sa, A., i zoologi; Malmquist, A. J., i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sa, A., i zoologi; Malmquist, A. J., i"

Transkript

1 I C. Ofriga allmänna inrättningar. 122 O1 C. Öfriga allmänna inrättningar. 1. Bildningsanstalter: Högskolor och fackskolor, Allmänna läroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet... [ Fångvården... [ Försvaret... C Handel och sjöfart, tull, handtverk och näringslif... [ Penninginrättningar : 1) Bankinrättningar och kreditanstalter [ , 2) Försäkringsanstalter [ , 3) Pensionsinrättningar, sjuk- och begrafningskassor [ [ Samfärdseln till lands: 1) Gatutrafiken [ , 2) Jiirnvägarna [ , 3) Postverket [3270], 4) Telegraf o. Telefon [ [ Sjuk- och hälsov%rden: Polikliniker, Sjukhus, Sjukhem, Hälsovård... [ Välgörenhetsinrättningar... [ I. - Bildni.ngsanstaIter. Högskolor och fackskolor. [2201] Stockholms högskola. Matematiskaseniinariet, Mekaniska,Fysiska,,Kemiska, Allmänna kemiska och Analytiska llaboratorierna, Geologiska, Mineralogiska, Botaniska, Geografiska, Social-, vetenskapliga samt Konsthistoriska instituten, Juridiska, Humanistiska och Allmänna biblioteken jämte föreläsningssalar och Relrtorsex~editionen. högako- lans hus Drottninggatan 118; ~óotogiska institutet och föreläsningssalen: Kungsgatan 70, 3 tr.; Zornska institutet, Villa Alnäs, Djurgården, Juridiska biblioteket, Saltmatareg. 5, 3 tr. Styrelse: Kinander, E., ordf.; Arrhenius, S.; v. ordf.; Lindhagen, Carl; Stjernberg, N. F.; Bendixson, S ; Juhlin-Dannfelt, C. G.; Phragmén, L. E.; Ciirman, J. S., Rabe, P. R. hpektor: Phragmén, L. E. Rektor: Bendixaon, Ivar. ~afesorer: Lagerheim, N. G., i botanik; De Geer, G. J., i geologi; Bendixson, I. O., i högre matematisk analys; von Koch, N. F. H., i ren matematik; Fredholm, I. E., i mekanik och matematisk fysik;von Euler- Chelpin, H. K. A.S.,i allman och organisk kemi;vebterberg, K.A.,i allmän ochoorganisk kemi; Rosenberg,G.O.,i växtanatomi och cellära; Quensel, P. D., i mineralogi och petrografi; Holmgren, Nils, i zoo- l*; Cassel, II. G., i nationalekonomi med finansvetenskap; Stjernberg, N. F., i straffrätt och juridisk encyklopedi; Varenius, P. O., i statsrätt med statskunskap jiimte förvaltningsrätt och folkrätt; Eke- berg, L. B., i civilrätt; Delin, C., i ratts historia och romersk rätt; Eberstein, G. A., i speciell privaträtt jämte finansrätt; Lamm, M., i litteraturhistoria med poetik; Tunberg, S. A. D., i historia; Roosval, J. A. E., i nordisk och jämförande konsthistoria; Bagge, Gösta, i nationalekonomi och socialpolitik. Lärare öfver stat: Mittag-Lefler, G., pensionerad professor i ren matematik; Bäckström. H. M.. f. d. rof fess or i minera- logi och petrografi ; Zeche, W., f. d. professor i zoologi; Benedicks C. A. F. i fysik; föreläsa fortfarande Ad Högskolan efter eget bestammande. TillfGrordnade larare: Bohlin, K. P. T., i astronomi; De Geer, S., i geografi; Bunnström, J. A. M., i experimentell zoologi; Edin, K. A., i statistik; Lindqvist, S., i nordisk och jämförande fornkunskapi Sohuck, H., i kultur- och litteraturhistoria; Lund, D., i psykologi och pedagogik; Andrm, T. J. H., i allmän religionshistoria; Noreen, A. G. i nordiska sprak; Riesz, M., i matematik; Hassler, Ake, i processriitt och internationell privaträtt; Ising, G., i fysik; Anzelius, Ado1f;i rationell mekanik: Lindblom, A., i konsthistoria. Prosektor (vid zootomiska institutet): Runnström, J. A. M. Docenter: Grönberg, G., i zoologi: Liljeström, i fysik; Stridsberg, E., i matematik; sa, A., i zoologi; Malmquist, A. J., i INDUSTRIAKTIEBOL. VI K I N G VIKING SR QKR#M OREBRO A matematik; Geijer, P. A., i petrografi och malmgeologi; Kiesz, M., i matematik; Holm, E. A. i fysik; Runnström, J. A. M., ie~perimentellzoologi; Ramstedt,Eva, i radiologi; Antevs, E. V., i geologi; Cra- t

2 l I I [ C. Ofriga allminna inrättningar. mér, C. H., i matematik; Aminoff, G., i mineralogi och kristallografi: Hille, E., i matematik; Angström, A. K:son, i geofyeilr ; Holmgren, I. A., i botanik; Ising, G. A., i fysik; Odencrants, T. A. E. i vetenskaplig fotografi; Svanberg, A. C. 0. i biokemi; Dernby, K. G., i biologisk kemi; Swensson, U O. T., i fotokemi; Engfeldt, N. O., i biologisk kemi; Westgren, A., i metallografi; Stålfelt, M. G., i växtfysiologi; Tackholm, G. W., i botanik; Romell, L. G. i växtbiologi; Petander, R. T., i ekonomisk historia; Felir, M. N., i civilrätt och romersk ratt; Kuylenstjerna, C. W. U., i rättshistoria; Benckert, I<. Ro- bertsson, i rättshistoria; Lindqvist, Sune, i nordisk och jämförande fornkunskap; Lindblom, A. A. F., i konsthistoria; Herlitz, N., i historia; Paulsson, G., i konsthistoria. TjMrtamun: Lindhagen, A., styrelsens sekreterare; Edström, A. S., kassaförvaltare samt lärarrådets och matematisk-naturvetenskapliga afdelningens sekreterare; Cederschiöld, P. S. E. R., stats- och rättsretenskapliga och humanistiska afdelningens sekreterare; Almström, A., skrifbiträde. [2202] $jtockho[ms högskolemrening. Styrelse: Arrhenius, S., ordf.; Bcndixson, 1.) sekr.; Borgström, A. G. S.; Lindhagen, C.; Philipson, W.; Rabe, P.R.,vice ordf. Wallenberg, M. L. [22031 Handelshiigsko,an i Stockholm. Brunkebergstorg 2. Geografisk, handelsteknisk, nationalekono- misk institution, bibliotek, affärsarkiv, handelsmuseum, föreläsningssalar samt rektorsexpedition. Direktion : Ordförande: Lagerheim, C. H. Th. A. Ledamöter: Wallenberg, K. A.; Kinander, C- E.; Nachmanson, J.; Hallendorfl, C. J. H- Larare : Rektor: Hallendorff, C. J. H., professor i statskunskap och ekonomisk historia. Professorer: Andersson, C. F. G., ekonomisk geografi; Heckscher, E. F., nationalekoriomi med statistik; Sill&, O., handelsteknik; Brisman, S., nationalekonomi och bankvetenslrap (A. O. Wallenbergs professur) ; Fehr, M. N., rättsvetenskap. Lektorer: Harlock, W. E., engelska språket; Mbaly, P. F. M., franska språket; Meyer, E. A., tyska språket; Fearenside, C. S., engelska språket; Ronbetz, A., ryska saråket; Nyberg. J.. bokförinp. Docenter: De Geer, S., ekonomisk geografi;,. hberiius, N., rättsvetenskap. Ofriga Lärare: Boszeus, E. W., ledare af fackkursen för trävaru- och pappersindustrien; Grönberg, G., rättsvetenskap; Welin-Berger, IE. E., bankteknik; Ekblom; E., spanska språket. Bibliotek och institutioner : Bibliotekarie: Dal, L. Amanuenser: vid biblioteket:afzelius,iiigrid; vid institutionerna: Engfors, G. (nationalekonomi); Jansson, B. (handelsteknik); Berggren, H. (ekonomisk geografi); Erikson, N. (rättsvetenskap). Expeditionen: Direktionens sekreterare : Rosman, H. Rektorsexpeditionen: Lindmark, Sigrid. - [22041 K. Drottninggatan 95 A och Valhallavägen. Styrelse. Preses: Lindstedt, A. Ofriga ledamöter : Enström, A. F.; Fredriksson, N.; Hansen, F. W.; Lubeck, S. E. J.; Moller, C. O.; Nauckhoff, S. A. G:son; Richert, J. G.; Virgin I. Walilberg, A. F. Rektor för Högskolan: ~leijei, H. B. M. Prorektor: Lindmark, T. G. E. Sekreterare: Philip. E. I. Ljunggren, M. R. Kanslibliträden: Eriksson, sonja; ~ ~ Eva. Extra lranslibiträden: Karlsson, Anna-Lisa; Sandberg, Anna ; Lilliesköld, Ove. Lipdstedt, Biblioteksamanuens: Landberg, Irene. Professorer: Petersson, G. W., i grufvetenskap; Lallerstedt, E. J., i arkitektur; Palrnsr, K. W,, i teoretisk och elektrokemi; Bellenins, W. K. A., i vattenbyggnadslära; Lilliehöök, C. J. F. M., i skeppsbyggnadslära; Petrbn, J. G., i berpskemi och metallnrpi: Wahlman. I. L., i h&byggnadslära; ~olm~vist, P: J., i mineralogi och geologi; Kobb, G., i matematlk och mekanik; Malmqvist, A. J., i matematik; Pleijel, E. B. M., i teoretisk elektroteknik; Forssell, C. A., i byggnadsstatik ; Heumail, C. A., i mekanik; Dahl, Hj. O., i laran om vattenmotorer; Kreuger, H., i byggnadsteknik; Kullgren, C. F., i kemisk teknologi; Holmberg B. A. L., i organisk och analytisk kemi; Linton, O., i brobyggnadslära; Hubendick, C. E. L., i läran om förbränningsmotorer; Lindmark, T. G. E., i ångteknilo Alm. E.. i elektromaskinlära: Johanason

3 K. A., i hyttmekanik och järnets bearbetning och behandling; Markman, B. G., i allmän bergsmekanik och grnfmeka-, nik; Leffler, J. A., i järnets metallurgi;.. Odén, S. L. A., i oorganisk kemi; Carlson, F. D., i beskrifvande geometri; Fagerholm, P. E., i geodesi; Borelius, C. 0. G., i fysik; Afzelius, B. A., i värmeteknik och maskinlära. Vakanta i läran om maskinelement, tjänstförrättande:, Weibull, E. Hj. W.; i mekanisk teknologi, tjänstförrättande: Brunskog, V. H. M., Vestergren, J., Odqvist, G. och Nilsson, S. O. W., i hallfasthetslära, tjänstförrit-. tande: Ljungberg E. J., i vägbyggnad och kommunikationsteknik, tjanstförrättande: Dahlberg, G., i elektrisk anlaggningsteknik: Rossander; C. A. J. Speciallärare: SondBn, K. G. A., i tillampad värme, lära, teknisk hygien och fabrikshygien; Lindgren; G. A. H., i arkitekturens historia; Wirgin, G., hygien. Barthel C. J. G. i jäsningslara; Strandman, d. W., i mbdellering; Grabe, A. G., i metal' lografi o. metallurgi; Laurell, K. J., i elektroteknik; Norlin, E., itekniskkemi;sandholm, O.V.3 i iäran om uppvärmnings- o. ventilationsanord' ningar; Enblom, R., i byggnadslira; Brisman, S.B. i nationalekonomi; Forsberg, E. A., i industrieli ekonomi; Davidsson, O. W., i läran om hiss: och transportanordningar; Hallman P. O. ' 1. Bildningsanstalter. öfverlärare i ordinarie läroämnen : stadsanläggningsl~ra; iqordström, H. $., i hyd>ro. Thorén T. i konstindustriell fackteclming, afdelmekanik; B ~ F, W., ~ i grufmätning; ~ ~ ~, ~ ningsföeest&ndare ~ t ~ för - den högre konstindustriella. berg, J. K., i fotografi; Ljungzell, N. J., i varfs- skolan. Pärngren J., i drifning, ciselering och anlaggningar; ~ ~ l ~ G. d p., ~ i h l grave-g. upmarh G. i läran om konststilarna formlira; Amilon, J. A., i skogsskötsel; Ahlberg, m. m: ~jellin, C. A. E., och Berggren E., bada H,, i ornamentik; olsson, M., i svenska argitek-l i figuheckning. Boström O., i valskrifning och tutens historia; ~ ~ ~ d ~ E, ~ H., d i industriel; ~ h l, textning; ~eladsson L. C konstindustriell fackwellin C. A. E., i frihanasteobing teckning; ~ordenskj61d, k., i ornamentsteckning; Halden, B. E:SO; i allmm geologi; Hasselrot, A. Petersson J. i frihandsteckning; Dernby, K. G., E., i rattslnuiska$ Oman, E,, i läran om kemiskt. i kemi oi11 kemisk tenkologi varukännedom ; tebiska apparater; 0dqvist, G., i industriell 1Iolm E. A. i fysik' Tidner a. i uppsatsskrifekonomi; fr di^, S. E. A,, i läran om verktygs. ning;' t is ber^ S. 'fröken ' i 'konstindustriell och i bokföring. Docenter: K. G. A., i verkstadshygien; Hallman, P. O., i stadsanlaggningslära ; Köhler, J. R., i analytisk kemi;.~i,,d~hl, P. *., i byggnadskonstruktionslära; prlin, E., i kemi; Grabe, A., i bergskemi; Oman, E., i kemisk teknologi: Nordström, H. F,, i hydrornekanik ; gallenberg, S. K. A., i arganisk kemi; Sundberg, T., i lifsmedelskemi; Malmer, I. V., i flygteknik; Hertzberg, J. K., i fotografi. Exp. o. biblioteket öppna kl Läroämnen o. examinatorer: nationalekonomi professor Gösta Bagge, statskunskap docent Nils Herlitz, allm. socialpolitik byråchef..otto Järte, koope~ation sekr. Anders Orne, off. hälso- o. qukvård prof. Albert Pettersson, socialförsäkring byråchef Theofil Andersson, fattigvård o.barnavård kansliråd G. H. von Koch, alkoholfrågan byråchef Sam Larsson, kommunal förvaltningskunskap dir. i sv. stadsförb. Helge Lindholm, kommunalhushållning doc. C. W. U. Kuylenstierna, praktisk utbildning i socialt arbete fröken Gertrud af Klintberg. [220ôj i Stockholm. (Mästersamuelsg. 44.) styrelse: &föller, C., ordförande ; ~ h ~ ~ Th.; Thiel, A.; Ljungberg, K.; Thelarider, Th.; Hjortzberg, O.,; Wettergren, E. ~ ~ rör skolan k t ~ h ~ ~ ~ ~ h. é ~, Sekreterare: Henriques, E. Bibliotekarie : Efvergren, C. J. Kassaför~altae: Laurentz? w. maskiner; ~ ~ A. H., ~ i läran om h mas)rinele. ~ ~ facktekning ~ teitning, och välhrifning, afdelningsmen+,; walrner, I. v., i flygteknik; ~ i ~ dt, h ~ förestiiudarhna ~ ~ ~, för den tekniska skolan for kvinn- T. rpson, i yaran om v~memotorer, vakanta i liga larjungar; Kjellberg G. M i bokföring; Erikgrufmatning tjänstförrattande: B ~ p, W,, ~ ~ son ~ G. G. ~ i aritmetik', algebra och geometri, i S +,janstförrittande : ~ ~ ~ H. ~ F,; l ~ afd;lnings!5rest&n,ndare t, kir byggnadsyrkesskolan; Sjösvard, J. E. M., i välskrifning, metodik; Johansson A. i frihandsteokning elementarkurser och per~pr~tivlara; Hallberg, R., frökeu, i frihands. teckning, elementarkurser m. m ; Ljungberg, K., mekanik' Enblom R. S och Brag A i byggnadskonhtruktionilira &d ritning; hansson, B. i malning; Neijd, A. H., och Sundvall, C. A,, bad; i ornamentmodeiiering; Rosborg E., i geometrisk konstruktionsritning; perspektivlira; Malmqvist, G., i figurmodellering ochtriiskärning; Roesler, E., i mekanik och maskinlira, mekanisk fackritning, afdelningsföresthdare för maskiuyrkesskolan; Langlet F geom. konstruktions- lära m. m.; ~jun~zrll, Nils i mekanisk teknologi jämte verktygslara; segarborg, H., i iiuearritning och frihandsteckning, metodik, geometrisk konstruktionslira m. m.; Brandtberg, O., i malning; Stenberg, N., fröken, i m&lning Socialpolitiska och kommunala institutet., P2071 Myntgatan 4. Skolans samlingar: Bz%liotek af böcker och tidskrifter i naturlara. byggnadskonst, ingeniör-, Ordförande: f. d. Lagerheim, vetenskap samt teknolog-för industrien i all. manhet ; gravyrer och Zitograjer öfver bildande C. H. Th. A. konst; monsterritningav för sarskilda handtverk Förestandare: professor Gösta Bagge. m. m.; antika ocii moderna konstalster samt gips-, THULE SKANDIN~IENS STORSTA LIFFORSAKRINGSBOLAG Ansvars_ssloma c:a 590, kronor. -

4 C. Ofriga allmänna inrättningar. afgjutningar daraf, råämnen och materialier för Lärare: Westling,P. R industrien; fysikaliska och kemiska apparater prof.; Palme, G. H., m. m. Biblioteket är tillgängligt mind torsd. kl. 7-9 e. m. och tisd., fred. kl. 1-3 e.&. saval fbr skolans larjungar som fbr allminheten. [2208] K. Karolinska medikokirurgiska institutet. Rektor: Forssner, J. Hj., professor; mottagn.-tid under läsåret: tisdag, torsdag o. Iördae: f. m. ~rofessorert santisson, C G.; Akerman, J. H.; Sundberg, C. J. G. ; Johansson, J. E.; Gadelius, B. E.; Dalén, A.; Hedrén, G.; Holmgren, G.; Almkvist, J.; Holmgren, I.; Haglund P.; Jundell, I.; Forssell, G.; Jacob~us, H.C.; Forssner, J. Hj.; Sjöqvist, J. A. ; Pettersson, A.; Ahlström, E.; Renschen, F.; Wernstedt, W.; Higgqvist, G. P. E. Laboratorer: Koraen, G.; Gertz,H. W.; Rammarsten, E.; Renterwall, O. G. M. Prosektorer: Hesser, A. C. H.; Bergstrand, H. Docenter: Wide, A. G.; Levin, E. J.; Josefson, A. P. R.; Marcus, H. I.; Moberg, W. L.; Key, E.; Waldenström, H.: Troell, Bibliotekarie: Holmber~. A. Sekreterare: Löwbeer, N. Kamrerare: Hanning, H. t. f. prof.; ilj je st hm, O. A.; HUSS, H* A.; von Priedrichs, K. O. H., tjgnstledig; t. f. Funcke, Y.; Ahlqvist, A. d.; Edman, G.; Ortegren, R, t. f.; Söderberg, C. G. F.. t. f. sekreterare: Wawrinslry, K. E. Kamrerare: Layercrantz, C. Bibliotekarie: Palme, G. H. ~ ;, ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :Undervisningsanstalten o ; ~ J : ~ för ~ barnmorskor. P ~ ~ ~ Lindstedt, F.; Söderlund, N. G.; Ploman, g. G.; Hult, 0. T.; xeenstierna, J. L.; Liljestrand, G,; Lichtenstein, A.; Schau- [ Tandläkareinstitutet. (Poliklinik ochlaboratorier: Holliindareg. 17.) Inspektor: Åkerman, J., prof. Lärare: i kirurgi: Troell, Abr., docent, med. dr; i tandkirurgi: Hylin, Uno, med. lic. ; i tandfyllningskonst: Welin, H., tandläkare; i protésliirs och tandreglering: ThourBn, G., med. dr, tandljikare; biträdande larare i tandkirurgi: Ostman, B., tandläkare; laborator i tandfyllningslronst: Engström,B., tandlakare; laborator i protéslara o. tandreglering: vakant. [22 l6i (Volmaryxkullsg. 27.) Föreståndare: Alin, E. F. E., prof. Bitradande lärare: Bovin, K. E. Instruktionsbarnmorska: Riben, Hildur. marin, J. N.; wigert, v. H. H,; H ~ ~ ~ ~ ~, E. J.; Öhnell, H.; Lindhom, O.; Berglund, H.; Antoni, N.; Perman, E.; Strandberg, J. v.; Oliverrona, A. A.. Grambn, X.; Veterinärhögskolan. E'åhreus, R. S. [22.%?triket [22 lo] K. Gymnastiska oentralinstitute~ (Hamnsatan 19.) Dir e k t ion: Johansson, J. E., ordf. ; Kjederqvist, J. O. G.; Toll, K. O.; Svedelius, C.; Berglöf, Agnes, f. Steffenburg. Sekreterare: Åkerberer. A. Redogörare: ~jorth,"~. H. R. t. f. Pöreståndare: Drakenberg, S. A. Öfverlärare: Drakenberg, S. A.; Almberg, R.; en vakant. Lärare: Schmiterlöw, A. G.; Hellsten, N. E.; 3 vakanta. Lärarinnor: Svalling,'Ester; Eriksson, Ingeborg. [ Farmaceutiska institutet. (Xungstensg. 49.) Styrelse: Palmaer, E. W., ordf.; Sederholm, E.; Fries, R.; Sjöberg, K.; von Ii'riedrichs, K. O. H. Förestandare: Westling, R., prof. I utanfur Roslagstull). Direktion. Ordförande: von Seth, P. bfriga ledamöter: Kjerrulf, G.; Insulander, E.; Johansson, J. E.; Scharp, J. A.; Ten- Lange, N. J. G. Föredragande: Vennerholmy J. Lärare. Rektor och professor: Vennerholm, J. G. H. Professorer: Aadnhr. E..: Dahlström. R. A. H.; dr strö&, E.' ~.;"~ahlstedt, A. W.; Stålfors, H.;Hulphers,G. B., t.f. Hjärre, A. Lärare i hofsjukd. o. hofbeslag: Palman, A. Laboratorer: Forssell, G.; Engfeldt, N. O.; tjf. Lagerlöf, N. P.; tjf. Rennichs, B. D. Prosektor: tjf. Larsson, O. S. Assistenter: Renricson, M.; Bryne, E.; Åkerblom, E.; tjf. Ojefors, A. Kamrer: Höeber~. G. 0-3 Vete~inärhögskolans klinikel.. Upplysningar och rad angiende siv81 friska som sjuka Qur ramas, och sjuka d~ur emottagas till behandling huarje sockendag kl f. m. Fbr hastigt pikommande qukdomsfall eller intraffande olyckshandelser mottagas kreatur alla tzder pi dygnet. 16 AAMNOATAN 16

5 1. Bildningsanstalter. [ Sj~6kresor entomologi; WallBn, A., i klimatologi; ' inom Stockholmi och dess omnejd ombesörjas genom Tamm, O., i geologi med mineralogi; Veterinicrhbgskolans ambulatoriska klinik. Sjukbesö. ken utföras af eller laboratorn vid am. LillieskÖld9 1. C i lag- och författbulatoriska kliniken, atföuda af en eller flera vet. ningskunskap; Chatillon-Winbergh, A., kandidater, och företagas till stbllen inom 50 kilo- i tjänsteexpedition; Boëthius, S. B., i meters afstand fr&n Stockholm. Djurägare har all betala 3-7 kr. for hvarje besok som af honom p&kauas skogspolitik och skogsstatistik; (rrroth, samt att, d& resan sker m& angbat eller järnväg: G. S., i lag- och författningskunskap; ombesörja och bekosta skjuts med plats för tre pw- Nathorst, J., i jordbrnksekonomi; Sjösoner &&n &ngbits- ellex järnvägsstation och tillbaka. Kliniken disponerar egen bil. Arsaekord kan blom, Th., i bokföring; Petrini, s., i mauppgöraa på förmånliga oillkor genom chefen för tematik, Willth, K. G., i Skogs- O. fältambulatoriska kliniken. Anmblan om s~ukbesbk och mztning, samt fru Heike, Ch. A., i kartrsdfragningar angaende sjukdomsfall ske till Feterinarhiigskolans ambulatoriska klinik helst k1 10- skrift. 11 f. m., vid hvilken tid chefen for kliniken hvarje Bibliotekarie: Schotte, G., professor. söckendag träffas vid h'ögskolan. Biblioteksamanuens: Améen, H., fröken. Skonhg af hästar utföres i Veterinär- Kamrer: Falck, E. högskolans hofbeslagssmedja Trädgårdsmästare och preparator: Eklöf, C. af vid institutet anstallde skicklige hofsl8gare under F., Vaktmästare: Norin, O.; Port- och inseende af Läraren i hofbeslag. planteringsvakt: Larsson, K. A. W. OBS.! Specialbeslag fbr felaktiga hoformer ocr benstallningar anliggas alltfd, då )enof daraf före. finnes. Veterimärhb'gskolan i Stockholm. Ny kurs för veterznärstuderande tager sin början den 1 instundande September. Den som önskar blifva antagen till elev, bör Iore denl7~u&1sti kl. 12 p& dagen hafva inkommit med egenhändigt skrifven, till Rektar ställd ansökan med bifogande af rakarebetyg samt vidimerade afskrifter af betyg om alder och genomg&ngen maturitetsexamen med minst godkinda kunskaper i biologi samt i'matematik a latin- eller real~mnasium bfvensom enahanda vitsord i fysik och kemi a realgymnasium, hvilken ansbkan med posten kan Veterinarexamen kan aflaggas pi 4 &r. Ny kurs för eiuila hofslagare börjar den 1 September och 15 Januari. Egenhindigt skrifven, till Rektor sthlld ansökan med bifogande af betyg om &Ider, liilsotillst%nd och smidesbfning bbr hafva inkommit före den 15 Juli och 15 Deo. Kursen for hofslagarelirlingar varar tre och en half manader. Undervisningen är fri. C22201 Skogshögskolan. (Roslagevägen, Experimentalfältet.) Styrelse: konteramiralen A. Lindman, ordf.; Lärarestaten. generaldir. K. ~ ~ ~ prof. d G~~~~~ ~ Lärare: ~ nogberg, b ~ F., ~ ooh Holm, ~ C. ; T, i krigshisto. ria Wellquist L. E. G i strategi' Wetter 8. E. Andersson; överjägmästare G. Barthel- i s;ökrigsvetenskap; afklercker, A. E. W.: red! son och landshöfd. Y. G. Ringsbracd. berg, A., itaktik; hkerhielm, S.L., igeneralstabs- Sekr.: Nils Wassberg. Winst; Bratt, K. A., i härordningsiära; Soder- Rektor: Wahlgren, A. Professorer: Wahlgren, A., i skogsskötsel; Jonson, T., i skogpnppskattning och skogs- C. O. i tyska spraket' Herslow C. N. och Wachtindelning; Lagerberg, T., i botanik; Lund- meist'er, F. G. H. (repetitör),: ryska spraket berg, G., i skogsteknologi med byggnadso. afdikningslära. K. Artilleri- och Ingenjörhögskolan. Lektorer: Amilon, J. A., i skogsskijtsel och [Z2241 (Artillerigkrden.). skogsindelning; Kinnman, G., i sltogs- Stab. teknologi med byggnads- och afdiknings- Chef: Lagerfelt, G. A. E., frih. lära; Halden, B., i botanik och mark- Adjutant och bibliotekarie: Wester, H. lära. Redogörare: Reutercrona, A. H. Ofverassistent: Enander, M., adr. Garpenberg. iyirarestaien. Lärare : Hesselman H. i marklära ; Klason, LZirare: Sjbberg R. T. K., Gyllenstierna, K., frih., P., i organisk och teknisk kemi; Grönberg, vigge i artilleri. Enger, P. H., i befistnings- G., i allmän och vertebratzoologi med jakt- och fiskevård; Trägårdh, I., ~ ~ ~ ~ o;z;;in;hg: $ ~ P P,ah:! ~ i skogs- qvist, C.' A. S., ~Lrlswä~d, r n? ~ ~ NG S KO KRAM SkogsförsQksmstazt gemensam styrelse i samband med skogshögskolan, men har särskild stat och personal, fördelad på 4 avdelningar: Chef: schotz;e, G. prof., för skogsavdelningen. Förest, för naturvet. avd.: Hesselman, 0. A. H. V'> prof. Förest. för entomologiska avd.: Trkgårdh, H., pro]. Förest. för avd.: för föryngringsförsök i Norrland: Wibeck, J. E., doc. Dessutom 9 tjänstemän. [2222] K,, Krigshögskolan. (dstermalmsg. 8.) Stab. Chef: Testrup, E. M. H. G. Adjutant och Redogörare: Hallenborg, G.. Adjutant: Nordström* A', bom, J. H. F., i militirförvaltning; Sporrong, O. E. E., i vapenlasa; Brunskog, C. J., i krzgsbyggnadskonst; Bratt, E. O., i militirgeografi; Brusewitz, K. V., i franska apriket; ~ord~ren, ~ ~ ~ 8 ~ T. W., vigge i för- INDUSTRIAKTIEBOL. VI RI N-G OREBRO

6 C C. Ofriga allmänna inrättningar. bindelselarx Alin S. E i byggnadskonst och I beskrifvand: geodetri. 8olmström J. G. i fysik; Liljeström, O. A:, i matematik; Boiin, I., i kemi. Repetitörer: Dahlgren IV. G., Ohrwall, A. O. F.; Jakobsson, G. E. W., Hedqvist, T K. Krigsskolan. (Karlberg, Sthlm al.) Stab: Chef: af Klercker, J. T. A., öfverstelöjtn. Adjutant, bibliotekarie: Kugelberg, B. A. A., kapten. Intendent, kasernofficer : Reuterswiird, E. A. E., kapten. Slottspastor: Bratt, E. J. Läkare: Dalsjö I. B., regementsläkare. Veteriniir: arf fin, I., bat.-veterinär. Väbel: Ahlberg, J. G., löjtn. i armén. Köksföreetåndare: Bågenholm, V. T., underlojtnant i armén.. Bataljonsadjutant: Kilander, A. E,, underyöjtn. i arm6n. Of3cerskursens kompanibefiil. Kompanichef: Tillberg, F. H., kapten. Kadettofficerare: H ~ ] j. ~ T., ~ löjtn.; ~ ~ ~, Wickbom, B. G., löjtn.; Colliander, S. W. A., löjtn.: Hedenlund, M. E., löjtn.; RLberg, E. löjtn. Kem~aniadjutant: Bodin, J. W., underlöjtnant i armén. Of$cerskursens lärare. Swartling, B. H. M. 1. rar. i krigskonst. Petri e. V., 2. l%r. i d:o' Eragh E., 1. lir. i>topo&afi; Bensow B. E. i. rar. i7d:o. sewrell, E. F. T. 1. iiar. i'krigsbiggnadskonst; Ström, C*. E., 2. ur: i d:o; TVinblad v. Walter, C. E., 1. lar. i vapenlara och artilleriöfningar; Philipson, A. J., 2. Yarare i d:o; Tillberg, F. H., lir. i tjanstgöringsreglemente infanteriexercisreglemente och krigslagar; brulz, K. H., lär. i militarförvaltning; Holmquist, E. G. O., bitr. lar. i d:o; Colliander, S. W. A., Er. i ridning, kavalleriexercisreglemente och histkännedom; Smith, G. A., bitr. lir. i exercisrcgl. för trang- och sjukv8rdstrupper; Melander, C. G., Ur. i stats- och samhallslira; Holmberg, T. O. Y., rar. i gymnastik, vapenföring och idrott. Reseraofioerskursens Kompanibefäl. Kompanichef: Lybeck, M. K. Th:son, kapten. Radettofficerare: Lundberg-Gertz, B. H. B., löjtnant; Lagerquist, C. B., löjtnant; Löfgren, E. A., löjtnant. Lärare i krigskonst och topografi: Welander, N. E. Kompaniadjutant: Gustafsson, A. E., underlöjtnant i armén. f22281 K. Sjökrigshiigskolan. (Birgerjarlsgatan 7.) Chef: Starck, G. R. Adjutant: Biörklund, A. E. Larare: Lindström C. O o. Wrangel E. W. H:son i ~iörkiund '8. E:, i taktik. Claus C. A.: - ngs st röd, R. a. H., 'och Ohngren, h. G. i kust- fastningslzi-a; Douglas W. A. i landtkrigskonst Giron, A. E. O i mar&organisationsl- Ulff S. G. C:son i navigation Werner N. R. 'i luft: krigskonst; 'Wahlman, T: C. N., A. Freddin, G. D. R, i artilleri; Warfvinge, O. F. O., o. Sjögren, E. J., i torpedlara; Bergmark E. H Engblom; O;. H. o. Johansson, K. O. R.' i rniiiira: Griinberg. 'A., i skeppsbyggnadskohst o. maskinliira Liljeström,O. A., i matematik ochmekanik; j olm! ström, J. G., i fysik; Bolin, E. I., i kemi. [2230] K. Sjökrigsskolan. (Skeppsholmen.) Chef: Tamm, C. F. Adjutant: Grefberg, A. W. H. Kadettofficerare. Fvån R. Flottan. Weinberg, s. G; Hermelin N. S.; son, C. A.; Stefenson, J. H. Fr& k Kustartilleriet. Ek;roth, N. F, Urare: Ulff, S. G. C., i navigation, trigonometri; Wetter, S.E. P:son i vapenrea B sjöofficerslinjen; Wahlman, T. C. h., i vapenlära B kustartillerilinjen; i sjökrig&onst; Engblom, G. H., i kustfastningslara; Klingspor, C. C. M., i landtkrigs- konst; Zethelius, G. C., i skeppsbyggeri och ma- "nyara; Blomberg, J., i torpedlara; Agren, E. G. i minlara % sjöofficerslinjen; Engblom, G. H., i miniara e kustartillerilinjen; Broberg, E., i befastningskonst och topografi; Berg, E., i intendenturtjiinst; Oleve, N. M. i gymnastik och vapeii. föring; Liljeström, O. A., fil. dr, i fysik; Johansson, A. M., fil. dr, i matematik jkmte mekanik; Harlock, W. E., Master of arts, i engelska spr8- ket; Thorn, A. C., fil. dr, i franska spr%ket. Lakare: A~plund E. G. Intendent: ~indhen, E. F. - K. Akademien för de fria konsterna. [ ) Styrelse m. m., se [162fi]. KonsthtigskoZan. Direktör: Hjortzberg, G. 0. Professorer: Björck, G. 0.9 och Smith, V., i målning; Jungstedt, Axel, och Hjortzberg, Olle, i figurteckning; Bergström, Alfred, i landskapsrnålning; Milles, V. =. E., i skulptur; Ostberg, Ragnar, i byggnadskoiist; Ribbing, Lännart, i anatomi; Olsson, Martin, i svensk arkitekturhistoria. L%rare: Tallberg, Axel, i etsning; Roosval, J., i konsthistoria; Johansson, Artur, i perspektiv; Ryberg, T., i arkitektur i dek. skolan. Vice professorer: Uah!, F. G. A.; Lindholm, Ch.; Kallstenins, G.; Osterman, E.; Tallberg, Axel. C22341 K. Musikaliska akademien. (Stallg. 2.) iimbetsnian m. m. se [1627]. Konsentatorhm. Direktör: Beckman, Bror, professor. Larare: vakant, solosiing; Malm, G., elementar-, kyrko. och körsiing; Norlind, T., musikens hist. o. estetik; Zetterquist, L., violin; Ellberg, E., instrumentering och komposition;

7 Lundberg L I. piano Hessler G E klarinett' Htigg, G.: Or&l; wi&und V:, pian;. stm man' C. O., flöjt; Morales, O., ork~steranfbrar;; ~indhe: Vid Seminariets HushBllsskola: Schager, Ingeborg, C., violoncell; Willners, E., blasinstrument af mt(ssing; Olsson, O., harmoni; Gullbrandsson, K., kontrabas; Möller, Dagmar, sang; Bergstrem, Rut, talteknik; Skarby E. piano' Lambbre C elementarsang; Henderberg C. G. harmoni' pi&no och elementarsang; Mal&berg h, piano' Strömberg, Kerstin, piano. Lindberg i). harmonif Henuingsson H., deklamation; G. A, oboe; ~runiell O., fagott Lang J. harpa; Malm, A., valthdrn; Ruthstrbh, J violid; Meyer, E. A., tyska spraket; Runnquist,'B., viola; Behle, Anna, rytmisk gymnastik och solfhge; Prati, Rna italienska spr8ket.brusewitz K. V franska spraket; Larsén, F., pi&ostimning; ~oi&les, O, ledare af partiturstudium för Dram. stad, C. E, ledare af profkurs i skola. Högre Lärarinneseminarium och Statens' [2236] Normalskola för flickor. (Riddareg. 5 och Nybrog. 11 C.) - Rektor. Fåhraaus, G. R. Biträdande fsrest&ndarinnor. von Sydow, Gerda, vid Seminarium. Fjetterström, Kerstin, vid Normalskolan. Lektorer: Fåhrsus, G. R., i historia; Ottelin, O., i svenska språket och litteraturhistoria; Josephson, L. O. S., i matematik; Ahlberg, J. A., i religionsvetenskap Malme, G. O., i zoologi och botanik; AurBn, T. E., i fysik; Fevrell, W. F. T., i pedagogik; Gezelius, E. B., i geografi; Kjellman, B. H., i franska språket Gabrielson, A., i engelska språket. Ordinarie lärarinnor: Lauritzen, Dagmar, i kristendomskunskap, svenska o. tyska; Gahm, Anna, i tyska o. matematik; Een, Sigrid, i naturliunnighet, matematik o. geografi; Hertzman, Maria, i handarbete; Hallberg, Lizzie, i teckning; SondBn, Anna, i svenska och engelska; Stendahl, Greta, i geografi, naturkunnighet och matematik; Pettersson, Maja, i svenska, tyska och historia; Lagerström, Signe, i de forbe. redande klassernas laroamnen; von Sydow Gerda, i historia; Lindell, Lilly, i mniik; Svensson, Margareta, i kristendomsk., svenska och franska; Toll, Ebba, i de förberedande klassernas läroämnen; Billmanson, Eva, d:o; Kjerrström, Elin, d:o ; Fjetterström, Kerstin, i svenska och historia; Hallström, i gymnastik. bfriga hrare o. ararinnor: Vid Seminariet: Nordgren C. O. i tyska; Holmgren Sofia i hirisoiiia. Githe G i konsthistona! Rabenius 0. i 1itteraturhi)stor'i'a. Wiknerz A. N.' i kemi; ~;edierg, Andrea, i fysi'ologi och' halsoi lbra' Nordstrbm T. i tyska: Sturzen-Becker yr& i kemi. ~2nniA~son H. i vbllasning ocg talteknik; R;wlette, ~illi ;ngelsk talbfning; Dircks, Lili, i tysk talöfning; Blondeau, Louise, i fransk talofning. Vid Normalskolan: Norström, Ragnhild, i mdematis Sahlin, Rigmor, i svenska och franska; Lin- Bildningsa~stalkir. [ der, Sigrid, i 1:a förb. klassens a.; Nyquist, Karli, i slöjd; Nord&, Anna Lisa, i teckning. i huslig ekonomi, bitr. fbrestandarinna; Walin, Ingeborg, i metodik och fodoamnesl'ara; Sjbgren, Signe, i huslig ekonomi; Drake, Gunhild, i huslig ekonomi; Philip, Ruth, i affarsr%kning; Holmgren, Sofia, i fysiologi; Sturzen-Becker, Tyrs, i fysik och kemi; Enström, Ellen, i husl. ekonomi; Hökerberg, Manda, i hygien; Boklund, Astrid, Sandberg, Eva, i svenska ; Wackrill, Ellen, i engelska; Boethius, Ester, i huslig ekonomi. Bibliotekarie : Ringenson, Eva. Lhkare : Holmgren, Sofia. Vaktmhstare: Kilfeldt, Elin. Högre lärarinneseminariets hushallsskola. [2238] (Riddaregatan 10, 2 tr.) Förestandarinna: Schager, Ingeborg. Bitr. lärarinnor: Sjögren, Signe; Drake, Gunhild; Enström, Ellen. [2240] Folkskoleseminariet i Stockholm. (Prästgårdsgatan 9.) Inspektor: Hallberg, H. E. Rektor: Sörensen, Anna. Ämnesiiirare: EurBn,Elisabet; Gagner,Marie Louise; Strindberg, H.; Holmdahl, V.; Ramstedt, Eva; Wikander, Ruth (e. o.); Pettersson, Ester (part. vik.); Henning, Sam (part. vik.); Wahlström, B. (timlärare); Staël von Holstein, Mathilda(timlär.). Ofningslarare: Pegelow, Hanna, och Petersson, Annie, i musik; Sjösviird, J., i teckning; Ostrand, Ruth, Regnell, Signe, och Lundgren, Ester, i gymnastik; Nolin, Signe, och Nyqnist, Karli, i slöjd; Waldenström, Amy, f. Ekström, i huslig ekonomi; Johansson, Sigfrid, i trädgirdsskötsel. Lärare i öfningsskolan : Bergmark, Maria; Dahlborg, Hanna, f. Andrh; Svensson, Elvira; Wallenberg, Mathilda, f. Erikson ; Wikberg, S.; Steiner, E.; Gavelin, Rut; Fröst, Gertrud. Läkare: Tarnm, Alfhild. Vaktmistare: Rickander, K. Anna Sandströms Högre Lärarinneseminarium. [Z2421 (Karlavägen 25.) Styrelse: Sandström, Anna, förest:a; Sandberg, Sigrid, bitr. föreska; Lodin, Maria Halle, T. professor; rine. Larare och lärarinnor: Sandstrbm, Anna; Sandberg, Sigrid. Adner.Revo1, Madeleine; Berg, Marta; ~randell Thérbse. Briickner Amalie. Carlgren, Vilhelm,'fil. d.r, iektor; ~ahi, E., &.'kand., adjunkt. Dahlstedt F., fil. lic: Davidson, Edit; ~l~~a$e-~tenham&ar, Anna; GLwell, Gulli; Hallo, T. G., professor; Heinertz, Otto, lektor; Hermelin Honamne. Holm I. lektor. Hultenberg, Hugo lektor; ~och,'carl, &.'dr, lekkor; Laurin, Carl Q: THULE SKANDLNAVIENS STORSTA LIPFORSAKRINGSBOLA(I Snmma kontant vinsts de försäkrade 25,400,000 kronor. -

8 [sa C. Ofriga allmänna inrättningar. skriftstillare; Lindberg, dndrea, f. Örtenblad; C22541 Svenska Diakonanstalten. Méaly, P., lektor; Yeyer, Ernst A., lektor; Molin, f. Braathen, Sigrid, fil. kand.; Naumann, Erik (Stora Sköndal, Stockholm 4), fil. d:r; Rabenius, Olof, fil. d:r; Ramstedt, Agnesf (tlf Södertörn 1.77, Sodeitörn 15.) Rowlette, Lillie; Runnström, John, fil. är, do- * cent; Sablin, E., lektor; Sundbiarg, Matilda; Stur- Sty~else. zen-becker, Tyra, fil. k?nd.; Wetterdal, Nanna, Ordf.: Danell, Ej., blskop. med. lic.; Zegolson, Louise. v. Ordf.: Liilders, Jacob, häradshofding, och LZkare: Wetterdal, Nanna. Kassaförvaltare: Sandberg, Sigrid. Widner, Nils, pastor primarius. Sekr.: Sjöberg, Knut, anstaltens förestkindare; tel. Södertörn 157. [2246] Privata' Högre Lärarinnesemina- Kassaförv.: Holmback, Arvid, komminister. rium i Stockholm. Ofriga ledamöter: Dahlin, J. E., marinöfver- (Riddaregatan 23.) kommissarie; Hogner, G., kontraktsprost; Styrelse: Lindroth, L., fil. dr; Lagerstedt, Lindskog, J., kyrkoherde; Sebardt, C., med. N. G. W., fil. dr; Anderson, Sofi, fröken; dr, anstaltens läkare; Ahlberg, J., gods- Widegren, Matilda,fröken; Riccius,Paula, ägare; Berg, Alfred, godsägare; Edquist, fil. mag.; Blomqvist, Selma, fröken; Yng- Carl,. kommj.nister. ström, B., advok. Suppleanter: Oström, N., fattigvårdsinspek- LZrare ochlararinnor: Riccius, Paula, fil. mag., före- tör; Lundegirdli, Gustaf,' direktör; Lundst:% anderson, Sofi, fröken; Ahlberg, J. A., teol. dr. Andersson Ingrid froken. Blondeau Louise qvist, olof, direktör; Wijkmark, E., pastor. &X; Ekman, d., fil. kknd.; ~ikbrielson,b., fil. arf Epileptikerhemmet, tel. Södertörn 127. Geijer, iiralin, fröken; Gerelius, %.,fil. dr; Grubb Vardhemmet Bergs, hl. Södertörn ~ ~ ; ~ & " ~fi;a,","~~~c~h~~$ " H ~ ~ Epileptikerhemmet ~ ~ å Lilla Sköndal, tel. Enskede berg, Amy, fröken; Jacobson, C., a. dr; Kjellman, G., fil. dr; Ljunggren, Ebba, fröken; Montelin T. G. E. fil. dr' Reinius J fil. dr. Stael von '~olstein, 'Mathiida, jur. &a&.; sundberg, N. J., fil. lic.: Söderberg, Gertie, fil. dr; Wackrill, Ellen, fröken Widegren Matilda fröken. Wahlström, B., &. mag. &berg, ~likabetb, 'fröken; Hkesson, E., fil. lic. Lakare: Holmgren, Sofia, med. lic..- [22471 Detthowska Smaskolelärarinneseminariet. (Eriksbergsgatan 10.) Inspektor: Holmdahl, O., lektor. Rektor: Detthow, Alma. Seminariets telefon Norr , Norr Larare och 18rarinnor: Detthow, Alma, i psykologi; Alm&, Maria, i historia; Bolin, Signhild, i ma. tematik; Carlsson M. i handarbete. Christensson, L., i sang; hrikison, Edith, i kristendom, ~ ~ ~ ~ ~ f i ", ~ m ~ ~ t P ~ ~ $ nissa, k ~ Diakonissanstaltens h g ~ \ ~ ~ ~ ~ ~ husmoder., h ~ ~ ~ : lering; Hedenström, Tora, i gymnastik; Krape. lien Alfhild i geografi. Lindholm Elisabeth i natdrkiinniihet; ~eimehs, ~iiy, i hodersmailt; Scliarp, Marta, i modersmålet. E22481 Pedagogiska 1ärokursen. Ordförande: Nordlund, Karl. Sekreterare: Lindvall, Frans. Kassaföi~altare: Branaell, Anders. Ofriga ledamöter: Nilsson, John; Fevrell, Walter; Aspman, Maria; Olson, Maria. E22491 Handarbetets Vänners och Hulda Lundins högre. slöjdseminarium. Förestandarinna: Blomberg, Fanny, adr. Ba n6rg. 31. ~ONKCSPINGS J 16 HAMN [Z2551 Diakonissanstalten. (Erstagatan 1, Stora Ersta.) Stiftad 1849; utbildar kristliga ev.-lutherska kvinnor för sjukas, nödlidandes och eljes hjalpbehöfvandes v%rd; hade d. 31 dec systrar. Ordförande: Schlytern, F. H., f. d.. byråchef. v. Ordförande : Larsson. V., kyrkoherde. Sekreterare: Bergman, E., kanslisekr. Kassadirektör: Heimburger Hj., Byråchef. Ledamöter: Lönegren, E., biskop; Norrby, J., e. o. Hofpredikant, Diakonissanstaltens föreståndare; Masreliez, H., rådman; Edling, Charlotte,.fru; Masreliez, H., fm; ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ k ti fröken; ~ t l~ d ~ ulfsparre,,, M., fröken; Lovén, Angusta, fru; >f~rray, Elisabeth, fru; Beimburger, L., diako- Föreståndare: Norrby, a., pastor, träffas f. m. (utom onsdagar). pastor: Gondret, j.; Christiansson, G. A. Kamrer : AndrBn. Sipfrid, Ofverläkare: silvers&lpe, T. Underläkare: Ljunggren, E. Kontoret öppet alla söckendagar kl. 9-1, tlf 21 49,134 22; Söder 31288, Söder Skydds- och Barnhemmen. Skyddshemmet uppfostrar vanartiga flickor af års ålder och barnhemmet värnlösa flickor. Styrelse: Norrby, J., ordf.; Andrén, S., kassaförv.: Helén. H.. sekreterare: Gustafsson. E.; ~andell,' N:. v.-ordf.; Blexanderson; A.,.u; Heimbqer, E., fru; Heimburger, Lomse. diakonissa; von Stookensström,

9 f 1. Bildningsanstalter. Eva, fru; Lagerheim, Ellen, frih:a; Liljeblad, J. A., kyrkoherde; Wernstedt, H., fru. Diakoniss?nstaltens Hospits. Erstagatan 1. llf 96 80; Söder Diakonissanstaltens Sjukhem. Erstagatan 1. Ank. n:o 12 å tlf 21 49, ; Söder ; Söder Diakonissanstaltens oblattillverkning. Erstagatan l. Tlf 21 49, 13422; Söder Söder C22561 Betelseminariet. Läroanstalt för baptistförsamlingarnas lärare och predikanter. (Engelbrektsgatan 18.) Föreståndare: Benander, C. E. Lärare: Cederoth, J.; Nordström, N. J.; Hedvall, Fredr.; Westin, G.; Hammar, O.; Vinell, E.; Ahlberg, D. Styrelse: Benander, C. E., ordf.; Byström, J., vice ordf.; Nordström, N. J., sekr.; Sundström, R. V., kassör och vice värd. [z2591 Stenografbyrån. (Sveriges Centralinstitut för Stenografi och Maskinskrifning, 11 A Nybrogatan.) Innehafvare: Svensson, Th. Larare: Svensson Th: Pazmfelt f. Ekman K. pripp, S.; Berger, E.'; Frknsén, S.; '%!toberg, f.'si;mberg, L.; Ferngren, S. Inträde kan ske afven under pågående terminer. [2261] Stockholms handelsgymnasium, Frans Schartaus handelsinstitut. (Stigbergsg, 26.) Styrelse: Broman, J. W. (ordf.); Haak, N. institutets rektor. Rektor: Munthe, A. W:son, fil. dr. ofriga lamre: Adams-Ray sprfikrarare. Andersson, O., fil. mag., handeldehtor; ~rate, E., lektor; Chambert, A., adjunkt Elfner E. riksdagsnotarle: Eneroth, adjunkt; Fogeiberg, P., ad. junkt Jelf O. revisor. Johmson E. Larsson H. D: H. 6. handelslektor. ~ichtwerk G: ~idl bl& E aijunkt. t il je bi ad Fr handdlskemist. ~al&stedt, b., lhktor; ~&db&g, Fr., kamrerf Nyberg John D. H. S. handelslektor. ost E. fil. dr; Petersh, J., arkkek ~önnholm, N.: ad: junkt; Westblad, Hj., m. mag., handelslektor; Vinell, K., adjunkt; Zamore, C, adjunkt institut. Drottningg. 71 C, Styrelse: Vougt, C. F., ordf.; Backström, Walter; Bergholm, P.; Uggla, E.; pahlman, J. M. Rektor: Pghlman, J. M. Ofriga rarare: Afzelins, I., fil. kand.; Axelsson, T., bankdir.; Baudouin, A., handelsdekorator; Belfrage E horsdir. jur. utr. o. Bl. kand. Bergenfelt, %.,"liinsnota;ie. jur kltnd.; ~erge&pen, E. VIKING SKO KRAM 8 G. 0.. banktianateman: Rlum. A.. kanten: Bodstedt '1 in&. redenb berg S-' frökenf ~a~lsson V fii. $and.: Dahlman A) 61. kand: Fahlbor;, Bged. bokf: Balk Guina:: fil. mag. Farne L. m:ell& ~lee'twood, C. E., fil. kand.: ~aldt: E.: froken; Hagstrom, C. W.,reklamexpert; Jonasson O.. fil. lic. amanuens vidhand.-hossk :~ihlander! A.' fil kand: Kihlstedt, E., öfverst&öjth.; ~ andb~; H.'w.; fil. da-., 0 ' Lindqvist T. fröken Mlnsson K. A., kammarskrifv.; ~;?rsion, H.,'dir.; ~ahl! man, G., e. o. hofrsttsnot.; Rehnafeldt, C. W.. fil. kand.: Stark, A., fil. kand.; Wettergren, E, A., fil. kand.; Zettervall, M., fröken; Soderlund, W.. dir. [22661 Praktiska Institutet. (Drottningg. 58.) Dag- och aftonskolor för Språk- handelsundervisning med tidsvinst, specialkurser för student- och realskolexamen i språk och matematik samt konversationsaftnar i främmande språk. pörestandare: pentinsky, *lbert, Ledare för handelsafdeln.: Nilsson, Henning, kamrer. ~~d~~~ för sprakafdeln.: Andersson, G ~ ~ fil. lic. Ledare för konversationsaftnarna: Reach, Platon, fil. dr., f. d. docent. [2281] Nya Sprakkursen. Meddelar lektioner i och verkställer öfversattningar till och fran tyska och engelska. Blottagningstid: 5-lIe 6 e. m. Föreståndare: För den tyska afdeln.: Nordgren, C. O., läroverksadjunkt. For den engelska afdeln.: ~ahlrmnder, C. P., j,r. [22,83] Kraftska Skolan. stiftad ; ~ ~ h ~ ~ Meddelar ~ mindre, bemedlade, men begiftade liirjungar en 2-årig undervisningskurs i framför allt främmande, lefvande spr5k matematik, bokföring, stenografi, handels? kunskap m. fl. för köpmans-, industri- och bankbanan behöfliga läroämnen. Lokal: Svartmangatan 22 fnspektor: pastor Piimarius N. widner. Rektor: Mankell, B., fil. och s. m. kand., läroverksadj, L.$rare: Brandel Robert fil. dr (i histendom, svenska matemahk m. m $. sarnvall, Harald fil. mag. (i moderna sprak); jdhnson, Qustaf, hkndelslarare; Kihlander, Anders, skriflarare ; Pfeiff-Hagelin, Hebbe (teekning); Reuter, H., al. lic. (i stenografi). Borelrlsare: H. Djnrling, direktör. [Z2851 Qwesmfihlska samskolan. Gnindad Dimissionsrätt till redskolexamen. Direktion: Ordförande: Pastor i Jakobs o. "" Vice ordförande: vakant. INDUSTRbAKTIEBOL. t VI K1 N G ORIBRO

10 [ C. Ofriga allmänna inrättningar. Ofriga ledamöter: Brodin, J. E.; Laurentz, W.; Wassberg, A.; Borge, O. F.; Grevesmuhl, W.; Wennberg, R. Inspektor: Nordlund, K. Sekreterare och kamrerare: Wessman, F. K. A., $1. lic. Rektor: Astrand, J. O. G., fil. kand., laro-. verksadjnnkt. Sekreterare: Seth, M. I Amneslärare: Nygren, O. J.; Ek, (3. E., Sör- Rektor: Fischier, P. E. M. lin, J. A.; Johansson, Emilia;,Lindström, Föreståndarinna: Ek, Emy, fil. lic. Valborg; Karlson, Anna; Smedberg, U1- Ufriga larare och Iiirarinnor: Philip, E., civiling.; rika; Nygren, Göta. Bergwall, Maud; Frank, Aina; Lindberg, Maria; Holm, ~stna; Vogei, Greta; Jakobo~sk~, Marta; L-rare i gymnastik: Söderström, P. Oijermark Elsa; Halberstadt-Malm Ingeborg. Larare i mueik: Blom, E. Hambn dreta. Hedberg-i'ngstrom Doris; Heu: mann, a., fil. Land ; Rendahl, C., fil. Larare i sång: Åhlén, W. kand.; Orstrbm 0. V., fil. dr, ~ ~ *., ~ L.. ararinnor ~ i handarbete: ~ ~ Johansson, ~ Ellen; ~ Brank K folkskollarare. Nilsson S a. kand: Stenhammar, Hedvig; Thordeman, Brita. ~orén: G.', fil. kand.; ~hdblom, k.'b., fil. lic: och s. m. kand.; Afzelius, K., fil. dr; Ortegren, R. fil. mag.; Tronnberg, P., folkskollkrare: ~ehlén: s., hl. mag.; Frijs, A., teckningslarare; Wedholm, Dagmar handarbetslirarinna; Lindgren N slojdlir&re; Helmfrid, Margot, singlararinn's; Só! derstrbm, P., kapten, gymnastiklarare. [2291] Navigationsskolan. (Stigbergsg. 40 & 42.) Direktion (vald af stadsfullm.): Sydow, B. R., ordförande; Holmvtröm, G. Hj., vice ordf.; Thelander, C. T. F.; Isakson C. J. A.; Ramberg, J. C.; Lindleg, dh.; Palmqvist, K. V. Föreetandare: Björling, J. S. Llrare: Pettersson, F. A.. i navigationsafd.; Wess man, J. G. H., i navigationsafd.; Ringqvist, H. N., i navigationsafd.; de Wahl, A., i maskinistafd Extra Iiirare: Nordensson, E., i svenska; Hogberg, L. O., i engelska; Amundson, T. A. A., i h'ds0- o. fbrbandslara; Alland, E., i skeppsbyggeri o. Schmidt J. A. i maskinisra i qdkaptensklassen; ~nderssón, A. 'J. E, i forfattningskunskap i sjökaptens- och sqrmansklasserna; TViholm, E. G. i forfattu.-kunskap och svenska i skepparklassen; Söderlund A. H. i matematik i 1.a o. 2.a ma. skinistkias>serna; köfroth, C. L., i maskinlara o. Schmidt, J. A., i fysik o mekanik i 2.a maski. nistklassen, Deurell, E.i elektricitetslara i 1.a o. 2.a maskinistklasserna; vakant i matematik i 3 e maskinistklassen; Rundgren, F. I., i maskinlara i 3:e maskinistklasaen; Wiholm, E. G., i svenska i 3:e maskinistklassen. C22931 Abraham Rydbergs stiftelse B) till danande af skicklige sjömän i det praktiska af sjömansyrket. Ledamöter: E'ryxell, E. A., ordf.; Bohman, E.; Meyer, Th. (ins~ekt.); Thulin, P-G.; %hollin, C. L. Ofverlärare vid Praktiska sjömansskolan: Lagercrantz A B. C. J. Lärarinna i hush&llsgörom&l: Lindstrand, Ester- Larare i korgmakeri: Upmann, M. A. E. Larare i snickeri: Fredriksson, E. K. Lärare i borstbinderi: Hermann, O. H. Läkare: Gibson, O. W., med. lic., regements- I Iiikare. Ogonläkare: Forsmark, E., med. dr, docent. Tandlikare: Flodberg, - Fanny' Statens seminarium för bildande af sekreterare och kamrerare: srneriing, C. 0. lärare och lärarinnor för döfstumundervisningen. [z2961 ~~~~l~ institutet och F Ö ar Seminariets ~ ~ rektor: ~ Döfstumskolans ~ förest. ~ blinda p& Tomteboda. (Kamrers-exped., Drottningg. 39, Stock- [z2981 Tysta skolan, holm 3.). praktisk-teoretisk fortsättningsskola för döf+ Af Kungl. Maj:t förordnad direktion: stumma flickor. (Lidingö villastad.) Sahlin, M., ordf.; Lundberg, J. A.; Wass- Ordförande: Sandberg, E., kanslirad, nnderberg, A.; Rossander, Wendela; Swarfling, J. vianingsråd. - C22971, Manilla döfstumskola. (Tillhör I. döfstumundervisningsdistriktet). Styrelseledamöter: Ramstedt, J. O.; Söderlind J. G.; Wassberg, A.; Stockmap, G. (Sthims stad); Söderberg, K., J.; Akerlund, E. G. H. (Stockholms län); Eckerman, C. W. T.; Biirg, A. J. (Rödermanlands län); Landborg, J. A. (Viistmanlands lan); Eliqgspor, Ph., grefve; Vahlqvist, C. F. (Ostergötlanda iiin); Bager-Sjögren, J. (Norrköpings stad); Gardell, P. Th. (Gotlands län). Sekreterare och kamrerare: Holmström, K. E. Förestandare: jungner, L. J. E rektor vid dof~tumlärareseminarkt. Läkare: Ban, O. D. uarare: A-B.SVENSKAMETALLVERKEM ~ ~ lh.; l Hmson, ~ ~ E.; ~ Nilsson,, J.; Lövgren, R F.; Johnsson, J.; Granholm, G. S., e. ord. Lararinnor: Hanson, Anna; Nyström, Signe; Eriksson, Sigrid. Hellmer, Guili; Lundvik, Ida; Nilsson, Beda; hem, Febe; Klefbom, Ingeborg, vik. aandtverkslhrare: Lbfgren, V.; Sandell, G. A. Handarbetsl&rarinnor: Lindvall, Anna; Hultkvist, Viktoria; Julinder, M'arta. ~~~$;~g~af~~~~s Husmoder: Ekecrantz, Elisabet. Med skolan ar forenadt MASTERSAMUELSGATAN 22 s,~,,,,,,z

11 1. Ofrigaledamöter': Hansson,Anna,fru; Quarnström, Sigrid, fru; Smerling, E., fröken; Strokirk, E., arkitekt; Hult, O., med. doktor; Paues, E., direktör; Holmbäck,.A., komminister. Föreståndarinna: Ahlberg, A. Lärarinnor: Forsman, L.; Borelius, B.; Rockman, E.; Vilhelmsé;n, A. Sekreterare: Paues, E. W., direktör, jur. ' kand. Expedition: Drottningg. 31, Sthlm. Föreningens för sinnesslöa barns vhrd skola och seminarium, se Allmänna läroverk. [2301] K. Direktionen öfver Stockholms stads undervisningsv.erk. Ordförande:6fverståthållaren;Arkebiskopen. Ledamöter: Bengtson, H. G. V.; Hafström, T. A.E.; Höglund, O.M.; Rabe, P.R.;Kjederqvist, J. O..G.; Svedeliuf, C.; Lindblom, K. A.; Bohlin, K. H.; Fahrzus, G. R. Kamrerare: Mattson, R. Sekreterare: Olsoh, P. Ej. Expeditionslokal och -tid, se Namnregistret under Stockholma stads undervisningsverk. [2303] Högre latinläroverket på Norrmalm. Inspektor: Professor H. Bergstedt. Rektor: Kjederqvist, J. O. G. Lektorer: Staaff, E., i latin och grekiska; Rydfors, A:, i modersmålet, historia och geografi; Kjederqvist, J. 0. G., i tyska och engelska; Holm, I. M., i kristendom och filosofi; Reinius, J., i tyska o. engelska; Brusewitz, K. V., i franska och tyska; Mattson, R., i matematik och fysik; Carlgren, W., i modersmålet och historia; Oöransson, G., i latin och grekiska; Gallander, O., i fysik o. matematik; 0. D. Hammarsten i biologi. Adjunkter: Lindvall, A. F. W.: Rhedin, A.' W.; Norén, G. E.; Kullberg, K. M.; Agge, J. M.; Jacobsson, V. U.; Frösell, E.; Lageiqvist, A.; Ringselle, G. A.; Lagerqvist, A. V.; Lannert, G. A. L:son; Af- zelius, I. BB.; RallBn, H. G.; Stenbäck, G. La, A.; Sjöwall, C. A.; Eomstadius, J, B.; Angström, N.; Blom, P. G.; Moberg, O. P.; Strauss, P.; Dahl&, M.; Berg, J.; Stensgård, E.; Wahlgren, M. E. Öfningslärare: Ek, K. J., i teckning; Akerberg, C. E. E., i musik; Frösén, J. S. K. i gymnastik. [2305] Högre allm. läroverket på Södermalm. Inspektor: Generaldir. fil. d:r K. A. Fryxell. Rektor: Lundqvist, N. J. THULE SKANDINAVIENS Bildningsanstalter. [ Lektorer: Vessberg, G. W i historia och geografi; Bergman, J., :latin ochgrekiska; Tiselius, G. A.. i svenska och filosofi ; Edling, E. G.,i kristendom; Lundal, A. E., i matematik och fysik; de Brun, F. D., i matematik; Pira, A., i biologi och kemi; Koch, C. O., i engelska och franska; Heinertz, N. O., i tyska och svenska; Fredlund, K. H., öfver stat; en vakant. Adjunkter: Balke, J. O. F.; Gustafsson, G.; Bergström, A. G. E.; Fogelberg, P. A.; Rönnholm, N.; Hamnström, E. A. D.: Svensson, K. S. S.; Källgren, C.; Abbe, F. H.; Lidblom, E. G. A. Norberg, H. G.; v. Rosen, F. J. F. C.; Söderberg, G. E.; Eneroth, A. O.; Piil, R.; Lundqvist, N. J.; Mankell, J. J. B.; Löfberg, V. R.; Einar, E. A.; Chambert, A. C. E.; Nyström, B. E,; Sandstedt, A. Hj. J:son; Stolt, C. A. H.; Oberg, P. O. E. 0fningslärare: Lambhre, C. L., i musik; Bergman, R. V., i teckning; Kruse, L., i gymnastik. Läkare: T'rana, K. A. [2307] Högre realläroverket på Norrmalm. Inspektor: Lindström, p. E. Rektor: Svedelius, C., tillf. Lektorer: Ahfeldt, O. C. P., i kristendom och modersmålet; Nordfelt, A., i tyska och franska, tjanstl., rektor vid h. a.laroverket i Uppsala; Hultenberg, L. G. H., i engeiska och franska; Petrini, H., i matematik och fysik; Frölén, H. F., i modersmålet och historia, tjanstl., rektor vid Kungsholms realskola; Starck, G., i fysik och kemi; Alving. K. Hj., i modersmalet; Söderborg, B., i fysik och kemi; Grade, A., i historia och geografi, tjänstl., rek- tor vid Katarina realskola; Elander, R., i historia och geografi; Karre, K., i tyska och engelska; Wahlgren, O. A., i matematik och fysik; Pehrson, G. T., i biologi och kemi. Adjunkter: Kjellberg, A.; Rendahl, C.; Dehlgren, K. E.; Beckman, E.; Ryrberg, K.; Lindquist, J. M.; Dahl, L. E.; Carlon, M.; Werner, E. F.; Matthiesen, H. J.; Bohman, S. A., i matematik, fysik och kemi; Björnsson, N. M., i tyska och engelska; Alsén, N., i matematik, fysik, kemi; Wahlström, B, O. S., i matematik och fysik; Hagström, N. J., i modersmålet och tyska ; Lundeqvist, G. E., i bio-.. logi och kemi. Ofningslarare: Lindberg, O. F., i musik; Peterson, J. J., i gymnastik, tjansil. STQRSTA LIFFORSÄKRINOSBO~ Vinst till de försäkrade 1922 : Over 2,117,000 kronor. u-

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar. [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Brand- och. Liff'örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan,

Brand- och. Liff'örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, [2201-2204] C. Öfriga allmänna inrättningar. c. Öfriga allmänna inrättningar. l. Bildningsanstalter: Högskolor och fackskolor, Allmänna läroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet......

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

KURSLITTERATUR KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA

KURSLITTERATUR KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA Datorkunskap Fönster mot Datavärlden Lärararna informerar vid kursstart vilken bok som ska användas. Information- och Layout A Läraren delar ut det material som

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2013 2014 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel 0322 700 31 Bruksuddevägen 22

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén 2014-15

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén 2014-15 ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2014-15 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel 0322 700 31 Bruksuddevägen 22 070

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2011 2012 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel & fax 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel & fax 0322 700 31 Bruksuddevägen

Läs mer

Ordförande under åren

Ordförande under åren Växjö GK 1959-2009 Styrelser och kommittéer Ordförande under åren 1960-1963 Ordf. Erik Lewold 1964-1968 Ordf. Torwald Göthe 1969-1974 Ordf. Åke Gadler 1975-1986 Ordf. Tore Claesson 1987-1990 Ordf. Sören

Läs mer

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 13 juni 2013 Kalle Ahlqvist Elin Alfheim Linda Arnqvist

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Ingela Askelind Hjärnskadecenter för barn ungdom och vuxna Talia Astifan Habiliteringscenter Stockholm för ungdom och vuxna ingela.askelind@sll.se 123

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true Sida 1 av 3 LVC. Region / Landsdelsfinal Götaland Regionalt/Landsdel 2008-03-14 10:00 Hestra Skid O Sportklubb Tillbaka till tävlingskalendern Skriv ut Super-G - Alpint Damer 10-11 21 anmälda, 21 startande,

Läs mer

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Styrelsens medlemmar: Matilda Trodin (Ordförande), Erik Engervall (Vice Ordförande), Adam Wendelin (Sekreterare), Albin Sundqvist (Sportchef), Karolina Vänglund

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Tyresö (alt 1) Nordost. Sigtuna Upplands Väsby Brännkyrka Hägersten

Tyresö (alt 1) Nordost. Sigtuna Upplands Väsby Brännkyrka Hägersten 1 Valberedningens förslag Ordförande 2 år Nyval Conny Fogelström (alt 1) Ledamot 2 år Omval JP Mattsson Lh Centrala Edsberg Nyval Katarina Kalavainen Södertälje/Nykvarn Nyval Sune Löfgren Anders Johansson,,enskild

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling 1 Pedagogik och ledarutbildning 4 142 Pedagogik 4 142o Uppfostran / föräldrakunskap 4 142z Pedagogik

Läs mer

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen 3a 14 Gunilla Andersson & Karl-Erik Olsson / Stala PRO

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

PROTOKOLL 2015-06-03. 1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig.

PROTOKOLL 2015-06-03. 1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig. Sidan 1 av 5 Avd. 3 för övrig forskning PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-03 NÄRVARANDE Erik Göransson, rådman, ordförande Ledamöter med vetenskaplig kompetens Staffan Hygge, miljöpsykologi (vetenskaplig

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

SVENSKA FRÖBELFÖRBU MARIA MOBERG OCH

SVENSKA FRÖBELFÖRBU MARIA MOBERG OCH SVENSKA FRÖBELFÖRBU Av MARIA MOBERG OCH 'STINA SVENSKA FRÖBELFÖRB STYRELSE 1938 NORRKÖPING J938 NORRKÖPINGS TIDNTNGARS AKTIEBOLAG Agda Jeppson. Disa Beijer. Agnes Kleberg. Vice ordf. Ida Sjögren. Kassaförvaltare.

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Fonder med social inriktning

Fonder med social inriktning Fonder med social inriktning * Stiftelsen Sociala samfonden i Kristianstads kommun Utdelning till behövande eller till organisationer för verksamhet bland behövande i Kristianstads kommun. För att kunna

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer

Distriktskatalog Styrelseförteckningar

Distriktskatalog Styrelseförteckningar Distriktskatalog Styrelseförteckningar Begäran om ändringar av uppgifter i katalogen kan skickas via mail till christer.ericsson@veinge.nu den 16 december 2014 Sida 1 av 17 SBK Hallandsdistrikt c/o Lotta

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2006-09-20 09-25 Dnr: 201-06-72203 Val till kommunfullmäktige 2006-09-17 Kommun: VAXHOLM Plats: Tegen Konferens, Sundbybergsvägen 9, Solna Rösträkningen

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Tomelilla och Simrishamn i januari 2012

Tomelilla och Simrishamn i januari 2012 PROGRAM VÅREN 2012 Tomelilla och Simrishamn i januari 2012 Bästa medlemmar. Nytt år och nya förväntningar och förändringar. Åren går verkligen fort speciellt sedan man blev pensionär. När jag tittar tillbaka

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior

Läs mer

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 10-11 2009 Matsedel v 10 Må: Köttbullar och fullkornspasta med ketchup Ti: Stekt fisk med potatis och kall sås On: Köttgryta och ris To: Potatisgratäng och kassler Fr:

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Uppdaterat: 2015-09-14

Uppdaterat: 2015-09-14 Måndag 2015-10-26 Exchange Akvatisk biologi och naturvård Lars-Erik Widahl BI4024 Ord 2015-10-26 Fristående kurs Akvatisk biologi och naturvård Lars-Erik Widahl BI4024 Ord 2015-10-26 NGNTMh14 Akvatisk

Läs mer

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10 PROGRAM Tekniken i skolan Regional konferens Karlstad 2005 02 10 2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Arrangörer och utställare 4 Program 5 7 Åttonde rikskonferensen Tekniken i skolan 20 21 MARS 2006

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter STUDIEHANDBOK HT 2015 för teologistudenter Välkommen som teologistudent! Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, socialt arbete, psykoterapi, teologi, kyrkomusik

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Fackförbund Centralt Lokalt

Fackförbund Centralt Lokalt Till Chefer Sidan 1 2015-06-17 Fackliga organisationer i Båstads Kommun Fackförbund Centralt Lokalt Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR Lars Rydell Camilla Gudmundsson Box 12800 tfn: 08-617

Läs mer

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844 1815 Östby Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 55 Olofsson, Mårten 1820 Ovansjö Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 180 Pålsdotter, Christina 1826 Torps tingslags häradsrätt FII:3 (1820-1831)

Läs mer

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN RAPPORT FRÅN SAMTIDEN 23 september Islamska staten (IS) hot mot världsfreden? Per Jönsson, Mellanösternanakytiker, redaktör på Utrikespolitiska institutet (UI). Yasri Khan, generalsekreterare, Svenska

Läs mer

Lärarutbildningskonventet

Lärarutbildningskonventet Lärarutbildningskonventet Protokoll Protokoll för: Plats: Lärarutbildningskonventet Park Inn Stockolm Arlanda, Kastrup Datum: 2006-11-29 Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist, ordf Mariana

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F.

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F. Lag-USM P/F17 lördag 16 augusti 2014 Arrangörer: Tanums IF med hjälp av BDFIF Sparvallen, Tanumshede Tävlingsledare: Bo Stalefors Väder: Mestadels soligt +20 grader, sydvästlig vind P17 200m heat 1 Vind

Läs mer

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall Gren Distans Namn Klubb Klass Tid Placering 2 200 br Cristiaan Stenberg Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200

Läs mer

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge PM för Nordiska Mästerskapen i Kristiansand 2-3 augusti 2014 I början av augusti är det dags att åka iväg till Kristiansand i Norge för att tävla på Nordiska Mästerskapen. Från Sverige åker tre lag och

Läs mer

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde HT 15

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde HT 15 LÄROMEDELS- FÖRTECKNING Vuxenutbildning Skövde HT 15 2015-06-22 Innehållsförteckning Ämne Språk sid 3 Matematik...sid 5 Naturvetenskap... sid 6 Samhälls- och beteendevetenskap. sid 7 Ekonomi och administration.

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

Åk 1 ht 2008. Program medelp lägsta p EU 0809 275 230 FÖ 0809 280 245 KF 0809 275 225 ArtesSP 0809 280 260 Artes NV 0809 290 245

Åk 1 ht 2008. Program medelp lägsta p EU 0809 275 230 FÖ 0809 280 245 KF 0809 275 225 ArtesSP 0809 280 260 Artes NV 0809 290 245 Åk 1 ht 2008 Program medelp lägsta p EU 0809 275 230 FÖ 0809 280 245 KF 0809 275 225 ArtesSP 0809 280 260 Artes NV 0809 290 245 1 Eleverna, vår viktigaste tillgång. Öppet hus nov 2013 Välkommen till Europaskolan

Läs mer

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: Stefan Bohman Louise Andersson Lotta Jönsson Christian Richette Elina Nygård Hansson Frånvarande: Monica Gustafsson Magnus Olofsson 1 MEDLEMSÄRENDEN

Läs mer

Skånes Ishockeyförbund

Skånes Ishockeyförbund Skånes Ishockeyförbund Träningsgrupp 1 Utvecklingscamp Team -01 i Jonstorp 27-29 juli 2015 # P Namn Klubb Calle Olovsson Anton Andersson Axel Jönsson Pontus äldt Jonstorp I Rögle K Trelleborgs I åns Krämer

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

RESULT GOLDEN ARM 2015

RESULT GOLDEN ARM 2015 RESULT GOLDEN ARM 2015 7. L-G Fahlborg Dalabrytarna 8. Mats Lundqvist Arvidsjaur 9. ReijoYllitalo Hedemora LEFT Sub junior 1. Amanda Kristensson Skåne Armsport 2. Karla Gullberg Rauk Arm 3. Feliz Horste

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Triangel Tävling Växjö 18 April 2015

Triangel Tävling Växjö 18 April 2015 Triangel Tävling Växjö 8 April 205 Aqua Mera Växjö den 8 april 205 Detailed Results 6.0..0 Flickor 2006-Yngre m Emma Madås (2006) -- Sik Göteborg,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,00 5,00, 6,0 6,0 5,5 8,0 9,80 34,80,4,0

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior samt

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Konferens 22 oktober 2015 På Segragymnasiet Östra Ljungby. Hund i skolan. Arrangör: Bokhunden, Segragymnasiet, Skolan för Pedagogiska Tjänstehundar

Konferens 22 oktober 2015 På Segragymnasiet Östra Ljungby. Hund i skolan. Arrangör: Bokhunden, Segragymnasiet, Skolan för Pedagogiska Tjänstehundar Kunskap förändrar Konferens 22 oktober 2015 På Segragymnasiet Östra Ljungby Hund i skolan Arrangör: Bokhunden, Segragymnasiet, Skolan för Pedagogiska Tjänstehundar Bokhunden en fortbildning för lärare

Läs mer

Arkivet, Klockargården, Huddinge

Arkivet, Klockargården, Huddinge Plats och tid Tisdag 20 april kl 09.00-16.00 i Klockargården, Huddinge, 26-28 Onsdag 21 april kl 09.00-17.00 på Lida konferensanläggning, Tullinge, 29-36 Beslutande Jaan Ruusa i st f Gunilla Helmerson

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Johnny Wiberg 78 Källunge Gruppledare Lena Eneqvist 52 Stånga Syd-Östra S, Västra S, Hoburgs S, 65 S Anders Gustafsson 82 Hemse Valberedningen

Läs mer

Veteran-SM på landsväg

Veteran-SM på landsväg Veteran-SM på landsväg 5-8 juli 202 Officiella Result : D30 7 Anna Classon Nässjö CK 46.39, 0,0 2 4 Susanne Gradin 46.52,0 2,9 3 8 Charlotta Calås 47.28,8 49,7 4 6 Josefine Östfeldt 5.6,9 4.37,8 5 5 Simona

Läs mer

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen 1 Mötets öppnande Ordförande Jenny Lisshammar förklarade mötet öppnat 2 Fastställande av röstlängd Alla deltagare ropades upp och röstlängden fastställdes

Läs mer