Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet (samt underrrättelse till ersättarna)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet (samt underrrättelse till ersättarna)"

Transkript

1 rj1j BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret 1 (3) Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet (samt underrrättelse till ersättarna) Utökat ekonomi utskott, budget ärende 4-16 Datum: Onsdagen den 31 oktober 2012 Tid: Plats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Hand- Besluts- Ärendemening läggare instans 1. Protokolljustering: -- l tur att justera Bo Wendt (BP). Ers. Ann-Marie jolmsson (C) justeringen äger rum tisdagen den 6 november Upprop 3. Godkännande av dagordningen Förslag till nya taxor- kulturskolan Christina KF Aurell s. Personallunch inom skolan Ulla J KF 6. Renhållningstaxa 2013 Fredrik J KF 7. Höjning av parkeringsavgifterna på Prästliden och Håkan P KF Malenbadets parkering 8. Avgift/taxa vid arrengemang på offentlig platsmark Sven-Inge KF 9. justering av kommunens kart- och mättaxa Lisa R KF 10. Färskolepeng och ny läroplan Gitte D KS 11. Höjning av skolpengen för årskurs 1-6 på grundskolor med Gitte D KS mindre än 120 elever 12. Återgång till vanlig maxtaxa inom förskola/pedagogisk Gitte D KF omsorg 13. VA-avgifter 2013 Fredrik) KF 14. Budgetuppföljning 3/2012 Johan L KS 1S. Internbudget 2013 Johan L KS 16. Revidering av budget 2013 samt plan S Johan L KF 17. Informationspunkter Tidssatt exploateringskalkyl Åstad. Tomas Rikse 2. Rutin för kontroll vid försäljning och exploatering av större kommunala markområdet. Tomas Rikse. 3. Insynsplatser i utskotten. Gunnar Nilsson. 4. Redovisning av "ökade lönekostnader trots minskat antal anställda". Christel Nilsson. Sid. -- o s S

2 2 (3) 18. Ansökan från Bästacthem AB om kommunal horgen för Johan L KF byggprojekt på Malen 1: Begäran från Bästacthem AB om godkännande av försäljning Johan L KF av fastigheten Kattegatt Detaljplan för del av Båstad 109:2, nybyggnad av förskola- Camilla N KS begäran om planbesked 21. VA-ledningar till Kattvik, omfördelning av medel mellan Fredrik} KS projekt 22. Förlängd tid för byggnadsskyldighet Varan 7:138 Ingemar L EU Svar på skrivelse från revisionen ang. avtal Tomas R KS Köp av fastigheten Östra Karup 6:1 Tomas R KF Utökat planuppdrag med anledning av köp av fastigheten Tomas R KS Östra Karup 6:1 26. Avsiktsförklaring till markanvisning avs. Åstadsprojektet Tomas R KF Ändring av projektorganisation för Åstadsprojektet Tomas R KF Konkurrensutsättning Malenbadet P a tri k J KS Utvärdering av lokalvård P a tri k J KS Plan konkurrensutsättning P a tri k J KS Sammanställning av "Vad kostar verksamheten i din -- EU 94 komtnun" 32. Sammanträdesdagar 2013 för kommunfullmäktige, Linda W KS kommunstyrelsen och utskotten 33. Förslag till ändringar i kommunstyrelsens delegations- HenkeA KS ordning 34. Avsiktsförklaring om markanvisning avs. del av Östra Karup Tomas R KF :7 och del av Gräsryd 6:1 35. Fråga om finansiering av tillfälliga beredningen Staffan J KS Svar på motion ang. arbetsordning för kommunfullmäktiges Staffan J KF presidium 37. Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktiges Staffan J KF presidium 38. Svar på motion gällande riktlinjer för prissättning av Tomas R KF tomtmark samt regler för markanvisning 39. Svar på motion om Båstads centrumplanering Tomas R KF Motion- planering av centrala Bästact 41. Svar på motion om återbetalning av del av kostnaderna Tomas R KF kring Båstads centrumplanering 42. Svar på motion- återbetalning av del av kostnaderna kring HenkeA KF Båstads centrumplanering 43. Svar på motion ang. pensionärsrådets ordförande HenkeA KF Motion från (MP) -Införande av GM O-fria zoner HenkeA KF

3 3 (3) Båstad den 24 oktober 2012 Kerstin Gustafsson ordförande Linda Wahlström sekreterare

4 1:i1J BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu Godkännande av dagordningen Beslut Ekonomiutskottet beslutar: 1. Dagordningen godkänns. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd Kr Utdragsbestyrkande -o -

5 [H.J BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KSeu dnr. KS Förslag till nya taxor - Kulturskolan Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Förslag till beslut Kulturskolans utbud kommer f1:ån och med höstterminen 2012 att utökas med ett antal nya kurser med varierande gruppstorlek. För att vi ska kunna vara tydliga mot våra brukare, krävs nytt tariffsystem som avspeglar resursåtgången för de olika ämnena. torgruppsundervisning bör exempelvis vara billigare än enskild undervisning då det måste finnas en tanke bakom varför verksamheten tar ut olika avgifter, och enkelt att förstå för den som ska betala. Tjänsteskrivelse från kulturskolechef Christina Aurell daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: l. Taxor för Kulturskolan från och med l enligt bilaga till protokollet antages att gälla från ~ 1 \\ u-s:j ( u.. ~-o\, ~ cj._ (A., c~ e ')_()\]_ - \ O - ~ 2 '""'l Utskott/ presidium Justerandes signaturer KSfnämnd KF Utdragsbestyrkande 1 1-

6 [FtJ BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu dnr. KS Personallunch inom skolan. Beskrivning av ärendet De som ansvarar för skolrestaurangerna ser det som mycket positivt att personal inom kommunen kommer till skolrestaurangerna och äter. Det skapar trivsel med både vuxna och elever som äter tillsammans. Vi har ingen portionering av några maträtter vilket ger en frihet att välja portionsstorlek För att öka nöjdbeten serverar vi på gymnasiet och högstadieskolorna, från och med höstterminen 2012, vissa dagar i veckan, två olika varmrätter att välja på. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från kostchef Ulla Johansson, daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. En personallunch inom skolan ska kosta 50 kr från och med Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande. t:

7 Q;lJ BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu dnr. KS Renhållningstaxa 2013 Beskrivning av ärendet Underlag till beslut Förslag till beslut: NSR tog den 1/ över renhållningsansvaret för Båstads Kommun. Det är även NSR som tar fram förslag på renhållningstaxa. Hela taxekonstruktionen har omarbetats. Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson samt renhållningschef NSR, Cecilia Holmblad, daterad , bilaga. Förslag till renhållningstaxa 2013, bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Renhållningstaxa för 2013 enligt bifogat förslag från NSR antages att gälla från och med De fastigheter som vill ha fyrfackskärl men inte l<an få pga dålig framkomlighet för fordon ska erbjudas tvåfackskärl till samma avgift som fyrfackskärl till dess framkomligheten är löst. 12 to 2 -'1 Utskottfpresidilllll justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -~

8 [ftj BÅSTADS ~ KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu dnr. I<S Höjning av parkeringsavgifterna på Prästliden samt Malenbadets parkering Beskrivning av ärendet Båstads kommun har i beslut år 2009, D nr 1092/09-353, samt reviderat beslut år 2010, Dnr 178/10-353, fastställt parkeringsavgifter för de avgiftsbelagda parkeringarna i kommunen. I beslut år 2008, D nr 456/08-906, har beslut tagits om parkeringsavgift på Prästlidens parkering under evenemangstid. Parkeringsavgiften på Prästliden under evenemangstid fastställdes till 50 kr per dygn. Parkeringsavgiften för Prästliden (samt Malenbadets parkering) fastställdes till 10 kr per timme eller max 40 kr per dygn. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Håkan Pettersson daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förlag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar: l. På Prästlidens och Malenbadets parkering i Båstad ska den maximala parkeringsaavgiften per dygn höjas från 40 kronor till 50 kronor från och med Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd Kr Utdragsbestyrkande -4-

9 ~ BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu dnr. KS Avgift/taxa vid arrangemang på offentlig platsmark Beskrivning av ärendet I Bästaels kommuns författningssamling, antagen av kommunfullmäktige 2005 (d nr: 917 /05-906) och reviderad 2010 (d nr: 1079 /10-906) finns taxa för upplåtelse av offentlig (allmän) platsmark och kommunal mark inom Båstads kommun. I författningssamlingen står det bland annat att, vid avsteg från ordinarie taxa skall beslut om avgift tas av kommunstyrelsen. Det är återkommande att taxan för evenemang, marknadsföring och utställning (f.n. 36 :-/m2 och dag) inte är tillämplig eftersom förhyrare ibland vill ha tillgång till större områden, varvid avgiften blir opropportionerligt hög i förhållandet till evenemanget om taxan skulle tillämpas. Exempel på sådana evenemang är idrottsevenemang/turneringar, bilutställningar, mässor mm. Vid varje sådan här förfrågning skall ett ärende skrivas fram till kommunstyrelsen för beslut enligt författningssamlingen. Detta är i bland praktiskt omöjligt då förfrågan kommer in för sent i förhållande till utskottens och Kommunstyrelsens möteskalendrar samt att det ibland rör s ig om ringa belopp så att det kan ifrågasättas om det ska belasta politikernas agenda. Unelerlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från mark- och fritidschefsven-inge Granlund daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Följande lwmplettering till Bästaels Kommuns författningssamling avseende taxa för begagnande av offentlig platsmark antages: Taxa för evenemang, marknadsföring, utställning mm skall i första hand utgå enligt gällande beslut (D nr: 1079/10-906, f. n. 36 kr per m2 och dag dock lägs t f.n kr per dag). I andra hand med 2-5 %av ekonomisk omslutning för icke kommersiella evenemang. 5-10% av ekonomisk omslutning för kommersiella evenemang. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nänmd KF Utdragsbestyrkande -5

10 fru BÅSTADS ~ KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu dnr. KS Justering av kommunens kart- och mättaxa Beskrivning av ärendet I samband med den nya plan- och bygglagens införande elen 2 maj 2011 antog kommunfullmäktige en ny taxa för plan- och byggområdet inklusive kart- och mätverksamheten. Den nya taxan har inneburit att vissa tjänster och produkter blivit något dyrare och andra något billigare än tidigare. Sammantaget har förändringen inte inneburit några större förändringar avseende de intäkter den genererar. Det som haft betydelse för Samhällsbyggnads ökade självfinansieringsgrad är den nya finansieringsmodellen för kommunens planarbete som beslutades sommaren Inför 2013 har Samhällsbyggnad fått en minskad budgetram med kr och mot bakgrund av det finns det behov av att göra en översyn av vår taxa. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg och kart/gis ingenjör Annika Jern daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Justeringar i kart- och mättaxan enligt bifogad förslag antas att gälla från och med Utskott/presicHum justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -R

11 [HJ BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu dnr. KS Färskolepeng och ny läroplan Beskrivini ng av ärendet I samband med att kommunfullmäktige fastställde skolpeng för alla skolverksam-heter togs beslut om att enbart 75 % av bidraget skulle betalas ut för barn som är 15 timmar i förskolan. Ny skollag infördes och i samband med detta reviderades läroplanen för förskolan, Lpfö. Förskolan blev en egen skolform och är nu det första steget i skolsystemet. Kravet på dokumentation av barnens lärande samt införandet av ämnen naturvetenskap och teknik har förändrat arbetet även kring 15-timmarsbarnen. Utvecklingssamtalen och dokumentation av dessa tar lika lång tid för pedagogerna oberoende av hur många timmar barnet är på förskolan. Planeringen av det pedagogiska arbetet i syfte att lägga grunden till ett livslångt lärande tar lika lång tid för alla barn oavsett vistelsetid. I verksamhetsplanen som styrelsen för Skåne NV har beslutat står det att måluppfyllelsen i grund- och gymnasieskolan öka. För att nå detta målmåste ett gediget pedagogisk arbete börja redan i förskolan. För att ge likvärdiga möjligheter för alla barns lärande bör bidraget vara lika för alla barn oav-sett vistelsetid. Det är inte möjligt att förutsäga antalet 15- timmarsbarn men inom pengsyste-met budgeteras 100% bidrag för samtliga inskrivna barn. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från skolchef Birgitte Dahlin daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrlesen beslutar: l. 100 % bidrag ska ges till alla inskrivna barn i förskolan. 2. För barn som enbart är inskrivna i allmän förskola ges bidraget under 10 månader. Utskott/presidium Justerandes sil!naturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande..,

12 [HJ BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu dnr.ks Höjning av skolpengen för årskurs 1-6 på grund skolor med mindre än 120 elever. Beskrivning av ärendet Ny skollag infördes Ny läroplan för grundskolan, Lgr 11 infördes vid samma tidpunkt. Betyg ska sättes från årskurs 6 och eleverna i årskurs 9 måste ha godkända betyg i samtliga ämnen för att få gymnasiebehörighet. Sanuna budgetår infördes skolpeng baserad på budgetåret Den största delen av skolpengen är kostnader för pedagogisk personal. Den näststörsta kostnaden är för lokaler ink!. drift. Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från skolchef Birgitte Dahlin daterad , bilaga. Tjänsteskrivelsen innehåller två alternativa beslutsförslag: Förslag 1: Föreliggande förslag till höjning av skolpengen för årskurserna 1-6 för grundskolor med mindre än 120 elever antages att gälla från Förslag 2: Förslag till ny skolorganisation tas fram under våren 2013 för genomförande hösten 2013 Förslag till beslut Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar: l. l2 l ö 2 '--( Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande,Q

13 fj1j BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu dnr. I<S Atergång till vanlig maxtaxa inom förskola/pedagogisk omsorg. Beskrivning av ärendet Barnomsorgstaxan som beslutades i KS innebär bland annat att den schemalagda vistelsetiden i förskola/pedagogisk omsorg bestämmer avgiftens storlek. Vistelsetiden är indelad i fem olika intervaller. l övrigt följer taxan förordningen SFS 2001:160 och SFS 2001:161 om maxtaxa. Taxan för fritidshem ändrades inte men följer vanlig max taxa. För föräldrarna innebär detta att de ständigt måste lämna in scheman för sina barn i avsikt att betala rätt avgift. Oklarheter och många rättelser av fakturorna är en konsekvens vilket är svårt att förstå för de inblandade. Ofta uppstår diskussioner med vårdnadshavarna kring vilka regler som gäller vid schemaändringar. Många föräldrar har uttryckt sitt missnöje över reglerna. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från förskalechef med myndihetsansvar Birgitta Bondesson daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Föreliggande förslag till taxor för barnomsorg antages att gälla från Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -!=I f-

14 [J;1J BÅSTADS ~ KOMMUN Samhällsbyggnadsutskottet Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad s KS su 87 I<S eu dnr: KS 1597/ VA-avgifter 2013 Beskrivning av ärendet Beslutsunderlag Föredragande Yrkande Förslag till beslut Vatten- och avloppsverksamheten finansieras via avgifter som betalas av brukarna. VA-avgifterna fastställs av Kommunfullmäktige. För att finansiera kostnadsökningar som skett inom verksamheten och för att skapa utrymme för framtida investeringar krävs en höjning av brukningsavgifterna utöver normal indexreglering. Tjänsteskrivelse från Teknik & Service, daterad , med tillhörande bilagor. Fredrik Jönsson, Ingemar Lundström, Ulf Thysell (NSVA) och Johan Jönsson (NSVA) föredrar ärendet. Ingrid Zäther (S), Pelle Höglund (M) och Thomas Andersson (FP): Bifall tillliggande förslag. Samhällsbyggnadsutskottets förslag: Kommunfullmäktige beslutar: VA-avgifterna regleras enligt bilagda förslag från Teknik & Service. Ekonomiutskottet Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nänmd KF Utdragsbestyrkande

15 m;] BÅSTADS ~ KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu dnr. KS 328/ Budgetuppföljning Beskrivning av ärendet Verksamhetsområdena skall tre gånger per år upprätta budgetuppföljning med prognos om resultat vid årsskiftet. Denna uppföljning utgår från förhållandena Beslutsunderlag Förslag till beslut Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: l. Budgetuppföljning för Båstads kommun godkänns. 2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd Kr Utdragsbestyrkande -11

16 rall BÅSTADS ~ KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu dnr. KS 1024/ Internbudget 2013 Beskrivning av ärendet Föreligger förslag till internbudget Underlag till beslut Förslag till internbudget Förslag till beslut Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: l. Föreliggande förslag till internbudget 2013 för Båstads kommun godkänns. 2. Internbudgeten delges kommunfullmäktige. COe ~ \ ~ ~) < ~, Il-l O 2_ ~ Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd l< F Utdragsbestyrkande -1?

17 fj1j BÅSTADS ~ KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad I<S eu dnr. I<S 1024/ Revidering av budget 2013 samt plan <S c b '1 \eu 0 (~~ \ L. \6 'L_ ~ ( " Utskott/presidium Justerandes signahn er KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande - 1~ 1-

18 fj;1j BÅSTADS ~ KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu dnr. KS l nformationspunkter l. Tidsatt exploateringskalkyl Åstad. KommunchefTomas Rikse. 2. Rutin för kontroll vid försäljning och exploatering av stöne kommunala markområden. KommunchefTomas Rikse. Bilaga. 3. Insynplatser i utskotten. Kommunsekreterare Gunnar Nilsson. 4. Redovisning" ökade lönekostnader trots minskat antal anställda". Ekonom Christel NilssorL Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande '14f-

19 ~ BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret l (l) Rutin för Kontroll vid försäljning och exploatering av större kommunala markområden Kommunen kontrollerar att företaget, med vilket kommunen skriver avtal om exploatering: Har F-skattsedel o Är registrerad för moms o Inte har några skulder till det allmänna för obetalda skatter/socialförsäkringsavgifter, etc Kommunen tar en UC på det aktuella företaget och gör en bedömning av företagets ekonomiska status vägt mot de åtaganden det skall göra enligt avtal med kommunen. Kommunen infordrar referensobjekt från exploatören med kontaktuppgifter till referenspersoner som kan verifiera att exploatören har gjort ett fullgott arbete och fullgjort sina avtalade åtaganden. Vid behov infordrar kommunen CV för VD i bolaget. Om företaget är nybildat, vilket är ganska vanligt i dessa sammanhang, kan motsvarande kontroll göras av moderbolaget ochfeller det bolag som skall effektuera själva byggandet. Kommunen gör en bedömning av eventuella risker med projektet som minimeras via: e o o Betalning i förskott Bankgaranti för åtaganden på allmän platsmark Tuffa genomförandekrav Kommunen infordrar en försäl<ran från bolaget att dess företrädare (vd och styrelseordförande) inte enligt en lagahaftvunnen dom är dömd för brott som innefattar: o o o o organiserad brottslighet bestickning bedrägeri penningtvätt.. trädaren är i konlwrs eller lil<vidation eller har näringsförbud Rödmarkeradtext är ny och har hämtats från rutinen vid upphandling som är juridiskt reglerad \ <:\ users\tomrlkl.se \desktop\rutln (ör kon troll vid exploalerlng.doc:<\tt -15-

20 rilj BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu d111'. KS 1573/ Ansökan från Båstadhem AB om kommunal borgen för byggprojekt på Malen 1:268 Beskrivning av ärendet Båstadhem AB anhåller i skrivelse om kommunal borgen för tecknande av lån på 22m n kr avseende finansiering för byggande av 16 bostadsrättslägenheter på Malen 1:268, den så kallade Korrödstomten. För finansiering av byggnationen anhåller Båstadhem AB om kommunal borgen för tecknande av lån på 22 mnkr. Enligt bolagsordning och ägardirektiv för Båstadhem AB ska kommunfullmäktige ta ställning innan beslut fattas i ärende vad gäller investeringar överstigande 10 mnkr. Underlag till beslutet Förslag till beslut Inkommen begäran från B åstadhem AB, bilaga. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Byggnation av 16 bostadsrättslägenheter på Malen 1:268 godkänns. 2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Båstadhem AB :s låneförpliktelser. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nänmd KF Utdragsbestyrkande.1 ~ -

21 BÅSTADS KOMMUN KomrnLm~tyrelsen 2012 Q09- z~ Dnr~~..L,~J.}.}J.~.;~~ d <j. ~ t,, t ~...., ~ ctaaar~;~lg J BÅSTADHEM Båstads Kommun Kommunfullmäktige Båstad Anhållan om igångsättningsbeslut och kommunal borgen för byggprojekt på Malen 1:268 En enig styrelse i Båstadhem AB har idag gett undertecknad i uppdrag att hos Kommunfullmäktige hemställa följande: Båstadhem AB anhåller om igångsättningstillstånd för byggnation av 16 bostadsrättslägenheter med bötjan av 8 lägenheter (etapp I) för att därefter när marknaden medger det bygga ytterligare 8 lägenheter (etapp II) på Malen l :268, den så kallade Konödstomten. För finansiering av ovanstående byggnation anhåller Båstadhem AB om konummal borgen för tecknande av lån på 22 Mkr. Båstad ~~~{_ Robert Falk VD, Båstadhem AB -17-

22 fru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse l (1) Datum: Handläggare: Johan Linden D nr: Till: Ekonomiutskottet/Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Beslutet skall expedieras till: BåstadHem, Ekonmiavdelningen Bilagor till tjänsteskrivelsen: Båstadhem AB:s skrivelse"' ~. Ansökan från Båstadhem AB om ~ommunal borgen för byggprojekt på Malen 1:268 Bakgrund Båstadhem AB anhåller i skrivelse om kommunal borgen för tecknande av lån på 22 mnkr avseende finansiering för byggande av 16 bostadsrättslägenheter på Malen 1:268, den så kallade Korrödstom ten. För finansiering av byggnationen anhåller Båstadhem AB om kommunal borgen för tecknande av lån på 22 mnkr. Enligt bolagsordning och ägardirektiv för Båstadhem AB ska kommunfullmäktige ta ställning innan beslut fattas i ärende vad gäller investeringar överstigande10m n kr. Förslagtill beslut 1. Byggnation av 16 bostadsrättslägenheter på Malen 1:268 godkänns. 2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Bästacthem AB:s låneförpliktelser. Båstad den 8:e oktober 2012 Johan Linden Ekonomichef -18-

23 l.ru BÅSTADS ~ KOMMU. N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu dnr. KS 1705/ Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäljning av fastigheten Kattegatt 8 Beskrivning av ärendet Båstadhem AB har på uppdrag av styrelsen för B åstadhem begärt att av Båstad kommun få godkännande för att avyttra fastigheten Kattegatt 8. Avyttringen är tänkt att ske till ett av Båstadhem nybildat dotterbolag AB. Aktierna i det bolaget kommer därefter att försäljas till Bostadsrättsföreningen Kattegatt 8 i Torekav, Köpeskillingen för aktierna uppgår till summan av mellan parterna överenskommet marknadsvärde på fastigheten, kronor, och övriga bokförda tillgångar samt med avdrag för Bolagets bokförda skulder. Underlag till beslutet Förslag till beslut Begäran om tillstånd till försäljning från Bästacthem AB. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: l. Bästacthems försäljning av fastighten Kattegatt 8 i Toreko v godkänns. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd Kr Utdragsbestyrkande -10

24 Till Kommunstyrelsen i Båstad konunun BÅSTADS f<ommui\j Kommunstyrelsen Dnr.. K~... \).Q~J!.~.: ~ O d aa Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäljning av fastigheten Kattegatt 8. På uppdrag av styrelsen för Båstadhem AB begär Båstadhem att av Båstad kommun få godkännande för att avyttra fastigheten Kattegatt 8. Avyttringen är tänkt att ske till av B åstadhem nybildat dotterbolag AB. Aktierna i det Bolaget kommer därefter att försäljas till Bostadsrättsföreningen Kattegatt 8 i Torekov, Köpeskillingen för aktierna uppgår till summan av mellan parterna överenskommet marknadsvärde på fastigheten, kronor, och övriga bokförda tillgångar samt med avdrag för Bolagets bokförda skulder. B åstad 23 oktober 2012 ~~ Robert Falk VD, Båstadhem SABO BÅSTADHEM AB Org.nr Fridhemsv. 7 A Box 1116 Telefon Båslad Båslad Fax Postgiro Bankgiro

25 fru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: Handläggare: Johan Linden D nr: Till: Kommunstyrelsen Bilagor till tjänsteskrivelsen: Inkommen begäran från båstadhem Angående begäran från Båstadhem AB om godl<ännande av försäljning av fastigheten l<attegatt 8. Bakgrund Båstadhem AB har på uppdrag av styrelsen för Båstadhem begärt att av Båstad kommun få godkännande för att avyttra fastigheten Kattegatt 8. Avyttringen är tänkt att ske till ett av B åstadhem nybildat dotterbolag AB. Aktierna i det bolaget kommer därefter att försäljas till Bostadsrättsföreningen Kattegatt 8 i Torekov, Köpeskillingen för aktierna uppgår till summan av mellan parterna överenskommet marknadsvärde på fastigheten, kronor, och övriga bokförda tillgångar samt med avdrag för Bolagets bokförda skulder. Yttrande från ekonomikontoret Syftet med försäljningen är enligt Båstadhems VD att få in mer medel för att finansiera framtida byggen av nya hyresrätts bostäder. Valet att sälja till en bostadsrättsförening är att få en så marknadsmässigt hög ersättning som möjligt och upplägget på affären är valt för att få en så gynnsam skatteeffekt som möjligt. Tillvägagångssättet har varit att en mäklare som företrätt B åstadhem i dialog med företrädare för bostadsrättsföreningen kommit överens om ersättningen utifrån en byggkonsults besiktning av fastighetens tekniska status och bedömning av underhålls behov. Undertecknad anser sig inte ha någon möjlighet att göra en självständig bedömning beträffande rimligheten i överenskommen ersättning utan förlitar sig på mäldarens och Båstadhems styrelses bedömning och beslut. Båstad ( ~~~ Johan Linden Ekonomichef -21-

26 fru BÅSTADS ~ KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu dnr. KS Detaljplan för del av B åstad 109:2, nybyggnad av förskola Begäran om Planbesked Beskrivning av ärendet Regeringen beslutade om ändringar i SI<Ollagens regler om tillstånd och bidrag för förskolor och fritidshem i enskild regi. De nya bestämmelserna innebär att det inför i princip motsvarande etableringsfrihet för enskilda förskolor och fritidshem som idag finns för fristående skolor. Fastighetsutveckling i Båstad AB har kommit in med en förfrågan om planbesked för del av fastigheten B åstad 109:2. Planområdet begränsas i norr av Lya vägen och i söder av Mangårdsvägen, se bilaga 1. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från planingenjör Camilla Nermark daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för del av B åstad 109:2 i Båstad får upprättas samt att samråd får hållas. 2. Detaljplanen upprättas på fastighetsägarens bekostnad. 3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) i planavdelningens prim iteringslista. 4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. Utskott/presidium _justerandes signaturer KSfnämnd KF Utdragsbestyrkande??..._

27 ~ BÅSTADS ~ KOMMUN Samhällsbyggnad 1 (3) Handläggar~: Camilla Nermark Dm: Till: Kommunstyrelsen via Ekonomiutskottet B~slutet skall expedieras till: San1hä.llsbyggnad, planavdelningen (Carina Ericsson), I<ommunlci:lningskontoret (Emma Dahl) samt Teknik och Service (Fredrik Jönsson). Bilagor till tjänsteskrivelsen: Bilftga 1: Utdrag ur primärkarta, ungefärlig avgränsning av planområde inritat Bilaga 2: Förslag till illustrationskarta övet planområdet Detaljplan för del av B åstad 109:~, nypyggnad av Förskola, B åstad Begäran om P ianbesked Ärende Planuppdrag för upprättande av detaljplan för del av Båstad 109:2, nybyggnad av Förskola, Båstad. Bal<grund Regeringen beslutade om ändringar i Sko.llagens regler om tillstånd o.c:h pi drag för förskolor och fritidshem i enskild regi. De nya bestämmelserna inneb~r att det Inför l princip motsvarande etableringsfrihet för enskilda förskolor och fritidshem som idag fi.nns för fristående skolor, Fastighetsutveckling l B åstad AB har kommit in med en förfrågan om Planbesked för del av fasligheten B åstad 109:2. Planområdet begränsas l norr C).V Lyavägen och i söc(er av Mangårdsv.ägen, ~e bilaga 1. Planområdet består ld~g av en stor gräsyta med ett teknikhus för Bjärekraft's elverk. Träd är planterade runt teknikhuset Planområdet är idag Parkmark. Syftet med detaljplaneändringen är att m öjliggöra föi en etablering av en Förskola, se bilaga

28 2 (3) l översiktsplanen är planområdet angivet som tänkbar exploatering för bostäder samt naturmark. Se ovanstående bild. Planc;>mrådet klassificeras som primär ;zon avseende skyddsområde för vattentäkt efter WSP's ~1trednlng 2007 samt inom Kustzon och innefattas äveh av riksintresset Friluftsliv (MB 3:6) l Rörligt friluftsliv (MB 4:1,2) från Länsstyre.lsen Planområdet innefattas ej i något l<ulturmiljövårdsprogram och är inte heller ett Natura 2000-område.lnom planområdet finns idag inga kända fornlämningar. ställningstagande Översiktsplanen ger stöd för en förtätning inom planområdet Riksintresset för kustzon kommer inte att påverkas av detaljplaneförändringen då planförslaget inte påverkar rnöjligheten att röra sej utined kusten. Planförslaget bedöms inte heller påverka riksintress~t för frilufts.liv eller rörligt friluftsliv då inga områden av större betydelse för friluftslivet berörs av förslaget. Även om man tar befintlig parkmark i anspf'åk för en förtätning ot h exploate ring finns det fortfarande stora grönområden-kvar l området som kan fungera som oaser för rekreation. PlanomrMet ligger inom skyddsområdet primär zon för vattentäkt. Exploatören kommer att Informeras och vara tvungen att ta hänsyn till detta vid exploatering. Planavdelningen föreslår ~tt detaljplaneförändring för del av B åstad 109:2 prövas för att ge möjlighet till nybyg~nad a.v förskola 'dl 1 C - 24-

29 3 (3) Förslag till beslut Ekonomiutskottet föreslår KomJinmstyrelsen besh1ta: 1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för ciel av Båstad 109:2 i Båstad får upprättas samt att samråd får hållas. 2. Detaljplanen upprättas på fastighetsägarens bekostnad. 3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) i planavdelningens priorlteri ng s l is ta. 4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en mlljölwnsekvensbeskrivning (MI< B) ej behöver upprättas. Camilla Nermark Planingenjör dl 1 C -25-

30 l N O) l - / / --~... ""'/ ' l... \ \ \ så:srao \ ~;~ ' 109:2 - \ l - ;, l ' ' \) --- l \. '... l ~ o:::. l l ' - -- \ l - -. ' ---- l } 1 -~ \ ' <.. l l ' r r l l l 1 ~66o4-' ', l l Q-.... l l l l l i ~ l l l ""0- --~ J \.' "" - -e- ~-, ~~~... ~~g-~ \ l \. \ l r l l ~ l l...-- l l, "' \ (_\ ). l l ' - / 'f:'o.././", - 1 ' - r l - - "l ' ' /) ' \ \ J ' /... \ \ ~ /y "' ~ ) // \ \ / J / ' ' / \ /. // // ' ' ' / / ' // /~-..-- ~<>~<'~ N: 152$610 + ~ / // ' -'!- :>;: / / ' /.._/ ~ J-... / / /,, ' -~ r.;;: l l / "' ' :::: r- ;:: 1 1 / ~:-. ~... ~ ~ 1 r ~ ""' ' -q ',, u -- ~ r:, l =====--=i '+. :- ~ \ l.. RUSTAGET , \./~ l ---:f~\- ;~ : [._l l., 'N' l l l l l 11 l l l l l l l l --- l! E F ,,..,... ~ l l... _... Utdrag ur primärkarta Del ov Böstad l 09:2 i Böstad Båslads kommun ~~l:aoman 20 1~7-lS Tacloenf6!1cloMo ~or... _,.. gj L.::: '...._r"... ~ C2Sl l>< l E3 1-1 ~ abl( :walfu 2) 0:JD...,._,..ftt _.. ~ S1cb l:soo l R. o ~ ~ ~ ~ ~ 1 t t t ll t tt! l l l l III ~ -

31 / ÄPPELDALENSFÖRSKOLA Skissförslag N ffi l " /T~"-_ o o c l N -...J l situationsplan skala 1 : so o L Karin P etterssons www. k a r i n petterssons.se \)~ - -~ & s:> N

32 fru BÅSTADS ~ KOMMUN Ekonomiutskottet Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 13 KS eu 128 KS eu dnr. KS 84/ VA-ledningar Kattvil<, omfördelning av medel mellan projekt Beskrivning av ärendet NSVA har fått in anbud avseende utbyggnad av vatten och avlopp till Kattvik Efter öppnandet av anbud står det klart att budgeterade medel ej kommer att räcka. Det lägsta anbudet hade en anbudssumma på Kr. Med hänsyn till omkostnader och oförutsett är förslaget att en projektbudget läggs på totalt 15 mkr. Budgeterat för projektet är under mkr. Projektet planeras att starta i höst och vara färdigt under NSVA föreslår därför en omfördelning av investeringsbudget 2013 där 5 mkr flyttas från projekt Dricksvattenledning (Vatten 2050) till VA-ledningar Kattvik Detta innebär att förberedande ledningar inför sydvattenanslutning skjuts till 2014 och framåt. Objekt som skjuts till är: 1.Förstärkning Rammsjö-Torekov söderut. 2.Ledning R1-Rammsjö (indelas i etapper, kommer ta mer än ett år) Underlag till beslutet Yrkanden Tjänstesl<rivelse frän projektingenjör Fredrik Jönsson och ekonomichef Johan Linden, bilaga. Pelle Höglund (M) och Torgny B renton (I<D): Ärendet återremitteras med följande medskick Vad blir det för konsekvenser om projektet avvaktas? Utvärdering av nödvändigheten av utbyggnad av VA till Kattvik just nu. Bedömning av i vilken takt anslutningsavgifter kan förväntas vid en utbyggnad. Genomförd utredning bifogas Redovisning av genomförd enkät i frågan. Avtalet mellan NSVA och entreprenören ska bifogas. Beslut: Ekonomiutskottet beslutar: 1. Ärendet återremitteras med följande medskick Vad blir det för konsekvenser om projektet avvaktas? Utvärdering av nödvändigheten av utbyggnad av VA till Kattvik just nu. Bedömning av i vilken takt anslutningsavgifter kan förväntas vid en utbyggnad. Genomförd utredning bifogas Redovisning av genomförd enkät i frågan. Avtalet mellan NSVA och entreprenören ska bifogas. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämncl KF Utdragsbestyrkande -?A,_

33 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service 1 (3) Datum: Handläggare: Fredrik Jönsson D nr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: NSVA, Teknik och service, Ekonomikontoret Bilagor till tjänsteskrivelsen: (glöm inte ange diarienummer): Tjänsteskrivelse V A-ledningar till Kattvik, omfördelning av medelmellan projekt Anbud Jonah VA-ledningar Kattvil< 1 omfördelning av medel mellan projekt l ekonomiutskottet behandlades den 26/9 rubricerat ärende enligt tjänsteskrivelse bilaga 1, beslutet blev återremiss med följande medskick Vad blir det för konsekvenser om projektet avvaktas? Utvärdering av nödvändigheten av utbyggnad av VA till Kattvik just nu Bedömning av i vilken takt anslutningsavgifter kan förväntas vid en utbyggnad Genomförd utredning bifogas Redovisning av genomförd enkät i frågan Avtalet mellan NSVA och entreprenören ska bifogas Svar på frågeställningarna: Vad blir det för konsekvenser om projektet awaktas? Då krävs det en ny upphandling. Tillstånd från länsstyrelsen samt servitutsavtal kan behöva förnyas. Detta är saker som tar tid och har därför en ekonomisk negativ påverkan. Utvärdering av nödvändigheten av utbyggnad av VA till Kattvikjust nu: Utbyggnaden av vatten och avlopp till Kattvik planeras enbart på grund av miljö- och hälsomässiga skäl. Inom kort väntas länsstyrelsen ställa krav på kommuner att koppla in större områden som saknar kommunalt V A. Kommunen har fått uppgiften av länsstyrelsen att ta fram vilka dessa områden är och har tillsammans med NSVA därför tagit ett fram en landsbygdsstrategi som ska tas upp för beslut i samhällsbyggnadsutskottet den 29/10, i denna har Kattvik högst prioritet. Idag gäller även Lagen om allmänna vatten tjänster, där kommunens skyldigheter att ordna VA-försörjning har skärpts väsentligen. l 6 står följande : 6 Om det med hänsyn till skyddet för människors hä l sa eller miljön behöver ordnas vatt enförsörjni ng eller avlopp i ett större sammanhang för e n v iss befint lig eller blivande bebyggelse, skall kommunen l. best ämma det verksamhetsområde inom vi lket vatten t j ä nsten eller vatt ent jänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet s narast, och så länge behovet f inns kvar, t i llgodoses i verksamhetsområdet genom en a l l män va-anl äggning. Enligt praxis räknas en samlad bebyggelse om ca 20 hus som ett större sammanhang \7dc\f - 29-

34 2 (3) Bedömning av i vilken takt anslutningsavgifter kan förväntas vid en utbyggnad: Om kommunen beslutar sig för att bygga ut den allmänna anläggningen utvidgas verksamhetsområdet till att omfatta det aktuella området. Då gäller vattentjänstlagen med dess bestämmelser om brukningsrätt och avgiftsskyldighet Kommunen tar ut en anläggningsavgift av fastighetsägaren efter upprättande av förbindelsepunkt Förbindelsepunkten är den punkt där inkopplingen av fastighetens ledning till det kommunala ledningsnätet sker. Därefter betalar fastighetsägaren en ärlig brukningsavgift som ska täcka kostnader för drift och underhåll av VA-anläggningarna. Fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet är enligt VA-lagen avgiftsskyldiga när de blivit anvisade en anslutningspunkt Det innebär att även om berörd fastighetsägare av någon anledning inte ansluter sig till det kommunala ledningsnätet ska ändå anslutningsavgift betalas. Inom verksamhetsområdet för spillvatten godkänns normalt inga enskilda avloppslösningar. NSVAs bedömning är att anslutningsavgifter kan förväntas inkomma första kvartalet av 2014 förutsatt att projektet kommer igång i höst såsom planerat. Projektet blir inte självfinansierat av anslutningsavgifter. l framtiden finns dock möjligheter att ansluta fler fastigheter till det nya huvudledningsstråket Redovisning av genomförd enkät i frågan Resultatet av frågan "Hur ställer ni er till anskutning av kommunalt vatten och avlopp" som samhällsbyggnad ställde i sin enkät redovisas nedan Kommunalt vatten och avlopp Hur ställer ni er till en anslutning? U l.(ctet pt<;,jv eo u ~> 2.G,n s ~ t rcr:.\.v 15 (6%) 3 V6r1tt n w..! f e r~ r "''~71 25 (Ull) 4.GJr.t1a m~,;y (4%) S.M)',ltl nt93'v ss (Wöl J l n l l l Il l l uj,i o ~ -30-

35 3 (3) Avtalet mellan NSVA och entreprenören ska bifogas Det finns inget avtal mellan NSVA och entreprenören ännu, först efter godkännande i Kommunstyrelsen kan avtal tecknas. Det vinnande anbudet bifogas Övrigt Nytt förslag är att fördela kr i 2013 års investeringsbudget och att således begära kr överförda från 2012 till l samband med framtagandet av internbudget har förslag på investeringsbudget för VA gjorts mer detaljerad. Förslag till beslut: 1. Kommunstyrelsen beslutar om en total projektbudget för VA-ledningar till Kattvik på 15 mkr baserad på att omfördela tkr i investeringsbudget 2013 från projektet Dricksvattenledning (Vatten 2050) till VA-ledningar Kattvik samt att ombudgetera tkr från 2012 till2013 Båstads kommun ~c~a CJ : ~~~ - ~ Fredrik Jönsson Projektingenjör -31-

36 BÅSTADS KOMMUN Samhällsskydd Ks <t,lf/ 12 -soo Datum ~ Kommunstyrelsen Hond!Hgg re Magnus Sjeldrup Miljöchef Miljöavdelningen VArt d nr Utredning gällande expanderingen av det kommunala V A-systemet i Kattvik. Mot bakgrund av den planerade expansionen av det kommunala Va- nätet i Båslads kommun, har bjärepartiet ifrågasatt om en utbyggnad av en förlängning av Va-systemet i Kattvik har möjlighet att bära sig ekonomiskt. I frågan har även bjärepartiet utryckt sig ifrågesättande till utbyggnaden. Utredningsmaterialet är hämtat från Ecos, V A-b.anken och tidigare inventeringar fi ån talet samt Samtliga fastigheter i utredningen har sin fastighetsgräns mot kattviksvägen, vilket ger förutsättningar för en ev. anslutning till det nya VA-nätet. Fastigheterna söder om kattviksvägen ligger inom strandskyddsområde. Samtliga fastigheter ligger inom gränsen 300 meter från strandlinjen, vilken medför klassificeringen högskyddsnivå, och även uppfyller klassificeringen inom normalskyddsnivå, enligt riktlinjema för handläggningen av enskilda avlopp i Båslads kommun. Av det totalt 39 fastighetema är det endast 3st befintliga avloppsanläggningar som klarar kraven för ett godkänt system, dät; 2 av anläggningama är av typen slutna tankar soin har varit i bruk sedan1973 resp En förmodan är att ca: Sstmöjligen skulle kunna klara kraven för normal skyddsnivå, men detta är högst osäkert. Av ennuiägesanalys visar att kattvik har 25st fastigheter med underkända avloppsanläggningar samt där list har hög osäkerhets faktor var av 6st av de 11 är icke inventerade. Utredningen belyser inte dricksvattenbtunnar, med otjänligt dricksvatten mot bakgmnd av bristande info11nation på vattenprover för dricksvatten. Informationen finns att tillgå vid en vidare utredning. De fastigheter där uppgifter fums på lir följande: Troentorp l : : otjänligt Troentorp l : : tjänligt med anmärkning Troentotp l : :tjänligt Postadress Båslad Gatuadress Vångav:Jgen 2 Teldoll vx Telen'lx E-post se Wtbbpl ls Pinsgiro Il IIIl-l Organisatiollsnummer 21200{)

37 2 (4) Kommentarer En utbyggnad av Va-systemet 1\r att foredra mot bakgrund av de höga skyddsnivåer somligger på fastigheterna. En anslutning till kommunala Va-systemet skulle vara till ekonomisk fordel for den enskilda fastighetsägaren. Den planerade litbyggnaden är beräknad på att 50st ansluter sig till Va-nätet, var av varje fatighet hat' en anslutningsavgift på Beräknat på lo år(ungefllr som markbädden håller) så blir det om man tar 500:-/mån. 120 månader x 500:-= 60000:-. Beräknat på 15 år lir kostnaden 180 mån x 500:- = 90000:-. Då är frågan skall man satsa på infiltrationlmarkbädd, och gräva upp den om år. En mera långsiktig lösning är minit eningsverk. Fördelen är att fastighetsägaren kan ha den på sin egen mark och orobesörja grävningen själv, samt att kunna kvalitetssäkra renhetsgraden och funktionen av anläggningen. Pris :filr mini reningsverk och kontra infiltration för enskilda fastighetsägaren. Förslag till beslut Miljöavdelningens forslag till beslut är en fortsatt utbyggnad av den befrntliga VA-systemet :filr Kattvik ~,~JÅ~~--J Miljllt~ewru Posladress BAslad GH(nadress Fridllems\'l'lgcn3 Trlcfon YX Telefax E-post Hemsida Postglro l Orgnnlsatlonsnnmmtl'

38 <- Datum Jimmy Lubera Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Box Helsingborg o o Anbud: Kattvik-Nya VA-ledningar. Härmed erbjuder vi oss att åt NSVA, utfora arbeten avseende rubricerat objekt, enligt bifogad prissatt mängdforteckning, till ett pris av: B) kronor (elvamiljonerniohundraåttiotvåtusenkronor) exkl. ervärdesskatt. A) Tilläggsskrivelser. Vi har tagit hänsyn till Frågor och svar daterat C) Underentreprenörer. Vi har för avsikt att använda oss av underentreprenörer for asfaltering och pumpstationer. Dessa är inte utsedda i anbudsstadiet o o D)Tidplan. Bi f o gas enligt bilaga 1. E) Anbudets giltighetstid. Anbudets är giltigt till och med enligt AFB.33. F) Referensobjekt. Nya Kustvägen åt Halmstads Kommun (140 milj) Utfort V A med pumpstationer och bergsprängning, vägar och grönytor. Kontaktperson: LeifEriksson Kårarps industriområde åt Halmstads Kommun (19 milj) VA med bergsprängning, vägar och grönytor. Kontaktperson: Mikael Wallin Utfört {t 'd{...()c{ ~ 2/J/{!:-t> 'l-0'1 Post/faktadress Slagfaltsvägen Halmstad Telefon Telefax Hemsida Org.nr '

39 .,:. G) Rating från Upplysningscentralen eller likvärdigt. Bi f o gas enligt bilaga 2. H) Uppgift om vem som besvarar anbudet. ~ster Svensson. Telefon: Mail: o 1) Uppgifter om roretagsform mm. Jonah är ett aktiebolag med Leif-Göran Johnsson som ensam ägare, och har sitt säte i Halmstad. Organisationsnummer o. J) Jonabs organisation. Ombud: Projektchef, kvalitets- och miljöansvarig: Platschef och BAS-P: Niklas Andersson Christer Svensson Jesper Strandberg ev bifogas enligt bilaga 3. K) Adressuppgifter till vilken meddelande enligt AFB.53 skall skickas. Christer Svensson. Telefon: Mail: o o Adress: Jonah Anläggnings AB Christer Svensson Slagfåltsvägen l Halmstad L) Översiktlig redovisning av Jonabs miljö- och kvalitetssystem. Bifogas enligt bilaga 4. M) Prissatt mängdforteckning Bifogas enligt bilaga 5. Med vänlig hälsning Anlåg in. s

40 J'll'(l,flW'JlURJI!Itl( ~n~r.o.v o~...,..... Handlln" 10 MF ~- KATlVJK NYAVM.EONlNGAR HAl\lll r,ii'aiim B e e eee förriågiii'igsunoei!lag AOEF 2~U.OS.14 20U.OH4 i"" r ~ F r l' M -l"' FÖRARBE'ral, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYml!NG, DEMO!fiER!NO, fuvnihg, Rö.m.IOO la M FÖRARBETEN UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D BBB.1 Mark oeh vattenf6rhålfanlkn o o Geotelmlsl<a föhilland&n Geol~!:nl:lka lij!d~~5f ilir 1.i!M$l ptll}e:.:tl \'ti;.\ redorll u Uf!;!nll 'Martlm!bt ~nlij:tttrou~ppctl,ll*!el:nil: (MUR)', C'llcra o4 20 ~~~l:/llngmatmomk.ttl\s~gn'hgirsl'i'ts~~~~«hpfo'<'illopm Omd.dt\ lggu atw4nw och P!d!lg.'ti'I\IIQCI!!lien vma ~lu, u 1M m, liv~~~ sten, ~ cf~!~t wrlennda me~aa ca10 «:h 30 cm. SIDPPmol ~l'l'l\odal boil/9ha1pl den$lrtlewi erm!fts pidj.~ea l Ul1,5mlnder~n~~m. Pi~ h~rm~n l ~1~ pro\'irapbm ~taw\:ia tflca1;2.m*p,t~e!!.erbarqityf'å'ostn ~ pga ~ bia stliai;:m,ggu a.atn r\:'lkeiooe r~ser.a b&!r.llig Y"~. ~p6'1 w r t~ M t m t gtl..t 4uP. dvs rå>i1 ea +7,4. li!y6,ll!l8rl~ ttu.'iimi!:tfl<>b:semecnu W!Bat ~~ l '-~Yiag1h1!en poa ;U de n ut Igen. RestMW!IT:!ekatl1."4~ tur..xi.$m!i;l&navgrusj;i nn4somtll!m$ klnvara!i\~.iuj\;~munlr.g meh11 e.lmoottll 1n50 Or U!!dm ~lenlg. stopp mot f~ at ffill bar elhi:ib pl t1vp vamran4e me'!an ta 1,5 od!.2.s m ulldet mt>rft}ti.ll. Ri$11. ~ ~~thll:t ~edggtt st~ Wl'.ed deli'lr &v lniillngssw~n. ee.rset u~is av tllberg som \'Ui9Ms lrlv'ilf ~f19nlrlg fermsoemg. Ut~rda Pf0\9~!a\'Tir.;u...U u ar det rh1er l il en ddwt<.en, me.st l pro"""'p 3, OOU~rn l Ur(Pmlltli'q 1JS70, dy! lr.«n ~rue l lr.n btsutovl'l!~ gram- t~~~tef..;j, GIUII<M~MWe~.trhat 11\IMs l 3. ob$em!loos~rlj~m 1 J.!~ III \';g ea Ml40, 1ta70 cd\ 2/0j(l, Glllil<h;alenMi~ma låg \'Id rnltn\tlofr 1/Wrda l a,mi2lh2 bup?t 0,4 m u!'4er rnar~qwj.i nttb:l!ld tmd p~r!vnlr.gama bru:lilmdm all wttnell~n~n pl bt~ttl)lan 1111g11JPE Uförda provarbeten BBB ~ asa:~ UU6rd provschaktning ~ f'i"'"v~hugtlo/.sl'!rned leq-ohgn~~kl'\bt!~goa U~n.'SWr,gea IV' do, 6'«0, «h 21\m. P'l~redcM!uae~IWRe."'l'igtCINI,u~bel~lb;h!SeB..1l.. BefinUiga anlllggnfngar m m ~~ o o Kmsutvai"n: ~88.32 Bet'inUfga l«<nlngm Be!ln~dtd'r.l1\gal ~'I.Oil'flW k1etn afb(lso!fddet «lll d~ t1mlet. Ktr.da beflltt;;lrltdnilg~r or re-d~ &d~ p! BEIB.3B eec BBC.3 ~rrin!rl:lat (rtdoy!sade hdrthg~en 1ru:gef~r!ljj1).!Min athaxi\h:;js;l/bs.ena pa~s ~l rup.ledrl'nasl~are kolivas Dt m.~r~mg av ~et pa l\lalllllvbe!li'.uga h~arcr.l! ~ring u, S&AFA.15. Stll>'ltr.;a led~u. kolblar etc., d tirlit b)ru. der Mfa,s forrin ledr.hgt,;gann lltm~t Jll ~nde dlltil. BefinUfga vlgar, planer o d 0..-trbmt\Mel'l pt 'lilla ma tl~m elbei.somdd«(l(ahmw;g~n, ~revl,er~ Jnlas hli e fl OYelb)Wru_, enligt n~dart, Ka~mv;!Oen: lqo IM'J Bh'IT""'b~ncld bitlitet 80 IT.M OIY.i~d'tl l>ir:oju 42Qm.'!l f6mirwrtsll'«to mm $flli&<uji"' l.ll1m1 Ob~r.dtlbirbt 420m~ R'IlUr~~JH. UNDERSÖKNINGAR O D Unders~knit\gar av anläggningar mm B M:t 1110rt okltllra ~~av påve~e fas&.llle!m e.>!trlot!:t«<l )".st.. 't H!n%;m,fa r,or och pa.1<.)1ot!mm lt~:soi'lllll.det har ~~lt~b och ~'drbe.$~1j~l$ av B. BBC.31 BSC.32 aac.3s Unde1'66knlngar av grundkon$truktloner F11s~hdttoe11 ~su:i~r t!.'!lls Jec:'n~sWitkan mrt )'U)Jdd!nom i!be!s~mr.1dal stcal:?si:dgas av E man st11alo.1rji'.qi!/t!ete:~ pät!ja.s. tj.umare oe11 fu~mu~ue sh beredas mi:ij'jhcl ~~Il n~rwra \1.1 ~s&.111~1r,. Undersökningar av ledningar Et-.lnPl=!lil-ti~ s~~ ~del CIJ1enl!g3 ;JbtMis ~'Wr.:l:'ide gtiw lr.lm t.on;n1rogs «h em!lk!<'iq1pur.!dni~mnlr9lf av befitdliga ie1fflhq3f$1!9e, och typ. f»~wfg k6ti.""q s W «1\låetlda rt~te.s \1 W! \11&'1 dr~ l ~lfg\'ba;s m Beslå '!m n d 111 un~,,u ett )J~\ era Mng ti&n alt Oe\IMsil!a arbetet Hr.dns. P'ldi!~s om lokdi:sert.g och Wlzkt ~nlt\sih.uo tj ar-9msl )\l!ndi;\]e!l $U~ du u llw.-debart ~IU'Tillas til a tdr ulted~ oaj bes-u om llg1jd. Undllrotlknlngar av dver.se enllggnlnsatm m Mfd timm tji NJA M=asnm OI g~ler alt fl«<l t:y;j~.ar\l);.i:ie t.q~tera urri&ga li;t;at«ij p!a.'lpllnl!ereooi'ik~a ~ ~tlllde\

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-10-31. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-16.45

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-10-31. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-16.45 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-10-31 1 (38) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-16.45 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Margret Kjellberg (S) Bo Wendt (BP)

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-11-21 1(12] Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Stora Källviken Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313)

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) 60 Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att ärendet behöver ytterligare beredas

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet.

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 131 Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Dnr KS 2011-415 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Enviksbyn Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-07-09 1(10) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Anette Åkesson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

Svartskär/Lisselbo. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Svartskär/Lisselbo. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Svartskär/Lisselbo Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 [HJ BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-08-28 l (7) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg (S) Pelle

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Björklunden. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Björklunden. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Björklunden Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

2013-03-19. Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527

2013-03-19. Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-03-19 84 Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

2010-02-16. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2010-02-16. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2010-02-16 49 Utbyggnad av infrastruktur samt prissättning av tomter KS, KF inom exploateringsområde

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Ärende 8 Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Tjänsteskrivelse 2013-05-16 KS 2013.0157 Handläggare: Patrik Haasma Breddning av ägandet i Karlskoga Biogas AB Sammanfattning Karlskoga Energi och Miljö

Läs mer

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 2013-01-09 2013-01-23 Blad 23 26 KS KF 16 13 dnr: KS 1231/12-600 Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram 2014-2021 Beskrivning

Läs mer

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta Välkomna Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta 2013 07 04 Agenda Välkomna Presentation Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Borgholm Energi informerar Frågestund Kaffe och bulle / Mingel

Läs mer

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL)

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Övriga

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Utökad borgensram för Kalmar Vatten AB

Utökad borgensram för Kalmar Vatten AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2017-06-01 KS 2017/0673 0480-45 01 00 Kommunfullmäktige Utökad borgensram för Kalmar Vatten AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar,

Läs mer

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016.

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-08 Kommunstyrelsen Hans Tjulin VA-Ingenjör Telefon 08 555 014 75 hans.tjulin@nykvarn.se samt utökning av verksamhetsområde VA KS/2015:279 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 6 oktober 2015 klockan 8.30 i Kungsbackarummet 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) 2. Nyttjanderättsavtal pendelparkering

Läs mer

Utbyggnad av infrastruktur samt tecknande av va-avtal som berör Smedjeholms industriområde. KS 2014-69

Utbyggnad av infrastruktur samt tecknande av va-avtal som berör Smedjeholms industriområde. KS 2014-69 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 37 Utbyggnad av infrastruktur samt tecknande av va-avtal som berör Smedjeholms industriområde. KS 2014-69

Läs mer

Justering av kommunfullmäktiges beslut avseende Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp

Justering av kommunfullmäktiges beslut avseende Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-02-27 44 Justering av kommunfullmäktiges beslut 2017-01- 18 9 avseende Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp Dnr 2016-000453 Beslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:7 Dnr. KS 2014/0255-34 Verksamhetsområde för dricksvatten Vira Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr Beslutsförslag 2014-05-12 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Marie-Louise Svensson Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr 2011-287

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-11-20. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-15.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-11-20. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-15.00 ffi] BÅSTADS ~ Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2013-11-20 l (19) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-15.00 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Hamrångefjärden Informationsmöte 9 maj 2015 Kort presentation av Gästrike

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 167 Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS 2011-287 KF Beslut

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28 Lannekulla Presentation Christer Adlerborn Byggledare Mikael Fellman Projektansvarig Lennart Torgelsson Stadsnät Michael Johansson VA-plan Informationsmöte

Läs mer

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-03-21 66 Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS 2016-266

Läs mer

Förslag till höjning av VA-taxan 2017

Förslag till höjning av VA-taxan 2017 SIDAN: 1 (9) Förslag till höjning av VA-taxan 2017 FÖRSLAG TILL BESLUT att att att Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att besluta om höjning av anläggningstaxan med 10 % från och med 1 januari

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Ann-Marie Johnsson (C), ej tjänstgörande ersättare

Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Ann-Marie Johnsson (C), ej tjänstgörande ersättare Samhällsbyggnadset 2011-10-17 1 (7) Tid och plats: Beslutande: Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot Christian Nilsson (C),

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande Tekniska nämndens arbetsutskott 2016-11-23 Plats och tid Ahllöfsrummet rådhuset 08.00 08.20 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Borgen för Salabostäder AB

Borgen för Salabostäder AB AMMANTRÄDEPROTOKOLL KOMMUNTYRELEN sammanträdesdatum Kf?:s 30 (34) 2012-04-12 N7: 22 2012 90 Borgen för alabostäder AB Dnr 2012/53 INLEDNING alabostäder AB har i protokoll daterat 2012-03-05 rekommenderat

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Länsbodarna. Utbyggnad av allmänt avlopp

Länsbodarna. Utbyggnad av allmänt avlopp Länsbodarna Utbyggnad av allmänt avlopp Bakgrund Länsbodarna är ett område som konstaterats ha behov av verksamhetsområde för avlopp. Stora delar av området har täta jordlager och nära till berg som leder

Läs mer

Exploateringsavtal med tillhörande tilläggsavtal mellan Kävlinge kommun och Tommy Nilsson Holding AB avseende exploatering inom Barsebäck 42:52

Exploateringsavtal med tillhörande tilläggsavtal mellan Kävlinge kommun och Tommy Nilsson Holding AB avseende exploatering inom Barsebäck 42:52 Tjänsteskrivelse 1(2) 2016-11-24 Dnr: KS 2016/63 Kommunstyrelsen Exploateringsavtal med tillhörande tilläggsavtal mellan Kävlinge kommun och Tommy Nilsson Holding AB avseende exploatering inom Barsebäck

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Vilka är vi? Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Forsby Informationsmöte 22 september 2015 Kort presentation

Läs mer

Salabostäder AB - kommunfullmäktiges yttrande; nyproduktion, bildande av dotterbolag samt försäljning

Salabostäder AB - kommunfullmäktiges yttrande; nyproduktion, bildande av dotterbolag samt försäljning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTfET 4 (10) Sammanträdesdatum 2015-05-26 138 Dnr 2015/426 Salabostäder AB - kommunfullmäktiges yttrande; nyproduktion, bildande av dotterbolag samt försäljning INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 1 Information om Medborgarundersökning 2014... 3 2 Flytt av Tivoliverkets

Läs mer

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Idalarummet Klockan 08:00 09.20 ande Ledamöter Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 10 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 179/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 179/13 Stockholm STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 33 2015-04-02 Va 179/13 Stockholm SÖKANDE T H MOTPART Bjuvs kommun Ombud: verkställande direktören U T och va-ingenjören O J NSVA SAKEN Skyldighet att betala brukningsavgifter

Läs mer

Varmt välkomna öppet hus!

Varmt välkomna öppet hus! Varmt välkomna öppet hus! Nu är förslaget till Orsas vatten- och avloppsplan färdigt! Information Möjlighet att ställa frågor! Varför Kommunal VA plan Kommunen har ett ansvar för att planera och arbeta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-07-01 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 rev 2009-05-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Färsna 1:2, Etapp 2 (Baldersbrå, Balders Hage, del av Norra Brå och del av Österbrå) i Norrtälje-

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 99 2013-12-13 Va 449/12 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 99 2013-12-13 Va 449/12 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 99 2013-12-13 Va 449/12 Stockholm SÖKANDE MOTPART G R Ombud: B R Adress som ovan Sundsvall Vatten AB Ombud: Advokaten F M SAKEN Va-avgifter VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 09 16 1 (13) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 10.00 16.15 Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda.

Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda. Omsorgs och utbildningsutskottet 2015-05-18 Kallelse/Föredragningslista Sida 1/1 Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda. Tid: Onsdag den 20 maj 2015, klockan 13:00

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00, 13.15-15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S), ej 25 och

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd

Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-08 ö< u. AU 8:20 Dnr. KS 2014/0281-513 Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 254 Aktieägartillskott till Söderenergi AB Dm KS08/425 Sammanfattning av ärendet Styrelsen i Telge AB kommer att behandla frågan om att

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Gäller från och med 2012-07-01 Torsås kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen. Förvaltningen av denna handhas under

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-16 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 10.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 349) Berit Jansson (C) ordförande 349 Elisabeth Björk (S) Olle

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2015-03-26, 47 ANSVAR UPPFÖLJNING: Samhällsbyggnadschef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6)

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 205-04-2 KS 203/058 5026 Rev 205-04-30 Kommunfullmäktige Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren, 6 och del av Kvarnholmen

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 16 juni 2011 Kung Birger, Kommunhuset, kl

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 16 juni 2011 Kung Birger, Kommunhuset, kl Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2011-06-07 Rev 2011-06-14 Rev 2011-06-16 1(6) Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 16 juni 2011 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med att Sparbanken

Läs mer