ÅRSMÖTE FÖR VERKSAMHETSÅRET MARS 2015, CLARION HOTEL WISBY KL. LUNCH LUNCH VÄRDAR: GOTLANDSMUSIKEN OCH REGION GOTLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 26-27 MARS 2015, CLARION HOTEL WISBY KL. LUNCH LUNCH VÄRDAR: GOTLANDSMUSIKEN OCH REGION GOTLAND"

Transkript

1 UTLYSNINGAR ÅRSMÖTE FÖR LÄS: Höstmötet datum och värd: mötet Hemsidan från: Inbjudan via musikcheferna: Påminnelse: Påminnelse och detaljprogram: Handlingarna utskickade: HANDLINGAR: Dagordning Ombudsförteckning och röstlängd Årsrapport Revisionsberättelse Verksamhetsplan Budget 2015 Förslag från styrelsen: Representationspolicy Förslag från styrelsen: Regional Musik i Sverige, raison d être samt vision och mål Förslag från styrelsen: Stadgeändringar Valberedningens förslag till ny styrelse 1

2 DAGORDNING FÖR LÄNSMUSIKENS SAMARBETSRÅDS ÅRSMÖTE FÖR VERKSAMHETSÅRET Mötets öppnande 2 Mötets behöriga utlysande 3 Fastställande av ombudsförteckning och röstlängd 4. Val av ordförande 5. Val av sekreterare 6. Val av två justerare tillika rösträknare 7. Godkännande av föredragningslista 8. Styrelsens årsredovisning med resultat och balansräkning 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om resultatdisposition 11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 12. Fastställande av medlemsavgift 13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer 14. Fastställande av verksamhetsplan 15. Fastställande av budget 16. I stadgeordning anmälda motioner och skrivelser 17. Förslag från styrelsen 18. Val i förekommande fall av: a. ordförande b. övriga styrelseledamöter c. val av revisorer med ersättare d. val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande 19. Årsmötet avslutas 2

3 OMBUDSFÖRTECKNING 1. Yngve Nordin, chef scenkonst Estrad Norr 2. Lars- Erik Kalles, ordförande Folkmusikens Hus 3. Per Edman, ordförande GotlandsMusiken 4. Peter Högberg ordförande Kalmar Läns Musikstiftelse 5. Beatrice Toll, ordförande Kultur I Väst 6. Lena Malmfors, ordförande Länsmusiken i Stockholm 7. Gunn Öjebrandt, ordförande Länsmusiken Örebro 8. Ivar Wenster ordförande Musik i Blekinge 9. Inga- Britt Kronnäs, ordförande Musik i Dalarna 10. Alf Norberg, ordförande Kultur och kompetensnämnden Region Gävleborg 11. Lovisa Aldrin, ordförande Musik i Halland 12. Jan Carlsson, ordförande Musik i Syd 13. Robin Dahl, ordförande Musik i Uppland 14. Maria Stenberg, ordförande landstingsstyrelsen, Norrbottensmusiken 15. Peter Burström, vice ordförande NorrlandsOperan 16. Bertil Lindström, 1:e vice ordförande Scenkonst Västernorrland 17. Åsa Kratz, ordförande Scenkonst Sörmland 18. Torbjörn Eriksson, 1:e vice ordförande Smålands Musik & Teater 19. Sture Carlsson, ordförande Vara Konserthus 20. Anders Täljebäck, ordförande Västmanlandsmusiken 21. Philip Johnsson, ordförande Wermland Opera 22. Friederike Gerlach, ordförande Östgötamusiken 3

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Upprättat, Västerås Styrelsemöten och möten med omvärlden Under året har sex styrelsemöten genomförts. Dialogmöten Dialogmöten har anordnats i samarbete med Svensk Scenkonst i Norrköping tillsammans med Länsteatrarna i Sverige. Samverkan, lobbying och Almedalen Ett antal samarbetsmöten har genomförts tillsammans med Länsteatrarnas Samarbetsråd och Länsmuseernas Samarbetsråd Dessa arbetsmöten har bland annat resulterat i det seminarium som hölls i juni månad på Almedalen. Tematiken för verksamheten i Almedalen var Kulturens roll för ett hållbart och inkluderande samhälle. Moderatorer var David Karlsson och Christer Gustafsson. Aktiviteterna i Almedalsveckan har redogjorts för samarbetsrådet vid höstmötet i Kalmar Tillsammans har samarbetsråden även uppvaktades även Statens Musikverket, Myndigheten för Kulturanalys och Statens Kulturråd kring statistikfrågor. I övrigt har Länsmusikens Samarbetsråd deltagit i olika möten och arrangemang under året som hållits av bland annat Svensk Scenkonst och SKL. Årsmöte Länsmusikens samarbetsråd har inbjudit nätverket till årsmöte i Gävle och Gävle Konserthus. Höstmöte Det årliga höstmötet hölls i Kalmar. Där diskuterades hur vi kan stärka och professionalisera vår verksamhet för att bättre kunna föra musikens talan i politiska nationella sammanhang. Styrelsen tackar Musikchefskollegiet och övriga samarbetspartners för gott samarbete under det år som gått. 4

5 Styrelsen 2014: Lars Kallsäby, ordförande, Västmanlandsmusiken Philip Johnsson, vice ordförande, Wermland Opera Nina Björby, ledamot, kulturberedningens ordförande Västernorrland Gunn Öjebrandt, ledamot, Länsmusiken i Örebro Eva Johnsson, ledamot, Musik i Syd Adjungerade tjänstemän från musikchefskollegiet: Kristina Nilsson, Norrbottensmusiken Peter Waldemarsson, Musik i Uppland Dag Franzén, GotlandsMusiken Valberedning: Thomas Olsson, ordförande Länsteatrarnas Samarbetsråd Britt- Elise Sandström, ordförande kommunfullmäktige Västerås Maria Lindelöf, ledamot beredningen för kultur och fritidsfrågor SKL Revisorer: Anders Lindgren, ordförande Östgötamusiken Raija Hynninen, ordförande Musik i Uppland 5

6 Årsrapport Helår Helår Resultaträkning Intäkter Medlemsavgifter kr kr Deltagaravgift årsmöte kr Deltagaravgifter höstmöte kr Summa intäkter kr Kostnader Styrelsemöten kr kr Årsmöte & höstmöte kr 851 kr Administration kr kr Almedalen kr kr Samarbeten och dialogmöten kr Marknadsföring kr Summa kostnader kr kr *Skuld till Västmanlandsmusiken Summa kostnader kr kr Resultat kr kr Balansräkning Ingående balans kr kr Årets resultat kr kr Utgående balans kr kr *Not. Skulden reglerar det administrativa stödet för LÄS under / Jana Pettersson, ekonomichef Västmanlandsmusiken 6

7 REVISIONSBERÄTTELSE 2014 Till föreningsstämman i Länsmusikens Samarbetsråd, ideell förening, organisationsnummer: Vid granskning av Länsmusikens Samarbetsråds räkenskaper för tiden till och med har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer vilka har hanterats i enlighet med bokföringslagen. Ekonomin för föreningen hanteras på ett balanskonto i Kommunalförbundet Västmanlandsmusikens bokföring. Ekonomin hålls åtskiljd från Västmanlandsmusikens resultat och granskas i samband med kommunalförbundets årliga revision. Granskningen av 2014 års bokföring har utförs av auktoriserade revisorer från Ernst & Young AB. Den kontanta kassan och det kvarstående värdet på balanskontot har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats. Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt oss icke anledning till anmärkning. Därför föreslår vi årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. Datum och ort: Datum och ort: Anders Lindgren Revisor Raija Hynninen Revisor 7

8 VERKSAMHETSPLAN 2015 Enligt förslag till nya stadgar ska LÄS byta namn till Regional Musik i Sverige, RMS. Regional Musik i Sverige har till ändamål att tillvarata de regionala musikinstitutionernas gemensamma intressen, verka för föreningens och dess medlemmars synlighet och deltagande i den kulturpolitiska debatten samt vara ett forum för utbyte av idéer och erfarenheter. Medlemskap kan erhållas av organisation som har ett regional musikuppdrag utsett av landsting/ region och som uppbär statliga verksamhetsanslag. Det blir viktigt under det kommande verksamhetsåret att utveckla vår förening som det föreslagna mål- och visionsprogrammet anger. Styrelsen bör under året lägga fram förslag på vilka resurser och arbetsmetoder som behövs för att förverkliga dessa. Vi behöver fortsätta vårt samarbete med Svensk Scenkonst och Länsteatrarna i Sverige då det gäller såväl centrala som de regionala styrelseutbildningarna. Vi ser det som angeläget att fortsätta att ha tät dialog och samverkan mellan musik, teatrarna och museernas samarbetsråd. I år avser vi inte att delta aktivt i Almedalsveckan. Föreningen kommer aktivt behöva bevaka resurstilldelningen till våra medlemmars verksamheter på grund av osäkerheter kring bidragen, skatteregler och det nya pensionssystemet. 8

9 BUDGET 2015 Intäkter Medlemsavgifter Deltagaravgift årsmöte Deltagaravgifter höstmöte Summa intäkter kr kr kr kr Kostnader Styrelsemöten Årsmöte & höstmöte Administration Hemsida Samarbeten och dialogmöten Övrigt Summa kostnader kr kr kr kr kr kr kr 9

10 STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET: REPRESENTATIONSPOLICY LÄNSMUSIKENS SAMARBETSRÅD Länsmusikens Samarbetsråd är en ideell förening vars medlemmar representerar kommuner, landsting och regioner runtom i Sverige. Förutom de förtroendevalda tillkommer även de högsta tjänstemännen för respektive musikinstitution och till möten inbjudna gäster och föreläsare. Representation Representation som sker inom Länsmusikens Samarbetsråd är i stora delar intern representation gentemot förtroendevalda och tjänstemän. Den externa representation som LÄS tillämpar handlar till stora delar om gästande föreläsare alternativt samarbetsparter. Representationskostnad kan vara kostnad för t.ex. mat, dryck, hotellrum, resor, underhållning, biljetter, gåvor till gäster och förtroendevalda och liknande. Det primära kravet vid representation är att den har direkt samband med verksamheten. Kravet gäller både tidpunkt och platsen för representationen och de personer till vilka representationen riktar sig. Intern representation Representation ska ske med måtta och kostnaderna ska vara rimliga. LÄS styrelse uppbär inga ersättningar för styrelsearbete men däremot bekostas resor, eventuella utlägg och boende, lunch och fika i samband med styrelsemöten och höst- och årsmöten för de förtroendevalda. Musikchefernas kostnader bekostas av den egna organisationen oavsett mötets karaktär. Alkoholhaltiga drycker Alkoholhaltiga drycker kan serveras men då endast i samband med middagsservering när värdskapet för mötet tillåter så. Alkoholfria alternativ ska erbjudas och mängden dryck ska präglas av måttfullhet. Alkoholhaltiga drycker ska ej serveras i samband med representation under dagtid. Uppvaktning och gåvor Representationsgåvor ska ges endast om det är fråga om att inleda eller bibehålla en affärsmässig relation eller dylikt. I samband med gästföreläsare eller studiebesök får representationsgåva ges som tack för visad gästfrihet. Avtackningspresenter eller blommor till institutioner, gäster och föreläsare i samband ska vara måttfulla. 10

11 REPRESENTATIONSPOLICY LÄNSMUSIKENS SAMARBETSRÅD Övrigt LÄS ska följa god redovisningssed och representationens kostnader ska märkas med syfte, datum och namn på de personer som deltagit. 11

12 STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET: På höstmötet 2014 i Kalmar presenterades ett förslag på nytt mål- och visionsprogram för LÄS. Bakgrunden för förslaget är den ständigt skiftande och växlande kulturpolitiska karta som ritats om med införandet av samverkansmodellen. De konkreta konsekvenserna av modellens införande blir alltmer påtaglig runtom i vårt land och förskjutningen av makten är ett faktum. Exempel på maktförskjutningen är att Sveriges Kommuner och Landsting för direkta samtal och överlägger med kulturdepartementet direkt utan Kulturrådets närvaro. Samverkansmodellen innebär att besluten över kulturen huvudsakligen ligger på regional nivå där kopplingen och samtalen mellan kulturinstitutionerna tjänstemän och regionens politiker behöver utvecklas. Även kulturinstitutionernas möjligheter till direktkontakt och samtal med Statens Kulturråd är kraftigt försvagade. LÄS anser att Sveriges musikinstitutioner utgör själva infrastrukturen för det fria musiklivet och det är allvarligt att våra direkta och reella påverkansmöjligheter har reducerats och förminskats. Mot bakgrund av detta ser vi ett starkt behov av att stärka musikens nationella röst. LÄS behöver stå starkare och därigenom stärka LÄS som lobbyorgan för musiken och stärka den regionala musikrösten både inom Svensk Scenkonst och utåt mot den regionala nivån liksom den nationella nivån. Förslaget till organisationsförändringen har kommit från musikchefernas kollegium och finns presenterat i PM från Dag Franzén tillika ordförande för musikchefskollegiet. Förslaget innehåller även ett nytt namnförslag, REMUS, stadge- och visionsändringar samt idéer om utökad verksamhet inom föreningen och en större budget. PM och förslag kom upp för diskussion på LÄS höstmöte. Styrelsen fick då i uppdrag att komma med ett konkret förslag till vårmötet/ årsmötet Utifrån dessa diskussioner lägger styrelsen ett förslag med namnet Regional Musik i Sverige, RMS. Förslaget innehåller: 1) En beskrivning av vad Regional Musik i Sverige ska vara och verka för 2) Vision och målsättning 3) Förslag till nya stadgar 12

13 STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET BESLUT: Styrelsens förslag är att årsmötet antar mål- och visionsprogrammet och de nya stadgarna. BESLUT: Styrelsen förslag är att årsmötet antar namnändringen och ändrar föreningens namn från Länsmusikens Samarbetsråd till Regional Musik i Sverige, RMS. BESLUT: Styrelsen lägger inget förslag på en förstärkning av administration och med det en utökad budget. Den nya styrelsen får fortsätta diskutera frågan för beslut vid framtida årsmöte. 13

14 VAD ÄR REGIONAL MUSIK I SVERIGE? o Den samverkande organisationen för musikinstitutioner med regionala musikuppdrag o Finansieras i huvudsak genom statliga, regionala och kommunala verksamhetsanslag och utgör en vital del av den svenska, regionala Samverkansmodellen o Utgör det främsta nätverket av regionala institutioner inom musikområdet med syfte att förverkliga de nationella kulturpolitiska målen o Har med sina 22 medlemmar den största musikaliska verksamheten i Sverige, både avseende spelplatser, antal konserter och publik o Når genom sin verksamhet i stort alla svenska medborgare genom egna produktioner och genom lokala arrangörsföreningar överallt från Ystad till Torneträsk, från Strömstad till Fårö o Omfattar all slags musik och olika samarbeten inom scenkonstområdet o Har Barn & Ungdom som en dedikerad verksamhetsprioritet o Svarar för professionell, högklassig kvalitet liksom konstnärlig förnyelse, med såväl bredd som spets o Är den största arbetsgivaren avseende frilansmusiker och det s.k. fria musiklivet o Står för musikalisk mångfald, där varje region har utformat verksamheten utifrån lokala behov och prioriteringar, och utgör därmed en plattform för inspiration, erfarenhetsutbyte och samlad kompetens o Står för musikalisk grundkompetens i det svenska samhället 14

15 REGIONAL MUSIK I SVERIGE VISION OCH MÅL: VISION: RMS är en professionell och nationell kulturpolitisk aktör som musiksätter hela Sverige med både bredd och spets, och som därigenom främjar allas möjligheter till musikaliska upplevelser, deltagande och utveckling. RMS är musikens främsta kraft för att förverkliga de nationella kulturpolitiska målen. Mål 1: RMS ska vara en regional, nationell och internationell plattform för all slags musik, där kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling i samverkan med andra scenkonstaktörer. Mål 2: RMS ska synliggöra, skapa synergier och samarbeten för sina medlemsorganisationer. Mål 3: RMS ska vara en nationell aktör i musik- och kulturpolitiska frågor och ska synliggöra organisationen gentemot politik, bidragsgivare och olika nationella institutioner och nätverk, såväl inom som utom musiksektorn. Texterna reviderade och antagna vid LÄS-styrelsens möte Reviderade vid MusikChefsKollegiets möte i Stockholm Reviderade och antagna vid LÄS-styrelsens möte

16 STADGEÄNDRING MED ANLEDNING AV NAMNBYTET TILL REGIONAL MUSIK I SVERIGE DAGENS STADGAR GÄLLANDE FRÅN 2011 OCH FRAMÅT STADGAR 1 Länsmusikens samarbetsråd har till ändamål att tillvarata länsmusikens gemensamma intressen samt att vara ett forum för utbyte av erfarenheter. 2 Medlemskap kan erhållas av en organisation som har ett regionalt musikuppdrag utsett av landsting/region och som uppbär statsbidrag. Medlems rätt att delta i samarbetsrådets angelägenheter utövas på årsmöte genom högst två ombud från länsmusikorganisationens styrelse. Dessa två ombud skall vara representanter från medlemsstyrelserna och äga en röst vardera vid årsmötet. 3 Samarbetsrådet håller ordinarie årsmöte en gång per år, före april månads utgång. Styrelsen skall senast två månader före ordinarie årsmöte underrätta medlemmarna om tid och plats för årsmötet. Av styrelsen uppgjord föredragningslista med tillhörande handlingar skall senast två veckor före årsmötet tillställas ombuden. 4 Av medlemmar väckt ärende skall, för att kunna behandlas vid årsmötet, skriftligen inges till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge utlåtande över sådant förslag. Vad här stadgas angående tiden för avlämnande av förslag, utgör dock inte hinder för årsmötet att medge behandling av en fråga som blivit väckt senare. 16

17 5 På begäran av minst fem medlemmar, revisorer eller då styrelsen finner nödvändigt, skall styrelsen snarast kalla till extra årsmöte. Ärenden som medlemmar önskar ska bli behandlade vid det extra årsmötet skall anges i begäran. Endast de ärenden som föranlett det extra mötet får behandlas. Kallelseförfarandet skall följa reglerna för ordinarie årsmöte. 6 Rösträtt vid årsmötet har valda ombud. Rätt att utan rösträtt delta i årsmötesförhandlingar har föreningens revisorer och de styrelseledamöter i föreningen, som inte är valda ombud till årsmötet. Samma rätt har cheferna för länsmusikorganisationerna. 7 Vid omröstning under årsmötet äger varje ombud en röst. Omröstningen vid årsmötet är öppen. Val skall, då omröstning begärs, ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten frågan, i övriga fall av den mening ordföranden företräder. 8 Föreningens verksamhets/räkenskapsår är kalenderår. 9 Årsavgift fastställs efter förslag från styrelsen på ordinarie årsmöte. Om den av ordinarie årsmötet beslutade årsavgiften skulle visa sig otillräcklig skall styrelsen på extra årsmöte framlägga förslag om tilläggsdebitering 10 Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av två styrelseledamöter gemensamt eller, om styrelsen så beslutar, av ordförande och en särskilt utsedd person var för sig. 17

18 11 Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter. Dessa ledamöter skall vara representanter från LäS medlemsstyrelser och nomineras utifrån gängse arbetsordning. Årsmötet utser så ordförande och fyra övriga ledamöter. Styrelseledamöter utses för en tid av två år. Val hålls varje år. Ordförande och ytterligare två styrelseledamöter väljs det ena året och två styrelseledamöter det andra året. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 12 Årsmötet utser två revisorer jämte lika många ersättare för granskning av styrelsens förvaltning. Styrelseledamot får ej delta i beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionen skall avse såväl räkenskaper som förvaltning i övrigt samt omfatta verksamhetsperioden. Revisionsberättelse skall avges senast två veckor före årsmöte 13 Vid ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Fastställande av ombudsförteckning och röstlängd 4. Val av ordförande 5. Val av sekreterare 6. Val av två justerare tillika rösträknare 7. Godkännande av föredragningslista 8. Styrelsens årsredovisning med resultat och balansräkning 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om resultatdisposition 11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 12. Fastställande av medlemsavgift 13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer 14. Fastställande av verksamhetsplan 15. Fastställande av budget 18

19 16. I stadgeordning anmälda motioner och skrivelser 17. Förslag från styrelsen 18. Val i förekommande fall av: a. Ordförande b. övriga styrelseledamöter c. val av revisorer med ersättare d. val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande 19. Årsmötet avslutas 14 Samarbetsrådets angelägenheter behandlas, utöver vid styrelsemöten och ordinarie årsmöte, vid minst ett medlemsmöte under räkenskapsåret. Kallelse med föredragningslista skall ske senast fyra veckor före medlemsmötet. 15 Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse och är beslutsför då minst tre ledamöter deltar i beslutet. Varje ledamot äger en röst. Omröstningen inom styrelsen är öppen. Val skall, då omröstning begärs, ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal i valärenden avgör lotten, i andra fall den mening som ordföranden biträder. 16 Medlem som vill utträda ur samarbetsrådet skall inkomma med en skriftlig anmälan till styrelsen senast 6 månader innan nästkommande ordinarie årsmöte, Årsmötet har att behandla inkommen skriftlig begäran. 17 Beslut om uteslutning får fattas av årsmötet. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala årsavgiften, motarbetat föreningens verksamhet och ändamål eller skadat dess intressen 19

20 18 Ändring av dessa stadgar kan ske genom majoritetsbeslut vid årsmötet. Upplösning av samarbetsrådet kan endast ske genom beslut vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte, fattat med minst två tredjedelar av de angivna rösterna. Vid det senare mötet fattas beslut om fördelning av tillgångarna vid samarbetsrådets upplösning. 20

21 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR I ENLIGHET MED NAMNBYTE: Regional Musik i Sverige STADGAR Förening och ändamål 1 Föreningens namn är Regional Musik i Sverige. 2 Regional Musik i Sverige har till ändamål att tillvarata de regionala musikinstitutionernas gemensamma intressen, verka för föreningens och dess medlemmars synlighet och deltagande i den kulturpolitiska debatten samt att vara ett forum för utbyte av idéer och erfarenheter. Medlemskap 3 Medlemskap kan erhållas av en organisation som har ett regionalt musikuppdrag utsett av landsting/region och som uppbär statliga verksamhetsanslag. Medlems rätt att delta i föreningens angelägenheter utövas på årsmöte genom högst två ombud från den regionala musikinstitutionens styrelse. Dessa två ombud skall representera styrelse och verksamhet och äga en röst vardera vid årsmötet. Medlem som vill utträda ur föreningen skall senast 6 månader före nästkommande ordinarie årsmöte lämna en skriftlig anmälan till styrelsen. Årsmötet har att behandla inkommen skriftlig begäran. Beslut om uteslutning får fattas av årsmötet. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala årsavgiften, motarbetat föreningens verksamhet och ändamål eller skadat dess intressen. 21

22 Årsavgift 4 Årsavgift fastställs efter förslag från styrelsen på ordinarie årsmöte. Om den av ordinarie årsmötet beslutade årsavgiften skulle visa sig otillräcklig skall styrelsen på extra årsmöte framlägga förslag om tilläggsdebitering Styrelse 5 Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter. Dessa ledamöter skall vara representanter från Regional Musik i Sveriges medlemsstyrelser och nomineras utifrån gängse arbetsordning. Årsmötet utser ordförande och fyra övriga ledamöter. Styrelseledamöter utses för en tid av två år. Val hålls varje år. Ordförande och ytterligare två styrelseledamöter väljs det ena året och två styrelseledamöter det andra året. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan till sig adjungera verksamhetschefer från RMS medlemsorganisationer. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse och är beslutsför då minst tre ledamöter deltar i beslutet. Varje ledamot äger en röst. Omröstning inom styrelsen är öppen. Val skall, då omröstning begärs, ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal i valärenden avgör lotten, i andra fall den mening ordföranden biträder. Firmateckning 6 Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av två styrelseledamöter gemensamt eller, om styrelsen så beslutar, av ordförande och en särskilt utsedd person var för sig. Verksamhet- och räkenskaper 7 Föreningens verksamhets/räkenskapsår är kalenderår. Revision 8 Årsmötet utser två revisorer jämte lika många ersättare för granskning av styrelsens förvaltning. Revisionen skall avse såväl räkenskaper som förvaltning i övrigt samt omfatta verksamhetsperioden. Styrelseledamot får ej delta i beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen. 22

23 Revisionsberättelse skall avges senast två veckor före årsmöte Valberedning 9 Årsmötet utser tre personer till valberedning, varav en sammankallande. Årsmöte/ Höstmöte 10 Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före april månads utgång. Styrelsen skall senast två månader före ordinarie årsmöte underrätta medlemmarna om tid och plats för årsmötet. Kallelse med föredragningslista med tillhörande handlingar skall ske senast två veckor före årsmötet till ombud och medlemsorganisationer. Av medlemmar väckt ärende skall, för att kunna behandlas vid årsmötet, skriftligen inges till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge utlåtande över sådant förslag. Vad här stadgas angående tiden för avlämnande av förslag, utgör dock inte hinder för årsmötet att medge behandling av en fråga som blivit väckt senare. Vid ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Fastställande av ombudsförteckning och röstlängd 4. Val av ordförande 5. Val av sekreterare 6. Val av två justerare tillika rösträknare 7. Godkännande av föredragningslista 8. Styrelsens årsredovisning med resultat och balansräkning 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om resultatdisposition 11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 12. Fastställande av medlemsavgift 13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer 14. Fastställande av verksamhetsplan 15. Fastställande av budget 16. I stadgeordning anmälda motioner och skrivelser 23

24 17. Förslag från styrelsen 18. Val i förekommande fall av: a) ordförande b) övriga styrelseledamöter c) val av revisorer med ersättare d) val av valberedning 19. Årsmötet avslutande Rösträtt vid årsmötet har respektive medlemsorganisations valda ombud. Rätt att utan rösträtt delta i årsmötesförhandlingar har föreningens revisorer och de styrelseledamöter i föreningen som inte är valda ombud till årsmötet. Samma rätt har cheferna för länsmusikorganisationerna. Vid omröstning under årsmötet äger varje ombud en röst. Omröstningen vid årsmötet är öppen. Val skall, då omröstning begärs, ske med slutna valsedlar. Vid lika röstetal avgör lotten frågan, i övriga fall av den mening som mötesordföranden företräder. 11 Samarbetsrådets angelägenheter behandlas, utöver vid styrelsemöten och ordinarie årsmöte, vid minst ett medlemsmöte under räkenskapsåret. Kallelse med föredragningslista skall ske senast fyra veckor före medlemsmötet. Extra årsmöte 12 På begäran av minst fem medlemmar, revisorer eller då styrelsen finner nödvändigt, skall styrelsen snarast kalla till extra årsmöte. Ärenden som medlemmar önskar ska bli behandlade vid det extra årsmötet skall anges i begäran. Endast de ärenden som föranlett det extra mötet får behandlas. Kallelse- och rösträttsförfarandet skall följa reglerna för ordinarie årsmöte. Ändring av stadgar 13 Ändring av dessa stadgar kan ske genom majoritetsbeslut vid årsmötet. Beslut om ändring av föreningens stadgar kan fattas vid ett ordinarie årsmöte, om samtliga vid årsmötet närvarande ombud är eniga om detta. Om enighet inte kan uppnås krävs beslut vid detta samt ett följande årsmöte. För beslut krävs tre fjärdedels (3/4) majoritet vid respektive årsmöte. 24

25 Upplösning av föreningen 14 Upplösning av Regional Musik i Sverige kan endast ske genom beslut vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte, fattat med minst två tredjedelar av närvarande ombud. Vid det senare mötet fattas beslut om fördelning av tillgångarna vid samarbetsrådets upplösning. Beslut om upplösning av föreningen ska fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. För beslut krävs tre fjärdedels (3/4) majoritet vid respektive årsmöte. Beslut om fördelning av de återstående tillgångarna samt om föreningens handlingar fattas av det sista årsmötet. 25

26 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE 2015 Beslut den 27 mars 2015 vid årsmöte Ordförande: Philip Johnsson (S), Wermland Opera 1 år (nyval) Styrelse: Gunn Öjebrandt (KD), Länsmusiken i Örebro 2 år (omval) Jan Carlsson (S), Musik i Syd 2 år (nyval) Nina Björby (S), Kulturberedningen Västernorrland, 1 år (kvarstår) Eva Johnsson (KD), Musik i Syd 1 år (kvarstår) Revisorer ordinarie: Anders Lindgren (FP), Östgötamusiken 1 år (omval) Beatrice Toll (S), Västra Götalandregionen 1 år (nyval) Revisorer ersättare: Karin Brunsberg (M), Musik i Blekinge 1 år (nyval) Gunnar Söderberg, (MP), Scenkonst Sörmland 1 år (nyval) Valberedningen har utgjorts av: Britt Sandström, sammankallande Thomas Ohlsson Maria Lindelöf 26

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 1. Namn Föreningens namn är Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 2. Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde är Övre Norrland, med

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 Föreningens säte

Läs mer

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE mom. 1 Organisationens namn är Sveriges Medicinska Fotterapeuter. Vilket förkortas SMF. mom. 2 Organisationens

Läs mer

Stadgar för Automation Region ideell förening

Stadgar för Automation Region ideell förening Automation Region ideell förening organisationsnummer 802438-2916 Senast reviderade vid årsmötet 2015-03-06 Stadgar för Automation Region ideell förening Firma 1. Föreningens firma är Automation Region

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Antagna vid konstituerande stämma 2012-11-15 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen för byggvarudeklarationer. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) Tynningö 2011-08-31 Föreningsstadgar 1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) 2 Föreningens ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politisk och

Läs mer

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist Stadgar Förening alfa-1-antitrypsinbrist 13 november 2004 1 Föreningens namn Föreningens namn är Alfa 1 Sverige Förening alfa-1- antitrypsinbrist (AAT-brist). 2 Föreningens ändamål / uppgift Föreningens

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund STADGAR FÖR TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Förslag till stadgar att godkänna på förbundsmötetoret förordar Förslag med

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer