Arne Lernhag Ordförande Lars G Andersson Sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arne Lernhag Ordförande Lars G Andersson Sekreterare"

Transkript

1 KALLELSE/Underrättelse 1(1) Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 28 oktober 2014, kl Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl Val av protokollsjusterare Anne-Lie Sundling Anna Skrapste Erling E 2. Uppdrag/budget höstuppföljning 3. Naturvårdsplan 4. Upphandling av omlastningsramp Kärrsvik 5. Genomförandeavtal Hyppeln 1: Tilldelningsbeslut inom verksamhet Samhällsbyggnad 7. Samhällsbyggnadschefen informerar 8. Utseende av tillsynsförrättare 9. Länsstyrelsens tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 10. Medborgarförslag om fritidsaktiviteter 11. Medborgarförslag om utökning av antalet parkeringsplatser på Framnäs 12. Uppdrag åt kommunchefen om utredning kring kostnader för GC-väg, Bäckevägen 13. Uppdrag åt kommunchefen om motionen Rör inte min Kompispris 14. Anmälan av ordförandebeslut 15. Information 16. Övrigt Arne Lernhag Ordförande Lars G Andersson Sekreterare

2

3 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Jarl Gustavsson Ärende: Budget 2015 Diarienummer: 0149/13 Uppdrag/budget höstuppföljning KSAU Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner redovisade förslag till förändringar i uppdragshandlingar/mått/mål. Kommunfullmäktige godkänner reviderat dokument God ekonomisk hushållning finansiella- och verksamhetsmässiga mål. Kommunfullmäktige godkänner reviderad driftsbudget för år 2015 samt treårsplan för år Bakgrund Kommunfullmäktiges uppdrag år 2015 till styrelse och nämnder Styrelse och nämnder har beslutat om förslag till uppdragshandlingar för år 2015 i enlighet med kommunfullmäktiges budgetbeslut Förvaltningschefer har sammanfattat förändringar i nya uppdraget i förhållande till gällande uppdrag som bifogas detta ärende. Reviderad driftbudget 2015 och plan I varje höstprocess ser ekonomiavdelningen över innevarande års fördelningsposter samt övriga händelser som uppstår och påverkar kommande budget. Ny skatteunderlagsprognos per oktober. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

4 Bilagor: Bil 1, FC KS sammanfattning förändrat uppdrag Bil 2, FC BUN sammanfattning förändrat uppdrag Bil 3, FC SN sammanfattning förändrat uppdrag Bil 4, FC BMN sammanfattning förändrat uppdrag Bil 5, Reviderat dokument God ekonomisk hushållning finansiella- och verksamhetsmässiga mål. Bil 6, Sammanställning reviderad driftbudget Bil 7, Reviderad treårsplan Irene Berg Ekonom

5 Höstuppföljning Uppdrag/budget år Nämnd: Kommunstyrelsen Sammanfattning av beslutade förändringar i förslag till uppdrag år 2015 utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni. Beskriv kortfattat förändringar i Uppgift vara delaktig i utvecklingen av SOLTAK AB ev beslut kf-nov ( MÅL/satsning ) svara för stöd och styrning inom områdena ekonomi, personal, kommunikation och utveckling vara aktiv till utveckling inom utveckla näringsliv och turism vara aktiv i Göteborgs Regionens Kommunalförbund och Business Region Göteborg utveckla och bedriva arbetsmarknadsåtgärder ansvara för folkhälso-, skydds-, säkerhetsarbete samt krisledning ansvara för räddningstjänst och förebyggande verksamhet samordna folkhälso-, säkerhets- och trygghetsarbetet ansvara för mark- och exploateringsärenden ansvara för fysisk planering, exploatering, mark- och bostadsförsörjning ansvara för trafikfrågor ansvara för infrastruktur och kommunikationer/trafiksystem ansvara för planfrågor med normalt planförfarande ansvara för samordna strategiskt miljöarbete ansvara för uppgifter avseende gaturenhållning och skyltning tillhandahålla en kretsloppsfunktion förutsättningar för ett kretsloppssamhälle ansvara för bostadsförsörjnings- och lokalbehovsprogram samordna kommunal lokalförsörjningsplanering ansvara för uppdragsverksamhet för Västtrafik AB: färjeleden Öckerö-Framnäs-Kalvsund-Grötö ge aktivt stöd åt ungdomar stödja föreningar bedriva biblioteks- och kulturverksamhet tillhandahålla fritidsanläggningar och naturområden värna om värdefulla miljöer och byggnader Beskriv kortfattat nya Mål och satsningar 1. har kommunen ett långsiktigt hållbart trafiksystem (((verksamhetsmässigt mål) - fortsatt utbyggnad enligt plan av gång- och cykelväg utmed Norgårdsvägen ligger kvar 2. ungdomar skall ges möjlighet till en trygg och inspirerande ungdomsverksamhet i en ny fritidsgård skild från skolan - utreda förutsättningarna i samband med projekt Öckerö Centrum 3. har invånare, företagare och besökare tillgång till kommunservice med en väg in-funktion - genomlysa processer i kommunförvaltningen - omfördela resurser från förvaltningarna för att utveckla generalistfunktioner i kommunservice 4. är kommunens kvalitets- och uppföljningsarbete samordnat ur ett helhetsperspektiv - centralisering av administrativa verksamhetsövergripande funktioner 5. för föreningar och andra användare är ishallens funktion säkerställd - inköp och iordningsställande av ny sarg 6. finns en jämnare könsfördelning bland deltagarna i föreningslivet - stimulera föreningar till verksamhet för flickor 0-20 år Öckerö kommun Sida 1 (2) KS.docx Ekonomienheten

6 Konsekvenser av fullmäktiges budgetbeslut fördelning på verksamhets- och enhetsnivå ks-enheter -för att klara tillkommande kostnadsökningar, främst personalkostnad, inom befintlig eller sänkt budgetram, utan att ge avkall på tjänsternas omfattning och kvalitet, krävs omfördelning inom detaljbudgetens olika konton, budget för konsulter, kurser, resor m.m. ( rörliga kostnader ) kommer att behöva ses över -tillskott från förvaltningschefens buffert kan komma att behövas i vissa fall -arbetsmarknadsenhetens verksamhet är i sin linda och såväl organisation som ekonomi kan behöva särskild uppmärksamhet verksamhet riskhantering -lägre kapitalkostnad och bibehållen organisation från 2014 skapar möjlighet till detaljbudget som rymmer oförändrade tjänster -omvärldsförändring och oförutsedda händelser kan ställa större krav på verksamheten som inte ryms i budget verksamhet samhällsbyggnad (sb)/skattefinansierad vht -förutom ökad personalkostnad påverkas verksamheten kraftigt av höjd internränta (finansieringskostnad i samband med investeringsprojekt) - mest kännbart för Gatuenheten -verksamheten ser över planerade investeringsprojekt för att minimera effekten av avskrivningskostnad och internränta (kapitalkostnad) -utökad busstrafik Björkö finansieras inom befintlig budgetram -ökade kostnader (indexhöjning) inom t.ex. entreprenadbranschen och kostverksamheten tas inom befintlig budgetram -underhåll av kommunaltekniska anläggningar (vägar, broar, färjelägen, belysning) kommer inte att kunna genomföras i nivå med behov -arbete med översiktsplanen skall finansieras inom befintlig budgetram -för att klara en budget i balans krävs, förutom allmän återhållsamhet - med speciell fokus på konton för konsultverksamhet, kurser, resor m.m. alltså påverkbara kostnader, att intäktssidan utvecklas positivt -från ks totala budgetram flyttas 300 tkr till sb som budgetförstärkning, verksamhet fritid- och kultur -ramuppräkningen (2,8 %) innebär att verksamheten kan leverera tjänster till oförändrad volym och kvalitet -satsning kan göras avseende nödvändiga reparationer på kommunens badplatser sammanfattning: gemensamt för nämndens verksamhet är att år 2015 blir ett förvaltande år snarar än ett utvecklande år Ingvar TH Karlsson förvaltningschef Öckerö kommun Sida 2 (2) KS.docx Ekonomienheten

7 Höstuppföljning Uppdrag/budget år Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Sammanfattning av beslutade förändringar i förslag till uppdrag år 2015 utifrån kf:s beslut i juni: 1. Beskriv kortfattat förändringar i Uppgift Vi har förändrat under uppgift för att förtydliga vårt uppdrag. Vi kan koppla ihop det kommunala med det statliga uppdraget och uppgiften stämmer överens med skollagens begrepp. 2. Beskriv kortfattat nya Mål och satsningar Borttagna mål - där måluppfyllelse har uppnåtts eller delvis uppnåtts: Alla elever som lämnar grundskolan skall vara behöriga till gymnasieskolan Elevernas valmöjligheter och beredskap inför framtida studier och arbetsliv ökar Nya mål: Öka måluppfyllelsen i grundskolan Satsningar - Skapa engagerande, positiva och likvärdiga lärandemiljöer - Arbeta med att öka graden av inflytande - Öka känslan av arbetsro - Delta i matematiklyftet Öka samverkan mellan förskolan och hemmet kring barns utveckling och lärande Satsningar - Arbeta för ett utökat och utvecklat användande av Lärloggen i Unikum Samarbetsformer mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem skall utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling Satsningar Samverka kring utvecklingssamtal och åtgärdsprogram Arbeta tillsammans i temaarbete Ge fler elever hjälp med skolarbetet Säkerställa kvalitén på fritidshemsverksamheten Satsningar - Arbeta med att åtgärda de brister som Skolinspektionen påpekat Konsekvenser av fullmäktiges beslut Under 2015 kommer inga kvalitetshöjningar att göras då fullmäktige inte beslutat om specifika kvalitetssatsningar inom nämndens verksamhet. Vår ambition och föreläggandet av Skolinspektionen när det gäller fritidshemsverksamheten i kommunen förutsätter ökad personaltäthet, vilket inte kommer att vara möjligt under Inga ytterligare medel har tilldelats nämnden för prognostiserade volymökningar, vilket kan komma att innebära omdisponeringar av budget. Förvaltningen ser fortsatt ett stort behov av att anställa en vaktmästare för servicebehov på skolorna. Verksamheten upplever dagens knappa resurser som ett stort arbetsmiljöproblem. Osäkerhetsfaktorer: ensamkommande flyktingbarn, anhörighetsinvandring, asylsökande, undervisning i svenska som andraspråk. Kerstin Schiller/Förvaltningschef Öckerö kommun Sida 1 (1) BUN.doc Ekonomienheten

8 Höstuppföljning Uppdrag/budget år Nämnd: Socialnämnden Sammanfattning av beslutade förändringar i förslag till uppdrag år 2015 utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni. Beskriv kortfattat förändringar i Uppgift För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation skall Socialnämnden ansvara för kommunens uppgifter vad gäller socialtjänst: myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) utreda och fatta beslut om bistånd och insatser utföra psykosocialt behandlingsarbete ansvara för flyktingsamordning och myndighetsutövning vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn råd och stöd ansvara för stöd i form av ungdomsmottagning, alkoholrådgivning, familjerådgivning, ungdomstjänst, medling och öppen vårdform inom psykiatriska tvångsvården m.m. ansvara för insatser som möjliggör kvarboende ansvara för hemtjänst ansvara för boendestöd ansvara för daglig verksamhet ansvara för särskilt boende ansvara för insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade personer med funktionsnedsättning ansvara för stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående ansvara för myndighetsutövning enligt alkohollagen och tobakslagen ansvara för kommunal hälso- och sjukvård bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter Verksamheten skall bidra till att skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna skapa jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhällslivet frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser Beskriv kortfattat nya Mål och satsningar Skapa goda levnadsvillkor på hemmaplan för personer med stort vårdbehov. utveckla stödformer av god kvalitet inom kommunen Förbättra förutsättningar för personer att vara självförsörjande Tillsammans med Arbetsmarknadsenheten arbeta för minskat behov av försörjningsstöd. översyn av personer med försörjningsstöd för att utreda alternativ försörjning Personer i behov av bostad enligt SoL och LSS har fått sitt behov tillgodosett. samarbete med Öbo och privata hyresvärdar aktivt delta i processen att bygga nytt äldreboende med inriktning mot demens på Solhöjden aktivt delta i processen att bygga nytt LSS-boende Konsekvenser av fullmäktiges budgetbeslut Socialförvaltningen Fullmäktiges tilldelning ger socialförvaltningen bättre förutsättningar att nå en budget i balans. Boende för funktionshindrade barn och ungdomar är dock även framöver en verksamhet där det råder osäkerhet kring volym och kostnadsutveckling. Öckerö kommun Sida 1 (2) Socialförvaltningen

9 Andra områden med osäkerhetsfaktorer under 2015 är: - socialstyrelsens riktlinjer för bemanning i särskilda boenden, - Försäkringskassans nya bedömningsgrunder för personlig assistans - flyktingmottagning. Socialförvaltningen har under 2014 arbetat med processförbättringar. Inom Individ och Familjeomsorg har fokus legat på Köpta platser och Försörjningsstöd. Vi har förhoppningar om att under 2015 kunna hålla kostnaderna nere inom dessa områden. Malin Tisell förvaltningschef Öckerö kommun Sida 2 (2) Socialförvaltningen

10 Höstuppföljning Uppdrag/budget år 2015 Nämnd: Bygg- och miljönämnden Sammanfattning av beslutade förändringar i förslag till uppdrag år 2015 utifrån kf:s beslut i juni: 1. Beskriv kortfattat förändringar i Uppgift Besluta i planärenden med enkelt planförfaranden stryks Remissbehandla planärenden nytt 2. Beskriv kortfattat nya Mål och satsningar oförändrat Robert Svensson verksamhetschef Öckerö kommun Sida 1 (1) BMN.doc Ekonomienheten

11 Kf XX SKISS/FÖRSLAG God ekonomisk hushållning finansiella- och verksamhetsmässiga mål Bakgrund för verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. (Kommunallagen 8 kap.5 ) Det finns ingen entydig definition vad lagstiftaren menar med begreppet god ekonomisk hushållning. Varje kommun får själv utifrån sina speciella förutsättningar och bakgrund besluta om begreppets innebörd. Lagen är däremot tydlig i fullmäktiges skyldighet att ange mål, såväl finansiella som verksamhetsmässiga, som förutsätts leda till ett läge/position som för kommunen betecknas som god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktiges målstyrning utgår från Öckerö-modellen och syftar till att fastställa nämndernas verksamhet, till volym och kvalitet, med budgeten som medel och restriktion. De verksamhetsmässiga målen, i kommunallagens mening, fastställs varje år i fullmäktige och följs upp och rapporteras i förvaltningsberättelsen i delårs- och årsbokslut. God ekonomisk hushållning Öckerö kommun har god ekonomisk hushållning när de finansiella målen är uppfyllda och när de verksamhetsmässiga målen visar god måluppfyllelse. Finansiella mål 1. Årets resultat bör uppgå till 1,5 % av budgeterat s.k. skattenetto sett över en period av fem år*. 2. Reinvesteringar, återställande av uttjänta anläggningstillgångar, skall finansieras med egna medel. 3. Kapitaltillskott i samband med kommunfullmäktiges beställda fastighetsprojekt hos ÖFAB skall finansieras med egna medel. * skatteintäkter + utjämning/statsbidrag + kommunal fastighetsavgift (inkl. prognos förändring 2015) Genom att inte förbruka skattenettot i den ordinarie löpande verksamheten skapas förutsättningar för att - klara framtida pensionsåtaganden, även de som ligger utanför balansräkningen - återställandet av uttjänta anläggningstillgångar, så kallade reinvesteringar, sker med egna likvida medel - skapa utrymme för att klara oförutsedda händelser. För att undvika att tvärbromsa vid sämre tider, vilket innebär att tjänsterna till brukarna hotas, bör kommunen skapa ett överskott under goda tider som kan användas vid sämre tider. Överskott tryggar ett långsiktigt politiskt handlingsutrymme, möjliggör nya satsningar och kvalitetshöjningar i befintlig verksamhet. c:\users\irenel\appdata\local\temp\notesd0f376\god ekonomisk hushållning mål 2015.docx

12 Verksamhetsmässiga mål barn och utbildning alla barn i förskolan skall få bättre förutsättningar att lära sig, utvecklas och må bra genom att barngrupperna i förskolan minskas till max 17 barn år 2014 social omsorg utveckla stödformer av god kvalitet inom kommunen för att minska behovet av köpt vård kommunikationer gång och cykeltrafikanter skall uppleva en ökad säkerhet i trafiken genom tillgång till bland annat fler gång- och cykelvägar har kommunen ett långsiktigt hållbart trafiksystem andelen resor med kollektivtrafiken skall ha ökat från nuvarande 18 % (2010) till 25 % år 2014 * infrastruktur/anläggningar kommunens anläggningar är underhållna så att kapitalförstöring undviks c:\users\irenel\appdata\local\temp\notesd0f376\god ekonomisk hushållning mål 2015.docx

13 Öckerö kommun Budget 2015 Tilldelning Effektivisering Höstprocess 2,8% 0,0% Rambudget 2014 Juste-ringar och fördeln Tilldeln Volymförändr Kvalitet Effektivis ering Bud 2015 kf juni Förändr Bud 2015 Kf dec Övriga just. Kommunstyrelsen Kommunchef Ekonomienhet Personalenhet Arbetsmarknadsenhet Centrala politiska organ varav revision, fem st revisorer Informationsenhet Näringslivsenhet Riskhantering Buffert Samsyn barn och ungdomsfrågor Allmänna val 2014, ej ramhöjande SOLTAK, ej ramhöjande Effektiv % Tilldelning % Avgående politisk organisation Ny politisk organisation inkl KFN Samhällsbyggnad, skattefin Ram Fördelningspost ÖP14 ej ramhöjande Från myndighetsnämnden Effektiv % Tilldelning %

14 Bygg- och miljönämnd Ram Effektiv % Tilldelning % Avgående politisk organisation Ny politisk organisation Samhällsbyggnadsnämnd, avg fin Barn- och utbildningsnämnd Ram Resursteam 2014, ej ramhöjande Effektiv % Tilldelning % Avgående politisk organisation Ny politisk organisation Socialnämnd Ram Samsyn barn och ungdomsfrågor Tilldelning Effektiv % Tilldelning % Avgående politisk organisation Ny politisk organisation Kultur- och fritidsnämnd Ram Justering för sarghyra Effektiv % Tilldelning % Avgående politisk organisation Myndighetsnämnd Ram Effektiv % Tilldelning %

15 Centrala poster Ber pensionsutb inkl löneskatt (KPA) Försäkringar Medlemsagvifter inkl bidrag Borgensavgifter Sjöräddningen Fördelningsposter ramhöjande SB Heden och Brattebergsområdet framtida skollokaler BUN Heden och Brattebergsområdet framtida skollokaler Fördelningsposter från 2014 BUN Heden och Brattebergsområdet framtida skollokaler BUN Avställning Minnessten, Ankaret, Brattelyckan, Almelunden och Optimisten SN Avställning Bergmans boende SN Personal en avdelning demensboende Solhöjden SN Demensboende Solhöjden KS/SB En förskoleavdelning kost och städ Hyresökning ÖBO generell KFN Fritidsgård KFN Skatepark (200 tkr ökning) Fördelningsposter ej ramhöjande BUN Heden och Brattebergsområdet framtida skollokaler SOLTAK Fördelningsposter från SB ÖP , återstår ( ) SB Förstudie linfärja Framnäs-Kalvsund SB Förstudie linfärja Öckerö-Björkö

16 Kommunens strategiska reserv Nettokostnader Beräknade avskrivn. o internränta Beräknade intern intäkt avskr o ränta Resultaträkning extern Verksamh nettokostn före avskr. -631,5 7,7-651,6-653,1-653,1 Period. statsbidrag intäkter anläggn 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 Beräknade avskrivningar -14,5-1,6-16,1 0,3-15,8-15,8 Nettokostnad -646,0 6,5-667,3-668,0-668,0 Skattenetto 636,6 22,5 659, ,7 655,7 Finansnetto 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 Beräknat resultat -8,4-7,2-11,3-11,3

17 3-årsplan budget 2014 plan Extern Resultaträkning 3,0% 3,2% Höstprocess Bok 2013 Bud 2014 Bud 2015 Plan 2016 Plan 2017 Verksamheternas nettokostnader före avskrivningar -568,9-631,5-652,3-671,8-693,3 Avskrivningar -13,7-14,5-15,8-15,8-15,8 VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER -582,6-646,0-668,0-687,6-709,1 Skattenetto * 600,9 636,6 655,7 683,7 711,3 Finansnetto -4,7 1,0 1,0 1,0 1,0 ÅRETS RESULTAT 13,6-8,4-11,3-2,9 3,2 Investeringsutrymme/utfall skattefinansierat 9,5 6,0 17,0 15,0 8,0 Varav SFS/Framtids skollokaler 0,0 9,0 7,0 0,0 Reservation ej påbörjade investeringsprojekt ,0 0,2 0,0 0,0 0,0 Investeringsutrymme/utfall avgiftsfinansierat 8,0 18,9 14,0 14,0 14,0 Reservation ej påbörjade investeringsprojekt ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KS delegation strategiska fastighetsförvärv 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Skattesats 20,76 20,76 20,76 20,76 20,76 Upplåning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * SKL cirkulär 14:32 (oktober) - skattenetto

18 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Anna Skrapste, Robert Svensson Ärende: LONA- ansökan, Naturvårdsprogram Diarienummer: 0185/12 Antagande av naturvårdsprogram del 1 för Öckerö kommun Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen att anta Naturvårdsprogram del 1 och att ge förvaltningen i uppdrag att utifrån de kunskaper som framkommit i naturvårdsprogrammet arbeta fram en åtgärdsplan naturvårdsprogram del 2. Sammanfattning Öckerö kommun har erhållit LONA-bidrag på kr från Naturvårdsverket för att ta fram ett naturvårdsprogram för kommunen. Kommunen medfinansierar projektet i form av tid. Syftet med naturvårdsprogrammet är att det ska fungera som vägledning vid fysisk planering samt som underlag för skötsel och bevarandeåtgärder. Naturvårdsprogrammet kommer att utgöra ett underlagsmaterial i det pågående arbetet med ny översiktsplan. Naturvårdsprogrammet är också tänkt att användas för att kunna utveckla kommunens naturturism och för att sprida information om kommunens naturvärden. Programmet ska vara ett levande dokument som kompletteras med ny kunskap när sådan kommer fram. Utifrån naturvårdsprogrammet bör arbetas fram en tidsatt åtgärdsplan som beskriver vad som ska göras samt vilken nämnd som ansvar för olika åtgärder. För att det ska bli verklighet krävs att det avsätts resurser för det arbetet. Ärende Framtagandet av ett naturvårdsprogram är en del i kommunens miljömålsarbete och är tänkt som ett underlagsmaterial av kommunens översiktsplan. Naturcentrum AB har på uppdrag av Öckerö kommun identifierat och inventerat områden med naturvärden inom kommunen. Som underlag har tidigare dokumentationer använts, t ex nyckelbiotopsinventering, ängs- och betesmarksinventering, olika äldre naturvårdsplaner samt uppgifter om rödlistade arter. Utöver detta har uppgifter inkommit genom muntlig information från kommuninvånare. Intressanta områden har sedan besökts i fält. Inventeringarna omfattar landmiljöer och genomfördes 2013 och 2014 och hade som syfte att identifiera, avgränsa och värdera objekt med naturvärden. Värderingen har genomförts med en tregradig skala, där klass I står för unika värden (av nationell klass), klass II höga naturvärden och klass III naturvärden. Det kan inom Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

19 ett klassat område finnas värdekärnor med högre naturvärden, men som ändå av praktiska skäl inte avgränsats som enskilda objekt. Totalt har 60 olika objekt med naturvärden identifierats. Objektens totala areal, 1269 hektar, motsvarar cirka 49 % av kommunens landyta. Totalt har det i kommunen registrerats 72 rödlistade arter. Två objekt är skyddade som naturreservat (Rörö och Ersdalen) och ett objekt är del av naturreservatet Nordre älvs estuarium. Naturreservatet Nordre älvs estuarium ingår i Natura 2000-området Nordre älvs estuarium och naturreservatet Rörö ingår i Natura 2000-området Sälöjfjord. Men det finns också andra värdefulla naturområden som idag saknar skydd. De mest värdefulla är, enligt nuvarande bedömning, norra delen av Björkö, sydöstra Hönö, skärgård väster om Hälsö, samt västra kustlinjen utmed Fotö, Hönö, Öckerö och Hyppeln. Dessa områden kan vara i behov av ett mer permanent skydd. Särskilt skyddsvärda naturtyper i kommunen är strandängar av olika typer, ljunghedar, betade gräsmarker, bestånd med ädellövträd och skalgrusrika marker. Det största hotet mot naturvärdena är den pågående igenväxningen av stora arealer värdefulla naturmarker. Hävdade marker (bete och slåtter) på äldre fasta fodermarker (ängar, hagar, betade utmarker) är mycket ovanliga i kommunen och finns i dagsläget endast på Hyppeln (bete), Grötö (bete) och Björkö (bete). Många områden är idag ohävdade och under stark igenväxning. Andra hot är exploatering av värdefulla marker samt avverkning av värdefulla skogsbestånd och enskilda träd. Idagsläget har ingen motsvarande undersökning av marina värden genomförts. För kartläggning av marina värden hänvisas därför till den undersökning som gjordes i samband med strandskyddsutredningen Överväganden Under arbetets gång har det blivit allt tydligare att det finns ett stort behov av att ta fram en åtgärdsplan för naturvårdsåtgärder, något som också påtalats av flera remissinstanser. Det är därför viktigt att arbete med detta fortgår. För genomförande av åtgärder kommer att krävas extern konsulthjälp. I dagsläget finns inga medel för arbete med naturvårdsåtgärder avsatta i budgeten för år Det behöver därmed tillsättas resurser i form av tid och/eller pengar. Möjlighet finns att söka ytterligare bidrag men då krävs vanligen någon form av medfinansiering, alternativt påbörjas arbetet med åtgärdsplan som tidigast under år Synpunkter Naturvårdsprogrammet har tagits fram med hjälp av Naturcentrum AB och i samråd med naturskyddsföreningen samt ett antal naturvårdskunniga boende i kommunen. Naturvårdsprogrammet har varit ute på remiss under tiden april-juni Synpunkter har inkommit från länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Göteborg stad, Kultur och fritid Öckerö kommun, Planavdelningen Samhällsbyggnad Öckerö kommun, Hälsö vänners intresseförening samt en privatperson. Synpunkter har tagits tillvara och besvaras i ett särskilt dokument, bifogat antagandehandlingarna. Robert Svensson samhällsbyggnadschef Anna Skrapste miljöinspektör

20 NATURVÅRDSPROGRAM ÖCKERÖ KOMMUN del 1

21 Naturcentrum AB Naturvårdsprogram Öckerö kommun 2014 Rapport: Johannesson, T. & Bohman, P. 2014: Naturvårdsprogram Öckerö kommun. På uppdrag av: Öckerö kommun (Anna Skrapste). Inventering: Petter Bohman, Therese Johannesson och Johan Svedholm. Tack till Johan Swedholm för uppgifter om fågellivet samt Bohusläns flora (Eva-Stina Blomgren) om floran. Tack också till de kommuninvånare som bidragit med värdefulla uppgifter. Rapporten är utformad av Naturcentrum AB i samarbete Öckerö kommun. Omslagsbild: Strandvallmo Glaucium flavum, Therese Johannesson, Naturcentrum AB. Fotografier: Sverker Hultengren (silversmygare) och Naturcentrum AB (övriga). 2

22 Naturcentrum AB Naturvårdsprogram Öckerö kommun 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning bakgrund Naturvårdsprogrammets roll Lagstiftning naturvård Inventerings- och värderingsmetoder Allmän beskrivning av kommunens natur Generella skötselråd Skyddade områden Förteckningar över rödlistade arter som påträffats i Öckerö kommun Friluftslivet Hur arbetar vi vidare utifrån de kunskaper som framkommit i naturvårdsprogrammet? Litteraturförteckning BILAGA 1. Översiktskarta objekt med naturvärden BILAGA 2. Objekt med naturvärden katalog BILAGA 3. Inventerings- och värderingsmetoder BILAGA 4. Förteckningar över arter enligt artskyddsförordningen BILAGA 5. Strandskydd i Öckerö kommun 2002:22 3

23 Naturcentrum AB Naturvårdsprogram Öckerö kommun Sammanfattning Framtagandet av ett naturvårdsprogram är en del i kommunens miljömålsarbete och är tänkt som ett underlagsmaterial av kommunens översiktsplan. Naturcentrum AB har på uppdrag av Öckerö kommun identifierat och inventerat områden med naturvärden inom kommunen. Som underlag har tidigare dokumentationer använts, t ex nyckelbiotopsinventering, ängs- och betesmarksinventering, olika naturvårdsprogramer samt uppgifter om rödlistade arter. Utöver detta har uppgifter inkommit genom muntlig information från kommuninvånare. Intressanta områden har sedan besökts i fält. Inventeringarna omfattar landmiljöer och genomfördes 2013 och 2014 och hade som syfte att identifiera, avgränsa och värdera objekt med naturvärden. Värderingen har genomförts med en tregradig skala, där klass I står för unika värden (av nationell klass), klass II höga naturvärden och klass III naturvärden. Det bör i detta sammanhang nämnas att det inom ett klassat område kan finnas värdekärnor med högre naturvärden, som av praktiska skäl inte avgränsats som enskilda objekt. Totalt har 60 olika objekt med naturvärden identifierats. Objektens totala areal, 1269 hektar, motsvarar cirka 49 % av kommunens landyta. Totalt har det i kommunen registrerats 72 rödlistade arter (baserat på utdrag från ArtDatabanken från 1980-talet och framåt). Många av arterna har påträffats under inventeringen eller har kända och aktuella förekomster i området. Två objekt är skyddade som naturreservat (Rörö 406 ha och Ersdalen 529 ha) och ett objekt är del av naturreservatet Nordre älvs estuarium (7 040 hektar varav hektar land). Naturreservatet Nordre älvs estuarium ingår i Natura 2000-området Nordre älvs estuarium och naturreservatet Rörö ingår i Natura 2000-området Sälöjfjord. Men det finns också andra värdefulla naturområden som idag saknar skydd. De mest värdefulla är, enligt nuvarande bedömning, norra delen av Björkö, sydöstra Hönö, skärgård väster om Hälsö, samt västra kustlinjen utmed Fotö, Hönö, Öckerö och Hyppeln. Dessa områden kan vara i behov av ett mer permanent skydd. Särskilt skyddsvärda naturtyper i kommunen är strandängar av olika typer, ljunghedar, betade gräsmarker, bestånd med ädellövträd och skalgrusrika marker. Det största hotet mot naturvärdena är den pågående igenväxningen av stora arealer värdefulla naturmarker. Hävdade marker (bete och slåtter) på äldre fasta fodermarker (ängar, hagar, betade utmarker) är mycket ovanliga i kommunen och finns i dagsläget endast på Hyppeln (bete), Grötö (bete) och Björkö (bete). Många områden är idag ohävdade och under stark igenväxning. Andra hot är exploatering av värdefulla marker samt avverkning av värdefulla skogsbestånd och enskilda träd. Idagsläget har ingen motsvarande undersökning av marina värden genomförts. För kartläggning av marina värden hänvisas därför till den undersökning som gjordes i samband med strandskyddsutredningen

24 Naturcentrum AB Naturvårdsprogram Öckerö kommun Inledning bakgrund Framtagandet av ett naturvårdsprogram är en del i kommunens miljömålsarbete och är tänkt som ett underlagsmaterial till kommunens översiktsplan. Naturcentrum AB har på uppdrag av Öckerö kommun genomfört en kartering av områden med särskilda naturvärden inom Öckerö. Fältinventeringen har i huvudsak genomförts under 2013 med en kompletterande del under 2014 av biologerna Petter Bohman, Therese Johannesson och Johan Svedholm. Syftet har varit att kartlägga områden med särskilda värden för den biologiska mångfalden. Naturvårdsprogrammet är framtagen med hjälp av LONA-bidrag från Naturvårdsverket och innefattar av resursskäl endast naturvärden på land på huvudöarna samt de större öarna inom kommunen. I dagsläget finns en inventering från 2002 som genomfördes i samband med den översyn av strandskyddet som genomfördes då (se bilaga 5). Det skulle vara önskvärt att genomföra en motsvarande inventering av kommunens marina naturvärden. Kommunens förhoppning är att detta kan komma att ske i samarbete med närliggande kommuner, inom det samarbete som påbörjats inom kustzonplanering. 3 Naturvårdsprogrammets roll I kommunens övergripande vision 2025 finns en målsättning om att Natur, kulturarv och historiska miljöer bevaras och utvecklas för kommande generationer. Naturvårdsprogrammet är ett första steg i kommunens arbete med att identifiera och dokumentera kommunens mest värdefulla naturområden. Enligt Göteborgsregionens kommunalförbund, GR:s strukturbild och den överenskommelse som undertecknats av GR-kommunerna, så ska kvaliteterna i kustzonen tas till vara och utvecklas för att stärka Göteborgsregionen som helhet. Markanvändningen i strandnära områdena pekas ut som ett särskilt viktigt område att arbeta med. Naturvårdsprogrammet kan här ge vägledning vid beslut om hur Öckerö planerar och använder strandsnära områden. Programmet skall även vara vägledande i kommunens arbete med att uppnå de lokala och nationella miljömålen, främst det sextonde ett rikt växt- och djurliv men också Hav i balans samt levande kust och skärgård. Planen pekar ut 60 områden i kommunen med naturvärden som är särskilt värda att uppmärksamma. Det handlar om örtrika strandängar, krattekskogar, odlingslandskap, ädellövskogsmiljöer, vidsträckta hällmarksområden och en del öar med framträdande mångfald. I flera av de utpekade områdena har hotade djur och växter observerats. Kommunen bör verka för att dessa områden bevaras och utvecklas på ett sådant sätt att naturvärdena består. I de fall där skötsel är en förutsättning för arternas fortlevnad har förslag på hur en sådan kan se ut redovisats. Områden med naturvärden som pekas ut i naturvårdsprogrammet (se bilaga 2) motsvarar cirka 49 % av kommunens totala yta, varav 21 % är klass I-objekt, 13 % klass II-objekt och 14 % klass IIIobjekt. Dessa områden hyser natur med stor betydelse för den biologiska mångfalden. Det handlar till stor del om miljöer som förr varit vanliga i det brukade landskapet eller i ett naturlandskap. En del av dessa områden har höga eller unika värden och är ekologiskt särskilt känsliga enligt miljöbalken. Områden med unika naturvärden (klass I) har få motsvarigheter i landet eller regionen. Inventeringen av naturvärden är att se som ett första steg i naturvårdsarbetet. Utifrån de värden som dokumenterats behövs fortsatt arbete med att ta fram en åtgärdplan. De kunskaper som framkommit vid inventeringen kan direkt användas som underlag vid exploatering av nya områden. Enligt plan- och bygglagen så ska hänsyn alltid tas till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter. Mark får endast planläggas och bebyggas om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Inventeringen är tänkt som hjälp i den bedömningen, men är en översiktlig genomgång av kommunens naturområden. Inom varje område/objekt kan förekomma variationer. Vid planer på exploatering behövs därför en mer djupgående analys av vad som är möjligt i det enskilda fallet. 5

25 Naturcentrum AB Naturvårdsprogram Öckerö kommun

26 Naturcentrum AB Naturvårdsprogram Öckerö kommun 2014 Vägledning vid planering av mark i Öckerö kommun: Områden med Naturvärdesklass * Unika naturvärden Höga naturvärden Naturvärden Lägre naturvärden Avvägningar exploatering Exploatering ska undvikas Exploatering som hotar naturvärdena bör undvikas, men kan i vissa fall vara möjlig. Då efter fördjupad undersökning och avvägning mellan naturvärden och övriga allmänna intressen i det enskilda fallet. Ska då utformas så att naturvärdena inte hotas. Exploatering kan ske efter avvägning i det enskilda fallet mellan naturvärden och övriga allmänna intressen, men bör då utformas så att naturvärdena inte hotas. Fördjupad undersökning kan behövas. *Värdesklasserna presenteras närmare på sid 8 samt i bilaga 3. Tanken är att programmet ska vara ett levande dokument som kompletteras med ny kunskap när sådan kommer fram. 4 Lagstiftning naturvård Det finns olika typer av skydd för värdefulla naturmiljöer och arter. Här följer en kort beskrivning av de vanligaste formerna. Natura 2000 Natura 2000 omfattar värdefulla naturområden med arter och/eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda. Sverige och övriga EU-länder ska se till att nödvändiga bevarandeåtgärder vidtas i områdena enligt art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet. De flesta områden är också skyddade som nationalpark eller naturreservat och alla är riksintressen. Natura 2000 ska bevara värdefull natur, men innebär inte något generellt stopp för pågående markanvändning eller utveckling av samhället. Det måste avgöras i varje enskilt fall vilka åtgärder som kan fortsätta och vilka som inte kan tillåtas. Särskilt tillstånd krävs enligt miljöbalken för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett sådant område. Naturreservat Utgångspunkten är att skydda särskilt värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter. Det innebär att det ofta är de naturmiljöer med störst skyddsbehov som blir naturreservat. Naturreservat kan bildas i syfte att: bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av områden för friluftslivet, skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller att skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. Naturreservat kan bildas av länsstyrelserna och av kommuner med stöd av miljöbalken. Marken i ett naturreservat kan ingå i såväl ett privat som allmänt ägande. Djur- och växtskyddsområden I syfte att skydda sällsynta eller störningskänsliga djur- eller växtarter kan länsstyrelsen eller kommunen med stöd av 7 kap. 12 miljöbalken inrätta djur- och växtskyddsområden. Föreskrifterna innebär att allmänheten, och i vissa fall även markägaren, inte får vistas inom området under en viss tid av året. De kan även begränsa rätten till jakt och fiske. De vanligaste motiven är att skydda fåglars häckningsområden under häckningstid (fågelskyddsområde) eller sälars uppehållsplatser (sälskyddsområde). 7

27 Naturcentrum AB Naturvårdsprogram Öckerö kommun

28 Naturcentrum AB Naturvårdsprogram Öckerö kommun 2014 Biotopskyddsområden i skogs- och jordbruksmark Skyddet omfattar mindre mark- eller vattenområden, så kallade biotoper, som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som av annan orsak är särskilt skyddsvärda. Biotopskyddsområden skiljer sig från till exempel naturreservat genom att det är ett antal namngivna biotoper som får skyddas som biotopskyddsområde. Det finns två olika former av biotopskyddsområde, dels en som innebär ett generellt skydd för vissa biotoper, och dels en som innebär att skydd för en biotop beslutas i varje enskilt fall. Inom områdena får inte verksamhet bedrivas som kan skada naturmiljön. Fridlysta djur- och växtarter Fridlysning av en växt- eller djurart innebär oftast att arten skyddas mot plockning eller dödande och infångande. Artens frön, ägg, rom eller bon skyddas också. I vissa fall är det bara förbjudet att gräva upp eller plocka en art för försäljning. Det är regeringen som beslutar om fridlysning av en art i hela landet, i ett län eller i en del av ett län. Brott mot bestämmelserna kan medföra böter eller fängelse. Fridlysning innebär normalt inte att arten är skyddad mot pågående markanvändning i form av till exempel jord- eller skogsbruk, eller mot övergödning och andra föroreningseffekter. 5 Inventerings- och värderingsmetoder Identifieringen av områden med naturvärden har genomförts med hjälp av rapporter (Åsander 1991, Kilnäs, M. 2002, Översiktsplan Öckerö kommun 2006), uppgifter från föreningen Bohusläns flora (datauttag; Evastina Blomgren/Föreningen Bohusläns flora) och naturvårdsprogram för Öckerö kommun (Öckerö kommun 1996), data från ängs- och betesmarksinventeringen (Jordbruksverket TUVA), nyckelbiotopinventeringen (Skogsstyrelsen) och våtmarksinventeringen (Länstyrelsen) samt muntlig information från Naturskyddsföreningen, naturvårdskunniga boende i kommunen, m fl. Därefter har fältinventeringar genomförts i identifierade områden under 2013 och Naturvärdesinventering är en metod för inventering och värdering av skyddsvärda naturmiljöer. Syftet är att med en rimlig arbetsinsats identifiera större och mindre områden med särskilda ekologiska värden inom ett landskapsavsnitt. Metoden är utarbetad efter samma principer och riktlinjer som gäller för Naturvårdsverkets, länsstyrelsens och Skogsstyrelsens inventeringar av t ex ängs- och hagmarker och nyckelbiotoper, och den är anpassad så att resultat från dessa inventeringar kan vägas in. Se även bilaga 3. 9

29 Naturcentrum AB Naturvårdsprogram Öckerö kommun 2014 Figur 1. Naturvärdesbedömningen som visas i värdepyramiden ovan bygger på erfarenhet och allmänna, vedertagna naturvårdsprinciper. Figuren är bredast vid basen och smalast vid toppen. Detta belyser att de miljöer som återfinns längts upp i pyramiden är sällsyntare än sådana som finns längre ner i pyramiden. 6 Allmän beskrivning av kommunens natur Öckerö tillhör den naturgeografiska regionen "Ljungheds- och kustskogsområden längs svenska västkusten" (Nordiska ministerrådet 1984). Kommunens natur är präglad av klimatet och av forna tiders markanvändning. Utbredningen av ljunghedar vittnar om tidigare skogsavverkning och intensivt bete. Idag är merparten av ljunghedarna ohävdade, men igenväxningen går mycket långsamt på grund av det hårda kustklimatet. Kalt berg dominerar landskapsbilden. De få skogsområden som finns inom kommunen utgörs av lövkrattskog, triviallövskog, ädellövskog och planterad barrskog. Berg och jord Geologiskt tillhör Öckerö det västsvenska gnejsområdet. Större delen av kommunen utgörs av urberg i dagen. Berggrunden domineras av en grå, åderrik ytbergartsgnejs. På Lindholmen, Hyppelns kalv och Rörös nordvästra sida förekommer bergarten amfibolit. I låglänta områden förekommer framför allt grovmo, sand, grus och klapper. På norra och centrala Björkö finns områden med glacial och postglaciala finleror. På östsidan Källö finns ett stråk med glacial finlera och på centrala och sydöstra Öckerö samt nordöstra Hönö finns områden med postglacial finlera. 10

30 Naturcentrum AB Naturvårdsprogram Öckerö kommun 2014 Figur 2. Klapperstensfält på västsidan Lindholmen. Morän Randbildningar I kommunen finns flera israndbildningar, vilka bildar mäktiga klapperstensfält. Randbildningar är avlagringar som bildats av inlandsisen. Material från isen har avsatts vid den avsmältande iskanten, och särskilt när isen stått still en längre tid. På Hönö, Grötö och Öckerö finns relativt väl sammanhängande randbildningar. De utgörs av flacka moränvallar i riktningen NNV-SSO, meter breda och 5-10 meter höga. Ryggarna är kraftigt svallade, det vill säga finare material har spolats bort, och därför är ytan rik på block. På och invid moränryggarna förekommer små områden med klapper och grus. Skaljord Skaljord är avlagringar som innehåller skal och skalfragment av främst musslor och snäckor och ger upphov till en rik flora. På centrala delen av Rörö förekommer skalavlagringar i svallgrus. Även på Huvudet på östra Björkö finns en avlagring. Räfflor Spåren efter istiden syns överallt i landskapet. På hällar finns till exempel isräfflor som bildats när stenar och grus i isen repat och skrubbat berggrunden. Genom att titta på hur räfflor och skärmärken ligger orienterade kan man få en uppfattning om hur isen rört sig över området. Räfflor förekommer på I stort sett alla hällar men på strandhällar i skärgården är de bäst bevarade och mest synliga. På flera lokaler förekommer räfflor i flera riktningar; på spetsen av Hönös sydligaste udde, på nordspetsen av Lygnholmen, på nordostsidan av Lilla Äxholmen, på strandhällar öster om färjeläget på norra Stuvö, på sydöstra Stuvö och sydöstra Hälsö, i den inre delen av Hjälvik och på sydöstra Rörö. Jättegrytor När inlandsisen smälte bort bildades enorma mängder av vatten. Vattenmängderna tvingade sig fram över och under isen och mejslade fram märkliga former i berggrunden. Jättegrytor är en sådan form. De har bildats i samband med kraftiga vattenrörelser i isens kontakt med berggrunden. På sydsidan av berget Pjonken på Björkö finns ett tiotal ursvarvningar, nischer och kaviteter. Den största nischformade grytan mäter en meter i diameter. På östsidan av den näst största ön av Vannholmarna finns tio jättegrytor inom en sträcka av knappt femtio meter. Nästan alla är nischformade. Flertalet av dem har en diameter mellan 0,3 och 0,6 meter samt ett djup mellan 0,3 och 0,8 meter. Den östligaste jättegrytan är oval med en största diameter av 1,5 meter. Svallsediment Strax efter istiden låg stora delar av Sverige under havsytan. Den nivå dit vattnet nådde som högst kallas för den högsta kustlinjen. Allt eftersom landet steg ur havet utsattes terrängen under högsta 11

31 Naturcentrum AB Naturvårdsprogram Öckerö kommun 2014 kustlinjen för vågornas svallning. I själva svallzonen sköljdes finare partiklar bort ur sedimenten. Det grövsta materialet blev kvar som avlagringar av grovt grus, sten och klapper. I stort sett hela kommunen har varit utsatt för denna process. De största förekomsterna av svallsediment i kommunen är knutna till morän- och isälvsavlagringar, som till exempel invid randbildningarna på Hönö och Öckerö. Här finns på sina ställen mer än fem meter skalförande sand och grovmo. Klapper förekommer på västsidan av flera öar, främst på Rörö, i form av strandvallar på olika nivåer och utbredda fält. Svallgrus finns till exempel på Grötö och på Hyppeln. Olika typer av stränder En av kommunens mest säregna och mest skyddsvärda naturtyper utgörs av sand-, grus,- stenoch blockstränder. Dessa förekommer framför allt utmed västsidan på många av kommunens öar. Särskilt skyddsvärda arter i den här miljön är sandmålla, strandvallmo, ostronört och martorn. Strandängarna kännetecknas av att de står under påverkan från havsvatten vilket präglar floran. Typiska arter som växer på strandängarna är strandkrypa, gåsört, revigt saltgräs och salttåg. Mindre vanligt förekommande är strandrödtoppa, kustarun och havsnarv. Hävdade strandängar är värdefulla bland annat som födosöks- och rastlokal för fågel. På flera håll i kommunen finns strandängar, allt ifrån korta sträckor med strandängsväxtlighet där kustlinjen är småflikig till stora sammanhängande ytor som vid Björkö huvud, Ersdalen och vid Öckerös sydöstra spets. Figur 3. Sandmålla är en sällsynt växt som vissa år växer upp på sandstränder i kommunen. Kommunens strandängar är i huvudsak ohävdade, med undantag för att det förekommer ett visst gåsbete. Figur 4. Havsstrandäng i Ersdalsviken, Hönö. Ängen har tidigare betats av får men är i dag ohävdad. Sandstränder finns på de flesta av kommunens öar. Karakteristiskt för dessa är ruggar med strandråg och täta mattor med saltarv. Här växer också marviol och mer sällsynt paddfot, sodaört och kustruta. En av sandsträndernas rariteter är sandmållan, som dyker upp vissa år. 12

32 Naturcentrum AB Naturvårdsprogram Öckerö kommun 2014 På sandstränderna kan det också förekomma tångvallar. De uppkommer genom att tång, vass eller annan vegetation drivit med vattnet genom strömmar och vågrörelser och lagrats upp som vallar längs stränderna. På det ofta mycket näringsrika underlaget uppkommer en frodig vegetation. Typiska arter är olika mållor, pipdån, gråbo och åkermolke. I och med att blåstången minskat i vissa områden har blåstångsvallarna blivit sällsyntare, medan driftvallar bestående av fintrådiga alger blivit allt vanligare. Figur 5. Sandstrand med tångvallar i Lappesand, Hönö. Även blockstränder finns representerade på många håll i kommunen och även här kan det förekomma driftvallar med arter som kärrtörel, strandkvanne, strandkål, strandloka och besksöta. På blockstränder växer också mindre vanliga växterna som hampflockel, strandbeta och strandmalört samt sällsyntheter som strandvallmo. Figur 6. Hällmarker dominerar kommunens natur. De är en mosaik av öppna berghällar, ljunghedar, våtmarker och dammar, buskrika marker och träddungar. Bilden visar hällmarker på nordvästra Björkö. 13

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KOMMUNSTYRELSEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7. FRAMTID

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

KUNGÖRELSE. 4. Beviljande av utökad investeringsram för avgiftsfinansierade verksamheter (VAenheten) Sekreterare

KUNGÖRELSE. 4. Beviljande av utökad investeringsram för avgiftsfinansierade verksamheter (VAenheten) Sekreterare KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 28 november 2013 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling

Läs mer

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI Svensk standard för sinventering NVI Lättare att upphandla Lättare att granska Lättare att jämföra Lättare att sammanställa Bättre naturvård Vilka är med och tar fram standarden? Trafikverket har initierat

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 17 september 2013 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/Underrättelse 1(1) 2012-04-03 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 10 april 2012, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

16 Natur- och kulturmiljövård

16 Natur- och kulturmiljövård 16 Natur- och kulturmiljövård Natur- och kulturmiljövård är i många fall nära förbundna med och beroende av varandra. Människans bruk av de nyttor som naturen förmedlar ska ske på ett sådant sätt att arters

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

Därför är vissa träd mer värdefulla än andra

Därför är vissa träd mer värdefulla än andra Därför är vissa träd mer värdefulla än andra Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur träden är en del

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5) Innehållsförteckning Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort, samrådsyttrande... 3 Upphävande av beslut 162... 4 Information... 5 1 Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun.

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. Bilaga KS 2011/95/3 SALA KOrJfMUI\l Kommunstyrelsens förvaltning Remissvar Ink. 2011-05- t 2 Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. D. iarienr J IAktTbilaga QOI\ 104 I l-j. I Natura

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

ett rikt växt- och djurliv

ett rikt växt- och djurliv Ett rikt växt- och djurliv Hur är det idag? Den biologiska mångfalden är grunden för allt mänskligt liv, den spelar en avgörande roll för människors överlevnad och välfärd och är därmed en förutsättning

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Hur bildas ett NATURRESERVAT?

Hur bildas ett NATURRESERVAT? NATURVÅRDSVERKET 2003-09-24 Hur bildas ett NATURRESERVAT? 25 svar på vanliga frågor från markägare 1 Skydd och vård av värdefulla naturområden är en viktig del av Sveriges naturvårdspolitik. Det är också

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-834 Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt NFS 004:19 Utkom från trycket den december 004 beslutade den 8 december

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 januari 2015 kl 14.00 17.00 ande Lars Altgård, ordf (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora BILAGA 2 2005-03-14 Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora Miljöförbundet Blekinge Väst ansöker om bidrag med 60 000 kronor för Blekinges Flora enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 14 juni 2012 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 14 juni 2012 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2012-06-05 Rev 2012-06-12 Rev 2012-06-13 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 14 juni 2012 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med att Sparbanken

Läs mer

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet I genomförandet av programmet kommer de tre dimensionerna i hållbar utveckling, den ekonomiska, sociala och miljömässiga, att beaktas i genomförandets

Läs mer