SOCKEN FELLINGS BR GUSTA\V LINDQUIST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCKEN FELLINGS BR GUSTA\V LINDQUIST"

Transkript

1 FELLINGS BR SOCKEN AV KYRKOHERDE GUSTA\V LINDQUIST g llingsbro socken är belägen i landskapet Västmanland och tillhör Örebro län och Linde och Nora domsaga. Socknen ligger väster om Mälaren och norr om Hj älmaren. Fellingsbro socken gränsar i norr till Ramsberg. i väster till Linde landsförsamling och Näsby, i söder till Ödeby och Götlunda, vilka alla höra till Örebro län, i öster till Medåker och Västra Skedvi, som äro belägna i Västmanlands län. Socknens storlek 335,36 km 2 el hektar, varav hektar land, resten sjö. Intill år 1640 hörde Fellingsbro samman med Akerbo härad men frånskildes detta år och blev då eget härad. Norra delen av socknen är skogsområde med mossar och talrika sjöar. De största äro Oppäsen och Finnåkerssjön. I söder möter den bördiga Fellingsbroslätten. På sydgränsen flyter Arbogaån. I söder ligger Fellingsbro samhälle och väster därom vid Arbogaån Oppboga pappersbruk och kartongfabrik med sliperi. I nordväst vid Sverkestaån ligger industrisamhället Rockhammar med träsliperi, wallboardfabrik, sågverk och hyvleri. I Sällinge vid järnvägen Hallsberg-Krylbo finns sni ckerifabrik, såg och hyvleri. Bland de många större egendomarna märks Österhammar, Finnåkers bruk, Ekebyhammar, Abyhammar, Alsäng. Sörbyholm, öby, Finnåkers gård, Nederby och Oppebyberg. Grönbo kronopark ligger delvis inom Feltingsbro. F ellingsbro har varit gammal bruksbygd med många nu nedlagda järnbruk från och 1600-talen, såsom Rockhammar, Storbro, Stensta, Kåfalla, Finnåker. Ekebyhammar och Oppboga. Fornlämningarna äro mycket talrika. Ett gr avfält av ganska ovanlig typ finnes i det vackra fältet i Kattlundsbacken. Med sina 29 gravar är det det största i socknen. Av stenåldersfynd kunna nämnas tre stenyxor från Österhammar samt fyra skafthålsyxor av det klumpiga slag, som utmärkte den slutande stenåldern. Dessa funnos på Hosta-Hökasta utjord. Från bronsåldern är ett gravröse vid Skulsta, ett av socknens ståtligaste fornminnen. Det har 53 m:s omkrets och 2 m:s höjd. 14 gravfält finnas med tillsammans 62 gravar. Fornborgar och stensättningar finnas på flera ställen i socken. Alderdomliga byar saknas numera. Annu ett stycke in på 1S00-talet var det sed att bygga boningshusen och de till gården hörande uthusen så, att de tillsammans kringgärdade gårdsplanen, till vilken man inkom ge nom det överbyggda portlidret. För fönstren till boningshuset funnos 96

2 F'ellirujsbro k yrk a är ursprungligen f rån m edeltiden men ombyggdes f u l l st äncligt , v ar vi d den f i ck si n nuv arande k arakt är. F oto Hartmans Kortfiir uu), A rbotja. luckor, som slötos och tillskruvades väl, då mörkret inbröt. När så även portarna stängdes, kunde ägaren tillämpa på sin gård det engelska or d språket: mitt hem är min borg. I början av 1800-talet blev det sed att bygga 2-våningshus. De voro till en början en fördubbling på höjden av det gamla byggnadssättet. Så småningom började större gårdar uppföras med fle ra rum, och fönstrens antal blev ofta ett tecken till den grad av lyx, som ägaren ville utveckl a. Ju fler fönster, desto ståtligare byggnad. I Finnåkers by finnes bl. a. en sådan 1800-talsbyggnad med 52 fönster och 365 rutor. Under de senaste årtiondena har bebyggelsen undergått stora förändringar. Numera moderniseras de gamla byggnaderna och det bygges nya moderna bostäder i stort antal jämte ekonomibyggnader av skilda slag. En utpräglad villabebyggelse har under de senaste 20 åren slagit igenom och gör sig starkast gällande i tätorterna. Tätorter finnas vid F ellingsbro station, förut municipalsamhälle, samt vid Oppboga och Rockhammars bruk. På de båda sistnämnda platserna utgör villabebyggelsen ca 75 %, i det förra municipalsamhället är frekvensen något mindre. Gods och herrgårdar för ekomma ganska rikligt i Fellingsbro socken. Här må nämnas några sådana: Ekebyhammar. En hammare byggdes här år Smidet nedlades Abyhammar. Denna egendom har från början varit en by, men kom år 1613 i en ägares hand. Ar 1627 uppfördes en hammare på Aby ägor. Ar 1861 fanns här en franchecomtehärd, en hammare, en manufaktursmedja och en knipphammare. Ar 1871 nedlades bruket helt. Vidare kan nämnas Finnåkers bruk och herrgård, Grönbo bruk och herrgård, Kåfalla herrgård, som år 1929 styckades. Huvudbyggnaden donerades till fribaptistsamfundet att användas som vilohem. 97

3 Folkmängden i Fellingsbro socken har under årens lopp undergått rätt stora förändringar. Fr. o. m finnas fullständiga uppgifter om folkmängden. Vid årsskiftet var folkmängden personer. Folkmängden var år 1750: personer, år 1800: 4.590, år 1850: 6.383, år 1900: 7.075, år 1950: Siffrorna avspegla den allmänna avfolkningen av landsbygden. Jordbruket har från äldsta tid varit socknens huvudnäring. Men de sista 100 åren i socknens jordbrukshistoria uppvisa en utveckling, som är imponerande. Från självhushåll har utvecklingen lett fram till i det närmaste fabriksmässig produktion av vissa skördeprodukter. Arbetsinsatsen har också förändrats i högsta grad från tidigare 1 man per 5 hektar till 1 man per 50 hektar. Maskinparken har ökat kraftigt. På 1870-talet började slåttermaskiner och tröskverk (drivna av kreatur, vandring) anskaffas till varje större gård inköptes det första ångtröskverket till socknen av Johan Larsson, Västvalla. Strax efter sekelskiftet finner man de första stora, klumpiga traktorerna på Alsänge och österhammars ägor. Jordbrukets mekanisering har under de senaste 15 åren gått framåt med stormsteg. Traktoriseringen har fortsatt ända ned till gårdar på 10 hektar och hästantalet har minskat i motsvarande grad. Några siffror från 1951 års jordbruksräkning giva ett litet besked om mekaniseringen: Traktorer 308, självbindare 296, skördetröskor 54, mjölkmaskiner 288. Exakta siffror för dagen äro icke tillgängliga, men de nämnda siffrorna torde nu vara fördubblade. I samband med mekaniseringen ha så gott som alla egendomar blivit täckdikade med rör, vilket varit förutsättningen för att effektivt kunna utnyttja maskinredskapen. Men inte bara på fälten har rationaliseringen gått framåt. Foderensilering förekommer vid nästan varje gård numera. Då Örebroortens seminförening startades, fick Fellingsbro en substation. På de flesta större gårdar har en rationellare foderordning införts, mekanisk utgödsling osv. En del jordbrukare, som sålt sina kor, ägnar sig nu i stället åt ungdjursuppfödning. Ett fåtal har även slagit sig på gödsvinsuppfödning och en del har ägnat sig åt äggproduktion. Hönserier ha med framgång startats inom socknen. Det som dock mest intresserar socknens jordbrukare är växtodlingen. En av de första åtgärderna för ökad avkastning på socknens åkrar var införandet av den 7-åriga växtföljden. Tidigare hade allt hö skördats på ängar, utmarker och myrar, och runt omkring gården låg kanske hälften i träda och resten var besått med råg eller vete. Men i och med att klövern blev känd under 1800-talet, började man så klöver och timotej även på fastmarksjorden och på så sätt kunde vallgrödor omväxla med sädesgrödor på ett för jorden förmånligt sätt. De sädesslag, som socknens hårda jord bäst lämpar sig för och som också mest odlas, äro vete, korn och havre. Under de senaste åren har även raps och rybs börjat odlas i stor utsträckning. Trädgårdsskötsel förekommer givetvis vid så gott som varje gård, men den är icke av någon större betydelse för socknen ur ekonomisk synpunkt. Kreatursskötseln har stor omfattning. De djur, som man lägger största vikten vid, är nötkreaturen. En del gårdar äro dock nu kreaturslösa, dvs. 98

4 .] 1 N orra delen av F'ellingsbro utbröts 1922 och bildade kaljelljörsamling under namnet "Fellingsbro norra församling". K ap ellet invigdes i december 192,J. Foto Ha'rtman8 Kortjörlag, Arboga. där har man gått över till svin- och hönsuppfödning. Den dominerande nötboskapsrasen är SRB. Inom norra delen av socknen har skogsbruket mycket stor ekonomisk betydelse, enär arealen öpp en jord därstädes är minimal. Järnhanteringen har gamla anor inom Fellingsbro. Bland de första hammarsmedjor för stångjärnssmide, som Gustav Vasa inrättade, är Sten- \ sta hammarsmedja i F ellingsbro från Från hammaren vid Stensta spridde sig sedan hammarsmidet till andra lämpliga platser i socknen. Vid Rockhammar och Kåfalla byggdes hammarsmedja under 1500-talet. Ar 1614 funnos hamrar vid Finnåker, Sundboda mfl. platser. Den ena hammaren efter den andra startade och arbetade under 1600-, och en del av 1800-talet. Från 1858 är i stort sett järnbruksrörelsen nedlagd och andra industrier i dess ställe ha tillkommit. Men under ett par hundra år gav brukshanteringen sin prägel åt många förhållanden i F ellingsbro. Här som på så många andra håll har träet efter trätt järnet som råämne för industrien. Sågverksrörelse har inom socknen bedrivits bl. a. vid Rockhammar, Kåfalla, Finnåker och Ekebyhammar. F. n. finnes endast en sådan sågverksrörelse, vid Norrby. Ett par snickerifabriker finnas vid Sällinge och Bäcktorp. Utom de stora bruken vid Oppboga och Rockhammar kan nämnas följande företag inom socknen: Gärdsta fabrik, som anlades 1884 och där tillverkades i huvudsak tröskverk. Numera bedrives där tillverkning av sportartiklar och reseffekter i läder och plast. Fellingsbro gjuteri och mek. verkstad startades Här tillverkas transport-, kross- och sorteringsanläggningar för den tyngre industrien. AB F ellingsbro verkstäder 99

5 startades Där tillverkas pl åtradiatorer. En cementvarufabrik finnes också i samhället. Den började sin verksamhet 1926 och tillverkar betongvaror av skilda slag. Till sist bör också nämnas AB Micro, som 1924 började tillverkning av maskiner och maskindelar. Kommunikationerna i socknen ha under de sista 50 åren utvecklats synnerligen kraftigt. Vägarna äro i allmänhet mycket goda. En del av dem, såsom Kungsvägen- och Bergsvägen, äro asfaltbelagda. Beträffande järnvägen var Fellingsbro en av de första socknar i Sverige, som erhöllo del av den nyare tidens samfärdsmedel. Järnvägen Köping-Hult hör till de äldsta i riket öppnades Fellingsbro station. Statsbanan Krylbo Örebro genomlöper socknens västra del i nord-nordvästlig riktning och öppnades för trafik Denna järnväg har inom Fellingsbro stationerna Spannarboda, Sällinge och Blixterboda. Linjen Frövi-Köping är mycket viktig, ty den förmedlar transporten till och från de stora industrierna i Mellansverige och är genomfartsbana mellan Örebro och Stockholm. Lantbrukarnas produkter säljas nästan uteslutande till de ekonomiska föreningarna. Socknens befolkning gör i huvudsak sina inköp i städerna Arboga och Lindesberg. Med dessa städer uppehålles handelsförbindelserna. De tidningar, som inom socknen ha den största spridningen, äro Arboga Tidning, Bergslagernas Tidning och Nerikes Allehanda. Vid Vesslingby bro har fordom funnits ett kapell, som av flera omständigheter att döma torde ha varit den äldsta kyrkan i Fellingsbro. Nu finnas inga lämningar därav. Platsen, där kapellet legat, har sannolikt varit en offerplats under hednatiden. Kapellet anses vara uppfört vid den tid, då kristendomen först fick fast fot i denna trakt. Den nuvarande kyrkan har från början icke haft samma storlek som nu. Dess bredd var inom pelarraderna. När kyrkan sedan skulle utvidgas till norr och söder, genombröts muren och endast pelare lämnades kvar. Dessa pelare voro oformliga stenmassor, men bibehöllos till kyrkoreneveringen 1806, då de nuvarande pelarna byggdes. Kyrkans första utseende känner man intet om. Den ursprungliga kyrkan är från slutet av 1100 talet eller början av 1200-talet. Orgelverk fanns år 1629, men anges då i visitationsprotokoll såsom "förlorat". Ar 1646 byggdes ny orgel, vilken reparerades Orgeln kunde nu användas till år 1736, då en ny med 26 stämmor byggdes. Ar 1921 renoverades orgeln och försågs med delvis nya stämmor för att få mera omväxling i tonfång. Ar 1691 beslöts att bygga en läktare i västra delen av kyrkan över stora dörren. Ar 1697 byggdes ännu en läktare på södra sidan av kyrkan, och 1699 fattades beslut att bygga en läktare även på norra sidan. Dessa två läktare furmos kvar till 1920, då de vid restaureringen borttogos. "Kyrkan, 67% aln lång och 32lh aln bred, är byggd av gråsten efter grovt byggnadssätt, innantill vitlimmad, har 8 vanskapliga pelare av gråsten. Valven äro 18 stycken", heter det i visitationsprotokoll från I koret finnes en dopfunt från äldre medeltiden av gotländsk sandsten. Den har antagligen ursprungligen brukats som vigvattenfunt. I Graus Beskrivning om Västmanland 1754 heter det om Fellingsbro 100

6 Altar skåp et F ellingsbr o kyrka, Antw erpen arbete f rån talet s biirjan, kyrka: "en av de vackraste landskyrkorna i denna trakt och därjämte rätt stor och ansenlig samt prydd med 18 torn". Kyrkan krävde dock en grundlig förbättring. Dess yttre tak var bristfälligt, de 8 oformliga pelarna hindrade församlingsborna att med uppbyggelse och bekvämlighet gör a sin gudstjänst. Kyrkan var mörk och trång. Renovering föreslogs och beslutades. Nu skedde under åren en radikal förändring av den gamla gotiska kyrkan. Stenva lven med de 9 alnar tjocka och 3 alnar breda pelarna borttogos, sidomurarna höjdes 4 alnar; nytt innertak av trä uppsattes i tre avdelningar, den mellersta delen utgörande ett avl ångt valv och sidedelarna platta, det hela beklätt med.gips. I stället för de förra pelarna uppsattes nu 14 smäckra pelare. Genom denna omändring förlorade kyrkan helt och hållet sitt första.ut seende. Den nya stil, som den erhöll, blev i stället neologiens kyrko.byggn adsst il, inympad på den gamla gotiken. N ågon enhet kunde ej er- 101

7 hållas genom en sådan förening. Dock giver kyrkan i sitt nuvarande skick ett lyftande och högtidligt intryck. Vid en inre renovering av kyrkan år 1820 borttogos de förut nämnda sidoläktarna. De voro för utrymmes skull obehövliga samt för kyrkan vanprydande. Kyrkans predikstol är från 1723, målad och försedd med förgyllda bilder. Ett gammalt altarskåp finnes, ett förnämligt Antwerpenarbete från 1500-talets början. Det renoverades år Bland övriga inventarier må nämnas en kommunionskalk, förgylld med emaljerad fot, väger 91Vz lod. Den härstammar från 1300-talets mitt och är tillverkad i Sverige eller Lubeck. Den är en av Sveriges märkligare kalkar från medeltiden och finns reproducerad i Aron Anderssons bok: Silberne Abendmahlsgeräte in Schweden aus dem YJV. Jahrhundert. Kastalen är det äldsta byggnadsminnesmärket i socknen. Det är en stor tornliknande fyrkantig stenbyggnad på kyrkogården söder om kyrkan och anses vara från 1100-talet. Den är den enda bevarade i sitt slag i Mellansverige. Den är byggd av kraftiga gråstensblock. höjden är omkr. 17 m och väggarna äro 2 m tjocka. Kastalen har under tidernas lopp varit både försvars-, klock- och förrådstorn. Nu är den delvis inredd till kyrkomuseum. Vid Grönbo bruk finnes en flygelbyggnad inredd till gudstjänstlokal. Fr. o. m. den 1 januari 1922 har norra delen av Fellingsbro utbrutits och bildat kapellförsamling med namnet "Fellingsbro norra församling". Kyrksal byggdes och invigdes för sitt ändamål den 16 dec FrikyrkoröreIsen inom Fellingsbro hör samman med de väckelserörelser, som under senare delen av 1800-talet gingo fram över vårt land. Ar 1866 bildades i Svillinge den hela socknen omfattande Fellingsbro missionsförening, och 1868 bildades den mera lokalt betonade Rockhammars kristna friförsamling. Missionshuset i Rockhammar uppfördes Ar 1864 är söndagsskolans begynnelseår inom socknen. Ar 1947 ändrade Fellingsbro missionsförening sitt namn till Fellingsbro missionsförsamling. Ar 1884 bildades Ullersäters missionsförsamling. Predikolokaler finnas i Bäcktorp. Bergaby, Finnåker, Rockhammar och Spannarboda. Fellingsbro baptistförsamling bildades i Svillinge Församlingen anslöt sig vid bildandet till Sv. Baptistsamfundet fattades beslut om att församlingen skulle utträda ur samfundsgemenskapen. Sedan dess samarbetar den med Örebro missionsförsamling togs kapellet i municipalsamhället i bruk och kallades Betel. Utom Betel finnas predikolokaler i Ullersäter och Blixterboda. Den yngsta frikyrkoförsamlingen i Fellingsbro är den till Helgelseförbundet anslutna Salemsförsamlingen. Den bildades 1934 och invigde sitt kapell, Salem, i Boängen En skola fanns vid Fellingsbro kyrka i början av 1600-talet. Villigheten att låta barnen gå i skolan var dock icke stor kungjordes, att "ingen fick admitteras till Herrens Heliga Nattvard, förrän han till barnaskolan vid kyrkan framkommit och låtit sig försvarligen undervisas" nybyggdes skolhuset, som var alldeles förfallet. Ar 1793 antogs det första skolreglementet i Fellingsbro. Det har till titel: "Stadga för scholemästaren uti Fellingsbro den 16 augusti 1793". Ar 1851 kom frågan om skol- 102

8 "Karl XI:s jaktstall", byggnad från år 167q i F innåker, F ellingsbro socken, en li g t et t gammalt f otografi i ö r ebro läns mu,se1tm. väsendets förbättring, som flera gånger tidigare föreslagits och avslagits, ånyo upp. Ett skolreglemente antogs den 29 februari Skolhus blevo nu byggda vid ytter Ekeby, Sverkesta, Bergaby, Finnåker, Rockhammar och Pilkrog. Ännu funnos inga småskolor. Efter många sega strider blev skolväsendet ordnat på ett sätt, som ägde bestånd en lång fö ljd av år byggdes småskolehuset vid kyrkan uppfördes nytt skolhus av sten vid kyrkan. Det innehöll endast en lärosal, två avklädningsrum och slöjdsal byggdes slöjdskolehuset vid Fellingsbro station. På våren 1897 nedbrann Korvike skolhus. Nytt uppfördes 1899 med två lärosalar för folkskolan. För småskolan hyrdes lokal i slöjdskolehuset. Ar 1914 byggdes småskolehus i Borfena uppfördes ny skola vid Oppboga bruk. Korvike skola hade länge ansetts otidsenlig och trångbodd. Att bekosta en större omändring ansågs olämpligt. Därför beslöts att bygga ny skola i municipalsamhället. Myndigheternas tillstånd att f å utföra bygget gavs i maj Tillståndet gällde dock en första etapp innehållande 7 klassrum, materialrum, toaletter, skyddsrum och panncentral. Vid läsårets början 1950 kunde skolan under namnet "Ekbackens folkskola" tagas i bruk. Den andra etappen var färdig Nyckelby skola moderniserades 1946, och vid Rockhammar byggdes ny skola Under 1930-talet hade barnantalet sjunkit betydligt, varför 103

9 en del skolor nedlades. Ar 1941 infördes den 7-år iga skolan. Socknen har tidigare haft 13 bygdeskolor. Nu har undervisningen centraliserats. Det finns f. n. 7.skolor, nämligen: Ekbackens skola i samhället: Aa, 11 klasser och 11 lärare; Oppboga: Blb, 2 klasser och 2 lärare; Kyrkskolan: Blb, 3 klasser och 3 lär ar e ; Nyckelby-Ytter Ekeby: Blb, 3 klasser och 3 lärare; Rockhammar: B1Al, 5 klasser och 5 lärare; Pilkrog: Blb, 2 klasser och 2 lärare; Finnåker : Blb, 2 klasser och 2 lärare. Slöjdundervisning förekommer i samtliga skolor, undervisning i engelska fr. o. m. klass 5 i samtliga skolor. Folkhögskola, lantmannaskola och lanthushållsskola finnas i socknen. Skolbyggnaden är mycket ståtlig, uppförd i tre våningar i vacker svensk stil, och har ett fritt läge på Hällaåsen, omgiven av skogspark och trädgård. Skolorna ha från sin tillkomst 1916 t. o. m haft ett elevantal av ca Ett "hospital" eller en fattigstuga för 8 fl 10 personer blev under 1600 talet inrättat vid Fellingsbro kyrka. De fattiga i hospitalet underhöllos genom sammanskott vid bröllop och andra tillfällen samt därigenom att kyrkvaktaren varje år reste omkring i församlingen och insamlade medel för ändamålet. Men fattigstugan var otillräcklig, 8 fl 10 personer fingo gott understöd, men mångdubbelt fler blevo alldeles utan hjälp. Förslag framlades, att en fond av spannmål till de fattigas underhåll skulle bildas genom uttaxering på hemmanen. Förslaget ledde till "en förening om allmoseverket i Fellingsbro", som blev av Kungl. Maj:t stadfäst Ar 1783 stängdes hospitalet och byggnaden såldes, då den ansågs dyrbar i underhåll och obehövlig. Ar 1827 blev emellertid en fattigstuga behövlig, och det beslöts, att den s. k. Herrstugan i närheten av kyrkan skulle inrättas därtill. Men redan 1832 befanns Herrstugan förfallen och då den "blivit ett tillhåll för fattiga och husvilla personer", ansågs den ej svara mot sitt ändamål, varför den nedrevs och bortfördes. Ar 1835 antogs nytt reglemente för fattigvården. vilket reglemente förnyades vart femte år t. o. m Ny fattigstuga uppfördes Den innehöll 4 rum och kök och var avsedd för 12 personer. Genom införd roteförsörjning blev den obehövlig såsom fattigstuga. 2 rum och kök upplätos till bostad åt socknens barnmorska. Den kallas ännu "barnmorskebostaden". Ar 1881 blev en fattiggård uppbyggd på Kvasta mark. Icke mindre än 142 hjon blevo intagna i den nya gården. Ar 1901 skedde en grundlig reparation och förbättring av gården. Ar 1909 byggdes ett varmbadhus vid ålderdomshemmet. Elektriskt ljus infördes Aren blev såväl ålderdomshemmets huvudbyggnad som dess sjukavdelningar genomgående reparerade och ombyggda, och huvudbyggnaden utökades. Genom detta arbete förvandlades ålderdomshemmet helt. De stora gemensamma salarna försvunna och istället fick man mindre rum för 2, 3, högst 4 vårdtagare. Sammanlagda platsantalet i huvudbyggnaden blev efter ombyggnaden 47. I de båda sjukavdelningarna blev det sammanlagt 17 vårdplatser. Men 1955 ansågs hemmet inte längre motsvara tidens krav. Beslut fattades att om- och tillbygga ålderdomshemmet, vilket arbete blev slutgiltigt klart Den gamla huvudbyggnaden är nu omändrad till ekono- 104

10 Kastalen, f örsvarstorn från talet på F elling sbr o k yrkogård. B y g gnaden, den enda bev ar ade i sitt slag i M ellansv e?'i ge, använd es [r åm till1s51f som soclcermuujasin, Niem er a är den inredd t ill ksjrkomuseuan: mibyggnad med kök, förråd m. m., matsalar, sällskapsrum samt bostäder för personalen. Pensionärsbostäderna äro förlagda till tvenne nyuppförda byggnader i två våningar. Dessa ha direkt förbindelse med varandra samt med den förutvarande byggnaden. Hemmet har 55 pensionärsrum, varav 30 äro enkelrum och resten dubbelrum. Hemmet heter nu Br ogården. I Rockhammar har ett nytt bostadshus uppförts för sjuksköterska och hemsyster. Den första åtgärden för ordriandet av sjukvår den var ans tållandet av examinerad barnmorska. Detta skedde Ar 1880 anställdes en barnmorska för övre delen av socknen, boende i Sällinge. Sedan början av 1950-talet finns ingen barnmorska i socknen. Hon är nu placerad i Lindesberg, och hennes distrikt omfattar även Näsby församling. Ar 1883 byggdes en mindre byggnad f ör ålderdomshemmets sjuka tillbyggd es en byggn ad fö r sam ma ändamål. Hela by ggnaden beräknades för 30 sjuka. Under år 1960 har i samhället uppförts ett kronikerhem med 30 vå rdplatser och 18 anställda. Byggnaden, som uppförts av landstinget, inrymmer även poliklinik. Anställda här äro en läkare och två tandläkare. Från 1916 är provinsialläkare stationerad i F ellingsbro samhälle. Från 1920 äro i socknen stationerade två dist r iktssköterskor. Inom sockne n finnas 3 pensionärshem, ett i Rockhammar. färdigb yggt 1947, med 8 lä genheter, och två i F ellingsbro samhälle, det ena uppfört 1949 med 12 lägenheter, det andra 1959 med 16 lä genheter. Den kommunala utvecklingen har här s om på de fl esta håll lett till, att den s, k. förtroendeförvaltningen upphört och centraliserad förvaltning införts genom anställande av fö r ändamålet utbildad personal, som utgöres av kommunalkamrer, 6 kontorister samt kommunalbyggmästare. Kommunalkontoret byggdes år Fellingsbro socken ingår icke i någon s. k. storkommun. Den anses vara stor nog att kl ara sig själv. Föreningslivet har stor utbre dning i socknen. Nykterhetsverksamhet har bedrivits sedan 1891 och har f. n. sju verksamma föreningar, bland dem en MHF-avd. med 104 medlemmar. Fellingsb ro f öreläsningsanstalt 105

11 har sin upprinnelse från år 1897 och har sedan dess varit i oavbruten verksamhet. Föreläsningar hållas på 12 olika platser inom socknen. Folkbiblioteket bildades 1858 och delades i två delar, den ena i Klockargården och den andra i Rockhammar. Från 1953 är biblioteket förlagt till kommunalhuset i Fellingsbro samhälle. Ar 1911 grundades Fellingsbro hembygdsmuseum och den 6 juni 1920 bildades hembygds- och fornminnesföreningen. Hembygdsgård, inrymmande museum med ca 900 bokförda föremål, finnes i närheten av folkhögskolan. Musik och sång har otvivelaktigt odlats inom socknen från äldsta tid. Men i början av 1900-talet bildades Fellingsbro musiksällskap. Ledare var församlingens musikdirektör Anders Blix, och från hans avgång 1935 efterträddes han av musikdirektör Ossian Björklund, som nu är ledare för musiklivet inom socknen. Fellingsbro gymnastik- och idrottsförening bildades Ytterligare 4 idrottsföreningar finnas och ha fotbollen som dominerande gren. Röda Kors-avdelning, hemvärnskår och lottakår finnas. Ar 1952 fingo de en egen hemvärns- och lottagård i Vesslingby. I socknen finnas 8 kyrkliga arbetskretsar, som arbeta för mission och diakoni, samt tvenne kyrkliga ungdomsklubbar. Av stort intresse för socknens invånare är, att den icke avfolkas mera än som hittills skett. Det behöves flera industriföretag. Vissa åtgärder ha vidtagits för att göra framför allt samhället och Rockhammar inbjudande. Den 1 januari 1958 upplöstes municipalsamhället och kommunen blev en enda förvaltningsenhet, vilket förde med sig vissa skattelättnader. Man har anskaffat lämpligt markområde för industri- och bostadsbebyggelse samt ordnat med vatten- och avloppsanläggningar i samhället och Rockhammar. En omfattande sockenhistoria över Fellingsbro utgavs år av A. Garfve, Den har senare utkommit i ny upplaga. Eli k vm läro: k ap! Sv en EI«äng: b ast. ]~kp. än " I lvi;d. Äg. ]«Fim k vm. l m at: lkapl r e : 1'>1 Äg. 1«106

UTREDNING OCH YTTRANDE

UTREDNING OCH YTTRANDE UTREDNING OCH YTTRANDE I ÄRENDE ANGÅENDE IFRÅGASATT STADS FORM UNDER LANDS RÄTT FÖR VISSA DELAR AV, EVENTUELLT HELA HÖGBO SOCKEN SAMT ANGRÄNSANDE DELAR AV.OVANSJÖ SOCKEN I GÄVLE- BORGS LÄN ELLER ANNAN

Läs mer

Översiktsplan 2004. Faktadel. Antagen av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76

Översiktsplan 2004. Faktadel. Antagen av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 Översiktsplan 2004 Faktadel Antagen av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 Innehåll 1. KRISTINEHAMN I OMVÄRLDEN...2 Administrativ tillhörighet...2 Funktionell region...2 Sverige 2009 - förslag till vision...2

Läs mer

Kapitel - 10. Hällekils vårdhem

Kapitel - 10. Hällekils vårdhem Kapitel - 10 Hällekils vårdhem Hällekils herresäte historia Vårdhemmet i Hällekil har under långa tider varit i händelsernas centrum i byn. Det har också varit en arbetsplats som gett arbetstillfällen

Läs mer

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS KULTUR- HISTORIA EN ÖVERSIKT

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS KULTUR- HISTORIA EN ÖVERSIKT ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS KULTUR- HISTORIA EN ÖVERSIKT INNEHÅLL Landskapet...2 Förhistorien människans tidigaste spår i landskapet...2 Medeltida socknar blir modern kommun...6 Den nya tidens omvandlingar...7

Läs mer

Den 1 maj 1856 erhöll Oskarshamn stadsrättigheter. Det är den sista svenska stad, som döpts efter den då regerande konungen, i detta

Den 1 maj 1856 erhöll Oskarshamn stadsrättigheter. Det är den sista svenska stad, som döpts efter den då regerande konungen, i detta Viktiga årtal i skolans historia. 1862 - skolan byggs. 1886 - ombyggnation samt gymnastiklokal. 1915 - annexet byggs. 1935 - samrealskola, (flickskolan upphörde). 1946 - gamla Hotell Strand blir provisoriskt

Läs mer

Skålen N:o 11 75 år. Bostadsföreningen

Skålen N:o 11 75 år. Bostadsföreningen Bostadsföreningen Skålen N:o 11 75 år Vår bostadsförening har en obruten serie av protokoll från stämmor och styrelsemöten allt sedan den bildades. De första, fram till och med januari 1977, skrevs för

Läs mer

SIMBASSANGEN I KUMLAS NYA IDROTTSANLAGGNING, KUMLAHALLEN. Foto : Kamera-Bilden N1LS. 40:e årgången

SIMBASSANGEN I KUMLAS NYA IDROTTSANLAGGNING, KUMLAHALLEN. Foto : Kamera-Bilden N1LS. 40:e årgången SIMBASSANGEN I KUMLAS NYA IDROTTSANLAGGNING, KUMLAHALLEN Foto : Kamera-Bilden N1LS 1969 40:e årgången ÖREBRO LÄNS LANTMÄNS CENTRALFÖRENING Filial i Kumla Telefoner: 701 77, 705 87 FODERMEDEL - GODSELMEDEL

Läs mer

STRANDBLADET E N T I D N I N G F R Å N S T R A N D B A D E N S B Y A F Ö R E N I N G 1/2 0 1 0 N A

STRANDBLADET E N T I D N I N G F R Å N S T R A N D B A D E N S B Y A F Ö R E N I N G 1/2 0 1 0 N A STRANDBLADET E N T I D N I N G F R Å N S T R A N D B A D E N S B Y A F Ö R E N I N G 1/2 0 1 0 STRANDBADEN FÖRR DBA N A 0-2 01 0 1 91 N DE STR STATIONSHUSET DANNEVANGEN SÄKRARE PÅ VÄG 111 Sagt i Strandbaden...

Läs mer

Mönsterås gamla kyrkogård Mönsterås församling, Växjö stift, Kalmar län

Mönsterås gamla kyrkogård Mönsterås församling, Växjö stift, Kalmar län Mönsterås gamla kyrkogård Mönsterås församling, Växjö stift, Kalmar län Kulturhistorisk inventering av kyrkogårdar/ begravningsplatser i Växjö stift 2006 Magnus Johansson Kyrkoantikvariska rapporter 2006,

Läs mer

Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 5 (7) Vårdinge socken

Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 5 (7) Vårdinge socken Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 5 (7) Vårdinge socken Vårdinge sn: Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förord 1 Inledning 2 Bakgrund och syfte 2 Urval 2 Inventeringens struktur 3

Läs mer

Kulturmiljöer i Mora

Kulturmiljöer i Mora Kulturmiljöer i Mora av Anders Romson & Barbro Barwing Revidering 2012 Mora äldsta historia I likhet med de övriga kommunerna i Siljansregionen består nuvarande Mora av en mängd olika byar, och det gamla

Läs mer

Hyssna kyrka 1907-2007

Hyssna kyrka 1907-2007 Hyssna kyrka 1907-2007 En jubileumsskrift sammanställd av Yngve Kalin och Gunnar Persson Den äldsta kända bilden av Hyssna nya kyrka, tagen innan kyrkogården anlagts. Vid sidan om kyrkan syns en förrådsbyggnad

Läs mer

Julens glädjebudskap för alla

Julens glädjebudskap för alla xf 29 KUMLA JULBLAD årg. Utgivare: Nils Helander 1 958 Julens glädjebudskap för alla Julbetraktelse för Kumla Julblad av pastor Lennart Olsson J ulens stora helg omsluter oss alla på ett särskilt sätt

Läs mer

32 år bland pingstvänner i Solna

32 år bland pingstvänner i Solna 32 år bland pingstvänner i Solna av Olle Eriksson En uppsats om utposter i Huvudsta och Hagalund det som i dag är Solna. Från 1914 till 1946. Första upplagan augusti 1994 Från den lilla stugan på Aspgatan

Läs mer

KULTURHISTORISK UNDERSÖKNING. av k v. SVÄRDET och NYCKELN FALKENBERG

KULTURHISTORISK UNDERSÖKNING. av k v. SVÄRDET och NYCKELN FALKENBERG KULTURHISTORISK UNDERSÖKNING av k v SVÄRDET och NYCKELN FALKENBERG FALKENBERGS KOMMUN, Kulturnämnden HALLANDS LÄNSMUSEER, Landsantikvarien Omslagsbild: Foto från kyrktornet omkring 1925 med kv Svärdet

Läs mer

!a:m,~;'iv4j. En viktig affär KUMLA KYRKA. V ÄLJ gardinerna SPARBANKERNAS FASTIGHETSBYRÅ. Julklappstips från KUMLA TELEFONKAT ALOG

!a:m,~;'iv4j. En viktig affär KUMLA KYRKA. V ÄLJ gardinerna SPARBANKERNAS FASTIGHETSBYRÅ. Julklappstips från KUMLA TELEFONKAT ALOG En viktig affär Står Ni i begrepp att sälja eller köpa fastighet kontakta SPARBANKERNAS FASTIGHETSBYRÅ Köpmangatan 11-13, Kumla - Tel. 019/75490 En annons i KUMLA TELEFONKAT ALOG säljer effektivt hela

Läs mer

Emmaboda. Johansfors. Emmaboda kyrka

Emmaboda. Johansfors. Emmaboda kyrka Form & Design Längs den 14 mil slingrande och natursköna KulTuren kan du hitta nya smultronställen i Emmaboda och Lessebo kommuner. Här finns spåren efter inlandsis och industrialisering. Här finns skrönor,

Läs mer

Uddevalla. Industrialiseringen FÖRE, UNDER &EFTER. ETT PROJEKTARBETE HT-00- AV EMMA-Sophie Borgland sp2b Camilla friberg sp2b

Uddevalla. Industrialiseringen FÖRE, UNDER &EFTER. ETT PROJEKTARBETE HT-00- AV EMMA-Sophie Borgland sp2b Camilla friberg sp2b Uddevalla FÖRE, UNDER &EFTER Industrialiseringen ETT PROJEKTARBETE HT-00- AV EMMA-Sophie Borgland sp2b Camilla friberg sp2b EMMA-SOPHIE BORGLAND RAPPORT 1 Sammanfattning Vet du hur Uddevalla har blivit

Läs mer

Karlslunda nya kyrkogård Karlslunda socken, Växjö stift, Kalmar län

Karlslunda nya kyrkogård Karlslunda socken, Växjö stift, Kalmar län Karlslunda nya kyrkogård Karlslunda socken, Växjö stift, Kalmar län Kulturhistorisk inventering av kyrkogårdar/ begravningsplatser i Växjö stift 2007 Liselotte Jumme Kyrkoantikvariska rapporter 2008, Kalmar

Läs mer

Rudbeckianska skolans gamla huvudbyggnad

Rudbeckianska skolans gamla huvudbyggnad Rudbeckianska skolans gamla huvudbyggnad Kulturhistorisk utredning Kvarteret Domkyrkan 2 Västerås Domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Rudbeckianska skolans gamla huvudbyggnad Kulturhistorisk

Läs mer

Västra Begravningsplatsen Oskarshamns stadsförsamling, Växjö stift, Kalmar län

Västra Begravningsplatsen Oskarshamns stadsförsamling, Växjö stift, Kalmar län Västra Begravningsplatsen Oskarshamns stadsförsamling, Växjö stift, Kalmar län Kulturhistorisk inventering av kyrkogårdar/ begravningsplatser i Växjö stift 2005 KI Västra begrav. 022 Magdalena Jonsson

Läs mer

Text och research: Thorsten Andersson Layout och tryck: www.mzreklam.se

Text och research: Thorsten Andersson Layout och tryck: www.mzreklam.se 1 Text och research: Thorsten Andersson Layout och tryck: www.mzreklam.se 2 Omslag till SJVF:s jultidning Dopparedagen 1951. Målat av L. Brattström 1951. Originalet i färg. DOPPAREDAGEN var en jultidning

Läs mer

MEDELBY. En sociologisk studie

MEDELBY. En sociologisk studie MEDELBY En sociologisk studie MEDELBY En sociologisk studie MARTIN S. ALLWOOD OCH INGA-BRITT RANEMARK Av Under medverkan av Astrid Johansson, Harold Lowenstein och Lars Grönvall Teckningar och karta av

Läs mer

HEMBYGDSHISTORIEN OM TECKOMATORP

HEMBYGDSHISTORIEN OM TECKOMATORP Ett specialarbete om Teckomatorps historia sammanställt utav Magnus Ström och Per Hansson på Gullstrands gymnasieskola under läsåret 1980/81, samt vidarebearbetat av Magnus Ström anno 2010. FÖRFATTARNAS

Läs mer

Gamla skolan Bygdegården i Österslöv

Gamla skolan Bygdegården i Österslöv Gamla skolan Bygdegården i Österslöv fyller 170 år 2010 Av Yvonne Palm Lundström Bakgrund I början på 1800-talet när Gustaf IV Adolf och Karl XIII regerade Sverige, fanns 50 meter öster om Österslövs nuvarande

Läs mer

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1940 1944.

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1940 1944. Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1940 1944. Sammanställda av Anders Ring, Ur Smålandsposten N:o 1 Onsdagen den 3 Januari 1940. Hälsingborg. FÖRLOVADE. Carl-Oskar Wessel Olga Samuelsson Ur

Läs mer

PATRULL. Skandinaviska Bonken, ku:--.._. f!n välkommen /u~dvtz AB. KUMLA SKOFABRIK. L I T H E L L SKumla, Hallsberg AFFÄRSHUSET. Eric Ericsson, Kumla

PATRULL. Skandinaviska Bonken, ku:--.._. f!n välkommen /u~dvtz AB. KUMLA SKOFABRIK. L I T H E L L SKumla, Hallsberg AFFÄRSHUSET. Eric Ericsson, Kumla f!n välkommen /u~dvtz fö r barn och äldre: Sparkassebok med hemsparbössa eller en premieobligation från Skandinaviska Bonken, ku:--.._ AFFÄRSHUSET Stenevägen 43 SPECERIER, DIV ERSE Tel. 703Y8, 70499 CHARKUTERI

Läs mer

KYRKOR. i Karlstads stift Del I Inventerade 2002-2005. Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö och Karlstads kommuner

KYRKOR. i Karlstads stift Del I Inventerade 2002-2005. Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö och Karlstads kommuner VÄRMLANDS MUSEUM www.varmlandsmuseum.se KYRKOR i Karlstads stift Del I Inventerade 2002-2005 Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö och Karlstads kommuner KYRKOR i Karlstads stift Del

Läs mer

Runnö. Natur. Skärgårdsprojektet Kalmar läns museum Länsstyrelsen Kalmar län 1

Runnö. Natur. Skärgårdsprojektet Kalmar läns museum Länsstyrelsen Kalmar län 1 Runnö Natur Som en mäktig teaterridå skymmer Runnö med tillhörande skärgård den fria horisonten från Påskallavik. På håll smälter den stora Runnö samman med alla småöar runt om till en enda landmassa,

Läs mer

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1920 1929.

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1920 1929. Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1920 1929. Sammanställda av Anders Ring, Vislanda. Ur Smålandsposten N:o 6 Lördagen den 10 Januari 1920. Kommunalt, Vislanda. Ordinarie kyrkostämma hölls

Läs mer