Arne Lernhag Ordförande Lars G Andersson Sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arne Lernhag Ordförande Lars G Andersson Sekreterare"

Transkript

1 KALLELSE/Underrättelse 1(1) Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 28 oktober 2014, kl Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl Val av protokollsjusterare Anne-Lie Sundling Anna Skrapste Erling E 2. Uppdrag/budget höstuppföljning 3. Naturvårdsplan 4. Upphandling av omlastningsramp Kärrsvik 5. Genomförandeavtal Hyppeln 1: Tilldelningsbeslut inom verksamhet Samhällsbyggnad 7. Samhällsbyggnadschefen informerar 8. Utseende av tillsynsförrättare 9. Länsstyrelsens tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 10. Medborgarförslag om fritidsaktiviteter 11. Medborgarförslag om utökning av antalet parkeringsplatser på Framnäs 12. Uppdrag åt kommunchefen om utredning kring kostnader för GC-väg, Bäckevägen 13. Uppdrag åt kommunchefen om motionen Rör inte min Kompispris 14. Anmälan av ordförandebeslut 15. Information 16. Övrigt Arne Lernhag Ordförande Lars G Andersson Sekreterare

2

3 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Jarl Gustavsson Ärende: Budget 2015 Diarienummer: 0149/13 Uppdrag/budget höstuppföljning KSAU Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner redovisade förslag till förändringar i uppdragshandlingar/mått/mål. Kommunfullmäktige godkänner reviderat dokument God ekonomisk hushållning finansiella- och verksamhetsmässiga mål. Kommunfullmäktige godkänner reviderad driftsbudget för år 2015 samt treårsplan för år Bakgrund Kommunfullmäktiges uppdrag år 2015 till styrelse och nämnder Styrelse och nämnder har beslutat om förslag till uppdragshandlingar för år 2015 i enlighet med kommunfullmäktiges budgetbeslut Förvaltningschefer har sammanfattat förändringar i nya uppdraget i förhållande till gällande uppdrag som bifogas detta ärende. Reviderad driftbudget 2015 och plan I varje höstprocess ser ekonomiavdelningen över innevarande års fördelningsposter samt övriga händelser som uppstår och påverkar kommande budget. Ny skatteunderlagsprognos per oktober. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

4 Bilagor: Bil 1, FC KS sammanfattning förändrat uppdrag Bil 2, FC BUN sammanfattning förändrat uppdrag Bil 3, FC SN sammanfattning förändrat uppdrag Bil 4, FC BMN sammanfattning förändrat uppdrag Bil 5, Reviderat dokument God ekonomisk hushållning finansiella- och verksamhetsmässiga mål. Bil 6, Sammanställning reviderad driftbudget Bil 7, Reviderad treårsplan Irene Berg Ekonom

5 Höstuppföljning Uppdrag/budget år Nämnd: Kommunstyrelsen Sammanfattning av beslutade förändringar i förslag till uppdrag år 2015 utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni. Beskriv kortfattat förändringar i Uppgift vara delaktig i utvecklingen av SOLTAK AB ev beslut kf-nov ( MÅL/satsning ) svara för stöd och styrning inom områdena ekonomi, personal, kommunikation och utveckling vara aktiv till utveckling inom utveckla näringsliv och turism vara aktiv i Göteborgs Regionens Kommunalförbund och Business Region Göteborg utveckla och bedriva arbetsmarknadsåtgärder ansvara för folkhälso-, skydds-, säkerhetsarbete samt krisledning ansvara för räddningstjänst och förebyggande verksamhet samordna folkhälso-, säkerhets- och trygghetsarbetet ansvara för mark- och exploateringsärenden ansvara för fysisk planering, exploatering, mark- och bostadsförsörjning ansvara för trafikfrågor ansvara för infrastruktur och kommunikationer/trafiksystem ansvara för planfrågor med normalt planförfarande ansvara för samordna strategiskt miljöarbete ansvara för uppgifter avseende gaturenhållning och skyltning tillhandahålla en kretsloppsfunktion förutsättningar för ett kretsloppssamhälle ansvara för bostadsförsörjnings- och lokalbehovsprogram samordna kommunal lokalförsörjningsplanering ansvara för uppdragsverksamhet för Västtrafik AB: färjeleden Öckerö-Framnäs-Kalvsund-Grötö ge aktivt stöd åt ungdomar stödja föreningar bedriva biblioteks- och kulturverksamhet tillhandahålla fritidsanläggningar och naturområden värna om värdefulla miljöer och byggnader Beskriv kortfattat nya Mål och satsningar 1. har kommunen ett långsiktigt hållbart trafiksystem (((verksamhetsmässigt mål) - fortsatt utbyggnad enligt plan av gång- och cykelväg utmed Norgårdsvägen ligger kvar 2. ungdomar skall ges möjlighet till en trygg och inspirerande ungdomsverksamhet i en ny fritidsgård skild från skolan - utreda förutsättningarna i samband med projekt Öckerö Centrum 3. har invånare, företagare och besökare tillgång till kommunservice med en väg in-funktion - genomlysa processer i kommunförvaltningen - omfördela resurser från förvaltningarna för att utveckla generalistfunktioner i kommunservice 4. är kommunens kvalitets- och uppföljningsarbete samordnat ur ett helhetsperspektiv - centralisering av administrativa verksamhetsövergripande funktioner 5. för föreningar och andra användare är ishallens funktion säkerställd - inköp och iordningsställande av ny sarg 6. finns en jämnare könsfördelning bland deltagarna i föreningslivet - stimulera föreningar till verksamhet för flickor 0-20 år Öckerö kommun Sida 1 (2) KS.docx Ekonomienheten

6 Konsekvenser av fullmäktiges budgetbeslut fördelning på verksamhets- och enhetsnivå ks-enheter -för att klara tillkommande kostnadsökningar, främst personalkostnad, inom befintlig eller sänkt budgetram, utan att ge avkall på tjänsternas omfattning och kvalitet, krävs omfördelning inom detaljbudgetens olika konton, budget för konsulter, kurser, resor m.m. ( rörliga kostnader ) kommer att behöva ses över -tillskott från förvaltningschefens buffert kan komma att behövas i vissa fall -arbetsmarknadsenhetens verksamhet är i sin linda och såväl organisation som ekonomi kan behöva särskild uppmärksamhet verksamhet riskhantering -lägre kapitalkostnad och bibehållen organisation från 2014 skapar möjlighet till detaljbudget som rymmer oförändrade tjänster -omvärldsförändring och oförutsedda händelser kan ställa större krav på verksamheten som inte ryms i budget verksamhet samhällsbyggnad (sb)/skattefinansierad vht -förutom ökad personalkostnad påverkas verksamheten kraftigt av höjd internränta (finansieringskostnad i samband med investeringsprojekt) - mest kännbart för Gatuenheten -verksamheten ser över planerade investeringsprojekt för att minimera effekten av avskrivningskostnad och internränta (kapitalkostnad) -utökad busstrafik Björkö finansieras inom befintlig budgetram -ökade kostnader (indexhöjning) inom t.ex. entreprenadbranschen och kostverksamheten tas inom befintlig budgetram -underhåll av kommunaltekniska anläggningar (vägar, broar, färjelägen, belysning) kommer inte att kunna genomföras i nivå med behov -arbete med översiktsplanen skall finansieras inom befintlig budgetram -för att klara en budget i balans krävs, förutom allmän återhållsamhet - med speciell fokus på konton för konsultverksamhet, kurser, resor m.m. alltså påverkbara kostnader, att intäktssidan utvecklas positivt -från ks totala budgetram flyttas 300 tkr till sb som budgetförstärkning, verksamhet fritid- och kultur -ramuppräkningen (2,8 %) innebär att verksamheten kan leverera tjänster till oförändrad volym och kvalitet -satsning kan göras avseende nödvändiga reparationer på kommunens badplatser sammanfattning: gemensamt för nämndens verksamhet är att år 2015 blir ett förvaltande år snarar än ett utvecklande år Ingvar TH Karlsson förvaltningschef Öckerö kommun Sida 2 (2) KS.docx Ekonomienheten

7 Höstuppföljning Uppdrag/budget år Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Sammanfattning av beslutade förändringar i förslag till uppdrag år 2015 utifrån kf:s beslut i juni: 1. Beskriv kortfattat förändringar i Uppgift Vi har förändrat under uppgift för att förtydliga vårt uppdrag. Vi kan koppla ihop det kommunala med det statliga uppdraget och uppgiften stämmer överens med skollagens begrepp. 2. Beskriv kortfattat nya Mål och satsningar Borttagna mål - där måluppfyllelse har uppnåtts eller delvis uppnåtts: Alla elever som lämnar grundskolan skall vara behöriga till gymnasieskolan Elevernas valmöjligheter och beredskap inför framtida studier och arbetsliv ökar Nya mål: Öka måluppfyllelsen i grundskolan Satsningar - Skapa engagerande, positiva och likvärdiga lärandemiljöer - Arbeta med att öka graden av inflytande - Öka känslan av arbetsro - Delta i matematiklyftet Öka samverkan mellan förskolan och hemmet kring barns utveckling och lärande Satsningar - Arbeta för ett utökat och utvecklat användande av Lärloggen i Unikum Samarbetsformer mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem skall utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling Satsningar Samverka kring utvecklingssamtal och åtgärdsprogram Arbeta tillsammans i temaarbete Ge fler elever hjälp med skolarbetet Säkerställa kvalitén på fritidshemsverksamheten Satsningar - Arbeta med att åtgärda de brister som Skolinspektionen påpekat Konsekvenser av fullmäktiges beslut Under 2015 kommer inga kvalitetshöjningar att göras då fullmäktige inte beslutat om specifika kvalitetssatsningar inom nämndens verksamhet. Vår ambition och föreläggandet av Skolinspektionen när det gäller fritidshemsverksamheten i kommunen förutsätter ökad personaltäthet, vilket inte kommer att vara möjligt under Inga ytterligare medel har tilldelats nämnden för prognostiserade volymökningar, vilket kan komma att innebära omdisponeringar av budget. Förvaltningen ser fortsatt ett stort behov av att anställa en vaktmästare för servicebehov på skolorna. Verksamheten upplever dagens knappa resurser som ett stort arbetsmiljöproblem. Osäkerhetsfaktorer: ensamkommande flyktingbarn, anhörighetsinvandring, asylsökande, undervisning i svenska som andraspråk. Kerstin Schiller/Förvaltningschef Öckerö kommun Sida 1 (1) BUN.doc Ekonomienheten

8 Höstuppföljning Uppdrag/budget år Nämnd: Socialnämnden Sammanfattning av beslutade förändringar i förslag till uppdrag år 2015 utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni. Beskriv kortfattat förändringar i Uppgift För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation skall Socialnämnden ansvara för kommunens uppgifter vad gäller socialtjänst: myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) utreda och fatta beslut om bistånd och insatser utföra psykosocialt behandlingsarbete ansvara för flyktingsamordning och myndighetsutövning vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn råd och stöd ansvara för stöd i form av ungdomsmottagning, alkoholrådgivning, familjerådgivning, ungdomstjänst, medling och öppen vårdform inom psykiatriska tvångsvården m.m. ansvara för insatser som möjliggör kvarboende ansvara för hemtjänst ansvara för boendestöd ansvara för daglig verksamhet ansvara för särskilt boende ansvara för insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade personer med funktionsnedsättning ansvara för stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående ansvara för myndighetsutövning enligt alkohollagen och tobakslagen ansvara för kommunal hälso- och sjukvård bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter Verksamheten skall bidra till att skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna skapa jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhällslivet frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser Beskriv kortfattat nya Mål och satsningar Skapa goda levnadsvillkor på hemmaplan för personer med stort vårdbehov. utveckla stödformer av god kvalitet inom kommunen Förbättra förutsättningar för personer att vara självförsörjande Tillsammans med Arbetsmarknadsenheten arbeta för minskat behov av försörjningsstöd. översyn av personer med försörjningsstöd för att utreda alternativ försörjning Personer i behov av bostad enligt SoL och LSS har fått sitt behov tillgodosett. samarbete med Öbo och privata hyresvärdar aktivt delta i processen att bygga nytt äldreboende med inriktning mot demens på Solhöjden aktivt delta i processen att bygga nytt LSS-boende Konsekvenser av fullmäktiges budgetbeslut Socialförvaltningen Fullmäktiges tilldelning ger socialförvaltningen bättre förutsättningar att nå en budget i balans. Boende för funktionshindrade barn och ungdomar är dock även framöver en verksamhet där det råder osäkerhet kring volym och kostnadsutveckling. Öckerö kommun Sida 1 (2) Socialförvaltningen

9 Andra områden med osäkerhetsfaktorer under 2015 är: - socialstyrelsens riktlinjer för bemanning i särskilda boenden, - Försäkringskassans nya bedömningsgrunder för personlig assistans - flyktingmottagning. Socialförvaltningen har under 2014 arbetat med processförbättringar. Inom Individ och Familjeomsorg har fokus legat på Köpta platser och Försörjningsstöd. Vi har förhoppningar om att under 2015 kunna hålla kostnaderna nere inom dessa områden. Malin Tisell förvaltningschef Öckerö kommun Sida 2 (2) Socialförvaltningen

10 Höstuppföljning Uppdrag/budget år 2015 Nämnd: Bygg- och miljönämnden Sammanfattning av beslutade förändringar i förslag till uppdrag år 2015 utifrån kf:s beslut i juni: 1. Beskriv kortfattat förändringar i Uppgift Besluta i planärenden med enkelt planförfaranden stryks Remissbehandla planärenden nytt 2. Beskriv kortfattat nya Mål och satsningar oförändrat Robert Svensson verksamhetschef Öckerö kommun Sida 1 (1) BMN.doc Ekonomienheten

11 Kf XX SKISS/FÖRSLAG God ekonomisk hushållning finansiella- och verksamhetsmässiga mål Bakgrund för verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. (Kommunallagen 8 kap.5 ) Det finns ingen entydig definition vad lagstiftaren menar med begreppet god ekonomisk hushållning. Varje kommun får själv utifrån sina speciella förutsättningar och bakgrund besluta om begreppets innebörd. Lagen är däremot tydlig i fullmäktiges skyldighet att ange mål, såväl finansiella som verksamhetsmässiga, som förutsätts leda till ett läge/position som för kommunen betecknas som god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktiges målstyrning utgår från Öckerö-modellen och syftar till att fastställa nämndernas verksamhet, till volym och kvalitet, med budgeten som medel och restriktion. De verksamhetsmässiga målen, i kommunallagens mening, fastställs varje år i fullmäktige och följs upp och rapporteras i förvaltningsberättelsen i delårs- och årsbokslut. God ekonomisk hushållning Öckerö kommun har god ekonomisk hushållning när de finansiella målen är uppfyllda och när de verksamhetsmässiga målen visar god måluppfyllelse. Finansiella mål 1. Årets resultat bör uppgå till 1,5 % av budgeterat s.k. skattenetto sett över en period av fem år*. 2. Reinvesteringar, återställande av uttjänta anläggningstillgångar, skall finansieras med egna medel. 3. Kapitaltillskott i samband med kommunfullmäktiges beställda fastighetsprojekt hos ÖFAB skall finansieras med egna medel. * skatteintäkter + utjämning/statsbidrag + kommunal fastighetsavgift (inkl. prognos förändring 2015) Genom att inte förbruka skattenettot i den ordinarie löpande verksamheten skapas förutsättningar för att - klara framtida pensionsåtaganden, även de som ligger utanför balansräkningen - återställandet av uttjänta anläggningstillgångar, så kallade reinvesteringar, sker med egna likvida medel - skapa utrymme för att klara oförutsedda händelser. För att undvika att tvärbromsa vid sämre tider, vilket innebär att tjänsterna till brukarna hotas, bör kommunen skapa ett överskott under goda tider som kan användas vid sämre tider. Överskott tryggar ett långsiktigt politiskt handlingsutrymme, möjliggör nya satsningar och kvalitetshöjningar i befintlig verksamhet. c:\users\irenel\appdata\local\temp\notesd0f376\god ekonomisk hushållning mål 2015.docx

12 Verksamhetsmässiga mål barn och utbildning alla barn i förskolan skall få bättre förutsättningar att lära sig, utvecklas och må bra genom att barngrupperna i förskolan minskas till max 17 barn år 2014 social omsorg utveckla stödformer av god kvalitet inom kommunen för att minska behovet av köpt vård kommunikationer gång och cykeltrafikanter skall uppleva en ökad säkerhet i trafiken genom tillgång till bland annat fler gång- och cykelvägar har kommunen ett långsiktigt hållbart trafiksystem andelen resor med kollektivtrafiken skall ha ökat från nuvarande 18 % (2010) till 25 % år 2014 * infrastruktur/anläggningar kommunens anläggningar är underhållna så att kapitalförstöring undviks c:\users\irenel\appdata\local\temp\notesd0f376\god ekonomisk hushållning mål 2015.docx

13 Öckerö kommun Budget 2015 Tilldelning Effektivisering Höstprocess 2,8% 0,0% Rambudget 2014 Juste-ringar och fördeln Tilldeln Volymförändr Kvalitet Effektivis ering Bud 2015 kf juni Förändr Bud 2015 Kf dec Övriga just. Kommunstyrelsen Kommunchef Ekonomienhet Personalenhet Arbetsmarknadsenhet Centrala politiska organ varav revision, fem st revisorer Informationsenhet Näringslivsenhet Riskhantering Buffert Samsyn barn och ungdomsfrågor Allmänna val 2014, ej ramhöjande SOLTAK, ej ramhöjande Effektiv % Tilldelning % Avgående politisk organisation Ny politisk organisation inkl KFN Samhällsbyggnad, skattefin Ram Fördelningspost ÖP14 ej ramhöjande Från myndighetsnämnden Effektiv % Tilldelning %

14 Bygg- och miljönämnd Ram Effektiv % Tilldelning % Avgående politisk organisation Ny politisk organisation Samhällsbyggnadsnämnd, avg fin Barn- och utbildningsnämnd Ram Resursteam 2014, ej ramhöjande Effektiv % Tilldelning % Avgående politisk organisation Ny politisk organisation Socialnämnd Ram Samsyn barn och ungdomsfrågor Tilldelning Effektiv % Tilldelning % Avgående politisk organisation Ny politisk organisation Kultur- och fritidsnämnd Ram Justering för sarghyra Effektiv % Tilldelning % Avgående politisk organisation Myndighetsnämnd Ram Effektiv % Tilldelning %

15 Centrala poster Ber pensionsutb inkl löneskatt (KPA) Försäkringar Medlemsagvifter inkl bidrag Borgensavgifter Sjöräddningen Fördelningsposter ramhöjande SB Heden och Brattebergsområdet framtida skollokaler BUN Heden och Brattebergsområdet framtida skollokaler Fördelningsposter från 2014 BUN Heden och Brattebergsområdet framtida skollokaler BUN Avställning Minnessten, Ankaret, Brattelyckan, Almelunden och Optimisten SN Avställning Bergmans boende SN Personal en avdelning demensboende Solhöjden SN Demensboende Solhöjden KS/SB En förskoleavdelning kost och städ Hyresökning ÖBO generell KFN Fritidsgård KFN Skatepark (200 tkr ökning) Fördelningsposter ej ramhöjande BUN Heden och Brattebergsområdet framtida skollokaler SOLTAK Fördelningsposter från SB ÖP , återstår ( ) SB Förstudie linfärja Framnäs-Kalvsund SB Förstudie linfärja Öckerö-Björkö

16 Kommunens strategiska reserv Nettokostnader Beräknade avskrivn. o internränta Beräknade intern intäkt avskr o ränta Resultaträkning extern Verksamh nettokostn före avskr. -631,5 7,7-651,6-653,1-653,1 Period. statsbidrag intäkter anläggn 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 Beräknade avskrivningar -14,5-1,6-16,1 0,3-15,8-15,8 Nettokostnad -646,0 6,5-667,3-668,0-668,0 Skattenetto 636,6 22,5 659, ,7 655,7 Finansnetto 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 Beräknat resultat -8,4-7,2-11,3-11,3

17 3-årsplan budget 2014 plan Extern Resultaträkning 3,0% 3,2% Höstprocess Bok 2013 Bud 2014 Bud 2015 Plan 2016 Plan 2017 Verksamheternas nettokostnader före avskrivningar -568,9-631,5-652,3-671,8-693,3 Avskrivningar -13,7-14,5-15,8-15,8-15,8 VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER -582,6-646,0-668,0-687,6-709,1 Skattenetto * 600,9 636,6 655,7 683,7 711,3 Finansnetto -4,7 1,0 1,0 1,0 1,0 ÅRETS RESULTAT 13,6-8,4-11,3-2,9 3,2 Investeringsutrymme/utfall skattefinansierat 9,5 6,0 17,0 15,0 8,0 Varav SFS/Framtids skollokaler 0,0 9,0 7,0 0,0 Reservation ej påbörjade investeringsprojekt ,0 0,2 0,0 0,0 0,0 Investeringsutrymme/utfall avgiftsfinansierat 8,0 18,9 14,0 14,0 14,0 Reservation ej påbörjade investeringsprojekt ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KS delegation strategiska fastighetsförvärv 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Skattesats 20,76 20,76 20,76 20,76 20,76 Upplåning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * SKL cirkulär 14:32 (oktober) - skattenetto

18 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Anna Skrapste, Robert Svensson Ärende: LONA- ansökan, Naturvårdsprogram Diarienummer: 0185/12 Antagande av naturvårdsprogram del 1 för Öckerö kommun Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen att anta Naturvårdsprogram del 1 och att ge förvaltningen i uppdrag att utifrån de kunskaper som framkommit i naturvårdsprogrammet arbeta fram en åtgärdsplan naturvårdsprogram del 2. Sammanfattning Öckerö kommun har erhållit LONA-bidrag på kr från Naturvårdsverket för att ta fram ett naturvårdsprogram för kommunen. Kommunen medfinansierar projektet i form av tid. Syftet med naturvårdsprogrammet är att det ska fungera som vägledning vid fysisk planering samt som underlag för skötsel och bevarandeåtgärder. Naturvårdsprogrammet kommer att utgöra ett underlagsmaterial i det pågående arbetet med ny översiktsplan. Naturvårdsprogrammet är också tänkt att användas för att kunna utveckla kommunens naturturism och för att sprida information om kommunens naturvärden. Programmet ska vara ett levande dokument som kompletteras med ny kunskap när sådan kommer fram. Utifrån naturvårdsprogrammet bör arbetas fram en tidsatt åtgärdsplan som beskriver vad som ska göras samt vilken nämnd som ansvar för olika åtgärder. För att det ska bli verklighet krävs att det avsätts resurser för det arbetet. Ärende Framtagandet av ett naturvårdsprogram är en del i kommunens miljömålsarbete och är tänkt som ett underlagsmaterial av kommunens översiktsplan. Naturcentrum AB har på uppdrag av Öckerö kommun identifierat och inventerat områden med naturvärden inom kommunen. Som underlag har tidigare dokumentationer använts, t ex nyckelbiotopsinventering, ängs- och betesmarksinventering, olika äldre naturvårdsplaner samt uppgifter om rödlistade arter. Utöver detta har uppgifter inkommit genom muntlig information från kommuninvånare. Intressanta områden har sedan besökts i fält. Inventeringarna omfattar landmiljöer och genomfördes 2013 och 2014 och hade som syfte att identifiera, avgränsa och värdera objekt med naturvärden. Värderingen har genomförts med en tregradig skala, där klass I står för unika värden (av nationell klass), klass II höga naturvärden och klass III naturvärden. Det kan inom Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

19 ett klassat område finnas värdekärnor med högre naturvärden, men som ändå av praktiska skäl inte avgränsats som enskilda objekt. Totalt har 60 olika objekt med naturvärden identifierats. Objektens totala areal, 1269 hektar, motsvarar cirka 49 % av kommunens landyta. Totalt har det i kommunen registrerats 72 rödlistade arter. Två objekt är skyddade som naturreservat (Rörö och Ersdalen) och ett objekt är del av naturreservatet Nordre älvs estuarium. Naturreservatet Nordre älvs estuarium ingår i Natura 2000-området Nordre älvs estuarium och naturreservatet Rörö ingår i Natura 2000-området Sälöjfjord. Men det finns också andra värdefulla naturområden som idag saknar skydd. De mest värdefulla är, enligt nuvarande bedömning, norra delen av Björkö, sydöstra Hönö, skärgård väster om Hälsö, samt västra kustlinjen utmed Fotö, Hönö, Öckerö och Hyppeln. Dessa områden kan vara i behov av ett mer permanent skydd. Särskilt skyddsvärda naturtyper i kommunen är strandängar av olika typer, ljunghedar, betade gräsmarker, bestånd med ädellövträd och skalgrusrika marker. Det största hotet mot naturvärdena är den pågående igenväxningen av stora arealer värdefulla naturmarker. Hävdade marker (bete och slåtter) på äldre fasta fodermarker (ängar, hagar, betade utmarker) är mycket ovanliga i kommunen och finns i dagsläget endast på Hyppeln (bete), Grötö (bete) och Björkö (bete). Många områden är idag ohävdade och under stark igenväxning. Andra hot är exploatering av värdefulla marker samt avverkning av värdefulla skogsbestånd och enskilda träd. Idagsläget har ingen motsvarande undersökning av marina värden genomförts. För kartläggning av marina värden hänvisas därför till den undersökning som gjordes i samband med strandskyddsutredningen Överväganden Under arbetets gång har det blivit allt tydligare att det finns ett stort behov av att ta fram en åtgärdsplan för naturvårdsåtgärder, något som också påtalats av flera remissinstanser. Det är därför viktigt att arbete med detta fortgår. För genomförande av åtgärder kommer att krävas extern konsulthjälp. I dagsläget finns inga medel för arbete med naturvårdsåtgärder avsatta i budgeten för år Det behöver därmed tillsättas resurser i form av tid och/eller pengar. Möjlighet finns att söka ytterligare bidrag men då krävs vanligen någon form av medfinansiering, alternativt påbörjas arbetet med åtgärdsplan som tidigast under år Synpunkter Naturvårdsprogrammet har tagits fram med hjälp av Naturcentrum AB och i samråd med naturskyddsföreningen samt ett antal naturvårdskunniga boende i kommunen. Naturvårdsprogrammet har varit ute på remiss under tiden april-juni Synpunkter har inkommit från länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Göteborg stad, Kultur och fritid Öckerö kommun, Planavdelningen Samhällsbyggnad Öckerö kommun, Hälsö vänners intresseförening samt en privatperson. Synpunkter har tagits tillvara och besvaras i ett särskilt dokument, bifogat antagandehandlingarna. Robert Svensson samhällsbyggnadschef Anna Skrapste miljöinspektör

20 NATURVÅRDSPROGRAM ÖCKERÖ KOMMUN del 1

21 Naturcentrum AB Naturvårdsprogram Öckerö kommun 2014 Rapport: Johannesson, T. & Bohman, P. 2014: Naturvårdsprogram Öckerö kommun. På uppdrag av: Öckerö kommun (Anna Skrapste). Inventering: Petter Bohman, Therese Johannesson och Johan Svedholm. Tack till Johan Swedholm för uppgifter om fågellivet samt Bohusläns flora (Eva-Stina Blomgren) om floran. Tack också till de kommuninvånare som bidragit med värdefulla uppgifter. Rapporten är utformad av Naturcentrum AB i samarbete Öckerö kommun. Omslagsbild: Strandvallmo Glaucium flavum, Therese Johannesson, Naturcentrum AB. Fotografier: Sverker Hultengren (silversmygare) och Naturcentrum AB (övriga). 2

22 Naturcentrum AB Naturvårdsprogram Öckerö kommun 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning bakgrund Naturvårdsprogrammets roll Lagstiftning naturvård Inventerings- och värderingsmetoder Allmän beskrivning av kommunens natur Generella skötselråd Skyddade områden Förteckningar över rödlistade arter som påträffats i Öckerö kommun Friluftslivet Hur arbetar vi vidare utifrån de kunskaper som framkommit i naturvårdsprogrammet? Litteraturförteckning BILAGA 1. Översiktskarta objekt med naturvärden BILAGA 2. Objekt med naturvärden katalog BILAGA 3. Inventerings- och värderingsmetoder BILAGA 4. Förteckningar över arter enligt artskyddsförordningen BILAGA 5. Strandskydd i Öckerö kommun 2002:22 3

23 Naturcentrum AB Naturvårdsprogram Öckerö kommun Sammanfattning Framtagandet av ett naturvårdsprogram är en del i kommunens miljömålsarbete och är tänkt som ett underlagsmaterial av kommunens översiktsplan. Naturcentrum AB har på uppdrag av Öckerö kommun identifierat och inventerat områden med naturvärden inom kommunen. Som underlag har tidigare dokumentationer använts, t ex nyckelbiotopsinventering, ängs- och betesmarksinventering, olika naturvårdsprogramer samt uppgifter om rödlistade arter. Utöver detta har uppgifter inkommit genom muntlig information från kommuninvånare. Intressanta områden har sedan besökts i fält. Inventeringarna omfattar landmiljöer och genomfördes 2013 och 2014 och hade som syfte att identifiera, avgränsa och värdera objekt med naturvärden. Värderingen har genomförts med en tregradig skala, där klass I står för unika värden (av nationell klass), klass II höga naturvärden och klass III naturvärden. Det bör i detta sammanhang nämnas att det inom ett klassat område kan finnas värdekärnor med högre naturvärden, som av praktiska skäl inte avgränsats som enskilda objekt. Totalt har 60 olika objekt med naturvärden identifierats. Objektens totala areal, 1269 hektar, motsvarar cirka 49 % av kommunens landyta. Totalt har det i kommunen registrerats 72 rödlistade arter (baserat på utdrag från ArtDatabanken från 1980-talet och framåt). Många av arterna har påträffats under inventeringen eller har kända och aktuella förekomster i området. Två objekt är skyddade som naturreservat (Rörö 406 ha och Ersdalen 529 ha) och ett objekt är del av naturreservatet Nordre älvs estuarium (7 040 hektar varav hektar land). Naturreservatet Nordre älvs estuarium ingår i Natura 2000-området Nordre älvs estuarium och naturreservatet Rörö ingår i Natura 2000-området Sälöjfjord. Men det finns också andra värdefulla naturområden som idag saknar skydd. De mest värdefulla är, enligt nuvarande bedömning, norra delen av Björkö, sydöstra Hönö, skärgård väster om Hälsö, samt västra kustlinjen utmed Fotö, Hönö, Öckerö och Hyppeln. Dessa områden kan vara i behov av ett mer permanent skydd. Särskilt skyddsvärda naturtyper i kommunen är strandängar av olika typer, ljunghedar, betade gräsmarker, bestånd med ädellövträd och skalgrusrika marker. Det största hotet mot naturvärdena är den pågående igenväxningen av stora arealer värdefulla naturmarker. Hävdade marker (bete och slåtter) på äldre fasta fodermarker (ängar, hagar, betade utmarker) är mycket ovanliga i kommunen och finns i dagsläget endast på Hyppeln (bete), Grötö (bete) och Björkö (bete). Många områden är idag ohävdade och under stark igenväxning. Andra hot är exploatering av värdefulla marker samt avverkning av värdefulla skogsbestånd och enskilda träd. Idagsläget har ingen motsvarande undersökning av marina värden genomförts. För kartläggning av marina värden hänvisas därför till den undersökning som gjordes i samband med strandskyddsutredningen

24 Naturcentrum AB Naturvårdsprogram Öckerö kommun Inledning bakgrund Framtagandet av ett naturvårdsprogram är en del i kommunens miljömålsarbete och är tänkt som ett underlagsmaterial till kommunens översiktsplan. Naturcentrum AB har på uppdrag av Öckerö kommun genomfört en kartering av områden med särskilda naturvärden inom Öckerö. Fältinventeringen har i huvudsak genomförts under 2013 med en kompletterande del under 2014 av biologerna Petter Bohman, Therese Johannesson och Johan Svedholm. Syftet har varit att kartlägga områden med särskilda värden för den biologiska mångfalden. Naturvårdsprogrammet är framtagen med hjälp av LONA-bidrag från Naturvårdsverket och innefattar av resursskäl endast naturvärden på land på huvudöarna samt de större öarna inom kommunen. I dagsläget finns en inventering från 2002 som genomfördes i samband med den översyn av strandskyddet som genomfördes då (se bilaga 5). Det skulle vara önskvärt att genomföra en motsvarande inventering av kommunens marina naturvärden. Kommunens förhoppning är att detta kan komma att ske i samarbete med närliggande kommuner, inom det samarbete som påbörjats inom kustzonplanering. 3 Naturvårdsprogrammets roll I kommunens övergripande vision 2025 finns en målsättning om att Natur, kulturarv och historiska miljöer bevaras och utvecklas för kommande generationer. Naturvårdsprogrammet är ett första steg i kommunens arbete med att identifiera och dokumentera kommunens mest värdefulla naturområden. Enligt Göteborgsregionens kommunalförbund, GR:s strukturbild och den överenskommelse som undertecknats av GR-kommunerna, så ska kvaliteterna i kustzonen tas till vara och utvecklas för att stärka Göteborgsregionen som helhet. Markanvändningen i strandnära områdena pekas ut som ett särskilt viktigt område att arbeta med. Naturvårdsprogrammet kan här ge vägledning vid beslut om hur Öckerö planerar och använder strandsnära områden. Programmet skall även vara vägledande i kommunens arbete med att uppnå de lokala och nationella miljömålen, främst det sextonde ett rikt växt- och djurliv men också Hav i balans samt levande kust och skärgård. Planen pekar ut 60 områden i kommunen med naturvärden som är särskilt värda att uppmärksamma. Det handlar om örtrika strandängar, krattekskogar, odlingslandskap, ädellövskogsmiljöer, vidsträckta hällmarksområden och en del öar med framträdande mångfald. I flera av de utpekade områdena har hotade djur och växter observerats. Kommunen bör verka för att dessa områden bevaras och utvecklas på ett sådant sätt att naturvärdena består. I de fall där skötsel är en förutsättning för arternas fortlevnad har förslag på hur en sådan kan se ut redovisats. Områden med naturvärden som pekas ut i naturvårdsprogrammet (se bilaga 2) motsvarar cirka 49 % av kommunens totala yta, varav 21 % är klass I-objekt, 13 % klass II-objekt och 14 % klass IIIobjekt. Dessa områden hyser natur med stor betydelse för den biologiska mångfalden. Det handlar till stor del om miljöer som förr varit vanliga i det brukade landskapet eller i ett naturlandskap. En del av dessa områden har höga eller unika värden och är ekologiskt särskilt känsliga enligt miljöbalken. Områden med unika naturvärden (klass I) har få motsvarigheter i landet eller regionen. Inventeringen av naturvärden är att se som ett första steg i naturvårdsarbetet. Utifrån de värden som dokumenterats behövs fortsatt arbete med att ta fram en åtgärdplan. De kunskaper som framkommit vid inventeringen kan direkt användas som underlag vid exploatering av nya områden. Enligt plan- och bygglagen så ska hänsyn alltid tas till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter. Mark får endast planläggas och bebyggas om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Inventeringen är tänkt som hjälp i den bedömningen, men är en översiktlig genomgång av kommunens naturområden. Inom varje område/objekt kan förekomma variationer. Vid planer på exploatering behövs därför en mer djupgående analys av vad som är möjligt i det enskilda fallet. 5

25 Naturcentrum AB Naturvårdsprogram Öckerö kommun

26 Naturcentrum AB Naturvårdsprogram Öckerö kommun 2014 Vägledning vid planering av mark i Öckerö kommun: Områden med Naturvärdesklass * Unika naturvärden Höga naturvärden Naturvärden Lägre naturvärden Avvägningar exploatering Exploatering ska undvikas Exploatering som hotar naturvärdena bör undvikas, men kan i vissa fall vara möjlig. Då efter fördjupad undersökning och avvägning mellan naturvärden och övriga allmänna intressen i det enskilda fallet. Ska då utformas så att naturvärdena inte hotas. Exploatering kan ske efter avvägning i det enskilda fallet mellan naturvärden och övriga allmänna intressen, men bör då utformas så att naturvärdena inte hotas. Fördjupad undersökning kan behövas. *Värdesklasserna presenteras närmare på sid 8 samt i bilaga 3. Tanken är att programmet ska vara ett levande dokument som kompletteras med ny kunskap när sådan kommer fram. 4 Lagstiftning naturvård Det finns olika typer av skydd för värdefulla naturmiljöer och arter. Här följer en kort beskrivning av de vanligaste formerna. Natura 2000 Natura 2000 omfattar värdefulla naturområden med arter och/eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda. Sverige och övriga EU-länder ska se till att nödvändiga bevarandeåtgärder vidtas i områdena enligt art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet. De flesta områden är också skyddade som nationalpark eller naturreservat och alla är riksintressen. Natura 2000 ska bevara värdefull natur, men innebär inte något generellt stopp för pågående markanvändning eller utveckling av samhället. Det måste avgöras i varje enskilt fall vilka åtgärder som kan fortsätta och vilka som inte kan tillåtas. Särskilt tillstånd krävs enligt miljöbalken för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett sådant område. Naturreservat Utgångspunkten är att skydda särskilt värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter. Det innebär att det ofta är de naturmiljöer med störst skyddsbehov som blir naturreservat. Naturreservat kan bildas i syfte att: bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av områden för friluftslivet, skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller att skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. Naturreservat kan bildas av länsstyrelserna och av kommuner med stöd av miljöbalken. Marken i ett naturreservat kan ingå i såväl ett privat som allmänt ägande. Djur- och växtskyddsområden I syfte att skydda sällsynta eller störningskänsliga djur- eller växtarter kan länsstyrelsen eller kommunen med stöd av 7 kap. 12 miljöbalken inrätta djur- och växtskyddsområden. Föreskrifterna innebär att allmänheten, och i vissa fall även markägaren, inte får vistas inom området under en viss tid av året. De kan även begränsa rätten till jakt och fiske. De vanligaste motiven är att skydda fåglars häckningsområden under häckningstid (fågelskyddsområde) eller sälars uppehållsplatser (sälskyddsområde). 7

27 Naturcentrum AB Naturvårdsprogram Öckerö kommun

28 Naturcentrum AB Naturvårdsprogram Öckerö kommun 2014 Biotopskyddsområden i skogs- och jordbruksmark Skyddet omfattar mindre mark- eller vattenområden, så kallade biotoper, som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som av annan orsak är särskilt skyddsvärda. Biotopskyddsområden skiljer sig från till exempel naturreservat genom att det är ett antal namngivna biotoper som får skyddas som biotopskyddsområde. Det finns två olika former av biotopskyddsområde, dels en som innebär ett generellt skydd för vissa biotoper, och dels en som innebär att skydd för en biotop beslutas i varje enskilt fall. Inom områdena får inte verksamhet bedrivas som kan skada naturmiljön. Fridlysta djur- och växtarter Fridlysning av en växt- eller djurart innebär oftast att arten skyddas mot plockning eller dödande och infångande. Artens frön, ägg, rom eller bon skyddas också. I vissa fall är det bara förbjudet att gräva upp eller plocka en art för försäljning. Det är regeringen som beslutar om fridlysning av en art i hela landet, i ett län eller i en del av ett län. Brott mot bestämmelserna kan medföra böter eller fängelse. Fridlysning innebär normalt inte att arten är skyddad mot pågående markanvändning i form av till exempel jord- eller skogsbruk, eller mot övergödning och andra föroreningseffekter. 5 Inventerings- och värderingsmetoder Identifieringen av områden med naturvärden har genomförts med hjälp av rapporter (Åsander 1991, Kilnäs, M. 2002, Översiktsplan Öckerö kommun 2006), uppgifter från föreningen Bohusläns flora (datauttag; Evastina Blomgren/Föreningen Bohusläns flora) och naturvårdsprogram för Öckerö kommun (Öckerö kommun 1996), data från ängs- och betesmarksinventeringen (Jordbruksverket TUVA), nyckelbiotopinventeringen (Skogsstyrelsen) och våtmarksinventeringen (Länstyrelsen) samt muntlig information från Naturskyddsföreningen, naturvårdskunniga boende i kommunen, m fl. Därefter har fältinventeringar genomförts i identifierade områden under 2013 och Naturvärdesinventering är en metod för inventering och värdering av skyddsvärda naturmiljöer. Syftet är att med en rimlig arbetsinsats identifiera större och mindre områden med särskilda ekologiska värden inom ett landskapsavsnitt. Metoden är utarbetad efter samma principer och riktlinjer som gäller för Naturvårdsverkets, länsstyrelsens och Skogsstyrelsens inventeringar av t ex ängs- och hagmarker och nyckelbiotoper, och den är anpassad så att resultat från dessa inventeringar kan vägas in. Se även bilaga 3. 9

29 Naturcentrum AB Naturvårdsprogram Öckerö kommun 2014 Figur 1. Naturvärdesbedömningen som visas i värdepyramiden ovan bygger på erfarenhet och allmänna, vedertagna naturvårdsprinciper. Figuren är bredast vid basen och smalast vid toppen. Detta belyser att de miljöer som återfinns längts upp i pyramiden är sällsyntare än sådana som finns längre ner i pyramiden. 6 Allmän beskrivning av kommunens natur Öckerö tillhör den naturgeografiska regionen "Ljungheds- och kustskogsområden längs svenska västkusten" (Nordiska ministerrådet 1984). Kommunens natur är präglad av klimatet och av forna tiders markanvändning. Utbredningen av ljunghedar vittnar om tidigare skogsavverkning och intensivt bete. Idag är merparten av ljunghedarna ohävdade, men igenväxningen går mycket långsamt på grund av det hårda kustklimatet. Kalt berg dominerar landskapsbilden. De få skogsområden som finns inom kommunen utgörs av lövkrattskog, triviallövskog, ädellövskog och planterad barrskog. Berg och jord Geologiskt tillhör Öckerö det västsvenska gnejsområdet. Större delen av kommunen utgörs av urberg i dagen. Berggrunden domineras av en grå, åderrik ytbergartsgnejs. På Lindholmen, Hyppelns kalv och Rörös nordvästra sida förekommer bergarten amfibolit. I låglänta områden förekommer framför allt grovmo, sand, grus och klapper. På norra och centrala Björkö finns områden med glacial och postglaciala finleror. På östsidan Källö finns ett stråk med glacial finlera och på centrala och sydöstra Öckerö samt nordöstra Hönö finns områden med postglacial finlera. 10

30 Naturcentrum AB Naturvårdsprogram Öckerö kommun 2014 Figur 2. Klapperstensfält på västsidan Lindholmen. Morän Randbildningar I kommunen finns flera israndbildningar, vilka bildar mäktiga klapperstensfält. Randbildningar är avlagringar som bildats av inlandsisen. Material från isen har avsatts vid den avsmältande iskanten, och särskilt när isen stått still en längre tid. På Hönö, Grötö och Öckerö finns relativt väl sammanhängande randbildningar. De utgörs av flacka moränvallar i riktningen NNV-SSO, meter breda och 5-10 meter höga. Ryggarna är kraftigt svallade, det vill säga finare material har spolats bort, och därför är ytan rik på block. På och invid moränryggarna förekommer små områden med klapper och grus. Skaljord Skaljord är avlagringar som innehåller skal och skalfragment av främst musslor och snäckor och ger upphov till en rik flora. På centrala delen av Rörö förekommer skalavlagringar i svallgrus. Även på Huvudet på östra Björkö finns en avlagring. Räfflor Spåren efter istiden syns överallt i landskapet. På hällar finns till exempel isräfflor som bildats när stenar och grus i isen repat och skrubbat berggrunden. Genom att titta på hur räfflor och skärmärken ligger orienterade kan man få en uppfattning om hur isen rört sig över området. Räfflor förekommer på I stort sett alla hällar men på strandhällar i skärgården är de bäst bevarade och mest synliga. På flera lokaler förekommer räfflor i flera riktningar; på spetsen av Hönös sydligaste udde, på nordspetsen av Lygnholmen, på nordostsidan av Lilla Äxholmen, på strandhällar öster om färjeläget på norra Stuvö, på sydöstra Stuvö och sydöstra Hälsö, i den inre delen av Hjälvik och på sydöstra Rörö. Jättegrytor När inlandsisen smälte bort bildades enorma mängder av vatten. Vattenmängderna tvingade sig fram över och under isen och mejslade fram märkliga former i berggrunden. Jättegrytor är en sådan form. De har bildats i samband med kraftiga vattenrörelser i isens kontakt med berggrunden. På sydsidan av berget Pjonken på Björkö finns ett tiotal ursvarvningar, nischer och kaviteter. Den största nischformade grytan mäter en meter i diameter. På östsidan av den näst största ön av Vannholmarna finns tio jättegrytor inom en sträcka av knappt femtio meter. Nästan alla är nischformade. Flertalet av dem har en diameter mellan 0,3 och 0,6 meter samt ett djup mellan 0,3 och 0,8 meter. Den östligaste jättegrytan är oval med en största diameter av 1,5 meter. Svallsediment Strax efter istiden låg stora delar av Sverige under havsytan. Den nivå dit vattnet nådde som högst kallas för den högsta kustlinjen. Allt eftersom landet steg ur havet utsattes terrängen under högsta 11

31 Naturcentrum AB Naturvårdsprogram Öckerö kommun 2014 kustlinjen för vågornas svallning. I själva svallzonen sköljdes finare partiklar bort ur sedimenten. Det grövsta materialet blev kvar som avlagringar av grovt grus, sten och klapper. I stort sett hela kommunen har varit utsatt för denna process. De största förekomsterna av svallsediment i kommunen är knutna till morän- och isälvsavlagringar, som till exempel invid randbildningarna på Hönö och Öckerö. Här finns på sina ställen mer än fem meter skalförande sand och grovmo. Klapper förekommer på västsidan av flera öar, främst på Rörö, i form av strandvallar på olika nivåer och utbredda fält. Svallgrus finns till exempel på Grötö och på Hyppeln. Olika typer av stränder En av kommunens mest säregna och mest skyddsvärda naturtyper utgörs av sand-, grus,- stenoch blockstränder. Dessa förekommer framför allt utmed västsidan på många av kommunens öar. Särskilt skyddsvärda arter i den här miljön är sandmålla, strandvallmo, ostronört och martorn. Strandängarna kännetecknas av att de står under påverkan från havsvatten vilket präglar floran. Typiska arter som växer på strandängarna är strandkrypa, gåsört, revigt saltgräs och salttåg. Mindre vanligt förekommande är strandrödtoppa, kustarun och havsnarv. Hävdade strandängar är värdefulla bland annat som födosöks- och rastlokal för fågel. På flera håll i kommunen finns strandängar, allt ifrån korta sträckor med strandängsväxtlighet där kustlinjen är småflikig till stora sammanhängande ytor som vid Björkö huvud, Ersdalen och vid Öckerös sydöstra spets. Figur 3. Sandmålla är en sällsynt växt som vissa år växer upp på sandstränder i kommunen. Kommunens strandängar är i huvudsak ohävdade, med undantag för att det förekommer ett visst gåsbete. Figur 4. Havsstrandäng i Ersdalsviken, Hönö. Ängen har tidigare betats av får men är i dag ohävdad. Sandstränder finns på de flesta av kommunens öar. Karakteristiskt för dessa är ruggar med strandråg och täta mattor med saltarv. Här växer också marviol och mer sällsynt paddfot, sodaört och kustruta. En av sandsträndernas rariteter är sandmållan, som dyker upp vissa år. 12

32 Naturcentrum AB Naturvårdsprogram Öckerö kommun 2014 På sandstränderna kan det också förekomma tångvallar. De uppkommer genom att tång, vass eller annan vegetation drivit med vattnet genom strömmar och vågrörelser och lagrats upp som vallar längs stränderna. På det ofta mycket näringsrika underlaget uppkommer en frodig vegetation. Typiska arter är olika mållor, pipdån, gråbo och åkermolke. I och med att blåstången minskat i vissa områden har blåstångsvallarna blivit sällsyntare, medan driftvallar bestående av fintrådiga alger blivit allt vanligare. Figur 5. Sandstrand med tångvallar i Lappesand, Hönö. Även blockstränder finns representerade på många håll i kommunen och även här kan det förekomma driftvallar med arter som kärrtörel, strandkvanne, strandkål, strandloka och besksöta. På blockstränder växer också mindre vanliga växterna som hampflockel, strandbeta och strandmalört samt sällsyntheter som strandvallmo. Figur 6. Hällmarker dominerar kommunens natur. De är en mosaik av öppna berghällar, ljunghedar, våtmarker och dammar, buskrika marker och träddungar. Bilden visar hällmarker på nordvästra Björkö. 13

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Budget 2014. Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 2013-06-13

Budget 2014. Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 2013-06-13 Budget 2014 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 2013-06-13 Innehåll God ekonomisk hushållning... 1 Finansiella mål... 1 Verksamhetsmässiga mål... 1 Taxor... 1 Skattesats... 1 Investeringsbudget...

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL KOMMUNSTYRELSEN kf 2013-11-28

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL KOMMUNSTYRELSEN kf 2013-11-28 INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. BUDGET 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Biotopkartering Syfte Biotopkartering är en väl beprövad metod för inventering och värdering av skyddsvärda naturmiljöer. Syftet är att med en rimlig arbetsinsats

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KOMMUNSTYRELSEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7. FRAMTID

Läs mer

NATURVÅRDSPROGRAM ÖCKERÖ KOMMUN del 1

NATURVÅRDSPROGRAM ÖCKERÖ KOMMUN del 1 NATURVÅRDSPROGRAM ÖCKERÖ KOMMUN del 1 Naturcentrum AB Naturvårdsprogram Öckerö kommun 2014 Rapport: Johannesson, T. & Bohman, P. 2014: Naturvårdsprogram Öckerö kommun. På uppdrag av: Öckerö kommun (Anna

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT/ STRATEGIGRUPPEN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT/ STRATEGIGRUPPEN KALLELSE/Underrättelse 1(1) 2014-06-12 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT/ STRATEGIGRUPPEN Tid Tisdagen den 17 juni 2014, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Mötet med Strategigruppen avser

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk Åkerbär. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Norra Petikträsk, SE0810422 Kommun: Norsjö

Läs mer

REMISSLISTA UNDER SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING AV UTBLICK ÖCKERÖ

REMISSLISTA UNDER SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING AV UTBLICK ÖCKERÖ Bilaga 3:1 Remisslista Datum: 2014-02-17 Listan nedan redovisar de instanser som är med vid remissutskicket som görs under samrådet och utställningen av Utblick Öckerö. Listan kan behöva uppdateras under

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING AV DETALJPLAN FÖR ÖCKERÖ KRETSLOPPSPARK Del av fastigheten Heden 1:300 samt fastigheterna Heden 1:401 och Heden 1:404

UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING AV DETALJPLAN FÖR ÖCKERÖ KRETSLOPPSPARK Del av fastigheten Heden 1:300 samt fastigheterna Heden 1:401 och Heden 1:404 Datum: 2017-05-22 Diarienummer: SB 0031/15 Sida 1/5 UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING AV DETALJPLAN FÖR ÖCKERÖ KRETSLOPPSPARK Del av fastigheten Heden 1:300 samt fastigheterna Heden 1:401 och Heden 1:404 UPPDRAG

Läs mer

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI Svensk standard för sinventering NVI Lättare att upphandla Lättare att granska Lättare att jämföra Lättare att sammanställa Bättre naturvård Vilka är med och tar fram standarden? Trafikverket har initierat

Läs mer

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Sara Frykberg Datum KS-2014/625 2014-05-19 Kommunstyrelsen Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor 2016-01-29 Uppdragsnr: 15092 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor Beställare

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun Martorn på Ängelbäcksstrand inom Bjärekustens naturreservat. Bilaga 1 Karta med Natura 2000 område Bjärekusten

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Delårsbokslut och prognos för miljö- och byggnadsnämnden per den 30 april 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Delårsbokslut och prognos för miljö- och byggnadsnämnden per den 30 april 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-26 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 26 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (7) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-09-22 1(7) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 12.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Claes Magnusson (M) Tommy Andersson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken Fjällviol. Foto: Andreas Garpebring Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Rabnabäcken, SE0810426 Kommun: Sorsele Skyddsstatus:

Läs mer

Naturvårdsplan 2010. Lysekils kommun. DEL 2 Åtgärdsprogram. Antagandehandling 2010-12-16

Naturvårdsplan 2010. Lysekils kommun. DEL 2 Åtgärdsprogram. Antagandehandling 2010-12-16 Naturvårdsplan 2010 Lysekils kommun DEL 2 Åtgärdsprogram Antagandehandling 2010-12-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 1.1 Syfte 1.2 Innehåll 1.3 Begränsningar 1.4 Beskrivning av hur planen arbetats

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Skogspolicy Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunfullmäktige Miljö & Teknik Antagen 2011-05-09, Kf 80/2011 Ansvar Samhällsbyggnadschef POLICY FÖR KÄVLINGE

Läs mer

KUNGÖRELSE. 4. Beviljande av utökad investeringsram för avgiftsfinansierade verksamheter (VAenheten) Sekreterare

KUNGÖRELSE. 4. Beviljande av utökad investeringsram för avgiftsfinansierade verksamheter (VAenheten) Sekreterare KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 28 november 2013 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling

Läs mer

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2 2009-10-15 Strömstad Kommun VINDKRAFTSPLAN 2009 Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INNEHÅLL 1. MILJÖBALKEN...2 2. RIKSINTRESSEN, MB 3 & 4 kap...2 2.1 Naturvård, 3 kap 6... 2 2.2 Friluftsliv, 3 kap 6...

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) år 2015

Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) år 2015 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-10-27 Dnr SBN 2014-487 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Gunnar Ölfvingsson Samhällsbyggnadsnämnden Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2016-09-21 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.55 med ajournering klockan 08.45 08.50 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur på fastigheten Finntorp 2:99 i Sotenäs kommun

Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur på fastigheten Finntorp 2:99 i Sotenäs kommun BESLUT 2015-10-29 1(7) Naturavdelningen Ingvar Olofsson 010-224 56 76 Delg.kvitto Margareta Bruto Finntorp Gård 456 47 Bovallstrand bruto@telia.com Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken 1(6) Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Myndighetsenheten - Miljö Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken INFORMATION Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra

Läs mer

SKÖTSELPLAN Dnr

SKÖTSELPLAN Dnr 1(8) Åsa Forsberg 010-2248752 asa.forsberg@lansstyrelsen.se Skötselplan för naturreservatet Alntorps storskog i Nora kommun Hällmarksskog vid Alntorps storskog. Foto: Kjell Store. Skötselplanen upprättad

Läs mer

Tvärvillkor för Miljö - Biologisk mångfald

Tvärvillkor för Miljö - Biologisk mångfald Tvärvillkor för Miljö - Biologisk mångfald Helene Lindahl Naturvårdsverket Skypekurs den 20 sep 2017 2017-09-25 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Upplägg De aktuella direktivens

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-08-14 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl.16.00 Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Abborravan

Bevarandeplan för Natura 2000-området Abborravan 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Abborravan Foto: Lars Björkelid Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Abborravan, SE0810361 Kommun: Lycksele Skyddsstatus: Natura 2000:

Läs mer

BILAGA 1 NATURVÄRDEN

BILAGA 1 NATURVÄRDEN Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken Näsudden Öst Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, Gotland BILAGA 1 NATURVÄRDEN Vattenfall Vindkraft Sverige AB och Näsvind AB,

Läs mer

Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun

Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Rebecka Persson 2014-11-28 KS 2014/0865 Björn Strimfors Kommunstyrelsen Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun Förslag till

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år 15 år Vision 2030 Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen Prioriterade områden 5 års period Vardagsliv Boende, fritid, kultur, miljö Välfärd Vård, utbildning, omsorg Näringsliv Företagande,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner 2006-02-27 Bilaga 3 Diarienummer 511-24159-2003 Sida 1(6) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 0501-60 53 95 Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun 2016-10-20 Uppdragsnr: 16139 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun Beställare Luleå kommun Daniel Rova Konsult Vatten

Läs mer

NATUR, VATTEN OCH VÅTMARKER

NATUR, VATTEN OCH VÅTMARKER NATUR Tomelilla kommun rymmer många olika landskapstyper. Den sydöstra kommundelen präglas av det låglänta landskapet vid Österlenslätten. Kommunens mellersta del, vid det som kallas Södra mellanbygden,

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 www.pwc.se Riskbedömning Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 Ansvarsområden för nämnderna Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd

Läs mer

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN 1 (7) Ärendenummer 511-1911-2012 UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN BESLUT Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) att naturreservatet Skårtaryds urskog

Läs mer

Arbetsplan för N2000-området Jungfruvassen SE inom projektet Life Coast Benefit LIFE12 NAT/SE/000131

Arbetsplan för N2000-området Jungfruvassen SE inom projektet Life Coast Benefit LIFE12 NAT/SE/000131 Ändringshistoria Dnr (anges vid skriftväxling) 512-6519-2015 Datum Version Ändrad av Ändringar 2014 1 Anna Ingvarson Skapat dokument 2015-07-03 2 Mari Nilsson Beskrivning av objektet Syfte och mål Ny logga.

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

Förslag till länsstyrelsen på små vattendrag där strandskyddet bör upphävas eller ändras.

Förslag till länsstyrelsen på små vattendrag där strandskyddet bör upphävas eller ändras. Stadsbyggnadsnämnden 2016-11-08 Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelning KSKF/2016:460 Johan Forsberg 016-710 20 11 1 (4) Kommunstyrelsen Förslag till länsstyrelsen på små vattendrag där strandskyddet

Läs mer

Vad är skogsstrategin? Dialog

Vad är skogsstrategin? Dialog Vad är skogsstrategin? Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har tillsammans tagit fram en strategi för bevarande av biologiskt värdefulla skogar i Västmanlands län. Skogsstrategin ska ge Länsstyrelsen och

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Naturvårdens intressen

Naturvårdens intressen Naturvårdens intressen I Motala är det alltid nära till naturen. Inom Motala tätort är så mycket som en tredjedel av landarealen grönytor, med skiftande kvalitet och betydelse för boendemiljön och för

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Remissversion 130331. Naturvårdsplan Öckerö kommun

Remissversion 130331. Naturvårdsplan Öckerö kommun Remissversion 130331 Naturvårdsplan Öckerö kommun Naturcentrum AB Remissversion 140331 Naturvårdsplan Öckerö kommun 2014 Rapport: Johannesson, T. & Bohman, P. 2014: Naturvårdsplan Öckerö kommun. På uppdrag

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område. SE Stora Silpinge

Bevarandeplan för Natura 2000-område. SE Stora Silpinge Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0410257 Stora Silpinge Natura 2000 Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura 2000- områden bygger på krav som

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83).

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Hägersten 2009-11-17 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Inledning Utredningens förslag ger miljömålssystemet ett tydligare internationellt perspektiv.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(1) 2014-01-29 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 4 februari 2014, kl 08.15 Plats Lejonet, Kommunhuset, Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas

Läs mer

Naturvårdsarter. Naturinformation. Rapport 2015:1

Naturvårdsarter. Naturinformation. Rapport 2015:1 Naturinformation Rapport 2015:1 Naturvårdsarter, Park och naturförvaltningen, januari 2015 Rapport, sammanställning och kartproduktion: Ola Hammarström Foton: och Uno Unger Layout: Ola Hammarström Denna

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Till: Lars-Erik Jevås. Mölndals stad

Till: Lars-Erik Jevås. Mölndals stad Till: Lars-Erik Jevås Mölndals stad Yttrande över naturvårdsplan för Mölndals stad Övergripande synpunkter Göteborgs Ornitologiska förening välkomnar en reviderad naturvårdsplan för Mölndals stad. Naturvårdsplaneringen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Svenska Björn SE0110124

Svenska Björn SE0110124 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-12-12 Beteckning 511-2006-060144 Svenska Björn SE0110124 Bevarandeplan för Natura 2000-område (Enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Norrgrund

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15 Datum 2017-03-14 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017/B0027 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

PM 2011-02-01. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Naturreservat Rinkebyskogen KS 2010/0297

PM 2011-02-01. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Naturreservat Rinkebyskogen KS 2010/0297 1(6) KS 2010/0297 Naturreservat Rinkebyskogen Aktuellt uppdrag Kommunstyrelsen beslöt 2010-11-29 199 1 Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utarbeta förslag till arbetsgång med tidsangivelser

Läs mer

Kommunalt ställningstagande

Kommunalt ställningstagande Tillkommande bebyggelse bör i första hand utnyttja ur produktionssynpunkt sämre marker eller marker mellan jord och skog. Alternativt kan bebyggelse lokaliseras till mindre skogsområden eller till kanten

Läs mer

Kl. 09.00-10.00 Frukostmöte med kommunens byggare

Kl. 09.00-10.00 Frukostmöte med kommunens byggare KALLELSE/Underrättelse 1(1) 2013-09-11 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 17 september 2013, kl 08.15 Plats OBS!!!! Restaurang, Trubaduren, Hönö Kl. 09.00-10.00 Frukostmöte med

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun

Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun BESLUT 1 (4) Datum 2016-06-20 Diarienummer 511-4061-11 NVR ID 2021488 Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun Beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken att naturreservatet

Läs mer

Ett rikt växt- och djurliv i Skåne

Ett rikt växt- och djurliv i Skåne Ett rikt växt- och djurliv i Skåne Länsstyrelsens arbete med miljökvalitetsmålet Gabrielle Rosquist Vad innebär miljömålet Ett rikt växt- och djurliv? Beskrivning av miljömålet Den biologiska mångfalden

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten Maj 2010 Information till prospekteringsföretag i Västerbotten OMRÅDEN SOM KRÄVER SÄRSKILD HÄNSYN Nationalparker Syftet med nationalparker är att bevara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp.

Läs mer

Härnösands kommun. Innehåll. Bilaga 1 Härnösands kommun... 2. Kommunens naturvårdsorganisation... 2. Underlag... 2. Datahantering...

Härnösands kommun. Innehåll. Bilaga 1 Härnösands kommun... 2. Kommunens naturvårdsorganisation... 2. Underlag... 2. Datahantering... Bilaga 1 Härnösands kommun Innehåll... 2 Kommunens naturvårdsorganisation... 2 Underlag... 2 Datahantering... 2 Översiktlig beskrivning av Härnösands kommun... 3 Naturen... 4 Friluftsliv... 5 Sidan 1 av

Läs mer

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 13:4 Ekonomiavdelningen Handläggare Ulrika Krigholm Tel. 0152-292 32 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:208-042 2015-04-02 1/3 Åtgärdsplan för återställning av 2014

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer