116 MSEK Årligt allokerat belopp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "116 MSEK Årligt allokerat belopp"

Transkript

1 September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Zambia Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser Delvis 116 MSEK Årligt allokerat belopp 350 MSEK 22 Strategiperiod (juni) Juni (ny resultatstrategi) Bedömning av strategigenomförande och resultat Uppnå strategimålen Genomföra insatsportföljen Huvudsakligen Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen Strategimålen, vilka är ambitiöst formulerade, har endast delvis uppfyllts. Sett över såväl strategiperioden som rapporteringsperioden, har den ekonomiska tillväxten varit mycket god. Demokratin och respekten för mänskliga rättigheter har gradvist stärkts, men det finns frågetecken kring utvecklingen under 2013, särskilt vad gäller mänskliga rättigheter. Inkomstfattigdomen har endast marginellt minskat och ligger kvar på en hög nivå. Goda framsteg har gjorts vad gäller flera av millenieutvecklingsmålen (MDGs), men MDG 4 och 5 släpar fortfarande kraftigt efter. Måluppfyllelsen has sammanfattningsvis hämmats av att den goda tillväxten inte varit inkluderande och inte skapat sysselsättning och/eller inkomster för fattiga människor, myndighetsutövandet inte är effektivt och tillräckligt demokratiskt, brister i ansvarsutkrävande, öppenhet och korruptionsbekämpning samt att de mänskliga resurserna är otillräckliga. På sektornivå har måluppfyllelsen varit god för stödet till det civila samhället, vars kapacitet för att utkräva ansvar och öppenhet, föra en kvalificerad policy dialog, värna om de mänskliga rättigheterna och bekämpa korruptionen märkbart stärkts. Den lag som förra regeringen antog om registrering och kontroll av enskilda organisationer håller på att genomföras av den nuvarande regeringen, vilket utgör en utmaning och potentiellt hot för civilsamhällets oberoende och roll. Sektormålet för hälsa och Hiv/Aids har endast delvis uppnåtts. Resultaten bedöms som ojämna där framsteg blandas med små eller inga framsteg. Sverige har starkt bidraget till att förbättra hanteringen och distributionen av läkemedel, vilket lett till en ökad läkemedelstillgång på landsbygden. Sverige har även bidragit till att öka tillgången på utbildad sjukvårdspersonal. Vidare har Sverige spelat en ledande roll i att stärka transparensen, ansvarsutkrävandet och arbetet mot korruption inom sektorn och inom hälsoministeriet. Skälet till att sektormålet för jordbruksstödet endast delvis nåtts är att utvecklingen hämmats av en illa utformat statlig subventionspolitik som gjort att potentialen för diversifiering och produktionsoch produktivitetsökningar inte utnyttjats fullt ut. Som en konsekvens har få nya arbetstillfällen skapats inom jordbruket och inkomstökningarna för små och medelstora bönder har varit måttliga. Trots detta har Sverige lyckats uppnå resultat genom att stödja strategiska partners som ifrågasatt politiken och navigerat runt denna. Exempelvis har stöd till den nationella bondeorganisation och till Sida 1 (11)

2 oberoende analys och forskning bidraget till regeringen nu börjat reformera subventionsprogrammen liksom jordbrukspolitiken som sådan. Inom ramen för dessa förändringar har ambassaden, såväl som ett led i genomförande av strategin för som den nya resultatstrategin , inlett stöd till en privatsektor- och marknadsledd utveckling av lantbrukssektorn (produktion, produktivitet, vidareförädling) som redan visat goda resultat i termer av ökad tillgång till marknader och ökade inkomster för småskaliga bönder, små företagare och entreprenörer. Kvinnor och ungdomar gynnas särskilt. Uppfyllelsen av sektormålen för energi har under den senaste perioden begränsats av osäkerhet kring den framtida energipolitiken, särskilt vad gäller landsbygdsenergi och förnyelsebar energi, och institutionella omdaningar som delvis förlamat några av de viktigaste statliga aktörerna. Sverige har dock bidraget till att ett stort antal tillväxtcentra med skolor, hälsokliniker och företag och marknader fått tillgång till elektricitet. Vidare har Sverige bidragit till att en bra grund lagts för en effektiv reglering av energimarknaden. Strategins tre utfasningssektorer; demokratisk samhällsstyrning offentlig sektor, urban utveckling och den finansiella sektorn har fasats ut enligt plan eller kommer att ha fasats ut per 31 december Bedömning av insatsportföljens genomförande Genomförandet av insatsportföljen under rapporteringsperioden har fortsatt påverkas av de svagheter och utmaningar som stödet till hälsa och hiv/aids samt energi, särskilt då landsbygdselektrifiering, är förknippade med. Som tidigare nämnts så hänger dessa svagheter och utmaningar nära ihop med svaga system för styrning, ansvarsutkrävande och kontroll hos våra partners samt med politiska och institutionella förändringar och otydligheter. I syfte att överbrygga svagheterna och utmaningarna har ambassaden sedan 2012 proaktivt utvecklat insatsportföljerna för hälsa och energi i linje med den nya resultatstrategin för samarbetet Utgångpunkter för förnyelsearbetet har varit att bredda samarbetet till andra aktörer och partners än staten, få till stånd ett ökat resultatfokus och hitta nya och innovativa samarbetsformer och arbetssätt. Genomförandet av stödet till Zambias bondeorganisation och till oberoende analys av jordbrukspolitiken och sektorn har gått planenligt. Samtidigt har jordbruksportföljen kraftigt förnyats och förändrats under året. Portföljen har i enlighet med den nya resultatstrategin anpassats till resultatområdet ökade möjligheter till arbete på landsbygden och i stadsnära områden samt att starta och driva produktiva företag. Flera nya insatser (MUSIKA, Decent jobs for Youth) har därför beretts och igångsatts, vilka bl.a. syftar till att bidra till skapandet av produktiva arbeten för kvinnor och ungdomar inom landsbygdssektorn samt att öka tillgången för småskaliga lantbrukare, entreprenörer och företag till marknader för insatsvaror, tjänster, krediter och försäljning. Stödet till det civila samhället har fungerat väl och genomförandet har varit planenligt. Strategin att föröka nå ett stort antal inhemska enskilda organisationer genom att ge kärnstöd ett fåtal utvalda paraply organisationer har visat sig lyckosamt eftersom fler små och dynamiska organisationer nu utkräver ansvar på lokal nivå. Övergripande slutsatser Det övergripande strategimålet har endast delvis uppfyllts, med undantag av de två processmål som strategin för anger och för vilka måluppfyllelsen varit god. Som tidigare indikerats har måluppfyllelsen begränsats av att den goda tillväxten inte varit tillräckligt inkluderande och sysselsättnings- och inkomstskapande, myndighetsutövandet inte varit effektivt och tillräckligt demokratiskt, brister i ansvarsutkrävande, öppenhet och korruptionsbekämpning samt att de mänskliga resurserna varit otillräckliga. Sida 2 (11)

3 Måluppfyllelsen och resultaten på sektornivå är ojämna. Måluppfyllelsen för stödet till civila samhället är god, vilket är tillfredställande eftersom det civila samhällets ansvarsutkrävande är ambassadens huvudstrategi för att främja transparens, ansvarsutkrävande och anti-korruptionsarbete under den nya resultatstrategin. För hälsa och hiv/aids är måluppfyllelsen förhållandevis god, trots att svårigheterna inom hälsosektorprogrammet begränsat det svenska bidraget. Ambassaden har under rapporteringsperioden utvecklat nya strategier och valt nya partners i syfte att uppnå resultat, trots de systemiska svårigheter som finns inom hälsosektorn. För stödet till jordbruk och energi har måluppfyllelsen varit begränsad, men den inslagna vägen att arbeta med näringslivet till gagn för småskaliga jordbrukare har visat sig framgångsrikt och föreslås vara huvudsaklig strategi under kommande år. Genomförandet av insatsportföljen har fortsatt att påverkas av de svagheter och utmaningar som stödet till hälsa och hiv/aids, energi, särskilt då landsbygdselektrifiering, och jordbruk är förknippade med. Svagheter och utmaningar som emanerar från svaga system för styrning, ansvarsutkrävande och kontroll hos våra partners samt med politiska och institutionella förändringar och otydligheter. Stödet till det civila samhället har fungerat väl och genomförandet har varit planenligt. Strategin att föröka nå ett stort antal inhemska enskilda organisationer genom att arbeta genom att ge kärnstöd ett fåtal utvalda paraply organisationer har visat sig lyckosamt. En reflektion som kan göras kring måluppfyllelse och portföljgenomförande under perioden är att det visade sig vara sårbart att ankra strategi genomförandet i tre stora programstöd; generellt budgetstöd, sektorbudgetstöd till hälsa och programbudgetstöd till landsbygdselektrifiering. När förutsättningarna för budgetstöd av skilda skäl plötsligt förändrades blev konsekvenserna för måluppfyllelsen och portföljgenomförande stora. Förutom att utbetalningarna till de tre programmen kom att upphöra eller begränsas till ett minimum, kom inte den kraftiga expansion av samarbetet som strategin förutsåg till stånd. Denna situation underlättades inte av svårigheterna att hitta lämpliga kortsiktiga ersättningar till de tre programmen som fick köras på sparlåga eller inte alls. Rapporteringsperioden har präglats av ett proaktivt arbete för att utveckla samarbetet och insatsportföljen i linje med den nya resultatstrategin för Utgångpunkter för förnyelsearbetet har varit att bredda samarbetet till andra aktörer och partners än staten, få till stånd ett ökat resultatfokus och hitta nya och innovativa samarbetsformer, finansieringsformer och arbetssätt. Det är ambassadens bedömning att vi kommit en bit i detta förnyelsearbete, vilket bl.a. tar sig uttryck i en redan delvis förändrad jordbruksportfölj och portfölj vad gäller stöd till MDG 4 och 5. En hel del förnyelsearbete kvarstår dock och vars utgångspunkter och riktvärden är en del av den process för operationalisering av resultatstrategin som för närvarande bedrivs Sektor 1: Hälsa och Hiv/Aids Redovisning av resultat Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Förbättrad hälsosituation för fattiga kvinnor, män, flickor och pojkar inom ramen för ett effektivt och decentraliserat hälsosystem, som utgår ifrån rättighetsperspektivet och tar hänsyn till jämställdhetsfrågor, samt minskad spridning av hiv/aids. De viktigaste resultaten som Sverige har bidraget till och som haft störst inverkan på sektormålen under rapporteringsperioden kommer från stödet till personalförsörjning och utveckling samt från stödet läkemedelshantering 1. Stödet till personalförsörjning och utveckling av hälsopersonal har Sida 3 (11)

4 resulterat i en nationell plan för personalförsörjning och personalutveckling under perioden Planen innehåller en väl utvecklad tidsplan, indikatorer och budget och kommer att styra regeringens investering i utbildningen av hälsopersonal med ambitionen att bristen på utbildad personal skall vara åtgärdad senast 2020 i1. 2. Stödet till läkemedelshantering syftar till att bidra till att en effektiv hantering och distribution av läkemedel och medicinska förnödenheter till den offentliga sjukvården etableras. Sektor 2: Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Stödet har resulterat i att en första regional anläggning for lagring och distribution av läkemedel etablerats i Choma i landets södra del 2ii. Detta förväntas bidra till att bristen på läkemedel på distriktsnivå och lokala hälsokliniker på landsbygden minskar. Byggandet av en ytterligare regional central har initierats för landets östra del 3iii. Jordbruk Att den fattigdomsinriktade och tillväxtfrämjande jordbrukspolitiken i FNDP de facto genomförs och i ökad utsträckning klimat anpassas, vilket i sin tur leder till ökad och hållbar produktion, högre produktivitet och stärkt konkurrens inom jordbruket. Detta för att trygga tillgången på mat, generera inkomster, skapa arbetstillfällen och minska fattigdomen. Följande resultat, vilka bedöms ha bidraget mest till sektormålen, kommer från följande tre insatser. 1. Sveriges stöd till Musika syftar till att förbättra produktivitet och lönsamhet genom bättre marknadstillträde för bondefamiljer. Stödet har under året bland annat resulterat i att Musika etablerat samarbete med mer än 40 privata företag vilket bidragit till att 80,000 småskaliga lantbrukare fått ökad tillgång till tjänster och varor som ökar deras produktion, produktivitet och inkomster, 700 nya försäljningsställen för insatsvaror och marknadsinformation som gynnar 60,000 småbrukare och att mer än 12,000 bönder fått tillgång till privata veterinärtjänster 4iv. 1 Development intervention name: Increasing Human Resources for Health in Zambia Project contribution ID /01 Agreed amount 4.8MSEK Agreement period Financial outcome total 4.8MSEK, Financial outcome 2013 (no funds disbursed 2013). 2 Development intervention name: Medical Stores Limited Programme Support. Contribution ID Agreed amount 40.6MSEK Agreement period Financial outcome total 32,508,410 SEK, Financial outcome 2013 (no funds disbursed 2013). 3 Development intervention name: Health support Contribution ID Agreed amount 555 MSEK Agreement period Financial outcome total 418.9MSEK, Financial outcome MSEK 4 Musika, Contribution ID , Agreed amount/s: 47,5 and 1,3 (MSEK), Agreement period/s: 2011/ /04, financial outcome (total): 47,5 MSEK, financial outcome 2013: 8,8 MSEK. Sida 4 (11)

5 2. Det svenska stödet till Zambia National Farmers Union, ZNFU skall bidra till förhöjd livsmedelssäkerhet, ökade inkomster för bönder, ökad sysselsättning och minskad fattigdom; detta genom att öka bönders produktion och konkurrenskraft 5v. Sektor 3: Energi Under rapporteringsperioden har fler än småbönder, varav en fjärdedel är kvinnor, fått tillgång till lån för investeringar, vilket resulterat i att dessa bönder ökat sin odlade yta från 1,49 till 2,31 ha. Småbönder ökade sina inkomster från jordbruket med i genomsnitt 64 % mellan 2009 och Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Sektor 4 Sektormål 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit Ökad tillgång till energi som tar hänsyn till miljö och klimat, särskilt för befolkningen på landsbygden och i områden som ligger nära urbana områden, inom ramen för en väl reglerad inhemsk och regionalt integrerad marknad. De viktigaste resultaten som Sverige har bidraget till och som haft störst inverkan på sektormålen under rapporteringsperioden kommer från stödet till landsbygdselektrifiering Under året 2012 har 45 projekt genomförts inom stödet till landsbygdselektrifieringsprogrammet 6vi för att bygga ut elanslutningsmöjligheter (både linjeutbyggnad och solenergiinstallationer) till prioriterade tillväxtcentra. Därigenom har 29 skolor, 19 hälsokliniker, 367 personalbostäder och andra offentliga inrättningar fått tillgång till elektricitet 7vii. Därutöver har möjligheter för framtida anslutningar av kommersiella och privata kunder skapats. Civila samhället Ett livaktigt, demokratiskt och pluralistiskt civilt samhälle som främjar transparens, ansvarsutkrävande, delaktighet och icke-diskriminering. Resultat redovisas för tre av de insatser som bidragit till att sektormålet nåtts. 1. Sverige har bidragit till skyddet för mänskliga rättigheter och ökad tillgång till rättvisa för fattiga kvinnor och barn genom ge stöd till National Legal Aid Clinic for Women (NLACW) att tillhandahålla rättsligt stöd, medling i hemmen och företräda fattiga kvinnor och barn i 5 ZNFU, Contribution ID Agreed amount/s 13.5 (MSEK), Agreement period/s 2009/ Stöd till landsbygdselektrifieringsprogrammet REF: insats ID , Avtalsperiod , avtalat belopp 250 MSEK, hittills utbetalat 182 MSEK. 7 Stöd till landsbygdselektrifieringsprogrammet REF: insats ID , Avtalsperiod , avtalat belopp 250 MSEK, hittills utbetalat 182 MSEK Ref. REA Annual Report for 2012, Ref. REA Annual Report, p 8: Sida 5 (11)

6 till rätten. Under perioden har 792 fall hanterats av NLACW, till förmån för kvinnor och barn angående egendomsstöld, barnvård, egendomsförlikning och könsbaserat våld, bland annat. 8viii av Zambian Governance Foundations, ZGF partner rapporterade att totalt 122 lokala grupper och organisationer gjorde sina röster hörda genom att kräva olika typer av rättigheter. Att medvetandegöra samhällen om sina rättigheter var det vanligaste sättet som ZGF:s partner involverade medborgarna i policydiskussioner och påverkansarbete. Jämställdhetssträvananden är väletablerat hos partnerorganisationerna genom medvetna ansträngningar att involvera kvinnor, unga, flickor och pojkar i insatserna. ZGF:s partner medverkade i konstitutionsarbetet genom aktiva förslag till den tekniska kommittén och i olika kontakter med media. 9ix 3. Det svenska stödet till Rädda Barnen har avslutats under rapporteringsperioden och Rädda Barnen har slutrapporterat på alla sina mål. Det mest relevanta resultatet i förhållande till strategin är att Rädda barnens lokala partners har stärkt sin kapacitet att hålla staten ansvarig för sina ansträngningar att skydda barn från våld. Detta har skett som en konsekvens av att organisationerna med Rädda barnens hjälp har stärkt sin organisatoriska kapacitet. Barns deltagande i beslut som påverkar deras liv har ökat 10x. 8 National Legal Aid Clinic for Women (NLACW) ; Contribution ID ; Agreed Amount SEK ; Agreement Period 2011 to April 2013; Total financial outcome SEK ; Financial outcome Intervention name: Zambian Governance Foundation Phase I and II; Contribution ID ( for Phase 1); Agreed Amount SEK ; Agreed Period 2013 to 2015; Total financial outcome SEK ; Financial outcome 2013 SEK Intervention name: Save the Children Sweden; Contribution ID ; Agreed Amount SEK ; Agreement Period March 2011 to February 2013; Total financial outcome SEK ; Financial outcome ) Sida 6 (11)

7 Slutnoter i Ministry of Health, Government of the Republic of Zambia (2013) National Training Operational Plan , p.2, p.6 Page 2 On behalf of the Ministry of Health, I also wish to acknowledge the financial and technical support of the Swedish International Development Agency, as well as the Clinton Health Access Initiative (CHAI), who provided the financial and technical assistance for the development of the operational plan. I thank them for their zeal and commitment to the collection and analysis of data. Page 6. This National Training Operational Plan (NTOP) 2013 to 2016 report consists of an introduction to the NTOP and what its main objectives are. The remainder of the report is subdivided in to two parts. Part one consists of the findings from an evaluation of the 2008 NTOP, and results of data analysis, a Zambian situational analysis, and recommendations for how to move forward in scaling up healthcare worker (HCW) production. Part two consists of a high level costed operational plan for implementing the key NTOP 2013 to 2016 recommendations. This plan is time bound and includes output indicators and targets. The overall objective of the NTOP (2013 to 2016) is to have a clear step-wise plan for solving the Zambian HRH crisis by ii Crown Agents (July 2013) Technical Assistance Operations to Medical Stores Limited: 8th Progress Report, P1-3. MSL also secured funding from SIDA amounting to 13.6 million kwacha rebased of which 9.1 kwacha is specifically to fund the last mile distribution strategy. This money is sufficient for the full capital and operational requirements for two hubs for one year. As such MSL commenced the implementation of the regional hubs project with the first hub commissioned on the 27th of June in Choma covering Southern Province and the second planned for the commissioning in Chipata in the final quarter of the year covering Eastern Province. The remaining four hubs will be rolled out nationally every six months subject to funding until the full national rollout is complete. A steering committee chaired by the TA was established at MSL to oversee and coordinate the implementation of the regional hubs project. MSL has submitted the full budgetary requirements to the Ministry of Health for provision of funding to fully implement the regional distribution hubs. During the same period, MSL successfully undertook important procurements for the two regional hubs (Choma and Chipata) under the guidance of the Regional Hubs Steering Committee with SIDA funding. In May 2013, MSL took delivery of the following key items for hubs implementation; Four (4x2) 3.5 ton light trucks Four (4x4) 3.5 ton light trucks 10 personal computers 8 barcode scanners 4 power generation sets 4 Freezers and refrigerators MSL has made a formal request to the Ministry of Health/GRZ to provide suitable land and buildings to house regional hub operations but due to the time this may take, MSL secured temporary leased accommodation for the Choma Hub with funding from SIDA and will commence searching for suitable premises in Chipata. iii Sida 7 (11)

8 Crown Agents (July 2013) Technical Assistance Operations to Medical Stores Limited: 8th Progress Report, p 3, Notable Achievements: In the first half of the year with technical support from SIDA funded TA and World Bank funding, MSL attained significant milestones in delivering the new mandate as well as meeting its strategic objectives. Of note MSL managed; Successful installation of the new warehouse racking system which increased storage capacity by up to 40% with minimal disruption to services. The opening and commissioning of the MSL external warehouse at short notice to support the increased storage needs of the sector. The successful launch and commissioning of the first regional cross-docking hub in Choma on the 27th of June Updating and completion of the MSL strategic plan ( ) Contribution to the development of the National Supply Chain Strategy Following approval of the distribution study report, the MoH approved the hubs strategy and gave authority to MSL to implement. The TA developed an implementation plan for year one which will see the first two hubs established. A steering committee was established and chaired by the TA to oversee and ensure the project was implemented on time and on budget. Implementation was agreed and adopted by MSL and MoH and became guiding document for hubs implementation. iv Extract from Musika Market Brief # 2, 20 October 2013, third paragraph: The show [Zambia 87th Agriculture and Commercial Show] provided an opportunity for Musika to share information relating to its operations, strategic objectives, achievements and targets to be attained along the five key markets by Some of the notable achievements shared included the following; - Over 40 corporate clients providing improved market access to 80,000 smallholders in all Provinces of Zambia; - Over 700 new points of access to agricultural inputs and information selling to over 60,000 smallholders across the country; - More than 12,000 farmers purchasing private veterinary services and mechanised land preparation contracting services; - Over 9,500 smallholders selling commodities through new out grower scheme structures; - Over 2,000 rural Zambians accessing environmentally beneficial markets. v a) Extract from the ZNFU annual report 2012 section 4.2.1: All the 25 DFAs managed to recover about 99% of the ZMK18 billion that was borrowed by the 4,026 farmers (1,050 female and 2,976 male) during 2011/12 season. Table 1: Lima Credit Scheme Production Statistics for the past three seasons Season # of DFAs # of Farmers (HH) Total Ha Av. yield/ha (MT)* Total Prod. (ton) 2009/ Av. prod./hh Av. Ha/HH (ton) Sida 8 (11)

9 2010/ / Note: the average yield/ha estimates used are from the ZNFU-SCC CSP assessment survey reports Of great interest in the above table is the growing number of average hectarage under cultivation per Lima Scheme participating farmer, which significantly increased from 1.49 to 2.51 ha per Lima farmer during the 2011/12 season. b) Extract from ZNFU Core Support Programme progress assessment report of Table 1: Core Support Programm e Results Level Objective Table 1: Summary of Results Achieved in ZNFU CSP Indicators Results achieved Remarks Average farm income in ZMK ( 000) of sampled DFA farmer members , %+/- 16, ,846 11, % Average net income had generally improved since 2009 by 64.2%. This could have been better had it not been for the decline in cotton prices. See page 26 for more information. vi Rural Electrification Authority, (2013), Revised Annual Report on the Rural Electrification Programme for the year 2012, (page.8). Table 1: Rural Electrification Projects Completed in 2012 No. of projects 10 Type of system (on/off grid) On- Grid Technolo gy Contract Price (ZMK) Grid Extension Schools Initial connections / beneficiaries RHC Staff houses Other instituti -ons Private Total Off-grid Solar Total vii REA Annual Report for 2012, REA Annual Report, p 8 Table 1: Rural Electrification Projects Completed in 2012 Type of Technolo Contract Price Initial connections / beneficiaries No. of Sida 9 (11)

10 projects gy (ZMK) Grid Extension system (on/off grid) On- Grid Offgrid Solar School s RHC Staff houses Other instituti -ons Private Total Total viii Extracts from the NLACW s End of Programme Report, April,2013, p.13, 14, Lusaka Litigation forms the core activity of the NLACW at its three offices in Lusaka, Ndola and Livingstone. Reporting on litigation is provided on office to office basis starting with Lusaka. NLACW End of Programme/Close Out Narrative Report Page Client Uptake Lusaka These refer to new cases. In the last reporting period October December, 2012, Lusaka recorded a total of 270 new cases/clients. An additional 270 cases were recorded in the period January to February, 2013 bringing to 540 cases between October, 2012 and February, The number of cases recorded in the last quarter of 2012 was slightly higher than the figure recorded for the third quarter (261). In fact, 270 cases was the highest number of cases recorded in 2012 for a single quarter. In the first and second quarter of 2012, Lusaka alone recorded a total of 204 and 267 new clients, respectively. With the 270 new cases for the last quarter of the year 2012 and another 270 cases recorded between January-February, The total number of client up-take for the year 2012 for Lusaka alone is therefore 1,272. Out of the 540 new cases (for which clients files were opened) reported for the period October December 2012, 79 cases were filed before the courts of law for prosecution and a total of 239 were in pre-litigation status while 222 were resolved through in-house mediation. The majority of cases reported to NLACW are appeals from judgments of the local courts. The most prevalent cases recorded by the NLACW continue to relate to family law (divorce, maintenance of women and children after divorce, property settlement) and intestate succession. The gradual increase in the number of clients coming to the NLACW can be attributed to a number of factors including radio and television programmes conducted by the organisation; mobile clinics held in Lusaka; referrals from networking partners and increasing confidence from the general public in the NLACW. 5.2 Ndola Office Currently, Ndola Office is second to Lusaka when ranked according to client uptake and volume of case load. In the period October to December, 2012, the Ndola Office recorded a total of 119 new cases and for which files were opened. During the period January-February, 2013, the Ndola Office recorded a total of 58 cases, bringing the total of cases recorded from October, 2012-February, 2013 to 177 cases. The cases recorded in the last quarter of 2012 were less than what the Office recorded in the third quarter when 165 cases were registered. The 177 cases bring the total number of cases recorded at the Ndola Office to 494 for the period January, 2012 to February, The breakdown includes 99 cases, 53 cases, 165 cases and 119 cases recorded in the first, second, third and fourth quarters, respectively plus an additional 58 cases registered during the No-Cost-Extension January-February, 2013 Figure 7 below shows the distribution of cases from October, 2012-February, In contrast to the cases seen at the Lusaka Office, the highest number of cases recorded at the Ndola Office were those of Maintenance at 15% but seconded by Marital disputes. 24 cases were sent to court for prosecution; 76 were resolved in-house and 77 are in pre-litigation stage. Sida 10 (11)

11 5.3 Livingstone Office In the period October to December, 2012, Livingstone opened 37 new cases, one more than in the previous quarter. In the No-Cost-Extension period of January-February, 2013, Livingstone registered 38 cases bringing the total number of cases between October 2012 and February, 2013 to 75. In the first and second quarter of 2012, Livingstone recorded 33 and 34 cases, respectively. This (October to December, 2012 cases plus January-February 2013 cases) brings the total number of cases seen at the Livingstone Office from January to February, 2013 to 178. The figure below shows the profile of cases as seen at the Livingstone Office between October, 2012 and February, ix ZGF 2012 Annual Report, 30th April, 2013, p.6. and extract from ZGF annual report 2012, p.6 As regards influence and participation in policy, Grant Partners made use of a wide range of policy engagement platforms. In addition to simply participating, they initiated a large number of policy engagement spaces. Minimal increase in the number of policy implementation reports Grant Partners produced was recorded. A good number of Grant Partners had issues that they had raised followed up in one way or another by government. For instance, Foundation for Development of Children (FDC) influencing the Department of Social Welfare to ensure timely disbursement of (Public Welfare Assistance Scheme) PWAS funds and creating awareness on PWAS and funds disbursed; Petauke District Land Alliance (PDLA) - recognition of traditional certificates by chiefs and the local council; People s Action Forum (PAF) - poor service delivery (poor availability of staff and untimely response) at Nega Nega Clinic in Mazabuka, followed up by Area Councillor and Chief s representative; and Cashew Growers Association of Zambia (CGAZ) securing authorization of importation of planting materials by the Director of the Zambia Agricultural Research Institute (ZARI) and approval of the National Cashew Development Strategy. In increasing citizen voice, 41 Grant Partners reported a total of 122 communities that claimed their rights. Community sensitisation using a varying range of approaches represented the most common means through which Grant Partners involved community members in policy engagement. Consideration for gender appears to be fairly well-entrenched among Grant Partners, as interventions targeting communities show deliberate efforts to involve women, youths and even girls and boys. The engagement with communities informed and enabled the use of evidence based methods to influence policy. Participation in the Republican Constitution making process was consistent throughout the year by way of making submissions to the Technical Committee on the drafting of the republican constitution, making various media inputs and other public sensitisation activities as well participating in the district and provincial conventions that were held. x Final Report for Save the Children Sweden Child Rights Programme, page 8. Specific Objective 3: Civil society, children and others holding Government and other duty bearers accountable to prevent violence against children. Specific objective 3 was achieved as government is being held accountable by civil society and other key stakeholders. Key accomplishments included; A National Coalition on Ending Corporal Punishment, comprising 16 organisations, has been established made up of SCS partners and other child focused CSOs to strengthen advocacy efforts and ensure ending corporal punishment is kept on the national agenda to influence law and policy change A Positive Discipline Module has been developed and piloted in thirteen (13) teacher training colleges to offer teachers alternative disciplining methods in schools as opposed to corporal punishment. Sida 11 (11)

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv Sabine Mayer Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! 12 april 2012 EU:s målbild förnybar energi År 2020: 20% andel förnybar

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska kyrkan i Sverige är en del av folkrättssubjektet den universella katolska kyrkan Stockholm den 13 december 2001 Regeringen beslutade

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Zambiaprojektet. Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium. Chinika High School, Lusaka. Hillcrest Technical High School, Livingstone

Zambiaprojektet. Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium. Chinika High School, Lusaka. Hillcrest Technical High School, Livingstone Zambiaprojektet Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium Chinika High School, Lusaka Monze Boarding High School Hillcrest Technical High School, Livingstone Gästlärarprogram Möten och utbyte mellan

Läs mer

The Fiscal Policy Council. Meeting with Denmark s Fiscal Council Stockholm 23 January, 2015

The Fiscal Policy Council. Meeting with Denmark s Fiscal Council Stockholm 23 January, 2015 The Fiscal Policy Council Meeting with Denmark s Fiscal Council Stockholm 23 January, 2015 1 The Swedish Fiscal Framework Top-down budget process (preparation in Government as well as decision in Parliament);

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden The task 1. Integrated planning across different sectors. A pandemic will impact on the whole of government and society. While Norway has a well-developed

Läs mer

Annex 1 Financial Report 2015

Annex 1 Financial Report 2015 Övergripande finansiell rapport Annex 1 Financial Report 2015 2.2 Rapportmall för årlig finansiell rapport på övergripande nivå (ramorganisation) 1(2) Utfall Not Ingående balans 62 100 628 1 Erhållna medel/intäkter

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Zambia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Zambia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Zambia 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK-INFO, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.014

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET APPLICATION FOR STARTING AN EXTERNALLY FINANCED DOCTORAL PROJECT EXTERNAL EMPLOYER Titel på doktorandprojektet

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Poverty in Uganda Approximately inhabitants involved agricultural fertile soils ample vital natural resources remain stable Despite lack access

Poverty in Uganda Approximately inhabitants involved agricultural fertile soils ample vital natural resources remain stable Despite lack access Poverty in Uganda Approximately 86 percent of Uganda's 34 million inhabitants are involved in agricultural activities. Uganda is blessed with fertile soils, ample rainfall and a number of vital natural

Läs mer

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 N.B. English translation is for convenience purposes only Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 The Board of Directors report referred to in Chapter 13, Section 7 of the

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EUSME- ett projekt som ger support till SME i FP7 och H2020 Finansierat av VINNOVA RISE= SP, Swerea, INNVENTIA and Swedish ICT H2020/FP7 kompetens

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions adopted at the ILC (first discussion June 2003)

Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions adopted at the ILC (first discussion June 2003) Svenska ILO-kommittén Näringsdepartementet 103 30 STOCKHOLM Stockholm 2003-10-24 Er ref Dnr 16/2003-10-28 YTTRANDE Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions

Läs mer

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet?

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Genomförande av SSP och SMS i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat ska ha ett

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Varför Vind? GENERAL PRESENTATION

Varför Vind? GENERAL PRESENTATION Varför Vind? 1 Norrköping november 2014 1 Vindkraft, ganska enkelt En maskin som omvandlar vindens rörelsenergi till el Generatoreffekt, ca 3-5 MW Producerar < 10 GWh el/år Tornhöjd ca 120-140 meter Rotordiameter

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Innehåll 1.Förändringar i det Svenska energisystemet 2.Nuvarande förutsättningar 3.Internationella studier/erfarenheter

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015 Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015 Incidence and outcome of paracetamol poisoning Rolf Gedeborg Associate Professor, Scientific Director of Epidemiology and Pharmacovigilance Unit for Scientific

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer