Sensys Traffic Årsredovisning 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sensys Traffic Årsredovisning 2006"

Transkript

1 Sensys Traffic Årsredovisning 2006

2 Innehåll Ekonomisk information 2007 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på Den kan även beställas på e-post telefon eller fax Förvaltningsberättelse 3 Allmänt om verksamheten 3 Utveckling 3 Marknad 3 Utsikter för Styrelsens arbete 4 Händelser som inträffat efter räkenskapsårets utgång 4 Mål och policies för finansiell riskhantering 4 Miljöfrågor 4 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 4 Finansiell utveckling 6 Fem år i sammandrag 6 Definitioner av nyckeltal 7 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkningar 8 Balansräkningar 9 Balansräkningar 10 Förändringar i eget kapital 10 Kassaflöde 11 Redovisnings- och värderingsprinciper 12 Allmänna principer 12 Segment 12 Intäkter för försäljning av varor 12 Forsknings- och utvecklingsutgifter, immateriella anläggningstillgångar 12 Skatter 12 Resultat per aktie 12 Materiella anläggningstillgångar 13 Avskrivningar / Nedskrivningar 13 Varulager 13 Fordringar/Skulder 13 Kassa och bank 13 Avsättningar 13 Personaloptioner 13 Leasing 13 Pensioner 13 Noter 14 Not 1 Personal 14 Not 2 Omsättning 15 Not 3 Immateriella anläggningstillgångar 16 Not 4 Materiella anläggningstillgångar 17 Not 5 Skatter 18 Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 Not 7 Aktiekapital 18 Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 Not 9 Arvode till revisorer 19 Styrelse och revisorer 20 Styrelse 20 VD 20 Revisorer 20 Ägarförhållanden 21 Adresser 22 Sensys Traffic AB (publ) 22 Utvecklingskontor 22 2

3 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Sensys Traffic AB (publ.), organisationsnummer , får härmed lämna följande redogörelse för 2006 års verksamhet. Allmänt om verksamheten Sensys Traffic AB utvecklar och marknadsför system och produkter för trafikövervakning inom fordons- och järnvägsområdet. Under 2006 har 700 stationära hastighetsövervakningssystem levererats enligt plan. Som ett led i detta har mycket kraft använts för att utveckla Sensys organisation och därmed skapa förutsättningar för att hantera större leverans- och försäljningsvolymer. Denna omorganisation och organisationsuppbyggnad har skett med sikte på att Sensys allt mer ska intensifiera marknadsbearbetningen. Idag står vi rustade för att kunna hantera volymbeställningar med bibehållen flexibilitet och snabbhet vilket är nödvändigt för att kunna leverera testsystem av olika slag till nya marknader med skiftande krav, men också för att kunna hantera större framtida beställningar. Sensys har även byggt upp en service- och eftermarknadsfunktion med ett utpekat kund- och marknadsansvar. Därmed är vi ännu bättre rustade att möta det allt större behovet av kundsupport och serviceuppdrag som ökade volymer av produkter på marknaden innebär. Under tredje kvartalet tillträdde Harry Vesanen som ny VD i Sensys Traffic. Anders Norling har sedan tredje kvartalet 2006 verkat som konsult mot Sensys och sitter kvar i Sensys styrelse. Utveckling Bolaget har under året fortsatt att utvidga och förfina sin produktportfölj. Bland annat har vi presenterat ett helt nytt mobilt hastighetsövervakningssystem. Detta system finns nu i flera varianter; tripodmonterat, placerat i ett fordon eller som vägarbets-kon. Det senare innehåller även en varningsfunktion för vägarbetare. Vidare har Sensys system uppgraderats med utökat stöd för distanshantering. Idag har systemet fullt stöd för ändring av programvara på distans. Systemet för rödljusövervakning har vidareutvecklats för att hantera intensiv trafik med föraridentifiering. Samarbetet med Banverket för att utveckla, testa och utvärdera Sensys system för detektering av trasiga strömavtagare har fortsatt under hela året. Leverans av totalt 4 system har genomförts. Bolaget har även planerat för sluttest av flera system, spridda runt landet. Samarbetet med Schunk Group fortsätter. Marknad Utbyggnaden av hastighetsövervakningsnätet utmed landsvägar i Sverige har fortsatt och Sensys erhöll i februari 2007 en kompletteringsorder motsvarande ca 40 mkr. Det finns även en försäljningspotential på sikt bland kommuner för t ex hastighetsövervakning utanför skolor. Arbetet i Mellanöstern har under året intensifierats. Utvecklingen i Dubai har varit positiv och Sensys har erhållit ytterligare beställningar. Det samarbete som Sensys påbörjat med TELVENT, ett globalt verkande spanskt bolag, har under 2006 varit intensivt. Speciellt är det den Saudiarabiska marknaden som krävt stora insatser. Mot slutet av 2006 erhölls två mindre beställningar från Bahrain som är en ny marknad för Sensys. För närvarande arbetar vi tillsammans med bland annat ett antal större projekt i Saudiarabien, Dubai, Libanon och Iran. Försäljningen av PEEK Traffic till Quixote Corporation USA medförde att Sensys försäljning hämmades och under våren 2006 sade Sensys upp återförsäljningsavtalet. I slutet av 2006 etablerades ett samarbetet med bolaget CMA Consulting Services. Sensys arbete med att stärka bolagets ställning i Asien har fortsatt under Idag finns ett etablerat samarbete med lokala systemintegratörer bland annat i Kina, Taiwan och Malaysia. Under 2006 tillkom tre nya marknader för Sensys; Bahrain, Taiwan och Australien. Sensys knöt även till sig nya återförsäljare i Kanada, Malaysia och USA. Utsikter för 2007 Arbetet med att öka och förbättra Sensys marknadsnärvaro genom att utveckla bolagets distributörsled och

4 egna serviceorganisation kommer att fortgå under Bolaget kommer också att påbörja en satsning på utveckling av nya produkter och optioner till befintlig produktportfölj för att kunna erbjuda marknaden ett mer komplett erbjudande av systemprodukter för trafikövervakning. Bland annat har utvecklingen av ett system för hastighets- och rödljusövervakning, anpassat för den europeiska marknaden, påbörjats. Styrelsens arbete Ordinarie bolagsstämma avhölls den 27 april Till ny styrelse omvaldes Peter Svensson, Jan Bengtsson, Jan Johansson, Ivan Rylander och Anders Norling. Samtliga ledamöter är aktieägare. Styrelsens ledamöter har lång och skiftande, både svensk och internationell, erfarenhet från flera olika branscher. I styrelsen finns såväl teknisk som kommersiell kompetens. Under 2006 hade styrelsen sex protokollförda sammanträden. Styrelsen följer verksamheten, dels genom styrelsearbetet, dels genom periodisk rapportering. Vidare förekommer informella kontakter mellan styrelseledamöterna. Styrelsen arbetar enligt en fastställd arbetsordning. Styrelsen skall hålla fyra sammanträden per räkenskapsår. Därutöver skall styrelsemöten hållas när så erfordras. Styrelsen skall i första hand ägna sig åt övergripande och långsiktiga frågor samt frågor, som är av stor betydelse för bolaget. Vidare har styrelsen att fortlöpande bedöma hur VD uppfyller ansvaret för den löpande verksamheten. Styrelsens ordförande representerar styrelsen såväl externt som internt. Ordföranden skall leda styrelsens arbete, bevaka att styrelsen fullgör sina arbetsuppgifter i enlighet med lag och bolagsordning samt se till att sammanträden hålls när det behövs. VD ansvarar för den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. VD skall, i enlighet med separat utfärdad VD instruktion, till styrelsen hänskjuta alla frågor som är av principiell betydelse, av osedvanlig beskaffenhet eller av stort värde. Under 2006 har till de externa ledamöterna i styrelsearvode utbetalats vardera 40 tkr och till ordföranden 60 tkr, totalt 180 tkr. Händelser som inträffat efter räkenskapsårets utgång Inga händelser av betydelse har inträffat efter räkenskapsårets slut som påverkar denna årsredovisning. I november 2005 skrev Sensys Traffics partner PEEK Traffic i Holland ett avtal med BVOM (Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie) om leverans av system för rödljus- och hastighetsövervakning. Detta meddelades i en pressrelease den 28 november 2005 Sensys Traffic vinner upphandling i Holland. I februari 2007 tvingades Sensys Traffic konstatera att det råder osäkerhet kring ordern. Detta meddelades marknaden i en pressrelease den 7 februari 2007 Osäkerhet i Sensys Traffics hollandsorder. Mål och policies för finansiell riskhantering Sensys övergripande mål är att i möjligaste mån undvika finansiellt risktagande, som kan uppkomma genom förändringar i valutakurser, räntenivåer och marknadspriser samt likviditets-, finansierings- och kreditrisker. Valutarisker elimineras genom att all försäljning sker i SEK och då inköp av dyrbara komponenter måste ske i utländsk valuta tillförsäkras motsvarande ersättning från kund. Ränterisker och marknadsrisker för finansiella instrument föreligger inte så länge bolaget inte har några lån eller marknadsnoterade finansiella instrument. Med likviditets- och finansieringsrisker avses risken att inte kunna uppfylla betalningsförpliktelser som en följd av otillräcklig likviditet eller svårigheter att uppta externa lån. Dessa risker hanteras genom att vid behov aktivt anskaffa kapital på aktiemarknaden. Kreditrisker undviks genom en effektiv kreditprövning/-bevakning av gamla och potentiella kunder samt i vissa fall förskottsbetalningar. Bolaget innehar för närvarande inga finansiella instrument i säkringssyfte. Miljöfrågor Bolaget bedriver ingen verksamhet, som har påverkan på den yttre miljön. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och respektive befattningshavare. Bolagsledningen utgörs av Harry Vesanen (VD), Göran Löfqvist, Carlos Löfstedt, Per Enochsson och Helena Claesson. Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolags-

5 ledningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. Fast lön och rörlig lön och utgör tillsammans den anställdes lön. Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga lönen är beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål. Verkställande direktörens rörliga lön är kronor. Verkställande direktören (Harry Vesanen) har inte erhållit bonus för verksamhetsåret För övriga ledande befattningshavare varierar den rörliga lönen beroende på befattning och avtal och utgör som regel procent av fast lön och skall sammantaget uppgå till maximalt kronor. Verkställande direktören skall som tidigare åtnjuta tjänstepension motsvarande en premie på i storleksordningen 35 procent av aktuell årslön. Övriga medlemmar av bolagsledningen skall ha rätt till pensioner enligt ITP-planen eller motsvarande. Pensionsåldern är 65 år. Övriga ersättningar och förmåner skall vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Bolagsledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid av tre till sex månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid av sex till tolv månader. Oförändrad lön uppgår under uppsägningstiden. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

6 Finansiell utveckling Fem år i sammandrag Redovisningen nedan för baseras på de redovisningsprinciper som tidigare tillämpats, d.v.s Redovisningsrådets rekommendationer Omräkning har ej skett för tillämpning av RR32. Samtliga belopp är i tkr om inget annat anges. RESULTATRÄKNINGAR Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Realisationsresultat vid försäljning av dotterbolag Finansiella poster Resultat före skatt Bokslutsdispositioner Skatt Periodens resultat BALANSRÄKNINGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder DATA PER AKTIE Resultat per aktie 31/12, Kr 0,26 0,15-0,04-0,06-0,1 Eget kapital per aktie, Kr 0,59 0,32 0,16 0,14 0,16 Utdelning per aktie, Kr Börskurs 31/12, Kr 5,50 3,05 0,82 0,47 0,48 P/E tal 21,15 19,8 Neg Neg Neg Antal aktier vid periodens slut före full konvertering 1), tusen Antal aktier vid periodens slut efter full konvertering 1), tusen Antal aktier i snitt under perioden före full konvertering 1), tusen Resultat per aktie 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00-0,05-0,10 1. Antalet aktier har vid periodens slut korrigerats för att ta hänsyn till genomförda split och fondemissioner för att underlätta jämförelse mellan åren. 6

7 NYCKELTAL Justerat eget kapital (JEK) Sysselsatt kapital Räntebärande skulder Räntabilitet på eget kapital, % Neg Neg Neg Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 79 Neg Neg Neg Neg Rörelsemarginal, % 43 Neg Neg Neg Neg Nettomarginal, % Neg Neg Neg Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,85 0,3 0,5 0,6 0,4 Soliditet, % Andel riskbärande kapital, % Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar materiella anläggningstillgångar Investeringar utvecklingskostnader Antal anställda medelantal Definitioner av nyckeltal Kapitalmått Justerat eget kapital: Sysselsatt kapital: Redovisat eget kapital + obeskattade reserver efter avdrag för uppskjuten skatt till aktuell skattesats Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder i obeskattade reserver Justerat eget kapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Antal anställda medeltal 30 Lönsamhetsmått Räntabilitet på eget kapital: Räntabilitet på sysselsatt kapital: Rörelsemarginal: Nettomarginal: Nettoresultat i procent av genomsnittligt justerat eget kapital Resultat efter finansnetto + finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital Resultat efter avskrivningar i procent av årets fakturering Nettoresultat i procent av årets fakturering Diverse mått Kapitalomsättningshastighet: Soliditet: Riskbärande kapital: Årets fakturering dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen Justerat eget kapital + uppskjutna skatteskulder i obeskattade reserver i procent av balansomslutning. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Överkurs vid nyemission Årets resultat Summa Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen överförs i ny räkning. Bolagets ställning i övrigt per den 31 december 2006 och 2005 samt resultatet av verksamheten för räkenskapsåren 2006 och 2005 framgår av följande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser, bokslutskommentarer och noter. Funktionell valuta och rapportvaluta är svenska kronor (SEK). Kursutveckling (Källa: OMX website) Sensys Traffic AB 7

8 Resultaträkningar Kr Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat 1,4, Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt ÅRETS RESULTAT Resultat/aktie före utspädning 0,26 0,15 Resultat/aktie efter utspädning 0,26 0,15 Föreslagen utdelning per aktie 0 0 8

9 Balansräkningar Kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Varor under tillverkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 Balansräkningar Kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst Årest resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Ställda säkerheter Inga Inga Eventualförpliktelser Inga Inga Förändringar i eget kapital Aktiekapital Reservfond Överkursfond Övrigt fritt eget kapital Eget kapital Kostn. för tidigare nyemission Årets resultat Eget kapital Nyemission Årets resultat Eget kapital

11 Kassaflöde Kr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Mottagen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kundfordringar Varulager Leverantörsskulder Övriga förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

12 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna principer Årsredovisningen upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och från och med 2006 även med beaktande av Redovisningsrådets rekommendation RR32 Redovisning för juridiska personer. Övergången till tillämpning av RR32 är betingad av ändringar i Stockholmsbörsens noteringsavtal av Rekommendationens huvudregel är att juridiska personer skall tillämpa de International Financial Reporting Standards (IFRS), som tillämpas av koncerner, så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg, som skall göras från IFRS. Jämförelsetalen för 2005 har anpassats till den nya redovisningsprincipen. Principförändringen har inte påverkat resultat- och balansräkningarna i sak utan endast vad gäller viss rubricering och principbeskrivning. Segment Bolagets verksamhet består i utveckling, produktion och marknadsföring av radarsensorer, som byggs in i system för trafikinformatik. Enligt definitionen för rörelsegren i IAS 14 utgöres bolagets hela verksamhet en enda rörelsegren. Eftersom bolagets risker och möjligheter i första hand är förknippade med de produkter, som utvecklas och produceras, är bolagets enda rörelsegren också att betrakta som bolagets primära segment. Informationen för det primära segmentet är liktydligt med bolagets samlade redovisning, även den interna redovisningen, varför någon separatredovisning för det primära segmentet ej lämnas. För det sekundära segmentet, geografiska områden, lämnar bolaget endast information om intäkter från externa kunder, se not nedan. Tillgångar och investeringar i materiella och immateriella tillgångar är gemensamma för all verksamhet och baserad i Sverige. Intäkter för försäljning av varor Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter från försäljning av varor redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som förknippas med äganderätten till varorna har övergått till köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Forsknings- och utvecklingsutgifter, immateriella anläggningstillgångar Nedlagda utgifter t.o.m 2001 för utveckling av radarsensorer och filutpekningsteknik har upptagits som tillgång i balansräkningen. Projekten värderas till summan av direkta kostnader och skäligt pålägg för indirekta kostnader. Härefter havda forsknings- och utvecklingsutgifter, som oftast kan betraktas som tillkommande utgifter för produktanpassning, har inte uppfyllt samtliga kriterierna för att tas upp som tillgång i balansräkningen och har därför redovisats i resultaträkningen. Bland utvecklingskostnader i resultaträkningen redovisade 2005 även avskrivningar på utvecklingsutgifter som tillgångsförts. I och med att bolagets tillverkning och försäljning under 2006 nått större och mer reguljär omfattning redovisas dessa avskrivningar följdriktigt som kostnad för sålda varor. Skatter Bolaget har sedan ett flertal år redovisat negativa resultat och har därigenom väsentliga ackumulerade outnyttjade skattemässiga underskottsavdrag. Framtida utnyttjande av dessa underskottsavdrag är beroende av skattepliktiga överskott. I årsredovisningen för 2005 har hela den uppskjutna skattefordran upptagits som tillgång och skatteintäkt. Detta baserar sig på företagsledningens och styrelsens bedömning av bolagets väsentligen förbättrade möjligheter till framtida utnyttjande av underskottsavdrag genom ökad lönsam försäljning av bolagets produkter. Resultat per aktie Resultat per aktie före utspädning beräknas som årets resultat fördelat på ett vägt genom- Omsättning per geografisk region Resultat per aktie 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00-0,05-0,10 12

13 Kassaflöde från den löpande verksamheten Åldersfördelning bland anställda Antal anställda medeltal snitt av under perioden utestående aktier. Resultat per aktie efter utspädning beräknas som årets resultat fördelat på ett vägt genomsnitt av under perioden utestående aktier jämte ett vägt genomsnitt av de antal aktier, som tillkommer om samtliga potentiella aktier, som ger upphov till utspädningseffekt, konverteras till aktier. De potentiella aktier som härrör från optionsrätter, för vilka nuvärdet av teckningskursen är lika med eller högre än verkligt värde, beaktas således ej vid beräkningen. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar / Nedskrivningar Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjande- period, från och med de tas i bruk, enligt följande; Balanserade utgifter för utveckling Arbetsmaskiner Datorutrustning Övriga inventarier 5 år 5 år 3,3 år 5 år Det redovisade värdet av bolagets tillgångar prövas med avseende på eventuellt nedskrivningsbehov om händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet eventuellt inte kommer att kunna återvinnas. Om det finns sådana indikationer och om det redovisade värdet överstiger det förväntade återvinningsbara beloppet skrivs tillgångarna ned till det återvinningsbara beloppet. Det återvinningsbara beloppet motsvaras av det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Vid bedömning av nyttjandevärdet, beräknas framtida kassaflöde diskonterat till nuvärde med användande av en diskonteringsfaktor före skatt, vilken återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och de specifika risker som är knutna till tillgången. Nedskrivning redovisas närhelst det redovisade värdet av tillgångar eller dess kassagenererande enhet överstiger återvinningsvärdet. Återföringar av nedskrivningar genomförs om det inte längre finns skäl för dessa nedskrivningar. Nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar redovisas i resultaträkningen. Varulager Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet, enligt den s.k. först-in först-ut principen (FIFO) och nettoförsäljningsvärdet. I anskaffningsvärdet för egentillverkade varor ingår direkta tillverkningskostnader och skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. Erforderliga avdrag för inkurans har gjorts efter individuell bedömning. Fordringar/Skulder Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. Kassa och bank Balansposten omfattar kassa och tillgodohavanden hos bank. Avsättningar Avsättningar redovisas när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare händelser och det är sannolikt att en utbetalning kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen samt om det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas. I balansräkningen redovisas som avsättningar garantiåtaganden. Avsättningar omprövas vid varje bokslutstillfälle. Personaloptioner Lämnade personaloptioner är av typen standardiserade aktieoptioner och ger innehavaren en rätt men ingen skyldighet till nyteckning av aktier i bolaget under en viss tidsperiod. Leasing Leasingavgifter avseende operationella leasingavtal redovisas som kostnad i resultaträkningen och fördelas linjärt över avtalets löptid. Finansiella leasingavtal förekommer ej. Pensioner För samtliga anställda finns avgiftsbestämda pensionsplaner. För dessa betalar bolaget löpande fastställda avgifter till en separat juridisk enhet, t.ex. försäkringsbolag, och har därefter inte någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Fastställda avgifter motsvarar bolagets kostnader, som redovisas under den period när de anställda utfört de tjänster avgiften avser. 13

14 Noter Samtliga belopp anges i tkr Not 1 Personal Medelantalet anställda Män Kvinnor 2 1 Totalt Löner och andra ersättningar Styrelse VD Övriga anställda Till styrelsen har utgått 180 tkr (180 tkr), varav 60 tkr (60 tkr) till ordförande. Pensionskostnader Styrelse 0 0 VD Övriga anställda Sociala avgifter enl. lag och avtal Bonus Under 2006 har ett bonusavtal för personal upprättats. Avtalet innebär en bonus om 5% av årets nettoresultat, dock max 3 mkr, att fördelas procentuellt jämnt över befintlig personal, exklusive VD. Under 2006 har full reservation gjorts för denna skuld motsvarande tkr. En första utbetalning av bonus kommer att ske i april Under 2006 har ett bonusavtal för VD (Anders Norling) upprättats. Avtalet innebär en bonus om tkr vilket ska utgöra totalkostnaden för bolaget. Under 2006 har full reservation gjorts för denna skuld och i ovan redovisad lön och andra ersättningar för VD ingår bonus om 750 tkr. Utbetalning av bonus kommer att ske i april Avtal om avgångsvederlag Företaget har inte några tecknade avtal om avgångsvederlag eller liknande förmåner till styrelseledamöter, verkställande direktören eller andra personer i företagets ledning. VD s uppsägningstid är 12 månader. 14

15 Könsfördelning i företagsledningen Fördelningen mellan män och kvinnor i företagets styrelse: Kvinnor 0% 0% Män 100% 100% Fördelningen mellan män och kvinnor i företagsledningen: Kvinnor 20% 20% Män 80% 80% Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro kvinnor 0,0% 0,0% Sjukfrånvaro män 0,9% 0,6% Sjukfrånvaro för anställda yngre än 30 år 1,4% 0,4% Sjukfrånvaro för anställda mellan år 2,0% 0,9% Sjukfrånvaro för anställda äldre än 49 år 0,0% 0,0% Sjukfrånvaron för varje ovanstående grupp anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Total sjukfrånvaro 0,8% 0,7% Långtidssjukfrånvaro 0,0% 0,0% Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaro är den andel av sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Den ordinarie arbetstiden har definierats som arbetstid enligt kollektivavtal eller annat avtal med den anställde. Semesterledighet och tjänstledighet ingår i ordinarie arbetstid. Not 2 Omsättning Nettoomsättningen uppgick till tkr (14 811) med följande marknadsfördelning; Sverige tkr (1 437) Övriga Europa tkr (2 503) USA 0 tkr (3 914) Mellanöstern tkr (5 522) Övriga Världen tkr (1 435) 15

16 Not 3 Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbete In- och utgående ackumulerad anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Periodens avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar In- och utgående ackumulerade nedskrivningar Bokfört värde Nedlagda forsknings- och utvecklingskostnader under 2006 uppgick till 16,7 Mkr (11,9) Av dessa kostnader utgör 0,1 Mkr (3,9) avskrivningar och 12,0 Mkr (4,4) personalkostnader. Återstående aktiverade utgifter avser sensor och Multilane. Bedömningen är att bokfört värde per ej överstiger återvinningsvärdet för aktiverade utgifter. 16

17 Not 4 Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Testutrustning Bilar Ingående ack. anskaffningsvärde Nyanskaffningar Utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ack. avskrivningar Periodens avskrivningar Utrangering Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående ack. nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Bokfört värde Fördelning av planenliga avskrivningar Kostnad för sålda varor Försäljningskostnader Administrationskostnader Utvecklingskostnader Summa planenliga avskrivningar Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar redovisas 2006 som kostnad för sålda varor och 2005 som utvecklingskostnader. Leasing Bolaget har ingått hyresavtal av operationell natur enligt följande: Maskiner och Inventarier Lokaler Minimileaseavgifter som förfaller inom 1 år Minimileaseavgifter som förfaller inom 1 5 år Minimileaseavgifter som förfaller senare än 5år 0 0 Årets leasingkostnader Leasingavtal för maskiner och inventarier avser datorer, kopiatorer, bilar och specialutrustning. Leasingtiden är tre år och leasetagaren har möjlighet att därefter förvärva leasingobjektet, vilket sannolikt kommer att ske. Variabla avgifter finns ej. 17

18 Not 5 Skatter Redovisat resultat före skatt för perioden Skatt enligt gällande skattesats (28%) Skatteeffekt av icke skattepåverkande poster; Emissionskostnader 0 18 Övrigt Årets skattekostnad/intäkt Effektiv skattesats 28,02% 27,95% Uppskjuten skattefordran p.g.a skattemässiga underskott vid årets ingång I balansräkningen redovisad uppskjuten skattefordran Bolagets totala beräknade outnyttjade skattemässiga underskottsavdrag uppgår per till tkr ( ). Bolagets tillgångar och skulder redovisas till skattemässiga värden, varför några skattemässiga temporära skillnader ej föreligger. Uppskjuten skattefordran på nämnda underskottsavdrag med nuvarande skattesats (28%) uppgår till tkr (46 624). I årsredovisningen för 2005 har hela den uppskjutna skattefordran upptagits som tillgång och skatteintäkt. Detta baserar sig på en ändrad bedömning av bolagets möjligheter till framtida utnyttjande av underskottsavdrag genom ökad lönsam försäljning av bolagets produkter. Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald leasing Förutbetald hyra Övriga poster Not 7 Aktiekapital Aktiekapitalet i Sensys Traffic AB uppgår till kr ( ) fördelat på ( ) aktier. Kvotvärdet, tidigare nominellt värde, är 0,05 kr per aktie. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Varje aktie berättigar till en röst. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för hela antalet av honom/henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. Aktiekapitalet och antalet aktier har sedan 1 januari 1995 utvecklats enligt följande; År Transaktion Ökning av Ökning av Totalt Aktiens antalet aktiekapitalet aktiekapital Antal nominella aktier (kr) (kr) aktier belopp (kr) 1995 Ingående värden Fondemission Split 1000: , Fondemission , Nyemission , Nyemission , Fondemission , Split 4: , Utbyte konvertibler , Nyemission , Utbyte konvertibler , Nyemission , Nyemission , Inlösen optioner , Nyemission (konv.) , Nyemissioner , Inlösen optioner , Inlösen optioner ,05 18

19 Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Sociala avgifter Reserv för ej erhållna fakturor Övriga kostnader Not 9 Arvode till revisorer Under året har till bolagets revisorer, Ernst & Young, utgått ersättning för revision med 89 tkr (79). För övriga konsultinsatser har ersättning utgått med 73 tkr (72). Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman den 26 april 2007 för fastställelse. Jönköping den 15 mars 2007 Peter Svensson Styrelsens ordförande Jan Johansson Jan Bengtsson Ivan Rylander Harry Vesanen Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats den 21 mars 2007 Gunno Rydberg Auktoriserad revisor 19

20 Styrelse och revisorer Styrelse Peter Svensson, född 1952 Styrelseordförande Styrelseledamot sedan 1998 Verkställande direktör i Midway Holding AB. Aktieinnehav: st Har ställt ut köpoptioner Jan Johansson, född 1942 Styrelseledamot sedan 1998 Verkställande direktör i Jan Johanssons Förvaltnings AB. Tidigare VD för tre olika fondkommissionärsfirmor. Styrelseledamot i ett flertal familjeföretag. Aktieinnehav: st Innehar dessutom köpoptioner samt har ställt ut köpoptioner. VD Harry Vesanen, född1959 Verkställande Direktör i Sensys Traffic AB Tidigare VD för Digital Vision, Auto Diagnos, Internordia Communications samt Teli Deutschland GmbH. Aktieinnehav: - Innehar köpoptioner. Revisorer Gunno Rydberg, född 1949 Auktoriserad revisor Ernst & Young AB. Revisor i Sensys Traffic AB sedan Anders Johansson, född 1962 Auktoriserad revisor Ernst & Young AB. Revisorssuppleant i Sensys Traffic AB sedan Jan Bengtsson, född 1944 Styrelseledamot sedan 2000 Styrelseledamot i Midway Holding AB, Skåne-Möllan AB, samt i flera onoterade bolag. Aktieinnehav: st Har ställt ut köpoptioner. Anders Norling och bolag, född 1951 Styrelseledamot sedan VD i Sensys Traffic AB Tidigare VD för Schmidt UK och Broddwaygruppen. Aktieinnehav: st Har ställt ut köpoptioner. Ivan Rylander, född 1948 Styrelseledamot sedan 2002 Tidigare VD för SAAB Combitech Traffic AB Aktieinnehav: st Styrelsen har sitt säte i Jönköpings kommun, Sverige. 20

21 Ägarförhållanden Aktierna i Sensys Traffic AB ägdes den 31 december 2006 enligt följande: AKTIEÄGARE ANTAL AKTIER KAPITAL OCH RÖSTER I % Tibia Konsult AB ,8 % Erik Penser Hedgefond ,2 % Bengtsson, Jan ,1 % SOFA ,1 % Per Wall ,0 % Aktia Sparbank ,8 % Catella Case ,6 % Skandia Life Assurance Ltd, Royal ,6 % Banque Carnegie Luxembourg S A ,6 % Swedbank Robur Småbolagsfond Sv ,4 % Jansson Förvaltnings AB ,4 % AN Holding AB ,3 % Swedbank Robur Småbolagsfond Norden ,2 % Fjärde AP Fonden ,1 % Börje Andersson ,0 % Peter Svensson ,0 % SIS Segaintersettle AG ,9 % Lefwander Kapitalförvaltning ,8 % MGA Invest AB ,7 % UBS AG LND IPB Segragated Client A ,7 % Summa, 20 största ägare ,3 % Summa, övriga aktieägare (3 541) ,7 % Summa ,0% 21

22 Adresser Sensys Traffic AB (publ) Slottsgatan 14 S Jönköping Telefon Telefax Utvecklingskontor Uppsala science Park Dag Hammarskjöldsväg 10 A Uppsala Telefon Telefax Gävle Technology Park Kungsbacksvägen Gävle Telefon Telefax

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ)

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) JANUARI DECEMBER 2012 Periodens nettoomsättning 41,0 Mkr (43,4). Rörelseresultat -41,5 Mkr (-51,9). Resultat efter skatt -43,1 Mkr (-38,3). Resultat per aktie

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Ekonomisk information 2008

Ekonomisk information 2008 ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning 2007 Ekonomisk information 2008 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på www.sensys.se under Investor Relations. Här kan du

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning:

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning: årsredovisning för Gaming Corps AB Räkenskapsåret 2014-03-05 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6-8 Underskrifter 9 Fastställelseintyg Undertecknad

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2015

Kvartalsrapport Q1 2015 Kvartalsrapport Q1 2015 KVARTALSRAPPORT Q1 2015-03-31 Periodens nettoomsättning uppgick till ksek 11.989 (8.634). Periodens resultat uppgick till ksek 1.252 (334). Periodresultat per aktie: SEK 0,13 (0,035).

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer