Förstudie Nässjö simhall. Nässjö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie Nässjö simhall. Nässjö kommun"

Transkript

1 Förstudie Nässjö simhall Nässjö kommun År 2014

2 Nässjö kommun OJS LHE (59) Detta är en rapport upprättad av, Fiskhamnsgatan 10, Göteborg Telefon E-post Detta material skyddas av upphovsrätt i sin helhet såväl som i dess delar. Materialet får ej kopieras eller spridas utan :s uttryckliga skriftliga medgivande.

3 Nässjö kommun OJS LHE (59) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Bakgrund Uppdragsbeskrivning och utredningens omfattning Metod NULÄGESANALYS Status på Nässjö simhall Analys av besöksstatistik KONKURRENSANALYS Närliggande kommuners planer Analys av konkurrenssituationen Upptagningsområde INSAMLADE SYNPUNKTER Enkätundersökning Workshop Intervjuer BEHOVSANALYS Sammanfattande behovsanalys ÄGANDE- OCH VERKSAMHETSFORM Val av ägande- och verksamhetsform Rekommendationer för Nässjö kommun INVENTERING AV ENERGISMARTA ALTERNATIV Rekommendationer och slutsatser FÖRSLAG TILL NY ANLÄGGNING Ambitionsnivå för framtidens badanläggning i Nässjö Lokalisering i Nässjö Förslag 1: Det stora badhuset Förslag 2: Det mellanstora badhuset... 41

4 Nässjö kommun OJS LHE (59) 8.5 Förslag 3: Det mindre badhuset Förslag 4: Det lilla badhuset BYGGKOSTNADSBERÄKNINGAR Förslag 1: Det stora badhuset Förslag 2: Det mellanstora badhuset Förslag 3: Det mindre badhuset Förslag 3B: Det mindre badhuset utan hopptorn Förslag 4: Det lilla badhuset FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLANER MED KALKYLER Servicenivå Besöksprognoser SAMMANFATTNING... 52

5 Nässjö kommun OJS LHE (59) 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Nässjö Simhall är cirka 50 år gammal. Tillbyggnationer i form av undervisningsbassäng med höjoch sänkbar botten och en mycket liten relaxavdelning har gjorts efteråt. Många delar av anläggningen är sliten och kommunen önskar ta reda på vilka möjligheter som finns och vad de ekonomiska konsekvenserna blir av en ny badanläggning eller om Nässjö Simhall renoveras. har efter offentlig upphandling tilldelats uppdraget att utreda möjligheter och alternativ, samt ge råd om vad som är lämpligast lösning för Nässjö kommun. 1.2 Uppdragsbeskrivning och utredningens omfattning Uppdragets syfte är att utarbeta en förstudie gällande om- och tillbyggnation av Nässjö simhall alternativt nybyggnation av en badanläggning i staden. Utredningen ska ge vägledning om vilka behov som bör tillmötesgås, det vill säga vilka verksamheter som anläggningen ska innehålla, samt ge underlag till ett politiskt beslut. I uppdraget, enligt förfrågningsunderlaget, ingår följande delar: Utarbeta en tidplan med hållpunkter enligt nedan för förstudien. Skapa en översiktlig kostnads- och intäktskalkyl, samt servicenivå med lämplig driftform. Redovisa möjligheten till samfinansiering av projektet med den offentliga och den privata sektorn. Redovisa en översiktlig nulägesbeskrivning av simhallens status, tillgänglighet och arbetsmiljö. Analysera och redovisa i vilken omfattning och form en attraktivare badanläggning med nytt utbud, förbättrade öppettider och strategiskt läge i stadskärnan, kan ge en långsiktig ökning av antalet medborgare i kommunen. Redovisa och utföra en strategisk bedömning av simhallens värde och bedöma var den bör placeras. Tre förslag ska redovisas. Detta för att göra största nytta utifrån stadens samlade attraktivitet, samt att göra en bedömning av närheten till andra simhallar och utbud i regionen.

6 Nässjö kommun OJS LHE (59) Analys av övriga aktiviteter som kopplas till simhallen som till exempel friskvårdscenter, café, gym, sporthall, samt möjlighet att öppna upp simhallen sommartid och kombinera med soldäck. Analys av simklubbens behov i samband med träning och tävlingar samt skolornas behov av simundervisning. Inventering av energismarta alternativ som ligger i framkant. På startmöte överenskoms att även följande skall ingå i utredningen: Enkätundersökning för att undersöka kommuninvånarnas behov och önskemål Workshop för att undersöka politikens och tjänstemännens önskemål Intervjuer för att undersöka andra intressenters behov och önskemål Skisser på två förslag till anläggning Byggkostnadsberäkningar av förslagen till anläggningar, med ytmått Tre presentationstillfällen för politiker eller allmänhet 1.3 Metod Arbetet med utredningen har genomförts i samarbete mellan Nässjö kommun och. Nässjö kommun har tillhandahållit statistik över bland annat antal besökare, kostnader och intäkter för Nässjö sim- & sporthall. Ett flertal möten har skett i Nässjö där också anläggningen har inspekterats okulärt. Teknologisk Institut har utfört en enklare betongprovning år 2010 som också har studerats. För att kunna göra en bedömning av de framtida behov Nässjö kommun står inför har befolkningsutvecklingen studerats. Slutsatserna baseras på modellering av befolkningsdata från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Tillväxtanalys (en statlig myndighet under Näringsdepartementet). PreDevo har studerat befintliga badanläggningar i Nässjös närområde och undersökt vilka framtida planer som finns bland grannkommunerna. Omvärldsstudien har även inkluderat privat ägande av badhus och privat verksamhet på badhus i Sverige, samt de erfarenheter som finns på området. En enkätundersökning kompletterad med intervjuer och workshop har utgjort grunden för behovsanalysen.

7 Nässjö kommun OJS LHE (59) Utifrån nulägesanalysen, omvärldsanalysen och behovsanalysen har PreDevo tagit fram olika alternativ till byggnationer som sedan kostnadsberäknats. För att skapa ett bra beslutsunderlag för Nässjö kommun har kalkyler gjorts för respektive alternativ. Detta har omfattat beräkningar av: Besöksprognoser Intäkter Kostnader Årlig nettokostnad för Nässjö kommun Arbetet har slutligen lett fram till rekommendationer och reflektioner över alternativa lösningar.

8 Nässjö kommun OJS LHE (59) 2 NULÄGESANALYS 2.1 Status på Nässjö simhall Simhallen byggdes år 1964 och Sporthallen redan år År 2005 investerades 8,4 miljoner kr i en om- och tillbyggnation av simhallen bestående av: Undervisningsbassäng med höj-sänkbart golv Relaxavdelning Vattenrening till ovanstående nya delar Nytt ventilationsaggregat Anläggningen består idag av en 25-meters motionsbassäng med hoppmöjligheter, en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar mellanbotten, en mycket liten relaxavdelning med bubbelpool, bastur i omklädningsrummen, en 50 meter lång rutschbana samt en klättervägg i motionsbassängen. På anläggningen finns också ett gym med gruppträningslokaler som drivs av den externa entreprenören Nordic Club. Sporthallen ligger i direkt anslutning till simhallen och de två byggnaderna har en gemensam entré och reception. Under sporthallen, med ingång på husets baksida finns ungdomscentret Connection Intryck vid inspektion En okulär genomgång av simhallens kondition gjordes under utredningens början. De viktigaste intrycken från genomgången är följande: Källarutrymmen Sprickor i betongen. Flera ställen med synlig armering Flera läckage från 25-metersbassäng, framför allt vid genomföringar Vissa rör är uppstöttade med träplankor då deras upphängningar har rostat sönder I en trappa har betongen släppt och armeringen är synlig Sandfilter till stora bassängen är från 1997 Sandfilter till undervisningsbassängen och relaxen är från 2005 Stalaktiter och fukt

9 Nässjö kommun OJS LHE (59) Det droppar vatten ned i krypgrunden från damernas omklädningsrum Grundvatten går upp i krypgrunden. Vatten står på vissa ställen en halv meter högt Bassängrum Godkänd standard för en 50 år gammal anläggning Bra skick på innertak om än med mindre skönhetsfel Klordoft när man kommer in i motionsbassängrum trots att det var få badande vid tillfället för genomgången Eftersom det är varmare i undervisningsbassängen än vad det är i motionsbassängen och det är öppet mellan respektive bassängrum blir det större energiförluster än nödvändigt Omklädningsrum Generellt kraftigt eftersatt underhåll i väggar, tak och fönster. Allt har nått sin tekniska livslängd och bör bytas ut. Duschrummen är likaledes mycket slitna. Originalskåpen från 1964 har sett sina bästa dagar. Det inte längre går att få tag på reservdelar till de befintliga skåpen då de inte tillverkas längre Takkonstruktion Inga tecken på fukt eller mögel i innertakskonstruktionen. Nylagt tak mellan simhall och sporthall. Felaktig lutning gör att vatten blir stående. Personalutrymmen Mycket slitna personalutrymmen. Sporthall Överraskande bra skick på en såpass gammal anläggning. Ungdomsgården Connection, som finns belägen i sporthallens källare, har inte besökts.

10 Nässjö kommun OJS LHE (59) Analys av tidigare tekniska utredningar Ingen statusbedömning har genomförts av simhallen under de senaste åren däremot anlitades Teknologisk Institut sommaren år 2010 för att göra en översiktlig betongundersökning av bassäng och undersida av valv i källarplan. Även om undersökningen är mycket rudimentär kan det ändå konstateras stora brister: Längsgående sprickor på skvalprännornas utsidor med synlig betongavspjälkning till följd av korroderande armering Vertikala sprickor i bassängväggar Kraftiga vita utfällningar efter läckage runt fönster och armaturer i bassängvägg Bom i bassängväggar och valv tecken på armeringskorrosion Kraftigt läckage vid rörgenomföring Utfällningar under valv efter tidigare läckage Läckage mellan bassängvägg och valv Betongavskalning där läktare ansluter mot balk Läckage och utfällningar vid flera genomföringar i undersida valv Betongavspjälkning och sprickbildning vid trappa till damernas omklädningsrum. Öppen utjämningstank i källaren under trappan. Utifrån betongundersökningen är PreDevos bedömning att betongskadorna på motionsbassängen är omfattande och sannolikt har skadorna förvärrats sedan undersökningen gjordes för fyra år sedan. Om det är värt att reparera bassängen eller om den måste ersättas av en ny bassäng går inte att bedöma utifrån underlaget. För att kunna göra det behöver det göras en fullskalig statusbedömning av den befintliga anläggningen Tillgänglighet På Nässjö kommuns hemsida finns följande uppgifter om tillgängligheten på Nässjö simhall: Tillgänglighet Antal våningsplan 3 Närmsta hållplats/station Avstånd från entrén till närmaste hållplats Simhallen ca 25 meter

11 Nässjö kommun OJS LHE (59) Entrédörrens passagemått: Andra dörrars passagemått: Toalett: Hörselteknisk utrustning (minislinga, teleslinga, mikrofoner) finns i följande utrymmen Vid brand: 90 cm 90 cm (gäller dörrar där besökande passerar) Det finns en besökstoalett som personer i rullstol kan använda. x Brandlarm finns endast i sporthallen, gym och foajé. Tabell 1. Besöksinformation gällande tillgänglighet på Nässjö sim- & sporthall Källa: och Teknisk Serviceförvaltningen Hur tillgänglig är lokalen för personer med nedsatt rörelseförmåga? Parkeringsplatser finns reserverade och skyltade för personer med nedsatt rörelseförmåga direkt utanför entrén. Gångvägen fram till entrén är framkomlig för personer som använder rullstol. Entrédörren har dörröppnare. Dörröppningen till entrén är fri från tröskel/tröskeln är högst 15 mm och avfasad. Det går att ta sig mellan entrén, receptionen/informationsdisken till kapprum och toalett, samt till utrymmen som oftast används av besökare utan att passera trappsteg. För att komma från entrén till övriga våningar (omklädningsrum dam/herr och gym) finns en hiss som är åtkomlig från receptionen. För att komma till sporthallen från entrén finns en trapphiss. Det finns möjlighet att sitta ner och vila under besöket. Speciella omklädningsrum för handikappade saknas men både i herrarnas och damernas omklädningsrum finns handikappanpassade toaletter. På damernas handikapptoalett finns en taklyft för rörelsehindrade personer. Hur tillgänglig är lokalen för personer med nedsatt syn eller kognitiv funktionsnedsättning? Stora glasytor som skulle kunna misstas för öppningar är tydligt markerade. Det finns kontrast mellan dörrar/dörrkarmar och omgivande väggar. Viktiga skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att upptäcka, läsa och förstå.

12 Nässjö kommun OJS LHE (59) Det finns en bemannad reception, informationsdisk och kassa. Hur lämpar sig lokalen för personer med allergi eller överkänslighet? Pälsdjur (utom ledarhund) får inte vistas i lokalerna. Gröna växter som många är allergiska mot till exempel benjaminfikus, hyacint, björkris finns inte i lokalen. De gröna växter som finns är av plast. Vid städning används oparfymerat rengöringsmedel. PreDevos uppfattning är att tillgängligheten är relativt dålig på Nässjö simhall. För femtio år sedan var inte regelverket för tillgänglighet lika omfattande som det är idag. Anpassningar har gjorts under åren för att förbättra tillgängligheten, men det är krångligt för rörelsehindrade att ta sig till omklädningsrummen. Vid byggnation av en modern badanläggning görs hänsynstaganden redan på utredningsstadiet och ofta bjuds handikapporganisationer in för att delge synpunkter på anläggningens tillgänglighet Arbetsmiljö Personalutrymmen Receptionen är belägen på en strategiskt bra plats som möjliggör översikt över både entréområde och bassängrum. Personalrummen är slitna och håller låg standard, även för så åldrade anläggningar som Nässjö simhall. De kvinnliga medarbetarna har ett eget omklädningsrum, medan männen delar ett omklädningsrum med kvinnor. De icke-offentliga områdena är generellt i sämre skick än de områden som är offentliga. Bassängrum Vid den okulära genomgången av Nässjö simhall kändes en tydlig klordoft vid inpasseringen till bassängrummet från herrarnas omklädningsrum. Klordoften tyder på förhöjda nivåer av trikloramin. Nivån av trikloramin stiger normalt sett i takt med ett ökande antal badande. Vid tillfället var det mycket få besökare i bassängrummet. Kloraminer är gaser som bildas i badvatten av klor tillsammans med föroreningar från de badande. Dessa gaser är ett möjligt hälsoproblem då de inandas. Gruppen barn och tävlingssimmare och inte minst badhuspersonal är till exempel högt representerade i astmastatistiken. Maskinrum

13 Nässjö kommun OJS LHE (59) I maskinrummet finns ovanligt gott om plats jämfört med vad det normalt sett finns på svenska badanläggningar. En brist är att spolvattentanken inte är täckt, sluten och ventilerad. Luft som avdunstar ur spol- eller utjämningstankar innehåller fukt och kloraminer och den luften påverkar driftpersonalen negativt rent hälsomässigt. I maskinrum förekommer ofta höga halter av trikloramin och därför bör utjämningstankar helst vara placerade i separata rum med mycket god ventilation. De som ändå återfinns i maskinrummen ska alltid vara slutna med kanalplast eller liknande. Öppna sandfilter liksom otäckta spol- eller utjämningstankar utgör källor till problem med korrosion av utrustning. Kloraminer som utsöndras är mycket reaktiva och tillsammans med hög luftfuktighet förorsakar detta korrosion. Föroreningarna påverkar också betongen i bassänger och ytterväggar negativt och förkortar anläggningens livslängd Slutsatser om anläggningens status Nässjö simhall är en mycket sliten badanläggning. För besökarna är omklädningsrum och duschrum en tråkig upplevelse. Bassängrummet håller en godkänd standard med inte alltför stora synliga brister. Undervisningsbassängrummet och den lilla relaxavdelningen är relativt nya och höjer helhetsintrycket. Vattenrutschbanan upplevs som fräsch. Tillgängligheten skulle kunna vara bättre, sett till dagens krav. Det är dock svårt att genomföra fler förbättringar än det som har gjorts på existerande byggnad utan att hela anläggningen byggs om. Besökare kan förledas att tycka att anläggningen, förutom omklädningsrum, håller en godkänd standard. Men bakom kulisserna ser det sämre ut. I källaren finns ett flertal aktiva eller självtätade läckage. Samtliga personalutrymmen är av mycket låg standard. Enligt uppgift är alla försörjningssystem (för värme, vatten, avlopp) slut. Betongen i motionsbassängen har stora brister enligt den betongundersökning som genomfördes för cirka fyra år sedan. Kanske kan motionsbassängen renoveras men det kräver närmare undersökningar av betongkvalitén. Med tanke på de skador som redan har konstaterats och anläggningens ålder är det dock sannolikt inte värt att renovera anläggningen. Ofta uppvisar äldre simhallar tecken på fukt och mögel i undertakskonstruktionen, men så är det inte på Nässjö simhall där takkonstruktionen verkar vara lyckad. Dock är bassängkonstruktion och takkonstruktion gemensamma delar av byggnadskonstruktionen vilket gör det mycket svårt att bygga en ny motionsbassäng utan att behöva riva ner takkonstruktionen och övriga delar av byggnadskonstruktionen.

14 Nässjö kommun OJS LHE (59) Att kostnadsberäkna en renovering av Nässjö simhall är i princip omöjligt utifrån det mycket begränsade underlag som föreligger. En totalrenovering kan rentav bli dyrare än att bygga nytt. Sedan går det naturligtvis att välja att inte renovera delar av anläggningen för att på det sättet få ner kostnaderna. Observera att en renovering inte innebär samma beständighet som en nybyggnation. PreDevo rekommenderar en ekonomisk avskrivningstid på 15 år för renoveringar. Kostnadsmässigt kommer en totalrenovering att uppgå till mkr beroende på hur skicket visar sig vara. Detta skulle med 4 % kalkylränta och annuitetsberäkning innebära en årlig kapitalkostnad på 4,5 13,5 mkr. Utifrån de underlag som föreligger är PreDevos bedömning att bristerna är så genomgående på Nässjö simhall att det inte är ekonomiskt försvarbart att göra en renovering. Möjligen kan de nyare delarna behållas, främst undervisningsbassängen, men det ger också kraftigt begränsade möjligheter till utformning och placering av en ny simhall.

15 Nässjö kommun OJS LHE (59) 2.2 Analys av besöksstatistik Besöksstatistik för år De underlag som finns tillgängliga är, som det konstaterades ovan, begränsade och statistik saknas helt för ett antal år. Enligt erhållen statistik, som diagrammet nedan illustrerar, har besökarantalet ökat kraftigt sedan 1990-talet. Vilka kategorier besökare som har bidragit till ökningen har inte gått att konstatera då det saknas differentiering av kategorier i den tillgängliga besöksstatistiken Diagram 1. Antal besökare per år (bruten serie) Antal besök per kommuninvånare och år Ett användbart nyckeltal vid analys av en kommunal bad- och friskvårdsanläggning är antal besök per kommuninvånare och år. Nyckeltalet ger en indikation om nyttjandet i förhållande till kommunens befolkningsstorlek och ger beräkningsunderlag för verksamhetens framtida intäkter om befolkningsstorleken ändras. Framför allt ger det i jämförelse med andra liknande badanläggningar en indikation på anläggningens relativa popularitet och eventuell outnyttjad potential.

16 Nässjö kommun OJS LHE (59) En traditionell simhall har normalt mellan 1,5-3 besök per kommuninvånare under ett år medan ett modernt upplevelsebad har mellan 3-5 besök per kommuninvånare, eventuella gymbesök exkluderade. När besöken till gymmet på Nässjö simhall undantas ger det cirka 2,5 besök per år och kommuninvånare. Det är höga siffror med tanke på anläggningens ålder och standard.

17 Nässjö kommun OJS LHE (59) 3 KONKURRENSANALYS 3.1 Närliggande kommuners planer Jönköpings kommun har idéer om att renovera och bygga till Rosenlundsbadet. De vill öka både attraktionskraften och kapaciteten. I Vaggeryds kommun finns Vaggeryds sim- & sporthall och Skillingaryds simhall. Vaggeryds sim- & sporthall är mycket sliten, men några planer finns ännu inte på att göra något åt det. Skillingaryds simhall renoverades för två år sedan då också en höj- och sänkbar botten installerades. De har inga planer i övrigt. Sävsjö kommun har idéer om att utveckla Familjebadet, men det kommer inte att ske något under den närmaste tiden. Aneby kommun renoverade Furulidsbadet år De är nöjda med den nuvarande anläggningen och har inga planer på att göra något under den närmaste fem-årsperioden. De framhäver istället närheten till andra badhus, bland annat Nässjö simhall, och har ett par gånger under år 2014 bjudit kommuninvånarna på bussresa till Rosenlundsbadet. Eksjö kommun har nyligen inventerat vattenreningen på Prästängshallen. Det finns inga planer på om- eller tillbyggnation. Vetlanda kommun har två badanläggningar; Vetlanda badhus och Myresjö simhall. Båda anläggningarna har Medley AB som verksamhetsentreprenör. Relaxavdelning och vattenrutschbana byggdes till på Vetlanda badhus för åtta-nio år sedan. Efter det har också en rehabbassäng med höj- och sänkbar mellanbotten kommit till. Myresjö simhall renoverades för cirka tio år sedan. De har inga tankar på renoveringar eller byggnationer. 3.2 Analys av konkurrenssituationen Av de närliggande anläggningarna är det framförallt Rosenlundsbadet i Jönköping och Familjebadet i Sävsjö som har störst attraktionskraft. Rosenlundsbadet är en stor allroundanläggning och erbjuder attraktioner för alla åldrar. Nässjöborna kommer sannolikt även i framtiden besöka Rosenlundsbadet när de vill ha en bred badupplevelse för hela familjen.

18 Nässjö kommun OJS LHE (59) Nässjö kommun kommer ha svårt att konkurrera om dessa badbesök. Att det tar 30 minuter att ta sig till Jönköping betyder att Nässjöborna framförallt kommer att resa dit på helgerna. För motionssim och mer vardagligt badande kommer de att välja närmare anläggningar. Familjebadet i Sävsjö är betydligt mindre än Rosenlundsbadet men innehåller en äventyrsdel med bland annat en ny vattenrutschbana. Anläggningen vänder sig till en bred målgrupp och attraktionskraften gör att folk utanför kommungränsen besöker Familjebadet. Övriga närliggande anläggningar är i första hand inriktade mot träning, motion och undervisning. Detta är viktiga funktioner för invånarna i respektive kommun, men främjar i låg utsträckning långväga besökare. Nässjö kommuns möjligheter är något begränsade beroende på Jönköpings kommuns storlek och närhet. Den primära målgruppen bör vara de egna kommuninvånarna. Därutöver finns följande möjligheter att locka besökare: söderifrån (och sydväst, sydöst) som tycker det är för långt till Rosenlundsbadet med något annorlunda som inte finns på andra närliggande anläggningar med en inbjudande miljö och välkomnande personal 3.3 Upptagningsområde Det är svårt att se att det idag finns incitament för närliggande kommuners invånare att besöka Nässjö simhall istället för deras egen simhall eller Rosenlundsbadet i Jönköping. Figur 2. Nässjö simhalls upptagningsområde

19 Nässjö kommun OJS LHE (59) För att locka större mängder besökare från andra kommuner än den egna krävs något extra eller avsaknad av konkurrens. Konkurrens finns och att bygga något extra kräver en stor investering. Därför har det primära upptagningsområdet i denna utredning definierats till Nässjö kommun. Upptagningsområdet kan utökas om det blir aktuellt med en mer omfattande badanläggning.

20 Nässjö kommun OJS LHE (59) 4 INSAMLADE SYNPUNKTER Nässjö kommun vill att det förs en diskussion kring badhussituationen där många får vara delaktiga och lyfta fram sina åsikter. Önskemålet är att diskussionen förs utifrån ett medborgarperspektiv med såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska utgångspunkter. Ett led i detta har varit att samla in data från olika intressegrupper. Dessa data ligger till grund för den behovsanalys som görs i utredningen. Insamlingen av underlag till behovsanalysen har gjorts genom tre olika tillvägagångssätt: Enkätundersökning Workshop Intervjuer 4.1 Enkätundersökning Upplägg och omfattning Enkäten bestod av tolv flervalsfrågor, utan större utrymme att lägga till avvikelser från svarsalternativen eller särskilda synpunkter, och genomfördes av personal från Nässjö kommun. Undersökningens storlek var tänkt att vara 150 intervjuer varav hälften skulle utföras på Nässjö simhall och hälften på stan under Torgdag i Nässjö och kompletteras med intervjuer via telefon under kvällstid. De sistnämnda är speciellt viktiga för att säkert få med synpunkter från förvärvsarbetande och de som inte besöker simhallen. Resultatet blev 123 intervjuer varav 56 stycken gjordes på Nässjö simhall, 67 stycken på stan och via telefon kvällstid. Frågorna har gällt uppfattningen om vilken anläggning som helst besöks, allmänna frågor om Nässjö simhall gällande bemötande och service, avstånd och kommunikationer, öppettider, aktivitetsutbud, anläggningens fräschör, vad man tycker bäst om, vad man tycker är viktigast och vad som skulle få dem att besöka Nässjö simhall oftare. Nedan redovisas statistik från enkäten. Först redovisas de intervjuades bakgrundsdata; ålder, kön och intervjuplats. Därefter redovisas frågor och svar i den ordning som de hade i enkäten. Statistiken redovisas i diagramform för bästa åskådlighet. Därefter redovisas de slutsatser som har gjorts samt vidare analys av särskilt intressanta frågeställningar.

21 Nässjö kommun OJS LHE (59) Enkätundersökningen syftar till att ge en indikation av simhallens besökare, samt Nässjö kommuns invånares, synpunkter. För att den skulle ge en fullständig bild hade det krävts fler genomförda intervjuer Sammanfattning av enkätundersökningen Enkätundersökningen visar att majoriteten av de tillfrågade besöker en simhall regelbundet. 44 procent besöker en simhall minst en gång per vecka och 16 procent minst en gång per månad. Av de närliggande badanläggningarna är Nässjö Simhall den anläggning som besöks av absolut flest personer (82 procent). De tre vanligaste anledningarna till att besöka en simhall är för motionssim (19 procent), simklubben (19 procent) och gymmet (tolv procent). Dessa tre tillsammans utgör hälften av svaren till varför man besöker simhallen. Beträffade kommunikationen till Nässjö simhall tycker 74 procent att den är bra eller mycket bra och endast åtta procent anser att kommunikationen är dålig eller mycket dålig. I kommentarsfältet går det att utläsa att det är enkelt att promenera till anläggningen och att många tycker att bussförbindelserna är mycket goda. Simhallens öppethållande på 30 timmar per vecka upplevs som bra eller mycket bra av 39 procent av de tillfrågade. 14 procent tyckte öppethållandet var dåligt eller mycket dåligt och det är främst de som besöker badhuset sällan som tycker det. På frågan om bemötande och service från personalen svarade hela 66 procent att den är bra eller mycket bra och 21 procent att bemötandet är godkänt. Sammantaget är knappt nio av tio besökare nöjda med bemötandet och servicen, vilket är ett mycket gott betyg till personalen. Aktivitetsutbudet på simhallen upplevs som bra eller mycket bra av 45 procent. Däremot får anläggningens fräschhet ett lågt betyg där många tycker att simhallen är gammal och sliten. 60 procent tycker att fräschheten är dålig och 28 procent ger betyget godkänd. Helhetsintrycket av Nässjö Simhall får betyget godkänt av 44 procent av de tillfrågade och över var fjärde svarade att personalen var det bästa med anläggningen. Förutom personalen tyckte de svarande att styrketräning, motionssim, relaxavdelningen och bastun var det bästa med simhallen. Enkätundersökningen visar att de viktigaste anledningarna att besöka en simhall är att den är fräsch, personalen är trevlig och att man erbjuds en trevlig miljö att vistas i. Vidare är det framförallt fyra faktorer som skulle få de tillfrågade att besöka ett bad i Nässjö oftare; en allmän uppfräschning, en helt ny anläggning, längre öppettider och en större relaxavdelning.

22 Nässjö kommun OJS LHE (59) 4.2 Workshop För att utreda tjänstemännen och kommunpolitikernas idéer och tankar rörande framtidens simhall i Nässjö genomfördes en workshop där 14 personer från Nässjö kommun, under en halvdag, fick möjlighet att ge sina inspel. Under workshopen gicks följande moment igenom: Nuläge, Drömläge, Behov i framtidens badanläggning, Målgrupper, Innehåll/attraktioner i den framtida anläggningen, samt Lokalisering. Vid varje delmoment delades deltagarna upp i tre mindre grupper (nya grupper varje gång), för att diskutera frågeställningarna och sedan redovisa det de kommit fram till för resterande deltagare. De mindre grupperna formerades så att största möjlig spridning kunde uppnås vad det gällde deltagarnas bakgrund, yrke och perspektiv. Det som kom fram inom de olika momenten redovisas nedan Deltagarlista Anders Karlgren Anders Karlsson Anna-Carin Magnusson Bengt-Lennart Larson Gun-Ann Öholm Jansson Inger Rickemark Jan Sundman John Peterson Klas Gustavsson Leif Landberg Madeleine Andersson Pär Jansson Stina Granberg Tommy Broholm Torbjörn Svensson Kommunalråd Kommunalråd Kommunstyrelsens ordförande Nämnd TSN Förvaltningschef BU Vice ordförande KoF Kommunchef Förvaltningschef TSN Simhallsföreståndare Planeringsstrateg BU Förvaltningschef KoF Fritidssamordnare KoF Planeringschef Ordförande, KoF Nämnd TSN

23 Nässjö kommun OJS LHE (59) Sammanfattning av Workshop Deltagarna från kommunen visade ett stort engagemang för frågan rörande simhallen. Samtliga var överens om att den nuvarande simhallen har gjort sitt och att det varit en lång process för att komma framåt. De ser fram emot att komma i mål med framtidens badanläggning i Nässjö. När det gäller den framtida anläggningen var det tydligt att deltagarna har högt ställda mål och visioner om vad en badanläggning i Nässjö ska betyda för kommunens invånare. Ord som stolthet, nöjdhet, mötesplats för alla och något som sticker ut var återkommande under hela dagen. Det är tydligt att de som arbetar inom kommunen och politiken vill skapa något som de själva och Nässjös kommuninvånare kan vara stolta över. När det diskuterades innehåll i en framtida anläggning och vilken/vilka målgrupper den ska vända sig mot lades det mer vikt på utnyttjandet av anläggningen och själva verksamheten än vilka eventuella attraktioner den ska innehålla. Det deltagarna vill skapa är en naturlig mötesplats för Nässjös kommuninvånare, där inte bara bassängen i simhallen ska utgöra dragplåster, utan även kringverksamheten. Vad det gällde placeringen av den framtida badanläggningen valde samtliga deltagare, utom en, nuvarande plats. Detta var tack vare att den platsen upplevs ha ett bra läge i staden, stora ytor och bra möjligheter för kringverksamheter. Negativt med nuvarande plats upplevdes främst vara det långa avståndet till en badsjö. Även platsen som kallades för Resecentrum fick en del röster. Där uppgavs samma fördelar som vid nuvarande plats för simhallen, samt närheten till badsjö. Det som sågs som nackdelar med placering vid resecentret var främst att nuvarande verksamheter/användningsområde måste avvecklas för att viga plats åt en framtida badanläggning.

24 Nässjö kommun OJS LHE (59) 4.3 Intervjuer Sammanfattning av intervjuer De genomförda intervjuerna syftar till att skapa en djupare förståelse för de specifika behov som vissa intressenter har. Fokus har varit att få mer kunskap om hur de föreningar och verksamheter som nyttjar simhallen tänker runt nuvarande situation och framtiden. Fokus har också lagts på att skapa mer kunskap vad det gäller frågor som integration, samt behov hos skolor och rörelsehindrade. Utifrån de genomförda intervjuerna framgår det att det finns tre aktörer som gärna utvecklar sin verksamhet i framtidens badanläggning. Simhallsföreståndaren önskar driva den framtida badanläggningen på ett mer marknadsmässigt sätt än vad det ges möjlighet till idag. Nässjö Sim- & Livräddningssällskap önskar driva all simundervisning och andra aktiviteter i egen regi eller i samarbete med andra. SwimTime önskar driva all simundervisning. Nässjö dykarklubb är nöjd med den tillgång de har till simhallen idag men önskar möjlighet att hyra en lokal i den nya badanläggningen. Skolorna har tillgång till simhallen under förmiddagarna idag. Det uppgavs några mindre utvecklingsmöjligheter men i det hela är de nöjda med det upplägg som finns idag för skolorna. Den allmänna uppfattningen som representanten för DHR har om nuvarande simhall är att den är sliten men att det överlag fungerar bra för rörelsehindrade. De önskemål som framkommer är kopplade till bättre möjlighet för omklädning och dusch. Vad det gäller integration i den framtida badanläggningen lyftes framförallt pris och avskildhet fram. Önskan är att aktiviteterna på anläggningen i framtiden ska vara prissatta på ett sätt som inte exkluderar några samhällsgrupper. För vissa samhällsgrupper finns det behov av att ha simundervisning, omklädning och andra aktiviteter i mer avskilda former på grund av handikapp och religiös tillhörighet.

25 Nässjö kommun OJS LHE (59) 5 BEHOVSANALYS I behovsanalysen sammanställs de tankar, idéer, önskemål och åsikter som framkommit i enkätundersökningen, workshopen och under intervjuerna. Slutligen sammanfattas behovet inom de olika områdena och en sammantagen bild av det samlade behovet framkommer. 5.1 Sammanfattande behovsanalys Nuvarande simhall anses vara gammaldags, sliten och ger ett ofräscht intryck. Underhållet är eftersatt och det finns en stor förbättringspotential. Det finns en tydlig känsla både hos politiker, tjänstemän och övriga invånare att det är hög tid att göra något åt detta. Även om simhallen är sliten är den välbesökt i förhållande till jämförbara anläggningar och ämnet engagerar kommuninvånarna i Nässjö. Politiker och tjänstemän vill skapa en badanläggning i kommunen som möter både dagens och morgondagens behov. De behov som framkommer i behovsanalysen är på ett sätt relativt modesta då det verkar finnas en nykterhet i förhållande till att inte bygga något överdådigt skrytbygge. Samtidigt framstår det som viktigt att det byggs en anläggning som sätter Nässjö på kartan och att det uppstår ett visst mått av stolthet hos kommuninvånarna när den står färdig. Det finns en vilja att skapa en mötesplats där många fler än de normala tio procenten av befolkningen nyttjar badet. De konkreta behov som under arbetet med datainsamlingen och behovsanalysen har framkommit beskrivs nedan. Främst önskas en större bassäng som tillåter ett flexiblare användningssätt och som möjliggör att fler kategorier av besökare kan nyttja anläggningen samtidigt. Undervisningsbassängen som finns i simhallen idag verkar tillgodose de behov som finns. Skolorna är nöjda med tillgången på tider i simhallen och upplägget i övrigt. En frågeställning som bör värderas gällande framtidens anläggning är skolornas egentliga behov av utrymme för simundervisning om en större bassäng byggs. Idag stängs hela simhallen för andra besökare när skolorna har sin simundervisning och frågan är om det är nödvändigt. En annan frågeställning som också bör adresseras är vilka aktörer som ska bedriva simundervisning i den framtida anläggningen. Det finns idag tre organisationer som gör anspråk på att bedriva simundervisning; kommunens personal, Nässjö Sim- & Livräddningssällskap, samt SwimTime. För att attrahera barnfamiljer finns det ett behov av ett småbarnsbad för de minsta, samt någon eller några attraktioner för lite större barn. Något äventyrsbad för ungdomar och vuxna finns det inget större behov av då den målgruppen har nära till Rosenlundsbadet i Jönköping. Däremot finns

26 Nässjö kommun OJS LHE (59) det behov av ett större relaxbad som erbjuder avkoppling. Det kan även finnas ett behov av en rehabiliteringsbassäng då den som finns på Höglandssjukhuset, enligt uppgift, är uttjänt. Med en medelstor framtida badanläggning blir det sannolikt svårt att inhysa långsiktigt fungerande friskvårdsverksamheter såsom massage, nagelvård och frisör. På en mindre eller medelstor badanläggning är det ofta svårt för de aktörer som bedriver sin verksamhet att få det att gå runt. Gymmet står, enligt besöksstatistiken, för ungefär 1/3 av de totala besöken på simhallen idag. Det finns ett behov av att öka styrketräningsytan med procent, samt få tillgång till två gruppträningslokaler i direkt anslutning till styrketräningslokalen. Även bättre tillgång till duschar och omklädningsrum för gymgästerna skulle troligtvis verka positivt för gymmets framtida besökstal. Det råder en del missnöje kring hur serveringen fungerar i nuläget. Det brister i kommunikationen mellan de som driver serveringen och resterande verksamheter på simhallen. Det finns ett tydligt behov av att få detta att fungera bättre i framtiden då en fungerande servering både är en viktig service för besökarna, såväl som en potentiellt viktig intäktskälla för anläggningen. Sporthallen är i bra skick för sin ålder och det har inte höjts några röster för att någon större åtgärd behövs. Tillgängligheten för rörelsehindrade på simhallen är enligt DHR acceptabel, förutom dusch- och omklädningsmöjligheter. Ett behov i den framtida anläggningen är separata omklädningsrum för handikappade där det finns tillgång till de hjälpmedel som behövs. Omklädningsrummen får överlag kritik på grund av sin låga standard och sitt eftersatta underhåll, något som det bör tas hänsyn till i den framtida anläggningen. Behovsanalysen kompletteras i kapitel sju och framåt med PreDevos åsikter och tankar i förhållande till den framtida badanläggningen. Det leder i slutändan fram till konkreta förslag på framtida anläggning och den verksamhet den bör innehålla.

27 Nässjö kommun OJS LHE (59) 6 ÄGANDE- OCH VERKSAMHETSFORM 6.1 Val av ägande- och verksamhetsform Att bygga och driva en badanläggning i egen regi är det alternativ som ger mest kontroll över utformning, placering och verksamhet. Inga kompromisser behöver göras med någon annan. Å andra sidan kräver det en kommunal kapitalupplåning som kanske inte är önskvärd. Kommunen ansvarar för all personal vilket skulle kunnat vara en nackdel om inte personalstyrkan vore motiverad och kompetent. Om en kommun har ekonomiska möjligheter att bygga i egen regi och anser sig ha en fungerande personalstyrka som de vill ha kvar och vidareutveckla så rekommenderas denna ägande- och verksamhetsform. Att bygga badanläggningen i egen regi och lägga ut verksamheten på entreprenad ger på samma sätt som ovan full kontroll på utformning och placering av anläggningen. Däremot förloras en del av kontrollen över verksamheten. Den viktigaste erfarenheten som PreDevo har av denna verksamhetsform är att det som inte regleras i entreprenadavtalet mellan kommun och entreprenör sällan blir löst under avtalsperioden. Tillgänglighet för alla grupper som ska kunna vistas i badhuset bör regleras i avtalet, annars finns det risk för att de kommer i kläm om entreprenören har ett kommersiellt fokus. Upplägget innebär samma initiala investering för kommunen som vid att bygga och driva i egen regi men kostnaden kan bli högre beroende på att den externa aktören har ett vinstintresse och vill ha en riskpremie. Men om entreprenören tror sig vara effektivare än kommunens organisation kan den årliga kostnaden eventuellt förhandlas ned så att kommunen inte drabbas av någon ökad kostnad. Entreprenören har skyldighet att överta all personal från en befintlig badanläggning, men därefter är det upp till arbetstagarna att anpassa sig till de, ofta högre, krav som ställs av arbetsgivaren. Om en kommun har ekonomiska möjligheter att bygga i egen regi men inte en personalstyrka de vill satsa vidare på är detta alternativ att föredra. Badhusbyggnation genom offentligt-privat samarbete innebär att den externa aktören står för hela investeringen (dock krävs borgen från kommunen) vilken inte innebär någon initial upplåning för kommunen. Den fasta årliga kostnaden gör budgeteringen enklare men kan också innebära en större löpande kostnad. På samma sätt som vid verksamhetsentreprenader förloras en del av kontrollen över verksamheten och vissa grupper riskerar att uppleva en försämrad tillgänglighet.

28 Nässjö kommun OJS LHE (59) Om en kommun önskar slippa låna pengar och vill lämna ifrån sig allt ansvar är det offentligaprivata samarbetet en framkomlig väg att gå. För att detta upplägg ska vara gångbart behöver det finnas möjlighet till kommersiell utveckling. PreDevos erfarenhet är att kommunerna ofta bortser ifrån de oplanerade kostnader och reinvesteringar som behöver finansieras under badanläggningens livstid. Därmed är de snabba att avskriva detta alternativ som alltför dyrt. Interkommunalt samarbete i badhusprojekt innebär en delad ekonomisk risk mellan flera kommuner och en möjlighet att bygga en större badanläggning än vad varje enskild kommun skulle kunna göra själva. Risken för en utdragen process och alltför stora kompromisser gör att interkommunala byggprojekt är svårt att lyckas med. Framför allt är det politiskt svårt att motivera en badhusbyggnation som placeras i grannkommunen. I Sverige finns inga exempel på interkommunala byggnationer av badanläggningar. Sammantaget gör det att denna ägande- och verksamhetsform inte kan rekommenderas för Nässjö kommun. 6.2 Rekommendationer för Nässjö kommun Vid analysen av utförd enkät har det framgått att personalens bemötande och servicekänsla gentemot besökarna är mycket goda. På de möten som genomförts med Nässjö kommun har det också framkommit att kommunen är mycket nöjd med det arbete som görs av anläggningschefen. Vidare har anläggningschefen gett uttryck för att vilja driva verksamheten på mer marknadsmässiga villkor än idag. Det naturliga är då att även i fortsättningen låta verksamhet och drift skötas kommunalt. Om Nässjö kommun vill slippa låna upp investeringskostnaden själva rekommenderas istället ägande- och verksamhetsformen offentligt-privat samarbete. Med tanke på de relativt höga besökstalen som nuvarande simhall har menar PreDevo att det finns potential för tillräckligt höga intäkter för att det ska vara intressant för en extern part att driva verksamheten. Vid en övergång till privat verksamhet övertas all personal och där kan även anläggningschefen ingå. Vid en initial förfrågan till Tagehus AB om de skulle vara intresserade av att driva en badanläggning i Nässjö var svaret positivt. Tagehus anser att Nässjö är en tillräckligt stor kommun för ett samarbete men uppger att en kommunal borgen till cirka 80 procent behövs. Då vi inte har erhållit några signaler om att upplåning av investeringskostnaden vill undvikas blir vår rekommendation att en ny anläggning skall ägas av kommunen och att kommunen sköter verksamhet och drift på anläggningen. Detta undantar gymverksamhet och caféverksamhet som även fortsättningsvis bör läggas ut på extern entreprenad.

29 Nässjö kommun OJS LHE (59) 7 INVENTERING AV ENERGISMARTA ALTERNATIV En byggnads energibehov bestäms av det sammanlagda energibehovet för ventilation, uppvärmning, tappvarmvatten, driftel för fläktar och pumpar samt övrig fastighetsel. En simhall nyttjar relativt stora mängder energi och att skapa energieffektivitet leder till stora ekonomiska förtjänster liksom miljömässiga vinster. En viktig faktor att tänka på när energieffektiva åtgärder planeras är att byggnadens hållbarhet och användarbarhet inte får påverkas negativt. För att en åtgärd ska räknas som energieffektiv finns vissa krav som måste uppfyllas: Acceptabelt inomhusklimat Byggnaden ska bibehålla sin funktion Nyttjarna av huset ska ej störas av ljud, luftrörelser eller elektriska fält. 7.1 Rekommendationer och slutsatser Den sammanlagda mängden energi som förbrukas i en badanläggning är relativt stor. Detta skapar förutsättningar för att energieffektiva lösningar väljs både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Oavsett om ambitionen är att bygga ett passivbadhus eller inte ska höga krav ställas på lufttäthet. Vid projekteringen är det viktigt att lösa problem såsom hur fuktspärr skall tätas vid anslutning kring fönster, samt anslutning vägg/tak. Vattenrutschbanor är en annan stor värmeenergiförbrukare men med hjälp av isolering kan energiåtgången reduceras. Att använda olika klimatzoner minskar avdunstningen från bassängerna, vilket leder till bättre arbets- och besökarmiljö. Anläggningens form påverkar också energieffektiviteten, där raka former och oenhetlig takhöjd bör undvikas. Detta måste givetvis ställas gentemot anläggningens funktionalitet och tillgänglighet. Yttertaket bör ha en fuktspärr som är lufttät och ha god isolering. I en badanläggning önskas ofta en ljus miljö skapas. Fönstrens placering blir därför viktig både ur ett energi- och brukarperspektiv. För att minska transmissionsförluster och risken för kallras och kondens bör mindre fönsterareor i anslutning till bassänger övervägas. Fönster kan istället placeras där lufttemperaturen är lägre såsom kontor, servering, entré med mera. En ljus miljö skapas även genom belysning. Genom att använda energieffektiva komponenter såsom LED och närvaroanpassade armaturer minskas elförbrukningen avsevärt.

30 Nässjö kommun OJS LHE (59) För att värma upp och varmhålla bassänger krävs stora mängder värmeenergi. Det alternativ som rekommenderas är att ansluta den nya badanläggningen till en av de större returledningarna för fjärrvärme i Nässjö. Badanläggningen bör även vara ansluten till primärfjärr för att täcka det extra behov som kan uppstå vid fyllning av bassängerna, samt för tillverkning av tappvarmvatten och värmning av inkommande tilluft. Vid val av komponenter som pumpar och luftbehandlingsaggregat bör krav sättas med tanke på framtida lagkrav om energimål. Livscykelkostnad bör vara avgörande, inte inköpspris. Möjligheterna till nyttjande av returvärme från fjärrvärmenätet bör utredas närmare. De indikationer som finns tyder på liten ekonomisk vinning över tid, men då leverantören är ett kommunalt affärsdrivande verk finns det anledning att diskutera vidare.

31 Nässjö kommun OJS LHE (59) 8 FÖRSLAG TILL NY ANLÄGGNING 8.1 Ambitionsnivå för framtidens badanläggning i Nässjö Budgetramarna för framtidens badanläggning i Nässjö har inte uttalats. Istället för att anpassa analys och förslag till ekonomiska minimum- och maximumnivåer har PreDevo fått i uppdrag att ta fram förslag till en ny badanläggning utifrån de behov och önskemål som framkommit under utredningen. Den generella uppfattningen är att framtidens anläggning ska utgöra en naturlig mötesplats för Nässjöbor, något som alla invånare kan och får ta del av. Det ska helst också vara en anläggning som sätter Nässjö på kartan utan att vara alltför dyr. Utifrån de data som har presenterats tidigare i rapporten är behovet av ett äventyrsbad lågt. Därför bör inte kampen tas upp med Rosenlundsbadet i Jönköping vad det gäller målgruppen spänningssökande ungdomar och vuxna. Däremot anser PreDevo att de åldersgrupper som främst attraheras av ett äventyrsbad inte ska ignoreras. Om badhuset ska innehålla något för alla åldersgrupper bör det också innehålla en plaskbassäng för de minsta barnen samt en vattenrutschbana, klättervägg och hopptorn för de äldre barnen. Åldersgruppen tre till åtta år är relativt enkel att tillfredsställa. Uppblåsbara leksaker och flytleksaker är billiga och löser barnens sysselsättningsproblem så länge som de kan ta undervisningsbassängen i anspråk. Om det är önskvärt att satsa ytterligare på denna åldersgrupp rekommenderas en s.k. play and spray-park som innebär en relativt liten investering. Kombineras attraktionerna för de mindre barnen med en väl fungerande och attraktiv simskola behåller anläggningen greppet om barnen tills de är stora nog att börja motionssimma eller träna simning mer seriöst. Dagens simhall i Nässjö upplevs som trångbodd vilket leder till att de verksamheter och aktiviteter som bedrivs där inte alltid har tillgång till simhallen i den utsträckning som de önskar. PreDevo ser tre åtgärder som borde implementeras för att tillgodose dessa behov: en större motionsbassäng

32 Nässjö kommun OJS LHE (59) möjliggör uthyrning av enskilda simbanor och se till att det alltid finns någon simbana öppen för motionssimning öka anläggningens öppettider För att anläggningen ska attrahera vuxna krävs det möjlighet till motionssim, vattengymnastik och gymträning. Att ha valfrihet att alternera mellan styrketräning, gruppträning, motionssim och vattengymnastik är mycket attraktivt för de som gillar att träna. För att locka andra kategorier människor som istället lockas av avkoppling, njutning och gemenskap är det nödvändigt med en bra relaxavdelning innehållande varmpool med massagemunstycken, flera olika bastur, vilrum och kanske en öppen spis. Denna kategori människor lockas också av en bra restaurang. Om ambitionsnivån är hög kan eventuellt en bowlinghall byggas på anläggningen med till exempel O Learys som franchisetagare på samma sätt som genomförts på både Arena Skövde och Arena Grosvad i Finspång. Det har varit framgångsrikt på båda orterna och lär vara självfinansierande. Ett önskemål som hörts flera gånger är att placera och utforma anläggningen så att den har möjlighet att bli ett center för solbadare på sommaren. För att detta skall lyckas fullt ut behövs närhet till en badsjö. Vid flera av de alternativa lokaliseringarna som diskuterats finns sjöar, men endast en av dem är möjlig att bada i (alternativ Udden ). Även om inte närhet till en badsjö finns rekommenderas ett soldäck i direkt anslutning till simhallen. De solbadande kan svalka av sig i motionsbassängen och nyttja övriga delar av anläggningen med främst omklädningsrum, duschrum och servering. Under utredningens gång har det framkommit tankar från flera håll om att anläggningen ska sätta Nässjö på kartan genom att det erbjuds något unikt som attraherar människor på långa avstånd. Det är inte enkelt att hitta något unikt som passar den specifika orten och som dessutom inte kräver några större investeringar. Nässjö sportdykarklubb har lagt fram ett förslag om ett djuphål i bassängen. Djuphål används främst av dykare för att träna dykning på större djup, under kontrollerade former. Från andra håll har det framkommit förslag om en djupdel i motionsbassängen för dykning och simhopp. Om den framtida badanläggningen i Nässjö innehåller ett hopptorn med djup på fyra meter kan det eventuellt även byggas ett djuphål för dykning på ytterligare sex meter. Därmed uppnås ett djup på totalt tio meter som rätt utnyttjat skulle kunna attrahera dykare, militär, kustbevakning och andra som behöver träna dykning på större djup. Ett djuphål kan vara en attraktion som gör Nässjös framtida badanläggning till något unikt. PreDevos bedömning är dock att byggkostnaderna blir stora då trycket vid tio meters vattendjup kräver byggnadstekniska förstärkningar. Bredden på attraktionskraften är tveksam då endast en

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Vad tycker Du om Lundbybadet? Svara på vår enkät och få en gratis fika eller fribiljett!

Vad tycker Du om Lundbybadet? Svara på vår enkät och få en gratis fika eller fribiljett! Vad tycker Du om Lundbybadet? Svara på vår enkät och få en gratis fika fribiljett! Ditt svar är viktigt för oss! Vi hoppas Du har tid att hjälpa oss några minuter genom att fylla i denna enkät. Vi uppskattar

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser CHECKLISTA För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009

Läs mer

Bad & motion för alla

Bad & motion för alla Medley är en tävlingsgren inom simningen där man simmar alla de fyra simsätten. Medleys huvudkontor Dalvägen 14, 169 56 Solna Tel 08-503 82 700, Fax 08-503 82 701 E-post: info@medley.se Samtliga anläggningar

Läs mer

Kundundersökning Halmstad Arena Bad

Kundundersökning Halmstad Arena Bad Kundundersökning Halmstad Arena Bad Februari 2012 Foto: Fröken Fokus TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning 3 1.1 Halmstad Arena Bad 3 2. Syfte 4 3.Metod

Läs mer

Arena Skövde - Mötesplatsen mitt i Skaraborg

Arena Skövde - Mötesplatsen mitt i Skaraborg 0500-49 87 50 arenaskovde@skovde.se www.arenaskovde.se www.facebook.com/arenaskovde Egnells Väg 1, Skövde Koordinater: 58.393858 N 13.839017 E Varför Arena Skövde? Närhet Placeringen centralt i Skövde

Läs mer

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Checklista för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Den här checklistan är ett stöd för alla som vill följa upp arbetet med tillgänglighet i byggnader och lokaler enligt Myndigheten för

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset

Sammanställning av enkäten. Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset Sammanställning av enkäten Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning, syfte, mål 3 Sammanställningsmetod 4 Enkätfrågor med ev. slutsatser och kommentarer

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Myndigheten för delaktighet behöver ert svar senast måndagen 30 mars 2015.

Myndigheten för delaktighet behöver ert svar senast måndagen 30 mars 2015. Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät 2015 Undersökning om myndigheters arbete för genomförandet av funktionshinderspolitiken enligt förordning (SFS 2001:526) Detta är en Word-version av Myndigheten

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Medley Näckenbadet och Nacka simhall

Verksamhetsbeskrivning. Medley Näckenbadet och Nacka simhall Verksamhetsbeskrivning 2014-08-01 20134-09-10 Medley Näckenbadet och Nacka simhall MEDLEY Nacka 2014-09-10 1 Inledning Som utförare av uppdraget att driva Nacka simhall och Näckenbadet skall det, enligt

Läs mer

Anmäl intresse www.boinassjo.se. Bo i. Nässjö

Anmäl intresse www.boinassjo.se. Bo i. Nässjö Anmäl intresse www.boinassjo.se Bo i Nässjö Välkommen att hyra en av våra nyrenoverade lägenheter i centrala Nässjö Våra lägenheter ligger i centrala Nässjö bara några kvarter från stationen, stadshuset,

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Kvalitetssäkringssystem

Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringssystem för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus 1 Kvalitetssäkring vid renovering av flerbostadshus 2 Kvalitetssäkringssystemet - Överblick 3 Fem

Läs mer

Undervattensbelysning behövs det?

Undervattensbelysning behövs det? 12 Undervattensbelysning behövs det? 13 Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart

Läs mer

Offentlig-privat samverkan om ny badanläggning i Tyresö

Offentlig-privat samverkan om ny badanläggning i Tyresö Offentlig-privat samverkan om ny badanläggning i Tyresö KommunEkonomi 2011 Ekonomichef Dan Näsman Tyresö kommun dan.nasman@tyreso.se Disposition Hur vi gjorde och varför vi gjorde så Upphandlingsförfarandet

Läs mer

Produktions- och lagerlokaler. Kontor och kontorshotell. Nybyggda fräscha lokaler av hög kvalitet och låg energiförbrukning i naturskön miljö.

Produktions- och lagerlokaler. Kontor och kontorshotell. Nybyggda fräscha lokaler av hög kvalitet och låg energiförbrukning i naturskön miljö. Företagsby Nära 15 minuter till Uppsala 35 minuter till Stockholm Produktions- och lagerlokaler 650 kr/m 2 Kontorslokaler fr. 900 kr/m 2 Kontorshotell fr. 1800 kr/rum Konferens och fest för upp till 100

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER

PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER Projektgruppen som under året träffats vid ett flertal tillfällen har konstaterat att befintligt klubbhus har en rad fel

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-28 KS 2015/0044 Kommunstyrelsen Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus

Tjänsteskrivelse. Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-10-03 Vår referens Per-Olov Bergqvist Avdelningschef Tjänsteskrivelse per-olov.bergqvist@malmo.se Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus FRI-2013-2303

Läs mer

tillgänglighetsstandard

tillgänglighetsstandard Scandics tillgänglighetsstandard Här kan du ta del av vår tillgänglighetsstandard på 110 punkter. Den har tagits fram genom att vi noga följt gästens väg ända från parkeringen och vidare genom hela hotellet.

Läs mer

NCC:s badhuskoncept Badhusprojekt där du kan simma lugnt

NCC:s badhuskoncept Badhusprojekt där du kan simma lugnt NCC:s badhuskoncept Badhusprojekt där du kan simma lugnt 2 Badglädje, träning och lek för alla Vi vill göra det möjligt att förverkliga drömmen om ett nytt badhus. På ett tryggt och enkelt sätt. NCC kombinerar

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

och Värmdö Sammanfattning Hemställan

och Värmdö Sammanfattning Hemställan Förbud mot kommunala gym i Stockholm och Värmdö Sammanfattning Sveriges Riksdag beslutade hösten 2009 att ändra konkurrenslagen, i syfte att undanröja konkurrenskonflikter mellan privat och offentlig sektor.

Läs mer

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett Handling 6.56 -plan rt T2 871 871 N UTVÄNIGT MRK 2-1-1 16 17 18 19 2 21 22 23.1 sfaltering av ytor utanför lastkaj samt upp mot Frans Malmr T46 Malmrosgatan Värmesystem i byggnad 2-1-1 3 T4241.1 Upprätta

Läs mer

Enkätresultat Simhallsbadet

Enkätresultat Simhallsbadet Enkätresultat Simhallsbadet Rapport av Mia Fors, 2013-10-16 Antal påbörjade enkätsvar: 202 Antal fullföljda enkätsvar: 187 Undersökningen utfördes från 2013-10-01 till 2013-10-16 Fakta om respondenterna:

Läs mer

Ett riktigt hyggligt byggföretag

Ett riktigt hyggligt byggföretag Ett riktigt hyggligt byggföretag Anders Magnusson, Ola Magnusson och Niclas Carlbäck. Din kompletta byggare Sunne Byggnads AB är ett genuint familjeägt byggföretag som funnits i Sunne sedan Anders Magnusson

Läs mer

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun God tillgänglighet God tillgänglighet handlar om många olika aspekter i vår miljö. Att det inte finns några fysiska hinder som gör det svårt för personer

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset

Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset Sundbybergs stad planerar att bygga en visningslokal för film i Allaktivitetshuset i Sundbyberg. Med denna inbjudan vill staden få in intresseanmälningar

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

RVB-metoden. - för moderna, funktionella & hållbara badrum!

RVB-metoden. - för moderna, funktionella & hållbara badrum! RVB-metoden - för moderna, funktionella & hållbara badrum! R V B - M e t o d e n Renoveringar och stambyte är oftast ingen rolig historia, snarare något de flesta hyresvärdar och hyresgäster bävar inför.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB HANINGE RIBBY 2:221 GRÄNSVÄGEN 27 C, 137 41 VÄSTERHANINGE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Adress Telefon Mobil Org nr E-post/webb Kvistvägen 8 136 68 VENDELSÖ 08-776 20 91 070-468 23

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Denna guide är avsedd som vägledning för användning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600. Med enhetliga och funktionella bildsymboler i

Läs mer

Enklare idrottshallar

Enklare idrottshallar FASTIGHETSKONTORET IDROTTSFÖRVALTNINGEN 2013-01-29 Kontaktperson fastighetskontoret Jenny Rydåker Projektavdelningen Telefon: 08-508 270 16 jenny.rydaker@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-03-05

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Kalkyl reinvestering Stadshuset

Kalkyl reinvestering Stadshuset Kalkyl reinvestering Stadshuset Ombyggnad Stadshuset 2012-11-27 Entreprenadkostnad Planvis Kostnad /Flygel (b,c,d) Inv Arbeten Utv Arbeten Bygg 1 600 000 Bygg 4 800 000 Fönster förbindelsegång 960 000

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1330 kvm Adress Svetsarvägen 8 Område Solna/Solna

Läs mer

Relax Ventilerad Badrum

Relax Ventilerad Badrum Framtidens badrum Hemmets hjärta... Köket har alltid sagts vara hemmets hjärta. Det är där vi samlas, umgås och spenderar stor del av vår tid. Men badrummet då? Vilken roll spelar det i våra hem? Man skulle

Läs mer

Trevlig lokal med bra läge och närhet till T-bana Hötorget. Lokalen är ljus och fräsch med väl tilltagen takhöjd, vackra fönster och 2 st balkonger.

Trevlig lokal med bra läge och närhet till T-bana Hötorget. Lokalen är ljus och fräsch med väl tilltagen takhöjd, vackra fönster och 2 st balkonger. Drottninggatan 71 C 641 kvm Trevlig lokal med bra läge och närhet till T-bana Hötorget. Lokalen är ljus och fräsch med väl tilltagen takhöjd, vackra fönster och 2 st balkonger. Omgivning Lokalen är belägen

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990

UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN Projektnummer: 40990 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE BRF STATAREN Projektnummer: 40990 Tor Powell HSB Stockholm Konsult 0727-377090 Tor.Powell@hsb.se

Läs mer

MA-Skåne Funktionsgrupp Tjänster Anders Wahlström

MA-Skåne Funktionsgrupp Tjänster Anders Wahlström Företagsnamn Adress Postadress Telefon Telefax E-post Företagsform Organisationsnummer Avtalstecknare / Firmatecknare Ombud för avtalet Kontaktperson för avtalet Anläggningens namn Anläggningens adress

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

HONUNGSVÄGEN. 3 495 000 kr

HONUNGSVÄGEN. 3 495 000 kr HONUNGSVÄGEN 3 495 000 kr 2 HONUNGSVÄGEN Välkommen till Honungsvägen Balticgruppen presenterar dessa synnerligt trevliga villor i två plan med generösa ytor och tilltalande planlösning. Genomgående hög

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

S I D 1(10) NY SVØMMEHALL I DRØBAK

S I D 1(10) NY SVØMMEHALL I DRØBAK F R O G N KO M M U N E - S K I S S E P R O S J E K T N Y S V O M M E H A L L I D R O B A K 0 2 M A J 2 013 - R E V I D E R T M E D 8 B A N E R 0 8 D E S E M B E R 2 014 S I D 1(10) NY SVØMMEHALL I DRØBAK

Läs mer

Erfarenheter från ett renoveringsprojekt

Erfarenheter från ett renoveringsprojekt Erfarenheter från ett renoveringsprojekt Arne Elmroth Professor em. i Byggnadsfysik Brf. Storuven, Rekorderlig Renovering Åtgärder som genomförts 1. Ny takvåning på en av byggnaderna med energieffektiv

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Investeringskostnader Projekt 77600000 Tomtköp 6000000 Inredning 4000000 Summa 87 600 000. Fördelning Egen riskinsats 10000000 Bankkredit 77600000

Investeringskostnader Projekt 77600000 Tomtköp 6000000 Inredning 4000000 Summa 87 600 000. Fördelning Egen riskinsats 10000000 Bankkredit 77600000 Investeringskostnader Projekt 77600000 Tomtköp 6000000 Inredning 4000000 Summa 87 600 000 Fördelning Egen riskinsats 10000000 Bankkredit 77600000 Operativa kostnader Operativa intäkter Antal besök Antal

Läs mer

Detta är Tagehus. Affärsidén är att skapa värde genom investeringar och utveckling av:

Detta är Tagehus. Affärsidén är att skapa värde genom investeringar och utveckling av: Detta är Tagehus Affärsidén är att skapa värde genom investeringar och utveckling av: Fastigheter, bl. a. bostäder och hotell Företag med god värdetillväxt Strategiskt, långsiktigt innehav i Atrium Ljungberg

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Doktorsvägen 23 Farsta

Doktorsvägen 23 Farsta VIDJA 1:38 Doktorsvägen 23 Farsta Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-09-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Aktiviteter. Lärarhandledning till www.varsamt.org

Aktiviteter. Lärarhandledning till www.varsamt.org Aktiviteter Lärarhandledning till www.varsamt.org 1 Inledning I denna handledning ger vi förslag på aktiviteter som är kopplade till webbplatsen varsamt.org. Förslagen är framtagna med syftet att vara

Läs mer

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra.

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. Brf Takterrassen Muréngatan, Gävle Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. ... skönt att slippa ansvaret för villan... nu är tid för njutning... Jag vill känna att

Läs mer

2011-05-26. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Dnr Kun 2011/85. Program - simhallen

2011-05-26. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Dnr Kun 2011/85. Program - simhallen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2011-05-26 Kultur- och fritidsnämnden Program - simhallen Dnr Kun 2011/85 Förslag till beslut 1 Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens program till ny simhall. 2 Kultur-

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

har du råd att avstå? Läs resultaten från Rambölls rapport

har du råd att avstå? Läs resultaten från Rambölls rapport inglasade balkonger har du råd att avstå? Läs resultaten från Rambölls rapport HAR DU RÅD ATT AVSTÅ FRÅN INGLASADE BALKONGER FRÅN BALCO? Enligt konsulterna på Ramböll *, Skandinaviens ledande byggkonsulter,

Läs mer

poolwater WATER CLEANING SYS TEMS

poolwater WATER CLEANING SYS TEMS poolwater WATER CLEANING SYS TEMS Vi renar poolvatten Så enkelt är det att beskriva det vi gör. Från historien mot framtiden Poolwater Nordic AB startade sin verksamhet byggt upp en gedigen och unik branschnärvaro

Läs mer

Fritidsanläggningar i Sverige. Uppgifter från åren 1990, 2000 och 2006

Fritidsanläggningar i Sverige. Uppgifter från åren 1990, 2000 och 2006 Fritidsanläggningar i Sverige Uppgifter från åren 1990, 2000 och 2006 Uppgifter om fritidsanläggningar Svenska Kommunförbundet har från 1983 återkommande samlat in uppgifter om fritidsanläggningar i Sverige.

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Badanläggningar 2014. Förstudie, behovsanalys och projektorganisation nyckeln till en hållbar anläggning

Badanläggningar 2014. Förstudie, behovsanalys och projektorganisation nyckeln till en hållbar anläggning Grupperbjudande: 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2014 Förstudie, behovsanalys och projektorganisation nyckeln till en hållbar anläggning Illustration: Henning Larsen Architects A/S.

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus där du arbetar. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som utvecklas

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Byggprocessen 1 (5) Övning B3 12-03-09

Byggprocessen 1 (5) Övning B3 12-03-09 Byggprocessen 1 (5) B3 - Programskrivning Mål med övningen Syftet med övningen är att i ett tidigt skede kunna fastställa de behov och funktioner man vill att byggprojektet skall uppfylla. Förutsättningar

Läs mer

8. Regelbok. Lokaler och utrustning. Primärvårdsprogram 2015

8. Regelbok. Lokaler och utrustning. Primärvårdsprogram 2015 1 (6) 8. Regelbok Lokaler och utrustning Primärvårdsprogram 2015 2 (6) Lokalkrav Obligatoriska krav 1 Parkeringsplats och angöringsplats; Det ska finnas parkeringsplats för personer med rörelsehinder högst

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Att säga att alla är välkomna är lättare sagt än gjort.

Att säga att alla är välkomna är lättare sagt än gjort. Att säga att alla är välkomna är lättare sagt än gjort. 1 2 Funktionshinder kommer i många olika former. När vi började arbeta med tillgänglighetsfrågor så hade vi ingen aning om hur våra hotell var anpassade

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Mycket trevlig vindsvåning med utsikt över Stockholms takåsar. Belägen i korsningen Drottninggatan/Barnhusgatan. Fint ljusinsläpp.

Mycket trevlig vindsvåning med utsikt över Stockholms takåsar. Belägen i korsningen Drottninggatan/Barnhusgatan. Fint ljusinsläpp. Drottninggatan 71 D 211 kvm Mycket trevlig vindsvåning med utsikt över Stockholms takåsar. Belägen i korsningen Drottninggatan/Barnhusgatan. Fint ljusinsläpp. Mötesrum Öppet landskap Omgivning Lokalen

Läs mer

En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog

En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog Kompletterande sammanställning till examensarbetet Svenskens relation till sin natur av: Christina Velander INTRODUKTION... 1

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

B R Ä C K E UBYN 2:98

B R Ä C K E UBYN 2:98 B R Ä C K E UBYN 2:98 Jullavägen 4, 840 50 Gällö Överlåtelsebesiktning 2014 06 03 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer