sa, A., i zoologi; Malmquist, A. J., i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sa, A., i zoologi; Malmquist, A. J., i"

Transkript

1 I C. Ofriga allmänna inrättningar. 122 O1 C. Öfriga allmänna inrättningar. 1. Bildningsanstalter: Högskolor och fackskolor, Allmänna läroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet... [ Fångvården... [ Försvaret... C Handel och sjöfart, tull, handtverk och näringslif... [ Penninginrättningar : 1) Bankinrättningar och kreditanstalter [ , 2) Försäkringsanstalter [ , 3) Pensionsinrättningar, sjuk- och begrafningskassor [ [ Samfärdseln till lands: 1) Gatutrafiken [ , 2) Jiirnvägarna [ , 3) Postverket [3270], 4) Telegraf o. Telefon [ [ Sjuk- och hälsov%rden: Polikliniker, Sjukhus, Sjukhem, Hälsovård... [ Välgörenhetsinrättningar... [ I. - Bildni.ngsanstaIter. Högskolor och fackskolor. [2201] Stockholms högskola. Matematiskaseniinariet, Mekaniska,Fysiska,,Kemiska, Allmänna kemiska och Analytiska llaboratorierna, Geologiska, Mineralogiska, Botaniska, Geografiska, Social-, vetenskapliga samt Konsthistoriska instituten, Juridiska, Humanistiska och Allmänna biblioteken jämte föreläsningssalar och Relrtorsex~editionen. högako- lans hus Drottninggatan 118; ~óotogiska institutet och föreläsningssalen: Kungsgatan 70, 3 tr.; Zornska institutet, Villa Alnäs, Djurgården, Juridiska biblioteket, Saltmatareg. 5, 3 tr. Styrelse: Kinander, E., ordf.; Arrhenius, S.; v. ordf.; Lindhagen, Carl; Stjernberg, N. F.; Bendixson, S ; Juhlin-Dannfelt, C. G.; Phragmén, L. E.; Ciirman, J. S., Rabe, P. R. hpektor: Phragmén, L. E. Rektor: Bendixaon, Ivar. ~afesorer: Lagerheim, N. G., i botanik; De Geer, G. J., i geologi; Bendixson, I. O., i högre matematisk analys; von Koch, N. F. H., i ren matematik; Fredholm, I. E., i mekanik och matematisk fysik;von Euler- Chelpin, H. K. A.S.,i allman och organisk kemi;vebterberg, K.A.,i allmän ochoorganisk kemi; Rosenberg,G.O.,i växtanatomi och cellära; Quensel, P. D., i mineralogi och petrografi; Holmgren, Nils, i zoo- l*; Cassel, II. G., i nationalekonomi med finansvetenskap; Stjernberg, N. F., i straffrätt och juridisk encyklopedi; Varenius, P. O., i statsrätt med statskunskap jiimte förvaltningsrätt och folkrätt; Eke- berg, L. B., i civilrätt; Delin, C., i ratts historia och romersk rätt; Eberstein, G. A., i speciell privaträtt jämte finansrätt; Lamm, M., i litteraturhistoria med poetik; Tunberg, S. A. D., i historia; Roosval, J. A. E., i nordisk och jämförande konsthistoria; Bagge, Gösta, i nationalekonomi och socialpolitik. Lärare öfver stat: Mittag-Lefler, G., pensionerad professor i ren matematik; Bäckström. H. M.. f. d. rof fess or i minera- logi och petrografi ; Zeche, W., f. d. professor i zoologi; Benedicks C. A. F. i fysik; föreläsa fortfarande Ad Högskolan efter eget bestammande. TillfGrordnade larare: Bohlin, K. P. T., i astronomi; De Geer, S., i geografi; Bunnström, J. A. M., i experimentell zoologi; Edin, K. A., i statistik; Lindqvist, S., i nordisk och jämförande fornkunskapi Sohuck, H., i kultur- och litteraturhistoria; Lund, D., i psykologi och pedagogik; Andrm, T. J. H., i allmän religionshistoria; Noreen, A. G. i nordiska sprak; Riesz, M., i matematik; Hassler, Ake, i processriitt och internationell privaträtt; Ising, G., i fysik; Anzelius, Ado1f;i rationell mekanik: Lindblom, A., i konsthistoria. Prosektor (vid zootomiska institutet): Runnström, J. A. M. Docenter: Grönberg, G., i zoologi: Liljeström, i fysik; Stridsberg, E., i matematik; sa, A., i zoologi; Malmquist, A. J., i INDUSTRIAKTIEBOL. VI K I N G VIKING SR QKR#M OREBRO A matematik; Geijer, P. A., i petrografi och malmgeologi; Kiesz, M., i matematik; Holm, E. A. i fysik; Runnström, J. A. M., ie~perimentellzoologi; Ramstedt,Eva, i radiologi; Antevs, E. V., i geologi; Cra- t

2 l I I [ C. Ofriga allminna inrättningar. mér, C. H., i matematik; Aminoff, G., i mineralogi och kristallografi: Hille, E., i matematik; Angström, A. K:son, i geofyeilr ; Holmgren, I. A., i botanik; Ising, G. A., i fysik; Odencrants, T. A. E. i vetenskaplig fotografi; Svanberg, A. C. 0. i biokemi; Dernby, K. G., i biologisk kemi; Swensson, U O. T., i fotokemi; Engfeldt, N. O., i biologisk kemi; Westgren, A., i metallografi; Stålfelt, M. G., i växtfysiologi; Tackholm, G. W., i botanik; Romell, L. G. i växtbiologi; Petander, R. T., i ekonomisk historia; Felir, M. N., i civilrätt och romersk ratt; Kuylenstjerna, C. W. U., i rättshistoria; Benckert, I<. Ro- bertsson, i rättshistoria; Lindqvist, Sune, i nordisk och jämförande fornkunskap; Lindblom, A. A. F., i konsthistoria; Herlitz, N., i historia; Paulsson, G., i konsthistoria. TjMrtamun: Lindhagen, A., styrelsens sekreterare; Edström, A. S., kassaförvaltare samt lärarrådets och matematisk-naturvetenskapliga afdelningens sekreterare; Cederschiöld, P. S. E. R., stats- och rättsretenskapliga och humanistiska afdelningens sekreterare; Almström, A., skrifbiträde. [2202] $jtockho[ms högskolemrening. Styrelse: Arrhenius, S., ordf.; Bcndixson, 1.) sekr.; Borgström, A. G. S.; Lindhagen, C.; Philipson, W.; Rabe, P.R.,vice ordf. Wallenberg, M. L. [22031 Handelshiigsko,an i Stockholm. Brunkebergstorg 2. Geografisk, handelsteknisk, nationalekono- misk institution, bibliotek, affärsarkiv, handelsmuseum, föreläsningssalar samt rektorsexpedition. Direktion : Ordförande: Lagerheim, C. H. Th. A. Ledamöter: Wallenberg, K. A.; Kinander, C- E.; Nachmanson, J.; Hallendorfl, C. J. H- Larare : Rektor: Hallendorff, C. J. H., professor i statskunskap och ekonomisk historia. Professorer: Andersson, C. F. G., ekonomisk geografi; Heckscher, E. F., nationalekoriomi med statistik; Sill&, O., handelsteknik; Brisman, S., nationalekonomi och bankvetenslrap (A. O. Wallenbergs professur) ; Fehr, M. N., rättsvetenskap. Lektorer: Harlock, W. E., engelska språket; Mbaly, P. F. M., franska språket; Meyer, E. A., tyska språket; Fearenside, C. S., engelska språket; Ronbetz, A., ryska saråket; Nyberg. J.. bokförinp. Docenter: De Geer, S., ekonomisk geografi;,. hberiius, N., rättsvetenskap. Ofriga Lärare: Boszeus, E. W., ledare af fackkursen för trävaru- och pappersindustrien; Grönberg, G., rättsvetenskap; Welin-Berger, IE. E., bankteknik; Ekblom; E., spanska språket. Bibliotek och institutioner : Bibliotekarie: Dal, L. Amanuenser: vid biblioteket:afzelius,iiigrid; vid institutionerna: Engfors, G. (nationalekonomi); Jansson, B. (handelsteknik); Berggren, H. (ekonomisk geografi); Erikson, N. (rättsvetenskap). Expeditionen: Direktionens sekreterare : Rosman, H. Rektorsexpeditionen: Lindmark, Sigrid. - [22041 K. Drottninggatan 95 A och Valhallavägen. Styrelse. Preses: Lindstedt, A. Ofriga ledamöter : Enström, A. F.; Fredriksson, N.; Hansen, F. W.; Lubeck, S. E. J.; Moller, C. O.; Nauckhoff, S. A. G:son; Richert, J. G.; Virgin I. Walilberg, A. F. Rektor för Högskolan: ~leijei, H. B. M. Prorektor: Lindmark, T. G. E. Sekreterare: Philip. E. I. Ljunggren, M. R. Kanslibliträden: Eriksson, sonja; ~ ~ Eva. Extra lranslibiträden: Karlsson, Anna-Lisa; Sandberg, Anna ; Lilliesköld, Ove. Lipdstedt, Biblioteksamanuens: Landberg, Irene. Professorer: Petersson, G. W., i grufvetenskap; Lallerstedt, E. J., i arkitektur; Palrnsr, K. W,, i teoretisk och elektrokemi; Bellenins, W. K. A., i vattenbyggnadslära; Lilliehöök, C. J. F. M., i skeppsbyggnadslära; Petrbn, J. G., i berpskemi och metallnrpi: Wahlman. I. L., i h&byggnadslära; ~olm~vist, P: J., i mineralogi och geologi; Kobb, G., i matematlk och mekanik; Malmqvist, A. J., i matematik; Pleijel, E. B. M., i teoretisk elektroteknik; Forssell, C. A., i byggnadsstatik ; Heumail, C. A., i mekanik; Dahl, Hj. O., i laran om vattenmotorer; Kreuger, H., i byggnadsteknik; Kullgren, C. F., i kemisk teknologi; Holmberg B. A. L., i organisk och analytisk kemi; Linton, O., i brobyggnadslära; Hubendick, C. E. L., i läran om förbränningsmotorer; Lindmark, T. G. E., i ångteknilo Alm. E.. i elektromaskinlära: Johanason

3 K. A., i hyttmekanik och järnets bearbetning och behandling; Markman, B. G., i allmän bergsmekanik och grnfmeka-, nik; Leffler, J. A., i järnets metallurgi;.. Odén, S. L. A., i oorganisk kemi; Carlson, F. D., i beskrifvande geometri; Fagerholm, P. E., i geodesi; Borelius, C. 0. G., i fysik; Afzelius, B. A., i värmeteknik och maskinlära. Vakanta i läran om maskinelement, tjänstförrättande:, Weibull, E. Hj. W.; i mekanisk teknologi, tjänstförrättande: Brunskog, V. H. M., Vestergren, J., Odqvist, G. och Nilsson, S. O. W., i hallfasthetslära, tjänstförrit-. tande: Ljungberg E. J., i vägbyggnad och kommunikationsteknik, tjanstförrättande: Dahlberg, G., i elektrisk anlaggningsteknik: Rossander; C. A. J. Speciallärare: SondBn, K. G. A., i tillampad värme, lära, teknisk hygien och fabrikshygien; Lindgren; G. A. H., i arkitekturens historia; Wirgin, G., hygien. Barthel C. J. G. i jäsningslara; Strandman, d. W., i mbdellering; Grabe, A. G., i metal' lografi o. metallurgi; Laurell, K. J., i elektroteknik; Norlin, E., itekniskkemi;sandholm, O.V.3 i iäran om uppvärmnings- o. ventilationsanord' ningar; Enblom, R., i byggnadslira; Brisman, S.B. i nationalekonomi; Forsberg, E. A., i industrieli ekonomi; Davidsson, O. W., i läran om hiss: och transportanordningar; Hallman P. O. ' 1. Bildningsanstalter. öfverlärare i ordinarie läroämnen : stadsanläggningsl~ra; iqordström, H. $., i hyd>ro. Thorén T. i konstindustriell fackteclming, afdelmekanik; B ~ F, W., ~ i grufmätning; ~ ~ ~, ~ ningsföeest&ndare ~ t ~ för - den högre konstindustriella. berg, J. K., i fotografi; Ljungzell, N. J., i varfs- skolan. Pärngren J., i drifning, ciselering och anlaggningar; ~ ~ l ~ G. d p., ~ i h l grave-g. upmarh G. i läran om konststilarna formlira; Amilon, J. A., i skogsskötsel; Ahlberg, m. m: ~jellin, C. A. E., och Berggren E., bada H,, i ornamentik; olsson, M., i svenska argitek-l i figuheckning. Boström O., i valskrifning och tutens historia; ~ ~ ~ d ~ E, ~ H., d i industriel; ~ h l, textning; ~eladsson L. C konstindustriell fackwellin C. A. E., i frihanasteobing teckning; ~ordenskj61d, k., i ornamentsteckning; Halden, B. E:SO; i allmm geologi; Hasselrot, A. Petersson J. i frihandsteckning; Dernby, K. G., E., i rattslnuiska$ Oman, E,, i läran om kemiskt. i kemi oi11 kemisk tenkologi varukännedom ; tebiska apparater; 0dqvist, G., i industriell 1Iolm E. A. i fysik' Tidner a. i uppsatsskrifekonomi; fr di^, S. E. A,, i läran om verktygs. ning;' t is ber^ S. 'fröken ' i 'konstindustriell och i bokföring. Docenter: K. G. A., i verkstadshygien; Hallman, P. O., i stadsanlaggningslära ; Köhler, J. R., i analytisk kemi;.~i,,d~hl, P. *., i byggnadskonstruktionslära; prlin, E., i kemi; Grabe, A., i bergskemi; Oman, E., i kemisk teknologi: Nordström, H. F,, i hydrornekanik ; gallenberg, S. K. A., i arganisk kemi; Sundberg, T., i lifsmedelskemi; Malmer, I. V., i flygteknik; Hertzberg, J. K., i fotografi. Exp. o. biblioteket öppna kl Läroämnen o. examinatorer: nationalekonomi professor Gösta Bagge, statskunskap docent Nils Herlitz, allm. socialpolitik byråchef..otto Järte, koope~ation sekr. Anders Orne, off. hälso- o. qukvård prof. Albert Pettersson, socialförsäkring byråchef Theofil Andersson, fattigvård o.barnavård kansliråd G. H. von Koch, alkoholfrågan byråchef Sam Larsson, kommunal förvaltningskunskap dir. i sv. stadsförb. Helge Lindholm, kommunalhushållning doc. C. W. U. Kuylenstierna, praktisk utbildning i socialt arbete fröken Gertrud af Klintberg. [220ôj i Stockholm. (Mästersamuelsg. 44.) styrelse: &föller, C., ordförande ; ~ h ~ ~ Th.; Thiel, A.; Ljungberg, K.; Thelarider, Th.; Hjortzberg, O.,; Wettergren, E. ~ ~ rör skolan k t ~ h ~ ~ ~ ~ h. é ~, Sekreterare: Henriques, E. Bibliotekarie : Efvergren, C. J. Kassaför~altae: Laurentz? w. maskiner; ~ ~ A. H., ~ i läran om h mas)rinele. ~ ~ facktekning ~ teitning, och välhrifning, afdelningsmen+,; walrner, I. v., i flygteknik; ~ i ~ dt, h ~ förestiiudarhna ~ ~ ~, för den tekniska skolan for kvinn- T. rpson, i yaran om v~memotorer, vakanta i liga larjungar; Kjellberg G. M i bokföring; Erikgrufmatning tjänstförrattande: B ~ p, W,, ~ ~ son ~ G. G. ~ i aritmetik', algebra och geometri, i S +,janstförrittande : ~ ~ ~ H. ~ F,; l ~ afd;lnings!5rest&n,ndare t, kir byggnadsyrkesskolan; Sjösvard, J. E. M., i välskrifning, metodik; Johansson A. i frihandsteokning elementarkurser och per~pr~tivlara; Hallberg, R., frökeu, i frihands. teckning, elementarkurser m. m ; Ljungberg, K., mekanik' Enblom R. S och Brag A i byggnadskonhtruktionilira &d ritning; hansson, B. i malning; Neijd, A. H., och Sundvall, C. A,, bad; i ornamentmodeiiering; Rosborg E., i geometrisk konstruktionsritning; perspektivlira; Malmqvist, G., i figurmodellering ochtriiskärning; Roesler, E., i mekanik och maskinlira, mekanisk fackritning, afdelningsföresthdare för maskiuyrkesskolan; Langlet F geom. konstruktions- lära m. m.; ~jun~zrll, Nils i mekanisk teknologi jämte verktygslara; segarborg, H., i iiuearritning och frihandsteckning, metodik, geometrisk konstruktionslira m. m.; Brandtberg, O., i malning; Stenberg, N., fröken, i m&lning Socialpolitiska och kommunala institutet., P2071 Myntgatan 4. Skolans samlingar: Bz%liotek af böcker och tidskrifter i naturlara. byggnadskonst, ingeniör-, Ordförande: f. d. Lagerheim, vetenskap samt teknolog-för industrien i all. manhet ; gravyrer och Zitograjer öfver bildande C. H. Th. A. konst; monsterritningav för sarskilda handtverk Förestandare: professor Gösta Bagge. m. m.; antika ocii moderna konstalster samt gips-, THULE SKANDIN~IENS STORSTA LIFFORSAKRINGSBOLAG Ansvars_ssloma c:a 590, kronor. -

4 C. Ofriga allmänna inrättningar. afgjutningar daraf, råämnen och materialier för Lärare: Westling,P. R industrien; fysikaliska och kemiska apparater prof.; Palme, G. H., m. m. Biblioteket är tillgängligt mind torsd. kl. 7-9 e. m. och tisd., fred. kl. 1-3 e.&. saval fbr skolans larjungar som fbr allminheten. [2208] K. Karolinska medikokirurgiska institutet. Rektor: Forssner, J. Hj., professor; mottagn.-tid under läsåret: tisdag, torsdag o. Iördae: f. m. ~rofessorert santisson, C G.; Akerman, J. H.; Sundberg, C. J. G. ; Johansson, J. E.; Gadelius, B. E.; Dalén, A.; Hedrén, G.; Holmgren, G.; Almkvist, J.; Holmgren, I.; Haglund P.; Jundell, I.; Forssell, G.; Jacob~us, H.C.; Forssner, J. Hj.; Sjöqvist, J. A. ; Pettersson, A.; Ahlström, E.; Renschen, F.; Wernstedt, W.; Higgqvist, G. P. E. Laboratorer: Koraen, G.; Gertz,H. W.; Rammarsten, E.; Renterwall, O. G. M. Prosektorer: Hesser, A. C. H.; Bergstrand, H. Docenter: Wide, A. G.; Levin, E. J.; Josefson, A. P. R.; Marcus, H. I.; Moberg, W. L.; Key, E.; Waldenström, H.: Troell, Bibliotekarie: Holmber~. A. Sekreterare: Löwbeer, N. Kamrerare: Hanning, H. t. f. prof.; ilj je st hm, O. A.; HUSS, H* A.; von Priedrichs, K. O. H., tjgnstledig; t. f. Funcke, Y.; Ahlqvist, A. d.; Edman, G.; Ortegren, R, t. f.; Söderberg, C. G. F.. t. f. sekreterare: Wawrinslry, K. E. Kamrerare: Layercrantz, C. Bibliotekarie: Palme, G. H. ~ ;, ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :Undervisningsanstalten o ; ~ J : ~ för ~ barnmorskor. P ~ ~ ~ Lindstedt, F.; Söderlund, N. G.; Ploman, g. G.; Hult, 0. T.; xeenstierna, J. L.; Liljestrand, G,; Lichtenstein, A.; Schau- [ Tandläkareinstitutet. (Poliklinik ochlaboratorier: Holliindareg. 17.) Inspektor: Åkerman, J., prof. Lärare: i kirurgi: Troell, Abr., docent, med. dr; i tandkirurgi: Hylin, Uno, med. lic. ; i tandfyllningskonst: Welin, H., tandläkare; i protésliirs och tandreglering: ThourBn, G., med. dr, tandljikare; biträdande larare i tandkirurgi: Ostman, B., tandläkare; laborator i tandfyllningslronst: Engström,B., tandlakare; laborator i protéslara o. tandreglering: vakant. [22 l6i (Volmaryxkullsg. 27.) Föreståndare: Alin, E. F. E., prof. Bitradande lärare: Bovin, K. E. Instruktionsbarnmorska: Riben, Hildur. marin, J. N.; wigert, v. H. H,; H ~ ~ ~ ~ ~, E. J.; Öhnell, H.; Lindhom, O.; Berglund, H.; Antoni, N.; Perman, E.; Strandberg, J. v.; Oliverrona, A. A.. Grambn, X.; Veterinärhögskolan. E'åhreus, R. S. [22.%?triket [22 lo] K. Gymnastiska oentralinstitute~ (Hamnsatan 19.) Dir e k t ion: Johansson, J. E., ordf. ; Kjederqvist, J. O. G.; Toll, K. O.; Svedelius, C.; Berglöf, Agnes, f. Steffenburg. Sekreterare: Åkerberer. A. Redogörare: ~jorth,"~. H. R. t. f. Pöreståndare: Drakenberg, S. A. Öfverlärare: Drakenberg, S. A.; Almberg, R.; en vakant. Lärare: Schmiterlöw, A. G.; Hellsten, N. E.; 3 vakanta. Lärarinnor: Svalling,'Ester; Eriksson, Ingeborg. [ Farmaceutiska institutet. (Xungstensg. 49.) Styrelse: Palmaer, E. W., ordf.; Sederholm, E.; Fries, R.; Sjöberg, K.; von Ii'riedrichs, K. O. H. Förestandare: Westling, R., prof. I utanfur Roslagstull). Direktion. Ordförande: von Seth, P. bfriga ledamöter: Kjerrulf, G.; Insulander, E.; Johansson, J. E.; Scharp, J. A.; Ten- Lange, N. J. G. Föredragande: Vennerholmy J. Lärare. Rektor och professor: Vennerholm, J. G. H. Professorer: Aadnhr. E..: Dahlström. R. A. H.; dr strö&, E.' ~.;"~ahlstedt, A. W.; Stålfors, H.;Hulphers,G. B., t.f. Hjärre, A. Lärare i hofsjukd. o. hofbeslag: Palman, A. Laboratorer: Forssell, G.; Engfeldt, N. O.; tjf. Lagerlöf, N. P.; tjf. Rennichs, B. D. Prosektor: tjf. Larsson, O. S. Assistenter: Renricson, M.; Bryne, E.; Åkerblom, E.; tjf. Ojefors, A. Kamrer: Höeber~. G. 0-3 Vete~inärhögskolans klinikel.. Upplysningar och rad angiende siv81 friska som sjuka Qur ramas, och sjuka d~ur emottagas till behandling huarje sockendag kl f. m. Fbr hastigt pikommande qukdomsfall eller intraffande olyckshandelser mottagas kreatur alla tzder pi dygnet. 16 AAMNOATAN 16

5 1. Bildningsanstalter. [ Sj~6kresor entomologi; WallBn, A., i klimatologi; ' inom Stockholmi och dess omnejd ombesörjas genom Tamm, O., i geologi med mineralogi; Veterinicrhbgskolans ambulatoriska klinik. Sjukbesö. ken utföras af eller laboratorn vid am. LillieskÖld9 1. C i lag- och författbulatoriska kliniken, atföuda af en eller flera vet. ningskunskap; Chatillon-Winbergh, A., kandidater, och företagas till stbllen inom 50 kilo- i tjänsteexpedition; Boëthius, S. B., i meters afstand fr&n Stockholm. Djurägare har all betala 3-7 kr. for hvarje besok som af honom p&kauas skogspolitik och skogsstatistik; (rrroth, samt att, d& resan sker m& angbat eller järnväg: G. S., i lag- och författningskunskap; ombesörja och bekosta skjuts med plats för tre pw- Nathorst, J., i jordbrnksekonomi; Sjösoner &&n &ngbits- ellex järnvägsstation och tillbaka. Kliniken disponerar egen bil. Arsaekord kan blom, Th., i bokföring; Petrini, s., i mauppgöraa på förmånliga oillkor genom chefen för tematik, Willth, K. G., i Skogs- O. fältambulatoriska kliniken. Anmblan om s~ukbesbk och mztning, samt fru Heike, Ch. A., i kartrsdfragningar angaende sjukdomsfall ske till Feterinarhiigskolans ambulatoriska klinik helst k1 10- skrift. 11 f. m., vid hvilken tid chefen for kliniken hvarje Bibliotekarie: Schotte, G., professor. söckendag träffas vid h'ögskolan. Biblioteksamanuens: Améen, H., fröken. Skonhg af hästar utföres i Veterinär- Kamrer: Falck, E. högskolans hofbeslagssmedja Trädgårdsmästare och preparator: Eklöf, C. af vid institutet anstallde skicklige hofsl8gare under F., Vaktmästare: Norin, O.; Port- och inseende af Läraren i hofbeslag. planteringsvakt: Larsson, K. A. W. OBS.! Specialbeslag fbr felaktiga hoformer ocr benstallningar anliggas alltfd, då )enof daraf före. finnes. Veterimärhb'gskolan i Stockholm. Ny kurs för veterznärstuderande tager sin början den 1 instundande September. Den som önskar blifva antagen till elev, bör Iore denl7~u&1sti kl. 12 p& dagen hafva inkommit med egenhändigt skrifven, till Rektar ställd ansökan med bifogande af rakarebetyg samt vidimerade afskrifter af betyg om alder och genomg&ngen maturitetsexamen med minst godkinda kunskaper i biologi samt i'matematik a latin- eller real~mnasium bfvensom enahanda vitsord i fysik och kemi a realgymnasium, hvilken ansbkan med posten kan Veterinarexamen kan aflaggas pi 4 &r. Ny kurs för eiuila hofslagare börjar den 1 September och 15 Januari. Egenhindigt skrifven, till Rektor sthlld ansökan med bifogande af betyg om &Ider, liilsotillst%nd och smidesbfning bbr hafva inkommit före den 15 Juli och 15 Deo. Kursen for hofslagarelirlingar varar tre och en half manader. Undervisningen är fri. C22201 Skogshögskolan. (Roslagevägen, Experimentalfältet.) Styrelse: konteramiralen A. Lindman, ordf.; Lärarestaten. generaldir. K. ~ ~ ~ prof. d G~~~~~ ~ Lärare: ~ nogberg, b ~ F., ~ ooh Holm, ~ C. ; T, i krigshisto. ria Wellquist L. E. G i strategi' Wetter 8. E. Andersson; överjägmästare G. Barthel- i s;ökrigsvetenskap; afklercker, A. E. W.: red! son och landshöfd. Y. G. Ringsbracd. berg, A., itaktik; hkerhielm, S.L., igeneralstabs- Sekr.: Nils Wassberg. Winst; Bratt, K. A., i härordningsiära; Soder- Rektor: Wahlgren, A. Professorer: Wahlgren, A., i skogsskötsel; Jonson, T., i skogpnppskattning och skogs- C. O. i tyska spraket' Herslow C. N. och Wachtindelning; Lagerberg, T., i botanik; Lund- meist'er, F. G. H. (repetitör),: ryska spraket berg, G., i skogsteknologi med byggnadso. afdikningslära. K. Artilleri- och Ingenjörhögskolan. Lektorer: Amilon, J. A., i skogsskijtsel och [Z2241 (Artillerigkrden.). skogsindelning; Kinnman, G., i sltogs- Stab. teknologi med byggnads- och afdiknings- Chef: Lagerfelt, G. A. E., frih. lära; Halden, B., i botanik och mark- Adjutant och bibliotekarie: Wester, H. lära. Redogörare: Reutercrona, A. H. Ofverassistent: Enander, M., adr. Garpenberg. iyirarestaien. Lärare : Hesselman H. i marklära ; Klason, LZirare: Sjbberg R. T. K., Gyllenstierna, K., frih., P., i organisk och teknisk kemi; Grönberg, vigge i artilleri. Enger, P. H., i befistnings- G., i allmän och vertebratzoologi med jakt- och fiskevård; Trägårdh, I., ~ ~ ~ ~ o;z;;in;hg: $ ~ P P,ah:! ~ i skogs- qvist, C.' A. S., ~Lrlswä~d, r n? ~ ~ NG S KO KRAM SkogsförsQksmstazt gemensam styrelse i samband med skogshögskolan, men har särskild stat och personal, fördelad på 4 avdelningar: Chef: schotz;e, G. prof., för skogsavdelningen. Förest, för naturvet. avd.: Hesselman, 0. A. H. V'> prof. Förest. för entomologiska avd.: Trkgårdh, H., pro]. Förest. för avd.: för föryngringsförsök i Norrland: Wibeck, J. E., doc. Dessutom 9 tjänstemän. [2222] K,, Krigshögskolan. (dstermalmsg. 8.) Stab. Chef: Testrup, E. M. H. G. Adjutant och Redogörare: Hallenborg, G.. Adjutant: Nordström* A', bom, J. H. F., i militirförvaltning; Sporrong, O. E. E., i vapenlasa; Brunskog, C. J., i krzgsbyggnadskonst; Bratt, E. O., i militirgeografi; Brusewitz, K. V., i franska apriket; ~ord~ren, ~ ~ ~ 8 ~ T. W., vigge i för- INDUSTRIAKTIEBOL. VI RI N-G OREBRO

6 C C. Ofriga allmänna inrättningar. bindelselarx Alin S. E i byggnadskonst och I beskrifvand: geodetri. 8olmström J. G. i fysik; Liljeström, O. A:, i matematik; Boiin, I., i kemi. Repetitörer: Dahlgren IV. G., Ohrwall, A. O. F.; Jakobsson, G. E. W., Hedqvist, T K. Krigsskolan. (Karlberg, Sthlm al.) Stab: Chef: af Klercker, J. T. A., öfverstelöjtn. Adjutant, bibliotekarie: Kugelberg, B. A. A., kapten. Intendent, kasernofficer : Reuterswiird, E. A. E., kapten. Slottspastor: Bratt, E. J. Läkare: Dalsjö I. B., regementsläkare. Veteriniir: arf fin, I., bat.-veterinär. Väbel: Ahlberg, J. G., löjtn. i armén. Köksföreetåndare: Bågenholm, V. T., underlojtnant i armén.. Bataljonsadjutant: Kilander, A. E,, underyöjtn. i arm6n. Of3cerskursens kompanibefiil. Kompanichef: Tillberg, F. H., kapten. Kadettofficerare: H ~ ] j. ~ T., ~ löjtn.; ~ ~ ~, Wickbom, B. G., löjtn.; Colliander, S. W. A., löjtn.: Hedenlund, M. E., löjtn.; RLberg, E. löjtn. Kem~aniadjutant: Bodin, J. W., underlöjtnant i armén. Of$cerskursens lärare. Swartling, B. H. M. 1. rar. i krigskonst. Petri e. V., 2. l%r. i d:o' Eragh E., 1. lir. i>topo&afi; Bensow B. E. i. rar. i7d:o. sewrell, E. F. T. 1. iiar. i'krigsbiggnadskonst; Ström, C*. E., 2. ur: i d:o; TVinblad v. Walter, C. E., 1. lar. i vapenlara och artilleriöfningar; Philipson, A. J., 2. Yarare i d:o; Tillberg, F. H., lir. i tjanstgöringsreglemente infanteriexercisreglemente och krigslagar; brulz, K. H., lär. i militarförvaltning; Holmquist, E. G. O., bitr. lar. i d:o; Colliander, S. W. A., Er. i ridning, kavalleriexercisreglemente och histkännedom; Smith, G. A., bitr. lir. i exercisrcgl. för trang- och sjukv8rdstrupper; Melander, C. G., Ur. i stats- och samhallslira; Holmberg, T. O. Y., rar. i gymnastik, vapenföring och idrott. Reseraofioerskursens Kompanibefäl. Kompanichef: Lybeck, M. K. Th:son, kapten. Radettofficerare: Lundberg-Gertz, B. H. B., löjtnant; Lagerquist, C. B., löjtnant; Löfgren, E. A., löjtnant. Lärare i krigskonst och topografi: Welander, N. E. Kompaniadjutant: Gustafsson, A. E., underlöjtnant i armén. f22281 K. Sjökrigshiigskolan. (Birgerjarlsgatan 7.) Chef: Starck, G. R. Adjutant: Biörklund, A. E. Larare: Lindström C. O o. Wrangel E. W. H:son i ~iörkiund '8. E:, i taktik. Claus C. A.: - ngs st röd, R. a. H., 'och Ohngren, h. G. i kust- fastningslzi-a; Douglas W. A. i landtkrigskonst Giron, A. E. O i mar&organisationsl- Ulff S. G. C:son i navigation Werner N. R. 'i luft: krigskonst; 'Wahlman, T: C. N., A. Freddin, G. D. R, i artilleri; Warfvinge, O. F. O., o. Sjögren, E. J., i torpedlara; Bergmark E. H Engblom; O;. H. o. Johansson, K. O. R.' i rniiiira: Griinberg. 'A., i skeppsbyggnadskohst o. maskinliira Liljeström,O. A., i matematik ochmekanik; j olm! ström, J. G., i fysik; Bolin, E. I., i kemi. [2230] K. Sjökrigsskolan. (Skeppsholmen.) Chef: Tamm, C. F. Adjutant: Grefberg, A. W. H. Kadettofficerare. Fvån R. Flottan. Weinberg, s. G; Hermelin N. S.; son, C. A.; Stefenson, J. H. Fr& k Kustartilleriet. Ek;roth, N. F, Urare: Ulff, S. G. C., i navigation, trigonometri; Wetter, S.E. P:son i vapenrea B sjöofficerslinjen; Wahlman, T. C. h., i vapenlära B kustartillerilinjen; i sjökrig&onst; Engblom, G. H., i kustfastningslara; Klingspor, C. C. M., i landtkrigs- konst; Zethelius, G. C., i skeppsbyggeri och ma- "nyara; Blomberg, J., i torpedlara; Agren, E. G. i minlara % sjöofficerslinjen; Engblom, G. H., i miniara e kustartillerilinjen; Broberg, E., i befastningskonst och topografi; Berg, E., i intendenturtjiinst; Oleve, N. M. i gymnastik och vapeii. föring; Liljeström, O. A., fil. dr, i fysik; Johansson, A. M., fil. dr, i matematik jkmte mekanik; Harlock, W. E., Master of arts, i engelska spr8- ket; Thorn, A. C., fil. dr, i franska spr%ket. Lakare: A~plund E. G. Intendent: ~indhen, E. F. - K. Akademien för de fria konsterna. [ ) Styrelse m. m., se [162fi]. KonsthtigskoZan. Direktör: Hjortzberg, G. 0. Professorer: Björck, G. 0.9 och Smith, V., i målning; Jungstedt, Axel, och Hjortzberg, Olle, i figurteckning; Bergström, Alfred, i landskapsrnålning; Milles, V. =. E., i skulptur; Ostberg, Ragnar, i byggnadskoiist; Ribbing, Lännart, i anatomi; Olsson, Martin, i svensk arkitekturhistoria. L%rare: Tallberg, Axel, i etsning; Roosval, J., i konsthistoria; Johansson, Artur, i perspektiv; Ryberg, T., i arkitektur i dek. skolan. Vice professorer: Uah!, F. G. A.; Lindholm, Ch.; Kallstenins, G.; Osterman, E.; Tallberg, Axel. C22341 K. Musikaliska akademien. (Stallg. 2.) iimbetsnian m. m. se [1627]. Konsentatorhm. Direktör: Beckman, Bror, professor. Larare: vakant, solosiing; Malm, G., elementar-, kyrko. och körsiing; Norlind, T., musikens hist. o. estetik; Zetterquist, L., violin; Ellberg, E., instrumentering och komposition;

7 Lundberg L I. piano Hessler G E klarinett' Htigg, G.: Or&l; wi&und V:, pian;. stm man' C. O., flöjt; Morales, O., ork~steranfbrar;; ~indhe: Vid Seminariets HushBllsskola: Schager, Ingeborg, C., violoncell; Willners, E., blasinstrument af mt(ssing; Olsson, O., harmoni; Gullbrandsson, K., kontrabas; Möller, Dagmar, sang; Bergstrem, Rut, talteknik; Skarby E. piano' Lambbre C elementarsang; Henderberg C. G. harmoni' pi&no och elementarsang; Mal&berg h, piano' Strömberg, Kerstin, piano. Lindberg i). harmonif Henuingsson H., deklamation; G. A, oboe; ~runiell O., fagott Lang J. harpa; Malm, A., valthdrn; Ruthstrbh, J violid; Meyer, E. A., tyska spraket; Runnquist,'B., viola; Behle, Anna, rytmisk gymnastik och solfhge; Prati, Rna italienska spr8ket.brusewitz K. V franska spraket; Larsén, F., pi&ostimning; ~oi&les, O, ledare af partiturstudium för Dram. stad, C. E, ledare af profkurs i skola. Högre Lärarinneseminarium och Statens' [2236] Normalskola för flickor. (Riddareg. 5 och Nybrog. 11 C.) - Rektor. Fåhraaus, G. R. Biträdande fsrest&ndarinnor. von Sydow, Gerda, vid Seminarium. Fjetterström, Kerstin, vid Normalskolan. Lektorer: Fåhrsus, G. R., i historia; Ottelin, O., i svenska språket och litteraturhistoria; Josephson, L. O. S., i matematik; Ahlberg, J. A., i religionsvetenskap Malme, G. O., i zoologi och botanik; AurBn, T. E., i fysik; Fevrell, W. F. T., i pedagogik; Gezelius, E. B., i geografi; Kjellman, B. H., i franska språket Gabrielson, A., i engelska språket. Ordinarie lärarinnor: Lauritzen, Dagmar, i kristendomskunskap, svenska o. tyska; Gahm, Anna, i tyska o. matematik; Een, Sigrid, i naturliunnighet, matematik o. geografi; Hertzman, Maria, i handarbete; Hallberg, Lizzie, i teckning; SondBn, Anna, i svenska och engelska; Stendahl, Greta, i geografi, naturkunnighet och matematik; Pettersson, Maja, i svenska, tyska och historia; Lagerström, Signe, i de forbe. redande klassernas laroamnen; von Sydow Gerda, i historia; Lindell, Lilly, i mniik; Svensson, Margareta, i kristendomsk., svenska och franska; Toll, Ebba, i de förberedande klassernas läroämnen; Billmanson, Eva, d:o; Kjerrström, Elin, d:o ; Fjetterström, Kerstin, i svenska och historia; Hallström, i gymnastik. bfriga hrare o. ararinnor: Vid Seminariet: Nordgren C. O. i tyska; Holmgren Sofia i hirisoiiia. Githe G i konsthistona! Rabenius 0. i 1itteraturhi)stor'i'a. Wiknerz A. N.' i kemi; ~;edierg, Andrea, i fysi'ologi och' halsoi lbra' Nordstrbm T. i tyska: Sturzen-Becker yr& i kemi. ~2nniA~son H. i vbllasning ocg talteknik; R;wlette, ~illi ;ngelsk talbfning; Dircks, Lili, i tysk talöfning; Blondeau, Louise, i fransk talofning. Vid Normalskolan: Norström, Ragnhild, i mdematis Sahlin, Rigmor, i svenska och franska; Lin- Bildningsa~stalkir. [ der, Sigrid, i 1:a förb. klassens a.; Nyquist, Karli, i slöjd; Nord&, Anna Lisa, i teckning. i huslig ekonomi, bitr. fbrestandarinna; Walin, Ingeborg, i metodik och fodoamnesl'ara; Sjbgren, Signe, i huslig ekonomi; Drake, Gunhild, i huslig ekonomi; Philip, Ruth, i affarsr%kning; Holmgren, Sofia, i fysiologi; Sturzen-Becker, Tyrs, i fysik och kemi; Enström, Ellen, i husl. ekonomi; Hökerberg, Manda, i hygien; Boklund, Astrid, Sandberg, Eva, i svenska ; Wackrill, Ellen, i engelska; Boethius, Ester, i huslig ekonomi. Bibliotekarie : Ringenson, Eva. Lhkare : Holmgren, Sofia. Vaktmhstare: Kilfeldt, Elin. Högre lärarinneseminariets hushallsskola. [2238] (Riddaregatan 10, 2 tr.) Förestandarinna: Schager, Ingeborg. Bitr. lärarinnor: Sjögren, Signe; Drake, Gunhild; Enström, Ellen. [2240] Folkskoleseminariet i Stockholm. (Prästgårdsgatan 9.) Inspektor: Hallberg, H. E. Rektor: Sörensen, Anna. Ämnesiiirare: EurBn,Elisabet; Gagner,Marie Louise; Strindberg, H.; Holmdahl, V.; Ramstedt, Eva; Wikander, Ruth (e. o.); Pettersson, Ester (part. vik.); Henning, Sam (part. vik.); Wahlström, B. (timlärare); Staël von Holstein, Mathilda(timlär.). Ofningslarare: Pegelow, Hanna, och Petersson, Annie, i musik; Sjösviird, J., i teckning; Ostrand, Ruth, Regnell, Signe, och Lundgren, Ester, i gymnastik; Nolin, Signe, och Nyqnist, Karli, i slöjd; Waldenström, Amy, f. Ekström, i huslig ekonomi; Johansson, Sigfrid, i trädgirdsskötsel. Lärare i öfningsskolan : Bergmark, Maria; Dahlborg, Hanna, f. Andrh; Svensson, Elvira; Wallenberg, Mathilda, f. Erikson ; Wikberg, S.; Steiner, E.; Gavelin, Rut; Fröst, Gertrud. Läkare: Tarnm, Alfhild. Vaktmistare: Rickander, K. Anna Sandströms Högre Lärarinneseminarium. [Z2421 (Karlavägen 25.) Styrelse: Sandström, Anna, förest:a; Sandberg, Sigrid, bitr. föreska; Lodin, Maria Halle, T. professor; rine. Larare och lärarinnor: Sandstrbm, Anna; Sandberg, Sigrid. Adner.Revo1, Madeleine; Berg, Marta; ~randell Thérbse. Briickner Amalie. Carlgren, Vilhelm,'fil. d.r, iektor; ~ahi, E., &.'kand., adjunkt. Dahlstedt F., fil. lic: Davidson, Edit; ~l~~a$e-~tenham&ar, Anna; GLwell, Gulli; Hallo, T. G., professor; Heinertz, Otto, lektor; Hermelin Honamne. Holm I. lektor. Hultenberg, Hugo lektor; ~och,'carl, &.'dr, lekkor; Laurin, Carl Q: THULE SKANDLNAVIENS STORSTA LIPFORSAKRINGSBOLA(I Snmma kontant vinsts de försäkrade 25,400,000 kronor. -

8 [sa C. Ofriga allmänna inrättningar. skriftstillare; Lindberg, dndrea, f. Örtenblad; C22541 Svenska Diakonanstalten. Méaly, P., lektor; Yeyer, Ernst A., lektor; Molin, f. Braathen, Sigrid, fil. kand.; Naumann, Erik (Stora Sköndal, Stockholm 4), fil. d:r; Rabenius, Olof, fil. d:r; Ramstedt, Agnesf (tlf Södertörn 1.77, Sodeitörn 15.) Rowlette, Lillie; Runnström, John, fil. är, do- * cent; Sablin, E., lektor; Sundbiarg, Matilda; Stur- Sty~else. zen-becker, Tyra, fil. k?nd.; Wetterdal, Nanna, Ordf.: Danell, Ej., blskop. med. lic.; Zegolson, Louise. v. Ordf.: Liilders, Jacob, häradshofding, och LZkare: Wetterdal, Nanna. Kassaförvaltare: Sandberg, Sigrid. Widner, Nils, pastor primarius. Sekr.: Sjöberg, Knut, anstaltens förestkindare; tel. Södertörn 157. [2246] Privata' Högre Lärarinnesemina- Kassaförv.: Holmback, Arvid, komminister. rium i Stockholm. Ofriga ledamöter: Dahlin, J. E., marinöfver- (Riddaregatan 23.) kommissarie; Hogner, G., kontraktsprost; Styrelse: Lindroth, L., fil. dr; Lagerstedt, Lindskog, J., kyrkoherde; Sebardt, C., med. N. G. W., fil. dr; Anderson, Sofi, fröken; dr, anstaltens läkare; Ahlberg, J., gods- Widegren, Matilda,fröken; Riccius,Paula, ägare; Berg, Alfred, godsägare; Edquist, fil. mag.; Blomqvist, Selma, fröken; Yng- Carl,. kommj.nister. ström, B., advok. Suppleanter: Oström, N., fattigvårdsinspek- LZrare ochlararinnor: Riccius, Paula, fil. mag., före- tör; Lundegirdli, Gustaf,' direktör; Lundst:% anderson, Sofi, fröken; Ahlberg, J. A., teol. dr. Andersson Ingrid froken. Blondeau Louise qvist, olof, direktör; Wijkmark, E., pastor. &X; Ekman, d., fil. kknd.; ~ikbrielson,b., fil. arf Epileptikerhemmet, tel. Södertörn 127. Geijer, iiralin, fröken; Gerelius, %.,fil. dr; Grubb Vardhemmet Bergs, hl. Södertörn ~ ~ ; ~ & " ~fi;a,","~~~c~h~~$ " H ~ ~ Epileptikerhemmet ~ ~ å Lilla Sköndal, tel. Enskede berg, Amy, fröken; Jacobson, C., a. dr; Kjellman, G., fil. dr; Ljunggren, Ebba, fröken; Montelin T. G. E. fil. dr' Reinius J fil. dr. Stael von '~olstein, 'Mathiida, jur. &a&.; sundberg, N. J., fil. lic.: Söderberg, Gertie, fil. dr; Wackrill, Ellen, fröken Widegren Matilda fröken. Wahlström, B., &. mag. &berg, ~likabetb, 'fröken; Hkesson, E., fil. lic. Lakare: Holmgren, Sofia, med. lic..- [22471 Detthowska Smaskolelärarinneseminariet. (Eriksbergsgatan 10.) Inspektor: Holmdahl, O., lektor. Rektor: Detthow, Alma. Seminariets telefon Norr , Norr Larare och 18rarinnor: Detthow, Alma, i psykologi; Alm&, Maria, i historia; Bolin, Signhild, i ma. tematik; Carlsson M. i handarbete. Christensson, L., i sang; hrikison, Edith, i kristendom, ~ ~ ~ ~ ~ f i ", ~ m ~ ~ t P ~ ~ $ nissa, k ~ Diakonissanstaltens h g ~ \ ~ ~ ~ ~ ~ husmoder., h ~ ~ ~ : lering; Hedenström, Tora, i gymnastik; Krape. lien Alfhild i geografi. Lindholm Elisabeth i natdrkiinniihet; ~eimehs, ~iiy, i hodersmailt; Scliarp, Marta, i modersmålet. E22481 Pedagogiska 1ärokursen. Ordförande: Nordlund, Karl. Sekreterare: Lindvall, Frans. Kassaföi~altare: Branaell, Anders. Ofriga ledamöter: Nilsson, John; Fevrell, Walter; Aspman, Maria; Olson, Maria. E22491 Handarbetets Vänners och Hulda Lundins högre. slöjdseminarium. Förestandarinna: Blomberg, Fanny, adr. Ba n6rg. 31. ~ONKCSPINGS J 16 HAMN [Z2551 Diakonissanstalten. (Erstagatan 1, Stora Ersta.) Stiftad 1849; utbildar kristliga ev.-lutherska kvinnor för sjukas, nödlidandes och eljes hjalpbehöfvandes v%rd; hade d. 31 dec systrar. Ordförande: Schlytern, F. H., f. d.. byråchef. v. Ordförande : Larsson. V., kyrkoherde. Sekreterare: Bergman, E., kanslisekr. Kassadirektör: Heimburger Hj., Byråchef. Ledamöter: Lönegren, E., biskop; Norrby, J., e. o. Hofpredikant, Diakonissanstaltens föreståndare; Masreliez, H., rådman; Edling, Charlotte,.fru; Masreliez, H., fm; ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ k ti fröken; ~ t l~ d ~ ulfsparre,,, M., fröken; Lovén, Angusta, fru; >f~rray, Elisabeth, fru; Beimburger, L., diako- Föreståndare: Norrby, a., pastor, träffas f. m. (utom onsdagar). pastor: Gondret, j.; Christiansson, G. A. Kamrer : AndrBn. Sipfrid, Ofverläkare: silvers&lpe, T. Underläkare: Ljunggren, E. Kontoret öppet alla söckendagar kl. 9-1, tlf 21 49,134 22; Söder 31288, Söder Skydds- och Barnhemmen. Skyddshemmet uppfostrar vanartiga flickor af års ålder och barnhemmet värnlösa flickor. Styrelse: Norrby, J., ordf.; Andrén, S., kassaförv.: Helén. H.. sekreterare: Gustafsson. E.; ~andell,' N:. v.-ordf.; Blexanderson; A.,.u; Heimbqer, E., fru; Heimburger, Lomse. diakonissa; von Stookensström,

9 f 1. Bildningsanstalter. Eva, fru; Lagerheim, Ellen, frih:a; Liljeblad, J. A., kyrkoherde; Wernstedt, H., fru. Diakoniss?nstaltens Hospits. Erstagatan 1. llf 96 80; Söder Diakonissanstaltens Sjukhem. Erstagatan 1. Ank. n:o 12 å tlf 21 49, ; Söder ; Söder Diakonissanstaltens oblattillverkning. Erstagatan l. Tlf 21 49, 13422; Söder Söder C22561 Betelseminariet. Läroanstalt för baptistförsamlingarnas lärare och predikanter. (Engelbrektsgatan 18.) Föreståndare: Benander, C. E. Lärare: Cederoth, J.; Nordström, N. J.; Hedvall, Fredr.; Westin, G.; Hammar, O.; Vinell, E.; Ahlberg, D. Styrelse: Benander, C. E., ordf.; Byström, J., vice ordf.; Nordström, N. J., sekr.; Sundström, R. V., kassör och vice värd. [z2591 Stenografbyrån. (Sveriges Centralinstitut för Stenografi och Maskinskrifning, 11 A Nybrogatan.) Innehafvare: Svensson, Th. Larare: Svensson Th: Pazmfelt f. Ekman K. pripp, S.; Berger, E.'; Frknsén, S.; '%!toberg, f.'si;mberg, L.; Ferngren, S. Inträde kan ske afven under pågående terminer. [2261] Stockholms handelsgymnasium, Frans Schartaus handelsinstitut. (Stigbergsg, 26.) Styrelse: Broman, J. W. (ordf.); Haak, N. institutets rektor. Rektor: Munthe, A. W:son, fil. dr. ofriga lamre: Adams-Ray sprfikrarare. Andersson, O., fil. mag., handeldehtor; ~rate, E., lektor; Chambert, A., adjunkt Elfner E. riksdagsnotarle: Eneroth, adjunkt; Fogeiberg, P., ad. junkt Jelf O. revisor. Johmson E. Larsson H. D: H. 6. handelslektor. ~ichtwerk G: ~idl bl& E aijunkt. t il je bi ad Fr handdlskemist. ~al&stedt, b., lhktor; ~&db&g, Fr., kamrerf Nyberg John D. H. S. handelslektor. ost E. fil. dr; Petersh, J., arkkek ~önnholm, N.: ad: junkt; Westblad, Hj., m. mag., handelslektor; Vinell, K., adjunkt; Zamore, C, adjunkt institut. Drottningg. 71 C, Styrelse: Vougt, C. F., ordf.; Backström, Walter; Bergholm, P.; Uggla, E.; pahlman, J. M. Rektor: Pghlman, J. M. Ofriga rarare: Afzelins, I., fil. kand.; Axelsson, T., bankdir.; Baudouin, A., handelsdekorator; Belfrage E horsdir. jur. utr. o. Bl. kand. Bergenfelt, %.,"liinsnota;ie. jur kltnd.; ~erge&pen, E. VIKING SKO KRAM 8 G. 0.. banktianateman: Rlum. A.. kanten: Bodstedt '1 in&. redenb berg S-' frökenf ~a~lsson V fii. $and.: Dahlman A) 61. kand: Fahlbor;, Bged. bokf: Balk Guina:: fil. mag. Farne L. m:ell& ~lee'twood, C. E., fil. kand.: ~aldt: E.: froken; Hagstrom, C. W.,reklamexpert; Jonasson O.. fil. lic. amanuens vidhand.-hossk :~ihlander! A.' fil kand: Kihlstedt, E., öfverst&öjth.; ~ andb~; H.'w.; fil. da-., 0 ' Lindqvist T. fröken Mlnsson K. A., kammarskrifv.; ~;?rsion, H.,'dir.; ~ahl! man, G., e. o. hofrsttsnot.; Rehnafeldt, C. W.. fil. kand.: Stark, A., fil. kand.; Wettergren, E, A., fil. kand.; Zettervall, M., fröken; Soderlund, W.. dir. [22661 Praktiska Institutet. (Drottningg. 58.) Dag- och aftonskolor för Språk- handelsundervisning med tidsvinst, specialkurser för student- och realskolexamen i språk och matematik samt konversationsaftnar i främmande språk. pörestandare: pentinsky, *lbert, Ledare för handelsafdeln.: Nilsson, Henning, kamrer. ~~d~~~ för sprakafdeln.: Andersson, G ~ ~ fil. lic. Ledare för konversationsaftnarna: Reach, Platon, fil. dr., f. d. docent. [2281] Nya Sprakkursen. Meddelar lektioner i och verkställer öfversattningar till och fran tyska och engelska. Blottagningstid: 5-lIe 6 e. m. Föreståndare: För den tyska afdeln.: Nordgren, C. O., läroverksadjunkt. For den engelska afdeln.: ~ahlrmnder, C. P., j,r. [22,83] Kraftska Skolan. stiftad ; ~ ~ h ~ ~ Meddelar ~ mindre, bemedlade, men begiftade liirjungar en 2-årig undervisningskurs i framför allt främmande, lefvande spr5k matematik, bokföring, stenografi, handels? kunskap m. fl. för köpmans-, industri- och bankbanan behöfliga läroämnen. Lokal: Svartmangatan 22 fnspektor: pastor Piimarius N. widner. Rektor: Mankell, B., fil. och s. m. kand., läroverksadj, L.$rare: Brandel Robert fil. dr (i histendom, svenska matemahk m. m $. sarnvall, Harald fil. mag. (i moderna sprak); jdhnson, Qustaf, hkndelslarare; Kihlander, Anders, skriflarare ; Pfeiff-Hagelin, Hebbe (teekning); Reuter, H., al. lic. (i stenografi). Borelrlsare: H. Djnrling, direktör. [Z2851 Qwesmfihlska samskolan. Gnindad Dimissionsrätt till redskolexamen. Direktion: Ordförande: Pastor i Jakobs o. "" Vice ordförande: vakant. INDUSTRbAKTIEBOL. t VI K1 N G ORIBRO

10 [ C. Ofriga allmänna inrättningar. Ofriga ledamöter: Brodin, J. E.; Laurentz, W.; Wassberg, A.; Borge, O. F.; Grevesmuhl, W.; Wennberg, R. Inspektor: Nordlund, K. Sekreterare och kamrerare: Wessman, F. K. A., $1. lic. Rektor: Astrand, J. O. G., fil. kand., laro-. verksadjnnkt. Sekreterare: Seth, M. I Amneslärare: Nygren, O. J.; Ek, (3. E., Sör- Rektor: Fischier, P. E. M. lin, J. A.; Johansson, Emilia;,Lindström, Föreståndarinna: Ek, Emy, fil. lic. Valborg; Karlson, Anna; Smedberg, U1- Ufriga larare och Iiirarinnor: Philip, E., civiling.; rika; Nygren, Göta. Bergwall, Maud; Frank, Aina; Lindberg, Maria; Holm, ~stna; Vogei, Greta; Jakobo~sk~, Marta; L-rare i gymnastik: Söderström, P. Oijermark Elsa; Halberstadt-Malm Ingeborg. Larare i mueik: Blom, E. Hambn dreta. Hedberg-i'ngstrom Doris; Heu: mann, a., fil. Land ; Rendahl, C., fil. Larare i sång: Åhlén, W. kand.; Orstrbm 0. V., fil. dr, ~ ~ *., ~ L.. ararinnor ~ i handarbete: ~ ~ Johansson, ~ Ellen; ~ Brank K folkskollarare. Nilsson S a. kand: Stenhammar, Hedvig; Thordeman, Brita. ~orén: G.', fil. kand.; ~hdblom, k.'b., fil. lic: och s. m. kand.; Afzelius, K., fil. dr; Ortegren, R. fil. mag.; Tronnberg, P., folkskollkrare: ~ehlén: s., hl. mag.; Frijs, A., teckningslarare; Wedholm, Dagmar handarbetslirarinna; Lindgren N slojdlir&re; Helmfrid, Margot, singlararinn's; Só! derstrbm, P., kapten, gymnastiklarare. [2291] Navigationsskolan. (Stigbergsg. 40 & 42.) Direktion (vald af stadsfullm.): Sydow, B. R., ordförande; Holmvtröm, G. Hj., vice ordf.; Thelander, C. T. F.; Isakson C. J. A.; Ramberg, J. C.; Lindleg, dh.; Palmqvist, K. V. Föreetandare: Björling, J. S. Llrare: Pettersson, F. A.. i navigationsafd.; Wess man, J. G. H., i navigationsafd.; Ringqvist, H. N., i navigationsafd.; de Wahl, A., i maskinistafd Extra Iiirare: Nordensson, E., i svenska; Hogberg, L. O., i engelska; Amundson, T. A. A., i h'ds0- o. fbrbandslara; Alland, E., i skeppsbyggeri o. Schmidt J. A. i maskinisra i qdkaptensklassen; ~nderssón, A. 'J. E, i forfattningskunskap i sjökaptens- och sqrmansklasserna; TViholm, E. G. i forfattu.-kunskap och svenska i skepparklassen; Söderlund A. H. i matematik i 1.a o. 2.a ma. skinistkias>serna; köfroth, C. L., i maskinlara o. Schmidt, J. A., i fysik o mekanik i 2.a maski. nistklassen, Deurell, E.i elektricitetslara i 1.a o. 2.a maskinistklasserna; vakant i matematik i 3 e maskinistklassen; Rundgren, F. I., i maskinlara i 3:e maskinistklasaen; Wiholm, E. G., i svenska i 3:e maskinistklassen. C22931 Abraham Rydbergs stiftelse B) till danande af skicklige sjömän i det praktiska af sjömansyrket. Ledamöter: E'ryxell, E. A., ordf.; Bohman, E.; Meyer, Th. (ins~ekt.); Thulin, P-G.; %hollin, C. L. Ofverlärare vid Praktiska sjömansskolan: Lagercrantz A B. C. J. Lärarinna i hush&llsgörom&l: Lindstrand, Ester- Larare i korgmakeri: Upmann, M. A. E. Larare i snickeri: Fredriksson, E. K. Lärare i borstbinderi: Hermann, O. H. Läkare: Gibson, O. W., med. lic., regements- I Iiikare. Ogonläkare: Forsmark, E., med. dr, docent. Tandlikare: Flodberg, - Fanny' Statens seminarium för bildande af sekreterare och kamrerare: srneriing, C. 0. lärare och lärarinnor för döfstumundervisningen. [z2961 ~~~~l~ institutet och F Ö ar Seminariets ~ ~ rektor: ~ Döfstumskolans ~ förest. ~ blinda p& Tomteboda. (Kamrers-exped., Drottningg. 39, Stock- [z2981 Tysta skolan, holm 3.). praktisk-teoretisk fortsättningsskola för döf+ Af Kungl. Maj:t förordnad direktion: stumma flickor. (Lidingö villastad.) Sahlin, M., ordf.; Lundberg, J. A.; Wass- Ordförande: Sandberg, E., kanslirad, nnderberg, A.; Rossander, Wendela; Swarfling, J. vianingsråd. - C22971, Manilla döfstumskola. (Tillhör I. döfstumundervisningsdistriktet). Styrelseledamöter: Ramstedt, J. O.; Söderlind J. G.; Wassberg, A.; Stockmap, G. (Sthims stad); Söderberg, K., J.; Akerlund, E. G. H. (Stockholms län); Eckerman, C. W. T.; Biirg, A. J. (Rödermanlands län); Landborg, J. A. (Viistmanlands lan); Eliqgspor, Ph., grefve; Vahlqvist, C. F. (Ostergötlanda iiin); Bager-Sjögren, J. (Norrköpings stad); Gardell, P. Th. (Gotlands län). Sekreterare och kamrerare: Holmström, K. E. Förestandare: jungner, L. J. E rektor vid dof~tumlärareseminarkt. Läkare: Ban, O. D. uarare: A-B.SVENSKAMETALLVERKEM ~ ~ lh.; l Hmson, ~ ~ E.; ~ Nilsson,, J.; Lövgren, R F.; Johnsson, J.; Granholm, G. S., e. ord. Lararinnor: Hanson, Anna; Nyström, Signe; Eriksson, Sigrid. Hellmer, Guili; Lundvik, Ida; Nilsson, Beda; hem, Febe; Klefbom, Ingeborg, vik. aandtverkslhrare: Lbfgren, V.; Sandell, G. A. Handarbetsl&rarinnor: Lindvall, Anna; Hultkvist, Viktoria; Julinder, M'arta. ~~~$;~g~af~~~~s Husmoder: Ekecrantz, Elisabet. Med skolan ar forenadt MASTERSAMUELSGATAN 22 s,~,,,,,,z

11 1. Ofrigaledamöter': Hansson,Anna,fru; Quarnström, Sigrid, fru; Smerling, E., fröken; Strokirk, E., arkitekt; Hult, O., med. doktor; Paues, E., direktör; Holmbäck,.A., komminister. Föreståndarinna: Ahlberg, A. Lärarinnor: Forsman, L.; Borelius, B.; Rockman, E.; Vilhelmsé;n, A. Sekreterare: Paues, E. W., direktör, jur. ' kand. Expedition: Drottningg. 31, Sthlm. Föreningens för sinnesslöa barns vhrd skola och seminarium, se Allmänna läroverk. [2301] K. Direktionen öfver Stockholms stads undervisningsv.erk. Ordförande:6fverståthållaren;Arkebiskopen. Ledamöter: Bengtson, H. G. V.; Hafström, T. A.E.; Höglund, O.M.; Rabe, P.R.;Kjederqvist, J. O..G.; Svedeliuf, C.; Lindblom, K. A.; Bohlin, K. H.; Fahrzus, G. R. Kamrerare: Mattson, R. Sekreterare: Olsoh, P. Ej. Expeditionslokal och -tid, se Namnregistret under Stockholma stads undervisningsverk. [2303] Högre latinläroverket på Norrmalm. Inspektor: Professor H. Bergstedt. Rektor: Kjederqvist, J. O. G. Lektorer: Staaff, E., i latin och grekiska; Rydfors, A:, i modersmålet, historia och geografi; Kjederqvist, J. 0. G., i tyska och engelska; Holm, I. M., i kristendom och filosofi; Reinius, J., i tyska o. engelska; Brusewitz, K. V., i franska och tyska; Mattson, R., i matematik och fysik; Carlgren, W., i modersmålet och historia; Oöransson, G., i latin och grekiska; Gallander, O., i fysik o. matematik; 0. D. Hammarsten i biologi. Adjunkter: Lindvall, A. F. W.: Rhedin, A.' W.; Norén, G. E.; Kullberg, K. M.; Agge, J. M.; Jacobsson, V. U.; Frösell, E.; Lageiqvist, A.; Ringselle, G. A.; Lagerqvist, A. V.; Lannert, G. A. L:son; Af- zelius, I. BB.; RallBn, H. G.; Stenbäck, G. La, A.; Sjöwall, C. A.; Eomstadius, J, B.; Angström, N.; Blom, P. G.; Moberg, O. P.; Strauss, P.; Dahl&, M.; Berg, J.; Stensgård, E.; Wahlgren, M. E. Öfningslärare: Ek, K. J., i teckning; Akerberg, C. E. E., i musik; Frösén, J. S. K. i gymnastik. [2305] Högre allm. läroverket på Södermalm. Inspektor: Generaldir. fil. d:r K. A. Fryxell. Rektor: Lundqvist, N. J. THULE SKANDINAVIENS Bildningsanstalter. [ Lektorer: Vessberg, G. W i historia och geografi; Bergman, J., :latin ochgrekiska; Tiselius, G. A.. i svenska och filosofi ; Edling, E. G.,i kristendom; Lundal, A. E., i matematik och fysik; de Brun, F. D., i matematik; Pira, A., i biologi och kemi; Koch, C. O., i engelska och franska; Heinertz, N. O., i tyska och svenska; Fredlund, K. H., öfver stat; en vakant. Adjunkter: Balke, J. O. F.; Gustafsson, G.; Bergström, A. G. E.; Fogelberg, P. A.; Rönnholm, N.; Hamnström, E. A. D.: Svensson, K. S. S.; Källgren, C.; Abbe, F. H.; Lidblom, E. G. A. Norberg, H. G.; v. Rosen, F. J. F. C.; Söderberg, G. E.; Eneroth, A. O.; Piil, R.; Lundqvist, N. J.; Mankell, J. J. B.; Löfberg, V. R.; Einar, E. A.; Chambert, A. C. E.; Nyström, B. E,; Sandstedt, A. Hj. J:son; Stolt, C. A. H.; Oberg, P. O. E. 0fningslärare: Lambhre, C. L., i musik; Bergman, R. V., i teckning; Kruse, L., i gymnastik. Läkare: T'rana, K. A. [2307] Högre realläroverket på Norrmalm. Inspektor: Lindström, p. E. Rektor: Svedelius, C., tillf. Lektorer: Ahfeldt, O. C. P., i kristendom och modersmålet; Nordfelt, A., i tyska och franska, tjanstl., rektor vid h. a.laroverket i Uppsala; Hultenberg, L. G. H., i engeiska och franska; Petrini, H., i matematik och fysik; Frölén, H. F., i modersmålet och historia, tjanstl., rektor vid Kungsholms realskola; Starck, G., i fysik och kemi; Alving. K. Hj., i modersmalet; Söderborg, B., i fysik och kemi; Grade, A., i historia och geografi, tjänstl., rek- tor vid Katarina realskola; Elander, R., i historia och geografi; Karre, K., i tyska och engelska; Wahlgren, O. A., i matematik och fysik; Pehrson, G. T., i biologi och kemi. Adjunkter: Kjellberg, A.; Rendahl, C.; Dehlgren, K. E.; Beckman, E.; Ryrberg, K.; Lindquist, J. M.; Dahl, L. E.; Carlon, M.; Werner, E. F.; Matthiesen, H. J.; Bohman, S. A., i matematik, fysik och kemi; Björnsson, N. M., i tyska och engelska; Alsén, N., i matematik, fysik, kemi; Wahlström, B, O. S., i matematik och fysik; Hagström, N. J., i modersmålet och tyska ; Lundeqvist, G. E., i bio-.. logi och kemi. Ofningslarare: Lindberg, O. F., i musik; Peterson, J. J., i gymnastik, tjansil. STQRSTA LIFFORSÄKRINOSBO~ Vinst till de försäkrade 1922 : Over 2,117,000 kronor. u-

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

C.' Brand- och Li1rdrsäkrlngs-Aktiebolaget. I. Bildningsanstalter. Högskolor och fackskolor. Tillförordnad lärare: Bohlin, K. P. T., i astronomi.

C.' Brand- och Li1rdrsäkrlngs-Aktiebolaget. I. Bildningsanstalter. Högskolor och fackskolor. Tillförordnad lärare: Bohlin, K. P. T., i astronomi. [2201-2203J C. Öfriga allmänna inrättningar. C.' Öfriga allmänna inrättningar. 1. Bildningsanstalter: Högskolor och fackskolor, Allmänna läro. verk, Enskilda läroverk, Folkbilrlningsanstalter för vuxna,

Läs mer

C. Öfriga allmänna inrättningar. [2201J

C. Öfriga allmänna inrättningar. [2201J C. Öfriga allmänna inrättningar. [2201J c. Öfriga allmänna inrättningar. 1. Bildningsanstalte r Högskolor och fackskolor, Allmänna läroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar. [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN S T O C K H O L M SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS FORLAG #NN STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN # UTGIVEN AV DESS LÄRARRÅD #MMSTOCKHOLM #PPJ. A. KRITZ OCH KURT LINDBERG

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Brand- och. Liff'örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan,

Brand- och. Liff'örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, [2201-2204] C. Öfriga allmänna inrättningar. c. Öfriga allmänna inrättningar. l. Bildningsanstalter: Högskolor och fackskolor, Allmänna läroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet......

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

KURSLITTERATUR KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA

KURSLITTERATUR KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA Datorkunskap Fönster mot Datavärlden Lärararna informerar vid kursstart vilken bok som ska användas. Information- och Layout A Läraren delar ut det material som

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Promemoria 2013-06-19 Arbetsmarknadsdepartementet Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Regeringen förordnar med stöd av 3 kap. 1 lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister följande

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2013 2014 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel 0322 700 31 Bruksuddevägen 22

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Gaston Friman Memorial Resultat:

Gaston Friman Memorial Resultat: Gaston Friman Memorial Resultat: D1 1 Mary Wiener Enskede PBK 956 13 31 2 Barbro Berggren GÄVLE 801 9 20 3 Asta Blom Enskede PBK 771 9 18 4 Maj Britt Fyhr Rättvik 709 7 13 D2 1 Gun Alström SOLNA PBK 1094

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén 2014-15

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén 2014-15 ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2014-15 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel 0322 700 31 Bruksuddevägen 22 070

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2011 2012 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel & fax 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel & fax 0322 700 31 Bruksuddevägen

Läs mer

Ordförande under åren

Ordförande under åren Växjö GK 1959-2009 Styrelser och kommittéer Ordförande under åren 1960-1963 Ordf. Erik Lewold 1964-1968 Ordf. Torwald Göthe 1969-1974 Ordf. Åke Gadler 1975-1986 Ordf. Tore Claesson 1987-1990 Ordf. Sören

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd

Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd Henriette Ahlzén Stiftelsen Ruth och Richard Julins Minnesfond vid Sophiahemmet Ann-Kristin Andersson Sune o Charlotta Hays Stiftelse Karin Axelsson

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '^ I ^ 1915 DECEMBER N:r 12. NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^ DTGIFVET af NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND ^: Uj ^ Red. och ansvarig utgifvare: Jägmästare A. HOLMGREN, Östersund, Tel. 302. Tjänster och förordnanden.

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 13 juni 2013 Kalle Ahlqvist Elin Alfheim Linda Arnqvist

Läs mer

Oscar Ralf Inger Enquist Musik- och teaterbiblioteket Oktober 2014

Oscar Ralf Inger Enquist Musik- och teaterbiblioteket Oktober 2014 Oscar Ralf Inger Enquist Musik- och teaterbiblioteket Oktober 2014 Inledning Oscar Ralf (1881-1964) var sångare, tenor. Han var körsångare men debuterade senare, 1905, på Östermalmsteatern och sjöng operett

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Ingela Askelind Hjärnskadecenter för barn ungdom och vuxna Talia Astifan Habiliteringscenter Stockholm för ungdom och vuxna ingela.askelind@sll.se 123

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bild Bildtext Byline Emblem Frälsningsarméns emblem vapen Fanan Frälsningsarméns fana Fatmomakke Frälsningssoldater, Bagare Frälsningsarméns Bönekåta,

Läs mer

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true Sida 1 av 3 LVC. Region / Landsdelsfinal Götaland Regionalt/Landsdel 2008-03-14 10:00 Hestra Skid O Sportklubb Tillbaka till tävlingskalendern Skriv ut Super-G - Alpint Damer 10-11 21 anmälda, 21 startande,

Läs mer

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Styrelsens medlemmar: Matilda Trodin (Ordförande), Erik Engervall (Vice Ordförande), Adam Wendelin (Sekreterare), Albin Sundqvist (Sportchef), Karolina Vänglund

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Attestförteckning. Nämnd: Exempelnämnden Gäller fr o m: ÅÅÅÅ-MM-DD

Attestförteckning. Nämnd: Exempelnämnden Gäller fr o m: ÅÅÅÅ-MM-DD Nämnd: Exempelnämnden Gäller fr o m: ÅÅÅÅ-MM-DD Attestförteckning 1000 Kommundirektör 13040 Borgerliga förrättningar Anders Andersson/ Bengt Bengtsson Helen Hansson/Ivar Ingvarsson Zack Zachrisson 92100

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2014 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2014 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2014 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 3 oktober 2014 Anna-Karin Abdon Sofia Ahlqvist Ylva

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794.

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794. Förlagskataloger 1794 - ca 1900. Kronologisk förteckning 1794 [Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Tyresö (alt 1) Nordost. Sigtuna Upplands Väsby Brännkyrka Hägersten

Tyresö (alt 1) Nordost. Sigtuna Upplands Väsby Brännkyrka Hägersten 1 Valberedningens förslag Ordförande 2 år Nyval Conny Fogelström (alt 1) Ledamot 2 år Omval JP Mattsson Lh Centrala Edsberg Nyval Katarina Kalavainen Södertälje/Nykvarn Nyval Sune Löfgren Anders Johansson,,enskild

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling 1 Pedagogik och ledarutbildning 4 142 Pedagogik 4 142o Uppfostran / föräldrakunskap 4 142z Pedagogik

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

PROTOKOLL 2015-06-03. 1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig.

PROTOKOLL 2015-06-03. 1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig. Sidan 1 av 5 Avd. 3 för övrig forskning PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-03 NÄRVARANDE Erik Göransson, rådman, ordförande Ledamöter med vetenskaplig kompetens Staffan Hygge, miljöpsykologi (vetenskaplig

Läs mer

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen 3a 14 Gunilla Andersson & Karl-Erik Olsson / Stala PRO

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Moment 4: Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom och kliniska färdigheter)

SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Moment 4: Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom och kliniska färdigheter) SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom ) Tid; lokal Grupp Ämne Lärare Litteratur/läsanvisningar v. 47 Måndag 22/11 Grupp A: 9-10 Grupp B:

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

SVENSKA FRÖBELFÖRBU MARIA MOBERG OCH

SVENSKA FRÖBELFÖRBU MARIA MOBERG OCH SVENSKA FRÖBELFÖRBU Av MARIA MOBERG OCH 'STINA SVENSKA FRÖBELFÖRB STYRELSE 1938 NORRKÖPING J938 NORRKÖPINGS TIDNTNGARS AKTIEBOLAG Agda Jeppson. Disa Beijer. Agnes Kleberg. Vice ordf. Ida Sjögren. Kassaförvaltare.

Läs mer

3.1. HUMANIORA, PEDAGOGIK OCH TEOLOGI

3.1. HUMANIORA, PEDAGOGIK OCH TEOLOGI 8 3. ÄMNESSTIPENDIER Ämnesstipendierna är avsedda för studerande inom något bestämt ämne vid en bestämd institution eller vid ett bestämt ämnesområde, Om studerande vid olika fakultetsområden kan komma

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

Yrkesregister Sveriges Akademiska Musikterapeuter - SAM

Yrkesregister Sveriges Akademiska Musikterapeuter - SAM Föreningen vänder sig till musikterapeuter som har utbildning på avancerad nivå med utgångspunkt i en humanistisk grundsyn. Utbildningen ska vara processinriktad samt syfta till integrering av musikalisk

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 1 Eugen Axel Bjernekull(258). Ingeniör, Direktör Höganäs senast Stockholm. Född 1888-05-07 i Björnekulla(L). Död 1967-09-18 i Oscar (AB). Begravd i Enskede (AB). Beslut meddelat den 19 juni 1915:

Läs mer

Distriktskatalog Styrelseförteckningar

Distriktskatalog Styrelseförteckningar Distriktskatalog Styrelseförteckningar Begäran om ändringar av uppgifter i katalogen kan skickas via mail till christer.ericsson@veinge.nu den 16 december 2014 Sida 1 av 17 SBK Hallandsdistrikt c/o Lotta

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer