116 MSEK Årligt allokerat belopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "116 MSEK Årligt allokerat belopp"

Transkript

1 September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Zambia Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser Delvis 116 MSEK Årligt allokerat belopp 350 MSEK 22 Strategiperiod (juni) Juni (ny resultatstrategi) Bedömning av strategigenomförande och resultat Uppnå strategimålen Genomföra insatsportföljen Huvudsakligen Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen Strategimålen, vilka är ambitiöst formulerade, har endast delvis uppfyllts. Sett över såväl strategiperioden som rapporteringsperioden, har den ekonomiska tillväxten varit mycket god. Demokratin och respekten för mänskliga rättigheter har gradvist stärkts, men det finns frågetecken kring utvecklingen under 2013, särskilt vad gäller mänskliga rättigheter. Inkomstfattigdomen har endast marginellt minskat och ligger kvar på en hög nivå. Goda framsteg har gjorts vad gäller flera av millenieutvecklingsmålen (MDGs), men MDG 4 och 5 släpar fortfarande kraftigt efter. Måluppfyllelsen has sammanfattningsvis hämmats av att den goda tillväxten inte varit inkluderande och inte skapat sysselsättning och/eller inkomster för fattiga människor, myndighetsutövandet inte är effektivt och tillräckligt demokratiskt, brister i ansvarsutkrävande, öppenhet och korruptionsbekämpning samt att de mänskliga resurserna är otillräckliga. På sektornivå har måluppfyllelsen varit god för stödet till det civila samhället, vars kapacitet för att utkräva ansvar och öppenhet, föra en kvalificerad policy dialog, värna om de mänskliga rättigheterna och bekämpa korruptionen märkbart stärkts. Den lag som förra regeringen antog om registrering och kontroll av enskilda organisationer håller på att genomföras av den nuvarande regeringen, vilket utgör en utmaning och potentiellt hot för civilsamhällets oberoende och roll. Sektormålet för hälsa och Hiv/Aids har endast delvis uppnåtts. Resultaten bedöms som ojämna där framsteg blandas med små eller inga framsteg. Sverige har starkt bidraget till att förbättra hanteringen och distributionen av läkemedel, vilket lett till en ökad läkemedelstillgång på landsbygden. Sverige har även bidragit till att öka tillgången på utbildad sjukvårdspersonal. Vidare har Sverige spelat en ledande roll i att stärka transparensen, ansvarsutkrävandet och arbetet mot korruption inom sektorn och inom hälsoministeriet. Skälet till att sektormålet för jordbruksstödet endast delvis nåtts är att utvecklingen hämmats av en illa utformat statlig subventionspolitik som gjort att potentialen för diversifiering och produktionsoch produktivitetsökningar inte utnyttjats fullt ut. Som en konsekvens har få nya arbetstillfällen skapats inom jordbruket och inkomstökningarna för små och medelstora bönder har varit måttliga. Trots detta har Sverige lyckats uppnå resultat genom att stödja strategiska partners som ifrågasatt politiken och navigerat runt denna. Exempelvis har stöd till den nationella bondeorganisation och till Sida 1 (11)

2 oberoende analys och forskning bidraget till regeringen nu börjat reformera subventionsprogrammen liksom jordbrukspolitiken som sådan. Inom ramen för dessa förändringar har ambassaden, såväl som ett led i genomförande av strategin för som den nya resultatstrategin , inlett stöd till en privatsektor- och marknadsledd utveckling av lantbrukssektorn (produktion, produktivitet, vidareförädling) som redan visat goda resultat i termer av ökad tillgång till marknader och ökade inkomster för småskaliga bönder, små företagare och entreprenörer. Kvinnor och ungdomar gynnas särskilt. Uppfyllelsen av sektormålen för energi har under den senaste perioden begränsats av osäkerhet kring den framtida energipolitiken, särskilt vad gäller landsbygdsenergi och förnyelsebar energi, och institutionella omdaningar som delvis förlamat några av de viktigaste statliga aktörerna. Sverige har dock bidraget till att ett stort antal tillväxtcentra med skolor, hälsokliniker och företag och marknader fått tillgång till elektricitet. Vidare har Sverige bidragit till att en bra grund lagts för en effektiv reglering av energimarknaden. Strategins tre utfasningssektorer; demokratisk samhällsstyrning offentlig sektor, urban utveckling och den finansiella sektorn har fasats ut enligt plan eller kommer att ha fasats ut per 31 december Bedömning av insatsportföljens genomförande Genomförandet av insatsportföljen under rapporteringsperioden har fortsatt påverkas av de svagheter och utmaningar som stödet till hälsa och hiv/aids samt energi, särskilt då landsbygdselektrifiering, är förknippade med. Som tidigare nämnts så hänger dessa svagheter och utmaningar nära ihop med svaga system för styrning, ansvarsutkrävande och kontroll hos våra partners samt med politiska och institutionella förändringar och otydligheter. I syfte att överbrygga svagheterna och utmaningarna har ambassaden sedan 2012 proaktivt utvecklat insatsportföljerna för hälsa och energi i linje med den nya resultatstrategin för samarbetet Utgångpunkter för förnyelsearbetet har varit att bredda samarbetet till andra aktörer och partners än staten, få till stånd ett ökat resultatfokus och hitta nya och innovativa samarbetsformer och arbetssätt. Genomförandet av stödet till Zambias bondeorganisation och till oberoende analys av jordbrukspolitiken och sektorn har gått planenligt. Samtidigt har jordbruksportföljen kraftigt förnyats och förändrats under året. Portföljen har i enlighet med den nya resultatstrategin anpassats till resultatområdet ökade möjligheter till arbete på landsbygden och i stadsnära områden samt att starta och driva produktiva företag. Flera nya insatser (MUSIKA, Decent jobs for Youth) har därför beretts och igångsatts, vilka bl.a. syftar till att bidra till skapandet av produktiva arbeten för kvinnor och ungdomar inom landsbygdssektorn samt att öka tillgången för småskaliga lantbrukare, entreprenörer och företag till marknader för insatsvaror, tjänster, krediter och försäljning. Stödet till det civila samhället har fungerat väl och genomförandet har varit planenligt. Strategin att föröka nå ett stort antal inhemska enskilda organisationer genom att ge kärnstöd ett fåtal utvalda paraply organisationer har visat sig lyckosamt eftersom fler små och dynamiska organisationer nu utkräver ansvar på lokal nivå. Övergripande slutsatser Det övergripande strategimålet har endast delvis uppfyllts, med undantag av de två processmål som strategin för anger och för vilka måluppfyllelsen varit god. Som tidigare indikerats har måluppfyllelsen begränsats av att den goda tillväxten inte varit tillräckligt inkluderande och sysselsättnings- och inkomstskapande, myndighetsutövandet inte varit effektivt och tillräckligt demokratiskt, brister i ansvarsutkrävande, öppenhet och korruptionsbekämpning samt att de mänskliga resurserna varit otillräckliga. Sida 2 (11)

3 Måluppfyllelsen och resultaten på sektornivå är ojämna. Måluppfyllelsen för stödet till civila samhället är god, vilket är tillfredställande eftersom det civila samhällets ansvarsutkrävande är ambassadens huvudstrategi för att främja transparens, ansvarsutkrävande och anti-korruptionsarbete under den nya resultatstrategin. För hälsa och hiv/aids är måluppfyllelsen förhållandevis god, trots att svårigheterna inom hälsosektorprogrammet begränsat det svenska bidraget. Ambassaden har under rapporteringsperioden utvecklat nya strategier och valt nya partners i syfte att uppnå resultat, trots de systemiska svårigheter som finns inom hälsosektorn. För stödet till jordbruk och energi har måluppfyllelsen varit begränsad, men den inslagna vägen att arbeta med näringslivet till gagn för småskaliga jordbrukare har visat sig framgångsrikt och föreslås vara huvudsaklig strategi under kommande år. Genomförandet av insatsportföljen har fortsatt att påverkas av de svagheter och utmaningar som stödet till hälsa och hiv/aids, energi, särskilt då landsbygdselektrifiering, och jordbruk är förknippade med. Svagheter och utmaningar som emanerar från svaga system för styrning, ansvarsutkrävande och kontroll hos våra partners samt med politiska och institutionella förändringar och otydligheter. Stödet till det civila samhället har fungerat väl och genomförandet har varit planenligt. Strategin att föröka nå ett stort antal inhemska enskilda organisationer genom att arbeta genom att ge kärnstöd ett fåtal utvalda paraply organisationer har visat sig lyckosamt. En reflektion som kan göras kring måluppfyllelse och portföljgenomförande under perioden är att det visade sig vara sårbart att ankra strategi genomförandet i tre stora programstöd; generellt budgetstöd, sektorbudgetstöd till hälsa och programbudgetstöd till landsbygdselektrifiering. När förutsättningarna för budgetstöd av skilda skäl plötsligt förändrades blev konsekvenserna för måluppfyllelsen och portföljgenomförande stora. Förutom att utbetalningarna till de tre programmen kom att upphöra eller begränsas till ett minimum, kom inte den kraftiga expansion av samarbetet som strategin förutsåg till stånd. Denna situation underlättades inte av svårigheterna att hitta lämpliga kortsiktiga ersättningar till de tre programmen som fick köras på sparlåga eller inte alls. Rapporteringsperioden har präglats av ett proaktivt arbete för att utveckla samarbetet och insatsportföljen i linje med den nya resultatstrategin för Utgångpunkter för förnyelsearbetet har varit att bredda samarbetet till andra aktörer och partners än staten, få till stånd ett ökat resultatfokus och hitta nya och innovativa samarbetsformer, finansieringsformer och arbetssätt. Det är ambassadens bedömning att vi kommit en bit i detta förnyelsearbete, vilket bl.a. tar sig uttryck i en redan delvis förändrad jordbruksportfölj och portfölj vad gäller stöd till MDG 4 och 5. En hel del förnyelsearbete kvarstår dock och vars utgångspunkter och riktvärden är en del av den process för operationalisering av resultatstrategin som för närvarande bedrivs Sektor 1: Hälsa och Hiv/Aids Redovisning av resultat Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Förbättrad hälsosituation för fattiga kvinnor, män, flickor och pojkar inom ramen för ett effektivt och decentraliserat hälsosystem, som utgår ifrån rättighetsperspektivet och tar hänsyn till jämställdhetsfrågor, samt minskad spridning av hiv/aids. De viktigaste resultaten som Sverige har bidraget till och som haft störst inverkan på sektormålen under rapporteringsperioden kommer från stödet till personalförsörjning och utveckling samt från stödet läkemedelshantering 1. Stödet till personalförsörjning och utveckling av hälsopersonal har Sida 3 (11)

4 resulterat i en nationell plan för personalförsörjning och personalutveckling under perioden Planen innehåller en väl utvecklad tidsplan, indikatorer och budget och kommer att styra regeringens investering i utbildningen av hälsopersonal med ambitionen att bristen på utbildad personal skall vara åtgärdad senast 2020 i1. 2. Stödet till läkemedelshantering syftar till att bidra till att en effektiv hantering och distribution av läkemedel och medicinska förnödenheter till den offentliga sjukvården etableras. Sektor 2: Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Stödet har resulterat i att en första regional anläggning for lagring och distribution av läkemedel etablerats i Choma i landets södra del 2ii. Detta förväntas bidra till att bristen på läkemedel på distriktsnivå och lokala hälsokliniker på landsbygden minskar. Byggandet av en ytterligare regional central har initierats för landets östra del 3iii. Jordbruk Att den fattigdomsinriktade och tillväxtfrämjande jordbrukspolitiken i FNDP de facto genomförs och i ökad utsträckning klimat anpassas, vilket i sin tur leder till ökad och hållbar produktion, högre produktivitet och stärkt konkurrens inom jordbruket. Detta för att trygga tillgången på mat, generera inkomster, skapa arbetstillfällen och minska fattigdomen. Följande resultat, vilka bedöms ha bidraget mest till sektormålen, kommer från följande tre insatser. 1. Sveriges stöd till Musika syftar till att förbättra produktivitet och lönsamhet genom bättre marknadstillträde för bondefamiljer. Stödet har under året bland annat resulterat i att Musika etablerat samarbete med mer än 40 privata företag vilket bidragit till att 80,000 småskaliga lantbrukare fått ökad tillgång till tjänster och varor som ökar deras produktion, produktivitet och inkomster, 700 nya försäljningsställen för insatsvaror och marknadsinformation som gynnar 60,000 småbrukare och att mer än 12,000 bönder fått tillgång till privata veterinärtjänster 4iv. 1 Development intervention name: Increasing Human Resources for Health in Zambia Project contribution ID /01 Agreed amount 4.8MSEK Agreement period Financial outcome total 4.8MSEK, Financial outcome 2013 (no funds disbursed 2013). 2 Development intervention name: Medical Stores Limited Programme Support. Contribution ID Agreed amount 40.6MSEK Agreement period Financial outcome total 32,508,410 SEK, Financial outcome 2013 (no funds disbursed 2013). 3 Development intervention name: Health support Contribution ID Agreed amount 555 MSEK Agreement period Financial outcome total 418.9MSEK, Financial outcome MSEK 4 Musika, Contribution ID , Agreed amount/s: 47,5 and 1,3 (MSEK), Agreement period/s: 2011/ /04, financial outcome (total): 47,5 MSEK, financial outcome 2013: 8,8 MSEK. Sida 4 (11)

5 2. Det svenska stödet till Zambia National Farmers Union, ZNFU skall bidra till förhöjd livsmedelssäkerhet, ökade inkomster för bönder, ökad sysselsättning och minskad fattigdom; detta genom att öka bönders produktion och konkurrenskraft 5v. Sektor 3: Energi Under rapporteringsperioden har fler än småbönder, varav en fjärdedel är kvinnor, fått tillgång till lån för investeringar, vilket resulterat i att dessa bönder ökat sin odlade yta från 1,49 till 2,31 ha. Småbönder ökade sina inkomster från jordbruket med i genomsnitt 64 % mellan 2009 och Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Sektor 4 Sektormål 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit Ökad tillgång till energi som tar hänsyn till miljö och klimat, särskilt för befolkningen på landsbygden och i områden som ligger nära urbana områden, inom ramen för en väl reglerad inhemsk och regionalt integrerad marknad. De viktigaste resultaten som Sverige har bidraget till och som haft störst inverkan på sektormålen under rapporteringsperioden kommer från stödet till landsbygdselektrifiering Under året 2012 har 45 projekt genomförts inom stödet till landsbygdselektrifieringsprogrammet 6vi för att bygga ut elanslutningsmöjligheter (både linjeutbyggnad och solenergiinstallationer) till prioriterade tillväxtcentra. Därigenom har 29 skolor, 19 hälsokliniker, 367 personalbostäder och andra offentliga inrättningar fått tillgång till elektricitet 7vii. Därutöver har möjligheter för framtida anslutningar av kommersiella och privata kunder skapats. Civila samhället Ett livaktigt, demokratiskt och pluralistiskt civilt samhälle som främjar transparens, ansvarsutkrävande, delaktighet och icke-diskriminering. Resultat redovisas för tre av de insatser som bidragit till att sektormålet nåtts. 1. Sverige har bidragit till skyddet för mänskliga rättigheter och ökad tillgång till rättvisa för fattiga kvinnor och barn genom ge stöd till National Legal Aid Clinic for Women (NLACW) att tillhandahålla rättsligt stöd, medling i hemmen och företräda fattiga kvinnor och barn i 5 ZNFU, Contribution ID Agreed amount/s 13.5 (MSEK), Agreement period/s 2009/ Stöd till landsbygdselektrifieringsprogrammet REF: insats ID , Avtalsperiod , avtalat belopp 250 MSEK, hittills utbetalat 182 MSEK. 7 Stöd till landsbygdselektrifieringsprogrammet REF: insats ID , Avtalsperiod , avtalat belopp 250 MSEK, hittills utbetalat 182 MSEK Ref. REA Annual Report for 2012, Ref. REA Annual Report, p 8: Sida 5 (11)

6 till rätten. Under perioden har 792 fall hanterats av NLACW, till förmån för kvinnor och barn angående egendomsstöld, barnvård, egendomsförlikning och könsbaserat våld, bland annat. 8viii av Zambian Governance Foundations, ZGF partner rapporterade att totalt 122 lokala grupper och organisationer gjorde sina röster hörda genom att kräva olika typer av rättigheter. Att medvetandegöra samhällen om sina rättigheter var det vanligaste sättet som ZGF:s partner involverade medborgarna i policydiskussioner och påverkansarbete. Jämställdhetssträvananden är väletablerat hos partnerorganisationerna genom medvetna ansträngningar att involvera kvinnor, unga, flickor och pojkar i insatserna. ZGF:s partner medverkade i konstitutionsarbetet genom aktiva förslag till den tekniska kommittén och i olika kontakter med media. 9ix 3. Det svenska stödet till Rädda Barnen har avslutats under rapporteringsperioden och Rädda Barnen har slutrapporterat på alla sina mål. Det mest relevanta resultatet i förhållande till strategin är att Rädda barnens lokala partners har stärkt sin kapacitet att hålla staten ansvarig för sina ansträngningar att skydda barn från våld. Detta har skett som en konsekvens av att organisationerna med Rädda barnens hjälp har stärkt sin organisatoriska kapacitet. Barns deltagande i beslut som påverkar deras liv har ökat 10x. 8 National Legal Aid Clinic for Women (NLACW) ; Contribution ID ; Agreed Amount SEK ; Agreement Period 2011 to April 2013; Total financial outcome SEK ; Financial outcome Intervention name: Zambian Governance Foundation Phase I and II; Contribution ID ( for Phase 1); Agreed Amount SEK ; Agreed Period 2013 to 2015; Total financial outcome SEK ; Financial outcome 2013 SEK Intervention name: Save the Children Sweden; Contribution ID ; Agreed Amount SEK ; Agreement Period March 2011 to February 2013; Total financial outcome SEK ; Financial outcome ) Sida 6 (11)

7 Slutnoter i Ministry of Health, Government of the Republic of Zambia (2013) National Training Operational Plan , p.2, p.6 Page 2 On behalf of the Ministry of Health, I also wish to acknowledge the financial and technical support of the Swedish International Development Agency, as well as the Clinton Health Access Initiative (CHAI), who provided the financial and technical assistance for the development of the operational plan. I thank them for their zeal and commitment to the collection and analysis of data. Page 6. This National Training Operational Plan (NTOP) 2013 to 2016 report consists of an introduction to the NTOP and what its main objectives are. The remainder of the report is subdivided in to two parts. Part one consists of the findings from an evaluation of the 2008 NTOP, and results of data analysis, a Zambian situational analysis, and recommendations for how to move forward in scaling up healthcare worker (HCW) production. Part two consists of a high level costed operational plan for implementing the key NTOP 2013 to 2016 recommendations. This plan is time bound and includes output indicators and targets. The overall objective of the NTOP (2013 to 2016) is to have a clear step-wise plan for solving the Zambian HRH crisis by ii Crown Agents (July 2013) Technical Assistance Operations to Medical Stores Limited: 8th Progress Report, P1-3. MSL also secured funding from SIDA amounting to 13.6 million kwacha rebased of which 9.1 kwacha is specifically to fund the last mile distribution strategy. This money is sufficient for the full capital and operational requirements for two hubs for one year. As such MSL commenced the implementation of the regional hubs project with the first hub commissioned on the 27th of June in Choma covering Southern Province and the second planned for the commissioning in Chipata in the final quarter of the year covering Eastern Province. The remaining four hubs will be rolled out nationally every six months subject to funding until the full national rollout is complete. A steering committee chaired by the TA was established at MSL to oversee and coordinate the implementation of the regional hubs project. MSL has submitted the full budgetary requirements to the Ministry of Health for provision of funding to fully implement the regional distribution hubs. During the same period, MSL successfully undertook important procurements for the two regional hubs (Choma and Chipata) under the guidance of the Regional Hubs Steering Committee with SIDA funding. In May 2013, MSL took delivery of the following key items for hubs implementation; Four (4x2) 3.5 ton light trucks Four (4x4) 3.5 ton light trucks 10 personal computers 8 barcode scanners 4 power generation sets 4 Freezers and refrigerators MSL has made a formal request to the Ministry of Health/GRZ to provide suitable land and buildings to house regional hub operations but due to the time this may take, MSL secured temporary leased accommodation for the Choma Hub with funding from SIDA and will commence searching for suitable premises in Chipata. iii Sida 7 (11)

8 Crown Agents (July 2013) Technical Assistance Operations to Medical Stores Limited: 8th Progress Report, p 3, Notable Achievements: In the first half of the year with technical support from SIDA funded TA and World Bank funding, MSL attained significant milestones in delivering the new mandate as well as meeting its strategic objectives. Of note MSL managed; Successful installation of the new warehouse racking system which increased storage capacity by up to 40% with minimal disruption to services. The opening and commissioning of the MSL external warehouse at short notice to support the increased storage needs of the sector. The successful launch and commissioning of the first regional cross-docking hub in Choma on the 27th of June Updating and completion of the MSL strategic plan ( ) Contribution to the development of the National Supply Chain Strategy Following approval of the distribution study report, the MoH approved the hubs strategy and gave authority to MSL to implement. The TA developed an implementation plan for year one which will see the first two hubs established. A steering committee was established and chaired by the TA to oversee and ensure the project was implemented on time and on budget. Implementation was agreed and adopted by MSL and MoH and became guiding document for hubs implementation. iv Extract from Musika Market Brief # 2, 20 October 2013, third paragraph: The show [Zambia 87th Agriculture and Commercial Show] provided an opportunity for Musika to share information relating to its operations, strategic objectives, achievements and targets to be attained along the five key markets by Some of the notable achievements shared included the following; - Over 40 corporate clients providing improved market access to 80,000 smallholders in all Provinces of Zambia; - Over 700 new points of access to agricultural inputs and information selling to over 60,000 smallholders across the country; - More than 12,000 farmers purchasing private veterinary services and mechanised land preparation contracting services; - Over 9,500 smallholders selling commodities through new out grower scheme structures; - Over 2,000 rural Zambians accessing environmentally beneficial markets. v a) Extract from the ZNFU annual report 2012 section 4.2.1: All the 25 DFAs managed to recover about 99% of the ZMK18 billion that was borrowed by the 4,026 farmers (1,050 female and 2,976 male) during 2011/12 season. Table 1: Lima Credit Scheme Production Statistics for the past three seasons Season # of DFAs # of Farmers (HH) Total Ha Av. yield/ha (MT)* Total Prod. (ton) 2009/ Av. prod./hh Av. Ha/HH (ton) Sida 8 (11)

9 2010/ / Note: the average yield/ha estimates used are from the ZNFU-SCC CSP assessment survey reports Of great interest in the above table is the growing number of average hectarage under cultivation per Lima Scheme participating farmer, which significantly increased from 1.49 to 2.51 ha per Lima farmer during the 2011/12 season. b) Extract from ZNFU Core Support Programme progress assessment report of Table 1: Core Support Programm e Results Level Objective Table 1: Summary of Results Achieved in ZNFU CSP Indicators Results achieved Remarks Average farm income in ZMK ( 000) of sampled DFA farmer members , %+/- 16, ,846 11, % Average net income had generally improved since 2009 by 64.2%. This could have been better had it not been for the decline in cotton prices. See page 26 for more information. vi Rural Electrification Authority, (2013), Revised Annual Report on the Rural Electrification Programme for the year 2012, (page.8). Table 1: Rural Electrification Projects Completed in 2012 No. of projects 10 Type of system (on/off grid) On- Grid Technolo gy Contract Price (ZMK) Grid Extension Schools Initial connections / beneficiaries RHC Staff houses Other instituti -ons Private Total Off-grid Solar Total vii REA Annual Report for 2012, REA Annual Report, p 8 Table 1: Rural Electrification Projects Completed in 2012 Type of Technolo Contract Price Initial connections / beneficiaries No. of Sida 9 (11)

10 projects gy (ZMK) Grid Extension system (on/off grid) On- Grid Offgrid Solar School s RHC Staff houses Other instituti -ons Private Total Total viii Extracts from the NLACW s End of Programme Report, April,2013, p.13, 14, Lusaka Litigation forms the core activity of the NLACW at its three offices in Lusaka, Ndola and Livingstone. Reporting on litigation is provided on office to office basis starting with Lusaka. NLACW End of Programme/Close Out Narrative Report Page Client Uptake Lusaka These refer to new cases. In the last reporting period October December, 2012, Lusaka recorded a total of 270 new cases/clients. An additional 270 cases were recorded in the period January to February, 2013 bringing to 540 cases between October, 2012 and February, The number of cases recorded in the last quarter of 2012 was slightly higher than the figure recorded for the third quarter (261). In fact, 270 cases was the highest number of cases recorded in 2012 for a single quarter. In the first and second quarter of 2012, Lusaka alone recorded a total of 204 and 267 new clients, respectively. With the 270 new cases for the last quarter of the year 2012 and another 270 cases recorded between January-February, The total number of client up-take for the year 2012 for Lusaka alone is therefore 1,272. Out of the 540 new cases (for which clients files were opened) reported for the period October December 2012, 79 cases were filed before the courts of law for prosecution and a total of 239 were in pre-litigation status while 222 were resolved through in-house mediation. The majority of cases reported to NLACW are appeals from judgments of the local courts. The most prevalent cases recorded by the NLACW continue to relate to family law (divorce, maintenance of women and children after divorce, property settlement) and intestate succession. The gradual increase in the number of clients coming to the NLACW can be attributed to a number of factors including radio and television programmes conducted by the organisation; mobile clinics held in Lusaka; referrals from networking partners and increasing confidence from the general public in the NLACW. 5.2 Ndola Office Currently, Ndola Office is second to Lusaka when ranked according to client uptake and volume of case load. In the period October to December, 2012, the Ndola Office recorded a total of 119 new cases and for which files were opened. During the period January-February, 2013, the Ndola Office recorded a total of 58 cases, bringing the total of cases recorded from October, 2012-February, 2013 to 177 cases. The cases recorded in the last quarter of 2012 were less than what the Office recorded in the third quarter when 165 cases were registered. The 177 cases bring the total number of cases recorded at the Ndola Office to 494 for the period January, 2012 to February, The breakdown includes 99 cases, 53 cases, 165 cases and 119 cases recorded in the first, second, third and fourth quarters, respectively plus an additional 58 cases registered during the No-Cost-Extension January-February, 2013 Figure 7 below shows the distribution of cases from October, 2012-February, In contrast to the cases seen at the Lusaka Office, the highest number of cases recorded at the Ndola Office were those of Maintenance at 15% but seconded by Marital disputes. 24 cases were sent to court for prosecution; 76 were resolved in-house and 77 are in pre-litigation stage. Sida 10 (11)

11 5.3 Livingstone Office In the period October to December, 2012, Livingstone opened 37 new cases, one more than in the previous quarter. In the No-Cost-Extension period of January-February, 2013, Livingstone registered 38 cases bringing the total number of cases between October 2012 and February, 2013 to 75. In the first and second quarter of 2012, Livingstone recorded 33 and 34 cases, respectively. This (October to December, 2012 cases plus January-February 2013 cases) brings the total number of cases seen at the Livingstone Office from January to February, 2013 to 178. The figure below shows the profile of cases as seen at the Livingstone Office between October, 2012 and February, ix ZGF 2012 Annual Report, 30th April, 2013, p.6. and extract from ZGF annual report 2012, p.6 As regards influence and participation in policy, Grant Partners made use of a wide range of policy engagement platforms. In addition to simply participating, they initiated a large number of policy engagement spaces. Minimal increase in the number of policy implementation reports Grant Partners produced was recorded. A good number of Grant Partners had issues that they had raised followed up in one way or another by government. For instance, Foundation for Development of Children (FDC) influencing the Department of Social Welfare to ensure timely disbursement of (Public Welfare Assistance Scheme) PWAS funds and creating awareness on PWAS and funds disbursed; Petauke District Land Alliance (PDLA) - recognition of traditional certificates by chiefs and the local council; People s Action Forum (PAF) - poor service delivery (poor availability of staff and untimely response) at Nega Nega Clinic in Mazabuka, followed up by Area Councillor and Chief s representative; and Cashew Growers Association of Zambia (CGAZ) securing authorization of importation of planting materials by the Director of the Zambia Agricultural Research Institute (ZARI) and approval of the National Cashew Development Strategy. In increasing citizen voice, 41 Grant Partners reported a total of 122 communities that claimed their rights. Community sensitisation using a varying range of approaches represented the most common means through which Grant Partners involved community members in policy engagement. Consideration for gender appears to be fairly well-entrenched among Grant Partners, as interventions targeting communities show deliberate efforts to involve women, youths and even girls and boys. The engagement with communities informed and enabled the use of evidence based methods to influence policy. Participation in the Republican Constitution making process was consistent throughout the year by way of making submissions to the Technical Committee on the drafting of the republican constitution, making various media inputs and other public sensitisation activities as well participating in the district and provincial conventions that were held. x Final Report for Save the Children Sweden Child Rights Programme, page 8. Specific Objective 3: Civil society, children and others holding Government and other duty bearers accountable to prevent violence against children. Specific objective 3 was achieved as government is being held accountable by civil society and other key stakeholders. Key accomplishments included; A National Coalition on Ending Corporal Punishment, comprising 16 organisations, has been established made up of SCS partners and other child focused CSOs to strengthen advocacy efforts and ensure ending corporal punishment is kept on the national agenda to influence law and policy change A Positive Discipline Module has been developed and piloted in thirteen (13) teacher training colleges to offer teachers alternative disciplining methods in schools as opposed to corporal punishment. Sida 11 (11)

1. Övergripande bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande

1. Övergripande bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Strategirapport för Resultatstrategi i Zambia, 2015 Ärendenummer: UF/27153 Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Övergripande bedömning av måluppfyllelse Övergripande bedömning

Läs mer

Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen

Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen 2013-10-10 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat avseende Strategi för regionalt arbete med hiv och aids och SRHR, samt arbete för hbt-personers mänskliga rättigheter i Afrika söder

Läs mer

PROMEMORIA 1(19) 2011-10-18 STRATEGIRAPPORT FÖR ZAMBIA SEPTEMBER 2010 AUGUSTI 2011 SAMMANFATTNING

PROMEMORIA 1(19) 2011-10-18 STRATEGIRAPPORT FÖR ZAMBIA SEPTEMBER 2010 AUGUSTI 2011 SAMMANFATTNING PROMEMORIA 1(19) 2011-10-18 STRATEGIRAPPORT FÖR ZAMBIA SEPTEMBER 2010 AUGUSTI 2011 SAMMANFATTNING Utbetalningarna för 2011 uppgår endast till 7 % eller 28 MSEK. Orsakerna varierar men hänger huvudsakligen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2005 KOM(2005) 642 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EU:s strategi för att åtgärda bristen på personal inom hälsosektorn

Läs mer

September 2012 september 2013

September 2012 september 2013 September 2012 september 2013 i Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Västbanken och Gaza Utbetalt belopp 2013 per 30/9 Antal avtalade insatser per 30/9 158 MSEK Årligt allokerat belopp

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1.9.2005 KOM(2005) 390 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Årligt allokerat belopp. (förlängd t v) Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen

Årligt allokerat belopp. (förlängd t v) Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Bangladesh Utbetalt belopp 2013 [per 30/9] Antal avtalade insatser X MSEK fylls i av Gunnar Tidström Årligt allokerat

Läs mer

A2008:003. Transporter en extra växel för Kinas tillväxt. Förbättrad logistik driver på globaliseringen. Anders Linnhag

A2008:003. Transporter en extra växel för Kinas tillväxt. Förbättrad logistik driver på globaliseringen. Anders Linnhag A2008:003 Transporter en extra växel för Kinas tillväxt Förbättrad logistik driver på globaliseringen Anders Linnhag Transporter en extra växel för Kinas tillväxt Förbättrad logistik driver på globaliseringen

Läs mer

Axel 3. utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden

Axel 3. utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden SLU Sveriges lantbruksuniversitet Axel 3 utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden För mer information kontakta: Helena Hansson 018-67

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer. Rapport 2013:08

Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer. Rapport 2013:08 Rapport 2013:08 Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer I den här tredje delrapporten ges en översikt och dras lärdomar från policyinsatser för främjande av affärsänglar i fyra länder/regioner

Läs mer

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande Konkurrensverkets rapportserie 2015:5 Konkurrensverket juni 2015 Utredare: Bo Genfors (projektledare)

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management English/Swedish Swedish/English

Läs mer

Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007

Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007 Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007 Swedish Committee for Afghanistan Annual Report & Final Accounts 2007 2007 Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut

Läs mer

Råvarustrategier En global utblick från Japan, Sydkorea, Kina och USA

Råvarustrategier En global utblick från Japan, Sydkorea, Kina och USA Working paper/pm 2011:16 Råvarustrategier En global utblick från Japan, Sydkorea, Kina och USA Stigande råvarupriser är ett återkommande tema i ekonomiska prognoser och politiska debatter. Denna rapport

Läs mer

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Tillväxtverkets

Läs mer

Mat och marknad. - offentlig upphandling. Konkurrensverkets rapportserie 2011:4

Mat och marknad. - offentlig upphandling. Konkurrensverkets rapportserie 2011:4 Mat och marknad - offentlig upphandling Konkurrensverkets rapportserie 2011:4 Konkurrensverket april 2011 Per-Arne Sundbom ISSN-nr 1401-8438 E-print AB, Stockholm 2011 Foto: Dag Sundberg/Getty Images Förord

Läs mer

Råvarustrategier En global utblick från Japan, Sydkorea, Kina och USA

Råvarustrategier En global utblick från Japan, Sydkorea, Kina och USA Working paper/pm 2011:16 Råvarustrategier En global utblick från Japan, Sydkorea, Kina och USA Stigande råvarupriser är ett återkommande tema i ekonomiska prognoser och politiska debatter. Denna rapport

Läs mer

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2014

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2014 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2014 RAPPORT 6608 MARS 2014 2013 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2014 Beställningar Ordertel:

Läs mer

Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Rapport 2011:13

Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Rapport 2011:13 Rapport 2011:13 Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att utvärdera den svenska implementeringen av Small Business

Läs mer

Klimatomställning Göteborg

Klimatomställning Göteborg Mistra Urban Futures Reports 2013:5 Klimatomställning Göteborg Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar Lisa Bolin, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Jörgen Larsson, Chalmers, Fysisk resursteori

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

RÅDET. Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden)

RÅDET. Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden) 1.4.2006 C 79/1 I (Meddelanden) RÅDET ATT MODERNISERA UTBILDNINGEN: ETT AVGÖRANDE BIDRAG TILL VÄLSTÅND OCH SOCIAL SAMMANHÅLLNING I EUROPA 2006 ÅRS GEMENSAMMA LÄGESRAPPORT FRÅN RÅDET OCH KOMMISSIONEN OM

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM?

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? En uppföljningsstudie av vissa särskilda utbildningssatsningar inom högskolan som finansierats med arbetsmarknadspolitiska medel, enligt regeringens

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

A2008:004. Bredbandspolitiken ITPS utvärdering på stopptid. Kurt Lundgren och Eva Söderholm

A2008:004. Bredbandspolitiken ITPS utvärdering på stopptid. Kurt Lundgren och Eva Söderholm A2008:004 Bredbandspolitiken ITPS utvärdering på stopptid Kurt Lundgren och Eva Söderholm Bredbandspolitiken ITPS utvärdering på stopptid Kurt Lundgren Eva Söderholm ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska

Läs mer