Bondkyrko hembygds 10 rening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bondkyrko hembygds 10 rening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 ,:: "" ) Bondkyrko hembygds 10 rening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelse efter årsmöte 6 mars och konstituerande möte Ordförande & kassör Roger Gyllin Vice ordförande Helena Harnesk Sekreterare Kerstin E. Wallin Övriga ledamöter Stig Brink, Ulf Hellman, Agneta Stojkovic, Håkan Zillen Suppleanter Gunilla Hellberg, Nils E. Åberg Anställda Ekonomiassistent Susanna Sundström, 100% Vaktmästare Enrique Rivas, 75% Övriga funktionärer och arbetsgrupper Revisorer Åke Bergbom, Åsa Thulin Carlbaum Revisorssuppleanter Gun BjuremaJm, Mats Hallor Värdinnor Monica Brink, Agneta Englund, Lena Flock, Kerstin Gauffin, Kicki Hellman Programkommitte Elsa Carlsson, Anita Höistad, Maria Wold-Troell Hemsidesansvarig Maria Wold-Troell Konferensansvarig Anita Höistad Informationsansvarig Kerstin E Wallin Kafeansvarig Irina Lysen (fr o m juni) Teknisk rådgivare Ove Lundgren Valberedning Maria Wold-Troell (sammankallande), Ove Lundgren Arbetsledare Roger Gyllin, Ove Lundgren, Håkan Zillen Bygg-grupp Helena Harnesk, Ulf Hellman, Håkan Zillen Trädgårdsgrupp Åke Bergbom, Göran Fällman, Märet Husberg, Inger Ledunger Uthyrningsgrupp Stig Brink, Helena Harnesk, Gunilla Hellberg, Ulf Hellman, Ove Lundgren, Agneta Stojkovic Kontaktperson med Uppsala kommun Helena Harnesk Kontaktperson med Gröna Sköna Stabby Ulf HeIlman Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden och ledamöterna har dessutom haft löpande kontakt i alla frågor som rör föreningen. Ett allvarligt problem utgör avsaknaden av kassör i egentlig mening; ordföranden har, liksom de närmast föregående åren, fullgjort vissa kassörs funktioner. Ett glädjeämne är å andra sidan bildandet aven trädgårdsgrupp; inte bara byggnaderna utan också trädgården är självfallet mycket viktig för det intryck prästgården ger besökare och presumtiva hyresgäster. Lokalbokningar, bokföring, bokslut, deklaration, löneutbetalningar, kontanthantering, medlemsregister och allmänna kontorsgöromål har på ett mycket förtjänstfullt sätt skötts av Sus anna Sundström. Medlemmar Föreningen hade vid årets slut 369 medlemmar. Årsmötet 2012 beslutade att höja medlemsavgiften för 2013 från 100 till 150 kronor. Höjningen kan vara en förklaring till att medlems talet minskade något under Medlemstalet rar ändå betraktas som mycket tillfredsställande. Icke-medlemmar betalade 40 kronor i inträde på programkvällarna. 1 v ---" ccc._" "'

2 . ).Under Programkvällar året arrangerades åtta programkvällar: Onsdag 6 februari Konstnären Lars Holm berättade om sitt måleri. Onsdag 6 mars Årsmöte. Därefter redogjorde Ove Lundgren för Uppsala kommuns planer för Stabbyområdet. Onsdag 3 april Ulrika Knutson föreläste om Alexandra Kollontaj -Stalins diplomat och feminist med nio liv. Onsdag 22 maj Folkmusik från Dalarna på säckpipa. Riksspelman Olle Gällmo spelade och berättade om instrumentet som försvann och återupptäcktes. Onsdag 4 september Staden genom konsten: Lisen Hessner presenterade Uppsalas offentliga konstverk. Onsdag 2 oktober Katarina Ek-Nilsson berättade om August Strindberg och Uppsala. Onsdag 6 november Informationskväll Onsdag 11 december Luciatåg och julsånger med klass 6 C från Tiundaskolan och Kerstin Berglund. Programkvällarna var som vanligt välbesökta och uppskattade. Till detta bidrog i hög grad värdinnornas kaffe och hembakta bröd.. Övrig programverksamhet Den traditionella bakdagen var detta år förlagd till den 17 mars då Crescent City Jazz underhöll. Gökottan genomfördes den 5 maj med Roger Gyllin som ledare; en utförlig rapport infördes liksom alla tidigare år i Luthagsnytt. Den 9 maj (Kristi Himmelsfärdsdag) höll Nils Erik Åberg gudstjänst; Leif Hall med kyrkokör från Helga Trefaldighet deltog. Stabbydagen den 22 september med många olika aktiviteter genomfördes i samarbete med Gröna Sköna Stabby och flera andra organisationer. Ärna-kvintetten svarade för musiken. Tack vare kafeet och loppisen fick föreningens ekonomi ett mycket gott tillskott. Prästgårdskaflet Kafeverksamheten drevs söndagar under januari-maj med inhyrd personal till en alltför stor kostnad. Från juni månad sköttes dock kafeet av ideella krafter under Irina Lysens engagerade ledning med hjälp aven avlönad ungdoms praktikant. Bra väder, gott hembakat kaffebröd och varma smörgåsar gjorde att söndagarna fram till den 1 december, då verksamheten upphörde, ändå totalt sett gav föreningen en avsevärd inkomst. Verksamheten har vid ett par tillfällen kostnadsfritt annonserats i Luthagsnytt. Funktionärsmiddag och arbetsdagar Under 2013 återupptogs traditionen med funktionärs middag och den hölls den 21 maj, med stor uppslutning. Den 14 maj och den 24 september arrangerade städdagar, då alla fönster tvätttades utan, innan och emellan, och arbetsdagar genomfördes den 19 juni och den 27 augusti. Många medlemmar deltog mycket aktivt i städ- och reparationsarbetena (se Reparationer och underhåll). Kontakter med Uppsala kommun Med anledning av byggplanerna för Stabbyområdet har föreningen under året haft flera möten med kommunala politiker och tjänstemän. Sålunda har kommunalråden Stefan Hanna (C) och Erik Pelling (S) var för sig besökt prästgården och satt sig in i problematiken. Kontakterna har delvis skett gemensamt med Gröna Sköna Stabby. I " L:--- ic- 2

3 i i j.reparationer och underhåll 2013 har varit ett mycket aktivt år när det gäller reparationer och underhåll, och fasrigheten har blivit rejält uppsnyggad. Bland mycket annat kan följande nämnas: Entredörrarna till husen målades, ledstång byggdes i trappan ner till valvet, luckorna dit lagades och platsen utanför dränerades. Stuprören och fönsterblecken rengjordes från mögel och hängrännorna rensades från löv. Staketet mot parkeringen och gångstigen rätades upp och målades med Falu rödfärg. I Söderblomska huset målades taket i de två stora rummen och väggarna tapetserades med tidsenliga tapeter; vidare målades flera fönster in- och utvändigt. Plåttaket ovan utbyggnaden på Söderblomska byttes och väggen intill fick nytt trävirke. Delar av takstolen byttes ut. Gaveln på Brygghuslängan rödfärgades och tvättstugan och drängkammaren fick nytt innertak; detta skedde delvis med stöd från Länsstyrelsen. I Stabbygården byttes klädseln på 71 stolar. Trädgården underhölls av trädgårdsgruppen: rabatter rensades och nya plantor tillkom. Styrelsen önskar i sammanhanget framhålla det glädjande stora ideella engagemanget hos föreningens medlemmar. Uthyrningar Uthyrningarna är av central betydelse för föreningens ekonomi. De har 2013 varit något färre än de två närmast föregående två åren, en erfarenhet som föreningen delat med många andra lokaluthyrare. Verksamheten fungerar mycket väl, med nöjda hyresgäster. Ansvarig är uthyrningsgruppen med bistånd av vaktmästaren. För Stabbygården har det skett en liten minskning, medan uthyrningen av Söderblomska gården och valvet ökat. Utrustning i båda husen har setts över och det finns nu Internetanslutningar i båda. Ekonomi Föreningens ekonomi framgår av resultaträkningen och balansräkningen. Styrelsen önskar tillfoga några kommentarer. Bruttointäkterna för uthyrningarna av Stabbygården, Söderblomska huset och valvet uppgick, avrundat, till kr. Motsvarande intäkter 2012 var kr och kr. Som nämnts under Uthyrningar kan minskningen bero på den svaga konjunkturen. Det förhållandet att föreningen för första gången på länge inte annonserat kan också ha spelat in. Bruttointäkterna för konferenser var 2013 endast kr. Motsvarande intäkter 2012 var kr och kr. Minskningen är anmärkningsvärd och flera sammanfallande faktorer spelar troligen in. Nettointäkterna för uthyrning av ladan till Kyrkliga samfålligheten uppgick till kr och för uthyrning av bostadsdelen av Brygghuslängan ti kr, i båda fallen i likhet med 2012 och Amorteringarna på vårt lån i Länsförsåkringar Bank uppgick liksom föregående år till kr. Räntekostnaden var kr. Motsvarande kostnad 2012 var kr och kr. Räntan var 4,35%, från december 4,6%. Årets förlust uppgick till kr. Motsvarande förlust 2012 var kr och kr. Förlusten 2013 kan till stor del förklaras med omständigheter som var svåra att förutse: minskade intäkter från uthyrningar och konferenser samt höga elkostnader till följd aven extremt lång och kall vinter. Tack Slutligen vill styrelsen framföra sitt hjärtliga tack till alla funktionärer, övriga medlemmar och andra som under året på olika sätt har verkat för föreningens bästa och därigenom bidragit till ännu ett aktivt och framgångsrikt verksamhetsår. l 3 --'-=c'-'"

4 , -, "\ : 'J) <!> cr r; I L..!kiL tl,å ij d-k Roger Gyllin Helena Harnesk --;/ l..l',.a.,zff."jqå 1) H r1nk Ulf Hellman Agneta Stojkovic '---??;:::. (._ I 1! (-l.-; Håkan Zillen 'd) Nils E. Aberg / U I, I! l -

5 Bondkyrko hembygdsilirening Sida: I Balansrapport Utskrivet: Resultatenhet: Räkenskapsår: Senastevernr: A Hela ilireningen Period: TILLGÅNGAR In balans Period Utg balans Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1110 Fastighet ,00 0, , AckavskrivnFastighet , , , Inventarier ,00 0, , Ack avskrivn inventarier , " S:a Materiella anläggningstillgångar , , ,00 S:aAnläggningstillgångar , , ,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfodringar 29338, , , Avräkning sponsring 7294,00 0, , Avräkning skatter och avgifter 640,00 314,00 954, Fodranmoms , , , Upplupen hyresintäkt 0, ,00 l QQ,QQ. S:aFordringar 22494, , ,00 Kassa och bank 1910 Kassa VAKTMÄSTAREN 4000, ,00 l 046, KASSA CAFE 7890, , , Postgiro 89655, , , LÄNSFÖRSÄKRlNGARBANK , , , fsb inlåningskonto. framtidskonto 12138,56 139, , FSB framtidskonto. Swedbank 28802, ,41 244, Marginalen Bank , , , Seven Day sparkonto 919,00 22,36!, S:a Kassa och bank , , ,61 S:aOmsättningstillgångar , , ,61 S:A TILLGÅNGAR , , ,61 EGET KAPITAL, A VSÄ TTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2098 Eget kapital , , , Redovisat resultat , , ,33 S:a Eget kapital , , ,61 Långfristiga skulder 2310 Fastighetslån: , ,OQ -, S:a Långfristiga skulder , , ,00 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder , , , Personalens Källskatt -9500,00-345, , Övriga löneavdrag -300,00 0,00-300, Upplupna semesterlöner , , , Upplupna sociala avgifter , , ,00 297! Förutbetalda hyresintäkter ,00 -! Q,QQ ;;, S:a Kortfristiga skulder , , ,00 S:AEGET KAPITAL, AVSATTNlNGAR OCH SKULDER , , ,61.. BERAKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 " -

6 Bondkyrko hembygdsförening Sida: l Resultatrapport Utskrivet: Räkenskapsår: Senaste vernr: A Resultatenhet: Hela föreningen Period: Rörelsens intäkter och lagerförändring Perioden Period fg år Nettoomsättning 3010 Medlemsavgifter 56350, , Gåvor medlemmar 1 800, , Mötesintäkter 3 350, , Hyramomsfri , , Projektorhyra l 750,00 l 500, Försäljning 25% moms. /Konferens , , Försäljningmomsfri , , Städning momsfri 750, , Statliga bidrag 14306,00 0, Öresavrundning 5,05 2,95 S:a Nettoomsättning , ,95 Övriga rörelseintäkter 3989 Erhållna bidrag gåvor sponsring 0, ,00 S:a Övriga rörelseintäkter 0,00 Il 000,00. S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , ,95 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Inköp material och varor ,00 0, Möteskostnad momsfri , , Inköp varor -7901, , Inköp varor momsfri , , Catering övr kost konferens -627,00 0,00 S:aRåvaroroch förnödenheter mm , ,95 Bruttovinst , ,00 Övriga externa kostnader 5011 Fastighet. underh. Stabby Prästg ,42 0, EL , , Renhållning & Vatten , , Reparation & underhåll , , Hyra maskiner och inventarier -9591, , Förbrukningsinventarier -Il 117, , Programvaror -6513, , Förbrukningsmatrial -1951,00 0, Frakter och transporter -l 175,00 0, Trycksaker -l 829, , Reklam/annonser , , Övriga kostnader , , Kontorsmaterial -7140, , Telefon , , Porto -2585, , Försäkringar 0, , Bankkostnader ,00 -l 960, Föreningsavgifter , ,00 S:a Övriga externa kostnader , ,00 Personalkostnader 7010 Löner , , Sjuklön -1762, , Semesterlön 0, , Lönebidrag , , Förändring av semesterlöneskuld , , Fora-försäkring , , Arbetsgivaravgifter , , Löneskatt -2093, , Sociala avgifter för semester och löneskuld , , COLLECTUM , ,00 S:a Personalkostnader , ,00 :, - "iiii-"

7 Bondkyrko hembygdsllirening Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: Räkenskapsår: Senastevernr: A Resultatenhet: Hela llireningen Period: Perioden Pei fgår S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , ,95 Rörelseresultat rare avskrivningar 41059, ,00 Avskrivningar 7821 Avskrivning fastighet ,00-2Q QQQ,Q S:aAvskrivningar , ,00 Rörelseresultat efter avskrivningar , ,00 Rörelseresultat rare finansiella intäkter och kostnader , ,00 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter 10157, , Skattefria ränteintäkter 314,00 581,00 - S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10471, ,10. Räntekostnader och liknande resultatposter 8400 S:a Räntekostnader Räntekostnader och - liknande resultatposter ,00 002, ,00 S:a Resultat från finansiella investeringar , ,90 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , ,90 Resultat rare bokslutsdispositioner och skatt , ,90 Boksl utsd isposi tioner 8860 S:a Bokslutsdispositioner Extra - ordinära intäkter/kostnader 0, ,00 Resultat rare skatt , ,90 Beräknat resultat , , Redovisat resultat , ,90

Verksamhetsberättelse. Lurbo Ridklubb

Verksamhetsberättelse. Lurbo Ridklubb Verksamhetsberättelse för Lurbo Ridklubb Räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Innehållsförteckning 1. Organisation 1.1 Medlemmar 1.2 Styrelse 1.3 Ridskolan 1.4 Sektioner 1.5 Uppsala Ridcenter 2. Ekonomi

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 01 01-2014 12 31

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 01 01-2014 12 31 VINTERVIKENS TRÄDGÅRD, Ideell förening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 01 01-2014 12 31 Vintervikens trädgård ideell förening (organisationsnummer 80 24 08-0015) är en trädgårdsförening,

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

Årsmöte. i Älvsborgssektionen. 26 april 2015. Caravan Club Kärradal i Varberg. Inbjudan årsmöte - 2 -

Årsmöte. i Älvsborgssektionen. 26 april 2015. Caravan Club Kärradal i Varberg. Inbjudan årsmöte - 2 - Inbjudan årsmöte - 2 - Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter - 2 - Dagordning - 3 - Verksamhetsberättelser - 4-5 - Ekonomi - 6-13 - Revisionsberättelse - 14 - Påsk på Lassalyckan - 15 - Årsmöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Under våren fick vi byggnadslovet för båthuset. Byggnadslovet var villkorat på ett antal punkter. Bl.a. är kioskrampens utformning och tid för när den

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Stapelbädden 7 ÅRSREDOVISNING

Bostadsrättsföreningen. Stapelbädden 7 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Stapelbädden 7 ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Stapelbädden 7 Gröndalsvägen 190 117 69 STOCKHOLM 2 INNEHÅLL ORDFÖRANDE HAR ORDET/ sid 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE/

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Verksamhetsåret 2010

Årsmöteshandlingar. Verksamhetsåret 2010 Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2010 Ordinarie årsmöte 2011-01-30 Västerorts RC Sportklubb Innehåll Bilaga 1 Dagordning Bilaga 2 Verksamhetsberättelse Bilaga 3 Resultatrapport Bilaga 4 Balansrapport

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2013

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2013 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2013 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö 2 0 1 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7

Läs mer

Årsmöteshandlingar för. Solna Judoklubb 2010-03-21

Årsmöteshandlingar för. Solna Judoklubb 2010-03-21 Årsmöteshandlingar för Solna Judoklubb 2010-03-21 Föredragningslista vid Solna Judoklubbs årsmöte 2010-03-21 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Järven i Trollhättan

Bostadsrättsföreningen Järven i Trollhättan Bostadsrättsföreningen Järven i Trollhättan 2005 1(12) Förvaltningsberättelse Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Järven i Trollhättan, org. nr. 763000-0359, får härmed lämna följande redogörelse för sin

Läs mer

Karta med kvartersnamn

Karta med kvartersnamn ÅRSREDOVISNING 2011 Karta med kvartersnamn Karta med husnummer Årsredovisning för Brf Tele 2011 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tele får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Årsmötet

Läs mer

Bilaga KS 2011/132/1 2011. Sala Kommun Sala den 22 maj 2011. Till Per Olof Rapp. Från ordf. Bo Kihlström

Bilaga KS 2011/132/1 2011. Sala Kommun Sala den 22 maj 2011. Till Per Olof Rapp. Från ordf. Bo Kihlström Bilaga KS 2011/132/1 Sala Kommun Sala den 22 maj 2011 Till Per Olof Rapp Från ordf. Bo Kihlström I samarbete med styrelsen för Folkets Park i Sala. Sala Folkets Park har sedan hösten 2009 haft en dialog

Läs mer

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 5 Org. nr. 769612-3251 Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - innehållsförteckning 2

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006

ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006 ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006 Dagordning till Brf Teles årsmöte 2007 Onsdagen den 11 april 2007, kl. 18:00 Plats: Restaurang Tellus, Dialoggatan 11 (LM-området). 1. Mötets öppnande 2. Godkännande

Läs mer

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2014. www.eggeby.se

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2014. www.eggeby.se Järva Folkets Park Verksamhetsberättelse 2014 www.eggeby.se Dagordning vid årsstämma för föreningen Järva Folkets Park 2015-03-21 1. Årsstämmans öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av ordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby ÅRSREDOVISNING HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Älvsborgs- Nytt. Den röde hanen slog till. Insidorna. Årgång 11. Årsmöte i Ullared - 4 - Ekonomi - 8-15 - Info från Kärradal - 17 - - 19 -

Älvsborgs- Nytt. Den röde hanen slog till. Insidorna. Årgång 11. Årsmöte i Ullared - 4 - Ekonomi - 8-15 - Info från Kärradal - 17 - - 19 - Älvsborgs- Nytt 1 2010 Årgång 11 Insidorna Den röde hanen slog till Årsmöte i Ullared - 4 - Ekonomi - 8-15 - Info från Kärradal - 17 - E-kort på Kärradal - 24 - Natten till den 26 oktober i höstas drabbades

Läs mer

mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015!

mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015! mälardalens frilansklubbs årsmöte 20/2 2014 dagordning Datum: 20 februari 2014 Tid: klockan 18.00-20.30 (kaffe serveras från klockan 17.30) Plats: Mötesplats Kupan (Röda korset) Adress: Östgötagatan 67

Läs mer

FÖRENING FALKENBERG HJÄRTLUNG VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 2013. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

FÖRENING FALKENBERG HJÄRTLUNG VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 2013. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 1 2014-02-15 2 FÖRENING FALKENBERG HJÄRTLUNG VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 2013. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Marinette Pettersson ordf. Valberedning. Stig Robertsson v. ordf. Rolf Persson ordf. Jan-Bertil Carlsson

Läs mer

SVK Västsvenska Verksamhetsberättelse 2011

SVK Västsvenska Verksamhetsberättelse 2011 SVK Västsvenska Verksamhetsberättelse 2011 2011 års verksamhetsår startade har, som det brukar, varit ett aktivt år med ett utbud av aktiviteter som liknar tidigare år, men med en del nygamla aktiviteter

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN 2 2014-01-30 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl14.00-16.40 Deltagande (markerade med x, i ledamots

Läs mer

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Årsredovisning BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-4

Läs mer

Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014.

Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014. Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014. 1. Kallelse och dagordning. 2. Förvaltningsberättelse och årsredovisning.. 3. Valberedningens förslag. 4. Proposition och

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Uppsala T "KOMMUN. Uppföljning av HSO Uppsala kommun. Nämnden för hälsa och omsorg. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

Uppsala T KOMMUN. Uppföljning av HSO Uppsala kommun. Nämnden för hälsa och omsorg. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta dö Uppsala T "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Karlsson Daniel 2013-08-20 Diarienummer NHO-2013-0131.15 Nämnden för hälsa och omsorg Uppföljning av HSO Uppsala kommun Förslag

Läs mer

Samfällighetsföreningen Skogsliljan

Samfällighetsföreningen Skogsliljan MÖTESHANDLINGAR till ordinarie föreningsstämma i Trollbodaskolans matsal tisdag den 12 mars 2013 kl. 19.00 Innehållsförteckning Dagordning...2 Verksamhetsberättelse för 2012...3 Balansräkning 121231...4

Läs mer