstugan förfallen och då den "blivit ett tillhåll för fattiga och husvilla personer", ansågs den ej svara mot sitt ändamål, varför den nedrevs och bortfördes. Ar 1835 antogs nytt reglemente för fattigvården. vilket reglemente förnyades vart femte år t. o. m Ny fattigstuga uppfördes Den innehöll 4 rum och kök och var avsedd för 12 personer. Genom införd roteförsörjning blev den obehövlig såsom fattigstuga. 2 rum och kök upplätos till bostad åt socknens barnmorska. Den kallas ännu "barnmorskebostaden". Ar 1881 blev en fattiggård uppbyggd på Kvasta mark. Icke mindre än 142 hjon blevo intagna i den nya gården. Ar 1901 skedde en grundlig reparation och förbättring av gården. Ar 1909 byggdes ett varmbadhus vid ålderdomshemmet. Elektriskt ljus infördes Aren blev såväl ålderdomshemmets huvudbyggnad som dess sjukavdelningar genomgående reparerade och ombyggda, och huvudbyggnaden utökades. Genom detta arbete förvandlades ålderdomshemmet helt. De stora gemensamma salarna försvunna och istället fick man mindre rum för 2, 3, högst 4 vårdtagare. Sammanlagda platsantalet i huvudbyggnaden blev efter ombyggnaden 47. I de båda sjukavdelningarna blev det sammanlagt 17 vårdplatser. Men 1955 ansågs hemmet inte längre motsvara tidens krav. Beslut fattades att om- och tillbygga ålderdomshemmet, vilket arbete blev slutgiltigt klart Den gamla huvudbyggnaden är nu omändrad till ekono- 104

10 Kastalen, f örsvarstorn från talet på F elling sbr o k yrkogård. B y g gnaden, den enda bev ar ade i sitt slag i M ellansv e?'i ge, använd es [r åm till1s51f som soclcermuujasin, Niem er a är den inredd t ill ksjrkomuseuan: mibyggnad med kök, förråd m. m., matsalar, sällskapsrum samt bostäder för personalen. Pensionärsbostäderna äro förlagda till tvenne nyuppförda byggnader i två våningar. Dessa ha direkt förbindelse med varandra samt med den förutvarande byggnaden. Hemmet har 55 pensionärsrum, varav 30 äro enkelrum och resten dubbelrum. Hemmet heter nu Br ogården. I Rockhammar har ett nytt bostadshus uppförts för sjuksköterska och hemsyster. Den första åtgärden för ordriandet av sjukvår den var ans tållandet av examinerad barnmorska. Detta skedde Ar 1880 anställdes en barnmorska för övre delen av socknen, boende i Sällinge. Sedan början av 1950-talet finns ingen barnmorska i socknen. Hon är nu placerad i Lindesberg, och hennes distrikt omfattar även Näsby församling. Ar 1883 byggdes en mindre byggnad f ör ålderdomshemmets sjuka tillbyggd es en byggn ad fö r sam ma ändamål. Hela by ggnaden beräknades för 30 sjuka. Under år 1960 har i samhället uppförts ett kronikerhem med 30 vå rdplatser och 18 anställda. Byggnaden, som uppförts av landstinget, inrymmer även poliklinik. Anställda här äro en läkare och två tandläkare. Från 1916 är provinsialläkare stationerad i F ellingsbro samhälle. Från 1920 äro i socknen stationerade två dist r iktssköterskor. Inom sockne n finnas 3 pensionärshem, ett i Rockhammar. färdigb yggt 1947, med 8 lä genheter, och två i F ellingsbro samhälle, det ena uppfört 1949 med 12 lägenheter, det andra 1959 med 16 lä genheter. Den kommunala utvecklingen har här s om på de fl esta håll lett till, att den s, k. förtroendeförvaltningen upphört och centraliserad förvaltning införts genom anställande av fö r ändamålet utbildad personal, som utgöres av kommunalkamrer, 6 kontorister samt kommunalbyggmästare. Kommunalkontoret byggdes år Fellingsbro socken ingår icke i någon s. k. storkommun. Den anses vara stor nog att kl ara sig själv. Föreningslivet har stor utbre dning i socknen. Nykterhetsverksamhet har bedrivits sedan 1891 och har f. n. sju verksamma föreningar, bland dem en MHF-avd. med 104 medlemmar. Fellingsb ro f öreläsningsanstalt 105

11 har sin upprinnelse från år 1897 och har sedan dess varit i oavbruten verksamhet. Föreläsningar hållas på 12 olika platser inom socknen. Folkbiblioteket bildades 1858 och delades i två delar, den ena i Klockargården och den andra i Rockhammar. Från 1953 är biblioteket förlagt till kommunalhuset i Fellingsbro samhälle. Ar 1911 grundades Fellingsbro hembygdsmuseum och den 6 juni 1920 bildades hembygds- och fornminnesföreningen. Hembygdsgård, inrymmande museum med ca 900 bokförda föremål, finnes i närheten av folkhögskolan. Musik och sång har otvivelaktigt odlats inom socknen från äldsta tid. Men i början av 1900-talet bildades Fellingsbro musiksällskap. Ledare var församlingens musikdirektör Anders Blix, och från hans avgång 1935 efterträddes han av musikdirektör Ossian Björklund, som nu är ledare för musiklivet inom socknen. Fellingsbro gymnastik- och idrottsförening bildades Ytterligare 4 idrottsföreningar finnas och ha fotbollen som dominerande gren. Röda Kors-avdelning, hemvärnskår och lottakår finnas. Ar 1952 fingo de en egen hemvärns- och lottagård i Vesslingby. I socknen finnas 8 kyrkliga arbetskretsar, som arbeta för mission och diakoni, samt tvenne kyrkliga ungdomsklubbar. Av stort intresse för socknens invånare är, att den icke avfolkas mera än som hittills skett. Det behöves flera industriföretag. Vissa åtgärder ha vidtagits för att göra framför allt samhället och Rockhammar inbjudande. Den 1 januari 1958 upplöstes municipalsamhället och kommunen blev en enda förvaltningsenhet, vilket förde med sig vissa skattelättnader. Man har anskaffat lämpligt markområde för industri- och bostadsbebyggelse samt ordnat med vatten- och avloppsanläggningar i samhället och Rockhammar. En omfattande sockenhistoria över Fellingsbro utgavs år av A. Garfve, Den har senare utkommit i ny upplaga. Eli k vm läro: k ap! Sv en EI«äng: b ast. ]~kp. än " I lvi;d. Äg. ]«Fim k vm. l m at: lkapl r e : 1'>1 Äg. 1«106

Bergvärme till Kläckeberga kyrka

Bergvärme till Kläckeberga kyrka Bergvärme till Kläckeberga kyrka Kläckeberga socken, Kalmar Kommun, Småland Förundersökning, 2006 Cecilia Ring Rapport Juni 2007 Kalmar läns museum RAPPORT Datum KLM obj nr 06/26 KLM dnr 33-724-05 Lst

Läs mer

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA Stiftelsen Villa Ensi erbjuder en trygg boendeform i en av de vackraste delarna av Helsingfors. Villa Ensi vid Havsgatan i Eira är ett trivsamt och mångsidigt servicehus, med

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi.

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Våra kraftstationer. Redan på 1500- och 1600-talet byggde man dammar för att ta tillvara på den energi som vattnet kan producera. Idag har Mälarenergi 41 vattenkraftstationer

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Anneli Borg Rapport 2011:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701

Läs mer

Upprättade av Miljö och Stadsbyggnad den 1 november 2005 Reviderade den 27 januari 2006 HANDLINGAR

Upprättade av Miljö och Stadsbyggnad den 1 november 2005 Reviderade den 27 januari 2006 HANDLINGAR Områdesbestämmelserna är antagna av miljö och stadsbyggnadsnämnden DR 105 den 18 maj 2006 170. Detta beslut vann laga kraft den 15 juni 2006. UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD ANTAGANDEHANDLING Områdesbestämmelser

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

Föredrag hållet av Hans Åbyhammar för Lindesbergs Rotary Klubb och Fellingsbro Rotary Klubb vintern 2009 Hans Åbyhammar

Föredrag hållet av Hans Åbyhammar för Lindesbergs Rotary Klubb och Fellingsbro Rotary Klubb vintern 2009 Hans Åbyhammar Föredrag hållet av Hans Åbyhammar för Lindesbergs Rotary Klubb och Fellingsbro Rotary Klubb vintern 2009 Hans Åbyhammar Något om Fellingsbro socken i gamla tider. Den har alltid varit en stor och rik socken

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Kyrkogårdar & begravningsplatser

Kyrkogårdar & begravningsplatser Kyrkogårdar & begravningsplatser i Huddinge Kyrkogårdar begravningsplatser i Huddinge I den här broschyren presenteras Huddinges kyrkogårdar och begravningsplatser: Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar,

Läs mer

Bergvärme vid Vikingstad kyrka

Bergvärme vid Vikingstad kyrka Rapport 2008:125 Arkeologisk förundersökning Bergvärme vid Vikingstad kyrka Vikingstad kyrkogård Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län Christer Carlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Kulturrådets författningssamling

Kulturrådets författningssamling Kulturrådets författningssamling Riksantikvarieämbetets allmänna råd till 4 kap. lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) samt förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m. (KMF) KRFS 2005:2 Utkom från

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN OCH DESS UTVECKLINGEN INOM LINDÅS SAMHÄLLE

EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN OCH DESS UTVECKLINGEN INOM LINDÅS SAMHÄLLE DEL 6 På följande sidor är ett utdrag ur boken Lindås Från by till samhälle Fortsättning från Del 5 (att tänka på när du läser dessa avsnitt, är att boken skrevs 1980-83) Sida 1 EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5

Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5 Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5 1 (6) Huvudbyggnaden, sedd från infartsvägen. Fastighetsbeskrivning: Självständig jordbruksfastighet om 38,35 ha (19, 62 + 18,73 ha). Härav 24 ha skog, varav 3,4 ha slutavverkats

Läs mer

Först var skog och vatten

Först var skog och vatten Först var skog och vatten Värnamobygden är vacker, med gröna skogar, stilla sjöar och livliga vattendrag. De milsvida åkrarna är dock få, magra och karga jordar har lagt sten på bondens bördor. Skogen

Läs mer

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig?

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Projektet Bo i Himmeta-Bro kom till på initiativ av Himmeta- Bro bygderåd och finansieras delvis av EUunderstöd. Vårt uppdrag är att samla

Läs mer

Egnahemsområdet Negerbyn

Egnahemsområdet Negerbyn BOENDETS MILJÖER Egnahemsområdet Negerbyn En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av NEGERBYN Bostadsbebyggelsen öster om Necks mekaniska verkstäder i Nossebro kallas

Läs mer

historien om jaktvillans resa nedför berget

historien om jaktvillans resa nedför berget historien om jaktvillans resa nedför berget Det var en gång... Runt förra sekelskiftet var jakt och friluftsliv mycket populärt bland överklassen. På den tiden var Åre en kurort. Högsäsong var sommartid

Läs mer

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga.

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Till Företaget/I jobbet Uddeholms Hotell & Konferens ligger 9 mil norr om Karlstad, 1 tim med bil, mitt

Läs mer

Avstyckad gård. Utgångspris: 3 150 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 17/6 kl 18.00.

Avstyckad gård. Utgångspris: 3 150 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 17/6 kl 18.00. Avstyckad gård SVALÖV GISSLEBERGA 11:1, DEL AV Tilltalande gård med rymliga och gedigna byggnader. Trivsam och klassisk mangårdsbyggnad om ca 230 kvm. Ekonomibyggnader såsom loge, stallbyggnad samt förrådsbyggnad

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Presentation I Vargata by i Vårdö kommun ligger detta lantliga ställe med bostadshus, garage, verkstadsbyggnad och vedlider

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska Sida 60 SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska stenlandskapet. T E X T O C H F OTO A N N A

Läs mer

Östgöta Brandstodsbolag - Makulerade försäkringsbrev

Östgöta Brandstodsbolag - Makulerade försäkringsbrev Östgöta Brandstodsbolag - Makulerade försäkringsbrev Ekebyborna socken - Motala kommun Objektsnamn Volym Sida Försäkringsnr Nyteckning Förnyelse/överlåtelse Makulering Anm. Allhamra 18-4 126 18 859 1953

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk.

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Erfarenheter från en mindre försöksgård i Uppland. Kristina Belfrage Mats Olsson 5 km Matproduktionen i framtiden Minskad tillgång på areal : konkurrens

Läs mer

Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta

Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta www.fk.ax Bostadshus i Olofsnäs, Geta Amerika-inspirerat Smakfullt renoverat Rymligt och funktionellt Annorlunda Moderna tekniska lösningar

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Bostadshus i lugnt och sjönära läge vid Svibyviken på Åbrinken 5 i Mariehamn

Bostadshus i lugnt och sjönära läge vid Svibyviken på Åbrinken 5 i Mariehamn Bostadshus i lugnt och sjönära läge vid Svibyviken på Åbrinken 5 i Mariehamn Presentation I lugnt läge vid återvändsgränd, med sjönära läge vid Svibyviken ligger detta trevliga bostadshus. Huset är ursprungligen

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Övrigt Fastigheten är välbelägen utefter trafikerad väg i vacker omgivning.

Övrigt Fastigheten är välbelägen utefter trafikerad väg i vacker omgivning. KUMLA Stene 3:20 Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allroundfastighet med bra kommersiellt läge och bebyggelse, i vackert slättlandskap i mellersta Närke, 1 km väster om Kumla. Lokalerna rymmer

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Må bättre på Hennickehammars Herrgård

Må bättre på Hennickehammars Herrgård Må bättre på Hennickehammars Herrgård Hennickehammrs Herrgård väntar på att få välkomna dig! En Värmländsk saga HENNICKEHAMMARS HERRGÅRD är en plats att bli förälskad i. Mjukt inbäddad i den trolska skogen,

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Presentation Moderniserat och helrenoverat bostadshus med något av Villa Villekullakänsla, tillhörande dubbelgarage och

Läs mer

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Av Tor Eriksson, Örebro Rapporten är upprättad med hjälp av bevarade anteckningar, informationsblad och program samt mitt minne drygt 20 år senare. Fredagen

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta stiliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om tre rum och kök, 91,1 m 2. Lägenheten

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Himmeta. -Den öppna, ljusa bygden

Himmeta. -Den öppna, ljusa bygden Himmeta -Den öppna, ljusa bygden Välkommen till Himmeta En plats för barnen I Himmeta får barnen: barnomsorg i Himmetamodellen, med en kombination av dagbarnvårdare och förskolan Lingonet som ligger vid

Läs mer

INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8

INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8 INNEHÅLL INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8 DEL 1 HISTORISK UTVECKLING Naturgeografiska förutsättningar.. 11 Inlandsisen formade landskapet 13 FÖRHISTORISK

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

Kungsörs kommun. Flytta till Kungsör. presenterar. Boendeguide 2012/2013

Kungsörs kommun. Flytta till Kungsör. presenterar. Boendeguide 2012/2013 Flytta till Kungsör Kungsörs kommun presenterar Boendeguide 2012/2013 Välkommen att upptäcka ditt eget kungarike - Kungsör Kunglig historia Kungsör har växt fram på det område vid Mälarens strand, där

Läs mer

Precis som hemma. Två och två. Berätta om hur du bor.

Precis som hemma. Två och två. Berätta om hur du bor. 9 a..... 6. 9 eine Wohnung eschreien ein Haus oder eine Wohnung aussuchen ein Haus oder eine Wohnung mieten höflich reklamieren ungeschrieene Regeln ei Einladungen kennen Precis som hemma Lyssna på tre

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

SMEDEBODA Hässleholm

SMEDEBODA Hässleholm SMEDEBODA Hässleholm FASTIGHETSBESKRIVNING Trevlig gård med välskött bostad knappt 6 km väster om Tyringe järnvägsstation. Tomt om ca 5 900 m². Nymålad bostad om ca 155 m², verkstad, stall, loge, garage

Läs mer

Inledning 7 Ale tre landskapstyper och fem socknar 13 Naturlandskapet 21 Vår tidiga historia 27 Jord och skog ett rikt odlingslandskap 51 Kyrkan en tusenårig kulturbärare 77 Det offentliga skolor, sjukvård

Läs mer

KVARTERET KABELVERKET m.fl.

KVARTERET KABELVERKET m.fl. KVARTERET KABELVERKET m.fl. SOLBERGA, STOCKHOLM FÖREKOMST AV FORNLÄMNINGAR ANTIKVARISK UTREDNING JUNI 2013 Antikvariska konsultbyrån Fil.dr Staffan Nilsson Torsgränd 25 113 61 Stockholm Telefon och fax

Läs mer

Hökhult 5. Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress Hökhult 5. www.hemverket.se - Sida 1 av 5

Hökhult 5. Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress Hökhult 5. www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Beskrivning Fastighet i Hökhult med nära anslutning till sjön Flaten och med Store Mosse Nationalpark några minuters

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

Funderar du på att bo i Kramfors kommun?

Funderar du på att bo i Kramfors kommun? Funderar du på att bo i Kramfors kommun? När du får uppehållstillstånd i Sverige är det viktigt att hitta en bostad och ett arbete i en kommun där du och din familj trivs. Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Marknadsbrev december 2004

Marknadsbrev december 2004 Marknadsbrev december 2004 Under 2003 såg vi en viss avmattning och faktiskt en blygsam sänkning av åkermarkspriserna som en följd av de nya MTR-reglerna. Dock har marknaden under 2004 generellt stabiliserats

Läs mer

BORGSJÖ KYRKA Borgsjö sn, Ånge kommun

BORGSJÖ KYRKA Borgsjö sn, Ånge kommun BORGSJÖ KYRKA Borgsjö sn, Ånge kommun SANERING AV HUSSVAMP Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningen Rapport nr 2005:28 Anette Lund Inledning...3 Beskrivning och historik...3 Bakgrund...... 4 Sammanfattning

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Rapport 2006:18 Arkeologisk utredning etapp 1 Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Hällestad, Regna, Skedevi och Risinge socknar Finspångs kommun Östergötlands

Läs mer

FASTIGHETSBESKRIVNING. Lund Hällestad 10:23, Hällestad socken, Dalby församling, Skåne län.

FASTIGHETSBESKRIVNING. Lund Hällestad 10:23, Hällestad socken, Dalby församling, Skåne län. ä FASTIGHETSBESKRIVNING Lanthandel har bedrivits i lokalerna sedan 1867 - Bostad och butik i vinkel. Bostadsdelen är renoverad i slutet på 80-talet. Butiken omfattar dels en äldre del i 1½ plan samt en

Läs mer

Ullersätter Hantverkarbyn mitt emellan

Ullersätter Hantverkarbyn mitt emellan LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R U L L E R S Ä T T E R S O M Ä R H A N T V E R K A R B Y N M I T T E M E L L A N. Välkommen till Ullersätter! 1 LOKAL

Läs mer

Kallkällvägen 12, 831 43 Östersund

Kallkällvägen 12, 831 43 Östersund ÖSTERSUND KOLVEN 12 Kallkällvägen 12, 831 43 Östersund Överlåtelsebesiktning 2015 07 07 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Östgöta Brandstodsbolag - Makulerade försäkringsbrev

Östgöta Brandstodsbolag - Makulerade försäkringsbrev Östgöta Brandstodsbolag - Makulerade försäkringsbrev APPUNA SOCKEN - MJÖLBY KOMMUN Objektsnamn Volym Sida Försäkringsnr Nyteckning Förnyelse/överlåtelse Makulering Anm. Ahltorp 3-2 13 523 1957 1959 Ahltorp

Läs mer

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Dannäs kyrka Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:48 Robin Gullbrandsson Dannäs

Läs mer

Vad är ett bruk? Brukssamhällena byggs vanligtvis i närheten av åar eftersom det går att utnyttja vattnet som energikälla.

Vad är ett bruk? Brukssamhällena byggs vanligtvis i närheten av åar eftersom det går att utnyttja vattnet som energikälla. Vad är ett bruk? Ett bruk är en industri där man bearbetar råvaror på olika sätt. I närheten av industrin finns bostäder och platsen kallas ofta för ett brukssamhälle. På 1600- och 1700-talen byggs flera

Läs mer

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s...

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Kvarvarande bebyggelse Solna stad http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Sida 1 av 2 2012-09-06 Du är här: Start \ Stadsbyggnad & trafik \ Arkitektur &

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade.

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion. NYTT ISSN 2001-3493 Nr 6 Årgång 6 maj 2014 Text, bild, ansvarig utgivare: Leif Grönwall Broby

Läs mer

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Presentation Fint och smakfullt renoverad trerumslägenhet med stilfull inredning på våning III Scheffersgränd

Läs mer

Gård i Klamby. Utgångspris: 2 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Gård i Klamby. Utgångspris: 2 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Gård i Klamby SJÖBO KLAMBY 1:3 OCH BRÖSARP 5:21, 5:22 Trivsam gård i ett varierande kulturlandskap. Lantligt boende med tillhörande stallängor i klassisk U-formation. Totalareal om 15,4 ha, varav 8,5 ha

Läs mer

Värme i Gällersta kyrka

Värme i Gällersta kyrka ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:13 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Värme i Gällersta kyrka Gällersta kyrkobol, Gällersta socken Örebro kommun, Närke Johnny Rönngren ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Så byggde man förr. Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar.

Så byggde man förr. Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar. Så byggde man förr Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar. Att söka i landskapet I denna handledning möter du Mårten Sjöbeck och tre av de byggnader han inventerade,

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

TEXT MATS WICKMAN. Nedan. Mynttorget, vy från kanalen, 1870-tal. Ur Skandias arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. FÖRETAGSHISTORIA / 01 / 15

TEXT MATS WICKMAN. Nedan. Mynttorget, vy från kanalen, 1870-tal. Ur Skandias arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. FÖRETAGSHISTORIA / 01 / 15 BRANDKONTORET BRANDKONTORET. Skandinaviens äldsta verksamma försäkringsbolag har specialiserat sig på brandförsäkringar. Här kan fastighetsägare i Stockholm till och med teckna försäkringar för all framtid.

Läs mer

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift OMLÄGGNING AV STULNA KOPPARTAK 2012 Antikvarisk rapport Omläggning av efter stöld av koppartak 2012. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Hovdestalunds begravningsplats

Hovdestalunds begravningsplats Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:71 Hovdestalunds begravningsplats Nybyggnad av RWC Antikvarisk rapport S:t Ilians socken Västerås stad Västerås kommun Västmanland Helén Sjökvist Hovdestalunds

Läs mer

I det har fallet definierar jag kompensationsåtgärder som en förändring av byggnaden eller ett krav på verksamheten som gör att den äldre miljön kan

I det har fallet definierar jag kompensationsåtgärder som en förändring av byggnaden eller ett krav på verksamheten som gör att den äldre miljön kan I det har fallet definierar jag kompensationsåtgärder som en förändring av byggnaden eller ett krav på verksamheten som gör att den äldre miljön kan bevaras, samtidigt som verksamheten kan fortsätta. I

Läs mer

Längbro kyrka. Invändiga ombyggnationer 2013. Längbro församling, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2013:12

Längbro kyrka. Invändiga ombyggnationer 2013. Längbro församling, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2013:12 Längbro kyrka Längbro församling, Örebro kn, Närke Invändiga ombyggnationer 2013 Anneli Borg Rapport 2013:12 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Örebro kyrkliga samfällighet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 23 juni 2011 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 27 januari 2010 i mål

Läs mer

Sommarkurs i Velikij Novgorod 2014, 7.5 hp Tre veckor i juni-juli 2014

Sommarkurs i Velikij Novgorod 2014, 7.5 hp Tre veckor i juni-juli 2014 Sommarkurs i Velikij Novgorod 2014, 7.5 hp Tre veckor i juni-juli 2014 För andra året i rad kommer Slaviska institutionen att i samarbete med Novgorods universitet genomföra en kurs i praktisk ryska under

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Byggnadsinventering och kulturhistorisk värdering

Byggnadsinventering och kulturhistorisk värdering wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2006:21 Byggnadsinventering och kulturhistorisk värdering Bebyggelsen utmed järnvägen i Ödåkra Helsingborgs kommun Skåne Margareta Olsson 2006 wallin kulturlandskap

Läs mer

Bröllop & Romantik i Lövstabruk

Bröllop & Romantik i Lövstabruk Bröllop & Romantik i Lövstabruk Bröllop i Lövstabruk Ett Bröllop i Lövstabruk blir en oförglömlig upplevelse Lövstabruk är en sällsam plats och ett populärt turistmål som söker sin like. Bland Nordupplands

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala

Läs mer

ii1i SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO

ii1i SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO 1 ii1i Fastighet Fastigheten Gotland Bro Tors 1:4 Adress Bro Tors 130, 621 73 Visby. Belägen i Gotland kommun och Väskinde ffirsamling. Skattesats

Läs mer

Den putsade staden. Eftersom Puts & Plattsättning. Sedan ett par decennier

Den putsade staden. Eftersom Puts & Plattsättning. Sedan ett par decennier Kvarteret Venus Den putsade staden Att Puts & Plattsättning är ett företag med anor skvallrar faktiskt namnet om. För 50 år sedan var det murarna som både putsade och satte kakel. Men i och med miljonprogrammens

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta ståtliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om fyra rum och kök, 88,5 m 2.

Läs mer