sa, A., i zoologi; Malmquist, A. J., i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sa, A., i zoologi; Malmquist, A. J., i"

Transkript

1 I C. Ofriga allmänna inrättningar. 122 O1 C. Öfriga allmänna inrättningar. 1. Bildningsanstalter: Högskolor och fackskolor, Allmänna läroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet... [ Fångvården... [ Försvaret... C Handel och sjöfart, tull, handtverk och näringslif... [ Penninginrättningar : 1) Bankinrättningar och kreditanstalter [ , 2) Försäkringsanstalter [ , 3) Pensionsinrättningar, sjuk- och begrafningskassor [ [ Samfärdseln till lands: 1) Gatutrafiken [ , 2) Jiirnvägarna [ , 3) Postverket [3270], 4) Telegraf o. Telefon [ [ Sjuk- och hälsov%rden: Polikliniker, Sjukhus, Sjukhem, Hälsovård... [ Välgörenhetsinrättningar... [ I. - Bildni.ngsanstaIter. Högskolor och fackskolor. [2201] Stockholms högskola. Matematiskaseniinariet, Mekaniska,Fysiska,,Kemiska, Allmänna kemiska och Analytiska llaboratorierna, Geologiska, Mineralogiska, Botaniska, Geografiska, Social-, vetenskapliga samt Konsthistoriska instituten, Juridiska, Humanistiska och Allmänna biblioteken jämte föreläsningssalar och Relrtorsex~editionen. högako- lans hus Drottninggatan 118; ~óotogiska institutet och föreläsningssalen: Kungsgatan 70, 3 tr.; Zornska institutet, Villa Alnäs, Djurgården, Juridiska biblioteket, Saltmatareg. 5, 3 tr. Styrelse: Kinander, E., ordf.; Arrhenius, S.; v. ordf.; Lindhagen, Carl; Stjernberg, N. F.; Bendixson, S ; Juhlin-Dannfelt, C. G.; Phragmén, L. E.; Ciirman, J. S., Rabe, P. R. hpektor: Phragmén, L. E. Rektor: Bendixaon, Ivar. ~afesorer: Lagerheim, N. G., i botanik; De Geer, G. J., i geologi; Bendixson, I. O., i högre matematisk analys; von Koch, N. F. H., i ren matematik; Fredholm, I. E., i mekanik och matematisk fysik;von Euler- Chelpin, H. K. A.S.,i allman och organisk kemi;vebterberg, K.A.,i allmän ochoorganisk kemi; Rosenberg,G.O.,i växtanatomi och cellära; Quensel, P. D., i mineralogi och petrografi; Holmgren, Nils, i zoo- l*; Cassel, II. G., i nationalekonomi med finansvetenskap; Stjernberg, N. F., i straffrätt och juridisk encyklopedi; Varenius, P. O., i statsrätt med statskunskap jiimte förvaltningsrätt och folkrätt; Eke- berg, L. B., i civilrätt; Delin, C., i ratts historia och romersk rätt; Eberstein, G. A., i speciell privaträtt jämte finansrätt; Lamm, M., i litteraturhistoria med poetik; Tunberg, S. A. D., i historia; Roosval, J. A. E., i nordisk och jämförande konsthistoria; Bagge, Gösta, i nationalekonomi och socialpolitik. Lärare öfver stat: Mittag-Lefler, G., pensionerad professor i ren matematik; Bäckström. H. M.. f. d. rof fess or i minera- logi och petrografi ; Zeche, W., f. d. professor i zoologi; Benedicks C. A. F. i fysik; föreläsa fortfarande Ad Högskolan efter eget bestammande. TillfGrordnade larare: Bohlin, K. P. T., i astronomi; De Geer, S., i geografi; Bunnström, J. A. M., i experimentell zoologi; Edin, K. A., i statistik; Lindqvist, S., i nordisk och jämförande fornkunskapi Sohuck, H., i kultur- och litteraturhistoria; Lund, D., i psykologi och pedagogik; Andrm, T. J. H., i allmän religionshistoria; Noreen, A. G. i nordiska sprak; Riesz, M., i matematik; Hassler, Ake, i processriitt och internationell privaträtt; Ising, G., i fysik; Anzelius, Ado1f;i rationell mekanik: Lindblom, A., i konsthistoria. Prosektor (vid zootomiska institutet): Runnström, J. A. M. Docenter: Grönberg, G., i zoologi: Liljeström, i fysik; Stridsberg, E., i matematik; sa, A., i zoologi; Malmquist, A. J., i INDUSTRIAKTIEBOL. VI K I N G VIKING SR QKR#M OREBRO A matematik; Geijer, P. A., i petrografi och malmgeologi; Kiesz, M., i matematik; Holm, E. A. i fysik; Runnström, J. A. M., ie~perimentellzoologi; Ramstedt,Eva, i radiologi; Antevs, E. V., i geologi; Cra- t

2 l I I [ C. Ofriga allminna inrättningar. mér, C. H., i matematik; Aminoff, G., i mineralogi och kristallografi: Hille, E., i matematik; Angström, A. K:son, i geofyeilr ; Holmgren, I. A., i botanik; Ising, G. A., i fysik; Odencrants, T. A. E. i vetenskaplig fotografi; Svanberg, A. C. 0. i biokemi; Dernby, K. G., i biologisk kemi; Swensson, U O. T., i fotokemi; Engfeldt, N. O., i biologisk kemi; Westgren, A., i metallografi; Stålfelt, M. G., i växtfysiologi; Tackholm, G. W., i botanik; Romell, L. G. i växtbiologi; Petander, R. T., i ekonomisk historia; Felir, M. N., i civilrätt och romersk ratt; Kuylenstjerna, C. W. U., i rättshistoria; Benckert, I<. Ro- bertsson, i rättshistoria; Lindqvist, Sune, i nordisk och jämförande fornkunskap; Lindblom, A. A. F., i konsthistoria; Herlitz, N., i historia; Paulsson, G., i konsthistoria. TjMrtamun: Lindhagen, A., styrelsens sekreterare; Edström, A. S., kassaförvaltare samt lärarrådets och matematisk-naturvetenskapliga afdelningens sekreterare; Cederschiöld, P. S. E. R., stats- och rättsretenskapliga och humanistiska afdelningens sekreterare; Almström, A., skrifbiträde. [2202] $jtockho[ms högskolemrening. Styrelse: Arrhenius, S., ordf.; Bcndixson, 1.) sekr.; Borgström, A. G. S.; Lindhagen, C.; Philipson, W.; Rabe, P.R.,vice ordf. Wallenberg, M. L. [22031 Handelshiigsko,an i Stockholm. Brunkebergstorg 2. Geografisk, handelsteknisk, nationalekono- misk institution, bibliotek, affärsarkiv, handelsmuseum, föreläsningssalar samt rektorsexpedition. Direktion : Ordförande: Lagerheim, C. H. Th. A. Ledamöter: Wallenberg, K. A.; Kinander, C- E.; Nachmanson, J.; Hallendorfl, C. J. H- Larare : Rektor: Hallendorff, C. J. H., professor i statskunskap och ekonomisk historia. Professorer: Andersson, C. F. G., ekonomisk geografi; Heckscher, E. F., nationalekoriomi med statistik; Sill&, O., handelsteknik; Brisman, S., nationalekonomi och bankvetenslrap (A. O. Wallenbergs professur) ; Fehr, M. N., rättsvetenskap. Lektorer: Harlock, W. E., engelska språket; Mbaly, P. F. M., franska språket; Meyer, E. A., tyska språket; Fearenside, C. S., engelska språket; Ronbetz, A., ryska saråket; Nyberg. J.. bokförinp. Docenter: De Geer, S., ekonomisk geografi;,. hberiius, N., rättsvetenskap. Ofriga Lärare: Boszeus, E. W., ledare af fackkursen för trävaru- och pappersindustrien; Grönberg, G., rättsvetenskap; Welin-Berger, IE. E., bankteknik; Ekblom; E., spanska språket. Bibliotek och institutioner : Bibliotekarie: Dal, L. Amanuenser: vid biblioteket:afzelius,iiigrid; vid institutionerna: Engfors, G. (nationalekonomi); Jansson, B. (handelsteknik); Berggren, H. (ekonomisk geografi); Erikson, N. (rättsvetenskap). Expeditionen: Direktionens sekreterare : Rosman, H. Rektorsexpeditionen: Lindmark, Sigrid. - [22041 K. Drottninggatan 95 A och Valhallavägen. Styrelse. Preses: Lindstedt, A. Ofriga ledamöter : Enström, A. F.; Fredriksson, N.; Hansen, F. W.; Lubeck, S. E. J.; Moller, C. O.; Nauckhoff, S. A. G:son; Richert, J. G.; Virgin I. Walilberg, A. F. Rektor för Högskolan: ~leijei, H. B. M. Prorektor: Lindmark, T. G. E. Sekreterare: Philip. E. I. Ljunggren, M. R. Kanslibliträden: Eriksson, sonja; ~ ~ Eva. Extra lranslibiträden: Karlsson, Anna-Lisa; Sandberg, Anna ; Lilliesköld, Ove. Lipdstedt, Biblioteksamanuens: Landberg, Irene. Professorer: Petersson, G. W., i grufvetenskap; Lallerstedt, E. J., i arkitektur; Palrnsr, K. W,, i teoretisk och elektrokemi; Bellenins, W. K. A., i vattenbyggnadslära; Lilliehöök, C. J. F. M., i skeppsbyggnadslära; Petrbn, J. G., i berpskemi och metallnrpi: Wahlman. I. L., i h&byggnadslära; ~olm~vist, P: J., i mineralogi och geologi; Kobb, G., i matematlk och mekanik; Malmqvist, A. J., i matematik; Pleijel, E. B. M., i teoretisk elektroteknik; Forssell, C. A., i byggnadsstatik ; Heumail, C. A., i mekanik; Dahl, Hj. O., i laran om vattenmotorer; Kreuger, H., i byggnadsteknik; Kullgren, C. F., i kemisk teknologi; Holmberg B. A. L., i organisk och analytisk kemi; Linton, O., i brobyggnadslära; Hubendick, C. E. L., i läran om förbränningsmotorer; Lindmark, T. G. E., i ångteknilo Alm. E.. i elektromaskinlära: Johanason

3 K. A., i hyttmekanik och järnets bearbetning och behandling; Markman, B. G., i allmän bergsmekanik och grnfmeka-, nik; Leffler, J. A., i järnets metallurgi;.. Odén, S. L. A., i oorganisk kemi; Carlson, F. D., i beskrifvande geometri; Fagerholm, P. E., i geodesi; Borelius, C. 0. G., i fysik; Afzelius, B. A., i värmeteknik och maskinlära. Vakanta i läran om maskinelement, tjänstförrättande:, Weibull, E. Hj. W.; i mekanisk teknologi, tjänstförrättande: Brunskog, V. H. M., Vestergren, J., Odqvist, G. och Nilsson, S. O. W., i hallfasthetslära, tjänstförrit-. tande: Ljungberg E. J., i vägbyggnad och kommunikationsteknik, tjanstförrättande: Dahlberg, G., i elektrisk anlaggningsteknik: Rossander; C. A. J. Speciallärare: SondBn, K. G. A., i tillampad värme, lära, teknisk hygien och fabrikshygien; Lindgren; G. A. H., i arkitekturens historia; Wirgin, G., hygien. Barthel C. J. G. i jäsningslara; Strandman, d. W., i mbdellering; Grabe, A. G., i metal' lografi o. metallurgi; Laurell, K. J., i elektroteknik; Norlin, E., itekniskkemi;sandholm, O.V.3 i iäran om uppvärmnings- o. ventilationsanord' ningar; Enblom, R., i byggnadslira; Brisman, S.B. i nationalekonomi; Forsberg, E. A., i industrieli ekonomi; Davidsson, O. W., i läran om hiss: och transportanordningar; Hallman P. O. ' 1. Bildningsanstalter. öfverlärare i ordinarie läroämnen : stadsanläggningsl~ra; iqordström, H. $., i hyd>ro. Thorén T. i konstindustriell fackteclming, afdelmekanik; B ~ F, W., ~ i grufmätning; ~ ~ ~, ~ ningsföeest&ndare ~ t ~ för - den högre konstindustriella. berg, J. K., i fotografi; Ljungzell, N. J., i varfs- skolan. Pärngren J., i drifning, ciselering och anlaggningar; ~ ~ l ~ G. d p., ~ i h l grave-g. upmarh G. i läran om konststilarna formlira; Amilon, J. A., i skogsskötsel; Ahlberg, m. m: ~jellin, C. A. E., och Berggren E., bada H,, i ornamentik; olsson, M., i svenska argitek-l i figuheckning. Boström O., i valskrifning och tutens historia; ~ ~ ~ d ~ E, ~ H., d i industriel; ~ h l, textning; ~eladsson L. C konstindustriell fackwellin C. A. E., i frihanasteobing teckning; ~ordenskj61d, k., i ornamentsteckning; Halden, B. E:SO; i allmm geologi; Hasselrot, A. Petersson J. i frihandsteckning; Dernby, K. G., E., i rattslnuiska$ Oman, E,, i läran om kemiskt. i kemi oi11 kemisk tenkologi varukännedom ; tebiska apparater; 0dqvist, G., i industriell 1Iolm E. A. i fysik' Tidner a. i uppsatsskrifekonomi; fr di^, S. E. A,, i läran om verktygs. ning;' t is ber^ S. 'fröken ' i 'konstindustriell och i bokföring. Docenter: K. G. A., i verkstadshygien; Hallman, P. O., i stadsanlaggningslära ; Köhler, J. R., i analytisk kemi;.~i,,d~hl, P. *., i byggnadskonstruktionslära; prlin, E., i kemi; Grabe, A., i bergskemi; Oman, E., i kemisk teknologi: Nordström, H. F,, i hydrornekanik ; gallenberg, S. K. A., i arganisk kemi; Sundberg, T., i lifsmedelskemi; Malmer, I. V., i flygteknik; Hertzberg, J. K., i fotografi. Exp. o. biblioteket öppna kl Läroämnen o. examinatorer: nationalekonomi professor Gösta Bagge, statskunskap docent Nils Herlitz, allm. socialpolitik byråchef..otto Järte, koope~ation sekr. Anders Orne, off. hälso- o. qukvård prof. Albert Pettersson, socialförsäkring byråchef Theofil Andersson, fattigvård o.barnavård kansliråd G. H. von Koch, alkoholfrågan byråchef Sam Larsson, kommunal förvaltningskunskap dir. i sv. stadsförb. Helge Lindholm, kommunalhushållning doc. C. W. U. Kuylenstierna, praktisk utbildning i socialt arbete fröken Gertrud af Klintberg. [220ôj i Stockholm. (Mästersamuelsg. 44.) styrelse: &föller, C., ordförande ; ~ h ~ ~ Th.; Thiel, A.; Ljungberg, K.; Thelarider, Th.; Hjortzberg, O.,; Wettergren, E. ~ ~ rör skolan k t ~ h ~ ~ ~ ~ h. é ~, Sekreterare: Henriques, E. Bibliotekarie : Efvergren, C. J. Kassaför~altae: Laurentz? w. maskiner; ~ ~ A. H., ~ i läran om h mas)rinele. ~ ~ facktekning ~ teitning, och välhrifning, afdelningsmen+,; walrner, I. v., i flygteknik; ~ i ~ dt, h ~ förestiiudarhna ~ ~ ~, för den tekniska skolan for kvinn- T. rpson, i yaran om v~memotorer, vakanta i liga larjungar; Kjellberg G. M i bokföring; Erikgrufmatning tjänstförrattande: B ~ p, W,, ~ ~ son ~ G. G. ~ i aritmetik', algebra och geometri, i S +,janstförrittande : ~ ~ ~ H. ~ F,; l ~ afd;lnings!5rest&n,ndare t, kir byggnadsyrkesskolan; Sjösvard, J. E. M., i välskrifning, metodik; Johansson A. i frihandsteokning elementarkurser och per~pr~tivlara; Hallberg, R., frökeu, i frihands. teckning, elementarkurser m. m ; Ljungberg, K., mekanik' Enblom R. S och Brag A i byggnadskonhtruktionilira &d ritning; hansson, B. i malning; Neijd, A. H., och Sundvall, C. A,, bad; i ornamentmodeiiering; Rosborg E., i geometrisk konstruktionsritning; perspektivlira; Malmqvist, G., i figurmodellering ochtriiskärning; Roesler, E., i mekanik och maskinlira, mekanisk fackritning, afdelningsföresthdare för maskiuyrkesskolan; Langlet F geom. konstruktions- lära m. m.; ~jun~zrll, Nils i mekanisk teknologi jämte verktygslara; segarborg, H., i iiuearritning och frihandsteckning, metodik, geometrisk konstruktionslira m. m.; Brandtberg, O., i malning; Stenberg, N., fröken, i m&lning Socialpolitiska och kommunala institutet., P2071 Myntgatan 4. Skolans samlingar: Bz%liotek af böcker och tidskrifter i naturlara. byggnadskonst, ingeniör-, Ordförande: f. d. Lagerheim, vetenskap samt teknolog-för industrien i all. manhet ; gravyrer och Zitograjer öfver bildande C. H. Th. A. konst; monsterritningav för sarskilda handtverk Förestandare: professor Gösta Bagge. m. m.; antika ocii moderna konstalster samt gips-, THULE SKANDIN~IENS STORSTA LIFFORSAKRINGSBOLAG Ansvars_ssloma c:a 590, kronor. -

4 C. Ofriga allmänna inrättningar. afgjutningar daraf, råämnen och materialier för Lärare: Westling,P. R industrien; fysikaliska och kemiska apparater prof.; Palme, G. H., m. m. Biblioteket är tillgängligt mind torsd. kl. 7-9 e. m. och tisd., fred. kl. 1-3 e.&. saval fbr skolans larjungar som fbr allminheten. [2208] K. Karolinska medikokirurgiska institutet. Rektor: Forssner, J. Hj., professor; mottagn.-tid under läsåret: tisdag, torsdag o. Iördae: f. m. ~rofessorert santisson, C G.; Akerman, J. H.; Sundberg, C. J. G. ; Johansson, J. E.; Gadelius, B. E.; Dalén, A.; Hedrén, G.; Holmgren, G.; Almkvist, J.; Holmgren, I.; Haglund P.; Jundell, I.; Forssell, G.; Jacob~us, H.C.; Forssner, J. Hj.; Sjöqvist, J. A. ; Pettersson, A.; Ahlström, E.; Renschen, F.; Wernstedt, W.; Higgqvist, G. P. E. Laboratorer: Koraen, G.; Gertz,H. W.; Rammarsten, E.; Renterwall, O. G. M. Prosektorer: Hesser, A. C. H.; Bergstrand, H. Docenter: Wide, A. G.; Levin, E. J.; Josefson, A. P. R.; Marcus, H. I.; Moberg, W. L.; Key, E.; Waldenström, H.: Troell, Bibliotekarie: Holmber~. A. Sekreterare: Löwbeer, N. Kamrerare: Hanning, H. t. f. prof.; ilj je st hm, O. A.; HUSS, H* A.; von Priedrichs, K. O. H., tjgnstledig; t. f. Funcke, Y.; Ahlqvist, A. d.; Edman, G.; Ortegren, R, t. f.; Söderberg, C. G. F.. t. f. sekreterare: Wawrinslry, K. E. Kamrerare: Layercrantz, C. Bibliotekarie: Palme, G. H. ~ ;, ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :Undervisningsanstalten o ; ~ J : ~ för ~ barnmorskor. P ~ ~ ~ Lindstedt, F.; Söderlund, N. G.; Ploman, g. G.; Hult, 0. T.; xeenstierna, J. L.; Liljestrand, G,; Lichtenstein, A.; Schau- [ Tandläkareinstitutet. (Poliklinik ochlaboratorier: Holliindareg. 17.) Inspektor: Åkerman, J., prof. Lärare: i kirurgi: Troell, Abr., docent, med. dr; i tandkirurgi: Hylin, Uno, med. lic. ; i tandfyllningskonst: Welin, H., tandläkare; i protésliirs och tandreglering: ThourBn, G., med. dr, tandljikare; biträdande larare i tandkirurgi: Ostman, B., tandläkare; laborator i tandfyllningslronst: Engström,B., tandlakare; laborator i protéslara o. tandreglering: vakant. [22 l6i (Volmaryxkullsg. 27.) Föreståndare: Alin, E. F. E., prof. Bitradande lärare: Bovin, K. E. Instruktionsbarnmorska: Riben, Hildur. marin, J. N.; wigert, v. H. H,; H ~ ~ ~ ~ ~, E. J.; Öhnell, H.; Lindhom, O.; Berglund, H.; Antoni, N.; Perman, E.; Strandberg, J. v.; Oliverrona, A. A.. Grambn, X.; Veterinärhögskolan. E'åhreus, R. S. [22.%?triket [22 lo] K. Gymnastiska oentralinstitute~ (Hamnsatan 19.) Dir e k t ion: Johansson, J. E., ordf. ; Kjederqvist, J. O. G.; Toll, K. O.; Svedelius, C.; Berglöf, Agnes, f. Steffenburg. Sekreterare: Åkerberer. A. Redogörare: ~jorth,"~. H. R. t. f. Pöreståndare: Drakenberg, S. A. Öfverlärare: Drakenberg, S. A.; Almberg, R.; en vakant. Lärare: Schmiterlöw, A. G.; Hellsten, N. E.; 3 vakanta. Lärarinnor: Svalling,'Ester; Eriksson, Ingeborg. [ Farmaceutiska institutet. (Xungstensg. 49.) Styrelse: Palmaer, E. W., ordf.; Sederholm, E.; Fries, R.; Sjöberg, K.; von Ii'riedrichs, K. O. H. Förestandare: Westling, R., prof. I utanfur Roslagstull). Direktion. Ordförande: von Seth, P. bfriga ledamöter: Kjerrulf, G.; Insulander, E.; Johansson, J. E.; Scharp, J. A.; Ten- Lange, N. J. G. Föredragande: Vennerholmy J. Lärare. Rektor och professor: Vennerholm, J. G. H. Professorer: Aadnhr. E..: Dahlström. R. A. H.; dr strö&, E.' ~.;"~ahlstedt, A. W.; Stålfors, H.;Hulphers,G. B., t.f. Hjärre, A. Lärare i hofsjukd. o. hofbeslag: Palman, A. Laboratorer: Forssell, G.; Engfeldt, N. O.; tjf. Lagerlöf, N. P.; tjf. Rennichs, B. D. Prosektor: tjf. Larsson, O. S. Assistenter: Renricson, M.; Bryne, E.; Åkerblom, E.; tjf. Ojefors, A. Kamrer: Höeber~. G. 0-3 Vete~inärhögskolans klinikel.. Upplysningar och rad angiende siv81 friska som sjuka Qur ramas, och sjuka d~ur emottagas till behandling huarje sockendag kl f. m. Fbr hastigt pikommande qukdomsfall eller intraffande olyckshandelser mottagas kreatur alla tzder pi dygnet. 16 AAMNOATAN 16

5 1. Bildningsanstalter. [ Sj~6kresor entomologi; WallBn, A., i klimatologi; ' inom Stockholmi och dess omnejd ombesörjas genom Tamm, O., i geologi med mineralogi; Veterinicrhbgskolans ambulatoriska klinik. Sjukbesö. ken utföras af eller laboratorn vid am. LillieskÖld9 1. C i lag- och författbulatoriska kliniken, atföuda af en eller flera vet. ningskunskap; Chatillon-Winbergh, A., kandidater, och företagas till stbllen inom 50 kilo- i tjänsteexpedition; Boëthius, S. B., i meters afstand fr&n Stockholm. Djurägare har all betala 3-7 kr. for hvarje besok som af honom p&kauas skogspolitik och skogsstatistik; (rrroth, samt att, d& resan sker m& angbat eller järnväg: G. S., i lag- och författningskunskap; ombesörja och bekosta skjuts med plats för tre pw- Nathorst, J., i jordbrnksekonomi; Sjösoner &&n &ngbits- ellex järnvägsstation och tillbaka. Kliniken disponerar egen bil. Arsaekord kan blom, Th., i bokföring; Petrini, s., i mauppgöraa på förmånliga oillkor genom chefen för tematik, Willth, K. G., i Skogs- O. fältambulatoriska kliniken. Anmblan om s~ukbesbk och mztning, samt fru Heike, Ch. A., i kartrsdfragningar angaende sjukdomsfall ske till Feterinarhiigskolans ambulatoriska klinik helst k1 10- skrift. 11 f. m., vid hvilken tid chefen for kliniken hvarje Bibliotekarie: Schotte, G., professor. söckendag träffas vid h'ögskolan. Biblioteksamanuens: Améen, H., fröken. Skonhg af hästar utföres i Veterinär- Kamrer: Falck, E. högskolans hofbeslagssmedja Trädgårdsmästare och preparator: Eklöf, C. af vid institutet anstallde skicklige hofsl8gare under F., Vaktmästare: Norin, O.; Port- och inseende af Läraren i hofbeslag. planteringsvakt: Larsson, K. A. W. OBS.! Specialbeslag fbr felaktiga hoformer ocr benstallningar anliggas alltfd, då )enof daraf före. finnes. Veterimärhb'gskolan i Stockholm. Ny kurs för veterznärstuderande tager sin början den 1 instundande September. Den som önskar blifva antagen till elev, bör Iore denl7~u&1sti kl. 12 p& dagen hafva inkommit med egenhändigt skrifven, till Rektar ställd ansökan med bifogande af rakarebetyg samt vidimerade afskrifter af betyg om alder och genomg&ngen maturitetsexamen med minst godkinda kunskaper i biologi samt i'matematik a latin- eller real~mnasium bfvensom enahanda vitsord i fysik och kemi a realgymnasium, hvilken ansbkan med posten kan Veterinarexamen kan aflaggas pi 4 &r. Ny kurs för eiuila hofslagare börjar den 1 September och 15 Januari. Egenhindigt skrifven, till Rektor sthlld ansökan med bifogande af betyg om &Ider, liilsotillst%nd och smidesbfning bbr hafva inkommit före den 15 Juli och 15 Deo. Kursen for hofslagarelirlingar varar tre och en half manader. Undervisningen är fri. C22201 Skogshögskolan. (Roslagevägen, Experimentalfältet.) Styrelse: konteramiralen A. Lindman, ordf.; Lärarestaten. generaldir. K. ~ ~ ~ prof. d G~~~~~ ~ Lärare: ~ nogberg, b ~ F., ~ ooh Holm, ~ C. ; T, i krigshisto. ria Wellquist L. E. G i strategi' Wetter 8. E. Andersson; överjägmästare G. Barthel- i s;ökrigsvetenskap; afklercker, A. E. W.: red! son och landshöfd. Y. G. Ringsbracd. berg, A., itaktik; hkerhielm, S.L., igeneralstabs- Sekr.: Nils Wassberg. Winst; Bratt, K. A., i härordningsiära; Soder- Rektor: Wahlgren, A. Professorer: Wahlgren, A., i skogsskötsel; Jonson, T., i skogpnppskattning och skogs- C. O. i tyska spraket' Herslow C. N. och Wachtindelning; Lagerberg, T., i botanik; Lund- meist'er, F. G. H. (repetitör),: ryska spraket berg, G., i skogsteknologi med byggnadso. afdikningslära. K. Artilleri- och Ingenjörhögskolan. Lektorer: Amilon, J. A., i skogsskijtsel och [Z2241 (Artillerigkrden.). skogsindelning; Kinnman, G., i sltogs- Stab. teknologi med byggnads- och afdiknings- Chef: Lagerfelt, G. A. E., frih. lära; Halden, B., i botanik och mark- Adjutant och bibliotekarie: Wester, H. lära. Redogörare: Reutercrona, A. H. Ofverassistent: Enander, M., adr. Garpenberg. iyirarestaien. Lärare : Hesselman H. i marklära ; Klason, LZirare: Sjbberg R. T. K., Gyllenstierna, K., frih., P., i organisk och teknisk kemi; Grönberg, vigge i artilleri. Enger, P. H., i befistnings- G., i allmän och vertebratzoologi med jakt- och fiskevård; Trägårdh, I., ~ ~ ~ ~ o;z;;in;hg: $ ~ P P,ah:! ~ i skogs- qvist, C.' A. S., ~Lrlswä~d, r n? ~ ~ NG S KO KRAM SkogsförsQksmstazt gemensam styrelse i samband med skogshögskolan, men har särskild stat och personal, fördelad på 4 avdelningar: Chef: schotz;e, G. prof., för skogsavdelningen. Förest, för naturvet. avd.: Hesselman, 0. A. H. V'> prof. Förest. för entomologiska avd.: Trkgårdh, H., pro]. Förest. för avd.: för föryngringsförsök i Norrland: Wibeck, J. E., doc. Dessutom 9 tjänstemän. [2222] K,, Krigshögskolan. (dstermalmsg. 8.) Stab. Chef: Testrup, E. M. H. G. Adjutant och Redogörare: Hallenborg, G.. Adjutant: Nordström* A', bom, J. H. F., i militirförvaltning; Sporrong, O. E. E., i vapenlasa; Brunskog, C. J., i krzgsbyggnadskonst; Bratt, E. O., i militirgeografi; Brusewitz, K. V., i franska apriket; ~ord~ren, ~ ~ ~ 8 ~ T. W., vigge i för- INDUSTRIAKTIEBOL. VI RI N-G OREBRO

6 C C. Ofriga allmänna inrättningar. bindelselarx Alin S. E i byggnadskonst och I beskrifvand: geodetri. 8olmström J. G. i fysik; Liljeström, O. A:, i matematik; Boiin, I., i kemi. Repetitörer: Dahlgren IV. G., Ohrwall, A. O. F.; Jakobsson, G. E. W., Hedqvist, T K. Krigsskolan. (Karlberg, Sthlm al.) Stab: Chef: af Klercker, J. T. A., öfverstelöjtn. Adjutant, bibliotekarie: Kugelberg, B. A. A., kapten. Intendent, kasernofficer : Reuterswiird, E. A. E., kapten. Slottspastor: Bratt, E. J. Läkare: Dalsjö I. B., regementsläkare. Veteriniir: arf fin, I., bat.-veterinär. Väbel: Ahlberg, J. G., löjtn. i armén. Köksföreetåndare: Bågenholm, V. T., underlojtnant i armén.. Bataljonsadjutant: Kilander, A. E,, underyöjtn. i arm6n. Of3cerskursens kompanibefiil. Kompanichef: Tillberg, F. H., kapten. Kadettofficerare: H ~ ] j. ~ T., ~ löjtn.; ~ ~ ~, Wickbom, B. G., löjtn.; Colliander, S. W. A., löjtn.: Hedenlund, M. E., löjtn.; RLberg, E. löjtn. Kem~aniadjutant: Bodin, J. W., underlöjtnant i armén. Of$cerskursens lärare. Swartling, B. H. M. 1. rar. i krigskonst. Petri e. V., 2. l%r. i d:o' Eragh E., 1. lir. i>topo&afi; Bensow B. E. i. rar. i7d:o. sewrell, E. F. T. 1. iiar. i'krigsbiggnadskonst; Ström, C*. E., 2. ur: i d:o; TVinblad v. Walter, C. E., 1. lar. i vapenlara och artilleriöfningar; Philipson, A. J., 2. Yarare i d:o; Tillberg, F. H., lir. i tjanstgöringsreglemente infanteriexercisreglemente och krigslagar; brulz, K. H., lär. i militarförvaltning; Holmquist, E. G. O., bitr. lar. i d:o; Colliander, S. W. A., Er. i ridning, kavalleriexercisreglemente och histkännedom; Smith, G. A., bitr. lir. i exercisrcgl. för trang- och sjukv8rdstrupper; Melander, C. G., Ur. i stats- och samhallslira; Holmberg, T. O. Y., rar. i gymnastik, vapenföring och idrott. Reseraofioerskursens Kompanibefäl. Kompanichef: Lybeck, M. K. Th:son, kapten. Radettofficerare: Lundberg-Gertz, B. H. B., löjtnant; Lagerquist, C. B., löjtnant; Löfgren, E. A., löjtnant. Lärare i krigskonst och topografi: Welander, N. E. Kompaniadjutant: Gustafsson, A. E., underlöjtnant i armén. f22281 K. Sjökrigshiigskolan. (Birgerjarlsgatan 7.) Chef: Starck, G. R. Adjutant: Biörklund, A. E. Larare: Lindström C. O o. Wrangel E. W. H:son i ~iörkiund '8. E:, i taktik. Claus C. A.: - ngs st röd, R. a. H., 'och Ohngren, h. G. i kust- fastningslzi-a; Douglas W. A. i landtkrigskonst Giron, A. E. O i mar&organisationsl- Ulff S. G. C:son i navigation Werner N. R. 'i luft: krigskonst; 'Wahlman, T: C. N., A. Freddin, G. D. R, i artilleri; Warfvinge, O. F. O., o. Sjögren, E. J., i torpedlara; Bergmark E. H Engblom; O;. H. o. Johansson, K. O. R.' i rniiiira: Griinberg. 'A., i skeppsbyggnadskohst o. maskinliira Liljeström,O. A., i matematik ochmekanik; j olm! ström, J. G., i fysik; Bolin, E. I., i kemi. [2230] K. Sjökrigsskolan. (Skeppsholmen.) Chef: Tamm, C. F. Adjutant: Grefberg, A. W. H. Kadettofficerare. Fvån R. Flottan. Weinberg, s. G; Hermelin N. S.; son, C. A.; Stefenson, J. H. Fr& k Kustartilleriet. Ek;roth, N. F, Urare: Ulff, S. G. C., i navigation, trigonometri; Wetter, S.E. P:son i vapenrea B sjöofficerslinjen; Wahlman, T. C. h., i vapenlära B kustartillerilinjen; i sjökrig&onst; Engblom, G. H., i kustfastningslara; Klingspor, C. C. M., i landtkrigs- konst; Zethelius, G. C., i skeppsbyggeri och ma- "nyara; Blomberg, J., i torpedlara; Agren, E. G. i minlara % sjöofficerslinjen; Engblom, G. H., i miniara e kustartillerilinjen; Broberg, E., i befastningskonst och topografi; Berg, E., i intendenturtjiinst; Oleve, N. M. i gymnastik och vapeii. föring; Liljeström, O. A., fil. dr, i fysik; Johansson, A. M., fil. dr, i matematik jkmte mekanik; Harlock, W. E., Master of arts, i engelska spr8- ket; Thorn, A. C., fil. dr, i franska spr%ket. Lakare: A~plund E. G. Intendent: ~indhen, E. F. - K. Akademien för de fria konsterna. [ ) Styrelse m. m., se [162fi]. KonsthtigskoZan. Direktör: Hjortzberg, G. 0. Professorer: Björck, G. 0.9 och Smith, V., i målning; Jungstedt, Axel, och Hjortzberg, Olle, i figurteckning; Bergström, Alfred, i landskapsrnålning; Milles, V. =. E., i skulptur; Ostberg, Ragnar, i byggnadskoiist; Ribbing, Lännart, i anatomi; Olsson, Martin, i svensk arkitekturhistoria. L%rare: Tallberg, Axel, i etsning; Roosval, J., i konsthistoria; Johansson, Artur, i perspektiv; Ryberg, T., i arkitektur i dek. skolan. Vice professorer: Uah!, F. G. A.; Lindholm, Ch.; Kallstenins, G.; Osterman, E.; Tallberg, Axel. C22341 K. Musikaliska akademien. (Stallg. 2.) iimbetsnian m. m. se [1627]. Konsentatorhm. Direktör: Beckman, Bror, professor. Larare: vakant, solosiing; Malm, G., elementar-, kyrko. och körsiing; Norlind, T., musikens hist. o. estetik; Zetterquist, L., violin; Ellberg, E., instrumentering och komposition;

7 Lundberg L I. piano Hessler G E klarinett' Htigg, G.: Or&l; wi&und V:, pian;. stm man' C. O., flöjt; Morales, O., ork~steranfbrar;; ~indhe: Vid Seminariets HushBllsskola: Schager, Ingeborg, C., violoncell; Willners, E., blasinstrument af mt(ssing; Olsson, O., harmoni; Gullbrandsson, K., kontrabas; Möller, Dagmar, sang; Bergstrem, Rut, talteknik; Skarby E. piano' Lambbre C elementarsang; Henderberg C. G. harmoni' pi&no och elementarsang; Mal&berg h, piano' Strömberg, Kerstin, piano. Lindberg i). harmonif Henuingsson H., deklamation; G. A, oboe; ~runiell O., fagott Lang J. harpa; Malm, A., valthdrn; Ruthstrbh, J violid; Meyer, E. A., tyska spraket; Runnquist,'B., viola; Behle, Anna, rytmisk gymnastik och solfhge; Prati, Rna italienska spr8ket.brusewitz K. V franska spraket; Larsén, F., pi&ostimning; ~oi&les, O, ledare af partiturstudium för Dram. stad, C. E, ledare af profkurs i skola. Högre Lärarinneseminarium och Statens' [2236] Normalskola för flickor. (Riddareg. 5 och Nybrog. 11 C.) - Rektor. Fåhraaus, G. R. Biträdande fsrest&ndarinnor. von Sydow, Gerda, vid Seminarium. Fjetterström, Kerstin, vid Normalskolan. Lektorer: Fåhrsus, G. R., i historia; Ottelin, O., i svenska språket och litteraturhistoria; Josephson, L. O. S., i matematik; Ahlberg, J. A., i religionsvetenskap Malme, G. O., i zoologi och botanik; AurBn, T. E., i fysik; Fevrell, W. F. T., i pedagogik; Gezelius, E. B., i geografi; Kjellman, B. H., i franska språket Gabrielson, A., i engelska språket. Ordinarie lärarinnor: Lauritzen, Dagmar, i kristendomskunskap, svenska o. tyska; Gahm, Anna, i tyska o. matematik; Een, Sigrid, i naturliunnighet, matematik o. geografi; Hertzman, Maria, i handarbete; Hallberg, Lizzie, i teckning; SondBn, Anna, i svenska och engelska; Stendahl, Greta, i geografi, naturkunnighet och matematik; Pettersson, Maja, i svenska, tyska och historia; Lagerström, Signe, i de forbe. redande klassernas laroamnen; von Sydow Gerda, i historia; Lindell, Lilly, i mniik; Svensson, Margareta, i kristendomsk., svenska och franska; Toll, Ebba, i de förberedande klassernas läroämnen; Billmanson, Eva, d:o; Kjerrström, Elin, d:o ; Fjetterström, Kerstin, i svenska och historia; Hallström, i gymnastik. bfriga hrare o. ararinnor: Vid Seminariet: Nordgren C. O. i tyska; Holmgren Sofia i hirisoiiia. Githe G i konsthistona! Rabenius 0. i 1itteraturhi)stor'i'a. Wiknerz A. N.' i kemi; ~;edierg, Andrea, i fysi'ologi och' halsoi lbra' Nordstrbm T. i tyska: Sturzen-Becker yr& i kemi. ~2nniA~son H. i vbllasning ocg talteknik; R;wlette, ~illi ;ngelsk talbfning; Dircks, Lili, i tysk talöfning; Blondeau, Louise, i fransk talofning. Vid Normalskolan: Norström, Ragnhild, i mdematis Sahlin, Rigmor, i svenska och franska; Lin- Bildningsa~stalkir. [ der, Sigrid, i 1:a förb. klassens a.; Nyquist, Karli, i slöjd; Nord&, Anna Lisa, i teckning. i huslig ekonomi, bitr. fbrestandarinna; Walin, Ingeborg, i metodik och fodoamnesl'ara; Sjbgren, Signe, i huslig ekonomi; Drake, Gunhild, i huslig ekonomi; Philip, Ruth, i affarsr%kning; Holmgren, Sofia, i fysiologi; Sturzen-Becker, Tyrs, i fysik och kemi; Enström, Ellen, i husl. ekonomi; Hökerberg, Manda, i hygien; Boklund, Astrid, Sandberg, Eva, i svenska ; Wackrill, Ellen, i engelska; Boethius, Ester, i huslig ekonomi. Bibliotekarie : Ringenson, Eva. Lhkare : Holmgren, Sofia. Vaktmhstare: Kilfeldt, Elin. Högre lärarinneseminariets hushallsskola. [2238] (Riddaregatan 10, 2 tr.) Förestandarinna: Schager, Ingeborg. Bitr. lärarinnor: Sjögren, Signe; Drake, Gunhild; Enström, Ellen. [2240] Folkskoleseminariet i Stockholm. (Prästgårdsgatan 9.) Inspektor: Hallberg, H. E. Rektor: Sörensen, Anna. Ämnesiiirare: EurBn,Elisabet; Gagner,Marie Louise; Strindberg, H.; Holmdahl, V.; Ramstedt, Eva; Wikander, Ruth (e. o.); Pettersson, Ester (part. vik.); Henning, Sam (part. vik.); Wahlström, B. (timlärare); Staël von Holstein, Mathilda(timlär.). Ofningslarare: Pegelow, Hanna, och Petersson, Annie, i musik; Sjösviird, J., i teckning; Ostrand, Ruth, Regnell, Signe, och Lundgren, Ester, i gymnastik; Nolin, Signe, och Nyqnist, Karli, i slöjd; Waldenström, Amy, f. Ekström, i huslig ekonomi; Johansson, Sigfrid, i trädgirdsskötsel. Lärare i öfningsskolan : Bergmark, Maria; Dahlborg, Hanna, f. Andrh; Svensson, Elvira; Wallenberg, Mathilda, f. Erikson ; Wikberg, S.; Steiner, E.; Gavelin, Rut; Fröst, Gertrud. Läkare: Tarnm, Alfhild. Vaktmistare: Rickander, K. Anna Sandströms Högre Lärarinneseminarium. [Z2421 (Karlavägen 25.) Styrelse: Sandström, Anna, förest:a; Sandberg, Sigrid, bitr. föreska; Lodin, Maria Halle, T. professor; rine. Larare och lärarinnor: Sandstrbm, Anna; Sandberg, Sigrid. Adner.Revo1, Madeleine; Berg, Marta; ~randell Thérbse. Briickner Amalie. Carlgren, Vilhelm,'fil. d.r, iektor; ~ahi, E., &.'kand., adjunkt. Dahlstedt F., fil. lic: Davidson, Edit; ~l~~a$e-~tenham&ar, Anna; GLwell, Gulli; Hallo, T. G., professor; Heinertz, Otto, lektor; Hermelin Honamne. Holm I. lektor. Hultenberg, Hugo lektor; ~och,'carl, &.'dr, lekkor; Laurin, Carl Q: THULE SKANDLNAVIENS STORSTA LIPFORSAKRINGSBOLA(I Snmma kontant vinsts de försäkrade 25,400,000 kronor. -

8 [sa C. Ofriga allmänna inrättningar. skriftstillare; Lindberg, dndrea, f. Örtenblad; C22541 Svenska Diakonanstalten. Méaly, P., lektor; Yeyer, Ernst A., lektor; Molin, f. Braathen, Sigrid, fil. kand.; Naumann, Erik (Stora Sköndal, Stockholm 4), fil. d:r; Rabenius, Olof, fil. d:r; Ramstedt, Agnesf (tlf Södertörn 1.77, Sodeitörn 15.) Rowlette, Lillie; Runnström, John, fil. är, do- * cent; Sablin, E., lektor; Sundbiarg, Matilda; Stur- Sty~else. zen-becker, Tyra, fil. k?nd.; Wetterdal, Nanna, Ordf.: Danell, Ej., blskop. med. lic.; Zegolson, Louise. v. Ordf.: Liilders, Jacob, häradshofding, och LZkare: Wetterdal, Nanna. Kassaförvaltare: Sandberg, Sigrid. Widner, Nils, pastor primarius. Sekr.: Sjöberg, Knut, anstaltens förestkindare; tel. Södertörn 157. [2246] Privata' Högre Lärarinnesemina- Kassaförv.: Holmback, Arvid, komminister. rium i Stockholm. Ofriga ledamöter: Dahlin, J. E., marinöfver- (Riddaregatan 23.) kommissarie; Hogner, G., kontraktsprost; Styrelse: Lindroth, L., fil. dr; Lagerstedt, Lindskog, J., kyrkoherde; Sebardt, C., med. N. G. W., fil. dr; Anderson, Sofi, fröken; dr, anstaltens läkare; Ahlberg, J., gods- Widegren, Matilda,fröken; Riccius,Paula, ägare; Berg, Alfred, godsägare; Edquist, fil. mag.; Blomqvist, Selma, fröken; Yng- Carl,. kommj.nister. ström, B., advok. Suppleanter: Oström, N., fattigvårdsinspek- LZrare ochlararinnor: Riccius, Paula, fil. mag., före- tör; Lundegirdli, Gustaf,' direktör; Lundst:% anderson, Sofi, fröken; Ahlberg, J. A., teol. dr. Andersson Ingrid froken. Blondeau Louise qvist, olof, direktör; Wijkmark, E., pastor. &X; Ekman, d., fil. kknd.; ~ikbrielson,b., fil. arf Epileptikerhemmet, tel. Södertörn 127. Geijer, iiralin, fröken; Gerelius, %.,fil. dr; Grubb Vardhemmet Bergs, hl. Södertörn ~ ~ ; ~ & " ~fi;a,","~~~c~h~~$ " H ~ ~ Epileptikerhemmet ~ ~ å Lilla Sköndal, tel. Enskede berg, Amy, fröken; Jacobson, C., a. dr; Kjellman, G., fil. dr; Ljunggren, Ebba, fröken; Montelin T. G. E. fil. dr' Reinius J fil. dr. Stael von '~olstein, 'Mathiida, jur. &a&.; sundberg, N. J., fil. lic.: Söderberg, Gertie, fil. dr; Wackrill, Ellen, fröken Widegren Matilda fröken. Wahlström, B., &. mag. &berg, ~likabetb, 'fröken; Hkesson, E., fil. lic. Lakare: Holmgren, Sofia, med. lic..- [22471 Detthowska Smaskolelärarinneseminariet. (Eriksbergsgatan 10.) Inspektor: Holmdahl, O., lektor. Rektor: Detthow, Alma. Seminariets telefon Norr , Norr Larare och 18rarinnor: Detthow, Alma, i psykologi; Alm&, Maria, i historia; Bolin, Signhild, i ma. tematik; Carlsson M. i handarbete. Christensson, L., i sang; hrikison, Edith, i kristendom, ~ ~ ~ ~ ~ f i ", ~ m ~ ~ t P ~ ~ $ nissa, k ~ Diakonissanstaltens h g ~ \ ~ ~ ~ ~ ~ husmoder., h ~ ~ ~ : lering; Hedenström, Tora, i gymnastik; Krape. lien Alfhild i geografi. Lindholm Elisabeth i natdrkiinniihet; ~eimehs, ~iiy, i hodersmailt; Scliarp, Marta, i modersmålet. E22481 Pedagogiska 1ärokursen. Ordförande: Nordlund, Karl. Sekreterare: Lindvall, Frans. Kassaföi~altare: Branaell, Anders. Ofriga ledamöter: Nilsson, John; Fevrell, Walter; Aspman, Maria; Olson, Maria. E22491 Handarbetets Vänners och Hulda Lundins högre. slöjdseminarium. Förestandarinna: Blomberg, Fanny, adr. Ba n6rg. 31. ~ONKCSPINGS J 16 HAMN [Z2551 Diakonissanstalten. (Erstagatan 1, Stora Ersta.) Stiftad 1849; utbildar kristliga ev.-lutherska kvinnor för sjukas, nödlidandes och eljes hjalpbehöfvandes v%rd; hade d. 31 dec systrar. Ordförande: Schlytern, F. H., f. d.. byråchef. v. Ordförande : Larsson. V., kyrkoherde. Sekreterare: Bergman, E., kanslisekr. Kassadirektör: Heimburger Hj., Byråchef. Ledamöter: Lönegren, E., biskop; Norrby, J., e. o. Hofpredikant, Diakonissanstaltens föreståndare; Masreliez, H., rådman; Edling, Charlotte,.fru; Masreliez, H., fm; ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ k ti fröken; ~ t l~ d ~ ulfsparre,,, M., fröken; Lovén, Angusta, fru; >f~rray, Elisabeth, fru; Beimburger, L., diako- Föreståndare: Norrby, a., pastor, träffas f. m. (utom onsdagar). pastor: Gondret, j.; Christiansson, G. A. Kamrer : AndrBn. Sipfrid, Ofverläkare: silvers&lpe, T. Underläkare: Ljunggren, E. Kontoret öppet alla söckendagar kl. 9-1, tlf 21 49,134 22; Söder 31288, Söder Skydds- och Barnhemmen. Skyddshemmet uppfostrar vanartiga flickor af års ålder och barnhemmet värnlösa flickor. Styrelse: Norrby, J., ordf.; Andrén, S., kassaförv.: Helén. H.. sekreterare: Gustafsson. E.; ~andell,' N:. v.-ordf.; Blexanderson; A.,.u; Heimbqer, E., fru; Heimburger, Lomse. diakonissa; von Stookensström,

9 f 1. Bildningsanstalter. Eva, fru; Lagerheim, Ellen, frih:a; Liljeblad, J. A., kyrkoherde; Wernstedt, H., fru. Diakoniss?nstaltens Hospits. Erstagatan 1. llf 96 80; Söder Diakonissanstaltens Sjukhem. Erstagatan 1. Ank. n:o 12 å tlf 21 49, ; Söder ; Söder Diakonissanstaltens oblattillverkning. Erstagatan l. Tlf 21 49, 13422; Söder Söder C22561 Betelseminariet. Läroanstalt för baptistförsamlingarnas lärare och predikanter. (Engelbrektsgatan 18.) Föreståndare: Benander, C. E. Lärare: Cederoth, J.; Nordström, N. J.; Hedvall, Fredr.; Westin, G.; Hammar, O.; Vinell, E.; Ahlberg, D. Styrelse: Benander, C. E., ordf.; Byström, J., vice ordf.; Nordström, N. J., sekr.; Sundström, R. V., kassör och vice värd. [z2591 Stenografbyrån. (Sveriges Centralinstitut för Stenografi och Maskinskrifning, 11 A Nybrogatan.) Innehafvare: Svensson, Th. Larare: Svensson Th: Pazmfelt f. Ekman K. pripp, S.; Berger, E.'; Frknsén, S.; '%!toberg, f.'si;mberg, L.; Ferngren, S. Inträde kan ske afven under pågående terminer. [2261] Stockholms handelsgymnasium, Frans Schartaus handelsinstitut. (Stigbergsg, 26.) Styrelse: Broman, J. W. (ordf.); Haak, N. institutets rektor. Rektor: Munthe, A. W:son, fil. dr. ofriga lamre: Adams-Ray sprfikrarare. Andersson, O., fil. mag., handeldehtor; ~rate, E., lektor; Chambert, A., adjunkt Elfner E. riksdagsnotarle: Eneroth, adjunkt; Fogeiberg, P., ad. junkt Jelf O. revisor. Johmson E. Larsson H. D: H. 6. handelslektor. ~ichtwerk G: ~idl bl& E aijunkt. t il je bi ad Fr handdlskemist. ~al&stedt, b., lhktor; ~&db&g, Fr., kamrerf Nyberg John D. H. S. handelslektor. ost E. fil. dr; Petersh, J., arkkek ~önnholm, N.: ad: junkt; Westblad, Hj., m. mag., handelslektor; Vinell, K., adjunkt; Zamore, C, adjunkt institut. Drottningg. 71 C, Styrelse: Vougt, C. F., ordf.; Backström, Walter; Bergholm, P.; Uggla, E.; pahlman, J. M. Rektor: Pghlman, J. M. Ofriga rarare: Afzelins, I., fil. kand.; Axelsson, T., bankdir.; Baudouin, A., handelsdekorator; Belfrage E horsdir. jur. utr. o. Bl. kand. Bergenfelt, %.,"liinsnota;ie. jur kltnd.; ~erge&pen, E. VIKING SKO KRAM 8 G. 0.. banktianateman: Rlum. A.. kanten: Bodstedt '1 in&. redenb berg S-' frökenf ~a~lsson V fii. $and.: Dahlman A) 61. kand: Fahlbor;, Bged. bokf: Balk Guina:: fil. mag. Farne L. m:ell& ~lee'twood, C. E., fil. kand.: ~aldt: E.: froken; Hagstrom, C. W.,reklamexpert; Jonasson O.. fil. lic. amanuens vidhand.-hossk :~ihlander! A.' fil kand: Kihlstedt, E., öfverst&öjth.; ~ andb~; H.'w.; fil. da-., 0 ' Lindqvist T. fröken Mlnsson K. A., kammarskrifv.; ~;?rsion, H.,'dir.; ~ahl! man, G., e. o. hofrsttsnot.; Rehnafeldt, C. W.. fil. kand.: Stark, A., fil. kand.; Wettergren, E, A., fil. kand.; Zettervall, M., fröken; Soderlund, W.. dir. [22661 Praktiska Institutet. (Drottningg. 58.) Dag- och aftonskolor för Språk- handelsundervisning med tidsvinst, specialkurser för student- och realskolexamen i språk och matematik samt konversationsaftnar i främmande språk. pörestandare: pentinsky, *lbert, Ledare för handelsafdeln.: Nilsson, Henning, kamrer. ~~d~~~ för sprakafdeln.: Andersson, G ~ ~ fil. lic. Ledare för konversationsaftnarna: Reach, Platon, fil. dr., f. d. docent. [2281] Nya Sprakkursen. Meddelar lektioner i och verkställer öfversattningar till och fran tyska och engelska. Blottagningstid: 5-lIe 6 e. m. Föreståndare: För den tyska afdeln.: Nordgren, C. O., läroverksadjunkt. For den engelska afdeln.: ~ahlrmnder, C. P., j,r. [22,83] Kraftska Skolan. stiftad ; ~ ~ h ~ ~ Meddelar ~ mindre, bemedlade, men begiftade liirjungar en 2-årig undervisningskurs i framför allt främmande, lefvande spr5k matematik, bokföring, stenografi, handels? kunskap m. fl. för köpmans-, industri- och bankbanan behöfliga läroämnen. Lokal: Svartmangatan 22 fnspektor: pastor Piimarius N. widner. Rektor: Mankell, B., fil. och s. m. kand., läroverksadj, L.$rare: Brandel Robert fil. dr (i histendom, svenska matemahk m. m $. sarnvall, Harald fil. mag. (i moderna sprak); jdhnson, Qustaf, hkndelslarare; Kihlander, Anders, skriflarare ; Pfeiff-Hagelin, Hebbe (teekning); Reuter, H., al. lic. (i stenografi). Borelrlsare: H. Djnrling, direktör. [Z2851 Qwesmfihlska samskolan. Gnindad Dimissionsrätt till redskolexamen. Direktion: Ordförande: Pastor i Jakobs o. "" Vice ordförande: vakant. INDUSTRbAKTIEBOL. t VI K1 N G ORIBRO

10 [ C. Ofriga allmänna inrättningar. Ofriga ledamöter: Brodin, J. E.; Laurentz, W.; Wassberg, A.; Borge, O. F.; Grevesmuhl, W.; Wennberg, R. Inspektor: Nordlund, K. Sekreterare och kamrerare: Wessman, F. K. A., $1. lic. Rektor: Astrand, J. O. G., fil. kand., laro-. verksadjnnkt. Sekreterare: Seth, M. I Amneslärare: Nygren, O. J.; Ek, (3. E., Sör- Rektor: Fischier, P. E. M. lin, J. A.; Johansson, Emilia;,Lindström, Föreståndarinna: Ek, Emy, fil. lic. Valborg; Karlson, Anna; Smedberg, U1- Ufriga larare och Iiirarinnor: Philip, E., civiling.; rika; Nygren, Göta. Bergwall, Maud; Frank, Aina; Lindberg, Maria; Holm, ~stna; Vogei, Greta; Jakobo~sk~, Marta; L-rare i gymnastik: Söderström, P. Oijermark Elsa; Halberstadt-Malm Ingeborg. Larare i mueik: Blom, E. Hambn dreta. Hedberg-i'ngstrom Doris; Heu: mann, a., fil. Land ; Rendahl, C., fil. Larare i sång: Åhlén, W. kand.; Orstrbm 0. V., fil. dr, ~ ~ *., ~ L.. ararinnor ~ i handarbete: ~ ~ Johansson, ~ Ellen; ~ Brank K folkskollarare. Nilsson S a. kand: Stenhammar, Hedvig; Thordeman, Brita. ~orén: G.', fil. kand.; ~hdblom, k.'b., fil. lic: och s. m. kand.; Afzelius, K., fil. dr; Ortegren, R. fil. mag.; Tronnberg, P., folkskollkrare: ~ehlén: s., hl. mag.; Frijs, A., teckningslarare; Wedholm, Dagmar handarbetslirarinna; Lindgren N slojdlir&re; Helmfrid, Margot, singlararinn's; Só! derstrbm, P., kapten, gymnastiklarare. [2291] Navigationsskolan. (Stigbergsg. 40 & 42.) Direktion (vald af stadsfullm.): Sydow, B. R., ordförande; Holmvtröm, G. Hj., vice ordf.; Thelander, C. T. F.; Isakson C. J. A.; Ramberg, J. C.; Lindleg, dh.; Palmqvist, K. V. Föreetandare: Björling, J. S. Llrare: Pettersson, F. A.. i navigationsafd.; Wess man, J. G. H., i navigationsafd.; Ringqvist, H. N., i navigationsafd.; de Wahl, A., i maskinistafd Extra Iiirare: Nordensson, E., i svenska; Hogberg, L. O., i engelska; Amundson, T. A. A., i h'ds0- o. fbrbandslara; Alland, E., i skeppsbyggeri o. Schmidt J. A. i maskinisra i qdkaptensklassen; ~nderssón, A. 'J. E, i forfattningskunskap i sjökaptens- och sqrmansklasserna; TViholm, E. G. i forfattu.-kunskap och svenska i skepparklassen; Söderlund A. H. i matematik i 1.a o. 2.a ma. skinistkias>serna; köfroth, C. L., i maskinlara o. Schmidt, J. A., i fysik o mekanik i 2.a maski. nistklassen, Deurell, E.i elektricitetslara i 1.a o. 2.a maskinistklasserna; vakant i matematik i 3 e maskinistklassen; Rundgren, F. I., i maskinlara i 3:e maskinistklasaen; Wiholm, E. G., i svenska i 3:e maskinistklassen. C22931 Abraham Rydbergs stiftelse B) till danande af skicklige sjömän i det praktiska af sjömansyrket. Ledamöter: E'ryxell, E. A., ordf.; Bohman, E.; Meyer, Th. (ins~ekt.); Thulin, P-G.; %hollin, C. L. Ofverlärare vid Praktiska sjömansskolan: Lagercrantz A B. C. J. Lärarinna i hush&llsgörom&l: Lindstrand, Ester- Larare i korgmakeri: Upmann, M. A. E. Larare i snickeri: Fredriksson, E. K. Lärare i borstbinderi: Hermann, O. H. Läkare: Gibson, O. W., med. lic., regements- I Iiikare. Ogonläkare: Forsmark, E., med. dr, docent. Tandlikare: Flodberg, - Fanny' Statens seminarium för bildande af sekreterare och kamrerare: srneriing, C. 0. lärare och lärarinnor för döfstumundervisningen. [z2961 ~~~~l~ institutet och F Ö ar Seminariets ~ ~ rektor: ~ Döfstumskolans ~ förest. ~ blinda p& Tomteboda. (Kamrers-exped., Drottningg. 39, Stock- [z2981 Tysta skolan, holm 3.). praktisk-teoretisk fortsättningsskola för döf+ Af Kungl. Maj:t förordnad direktion: stumma flickor. (Lidingö villastad.) Sahlin, M., ordf.; Lundberg, J. A.; Wass- Ordförande: Sandberg, E., kanslirad, nnderberg, A.; Rossander, Wendela; Swarfling, J. vianingsråd. - C22971, Manilla döfstumskola. (Tillhör I. döfstumundervisningsdistriktet). Styrelseledamöter: Ramstedt, J. O.; Söderlind J. G.; Wassberg, A.; Stockmap, G. (Sthims stad); Söderberg, K., J.; Akerlund, E. G. H. (Stockholms län); Eckerman, C. W. T.; Biirg, A. J. (Rödermanlands län); Landborg, J. A. (Viistmanlands lan); Eliqgspor, Ph., grefve; Vahlqvist, C. F. (Ostergötlanda iiin); Bager-Sjögren, J. (Norrköpings stad); Gardell, P. Th. (Gotlands län). Sekreterare och kamrerare: Holmström, K. E. Förestandare: jungner, L. J. E rektor vid dof~tumlärareseminarkt. Läkare: Ban, O. D. uarare: A-B.SVENSKAMETALLVERKEM ~ ~ lh.; l Hmson, ~ ~ E.; ~ Nilsson,, J.; Lövgren, R F.; Johnsson, J.; Granholm, G. S., e. ord. Lararinnor: Hanson, Anna; Nyström, Signe; Eriksson, Sigrid. Hellmer, Guili; Lundvik, Ida; Nilsson, Beda; hem, Febe; Klefbom, Ingeborg, vik. aandtverkslhrare: Lbfgren, V.; Sandell, G. A. Handarbetsl&rarinnor: Lindvall, Anna; Hultkvist, Viktoria; Julinder, M'arta. ~~~$;~g~af~~~~s Husmoder: Ekecrantz, Elisabet. Med skolan ar forenadt MASTERSAMUELSGATAN 22 s,~,,,,,,z

11 1. Ofrigaledamöter': Hansson,Anna,fru; Quarnström, Sigrid, fru; Smerling, E., fröken; Strokirk, E., arkitekt; Hult, O., med. doktor; Paues, E., direktör; Holmbäck,.A., komminister. Föreståndarinna: Ahlberg, A. Lärarinnor: Forsman, L.; Borelius, B.; Rockman, E.; Vilhelmsé;n, A. Sekreterare: Paues, E. W., direktör, jur. ' kand. Expedition: Drottningg. 31, Sthlm. Föreningens för sinnesslöa barns vhrd skola och seminarium, se Allmänna läroverk. [2301] K. Direktionen öfver Stockholms stads undervisningsv.erk. Ordförande:6fverståthållaren;Arkebiskopen. Ledamöter: Bengtson, H. G. V.; Hafström, T. A.E.; Höglund, O.M.; Rabe, P.R.;Kjederqvist, J. O..G.; Svedeliuf, C.; Lindblom, K. A.; Bohlin, K. H.; Fahrzus, G. R. Kamrerare: Mattson, R. Sekreterare: Olsoh, P. Ej. Expeditionslokal och -tid, se Namnregistret under Stockholma stads undervisningsverk. [2303] Högre latinläroverket på Norrmalm. Inspektor: Professor H. Bergstedt. Rektor: Kjederqvist, J. O. G. Lektorer: Staaff, E., i latin och grekiska; Rydfors, A:, i modersmålet, historia och geografi; Kjederqvist, J. 0. G., i tyska och engelska; Holm, I. M., i kristendom och filosofi; Reinius, J., i tyska o. engelska; Brusewitz, K. V., i franska och tyska; Mattson, R., i matematik och fysik; Carlgren, W., i modersmålet och historia; Oöransson, G., i latin och grekiska; Gallander, O., i fysik o. matematik; 0. D. Hammarsten i biologi. Adjunkter: Lindvall, A. F. W.: Rhedin, A.' W.; Norén, G. E.; Kullberg, K. M.; Agge, J. M.; Jacobsson, V. U.; Frösell, E.; Lageiqvist, A.; Ringselle, G. A.; Lagerqvist, A. V.; Lannert, G. A. L:son; Af- zelius, I. BB.; RallBn, H. G.; Stenbäck, G. La, A.; Sjöwall, C. A.; Eomstadius, J, B.; Angström, N.; Blom, P. G.; Moberg, O. P.; Strauss, P.; Dahl&, M.; Berg, J.; Stensgård, E.; Wahlgren, M. E. Öfningslärare: Ek, K. J., i teckning; Akerberg, C. E. E., i musik; Frösén, J. S. K. i gymnastik. [2305] Högre allm. läroverket på Södermalm. Inspektor: Generaldir. fil. d:r K. A. Fryxell. Rektor: Lundqvist, N. J. THULE SKANDINAVIENS Bildningsanstalter. [ Lektorer: Vessberg, G. W i historia och geografi; Bergman, J., :latin ochgrekiska; Tiselius, G. A.. i svenska och filosofi ; Edling, E. G.,i kristendom; Lundal, A. E., i matematik och fysik; de Brun, F. D., i matematik; Pira, A., i biologi och kemi; Koch, C. O., i engelska och franska; Heinertz, N. O., i tyska och svenska; Fredlund, K. H., öfver stat; en vakant. Adjunkter: Balke, J. O. F.; Gustafsson, G.; Bergström, A. G. E.; Fogelberg, P. A.; Rönnholm, N.; Hamnström, E. A. D.: Svensson, K. S. S.; Källgren, C.; Abbe, F. H.; Lidblom, E. G. A. Norberg, H. G.; v. Rosen, F. J. F. C.; Söderberg, G. E.; Eneroth, A. O.; Piil, R.; Lundqvist, N. J.; Mankell, J. J. B.; Löfberg, V. R.; Einar, E. A.; Chambert, A. C. E.; Nyström, B. E,; Sandstedt, A. Hj. J:son; Stolt, C. A. H.; Oberg, P. O. E. 0fningslärare: Lambhre, C. L., i musik; Bergman, R. V., i teckning; Kruse, L., i gymnastik. Läkare: T'rana, K. A. [2307] Högre realläroverket på Norrmalm. Inspektor: Lindström, p. E. Rektor: Svedelius, C., tillf. Lektorer: Ahfeldt, O. C. P., i kristendom och modersmålet; Nordfelt, A., i tyska och franska, tjanstl., rektor vid h. a.laroverket i Uppsala; Hultenberg, L. G. H., i engeiska och franska; Petrini, H., i matematik och fysik; Frölén, H. F., i modersmålet och historia, tjanstl., rektor vid Kungsholms realskola; Starck, G., i fysik och kemi; Alving. K. Hj., i modersmalet; Söderborg, B., i fysik och kemi; Grade, A., i historia och geografi, tjänstl., rek- tor vid Katarina realskola; Elander, R., i historia och geografi; Karre, K., i tyska och engelska; Wahlgren, O. A., i matematik och fysik; Pehrson, G. T., i biologi och kemi. Adjunkter: Kjellberg, A.; Rendahl, C.; Dehlgren, K. E.; Beckman, E.; Ryrberg, K.; Lindquist, J. M.; Dahl, L. E.; Carlon, M.; Werner, E. F.; Matthiesen, H. J.; Bohman, S. A., i matematik, fysik och kemi; Björnsson, N. M., i tyska och engelska; Alsén, N., i matematik, fysik, kemi; Wahlström, B, O. S., i matematik och fysik; Hagström, N. J., i modersmålet och tyska ; Lundeqvist, G. E., i bio-.. logi och kemi. Ofningslarare: Lindberg, O. F., i musik; Peterson, J. J., i gymnastik, tjansil. STQRSTA LIFFORSÄKRINOSBO~ Vinst till de försäkrade 1922 : Over 2,117,000 kronor. u-

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar. [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler.

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler. Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. [1645-1651J Konsultationstid: månd, och torsd. 11-12. ningsdagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar Besökstid: månd. och torsd. 11-1. qvar å

Läs mer

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter;

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter; D. Föreningar och sällskap. [40 161 Fareningen Naturläkevännerna, bild. jan. i40 321 Stoekholms aumanna singförening. 1920, adr.: A. E. Boberg, Box 198, Sthlm 1. (Stiftad den 5 mars 1862). Ordf.: Sachse,

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C.

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C. 1. Religiösa (kristliga). [35.71~35 9J D. Föreningar och sällskap. 1. Religiösa (krislliga). [3571-3(14) 2. Till hjälp åt barn och värnlösa,..... [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-36!16}

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

D. Föreningar och sällskap.

D. Föreningar och sällskap. [3571-3582] D. Föreningar och sällskap. D. Föreningar och sällskap. 1. Heligiösa (kristliga) [3571-3614] 2. Till hjälp ål barn och värnlösa [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-3696]

Läs mer

2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. 3. Försvaret.

2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. 3. Försvaret. [2472-2487] C. Öfriga allmänna inrättningar. 2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. [2472] Centralfängelset å Långholmen för män. irektör: Wollin,

Läs mer

8. För kår- eller yrkesintressen.

8. För kår- eller yrkesintressen. 8. För kår- eller yrkesintressen. [4051-4078J 8) För kär- eller yrkesintressen. Allmänna Svenska läkareföreningen, se Ekonomiska och nationella samman- [3947]. slutningar. Svenska läkaresällskapet, se

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.)

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) [2700] C. Öfriga allmänna inrättningar. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) Kommissarier: Frykman, G. K.; Lindquist, S. E.; Ferlin,

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Hökens gata-j akobsbergsgutan. 381 4-7eg. "Svensson A H, handl, Andersson A G, styrman Berglöf A '1', pianofabrikör Anderson A W, ångsl.-befälh. 60 B egolöfgren C G, verkm. Cedervall C, biljardegare Klint

Läs mer

DEN SVENSKA KVINNORORELSEN,..

DEN SVENSKA KVINNORORELSEN,.. S TIDSKRIFT FOR.. DEN SVENSKA KVINNORORELSEN,.. UT.GI.VEN AV F-RED.RIK.A-BREMER-F:O-RBUNDET-. :- REDAKTUR: MARGARETA VO-N KONOW Farbundets allmänna verksarnhet. - Sjuksköterskeb yraerna, Utbildhirrigsanstalterna.

Läs mer

Uppgiftet'na fl ån Djursholms LJktiebolags kontor.

Uppgiftet'na fl ån Djursholms LJktiebolags kontor. DJursholms villastads Uppgiftet'na fl ån Djursholms LJktiebolags kontor. 947 adressförteckning. Vid telefonering till de i Djurslwlm boende bör»djurshlllm» först anropas, och för de i Danderyd boende»danderyd».

Läs mer

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering. " G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4726-4734J donationer 1918 kr. 310,825;96,un- 1864)kr.1,lS0,004: 16. Särsk. direk-16,944: 81; sångkörsfonden kr. 74:-;, derstöd och grattaler. Särsk.

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 M E D D E L A N D E N FRÅN SVENSKA TE K NOLO G FÖ RE NINGEN ÅRGÅNG 41 1955 : 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 Pris 12: kr. PATENTBYRÅER H. ALBIHNS PATENTBYRÅ A / B E. Ii ORM AN G. ERNEROT O. CLAUSS K. CHRISTENSSON

Läs mer

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg.

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg. 924 SjöBkerSkandinaviska Dynamoborst o. Mikrofonkolfabr. Kolanod. Sjöåker, Ture, Revisor (aukt. af Sthlms Han Skandias Fastighetsförvaltning, Tiileg. 51n, delskammare), Bragevägen 21, O.; tlf Va.; tlf

Läs mer

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun.

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. 1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. t 116511 Innehålls6fversikt. 1. Allminna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse)... [1651-16 771 2. Ofverståthållareämbetet

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets- och tjänstemän och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn.

Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets- och tjänstemän och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn. 777-4782j G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. verksamhet den 1 januari 1896. samt pens.-kassa, vara en central- [47 781 Förbundets uppgift lir att vid sidan punkt för svensk a idkare

Läs mer

Val. Ekonomi och revision. , Arbetssätt.

Val. Ekonomi och revision. , Arbetssätt. Val. l [. r. Val af ledamöter i centralstyre 1 sen i stället för dem, som vid å~:ts slut skola af gå, företages inom h varje In-els vid med densamma utlyst _mote. Föreningsmedlem, som så önskar, är berättigad

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat.

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat. ~bom, J, Stureparken 7 Ahsberg Gust, Luntmakareo gatan 24 Akerberg & Hellström, Stora Nvcatan 20 Ake~ lind P E, Gamla Kungs- _ holmsbrogatan 32.eckerman V, Drottning-g. 104.~kerström J A, Plorninzg. 9

Läs mer

Revisionsberättelse för 1895.

Revisionsberättelse för 1895. 99 Kredz"t: Revisionsberättelse för 1895. Undertecknade, som mottagit uppdrag att granska ~verg~s llmänna folkskollärareförenings räkenskaper och förvaltnmg for ~r 1895, H\, efter verkställd granslming

Läs mer