116 MSEK Årligt allokerat belopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "116 MSEK Årligt allokerat belopp"

Transkript

1 September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Zambia Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser Delvis 116 MSEK Årligt allokerat belopp 350 MSEK 22 Strategiperiod (juni) Juni (ny resultatstrategi) Bedömning av strategigenomförande och resultat Uppnå strategimålen Genomföra insatsportföljen Huvudsakligen Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen Strategimålen, vilka är ambitiöst formulerade, har endast delvis uppfyllts. Sett över såväl strategiperioden som rapporteringsperioden, har den ekonomiska tillväxten varit mycket god. Demokratin och respekten för mänskliga rättigheter har gradvist stärkts, men det finns frågetecken kring utvecklingen under 2013, särskilt vad gäller mänskliga rättigheter. Inkomstfattigdomen har endast marginellt minskat och ligger kvar på en hög nivå. Goda framsteg har gjorts vad gäller flera av millenieutvecklingsmålen (MDGs), men MDG 4 och 5 släpar fortfarande kraftigt efter. Måluppfyllelsen has sammanfattningsvis hämmats av att den goda tillväxten inte varit inkluderande och inte skapat sysselsättning och/eller inkomster för fattiga människor, myndighetsutövandet inte är effektivt och tillräckligt demokratiskt, brister i ansvarsutkrävande, öppenhet och korruptionsbekämpning samt att de mänskliga resurserna är otillräckliga. På sektornivå har måluppfyllelsen varit god för stödet till det civila samhället, vars kapacitet för att utkräva ansvar och öppenhet, föra en kvalificerad policy dialog, värna om de mänskliga rättigheterna och bekämpa korruptionen märkbart stärkts. Den lag som förra regeringen antog om registrering och kontroll av enskilda organisationer håller på att genomföras av den nuvarande regeringen, vilket utgör en utmaning och potentiellt hot för civilsamhällets oberoende och roll. Sektormålet för hälsa och Hiv/Aids har endast delvis uppnåtts. Resultaten bedöms som ojämna där framsteg blandas med små eller inga framsteg. Sverige har starkt bidraget till att förbättra hanteringen och distributionen av läkemedel, vilket lett till en ökad läkemedelstillgång på landsbygden. Sverige har även bidragit till att öka tillgången på utbildad sjukvårdspersonal. Vidare har Sverige spelat en ledande roll i att stärka transparensen, ansvarsutkrävandet och arbetet mot korruption inom sektorn och inom hälsoministeriet. Skälet till att sektormålet för jordbruksstödet endast delvis nåtts är att utvecklingen hämmats av en illa utformat statlig subventionspolitik som gjort att potentialen för diversifiering och produktionsoch produktivitetsökningar inte utnyttjats fullt ut. Som en konsekvens har få nya arbetstillfällen skapats inom jordbruket och inkomstökningarna för små och medelstora bönder har varit måttliga. Trots detta har Sverige lyckats uppnå resultat genom att stödja strategiska partners som ifrågasatt politiken och navigerat runt denna. Exempelvis har stöd till den nationella bondeorganisation och till Sida 1 (11)

2 oberoende analys och forskning bidraget till regeringen nu börjat reformera subventionsprogrammen liksom jordbrukspolitiken som sådan. Inom ramen för dessa förändringar har ambassaden, såväl som ett led i genomförande av strategin för som den nya resultatstrategin , inlett stöd till en privatsektor- och marknadsledd utveckling av lantbrukssektorn (produktion, produktivitet, vidareförädling) som redan visat goda resultat i termer av ökad tillgång till marknader och ökade inkomster för småskaliga bönder, små företagare och entreprenörer. Kvinnor och ungdomar gynnas särskilt. Uppfyllelsen av sektormålen för energi har under den senaste perioden begränsats av osäkerhet kring den framtida energipolitiken, särskilt vad gäller landsbygdsenergi och förnyelsebar energi, och institutionella omdaningar som delvis förlamat några av de viktigaste statliga aktörerna. Sverige har dock bidraget till att ett stort antal tillväxtcentra med skolor, hälsokliniker och företag och marknader fått tillgång till elektricitet. Vidare har Sverige bidragit till att en bra grund lagts för en effektiv reglering av energimarknaden. Strategins tre utfasningssektorer; demokratisk samhällsstyrning offentlig sektor, urban utveckling och den finansiella sektorn har fasats ut enligt plan eller kommer att ha fasats ut per 31 december Bedömning av insatsportföljens genomförande Genomförandet av insatsportföljen under rapporteringsperioden har fortsatt påverkas av de svagheter och utmaningar som stödet till hälsa och hiv/aids samt energi, särskilt då landsbygdselektrifiering, är förknippade med. Som tidigare nämnts så hänger dessa svagheter och utmaningar nära ihop med svaga system för styrning, ansvarsutkrävande och kontroll hos våra partners samt med politiska och institutionella förändringar och otydligheter. I syfte att överbrygga svagheterna och utmaningarna har ambassaden sedan 2012 proaktivt utvecklat insatsportföljerna för hälsa och energi i linje med den nya resultatstrategin för samarbetet Utgångpunkter för förnyelsearbetet har varit att bredda samarbetet till andra aktörer och partners än staten, få till stånd ett ökat resultatfokus och hitta nya och innovativa samarbetsformer och arbetssätt. Genomförandet av stödet till Zambias bondeorganisation och till oberoende analys av jordbrukspolitiken och sektorn har gått planenligt. Samtidigt har jordbruksportföljen kraftigt förnyats och förändrats under året. Portföljen har i enlighet med den nya resultatstrategin anpassats till resultatområdet ökade möjligheter till arbete på landsbygden och i stadsnära områden samt att starta och driva produktiva företag. Flera nya insatser (MUSIKA, Decent jobs for Youth) har därför beretts och igångsatts, vilka bl.a. syftar till att bidra till skapandet av produktiva arbeten för kvinnor och ungdomar inom landsbygdssektorn samt att öka tillgången för småskaliga lantbrukare, entreprenörer och företag till marknader för insatsvaror, tjänster, krediter och försäljning. Stödet till det civila samhället har fungerat väl och genomförandet har varit planenligt. Strategin att föröka nå ett stort antal inhemska enskilda organisationer genom att ge kärnstöd ett fåtal utvalda paraply organisationer har visat sig lyckosamt eftersom fler små och dynamiska organisationer nu utkräver ansvar på lokal nivå. Övergripande slutsatser Det övergripande strategimålet har endast delvis uppfyllts, med undantag av de två processmål som strategin för anger och för vilka måluppfyllelsen varit god. Som tidigare indikerats har måluppfyllelsen begränsats av att den goda tillväxten inte varit tillräckligt inkluderande och sysselsättnings- och inkomstskapande, myndighetsutövandet inte varit effektivt och tillräckligt demokratiskt, brister i ansvarsutkrävande, öppenhet och korruptionsbekämpning samt att de mänskliga resurserna varit otillräckliga. Sida 2 (11)

3 Måluppfyllelsen och resultaten på sektornivå är ojämna. Måluppfyllelsen för stödet till civila samhället är god, vilket är tillfredställande eftersom det civila samhällets ansvarsutkrävande är ambassadens huvudstrategi för att främja transparens, ansvarsutkrävande och anti-korruptionsarbete under den nya resultatstrategin. För hälsa och hiv/aids är måluppfyllelsen förhållandevis god, trots att svårigheterna inom hälsosektorprogrammet begränsat det svenska bidraget. Ambassaden har under rapporteringsperioden utvecklat nya strategier och valt nya partners i syfte att uppnå resultat, trots de systemiska svårigheter som finns inom hälsosektorn. För stödet till jordbruk och energi har måluppfyllelsen varit begränsad, men den inslagna vägen att arbeta med näringslivet till gagn för småskaliga jordbrukare har visat sig framgångsrikt och föreslås vara huvudsaklig strategi under kommande år. Genomförandet av insatsportföljen har fortsatt att påverkas av de svagheter och utmaningar som stödet till hälsa och hiv/aids, energi, särskilt då landsbygdselektrifiering, och jordbruk är förknippade med. Svagheter och utmaningar som emanerar från svaga system för styrning, ansvarsutkrävande och kontroll hos våra partners samt med politiska och institutionella förändringar och otydligheter. Stödet till det civila samhället har fungerat väl och genomförandet har varit planenligt. Strategin att föröka nå ett stort antal inhemska enskilda organisationer genom att arbeta genom att ge kärnstöd ett fåtal utvalda paraply organisationer har visat sig lyckosamt. En reflektion som kan göras kring måluppfyllelse och portföljgenomförande under perioden är att det visade sig vara sårbart att ankra strategi genomförandet i tre stora programstöd; generellt budgetstöd, sektorbudgetstöd till hälsa och programbudgetstöd till landsbygdselektrifiering. När förutsättningarna för budgetstöd av skilda skäl plötsligt förändrades blev konsekvenserna för måluppfyllelsen och portföljgenomförande stora. Förutom att utbetalningarna till de tre programmen kom att upphöra eller begränsas till ett minimum, kom inte den kraftiga expansion av samarbetet som strategin förutsåg till stånd. Denna situation underlättades inte av svårigheterna att hitta lämpliga kortsiktiga ersättningar till de tre programmen som fick köras på sparlåga eller inte alls. Rapporteringsperioden har präglats av ett proaktivt arbete för att utveckla samarbetet och insatsportföljen i linje med den nya resultatstrategin för Utgångpunkter för förnyelsearbetet har varit att bredda samarbetet till andra aktörer och partners än staten, få till stånd ett ökat resultatfokus och hitta nya och innovativa samarbetsformer, finansieringsformer och arbetssätt. Det är ambassadens bedömning att vi kommit en bit i detta förnyelsearbete, vilket bl.a. tar sig uttryck i en redan delvis förändrad jordbruksportfölj och portfölj vad gäller stöd till MDG 4 och 5. En hel del förnyelsearbete kvarstår dock och vars utgångspunkter och riktvärden är en del av den process för operationalisering av resultatstrategin som för närvarande bedrivs Sektor 1: Hälsa och Hiv/Aids Redovisning av resultat Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Förbättrad hälsosituation för fattiga kvinnor, män, flickor och pojkar inom ramen för ett effektivt och decentraliserat hälsosystem, som utgår ifrån rättighetsperspektivet och tar hänsyn till jämställdhetsfrågor, samt minskad spridning av hiv/aids. De viktigaste resultaten som Sverige har bidraget till och som haft störst inverkan på sektormålen under rapporteringsperioden kommer från stödet till personalförsörjning och utveckling samt från stödet läkemedelshantering 1. Stödet till personalförsörjning och utveckling av hälsopersonal har Sida 3 (11)

4 resulterat i en nationell plan för personalförsörjning och personalutveckling under perioden Planen innehåller en väl utvecklad tidsplan, indikatorer och budget och kommer att styra regeringens investering i utbildningen av hälsopersonal med ambitionen att bristen på utbildad personal skall vara åtgärdad senast 2020 i1. 2. Stödet till läkemedelshantering syftar till att bidra till att en effektiv hantering och distribution av läkemedel och medicinska förnödenheter till den offentliga sjukvården etableras. Sektor 2: Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Stödet har resulterat i att en första regional anläggning for lagring och distribution av läkemedel etablerats i Choma i landets södra del 2ii. Detta förväntas bidra till att bristen på läkemedel på distriktsnivå och lokala hälsokliniker på landsbygden minskar. Byggandet av en ytterligare regional central har initierats för landets östra del 3iii. Jordbruk Att den fattigdomsinriktade och tillväxtfrämjande jordbrukspolitiken i FNDP de facto genomförs och i ökad utsträckning klimat anpassas, vilket i sin tur leder till ökad och hållbar produktion, högre produktivitet och stärkt konkurrens inom jordbruket. Detta för att trygga tillgången på mat, generera inkomster, skapa arbetstillfällen och minska fattigdomen. Följande resultat, vilka bedöms ha bidraget mest till sektormålen, kommer från följande tre insatser. 1. Sveriges stöd till Musika syftar till att förbättra produktivitet och lönsamhet genom bättre marknadstillträde för bondefamiljer. Stödet har under året bland annat resulterat i att Musika etablerat samarbete med mer än 40 privata företag vilket bidragit till att 80,000 småskaliga lantbrukare fått ökad tillgång till tjänster och varor som ökar deras produktion, produktivitet och inkomster, 700 nya försäljningsställen för insatsvaror och marknadsinformation som gynnar 60,000 småbrukare och att mer än 12,000 bönder fått tillgång till privata veterinärtjänster 4iv. 1 Development intervention name: Increasing Human Resources for Health in Zambia Project contribution ID /01 Agreed amount 4.8MSEK Agreement period Financial outcome total 4.8MSEK, Financial outcome 2013 (no funds disbursed 2013). 2 Development intervention name: Medical Stores Limited Programme Support. Contribution ID Agreed amount 40.6MSEK Agreement period Financial outcome total 32,508,410 SEK, Financial outcome 2013 (no funds disbursed 2013). 3 Development intervention name: Health support Contribution ID Agreed amount 555 MSEK Agreement period Financial outcome total 418.9MSEK, Financial outcome MSEK 4 Musika, Contribution ID , Agreed amount/s: 47,5 and 1,3 (MSEK), Agreement period/s: 2011/ /04, financial outcome (total): 47,5 MSEK, financial outcome 2013: 8,8 MSEK. Sida 4 (11)

5 2. Det svenska stödet till Zambia National Farmers Union, ZNFU skall bidra till förhöjd livsmedelssäkerhet, ökade inkomster för bönder, ökad sysselsättning och minskad fattigdom; detta genom att öka bönders produktion och konkurrenskraft 5v. Sektor 3: Energi Under rapporteringsperioden har fler än småbönder, varav en fjärdedel är kvinnor, fått tillgång till lån för investeringar, vilket resulterat i att dessa bönder ökat sin odlade yta från 1,49 till 2,31 ha. Småbönder ökade sina inkomster från jordbruket med i genomsnitt 64 % mellan 2009 och Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Sektor 4 Sektormål 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit Ökad tillgång till energi som tar hänsyn till miljö och klimat, särskilt för befolkningen på landsbygden och i områden som ligger nära urbana områden, inom ramen för en väl reglerad inhemsk och regionalt integrerad marknad. De viktigaste resultaten som Sverige har bidraget till och som haft störst inverkan på sektormålen under rapporteringsperioden kommer från stödet till landsbygdselektrifiering Under året 2012 har 45 projekt genomförts inom stödet till landsbygdselektrifieringsprogrammet 6vi för att bygga ut elanslutningsmöjligheter (både linjeutbyggnad och solenergiinstallationer) till prioriterade tillväxtcentra. Därigenom har 29 skolor, 19 hälsokliniker, 367 personalbostäder och andra offentliga inrättningar fått tillgång till elektricitet 7vii. Därutöver har möjligheter för framtida anslutningar av kommersiella och privata kunder skapats. Civila samhället Ett livaktigt, demokratiskt och pluralistiskt civilt samhälle som främjar transparens, ansvarsutkrävande, delaktighet och icke-diskriminering. Resultat redovisas för tre av de insatser som bidragit till att sektormålet nåtts. 1. Sverige har bidragit till skyddet för mänskliga rättigheter och ökad tillgång till rättvisa för fattiga kvinnor och barn genom ge stöd till National Legal Aid Clinic for Women (NLACW) att tillhandahålla rättsligt stöd, medling i hemmen och företräda fattiga kvinnor och barn i 5 ZNFU, Contribution ID Agreed amount/s 13.5 (MSEK), Agreement period/s 2009/ Stöd till landsbygdselektrifieringsprogrammet REF: insats ID , Avtalsperiod , avtalat belopp 250 MSEK, hittills utbetalat 182 MSEK. 7 Stöd till landsbygdselektrifieringsprogrammet REF: insats ID , Avtalsperiod , avtalat belopp 250 MSEK, hittills utbetalat 182 MSEK Ref. REA Annual Report for 2012, Ref. REA Annual Report, p 8: Sida 5 (11)

6 till rätten. Under perioden har 792 fall hanterats av NLACW, till förmån för kvinnor och barn angående egendomsstöld, barnvård, egendomsförlikning och könsbaserat våld, bland annat. 8viii av Zambian Governance Foundations, ZGF partner rapporterade att totalt 122 lokala grupper och organisationer gjorde sina röster hörda genom att kräva olika typer av rättigheter. Att medvetandegöra samhällen om sina rättigheter var det vanligaste sättet som ZGF:s partner involverade medborgarna i policydiskussioner och påverkansarbete. Jämställdhetssträvananden är väletablerat hos partnerorganisationerna genom medvetna ansträngningar att involvera kvinnor, unga, flickor och pojkar i insatserna. ZGF:s partner medverkade i konstitutionsarbetet genom aktiva förslag till den tekniska kommittén och i olika kontakter med media. 9ix 3. Det svenska stödet till Rädda Barnen har avslutats under rapporteringsperioden och Rädda Barnen har slutrapporterat på alla sina mål. Det mest relevanta resultatet i förhållande till strategin är att Rädda barnens lokala partners har stärkt sin kapacitet att hålla staten ansvarig för sina ansträngningar att skydda barn från våld. Detta har skett som en konsekvens av att organisationerna med Rädda barnens hjälp har stärkt sin organisatoriska kapacitet. Barns deltagande i beslut som påverkar deras liv har ökat 10x. 8 National Legal Aid Clinic for Women (NLACW) ; Contribution ID ; Agreed Amount SEK ; Agreement Period 2011 to April 2013; Total financial outcome SEK ; Financial outcome Intervention name: Zambian Governance Foundation Phase I and II; Contribution ID ( for Phase 1); Agreed Amount SEK ; Agreed Period 2013 to 2015; Total financial outcome SEK ; Financial outcome 2013 SEK Intervention name: Save the Children Sweden; Contribution ID ; Agreed Amount SEK ; Agreement Period March 2011 to February 2013; Total financial outcome SEK ; Financial outcome ) Sida 6 (11)

7 Slutnoter i Ministry of Health, Government of the Republic of Zambia (2013) National Training Operational Plan , p.2, p.6 Page 2 On behalf of the Ministry of Health, I also wish to acknowledge the financial and technical support of the Swedish International Development Agency, as well as the Clinton Health Access Initiative (CHAI), who provided the financial and technical assistance for the development of the operational plan. I thank them for their zeal and commitment to the collection and analysis of data. Page 6. This National Training Operational Plan (NTOP) 2013 to 2016 report consists of an introduction to the NTOP and what its main objectives are. The remainder of the report is subdivided in to two parts. Part one consists of the findings from an evaluation of the 2008 NTOP, and results of data analysis, a Zambian situational analysis, and recommendations for how to move forward in scaling up healthcare worker (HCW) production. Part two consists of a high level costed operational plan for implementing the key NTOP 2013 to 2016 recommendations. This plan is time bound and includes output indicators and targets. The overall objective of the NTOP (2013 to 2016) is to have a clear step-wise plan for solving the Zambian HRH crisis by ii Crown Agents (July 2013) Technical Assistance Operations to Medical Stores Limited: 8th Progress Report, P1-3. MSL also secured funding from SIDA amounting to 13.6 million kwacha rebased of which 9.1 kwacha is specifically to fund the last mile distribution strategy. This money is sufficient for the full capital and operational requirements for two hubs for one year. As such MSL commenced the implementation of the regional hubs project with the first hub commissioned on the 27th of June in Choma covering Southern Province and the second planned for the commissioning in Chipata in the final quarter of the year covering Eastern Province. The remaining four hubs will be rolled out nationally every six months subject to funding until the full national rollout is complete. A steering committee chaired by the TA was established at MSL to oversee and coordinate the implementation of the regional hubs project. MSL has submitted the full budgetary requirements to the Ministry of Health for provision of funding to fully implement the regional distribution hubs. During the same period, MSL successfully undertook important procurements for the two regional hubs (Choma and Chipata) under the guidance of the Regional Hubs Steering Committee with SIDA funding. In May 2013, MSL took delivery of the following key items for hubs implementation; Four (4x2) 3.5 ton light trucks Four (4x4) 3.5 ton light trucks 10 personal computers 8 barcode scanners 4 power generation sets 4 Freezers and refrigerators MSL has made a formal request to the Ministry of Health/GRZ to provide suitable land and buildings to house regional hub operations but due to the time this may take, MSL secured temporary leased accommodation for the Choma Hub with funding from SIDA and will commence searching for suitable premises in Chipata. iii Sida 7 (11)

8 Crown Agents (July 2013) Technical Assistance Operations to Medical Stores Limited: 8th Progress Report, p 3, Notable Achievements: In the first half of the year with technical support from SIDA funded TA and World Bank funding, MSL attained significant milestones in delivering the new mandate as well as meeting its strategic objectives. Of note MSL managed; Successful installation of the new warehouse racking system which increased storage capacity by up to 40% with minimal disruption to services. The opening and commissioning of the MSL external warehouse at short notice to support the increased storage needs of the sector. The successful launch and commissioning of the first regional cross-docking hub in Choma on the 27th of June Updating and completion of the MSL strategic plan ( ) Contribution to the development of the National Supply Chain Strategy Following approval of the distribution study report, the MoH approved the hubs strategy and gave authority to MSL to implement. The TA developed an implementation plan for year one which will see the first two hubs established. A steering committee was established and chaired by the TA to oversee and ensure the project was implemented on time and on budget. Implementation was agreed and adopted by MSL and MoH and became guiding document for hubs implementation. iv Extract from Musika Market Brief # 2, 20 October 2013, third paragraph: The show [Zambia 87th Agriculture and Commercial Show] provided an opportunity for Musika to share information relating to its operations, strategic objectives, achievements and targets to be attained along the five key markets by Some of the notable achievements shared included the following; - Over 40 corporate clients providing improved market access to 80,000 smallholders in all Provinces of Zambia; - Over 700 new points of access to agricultural inputs and information selling to over 60,000 smallholders across the country; - More than 12,000 farmers purchasing private veterinary services and mechanised land preparation contracting services; - Over 9,500 smallholders selling commodities through new out grower scheme structures; - Over 2,000 rural Zambians accessing environmentally beneficial markets. v a) Extract from the ZNFU annual report 2012 section 4.2.1: All the 25 DFAs managed to recover about 99% of the ZMK18 billion that was borrowed by the 4,026 farmers (1,050 female and 2,976 male) during 2011/12 season. Table 1: Lima Credit Scheme Production Statistics for the past three seasons Season # of DFAs # of Farmers (HH) Total Ha Av. yield/ha (MT)* Total Prod. (ton) 2009/ Av. prod./hh Av. Ha/HH (ton) Sida 8 (11)

9 2010/ / Note: the average yield/ha estimates used are from the ZNFU-SCC CSP assessment survey reports Of great interest in the above table is the growing number of average hectarage under cultivation per Lima Scheme participating farmer, which significantly increased from 1.49 to 2.51 ha per Lima farmer during the 2011/12 season. b) Extract from ZNFU Core Support Programme progress assessment report of Table 1: Core Support Programm e Results Level Objective Table 1: Summary of Results Achieved in ZNFU CSP Indicators Results achieved Remarks Average farm income in ZMK ( 000) of sampled DFA farmer members , %+/- 16, ,846 11, % Average net income had generally improved since 2009 by 64.2%. This could have been better had it not been for the decline in cotton prices. See page 26 for more information. vi Rural Electrification Authority, (2013), Revised Annual Report on the Rural Electrification Programme for the year 2012, (page.8). Table 1: Rural Electrification Projects Completed in 2012 No. of projects 10 Type of system (on/off grid) On- Grid Technolo gy Contract Price (ZMK) Grid Extension Schools Initial connections / beneficiaries RHC Staff houses Other instituti -ons Private Total Off-grid Solar Total vii REA Annual Report for 2012, REA Annual Report, p 8 Table 1: Rural Electrification Projects Completed in 2012 Type of Technolo Contract Price Initial connections / beneficiaries No. of Sida 9 (11)

10 projects gy (ZMK) Grid Extension system (on/off grid) On- Grid Offgrid Solar School s RHC Staff houses Other instituti -ons Private Total Total viii Extracts from the NLACW s End of Programme Report, April,2013, p.13, 14, Lusaka Litigation forms the core activity of the NLACW at its three offices in Lusaka, Ndola and Livingstone. Reporting on litigation is provided on office to office basis starting with Lusaka. NLACW End of Programme/Close Out Narrative Report Page Client Uptake Lusaka These refer to new cases. In the last reporting period October December, 2012, Lusaka recorded a total of 270 new cases/clients. An additional 270 cases were recorded in the period January to February, 2013 bringing to 540 cases between October, 2012 and February, The number of cases recorded in the last quarter of 2012 was slightly higher than the figure recorded for the third quarter (261). In fact, 270 cases was the highest number of cases recorded in 2012 for a single quarter. In the first and second quarter of 2012, Lusaka alone recorded a total of 204 and 267 new clients, respectively. With the 270 new cases for the last quarter of the year 2012 and another 270 cases recorded between January-February, The total number of client up-take for the year 2012 for Lusaka alone is therefore 1,272. Out of the 540 new cases (for which clients files were opened) reported for the period October December 2012, 79 cases were filed before the courts of law for prosecution and a total of 239 were in pre-litigation status while 222 were resolved through in-house mediation. The majority of cases reported to NLACW are appeals from judgments of the local courts. The most prevalent cases recorded by the NLACW continue to relate to family law (divorce, maintenance of women and children after divorce, property settlement) and intestate succession. The gradual increase in the number of clients coming to the NLACW can be attributed to a number of factors including radio and television programmes conducted by the organisation; mobile clinics held in Lusaka; referrals from networking partners and increasing confidence from the general public in the NLACW. 5.2 Ndola Office Currently, Ndola Office is second to Lusaka when ranked according to client uptake and volume of case load. In the period October to December, 2012, the Ndola Office recorded a total of 119 new cases and for which files were opened. During the period January-February, 2013, the Ndola Office recorded a total of 58 cases, bringing the total of cases recorded from October, 2012-February, 2013 to 177 cases. The cases recorded in the last quarter of 2012 were less than what the Office recorded in the third quarter when 165 cases were registered. The 177 cases bring the total number of cases recorded at the Ndola Office to 494 for the period January, 2012 to February, The breakdown includes 99 cases, 53 cases, 165 cases and 119 cases recorded in the first, second, third and fourth quarters, respectively plus an additional 58 cases registered during the No-Cost-Extension January-February, 2013 Figure 7 below shows the distribution of cases from October, 2012-February, In contrast to the cases seen at the Lusaka Office, the highest number of cases recorded at the Ndola Office were those of Maintenance at 15% but seconded by Marital disputes. 24 cases were sent to court for prosecution; 76 were resolved in-house and 77 are in pre-litigation stage. Sida 10 (11)

11 5.3 Livingstone Office In the period October to December, 2012, Livingstone opened 37 new cases, one more than in the previous quarter. In the No-Cost-Extension period of January-February, 2013, Livingstone registered 38 cases bringing the total number of cases between October 2012 and February, 2013 to 75. In the first and second quarter of 2012, Livingstone recorded 33 and 34 cases, respectively. This (October to December, 2012 cases plus January-February 2013 cases) brings the total number of cases seen at the Livingstone Office from January to February, 2013 to 178. The figure below shows the profile of cases as seen at the Livingstone Office between October, 2012 and February, ix ZGF 2012 Annual Report, 30th April, 2013, p.6. and extract from ZGF annual report 2012, p.6 As regards influence and participation in policy, Grant Partners made use of a wide range of policy engagement platforms. In addition to simply participating, they initiated a large number of policy engagement spaces. Minimal increase in the number of policy implementation reports Grant Partners produced was recorded. A good number of Grant Partners had issues that they had raised followed up in one way or another by government. For instance, Foundation for Development of Children (FDC) influencing the Department of Social Welfare to ensure timely disbursement of (Public Welfare Assistance Scheme) PWAS funds and creating awareness on PWAS and funds disbursed; Petauke District Land Alliance (PDLA) - recognition of traditional certificates by chiefs and the local council; People s Action Forum (PAF) - poor service delivery (poor availability of staff and untimely response) at Nega Nega Clinic in Mazabuka, followed up by Area Councillor and Chief s representative; and Cashew Growers Association of Zambia (CGAZ) securing authorization of importation of planting materials by the Director of the Zambia Agricultural Research Institute (ZARI) and approval of the National Cashew Development Strategy. In increasing citizen voice, 41 Grant Partners reported a total of 122 communities that claimed their rights. Community sensitisation using a varying range of approaches represented the most common means through which Grant Partners involved community members in policy engagement. Consideration for gender appears to be fairly well-entrenched among Grant Partners, as interventions targeting communities show deliberate efforts to involve women, youths and even girls and boys. The engagement with communities informed and enabled the use of evidence based methods to influence policy. Participation in the Republican Constitution making process was consistent throughout the year by way of making submissions to the Technical Committee on the drafting of the republican constitution, making various media inputs and other public sensitisation activities as well participating in the district and provincial conventions that were held. x Final Report for Save the Children Sweden Child Rights Programme, page 8. Specific Objective 3: Civil society, children and others holding Government and other duty bearers accountable to prevent violence against children. Specific objective 3 was achieved as government is being held accountable by civil society and other key stakeholders. Key accomplishments included; A National Coalition on Ending Corporal Punishment, comprising 16 organisations, has been established made up of SCS partners and other child focused CSOs to strengthen advocacy efforts and ensure ending corporal punishment is kept on the national agenda to influence law and policy change A Positive Discipline Module has been developed and piloted in thirteen (13) teacher training colleges to offer teachers alternative disciplining methods in schools as opposed to corporal punishment. Sida 11 (11)

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam was founded in 1944 and, with more than 10,000 apartments in its portfolio, is one of the largest residential property companies on the Stockholm Stock Exchange. With floor space totalling about

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014

SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014 30 October 2014 SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014 NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE USA, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG,

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB Process och procedur ArjoHuntleigh är ett medicintekniskt företag, därmed följer vi ISO9001 Quality management systems ISO13485 Medical devices Quality management

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

The English text is an unofficial translation.

The English text is an unofficial translation. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 6 november 2014. MINUTES

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för.

STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för. STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för. Antagen på extra föreningsstämma den 9 juni 2014 Adopted at the extra general meeting of June 9th, 2014. 1 Firma/company Föreningens

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Selling Your Craft Beers in Sweden Through the Systembolaget

Selling Your Craft Beers in Sweden Through the Systembolaget Selling Your Craft Beers in Sweden Through the Systembolaget Kortare textstycke April 9th 2014 1 Agenda Who we are How we work How to sell to the Systembolaget Sales development 2 Sidfottext datum och

Läs mer

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab Bakgrund Begreppet Nationell forskningsinfrastruktur innebär tydlighet gentemot forskarsamhället att detta är en infrastruktur öppen för svensk forskning.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb. FM 37 SM 0401 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 Mutual funds fourth quarter 2003 I korta drag 8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet Det sammanlagda värdet för Sverigeregistrerade fonder

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Årligt allokerat belopp. (förlängd t v) Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen

Årligt allokerat belopp. (förlängd t v) Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Bangladesh Utbetalt belopp 2013 [per 30/9] Antal avtalade insatser X MSEK fylls i av Gunnar Tidström Årligt allokerat

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Visst finns det mark och vatten för biobränslen!

Visst finns det mark och vatten för biobränslen! Visst finns det mark och vatten för biobränslen! Kjell Andersson Svebio Sveriges energianvändning 2014 Naturgas, 9,9 TWh, 2,7% Kol, 18,3 TWh, 5% Värmepumpar, 3,1 TWh, 0,8% Kärnkraft, 50 TWh, 13,7% Bioenergi,

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Tradi&onell kunskap om växter och naturbruk Hur dokumentera, bruka och skydda?

Tradi&onell kunskap om växter och naturbruk Hur dokumentera, bruka och skydda? Tradi&onell kunskap om växter och naturbruk Hur dokumentera, bruka och skydda? Håkan Tunón Centrum för biologisk mångfald Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala UN Conven&on on biological diversity ar&cle

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Ett samhälle i förändring

Ett samhälle i förändring IT Forum 2014-03-21 Ett samhälle i förändring Nya värden för en bättre sjukvård Mobilitet inom vård & omsorg Legala spörsmål Ägande Integritet/PUL SLAs Ansvarsbegränsing Gällande lag Utlämnande av data

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l.

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. Handel och miljö 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. c o m Dagens seminarie Den internationella miljöpolitiken

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer