Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet (samt underrrättelse till ersättarna)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet (samt underrrättelse till ersättarna)"

Transkript

1 rj1j BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret 1 (3) Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet (samt underrrättelse till ersättarna) Utökat ekonomi utskott, budget ärende 4-16 Datum: Onsdagen den 31 oktober 2012 Tid: Plats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Hand- Besluts- Ärendemening läggare instans 1. Protokolljustering: -- l tur att justera Bo Wendt (BP). Ers. Ann-Marie jolmsson (C) justeringen äger rum tisdagen den 6 november Upprop 3. Godkännande av dagordningen Förslag till nya taxor- kulturskolan Christina KF Aurell s. Personallunch inom skolan Ulla J KF 6. Renhållningstaxa 2013 Fredrik J KF 7. Höjning av parkeringsavgifterna på Prästliden och Håkan P KF Malenbadets parkering 8. Avgift/taxa vid arrengemang på offentlig platsmark Sven-Inge KF 9. justering av kommunens kart- och mättaxa Lisa R KF 10. Färskolepeng och ny läroplan Gitte D KS 11. Höjning av skolpengen för årskurs 1-6 på grundskolor med Gitte D KS mindre än 120 elever 12. Återgång till vanlig maxtaxa inom förskola/pedagogisk Gitte D KF omsorg 13. VA-avgifter 2013 Fredrik) KF 14. Budgetuppföljning 3/2012 Johan L KS 1S. Internbudget 2013 Johan L KS 16. Revidering av budget 2013 samt plan S Johan L KF 17. Informationspunkter Tidssatt exploateringskalkyl Åstad. Tomas Rikse 2. Rutin för kontroll vid försäljning och exploatering av större kommunala markområdet. Tomas Rikse. 3. Insynsplatser i utskotten. Gunnar Nilsson. 4. Redovisning av "ökade lönekostnader trots minskat antal anställda". Christel Nilsson. Sid. -- o s S

2 2 (3) 18. Ansökan från Bästacthem AB om kommunal horgen för Johan L KF byggprojekt på Malen 1: Begäran från Bästacthem AB om godkännande av försäljning Johan L KF av fastigheten Kattegatt Detaljplan för del av Båstad 109:2, nybyggnad av förskola- Camilla N KS begäran om planbesked 21. VA-ledningar till Kattvik, omfördelning av medel mellan Fredrik} KS projekt 22. Förlängd tid för byggnadsskyldighet Varan 7:138 Ingemar L EU Svar på skrivelse från revisionen ang. avtal Tomas R KS Köp av fastigheten Östra Karup 6:1 Tomas R KF Utökat planuppdrag med anledning av köp av fastigheten Tomas R KS Östra Karup 6:1 26. Avsiktsförklaring till markanvisning avs. Åstadsprojektet Tomas R KF Ändring av projektorganisation för Åstadsprojektet Tomas R KF Konkurrensutsättning Malenbadet P a tri k J KS Utvärdering av lokalvård P a tri k J KS Plan konkurrensutsättning P a tri k J KS Sammanställning av "Vad kostar verksamheten i din -- EU 94 komtnun" 32. Sammanträdesdagar 2013 för kommunfullmäktige, Linda W KS kommunstyrelsen och utskotten 33. Förslag till ändringar i kommunstyrelsens delegations- HenkeA KS ordning 34. Avsiktsförklaring om markanvisning avs. del av Östra Karup Tomas R KF :7 och del av Gräsryd 6:1 35. Fråga om finansiering av tillfälliga beredningen Staffan J KS Svar på motion ang. arbetsordning för kommunfullmäktiges Staffan J KF presidium 37. Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktiges Staffan J KF presidium 38. Svar på motion gällande riktlinjer för prissättning av Tomas R KF tomtmark samt regler för markanvisning 39. Svar på motion om Båstads centrumplanering Tomas R KF Motion- planering av centrala Bästact 41. Svar på motion om återbetalning av del av kostnaderna Tomas R KF kring Båstads centrumplanering 42. Svar på motion- återbetalning av del av kostnaderna kring HenkeA KF Båstads centrumplanering 43. Svar på motion ang. pensionärsrådets ordförande HenkeA KF Motion från (MP) -Införande av GM O-fria zoner HenkeA KF

3 3 (3) Båstad den 24 oktober 2012 Kerstin Gustafsson ordförande Linda Wahlström sekreterare

4 1:i1J BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu Godkännande av dagordningen Beslut Ekonomiutskottet beslutar: 1. Dagordningen godkänns. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd Kr Utdragsbestyrkande -o -

5 [H.J BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KSeu dnr. KS Förslag till nya taxor - Kulturskolan Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Förslag till beslut Kulturskolans utbud kommer f1:ån och med höstterminen 2012 att utökas med ett antal nya kurser med varierande gruppstorlek. För att vi ska kunna vara tydliga mot våra brukare, krävs nytt tariffsystem som avspeglar resursåtgången för de olika ämnena. torgruppsundervisning bör exempelvis vara billigare än enskild undervisning då det måste finnas en tanke bakom varför verksamheten tar ut olika avgifter, och enkelt att förstå för den som ska betala. Tjänsteskrivelse från kulturskolechef Christina Aurell daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: l. Taxor för Kulturskolan från och med l enligt bilaga till protokollet antages att gälla från ~ 1 \\ u-s:j ( u.. ~-o\, ~ cj._ (A., c~ e ')_()\]_ - \ O - ~ 2 '""'l Utskott/ presidium Justerandes signaturer KSfnämnd KF Utdragsbestyrkande 1 1-

6 [FtJ BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu dnr. KS Personallunch inom skolan. Beskrivning av ärendet De som ansvarar för skolrestaurangerna ser det som mycket positivt att personal inom kommunen kommer till skolrestaurangerna och äter. Det skapar trivsel med både vuxna och elever som äter tillsammans. Vi har ingen portionering av några maträtter vilket ger en frihet att välja portionsstorlek För att öka nöjdbeten serverar vi på gymnasiet och högstadieskolorna, från och med höstterminen 2012, vissa dagar i veckan, två olika varmrätter att välja på. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från kostchef Ulla Johansson, daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. En personallunch inom skolan ska kosta 50 kr från och med Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande. t:

7 Q;lJ BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu dnr. KS Renhållningstaxa 2013 Beskrivning av ärendet Underlag till beslut Förslag till beslut: NSR tog den 1/ över renhållningsansvaret för Båstads Kommun. Det är även NSR som tar fram förslag på renhållningstaxa. Hela taxekonstruktionen har omarbetats. Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson samt renhållningschef NSR, Cecilia Holmblad, daterad , bilaga. Förslag till renhållningstaxa 2013, bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Renhållningstaxa för 2013 enligt bifogat förslag från NSR antages att gälla från och med De fastigheter som vill ha fyrfackskärl men inte l<an få pga dålig framkomlighet för fordon ska erbjudas tvåfackskärl till samma avgift som fyrfackskärl till dess framkomligheten är löst. 12 to 2 -'1 Utskottfpresidilllll justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -~

8 [ftj BÅSTADS ~ KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu dnr. I<S Höjning av parkeringsavgifterna på Prästliden samt Malenbadets parkering Beskrivning av ärendet Båstads kommun har i beslut år 2009, D nr 1092/09-353, samt reviderat beslut år 2010, Dnr 178/10-353, fastställt parkeringsavgifter för de avgiftsbelagda parkeringarna i kommunen. I beslut år 2008, D nr 456/08-906, har beslut tagits om parkeringsavgift på Prästlidens parkering under evenemangstid. Parkeringsavgiften på Prästliden under evenemangstid fastställdes till 50 kr per dygn. Parkeringsavgiften för Prästliden (samt Malenbadets parkering) fastställdes till 10 kr per timme eller max 40 kr per dygn. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Håkan Pettersson daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förlag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar: l. På Prästlidens och Malenbadets parkering i Båstad ska den maximala parkeringsaavgiften per dygn höjas från 40 kronor till 50 kronor från och med Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd Kr Utdragsbestyrkande -4-

9 ~ BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu dnr. KS Avgift/taxa vid arrangemang på offentlig platsmark Beskrivning av ärendet I Bästaels kommuns författningssamling, antagen av kommunfullmäktige 2005 (d nr: 917 /05-906) och reviderad 2010 (d nr: 1079 /10-906) finns taxa för upplåtelse av offentlig (allmän) platsmark och kommunal mark inom Båstads kommun. I författningssamlingen står det bland annat att, vid avsteg från ordinarie taxa skall beslut om avgift tas av kommunstyrelsen. Det är återkommande att taxan för evenemang, marknadsföring och utställning (f.n. 36 :-/m2 och dag) inte är tillämplig eftersom förhyrare ibland vill ha tillgång till större områden, varvid avgiften blir opropportionerligt hög i förhållandet till evenemanget om taxan skulle tillämpas. Exempel på sådana evenemang är idrottsevenemang/turneringar, bilutställningar, mässor mm. Vid varje sådan här förfrågning skall ett ärende skrivas fram till kommunstyrelsen för beslut enligt författningssamlingen. Detta är i bland praktiskt omöjligt då förfrågan kommer in för sent i förhållande till utskottens och Kommunstyrelsens möteskalendrar samt att det ibland rör s ig om ringa belopp så att det kan ifrågasättas om det ska belasta politikernas agenda. Unelerlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från mark- och fritidschefsven-inge Granlund daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Följande lwmplettering till Bästaels Kommuns författningssamling avseende taxa för begagnande av offentlig platsmark antages: Taxa för evenemang, marknadsföring, utställning mm skall i första hand utgå enligt gällande beslut (D nr: 1079/10-906, f. n. 36 kr per m2 och dag dock lägs t f.n kr per dag). I andra hand med 2-5 %av ekonomisk omslutning för icke kommersiella evenemang. 5-10% av ekonomisk omslutning för kommersiella evenemang. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nänmd KF Utdragsbestyrkande -5

10 fru BÅSTADS ~ KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu dnr. KS Justering av kommunens kart- och mättaxa Beskrivning av ärendet I samband med den nya plan- och bygglagens införande elen 2 maj 2011 antog kommunfullmäktige en ny taxa för plan- och byggområdet inklusive kart- och mätverksamheten. Den nya taxan har inneburit att vissa tjänster och produkter blivit något dyrare och andra något billigare än tidigare. Sammantaget har förändringen inte inneburit några större förändringar avseende de intäkter den genererar. Det som haft betydelse för Samhällsbyggnads ökade självfinansieringsgrad är den nya finansieringsmodellen för kommunens planarbete som beslutades sommaren Inför 2013 har Samhällsbyggnad fått en minskad budgetram med kr och mot bakgrund av det finns det behov av att göra en översyn av vår taxa. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg och kart/gis ingenjör Annika Jern daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Justeringar i kart- och mättaxan enligt bifogad förslag antas att gälla från och med Utskott/presicHum justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -R

11 [HJ BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu dnr. KS Färskolepeng och ny läroplan Beskrivini ng av ärendet I samband med att kommunfullmäktige fastställde skolpeng för alla skolverksam-heter togs beslut om att enbart 75 % av bidraget skulle betalas ut för barn som är 15 timmar i förskolan. Ny skollag infördes och i samband med detta reviderades läroplanen för förskolan, Lpfö. Förskolan blev en egen skolform och är nu det första steget i skolsystemet. Kravet på dokumentation av barnens lärande samt införandet av ämnen naturvetenskap och teknik har förändrat arbetet även kring 15-timmarsbarnen. Utvecklingssamtalen och dokumentation av dessa tar lika lång tid för pedagogerna oberoende av hur många timmar barnet är på förskolan. Planeringen av det pedagogiska arbetet i syfte att lägga grunden till ett livslångt lärande tar lika lång tid för alla barn oavsett vistelsetid. I verksamhetsplanen som styrelsen för Skåne NV har beslutat står det att måluppfyllelsen i grund- och gymnasieskolan öka. För att nå detta målmåste ett gediget pedagogisk arbete börja redan i förskolan. För att ge likvärdiga möjligheter för alla barns lärande bör bidraget vara lika för alla barn oav-sett vistelsetid. Det är inte möjligt att förutsäga antalet 15- timmarsbarn men inom pengsyste-met budgeteras 100% bidrag för samtliga inskrivna barn. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från skolchef Birgitte Dahlin daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrlesen beslutar: l. 100 % bidrag ska ges till alla inskrivna barn i förskolan. 2. För barn som enbart är inskrivna i allmän förskola ges bidraget under 10 månader. Utskott/presidium Justerandes sil!naturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande..,

12 [HJ BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu dnr.ks Höjning av skolpengen för årskurs 1-6 på grund skolor med mindre än 120 elever. Beskrivning av ärendet Ny skollag infördes Ny läroplan för grundskolan, Lgr 11 infördes vid samma tidpunkt. Betyg ska sättes från årskurs 6 och eleverna i årskurs 9 måste ha godkända betyg i samtliga ämnen för att få gymnasiebehörighet. Sanuna budgetår infördes skolpeng baserad på budgetåret Den största delen av skolpengen är kostnader för pedagogisk personal. Den näststörsta kostnaden är för lokaler ink!. drift. Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från skolchef Birgitte Dahlin daterad , bilaga. Tjänsteskrivelsen innehåller två alternativa beslutsförslag: Förslag 1: Föreliggande förslag till höjning av skolpengen för årskurserna 1-6 för grundskolor med mindre än 120 elever antages att gälla från Förslag 2: Förslag till ny skolorganisation tas fram under våren 2013 för genomförande hösten 2013 Förslag till beslut Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar: l. l2 l ö 2 '--( Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande,Q

13 fj1j BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu dnr. I<S Atergång till vanlig maxtaxa inom förskola/pedagogisk omsorg. Beskrivning av ärendet Barnomsorgstaxan som beslutades i KS innebär bland annat att den schemalagda vistelsetiden i förskola/pedagogisk omsorg bestämmer avgiftens storlek. Vistelsetiden är indelad i fem olika intervaller. l övrigt följer taxan förordningen SFS 2001:160 och SFS 2001:161 om maxtaxa. Taxan för fritidshem ändrades inte men följer vanlig max taxa. För föräldrarna innebär detta att de ständigt måste lämna in scheman för sina barn i avsikt att betala rätt avgift. Oklarheter och många rättelser av fakturorna är en konsekvens vilket är svårt att förstå för de inblandade. Ofta uppstår diskussioner med vårdnadshavarna kring vilka regler som gäller vid schemaändringar. Många föräldrar har uttryckt sitt missnöje över reglerna. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från förskalechef med myndihetsansvar Birgitta Bondesson daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Föreliggande förslag till taxor för barnomsorg antages att gälla från Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -!=I f-

14 [J;1J BÅSTADS ~ KOMMUN Samhällsbyggnadsutskottet Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad s KS su 87 I<S eu dnr: KS 1597/ VA-avgifter 2013 Beskrivning av ärendet Beslutsunderlag Föredragande Yrkande Förslag till beslut Vatten- och avloppsverksamheten finansieras via avgifter som betalas av brukarna. VA-avgifterna fastställs av Kommunfullmäktige. För att finansiera kostnadsökningar som skett inom verksamheten och för att skapa utrymme för framtida investeringar krävs en höjning av brukningsavgifterna utöver normal indexreglering. Tjänsteskrivelse från Teknik & Service, daterad , med tillhörande bilagor. Fredrik Jönsson, Ingemar Lundström, Ulf Thysell (NSVA) och Johan Jönsson (NSVA) föredrar ärendet. Ingrid Zäther (S), Pelle Höglund (M) och Thomas Andersson (FP): Bifall tillliggande förslag. Samhällsbyggnadsutskottets förslag: Kommunfullmäktige beslutar: VA-avgifterna regleras enligt bilagda förslag från Teknik & Service. Ekonomiutskottet Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nänmd KF Utdragsbestyrkande

15 m;] BÅSTADS ~ KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu dnr. KS 328/ Budgetuppföljning Beskrivning av ärendet Verksamhetsområdena skall tre gånger per år upprätta budgetuppföljning med prognos om resultat vid årsskiftet. Denna uppföljning utgår från förhållandena Beslutsunderlag Förslag till beslut Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: l. Budgetuppföljning för Båstads kommun godkänns. 2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd Kr Utdragsbestyrkande -11

16 rall BÅSTADS ~ KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu dnr. KS 1024/ Internbudget 2013 Beskrivning av ärendet Föreligger förslag till internbudget Underlag till beslut Förslag till internbudget Förslag till beslut Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: l. Föreliggande förslag till internbudget 2013 för Båstads kommun godkänns. 2. Internbudgeten delges kommunfullmäktige. COe ~ \ ~ ~) < ~, Il-l O 2_ ~ Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd l< F Utdragsbestyrkande -1?

17 fj1j BÅSTADS ~ KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad I<S eu dnr. I<S 1024/ Revidering av budget 2013 samt plan <S c b '1 \eu 0 (~~ \ L. \6 'L_ ~ ( " Utskott/presidium Justerandes signahn er KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande - 1~ 1-

18 fj;1j BÅSTADS ~ KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu dnr. KS l nformationspunkter l. Tidsatt exploateringskalkyl Åstad. KommunchefTomas Rikse. 2. Rutin för kontroll vid försäljning och exploatering av stöne kommunala markområden. KommunchefTomas Rikse. Bilaga. 3. Insynplatser i utskotten. Kommunsekreterare Gunnar Nilsson. 4. Redovisning" ökade lönekostnader trots minskat antal anställda". Ekonom Christel NilssorL Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande '14f-

19 ~ BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret l (l) Rutin för Kontroll vid försäljning och exploatering av större kommunala markområden Kommunen kontrollerar att företaget, med vilket kommunen skriver avtal om exploatering: Har F-skattsedel o Är registrerad för moms o Inte har några skulder till det allmänna för obetalda skatter/socialförsäkringsavgifter, etc Kommunen tar en UC på det aktuella företaget och gör en bedömning av företagets ekonomiska status vägt mot de åtaganden det skall göra enligt avtal med kommunen. Kommunen infordrar referensobjekt från exploatören med kontaktuppgifter till referenspersoner som kan verifiera att exploatören har gjort ett fullgott arbete och fullgjort sina avtalade åtaganden. Vid behov infordrar kommunen CV för VD i bolaget. Om företaget är nybildat, vilket är ganska vanligt i dessa sammanhang, kan motsvarande kontroll göras av moderbolaget ochfeller det bolag som skall effektuera själva byggandet. Kommunen gör en bedömning av eventuella risker med projektet som minimeras via: e o o Betalning i förskott Bankgaranti för åtaganden på allmän platsmark Tuffa genomförandekrav Kommunen infordrar en försäl<ran från bolaget att dess företrädare (vd och styrelseordförande) inte enligt en lagahaftvunnen dom är dömd för brott som innefattar: o o o o organiserad brottslighet bestickning bedrägeri penningtvätt.. trädaren är i konlwrs eller lil<vidation eller har näringsförbud Rödmarkeradtext är ny och har hämtats från rutinen vid upphandling som är juridiskt reglerad \ <:\ users\tomrlkl.se \desktop\rutln (ör kon troll vid exploalerlng.doc:<\tt -15-

20 rilj BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu d111'. KS 1573/ Ansökan från Båstadhem AB om kommunal borgen för byggprojekt på Malen 1:268 Beskrivning av ärendet Båstadhem AB anhåller i skrivelse om kommunal borgen för tecknande av lån på 22m n kr avseende finansiering för byggande av 16 bostadsrättslägenheter på Malen 1:268, den så kallade Korrödstomten. För finansiering av byggnationen anhåller Båstadhem AB om kommunal borgen för tecknande av lån på 22 mnkr. Enligt bolagsordning och ägardirektiv för Båstadhem AB ska kommunfullmäktige ta ställning innan beslut fattas i ärende vad gäller investeringar överstigande 10 mnkr. Underlag till beslutet Förslag till beslut Inkommen begäran från B åstadhem AB, bilaga. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Byggnation av 16 bostadsrättslägenheter på Malen 1:268 godkänns. 2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Båstadhem AB :s låneförpliktelser. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nänmd KF Utdragsbestyrkande.1 ~ -

21 BÅSTADS KOMMUN KomrnLm~tyrelsen 2012 Q09- z~ Dnr~~..L,~J.}.}J.~.;~~ d <j. ~ t,, t ~...., ~ ctaaar~;~lg J BÅSTADHEM Båstads Kommun Kommunfullmäktige Båstad Anhållan om igångsättningsbeslut och kommunal borgen för byggprojekt på Malen 1:268 En enig styrelse i Båstadhem AB har idag gett undertecknad i uppdrag att hos Kommunfullmäktige hemställa följande: Båstadhem AB anhåller om igångsättningstillstånd för byggnation av 16 bostadsrättslägenheter med bötjan av 8 lägenheter (etapp I) för att därefter när marknaden medger det bygga ytterligare 8 lägenheter (etapp II) på Malen l :268, den så kallade Konödstomten. För finansiering av ovanstående byggnation anhåller Båstadhem AB om konummal borgen för tecknande av lån på 22 Mkr. Båstad ~~~{_ Robert Falk VD, Båstadhem AB -17-

22 fru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse l (1) Datum: Handläggare: Johan Linden D nr: Till: Ekonomiutskottet/Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Beslutet skall expedieras till: BåstadHem, Ekonmiavdelningen Bilagor till tjänsteskrivelsen: Båstadhem AB:s skrivelse"' ~. Ansökan från Båstadhem AB om ~ommunal borgen för byggprojekt på Malen 1:268 Bakgrund Båstadhem AB anhåller i skrivelse om kommunal borgen för tecknande av lån på 22 mnkr avseende finansiering för byggande av 16 bostadsrättslägenheter på Malen 1:268, den så kallade Korrödstom ten. För finansiering av byggnationen anhåller Båstadhem AB om kommunal borgen för tecknande av lån på 22 mnkr. Enligt bolagsordning och ägardirektiv för Båstadhem AB ska kommunfullmäktige ta ställning innan beslut fattas i ärende vad gäller investeringar överstigande10m n kr. Förslagtill beslut 1. Byggnation av 16 bostadsrättslägenheter på Malen 1:268 godkänns. 2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Bästacthem AB:s låneförpliktelser. Båstad den 8:e oktober 2012 Johan Linden Ekonomichef -18-

23 l.ru BÅSTADS ~ KOMMU. N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu dnr. KS 1705/ Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäljning av fastigheten Kattegatt 8 Beskrivning av ärendet Båstadhem AB har på uppdrag av styrelsen för B åstadhem begärt att av Båstad kommun få godkännande för att avyttra fastigheten Kattegatt 8. Avyttringen är tänkt att ske till ett av Båstadhem nybildat dotterbolag AB. Aktierna i det bolaget kommer därefter att försäljas till Bostadsrättsföreningen Kattegatt 8 i Torekav, Köpeskillingen för aktierna uppgår till summan av mellan parterna överenskommet marknadsvärde på fastigheten, kronor, och övriga bokförda tillgångar samt med avdrag för Bolagets bokförda skulder. Underlag till beslutet Förslag till beslut Begäran om tillstånd till försäljning från Bästacthem AB. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: l. Bästacthems försäljning av fastighten Kattegatt 8 i Toreko v godkänns. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd Kr Utdragsbestyrkande -10

24 Till Kommunstyrelsen i Båstad konunun BÅSTADS f<ommui\j Kommunstyrelsen Dnr.. K~... \).Q~J!.~.: ~ O d aa Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäljning av fastigheten Kattegatt 8. På uppdrag av styrelsen för Båstadhem AB begär Båstadhem att av Båstad kommun få godkännande för att avyttra fastigheten Kattegatt 8. Avyttringen är tänkt att ske till av B åstadhem nybildat dotterbolag AB. Aktierna i det Bolaget kommer därefter att försäljas till Bostadsrättsföreningen Kattegatt 8 i Torekov, Köpeskillingen för aktierna uppgår till summan av mellan parterna överenskommet marknadsvärde på fastigheten, kronor, och övriga bokförda tillgångar samt med avdrag för Bolagets bokförda skulder. B åstad 23 oktober 2012 ~~ Robert Falk VD, Båstadhem SABO BÅSTADHEM AB Org.nr Fridhemsv. 7 A Box 1116 Telefon Båslad Båslad Fax Postgiro Bankgiro

25 fru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: Handläggare: Johan Linden D nr: Till: Kommunstyrelsen Bilagor till tjänsteskrivelsen: Inkommen begäran från båstadhem Angående begäran från Båstadhem AB om godl<ännande av försäljning av fastigheten l<attegatt 8. Bakgrund Båstadhem AB har på uppdrag av styrelsen för Båstadhem begärt att av Båstad kommun få godkännande för att avyttra fastigheten Kattegatt 8. Avyttringen är tänkt att ske till ett av B åstadhem nybildat dotterbolag AB. Aktierna i det bolaget kommer därefter att försäljas till Bostadsrättsföreningen Kattegatt 8 i Torekov, Köpeskillingen för aktierna uppgår till summan av mellan parterna överenskommet marknadsvärde på fastigheten, kronor, och övriga bokförda tillgångar samt med avdrag för Bolagets bokförda skulder. Yttrande från ekonomikontoret Syftet med försäljningen är enligt Båstadhems VD att få in mer medel för att finansiera framtida byggen av nya hyresrätts bostäder. Valet att sälja till en bostadsrättsförening är att få en så marknadsmässigt hög ersättning som möjligt och upplägget på affären är valt för att få en så gynnsam skatteeffekt som möjligt. Tillvägagångssättet har varit att en mäklare som företrätt B åstadhem i dialog med företrädare för bostadsrättsföreningen kommit överens om ersättningen utifrån en byggkonsults besiktning av fastighetens tekniska status och bedömning av underhålls behov. Undertecknad anser sig inte ha någon möjlighet att göra en självständig bedömning beträffande rimligheten i överenskommen ersättning utan förlitar sig på mäldarens och Båstadhems styrelses bedömning och beslut. Båstad ( ~~~ Johan Linden Ekonomichef -21-

26 fru BÅSTADS ~ KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu dnr. KS Detaljplan för del av B åstad 109:2, nybyggnad av förskola Begäran om Planbesked Beskrivning av ärendet Regeringen beslutade om ändringar i SI<Ollagens regler om tillstånd och bidrag för förskolor och fritidshem i enskild regi. De nya bestämmelserna innebär att det inför i princip motsvarande etableringsfrihet för enskilda förskolor och fritidshem som idag finns för fristående skolor. Fastighetsutveckling i Båstad AB har kommit in med en förfrågan om planbesked för del av fastigheten B åstad 109:2. Planområdet begränsas i norr av Lya vägen och i söder av Mangårdsvägen, se bilaga 1. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från planingenjör Camilla Nermark daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för del av B åstad 109:2 i Båstad får upprättas samt att samråd får hållas. 2. Detaljplanen upprättas på fastighetsägarens bekostnad. 3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) i planavdelningens prim iteringslista. 4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. Utskott/presidium _justerandes signaturer KSfnämnd KF Utdragsbestyrkande??..._

27 ~ BÅSTADS ~ KOMMUN Samhällsbyggnad 1 (3) Handläggar~: Camilla Nermark Dm: Till: Kommunstyrelsen via Ekonomiutskottet B~slutet skall expedieras till: San1hä.llsbyggnad, planavdelningen (Carina Ericsson), I<ommunlci:lningskontoret (Emma Dahl) samt Teknik och Service (Fredrik Jönsson). Bilagor till tjänsteskrivelsen: Bilftga 1: Utdrag ur primärkarta, ungefärlig avgränsning av planområde inritat Bilaga 2: Förslag till illustrationskarta övet planområdet Detaljplan för del av B åstad 109:~, nypyggnad av Förskola, B åstad Begäran om P ianbesked Ärende Planuppdrag för upprättande av detaljplan för del av Båstad 109:2, nybyggnad av Förskola, Båstad. Bal<grund Regeringen beslutade om ändringar i Sko.llagens regler om tillstånd o.c:h pi drag för förskolor och fritidshem i enskild regi. De nya bestämmelserna inneb~r att det Inför l princip motsvarande etableringsfrihet för enskilda förskolor och fritidshem som idag fi.nns för fristående skolor, Fastighetsutveckling l B åstad AB har kommit in med en förfrågan om Planbesked för del av fasligheten B åstad 109:2. Planområdet begränsas l norr C).V Lyavägen och i söc(er av Mangårdsv.ägen, ~e bilaga 1. Planområdet består ld~g av en stor gräsyta med ett teknikhus för Bjärekraft's elverk. Träd är planterade runt teknikhuset Planområdet är idag Parkmark. Syftet med detaljplaneändringen är att m öjliggöra föi en etablering av en Förskola, se bilaga

28 2 (3) l översiktsplanen är planområdet angivet som tänkbar exploatering för bostäder samt naturmark. Se ovanstående bild. Planc;>mrådet klassificeras som primär ;zon avseende skyddsområde för vattentäkt efter WSP's ~1trednlng 2007 samt inom Kustzon och innefattas äveh av riksintresset Friluftsliv (MB 3:6) l Rörligt friluftsliv (MB 4:1,2) från Länsstyre.lsen Planområdet innefattas ej i något l<ulturmiljövårdsprogram och är inte heller ett Natura 2000-område.lnom planområdet finns idag inga kända fornlämningar. ställningstagande Översiktsplanen ger stöd för en förtätning inom planområdet Riksintresset för kustzon kommer inte att påverkas av detaljplaneförändringen då planförslaget inte påverkar rnöjligheten att röra sej utined kusten. Planförslaget bedöms inte heller påverka riksintress~t för frilufts.liv eller rörligt friluftsliv då inga områden av större betydelse för friluftslivet berörs av förslaget. Även om man tar befintlig parkmark i anspf'åk för en förtätning ot h exploate ring finns det fortfarande stora grönområden-kvar l området som kan fungera som oaser för rekreation. PlanomrMet ligger inom skyddsområdet primär zon för vattentäkt. Exploatören kommer att Informeras och vara tvungen att ta hänsyn till detta vid exploatering. Planavdelningen föreslår ~tt detaljplaneförändring för del av B åstad 109:2 prövas för att ge möjlighet till nybyg~nad a.v förskola 'dl 1 C - 24-

29 3 (3) Förslag till beslut Ekonomiutskottet föreslår KomJinmstyrelsen besh1ta: 1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för ciel av Båstad 109:2 i Båstad får upprättas samt att samråd får hållas. 2. Detaljplanen upprättas på fastighetsägarens bekostnad. 3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) i planavdelningens priorlteri ng s l is ta. 4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en mlljölwnsekvensbeskrivning (MI< B) ej behöver upprättas. Camilla Nermark Planingenjör dl 1 C -25-

30 l N O) l - / / --~... ""'/ ' l... \ \ \ så:srao \ ~;~ ' 109:2 - \ l - ;, l ' ' \) --- l \. '... l ~ o:::. l l ' - -- \ l - -. ' ---- l } 1 -~ \ ' <.. l l ' r r l l l 1 ~66o4-' ', l l Q-.... l l l l l i ~ l l l ""0- --~ J \.' "" - -e- ~-, ~~~... ~~g-~ \ l \. \ l r l l ~ l l...-- l l, "' \ (_\ ). l l ' - / 'f:'o.././", - 1 ' - r l - - "l ' ' /) ' \ \ J ' /... \ \ ~ /y "' ~ ) // \ \ / J / ' ' / \ /. // // ' ' ' / / ' // /~-..-- ~<>~<'~ N: 152$610 + ~ / // ' -'!- :>;: / / ' /.._/ ~ J-... / / /,, ' -~ r.;;: l l / "' ' :::: r- ;:: 1 1 / ~:-. ~... ~ ~ 1 r ~ ""' ' -q ',, u -- ~ r:, l =====--=i '+. :- ~ \ l.. RUSTAGET , \./~ l ---:f~\- ;~ : [._l l., 'N' l l l l l 11 l l l l l l l l --- l! E F ,,..,... ~ l l... _... Utdrag ur primärkarta Del ov Böstad l 09:2 i Böstad Båslads kommun ~~l:aoman 20 1~7-lS Tacloenf6!1cloMo ~or... _,.. gj L.::: '...._r"... ~ C2Sl l>< l E3 1-1 ~ abl( :walfu 2) 0:JD...,._,..ftt _.. ~ S1cb l:soo l R. o ~ ~ ~ ~ ~ 1 t t t ll t tt! l l l l III ~ -

31 / ÄPPELDALENSFÖRSKOLA Skissförslag N ffi l " /T~"-_ o o c l N -...J l situationsplan skala 1 : so o L Karin P etterssons www. k a r i n petterssons.se \)~ - -~ & s:> N

32 fru BÅSTADS ~ KOMMUN Ekonomiutskottet Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 13 KS eu 128 KS eu dnr. KS 84/ VA-ledningar Kattvil<, omfördelning av medel mellan projekt Beskrivning av ärendet NSVA har fått in anbud avseende utbyggnad av vatten och avlopp till Kattvik Efter öppnandet av anbud står det klart att budgeterade medel ej kommer att räcka. Det lägsta anbudet hade en anbudssumma på Kr. Med hänsyn till omkostnader och oförutsett är förslaget att en projektbudget läggs på totalt 15 mkr. Budgeterat för projektet är under mkr. Projektet planeras att starta i höst och vara färdigt under NSVA föreslår därför en omfördelning av investeringsbudget 2013 där 5 mkr flyttas från projekt Dricksvattenledning (Vatten 2050) till VA-ledningar Kattvik Detta innebär att förberedande ledningar inför sydvattenanslutning skjuts till 2014 och framåt. Objekt som skjuts till är: 1.Förstärkning Rammsjö-Torekov söderut. 2.Ledning R1-Rammsjö (indelas i etapper, kommer ta mer än ett år) Underlag till beslutet Yrkanden Tjänstesl<rivelse frän projektingenjör Fredrik Jönsson och ekonomichef Johan Linden, bilaga. Pelle Höglund (M) och Torgny B renton (I<D): Ärendet återremitteras med följande medskick Vad blir det för konsekvenser om projektet avvaktas? Utvärdering av nödvändigheten av utbyggnad av VA till Kattvik just nu. Bedömning av i vilken takt anslutningsavgifter kan förväntas vid en utbyggnad. Genomförd utredning bifogas Redovisning av genomförd enkät i frågan. Avtalet mellan NSVA och entreprenören ska bifogas. Beslut: Ekonomiutskottet beslutar: 1. Ärendet återremitteras med följande medskick Vad blir det för konsekvenser om projektet avvaktas? Utvärdering av nödvändigheten av utbyggnad av VA till Kattvik just nu. Bedömning av i vilken takt anslutningsavgifter kan förväntas vid en utbyggnad. Genomförd utredning bifogas Redovisning av genomförd enkät i frågan. Avtalet mellan NSVA och entreprenören ska bifogas. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämncl KF Utdragsbestyrkande -?A,_

33 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service 1 (3) Datum: Handläggare: Fredrik Jönsson D nr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: NSVA, Teknik och service, Ekonomikontoret Bilagor till tjänsteskrivelsen: (glöm inte ange diarienummer): Tjänsteskrivelse V A-ledningar till Kattvik, omfördelning av medelmellan projekt Anbud Jonah VA-ledningar Kattvil< 1 omfördelning av medel mellan projekt l ekonomiutskottet behandlades den 26/9 rubricerat ärende enligt tjänsteskrivelse bilaga 1, beslutet blev återremiss med följande medskick Vad blir det för konsekvenser om projektet avvaktas? Utvärdering av nödvändigheten av utbyggnad av VA till Kattvik just nu Bedömning av i vilken takt anslutningsavgifter kan förväntas vid en utbyggnad Genomförd utredning bifogas Redovisning av genomförd enkät i frågan Avtalet mellan NSVA och entreprenören ska bifogas Svar på frågeställningarna: Vad blir det för konsekvenser om projektet awaktas? Då krävs det en ny upphandling. Tillstånd från länsstyrelsen samt servitutsavtal kan behöva förnyas. Detta är saker som tar tid och har därför en ekonomisk negativ påverkan. Utvärdering av nödvändigheten av utbyggnad av VA till Kattvikjust nu: Utbyggnaden av vatten och avlopp till Kattvik planeras enbart på grund av miljö- och hälsomässiga skäl. Inom kort väntas länsstyrelsen ställa krav på kommuner att koppla in större områden som saknar kommunalt V A. Kommunen har fått uppgiften av länsstyrelsen att ta fram vilka dessa områden är och har tillsammans med NSVA därför tagit ett fram en landsbygdsstrategi som ska tas upp för beslut i samhällsbyggnadsutskottet den 29/10, i denna har Kattvik högst prioritet. Idag gäller även Lagen om allmänna vatten tjänster, där kommunens skyldigheter att ordna VA-försörjning har skärpts väsentligen. l 6 står följande : 6 Om det med hänsyn till skyddet för människors hä l sa eller miljön behöver ordnas vatt enförsörjni ng eller avlopp i ett större sammanhang för e n v iss befint lig eller blivande bebyggelse, skall kommunen l. best ämma det verksamhetsområde inom vi lket vatten t j ä nsten eller vatt ent jänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet s narast, och så länge behovet f inns kvar, t i llgodoses i verksamhetsområdet genom en a l l män va-anl äggning. Enligt praxis räknas en samlad bebyggelse om ca 20 hus som ett större sammanhang \7dc\f - 29-

34 2 (3) Bedömning av i vilken takt anslutningsavgifter kan förväntas vid en utbyggnad: Om kommunen beslutar sig för att bygga ut den allmänna anläggningen utvidgas verksamhetsområdet till att omfatta det aktuella området. Då gäller vattentjänstlagen med dess bestämmelser om brukningsrätt och avgiftsskyldighet Kommunen tar ut en anläggningsavgift av fastighetsägaren efter upprättande av förbindelsepunkt Förbindelsepunkten är den punkt där inkopplingen av fastighetens ledning till det kommunala ledningsnätet sker. Därefter betalar fastighetsägaren en ärlig brukningsavgift som ska täcka kostnader för drift och underhåll av VA-anläggningarna. Fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet är enligt VA-lagen avgiftsskyldiga när de blivit anvisade en anslutningspunkt Det innebär att även om berörd fastighetsägare av någon anledning inte ansluter sig till det kommunala ledningsnätet ska ändå anslutningsavgift betalas. Inom verksamhetsområdet för spillvatten godkänns normalt inga enskilda avloppslösningar. NSVAs bedömning är att anslutningsavgifter kan förväntas inkomma första kvartalet av 2014 förutsatt att projektet kommer igång i höst såsom planerat. Projektet blir inte självfinansierat av anslutningsavgifter. l framtiden finns dock möjligheter att ansluta fler fastigheter till det nya huvudledningsstråket Redovisning av genomförd enkät i frågan Resultatet av frågan "Hur ställer ni er till anskutning av kommunalt vatten och avlopp" som samhällsbyggnad ställde i sin enkät redovisas nedan Kommunalt vatten och avlopp Hur ställer ni er till en anslutning? U l.(ctet pt<;,jv eo u ~> 2.G,n s ~ t rcr:.\.v 15 (6%) 3 V6r1tt n w..! f e r~ r "''~71 25 (Ull) 4.GJr.t1a m~,;y (4%) S.M)',ltl nt93'v ss (Wöl J l n l l l Il l l uj,i o ~ -30-

35 3 (3) Avtalet mellan NSVA och entreprenören ska bifogas Det finns inget avtal mellan NSVA och entreprenören ännu, först efter godkännande i Kommunstyrelsen kan avtal tecknas. Det vinnande anbudet bifogas Övrigt Nytt förslag är att fördela kr i 2013 års investeringsbudget och att således begära kr överförda från 2012 till l samband med framtagandet av internbudget har förslag på investeringsbudget för VA gjorts mer detaljerad. Förslag till beslut: 1. Kommunstyrelsen beslutar om en total projektbudget för VA-ledningar till Kattvik på 15 mkr baserad på att omfördela tkr i investeringsbudget 2013 från projektet Dricksvattenledning (Vatten 2050) till VA-ledningar Kattvik samt att ombudgetera tkr från 2012 till2013 Båstads kommun ~c~a CJ : ~~~ - ~ Fredrik Jönsson Projektingenjör -31-

36 BÅSTADS KOMMUN Samhällsskydd Ks <t,lf/ 12 -soo Datum ~ Kommunstyrelsen Hond!Hgg re Magnus Sjeldrup Miljöchef Miljöavdelningen VArt d nr Utredning gällande expanderingen av det kommunala V A-systemet i Kattvik. Mot bakgrund av den planerade expansionen av det kommunala Va- nätet i Båslads kommun, har bjärepartiet ifrågasatt om en utbyggnad av en förlängning av Va-systemet i Kattvik har möjlighet att bära sig ekonomiskt. I frågan har även bjärepartiet utryckt sig ifrågesättande till utbyggnaden. Utredningsmaterialet är hämtat från Ecos, V A-b.anken och tidigare inventeringar fi ån talet samt Samtliga fastigheter i utredningen har sin fastighetsgräns mot kattviksvägen, vilket ger förutsättningar för en ev. anslutning till det nya VA-nätet. Fastigheterna söder om kattviksvägen ligger inom strandskyddsområde. Samtliga fastigheter ligger inom gränsen 300 meter från strandlinjen, vilken medför klassificeringen högskyddsnivå, och även uppfyller klassificeringen inom normalskyddsnivå, enligt riktlinjema för handläggningen av enskilda avlopp i Båslads kommun. Av det totalt 39 fastighetema är det endast 3st befintliga avloppsanläggningar som klarar kraven för ett godkänt system, dät; 2 av anläggningama är av typen slutna tankar soin har varit i bruk sedan1973 resp En förmodan är att ca: Sstmöjligen skulle kunna klara kraven för normal skyddsnivå, men detta är högst osäkert. Av ennuiägesanalys visar att kattvik har 25st fastigheter med underkända avloppsanläggningar samt där list har hög osäkerhets faktor var av 6st av de 11 är icke inventerade. Utredningen belyser inte dricksvattenbtunnar, med otjänligt dricksvatten mot bakgmnd av bristande info11nation på vattenprover för dricksvatten. Informationen finns att tillgå vid en vidare utredning. De fastigheter där uppgifter fums på lir följande: Troentorp l : : otjänligt Troentorp l : : tjänligt med anmärkning Troentotp l : :tjänligt Postadress Båslad Gatuadress Vångav:Jgen 2 Teldoll vx Telen'lx E-post se Wtbbpl ls Pinsgiro Il IIIl-l Organisatiollsnummer 21200{)

37 2 (4) Kommentarer En utbyggnad av Va-systemet 1\r att foredra mot bakgrund av de höga skyddsnivåer somligger på fastigheterna. En anslutning till kommunala Va-systemet skulle vara till ekonomisk fordel for den enskilda fastighetsägaren. Den planerade litbyggnaden är beräknad på att 50st ansluter sig till Va-nätet, var av varje fatighet hat' en anslutningsavgift på Beräknat på lo år(ungefllr som markbädden håller) så blir det om man tar 500:-/mån. 120 månader x 500:-= 60000:-. Beräknat på 15 år lir kostnaden 180 mån x 500:- = 90000:-. Då är frågan skall man satsa på infiltrationlmarkbädd, och gräva upp den om år. En mera långsiktig lösning är minit eningsverk. Fördelen är att fastighetsägaren kan ha den på sin egen mark och orobesörja grävningen själv, samt att kunna kvalitetssäkra renhetsgraden och funktionen av anläggningen. Pris :filr mini reningsverk och kontra infiltration för enskilda fastighetsägaren. Förslag till beslut Miljöavdelningens forslag till beslut är en fortsatt utbyggnad av den befrntliga VA-systemet :filr Kattvik ~,~JÅ~~--J Miljllt~ewru Posladress BAslad GH(nadress Fridllems\'l'lgcn3 Trlcfon YX Telefax E-post Hemsida Postglro l Orgnnlsatlonsnnmmtl'

38 <- Datum Jimmy Lubera Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Box Helsingborg o o Anbud: Kattvik-Nya VA-ledningar. Härmed erbjuder vi oss att åt NSVA, utfora arbeten avseende rubricerat objekt, enligt bifogad prissatt mängdforteckning, till ett pris av: B) kronor (elvamiljonerniohundraåttiotvåtusenkronor) exkl. ervärdesskatt. A) Tilläggsskrivelser. Vi har tagit hänsyn till Frågor och svar daterat C) Underentreprenörer. Vi har för avsikt att använda oss av underentreprenörer for asfaltering och pumpstationer. Dessa är inte utsedda i anbudsstadiet o o D)Tidplan. Bi f o gas enligt bilaga 1. E) Anbudets giltighetstid. Anbudets är giltigt till och med enligt AFB.33. F) Referensobjekt. Nya Kustvägen åt Halmstads Kommun (140 milj) Utfort V A med pumpstationer och bergsprängning, vägar och grönytor. Kontaktperson: LeifEriksson Kårarps industriområde åt Halmstads Kommun (19 milj) VA med bergsprängning, vägar och grönytor. Kontaktperson: Mikael Wallin Utfört {t 'd{...()c{ ~ 2/J/{!:-t> 'l-0'1 Post/faktadress Slagfaltsvägen Halmstad Telefon Telefax Hemsida Org.nr '

39 .,:. G) Rating från Upplysningscentralen eller likvärdigt. Bi f o gas enligt bilaga 2. H) Uppgift om vem som besvarar anbudet. ~ster Svensson. Telefon: Mail: o 1) Uppgifter om roretagsform mm. Jonah är ett aktiebolag med Leif-Göran Johnsson som ensam ägare, och har sitt säte i Halmstad. Organisationsnummer o. J) Jonabs organisation. Ombud: Projektchef, kvalitets- och miljöansvarig: Platschef och BAS-P: Niklas Andersson Christer Svensson Jesper Strandberg ev bifogas enligt bilaga 3. K) Adressuppgifter till vilken meddelande enligt AFB.53 skall skickas. Christer Svensson. Telefon: Mail: o o Adress: Jonah Anläggnings AB Christer Svensson Slagfåltsvägen l Halmstad L) Översiktlig redovisning av Jonabs miljö- och kvalitetssystem. Bifogas enligt bilaga 4. M) Prissatt mängdforteckning Bifogas enligt bilaga 5. Med vänlig hälsning Anlåg in. s

40 J'll'(l,flW'JlURJI!Itl( ~n~r.o.v o~...,..... Handlln" 10 MF ~- KATlVJK NYAVM.EONlNGAR HAl\lll r,ii'aiim B e e eee förriågiii'igsunoei!lag AOEF 2~U.OS.14 20U.OH4 i"" r ~ F r l' M -l"' FÖRARBE'ral, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYml!NG, DEMO!fiER!NO, fuvnihg, Rö.m.IOO la M FÖRARBETEN UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D BBB.1 Mark oeh vattenf6rhålfanlkn o o Geotelmlsl<a föhilland&n Geol~!:nl:lka lij!d~~5f ilir 1.i!M$l ptll}e:.:tl \'ti;.\ redorll u Uf!;!nll 'Martlm!bt ~nlij:tttrou~ppctl,ll*!el:nil: (MUR)', C'llcra o4 20 ~~~l:/llngmatmomk.ttl\s~gn'hgirsl'i'ts~~~~«hpfo'<'illopm Omd.dt\ lggu atw4nw och P!d!lg.'ti'I\IIQCI!!lien vma ~lu, u 1M m, liv~~~ sten, ~ cf~!~t wrlennda me~aa ca10 «:h 30 cm. SIDPPmol ~l'l'l\odal boil/9ha1pl den$lrtlewi erm!fts pidj.~ea l Ul1,5mlnder~n~~m. Pi~ h~rm~n l ~1~ pro\'irapbm ~taw\:ia tflca1;2.m*p,t~e!!.erbarqityf'å'ostn ~ pga ~ bia stliai;:m,ggu a.atn r\:'lkeiooe r~ser.a b&!r.llig Y"~. ~p6'1 w r t~ M t m t gtl..t 4uP. dvs rå>i1 ea +7,4. li!y6,ll!l8rl~ ttu.'iimi!:tfl<>b:semecnu W!Bat ~~ l '-~Yiag1h1!en poa ;U de n ut Igen. RestMW!IT:!ekatl1."4~ tur..xi.$m!i;l&navgrusj;i nn4somtll!m$ klnvara!i\~.iuj\;~munlr.g meh11 e.lmoottll 1n50 Or U!!dm ~lenlg. stopp mot f~ at ffill bar elhi:ib pl t1vp vamran4e me'!an ta 1,5 od!.2.s m ulldet mt>rft}ti.ll. Ri$11. ~ ~~thll:t ~edggtt st~ Wl'.ed deli'lr &v lniillngssw~n. ee.rset u~is av tllberg som \'Ui9Ms lrlv'ilf ~f19nlrlg fermsoemg. Ut~rda Pf0\9~!a\'Tir.;u...U u ar det rh1er l il en ddwt<.en, me.st l pro"""'p 3, OOU~rn l Ur(Pmlltli'q 1JS70, dy! lr.«n ~rue l lr.n btsutovl'l!~ gram- t~~~tef..;j, GIUII<M~MWe~.trhat 11\IMs l 3. ob$em!loos~rlj~m 1 J.!~ III \';g ea Ml40, 1ta70 cd\ 2/0j(l, Glllil<h;alenMi~ma låg \'Id rnltn\tlofr 1/Wrda l a,mi2lh2 bup?t 0,4 m u!'4er rnar~qwj.i nttb:l!ld tmd p~r!vnlr.gama bru:lilmdm all wttnell~n~n pl bt~ttl)lan 1111g11JPE Uförda provarbeten BBB ~ asa:~ UU6rd provschaktning ~ f'i"'"v~hugtlo/.sl'!rned leq-ohgn~~kl'\bt!~goa U~n.'SWr,gea IV' do, 6'«0, «h 21\m. P'l~redcM!uae~IWRe."'l'igtCINI,u~bel~lb;h!SeB..1l.. BefinUiga anlllggnfngar m m ~~ o o Kmsutvai"n: ~88.32 Bet'inUfga l«<nlngm Be!ln~dtd'r.l1\gal ~'I.Oil'flW k1etn afb(lso!fddet «lll d~ t1mlet. Ktr.da beflltt;;lrltdnilg~r or re-d~ &d~ p! BEIB.3B eec BBC.3 ~rrin!rl:lat (rtdoy!sade hdrthg~en 1ru:gef~r!ljj1).!Min athaxi\h:;js;l/bs.ena pa~s ~l rup.ledrl'nasl~are kolivas Dt m.~r~mg av ~et pa l\lalllllvbe!li'.uga h~arcr.l! ~ring u, S&AFA.15. Stll>'ltr.;a led~u. kolblar etc., d tirlit b)ru. der Mfa,s forrin ledr.hgt,;gann lltm~t Jll ~nde dlltil. BefinUfga vlgar, planer o d 0..-trbmt\Mel'l pt 'lilla ma tl~m elbei.somdd«(l(ahmw;g~n, ~revl,er~ Jnlas hli e fl OYelb)Wru_, enligt n~dart, Ka~mv;!Oen: lqo IM'J Bh'IT""'b~ncld bitlitet 80 IT.M OIY.i~d'tl l>ir:oju 42Qm.'!l f6mirwrtsll'«to mm $flli&<uji"' l.ll1m1 Ob~r.dtlbirbt 420m~ R'IlUr~~JH. UNDERSÖKNINGAR O D Unders~knit\gar av anläggningar mm B M:t 1110rt okltllra ~~av påve~e fas&.llle!m e.>!trlot!:t«<l )".st.. 't H!n%;m,fa r,or och pa.1<.)1ot!mm lt~:soi'lllll.det har ~~lt~b och ~'drbe.$~1j~l$ av B. BBC.31 BSC.32 aac.3s Unde1'66knlngar av grundkon$truktloner F11s~hdttoe11 ~su:i~r t!.'!lls Jec:'n~sWitkan mrt )'U)Jdd!nom i!be!s~mr.1dal stcal:?si:dgas av E man st11alo.1rji'.qi!/t!ete:~ pät!ja.s. tj.umare oe11 fu~mu~ue sh beredas mi:ij'jhcl ~~Il n~rwra \1.1 ~s&.111~1r,. Undersökningar av ledningar Et-.lnPl=!lil-ti~ s~~ ~del CIJ1enl!g3 ;JbtMis ~'Wr.:l:'ide gtiw lr.lm t.on;n1rogs «h em!lk!<'iq1pur.!dni~mnlr9lf av befitdliga ie1fflhq3f$1!9e, och typ. f»~wfg k6ti.""q s W «1\låetlda rt~te.s \1 W! \11&'1 dr~ l ~lfg\'ba;s m Beslå '!m n d 111 un~,,u ett )J~\ era Mng ti&n alt Oe\IMsil!a arbetet Hr.dns. P'ldi!~s om lokdi:sert.g och Wlzkt ~nlt\sih.uo tj ar-9msl )\l!ndi;\]e!l $U~ du u llw.-debart ~IU'Tillas til a tdr ulted~ oaj bes-u om llg1jd. Undllrotlknlngar av dver.se enllggnlnsatm m Mfd timm tji NJA M=asnm OI g~ler alt fl«<l t:y;j~.ar\l);.i:ie t.q~tera urri&ga li;t;at«ij p!a.'lpllnl!ereooi'ik~a ~ ~tlllde\

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 09 16 1 (13) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 10.00 16.15 Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

KS au 154 Dnr KS 000820/2015-200

KS au 154 Dnr KS 000820/2015-200 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 360 Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-26 24 av 31 KS au 154 Dnr KS 000820/2015-200 Remiss avseende förslag på mark- och boendeprogram för Helsingborgs

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.00 17.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h "~,.,, _).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h ~,.,, _). l {10) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssalen, kl 13.30-14.30 Se sidan 2 Underskrifter "'"""" (f'!- ~t""t-::--- --- ~ "'~"" 138-143 Ordförande \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- -c-;;~ i; c;~-~~-;~~~-~;;--c7~------------------------------------------------

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Borgen för Salabostäder AB

Borgen för Salabostäder AB AMMANTRÄDEPROTOKOLL KOMMUNTYRELEN sammanträdesdatum Kf?:s 30 (34) 2012-04-12 N7: 22 2012 90 Borgen för alabostäder AB Dnr 2012/53 INLEDNING alabostäder AB har i protokoll daterat 2012-03-05 rekommenderat

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

rj1j BÅSTADS KOMMUN Välfärdsutskottet

rj1j BÅSTADS KOMMUN Välfärdsutskottet rj1j BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-03-19 1( 11) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, tisdag 2013-03-19, kl13:00-16:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist ( BP) Ingela Stefansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119)

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] Kommunstyrelsen 2014-04-07 Dnr KS/2014:119 98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-12-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-12-15 ~SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-12-15 14 (16).- 267 Svar på motion om mer idrott i skolan D nr 2014/885- la INLEDNING Lars Aldefors (FP) och Annica Aspenbom

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

2013-05-21. Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola). Dnr KS 2013-207

2013-05-21. Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola). Dnr KS 2013-207 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-05-21 168 Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola).

Läs mer

Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd

Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-08 ö< u. AU 8:20 Dnr. KS 2014/0281-513 Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 64-66 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 64-66 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2013-06-17, kl 0930-1000 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Birger Lahti, V Stig Töyrä, KD

Läs mer

Ärenden KALLELSE 2009-05-26 1(10) Tekniska förvaltningen Nämndssekreterare Lundbladh Eva. Tekniska nämnden. Plats Vellinge kommunhus, rum 1

Ärenden KALLELSE 2009-05-26 1(10) Tekniska förvaltningen Nämndssekreterare Lundbladh Eva. Tekniska nämnden. Plats Vellinge kommunhus, rum 1 2009-05-26 1(10) Tekniska förvaltningen Nämndssekreterare Lundbladh Eva Tekniska nämnden Plats Vellinge kommunhus, rum 1 Tid 2009-05-26 kl. 18.30 Ärenden 1 Upprop 2 Val för justering 3 Presentation av

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Borgen fiberutbyggnad Hotagen

Borgen fiberutbyggnad Hotagen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 41(50) Ks 65 Dnr 2014-000186 Borgen fiberutbyggnad Hotagen Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige beviljar kommunal borgen med

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 10:00 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m 2 Ks 10 Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m Sven Nilsson, VD på Linden AB, informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid. Svensk fritid har skrivit

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret 2015-01-13 Dnr Ks 2015-89 Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun 2013-06-11 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:30 Närvarande: Åhörare: 100-talet

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Rune Kronkvist Lennart Johansson Nils-Erik Mattsson

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-05 1 Plats och tid Kommunledningskontoret kl 08.15-10.15 Beslutande Övriga deltagare Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 122 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-18 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Plats och tid Folkets Hus

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 10 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2010-05-31 Reviderad: 2010-06-03 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med att Sparbanken Enköping

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU ... ± SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN ~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU 2014-05-07 Sida 30 (35) 101 Dnr 175/12 Svar på motion om att Tranås kommun ska ansöka om att bli en ekokommun Annika

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C)

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C) Kommunstyrelsen 2013-11-26 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) Jan

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer