ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Kommunikationsstrategi GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Kommunikationsstrategi GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG"

Transkript

1 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Kommunikationsstrategi GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

2 Innehåll Bakgrund och syfte 3 Vision 4 Tonalitet och känsla 4 Engagerande Tar ställning Inspirerande ABF är människor som växer tillsammans och driver förändring. Vår omvärld och några utmaningar 6 Kommunikationsmål 8 Mål Kommunikationsarenor och målgrupper 9 Arenor och målgrupper: Internt Beslutsfattare Medier Deltagare Medielandskap och kanaler 14 Välj kanal efter syfte och målgrupp Arbetarnas bildningsförbund 2015 Foto: Mattias Vepsä Grafisk form: Kim Ingesson grafisk design 2

3 Bakgrund och syfte ABF ska påverka samhällsutvecklingen, motverka klassamhället och stärka folkrörelserna. Vi ska vara Sveriges ledande studieförbund. Vi vill locka och inspirera så att fler upptäcker vår verksamhet. För att göra detta behövs medveten kommunikation, och därför behövs en kommunikationsstrategi. Syftet med den här strategin är att formulera ABFs kommunikationsmål samt att göra strategiska vägval för vår kommunikation. Den övergripande kommunikationsstrategin ska genomsyra och fungera som stöd i vårt arbete. Till den här strategin kopplas delstrategier och sist handlingsplaner. Delstrategierna har ett kortare perspektiv och en mer avgränsad funktion. I dessa konkretiseras huvudstrategin för olika områden, exempelvis digital strategi och varumärkesmanual. I delstrategierna formuleras konkreta mål och det ska göras metod- och kanalval. Varumärkesmanualen är en regel- och tipssamling för att bättre kunna använda loggor, typsnitt, färger och övriga element rätt och på bästa sätt. I handlingsplaner planeras aktiviteter som sedan genomförs och är kopplade till en budget. Bilden av ABF skapar vi tillsammans och den formas genom allt vi gör och kommunicerar. Därför är genomtänkt och planerad kommunikation viktig. Förbundsexpeditionen är ett stöd till ABF-organisationen i kommunikationsarbetet. ABFs idéprogram och riktlinjer slår fast ABFs övergripande mål och vision. Därför har den strategiska kommunikationsplanen utarbetats för tidsperioden

4 Vision ABF vill se ett annat samhälle byggt på och förankrat i arbetarrörelsens värderingar. Människors vilja till engagemang, skapande och organisering är en stark förändringskraft. Vi tänker globalt och agerar lokalt. Varje människa som önskar förändring och utveckling av sin egen livssituation ska ha verktyg och kunskap att göra detta. Vi tror på det livslånga lärandet och den radikala folkbildningens möjligheter att utmana och vara en demokratisk förändringskraft. ABF motverkar klassamhället och stärker folkrörelsen. GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ABFs slogan Gör en annan värld möjlig sammanfattar visionen. Visionen anger riktningen i vårt kommunikationsarbete. Långsiktighet bygger framgång. Visionen är vår kompass. Tonalitet och känsla Tonen i text, tal och bild bygger mottagarnas syn på ABF, vad vi gör och vad vi står för. För att få största möjliga effekt i kommunikationen är det viktigt att allt som ABF kommunicerar utstrålar samma värderingar och ger samma slags känsla. När kommunikationen spretar för mycket blir intrycket osammanhängande. ABF är tillgängligt, och det behöver synas i vår kommunikation. Ett tydligt och begripligt språk som sätter deltagare i centrum för verksamheten är ett sätt att nå dit. Därför är det viktigt att använda ord som ligger nära människors vardag. Det ökar känslan av att ABF är relevant och tillgängligt. 4

5 ABFs kommunikation ska utstråla fyra kärnvärden: Engagerande Tar ställning Inspirerande ABF är människor som växer tillsammans och driver förändring. Engagerande ABF signalerar engagemang och vilja till samhällsförändring. ABF utstrålar också att vår verksamhet är en plats där engagemang tas tillvara och får växa tillsammans med andra. Ett sätt att visa detta i handling är att fånga upp aktuella frågor i lokalområdet och snabbt omsätta detta i verksamhet. Det kan vara en ny studiecirkel i x, eller ett öppet samtal om y. Berätta om det ni gör för lokalmedia eller på sociala medier, och vips har ni visat att ABF är både engagerat och en plattform för människor engagemang. Tar ställning Det ska vara tydligt att ABF är ett studieförbund med en stark värdegrund. ABF tar tydlig ställning för alla människors lika värde, och rättigheter. ABF vill att de som fått minst ska få mest, och vill motverka klassamhället. ABF tar ställning, är en samhällsförändrande kraft och deltar i samhällsdebatten på olika vis. Inspirerande Genom att synliggöra att ABF erbjuder en mångfald av cirklar och aktiviteter visar vi att ABF är en källa till inspiration och plats att bygga ny kunskap. Kommunikationen ska genomsyras av lusten till lärande tillsammans med andra. Detta går bara att göra genom att bedriva bra verksamhet och låta den verksamheten synas och ta plats, och genom att beskriva verksamheten så att det väcker känslor hos mottagaren. ABF är människor som växer tillsammans och driver förändring Det är människorna som utgör ABF. Människor i våra studiecirklar och aktiviteter, i våra medlemsorganisationer och verksamheter. Vi sätter människors engagemang och kunskapssökande i cent rum, och det ska synas i vår kommunikation. Vi ska förmedla vår syn om att alla människor bär på en förmåga att utvecklas och 5

6 växa tillsammans med andra. Därför ska kommunikationen signalera gemenskap och att vi ser och värdesätter varje enskild människa. Vi ska också synliggöra den förändring som drivs av aktiva i ABF. Tillsammans gör vi en annan värld möjlig. Vår omvärld och några utmaningar Vår omvärld förändras ständigt och utmaningarna är många. En aktiv omvärldsanalys är viktig för att förstå förutsättningarna för såväl kommunikationsarbetet som verksamhetsutvecklingen. Människor i allmänhet uppskattar och värderar folkbildning högt men är inte alltid säkra på vad ABF gör och står för. Beslutsfattare uppskattar folkbildning men sänker samtidigt det ekonomiska stödet till folkbildningens organisationer.. Klasskillnaderna växer i Sverige. Arbetslösheten drabbar särskilt hårt de som inte har formell utbildning och långtidsarbetslösheten har bitit sig fast. Social och kulturell bakgrund påverkar människor livschanser och avgör möjligheter genom livet. Klasssamhället är djupt orättvist. Skillnaderna har vuxit snabbare i Sverige än i jämförbara länder under 2000-talet. Därför är ABF och folkbildningen viktigare än någonsin. En nyckel för att besegra arbetslöshet och bekämpa ojämlikhet är det livslånga lärandet. Folkbildningen värderas högt både hos beslutsfattare och allmänhet. Det visar en Sifo-undersökning som Folkbildningsförbundet låtit göra. Men samtidigt har samhället utvecklats och människor söker sig till många olika aktörer för att fortbilda sig eller för att finna fritidssysselsättning. Sveriges kommuner har mer än halverat anslagen till studieförbunden den senaste tjugoårsperioden. Nationellt styrs statsbidragen till folkbildningen allt hårdare med större fokus på målstyrning, och utvärdering. Den traditionellt fria och frivilliga folkbildningen riskerar därmed att närma sig styrningen av välfärdssektorer som blivit allt mer detaljstyrda och reglerade. 6

7 Att förtydliga ABFs och studieförbundens samhällsfunktion och nytta är därför viktigt för att långsiktigt utveckla och säkerställa den fria och frivilliga folkbildningens framtid i Sverige. ABF är genom sin bredd och mångfald Sveriges ledande studieförbund. Vår lokala närvaro gör oss unika. ABF har bemannade kontor i över 200 av landets kommuner och gör verksamhet i alla kommuner. ABF är också Sveriges mest igenkända studieförbund. Sedan 2010 växer andelen studietimmar och framåt ska andelen unika deltagare och korttidsutbildade deltagare i verksamheten öka. Folkbildningen och folkrörelserna har en viktig roll att spela för att utveckla såväl lands- och glesbygd, småortsverige, som större städers förortsområden. En stor utmaning som vi delar med andra folkrörelser är att nå yngre målgrupper. I dag är våra största deltagargrupper personer över 65 år. Men samtidigt som att varje folkrörelse och förening slåss om att få fler yngre att delta verkar det ideella arbetet vara som vanligast bland medelålders människor. ABFs ingång i arbetet att nå fler och bli föreningarnas förening måste handla om att kunna hitta former för folkbildning som bidrar till att öka engagemanget och gör det lättare att vara engagerad. Undersökningar visar på vikten av att bli rekommenderad en tjänst eller medlemskap. Vi tenderar att göra val av olika slag efter att vi talat med någon vi litar på. ABF ska därför få cirkelledare, deltagare och andra i verksamheten att vilja berätta om sitt engagemang i ABF i olika sammanhang. Tillgänglighet ur alla perspektiv kommer att spela allt större roll. Detta gäller allas rätt att delta fullt ut efter egna förutsättningar. Folkbildningen ska vara djupt förankrad i människors vardag, analogt och digitalt, över generationer och kulturella miljöer. Engagemang känner inga gränser och därför är det viktigt att vi gör verksamheten öppen över gränser där finns en stor utvecklingspotential för organisationen. Det finns en efterfrågan bland cirkelledare och deltagare att ABF ska vara en starkare aktör i samhällsdebatten. ABF värderas 7

8 mycket högt hos cirkeldeltagare, ledare och medarbetare i innehåll i verksamheten, öppenhet och att vi erbjuder en möjlighet till livslångt lärande. ABF blir som starkast när vi jobbar lokalt med verksamhet som utmanar och bryter ny mark. Kommunikationsmål ABFs riktlinjer för slår fast prioriteringar för hela organisationen: ABF ska motverka klassamhället och stärka folkrörelserna. Kommunikationsarbetet ska underlätta och bidra i organisationens arbete att uppfylla målsättningarna i riktlinjerna. Följande tre strategiska mål för kommunikationsarbetet ska ABF fokusera på. Mål ABFs kommunikation är värderingsburen och visar vår människosyn att alla kan växa tillsammans med andra. ABF är det ledande studieförbundet i Sverige. ABF är aktivt och tar initiativ i samhällsdebatten för att motverka klassamhället, stärka folkrörelserna och stärka studieförbunden. Detta görs både lokalt och nationellt. 8

9 Kommunikationsarenor och målgrupper ABFs kommunikationsinsatser ska attrahera och tala till olika målgrupper i olika delar av vårt arbete. Allt kommunicerar, samverkar och skapar en helhet. ABF kommunicerar olika budskap i olika sammanhang. Målgrupperna kan sägas befinna sig på olika arenor och för att skapa en sammanhållande helhet är det viktigt att ständigt återkomma till vår vision och våra grundläggande kärnvärden. INTERNT DELTAGARE MEDIA BESLUTS- FATTARE ABFs kommunikation sker på fyra arenor; intern, deltagare, beslutsfattare och media. Våra arenor är inte stuprör. Människor går in och ur dessa arenor, och vi kan använda kommunikation riktad mot en arena för att påverka relationer till människor i en annan. Om vi till exempel skulle misslyckas med vår kommunikation på ett område, kan det skada vårt förtroende på alla områden. Vi kan också genom att utveckla relationer som vi byggt upp i en arena stärka relationerna till ABF i de andra. När ABF omnämns i tidningsartiklar och reportage, blir vi mer synliga för människor 9

10 utanför folkbildningen och det blir lättare att förstå och bli intresserad av ABFs verksamheter. Samtidigt bygger det stolthet internt. För att påverka beslutsfattare att ge studieförbund som ABF bra förutsättningar att driva verksamhet är det viktigt att göra besluts fattare uppmärksamma på att stödet till folkbildningen måste värnas. I avsnittet nedan beskriver vi varje arena och målgrupperna där i mer detalj. Där finns också en kort beskrivning av vad vi vet att respektive målgrupp har för inställning till ABF. Vilket utgångsläge vi har, helt enkelt. ARENOR OCH MÅLGRUPPER: Internt Vem? Medarbetare Cirkelledare Förtroendevalda Medlemsorganisationernas ledare och anställda Utgångsläge: Medarbetare och cirkelledare har i dag en stark relation till ABF. I dagsläget har vi begränsad kunskap om medlems- och samarbetsorganisationernas ledare och anställdas inställning till ABF, men vi vet att endast 20 procent av cirkeldeltagarna anger att de anmält sig genom en medlemsorganisation. Det är viktigt för ABFs cirkelledare och medarbetare att ABF gör livslångt lärande och delaktighet i kulturliv och skapande verksamheter möjligt för många människor. Cirkelledare och medarbetare utrycker ett starkt förtroende för ABFs värderingar och vill att ABF ska vara en tydligare aktör i samhällsdebatten. Ett annat viktigt och återkommande önskemål är att utveckla ABFs verksamhet och funktioner, samt önskemålet om att ABF ska vara i framkant. 10

11 ABFs förtroendevalda är en viktig resurs i vårt gemensamma kommunikationsarbete. ABFs förtroendevalda har flera roller, som idébärare, som organisationens företrädare eller som aktör i andra forum, arenor och i våra medlemsorganisationer. Vad ska göras? Kommunikationen ska belysa och lyfta goda exempel för att ge fler möjligheter att tillsammans med ABF ta ställning och vara bärare av våra idéer. Vår kommunikation ska vara inbjudande och underbygga känslan att vilja dela och sprida våra värderingar. Vi ska bygga och stärka relationer och bygga stolthet för ABF och det egna engagemanget i ABF. Beslutsfattare Vem? Politiskt förtroendevalda och politiska tjänstemän med koppling till ABF och våra medlemsorganisationer Övriga politiskt förtroendevalda och tjänstemän på både lokal och nationell nivå som hanterar folkbildning och studieförbund samt våra prioriterade frågor. Utgångsläge: ABF är det mest igenkända studieförbundet i Sverige hos lokala tjänstemän och politiker. Nio av tio nämner ABF när de ombeds namnge studieförbund. En genomsnittlig ansvarig tjänsteman klarar i snitt att namnge 3,9 studieförbund medan en kommunstyrelseordförande i snitt klarar att namnge 4,0. Folkbildningen är väldigt uppskattad i breda lager. Särskilt hos ansvariga tjänstemän och politiker men också hos en bred allmänhet. En utmaning är att endast hälften av tjänstemännen och politikerna förknippar folkbildning med studieförbund. Trots att många i gruppen av kommunstyrelseordföranden förknippar folkbildning med kultur, bildning av medborgare, studiecirklar eller till deltagande i samhällslivet på olika vis, är det endast strax under hälften i gruppen som förknippar lägre anslag till studieförbunden med sämre förutsättningar för medborgarnas möjligheter till lokal påverkan och demokratisk delaktighet. Kommunerna har mer än halverat det kommunala stödet till folkbildningen över de senaste tjugo åren. Bland många beslutsfattare saknas tydlig förståelse för kopplingen mellan bildningens 11

12 och studieförbundens arbete för demokrati, livslångt lärande och delaktighet och behovet att ge studieförbunden ordentliga förutsättningar för det arbetet. Vad ska vi göra? ABF ska kommunicera samhällsnyttan med folkbildning och studieförbund samt livslångt lärande och ABFs betydelse för samhällsutvecklingen. Vi ska lokalt och nationellt träffa beslutsfattare i olika sammanhang för att visa på goda exempel och bevis för att våra verksamheter skapar positiva värden för samhället. Vi vill skapa och förstärka beslutsfattares relation till ABF och förtydliga folkbildningens unika möjligheter att skapa delaktighet och öka människors inflytande och delaktighet i samhällslivet. Medier Vem? Lokalmedia: ledarskribenter, redaktörer för debattsidor, skribenter på kultursidor samt journalister som bevakar våra frågor. Nationell media: ledarskribenter, redaktörer för debattsidor, skribenter på kultursidor samt journalister som bevakar våra frågor. Medlemsorganisationers egna medier, till exempel medlemstidningar eller fackförbundspress. Utgångsläge: En stor del av de tillfällen då ABF omnämns i tidningspress, handlar om kortfattad information om en aktivitet eller programpunkt som ABF arrangerar eller samarrangerar, till exempel i ett kalendarium eller under rubriken Händer i dag. ABF riskerar att bara förknippas med en tidpunkt för ett möte och en lokal eller ett ABF-hus. När ABF får redaktionellt utrymme (artiklar etc.) ges ofta ett mycket positiv intryck av ABF och många gånger ges stort utrymme för berättelser om mötesplatser, sociala företag, eller studiecirklar i ämnen som sticker ut. Eller så handlar det om fantastiska människor med olika bakgrund som genom bildning och engagemang växer och skapar sig en ny framtid. Vid mötesreferat är 12

13 bilden av ABF också ofta mycket positiv. Men detta utgör alltså en mindre del av de tillfällen då ABF omnämns i medier. Det finns en stor potential för oss att nå ut med mer av vår verksamhet, och vara mer aktiva i att driva prioriterade frågor i samhällsdebatten. Vad ska vi göra? Vi ska vara öppna och raka i vår kommunikation med redaktioner och journalister. Vi ska visa på ABFs samhällsnytta och breda engagerande verksamhet. Vi ska lyfta fram och synliggöra exempel på värdeburen verksamhet. Vi tar aktiv ställning och driver frågor om att motverka klassamhället, om folkbildning, livslångt lärande och alla människors lika värde. Deltagare Vem? Befintliga och tidigare deltagare som funnits i vår verksamhet Nya deltagare. Utgångsläge: Nästan nio av tio cirkeldeltagare uppger att ämnet är viktigt för valet av studiecirkel. Hela 58 procent har anmält sig själva men bara en av fem hittar till en studiecirkel genom en av våra medlemsorganisationer. Sex av tio känner stor samhörighet med ABF och är vad man kan kalla idébärare. Omkring hälften av våra deltagare uppger att ABFs värderingar var viktigt för dem i val av studieförbund. Många vill att ABF ska utveckla sin digitala verksamhet, och vara i framkant i att fånga upp nya frågor. Vad ska vi göra? Vi ska utveckla relationen till våra deltagare, nya som gamla, och skapa nyfikenhet och intresse av bildning och mer kunskap. Vi behöver finnas digitalt för att vara ett alternativ för fler människor. ABF ska finnas där människor är oavsett arena. Vi ska synliggöra att ABF är samtida och framtidsinriktat i såväl vårt utbud som verksamhet. Vi ska också i vår kommunikation om cirklar och verksamhet ta utgångspunkt i vår vision och våra värderingar. Vi ska ge alla deltagare möjlighet att visa att de delar ABFs värderingar och budskap. 13

14 Medielandskap och kanaler Det finns tre sorters medier eller kanaler. Ägda, köpta och förtjänade kanaler. Ägda medier är de medier ABF själva råder över. Exempelvis vår egen webbplats abf.se, bloggar och sociala medier, studiematerial, flygblad, affischer våra egna lokaler och mötesplatser. Vi styr helt själva hur vi ser ut och uppfattas i våra egna kanaler. Hur ser våra lokaler ut för förbipasserande? Vilket intryck får de? Tar vi tillfället att visa vad vi står för och att vi gör en annan värld möjlig? Hur svarar vi i telefonen och på mail? Hur berättar vi om vår verksamhet? Köpta medier är annonser och annat köpt utrymme för att nå ut med budskap oavsett om det sker digitalt eller i traditionell media. Förtjänade medier är när andra pratar om eller ger utrymme till ABF av egen vilja. Det kan vara i alla olika sammanhang, exempelvis att cirkelledare och deltagare pratar väl om ABF till vänner och bekanta, eller att tidningar skriver om en aktivitet eller en studiecirkel. Vi ska genom att visa upp olika slags värdeburna verksamheter bygga en bättre bild av ABF. När deltagare själva ges möjlighet att berätta om sitt deltagande i en cirkel eller verksamhet förstärks den positiva uppfattningen om ABF och vår verksamhet på ett mycket tydligare sätt än genom en annons i en tidning eller en skylt på en buss. Det är viktigt att komma ihåg att förtjänad media blir av för att någon vill rapportera om ABF. Men det är vår uppgift att ge dem den möjligheten. Det betyder att det är viktigt att berätta om verksamheten och att locka journalister att skriva om oss. Det görs ofta bäst genom att presentera en intressant nyhetsvinkel och serva med bra och snabbt underlag. Vi når inte allmänheten och beslutsfattare genom våra ägda kanaler. Köpt media är kostsamt, och genomslagskraften är svår att avgöra. Att göra oss förtjänta av att människor frivilligt vill bli bärare av våra budskap och värderingar, och se till att vår verk- 14

15 samhet är intressant och synlig så att media vill skriva om den, är det bästa och mest kostnadseffektiva sättet att få genomslag. Därför är det viktigt att allt vi gör hänger ihop. ÄGD KÖPT FÖRTJÄNAD Välj kanal efter syfte och målgrupp Val av kommunikationskanal och media gör vi beroende av målgrupp och insatsens huvudsakliga syfte. Det är viktigt att vi är synliga där de människorna redan är. För att locka unga, är det särskilt viktigt att finnas i sociala medier som utgör en stor del av hur de får information. 15

16

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND. Kommunikationsplan. kommunikationsplan abf 1. Gör en annan värld möjlig

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND. Kommunikationsplan. kommunikationsplan abf 1. Gör en annan värld möjlig ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Kommunikationsplan kommunikationsplan abf 1 Gör en annan värld möjlig Innehåll Förord................................................... 3 Målsättning med varumärkesarbetet..............

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Huvudbudskapen genomsyrar all kommunikation... 2 Primära målgrupper...

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan ABF Skånes strategiska utvecklingsplan 2016 2019 Gör en annan värld möjlig. 2 ABF SKÅNES STRATEGISKA UTVECKLINGSPLAN 2016 2019 ABF Skånes strategiska utvecklingsplan 2016 2019 Utgångspunkter ABF Skånes

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

falun.se/ Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige

falun.se/ Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige falun.se/ Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 150507 Om kommunikationspolicyn Falu kommuns kommunikationspolicy anger ett gemensamt förhållningssätt i informations- och kommunikationsfrågor

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

STRATEGI FÖR DIGITAL FOLKBILDNING

STRATEGI FÖR DIGITAL FOLKBILDNING STRATEGI FÖR DIGITAL FOLKBILDNING 1 FÖRORD Sociala medier är en förlängning av den analoga världen. Genom tillgängliga och enkla tekniska lösningar kan vi snabbare kommunicera med tusentals människor bara

Läs mer

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun 1 Innehåll Kommunikationsstrategi för Stenungsunds kommun... 1 Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Intressenter/målgrupper... 4 Kanaler... 5 Stenungsunds kommuns

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN

2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN 2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN Gör en annan värld möjlig. 2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN ABF Skånes Strategiska utvecklingsplan 2016-2019 reglerar det arbete och den verksamhet som ska ske i distriktet. Den tar sin

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Inledning Kommunikation handlar inte bara om att prata, det handlar också om att lyssna samt att kunna ta till sig information genom de olika kanaler

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Kommunikationspolicy för Västerås stad

Kommunikationspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 12 februari 2009 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med

Läs mer

Sedan 2002 behandlar och fastställer ABFs förbundsstämma 4-åriga riktlinjer som baseras på ett antal ut

Sedan 2002 behandlar och fastställer ABFs förbundsstämma 4-åriga riktlinjer som baseras på ett antal ut ABFs RIKTLINJER 2015 2018 Inledning ABFs idéprogram är värdegrunden för vår verksamhet och anger färdriktningen för förändringsarbetet. I idéprogrammet finns tio utmaningar som ABF har att förhålla sig

Läs mer

Verksamhetsrådets förslag till nationella prioriteringar 2012-??

Verksamhetsrådets förslag till nationella prioriteringar 2012-?? Verksamhetsrådets förslag till nationella prioriteringar 2012-?? Verksamhetsrådet överlämnar härmed till förbundsstyrelsen, för beslut, sitt förslag till kommande nationella prioriteringar avseende för

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020 BILAGA 9 Kommunikationsstrategi 2014 2020 Kommunikationsstrategi för Syftet med s kommunikationsarbete är att göra vårt leaderområde och det arbete som genomförs inom ramen för det synligt. Genom att göra

Läs mer

KOMIN. UNF:s policy för intern kommunikation

KOMIN. UNF:s policy för intern kommunikation KOMIN UNF:s policy för intern kommunikation Om KOMIN Detta är UNF-förbundets policy för kommunikationen internt i organisationen, KO- MIN helt enkelt. Syftet med dokumentet är att säkerställa en tydlig,

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN DALS-EDS KOMMUN INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2005-03-23, 12 Godkänd av kommunfullmäktige efter översyn 2008-11-26 114 Innehållsförteckning

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Kommunikationsplan

Kommunikationsplan Kommunikationsplan Innehåll Inledning... 3 Kommunikationsmål... 3 Budskap... 4 Målgrupper... 4 Kanalval... 4 Tonalitet, logga och färger... 6 Uppföljning... 6 Aktivitetsplan... Error! Bookmark not defined.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Kommunikationens förhållningssätt... 2 Framgångsrik kommunikation...

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se. Kommunikationsplattform 2012-2014

Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se. Kommunikationsplattform 2012-2014 Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se Kommunikationsplattform 2012-2014 Vårdförbundet 2 Innehåll Bakgrund Målgrupper Budskap Kommunikationsstrategi

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Global Week 2014 Kommunikationsplan

Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 1 (9) Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 2 (9) Innehåll Bakgrund... 3 Projektidé Global Week 2014... 3 Kommunikations- och aktivitetsplan... 3 Kommunikationsmål... 4 Målgrupper... 5 Kommunikationens

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från med idéprogram och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från med idéprogram och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014 med idéprogram och kärnvärden 1 Inledning Om detta dokument Strategisk plan är, tillsammans med övriga styrdokument, en gemensam utgångspunkt för verksamhetsplanering

Läs mer

Folkbildningens flexibla lärande

Folkbildningens flexibla lärande Folkbildningens flexibla lärande Digitalisering ger ökat behov av folkbildning Demokratisera digitaliseringen! Stora förväntningar och utmaningar för studieförbunden och folkhögskolorna Utvärdering av

Läs mer

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation.

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Välfärdskonferens Vänersborg augusti 2014 Pedagog: Elisabeth Ericson, Lindfors & Co 070-797 87 20 elisabeth@lindforsco.se Kulturkapital Alla företag,

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Tillståndet i demokratin. En opinionsundersökning av Studieförbunden

Tillståndet i demokratin. En opinionsundersökning av Studieförbunden Tillståndet i demokratin En opinionsundersökning av Studieförbunden Innehåll Sammanfattning...4 Om undersökningen...4 Stor öppenhet inför alternativa styrelseskick... 5 Demokratin upplevs vara hotad...6

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Mål och verksamhetsinriktning Antagen av kongressen 2015

Mål och verksamhetsinriktning Antagen av kongressen 2015 Mål och verksamhetsinriktning 2016 2017 Antagen av kongressen 2015 1 IOGT-NTO:s mål och verksamhetsinriktning 2016 2017 Ideologisk ram IOGT-NTO:s arbete utgår alltid från IOGT-NTO-rörelsens grundsatser.

Läs mer

falun.se/ Kommunikationsplattform Antagen av kommunfullmäktige

falun.se/ Kommunikationsplattform Antagen av kommunfullmäktige falun.se/ Kommunikationsplattform Antagen av kommunfullmäktige 150507 Om kommunikationsplattformen I dag har alla ett varumärke företag, personer, organisationer och så även kommuner. För att bygga ett

Läs mer

Folkbildningen och framtiden

Folkbildningen och framtiden Folkbildningen och framtiden SFK Erfarenhetskonferens 5 februari 2015 Folkbildningsförbundet - Göran Hellmalm Sveriges Kommuner och Landsting - Göran Roos --------------------------------- Hur kan vi utveckla

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 6 Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Riktlinjer för hur arbetet med internkommunikation ska bedrivas i organisationen, samt principer för fördelning av ansvar. Inledning Kommunikation

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi PROMEMORIA Kommunikationsstrategi MARS 2015 mars 2015 Dnr 15-1722 INNEHÅLL Varför en kommunikationsstrategi? 3 Vårt uppdrag och vilka är vi till för 4 Vilka vi är och hur vi ska vi arbeta 5 Vårt löfte

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 070-250 66 85 pia.jexell@habo.se Kommunikationspolicyn i praktiken Detta dokument är en bilaga till Håbo kommuns

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Diskussionsmaterialet består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med studiecirkeln är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer