ÅRSMÖTE FÖR VERKSAMHETSÅRET MARS 2015, CLARION HOTEL WISBY KL. LUNCH LUNCH VÄRDAR: GOTLANDSMUSIKEN OCH REGION GOTLAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 26-27 MARS 2015, CLARION HOTEL WISBY KL. LUNCH LUNCH VÄRDAR: GOTLANDSMUSIKEN OCH REGION GOTLAND"

Transkript

1 UTLYSNINGAR ÅRSMÖTE FÖR LÄS: Höstmötet datum och värd: mötet Hemsidan från: Inbjudan via musikcheferna: Påminnelse: Påminnelse och detaljprogram: Handlingarna utskickade: HANDLINGAR: Dagordning Ombudsförteckning och röstlängd Årsrapport Revisionsberättelse Verksamhetsplan Budget 2015 Förslag från styrelsen: Representationspolicy Förslag från styrelsen: Regional Musik i Sverige, raison d être samt vision och mål Förslag från styrelsen: Stadgeändringar Valberedningens förslag till ny styrelse 1

2 DAGORDNING FÖR LÄNSMUSIKENS SAMARBETSRÅDS ÅRSMÖTE FÖR VERKSAMHETSÅRET Mötets öppnande 2 Mötets behöriga utlysande 3 Fastställande av ombudsförteckning och röstlängd 4. Val av ordförande 5. Val av sekreterare 6. Val av två justerare tillika rösträknare 7. Godkännande av föredragningslista 8. Styrelsens årsredovisning med resultat och balansräkning 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om resultatdisposition 11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 12. Fastställande av medlemsavgift 13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer 14. Fastställande av verksamhetsplan 15. Fastställande av budget 16. I stadgeordning anmälda motioner och skrivelser 17. Förslag från styrelsen 18. Val i förekommande fall av: a. ordförande b. övriga styrelseledamöter c. val av revisorer med ersättare d. val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande 19. Årsmötet avslutas 2

3 OMBUDSFÖRTECKNING 1. Yngve Nordin, chef scenkonst Estrad Norr 2. Lars- Erik Kalles, ordförande Folkmusikens Hus 3. Per Edman, ordförande GotlandsMusiken 4. Peter Högberg ordförande Kalmar Läns Musikstiftelse 5. Beatrice Toll, ordförande Kultur I Väst 6. Lena Malmfors, ordförande Länsmusiken i Stockholm 7. Gunn Öjebrandt, ordförande Länsmusiken Örebro 8. Ivar Wenster ordförande Musik i Blekinge 9. Inga- Britt Kronnäs, ordförande Musik i Dalarna 10. Alf Norberg, ordförande Kultur och kompetensnämnden Region Gävleborg 11. Lovisa Aldrin, ordförande Musik i Halland 12. Jan Carlsson, ordförande Musik i Syd 13. Robin Dahl, ordförande Musik i Uppland 14. Maria Stenberg, ordförande landstingsstyrelsen, Norrbottensmusiken 15. Peter Burström, vice ordförande NorrlandsOperan 16. Bertil Lindström, 1:e vice ordförande Scenkonst Västernorrland 17. Åsa Kratz, ordförande Scenkonst Sörmland 18. Torbjörn Eriksson, 1:e vice ordförande Smålands Musik & Teater 19. Sture Carlsson, ordförande Vara Konserthus 20. Anders Täljebäck, ordförande Västmanlandsmusiken 21. Philip Johnsson, ordförande Wermland Opera 22. Friederike Gerlach, ordförande Östgötamusiken 3

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Upprättat, Västerås Styrelsemöten och möten med omvärlden Under året har sex styrelsemöten genomförts. Dialogmöten Dialogmöten har anordnats i samarbete med Svensk Scenkonst i Norrköping tillsammans med Länsteatrarna i Sverige. Samverkan, lobbying och Almedalen Ett antal samarbetsmöten har genomförts tillsammans med Länsteatrarnas Samarbetsråd och Länsmuseernas Samarbetsråd Dessa arbetsmöten har bland annat resulterat i det seminarium som hölls i juni månad på Almedalen. Tematiken för verksamheten i Almedalen var Kulturens roll för ett hållbart och inkluderande samhälle. Moderatorer var David Karlsson och Christer Gustafsson. Aktiviteterna i Almedalsveckan har redogjorts för samarbetsrådet vid höstmötet i Kalmar Tillsammans har samarbetsråden även uppvaktades även Statens Musikverket, Myndigheten för Kulturanalys och Statens Kulturråd kring statistikfrågor. I övrigt har Länsmusikens Samarbetsråd deltagit i olika möten och arrangemang under året som hållits av bland annat Svensk Scenkonst och SKL. Årsmöte Länsmusikens samarbetsråd har inbjudit nätverket till årsmöte i Gävle och Gävle Konserthus. Höstmöte Det årliga höstmötet hölls i Kalmar. Där diskuterades hur vi kan stärka och professionalisera vår verksamhet för att bättre kunna föra musikens talan i politiska nationella sammanhang. Styrelsen tackar Musikchefskollegiet och övriga samarbetspartners för gott samarbete under det år som gått. 4

5 Styrelsen 2014: Lars Kallsäby, ordförande, Västmanlandsmusiken Philip Johnsson, vice ordförande, Wermland Opera Nina Björby, ledamot, kulturberedningens ordförande Västernorrland Gunn Öjebrandt, ledamot, Länsmusiken i Örebro Eva Johnsson, ledamot, Musik i Syd Adjungerade tjänstemän från musikchefskollegiet: Kristina Nilsson, Norrbottensmusiken Peter Waldemarsson, Musik i Uppland Dag Franzén, GotlandsMusiken Valberedning: Thomas Olsson, ordförande Länsteatrarnas Samarbetsråd Britt- Elise Sandström, ordförande kommunfullmäktige Västerås Maria Lindelöf, ledamot beredningen för kultur och fritidsfrågor SKL Revisorer: Anders Lindgren, ordförande Östgötamusiken Raija Hynninen, ordförande Musik i Uppland 5

6 Årsrapport Helår Helår Resultaträkning Intäkter Medlemsavgifter kr kr Deltagaravgift årsmöte kr Deltagaravgifter höstmöte kr Summa intäkter kr Kostnader Styrelsemöten kr kr Årsmöte & höstmöte kr 851 kr Administration kr kr Almedalen kr kr Samarbeten och dialogmöten kr Marknadsföring kr Summa kostnader kr kr *Skuld till Västmanlandsmusiken Summa kostnader kr kr Resultat kr kr Balansräkning Ingående balans kr kr Årets resultat kr kr Utgående balans kr kr *Not. Skulden reglerar det administrativa stödet för LÄS under / Jana Pettersson, ekonomichef Västmanlandsmusiken 6

7 REVISIONSBERÄTTELSE 2014 Till föreningsstämman i Länsmusikens Samarbetsråd, ideell förening, organisationsnummer: Vid granskning av Länsmusikens Samarbetsråds räkenskaper för tiden till och med har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer vilka har hanterats i enlighet med bokföringslagen. Ekonomin för föreningen hanteras på ett balanskonto i Kommunalförbundet Västmanlandsmusikens bokföring. Ekonomin hålls åtskiljd från Västmanlandsmusikens resultat och granskas i samband med kommunalförbundets årliga revision. Granskningen av 2014 års bokföring har utförs av auktoriserade revisorer från Ernst & Young AB. Den kontanta kassan och det kvarstående värdet på balanskontot har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats. Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt oss icke anledning till anmärkning. Därför föreslår vi årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. Datum och ort: Datum och ort: Anders Lindgren Revisor Raija Hynninen Revisor 7

8 VERKSAMHETSPLAN 2015 Enligt förslag till nya stadgar ska LÄS byta namn till Regional Musik i Sverige, RMS. Regional Musik i Sverige har till ändamål att tillvarata de regionala musikinstitutionernas gemensamma intressen, verka för föreningens och dess medlemmars synlighet och deltagande i den kulturpolitiska debatten samt vara ett forum för utbyte av idéer och erfarenheter. Medlemskap kan erhållas av organisation som har ett regional musikuppdrag utsett av landsting/ region och som uppbär statliga verksamhetsanslag. Det blir viktigt under det kommande verksamhetsåret att utveckla vår förening som det föreslagna mål- och visionsprogrammet anger. Styrelsen bör under året lägga fram förslag på vilka resurser och arbetsmetoder som behövs för att förverkliga dessa. Vi behöver fortsätta vårt samarbete med Svensk Scenkonst och Länsteatrarna i Sverige då det gäller såväl centrala som de regionala styrelseutbildningarna. Vi ser det som angeläget att fortsätta att ha tät dialog och samverkan mellan musik, teatrarna och museernas samarbetsråd. I år avser vi inte att delta aktivt i Almedalsveckan. Föreningen kommer aktivt behöva bevaka resurstilldelningen till våra medlemmars verksamheter på grund av osäkerheter kring bidragen, skatteregler och det nya pensionssystemet. 8

9 BUDGET 2015 Intäkter Medlemsavgifter Deltagaravgift årsmöte Deltagaravgifter höstmöte Summa intäkter kr kr kr kr Kostnader Styrelsemöten Årsmöte & höstmöte Administration Hemsida Samarbeten och dialogmöten Övrigt Summa kostnader kr kr kr kr kr kr kr 9

10 STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET: REPRESENTATIONSPOLICY LÄNSMUSIKENS SAMARBETSRÅD Länsmusikens Samarbetsråd är en ideell förening vars medlemmar representerar kommuner, landsting och regioner runtom i Sverige. Förutom de förtroendevalda tillkommer även de högsta tjänstemännen för respektive musikinstitution och till möten inbjudna gäster och föreläsare. Representation Representation som sker inom Länsmusikens Samarbetsråd är i stora delar intern representation gentemot förtroendevalda och tjänstemän. Den externa representation som LÄS tillämpar handlar till stora delar om gästande föreläsare alternativt samarbetsparter. Representationskostnad kan vara kostnad för t.ex. mat, dryck, hotellrum, resor, underhållning, biljetter, gåvor till gäster och förtroendevalda och liknande. Det primära kravet vid representation är att den har direkt samband med verksamheten. Kravet gäller både tidpunkt och platsen för representationen och de personer till vilka representationen riktar sig. Intern representation Representation ska ske med måtta och kostnaderna ska vara rimliga. LÄS styrelse uppbär inga ersättningar för styrelsearbete men däremot bekostas resor, eventuella utlägg och boende, lunch och fika i samband med styrelsemöten och höst- och årsmöten för de förtroendevalda. Musikchefernas kostnader bekostas av den egna organisationen oavsett mötets karaktär. Alkoholhaltiga drycker Alkoholhaltiga drycker kan serveras men då endast i samband med middagsservering när värdskapet för mötet tillåter så. Alkoholfria alternativ ska erbjudas och mängden dryck ska präglas av måttfullhet. Alkoholhaltiga drycker ska ej serveras i samband med representation under dagtid. Uppvaktning och gåvor Representationsgåvor ska ges endast om det är fråga om att inleda eller bibehålla en affärsmässig relation eller dylikt. I samband med gästföreläsare eller studiebesök får representationsgåva ges som tack för visad gästfrihet. Avtackningspresenter eller blommor till institutioner, gäster och föreläsare i samband ska vara måttfulla. 10

11 REPRESENTATIONSPOLICY LÄNSMUSIKENS SAMARBETSRÅD Övrigt LÄS ska följa god redovisningssed och representationens kostnader ska märkas med syfte, datum och namn på de personer som deltagit. 11

12 STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET: På höstmötet 2014 i Kalmar presenterades ett förslag på nytt mål- och visionsprogram för LÄS. Bakgrunden för förslaget är den ständigt skiftande och växlande kulturpolitiska karta som ritats om med införandet av samverkansmodellen. De konkreta konsekvenserna av modellens införande blir alltmer påtaglig runtom i vårt land och förskjutningen av makten är ett faktum. Exempel på maktförskjutningen är att Sveriges Kommuner och Landsting för direkta samtal och överlägger med kulturdepartementet direkt utan Kulturrådets närvaro. Samverkansmodellen innebär att besluten över kulturen huvudsakligen ligger på regional nivå där kopplingen och samtalen mellan kulturinstitutionerna tjänstemän och regionens politiker behöver utvecklas. Även kulturinstitutionernas möjligheter till direktkontakt och samtal med Statens Kulturråd är kraftigt försvagade. LÄS anser att Sveriges musikinstitutioner utgör själva infrastrukturen för det fria musiklivet och det är allvarligt att våra direkta och reella påverkansmöjligheter har reducerats och förminskats. Mot bakgrund av detta ser vi ett starkt behov av att stärka musikens nationella röst. LÄS behöver stå starkare och därigenom stärka LÄS som lobbyorgan för musiken och stärka den regionala musikrösten både inom Svensk Scenkonst och utåt mot den regionala nivån liksom den nationella nivån. Förslaget till organisationsförändringen har kommit från musikchefernas kollegium och finns presenterat i PM från Dag Franzén tillika ordförande för musikchefskollegiet. Förslaget innehåller även ett nytt namnförslag, REMUS, stadge- och visionsändringar samt idéer om utökad verksamhet inom föreningen och en större budget. PM och förslag kom upp för diskussion på LÄS höstmöte. Styrelsen fick då i uppdrag att komma med ett konkret förslag till vårmötet/ årsmötet Utifrån dessa diskussioner lägger styrelsen ett förslag med namnet Regional Musik i Sverige, RMS. Förslaget innehåller: 1) En beskrivning av vad Regional Musik i Sverige ska vara och verka för 2) Vision och målsättning 3) Förslag till nya stadgar 12

13 STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET BESLUT: Styrelsens förslag är att årsmötet antar mål- och visionsprogrammet och de nya stadgarna. BESLUT: Styrelsen förslag är att årsmötet antar namnändringen och ändrar föreningens namn från Länsmusikens Samarbetsråd till Regional Musik i Sverige, RMS. BESLUT: Styrelsen lägger inget förslag på en förstärkning av administration och med det en utökad budget. Den nya styrelsen får fortsätta diskutera frågan för beslut vid framtida årsmöte. 13

14 VAD ÄR REGIONAL MUSIK I SVERIGE? o Den samverkande organisationen för musikinstitutioner med regionala musikuppdrag o Finansieras i huvudsak genom statliga, regionala och kommunala verksamhetsanslag och utgör en vital del av den svenska, regionala Samverkansmodellen o Utgör det främsta nätverket av regionala institutioner inom musikområdet med syfte att förverkliga de nationella kulturpolitiska målen o Har med sina 22 medlemmar den största musikaliska verksamheten i Sverige, både avseende spelplatser, antal konserter och publik o Når genom sin verksamhet i stort alla svenska medborgare genom egna produktioner och genom lokala arrangörsföreningar överallt från Ystad till Torneträsk, från Strömstad till Fårö o Omfattar all slags musik och olika samarbeten inom scenkonstområdet o Har Barn & Ungdom som en dedikerad verksamhetsprioritet o Svarar för professionell, högklassig kvalitet liksom konstnärlig förnyelse, med såväl bredd som spets o Är den största arbetsgivaren avseende frilansmusiker och det s.k. fria musiklivet o Står för musikalisk mångfald, där varje region har utformat verksamheten utifrån lokala behov och prioriteringar, och utgör därmed en plattform för inspiration, erfarenhetsutbyte och samlad kompetens o Står för musikalisk grundkompetens i det svenska samhället 14

15 REGIONAL MUSIK I SVERIGE VISION OCH MÅL: VISION: RMS är en professionell och nationell kulturpolitisk aktör som musiksätter hela Sverige med både bredd och spets, och som därigenom främjar allas möjligheter till musikaliska upplevelser, deltagande och utveckling. RMS är musikens främsta kraft för att förverkliga de nationella kulturpolitiska målen. Mål 1: RMS ska vara en regional, nationell och internationell plattform för all slags musik, där kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling i samverkan med andra scenkonstaktörer. Mål 2: RMS ska synliggöra, skapa synergier och samarbeten för sina medlemsorganisationer. Mål 3: RMS ska vara en nationell aktör i musik- och kulturpolitiska frågor och ska synliggöra organisationen gentemot politik, bidragsgivare och olika nationella institutioner och nätverk, såväl inom som utom musiksektorn. Texterna reviderade och antagna vid LÄS-styrelsens möte Reviderade vid MusikChefsKollegiets möte i Stockholm Reviderade och antagna vid LÄS-styrelsens möte

16 STADGEÄNDRING MED ANLEDNING AV NAMNBYTET TILL REGIONAL MUSIK I SVERIGE DAGENS STADGAR GÄLLANDE FRÅN 2011 OCH FRAMÅT STADGAR 1 Länsmusikens samarbetsråd har till ändamål att tillvarata länsmusikens gemensamma intressen samt att vara ett forum för utbyte av erfarenheter. 2 Medlemskap kan erhållas av en organisation som har ett regionalt musikuppdrag utsett av landsting/region och som uppbär statsbidrag. Medlems rätt att delta i samarbetsrådets angelägenheter utövas på årsmöte genom högst två ombud från länsmusikorganisationens styrelse. Dessa två ombud skall vara representanter från medlemsstyrelserna och äga en röst vardera vid årsmötet. 3 Samarbetsrådet håller ordinarie årsmöte en gång per år, före april månads utgång. Styrelsen skall senast två månader före ordinarie årsmöte underrätta medlemmarna om tid och plats för årsmötet. Av styrelsen uppgjord föredragningslista med tillhörande handlingar skall senast två veckor före årsmötet tillställas ombuden. 4 Av medlemmar väckt ärende skall, för att kunna behandlas vid årsmötet, skriftligen inges till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge utlåtande över sådant förslag. Vad här stadgas angående tiden för avlämnande av förslag, utgör dock inte hinder för årsmötet att medge behandling av en fråga som blivit väckt senare. 16

17 5 På begäran av minst fem medlemmar, revisorer eller då styrelsen finner nödvändigt, skall styrelsen snarast kalla till extra årsmöte. Ärenden som medlemmar önskar ska bli behandlade vid det extra årsmötet skall anges i begäran. Endast de ärenden som föranlett det extra mötet får behandlas. Kallelseförfarandet skall följa reglerna för ordinarie årsmöte. 6 Rösträtt vid årsmötet har valda ombud. Rätt att utan rösträtt delta i årsmötesförhandlingar har föreningens revisorer och de styrelseledamöter i föreningen, som inte är valda ombud till årsmötet. Samma rätt har cheferna för länsmusikorganisationerna. 7 Vid omröstning under årsmötet äger varje ombud en röst. Omröstningen vid årsmötet är öppen. Val skall, då omröstning begärs, ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten frågan, i övriga fall av den mening ordföranden företräder. 8 Föreningens verksamhets/räkenskapsår är kalenderår. 9 Årsavgift fastställs efter förslag från styrelsen på ordinarie årsmöte. Om den av ordinarie årsmötet beslutade årsavgiften skulle visa sig otillräcklig skall styrelsen på extra årsmöte framlägga förslag om tilläggsdebitering 10 Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av två styrelseledamöter gemensamt eller, om styrelsen så beslutar, av ordförande och en särskilt utsedd person var för sig. 17

18 11 Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter. Dessa ledamöter skall vara representanter från LäS medlemsstyrelser och nomineras utifrån gängse arbetsordning. Årsmötet utser så ordförande och fyra övriga ledamöter. Styrelseledamöter utses för en tid av två år. Val hålls varje år. Ordförande och ytterligare två styrelseledamöter väljs det ena året och två styrelseledamöter det andra året. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 12 Årsmötet utser två revisorer jämte lika många ersättare för granskning av styrelsens förvaltning. Styrelseledamot får ej delta i beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionen skall avse såväl räkenskaper som förvaltning i övrigt samt omfatta verksamhetsperioden. Revisionsberättelse skall avges senast två veckor före årsmöte 13 Vid ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Fastställande av ombudsförteckning och röstlängd 4. Val av ordförande 5. Val av sekreterare 6. Val av två justerare tillika rösträknare 7. Godkännande av föredragningslista 8. Styrelsens årsredovisning med resultat och balansräkning 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om resultatdisposition 11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 12. Fastställande av medlemsavgift 13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer 14. Fastställande av verksamhetsplan 15. Fastställande av budget 18

19 16. I stadgeordning anmälda motioner och skrivelser 17. Förslag från styrelsen 18. Val i förekommande fall av: a. Ordförande b. övriga styrelseledamöter c. val av revisorer med ersättare d. val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande 19. Årsmötet avslutas 14 Samarbetsrådets angelägenheter behandlas, utöver vid styrelsemöten och ordinarie årsmöte, vid minst ett medlemsmöte under räkenskapsåret. Kallelse med föredragningslista skall ske senast fyra veckor före medlemsmötet. 15 Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse och är beslutsför då minst tre ledamöter deltar i beslutet. Varje ledamot äger en röst. Omröstningen inom styrelsen är öppen. Val skall, då omröstning begärs, ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal i valärenden avgör lotten, i andra fall den mening som ordföranden biträder. 16 Medlem som vill utträda ur samarbetsrådet skall inkomma med en skriftlig anmälan till styrelsen senast 6 månader innan nästkommande ordinarie årsmöte, Årsmötet har att behandla inkommen skriftlig begäran. 17 Beslut om uteslutning får fattas av årsmötet. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala årsavgiften, motarbetat föreningens verksamhet och ändamål eller skadat dess intressen 19

20 18 Ändring av dessa stadgar kan ske genom majoritetsbeslut vid årsmötet. Upplösning av samarbetsrådet kan endast ske genom beslut vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte, fattat med minst två tredjedelar av de angivna rösterna. Vid det senare mötet fattas beslut om fördelning av tillgångarna vid samarbetsrådets upplösning. 20

21 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR I ENLIGHET MED NAMNBYTE: Regional Musik i Sverige STADGAR Förening och ändamål 1 Föreningens namn är Regional Musik i Sverige. 2 Regional Musik i Sverige har till ändamål att tillvarata de regionala musikinstitutionernas gemensamma intressen, verka för föreningens och dess medlemmars synlighet och deltagande i den kulturpolitiska debatten samt att vara ett forum för utbyte av idéer och erfarenheter. Medlemskap 3 Medlemskap kan erhållas av en organisation som har ett regionalt musikuppdrag utsett av landsting/region och som uppbär statliga verksamhetsanslag. Medlems rätt att delta i föreningens angelägenheter utövas på årsmöte genom högst två ombud från den regionala musikinstitutionens styrelse. Dessa två ombud skall representera styrelse och verksamhet och äga en röst vardera vid årsmötet. Medlem som vill utträda ur föreningen skall senast 6 månader före nästkommande ordinarie årsmöte lämna en skriftlig anmälan till styrelsen. Årsmötet har att behandla inkommen skriftlig begäran. Beslut om uteslutning får fattas av årsmötet. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala årsavgiften, motarbetat föreningens verksamhet och ändamål eller skadat dess intressen. 21

22 Årsavgift 4 Årsavgift fastställs efter förslag från styrelsen på ordinarie årsmöte. Om den av ordinarie årsmötet beslutade årsavgiften skulle visa sig otillräcklig skall styrelsen på extra årsmöte framlägga förslag om tilläggsdebitering Styrelse 5 Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter. Dessa ledamöter skall vara representanter från Regional Musik i Sveriges medlemsstyrelser och nomineras utifrån gängse arbetsordning. Årsmötet utser ordförande och fyra övriga ledamöter. Styrelseledamöter utses för en tid av två år. Val hålls varje år. Ordförande och ytterligare två styrelseledamöter väljs det ena året och två styrelseledamöter det andra året. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan till sig adjungera verksamhetschefer från RMS medlemsorganisationer. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse och är beslutsför då minst tre ledamöter deltar i beslutet. Varje ledamot äger en röst. Omröstning inom styrelsen är öppen. Val skall, då omröstning begärs, ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal i valärenden avgör lotten, i andra fall den mening ordföranden biträder. Firmateckning 6 Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av två styrelseledamöter gemensamt eller, om styrelsen så beslutar, av ordförande och en särskilt utsedd person var för sig. Verksamhet- och räkenskaper 7 Föreningens verksamhets/räkenskapsår är kalenderår. Revision 8 Årsmötet utser två revisorer jämte lika många ersättare för granskning av styrelsens förvaltning. Revisionen skall avse såväl räkenskaper som förvaltning i övrigt samt omfatta verksamhetsperioden. Styrelseledamot får ej delta i beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen. 22

23 Revisionsberättelse skall avges senast två veckor före årsmöte Valberedning 9 Årsmötet utser tre personer till valberedning, varav en sammankallande. Årsmöte/ Höstmöte 10 Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före april månads utgång. Styrelsen skall senast två månader före ordinarie årsmöte underrätta medlemmarna om tid och plats för årsmötet. Kallelse med föredragningslista med tillhörande handlingar skall ske senast två veckor före årsmötet till ombud och medlemsorganisationer. Av medlemmar väckt ärende skall, för att kunna behandlas vid årsmötet, skriftligen inges till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge utlåtande över sådant förslag. Vad här stadgas angående tiden för avlämnande av förslag, utgör dock inte hinder för årsmötet att medge behandling av en fråga som blivit väckt senare. Vid ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Fastställande av ombudsförteckning och röstlängd 4. Val av ordförande 5. Val av sekreterare 6. Val av två justerare tillika rösträknare 7. Godkännande av föredragningslista 8. Styrelsens årsredovisning med resultat och balansräkning 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om resultatdisposition 11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 12. Fastställande av medlemsavgift 13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer 14. Fastställande av verksamhetsplan 15. Fastställande av budget 16. I stadgeordning anmälda motioner och skrivelser 23

24 17. Förslag från styrelsen 18. Val i förekommande fall av: a) ordförande b) övriga styrelseledamöter c) val av revisorer med ersättare d) val av valberedning 19. Årsmötet avslutande Rösträtt vid årsmötet har respektive medlemsorganisations valda ombud. Rätt att utan rösträtt delta i årsmötesförhandlingar har föreningens revisorer och de styrelseledamöter i föreningen som inte är valda ombud till årsmötet. Samma rätt har cheferna för länsmusikorganisationerna. Vid omröstning under årsmötet äger varje ombud en röst. Omröstningen vid årsmötet är öppen. Val skall, då omröstning begärs, ske med slutna valsedlar. Vid lika röstetal avgör lotten frågan, i övriga fall av den mening som mötesordföranden företräder. 11 Samarbetsrådets angelägenheter behandlas, utöver vid styrelsemöten och ordinarie årsmöte, vid minst ett medlemsmöte under räkenskapsåret. Kallelse med föredragningslista skall ske senast fyra veckor före medlemsmötet. Extra årsmöte 12 På begäran av minst fem medlemmar, revisorer eller då styrelsen finner nödvändigt, skall styrelsen snarast kalla till extra årsmöte. Ärenden som medlemmar önskar ska bli behandlade vid det extra årsmötet skall anges i begäran. Endast de ärenden som föranlett det extra mötet får behandlas. Kallelse- och rösträttsförfarandet skall följa reglerna för ordinarie årsmöte. Ändring av stadgar 13 Ändring av dessa stadgar kan ske genom majoritetsbeslut vid årsmötet. Beslut om ändring av föreningens stadgar kan fattas vid ett ordinarie årsmöte, om samtliga vid årsmötet närvarande ombud är eniga om detta. Om enighet inte kan uppnås krävs beslut vid detta samt ett följande årsmöte. För beslut krävs tre fjärdedels (3/4) majoritet vid respektive årsmöte. 24

25 Upplösning av föreningen 14 Upplösning av Regional Musik i Sverige kan endast ske genom beslut vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte, fattat med minst två tredjedelar av närvarande ombud. Vid det senare mötet fattas beslut om fördelning av tillgångarna vid samarbetsrådets upplösning. Beslut om upplösning av föreningen ska fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. För beslut krävs tre fjärdedels (3/4) majoritet vid respektive årsmöte. Beslut om fördelning av de återstående tillgångarna samt om föreningens handlingar fattas av det sista årsmötet. 25

26 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE 2015 Beslut den 27 mars 2015 vid årsmöte Ordförande: Philip Johnsson (S), Wermland Opera 1 år (nyval) Styrelse: Gunn Öjebrandt (KD), Länsmusiken i Örebro 2 år (omval) Jan Carlsson (S), Musik i Syd 2 år (nyval) Nina Björby (S), Kulturberedningen Västernorrland, 1 år (kvarstår) Eva Johnsson (KD), Musik i Syd 1 år (kvarstår) Revisorer ordinarie: Anders Lindgren (FP), Östgötamusiken 1 år (omval) Beatrice Toll (S), Västra Götalandregionen 1 år (nyval) Revisorer ersättare: Karin Brunsberg (M), Musik i Blekinge 1 år (nyval) Gunnar Söderberg, (MP), Scenkonst Sörmland 1 år (nyval) Valberedningen har utgjorts av: Britt Sandström, sammankallande Thomas Ohlsson Maria Lindelöf 26

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar SKÅNES FÖRENINGAR Organisationsnummer 802476-9419 Stadgar för den ideella föreningen Skånes Föreningar med hemort i Malmö kommun. Bildad den 21 november 2013. Stadgarna fastställda av bildandemötet den

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Antagna vid konstituerande stämma 2012-11-15 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen för byggvarudeklarationer. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer