Bn. Påskbergsgatan 1()-12. Org.nr.76~ Ársredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bn. Påskbergsgatan 1()-12. Org.nr.76~ Ársredovisning"

Transkript

1 Bn. Påskbergsgatan 1()-12 Org.nr.76~ Ársredovisning för räkenskapsåret 2014

2 1 (12) Styrelsen for Brf Påskbergsgatan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår att planera underhåll och forva1tning av fastigheten samt upprätthålla god ekonomi i foreningen. Medlemmama skall finansiera kommande underhåll, driftskostnader samt amorteringar via årsavgiftema. Styrelsen upprättar årligen en budget som Iigger til grund for dessa beräkningar. Föreningens ändamål Föreningen har til ändamå1 att främja med1emmamas ekonomiska intresse, genom att i foreningen upplåta bostads1ägenheter utan tidsbegränsning. Föreningen registrerades hos Bolagsverket. Föreningens senaste stadgar registrerades Styrelsen Styrelsen har efter ordinarie foreningsstämma och påfo1jande styre1sekonstituering haft foljande sammansättning. Ute Bergström Anna Forsmark Roger Karlsson Hans Björkroth Jesper Ákerstedt Anna Hansson Maria Kjellberg Kristoffer F orsmark styrelseledamot, ordforande styreise1edamot, sekreterare styre1seledamot styrelseledamot styre1seledamot suppleant suppleant suppleant Föreningens firma har tecknats, forutom av styrelsen, av styrelsens Iedamöter, två i förening. Styrelsen har under året hållit 5 st protokollforda styrelsemöten. För styrelsens arbete finns en ansvarsforsäkring tecknad via Länsforsäkringar Göteborg och Bohuslän. Revisorer Revisorsringen Sverige AB med ansvarig revisor Kjell Eriksson. Valberedning Johanna Bergström )k

3 2 (12) Fastigheten Bostadsrättsföreningen äger fastigheten Göteborg, Bö 33: 10 med adress Påsbergsgatan På fastigheten har uppförts 2 st byggnader. I september 2014 tecknades avtal med Park- och Natur om snöröjning, halkbekämpning och städning av trottoar utanfór fastighetema. Ijanuari 2015, i samband med stormen Egon har det slitits loss flera plåtar från undertaket mot gatan. Dessa ersattes och översyn och förankring av resterande delar av undertaket utfördes. Fastigheten omfattar efter ombyggnad 34 st bostadsrätter med en total bostadsarea om m2. Lägenhetsfördelning antal 1 rok 10 2 rok 14 3 rok 10 Under året har 9 s1. överlåtelser ägt rum inom foreningen. Fastigheten är försäkrad via Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Försäkringen omfattar fullvärde. Föreningens ekonomi Beskattning Fastighetsskatten slopades 2008 och ersattes av en fastighetsavgift. Fastighetsavgiften är indexreglerad. För 2014 är avgiften kr per bostadslägenhet, dock högst 0,3% av taxeringsvärdet. Ársavgifter Ársavgiftema har höjts med 2% jämfört med Genomsnittlig årsavgift for 2014 utgjorde 736 kr/m2 bostadsyta. Kassaflödesanalys Ingående kassasaldo INBETALNINGAR Föreningens intäkter Finansiella intäkter Förändring kortfristiga fordringar UTBETALNINGAR Föreningens kostnader exki avskrivningar Räntekostnader/finansiella kostnader Förändring kortfristiga fordringar Förändring kortfristiga skulder Amortering av föreningens lån Ansk. Fond Stabil 25 Ansk. av anläggningstillgång Árets kassaförändring Utgående kassasaldo yr

4 3 (12) Förvaltning Ekonomiska forva1tningen har upphandlats hos Revisorsringen Sverige AB. Placering och fórvaltning av fóreningens kapital har under verksamhetsåret ombesörjts av föreningens styrelse. Väsentlga händelser under och efter räkenskapsåret Verksamhet under året som gått I slutet av februari lades 2 Iån om: ett av Iånen var det, som tecknades vid föreningens förvärv av de båda byggnadema. För båda Iånen 5,5 milj. resp. 1,9 miij. erhölls en räntesats som var ca 1 % Iägre än tidigare gällande. Löptiden bestämdes til 3 år. För det stora Iånet påbörjades amortering. I november lades ett 2 mi1j. 1ån om med en ränta på 1,58% på 3 år. I månadsskiftet januari-februari installerades en ny torktum1are i loan's tvättstuga och samtidigt monterades en ny fläkt i torkrummet. Under mars månad 2014 har installationsarbete utförts av regnvattenränna med tiihörande rör utanför 12an's gårdsentré. Rören har drag its till gårdsbrunn. Det omfattande grävningsarbetet har genomförts av våra fastighetsansvariga. I slutet av mars demonterades den gamla sopnedkastutrustningen i 10- och 12 an ' s miljörum och senare under året i september månad gjordes renovering och ommålning av rummen. Under december månad har Göteborgs Energi byt värmeväxlare i apparatrummet. Under året har 2 trivseldagar arrangerats, där en hel del arbete på gården, trapphus och källare blev gjort. Verksamhet efter årsskiftet I början av februari månad har nya ventiler installerats i de renoverade miljörummen, for att f6rbättra Iuftgenomströmning och förhindra dålig Iukt. I slutet av februari har torkrummen samt lister och foder målats i båda tvättstugoma. Flerårsöversikt Resu1tat efter finansiella poster Tkr Genomsnittlig årsavgift m Bokfört värde I m2 bostadsyta kr Lån 1m2 bostadsyta kr Fastighetens belåningsgrad % Elkostnad I m2 bostadsyta kr Värmekostnad I m2 bostadsyta kr Vattenkostnad I m2 bostadsyta kr Soliditet (%) 63,13 62,75 62,48 58,49 Genomsnittlig skuldränta % 2,50 3,32 3,67 3,46 J'

5 4 (12) Resultatdisposition Styrelsen föreslår att den ansamlade forlusten (kronor): Ansamlad förlust Árets vinst behandlas så att Reservering til underhållsfond i ny räkning överfores Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resu1tat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. ~

6 Resultaträkning Not (12) Rörelseintäkter Ársavgifter Övriga röre1seintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader F astighetskostnader Driftskostnader F örva1tn ingskostnader Personalkostnader A vskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resu1tat Árets resultat IØ

7 6 (12) Balansräkning Not TILLGÁNGAR Anläggningstilgångar Materie!la anläggningstilgångar Byggnader och mark F astighetsförbättringar Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstilgångar Finansie!la anläggningstilgångar Andra Iångfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstilgångar Summa anläggningstilgångar Omsättningstilgångar Kortfristiga fordringar A vgift- och hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstilgångar SUMMA TILLGÁNGAR rt

8 7 (12) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Bundet eget kapital Med1emsinsatser Upplåtelseavgifter U nderhållsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Árets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder til kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Övriga skulder til kreditinstitut Leverantörssku1der Övriga skulder Upplupna kostnader och fórutbeta1da intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHTER OCH ANSV ARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har stä!lts för egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga/l

9 8 (12) Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Ársredovisningen upprättas för första gången i en1ighet med BFNAR 2009: 1 Ársredovisning i mindre ekonomiska föreningar, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Anläggningstilgångar Tilämpade avskrivningstider: Byggnader 120 år Maskiner och inventarier 5-10 år Under 2014 har föreningen övergått till redovisning enligt K2-regelverk, vi1ket medför en Iinjär avskrivning. Föreningens bedömning är att fastigheten har en livs1ängd av minst 120 år. Not 2 Ársavgifter Nettoomsättningen per rörelsegren Ársavgifter medlemmar Not 3 Övriga rörelseintäkter Garage Överlåtelseavgift Pantsättningsavgift Övr intäkter Not 4 Fastighetskostnader F astighetsskatt -avgift F astighetsforsäkring Reparationer fastighet Underhåll fastighet Väghållning li

10 9 (12) Not 5 Driftskostnader EI Fjärrärme Vatten/ A v 10pp Sophämtning/återvinning Kabel-TV Not 6 Förvaltningskostnader Port-/Hisstelefon Porto Kontorsmaterial Revisionskostnader F örvaltningskostnader F öreningsavgifter Administrativa kostnader o o ILL Not 7 Arvode, löner, andra ersättning och sociala kostnader Arvode styrelse, löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkiusive pensionskostnader Arvode styrelse och andra ersättningar Sociala kostnader och pensionskostnader Övriga arvoden Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader if

11 10(12) Not 8 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Árets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Boldôrt värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Bokfört värde byggnader Bokfort värde mark Not 9 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackuffulerade anskaffningsvärden Ingående ackumu1erade avskrivningar Árets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Boldôrt värde Not 10 Förändring av eget kapital Medlems- Upplåtelse- Underhålls Balanserat Árets insatser avgifter fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Reservering u-fond I anspr.tag u-fond Disposition av föregående års resultat: Árets resultat Belopp vid årets utgång rl

12 11 (12) Not 11 Skulder til kreditinstitut Nedan framgår fordelning av långfristiga Iån. Långivare Stadshypotek 4311 Stadshypotek 4312 Stadshypotek Stadshypotek Stadshypotek Stadshypotek Räntesats % 2,81 2,81 2,83 2,49 2,49 1,57 Datum IÒr ränteändring Lånebelopp Lånebelopp Kortfristig del av långfristig skuld Not 12 Upplupna kostnader och fórutbetalda intäkter Upplupna arvode styreise, Iöner & andra ersättningar Upplupna räntekostnader Förutbetalda avgifter/hyror Upplupna sociala avgifter Göteborg Energi Göteborgs Kretslopp & Vatten Revision Revisorsringen Sjövalla Byggservice Övriga upplupna kostnader Göteborg Energi II Recycling o o li

13 Brf Påskbergsgatan 10- I 2 12(12) Göteborg den 'Âi,s2015. ~l~jn~ ij~~ R~r1SS0n '7 ~Z~~ Jesper Akerstedt -- ~C:~~~~ (ì n, î \ i~ Hans Björkroth Vår revisionsberättelse har lämnats denji S Revisorsringen Sverige AB YiL Kjell Eriksson Revisor

14 REVISORSRINGENCB REVISIONSBERÄTTELSE Til foreningsstämman i Brf Påskbergsgatan Organisationsnummer Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för BrfPåskbergsgatan för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret for att upprätt en årsredovisning som ger en rättisande bild enligt årsredovisningslagen och for den interna kontroll som styre1sen bedömer är nödvändig för att upprätt en årsredovisning som inte innehålier väsentliga fe1aktigheter, yare sig dessa beror på oegentligheter eller på fei. Revisorns ansvar Vår ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundva1 av vår revision. Vi har utfört revisionen en1igt International Standards on Auditing och god revisions sed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi foljer yrkesetiska krav samt p1anerar och utfor revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehålier väsentliga fe1aktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och anan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, yare sig dessa beror på oegentligheter eller på fei. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de de1ar av den interna kontrollen som är relevanta for hur foreningen upprättar årsredovisningen for att ge en rättisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenligt med hänsyn til omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i foreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamå1senligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattingar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tiiräcklig och ändamå1sen1iga som grnd för våra utta1anden. Uttalanden En1igt vår uppfatting har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alia väsentliga avseenden rättisande bild av föreningens finansiella stäl1ning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fören1ig med årsredovisningens övriga delar. Vi tilstyrker därfor att fóreningsstämman fastställer resu1taträkningen och balansräkningen for föreningen. Revisorsringen Sverige AS Distansgatan Västra Frölunda. Tfn: Fax: info~revisorsringen.se. Org.nr: Säte: Göteborg. ww.revisorsringen.se

15 o REVISORSRINGEN"' Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat fors1aget til dispositioner beträffande föreningens vinst eller forlust samt styre1sens forvaltning for Brf Påskbergsgatan for år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret for forslaget til dispositioner beträffande foreningens vinst eller forlust, och det är styrelsen som har ansvaret for forvaltningen enligt Iagen om ekonomiska foreningar. Revisorns ansvar V år ansvar är att med rimlig säkerhet utta1a oss om forslaget til dis positioner beträffande foreningens vinst eller for1ust och om forvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag for vårt uttlande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen gran skat väsentliga beslut, åtgärder och forhållanden i foreningen for att kunna bedöma om någon styelseledamot är ersättingssky1dig mot foreningen. Vi har även gran skat om någon styreise1edamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska foreningar, årsredovisnings1agen eller foreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tilräckliga och ändamålsenliga som grund for våra utt1anden. Uttalanden Vi tilstyrker att foreningsstämman disponerar vinsten enligt forslaget i forvaltningsberätte1sen och beviijar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet for räkenskapsåret. Göteborg den S I j" Revisorsringen Sverige AB -- :: /L Kjell Eriksson Auktoriserad revisor 2

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4 Årsredovisning för BRF Ugglan Mindre 4 769609-9337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltnings berättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar 1 4 5 7 l ( 11) Styrelsen för BRF

Läs mer

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9 Årsredovisning för Brf Valkyrian 9 769604-0 174 Räkenskapsåret 2014 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr 769604-0174 Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPLET 1-5. Årsredovisning 2013/2014

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPLET 1-5. Årsredovisning 2013/2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPLET 1-5 Organisationsnummer Årsredovisning 2013/2014 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Äpplet 1-5, Lidingö, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1/7 2013-30/6

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Brf Ingegerd i Hels ingborg Årsredovisning 2013 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Org nr 716407-0794 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari till 31 December

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar BRF ALFHEMSGATAN 5 I GÖTEBORG Org.nr. 757200-0243 ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2008-07-01-2009-06-30 sid 1-3 sid 4 sid 5-6 sid 7-10 sid 10 Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Svea 21

Årsredovisning. Brf Svea 21 Årsredovisning för Brf Svea 21 716444-1243 Räkenskapsåret 2013 1 (13) Styrelsen för Brf Svea 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Brf Rhodesia. Årsredovisning för 746000-0321. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning

Brf Rhodesia. Årsredovisning för 746000-0321. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Rhodesia Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Paradsängen

Årsredovisning. Brf Paradsängen Årsredovisning för Brf Paradsängen Räkenskapsåret 2012 Brf Paradsängen 1(13) Styrelsen för BrfParadstingen. Stockholms kommun, f~r härmed avge årsredovisn ing för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. Brf Urnan 11

Arsredovisning. Brf Urnan 11 Arsredovisning för Brf Urnan 11 716419-8983 Räkenskapsåret 2013 F 1 (10) Styrelsen för Brf Urnan 1 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Fö rva ltn i n gs be rättelse Verksamheten Fören

Läs mer

Brf Haren i Krokslätt Org.nr. 769614-9355

Brf Haren i Krokslätt Org.nr. 769614-9355 Org.nr. 769614-9355 Ársredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8-11 Sid 12 F örvaltningsberättelse Res ultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar / Noter Underskrifter

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. för. Bostadsrättsföreningen Västgötagatan. Org.nr. 769606-0693

ÅRSREDO VISNING. för. Bostadsrättsföreningen Västgötagatan. Org.nr. 769606-0693 ÅRSREDO VISNING för Bostadsrättsföreningen Västgötagatan Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-O1-O1--2014-12-31. Innehåll Sida - ffirvaltningsberättelse - resultaträkning

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer