ÅRSMÖTE FÖR VERKSAMHETSÅRET MARS 2015, CLARION HOTEL WISBY KL. LUNCH LUNCH VÄRDAR: GOTLANDSMUSIKEN OCH REGION GOTLAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 26-27 MARS 2015, CLARION HOTEL WISBY KL. LUNCH LUNCH VÄRDAR: GOTLANDSMUSIKEN OCH REGION GOTLAND"

Transkript

1 UTLYSNINGAR ÅRSMÖTE FÖR LÄS: Höstmötet datum och värd: mötet Hemsidan från: Inbjudan via musikcheferna: Påminnelse: Påminnelse och detaljprogram: Handlingarna utskickade: HANDLINGAR: Dagordning Ombudsförteckning och röstlängd Årsrapport Revisionsberättelse Verksamhetsplan Budget 2015 Förslag från styrelsen: Representationspolicy Förslag från styrelsen: Regional Musik i Sverige, raison d être samt vision och mål Förslag från styrelsen: Stadgeändringar Valberedningens förslag till ny styrelse 1

2 DAGORDNING FÖR LÄNSMUSIKENS SAMARBETSRÅDS ÅRSMÖTE FÖR VERKSAMHETSÅRET Mötets öppnande 2 Mötets behöriga utlysande 3 Fastställande av ombudsförteckning och röstlängd 4. Val av ordförande 5. Val av sekreterare 6. Val av två justerare tillika rösträknare 7. Godkännande av föredragningslista 8. Styrelsens årsredovisning med resultat och balansräkning 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om resultatdisposition 11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 12. Fastställande av medlemsavgift 13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer 14. Fastställande av verksamhetsplan 15. Fastställande av budget 16. I stadgeordning anmälda motioner och skrivelser 17. Förslag från styrelsen 18. Val i förekommande fall av: a. ordförande b. övriga styrelseledamöter c. val av revisorer med ersättare d. val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande 19. Årsmötet avslutas 2

3 OMBUDSFÖRTECKNING 1. Yngve Nordin, chef scenkonst Estrad Norr 2. Lars- Erik Kalles, ordförande Folkmusikens Hus 3. Per Edman, ordförande GotlandsMusiken 4. Peter Högberg ordförande Kalmar Läns Musikstiftelse 5. Beatrice Toll, ordförande Kultur I Väst 6. Lena Malmfors, ordförande Länsmusiken i Stockholm 7. Gunn Öjebrandt, ordförande Länsmusiken Örebro 8. Ivar Wenster ordförande Musik i Blekinge 9. Inga- Britt Kronnäs, ordförande Musik i Dalarna 10. Alf Norberg, ordförande Kultur och kompetensnämnden Region Gävleborg 11. Lovisa Aldrin, ordförande Musik i Halland 12. Jan Carlsson, ordförande Musik i Syd 13. Robin Dahl, ordförande Musik i Uppland 14. Maria Stenberg, ordförande landstingsstyrelsen, Norrbottensmusiken 15. Peter Burström, vice ordförande NorrlandsOperan 16. Bertil Lindström, 1:e vice ordförande Scenkonst Västernorrland 17. Åsa Kratz, ordförande Scenkonst Sörmland 18. Torbjörn Eriksson, 1:e vice ordförande Smålands Musik & Teater 19. Sture Carlsson, ordförande Vara Konserthus 20. Anders Täljebäck, ordförande Västmanlandsmusiken 21. Philip Johnsson, ordförande Wermland Opera 22. Friederike Gerlach, ordförande Östgötamusiken 3

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Upprättat, Västerås Styrelsemöten och möten med omvärlden Under året har sex styrelsemöten genomförts. Dialogmöten Dialogmöten har anordnats i samarbete med Svensk Scenkonst i Norrköping tillsammans med Länsteatrarna i Sverige. Samverkan, lobbying och Almedalen Ett antal samarbetsmöten har genomförts tillsammans med Länsteatrarnas Samarbetsråd och Länsmuseernas Samarbetsråd Dessa arbetsmöten har bland annat resulterat i det seminarium som hölls i juni månad på Almedalen. Tematiken för verksamheten i Almedalen var Kulturens roll för ett hållbart och inkluderande samhälle. Moderatorer var David Karlsson och Christer Gustafsson. Aktiviteterna i Almedalsveckan har redogjorts för samarbetsrådet vid höstmötet i Kalmar Tillsammans har samarbetsråden även uppvaktades även Statens Musikverket, Myndigheten för Kulturanalys och Statens Kulturråd kring statistikfrågor. I övrigt har Länsmusikens Samarbetsråd deltagit i olika möten och arrangemang under året som hållits av bland annat Svensk Scenkonst och SKL. Årsmöte Länsmusikens samarbetsråd har inbjudit nätverket till årsmöte i Gävle och Gävle Konserthus. Höstmöte Det årliga höstmötet hölls i Kalmar. Där diskuterades hur vi kan stärka och professionalisera vår verksamhet för att bättre kunna föra musikens talan i politiska nationella sammanhang. Styrelsen tackar Musikchefskollegiet och övriga samarbetspartners för gott samarbete under det år som gått. 4

5 Styrelsen 2014: Lars Kallsäby, ordförande, Västmanlandsmusiken Philip Johnsson, vice ordförande, Wermland Opera Nina Björby, ledamot, kulturberedningens ordförande Västernorrland Gunn Öjebrandt, ledamot, Länsmusiken i Örebro Eva Johnsson, ledamot, Musik i Syd Adjungerade tjänstemän från musikchefskollegiet: Kristina Nilsson, Norrbottensmusiken Peter Waldemarsson, Musik i Uppland Dag Franzén, GotlandsMusiken Valberedning: Thomas Olsson, ordförande Länsteatrarnas Samarbetsråd Britt- Elise Sandström, ordförande kommunfullmäktige Västerås Maria Lindelöf, ledamot beredningen för kultur och fritidsfrågor SKL Revisorer: Anders Lindgren, ordförande Östgötamusiken Raija Hynninen, ordförande Musik i Uppland 5

6 Årsrapport Helår Helår Resultaträkning Intäkter Medlemsavgifter kr kr Deltagaravgift årsmöte kr Deltagaravgifter höstmöte kr Summa intäkter kr Kostnader Styrelsemöten kr kr Årsmöte & höstmöte kr 851 kr Administration kr kr Almedalen kr kr Samarbeten och dialogmöten kr Marknadsföring kr Summa kostnader kr kr *Skuld till Västmanlandsmusiken Summa kostnader kr kr Resultat kr kr Balansräkning Ingående balans kr kr Årets resultat kr kr Utgående balans kr kr *Not. Skulden reglerar det administrativa stödet för LÄS under / Jana Pettersson, ekonomichef Västmanlandsmusiken 6

7 REVISIONSBERÄTTELSE 2014 Till föreningsstämman i Länsmusikens Samarbetsråd, ideell förening, organisationsnummer: Vid granskning av Länsmusikens Samarbetsråds räkenskaper för tiden till och med har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer vilka har hanterats i enlighet med bokföringslagen. Ekonomin för föreningen hanteras på ett balanskonto i Kommunalförbundet Västmanlandsmusikens bokföring. Ekonomin hålls åtskiljd från Västmanlandsmusikens resultat och granskas i samband med kommunalförbundets årliga revision. Granskningen av 2014 års bokföring har utförs av auktoriserade revisorer från Ernst & Young AB. Den kontanta kassan och det kvarstående värdet på balanskontot har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats. Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt oss icke anledning till anmärkning. Därför föreslår vi årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. Datum och ort: Datum och ort: Anders Lindgren Revisor Raija Hynninen Revisor 7

8 VERKSAMHETSPLAN 2015 Enligt förslag till nya stadgar ska LÄS byta namn till Regional Musik i Sverige, RMS. Regional Musik i Sverige har till ändamål att tillvarata de regionala musikinstitutionernas gemensamma intressen, verka för föreningens och dess medlemmars synlighet och deltagande i den kulturpolitiska debatten samt vara ett forum för utbyte av idéer och erfarenheter. Medlemskap kan erhållas av organisation som har ett regional musikuppdrag utsett av landsting/ region och som uppbär statliga verksamhetsanslag. Det blir viktigt under det kommande verksamhetsåret att utveckla vår förening som det föreslagna mål- och visionsprogrammet anger. Styrelsen bör under året lägga fram förslag på vilka resurser och arbetsmetoder som behövs för att förverkliga dessa. Vi behöver fortsätta vårt samarbete med Svensk Scenkonst och Länsteatrarna i Sverige då det gäller såväl centrala som de regionala styrelseutbildningarna. Vi ser det som angeläget att fortsätta att ha tät dialog och samverkan mellan musik, teatrarna och museernas samarbetsråd. I år avser vi inte att delta aktivt i Almedalsveckan. Föreningen kommer aktivt behöva bevaka resurstilldelningen till våra medlemmars verksamheter på grund av osäkerheter kring bidragen, skatteregler och det nya pensionssystemet. 8

9 BUDGET 2015 Intäkter Medlemsavgifter Deltagaravgift årsmöte Deltagaravgifter höstmöte Summa intäkter kr kr kr kr Kostnader Styrelsemöten Årsmöte & höstmöte Administration Hemsida Samarbeten och dialogmöten Övrigt Summa kostnader kr kr kr kr kr kr kr 9

10 STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET: REPRESENTATIONSPOLICY LÄNSMUSIKENS SAMARBETSRÅD Länsmusikens Samarbetsråd är en ideell förening vars medlemmar representerar kommuner, landsting och regioner runtom i Sverige. Förutom de förtroendevalda tillkommer även de högsta tjänstemännen för respektive musikinstitution och till möten inbjudna gäster och föreläsare. Representation Representation som sker inom Länsmusikens Samarbetsråd är i stora delar intern representation gentemot förtroendevalda och tjänstemän. Den externa representation som LÄS tillämpar handlar till stora delar om gästande föreläsare alternativt samarbetsparter. Representationskostnad kan vara kostnad för t.ex. mat, dryck, hotellrum, resor, underhållning, biljetter, gåvor till gäster och förtroendevalda och liknande. Det primära kravet vid representation är att den har direkt samband med verksamheten. Kravet gäller både tidpunkt och platsen för representationen och de personer till vilka representationen riktar sig. Intern representation Representation ska ske med måtta och kostnaderna ska vara rimliga. LÄS styrelse uppbär inga ersättningar för styrelsearbete men däremot bekostas resor, eventuella utlägg och boende, lunch och fika i samband med styrelsemöten och höst- och årsmöten för de förtroendevalda. Musikchefernas kostnader bekostas av den egna organisationen oavsett mötets karaktär. Alkoholhaltiga drycker Alkoholhaltiga drycker kan serveras men då endast i samband med middagsservering när värdskapet för mötet tillåter så. Alkoholfria alternativ ska erbjudas och mängden dryck ska präglas av måttfullhet. Alkoholhaltiga drycker ska ej serveras i samband med representation under dagtid. Uppvaktning och gåvor Representationsgåvor ska ges endast om det är fråga om att inleda eller bibehålla en affärsmässig relation eller dylikt. I samband med gästföreläsare eller studiebesök får representationsgåva ges som tack för visad gästfrihet. Avtackningspresenter eller blommor till institutioner, gäster och föreläsare i samband ska vara måttfulla. 10

11 REPRESENTATIONSPOLICY LÄNSMUSIKENS SAMARBETSRÅD Övrigt LÄS ska följa god redovisningssed och representationens kostnader ska märkas med syfte, datum och namn på de personer som deltagit. 11

12 STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET: På höstmötet 2014 i Kalmar presenterades ett förslag på nytt mål- och visionsprogram för LÄS. Bakgrunden för förslaget är den ständigt skiftande och växlande kulturpolitiska karta som ritats om med införandet av samverkansmodellen. De konkreta konsekvenserna av modellens införande blir alltmer påtaglig runtom i vårt land och förskjutningen av makten är ett faktum. Exempel på maktförskjutningen är att Sveriges Kommuner och Landsting för direkta samtal och överlägger med kulturdepartementet direkt utan Kulturrådets närvaro. Samverkansmodellen innebär att besluten över kulturen huvudsakligen ligger på regional nivå där kopplingen och samtalen mellan kulturinstitutionerna tjänstemän och regionens politiker behöver utvecklas. Även kulturinstitutionernas möjligheter till direktkontakt och samtal med Statens Kulturråd är kraftigt försvagade. LÄS anser att Sveriges musikinstitutioner utgör själva infrastrukturen för det fria musiklivet och det är allvarligt att våra direkta och reella påverkansmöjligheter har reducerats och förminskats. Mot bakgrund av detta ser vi ett starkt behov av att stärka musikens nationella röst. LÄS behöver stå starkare och därigenom stärka LÄS som lobbyorgan för musiken och stärka den regionala musikrösten både inom Svensk Scenkonst och utåt mot den regionala nivån liksom den nationella nivån. Förslaget till organisationsförändringen har kommit från musikchefernas kollegium och finns presenterat i PM från Dag Franzén tillika ordförande för musikchefskollegiet. Förslaget innehåller även ett nytt namnförslag, REMUS, stadge- och visionsändringar samt idéer om utökad verksamhet inom föreningen och en större budget. PM och förslag kom upp för diskussion på LÄS höstmöte. Styrelsen fick då i uppdrag att komma med ett konkret förslag till vårmötet/ årsmötet Utifrån dessa diskussioner lägger styrelsen ett förslag med namnet Regional Musik i Sverige, RMS. Förslaget innehåller: 1) En beskrivning av vad Regional Musik i Sverige ska vara och verka för 2) Vision och målsättning 3) Förslag till nya stadgar 12

13 STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET BESLUT: Styrelsens förslag är att årsmötet antar mål- och visionsprogrammet och de nya stadgarna. BESLUT: Styrelsen förslag är att årsmötet antar namnändringen och ändrar föreningens namn från Länsmusikens Samarbetsråd till Regional Musik i Sverige, RMS. BESLUT: Styrelsen lägger inget förslag på en förstärkning av administration och med det en utökad budget. Den nya styrelsen får fortsätta diskutera frågan för beslut vid framtida årsmöte. 13

14 VAD ÄR REGIONAL MUSIK I SVERIGE? o Den samverkande organisationen för musikinstitutioner med regionala musikuppdrag o Finansieras i huvudsak genom statliga, regionala och kommunala verksamhetsanslag och utgör en vital del av den svenska, regionala Samverkansmodellen o Utgör det främsta nätverket av regionala institutioner inom musikområdet med syfte att förverkliga de nationella kulturpolitiska målen o Har med sina 22 medlemmar den största musikaliska verksamheten i Sverige, både avseende spelplatser, antal konserter och publik o Når genom sin verksamhet i stort alla svenska medborgare genom egna produktioner och genom lokala arrangörsföreningar överallt från Ystad till Torneträsk, från Strömstad till Fårö o Omfattar all slags musik och olika samarbeten inom scenkonstområdet o Har Barn & Ungdom som en dedikerad verksamhetsprioritet o Svarar för professionell, högklassig kvalitet liksom konstnärlig förnyelse, med såväl bredd som spets o Är den största arbetsgivaren avseende frilansmusiker och det s.k. fria musiklivet o Står för musikalisk mångfald, där varje region har utformat verksamheten utifrån lokala behov och prioriteringar, och utgör därmed en plattform för inspiration, erfarenhetsutbyte och samlad kompetens o Står för musikalisk grundkompetens i det svenska samhället 14

15 REGIONAL MUSIK I SVERIGE VISION OCH MÅL: VISION: RMS är en professionell och nationell kulturpolitisk aktör som musiksätter hela Sverige med både bredd och spets, och som därigenom främjar allas möjligheter till musikaliska upplevelser, deltagande och utveckling. RMS är musikens främsta kraft för att förverkliga de nationella kulturpolitiska målen. Mål 1: RMS ska vara en regional, nationell och internationell plattform för all slags musik, där kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling i samverkan med andra scenkonstaktörer. Mål 2: RMS ska synliggöra, skapa synergier och samarbeten för sina medlemsorganisationer. Mål 3: RMS ska vara en nationell aktör i musik- och kulturpolitiska frågor och ska synliggöra organisationen gentemot politik, bidragsgivare och olika nationella institutioner och nätverk, såväl inom som utom musiksektorn. Texterna reviderade och antagna vid LÄS-styrelsens möte Reviderade vid MusikChefsKollegiets möte i Stockholm Reviderade och antagna vid LÄS-styrelsens möte

16 STADGEÄNDRING MED ANLEDNING AV NAMNBYTET TILL REGIONAL MUSIK I SVERIGE DAGENS STADGAR GÄLLANDE FRÅN 2011 OCH FRAMÅT STADGAR 1 Länsmusikens samarbetsråd har till ändamål att tillvarata länsmusikens gemensamma intressen samt att vara ett forum för utbyte av erfarenheter. 2 Medlemskap kan erhållas av en organisation som har ett regionalt musikuppdrag utsett av landsting/region och som uppbär statsbidrag. Medlems rätt att delta i samarbetsrådets angelägenheter utövas på årsmöte genom högst två ombud från länsmusikorganisationens styrelse. Dessa två ombud skall vara representanter från medlemsstyrelserna och äga en röst vardera vid årsmötet. 3 Samarbetsrådet håller ordinarie årsmöte en gång per år, före april månads utgång. Styrelsen skall senast två månader före ordinarie årsmöte underrätta medlemmarna om tid och plats för årsmötet. Av styrelsen uppgjord föredragningslista med tillhörande handlingar skall senast två veckor före årsmötet tillställas ombuden. 4 Av medlemmar väckt ärende skall, för att kunna behandlas vid årsmötet, skriftligen inges till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge utlåtande över sådant förslag. Vad här stadgas angående tiden för avlämnande av förslag, utgör dock inte hinder för årsmötet att medge behandling av en fråga som blivit väckt senare. 16

17 5 På begäran av minst fem medlemmar, revisorer eller då styrelsen finner nödvändigt, skall styrelsen snarast kalla till extra årsmöte. Ärenden som medlemmar önskar ska bli behandlade vid det extra årsmötet skall anges i begäran. Endast de ärenden som föranlett det extra mötet får behandlas. Kallelseförfarandet skall följa reglerna för ordinarie årsmöte. 6 Rösträtt vid årsmötet har valda ombud. Rätt att utan rösträtt delta i årsmötesförhandlingar har föreningens revisorer och de styrelseledamöter i föreningen, som inte är valda ombud till årsmötet. Samma rätt har cheferna för länsmusikorganisationerna. 7 Vid omröstning under årsmötet äger varje ombud en röst. Omröstningen vid årsmötet är öppen. Val skall, då omröstning begärs, ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten frågan, i övriga fall av den mening ordföranden företräder. 8 Föreningens verksamhets/räkenskapsår är kalenderår. 9 Årsavgift fastställs efter förslag från styrelsen på ordinarie årsmöte. Om den av ordinarie årsmötet beslutade årsavgiften skulle visa sig otillräcklig skall styrelsen på extra årsmöte framlägga förslag om tilläggsdebitering 10 Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av två styrelseledamöter gemensamt eller, om styrelsen så beslutar, av ordförande och en särskilt utsedd person var för sig. 17

18 11 Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter. Dessa ledamöter skall vara representanter från LäS medlemsstyrelser och nomineras utifrån gängse arbetsordning. Årsmötet utser så ordförande och fyra övriga ledamöter. Styrelseledamöter utses för en tid av två år. Val hålls varje år. Ordförande och ytterligare två styrelseledamöter väljs det ena året och två styrelseledamöter det andra året. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 12 Årsmötet utser två revisorer jämte lika många ersättare för granskning av styrelsens förvaltning. Styrelseledamot får ej delta i beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionen skall avse såväl räkenskaper som förvaltning i övrigt samt omfatta verksamhetsperioden. Revisionsberättelse skall avges senast två veckor före årsmöte 13 Vid ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Fastställande av ombudsförteckning och röstlängd 4. Val av ordförande 5. Val av sekreterare 6. Val av två justerare tillika rösträknare 7. Godkännande av föredragningslista 8. Styrelsens årsredovisning med resultat och balansräkning 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om resultatdisposition 11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 12. Fastställande av medlemsavgift 13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer 14. Fastställande av verksamhetsplan 15. Fastställande av budget 18

19 16. I stadgeordning anmälda motioner och skrivelser 17. Förslag från styrelsen 18. Val i förekommande fall av: a. Ordförande b. övriga styrelseledamöter c. val av revisorer med ersättare d. val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande 19. Årsmötet avslutas 14 Samarbetsrådets angelägenheter behandlas, utöver vid styrelsemöten och ordinarie årsmöte, vid minst ett medlemsmöte under räkenskapsåret. Kallelse med föredragningslista skall ske senast fyra veckor före medlemsmötet. 15 Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse och är beslutsför då minst tre ledamöter deltar i beslutet. Varje ledamot äger en röst. Omröstningen inom styrelsen är öppen. Val skall, då omröstning begärs, ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal i valärenden avgör lotten, i andra fall den mening som ordföranden biträder. 16 Medlem som vill utträda ur samarbetsrådet skall inkomma med en skriftlig anmälan till styrelsen senast 6 månader innan nästkommande ordinarie årsmöte, Årsmötet har att behandla inkommen skriftlig begäran. 17 Beslut om uteslutning får fattas av årsmötet. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala årsavgiften, motarbetat föreningens verksamhet och ändamål eller skadat dess intressen 19

20 18 Ändring av dessa stadgar kan ske genom majoritetsbeslut vid årsmötet. Upplösning av samarbetsrådet kan endast ske genom beslut vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte, fattat med minst två tredjedelar av de angivna rösterna. Vid det senare mötet fattas beslut om fördelning av tillgångarna vid samarbetsrådets upplösning. 20

21 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR I ENLIGHET MED NAMNBYTE: Regional Musik i Sverige STADGAR Förening och ändamål 1 Föreningens namn är Regional Musik i Sverige. 2 Regional Musik i Sverige har till ändamål att tillvarata de regionala musikinstitutionernas gemensamma intressen, verka för föreningens och dess medlemmars synlighet och deltagande i den kulturpolitiska debatten samt att vara ett forum för utbyte av idéer och erfarenheter. Medlemskap 3 Medlemskap kan erhållas av en organisation som har ett regionalt musikuppdrag utsett av landsting/region och som uppbär statliga verksamhetsanslag. Medlems rätt att delta i föreningens angelägenheter utövas på årsmöte genom högst två ombud från den regionala musikinstitutionens styrelse. Dessa två ombud skall representera styrelse och verksamhet och äga en röst vardera vid årsmötet. Medlem som vill utträda ur föreningen skall senast 6 månader före nästkommande ordinarie årsmöte lämna en skriftlig anmälan till styrelsen. Årsmötet har att behandla inkommen skriftlig begäran. Beslut om uteslutning får fattas av årsmötet. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala årsavgiften, motarbetat föreningens verksamhet och ändamål eller skadat dess intressen. 21

22 Årsavgift 4 Årsavgift fastställs efter förslag från styrelsen på ordinarie årsmöte. Om den av ordinarie årsmötet beslutade årsavgiften skulle visa sig otillräcklig skall styrelsen på extra årsmöte framlägga förslag om tilläggsdebitering Styrelse 5 Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter. Dessa ledamöter skall vara representanter från Regional Musik i Sveriges medlemsstyrelser och nomineras utifrån gängse arbetsordning. Årsmötet utser ordförande och fyra övriga ledamöter. Styrelseledamöter utses för en tid av två år. Val hålls varje år. Ordförande och ytterligare två styrelseledamöter väljs det ena året och två styrelseledamöter det andra året. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan till sig adjungera verksamhetschefer från RMS medlemsorganisationer. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse och är beslutsför då minst tre ledamöter deltar i beslutet. Varje ledamot äger en röst. Omröstning inom styrelsen är öppen. Val skall, då omröstning begärs, ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal i valärenden avgör lotten, i andra fall den mening ordföranden biträder. Firmateckning 6 Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av två styrelseledamöter gemensamt eller, om styrelsen så beslutar, av ordförande och en särskilt utsedd person var för sig. Verksamhet- och räkenskaper 7 Föreningens verksamhets/räkenskapsår är kalenderår. Revision 8 Årsmötet utser två revisorer jämte lika många ersättare för granskning av styrelsens förvaltning. Revisionen skall avse såväl räkenskaper som förvaltning i övrigt samt omfatta verksamhetsperioden. Styrelseledamot får ej delta i beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen. 22

23 Revisionsberättelse skall avges senast två veckor före årsmöte Valberedning 9 Årsmötet utser tre personer till valberedning, varav en sammankallande. Årsmöte/ Höstmöte 10 Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före april månads utgång. Styrelsen skall senast två månader före ordinarie årsmöte underrätta medlemmarna om tid och plats för årsmötet. Kallelse med föredragningslista med tillhörande handlingar skall ske senast två veckor före årsmötet till ombud och medlemsorganisationer. Av medlemmar väckt ärende skall, för att kunna behandlas vid årsmötet, skriftligen inges till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge utlåtande över sådant förslag. Vad här stadgas angående tiden för avlämnande av förslag, utgör dock inte hinder för årsmötet att medge behandling av en fråga som blivit väckt senare. Vid ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Fastställande av ombudsförteckning och röstlängd 4. Val av ordförande 5. Val av sekreterare 6. Val av två justerare tillika rösträknare 7. Godkännande av föredragningslista 8. Styrelsens årsredovisning med resultat och balansräkning 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om resultatdisposition 11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 12. Fastställande av medlemsavgift 13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer 14. Fastställande av verksamhetsplan 15. Fastställande av budget 16. I stadgeordning anmälda motioner och skrivelser 23

24 17. Förslag från styrelsen 18. Val i förekommande fall av: a) ordförande b) övriga styrelseledamöter c) val av revisorer med ersättare d) val av valberedning 19. Årsmötet avslutande Rösträtt vid årsmötet har respektive medlemsorganisations valda ombud. Rätt att utan rösträtt delta i årsmötesförhandlingar har föreningens revisorer och de styrelseledamöter i föreningen som inte är valda ombud till årsmötet. Samma rätt har cheferna för länsmusikorganisationerna. Vid omröstning under årsmötet äger varje ombud en röst. Omröstningen vid årsmötet är öppen. Val skall, då omröstning begärs, ske med slutna valsedlar. Vid lika röstetal avgör lotten frågan, i övriga fall av den mening som mötesordföranden företräder. 11 Samarbetsrådets angelägenheter behandlas, utöver vid styrelsemöten och ordinarie årsmöte, vid minst ett medlemsmöte under räkenskapsåret. Kallelse med föredragningslista skall ske senast fyra veckor före medlemsmötet. Extra årsmöte 12 På begäran av minst fem medlemmar, revisorer eller då styrelsen finner nödvändigt, skall styrelsen snarast kalla till extra årsmöte. Ärenden som medlemmar önskar ska bli behandlade vid det extra årsmötet skall anges i begäran. Endast de ärenden som föranlett det extra mötet får behandlas. Kallelse- och rösträttsförfarandet skall följa reglerna för ordinarie årsmöte. Ändring av stadgar 13 Ändring av dessa stadgar kan ske genom majoritetsbeslut vid årsmötet. Beslut om ändring av föreningens stadgar kan fattas vid ett ordinarie årsmöte, om samtliga vid årsmötet närvarande ombud är eniga om detta. Om enighet inte kan uppnås krävs beslut vid detta samt ett följande årsmöte. För beslut krävs tre fjärdedels (3/4) majoritet vid respektive årsmöte. 24

25 Upplösning av föreningen 14 Upplösning av Regional Musik i Sverige kan endast ske genom beslut vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte, fattat med minst två tredjedelar av närvarande ombud. Vid det senare mötet fattas beslut om fördelning av tillgångarna vid samarbetsrådets upplösning. Beslut om upplösning av föreningen ska fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. För beslut krävs tre fjärdedels (3/4) majoritet vid respektive årsmöte. Beslut om fördelning av de återstående tillgångarna samt om föreningens handlingar fattas av det sista årsmötet. 25

26 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE 2015 Beslut den 27 mars 2015 vid årsmöte Ordförande: Philip Johnsson (S), Wermland Opera 1 år (nyval) Styrelse: Gunn Öjebrandt (KD), Länsmusiken i Örebro 2 år (omval) Jan Carlsson (S), Musik i Syd 2 år (nyval) Nina Björby (S), Kulturberedningen Västernorrland, 1 år (kvarstår) Eva Johnsson (KD), Musik i Syd 1 år (kvarstår) Revisorer ordinarie: Anders Lindgren (FP), Östgötamusiken 1 år (omval) Beatrice Toll (S), Västra Götalandregionen 1 år (nyval) Revisorer ersättare: Karin Brunsberg (M), Musik i Blekinge 1 år (nyval) Gunnar Söderberg, (MP), Scenkonst Sörmland 1 år (nyval) Valberedningen har utgjorts av: Britt Sandström, sammankallande Thomas Ohlsson Maria Lindelöf 26

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Friluftsfrämjandets stadgar. Antagna vid Riksstämman maj 2015. Sidan 1 av 25

Friluftsfrämjandets stadgar. Antagna vid Riksstämman maj 2015. Sidan 1 av 25 Friluftsfrämjandets stadgar Antagna vid Riksstämman maj 2015 Sidan 1 av 25 Stadgar för Friluftsfrämjandet Innehållsförteckning 1 Föreningens ändamål... 4 2 Verksamhet... 4 2.1 Styrdokument och policys...

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar Sid 1(15) Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar Nuvarande normalstadga förening 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde främja SPF,Sveriges Pensionärsförbunds

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar. Majbackens bogemenskap

Stadgar. Majbackens bogemenskap Stadgar för Majbackens bogemenskap Antagna vid stämma den 10 mars 2011 och 5 april 2011 Stadgeändring tagen vid stämma 13 juni 2013 och 9 april 2014 1 Firma...2 2 Föreningens säte...2 3 Ändamål...2 4 Värdegrund...2

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Föreningen kan också samverka med andra utanför området som normalt arbetar med lokalt ledd utveckling.

Föreningen kan också samverka med andra utanför området som normalt arbetar med lokalt ledd utveckling. Stadgar för Leader Södermanland ideell förening Antagna 2014-10-01 1. Föreningens firma Föreningens namn och firma är Leader Södermanland ideell förening, organisationsnummer xxxxxx-xxxx. 2. Ändamål Föreningen

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Remisshandling. Översyn och reviderade stadgar Mälardalsrådet Remissperiod 15 december 2011-15 mars 2012

Remisshandling. Översyn och reviderade stadgar Mälardalsrådet Remissperiod 15 december 2011-15 mars 2012 Remisshandling Översyn och reviderade stadgar Mälardalsrådet Remissperiod 15 december 2011-15 mars 2012 1 Översyn av Mälardalsrådet Bakgrund Enligt Rådsmötets beslut från 2010 ska en fördjupad översyn

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer